close

Enter

Log in using OpenID

.{LÇ€ nEB vE knZıı. aLıu-cry1

embedDownload
T.C.
SOMA K-AYMAKAMLIĞI
SAYl
KoNU
,2560]748./
:2015 Yılt
StL
.{LÇ€
Malmüdürlüğü
(*__u},
26ll2/2ol4
nEB vE knZıı. aLıu-cry1
soMA
2015 Mali Yıll Bütçesinin uygulamasında, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu Ve ikincil Mevzuah geİeği saymanhğımıza bağlr Harcama birimleri;
1-20l5 yllmda harcama birimleri. Harciıma Yctkililerinin ve Gercekleştirme
Göıevlilerinin;'l'.c.kilik numarasl. adı soyadı. ünvanı ve tatbiki imza öneğini gösrerir rcsmi
vazı ile saymanlığımıza bildirilmesi,
2-Haİcama birimleri, Harcama Yelkilisi mutemetlcrin T.C.kimlik no. adı sovadı_
ün\anl vc ıaıbiki im/aslnı gösterir resmi ).a7ı).ı.
lC-
3-Muhasebe Yetkilisi adlna para tahsilah yapan Muhasebe Yetkilisi Muremetlerinin,
kimlik no. adr soyadı, ünvanı ve talbiki imzastnü gösteıiı resmi vazryı (Muhasebe
Yetkilisi Mutemetleri Kefalete tabii olan personel olmaları gerekmekledir) göndermeleri.
4-Taşünlr Mal YönetmeIiği gereğince,, Harcama birimlerinde TaŞınür Kayüt Kontrol
Yetkilisi Görevlendirmelerinin yapılması ve'I'aştnür Kaylt Kontrol Yetkilisi olınayan harcama
birim|erinin ilgili yetkiIendirmeleri yapması.
4- Ha.cama birimleri, Ma] ve hizmet alım ihaIesi ile yüklenici firmalardan alünan
teminat mektuplanntn, sözleşmesi hükümlerini yerine gctiren ve ihalelerdeki teminat
mektuplarün]n gereksiz yere bekletilmemesi ve sözleşme ve
şartname hükümlerini yerine
getirilen lhalelerdeki teminat mekfuplannün yüklenici firmalara iadesi yöniinde gereğini
yapılması.
s-Harcama birimleri mal vc hizmet alım ihalelerindc ahnan teminat mekfuplarının
saymanlıgımıza yahnlmasında, teminat mektubu ile birlikte. halcama biriminin ilgili bankaya
yazdlğü teminat mektubu teyit istem yazısı örneği.bankaca ilgili harcama birİı.ıjne hitabin
yazılan. banka teminal mektubu teyil
!,a2l ile birlikte resmi yazt jle müdüIlüğümüze
gönde lmcsi, ilgili yazılarda eksiklik olması dı,ırumunda işlcm yapılmayacağı,
6-Ilarcama birimleri, mal ve hizmet alım işleriycle ilgili olarak yapılan ihalelerin
yüklenici firma ile sözleşme imzalandıktan soma resmi yazı ekinde sOzleşmenin bir
foıokopisinin üç iş giinü içerisinde müdürlügtimüzc bildirilerel ilgili ıaahüt karlannın
açılması sağlanmalıdır.
7-2015 yılı ocak ayı maaş ödemele.inde harcama biriınleri, personellerinden aile
yardımı beyannamelerini almaları vegerekli kontrollcri yaparak durumunda değişiklik olan
pefsonellerin( çocuk yardüm1:0-6 yaş ve üzeri. asgaıi geçim indirimi ve eşyaradımı vb) KBS
( Kamu tsilişim sisteminden maaş değişlklik fbrmundan gerekli değişikiiklerin yapılması ve
maaş değişiklik formunda bildirilmesi hususunda gerekli öniemlerin a]ınması.
ül lııl3oı\
o{ .3ır-7'-,(/
8-2015 yılı ocai ayı maaş ödemelerinde. yabancı dil tazminatı ala_rı pcrsonellerden
yabancl dil slnav sonuç belgeleri kontrol edilerek varsa seviye değişiklikleri KBs sistemi
maaş değişiklik formundan gerek|i düzeltmeler yapllmalı re birer fotokopileri maaş değişiklik
tbrmuna eklenmesi konusunda gereğinin yapllması
9- 2015 yılı ocak ayı maaş ödemelcrinde. sakatlık indiriminden yaraılanan
_
personellerin raporlarl kontrol edilmesi ve birer siteti maaş değişiklik formuna eklenmesi
gefektiği.
yılı arahk a},ı maaş ödemelerinde. 01-11 /2015 arasıdaki personcl maaş
,19.20|4
ödemeleri_ l62 bütçe düşı avans hesaplarına alınan tutarlar. 20l4laİalük ayındaii 630 giderüei
hesabündaki tutarlara göre HYS( Harcama Yönetim sisteminden)ödeme emn düzenlenerek
I62 hesabln kapatrnalafl l2l0l/2ol5 larihinde kadar yapılmasr hıısusunda;
2014 yılı aralük ayında Bütçe Emanctleri Hcsabına alınan (320,0l ekonomik
kod-) tutarlann ödemesi, 20l5 yılı ocak ayı içerisinde yapılacak oltıp, 2014 yılı devirlerinin
Mlhasebat Genel Müdürlüğü ta.aftnda yapüldıktan ioma. ilgili bütçe emanetle.inin
için ilgili halcama yetkilileri tarafından yazllı olarak müdiirlüğümiize
:rge::Pilm:si
bllCllnImesi gcrckmektedir,
Yukarıda belinilen hususların yaprlması konusunda gcrekli öniemlerin alınması ve
ilk ic._madd9 de beliİtilen yazıları en geç 09/0l/2015 t;ihine kadar müdürlüğtimiize
gönderiImesi hususunda;
.
ll-
Gereğini rica ederim.
Kaymakam
Dagitim:
saymanltğa Bağlı Genel Bütçeli Kurumlar
Soma Malmüdürlüğ0 tlükumei Konagı kat]4 soma- MANisA
Telefai|02]66l] l097 e// pona |5ym4 5 l l [email protected] rr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content