close

Enter

Log in using OpenID

Abstract Referans No. / Abstract Reference No. Başlık/Tittle Yazarlar

embedDownload
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Effect of Some Pistachio Rootstocks to Early Splitting of Nuts of
Pistachio Varieties - Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı
8 Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi
Yazarlar/Authors
Halit Seyfettin Atlı, Kamil Sarpkaya, Hüseyin
Bozkurt
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Oral
Diversity and plant growth promoting properties of rhizobacteria
ısolated from acidic soils of tea - Asidik çay topraklarından izole
Atefeh Varmazyari, Ramazan Çakmakçı, Yaşar
13 edilmiş bakteri çeşitliliği ve bitki gelişmesini teşvik etme özellikleri Ertürk, Ali Atasever
Oral
Some Sahlep Orchids Seeds In Vitro Germination and Shoot
Development - In vitro Koşullarda Bazı Salep Orkidelerinin
14 Tohumlarının Çimlendirilmesi ve Sürgün Geliştirilmesi
Oral
Esra Bulunuz Palaz, Yalçın Kaya, Alaaddin
Özdemir
Effect of Different Organic Manures and Humic Acid on
Morphological Development of Pop Corn (Zea mays L. everta) Değişik Organik Gübreler ve Humik Asitin Cin Mısır Bitkisinin (Zea
Haktan Cihangir, Abdullah Öktem
15 mays L. everta) Morfolojik Gelişimi Üzerine Etkisi
Highland Sheep Husbandry and Zoma Life in Hakkari Province 16 Hakkari İlinde Yayla Koyunculuğu ve Zoma Yaşamı
Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)'un Tane
20 Verimine Etkisi Üzerine Araştırmalar
Turgut Aygün, Ferhat Demir
Oral
Zübeyir Türk
Oral
Wheat genetic Resources and Explotation in Breeding in TUrkkey Alptekin Karagöz, İrfan Özberk
21 Türkiyede Buğday Genetik kaynakları ve Islahta Kullanılması
Kırşehir ilinden toplanan taze fasulye genotiplerinin tohum hacmi
ve tohum renk değişkenliğine göre morfolojik olarak ırklarının
Seher Yıldız Madakbaş, Mete Gürhan Daşcı,
Ufuk Karadavut, Gölge Sarıkamış
24 tespiti
Effects of Different Irrigation Water Quantity and Interval on Yield
and Growth Characteristics of Black Cumin (Nigella sativa L.) Plant
- Farklı Sulama Suyu Miktarı ve Sulama Aralığının Çörekotu
Ulaş Şenyiğit, Mustafa Arslan
36 (Nıgella Satıva L.) Bitkisinin Verim ve Gelişim Özelliklerine Etkisi
37 Topraklarda karbon ve azot miktarları ile C:N oranlarının önemi
Determination of feed levels of some organic feeds grown in
Turkey - Türkiye’de yetiştirilen bazı organik yemlerin yem
39 düzeylerinin belirlenmesi
Cucurbita maxima X C. moschata kabak anaç adaylarında geriye
49 melezlemeyle tohum veriminin arttırılması
Effect of Different Plant Densities and Nitrogen Doses on Fresh
Ear Yield and Yield Components on Sweet Corn (Zea Mays
Saccharata Sturt.) - Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.)
Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının Taze Koçan Verimi ile Verim Öğeleri
51 Üzerine Etkisi
Evaluation of the Variation in Tannin Contents of Some Maki
Species Grown in Mediterranean Region of Turkey - Türkiye’nin
Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Maki Türlerinin Tanen
58 İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi
Oral
Oral
Oral
Oral
Erdal Sakin, Elif Didem Sakin
Oral
Hülya Hanoğlu
Oral
Onur Karaağaç
Oral
Erkan Özata, Hasan Hüseyin Geçit
Oral
Mustafa Çürek, Ayşe Gül Civaner
Oral
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında Macar fiğ (Vicia
pannonica CRANTZ.) genotiplerinin yeşil ot verimi özelliği
Mehmet Salih Sayar, Adem Emin Anlarsal,
59 bakımından genotip × çevre interaksiyonları ve stabilite analizleri Mehmet Başbağ
Regression Analysis at Presence of Heteroscedasticity on
Beekeeping - Arıcılık Verilerinde Değişen Varyansın Varlığında
Şenol Çelik
63 Regresyon Analizi
Oral
Oral
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
The Research Of The Potentialities Of Organical Agriculture In Rice
Farming In Diyarbakir Area - Diyarbakır Yöresinde Çeltik
Şerif Kahraman, Aydın Alp, Şehmus Atakul,
Sevda Kılınç
72 Yetiştiriciliğinde Organik Tarım Olanaklarının Araştırılması
Determinations of Adaptation Level of Wine Grape Varieties in
Terms of Climatic Data In Southeastern Anatolia Region And
Eastern Anatolia Region - Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu
Bölgelerinde İklim Verilerine Göre Yetiştirilen Şaraplık Üzüm
Fadime Ateş, Hüya Uysal
73 Çeşitlerinin Bölgeye Uyumluluk Derecesinin Belirlenmesi
New Varieties Improvement Researchs of Şeker Bean Seed Shape
From Local Bean Populations Collected From Artvin Province and
Kelkit Valley - Kelkit Vadisi ve Artvin İlinden Toplanan Yerel
Fasulye Populasyonları İçinden Şeker Fasulye Tane Tipinde Çeşit
Ömer Sözen, Hatice Bozoğlu
77 Geliştirme Çalışmaları
Microorganisms Caused To Rotting Of Grape Root Infected By
Haji Shikhlinski, Naila Mammadova
80 Phylloxera in Tovuz Region Condition
Phytopathologic Estimation Of Cotton Intra- And Interspecific
81 Hybrids Resistance To Fungi Verticillium Dahliae Klebahn
The Effects of Cold, Light, Taken in Different Periods Of Flower
Buds and Plant Growth Regulators on Anther Culture of
Pomegranate - Soğuk, Işık, Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Farklı
Dönemlerde Alınan Tomurcukların Nar Anter Kültürü Üzerine
82 Etkileri
Molecular Marker Analysis for Resistance to the Sunflower
84 Downy Mildew, Plasmopara halstedii
Effect of humic acid application on phytoremediation of a Pb100 contaminated Soil
An Assessment of Lactation Curve Parameters and Persistency
Values of Zavot Cattle with Different Mathematical Models Zavot Sığırlara Ait Laktasyon Eğrisi Parametreleri ve Persistensi
106 Değerlerinin Farklı Matematik Modellerle İncelenmesi
Reaction of Septoria Tritici on Some Bread Wheat Varieties in
Çukurova Region - Çukurova Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday
Çeşitlerinin Septoria Yaprak Lekesi Hastalığına (Septoria tritici
109 Rab. et. Desm.) Tepkileri
Goat Breeding and Development Opportunities in Hakkari 111 Hakkâri İlinde Keçi Yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları
Chracterization of Wild Type Mastic Tree (Pistacia lentiscus L.)
127 Germplasm at Molecular Level
Oral
Oral
Oral
Oral
Naila Mammadova, Haji Shikhlinski
Oral
Müge Şahin, Selay Doğan
Aral Kalenderoğlu, Umut Tüyel, Ezgi Çabuk
Şahin, Yıldız Aydın, Göksel Evci, Ahu Altınkut
Uncuoğlu
Mirhassan Rasouli Sadaghiani, Habib
Khodaverdiloo, Hassan Karimi
Oral
Sadrettin Yüksel, Erdoğan Sezgin
Oral
Hasan Ay
Oral
Ferhat Demir, Turgut Aygün
Oral
Effects of Altitude and Aspect on Soil Erodibility Factor and Soil
Organic Matter Content in Eastern Anatolian Pastures - Doğu
Anadolu Bölgesi Meralarında Toprak Erozyon Duyarlılığı ve Toprak Hicrettin Cebel, Oğuz Başkan, Arife Avağ,
Şerafettin Çakal, Süreyya Emre Dumlu
115 Organik Maddesi Üzerine Yöney ve Yüksekliğin Etkileri
Development of the New Cultivars of Hazelnut By Selection from
Tombul Hazelnut Populations in Giresun and Trabzon Provinces Giresun ve Trabzon Illerinden Seleksiyonla Yeni Fındık Çeşitlerin
125 Geliştirilmesi
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Oral
Oral
Oral
Hüseyin İrfan Balık, Selda Kayalak Balık, Çiğdem
Bulam Köse, Ömür Duyar, Erdal Sıray, Arzu
Sezer, Ali Turan, Neriman Beyhan, Veli Erdoğan,
Ali İslam, Haydar Kurt, Kibar Ak
Oral
Alimu Abuduli, Umut Tüyel, Ezgi Çabuk Şahin,
Özge Karakaş Metin, Muhammet Şakiroğlu,
Yıldız Aydın, Ahmet Onay, Ahu Altınkut
Uncuoğlu
Oral
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
Selçuk Seçkin Tuncer, Mehmet Fatih Çelen,
Kadir Karakuş
129 Global Warming and Livestock - Küresel Isınma ve Hayvancılık
Organic Animal Production For Eastern Anatolia Region - Organik Kadir Karakuş, Selçuk Seçkin Tuncer, Mehmet
Fatih Çelen
130 Hayvansal Üretim İçin Doğu Anadolu
The Determination of The Yield and Yield Components of Some
Oil Sunflower (Helianthus annuus L.) Candidate Varieties and
Varieties in Erzurum Conditions - Erzurum Koşullarında Bazı Yağlık
Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşit Adayı Ve Çeşitlerinin Verim
Aydın Karakuş, Canan Kaya, Fırat Sefaoğlu
133 ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
Harran Ovasındaki Çiftçilerin Tarımsal İlaç Kullanım Konusundaki
Muhammed Sami Bayraktar, Cuma Akbay
134 Bilgi Tutum ve Davranışları
The Importance of Recording and the Applicability of Current
Software in the Small Ruminant and Cattle Husbandry - Küçükbaş
ve Büyükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutmanın Önemi ve Güncel
Hasan Çelikyürek, Turgut Aygün
143 Yazılımların Uygulanabilirliği
145
158
163
165
Obtain by Selection Pomologic Characterictis Some of The Types
of Figs in Samsun - Samsun İlinde Seleksiyon İle Elde Edilen İncir
Tiplerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Japanese Quail Examine The Relationship Between The
Characteristics Of Eggs - Japon Bıldırcınların Yumurta Kalite
Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Ecological Properties of the Soil in
Nizip/Gaziantep Pistacia Vera L. Orchards
The Impact of Different Improvement Methods on Botanical
Composition in Grazed and Preserved Pasture Sections - Farklı
Islah Metotlarının Otlatılan ve Korunan Mera Kesimlerinde
Botanik Kompozisyon Üzerine Etkileri
Nilüfer Aksu Uslu, Erol Aydın, Ercan Er
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Şenol Çelik, Hakan İnci, Bünyamin Söğüt, Turgay
Şengül
Oral
Erdihan Tunç, Sedef Çomaktekin
Oral
Tamer Coşkun, Mahmut Daşcı, Binali Çomaklı,
Hülya Bakır, Mehmet Ali Bingöl, Nalan Zeynep
Yıldırım, Himet Birhan
Oral
The Effects of Plant Growth Promoting Bacteria Treatments on
Yield and Botanical Composition of Pastures - Bitki Gelişimini
Nalan Zeynep Yıldırım, Mahmut Daşçı, Ramazan
Teşvik Edici Bakteri Uygulamalarının Meralarda Verim ve Botanik Çakmakçı, Recep Kotan, Binali Çomaklı, Tamer
Coşkun
166 Kompozisyon Üzerine Etkileri
Oral
Effect of Potassium Fertilization on Nutritional Status and Quality
Hakan Çakıcı, Neriman Tuba Barlas
167 Parameters of Gladiolus (Gladiolus hortulanus L.) Cv Nova Lux
Mahmut Polat, Çağıl Işık
177 Mechanicial Set-up of An Organic Fertilizer Plant
Oral
Oral
Comparison of Various Tillage-Seeding Systems in Terms of
Energy Use Efficiency in Production of Sunflower - Ayçiçeği
Üretiminde Farklı Toprak İşleme-Ekim Sistemlerinin Enerji
178 Kullanım Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması
Occupational Health and Safety Culture in Animal Husbandry,
Problems and Solutions - Hayvancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği
179 Kültürü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oral
Zinnur Gözübüyük, İsmail Öztürk, Ahmet Çelik,
Salih Evren, Erdal Daşçı, Mesut Cemal Adıgüzel Oral
Turgut Aygün, Cengiz Erkan, Ferda Karakuş
The Dietary Supplementation of Boron, Zeolite And Boron With
Zeolite Combination on Egg Quality Criteria of Aged Laying Hens Yemlere Katılan Bor, Zeolit e Bor-Zeolit Karışımının Yaşlı
Erol Bintaş, Mürsel Özdoğan
182 Yumurtacı Tavukların Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri
Adem Yağcı, Rüstem Cangi, Murat Gökbulut,
Clone Selection in Narince Grape Type - Narince Üzüm Çeşidinde Emine Yıldız, Duran Kılıç, Seda Sucu, Neval
Topçu
184 Klon Seleksiyonu
Oral
Oral
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Researches on Feed Value and Using Possibilities in Lamb
Fattening of Safflower Meal - Aspir Tohumu Küspesinin Yem
185 Değeri ve Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları
Immunoglobulins and The Efficacy of Immunoglobulins in
188 Septicemia - İmmünglobulinler ve Septisemideki Etkinliği
Factors of affecting welfare in sheep and goats - Koyun ve
191 Keçilerde Refahı Etkileyen Faktörler
Olive Cultivation in the Southeast Anatolia Region and Its
Economical Perspective - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Zeytin
193 Yetiştiriciliği ve Ekonomik Perspektifi
Investigation of Yield and Quality Characteristics of Some
Commercial Soybean Varieties under No-Tilled Second Crop
Conditions in Diyarbakır - Diyarbakır İlinde İkinci Ürün Olarak Sıfır
Toprak İşlemeli Koşullarda Yetiştirilen Bazı Ticari Soya Çeşitlerinin
197 Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması
Some Acute Phase Proteins, Oxidative Stress Biomarkers and
200 Antioxidants Levels for Pregnancy Toxemia in Ewes
The Effect of Different Intensive Feeding Duration on Fattening
Performance and Carcass Characteristics of Kıl Goat Male Kids Farklı Sürelerde Besiye Alınan Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi
209 Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri
214 The Impacts of Drainage Network on Sediment Delivery Ratio
Türkiye Karpuz Üretimi ve Bir Coğrafi İşaret Olarak Diyarbakır
215 Karpuzu
Studies on the Physiological Responses Related to Seasonal
Variation in Saanen Kids - Saanen Oğlaklarında Mevsimsel
221 Varyasyona Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Fizyolojik Değişiklikler
Yazarlar/Authors
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Hülya Hanoğlu, İsmail Filya
Oral
Nedim Yılmaz, Yakup Akgül
Oral
Mehmet Koyuncu, Turgay Taşkın
Oral
Halil İbrahim Oğuz, İsmail Ukav
Oral
Uğur Sevilmiş, Şerif Kahraman, Emine
Karademir
Oral
Fuat Gürdoğan, Engin Balıkcı, Atilla Yıldız
Oral
Ahmet Hamdi Aktaş, Bekir Gök, Mehmet Emin
Tekin, İbrahim Halıcı, Hüseyin Baş, Uğur
Demirci, Hakan Erduran
Oğuz Demirkıran, Yakup Köşker, Suat Akgül,
Oğuz Başkan, İrfan Oğuz
Oral
Güven Şahin
Oral
Hakan Erduran
Oral
Oral
The Selection in Naturally Self-Grown Almonds Population (P.
amygdalus L.) in Eğil and Ergani (Diyarbakır) District - Eğil ve
Ergani (Diyarbakır) İlçelerinde Doğal Olarak Yetiştirilen
222 Bademlerin (P. amygladus L.) Seleksiyonu
Songül Acar, Ahmet Kazankaya
Oral
Kadriye Yaprak Kantoğlu, Zafer Sağel, İhsan
Tutluer, Hayrettin Peşkircioğlu, Burak Kunter,
Yield and Quality Traits of Developed Tomato Lines by Mutation Mustafa Özçoban, Zafer Işık, Dilan Özmen,
Breeding - Mutasyon Islahı İle Geliştirilen Domates Hatların Verim Erhan İç, Süreyya Şekerci, Nüket Günçağ, Emine
Seçer
223 ve Kalite Özellikleri
Oral
Determination of The Reactions of Some Mutant Barley Lines To
Scald Under Greenhouse Conditions - Bazı Mutant Arpa Hatlarının
Arpa Yaprak Lekesi Hastalığına (Rhynchosporium secalis) Karşı
Gülizar Aydın, Kadir Akan, Lütfi Çetin, Zafer
Mert, Hayrettin Peskircioğlu
225 Reaksiyonlarının Sera Koşullarında Belirlenmesi
Oral
The Toxigenic Fungi Identified on Stored Wheat - Depolanmış
226 Buğdaylarda Tespit Edilen Toksijenik Funguslar
Oral
Evaluation of birth weight, weaning weight, and preweaning ADG
230 for Awassi-Charollais straightbred and crossbred lambs
Impact of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on postharvest quality
of pomegranate fruit - Nar muhafazası üzerine 1-metilsiklopropen
232 (1-MCP)’in etkisi
Emine Seçer, Zekai Katırcıoğlu
Mohammad Diya Obeidat, Abdullah Y Abdullah,
Rami T Kridli, Belal S Obeidat
Oral
İsa Eren, Fatih Şen, Cemile Ebru Onursal, Özgür
Çalhan, Atakan Güneyli
Oral
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
233
237
247
251
254
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
Investigation of The Relationship Between Discharge – Pressure
and Discharge- Temperature in The Conventional Compensating Eisa Maroufpoor, Maryam Parvini, Mina
Emitters
Behzadynasab
Gametoklonal Variations in Mutant Barley Doubled Haploid Lines Mutant Arpa Katlanmış Haploid (Doubled Haploid ) Hatlarında
Hayrettin Peşkircioğlu, İhsan Tutluer, Zafer
Gametoklonal Varyasyon
Sağel, Yaprak Kantoğlu
Marker Assisted Quality Breeding of Some Advanced Durum
Wheat Lines - Bazı Makarnalık Buğday İleri Islah Hatlarının Markör Özlem Ateş Sönmezoğlu, Ahmet Yıldırım, Leyla
Destekli Kalite Islahı
Nurefşan Gündüz, Ramazan Özbey, Begüm Terzi
Khaleel Ibrahem Jawasreh, Abdullah Y.
Callipyge-Awassi Growth and Meat characteristics in comparison Abdullah, Hani M. Talafha, Hothaifa S. Ababneh,
to the Pure Awassi sheep
Faiq A. Hijazeen
Determination of volatile compounds of Daffodil (Narcissus
tazetta L. cv. ‘Cizre’) growing in Şırnak/Cizre region - Şırnak/Cizre
Bölgesinde Yetişen Nergis (Narcissus tazetta L. cv. ‘Cizre’)
Çiçeklerinde HS-SPME/GC/MS Tekniği ile Koku Bileşiklerinin
Şevket Alp, Nurhan Keski&775;n, Nalan
Belirlenmesi
Türkoğlu, Şeyda Çavuşoğlu
Effects of Chitosanoligosaccharide Supplementation to Broiler
Ratio on Fatty Acid Composition of Breast Meat, Blood
Parameters and Digestibility of Nutrients - Broyler Rasyonlarına
Farklı Oranlarda Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Göğüs Eti Yağ
Asidi Kompozisyonu, Kan Parametreleri ve Besin Madde
258 Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi
Pesticides and Their Effects on Beekeeping - Bitki Koruma İlaçları
260 ve Arıcılıktaki Etkileri
Tuncay Tufan, Cavit Arslan
Engin Altunoğlu, Ahmet Kalın, Erkan Topal,
Üzeyir Karaca
The Importance of Foot Physiology and Hoof Balance with Regard
To Performance and Foot Health on Equine - Atlarda Performans
262 ve Ayak Sağlığı Bakımından Ayak Fizyolojisi ve Dengesinin Önemi Ebru Gökşahin, Celal İzci&775;, Semih Altan
263
267
270
271
Research on Yield, Quality and Adaptation of Some Warm-Season
Forage Legumes in The Mediterranean Conditions - Bazı Sıcak
Mevsim Baklagil Yem Bitkilerinin Akdeniz Koşullarında Verim,
Kalite ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma
Determination of Hydrologic Water Buged and Runoff
Characteristics in Two Watershed in Thrace Region - Trakya
bölgesindeki iki su toplama havzasının hidrolojik su bütçesi ve
akım karakteristiklerinin belirlenmesi
Çay atığı kompostu ve organik ticari gübre uygulamalarının kivi
bitkisinde verim, yaprak ve toprakların makro besin maddesi
içeriklerine etkisi
A New Training System in the Grape Area of GAP Region: 'Pergola
(Trellis)' - GAP Bölgesi Bağ Alanlarında Yeni Bir Terbiye Sistemi:
'Pergola (Çardak)'
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Feyza Döndü Gündel, Yaşar Karadağ, Selehattin
Çınar
Oral
Fatih Bakanoğulları, Şenel Akbay, Mehmet Fırat
Baran, Soner Günay
Oral
Gülen Özyazıcı, Elif Öztürk, Aylin Erkoçak
Oral
Kürşat Alp Aslan, Selçuk Özcan, Nergiz Çoban
Oral
Determination of Genetic Variability in Winter Grown Chickpea
(Cicer arietinum L.) Genotypes - Kışlık Yetiştirilen Nohut (Cicer
279 arietinum L.) Genotiplerinde Genetik Varyabilitenin Belirlenmesi
280 Origin of Wheats
İrfan Erdemci, Medeni Yaşar, Murat Koç, Hüsnü
Aktaş
Oral
Nikolay P Goncharov
Oral
Sunflower Plants Cultivated in Different Time of the Crop Water
Stress Index (CWS) is Determination - Farklı Zamanlarda Ekilen
284 Ayçiçeği Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin(CWSI) Belirlenmesi
Ali Beyhan Uçak, Ayşe Nuran Çil, Abdullah Çil,
Nizamettin Turan, Cüneyt Bağdatlı,
Abdulrrezzak Oğuz
Oral
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
Sunum
Türü /
Presentation
Type
A Research on Yield, Quality and Adaptation of Some Warm
Season Perennial Grasses under Cukurova Ecological Conditions Çukurova’da Bazı Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkilerinin Verim Selahattin Çınar, Rüştü Hatipoğlu, Feyza Döndü
Gündel, Arif Aktaş, Mustafa Avcı
286 ve Kalitelerinin Belirlenmesi
Oral
Effect of Different Tillage Methods on Yield and Yield components
of II.Crop Corn under Diyarbakir Ecological Condition - Diyarbakır Şehmus Atakul, Sevda Kılınç, Hüsnü Aktaş,
Ekolojik Koşullarında II. Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yusuf Yılmaz, Songül Gürsoy, Hasan Kılıç, İsmail
Gül
287 Yöntemlerinin Verim Ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi
Oral
The Effect of Direct Sowing and Different Tillage Methods on
Some Physical Properties of Soil in Wheat - Corn Rotation System Buğday - Mısır Münavebe Sisteminde Doğrudan Ekim Ve Farklı
Sevda Kılınç, Şehmus Atakul, Hüsnü Aktaş,
Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri
Yusuf Yılmaz, Songül Gürsoy, Hasan Kılıç, İsmail
Gül
289 Üzerine Etkisi
Oral
Determination of Vineyard Area in Diyarbakır/Egil Region Using
Remote Sensing and Geographic Information Systems - Diyarbakır
İli Eğil İlçesinde Üzüm Yetiştirilen Alanların Uzaktan Algılama Ve
Mehmet Tahir Kavak, Sabri Karadoğan, Gültekin
Özdemir
292 Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi
Saniye Elvan Öztürk, Süleyman Can Öztürk,
Ayşe Özgür Uncu, Ali Tevfik Uncu, Anita Solar,
Sami Doğanlar, Anne Frary
298 Genetic Diversity in Slovenian Hazelnuts (Corylus avellana L.)
The Current Situation of Diyarbakır Greenhouse Sector Hasan Maral, İlhan Karakoyun, Reşat Yalçınkaya
300 Diyarbakır ilinde seracılığın mevcut durumu
Ayşe Özgür Uncu, Ali Tevfik Uncu, Visam
Development of DNA Markers in Sesame by Next-Generation
Gültekin, Jens Allmer, Anne Frary, Sami
Doğanlar
302 Sequencing
The Effect of Combine Model on Paddy Harvest Losses Reşat Esgici, Abdullah Sessiz, Ahmet Konuralp
Eliçin
303 Biçerdöver Modelinin Çeltik Hasat Kayıplarına Etkisi
Emine Anayol, Ömer Karakoç, Deniz Köm,
Allahbakhsh Joiya, Surendra Barpeta, Selma
Onarıcı, Saber Delpasand Khabbazı, Sancar
Yaralanmayla aktif olan AoPR1 promotörünün kontrolü altında
Fatih Özcan, Muhammet Çağrı Oğuz,
Cry1Ac geninin aktarıldığı transgenik pamuk elde edilmesi ve
Muhammad Aasım, Levent Ünlü, Sebahattin
Özcan
304 gereksiz toksik cry protein üretiminin engellenmesi
Hussein Abdullah Ahmed, Selma Onarıcı, Ömer
Gıda amaçlı kullanım potansiyeli daha yüksek olan böceklere
Karakoç, Deniz Köm, Gülsüm Aydın, Levent
Ünlü, Sebahattin Özcan
305 dayanıklı transgenik patates elde edilmesi
Çatak programı kapsamında organik fındık üretimi yapan
308 işletmelerin etkinlik analizi: samsun ili çarşamba ilçesi örneği
Some Dry Bean Genotypes Different Location and Quality
Parameters Determination of Agricultural Features - Bazı Kuru
Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Farklı İki
Lokasyonda Tarımsal Özellikleri ve Kalite Parametrelerinin
313 Belirlenmesi
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Çağatay Yıldırım, Hati&775;ce Türkten, Osman
Kılıç, İsmet Boz
Oral
Bülent Cengiz, Yakup Nogay, Mükerrem Melis
Tunalı, Ramazan Akın
Oral
Kızıltepe ekolojik koşullarında bazı ümitvar burçak (Vicia ervilia
(L.) Willd.) hatlarının ot verim performanslarının belirlenmesi ve
Mehmet Salih Sayar, Yavuz Han, Halil Karahan
314 GGE Biplot analiz yöntemi ile değerlendirilmesi
Development of Single Nucleotide Polymorphism Markers for the Ali Tevfik Uncu, Ayşe Özgür Uncu, Anne Frary,
Sami Doğanlar
315 Identification of Turkish Olive Cultivars
Surendra Barpete, Muhammet Cağri Oğuz,
Effect of osmotic stress on in vitro plant regeneration in cotton
Sancar Fatih Ozcan, Khalid Mahmood Khawar,
Sebahattin Ozcan
317 (Gossypium hirsutum L.)
Oral
Oral
Oral
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Milk Yield and Fertility Effects of Lameness in Dairy Cows - Süt
320 İnekçiliğinde Topallığın Süt ve Döl Verimi Üzerine Etkisi
Celal İzci, Semih Altan, Ebru Gökşahin
Development of Synthetic Source Materials Considering to
Protein and Oil Content in Kernel - Tanede Protein ve Yağ Kalite
324 Değerlerine Göre Sentetik Mısır Kaynak Materyalleri Geliştirme
Rahime Cengiz, Bülent Cengiz, Mesut Esmeray,
Mehmet Cavit Sezer, Niyazi Akarken,
Abdurrahman Eşref Özbey, Ahmet Duman
Oral
Yield and Some Agricultural Traits of the Some Bread Wheat
(Triticum aestivum L.) Genotypes Under Trakya Region - Bazı
Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Trakya
327 Koşullarında Verim ve Tarımsal Karakterleri
İrfan Öztürk, Remzi Avcı, Bülent Tuna
Comparison of in vitro germination capacity of wild seeds of
Pistacia terebinthus L., Pistacia khinjuk Stocks and two hybrids of
Pistacia khinjuk Stocks x Pistacia terebinthus L. - Yabani Pistacia
khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L. ve Pistacia khinjuk Stocks x
Pistacia terebinthus L. melez tohumlarının in vitro çimlenme
Nazan Çalar, Hakan Yıldırım, Ahmet Onay
333 kapasitelerinin karşılaştırılması
Oral
Oral
Oral
Association mapping for fiber traits and drought tolerance in
341 Turkish cotton germplasm
Beekeeping potential and bee breeding strategies for the
342 Mesopotamia
Asena Akköse, Ibrahim Çelik, Volkan Sezener,
Ceng Peynircioğlu, Hüseyin Başal, Kasım Külek
Öz, Anne Frary, Sami Doğanlar
Osman Kaftanoglu, Halil Yeninar, Nuray
Sahinler, Cahit Ozturk
Oral
344 Development of Bt Tomato Plants Tolerant to Insect Pests
Hatice Şelale, Anne Frary, Sami Doğanlar
Oral
Oral
Association Mapping for Agronomic Traits and Morphine Content Ibrahim Çelik, Hüseyin Camci, Arzu Köse, Ferda
Çelikoğlu Koşar, Sami Doğanlar, Anne Frary
347 in Turkish Opium Poppy Germplasm
Oral
Resul Umut Çağlar, Osman Kılıç
360 Türkiye’de Leasing ve Tarım Sektöründe Uygulamaları
Oral
Ege Bölgesi Sahil Kuşağına Uyumlu Yulaf (Avena Sativa L.) Hat Ve
361 Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Diyarbakır Kenti
Civarında Dicle Nehri Vadisinde (Hevsel Bahçeleri) Arazi
365 Örtüsündeki Değişimin İncelenmesi
Effects of propolis and pollen supplementations on growth
performance and body components of Japanese quails (Coturnix
373 coturnix japonica)
Determination of Botanical Composition in Pasture of Çiçekyayla
Village in Central District of Bingöl Province - Bingöl İli Merkez
İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun
375 Belirlenmesi
Bezelye (Pisum sativum L.)’de Farklı Gübre Kaynaklarının Bazı
378 Verim Özellikleri ve Protein Oranına Etkileri
Aydın İmamoğlu, Nurgül Sarı, Seda Pelit, Ceylan
Büyükkileci, Özge Yıldız
Oral
Sülem Şenyiğit, Aziz Mahmut Yücelen, Mehmet
Tahir Kavak, Gültekin Özdemir, Sabri Karadoğan Oral
Sibel Canoğulları, Mikail Baylan, Nuray Şahinler,
Ahmet Şahin
Oral
Erdal Çaçan, Kağan Kökten
Oral
Erdinç Göksu, Nedime Azkan
Oral
Isolation of potassium releasing bacteria from soil and
Mohammad Reza Sarikhani, Omid Madani,
Shahin Oustan
384 assessment of its ability in potassium nutrition of Tomato
A Research on Relations Among the Characters and Path
Coefficient Analysis in Lentil (Lens culinaris Medik.) - Mercimekte
(Lens culinaris Medik.) Özellikler Arası İlişkiler ve Path Analizi
Murat Koç, İrfan Erdemci, Medeni Yaşar
393 Üzerine Bir Araştırma
Oral
Oral
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
Determination of The Yield and Yield Components of Some
Sunflowers ( Helianthus annuus L.) under Kırşehir Ecological
Conditions - Bazı Ayçiçeği ( Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin
İsmail Demir
405 Kırşehir Koşullarında Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi
Ankara ili DSYB’ye üye süt sığırcılığı işletmelerinde klinik metritis
Ahmet Şener Yıldız, Cengiz Yalçın
411 vakalarından kaynaklanan ekonomik kayıplar
A Research for The Effect of The Use of Tempreture Bands on The
Succes Rate of Walnut (Juglans regia L.) Grafting - Ceviz (Juglans
regia L.) Aşılamalarında Isı Bandı Kullanımının Aşı Başarısına
Adnan Yaviç, Ahmet Kazankaya
413 Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Orta Anadolu’da Kıraç Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın Verim Recep Kodaş, Neslihan Şengül, Muzaffer Avcı,
Esra Akçelik, Musa Karaçam, Çetin Çağlar
414 ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Orta Anadolu’da Taban Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın Verim
416 ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Determination of Genotype by Environment Interactions of some
Lentil (Lens culinaris Medik.) Varieties/Lines - Bazı Mercimek
(Lens culinaris Medik.) Çeşit/Hatlarının Genotip Çevre
419 İnteraksiyonlarının Belirlenmesi
Effect of Poultry Red Mite (Dermanyssus gallinae) Infestation on
Carcass Characteristics Based on Fast and Slow Growing
Genotypes on Early Growth Period - Kanatlı Kırmızı Akarı
(Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun Yavaş ve Hızlı Büyüyen
Genotipler Temelinde Erken Büyüme Döneminde Karkas
421 Özellikleri Üzerine Etkisi
Recep Kodaş, Neslihan Şengül, Muzaffer Avcı,
Çetin Çağlar, Esra Akçelik, Musa Karaçam
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Oral
Oral
Oral
Oral
Oral
Murat Koç, Abdulkadir Aydoğan, İrfan Erdemci,
Ayşegül Gürbüz, Medeni Yaşar, Vural Karagül
Oral
Coşkun Konyalı, Hakan Erdem, Türker Savaş
Oral
Improvement of Fruıt Quality, Taste, And Flavor by Metabolic And Nergiz Gürbüz Öztürk, Sami Doğanlar, Anne
Frary
425 Genomic Profiling In Tomato (Solanum Lycopersicum)
Oral
Determination of Grafting Performance of Tombul and Palaz
Hazelnut Cultivars with Corylus colurna L. - Tombul ve Palaz Fındık Ömür Duyar, Arzu Sezer, Ahmet Göğüs, Turan
428 Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nin Aşı Performansının Belirlenmesi Karadeniz
Oral
Effects of Different Training Systems on the Weed Growth in the
Cultivation of Grapes - Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Terbiye
438 Sistemlerinin Yabancı Ot Gelişimine Etkileri
Selçuk Özcan, Kürşat Alp Aslan, Nergiz Çoban,
Hüseyin Önen
Oral
The Effect of Different Housing Environments, Feeding Styles and
Age Groups on Fattening Performance and Some Slaughter
Characteristics in East Anatolian Red Cattle (EAR) - Farklı
barındırma ortamı, yemleme biçimi ve yaş gruplarının Doğu
Sadrettin Yüksel, Alpay Karaçuhalılar, Erdoğan
Anadolu Kırmızısı (DAK) tosunlarda besi performansı ve bazı
Sezgin, Burcuhan Balta, Fatma Aktaş, Elmas
Topal, Ulvi Erkin Şenkal, Abdulkadir Özlütük
439 kesimhane özelliklerine etkisi
Oral
Comparative Study Of The Aboriginal And Breeding Varieties of
Zeynal Akparov, Khanbala Rustamov, Mehraj
Abbasov, Atabey Jahangirov, Hamid Hamidov
444 Azerbaijani Wheats (Triticum L.)
Determination of Greenhouse Gas Emissions from Animal
Production Welded and Studies on Effects - Hayvansal Üretim
Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi ve Etkileri Üzerine
Ercan Şimşek, İlker Kılıç, Erkan Yaslıoğlu
450 Yapılan Çalışmalar
Oral
Oral
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Effects on Yield, Quality and Growth Stiuations of Some Summer
Apples Variations Grafted on M9 Rootstock Applied Hytec and
Slender Spindle Training System - M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı
Yazlık Elma Çeşitlerine Uygulanan Hytec ve Slender Spindle
451 Terbiye Sistemlerinin Verim, Kalite ve Büyüme Üzerine Etkileri
Hacı Osman Özatar, Ahmet Sabancı, Remzi
Uğur, Mehmet Polat, Semih Çağlar
Oral
Karacadağ Yöresi Zom Koyunları ile Bazı Yerli Koyun Irklarında
452 Mitokondriyal DNA Haplogruplar Arasında Filogenetik İlişkiler
Mehmet Emin Vural, Selahattin Kiraz, Ahmet
Karataş, Nejdet Akay, Seyrani Koncagül
Oral
Investigation of Reproductive Performance and Live Cabability of
Cloned Anatolian Grey Cattle Produced by Frozen Cells From
National Animal Gene Bank - Hayvan Gen Bankasında Saklanan
Dondurulmuş Hücrelerden Geliştirilen Boz Irk Klonların Yaşam
457 Kabiliyetleri ve Üreme Performanslarının İncelenmesi
Sezen Arat, Serhat Papuccuoglu, Hakan
Sagirkaya, Yavuz Nak, Serat Alkan, Selim Alcay,
Kamber Demir, Ramazan Arici, Ragip Kilicaslan,
Burcu Ustuner, Deniz Nak
Oral
Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinde Farklı Tuz
463 Konsantrasyonlarının Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
Farzad Nofouzi, Mehtap Gürsoy, Dilek Başalma Oral
Çukurova Bölgesinde Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin
474 Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme Yüzdelerinin Değerlendirilmesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyvecilik Kültürünün Dünü ve
479 Bugünü
Dürdane Mart
Bekir Erol Ak
Lütfü Demir, Şinasi Orhan, İzzet Özseven,
The Effect of Leaf Rust on Grain Yield and on Yield Traits in Spring Gamze Canıgeniş, Alex Morgounov, Beyhan
Akın
485 Bread Wheat Varieties
Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of
Dağlıç, Hasak and Hasak x Dağlıç Cross Breed (F1) Lambs - Dağlıç, Tülay Canatan, Mustafa Kan, Şükrü Doğan,
Hasak, Hasak x Dağlıç Melez (F₁) Kuzularda Besi Performansı,
Kürşat Akbulut, Havva Tekik, Emre Bumin Teke,
İbrahim Halıcı, Necdet Akay
489 Kesim ve Karkas Özellikleri
Determining of Silage Quality Properties of Some Corn Varieties
Under Second Crop Production in The Ecology of Adana - Adana
Ekolojisi II. Ürün Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Kalite
Sait Aykanat, Yasin Korkmaz, Hatice Yücel
5 Özelliklerinin Belirlenmesi
6
7
11
12
Determination of yield and yield components of some grasspea
(Lathyrus sativus L.) genotypes in Diyarbakır conditions Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus
L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
Determination of Yield Performance of Some Corn Genotypes
under Second Crop Conditions in Adana Ecology - Bazı Silajlık
Mısır Genotiplerinin Adana Ekolojisi II. Ürün Şartlarında Verim
Performanslarının Belirlenmesi
Current State of Fisheries Production in Elazığ - Elazığ’da Su
Ürünleri Üretiminin Mevcut Durumu
The Importance of Fıshery Product Mechanızation in Aquaculture
Engineering - Su Ürünleri Mühendisliği’nde Mekanizasyon ve
Önemi
Farklı Bor+Çinko (BZn) Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un
18 Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Özellikler Arası İlişkiler Ve Path
19 Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma
Industrialization and Modern Fruit Growing Relations 23 Sanayileşme ve Modern Meyvecilik İlişkileri
Oral
Oral
Oral
Oral
Poster
Seyithan Seydoşoğlu, Mehmet Karaman, Gülşen
Buzuk, Yavuz Han, Yusuf Doğan
Poster
Yasin Korkmaz, Sait Aykanat, Hüseyin Varoğlu
Poster
Hakan Akgün
Poster
Hakan Akgün
Poster
Zübeyir Türk
Poster
Zübeyir Türk
Poster
Cengiz Türkay
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
26
33
34
35
38
Başlık/Tittle
Çakır, Tolerant To Ascochyta Blıght (Ascochyta rabie (Pass.) Labr.),
Suitable for Machine Harvesting and Earliness Chickpea Variety Çakır, Antraknoz Yanıklığına (Ascochyta rabie (Pass.) Labr.)
Toleranslı, Makineli Hasada Elverişli Ve Erkenci Nohut (Cicer
arietinum L) Çeşidi
Viticulture and Grape Products Patterns in Mardin Province Mardin İli ve Çevresinde, Bağcılık Kültürü ve Bağ Ürünlerinin
Değerlendirilme Şekilleri
Determination Of Some Soyabean Lines Yield And Quality
Components Grown As A Main Crop In Diyarbakır Conditions Diyarbakır Ana Ürün Şartlarında Bazı Soya Hatlarının Verim ve
Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
Determinatıon of Suitable Sowing Date of Safflower in Diyarbakır
Conditions - Diyarbakır Koşullarında Aspir İçin En Uygun Ekim
Zamanının Belirlenmesi
Türkiye’de Kültürü Yapılan Tarla Bitkilerinden Elde Edilen Tarımsal
Atıkların Biyokütle Olarak Değerlendirilmesi
Yazarlar/Authors
Sabri Çakır, Evren Atmaca, Ramazan Akın, Bilal
Demir
Poster
Ruhan İlknur Gazioğlu Şensoy, Elver Akcan
Poster
Şerif Kahraman, Davut Karaaslan, Selim Aytaç,
Mehmet Erdoğmuş
Poster
Şerif Kahraman, Davut Karaaslan, Abdulkerim
Hatipoğlu
Poster
Şahin Gizlenci, Selim Aytaç, Mustafa Acar
Poster
A Study On Yield and Yield Characteristics of ome Lentil (Lens
culinaris Medik.) Genotypes Under Southeastern Anatolia
Ecological Conditions - Güneydoğu Anadolu Ekolojik Koşullarında
Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve
Zübeyir Türk, Murat Koç
40 Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Developments in the European Union and Turkey Organic
Farming Legislation and the Analysis of Recent Regulations Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Organik Tarım Mevzuatındaki
Murat Emir, Kürşat Demiryürek
41 Gelişmeler ve Son Yönetmeliklerin Analizi
Nuts Yield Forecast in Turkey: An Econometric Application 43 Türkiye’de Fındık Verim Tahmini: Ekonometrik Bir Uygulama
Erzincan Local Dry Bean Breeding Studies - Erzincan Yerel Kuru
44 Fasulye Islah Çalışmaları
Poster
Poster
Ahmet Özçelik, Mehmet Arif Şahinli
Poster
İbrahim Ulukan, Selçuk Yılmaz, Harun Alıcı, Halil
Reşat Akbaş
Poster
Manure Management and Environmental Pollution in Animal
46 Production - Hayvansal Üretimde Gübre Yönetimi ve Çevre Kirliliği Şeniz Öziş Altınçekiç, Arda Sözcü
47 Toprakların karbon depolaması ve global ısınmaya olan etkileri
Antibiotic Use in Dairy Farms and Possible Impacts on Public
Health - Süt Sığırcılığı Yapılan İşletmelerde Antibiyotik Kullanımı ve
50 Halk Sağlığına Olası Etkileri
Energy Production from Secondary Agricultural Products - İkincil
52 Tarımsal Ürünlerden Enerji Üretimi
Prediction of methane emissions and feed energy requirements
of different cattle production systems in the Eastern Anatolia
Region - Doğu Anadolu Bölgesi için farklı sığır yetiştiriciliği üretim
sistemlerinin metan yayılımlarının ve yem enerji ihtiyaçlarının
53 tahmini
Lahanagillerde (B. oleracea L.) Uyuşmazlık Sistemi Kullanılarak F1
54 Hibrit Çeşit Islahı ve Tohum Üretimi
Investigation of NIT Quality Analyzer Compared with
Conventional Method and NIRS Device on Availability Wheat
Flour Quality Analysis - NIT Kalite Analiz Cihazının NIRS Cihazı ve
Klasik Yöntemle Karşılaştırılarak Buğdayın Kalite Analizlerinde
55 Kullanılabilirliğinin Araştırılması
57 Every Aspects of Bioethanol - Her Yönüyle Biyoetanol
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Poster
Erdal Sakin, Elif Didem Sakin, Ali Seyrek
Poster
Özmen Biberoğlu
Poster
Mustafa Acar
Poster
Abdulkadir Özlütürk
Hayati Kar, Dr. Onur Karaağaç, Şenay Murat
Doğru
Poster
Enver Kendal, Mehmet Düzgün
Cemile Adıyaman, Erdal Erbil
Poster
Poster
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Determination of Tuta absoluta (Lep. Gelechiidae) and Their
60 Population Monitoring In Thrace Region
Yazarlar/Authors
Adnan Tülek, Kemal Akın
Effect of Different Organic Manures and Humic Acid on Ear and
Grain Characteristics of Pop Corn (Zea mays L. everta) - Değişik
Organik Gübreler ve Humik Asitin Cin Mısır Bitkisinin (Zea mays L.
Haktan Cihangir, Abdullah Öktem
61 everta) Koçan ve Tane Özelliklerine Etkisi
62
64
65
67
Research on Yield, Yield Components and Determination of
Technological Properties in Different Cotton Cotton
Lines/Varieties in Cukurova Conditions - Çukurova Koşullarında
farklı Pamuk Hat/Çeşitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve
Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
The Effects of Humic Acid and Reduced Fertilizer Application Soil
Properties of Tomatoes Grown - Domates Yetiştiriciliğinde
Azaltılmış Gübre ve Humik Asit Uygulamalarının Toprak
Özelliklerine Etkisi
Effect of Different Rates of Magnesium and Iron on Nutrient
Balance for Soybean Using (DRIS) Methodology
Harran Ovası Koşullarında Yerfıstığı Bitkisinin Uygun Ekim
Zamanının Belirlenmesi
The Importance Of Plant Nutrients In Resistance to Fire Blight 68 Bitki Besin Elementlerinin Ateş Yanıklığına Dayanıklılıktaki Önemi
Determination Of Some Soyabean Lines Yield and Quality
Components Grown As Second Crop In Diyarbakır Conditions Diyarbakır İkinci Ürün Şartlarında Bazı Soya Hatlarının Verim ve
69 Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi
Determination of Relations Between Yield and (Normalized
Difference Vegetation Index) NDVI Value on Some Dry Beans
(Phaseolus vulgaris L.) Genotypes. - Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus
vulgaris L.) Genotiplerinin Verim ve NDVI (Normalize Edilmis Fark
Bitki Örtüsü İndeksi) Değerleri ile Aralarındaki İlişkilerin
71 Belirlenmesi
Current Situation of Bingöl Province in The Context of Crop
Production - Bingöl İlinin Bitkisel Üretim Açısından Mevcut
75 Durumu
Poster
Poster
Sedat Süllü, Bekir Sıtkı Özbek, Ayten Dolançay,
Hacer Kaya Kocatürk
Poster
Elif Işıl Demirtaş, Ali Koç, Nuri Arı, Filiz Asri
Poster
Taha Jalal Omar
Poster
Halil Hatipoğlu, M. Atilla Gür
Poster
Müge Şahin, Adalet Mısırlı
Poster
Şerif Kahraman, Uğur Sevilmiş, Davut Karaaslan,
Eylem Tuğay
Poster
Ramazan Keleş, Hakan Bayrak, Hüseyin Özçelik Poster
Erdal Çaçan, Kağan Kökten
Importance of Preventive Vaccination Practices in Animal Health Süleyman Kozat
76 Hayvan Sağlığında Koruyucu Aşı Uygulamalarının Önemi
Management of Pastural Habitats for Poultry in Free Range
System - Serbest Sistemde (Free Range) Yetiştirilen Kanatlıların
78 Otlatma Alanlarının Düzenlenmesi
Broiler and Egg Production in Organic and Free Range Systems Organik ve Free Range Yetiştirme Sistemlerinde Etlik Piliç ve
79 Yumurta Üretimi
The Effects of Different BAP and IAA Concentrations on Quince
Micropropagation and Rooting - Farklı BAP ve IAA
Konsantrasyonlarının Ayvanın Mikroçoğaltımı ve Köklenmesi
83 Üzerine Etkileri
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Poster
Poster
Arda Sözcü, Aydın İpek
Poster
Aydın İpek, Arda Sözcü
Poster
Müge Şahin, Selay Doğan
Poster
The Influence of Different Ecologial Conditions on The Yield and
85 Yield Components in Some Varieties of Chickpea (Cicer arietinum) Gülçin Emel Babagil
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
Determination of Yield and Yield Characters Of Some Advanced
Chickpea Lines And Cultivars (Cicer Arientinum L.) In Konya
Ecological Conditions - Bazı İleri Nohut Hatları Ve Çeşitlerin (Cicer
arientinum L.) Konya Ekolojik Koşullarında Verim Ve Verim
Hakan Bayrak, Ramazan Keleş
87 Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması
88 Drought Stress in Temperate Maize
Maize Breeding Studies at Batı Akdeniz Agricultural Research
Institute - Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mısır Islah
89 Çalışmaları
A Research on Bread Wheat Yield, Some Yield Components and
Quality Factors Which Planted Mixed at Irrigated Areas of Konya
Plateau - Konya Ovası Sulu Şartlarında Karışım Halinde Ekilen
Ekmeklik Buğdayda Verim, Bazı Verim Unsurları ve Kalite
92 Faktörlerinin Araştırılması
Current State of Grape Producers in Gaziantep Province 93 Gaziantep İlinde Üzüm Üretimi Yapan Çiftçilerin Mevcut Durumu
Effects of phosphate solubilizing microorganisms (PSM) on the
96 phosphorus solubility of phosphate rocks
Study the Application of Humic Acid on Phosphorus Sorption
97 Behavior in Calcareous Soils
Efficiency of some biosorbents in removing of cadmium from
98 aqueous solution
Humic acid improve biological properties of soil in presence of
99 elevated concentration of Pb
Effect of Microbial Inoculation on the Phosphorus Efficiency (PE)
101 of Different Genotypes of Barley
In Vitro Germination and Plantlet Formation of Serapias
vomeracea - Serapias vomerace’nin In Vitro Çimlendirilmesi ve
102 Fidelerin Oluşturulması
Şekip Erdal, Mehmet Pamukçu, Ahmet Öztürk
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Poster
Poster
Mehmet Pamukçu, Şekip Erdal, Mustafa Soysal,
Ahmet Öztürk, Ayşe Toros, Özlem Yılmaz
Poster
Şah İsmail Cerit, Ali Topal
Poster
Nergiz Çoban, Kürşat Alp Aslan, Selçuk Özcan
Poster
Ebrahim Sepehr, Ebrahim Rahimpour, Hasan
Rasouli Sadaghiani
Poster
Ebrahim Sepehr, Roya Zabardast, Hasan Rasouli
Sadaghiani
Poster
Ebrahim Sepehr, Amir Tosan
Mirhassan Rasouliu Sadaghiani, Habib
Khodaverdiloo, Hassan Karimi
Ebrahim Sepehr, Roghayeh Musavi, Hasan
Rasouli Sadaghiani
Poster
Poster
Poster
Ersan Bektaş, Atalay Sökmen
Poster
Sabri Karimi, Mirhassan Rasouli Sadaghiani,
Habib Khodaverdiloo, Abbas Shafiei, Hamidreza
103 Study of soil biological quality and N and C dynamic in forest soils Momtaz
Poster
Effects of fire on some physical and chemical properties of forest
104 soils in Sardasht region-West Azerbaijan
Assessing soil microbial community structure influenced by
107 salinity with using lipid biomarkers
108 Natural Food Colorants From Tulip Petals
Reaction of Septoria Tritici on Some Durum Wheat Varieties in
Çukurova Region - Çukurova Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday
Çeşitlerinin Septoria Yaprak Lekesi Hastalığına (Septoria tritici
110 Rab. et. Desm.) Tepkileri
Relations Between The Determination Of Spring Wheat Varieties
Extensograph And Bread Trials - Ekmeklik Buğday da Ekstensograf
Parametereleri ile Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin
112 Belirlenmesi
Evaluation of Some Quality Characteristics and Mixograph
Parameters of Durum Wheat Varieties in Rainfed and Irrigated
Conditions - Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Sulu ve Kuru
Koşullarda Bazı Kalite Özellikleri ve Miksograf Parametrelerinin
113 Değerlendirilmesi
Sanaz Ashrafi, Mirhassan Rasouli Sadaghiani,
Ebrahim Sepehr, Hamidreza Momtaz
Mohsen Barin, Nasser Aliasgharzad, Pål Axel
Olsson, Mir Hasan Rasoli Sadaghiani
Muhammet Arıcı, Osman Sağdıç, Rusen Metin
Yildirim, Mustafa Karaagacli
Hasan Ay
Poster
Poster
Poster
Poster
Mehmet Şahin, Seydi Aydoğan, Aysun Göçmen
Akçacık, Sümerya Hamzaoğlu, Emel Özer
Poster
Seydi Aydoğan, Mehmet Şahin, Aysun Göçmen
Akçacık, Sümerya Hamzaoğlu, Enes Yakışır
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
The Effects of Phosporous and Bakteria Applications on Yield and
Yield Components on Forage Pea Cultivars - Fosforlu Gübre ve
Fosfor Çözücü Bakteri Uygulamasının İki Farklı Yem Bezelyesi
Sibel Kadıoğlu, Banu Kadıoğlu
114 Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
Determination of Phenolic Compounds of in Vitro Grown Thymus
pseudopulegioides (Klokov ve Des.-Shost) - Farklı in Vitro
Koşullarda Yetiştirilen Thymus pseudopulegioides (Klokov ve Des.- Mustafa Günaydın, Abdul Hafeez Laghari,
Münevver Sökmen, Atalay Sökmen
116 Shost) Fidelerinin Fenolik İçeriklerinin Belirlenmesi
A Research of Agricultural Planning and Projection Study on Beans
Production in Kırşehir Province - Kırşehir İli Kuru Fasulye
Tarımında Üretimin Planlanması ve Projeksiyon Çalışması Üzerine
Ufuk Karadavut, Ömer Sözen
124 Bir Araştırma
126 Utilization of Rice Bran As A Raw Material in The Food Industry
131 Mezopotamya’nın Doğal Laleleri
135 Mısırda Azotun Silaja Etkisi
136 Azotun Silaj Kalitesine Etkisi
Various Pretreatments in Maize (Zea mays) Plant for
İmprovement of adverse effects of copper stress - Çeşitli
Uygulamaların Mısır (Zea mays) Bitkisinde Bakır Stresinin Olumsuz
137 Etkilerini İyileştirmesi
Sulamaya Bağlı Sebze Yetiştirilen Topraklarda Bazı Metallerin
138 Birikimi
Comparison of Yield and Quality Characteristics of Some Triticale
Lines and Cultivars in Different Locations - Farklı Lokasyonlarda
Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri
140 Yönünden Karşılaştırılması
Türkiye'de Şeker Pancarında Çeşit Seçim Stratejileri ve Şeker
141 Pancarının Verim ve Kalitesinin Gelişimi
Organochlorine pesticides residues and heavy metals in soil and
142 vegetables in different growing systems
An Investigation on Propagation with Hardwood Cutting of SL 64
and MA x MA 14 Rootstocks - SL 64 ve MA x MA 14 Anaçlarının
144 Odun Çelikle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma
Effect of Sowing Date on Peanut (Arachis hypogaea L.) Cultivars:
146 II. Fatty Acid Composition
Effect of Sowing Date on Peanut (Arachis hypogaea L.) Cultivars: I.
147 Yield, Yield Components, Oil and Protein Content
New considerations in the evaluation of the tea (Camellia sinensis
148 (L.) O. Kuntze)
Ruşen Metin Yıldırım, Muhammet Arıcı
Yasemin İzgi Saraç, İlyas Deliğöz, Dr.onur
Karaağaç, Erdal Kaya
Ali Koç, Murat Çalışkan, Çetin Sayılğan
Ali Koç, Murat Çalışkan, Çetin Sayılğan
Fuat Yetişsin, Mehmet Demiralay, Aykut
Sağlam, Rabiye Terzi, Asım Kadıoğlu
Etem Osma, Salih Mutlu, Ahmet Aksoy, Veli
İlhan
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Emel Özer, Şahismail Çerit, Aysun Göçmen
Akçacık, Seyfi Taner
Poster
Ayşegül Boyacıoğlu, Rıza Kaya, Songül Gürel
Poster
Carmen Hura, Vasile Stoleru, Nicolae Munteanu Poster
Erol Aydın, Ercan Er, Nilüfer Aksu Uslu
Tahsin Sogut, Halis Arıoglu, Ferhat Ozturk,
Bihter Zaimoglu Onat
Tahsin Sogut, Ferhat Ozturk, Halis Arıoglu,
Bihter Zaimoglu Onat
Yusuf Şavşatlı, Muhammed İkbal Çatal, Fatih
Seyis
Mohsen Barin, Nasser Aliasgharzad, Pål Axel
Olsson, Mir Hasan Rasoli Sadaghiani
Mohsen Barin, Nasser Aliasgharzad, Pål Axel
Olsson, Mir Hasan Rasoli Sadaghiani
149 Biodiversity of arbuscular mycorrhizal fungi in saline soils
Biodiversity soil microbial community influenced by salinity with
150 using lipid biomarkers
Impact of Livestock's on Greenhouse Gas Emissions Eyup Başer, Şükrü Dursun, Şükrü Doğan
152 Hayvancılığın Sera Gazları Emisyonu Üzerine Etkisi
Ayfer Bozkurt Kiraz
153 Hayvan Beslemede Organik Asitlerin Önemi
Şanlıurfa koşullarında kışlık ve yazlık bazı şeker pancarı çeşitlerinin
Erdal Erbil, M. Atilla Gür
154 verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
The Effects of Foliar Boron Application in Spring Fruit Set of
Gemlik Olive Cultivar - İlkbaharda Yapraktan Bor Uygulamasının
155 Gemlik Zeytin Çeşidinde Meyve Tutumu Üzerine Etkisi
Promoting Organic Zivzik Pomegranate Cultivation in Siirt
Province - Siirt İlinde Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin Teşvik
156 Edilmesi
159
160
161
169
170
171
Evaluation of Some Inbred Corn Lines through Testcross for Their
Grain Yield and Grain Moisture at Harvest in Konya, Sakarya and
Diyarbakir Conditions - Konya, Sakarya ve Diyarbakır Şartlarında
Bazı Kendilenmiş Mısır Hatlarının Yoklama Melezi Yoluyla Tane
Verimi Ve Hasatta Tane Nemi Potansiyelleri Yönünden
Değerlendirilmesi
Determining Yield and Quality Characteristics of Some WinterSummer Sugar Beet Varieties in Kahramanmaras and Sanliurfa
Conditions - Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında KışlıkYazlık Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi
The Rising Value of Southern Turkey: The Kilis Goat - Güneyin
yükselen değeri: Kilis keçisi
Agricultural Mechanization Properties of the Middle East Anatolia
Region of the Turkey - Türkiye’nin Orta Doğu Anadolu Bölgesi’nin
Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri
Supplemental Irrigation - Tamamlayıcı Sulama
Importance of Predators And Control Methods in Sustainable
Small Ruminants Husbandry - Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvan
Yetiştiriicliğinde Yaban Hayvan Zararlılarının Önemi ve Bunlarla
Mücadele Yöntemleri
The Effect of Treated Pastures on Livestock - Islah Edilmiş
172 Meraların Hayvancılığa Etkisi
174 Azotun Verime Ve Kaliteye Etkisi
Seed Yield of Some Forage Pea Breeding Lines In Erzurum
Ecological Condition - Bazı Yem Bezelyesi Hatlarının Tohum
175 Verimleri
183 Zınc For Crop Productıon
Yazarlar/Authors
Muhammet Ali Gündeşli, Yusuf Nikpeyma
Poster
Mine Pakyürek, İsmet Boz, Lale Taş, Semira
Dağdelen
Poster
Mehmet Tezel, Gazi Özcan, Ramazan Çağatay
Arıcı, Süleyman Soylu, Şeref Aksoyak, Şehmus
Atakul
Poster
Erdem Ertürk, Nedim Acar, Betül Çakmak,
Doğan Gözcü, Erdal Erbil, Mehmet Karakuş
Sabri Gül, Mahmut Keskin, Osman Biçer, Zühal
Gündüz
Osman Gokdogan, Mehmet Firat Baran
Kadri Avağ
Poster
Poster
Poster
Poster
Turgay Taşkın, Mehmet Koyuncu, Hüsnü Erbay
Bardakçıoğlu, Murat Yılmaz
Poster
Serhan Candemir, Rukiye Kara, Mehmet Fatih
Yılmaz, Soner Bozdağ, Osman Kaynak, Mehmet
Polat
Poster
Ali Koç, Çetin Sayilgan, Murat Çalışkan
Poster
Pinar Uysal, Kadir Terzioğlu, Hakan Cebeci,
Erdal Aksakal, Mustafa Uzun, Mustafa Merve
Özgöz, Ayşe Yazıcı, Süreyya Emre Dumlu, Murat
Atıcı, Şerafettin Çakal
Poster
Neriman Tuba Barlas, Murat Çiçekli, Elizabeth
Guertal
Poster
Implementation of Twin Row and Narrow Row in Corn Breeding Betül Kolay, Özlem Avşar
187 Mısır Yetiştiriciliğinde Çift Sıra ve Dar Sıra Uygulamaları
Ecophysiologic Stress Responses in Plants - Bitkilerde Ekofizyolojik
Hakan Ulukan, Mehtap Gürsoy
189 Stres Tepkileri
Field applications of the mobile solar cell irrigation system in
mobile and stable conditions - Güneş pili sulama sisteminin mobil
Ümran ATAY
190 ve sabit durumda arazi uygulamaları
Determining Storage Life of Şanlıurfa Local Pepper in Various
Situations - Şanlıurfa Yerli Biberinin Değişik Durumlarındaki
Ümran Atay, Ufuk Rastgeldi, Hüseyin Arslan
192 Depolama Ömrünün Belirlenmesi
Assessment of Advanced Winter Bread Wheat Lines for Yield and
Some Quality Traits in Diyarbakır Conditions - İleri Kademe Kışlık
Ekmeklik Buğday Hatlarının Diyarbakır Şartlarında Verim ve Bazı
195 Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Hasan Kılıç, Enver Kendal, Hüsnü Aktaş, Selami
Yazar, Emin Dönmez, İrfan Öztürk, Seyfi Taner,
Yüksel Kaya, Mevlüt Alçura, Necmettin Bolat,
Mustafa Çakmak, Mustafa Yıldırın
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Investigation of Yield and Quality Characteristics of Some
Soybean Genotypes Under First Crop Conditions in Diyarbakır
Province - Diyarbakır İlinde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya
Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması
Plant Food Material Contents of Agricultural Soils in the
Sehitkamil District of Gaziantep - Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi
Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi Kapsamları
Fruit Thinning Aplications on Apricot Growing - Kayısı
Yetiştiriciliğinde Meyve Seyreltme Uygulamaları
Selected Acute Phase Proteins, Oxidative Stress Biomarkers and
Antioxidants in Aborting and Non-Aborting Goats Infected with
Border Disease Virus
Yazarlar/Authors
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Uğur Sevilmiş, Şerif Kahraman
Tuğba Şimşek, Nilgün Kalkancı, Erdihan Tunç,
Nevzat Aslan, Ertuğrul İlikçioğlu, Serkan
Kösetürkmen, Selçuk Özcan
Kadir Öztürk, Salih Atay, Bülent Öztürk, Yüksel
Sarıtepe
Poster
Engin Balıkcı, Atilla Yıldız, Fuat Gurdoğan
Poster
The influence of selenium and vitamin E administration on
202 glutathione-peroxidase activity and pregnancy rates of dairy cows Atilla Yıldız, Engin Balıkcı, Fuat Gürdoğan
Poster
196
198
199
201
The Effect of Propylene Glycol in Early Lactation on the Fertility of
203 Postpartum Dairy Cows Experiencing Seasonal Heat Stress
Effect of Leonardite on availability of Zinc from soils with different
205 parent material on Zea maize
In vitro Micropropagation from Immature Embryos of Iris
206 kirkwoodii
In vitro antifungal effects of plant essential oils on growth of
Alternaria mali as determined by contact and fumigation
207 bioassays
Poster
Poster
Atilla Yıldız, Zeki Erişir
Poster
Behnam Dovlati, Sonay Sözü Doğru Ok
Poster
Selay Doğan, Gülat Çağlar
Poster
Azime Yılmaz, Nuh Boyraz
Poster
In vitro Haploid Plant Production in Sunflower (Helianthus annuus Nilüfer Akgül, Ezgi Çabuk Şahin, Ahu Altinkut
Uncuoğlu, Göksel Evci, Yıldız Aydın
208 L.)
Poster
Growth Traits of Honamlı Goat Kids Protected or Conducted
Improvement Study Kept in Breeder Flocks - Halk Elinde Koruma
Altına Alınan veya Islah Çalışması Yürütülen Honamlı Keçisi
210 Sürülerindeki Oğlakların Büyüme Özellikleri
Bekir Gök, Ahmet Hamdi Aktaş, İbrahim Halıcı,
Hüseyin Baş, Şükrü Dursun
Poster
Reproductive Performance and Live Weights of Honamlı Goats
and Growth And Survivability Traits of Kids in Breeder Flocks
Conducted Improvement Study - Islah Çalışması Yürütülen
Honamlı Keçisi Sürülerindeki Keçilerinin Döl Verimi ve Canlı
211 Ağırlıkları ile Oğlakların Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri
Bekir Gök, Ahmet Hamdi Aktaş, Hüseyin Baş,
Şükrü Dursun, İbrahim Halıcı
Poster
Mehmet Demiralay, Fuat Yetişsin, Aykut
Sağlam, Asım Kadıoğlu, Rabiye Terzi
Poster
213
216
217
224
227
Hydrogen Peroxide Protects Photosynthesis and Plant Water
Status in Maize (Zea mays L.) under Drought Stress - Kuraklık
Stresine Maruz Kalmış Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Hidrojen
Peroksit, Fotosentezi ve Bitki Su Durumunu Korur
Mezopotamya Zoocoğrafyasında Özel Bir Tür: Kelaynak
(Geronticus eremita)
Pectin and modified pectin derivates as stabilisers and emerging
bioactive polysaccharides
Determination of Clon Head Vinestock Candidates in Must Grape
Variety which are Commonly Grown In Provinces of Diyarbakır
and Mardin - Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak
Yetiştirilen Şire Üzüm Çeşidinde Klon Baş Omca Adaylarının
Belirlenmesi
Effects of feeding poultry layer litter on growth performance and
carcass characteristics of Awassi lambs
Güven Şahin
Mustafa Tahsin Yılmaz, Enes Dertli, Ömer Said
Toker, Fatih Bozkurt
Poster
Poster
Murat Kaya, Kenan Çelik, Mehmet Çiçek, Songül
Acar, Gültekin Özdemir, Sadettin Gürsöz, Yunus
Bayram, İnanç Özgen, Hüseyin Karataş
Poster
Belal Suleiman Obeidat, Abdullah Yosef
Abdullah, Mohammed A Mayyas
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
The Effects of Spirodiclofen on Life Table of The Predatory Mite
Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) Fed on European
228 Red Mite
Yazarlar/Authors
Mostafa Maroufpoor, Youbert Ghoosta, Ali
Asghar Pourmirza
Investigation of the relationships between vegetation index and
chlorophyll content with grain yield in some bread wheat - Bazı
ekmeklik buğday çeşitlerinde klorofil içeriği ve vejatasyon indeksi Mehmet Karaman, Cuma Akıncı, Mehmet
Yıldırım
229 Değerleri ile tane verimi arasındaki ilişkinin araştırılması
Gross Profit of Cotton And Alternative Crops in Aegean Region Ege Bölgesi İçin Pamuk ve Pamuğa Alternatif Ürünlerin Brüt Kar
Önder Eralp, Murat Cankurt
231 Analizi
Performance of the Some Sugar Beet Varieties and Resist the
Cercospora beticola at Middle Black Sea Gateway Region - Orta
Karadeniz Geçit Kuşağında Bazı Şekerpancarı Çeşit Adaylarının
Ömer Faruk Noyan, Rahime Karataş, Başak
234 Performanslarının ve Cercospora’ ya Dayanıklılığının Belirlenmesi Özyılmaz, Rıza Kaya, Ayşegül Boyacıoğlu
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Poster
Poster
Poster
Poster
Research on Reproducing Steels of Ichinose Mulberry (Morus alba
L.) Varieties Used in Sericulture in Diyarbakir Region - Diyarbakır
Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut (Morus alba Mehmet Çiçek, Murat Kaya, Kenan Çelik, Songül
Acar, Mine Pakyürek
236 L.) Çeşidinin Çelikle Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar
Poster
Evaluating Of Aspect On The Physiological Parameters, The Two
Chickpeas Cultivars With Different Drought Tolerances - Farklı
Kuraklık Toleranslarına Sahip İki Nohut Çeşidinin Kuraklık Stresi
238 Koşullarında Fizyolojik Parametreler Yönünden İncelenmesi
Aykut Sağlam, Rabiye Terzi, Mehmet Demiralay Poster
The role of pre-harvest aminoethoxyvinylglycine treatments on
240 fruit quality of Braeburn apple during cold storage
Burhan Özturk, Yakup Özkan, Kenan Yıldız,
Kemal Kılıç, Mutlu Uçar, Ahmet Öztürk
Poster
Determination of Work Efficiency at The Mechanically and
Handling Harvesting of Almonds Nuts - Bademin Mekanik Olarak
241 ve Elle Hasadında İşbaşarılarının Belirlenmesi
Hasan Cem Bilim, Ajlan Yılmaz, Yeşim Okay
Poster
Forage Crop Breeding in Kahramanmaraş and Adana and
Detection of The Impediments - Kahramanmaraş ve adana
242 illerinde yem bitkisi yetiştiriciliği ve sorunlarının belirlenmesi
Serhan Candemir, Soner Bozdağ, Mehmet Fatih
Yılmaz, Osman Kaynak
Poster
Kahramanmaraş ilinde mısır üretimi ile buğday üretiminin üretim Serhan Candemir, Zeki Bayramoğlu, Soner
Bozdağ
243 faktörleri açısından karşılaştırmalı analizi
A New Drought Index for A Preliminary Study - Yeni Bir Kuraklık
Salih Gökkür
244 İndisi İçin Ön Çalışma
Examination of The Efficiencies Of Some Irrigation Cooperatives
and Irrigation Unions Responsible From Irrigation Management
(Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale Provinces Samples) Sulama Yönetiminden Sorumlu Bazı Sulama Kooperatifleri ve
Sulama Birliklerinin Etkinliklerinin İncelenmesi (Edirne, Kırklareli,
245 Tekirdağ, Çanakkale İlleri Örneği)
Effect of Medium pH on Shoot Proliferation of Two Vaccinium
246 Species
Poster
Poster
Erol Özkan, Erkan Aktaş, Başak Aydın, Harun
Hurma
Poster
Mustafa Cüce, Tuba Bekircan, Atalay Sökmen
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
The First Record of Neogregarine (Apicomplexa: Neogregarinida)
Which Also Has The Potential for Use As Biological Control Agent,
Isolated From The Anisoplia sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) in The
World - Tahıl Zararlılarından Anisoplia spp. (Coleoptera:
Scarabaeidae )’ de Biyolojik Mücadele Etmeni Olarak Kullanım
248 Potansiyeline Sahip Neogregarin Patojeninin Dünyada İlk Tespiti Çağrı Bekircan
Detection of Genetically Modified Organisms in Processed Food
Products - İşlenmiş Gıda Ürünlerinde Genetiği Değiştirilmiş
Özlem Ates Sönmezoğlu, Hilal Keskin, Begüm
Terzi
249 Organizma Tayini
A Baseline Study to Determine the Level of Knowledge of Farms
on Livestock Feeding and Nutritional Diseases in the Animal
Husbandry Activities in TRA2 Provinces - TRA2 Bölgesi illerinde
hayvancılık işletmelerinin hayvan besleme ve beslenme
250 hastalıklarının ekonomik önemine ilişkin bir araştırma
Effects of Black Seed (Nigella sativa) and Black Seed Oil
Supplementation to Japanese Quail Diet on Growth Performance,
Carcass Traits and Some Blood Parameters - Japon Bıldırcını
Rasyonlarına Çörek Otu ve Çörek Otu Yağı İlavesinin Besi
Performansı, Karkas Verim Özellikler ve Bazı Kan Parametrelerine
252 Etkisi
A Medical Miracle; Passion Fruit (Passiflora spp.) - Tıbbi bir
253 Mucize; Çarkıfelek (Passiflora spp.) bitkisi
Pınar Demir, Tuncay Tufan, Cavit Arslan,
Mehmet Sarı
259
264
265
272
Poster
Poster
Poster
Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay
Kaplan, Serpil Adıgüzel Işık
Poster
Fulya Uzunoğlu, Kazım Mavi
Determination of Growing Condition and Adaptation of Angeleno
and Black Diamond Plum Varieties in Malatya Ecology - Angeleno
ve Black Diamond Erik Çeşitlerinin Malatya Ekolojisindeki Gelişme Erdoğan Çöçen, Yusuf Bayındır, Murat Pala,
Tahir Macit, Nedim Gültekin, Fatih Kebeli
256 Durumları ve Adaptasyonlarının Belirlenmesi
Immature embryo culture of Sour orange x Carrizo citrange,
Common mandarin x Carrizo citrange and Clementine mandarin x
Carrizo citrange hybrid seeds - Yerli turunç x Carrizo sitranjı, Yerli
mandarin x Carrizo sitranjı ve Klemantin mandarini x Carrizo
sitranjı melezlemelerinde olgunlaşmamış embriyo kültürü
Introduction decorative woody plants from floras North American
in Azerbaijan
Carthamus tinctorius L. and possibilities of their use in the food
industry
Estimation of some genetic and non-genetic parameters for some
growth trais of Awassi sheep
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Şenay Kurt, Ertuğrul Turgutoğlu, Gülay Demir
Poster
Poster
Poster
Zemfira Gadjibaba Abbasova
Poster
Mammadova Zumrud Aman, Abbasova Zemfira
Gadjibaba
Poster
Feizal Houssein Iye, Khaleel Ibrahem Jawasreh
An Investigation of the Physiological and Biochemical Effects of
Anthocyanin Treatment in Shoots of Barley (Hordeum vulgare L.)
Exposed to Ionizing Radiation - İyonize Radyasyona Maruz
Bırakılan Arpa (Hordeum Vulgare L.) Sürgünlerinde Antosiyanin
Nesrin Çolak, Faik Ahmet Ayaz, Ahmet Yaşar
274 Uygulamasının Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması Zengin
Poster
Poster
Effects of Weeds on Yield and Yield Components of Linseed
(Linum usitatissimum L.) - Yabancı Otların Keten (Linum
275 usitatissimum L.)'in Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
Selçuk Özcan, Melih Yılar, Ahmet Kınay, Hüseyin
Önen
Poster
Total phenolic contents, antiradical properties of the extracts of
276 different Pistacia terebinthus L. fruits cultivated in Turkey
M. Zeki Durak, Gülsüm Uçak
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
277
281
282
285
Başlık/Tittle
Relationships Between Nodulation and Some Traits in AutumnSown and Spring-Sown Chickpeas (Cicer arietinum L.) - Kışlık ve
Yazlık Ekilmiş Nohutlarda (Cicer arietinum L.) Nodül Oluşumu ve
Bazı Özellikler Arasındaki İlişki
Morphological and Ecological Characters of Annual Wild Cicer
Species Exhibiting Sympatric Distribution in the Southeastern
Anatolia Region
Tarımın Bir Sektör Olarak Türkiye Perspektifinden Güneydoğu’ya
Uzanan Boylamda Değerlendirilmesi
Ethnobotanical Features of Some Naturally Grown Plants in
Battalgazi Campus Area (Malatya) - Battalgazi Kampüsü
(Malatya)’nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik
Özellikleri
Yazarlar/Authors
Sunum
Türü /
Presentation
Type
İrfan Erdemci
Poster
Selçuk Başbuğa, Canan Can
Poster
Gülşah Bengisu
Poster
Gülşah Saatçıoğlu, Ayşe Özlem Tursun, Ayşe
Özer
Poster
Pollen viability and germination tests in some lemon varieties 290 Bazı limon çeşitlerinde polen canlılık ve in vitro çimlenme testleri Gülay Demir, Ertuğrul Turgutoğlu, Şenay Kurt
Poster
Evaluation of pollen viability in some lemon's relatives - Bazı
291 limon akrabalarının polen canlılık durumlarının belirlenmesi
Poster
Ertuğrul Turgutoğlu, Şenay Kurt, Gülay Demir
Determination Of a Single Hybrid Corn Genotypes Performance In
Diyarbakır Conditions - Tek Melez Mısır Genotiplerinin Diyarbakır
Şerif Kahraman, Sevda Kılınç, Şehmus Atakul
293 Şartlarındaki Performanslarının Belirlenmesi
Determination of Adaptation Ability of Some Table Grape
Cultivars to Diyarbakır Ecological Condition - Bazı Sofralık Üzüm
Çeşitlerinin Diyarbakır Ekolojik Koşullarına Adaptasyon
Murat Kaya, Gültekin Özdemir, Kenan Çelik
294 Yeteneklerinin Belirlenmesi
Determination Of Some Hybrid Maıze Genotypes Adaptation and
Consistency Capabilities - Bazı Melez Mısır Genotiplerinin
Sevda Kılınç, Şehmus Atakul, Şerif Kahraman
297 Adaptasyon ve Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi
Determination Of Some Kernel Maize Genotypes Yield And Yield
Components A Main Crop In Diyarbakır Conditions - Diyarbakır
Ana Ürün Şartlarında Bazı Tane Mısır Genotiplerinin Verim ve
299 Verim Unsurlarının Belirlenmesi
Determination of the General Structure of Grape Growing Farms
in Mardin Province - Mardin İlinde Üzüm Yetiştirilen İşletmelerin
301 Genel Yapısının Belirlenmesi
Şehmus Atakul, Şerif Kahraman, Sevda Kılınç
Poster
Poster
Poster
Poster
Gültekin Özdemir, Abdullah Sessiz, Reşat Esgici,
Ezgi Doğan
Poster
Omer Said Toker, Safa Karaman, Salih Karasu,
Fatih Törnük, Osman Sağdıç, Ümit Geçgel, Nihat
311 Chemical and Functional Properties of Cold Press Oil By-products Özcan, Osman Gül
Poster
The Effects of Irrigation Methods on Soil and Leaf Plant Nutrient
Element (PNE) Content of Hacihaliloglu Apricot Cultivar - Farklı
Yöntemlerle Farklı Düzeylerde Sulanan Kayısıda Toprak ve Yaprak
312 Bitki Besin Elementlerinin Değişimi
Basic principles of QTL (Quantitative Trait Locus) mapping in
316 plants
The Role of The Honey Bees on The Fruit Growing - Meyvecilikte
319 Arıların Rolü
Mehmet Naim Demirtaş, Halil Kırnak, İbrahim
Bolat, Oktay Taner, Sinan Çolak, Sezai Şahin,
Ergün Doğan, Salih Atay
Ozlem Bilir
Ertuğrul Arda, Erkan Topal, Engin Altunoğlu,
Miray Dayıoğlu
Poster
Poster
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Determination of General Combining Ability and Heterotic Groups
of Maize Inbred Maize Lines by Top-cross Method - Yoklama
Melezi Yöntemi ile Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.)
Hatlarının Genel Kombinasyon Yeteneklerinin ve Heterotik
322 Gruplarının Belirlenmesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yürütülen uygulamalı mera ıslah
323 ve amenajman projeleri
Yazarlar/Authors
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Rahime Cengiz, Mesut Esmeray, Mehmet Cavit
Sezer, Niyazi Akarken, Abdurrahman Eşref
Özbey, Ahmet Duman
Poster
Mehmet Salih Sayar, Yavuz Han, Mehmet
Basbağ, Ismail Gül, Tahir Polat
Poster
Ahmet Duman, Rahime Cengiz, Niyazi Akarken,
Silaj Kalite Değerlerine Göre Kendilenmiş Mısır (Zea mays
Mehmet Cavit Sezer, Abdurrahman Eşref
325 indentata Sturt.) Hatlarının Silaj Mısır Islahında Değerlendirilmesi Özbey, Mesut Esmeray
Poster
328
330
331
336
Determination of Yield Some Agricultural and Quality Traits of the
Durum Wheat (Triticum durum L.) Genotypes - Makarnalık
Buğday (Triticum durum L.) Genotiplerinin Verim, Bazı Tarımsal ve
Kalite Karakterlerinin Belirlenmesi
Effects of Different Soil Amendment on Total Phosphorus
Availability
Assessment Of Heavy Metals in Different Size Fractions of
Municipal Solid Waste (MSW) Compost From Sanandaj City (Iran):
With A View to Its Agricultural Use
Viability Determination Studies With Tetrazolium (TZ) for Pistacia
Species (Pistacia vera L., Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia
terebinthus L.) - Pistacia Türlerinde (Pistacia vera L., Pistacia
khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L.) Tetrazolium (TZ) Testi ile
Canlılık Tespiti Çalışmaları
İrfan Öztürk, Remzi Avcı, Bülent Tuna, Turgay
Şanal, Aliye Pehlivan
Poster
Veysel Turan
Poster
Zahed Sharifi, Sayd Mohammad Taaher
Hossaini
Poster
Yusuf Ersalı, Engin Tilkat, Ahmet Onay
Poster
Conservation and Evaluation of Almond (Amygdalus communis L.)
Genetic Resources in Southeastern Anatolia Region - Güneydoğu
Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik
Mehmet Çiçek, Murat Kaya, Kenan Çelik, Songül
Acar, Mine Pakyürek, Mikdat Şimşek
339 Kaynaklarının Muhafazası ve Değerlendirilmesi
Poster
Determination of the Effects of Different Irrigation Practices on
Root Growth in Different Soil Layers of Tomato - Damla
Sisteminde Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Bitkisinin
Oğuzhan Aydın, Mehmet Balçın, Ömer Faruk
Noyan
340 Değişik Toprak Katmanlardaki Kök Gelişimine Etkileri
Socio-Economic Status of The Minimum and Maximum
Emigration The Villages in Rural Areas: An Example of Erzurum
Province- Oltu Disrict - Kırsal Alanda Maksimum ve Minimum Göç
Veren Köylerin Sosyo- Ekonomik Durumu; Erzurum İli Oltu İlçesi
Gökhan Taşğın, Ziya Yurttaş, Tecer Atsan
343 Örneği
Poster
Poster
The Effects of Dietary Wheat Straw, Red Lentil Straw and Equal
Mixtures of Straws as ad libitum on Intensive Fattening
Performance, Some Serum Minerals and Economic Efficiency in
Awassi Lambs - İvesi Kuzuların Entansif Besisinde Buğday Samanı,
Mercimek Samanı ve Eşit Karışımlarının Besi Performansı, Bazı
Polat İpek, Ramazan Demirel, Dilek Şentürk
Demirel, Ali Murat Tatar, Can Ayhan Kaya
345 Serum Mineralleri ile Ekonomik Etkenlik Üzerine Etkileri
Poster
Determination of Trace Elements Level in Registered Red Lentils
of GAP International Agricultural Research and Training Center GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinin Tescilli Mehmet Düzgün, Mehmet Zahir Düz, Belgizar
348 Kırmızı Mercimeklerinde Eser Element Düzeylerinin Belirlenmesi Çam, Evrim Şatana, Murat Koç
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
350
351
352
353
355
356
363
367
368
369
370
Başlık/Tittle
Doğu Anadolu Bölgesi Çayır – Mera Alanlarında Bulunan Yem
Bitkilerinin Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması Projesi
Çalışmaları
Kivi Üreticileri Birliklerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Post-Harvest Level of Mechanization at Pistachio - Antepfıstığında
Hasat Sonrası Mekanizasyonun Durumu
The Establishment of in vitro cultures of Mature Khinjuk Pistachio
(Pistacia khinjuk Stocks) Trees
Bioassay and chemical control of wheat seed gall nematode
Anguina tritici by Fungicides and herbicides basically used in
wheat fields
Evaluating Grain Yield and Quality Parameters of Some Bread
Wheat Genotypes in Rainfed and Irrigated Conditions - Bazi
Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Sulu ve Yağişa Dayali Şartlarda Verim
ve Kalite Bakimindan Değerlendirilmesi
Physiological and Cytogenetic effects of insecticide Korban 25 W
on Allium cepa L
Natural Enemies Associated With Thrips on Vineyards in Mardin
Province, Turkey - Mardin İli Bağ Alanlarında Thripslerle Birlikte
Bulunan Doğal Düşmanlar
Nutrient Content of Malus slyvestris L. (apple), Which Grows
Naturally in Gümüşhane - Gümüşhane’de Doğal Olarak Yetişen
Malus slyvestris L. (Elma)’in Besin İçeriği
Phospholıpıd Fatty Acıds (Plfa) Detectıon In Agrıcultural Areas Of
Yavuzeli (Gaziantep) - Yavuzeli (Gaziantep) Tarım Alanlarında
Fosfolipit Yağ Asitlerinin (Plfa) Tespiti
The usage of ghrelin and leptin hormones in livestock Hayvancılıkta grelin ve leptin hormonlarının kullanımı
371 Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Zamansal Gelişimi
Yazarlar/Authors
Mustafa Uzun, Mustafa Merve Özgöz, Süreyya
Emre Dumlu, Erdal Aksakal, Hakan Cebeci,
Şerafettin Çakal, Kadir Terzioğlu, Ayten Tavlaş,
Ayşe Yazıcı, Murat Atıcı, Pınar Uysal
Erdal Sıray, Osman Kılıç
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Poster
Poster
Ümran Atay, Cem Bilim, Refik Polat
Yusuf Ersalı, Engin Tilkat, Ahmet Onay, Hasan
Çetin Özen
Poster
Sulaiman N. Ami, Ibrahim E. Taher
Poster
Poster
Hüsnü Aktaş, Mehmet Karaman, Enver Kendal,
Sertac Tekdal, İrfan Erdemci
Poster
Ayşe Nihal Gömürgen, Rukiye Tıpırdamaz,
Gökçen Baysal Furtana
Poster
Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Erol Bayhan
Poster
Nesrin Çolak, Merve Günal, Yakup Kolcuoğlu,
Ahmet Çolak, Faik Ahmet Ayaz
Poster
Erdihan Tunç, Kamil Kahraman
Poster
Bahat Comba, Kadir Karakuş
Çağrı Kandemir, İlkay Alkan, Nedim Koşum,
Turgay Taşkın, Halil Baki Ünal
Poster
Poster
Research on The Socio-Economic Aspects and Problems of
Almond Cultivation in Kahta District of Adiyaman Province Adıyaman Kahta İlçesinde Badem Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Ajlan Yılmaz, Yeşim Okay, Erdoğan Güneş, İrem
Ki&775;ti&775;ş
372 Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Poster
Suppression of Rhizoctonia damping-off using incubated Peat
Wazeer A. Hassan, Heavy M. Dhahir
376 –mix amended with T. harzianum and Thermophilic Fungi
Determination of The Agricultural Frost Through CBS (Gediz
Basin) - Tarımsal Don Olayının CBS ile Belirlenmesi (Gediz Havzası
Ceren Görgişen, Tuğba Yeter
377 Örneği)
Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Kadir Önk, Mehmet Sarı, Yüksel Aksoy, İsa
Yılmaz, Muammer Tilki, Tuncay Tufan
379 Slaughter and Carcass Characteristics of Male Tuj Lambs
Poster
Poster
Poster
Investigation HMW and LMW Glutenin of Some 15thIWWIP Bread Hüsnü Aktaş, Alexei Murguoanov, Beyhan Akın,
Mesut Keser
380 Wheat Lines for Better Quality and Grain Yield
Poster
The Effect of Ultraviolet (UV)-C Light Application at Different Flow
Rate on The Microbial and Physico-Chemical Properties of
Licorice Root (Glycyrrhiza glabra L.) Sherbet - Farklı Akış Hızlarında
Ultraviyole (UV)-C Işın Uygulamasının Meyan Kökü (Glycyrrhiza
glabra L.) Şerbetinin Mikrobiyal Ve Fiziko-Kimyasal Kalite
Belgizar Çam, Mehmet Düzgün, Ahmet Efe,
Evrim Şatana, Çiğdem Pala
382 Özellikleri Üzerine Etkisi
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Contact toxicities of plant extracts on Callosobruchus maculatus
(F.) (Col.: Bruchidae) - Bazı Bitki Ekstraktlarının Callosobruchus
385 maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)’e Olan Kontak Toksiteleri
Yazarlar/Authors
Murat Nadi Taş, Meryem Uysal, Hüseyin Çetin
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Poster
Effects of Regulated Deficit Irrigation Practices on Flower Quality
and Floral Characteristics of Braeburn Apple - Dönemsel kısıtlı
sulama uygulamalarının Braeburn elma çeşidinde çiçek kalitesi ve
Emel Kaçal, Cenk Küçükyumuk, Halit Yıldız
386 bazı çiçek özellikleri üzerine etkileri
Poster
Determination of Drought Tolerans To Mahaleb (Prunus mahaleb
L.) Seedlings and SL-64 Rootstocks with Different Water Stress
Condition - Mahlep Çöğürlerinin (Prunus mahaleb L.) ve SL-64
Klon Anacının Farklı Sulama Stresi Koşullarına Dayanımlarının 0-5
İbrahim Kürşat Özyurt, Yaşar Akça
387 Skalası ile Belirlenmesi
Poster
The Comparison of Genomic DNA Isolation Methods of Ascochyta
rabiei Which Causes Ascochyta Blight in Chickpea Species Taken
From Southeast Region Anatolian - Güneydoğu Anadolu
Bölgesinden Toplanan Nohut Türlerinde Ascochyta Yanıklığı
Etmeni Ascochyta rabiei’nin Genomik DNA İzolasyon Metotlarının Feyza Nur Kafadar, Nagihan Şahin, Ayhan
Turan, Ali Özkan, Canan Can
388 Karşılaştırılması
Poster
Evaluation of Some Oat Cultivars in Adana and Kahramanmaras
locations for Yield and Yield Components - Bazı Yulaf Çeşitlerinin
Adana ve Kahramanmaraş Lokasyonlarında Verim ve Verim
389 Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi
Mating Type Analyses of Ascochyta rabiei Isolates Sampled From
The Chickpea Fields of Adıyaman and Diyarbakır Provinces Adıyaman ve Diyarbakır İlleri Nohut Yetiştiriciliği Yapılan
Alanlarından Örneklenen Ascochyta rabiei İzolatlarının Eşleşme
391 Tipi Analizleri
Poster
Sevgi Herek, Hatice Kübra Gören, Ali Tekin,
Erdem Aslan, Mikail Ceyhan, Nazım Dinçer,
Hasan Gezginç, Ziya Dumlupınar, Aydın Akkaya,
Tevrican Dokuyucu
Poster
Feyza Nur Kafadar, Ayhan Turan, Nagihan
Şahin, Canan Can
Determination of Soil Tillage Implements Projection of
Southeastern Anatolia Region Using The Method of Time Series Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprak İşleme Alet-Makinaları
Mehmet Zahid Malaslı, Ahmet Çelik, Şenol Çelik Poster
392 Projeksiyonunun Zaman Serileri Yöntemiyle Belirlenmesi
Determination of Leaf Chlorophyll Density in Some Maize Inbred
Lines - Bazı Mısır Hatlarının Yaprak Klorofil Yoğunluklarının
Niyazi Akarken, Timuçin Taş
394 Belirlenmesi
Poster
Biological Fertilizer Researches For Organic Tea Culture in Turkey
(Period: 2007-2013)* - Türkiye'de Organik Çay Yetiştiriciliği için
Yaşar Ertürk, Ramazan Çakmakçı, Remzi
Sekban, Ayhan Haznedar
396 Biyolojik Gübre Araştırmaları (2007-2013)
Poster
Determination of Yield and Yield Components of Some Soybean
Species as Main Crops in Kahramanmaraş Conditions Kahramanmaraş İli Koşullarında Ana Ürün Olarak Bazı Soya
397 Fasulyesi Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi
Poster
Nedim Acar, Mustafa Çölkesen
The Evaluation of Some Winter Chickpea (Cicer arietinum L.) Lines
and Varieties According To Yield and Yield Components Grown in
Turkish Republic of Northern Cyprus Conditions - Kışlık Yetiştirilen
Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Koşullarında Verim ve Verim Komponentleri
Hüseyin Varoğlu, Reşat Değirmenci, Lütfi
Tahtacıoğlu
398 Açısından Değerlendirilmesi
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Yazarlar/Authors
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Reactions of Different Barley Genotypes Against Barley Leaf Stripe
Disease (Drechslera graminea (Lord.) My Shoei.) and Potential
Resistance Resources - Farklı Arpa Genotiplerinin Arpa Çizgi
Yaprak Lekesi Hastalığı (Drechslera graminea (Rab.) Shoem.) 'na İlker Topal, Birol Ercan, Fatih Özdemir, Murat
Nadi Taş, Gül İmriz, Ramazan Ayrancı
400 Karşı Reaksiyonları ve Potansiyel Dayanıklılık Kaynakları
Poster
Determination the Effect of Verticillium wilt (Verticillium dahliae
Kleb.) on Number of Neps and Stickiness in Cotton Fiber - Pamuk
Liflerinde Neps Sayısı ve Yapışkanlık Üzerine Solgunluk
Emine Karademir, Çetin Karademir, Nedim
Özbek
402 Hastalığının (Verticillium dahliae Kleb.) Etkisinin Belirlenmesi
Poster
Effect on Some Biochemical Properties In Raspberry Plant of Plant
Growth Promoting Rhizobacteria (Pgpr) - Bitki Gelişimini Teşvik
Eden Rizobakteriler (Pgpr)’in Ahududu Bitkisinde Bazı
Gülden Balcı, Hakan Keles
403 Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkileri
Poster
404 Malatya and Apricot - Malatya ve Kayısı
Efficiency of Biodiesel Production from Soybean, Corn, and
406 Canola Oil
Çetin Karademir, Emine Karademir
İsmail Demirtaş, Hasan Cumhur Sarısu, İsmail
Eryılmaz, Ömer Faruk Karamürsel
Poster
Mehmet Hüsrev Öz, Rafet Aslantaş
Poster
Çeknas Erdinç, Ahmet Akköprü, Aytekin
Ekincialp, Suat Şensoy, Mehtap Yıldız
Poster
407 0900 Ziraat klon seleksiyonu ve DAVRAZ çeşit tanıtımı
Doğu Anadolu Bölgesi Armut Genotiplerinin Morfolojik
408 Karakterizasyonu
Determination of resistance of Van Lake Basin common bean
genotypes against common bacterial blight (Xanthomonas
axonopodis pv. phaseoli (Xap)) agent - Van Gölü Havzası Fasulye
genotiplerinin bakteriyel yanıklık (Xanthomonas axonopodis pv.
phaseoli (Xap)) etmenine karşı dayanıklılık durumlarının
409 belirlenmesi
Nihal Acarsoy Bilgin, Melike Kaya, Adalet Mısırlı Poster
Poster
Determination of Lycopene, Element, Vitamin and Sugar Content
of Diyarbakır Watermelon - Diyarbakır Karpuzunun Likopen,
Sevcan Altaş, Göksel Kızıl, Parvez I. Haris, Murat
Kızıl, Sevil Emen Tanrıkut
410 Element, Vitamin ve Şeker İçeriğinin Araştırılması
Poster
Determination of Fruit Quality Parameters and Cracking
Resistance of Early Lory and Cristalina Cherry Cultivars under The
Ecological Conditions of Eğirdir - Eğirdir Koşullarında Early Lory ve Mehmet Aksu, Hasan Cumhur Sarısu, İsmail
Cristalina Kiraz Çeşitlerinin Meyve Kalite Kriterlerinin ve
Demirtaş, İbrahim Gür, Özgür Çalhan, Cemile
Ebru Onursal
412 Çatlamaya Dayanımlarının Incelenmesi
Phytoplasma Agents and Molecular Researches in Apple and Pear Elma ve Armutlarda Fitoplazma Etmenleri ve Moleküler
Yusuf Öztürk, Bülent Altan, Mehmet Aksu
415 Çalışmalar
Poster
Poster
The Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) Against to
Drought Stress on Kober 5 BB and 110 R American Grapevine
Rootstock - Kober 5 BB ve 110 R Amerikan Asma Anaçlarında
417 Kuraklık Stresi Üzerine Arbuskular Mikorizal Fungusların Etkileri
Emine Sema Çetin, Asiye Bozkurt
Effects of AMF, whey and humic acid applications on plant and
yield characteristics in different cucurbit species - Farklı kabakgil
çeşitlerinde AMF, peyniraltı suyu ve hümik asit uygulamalarının
420 bazı bitki ve verim özelliklerine etkisi
Aytekin Ekincialp, Çeknas Erdinç, Fuat Eser, Suat
Şensoy, Turgay Kabay
Poster
Tree and Fruit Characteristics in Some Apple Varieties Practiced
Slender Spindle Training System - Slender Spindle Terbiye Sistemi
422 Uygulanmış Bazı Elma Çeşitlerinin Ağaç ve Meyve Kalite Özellikleri Emine Küçüker, Yakup Özkan, Burhan Öztürk
Poster
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
Drought Characterization by Using Reconnaissance Drought Index
427 (RDI) and Standardized Precipitation Index (SPI) for Diyarbakır
Ege bölgesi ekolojik koşullarına uyumlu arpa (Hordeum vulgare
L..) çeşit ve genotiplerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin
429 belirlenmesi
Cotton Agriculture and Its Future in Turkey - Türkiye’de Pamuk
431 Tarımı ve Geleceği
Yazarlar/Authors
Mine Tekeli, İlknur Cebeci, Ödül Öztürk
Poster
Aydın İmamoğlu, Seda Pelit, Hakan Hekimhan,
Okan Çakır
Poster
İsmail Demir, Melihşah Doğuş
Poster
Investigation of Possibility Increasing of Lamb Production with
Flushing+Ram Effect or The Injection of Different Doses of
Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) in Akkaraman Ewes Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing+Koç Etkisi ve Farklı Dozlarda
Gebe Kısrak Serum Gonadotropin (PMSG) Uygulamalarıyla Kuzu Mehmet Köse, Mesut Kırbaş, Bülent Bülbül,
Şükrü Dursun, Uğur Demirci
432 Üretiminin Arttırılabilirliğinin Araştırılması
Fatih TÖRNÜK, Safa Karaman, Salih Karasu,
Üzüm, Ceviz, Badem ve Nardan Elde Edilen Soğuk Pres Yağ
Ömer Said Toker, Osman Sağdıç, Ümit Geçgel,
Nihat Özcan, Osman Gül
433 Atıklarının Antibakteriyel Etkilerinin Belirlenmesi
434
435
436
437
A Study on Determination of Cluster Characteristics of Karacadağ
Rice (Oryza sativa) - Karacadağ Çeltiği (Oryza sativa) Salkım
Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Kademeli tohumluk üretiminde bazı ekmeklik buğday çeşitlerin
verimi ile selektör kayıpları arasındaki ilişki
The Smut Infection Rates in Barley Production Areas Of Northern
Cyprus
Kahramanmaraş İlindeki Bazı Bal Arısı Populasyonlarında Görülen
Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığının Moleküler Tekniklerle
Teşhisi
Research on Bananas Genotypes Gathered by Selection 441 Seleksiyonla Toplanmiş Muz Genotipleri Üzerine Bir Araştirma
442 Importance of Organic Cotton for Turkey
Ethnobotanical Notes from Batman - Batman’dan Etnobotanik
443 Notlar
Can Permaculture Be a Tool Under the Roof of Urban Ecology
Approach? - Ekolojik Kentsel Yaklaşım Çatısında Permakültür Bir
446 Araç Olabilir mi?
Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanılması Projesi
Kapsamında Kurulan 50kW Gücünde Rüzgar Enerji Santralinin
449 Mekanik Kurulumu ve Enerji Analizi
Effect of Some Enviromental Factors on Early Growth Traits of
Zom Sheep in Farmer Conditions: Initial Evaluation - Halk Elinde
Yetiştirilen Zom Koyunlarının Erken Dönem Büyüme Özelliklerine
453 Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi: Ön Değerlendirme
454
455
456
459
Genetic Parameters of Early Growth Traits of Zom Sheep in
Farmer Conditions: Initial Evaluation - Halk Elinde Yetiştirilen Zom
Koyunlarının Erken Dönem Büyüme Özelliklerine Ait Genetik
Parametreler: Ön Değerlendirme
Şanlıurfa Yöresi Kilis Keçilerinde Mitokondriyal 12S rRNA Gen
Polimorfizmi ve Filogenetik Analizler
Beekeeping in Şanlıurfa: Problems and Solutions - Şanlıurfa’da
Arıcılık: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bazı makarnalık buğday çeşitleri ve yerel popülasyonların bulgur
verimi ve kalite unsurları yönünden mukayesesi
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Abdullah Öktem, Mustafa Dal
Poster
Poster
Poster
Ahmet Akyol, Hasan Ay, Sait Aykanat
Poster
Hakan Hekimhan, Hakan Fidan, Ayda Konuksal,
Ercan Akerzurumlu
Poster
Elif Köksalan, Emin Özköse
Poster
Filiz Baysal, Hasan Pınar, Mustafa Ünlü, Mustafa
Bircan
Poster
Ülfet Erdal, Aynur Gürel
Poster
Narin Sadıkoğlu
Poster
Gülçinay Başdoğan, Arzu Çığ
Poster
Tolga Arabacı, Mahmut Polat, Bünyamin
Tamyürek
Poster
Şahin Tez, Nalan Akça, Seyrani Koncagül, Yavuz
Han, Polat İpek
Poster
Nalan Akça, Şahin Tez, Mehmet Emin Vural,
Ahmet Karataş, Seyrani Koncagül
Selahattin Kiraz, Mehmet Sait Ekinci, Seyrani
Koncagül
Poster
Poster
Gonca Özmen Özbakır
Poster
Murat Tiryakioğulları, Tuğrul Masatçıoğlu, Cem
Tufan Akçalı, Hüsnü Aktaş
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
Başlık/Tittle
In vitro Propagation of Jojoba (Simmondsia chinensis L.) Plant 462 Jojoba (Simmondsia chinensis L.) Bitkisinin In vitro Çoğaltılması
464
465
466
467
468
469
Effects of different TDZ concentrations on shoot regeneration in
broad bean (vicia faba L.) cv Filiz 99 and Eresen 87 - Farklı TDZ
konsantrasyonların Bakla (vicia faba L.)’nın Filiz 99 ve Eresen 87da
rejenerasyon üzerinde etkileri
Determination of Heavy Metal Content of Wheat and Wheat
Cultivated Fields in Van Centre and Districts - Van Merkez ve
İlçelerinde Buğdayın ve Yetiştiriciliği Yapılan Alanların Ağır Metal
İçeriklerinin Belirlenmesi
Determination of some growth parameters of Karayemiş cutting
(Prunus laurocerasus L.) in the rooting mediums
The Effect of Bee Propolis on Some Types of Cancer
Agricultural and Economical Sustainability for Multiyear Orchard
Plantations - Çok Yıllık Bitkilerde Tarımsal ve Ekonomik
Sürdürülebilirliğin Sağlanması
Drought Analysis by Percent of Normal Index in Southern
Marmara Region - Güney Marmara Bölgesinde Normalin Yüzdesi
İndeksi Kullanılarak Kuraklık Analizi
Yazarlar/Authors
Hatice Bilir Ekbiç, Düriye Sarıkaya, Semih
Tangolar
Poster
Farzad Nofouzi, Khalid Mahmood Khawar
Poster
Fatih Çığ, Ferit Sönmez, Murat Erman
Poster
Oğuz Onur, Damla Bender Özenç
Gülten Bulut
Poster
Poster
Hakan Büyükcangaz, Burak Nazmi Candoğan,
Senih Yazgan
Poster
Burak Nazmi Candoğan, Hüseyin İlhan, Hakan
Büyükcangaz
Poster
The Use of Artificial Neural Networks and Support Vector
Machines Methods in Milk Yield Prediction of Holstein Cows Siyah Alaca Ineklerin Süt Verimi Tahmininde Yapay Sinir Ağları Ve
Nazire Mikail, Yasin Altay, İsmail Keskin
470 Destek Vektör Makineleri Yöntemlerinin Kullanımı
Effects of TDZ Plant Growth Regulator in Micropropagation of
Black Cumin (Nigella sativa L.) - Çörek Otu (Nigella sativa L.)’nun
471 Mikro Çoğaltım Çalışmasında TDZ Hormonunun Etkisi
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Poster
Fereshteh Rezaei, Farzad Nofouzi, Murat Kartal,
Khalid Mahmood Khawar, Saime Ünver
İncikarakaya
Poster
Lamb Weights at Various Stages and Some Reproductive Traits of
Karakaş Sheep Raised in Diyarbakır - Diyarbakır’da Yetiştirilen
Ahmet Karataş, Ali Murat Tatar, Mehmet Emin
Karakaş Koyunlarının Bazı Döl Verim Özellikleri İle Kuzularının
Vural, Halit Deniz Şireli, Seyrani Koncagül, Nalan
Akça, Şahin Tez, Polat İpek, Birusk Keskin
472 Çeşitli Dönem Canlı Ağırlıkları
Poster
Çukurova Bölgesinde Bezelye (Pisum Sativum) Çeşit ve Hatlarının
473 Verim ve Kalite Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi
Çukurova Bölgesinde Icarda Orjinli Yazlık ve Kışlık Nohut (Cicer
Arietinum L.) Genotiplerinin Verim Performanslarının
475 Değerlendirilmesi
Variation of Seed Quality in Different Bunches of Open-Pollinated
Tomatoes - Açık Tozlanan Domateslerde Farklı Salkımlarda Tohum
476 Kalitesinin Değişimi
Determination of The Color of Leaf in Yedikule’s Lettuce 477 Yedikule Marulunda Yaprak Renginin Belirlenmesi
Dürdane Mart
Poster
Dürdane Mart
Poster
Atnan Uğur, Muharrem Arslan, Semra Çağlar,
Emine Merve Hasancaoğlu
Atnan Uğur, Şeyda Oluklu, Semra Çağlar, Ozan
Zambi
Determination of Some Agronomical Characteristics of Local
Popcorn (Zea mays L.) Genotypes in The Black Sea Region of
Turkey - Karadeniz Bölgesindeki Yerel Cin Mısır (Zea mays L.
478 everta) Genotiplerinin Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Fatih Öner, Ali Gülümser
Mehmet Emin Çalışkan, Selahaddin Kiraz,
Seyrani Koncagül
481 ABCG2 Gene in Sheep - Koyunlarda ABCG2 Geni
Mehmet Emin Çalışkan, Selahaddin Kiraz,
Karacağdağ Yöresi Zom Koyunlarında BMPR-IB Geninde FecB
Mehmet Emin Vural, Ahmet Karataş, Seyrani
Koncagül
482 Mutasyonunun Araştırılması
Poster
Poster
Poster
Poster
Poster
Abstract
Referans
No. /
Abstract
Reference
No.
486
487
488
490
492
Başlık/Tittle
Evaluation of Fresh Market Tomato Cultivars For Climatic
Conditions of Bingöl - Bingöl İli Ekolojik Şartlarına Uygun Sofralık
Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi
Effects of Some Priming Treatments on Germinatıon and
Emergence Performances of Sweet Pepper Seeds at Low
Temperature - Bazı Tohum Ön Uygulamalarının Tatlı Biber
Tohumlarının Düşük Sıcaklıkta Çimlenme ve Çıkış Performansları
Üzerine Etkileri
Inclusion of Prohexadione-Calcium Into Priming Solution
Improves High Temperature Germination and Emergence of
Pepper Seeds - Priming Çözeltisine İlave Edilen ProhexadioneCalcium ile Biber Tohumlarının Yüksek Sıcaklıkta Çimlenme ve
Fide Çıkışının Artırılması
Determination Of Sweet Corn (Zea mays L. saccharata Sturt.)
Varieties For Diyarbakir Conditions - Diyarbakır Koşullarına Uygun
Şeker Mısır (Zea mays L. saccharata Sturt.) Çeşitlerinin
Belirlenmesi
Determination of Sowing Time, Amount of Seed, Nitrogen and
Phosphorus Levels in Anise
Yazarlar/Authors
Sunum
Türü /
Presentation
Type
Nusret Özbay, Kadriye Ateş
Poster
Nusret Özbay, Zahide Süslüoğlu
Poster
Nusret Özbay, Zahide Süslüoğlu
Poster
Ferhat Kızılgeçi, Önder Albayrak
Poster
Fethullah Tekin
Poster
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
163
File Size
764 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content