close

Enter

Log in using OpenID

".on^n$,, --

embedDownload
T.c.
MUT I(AYMA(AMLIĞt
tç€ Miltl Eğirin Müdliıiüğü
ö}
7q444446.xo
ü2r3 9
22[,5ı2014
:llköğeıin l(urmladnda
MİlDİRrüĞüNE
itkoğrerin kıİunlıründa .lkillel i]e ileiıi BakmIığımz Temeı Eğtin ceneı
MüdftIüğfuün 15/05/20] 4 tarilıli !e ] 0230228/200/1955l55 say]n yu ldı ekıe gönd€rilnişın.
Bilgikrinizi
ve
yrı
dotsultusunda sereğini rica edeijn.
DAĞITIM:
l]gilıokuLMıd.
1füo5ı2oı4 y.A]<I:
4aJ05l2014
E\\,)RclN
.fYd-Şel ".on^n$,,
üğd.ıijn Uifuıi
§sc MMdtrğ0
-i'Alo
(#/
Mir
T,c,
ri DĞilinı B-aKaxıIĞI
Tğm.I Estim
Gud \rğdinlüdn
sır1 : l02jo228DOl]rl955l5l
]toıu| ilkölr.ıih (urınh ı,ll
..\,Ar.iLiĞi\!
(iı Mnıi Eğitim Miinnnnaü)
iügi
.
Miııi
liiınn B,krıla, ilköğ,ğliD Kxna]an
Yiiİğünr.liği,
Ü -,.. '' "ll.. J.qoe, e.i .1 ...!.r-eg. lİ., ]'. ı,j.".. orl.r,( ıcfo..
"l loo fu ..".n, |.edel.J. ül, n+l. .diif ilm..jl. 1.1,.n ş ull l
"!]lll]].
.ll::._
!_l \olu J" .,.TJ f n/ nPla d. i.l.nn€L.dtr .. i. o..oe,. u
]l..İl. ]
], ,lfui. \r .,(.("z on.İ
"
n, ,v... ,,, .*ı-.,,
",:"
edenj}l. o. ] l ul | 4tİ..İ i..ı l||J1". .
",ı
_..-.,
".prse"-, +,.a.,;ı.,
u]
1ı,
ü
_..ig|i
ı.),
:
d,
ıie,
j
rn,
\o;r
aidd.!,d!.,
.^. :lryi: . .nüe 1n ü]hİ od, E.tr.i|*e|
'! "'.',:l'
lliırlih.İ|n, .. . iI lion. .r
' l,.J l:.lu d ıf be../.. o. . l,,. ü.n..l-,.oJ4q,n
",
J._l,*. n,,", l,.n o,,ı,,i
t
-n. iJ,n.n_e \" \J,
-",,,,
n
d,ru
n,
ı,,T,, J,!.. .$.:. s.d.
|l.]
"'.D.,
,
l|.] \'!m'T.lE t
,.
ıj_jnul. olnJk u,d r
"o
dcn.?.
|- ai .ncoo. ial ') D.ı.,luk.,.,]. 1, l ,.. lDlj_ınlr dcr3
-0l].]o 14 .P_ D otali
, ,. n ı d 1hi.o ;i:. -;;;;Dn
jrJllrrdrt(
!r,
l
J
tr.o...,,.,,ı,.a,:!!!!r,
ol.,l,-.,,r,
: *,ı*
" "..
.- -E- i
_n/loüryr ol._l !.a.iıd,.
ğğl[u
^_,
Jı. ,dr( ci (.d|ğ, ıı".ı 1-..
[om..,..o,.
.n..
r llqii
ı,ıaı" a,;,o ı,.ç
d !l.!li,l . p <n.: .,olk| .., "ı.l
||J
ıüı]JüE|" fu d,.
.n3}c.!Lth\nnd. klalerid.ağürn,r«.kil.
ts]lEilğnnin V.gc$ğini
ric.
ul
".*,. "-,.
:. ., -,ıo,i
crn»
D,\(jIT]üvf
.qHs.!İo9!lnJğü
na(6 Foij
j 5
A]"u,igliçhİ.4,DANIIVHİ(l
fuL
(on)4r.
s
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content