close

Enter

Log in using OpenID

bgnL 201{ - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
...;;,~
'.'
IT7E~ir7
i - to f.i',Ji~\
T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
967617
Sayı
: 79248296.841.02.0 ~17 5.91..;
bgnL 201{ Konu : Vakacak Odun Ihtiyacının Tespiti
(TELEFON ZiNCiRi)
.............................•.•.............•.....•.............•.•.••MÜDÜRLÜGÜNE MEZİTLİ
İlgi: a) İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/09/20 i 4 tarih ve i 0998 sayılı yazısı.
b) iı Milli Eğitim Müdürlüğünün 04/09/2014 tarih ve 3740344 sayılı yazısı.
Yakacak odım ihtiyacı ile ilgili olarak Mezitli Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri
ve il Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazı doğrultusunda ve eklerinden birer
Müdürlüğü
suret ilişikte
Anılan
gönderilmiştir.
yazı
doğrultusunda
Okulunuzun
yakacak odun
ihtiyacının
Mezitli
Kaymakamlığına ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunulmak üzere en geç 21/10/2014
tarihine kadar MüdürIüğümüz Strateji Geliştirme Bürosuna bildirilmesini rica ederim.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK: Yazı Örneği (10 sayfa) DAGITIM
Tüm Resmi OkullKurum Müdürlüklerine
NOT: internetten Çıktı Alınacak oıup. Ayrıca Yazı Gönderilmeyecektir.
t'i
Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Hizmetleri Şubesi
. f!
(":',~·)..dres: GMK. Bulvarı Mezitli Sanayi Sitesi Girişi Çelik Apt. Kat:2 Mezitli/MEı:t~~'~":'LY)
Telefon:357 5474-358 5464
T.C.
MEZİTLl KAYMAKAMLlGf
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
GÜNLÜ
03/0912014
Sayı
:49709019-529-10998
Konu: Yakacak Odun Protokolü
MEZİTLİ İLÇE MİLLİ EGiTİM MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi:
28.08.2014 tarihli ve 26002637-529/9831 sayılı yazı.
Yakacak odun ihtiyacı ile ilgili olarak Mersİn Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünden a"narı lIgi yazı
ve eklerinden birer suret iIIşikLe gönderilmiştir.
Anılan yazı doğrultusunda kurumunuz yakacak odun ihtiyacının ster olarak Valilik Makamına
sunulmak üzere en geç 13/10/2014 tarihine kadar Kaymakamlığımıza bildirilmesini rica ederim.
Nazım MADENOGLU
Mezitli
Kaymakamı EK: Yazı (6 Savfa) DAGITIM: Mezitl i Belediye Başkanlığına Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığına Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mezitli İlçe Miııi Eğitim Müdürlüğüne Mezitli ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Mezitli ilçe Sağlık Müdürlüğüne çF-rlN
.,~).
-Bu belge elektronik
imzaııdır. İmzah suretinin aslını görmek için htıps:!/www.e-ieislen.gov.ı:r/Ev'iak..tkıgrulamaa
(q!?cK2q~ / ıkKFN-WGXB8K~okz07h-3:::p4:YU2) küdunu yaı,ırHL
Çamhca Mah. Fındıkpman Cad, No:!47 Mezitli/Mersin Aynntılı bılgi io:,'in inibat:Ç.Kı\PTAN ÇETIN Telefon: (324)358 ı ı 05 Dahili: 104 Faks: (324)353 90 74 e-posta. meı..itliwicisleri,g9v.tr Elektronik Ağ: v.viw.icisleri.go\' .tr T.C. MERSİN V ALİLİdi İl Yazı İşleri Müdürlül!;ü Sayı
:26002637-529-9831
Konu: Yakacak Odun Protokolü
28/0812014
Mezitli
ilgi:
Kaymakamlığına
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün 13/08/2014 tarihli ve 1602786 sayılı yazısı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan Mersin İli ve Bağlı Kuruluşlarının 2014·2015 Kış Sezonu
Tutuşturucu Odun Protokolü ilgi sayılı yazı ekinde alınarak ilişikte gönderilmiştir.
Odunların tamamının ihtiyaç yerlerine nakli ilgili kurumlarca sağlanacaktır. Tahsislerin ihtiyaç
yerlerinden başka yerlere naklinin önlenmesi; mülki makamlar, belediyeler, jandarma, emniyet teşkilatı ve
orman işletmelerinin işbirliği sonucu alınan tedbirlerle sağlanacaktır.
İl merkezindeki kurumlar ihtiyaçlarını en geç 31/1012014 tarihine kadar Valilik Makamına
bildireceklerdir.
Bilgi ve
gereğini
rica ederim.
Ayhan BAYHAN
Vali a.
Vali Yardımcısı EK: Yakacak Odun Protokolü DAGITIM: Gereili:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Bilgi: Mersin Orman Bölge
Müdürlüğüne Kaymakamlıklara Mersİn II Jandarma Komutanlığına Mersin iı Emniyet MüdUrlüğilne Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mersin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Mersin İl Sağlık Müdürlüğilne Mersin Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mersin E Tipi Ceza infaz Kurumu Müdürlüililne Mersin Meteoroloji istasyon Müdürlüğüne Tedaş İl MüdürlüğUne Kaymakam
·Bu belge elekrronik imzalıdır. İmza!! suretinin aslını görmek için https:l/w\'/w.e.icisleri,govJ.t/EvrakOogrulama adresine girerek
(ec4pF'A- IKNxTo- seU5pC- fKLhsF~rntm30kmd} kodunu
yazınız.
Akkenı Mahallesi Hüseyin Okan Merzecı Bulvan No:662 33160 - Yenişehir! Mersin
Telefon: (324)238 25 54 Faks: (324)238 81 12
e-posta: vaziislerimersin'aiicislcrj gov Ir Elektronik Ag:: hup:!/www.meroin.gov.tr
Aynnuh bilgi için Irtibat:H.Y!lMAZ
MERSİN İLİ VE BAGU KURULUŞLARıNıN 2014 - 2015 KIŞ SEZONU
•
TUTUSTURUCUODUNPROTOKOLÜDÜR
Bu
protokol
Onnan
Genel
Müdürlüğünün
10/07/2014
gün
ve
35192309.315.05.01/1313172 sayılı emirleri gereğince Mersin İli, ilçeleri, mahalle halkı,
seralar ile kamu kurum ve kuruluşları, askeri birlikler ve okulların 2014-2015 laş dönemi
tutuşturucu odun ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde zamanında karşılanması ile ilgili
husıısları kapsamakta olup, 06/0812014 günü Mersin Vali Yardımcısı M. Suphi OLCAY
başlamlığında vilayet makamında aşa!\ıdaki ana başlıklar ve maddeler halinde belirtilen
hıısuslar tespit edilmiştir.
T AHSİS İSLEMLERİ
ı. Mersin Valiliği ve bağlı kuruluşlarının Belediye merkezlerinde ikamet eden ha1kın,
okulların, resmi dairelerin ihtiyaçlarına tahsis yapılacak tutuşturucu odunlar ekte yazılı 1-2
nolu cetvellerle tespit edilmiştir.
2. Talısis miktarlarına esas olarak tespitler, yörelerin nüfus miktarları, iklim koşuIlan ve
2013 - 2014 kış dönemi aldıkları tahsis miktarları dikkate alınarak yazılınıştır.
3. Yakacak odunların tamamı Vilayet emrine tahsisi yapılmış olup, Vilayet makamınca
zorunlu görülen haller ve ihtiyaç durumuna göre İl tahsis toplamım aşmamak üzere yeni
düzenleme İl makamınca yapılacaktır.
4. Mersin İli ve bağlı kuruluşlarının 2013-2014 kış dönemi ihtiyacına 10.000 ster yakacak
odun talısisi yapılmasma karşılık belirtilen kuruluşlar tarafından aynı dönemde 1 059 ster
odun alındığı, 8 941 ster odunun a1ınmayarak depolarda kaldığı tespit edilmiştir.
Aynı durum 2014 -2015 laş döneminde de olması muhtemelolduğundan Halk,
Okullar ve Resmi Dairelerin odunlan ayn ayn tahsis edilmeyip ihtiyacı olan kurumun
odunlan daha kolayalınması için bu kuruluşların tahsisi toplam olarak il emrine
yapılmıştır. İsteyen kuruluş İl makanunda talep edilerek odun ihtiyacını alacaktır. Mersin
İli ve bağlı kuruluşlarına laş dönemi yakacak odun satışları geçen 3 yıl göz önüne alınarak
ve 2014 yılı llretimi yakacak odun miktanrun bir lasmı da orman içi ve onnan kenan
köylülerin ihtiyacı olarak karşılanclıklan sonra 2014 - 2015 kış dönemi için İl emrine
10.000 ster yakacak odun talısisİ yapılmıştır.
MERSİN İLİNE BAGU İLÇELERE 2014-2015 KIŞ DÖNEMİ İHTİvACı
İçİN VERİLECEK VAKACAK ODUN ve TUTUŞTURUCU ODUN LİSTESİDİR.
Halk-Okutıar-ResmişJ
Askeri
Daireler ve Orman Dış İLÇESİ Birlikler
Köyler
:
Ster
Ster
28q
~ 1--Bo azı 190
li
IC
190
-Erdemli
j(
59(
GüIııar
IC
Aydıncık 390 .--- Mersin
L95C
5C
2C
Mut
48g
,
148Q
2C
Silifke
o-- i4( Tarsus
1.5651-
i
~
i
ıç~ıiyayla
o
İl Kontenjam
TOPLAM
i
o_~?9~
l.5k
TO~LAM i
Seralar
Ster
Ster
i
ıoe
2QÇ
"---~_.
30e
---~
LO
100
_ LC
-=--=-~o~~~ 8:90_o_~~~~"]fIt_: __
4.QQ
40Q
900
;1
2000~
oo
50
1.60(
1.60(
30(
150(
lO.O(l(j
2
SATIS İSLEMLERİ 5. Kamu kurum ve kuruluşlıırı ile okullann ihtiyaçlannın giderilmesinde de bu hususa dikkat
edilecek, yakacak odunlann doğrudan bu kuruluşlann ihtiyacına kullanımı için birim
içinden, Valilikçe görevlendirilecek görevli memura satış yapılacak, görevli memur
dışındaki kişilere ve odun mutemetlerine satış ve teslirnat yapılmayacaktır.
6. Yine şehir ve kasaba halkının ihtiyaçlanrun satışı Valilik emrine yapıldığından, Valilikçe
belirlenecek mutemetler veya Belediye görevlilerine yapılacaktır.
7. Protokole konan yakacak odun tahsislerinin satış işleminden ekli cetvellerde gösterildi iP
şekilde % 80' ni 31.12.2014 tarihine kadar bakiye % 20' si de 28.02.2015 tarihine kadar
verilmek üzere belirtilen aylık satış takvimine göre işlem yapılacaktır.
8. Aylık satış takviminde yer alan tahsis rniktanndan alınmayan kısıınlann tahsisi iptal
edilerek diğer ihtiyaç yerlerine veya açık artırma ile satışı yapılacaktır.
9. Yakacak odunlann birim fıyatlan (KDV. Hariç)
a) İbreli Orman İçi Satış Birim Fiyatı
b) İbreli Orman Dışı Satış Birim Fiyatı
c) Yapraklı Oıman içi Satış Birim Fiyatı
d) Yapraklı Orman Dışı Satış Birim Fiyatı
e) Okaliptus Orman Dışı Satış Birim Fiyatı
değerleri üzerinden satılacaktır.
60,00-YTLlSter
75,00-YTLlSter
80,00-YTL/Ster
90,00-YTUSter
85,00-YTL/Ster
ıo.
3 ı.ı 2.20 i 4 tarihine kadar yapılacak satışlar 2014 yılı tahsis fıyatlan üzerinden, 2&.02.2015
tarihine kadar yapılacak satışlar ise 20 ı 5 yılı tahsis birim fıyatlan üzerinden satılacaktır.
Zamri hallerde yapılan fiyat ayarlamaları aynen kabul edilecektir.
IL. Protokollin tanziminden sorıra doğacak mücbir sebeplere dayalı doğacak ihtiyaçlar Vilayet
Makamına tahsis edilen odundan öncelikle kendi içinde karşılanaeaktır. Vilayet enırine
tahsisi yapılan odunlann tamamı kullaruldıktan sonra kunıınların ihtiyacı doğarsa söz
konusu ihtiyaçlar topluca Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.
TUTUSTURUCULARIN iHTİYAC YERİNE SEVKİ
tahsislerinin satış süre ve miktarlan 1-2 no' lu
cetveııerde belirtilmiştir. Tahsislerin belirtilen aylarda alınmayan dilimlerinin tahsisi iptal
edilerek başka ihtiyaç yerlerinde değerlendirilecektir.
Bu nedenle odun tahsisleri mutlaka zamanında tahsis sahipleri tarafından
12.2014-2015
kış
dönemi
tutuşturucu
alınmalıdır.
SERA T AHSİSLERİ
13. Mersin ili ve ilçelerindeki SERA' larda yetiştirilen ürünlerin soğuktan korunması için ekli
cetvellerde gösterilen miktarlar kadar odun İl emrine tahsisi yapılınıştır.
14. Sera ihtiyaçlannda kullanılmak amacı ile tahsisi yapılan odunlann Sera sahipleri adına
tevzi, satıŞı ve teslimi yapılabilmesi için il merkezinde Vilayet Makamının !Içelerde
Kaymakamlann yazılı talimatı ile Tanın İl Müdürlüğü kuruluşlannca ilçeler dahilindeki
Sera'lann alanı, yetiştirilen ürünlerin hassasiyeti teknik özellikleri dikkate alınarak Sera
sahipleri adına soğuklar başlamadan önce ne kadar odun gerekli olduğu liste halinde tespiti
yapılarak Kaymakamlıklann onayına müteakip Orman lşletıne Müdürlüğüne resmi bir yazı
ile bildirilecektir.
15. Soğuklann başladığı sırada Sera 'larda odun kullanılması gerekli olduğu mülki makamlarca
Orman İşletmelerine bildirilmesini takiben işletmelerde satış işlemine başlarulabilecektir.
•
3
16. Sera'1ar için tahsisi yapılan odunların satış ve teslimi Sera sahipleri adına yapılması
esastır. Ancak Sera sahiplerinin tamamı Orman İşletmelerine gelememeleri halinde
yukandaki şartlarm yerine getirilmesi kaydıyla malırukatçılık yapmayan fakat Seracılık
yapan kişiler arasında İl' de Vilayet Makamınca, tlçelerde Kaymakamlıklar tarafından
mutemet tayin edilmek sureti ile mutemeller adına satış ve teslimat yapılabilecektir.
ı 7. Satışı yapılan, nakliyesi kesilen odunlann tamamının ihtiyaç yerlerine nakli ilgili
kuruınlarca sağlanacaktır. Tahsis yerin ihtiyaç yerlerinden başka yerlere naklinin
önlenmesi için Mülki Makamlar, Belediyeler, Jandarma teşkilatı, Emniyet Müdürlükleri ve
Orman İşletmelerinin işbirliği sonucu alınan tedbirlerle sağlanacaktır.
18. Tahsis ve satışı yapılan yakacak odunların sevki için kesilen nakliyelerin arkasına ilgili
kurum tarafından nakliye muhteviyatı kadar odunun ihtiyaç yerine intikal ettirildiği şerhi
işlenmesini müteak:lp ikinci sefere gelen mutemede odun verilecek, ihtiyaç yerine intikal
şerhi verilmeyen tahsislerden testimat yapılmayacaktır.
İşletme Şefliklerinden nakliyelerin fotokopileri saklanacağı gibi tahsis sahibi
kurumlar, kuruluşlar ve şaluslarda nakliyelerin asıl1anru muhtemel tahkikatlarda delil
olarak kullanılmak iLZere muhafaza etmek mecburiyetindedirler.
İş bu protokol müştereken tanzim ve imza edilmiştir. 06/08/2014
~,
~AY
Vali a. Mersin Vali
McrsinOmıan
Bolçe Madörlüto 3 ocıık
Tdefon; (<ııı.c) 238 3J 99-31$
Web ~ http://tne1'Sinobm.ogm.g;ov.trI Malı. ı
17. Cad No: 2IME.RslN
Faks; (OJ24) 2314j 6Q
Yardımcısı Aynlrtll) Bilg:! İçitı : Ari DİNÇER Işletme: ve f'aa1rlama Şub<: MUd{\.f'Q
E~Posta:
a4ieçç[email protected]
w
mc:[email protected]
Tefefen: (0J24}2J8 33 991223 . 375
ili 2014-2015 KIŞ DÖNEMi YAKACAK ODUN PROTOKOLUDUR
MERSiN
..
Tahsil
_.
~--.~--
Tahsis Yeri
Yapılan ilçe
, - '--.
Halk,Okul,Resmi D"Köy
.
MERSIN
r:~::: r;o~Zt ·Er~·:~~
H.1l<.Okul.Resml D.,Koy
. .
.
~-
280
..~
20
500
.
Seralar
100
Halk.Okul,Resmi D.,Köy
390
390
10
10
Seralar
100
100
Ha1l<,Okul,ResmID..Köy
190
190
10
10
Seralar
200
200
Halk,Okul,Res",i D"KOy.
290 Askeri Birlikler
100 .
--
,
BOZYAZı
~ri Birlikler
t-'''~
ERDEMLI
Askeri Birfikler
GOLNAR
Seralar
300
Halk.Okul.Resmi O"Köy
590
~keri Birlikler
~.",
,
i
;ıalk,Okul.Resmi D.,Köy
SILIFKE
Askerı
i
10
10
300
- - f-.
.
590
i
10
100!
.
T
.
~-
100
480
480
-f-,..
--
20
1.480
-­
1.480
,
-.3Q
.
100
~
...
.
__
_
_
-
•. _.
1.000
TOPLAM
--
1.500'
O
10.000
400
1.,~
500
400
,~,11a1~f\
~
flludurü a.
4.700
i---t-­
500,
1.000
1.600
~~
~CAY
Vali a. Mersin Vali Yardımcısı ,
Orman Bölge'MOdOr Yardımcısı
M~~(1
Omun Bölb..:': Modfıt!(ıj}o :> Oca\.; !'.1..h. 117. Cad No 2IMERSIN
Tcl.ıfon:\(314)
Web'
2'>SJ)99
WWıN 09m.mer~nobfTl
Fııkıı
gov iri
10124)2374560
~j
~-1
40
(Halk,OkuUar,Resmi Oaireler ve Orman Dışı Köylule:r ihtiyacına tahsis toptan yapılmıştır Tevziat ihtiyaç
durumuna göre lI'de Vilayet Makamınca Ilçelerde Kaymakamhklarc:.a yapılacaktır.)
,
~
567
40
Askeri Birfikler
il KONTENJANI
100
1.560
Halk,Okul.Resmi D"Köy
~
190
20
Birlikler
Seralar
TARSUS
290
20
Askeri Birllk.ler
j---.
i
.­
10
~
Hall<.Okul,Rosmi D.,Köy
MUT
:
190
10!
•.--C..;.. ._ _
Askeri Birlikler
i
i
10
.--_.
Halk,Okul,Resmi D"Köy
Tarsus
50 280
,.-_.
~~-
AYDINCIK
450
50 1
.~_.~_.
ANAMUR
1000
smiko
Mu'
,
Askeri Blrlikfer
f-.
I-;~tsin
GOlnar
1.950
i
._­
Tahsis Verileceği işletme Müdürlüğü
Toplam
Tahsis
Miktan
Aynnul!
Bılgı
E~Pos!a.
[email protected] veya
~!~~govır
1'~ldı)n
: ({} 324)1)8 33 99/113- 375
ve
Pazarlııma Sı;bo;::
Mmltfni
900
MERSiN ili 2014-2015 KIŞ DÖNEMi YAKACAK ODUN PROTOKOLUDUR
-~---~-~----
Tahsfl Yapılan ilçe
Orman işletmesi
-Halk,Q1<ul,Rosmi D~,Kö'y_
MERSIN
Askeri Biriikler
ANAMUR
Tahsts
---r
Miktarı
A\lus-
Halk,Okul,Resmi D"Köy__ ~~m~r
Askeri Bırlikler
Anamur 2801
Seralar
Anamur
100
Güıflar 390
Askeri Bifiikler
Gatnar 10
Seralar
Gornar
100
Halk,Okul,Res~i
D ,KÖY
ÇAMLIYAY'
Bozyazı
Seralar
Bozyazı
Halk,Okul,Resm, D
SOO
20
=1-
i
i
Seralar
--~
Tarsus
f
En:lemli~___
MUT ~FKE Mu!
Askeri Sinikler
Mut Hafk,Okuı,.Resmi D"K<?,y
Silifke
:Askeri Birlikler
---
[Seralar
ıTARSU$
1--
----­
__--
50.
50
100 f--~ 100
50
100
480 ~-
50
50
---­
50
501
50
501
100
100
50
100
40
100
100.
100
l00!
100
50
-~
50
200
190
­
.~~
__ '-_~_
i--­
50'
100 50!
200
200
300
300
30
i
--+
.­
-:J -­
4001·~
_~~
20
1.560
ıooi
20_
400
20
1
30~
--i
SO
60
500
,
40
4()
Giılrt~~_MUt.._~
i
1.480
10~OOO
.
500
500
2.430
2.650
'.500 JOO
200
2.Q401-'~
.
.,-~
f\ / \
Ya~,nı..KI~\
~i ~AY
e~cklürU a
Vali a.
Mersin Vali Yardımcısı
Orman 8619 -Müdür Yardımcişı
MÇ!'siıı Onna" Bôtt;e Mildt1rlUj,:il}
Tekrı::.ı
Web-
IO.'\ı4i23S
D?9
Ocak
F:ık~:
www.ogm·mersinol.ll..rı gOV.~rJ
Mııfı ı 11. (ııd. NQ: 1 iMERSlN
IOJ14) 1.n 45 GO
-!
-50:
{Halk,Okuııar,Resmi Daireler ve Orman Dışı Köylüler ihtıyacına !.ahsis toptan yapılmıştı(. "fevziat ihtiyaç
durumuna göre It'de Vilayet Makamınca ilçelerde Kaymakamhktarea yapılacaktır.}
.
~
-
~~-
-_._-~~-
Tarsus _ _ _ _ _
1
~-
-
f--~
i
1.480
P!"fk-"__~__
~
90
10
10
20
----
10
~
~e~!!!!'ıkıer _ ~:' ı;;;c~~JAlII---
30
-~ -.
:ı~,~__
592.~_
i
Silifke
Halk,Okul,Resmı O.,KOy
50
10
10
-- f---
GOlnar
Halk,Okul,Resmi D~.Köy
50
50
190
~~~-~~~~J~.
.
40
10
.
,Seraıar
'----
10
3~_~
E~d;;;;';I,G~I~~r
40
1901
i
~ASkeri Birlikler
GOLNAR
450
-'--j---~
_~_~
__
~ _~ !Erdem~__
ıHalk,Okul,Resmi D~'KÖlGilInar
r-
100
250
20!
,ı:<'lLt!arsus
iAskeri Birlikler
ERDEMLI 250
-~
200
H~~,Okul,Resm, D ,Köy
--
500
50
50
i
\
Asken B"likler
oca·r~
Aralık
i
Halk,Okul,Resmi D.,K"t- Elor;a",-_ _ ~_ı-___
~.n 61rl,kler
Kasım
Eldm
---~-~
~mzı
;___
tas
2015 YIU
~-
j EYmı
~_ersin,Mut,G!.l~I~___ J~~
~r~jn .___
50\
~--------
AYDINCIK
2014 YILI
Toplam
Tahsisin Yapılacağı
Tahsis Yeri .---
-~-~-~-,._~~--
Ayrıliııit Bılıp içiıı
Alı
DINÇER
\}kııııc
E·Posta : aiidi:\[email protected]"lgOV,tf veya
rr.!i!rs.ilJQ~~JI
Tekl<ııl
i{t l'?4j2.1S 3.1 ')91 121· .315
vI:
Paı.1~I~ma Şube Mildurfı
&90 i
,"
3
16. Sera'lar için tahsisi yapılan odun1arın satıŞ ve teslimi Sera sahipleri adına yapıl.ması
e....ast1r. Ancak Sera sahiplerinin tamamı Orman ışletmelerine gelernemeleri halinde
yekandeki şartların yerine getirilmesi kaydıyla ıruılınıkalçı~k yapmayan fakat Seroctlık
yapan kişiler arıısıııda ıı' de Vilayet Mekomme.. Ilçelerde KAyuıek.aınlıklar tMtIflndan
mutemet tayin edilmek sureti lle mutemetler adına sahş ve teslimat yapılabilecektir.
17, Satışı yapılan, nakliyesi kesilen OOlll1laıın tamamının ihtiyaç yerlerine nakli ilgili
kunınılarca sa~lanacaktır. Tahsis yerin ihtiyaç yerlerinden başka yerlere naklinin
önlenmesi için Mtllki Makernlar, Belediyeler, Jandarma teşkilatı, Emniyet MtldtırlUkleri ve
Orman işletmelerinin işbirllgi sonucu alman tedbirlerle saglanacaktır.
18. Tahsis ve satışı yapılan yakacak odunlann sevki için kesilen nakliyeterin arkasına ilgili
kurum ta.ra1lndan nekliye muhteviyatı kadar odunun ihtiyaç yerine intikel ettirildi~ şerhi
işlenmesini mtlteakip ikinci sefere gelen mutemede odun verilecek. ihtiyaç yerine intikal
şerhi verilmeyen tahsislerden teslimat yapılmayacaktır.
2
SATIŞ ıŞL~'\1LERİ
5. Kamu kurum ve kuruluşları ile okulların ihtiyaçlennm giderilmesinde de bu hususa dikkat
edilecek. yakacek: odunlann dogrndan bu kuruluşların ihtiyacıM kuIIanlml için birim
içinden, VaIilikçe görevlendirilerek görevli ınemura satış yapılacak, görevli memur
dışındald kişilere ve odun mutemetlerine satış ve teslimat yapılrnayaçaktır,
6. Yine şehir ve kasaba halkının ihtiyaçlarının satışı Valilik emrine yapıldıgından, Valilikçe
belirlenecek mutemetler veya Belediye görevlilerine yapılacaktır.
7, Protokole konan yakacak odun tahsislerinin satış işleminden ekli cetvellerde gösteriMigi
şekilde % 80' ni 31.12.2014 tııriIıine kadar bakiye % 20' si de 28.02.2015 tarihine kod",
verilmek Uzere belirtilen aylık satış takvimine göre işlem yapılacaktır.
8. Aylık satış tak:v:iminde yer alan tahsis miktannCıan nıtronayan kısımIann tahsisi ipta!
edilerek. di~er ihtiyaç yerlerine veya açık artınna ile satlşı yapııacaktır,
9. Yakıtcak odunlıırın birim fiyatları (KDV. Hariç)
,~
a) !breli Onnan Içi Satış Birim Fiyau
b) Ibreli Omum Dışı Sahş Birim Fiyatı
c) Yapraldı Onnan içi Satış Birim Fiyatı
d) Yapreklı Orman Dışı Satış Birim Fiyatı
e) Okaliptus Omıaıı Dışt Satış Birim Fiyatı
de~er1eri Uzerinden satılacaktır.
60,00· YTlJStcr
75,OO·YTUSter
80,OO·YTUSter
90,00-YTUSter
85,OO·YT1JStcr
!şletme Şefliklerinden nekliyelerin fo"'kopileri sekla.naea~ı gibi tahsis sahibi
kurumlar, kuruluşıar ve şahtslııı:da nekliyelerin asıllarını muhtemel tıılıkiketlarda delil
olarak kuHarolmak üzere muhııfaı.a etmek mecburiyetindedirler.
Iş bu pro",kol müştereken tanzim ve imza edilmiştir. 0610&120 i 4
~I
10. 31.12.201 4 tarihine kadar yapılacak satışlar 2014 yılı I1ıhsis fiyattan Uzerinde", 28,022015
tarimne kadar yapılacak satışlar ise 2015 ytlı tahsis birim fiyatları üzerinden satılacaktır,
Zanıri hallerde yapılan fiyat ayarlamalan aynen kabul edilecektir.
1L Protokolün tanziminden sonra do~acak. mücbir sebeplere dayalı do~acak ihtiyaçlar Vilayet
Makamına tahsis edilen odundan öncelilde kendi içinde karşılanacaktır. ViIayet emrine
tahsisi yapılan oduulann tamamı kullanıldıktarı sonra kun.ınıJann ihliyacı dogarsa söz
konusu ihtiyaçlar topluca Orman Bölge Mtldl1rlilgtlne bildirilecektir.
<-""'"
~AY
Valia.
'1
Mersin Vali YardtmClSl
TUTUSTURUCULARlN ıHTIYAÇ YERİNE sıtVK1
I2.2014-2015 kış dönemi tutuşturucu tahsislerinin satış süre ve miktarlan 1-2 no' lu
cetvellerde belirtilmiştir. Tahsislerin belirtilen aylarda alınmayan dilimlerinin tahsisi iptai
edilerek başka ihtiyaç yerlerinde de~edendirilecektir.
Bu nedenle odun tahsis1eri mutlaka zamanında. tahsis sahipleri tarnfmdan
r",
alınmalıdır.
SERA T ARsısuRİ
13. Mersin ili ve ilçelerindeki SERA' larda yetiştirilen ürOnlerin soluktan korunması için ekli
cetvenerde gösterilen miktarlar kadar odwı İl emrine tahsisi yapılmışhr.
14. Sera ihtiyaç.larında k:uUanılmaJc amacı ile tahsisi yapllan odwılann Sera sahipleri adına
tevzi, satışı ve te!lIimi yapılabilmesi için il merkezinde Vilayet Makamuun Ilçelerde
Kaymakamların yazılı talİmatı ile Tarım tı MOdUrıt.l~U kuruluşlannca ilçeler dahilindeki
Sera·lenn alani. yetiştirilen ürünlerin hassasiyeti teknik özellikJeri dikkate alınarak Sera
sahipleri adına so~uklar başlamadan önce ne kadar odun gerekli olduğu liste halinde tespiti
yapılarak Kaymakamhkiann ona.yma mOteakip Onnan İşletme Mildtlrlll~ne resmi bir yazı
ile bildirilecektir.
LS. Soguklwn başladı~ ıHrada Sera'larda odun kullanılması gerekli oldugu mülki makamlarca
Orman İşletmelerine bUdinlmesini takiben işletmelerde satış işlemine başlarolabilecektir.
Mu1i"0rmr0ı>9~I"'M1ıdorIIlP JOcııi:MIlh,
TCıe/II_, ımı4)U!
339'M1$
w.ı.·hi'ıJ>'~~.:ıI"l.to".td
111. C..!. ~ ~m
rob: {tIJH)ll14' 00
"'"....mh Bilp ~. Ali O!NçEl!.lıJlI1 .... "'I~ ş.ı. MadOtt
E.PWıı,~ ·_iıı~pıı'*"v.1\'
TeI.1Iın
:<ruH) 13*lJ WLLLL .11s
MERSİN İLİ
MERSIN ILlz014.Z015 KIŞ DÖNEMI YAKACAK ODUN PROTOKOLUDUR
~.-_
.. _.
Tahsis Verılece!)! Işletme MOdOrlU"O
Toplam
Tah.U
Tahliili Yırl
..-
Tahtls
Miktarı
Bozyaı:ı' Erd91!'l1l
Anomw
Gmmır
Manıtn
."
Helk,Oku1,ResmlO"Köy
MERSıN
Askeıi
D.,KOV
Halkoıwr,Resımi
~
280
Ask.eri Birlikler
AYDINCIK
D,.Köy
'O
100
ERDEML!
,\ll)
10
100
Halk,Olwl,Resml O"Köv
190
tiM~~
10
200
200
Halk,Oku) Resmi D.,KOy
190
190
10
'O
:ıoo
300
n ,Ko\,
10
Seralar
100
100
Halk,Okul,ResmID.,Köy
400
Hıılll;,01l.UI
TARSUS
Resmi O"KOy
20
20
100
1560
1.000
40
1.500
O
10,0{';0
'00
400
...
1.500
4.701)
500
1.000
1,S{)O
(Halk,Okullar,Resmi OaiHıJ~r VQ Omıan Dış1 KOY!lller ihtiyacına tahsisloptiltı yapılmıştır. Tevzlillt ihtiyaç
cuıumuna g<)r& Iı'de Vilayet Makamırıca ilçeleide Kaymakamlıklama yapııacaktır.)
i
~ ,01Q1\
/ lt;;L.",,
i
M!Jdur
Drmar'l Bölge
Y ard~C1$1
MeııinOıll'lfn IloIıı"Mildör1OifllOcak Mıllı 1 ı1.C~ No ı/MERS)N
Tekfeın; (OJl~j11ı
wab
11.,..
_1ıS)4'.metiiıv:ıl)m
I'ü",C)24j1J1 U «l
QOII_trl
~.
560
40
--
MKRSiN ILiNE BA()LI iLÇELERE 2014·2015 KIŞ DÖNEMİ İHTİYACI
içiN vlI;RİLECF.K YAKACAK ODUN ve TUTUŞTURUCU ODUN LISTESiDiR
i-
1-480
100
Askeri Girilider
iL KONTEHJANI
mPLAM
20
1.450
Askeri Sirlilder
Seralar
4. Mersin ni ve b.~lı lruruIıışlarının 2013-2014 kış dönemi ihtiyacınıı 10.000 ,ter yakacak
odun tahsisi yapılmasına karşılık belirtilen kuruluşlar tarafından aynı dönemde 1 059 ster
odun alındı~l, 8 941 ster odwıun alınmayarak depolarda kaldıgı tespit edilmiştir.
Aynı durum 2014 ·2015 kış döneminde de olması muhtemel oldugundıın Halk,
Okullar ve Resıni Dairelerin odunları ayn ayn tahsis edilmeyip ihtiyacı olan kurumun
odunlm daha kolayalınması için bu kuruluşlanu tahsisi toplam olarak 11 emrine
yapıım~tır. İsteyen kuruluş II makamında talep edilerek odun ihtiyacıru a1aeakttr, Mersin
İli ve ba~h ku!1llıışlanruı kı.ş dönemi yakııcak odun satışları geçen 3 yıl göz önüne .Iınarak
ve 2014 yılı üretimi yakacak odun miktarının bir kısmı da orman içi ve Oıman kenan
kllylülerin ihtiyacı olarak Icıırşıl:mdılctan sour. 2014 - 2015 kış dönemi için tı emrine
10.000 .ler yak.cak odun tahaisi y.pılııuştır.
'80
20
Halk,Ok1J1,Resm:i D ,KOli
f-----
590
10
Asken Birlikler
[SILIFKE
10
590
Askeri Birlikler
i
29()
10
Blr~kler
Valiliği
dllzeıı1emell makanıı.nca yapııacalctır,
290
Se""'r
NAR
lilll
10
Halk,Okul Resmi D.,Köy
Hal\(,Okuı.Rasmr
ve b~h kuruluşlarırun Belediye merkezlerinde ıkamet eden halkm.
resmi dairelerin ibtiyaçlarına tıı:hsis yapılacak tutu.ştu.rucu odunlar ekte yazılı 1-2
nolu cetvellerle tespit edilmiştir.
2. Tahsis miktarlarına esas olarak tespitlerı yöreierin ntifus mlk:taıları, iklim koşullan ve
20 i 3 - 2014 kış dönenıl aldıklan talısls nılklarları dikkate alınarak yazılmıştır.
3, Yakacak odunlann tamamı Vilayet emrine tahsisi yapılmış olup, Vilayet makamınca
z.orunlu görOlen halIer ve ihtiyaç durwnuna göre tı tahsis toplamını aşmamak Uu:re yeni
390
100
Askeri
500
okulların,
Seralar
I~UYA~_ Askerl Bitliklar
T4fl111S
1. Mersin
10
Seralar
smn..
. -1 -
,,0
100
Askeri Birlikler
.50
-·-1-·-
50
20
Ask;arl Birlikler
180ZY~u
1.000
ro
Seralar
ti::;
1,950
BrrUkler
HaJI<,Ol«.ıI,Resmi
ANAMUR
Bu
protokol
Ormon Genel
Müdürıugünün
1010712014
gün
ve
35 i 92309.3 i 5.05.0 ııı 313 ı n sayılı emideri gereiiince Mersin İlı, ilçeleri, mahalle halkı,
seralar ile kamu kurum ve kuruluşları., askeri birlikler ve okuilarm 2014-2015 kış d{jnenıi
nııu.ştunıcu odun ihtiyaçlarının imkanlar ölçüsünde zamanında k~ılaruna<ıı ile ilgili
hus""lan kapsamakm olup, 06/0812014 günü Mersİn Vali Yardımcısı M. Suphi OLCAY
başkan1ı~da vilayet makamında aş~ıdaki ana başlıklar ve maddeler halinde belirtilen
hususlar tespit edilmiştir,
TAHSis ıŞLEMLERİ
,
Yapjl.nlı~
VE BA()LI KURULUŞ{.ARININ 2lJ14 - 2015 KIŞ SEZONU
TUTUSTURUCU ODUN PROTOKOJ,l)DÜR
.
~c-e-J>.'
~~"i.OlCAV
lIali a
,,,lfIlçrıu
Me/'$li'lllaU v• a'-
Ay",nlıh il;lııı ıı;;~: Ali OINÇER !}lc:1m.~" 1'uıı:-h">1' ş.ubrı: MuCiit<!
E.Posl8 •• [email protected],go~Jr
~
[email protected] QO. ır
Tel.ron :«(1Jl4jlU31YWlH_J1l
900
i
ILÇll;SI
iDaireler
Halk'(}kuıı.r.Resml!
ve Orman
Dış
Köyler
Ster
tAnamur
i
A.!ıIkeri
Ster
..
2
i
Erdemli
190
190
ı
~dıncık
59
390
~ar
Mersin
Mu!
1.95
Silitke
1.48
Tarsus
~amlıya~
! Kontenjarı:._
TOPLAM
TOPLAM
Ster
_
28
BcHozı
Seralar
Stcr
i
BirlikJet
48.
i~
2l1!
ı
II
8.9jll
10
il
70
50
2.00
SOL
1.60
L60(
i
20
S(
.--­
~l
i~
~-.---
40
30
LO
LO
~
~
40
LO
201
90
~
-iSO!
IMO!
.. •
Sayı
Konu:
T.C.
MERSIN VALILIUI lı Yazı Işleri Müdiltlügil MERSIN ILI 2014-2015 KIŞ DÖNEMI YAKACAK ODUN PROTOKOLUDUR
2810812014
26002637-529-983 i
Yakacak Odun ProtokolU
'hh,rı
MERSIN iL MİLlı rolT1M MÜDÜRLÜÖüNE
Tahslslrı Yapııa:ea!')ı
Tahals Yeri
yaplJıın Ilçe
Orman i,letmElal
HaIk,O!<lII.Resmr D_.KOy
M~RSIN
Halil,Oku!,Resmi D"Köy
Mersin Onnan Bölge Müdilti(lgilnUn 1310812014 tarihli ve 1602786 sayılı yazısı.
ANAMUR
gönderilmiştir,
OdunJann tamamının ihtiyaç yerlerine nakli ilgili kurumlarca saglenacaktır. Tahsislerin
ihtiyaç yerlerinden başka yerlere naklinin önlenmesi; mülkj makamlar, belediyeler, jandarma.
emniyet teşkilatı ve orman işletmelerinin işbirli~ sonucu alınan tedbirlerle saglanacaktır,
n merkezindeki kurumlar ihtiyaçimm en geç 3111012014 tarihine kadar Valilik
Makamına bildireceklerdir.
ı~fYAZ'
Bilgi ve geregini rica ederim.
IGf.1lNAR
b
EK:
Yakacak Odun ProtokolU
DAÖITIM:
Ger.gi:
Mersin Büyükşehir Belediye Bıışkıınlı~ıruı
Mersin Cumhuriyet Başsaveıhgma
Mersİn
Orman Bölge MüdürIUitlne
GOlnar
10
10
isaratar
Gü/nar
100
lı-talk})kuLReı;mı D.,KÖY
1.=
191)
Bozyazı
'O
Bozyazı
200
Tarsus
200
Eiı&k!er
0.,K6'(
Ta~
5ir-'~-'d'
Mersin II Jandarma Komutanlıgına
Mersin II Emniyet Müdürlügilne
Kar.yullan 5. Bölge MiI'<Itırlügilne
Mersin II Milli E~tim MUdiltlügilne
Mersin B Tipi ceza Intlıx Kunıınu Müdürlüğüne
Mersin MeteoroJoji tstasyon MUdUrlUAüne
Tedaş rı Müdürlüğüne
1)0\1>'
,
,~)YS
..
Al;.
.
~
.<
Beı
,
,.. .
"
\)to.
rı.:"
" \-,
,?:>4f
C
rl\.RSUS
40
50
100
50
ro
50
50
50
40
50
AsKeri Birlikler
GOl"nar
10
10
Serala(
Giilnar
100
HRIk,O!ru!,R~ml O.,Kölı
M,ı
400
100
Askeri Bfı!ikJer
Muı
20
Sitrtke
1A60
'"
400
Sflib
20
20
40
50
100
50
190
Tarsus
31)
50
300
Askeri airlikler
SO
100
590
1.560
SO
100
,.
10
Smlke
100
50
10
Tarsu$
'50
100
10
Seralar
'50
SO
190
Hafk,Okul Rumi D.,Köy
'SO
50
Erdemli
Bir~ldef
SOO
'"
Gfil'lZf
D.,K6\'
-
Şubat
'"
10
Saflıtar
llL KONTENJANI
100
100
LQO
""L
100
100
SO
50
'00
100
SO
'O
SOO
400
""
30
50
50
300
200
50()
"O
30~
100
-'Stı belge elektronfk imıalıdır.lmı.alı suretinin aslım görmek için hltps:l/www.e~leisleri..gov.trlEvrekDogrultımlı
adresine gLrerek (ec4pKA_1KN:ıt1o-~alJ5pC-fı(l.hsr-ıııtmJOlund) kodunu yumı?.
C\0ı'"t
lrtibaı:H.VlLMAZ
Telefon: (324)238 25 54 Faks: (J24}238 81 12
e-posln: wili~~!çriJı.QY.Jı: Elekıronik AS: tıtto:/lwww.!J1ersin.gov.tr
_--~~_._--~~~
2.S5G 2.V4U
2.430
2\"
1.9S!) ~~§J~O~
~_--r'"
~~IMo'dOrO
,
Olmıın B4":ı~'~Üdür
Yıırı:hmclşı
•
""-"/
Web: _
2.14)1?'l
ogm.meo,ı11V1bnı
Pt." j;))141
g"vl#
Bı
'>
~iOlCAY
Va., a
ii,
M.u," (lm,1f> Wi~ MMn,Mtl \ o.~1. M~ 111. C.d. Ko' ,IM!';ııslw
Tcle(O:W'!Cmiı
Ayrıntılı bilgi iç.in
500
1.460
U
ylı.;M,ij:
...-.__._--------._-_._....
'"
40
(HIIlk,Okulllr,Resmi DQirelerve Orman Dışı KöylOler iMyacına mMI! toptan yapılmıştır. te~zia! ihtiyaı;:
durumunil göre il'de Vilayet Makıımınca flyelar'da Kaymakamllklıırca yapılacaktif.)
B;lgi~ya;:/~let/ııjınj
Akkenl Malınılesi HOseyin Okan Merzed Bulvarı No:662 33160 ~ Venişehir / Mersin
:ıoo
200
1.500
10,000
:~"
..
Gülnar, Mut
1n,;ıPLAM
f
_~~~~~~~~ _ _ _ _ _ _ ~~_~~~MMM~~~~~_~~~~ • • n~~~~~~~~~~~~_~_~~~~~~~--~~~~~~
Erdemli
"'"
,,~
Kayınakıımlıkl aıa
Mersin 11 Gıda, Tanm ve Hayva.neıhk MüdürIngüne
Mersin ns.glık MüdtırlUgilne
Mersin Alle ve 80$)'& Politikalar lı MMMagiine
Sirtmı
Eroemli,GOIMr
.....
50
Halk,OIwI,Res.mi O.,Köy
A.skart
(tt
50
'Asılıen Birlikler
{iaIX,Okt;f,Resrıu
~stLlFKE
Bilgi:
SO
50
AUeri
i······
50()
50
'"
~ariBıı1i1df!T
Valİ Yardmıcısı
1.950
,SO
2015YIU
Kı,ım
100
Ha1(,Ol<:ul.Resmi D.,KÔY
AyhanBAYHAN
Vali 8,
Ekım
390
Ha1k,Okul,Reıınıi
ERDEMLI
Eymı
GOlnar
!Saalaı
} ....
Mfkblrr
Amımu!
IAskeri
ÇAMUYAY
...
A~a·
IHalk O",..,1.RHmI D.,KÖY
BlrHıJer
Anamur
$q.ralar
AYDINCIK
Nıamur
Tehllllş
;ro
Askeri
Mersin Omıan Bölge Müdürlü~ ile yapılan Mersin tu ve Baglı Kuruluşlarının 2014~
2015 Kış Sezonu T\ıtuşturueu Odun ProtokolU ilgi sayılı yazı ekinde alınarak ilişjkte
M8(Sin,Mul,Glllrıar
M_
.Askad Bir~kler
2014 YIU
TOphım
Hall'
l.1e'slnValiY_rdımc!!!
Ayı"",i, tM~ I;iıı' Al: OJk(:llt l;ıttbft vı: I'ıu.ıııııımıı $ . M~
E Potts; .~9O'f ir 1I1Irı\'
""""""'~
T~ '1:ı.l14j21IllWf1l.1.
m
. '. ~
't:Y
I.C. MERSiN VALiLiGi
"'."'"."
"
. . . . '.
'­ '!!!
•
iı Mıllı Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 34776202l9301374ll344
Konu:Yakacak odun Protokoiü
0410912014
........................ KAYMAKAMLIGINA
(İlçe MEn Eğilim Müdürlüğü)
İlgi :a) Mersin Onnan Bölge Müdürlüğünün 13108/2014 tarihli ve 1602186 sayılı yazısı,
b) Mersin Valiliği Yazı Ipleri Müdürlüğünün 28/08/2014 tarihli ve 9831 sayılr yazısı,
(b) yazıya istinaden, Mersin ünnan Bölge Müdürlüğü ile yapılan Mersin İli ve bağlı
2014-2015 Kış Sezonu Tutuşturucu Odun Protokolü ilgi sayılı yazı ekinde
almarak yazımız ekinde gönderilmiııtir,
Kuruluşlanmn
Odu.nların tamamının ihtiyaç yerlerine nakli ilgili kurumlıırea sağlanacağı ve
Merkez Ilçelere bağlı okul ve k:unıınlann ise ihtiyaçlannı en geç 3111012014 tarihine kadar
doğrudan Kaymakam1ığınızca Valilik Makamına bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
.' ~ ,R, 2111,1
i~.,::;cl:
l_; , .. '
.
i· . "'-': H.sa"GÜL
',:U>~E
ıllllLU
<.:(;(,';;-." ı'''' .
:
Vali •.
, -~Jrlh --1--0-1 tVff·t:t;U6) "ıı Milli Eğitim Müdürü
, ....
: i.
7
•
•
•
,..
+
-1,___ "
.~._
i .'
i
~_'
....
~
~~
.~~lijf"r
.
...._,.,_.... ,~._~
~"---r<:>ı. . .
..'
'S':T:!"
:"111\.-:::'2.:..._.:
ı"''''''
Odun!Pröt6k~lü :
Kl .
-Va!ıhkYazısı
(,.
2
.
_Yakacat
.,' . !2- .
DAOITIM: 13 İlçe Kaymakamlı.kl.anna
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü) -
•.
'\:lt~~;~\.'!
h:,'ı! ;l':
05Q~ ..ı
tA. Bıı Ix:lgc, 507tı: sayılı Elektronik İmza KUMutm/) S ınd nıwkk:ııı gcn:8~ gUvuıli elektrotı!kımu ıle ımzalıınmışur
Evrilik leyidi bttp:lkVl'flborgu.meh.gcv.tr adresinden eabd-812b-35lc-8K1e-8fi11 kodu ili! yaPilabitir.
Y~~rIMERSiN
www.ımb.gov.tr
Iı:-po;ıUl:
AyrlUlIll miS; için: A. ÖZKtrf Memur
Td: {C 314) 31914 SI,..,IM
FIIQ: (Li 324}J27 ):'1 J8·19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
643 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content