close

Enter

Log in using OpenID

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988

embedDownload
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale kayıt numarası : 2014/167988
A1
B2
Sıra No
Iş Kalemi No
İş Kaleminin Adı
ve Kısa
Açıklaması
Ölçü Birimi
Miktarı
1
KGM/2200/T-1
M3
300.000
2
KGM/2202/T
M3
325.000
3
KGM/2204/T
M3
50.000
4
KGM/2209/T
M3
325.000
5
KGM/2500/T
KM
20,36
6
KGM/2540/T
M3
35.000
7
04.290/610/T
Her cins ve
klastaki
zeminde yarma
ve yan ariyet
kazısı ve
altgeçit
kazılarının
yapılması,
kullanılması,
dolgu ve
depolara nakli
(Herşey dahil)
Her cins ve
klastaki
zeminde ocak
ariyeti kazısı
yapılması,
kullanılması,
dolgulara nakli
(Herşey dahil)
Zayıf zeminin
kazılması,
kullanılması ve
depolara nakli
(Herşey dahil)
Dolguya gelen
her cins ve
klastaki
malzemenin
sulanması ve
sıkıştırılması
(Herşey dahil)
Her cins ve
klastaki
zeminde reglaj
Orta refüjlerde
bitkisel toprak
teşkili ve
toprağın nakli
(Herşey dahil)
Ø800 mm anma
çaplı koruge
boru temini ve
döşenmesi
(Yüksek
yoğunluklu
polietilen
(HDPE) ve
polipropilen
(PP) esaslı) (TS
MT
40.000
Teklif
Edilen
Birim Fiyat
(Para birimi
belirtilerek)
Tutarı (Para
birimi
belirtilerek)
Standart Form  KİK015.5/Y
Birim Fiyat Teklif Cetveli
8
KGM/16.130/K/T1
9
KGM/16.132/K/T
10
KGM/18.191/T
11
KGM/23.015/K/T
12
KGM/7502/T
13
KGM/7504/T
14
ÖZEL/1
15
07.006/K/1
EN 13476-1)
(SN 8) (Herşey
dahil)
Betonarme
istinat duvarı
yapılması
(Herşey dahil)
(Kırmataş
agrega ve beton
tesisi ile)
Kutu
menfezlerde
kuruda veya
suda her dozda
demirli beton
(Herşey dahil)
(Kırmataş
agrega ve beton
tesisi ile)
Bordür
sökülmesi ve
nakli
Sanat yapıları,
köprü ve
tünellerdeki
betonarme için
Ø8 - Ø32
mm.lik nervürlü
çelik temini ve
işçiliği (Herşey
dahil)
Prefabrik beton
parke imali,
işbaşına nakli ve
yerine
döşenmesi (6
cm) (Herşey
dahil)
Prefabrik beton
bordür imali,
işbaşına nakli ve
yerine
döşenmesi
(Herşey dahil)
Her dozda
demirli beton ile
yağmur suyu
alma ve kontrol
bacası yapılması
(Tretuvar altı ve
orta hendek
kaplama altına)
(Herşey dahil)
(Kırılmış agrega
ve beton tesisi
İle)
Plent-miks
alttemel, plentmiks temel ve
BSK
M3
35.000
M3
23.000
MT
28.000
TON
2.650
M2
40.000
MT
65.000
ADET
1.000
TON
1.155.000
Standart Form  KİK015.5/Y
Birim Fiyat Teklif Cetveli
16
07.006/K/2d
17
KGM/18.190/T
18
KGM/6405-M/T
19
ÖZEL/13
20
ÖZEL/BSK(13)
21
ÖZEL/BSK(29)
malzemelerinin
serim yerine
nakli
(M>10.000 mt)
(M=33 km)
İdare malı
bitümün plente
nakli ve emiş
derecesine kadar
ısıtılması
(M>10.000 mt)
(M=50.000 mt)
Kırmataş, şose
ve asfalt
sökülmesi ve
depolara nakli
İdare malı bitüm
ile5 cm.
sıkışmış
kalınlıkta 1 m2
asfalt betonu
aşınma tabakası
yapılması
(Kırılmış ve
elenmiş ocak
taşı ve modifiye
bitüm ile) (Tip1) (Bitümün
plente nakli
hariç) (Herşey
dahil)
Plent-miks
alttemel ve
plent-miks
temel yapılması
(Kırılmış ve
elenmiş ocak
taşı ile)
(Malzemenin
serim yerine
nakli hariç)
(Herşey dahil)
13cm. sıkışmış
kal. 1m2 BSK
yapılması ( 8cm.
binder ve 5cm.
Tip-1 modifiye
bitümlü aşınma
tabakaları) (Kır.
ve el. ocak taşı
ve İdare malı
bitüm ile)
(Bitüm nakli ve
BSK'nın serim
yerine nakli
hariç) (Herşey
dahil)
29cm. sıkışmış
kal. 1m2 BSK
yapılması(14cm.
TON
24.000
M3
100.000
M2
350.000
TON
600.000
M2
300.000
M2
600.000
Standart Form  KİK015.5/Y
Birim Fiyat Teklif Cetveli
22
04.769/6
23
204.403
24
KGM/14.213/T
25
KGM/14.224/T
26
KGM/16.023/K1/T
Tip-A bitümlü
temel, 10cm.
binder ve 5cm.
Tip-1 modifiye
bitümlü aşınma
tabakaları) (Kır.
ve el. ocak taşı
ve İdare malı
bitüm ile)
(Bitüm nakli ve
BSK'nın serim
yerine nakli
hariç) (Herşey
dahil)
SERT PVC
YAĞMUR
OLUĞU ø 150
mm.
SERT PVC
PLASTİK PİS
SU BORUSU
Dış Çap Ø mm
:100 - 110 Et
Kalınlığı mm :
3,0 Kullanım
Yeri : B-BD
Boru Montaj
Malzemesi
Bedeli % 35
dahil
Her derinlikte,
her cins ve
klastaki
zeminde kuruda
köprü temelinin
kazılması,
kullanılması,
dolgu ve
depolara nakli
(Makine ile)
(Herşey dahil)
Her derinlikte,
her cins ve
klastaki
zeminde su
altında köprü
temelinin
kazılması, dolgu
ve depolara
nakli (Makine
ile) (Herşey
dahil)
Her dozda
demirli beton
(Köprülerde
tabliye betonu)
(Herşey dahil)
(Kırmataş
agrega ve beton
tesisi ile)
MT
10.000
MT
18.000
M3
60.000
M3
20.000
M3
18.000
Standart Form  KİK015.5/Y
Birim Fiyat Teklif Cetveli
27
KGM/16.071/K/T
28
KGM/16.072/K/T
29
KGM/16.101/K1/T
30
KGM/16.133/K/T
31
KGM/16.137/K/T
32
KGM/16.142/K/T
33
KGM/18.185/T
Köprülerde veya
heyelanlı
bölgelerde Ø80
cm. çapında her
boyda yerinde
dökme kazık
yapılması
(Herşey dahil)
(Kırmataş
agrega ve beton
tesisi ile)
Köprülerde veya
heyelanlı
bölgelerde Ø100
cm. çapında her
boyda yerinde
dökme kazık
yapılması
(Herşey dahil)
(Kırmataş
agrega ve beton
tesisi ile)
Köprü
temellerinde
kuruda veya
suda her dozda
demirsiz beton
(Herşey dahil)
(Kırmataş
agrega ve beton
tesisi ile)
Köprülerde
kuruda veya
suda her dozda
demirli beton
(Herşey dahil)
(Kırmataş
agrega ve beton
tesisi ile)
Köprülerin
öngerilmeli
(Önçekim artçekim)
boyuna ve enine
kirişlerinde her
dozda demirli
beton (Herşey
dahil) (Kırmataş
agrega ve beton
tesisi ile)
Prekast cephe
panelleri
yapılması ve
yerine
konulması
(Toprakarme
hariç) (Her ebat
ve kalınlıkta)
(Herşey dahil)
Patlayıcı madde
MT
10.000
MT
31.000
M3
4.800
M3
53.000
M3
14.000
M3
10.000
M3
200
Standart Form  KİK015.5/Y
Birim Fiyat Teklif Cetveli
34
KGM/19.022/K
35
KGM/21.053
36
KGM/23.002/K6/T
37
KGM/23.015/K/T
38
KGM/23.176/K/T
39
40
KGM/25.052
KGM/28.010/K
kullanmadan
demirli ve
demirsiz beton
inşaatın
yıklması
(Herşey dahil)
Köprülerde
Polimer Bitümlü
Membran İle Su
Yalıtımı
Yapılması
Köprülerde
Döşeme, Kiriş,
Başlık Kirişi ve
Kemer Taşıyıcı
İskeleleri
Yüksek
dayanımlı
öngerme
çeliğinin temini,
boyuna ve enine
önçekim,
öngerme
çeliğinin (Tel,
demet, çubuk)
yerlerine
konulması,
gerilmesi,
gevşetilmesi ve
kesilmesi
işçiliği (Herşey
dahil)
Sanat yapıları,
köprü ve
tünellerdeki
betonarme için
Ø8 - Ø32
mm.lik nervürlü
çelik temini ve
işçiliği (Herşey
dahil)
Profilli
demirden
korkuluk
yapılması ve
yerine
konulması
(Malzeme
bedeli, boyama
ve nakliye
dahil) (Herşey
dahil)
Katran Badana
Köprülerde 0-80
mm.boyuna
hareket
kap.sabit
ankr.kauçuk
contalı,sıcak
had. ekstrüde
M2
52.000
M3
7.000
TON
750
TON
9.000
TON
500
M2
MT
38.000
1.500
Standart Form  KİK015.5/Y
Birim Fiyat Teklif Cetveli
41
KGM/3805
42
ÖZEL/5
özel çelik prof.,
su geç.tip genl.
derzi yap.ve
yerine
konulması
Neopren (lastik)
mesnet tertibatı
Donatılı zemin
duvarı
(Toprakarme)
yapılması (Her
ebat ve
kalınlıkta
prekast cephe
panelleri, donatı
şeritleri, drenaj
ve duvar geri
dolgusu dahil)
(Herşey dahil)
DM3
25.000
M2
40.000
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.
Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece
ayrı ayrı düzenlenecektir.
Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3
1
1
Bu sütun idarece hazırlanacaktır.
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi
halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır
2
Standart Form  KİK015.5/Y
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content