close

Enter

Log in using OpenID

“Kızlarımızı seks delisi Türklerden zor kurtardık,. Rummatbaacılar

embedDownload
tdare
CUMA
9
ağustos
1968
HER TÜRLÜ KLİŞE İŞLERİNİZ ION
Batim frrl:
K
S7 — 39
Mecidiye Sokağı
LEFKOŞA -
KIBRIS
Kurulup Tarihi: 1962
Fiatı: 15 Mil
YIL: 7 SAYI: 1139
—
AKIN Klişe Evi
i
a
■
HER ZAMAN EMRİNIZDEDİR
I
12X18 İNÇ BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR
UNE VEYA HALF— TONE KLİŞELER
PAZAR HARİÇ HER GÜN ÇIKAR BAftlMSlZ AKŞAM GAZE1
SÜRATLE VE EN UCUZ Fi ATLA YAPILIR
__ imtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Müdürü : Kemli AKINCI —
uT u
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIIIIM IIM IIIIIIIIIM IIIIIİIIIIIIIM IIIIIIIIIII ;
Erenköy şehitleri Anavatan ve Yavruvatanda anıldı
Gençler federasyon
■ ■
istiyor
MİLLETLERARASI KURULUŞLARINDEĞİL
TÜRKÎYENİN TEMİNATI İSTENİYOR
ERENKÖY
Dün Erenköy'de yapılan
törenden
bir görünüş
savaşlarında rak. dünyayı bir kere daha
şehit düşen kahraman kardeş
İlerimizi anmak için dün sa­
at 15.00’de Erenköy’de bir
tören düzenlenmiş; yeni E renköy şehitliği ziyarete açı
larak, aziz şehitlerimizin ka
birlerine çetenkler konulmuş
tur.
Şehitlerimizin mânaıvî hu­
turlarındaki saygı duruşuy­
la saygı atışı üzerine, İstiklâl
Marşımızla birlikte göndere
Türk bsyrağı çekilmiştir.
Müteakiben, Türk Cema­
at Meclisi Başkanı
v e
GTYYK Başkan Yardımcısı
Rauf Denktaş’m, Kıbrıstan
ayrılmadan önce banda ver­
diği “ Erenköy mesajı” dinle
tilmiştir.
hayretler içinde
bırakalım”
demiş, sözlerini şöyle bitir -
ÜNİVERSİTELİ
MÜCAHİTLER
Bugünkü Anavatan gazete
lerij
Erenköy savaşlarının
iniştir:
dün
‘Erenköydeki nöbet taşı - yıldönümü dolayısıyle
Lefkoşa,
Erenköy
ve
Ankaot, mevziini, kazdığı çukuru
arkadaşım gömdüğü
ziyarete
gelen
mezarı
üniversite
gençleriyle,
mertçe göreve
devam eden
mücahitlerimiz
bu mucizeyi
yaratabilecek
gücün özü ve tümüdürler”
Denktaşm mesajının band
dan yayınlanmasından son ra Erenköy Mücahitleri adı
na
konuşan
“kabraman
Talât Onar,
şehitlerimizin
rada törenler düzenlendiğini
Lârnaisa D eniz
Panayırı program ı
tesbit edildi
Gece saat 9’d.ı
LARNAKA 9 (Özel): çay, dans.
maytap (hava fişek) gösteri­
Günlerden beri yoğun ha
leri; sandal ve motor gezil.'
zırlık çalışmaları devam et ri
mekte olan ve büyük ilgi gö
11.8,1968 Pazar öğleden
receğme muhakkak nazarı isonra saat 3’de Kazalar ara­
le bakılan
Lârnaka Deniz
sı deniz yarış müsabakaları,
Panayırının programı aşağ' ferdî müsabakalar, yağlı di­
daki şekilde
tesbit edilnıs
rek
bulunmaktadır:
Saat 5’de Helikopterle De
10.8,1968 Cumartesi öğk- nizden can kurtarma gösteri
[den sonra saat beşte Anava si; gecç İstanbul gazinosun­
tandan gelen yağlı ve serbest da çay, dans; saat 9’da may
güreşçilerin
müsabak'ilaıı, tap gösterileri; sandal ve mo
Gece İstanbul gazinosunda tor gezileri.
(Devamı sayfa dörtle)
D ü n görüşen D e n k t a ş ile
Ç a ğ la y a n g ıl b u g ü n de b ir
görüşme y a p a c a k la r d ır
—
1
i
_________ ı ___________ U n
V»îl m l a r ı n
ıC I Üt n / î İl
hı
Yeni İstanbul gazetesinin fcu bilgilerin ışığında bun bildirdiğine göre Rauf Denk dan sonraki toplantılarda ta
törenini teşrifim yarattığı se
Dışişleri Bakanı Çağla taş şu açıklamayı yapmış - kip edilecek siyaseti tayin et
Vinci” belirterek, “sonuçsuz yangil,
dün saat 10 ,3 0 ’da
MAKARİOS’UN
ti.”
kalan düşman saldm]arı” n ı Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi tu-:
SEYAHAT PROGRAMI
“Bilgi verilirken ortaya ko
Bu mesajında “Erenköy özetlemiştir.
Başkanı ve Geçici Türk Yö
New York:- Amerika’da den bu kadar para alıyor nulan fikirler bana yardım­
Makarios’un 19 Ağustos’­ ve çevresindeki Türk köyle­
“Yeni şehitlikte yatan Ali netimi Yürütme Kurulu Baş
bir kimse, soğukalgınlığına sun?” demediğini tesbit et­
ta çıkacağı İskandinavya se­ rini büyük direnme savaşının Hasip, Aydın Velettin, Ha - kan Yardımcısı Rauf Denk - cı olmuştur. Bu temaslar çok
tutulur, biraz hastalanırsa te miştir.
faydalı olarak nitelendirilebi
yahatinin programı dün açık 4. yılında, canlarını yitirenle *an Yusuf,
Mehmet Eray, taş’a görüşmüştür.
Üstelik, hastalar da, dok­
davi edilmek isterse, bu iş,
lir”
lanmıştır Programa göre Ma ri minnet ve tazimle anan’ Fevait Ali, Mehmet Musta­
Görüşmeden sonra TRT
kaça patlar? Vasati olarak torların, Sosyal sigortadan
Yeni İstanbul
gazetesi
karios. 19 ile 22 Ağustos ta Denktaş, bu direnişi “ ima
fa, Özel Ali, Mehmet Altam muhabirine bir açıkama
250 Dolar. Basit bir mide kaç para aldıklarını bilme rihleri arasında Finlandiya- nın zırha, millî şuur ve feda ve Kenan Münir’in, çelik bi pan Çağlayangıl. 29 Ağustos Denktaşın bu kısa açıklama
sancısının tedavi ücreti ne - dikleri için seslerini çıkarma
yı, 22 ile 26 Ağustos tarihle karlığın, öfkeyle zülme kar ner kale gibi düşman kurşun ta yeniden başlıyacak olan sındam sonra Dışişleri Baka
dir? 120 dolar. Bu ücretle­ maktadırlar. Ama bu yük arasında İsveç’i. 26 ile 30 ki örnek bir zaferi” olarak [arına hedef olduklarını da ■Toplumlararası Görüşmele - nı Çağlayangil ile TCM Baş
re, ilâç masrafı dahil değil­ sek ücretler, resmen ortaya
kanı Rauf Denktaş arasında
Ağustos tarihleri
arasında vasıflandırmış, şunları söyle­ anlatan Onar, “ bugün şehit
kısa bir süre içinde ve o
çıkınca bir hayli patırdının
dir.
ki görüşmelere bugün de de
Danimarka’yı ve 31 Ağustos miştir:
lunan tepelerde Türk bayra lumlu bir yönde sonuçlanma
Dr. John Pollack; Am'eri kopacağına inanılmaktadır .
vam edileceğini bildirmiştir.
ile 3 Eylül tarihleri arasında
“O meşum günlerde Eren ğının dalgalandığını, her te- sı dileğinde
bulunmuştur.
ka’da, yeni tesis edilen Sos
Cumhuriyet
gazetesi ise
da Norveç’i ziyaret edecek­ köy, m'ert insanların elinde, penin şehitlerimizin adım ta Çağlayangil, “ müzakerelerin
yal Sigortalarla ilgili araş NEPAL VELİAHTI
Pazar
günü
İstaınbuldan
ayrı
tir.
bahtı kara Kıbnis Türkünün gıdığını” açıklamış, “öğren­ bugüne kadar cereyan eden
firmalarda herhangi bir şah­
İSTANBUL’A GİDECEK
Çelikten nefes borusu olarak ci kardeşlerimizin Erenköy’­ safhası, kötümser bir yorum lacak olan Rauf Denktaş’ın
sın başağrısını, karın ağrı Lefkoşa (BA):
vazifesini yapmış;
dünyayı deki varlıklarımın, o bölge­ lamaya müsait değildir” de­ Kıbrıs Cumhurbaşkanı yar­
İSTANBUL’DA YENİ
sini, soğukalgmlığını tedavi
Nepal Velialıtı gayrî res dımcısı Fazıl Küçük'lr. yaptı
hayretler
içinde
bırakmış;
ye kazandırdığı güce” dikka miştir.
SİYASAL BİLGİLER
eden doktorların, astrono - mî bir ziyarette bulunmak a
hak kindeki
Çağlayangil, Denktaş’la ğı görüşmeler
FAKÜLTESİ AÇILACAK düşmanı düşündürmüş mut - ti çekmiş, sözlerini şöyle bi­
mik ücretleri, devlet kasa - maçıyla 23 Ağustos’ta Istan
lu bir kale olmuştur.
tirmiştir:
yaptığı görüşmede, Toplum­ demecine yer vermiştir. Ga­
srndan aldıklarını, kendile - bul’a gelecek ve 4 gUn kar
Lefkoşa 8 (BA):
Ve
en
nihayet
Erenköy
lararası müzakereler hakkın zeteye göre Denktaş bu de­
“Bizler
var
oldukça,
mevrine hiç bir yetkilinin “Ne- lacaktır.
İstanbul Üniversitesi Hu Toroslardan uzanan çelikten cilerde çeliklermiş
imanlar da kendisinden bilgi aldığını mecinde şöyle demiştir:
kuık Fakültesi Dekanı dün İs
Denktaşla görüşen
“Son görüşmeler hakkın kanatların yıllardır semaları höbet bekledikçe, düşman, söylemiştir.
tarihul'da ikinci bir Hukuk
ÇAĞLAYANGİL
kollayan gözlere
tanrısal bu topraklara ayak basama
öteyandan, bir süreden be da kendisine bilgi verdim.
Fakültesi açılması için çalış
bir bölge yaptığı. Türkiye ile yacaktr.
ri Alanya’da dinlenmekte o
malar yapıldığını açıklamış­
Kibrisin bir an içini birleşti
Vazifemiz bitmemiştir, de­ lan Kıbns Cumhurbaşkanı
tır.
ği topraktır. Yamnki nesiller vam edecektir. Vazifemiz an Yardımcısı ve GTYYK Baş
Yeni bir Siyasal Bilgiler
‘— Biz, Erenköyde diretenle dımızdır. Her an için yeni kanı
Dr. Fazıl Küçük’le
Fakültesi açılması için de ça
rin torunlarıyız!* derken, bu tarihler yazmaya, destanlar Kıbrıs Savunma Bakam Os­
lışmalar yapıldığını söyliyen
dağlara efe misali yaslan
man Örek, dün saat 11,00’yaratmaya hazırız”
Dekan, “ İstanbul’da bir Si­
ftıış, Türk bayrağım şerefle
Müteakiben Erenköy Mü de karayoluyla Antalya’dan
yasal Bilgiler Fakültesi’nin a
ve etmektedir:
dalgalandıran Kıbrıslı Türk cahitleri Derneği adına Ha - Burdur’a gitmişlerdir.
Dr.
b ir s ü r e Tü r k i y e "Şimdiye kadar bu kadar çılması için tekliflerimiz var (er, onları minnetle, şükran­
Küçük ile Osman örek, öğle
lil
Enver
ve
bir
de
şehit
ba
de g ö s t e r il e r y a fecî bir şey, hiç bir yerde Hukuk Fakültesi olarak bu la anacaktır.”
bası birer konuşma yapmış yemeğini Burdur’da yedik PAN DANİMARKALI
Kıbrıs Rum Ekmeçkiler ret Bakanı Nikos Dimitriu,
başımıza gelemdi. Türk er-1 konuda da çalışmalar yapıBundan
sonra;
“Erenköy
lardır.
ten
sonra
Pamukkale’ye
ha­
JİMNASTİKÇİ KIZLA
Cemiyeti,
1 Eylül’e kadar ek bu ay sonuna kadar ekmek
kekleri seks delisi. Kızları yontuz. Siyasal Bilgiler Fa­ ve çevresindeki köyleri kal
reket etmişlerdir.
RIN BAŞKANI.
BlR
Sosyal
İşler
Dairesi
Mü
inekçilerin taleplerinin tat - probleminin halledileceğini
bir türlü yalnız bırakmıyor­ kültesi açıldığı takdirde bu kmdırma, yaraları sarma da
GAZETEYE VERDİĞİ
dürü
Talât
Yurdakul’un
yö
ANAVATAN
BASINI
min edilmemesi halinde, bü­ bildirmiştir. Fakat ekmekçi lar. Pencere ve kapılara nö­ fakülteye 250 öğrenci alabi­ vasında, 1964 Ağustosunun
nettiği tören, mücahit!erce 0
DEMEÇTE, “POLİS
Bu sabahki Anavatan ga­ tün ekmekçüeri sürekli greve ler hükümetin bu husustaki
leceğiz”
demiştir.
betçi koyarak kendimizi bu
kardeşliği ve birliğiyle sefer­ JKınan şiirler ve Mehmet Ir- zeteleri Çağlayangü - Denk­
SAYESİNDE KURTU davet etmek kararını almış­ tasavvurlarının ne derecede
sıcak kanlı erkeklerden an­
berlik
ruhunun gösterilmesi" şadînin duasıyla sona ermiş
LABÎLDÎK” DEDÎ
taş
görüşmesi
hakkmdaki
ha
tır.
kabili tatbik olduğu huşu cak sopa kullanarak koru m istiyen Denktaş, son ola­ tir:
TÜRK CEMAATI
bere önemli yer vermektedir
iunda ihtirazî kayıtlara sa inak zorunda kaldık.”
Bilindiği gibi Rum Tica rak ‘‘Yeni bir mucize yarata
Stockholm: Malmö şehrin
‘Sabır* ağaçlarının çevre­ ler.
PİYANGOLARININ
lıiptirler. Ekmekçiler, bugün
de yayınlanan Kvallsposten
lediği
şehitlikte
Mücahitler
42.
ÇEKİLİŞİ
ekmeğin kilosunu^ 40 mile
TÜRKİYE’DE
gazetesi Türkiye’de bir tur Marşı
çalınırken,
Cumhur
Şehit
Aileleri
ve
Yoksul
değil,
fakat 46 milg satılma
RUM
BAKANLAR
SENTETİ KELYAF
başkan
Yardımcısı
Vekili.
Çıkan DanimarkalI
lar
Menfaatine
düzenlenmek
TATİLE
GİRDİ
sı
gerektiği
kanaatindedirFABRİKASI
Jimnastikçi kızların
»Seks
Dr.
Müderrisoğlu
Erenköy
Rum
Bakanlar
dün
Maka
te
olan
Türk
Cemaatı
Piyan
ler. Çünkü bir kilo ekmeğin
KURULACAK
Delisi” Türklerin hücumuna
Lefkoşa (BA) golarının 42. keşidesi dün öğ rios’un başkanlığında topla­ Şehitliği Şeref Defterine yaz
maliyet fiatı 45 mj^ir.
Uğradığım bildirmektedir.
Avrupa Yatırım Bankası, leden sonra Lefkoşa’da Def narak Kıbrıs meselesindeki dığt yazıda '‘Yavruvatanı A
1 Eylül'de grev yapmak
navatan
yapmak
için
sava­
son
gelişmeleri
gözden
geçir
terdarlık
binasında
yapümış
kararı,
ekmek probleminin
Türkiye
Sınaî
Kalkınma
Gazeteye verdiği beyanat­
şılan
şanlı
yolda
aynıı
iman
tır.
mişler
ve
çeşitli
konular
üRum
matbaa
sahipleri
ile
Bankası
aracılığı
ile
İzmir
ma tekliflerini kabul etmiş­ halli için hükümete daha ön
ta DanimarkalI jimnastikçi
ihtilâfın lerdir. İşçilerin de bu tek­ ce verilmiş olan
İkramiye kazanan numara zrinde görüş teatisinde bu - (a yürüneceğine, şehitlerimize işçileri arasındaki
mühletin
grubun başkam Inga Lund, yakınlarında kurulacak 5000
lunmuşlardır.
Toplantıya lâyık olmaya çalışılacağına' halli ile meşgul olmakta o - lifleri kabul edeceklerine U dün sona ermesi üzerine alın­
Ankara’da genç kızların so­ ton kapasiteli bir sentetik ed lar şunlardır:
£ 1.000 Temsilciler Meclisi Başkanı and içmiş; TC Büyükelçiliği lan Rum Çalışma Bakanlığı nanılmaktadır. İşçiler bugün mıştır. Mühletin sona erme­
yunma odasına hücum edil yaf fabrikasının inşasının fi­ 07057
300 Glafkos Klerides de katılmış Maslahatgüzarı Yavuzalp i • yetkilisinin bir uzlaşma sağ Saat 13.30da bir toplantı ya si münasebetiyle dün yapı diğini, ve kızların duş yap - nansmanı için 5 milyon do - 35839
se, “şehitlikte uyuyan kah­ lama çabaları ileri bir safha pacaklardır. Bu toplantıda, lan toplantıda 1 Eylüle ka150 tır.
34127
lar
tutarında
yardımda
bu
makta oldukları banyonun
Rum
Bakanlar
Kurulu,
raman kardeşlerimizin feda­ ya varmış ohıp, ihtilâfa bir sendika temsilcileri yapılan ,dar beklenilmesine ve yine
80
23897
camlarının kırıldığını, kız - lunmağa karar vermiştir.
bu
toplantıdan
sonra
yaz
ta
kârlık ve feragatlarının. mü tözüm bulunmak üzeredir. temaslar hakkında
40
Türk iyede son yülarda tü 07536
lartn polis refakatinde otel­
işçilere bir şey olmadığı takdirde I
tiline
girmiştir.
Kurulun
mü­
20
tadelemizin tarihinde kökten Hâlen matbaa sahipleri, Ça bilgi verecekler ve alınan ka Eylül’de saat 01.00’dcn iti­
lerine dönebildiğini,
fakat ketimi artan sun'î elyaf, do­ 07123
Son Uç rakamı 624 plan teakip toplantısı, önümüzde­ değişiklik yaptığını” belirt - lışma Bakanlığı yetküisâ tara ran açıklıyacaklardır.”
korkudan
uyuyamadıkları kuma sanayiinde yün ile ka
baren greve başlanmasına ka
ki Eylül aymda yapılacaktır. miştir.
40 bilete £ 4 ’er ödenir.
fundan sunulan nihaî uzlaş Ki söylemekte ve şunları ilâ rıştırümaktadır.
rar verilmiştir.
AHERİKADA EN PAHALI
SEY DOKTORA GİTMEK
“Kızlarımızı seks
delisi Türklerden
zor kurtardık,.
rattığı mütevazi yerin açılış
__
İstanbul 9 (BA):
EKMEKÇİLERİN I EYLÜLDE
SÜREKLİ BİR GREVE
BASLAMASI MUHTEMEL
Rummatbaacılar
anlaşmak üzere
1 TA R A FIN D A N SA YiSAL ORTAM A AK\
A K I N
Cuma, i) Ağustos im
1 S a y l a
Eğlencelik
HAFTANIN GETİRDİKLERİ
RADYO PROGRAMI
AKŞAM YAYINI
BAYRAK RADYOSU
ÖĞRETMEN SORUNLARI
15.59
16.00
16.20
16.40
17.00
Açılış ve program
Solistler geçidi
Türkçe armonizeler
Zeki Müren okuyor
Radya ile Almanca
No: 37 Tekrar
17.11 Ara müziği
17.15 inci Çayırlı’dan niha­
vent şarkılar
17.30 Çocuk köşesi
18.00 Ned Miller
18.10 Haftanın solisti: Se vim Tuna
Kıbrıs Türk öğretmeni sorunlarına iğilecek
bir örgütten yoksun olmanın yıllardır acısını çek inektedir. Bu nedenledir ki hakkı olan ilgi dahi
kendisinden esirgenmiş, bütün hayatî problemleri
muallâkta kalmağa mahkûm olmuştur.
Eğitim ve toplum davalarında öğretmene yük­
lenen sorumlulklann son derece ağır olduğu, mü­
nakaşa kabul etmiyen bir gerçektir. Bütün bunlara
rağmen, cevaplandırılması icap eden bazı sorular
kafaları kurcalamaktadır.
Aldığı maaş acaba öğretmeni
tatmin
ediyor
mu?
Yapılan nakillerden ve nakil şartlarından öğ retmenler memnun oluyor mu?
Tayinlerin, okulların açılmasına beş-on gün ka
la bir emri vaki gibi öğretmene empoze edilmesi ne
dereceye kadar doğru olabilir?
Eğitim Dairesinin uyguladığı teftiş usulleri öğ
retmenin kaderine tesir edebilecek bir nitelik taşı­
yor mu?
Yapılan terfiler yeterli midir ve hangi şartlar
göz önünde tutularak yapılmaktadırlar?
Öğretmen Kolejinden 300 lira borçla hayata
atılan adayların haklı çığlıklarına kulak verenler oluyor mu?
Verilen burslarda öğretmenin payı nedir?
öğretmenler kendi aralarında buı sorulan ade
ta bir sakız gibi gevelemektedirler. Ama bu neyi
halledebilir? Geçmiştfen ders alanlar, ferdî mücade
lelerin hiçbir sonuç vermediğini daha iyi anlıyacak
lardır. Hal yollarını araştırmayı öğretmenlere bira
kıyoruz.
ERGİN BİRİNCİ
Not: Yarın bu sütunda, bu konuya değinen di
ğer bir öğretmen arkadaşımızın ilginç bir yazısını
bulacaksınız.
KOÇ
BURCU
21 M art 20 Nisan
BOĞA
BURCU
21 Nisan .
İO Mayıs
İKİZLER
BURCU
21 Mayıs .
20 Hagiran
Huysuzluğu bir yana bı­
rakın. Görmüyor musunuz
gözleri sizden başkasını gör­
müyor.
Beklediğiniz haber niha yet geliyor. Hem de istediği
niz cinsten daha alâ ola rak.
Uzun zamandır ihmal et­
tiğiniz bir yakınınızı bugün
arayın ve sitemlerine katla­
nın.
— Hani sen patron zam yapmaz derdin, bal gi
bi yapıyor işte!
RÜ ZG A R A BAĞLI
ikisi bir olmuşlar, üçün cüyü çekiştiriyorlardı.
Burnundan başladılar:
— Ahun - şahım birşey
değildir ama, burnu eğri de
mekle haksızlık ediyorsun.
— Hiç de değil.
Burnu
eğri değil de ne yani? Daha
dün gece rastladım. Burnu
pekâlâ yampiri.
— Dün mü? Olabilir. Rüz
gâr her zaman aynı hızla es
miyor ki.
*
RÜYA VE
HAKİKAT
Bir kâbus gören kadın a
niden gözlerini açarak ko casını da dürtüp uyandırdı:
— Ne oldu biliyor mu sun? diye sordu.
— Nereden bileyim? Ne
oldu ki?
— Bunun için beni boşu­
na uyandırdın. Ben onunla
ilgiyi keseli iki ay öldu.
PEK DİNDARCA
DOĞRUSU
ilk defa dinleyiciler kar­
şısına çıkmış olan bir piya niştin konserinden
sonra,
bir müzik tenkidçisine sordu
lar:
—E, nasıl çalışıyordu?
— Hıı, Tam bir Hristiyan
anlayışı ile!
— O da nasıl şey?
— Evet, sağ eli, sol eli nin ne yaptığından tama men habersiz!
U YKUSUZ GECELER
Nefis bir sarışındı; sekiz
yıl önce evlenmişlerdi; arka­
daşının biri dayanamadı sor
duı:
—Ne haber? Kocan hoı
luyor mu?
— Rüyamda beni zemin
katta oturan sarısin şıllıkla
Sarışın hafiften
kızardı
aldattığını gördüm.
ve:
Koca, omuzlarını silke — Bilmem, dedi, daha u
rek mırıldandıyuduğunu görmedim!
YENGEÇ
Sevdiğiniz insan, yapıla BURCU bilecek her türlü fedakârlığı
21 HasUran •sizin için yaptı. Artık bura­
20 Temmuz
dan gerisi size kalıyor.
ARSLAN
BURCU
Epey sıkıntı çektiniz ama
emeklerinizin de boşa gitmi
21 Temmuz ■yeceğinden emin olabijirsi 20 Ağustos
niz.
BAŞAK
Sizi en çok yoran şey te­
BURCU ferruat. Çalışma hayatınız. 21 Ağustos - daki sıkıntı da buradan ge
20 Eylül
liyor zaten.
İnsanları kendinize uydur
TERAZİ
maya
çalışmaktan vazgeçin
BURCU
ve özellikle size yakın bir
21 E y lül .
insanı olduğu gibi bilin.
20 Ekim
Unutmayın k| sabrın so AKREP
nu selâmettir. Artık işin so
BURCU
21 EJcim . rauna geldiniz, ama bu sıkın
tı niye?
20 Kasım
Sîzi çekemeyenler
var.
YAY
Bilhassa iş yerinizde bu in­
BURCU
sanlara karşı çok
dikkatli
21 Kasım olun.
20 A rahk
OfiLAK
BURCU
21 Aralık .
20 Ocak
KOVA
BURCU
21 Ocak .
20 Şubat
BALIK
BURCU
21 Şubat -
20 Mart
Bugün beklenmedik mas­
raflarla
karşılaşabilirsiniz,
ama akşama doğru bir se vinçli haber alabilirsiniz.
Ümitsizliğe düşmeniz için
ortada hiç bir sebep yok.
Bütünüyle hepsi sizin ku runtunuz.
Karşınızdaki insanını kıy­
metini, onu ancak kaybet tikten sonra anlayabilecek siniz.
jfilllllIllü M lllltlIllllM ItlIlIM m m n illllllllllllllllM IIIIIIIIIIIIIIIIM n iillll
PİKNİK LOKANTASI
Lokanta bu günden itibaren bütün olduğu gibi
çeyrek ve yarım piliç servisine başlamıştır.
Vt Piliç - Pide - Çips - Domatez - Hıyar 200 mils
% Piliç - Pide - Çips - Domatez- Hıyar 350 mils
3
Bütün Piliç - Sade
550 mils
Dönerin pidede servis yapüdığıgibi, pilicin de
alâka toplıyacağıoı ümit eder, hürmetle bekleriz.
PİK N İK LOKANTASI
IJ IIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIU IIİIIIIIIIIIIIIIItIM H M IlIt H H İIN ttttIim m f lIlilllllt
— Kalkar mısın? Kalkmaz; mısın, dnu söyle..
m
SINGER
DİKİŞ MAKINALARi
SINGER BUZDOLAPLARI
*
ÇEŞİTTE BİRİNCİ
*
KALİTEDE BİRİNCİ
*
YENİLİKTE BİRİNCİDİR
Ayrıca çeşitli büyükRİk’teki gaz ocakları, en
son modaya uygun çocuk arabaları ve çocuk bi
slkletleri Mağazalarımızda en ucuz fiyatlarla kıs
men kolaylık yapılarak satılmaktadır.
KIBRIS ADASI SINGER MAM0LLERI
TÜRK İTHALATÇISI
!
Bilim Dünyasından Enteresan
bağlı bulunan elektrodlarla
tçeriye insan zihninde can lanan çeşitli melodiler sev kedilmekte; bir kaç saniye
sonra Ural. 2 bu melodileri
notaları ile yazılı olarak ver
mektedir. Şimdilik yeni bes
teci elektronik beyin, yalnız
klâsik müzik üzerinde çalış­
maktadır. İleride halk müzi
ği, caz müziği besteleri yapa
bilecek elektronik
beyinler
de imal edilecektir.
ıılıiHimııııııııııııııııııııımmıımııııııııııııııııııımıııııımııııııııııııı
i
|
E
jMnnnnaaa! a s «ra g »g »E o r- -rnra«uaantnag g H g «gpa agm o
«gggffigîaıcneoM»» waaaawaw^ m m tmmxwxmm-ahnoaji |
MmıaamummatKot m m anu»m nm w attanaaım m m m na
içmek faydalıdır
insan vücudu 35 yaşın - damar sertliği hastalığma
dan sontJ damarlara koles­ yakalandığı tesbit olunmuş
terin ve vağ asitleri bileşim­ tur.
lerini depo etmeğe başlar.
Tavşanlar bol yağlı mad.
Bu depolama, normalin üs - delerle beslemeler bile. ar.
tünde olursa, damar sertliği kasında çay içtikleri takdir,
teşekkül “der v» bu da çoğu de. çay yerine su içen tav.
hallerde enfarktüsle netice - şanlardan daha sıhhatli kal
lenir. Fakat Amerika’da ya maktadırlar. Bu da çay ^
pılan son ilrot araştırmala - de bir maddenin, damar sert
ra göre çayın içinde bulu - liginin teşekkül etmesini önnan bir madde, damar sert­ lediğini göstermektedir,
leşmesini önlemektedir.
B IR DENEM ENİN
Ç A Y IN ÖNLEYİCİ
SONUCU
TESİRİ
14 vıl »üren bu araştırma­
Bu denemelerden aldık lar sıracında iki grup tize - lan neticclere dayanan A rinde denemeler yapılmış - merikalı ilim adamları, yağ
tır. Birinci gruptakiler de - lı yemeklerden \e gıda mad
vaml’ olarak kahve, ikinci - delerinden sonra, bir bar sındekiler ise çay içmiştir. dak çay içmenin çok fayda
Neticede kahve içenler ara­ \
ı olacağını söylemektedir bada damar sertliğine yaka ler. Ancak damar sertliği o
lananların, çay içenlere kı­ lan bir insanın çay içmesin
yasla daha çok olduğu görül de herhangi bir faydası yok
müştür. Bunun üzerine Ka­ ( tur. Çünkü çay içindeki
liforniya’da hayvanlar üze - ; madde sadece bu hastalığın
rinde aynı denemeler yapıl­ teşekkülünü önledikten son­
mış, burada da çay içen tav ra herhangi iyileştirici bir te.
şanların daha az miktarda siri olmamaktadır.
la çocuğa hem resimler gös
suretiyle temin
edebilecek
MODERN VE ESKİ
bu elektronik beyinler za OYUNCAK
manla sınıflarda biyoloji öğ
Birmingham’da, Penman retmenlerinin yerlerini ala Engineering Ltd., şirketi ço bilecek niteliktedir.
cuklar için olduğu
kadar,
MÜZİK BESTELEYEN
büyükler için de, yepyeni sis
YENİ ELEKTRONİK
temde “Top Oyumca'k”lar iBEYİNLER İM AL
maline başlamıştır.
EDİLDİ
Modern, elektronik ter Şimdiye kadar elektronik
tibatları bulunan bu toplar beyinlerin çeşitli
alanlarda
aslında, 1776 yılından
bu sağladıkları başarılar insan
FREMONT (AA) —
yana çeşitli savaşlarda, kul - beynine yakm çeşitli davra­
Dünyanın en büyük şir tanılan topların minyatürleri nışlar, büyük bir ilgi topla­
halindedir. Ancak otomatik mıştır. Halen elektronik be­ ketlerinden biri olan “ Gene
cihazları harekete geçirildi - yinlerle ilgili çalışmalar dar rai Motors”un California ği zaman, bu toplar, insanı ha da artmakta ve her ge - daki otomobil fabrikaların bazıları
öldürecek kadar tehlikeli o- çen gün bir yenilik ortaya da, memurlardan
kantinde serbest satılan ero
labilmektedir. Elektronik top çıkmaktadır.
oyuncakların imali ve ihra Sovyet Rusya’da matema­ in ve kokainden istedikleri
cı Ingiltere’de tartışma ko­ tik bilgini Profesör Rudolf zaman almakta, çalışma sa­
llusu olmuştur.
Zaripov sırf müzik bestele - atlerinde bir enjeksiyon ‘kah
ÇOCUKLARA
meye mahsus “Ura! 2” a- ve molası’nda da başka bir
BİYOLOJİ
dı verilen bir elektronik be­ enjeksiyonla akşama kadar
ÖĞRETMENLİĞİ
yin imal etmiştir. Beyine keyifle çalışabilmektedirler .
t e h l ik e l i
4 - 6 İPLİK PAZARI
TEL: 5302
Sür’at ve Selâmet içinde seyahat için
EMNİYET TAKSİ BERVTSI
Yağlı yemekten
sonra çay
General Motors
Fabrikasında
eroi q ve esrar
serbest olarak
satılıyor
haberler
',74 — 180 G1RNE CADDESİ ve
Emniyet
ÖĞLE YAYINI
TEL: 65325 - LEFKOŞE
Tekin M. Birinci
LEFKOŞA — LIM A SO L — BAF
Yollarında en çdk güveneceğiniz taka* servisi
Haberler
Muallâ Mukadder
Akdenizden Sesler
Oyun havalan
Akordiyon topluluk *
lan
08.45 Aziz Şensesten türkü­
ler
09.00 Kapanış
11.59 Açılış ve program
12.00 Her telden
12.15 Çavier Cugat orkestra
sı
12.30 Türk müziği özel
programı .
13.00 Caz müziği
18.30 Haberler
18.45 Tambur soloları
13.10 Bîr solist Orhan Şe ner
19.00 Dinî ve ahlâki sohbet:
Allah Alemlerin Rab- 13.30 Haberler
13.40 Reklâmlar geçidi
bidir
13.45 Nurettin Çamlıdağ 19.05 Sizin için
dan türküler
19.30 Tarihte iz bırakmış ka
14.00 Kapanış
dınlar: Nene Hatun
19.45 Varyete müziği
20.10 Tülin Korman’dan
şarkılar
20.30 Arkası yarın: Cenne­
tin Anahtarları”
A. Kâfi
20.52 Ara müziği
Nöbet Saatleri:
19.00 — 22 00
21.57 Türk halk müziği ö zel programı
21.30 Bir şarkı - bir melo L0NDRAYA GİTMEK
di
İSTERSENİZ HEMEN
22.00 ince sazdan hüseyni
faslı
22.30 Chopin’den seçmeler
23.00 Kapanış
Cumartesi 10 Ağustos 1968
SEYAHAT ACENTESİNE
06.57 Açılış ve program
MÜRACAAT EDİNİZ
07.00 Seçme şarkılar
YAPACAK
ELEKTRONİK
BEYİNLER
Ingiltere’de Internatio nal Computers and Tabulators Ltd. şirketi taralından
öğretim üyeleri ile işbirliği
yapan uzmanların yardımı
ile biyoloji öğretmeni elek tronik beyin imal edilmiştir.
Normal kitaplardan çok
daha fazla bilgiyi birden faz
termek hem de konuşmak
9
Başka diki; makinelerinin yapamadığını
SINGER düz dikiş, zikzalk ok ma tik ve tam oto­
matik diki; makineleri yapar
SABAH YAYINI
07.15
07.25
07.57
08.15
08.30
ın ıM ia
Bu halin daha uzun süre
devam edip gitmesine işçi lerden birinin çok miktarda
uyuşturucu madde
alması
ve montaj zinciri
üzerinde
ilerliyen otomobilden yuvar
lanması engel olmuştur. İş ■
çi, zincir üzerindeki araba nın içine uyuşturucu madde
almak için girmiştir.
Polisin olay üzerine açtı­
ğı soruşturma sonucu 13 ki­
şilik bir kaçakçı
şebekesi
meydana çıkarıldığı gibi bin
kadar işçinin de uyuşturucu
madde kullandığı anlaşılmış
tır. Bir ayda 15,000 dolat
(yaklaşık olarak
150,000
TL) kazanç sağlayan 13 ki­
şi tutuklanmıştır.
‘‘Genera], Motors" şirketi
yetkilileri olay
hakkında
her hangi bir yorumda bu lunmaktan, kaçınmaktadır .
şişmanlamaktan
şikayetçi
mani iğin doğrudan doğru •
LO N DRA (AA) — “The
ya kalp hastalıklara» yol 8
Director” dergisine göre, tn
çan bir etken olduğunu ha­
BAYLARI GENÇ KIZLAR!
giltere’deki
iş adamlarının
Az bir para ile zengin ve jıV bir odaya sa- i yüzde 26’sı, fazla şişmanlık tırlatmaktadır.
Kip olmak ister misiniz?
yüzünden sağlıklarını tehli Yapılan incelemeye gPre
Şu halde, mobilyelerinizi DOĞAN M0B1LYE ’ keye düşürmektedir.
EVt’ndc yaptırınızülkedeki iş adamlarının
DOĞAN M0BILYE EVİ’NDE
de 10’u gerektiğinden 89^
3,000 kadar iş adamının
★ E t.r e .f t tk *
tır. İş adamlarının y l ^
sağlık durumunu inceleyen
İ t Garantili
64’ünün ise normal yapıd®
araştırmacı Dr. H. Beric
oldukları anlaşılmıştır.
★ Ve ince zevk« uygun mobilyele/ j
Wright’a göre, Ingiliz iş a -
■
hazırlanır
damlarının yüzde yedisinde
Sağlık durumları incel« *
DOĞAN M0B1LYE EVl’Nl
şişmanlık çok ciddi sonuçlar ııen iş adamlarının 55 ya?lB
MUTLAKA ZİYARET EDİNİZ
orandadır. dan yukarı olanlarının yö*'
41, MECİDİYE SOKAK 1 doğurabilecek
The Director”da yayınla - de 22’sinin tansiyonları y ^
Lefkoşa
t
ÎİlilllltlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllııııııııııııııııı,,
nan yazısında Wright, şiş - sektir.
M AAD TA R A F IN D A N iSA YISAL ORTAM i
---
1
Cuma, í) A Justos l ‘)68
Kilo vermek için en güzel
usul düşünmektir
sinemada
yeni
bir
akım
Dünyanın en büyük yogi­
si Puramhans Swcmı Salya
itanda, seks hayatım, içkiyi,
para derdini
ve her türlü
dünya nimetini
terketmiş,
çok mutlu bir halde şu anda
IngUteredeki bir milyonerin
evinde yaşamaktadır.
Sırf
“oksijenin beynine nüfuz et­
mesi için” başını usturayla
traş eden büyük yogi evvel­
ki gün Ingiltereye vardıktan
sonra gazetecilerle görüşmüş
ve bu görüşmede sadece In
gilteredeki şişmanlara hita Ünlü Ingiliz aktörü David Hemmiogs ve güzel yıldız Dany Robin konusu gene ge
ben bir demeç vermiştir.
nelev kadınlarının maceraları olan bir filmde sansiirti çileden çıkaran
açık saçık
Büyük Yogi, demecinde
bir sürü sahnede, seyircinin karşısına artık hep bu şekilde çıkmaktadırlar.
şöyle demiştir: “ Şişman ol­
duğunuz için, üzülmeyin. Za
yıflamak için o can sıkıcı,
ruh bunaltıcı perhizleri unu
tun Yorucu zayıflama ek zersizferine ise
hiç ihtiyaç
yok. Kilo vermek için en ide
al usul düşünmektir. Daha
FİLM DÜNYASINDA AŞIRI
GERÇEKÇİLİK MODA OLDU
doğrusu
derin düşünmek
Hindistanın büyük yogisi he­
men arkasından, günde ya­
rım saat, derin düşünme nin, zayıflamak için biıe bir
olduğunu da ilÂve etmiştir.
Son derece sakin bir adam
olan 45 yaşındaki büyük yo
gi düşünceleri soyut üzerine
teksif etmek suretiyle gerçe­
ğe ulaşmak için yogUerin sis
temlerini izah gayesiyle bit
dünya seyahatine çıkmıştır.
Yogi halen dünya seyahati nin ilk kademesindedir. Lon
dra’nın Mayfair semtinde ta
nmmis bir zenginin lüks dai
resinde bağdaş kurarak gaze
teciherle konuşan yogi poz
vermesi için başaşağı durma Dünyanın bir numaralı yogisi Londrsda yaptığı
basııı
srnı söyliyea fotoğrafçılara: toplantısında zayıflamanın en iyi çaresinin düşünme ol
“öğle yemeğini az önce ye­
duğunu söyledi.
dim. yemekten sonra o b i­
çim durulmaz” şeklinde ce­
vap vermiştir.
Soldan Sağa: 1) Ku -
İtalyan, Ingiliz, Fransız ,Amerikan
BİLİYOR MUYDUNUZ ?
ve Yugoslav sinemasında genelev
sahnelerine bol bol yer veriliyor
PARİS: |filmle karşılaşan Yugoslav
seyircileri, çok ilgi göster Ama asıl ilgiyi,
Sophia Loren’in
“ Lady mişlerdir.
L ” isimli filmi, âdeta, film biri Komünist JUlke’drJ, bu
dünyasında, yeni bir akıma tip bir filmin çevrilmesi kar­
yol açtı. Rejisörler, ya doğru şısında, bir hayli şaşıran Ba
dan doğruya, fuhuş yuvaları tılı film tenkitçileri göster Bin çeşitli yönlerini anlatan mişlerdir.
H OLLYW OO D’da
filmler çeviriyorlar, veya, e-HARD CONTRACT”
virip çevirip, herhangi bir
Hollywood’da.
James
film®, mutlaka, bu fuhuş yu
valen ile ilgili sahneleri sok Coburn ile Lee Rcmick, ben
mayı âdet hâline getiriyor - zer tipte bir film çevirmiş lar.
• KIZIL KRALİÇESİ”
"Lady L ” filmi, aslında,
Son
günlerde, Yugoslaıvya
Sophia’nın çalıştığı bir gene
isimli
lev ile ilgili idi. Ancak, san­ da, ’’Kızıl Kraliçe”
sür, filmin pek, çok sahnele bir film çevrilmiştir. Aslında
rini kesmiş, yabancı ülkele­ bu Ülkede resmen fuhuş ya­
rin seyircileri: “ Lady L ”nin saktır. Ama bol bol rande­
en açık saçık yerlerini gör­ vu evleri faaliyettedir. Film­
memişlerdir. Ama.. Çığır a- de Belgrad’lı güzel bir kadı
çıldıktan sonra,
Fransada, nın yani Kızıl Kraliçenin eIngilrerede hattâ aşın muha vi ile ilgili bir hikâye konu
Ve, hiç
fazakâr davranışlı Amerika'­ olarak alınmıştır.
da veya Doğu Bloku komü­ ederek, ilerde, önemli roller
nist ülkelerinde de bu cins kazanmayı düşünmektedir sahneler modaya uyarak en ler.
geniş çapta takdim edilmek
YUGOSLAV'LARIN
tedir. Ortalıkta bu alanda
bir yarış olduğunu düşünen­ pek çok sahneleri de, rande
ler de vardır. Binlerce, on- vu evlerinde çevrilmiştir.
tonlerce figüran kızlar,
bu
BU A K IM IN SONU
yeni akım sayesinde kolay NE OLACAK?
tıkla iş bulmakta, vücutları­
Tecrübesiz, güzej vücutlu
nı cömert bir şekilde teşhir
şüphesiz, ilk defa bu tip bir kızlann, ucuza ve bol bol
GÜZEL BİR KADIN
MESUT OLAMAZ MI?
Güzel bir kadının mesut
olma şansı daha az olmak tadır. Zira güzel bir kadın
devamlı olarak
etrafından
iltifat görmeye alışmış oldu
ğundan kendini eşinden da­
ha üstün görmektedir. Hal­
buki cvlüik
müessesinde
mes’ut olabilmenin sırrı kaı
şısındakini mesut edebilmek
ve kendini ona beğendirmek
tir. Fakat çoğunlukla güzel
kadınlar, kendi güzellikle rinden emin oldukları için
bu konuda ufak bir gayret
göstermezler. Bu durum da
onların saadetlerine engel ol
maktadır. Çirkin kadınların
daha mutlu
olabilmeleri
karşısındakini daha mesut
edebilmek için çalışmaların dan ileri gelmektedir. Bu du
rum da. erkeği kadına çok
daha bağlamakta ve çirkinli
ği örtmektedir.
‘Yeni akım” filmlerinden birinde bir aşk sahnesi
teşhir edildikleri yeni moda
ya uygun filmler, her geçen
gün, hızlarını biraz daha ar
tırıyoriar.
Mesele, bu tip
filmlerin nasıl bir sonuca
varacağım kestirmektedir,
lerdir. "Hard Contract” adı
m taşıyan film, Amerika’da
sert bir şekilde tenkid edil­
ka alın. Sonra her parçayı
dörde bölerek onları güzelce
yağlayın. Parçaların her bi­
rinin ¡çine rendelenmiş ka şer peyniri serpip sivri uçla
rından yukarıya doğru ol mak üzere kıvırın ve bunu
yuvarlayın.
Yuvarladığınız
yufkaları bir tepsinin ortası­
na daire şeklinde olmak üze
re sıralayın, önceden tepsi­
yi yağlamanız gerekmekte dir. Börekleri yeteri kadar
hazırladıktan sonra
başka
bir yerde bir kilo sütün içi ne üç yumurta kırarak bun
ları iyice çırpın ve yufkala­
rın üzerine dökerek orta ha
raretli bir fırında kızartın.
TIRNAKLARINIZDA
BULUNAN BEYAZ
LEKELERE NE
YAPM ALISINIZ?
Tırnaklarınızda rastladı ğımz beyaz lekelerin kay bolmasını arzu
ederseniz
hiç olmazsa onları Uç günde
bir içinde şarap eritilmiş bir
SÜTLÜ BÖREK NASIL tas suya 1-2 damlada kâfur
YAPILIR?
lu ispirto koyarak batırmalı
Sütlü börek yapmak arzu v el0-15 dakika tutmalısı ettiğiniz zaman bir kilo yuf­ nız. Benekler kaybolacaktır.
miştir. Ama. aynı zamanda
polisiye bir film olan ‘‘Hard
Contract. halk
tarafından
çok tutulmuştur.
Bir zamanlar, Paramount
tarafından çevrilen “La Bel
LONDRA (AA) - Sıkı
le Amie” *‘La> Belle Amie
1980” adı altında, tekrar fil
avucunda
me alınmıştır.
Ingüterede sıkıya kapadığı
bulunan
“Tom Jones’’ tipi filmlerin beş gümüş sikke
bir iskeletim 260 yıl önce
batan bir Ingiliz gemisiyle
sulara gömülen milyonlarca
sterlinlik bir hâzinenin bu Ummasına yardımcı olaca ğı sanılmaktadır.
Hayatı baştan başa mace­
ra olan, her günü, her senesi
yeniliklerle dolu olan Tru deau, Başbakan olana ka
dar neler yapmamış
ki.
Gençliğinde İstanbul boğazı
m yüzeıek geçmiş, Kanada daki Copermine River’i bi Mkleti ile 450 mü katetmiş.
Aynca judo ve araba sür -
mekte de üstüne
yok, bir kanı iken sokakta rastladığı
kahverengi judo kemeri ve 17 yşındaki bir kız kendisi­
bir de 300 SL tipi Mercedes ne "sizi öpebilir miyim?” di
ye sorunca Trudeau tereddüt
i var.
Saçını imparator Sezar etmeden ’‘neden olmasın”
stilinde tarayan bu enedik demiş ve kızın arzusunu yeri
Başbakan 60 milyon liralık n? getirmiştir.
DÜNYAYI
bir mirasın sahibi ve bir sine
DOLAŞMIŞ
ma aktörü kadar yakışıklı,
Avukat olan babası kendi
zengin ve bekâr, üç yü önce
tine kadar adı duyulmayan sine milyonlar değerinde bir
bu genç adam, bugün Kana
dayı yönetiyor. Ve dünyada
başka hiçbir politikacının bu
kadar kısa zamanda ulaşa­
madığı bir şöhrete ve başarı
ya ulaşmıştır. Yalnız sahip
olduğu özellikleri ile değil,
davranışları ile de bütün Ka
nad ahları hayretler içinde bt
Takmaktadır. Birkaç ay önce
sme kadar Liberal parti baş
servet bıraktığı için Trudoau
çalışmak mecburiyetinde de­
ğildi. Fakat o buna rağmen
Montreal. Harvard, Paris ve
Londra üniversitelerinde ar
ka arkaya parlak imtihanlar
verdi ve hemen arkasından
savaşlarla sarsılan evreni do
laşmaya çıktı. Yıl 1948’di
ve dünya ikinci Dünya Har
binden henüz çıkmıştı *
Yukaıdan Aşağıya 1) Yapraklan sebze olarak kul­
lanılan bir bitki; Notada duraklama işareti 2) Bunamak
(Eski dil); Güney Amerika’da yaşıyan yırtıcı bir hay­
van 3) Rumeli’de yaşıyan Bulgarca konuşan Türk ve
Müslüman bir topluluk 4) Tersi müzikte tek kişinin çal­
dığı, okuduğu parça; Yüksek meclis 5) Tersi biyoloji,
matematik, fizik, kimya gibi ilimlerin genci adı 6) Yel­
ken gemilerinde, direklere ters yönden takılı üzerine yel
ken gerilen çubuklar 7) Kız evlâı; Ayı evj 8) Her dua­
dan sonra söylenir; Elmas taşlarını daha parlak göster­
mek için altına konulan madenî varak 9)Tersi artırma;
Bazı deniz hayvanlannın düğme gihi şeyler yapılan ka­
buğu 10) Din alimleri (Eskiden); İstikbâl
Dünkii Bulmacanın Ilalü;
Soldan Sağa: 1) Sardalya 2) Akort. Erke 3) Rami.
Elzem 4) Ar, Nejie, Me 5) Baki. Han 6) Ahu. jkrah 7)
Canan, Er 8) İlân, Aşağı, 9) Lâktoz, Çağ
Yukarıdan Aşağıya: Sara. Acil, 2) Akar. Hala 3)
Rom. Bunak 4) Drina. Ant 5) At. Ekin 6) Eşek. Az 7)
Yele, Rcş 8) Arz, Haraç 9) Kemah, Ağa 10) Yemen,
Sığ-
"'i_________ __
Tarihî bir hâzinenin izi bulundu
HAYATI BAŞTAN BAŞA
MACERA OLAN BAŞBAKAN
TRUDEAU
Kanada’yı artık
insanın
»ncak rüyasında tahayyül edebiteceği bir adam idare e
diyor. Sporcu,
kadınlann
sevgilisi, dünyayı karış ka *
nş dolaşan bir zamanlar îsraü casusu diye hapse giren
Ve devlet adammın
bütün
Vasıflarını şahsında topla Vftn bu enerjik ve cesur po­
litikacı, bir anda şöhrete utaşan Kanada Başbakanı Pi
«Te Trudeau’dan
başkası
değildir.
zey
İskandinavya'da
yaşıyan bir kavim; Am
me. halk 2) Su yüzü­
ne çıkmış mercan ada­
n T
n r r r m
cıkları; Huy. yüz güzel
■ ■ ■ ■ a
■■■■
■■■
C B B I I
liği 3) Notada bir se ıırcuaı ■■
sin yarım ton kalınlaş
■■
t e? □
■
a
t.rılacağını belirten işa
■ i r i
■■as
ret; Türkiycde bir i ■■■■
zmmmm
1in adı 4) Tersi alan;
Yaş (Eski dil) 5) Ru­
tubet; Tersi ayak; Mi­
narelerde bulunur 7) Eskiden Yeniçeri maaşı; Evin kısımlanndandır 8) Buyruk; Bir şeyi yapmayı önccden
tasarlama 9) Deri işleriyle uğraşan san’atkâr; Faydalı.
B U L M A C A
dalgıçlar tarafından bulunan
iskelet gümüş
parçaların
meydana getirdiği yığın için
de kaybolmuştu ve kafata sına paraların saplanmış ol­
duğu görülmekteydi.
Adalarının açıklarında şid *
detii bir fırtına, Ingiliz harp
gemilerinden kurulu bir filo
nun batmasına sebep olmuş
Almanya ve Avusturya’ Güney
Batı İngiltere'de 200‘dcn fazla asker boğul nın harpten harap olmuş yer Scilly Adaları
açıklarında muştu.
!
lerini gezmekle seyahatine
başlayan Trudeau, Araplar­
la birlikte ilk İsrail savaşına
girdi ve İsrail casusu olarak
hapse
atıldı. Hindularla
Müslümanların Hindistan’ın
bölünmesi için girdikleri kat
liamın göbeğine düştü. ÇinHindi savaşında Fransa leji
yonerheri ile beraber oralara
kadar gitti. Çin’e kadar uzan
dı ve Mao’nun askerleri he
nüz şehre girmeden Chiang
Kai-Shek’in
askerlerinin
son taburu ile Şanghay şehri
ni terketti.
İskeletin boynundaki bal mumundan yapılmış mühü rü inceleyen uzmanlar, fn giliz Amirali Sir Sloudsley
ShoveU’ın kalıntılarının or taya çıkarılmış olabileceği ni söylemişlerdir. Ünlü Ami
rai ShoveU’in batan gemisin
de 25 müyon liranın üzerin
de değerli olan altm ve gü
mUş eşyalar bulunduğuna i-
tan gemiler Akdenizdc yağ­
ma ettikleri malları lngilte re’ye götürmekteydiler.
Scilly Adaları
civarında
denizin tabanındaki kaya lar arasına sıkışmış bir al tın tabağın bulunması, hazi
neye yaklaşıldığı
görüşünü
kuvvetlendirmiştir. Tabak ta. Sir Cloudsley’in arması
nanılmaktadır. Fırtınada ba bulunmaktadır.
Her türlü klişe işleriniz için
A Kİ N
K LİŞE EVİ
12X18 İNÇ BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR LINE VEYA HALF-TONE
KLİŞELER POZİTİF VEYA NEGATİF OLARAK YAPILIR
Bir grev olayı Tradeau1 nun siyasî hayatına yön ve­
ren Uk adım oldu. Milyoner
oğlu Trudeau sendikaların a
vukatlığını üstüne
aldı ve
birkaç arkadaşı ile beraber
(Devamı sayfa dörtte)
SERÎ -TEMİZ - UCUZ İŞ
37-39Mecidiye Sokağı - LEFKOŞA
•_____________
n tn n n
-___________________
l
f i n o a n s a y is a l o r t a m a a k t a m l m iş t ia
Cuma, d Ağustos 1968
A K I N
I
S a y » a
TARAFLAR M E M N U N
G. Kılıç uDaha iyi olacağız” derken
Adnan
Süvari
Galatasaray bu m e v s im b ü tü n
kupalara sahip o lm a k istiy o r
U
Başa
gııreş
var”
Turgan
Ece:
Çok
Altay antrenörü Gündüz Kı lıç takımının
Göztepe ile yaptığı karşılaşmayı saha
kenarından büyük bir heyecan ve dikkatle takibetmiştir. Fotoğrafta G. Kılıç, Altaylıların bölmesinde
İSTANBUL:
iddia lıyız
BİZ DE SAHİBİZ”
Galatasaray Kulübü
Transfer Komitesi Başkana
Turgan Ece, sözlerine de­
Tıurgan Ece, “ Futbol Takı­ vamla
şöyle konuşmuştur:
mımız Bolu’da yaptığı
od
“Transferde eksikliklerimizi
günlük kampta istenilen sevi tamamladık. Aldığımız genç
yeye ulaşmıştır. Bu bakım­ ve as elemanlar Galatasaray
dan Spor - Toto Turnuvası ın
ümit ve A takımlarını
maçlarında gayemiz şampi - meydana getirmişlerdir. Nite
yonluk olacaktır.’’ demiştir. kim Cumartesi günü A takıl
mimiz Vefa ile Toto Turnu­
vası maçını oynarken ümit
“BOL E L E M A N A ’
diyor
talkımımız da Vefanın genç Spor Yazarları Kupasına da
tertibi ile karşılaşacaktır.
sahip olmak için mücadele
edeceğiz.
T*.<
Galatasaray Futbol Taka­
mı liglere çok iddialı girmek
Gayemiz,
Galatasaray ın
tedir. Bu bakımdan Spor - bu mevsimi altın mevsim
Toto Turnuvası maçlarında yapmasıdır.
hırslı oluşumuz bu nedenden
Gelecek hafta Beşiktaşla
dir. Spor - Toto Turnuvası turnuva maçını oynıyacak o
şampiyonluğundan
sonra lan Galatasaray tekrar hafta
her yıl abonesi olduğumuz içerisinde kampa alınacaktır.
"'’»i
Beşiktaş Yusııfa,
para cezası
verme kararında
Bu olaylar üzerine büsbü
Mevsimin
başından beri
çalışmalara katılmayanı fut - tün isteksizleşen Yusuf Tubolcu
Yusuf Tunaoğlu’nu naoğlu, Beşiktaş’ın mevsim
Beşiktaş
Yönetim Kurulu başlından beri yaptığı çalı;
para cezasına çarptırmak i - malara katılmamıştır. Ayrıca
futbolcu
bazı yöneticilerle
çin karar alacaktır.
de
sert
konuşmalar
yapma Ordu Takımında Belçikaya karşıi oynadığı zaman An ya başlamıştır. Yusufun du
derleehtliler Yusuf’u beğen - rumunu gözönüne alan Si miş ve talip olmuştu. Ancak yah - Beyazlı Yönetim Kv
asker olması seibebiyle Belçi rulu. kendisini para cezasın i
kaya transfer yapamıyan Yu çarptırmak konusunda ka *
fcuf, bilindiği gibi bu sefer
de Siyah - Beyazlı kulüpten
175 bin lira istemişti. Fakat,
Yusuf’un 1 Tem muz’a kadar
Beşiktaş’ın mukaveleli futbol
cusu olduğu sebebini ileri sü
ren yöneticiler.
kendisinin
talebini reddettiler."
diğine göre, Batı Almanya
nezdindeki Rum Büyükelçisi
Fisencid'es dün akşam Lef koşaya gelmiştir. Gazete. Fi
sencides’in,
Makarios ve
Rum Dışişleri Bakanı Kıpri
anu ile görüşmeler yapacağı
m ilâve etmektedir.
GİRNE YOLUNDA
İKİ KONVOY DAHA
M A H I gazetesi aşağıdaki
aynı mealde başlıklar ver haberj vermektedir:
mektedirlor.
BELCHER
DEĞİŞİYOR
lik!..' söylenmektedir.
GÖZTEPE ¡LE ALİ BARIŞTI
ERENKÖY ( l ’defc kalan)
Göztepe kalecisi Ali. dün böylece mevsim başından be bildirmişler, bu haberlere ö
takımının yaptığı çalışmaya ri devam eden' soğukluğa da
nemli yer vermişlerdir. Ak katılmış ve böylece Sarı - ton vermiş ve ilk çalışması­
şanı gazetesi, Türklüğün şe­
Kırmızılı kulüp ile millî ka nı yapmıştır.
ref ve haysiyetini korumak
teci arasındaki anlaşmazlık
amacıyla kendisinden kat
Ali’nin babası da, oğlu da sona ermiştir.
kat üstün
Rum ve Yunan
Dün. Göztepenin antren­ nun Göztepe ile anlaşması kuvvetlerine karşı savaşır ­
manına gelen Ali, teker te­ na memnun olduğunu belirt
ken şahit düşen mücahitteri
ker talkım arkadaşları ihe ö- miş ve kendisine atfen çıkan
m izin anıldığı bu törenlerde
püşmüştür. Daha sonra an - "Ali. Göztepeye borcunu ömillî Kıbrıs davasına' olan
trenör Adnan Süvari ile bir demiştir” şeklindeki sözü sar
bağlılığın dile getirildiğini
konuşma yapan genç kaleci. fetmediğini açıklamıştır.
yazmıştır. Gazete Ankarada
ki üniversiteli mücahitlerin
dün bu münasebetle
Anut
kabri ziyaret ederek Ata’nın
manevi huzurunda saygı du
ruşunda bulunduklarını be Çarşımıza ne kadar başka marka Biro kalem
lirtmiştir. Ankara’da yayın­
gelirse gelsin, yine -bunların en iyisi KREUZER
lanan Adalet gazetesi de bu
B IR O L A R ID IR .. 25 Milden 1 liraya kadar BIROkonuda bir fotoğraf yayınla
LA R IM IZ vardır.
iniştir. Her iki gazete, Üni Kıbrıs Gend Acenti:
M. KEMAL DENİZ
hakkında kenxüsine tam bil­
gi vermiştir. Bakanın bugün,
Rum gazeteleri, dün İs- istifasını geri çektiğine dair
tanbulda
Dışişleri Bakanı bir açıklamada
bulunması
Çağlayangil ile Türk Cema­ beklenmektedir.”
at Meclisj Başkanı Denktaş
Papadopulosun bugün dai
arasında yapılan görüşme ha resine dönmesinin beklendiği
berine ve Çağlayangil’in de­ ni HARAVGİ
ve ELEFmecine önemli yer vermekte THERIA gazeteleri de bil dirler. H ARA VGİ gazetesi dirmektedirler.
bunu manşet olarak yayınla
FİSENCIDES
mış, şu başlıkları kullanmış
KIBRIS’TA
tır:
M A H I gazetesinin bildir -
ÇAĞLAYANGİL’İN
DEMECİ
Diğer Rum gazeteleri de
İlgililer tarafından 1 Temmuz’a kadâr Siyah - Beyaz
lı kulübün mukaveleli oyun­
cusu bulunan Yusuf Turuıoğ
luna en kısa zamanda bu pa
la cîzei nın verileceği kesin­
dar antrenmanlara iştirak et
meyişinin sebebini yaz dev­
resinde tam mânası ile dinle
ntmediğine bağlamış, “Şim di formuma girdim. Tekrar
antrenmanlarıma
başlayıp,
'eskisi gibi takımıma faydalı
olacağım” demiştir.
BU SABAH ÇIKAN RDM
GAZETELERİ NE DİYOR?
“Çağlayangil ile Denktaş
dün uzun bir görüşme yap tılar — Çağlayangil, ‘Kıbrıs
Turklerj ile Rumları arasın
daki görüşmeler kötümser likle yorumlanamaz’ dodi —
Kıbrıs Türk lideri önümüz­
deki Salı günü adaya döne­
cek”
rar alacaktır.
KREUZER BiROLARI
müsbet sonuç bırakmışlar - mızılı kulübün antrenörü Ad
dır.
nan Süvari, "Takım yaıvaş
yavaş forma giriyor.
Başa
iki ünlü antrenör Gündüz
güreşebiliriz”
şeklinde
ko Siyah
Beyazlı
kulübün
Kılıç ve Adnan Süvarinin ta
nuşmaktadır.
kumları Altay ve Göztepe ön yeni antrenörü Gündüz Kılıç
ceki gece yaptıkları maçla, “ Daha iyi olacağız.
Çok
Diğer taraftan, Göztepe
hocalarına karşı ilk imtihanı çalışacağız. Çok iyi sonuçlar
kalecisi
Ali de şimdiye ka alacağız”
derken.
Sarı
Kır
vermiş ve her ikisi üzerinde
d iy o r
M A Hİ gazetesi aşağıdaki
haberi vermektedir:
“Lefkoşa’daki Amerikan
Büyükelçiliğine yakın çevre­
lerden öğrendiğimize göre.
Büyükelçi
Taylor Belcher
terfi ettirilerek başka yere
nakledilecektir. Bu haberi,
Belcher’in Girne’deki yazlık
merkezinde bir toplantı dü - ikametgâhının
personeline
zenlediklerini ve bu toplantı mensup kimseler de teyid et
da, Kıbnsın geleceği ile ilgi­ mişlerdir.
li görüşlerini açıkladıklarım
PAPADOPULOS
bildirmişlerdir. Akşam gaze­
DAİRESİNE DÖNÜYOR
AGON gazetesi aşağıdaki
tesi gençlerin Türk - Rum i
kili görüşmelerinden hirşey haberi vermektedir:
“ Gıda zehirlenmesinden
beklemediklerini
belirtmiş
ve gençlerin federatif bir i- ilerigelen âni bir hastalık do
dare sistemi istediklerini yaz layısıyla Çalışma Bakam Ta
sos Papadopulos’un dün Da
mıştır.
Adalet gazetesine
göre, iresinc dönmesi mümkün ol
gençler basın toplantısında mamıştır. Bakam vazifesi ba
ayrıca şunları söylemişlerdir: şma bugün dönmesi beklen­
“Kıbrıs üzerinde yaşama mektedir.
Papadopulos, dairesine bu
hakkımızın
kısıtlanmasına
gün
döneceğini, Makarios’a
yol açacak
bir anlaşmaya
bildirmiştir.
Plâtres’teki e karşıyız. Bu türlü teşebbüs­
ler karşısında Kıbrıs Türk vinde kalan Papadopulos’u
gençliğini bulacaktır. Kıbrıs dün Çalışma Bakanlığı Ge­
Türk halkının geleoeği Mil­ nel Müdürü Mikis Sparsis zi
letler arası kuruluşların de­ yaret etmiş ve Telekomüni -
“Güvenilir bir kaynaktan
öğrendiğimize göre,
halen
Lefkoşa - Girne yohından
geçirilmekte olan dört kon­
voya, biri sabah, diğeri do
öğleden sonra olmak üzere i
ki konvoy daha eklenecek tir. Yeni konvoylar önümüz
deki günlerde ve muhteme­
len Pazartesi gününden iti baren başlayacaktır.
Yeni
programa göre, sabahlan sa
hakkında dost düşman herke
at yedide ilk konvoy Girne
den Lefkoşaya gelecek, saat
9’da, Lefkoşadan Girneye,
saat 10.30’da Girne’den Lef
koşaya, 14.30’da Lefkoşa dan Girneye. 16.00’da Gir
neden Lefkoşaya ve 18.00’de
de Lefkoşadan Girne’ye
gidilecektir.
TUTUKLANAN
TÜRK
Rum gazetelerinin bildir­
diğine göre, Goşşi (Üçşehitler) köyünden Mehmet Mah
mut Kulumbri isminde bir
Türk Lârnaka Rum polisi ta
rafından
tevkif edilmiştir.
Bu Türkün, elektrik dairesi­
ne ait on sterlin
tutarında
bir
direk
çaldığı
iddia
edil kasyon
müstahdemlerinin
ta
vesiteli mücahitlerin
saygı ğil, ancak Ttlrkiyenin temina
mekte ve 19 Aralık 1967 ta
lepleri
ile
ilgili
gelişmeler
duruşumdan sonra, eemiyet tı ile korunabilir”
hatın. Kıbrıs meselesi hakkın
rihinden beri polis tarafın da, bütün milletlerin aydınla
dan aranmakta olduğu bildi
tılnıası yolunda yenj bir ham
rilmektedir.
lenin başlangıcı olmasım di­
İSKANDİNAVYA
ZİYARETİ
leriz.’’
FILELEFTHEROS gaze­
tesi, yukarıdaki başlık altın­
TRUDEAU
daki bir yazısında., Makarios
(3 sayfadan devam)
ile Kiprianunun İskandinav
“Çite Libre’’ (Hür Toplum)
yaya yapacağı ziyaretlere te adlı radikal dergiyi çıkarma
maşla şunları yazmaktadır:
ya başladı.
“ Gayrı resmî de olsa bu
SÖZDE KALMIYOR
ziyaretler, Kibrisin tanıtıl Trudeau yalnız sözde kal
ması bakımından güzel bir madı, Moskovaya gitti. Fa *
fırsat teşkil etmektedir. Türk kat burada da başı derde gir
diplomasisinin Kıbrıs mesde mekte gecikmedi.
Stâiinin
tindeki
Türk görüşlerinin bir heykelini kar topu bom­
propagandasını yapmak için bardımanına tuttuğuı için 32
bütün dünyada büyük faali­ kaldı hapse atılacaktı. Kana
yet gösterdiği bir zamanda, daya döndüğü zaman kendi
bizim,
haklı mücadelemiz sine Montreal Üniversitesin­
6i aydınlatmaktan geri kal mamız akla sığmayacak bir
şeydir. Kıbrıslılararası müza
kerelerin ikinci bölümü ile
aynı zamana rastlıyacak o lan Makariosun bu seyahati
nın Kıbrıs gelişmeleri bakı mmdan çok faydalı olacağı
na inanıyoruz.
Makarios’un ziyaret edece
ği ülkelerden üçünün Kıbrıstaki Barış Gücünde askerle
fi bulunmaktadır Dolayısıyla
bu ülkder, Kıbrısta barışın
muhafazası için diğerlerin den daha çok ilgi göstermek
tedirler. Şimdi sakin bir ha­
va içinde, barışçı ve âdil bir
çözüme varmak için ikili mü
zakereler yapmaktayız. Sü kûnetin muhafazası yolunda
ki çabalarımıza, söz konusu
ülkelerin yardımcı olacakla­
rından şüphe etmiyoruz. Bu
mülâhazalarla Makarios’un
İskandinavya ziyaretlerini sc
vinçle karşılıyoruz. Bu seya
de doçentlik verilmedi, ama
Trudeau
bundan yılıtadı,
siyasete ara veterek, uçak
kullanmasını, ski yapnMtsı m ve denizin en derinlikleri
ne dalmasını öğrendi. İki ar
kadaşı ile beraber Kaliforni­
ya’dan Kübaya kayıkla
meye çalışırken yakalandı
ve bir sene Amerikaya gir mesi yasaklandı. Akabinde
Çin’e gitti, bu defa Mao ile
şahsen görüşmek
fırsatını
buldu.
Trudeau,
bugün Başba­
kanlık koltuğuna sağlam bir
şekilde yerleşmiştir. Bir ro­
ket hızıyla bu mevkiye geçen
Kanada’mn bu genç ver ener
jik politikacısı artık arabası
m kendisi değil, şoföril kul­
lanıyor.
Dizilip Basıldığı Yet:
AKIN Basımevi
Lefko&a
Limasol 19 Mayıs Lisesi
ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE
+ OKUL KİTAPLARIN DA EN UCUZ Fİ ATLAR
★ BİNBIR ÇEŞİT ROM ANLAR
^ Her set kitap alana 8 çeşit hediye verilir
BU UCUZLUK, YA LN IZ VE YALNIZ
— IM A M ZA D E TlCARETEVI’NDEDfR —
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
78
File Size
1 547 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content