close

Enter

Log in using OpenID

( u nastavku teksta: Dru{tvo ), zastupana po predsjedniku dr. Vesni

embedDownload
Skupština Društva KRAKOM d.o.o. KRAPINA d.o.o., Gajeva 20, 49000 Krapina, (u nastavku
teksta: Društvo), zastupana po predsjedniku Ivanu Šanjug, dipl.ing.
i
_______________________iz ____________________________, ( u nastavku teksta:direktor )
sklopili su dana __________., temeljem članka 13. Društvenog ugovora o usklađenju sa
Zakonom o trgovačkim društvima Krakom d.o.o. Krapina
U G O V O R
O RADU DIREKTORA
PREDMET UGOVORA
Članak 1.
Utvrđuje se da je odlukom Skupštine Društva Krakom d.o.o. urbroj _____/2013. od
___________ godine, ______________________________, imenovan za direktora Društva.
Direktor će svoju funkciju obnašati u skladu s odredbama ovog ugovora, drugih akata
Društva i zakona.
Članak 2.
Sve poslove i radne zadatke direktor će izvršavati na temelju odluka Društva o poslovnim
ciljevima i poslovnoj politici.
Direktor je dužan organizirati poslovne procese u Društvu i poduzimati sve radnje u svrhu
ostvarenja veće dobiti Društva, optimalnog stupnja likvidnosti, veće rentabilnosti, podizanja
poslovnog boniteta Društva i promicanja njegovog poslovnog ugleda, kao i osiguranja skladnog i
koordiniranog poslovnog funkcioniranja svih organizacijskih dijelova Društva.
Direktor ima potpunu samostalnost u donošenju odluka radi provedbe utvrđenih ciljeva i
poslovne politike Društva iz oblasti koja mu je povjerena na upravljanje.
UVJETI I NAČIN RADA DIREKTORA
Članak 3.
U odlučivanju o pitanjima koja su mu povjerena direktor je u potpunosti samostalan, uz
obvezu poštivanja zakonskih propisa Republike Hrvatske i akata Društva.
Članak 4.
Direktor je ovlašten zastupati Društvo neograničeno i odgovoran je za zakonit i pravilan
rad u Društvu, uspješnost poslovanja kao i za istinitost i pravilnost dokumentacije Društva.
Članak 5.
Radi ostvarivanja poslovnih zadataka temeljem ovog Ugovora direktor ima ovlaštenje
samostalno birati i zapošljavati potrebne suradnike odnosno angažirati poslovne savjetnike te na
njih prenijeti određene ovlasti.
Neograničeno ovlaštenje zastupanja Društva ne vrijedi u slučajevima predviđenim
Društvenim ugovorom.
Članak 6.
O poslovanju Društva, a posebno o budućoj poslovnoj politici, rentabilnosti i likvidnosti
direktor je dužan redovito izvještavati Skupštinu Društva.
2.
PRIMANJA DIREKTORA
Članak 7.
Plaća direktora utvrđuje se u iznosu od 12.000,00 kuna neto mjesečno, a isplaćuje se s
danom isplate plaća ostalim zaposlenicima u poduzeću.
Naknadu plaće, godišnji odmor i ostala materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa,
direktor ostvaruje po odredbama Kolektivnog ugovora, Pravilnika o radu i drugih akata poduzeća.
Društvo se obvezuje dati direktoru na korištenje, bez ograničenja automobil i mobitel, te
snositi sve troškove za korištenje istih.
ČUVANJE UGLEDA I POSLOVNE TAJNE
Članak 8.
Direktor je obvezan, u svojem poslovanju postupati s pozornošću urednog i savjesnog
gospodarstvenika te čuvati i unapređivati dobar glas Društva.
Članak 9.
Sve podatke o poslovanju Društva direktor je obvezan čuvati kao poslovnu tajnu i nakon
isteka Ugovora, bez vremenskog ograničenja.
Ove obveze direktor može biti oslobođen samo pisanom odlukom Društva.
RADNO VRIJEME I ODMORI
Članak 10.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se radno vrijeme direktora zasniva na načelu
trajne preraspodjele, a prema potrebama dužnosti koju obnaša. Time se ne umanjuju prava
direktora iz radnog odnosa utvrđena Kolektivnom ugovorom, Pravilnikom o radu i drugim općim
aktima Društva.
Na sve što nije utvrđeno ovim Ugovorom, a odnosi se na korištenje radnog vremena,
odmora i dopusta, primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe Kolektivnog ugovora i
Pravilnika o radu.
Članak 11.
S obzirom na ulogu i značaj Društva, direktor je obvezan ispunjavati javne i društvene
obveze i izvan poslovnih odnosa, kao što su nazočnost na savjetovanjima, kulturnim priredbama
i drugim javnim događajima.
Obveza je direktora da svoju nazočnost i nastup usklađuje s konkretnom prilikom
odnosno događajem, vodeći računa o potrebi dostojne prezentacije sebe kao osobe i nositelja
funkcije direktora Društva.
TRAJANJE I RASKID UGOVORA
Članak 12.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja a sklapa se na rok od četiri (4)
godine.
Ovaj ugovor počinje teći od 16.02.2013. godine, s kojim će danom direktor stupiti na
dužnost i započeti s radom.
3.
Članak 13.
Društvo i direktor imaju pravo raskinuti ovaj ugovor jednostranom odlukom o raskidu uz
obvezni otkazni rok od mjesec dana. Zahtjev za raskidom ugovora podnosi se pismenim putem.
Raskid ugovora može biti i sporazumni, u kojem slučaju se može ugovoriti i drugačije
trajanje otkaznog roka, odnosno i manje od mjesec dana.
Članak 14.
U slučaju kršenja odredbi ovog Ugovora, drugih povreda radnih obveza, namjernog
zaključivanja štetnih poslova ili propuštanja zaključenja korisnih poslova za Društvo direktor
može biti razriješen dužnosti od strane Skupštine.
U slučaju iz prethodnog stavka, direktor ima pravo na zaključenje ugovora o radu za
obavljanje poslova onog radnog mjesta koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i sposobnosti, uz
zadržavanje prava utvrđenih u članku 7., stavak 1. i 2. ovog ugovora, a do kraja važenja ovog
ugovora.
Članak 15.
Ako direktor ne prihvati ponudu novog ugovora o radu, kako je navedeno u prethodnom
članku te mu prestane radni odnos s društvom, društvo se obvezuje isplatiti direktoru na ime
otpremnine iznos od ½ (jedne polovine) ukupnih preostalih osnovnih mjesečnih plaća direktora
koje bi primio do kraja roka važenja ovog ugovora i to u roku od 45 dana od dana raskida
ugovora.
Članak 16.
Stranke su suglasne da će svaki eventualni spor u svezi s primjenom ovog Ugovora
rješavati u duhu uzajamnog razumijevanja i suradnje, a u slučaju nemogućnosti rješenja, spor će
rješavati Općinski sud u Krapini.
Članak 17.
Izmjene i dopune ovog Ugovora moguće su samo u pisanom obliku, a po prijedlogu bilo
koje od ugovornih strana.
Članak 18.
Ovaj Ugovor napisan je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih Društvo zadržava tri (3) a
direktor jedan (1) primjerak.
U znak da je tekstom Ugovora izražena njihova prava volja te da su prihvaćena prava i
obveze koje iz njega proizlaze, ugovorne strane Ugovor vlastoručno potpisuju.
Ur.broj: ____/2013.
U Krapini, _______.2013.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KRAKOM d.o.o., KRAPINA
DIREKTOR
KRAKOM d.o.o., KRAPINA
Ivan Šanjug, dipl.ing.
_____________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content