close

Enter

Log in using OpenID

Poster Programını Görmek için tıklayınız. Posterlerin 70x90cm

embedDownload
Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2015
Bilimsel Program / Scientific Program
6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Özel Sayı / 6th Uro-oncology Winter Congress and Course Special Edition
POSTERLER
Poster Oturumu - 1
Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2015
Bilimsel Program / Scientific Program
6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Özel Sayı / 6th Uro-oncology Winter Congress and Course Special Edition
30 Ocak 2015 Cuma
10.00-12.00 / Poster Alanı
POSTERLER
Poster Oturumu - 1
30 Ocak 2015 Cuma
10.00-12.00 / Poster Alanı
No.
Başlık
P-023
P-001
Primer renal tümörü taklit eden bölgesel lenf nodu tutulumunun eşlik ettiği akciğerin skuamöz hücreli kanserinin böbrek metastazı: PET
BT bulguları
Abdullah Açıkgöz, Hikmet Çavuş, Muhammed Bahattin Ulu, Esra Meltem Kayahan Ulu
Laparoskopik Renal Kist Dekortikasyonunda Harmonic Scalpel’ ın Kısa Dönem Sonuçları
Short Term Results of Laparoscopic Decortication of Simple Renal Cyst Using Harmonic Scalpel
Selahattin Çalışkan
P-024
Kadın hastalarda böbrek hücreli karsinom
The effect of female gender in renal cell carcinomas
Selahattin Çalışkan, Orhan Koca, Mehmet Akyüz, Metin Öztürk, Muzaffer Oğuz Keleş, Muhammet Ihsan Karaman
P-025
Renal hücreli karsinomun karşı taraf adrenal beze geç dönem metastazı
Late contralateral adrenal metastasis of renal cell carcinoma
Kutan Özer, Mustafa Ozan Horsanalı, Sacit Nuri Görgel, Fatma Hüsniye Dilek, Emin Özbek
P-026
Sağ parsiyel nefrektomi sonrası sağ böbrek üst pol renal hücreli karsinomunun farklı zamanda ortaya çıkan pankreas kuyruk metastazı
Metachrone paanreatic-tail metastasis from the upper pole renal cell carcinoma of right kidney after right partial nephrectomy
Kutan Özer, Mustafa Ozan Horsanalı, Sacit Nuri Görgel, Emin Özbek
P-002
Toplayıcı Sistem Karsinomunun BT ve MRG bulguları: Olgu Sunumu
Abdullah Açıkgöz, Hikmet Çavuş, Muhammed Bahattin Ulu, Esra Meltem Kayahan Ulu
P-003
Deri metastazı ile başvuran ve renal hücreli karsinom tanısı alan bir olgu sunumu
A case report of renal cell carcinoma diagnosed with cutaneous metastases
Fazlı Polat, Muhterem Polat, Süleyman Yeşil
P-004
Renal Hücreli Karsinomda Fuhrman Grade ile Hematolojik Parametreler Arasında İlişki Var mıdır?
Muhammet Fuat Özcan, Kemal Ener, Serdar Çakmak, Erem Asil, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca
P-005
Genç hastada metastatik renal hücreli karsinom: olgu sunumu / Young patient with metastatic renal cell carcinoma: a case report
İsmail Ulus, Asıf Yıldırım, Tülay Zenginkinet, Ramazan Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, Bülent Erol, Erol Peltekoğlu, Turhan Çaşkurlu
P-027
P-006
Eş zamanlı renal hücreli karsinom ve mesane değişici epitel hücreli karsinom: olgu sunumu
Synchrounous renal cell carcinoma and bladder urothelial carcinoma: a case report
Yavuz Onur Danacıoğlu, Asıf Yıldırım, Şeyma Özkanlı, Tülay Zenginkinet, Ramazan Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, İsmail Ulus, Turhan Çaşkurlu
Böbrek tümörü nedeniyle parsiyel nefrektomi yapılan hastalarda bilgisayarlı tomografinin preoperatif evrelemedeki değeri
Nusret Can Çilesiz, Arif Özkan, Aydın İsmet Hazar, Fatih Yanaral, Ali Eroğlu, Barış Nuhoğlu
P-028
Prostat metastazı yapan renal hücreli karsinom: Vaka sunumu
Ozan Cem Güler, Nebil Bal, Cem Önal
P-007
Non-iskemik açık parsiyel nefrektomi deneyimlerimiz
Onur Dede, Mazhar Utangaç, Mansur Daggulli, Yaşar Bozkurt, Cem Alan, Namık Kemal Hatipoğlu, Mehmet Nuri Bodakcı
P-029
Genç erişkinlerde renal kitle
Taha Numan Yikilmaz, Okan Baş, Ali İhsan Arık, Fatih Hızlı, Halil Başar
P-008
T1N0M0 renal hücreli kanseri olan, radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastaların karşılaştırılması
Comparison of patients with T1N0M0 renal cell carcinoma treated with radical or partial nephrectomy
Serkan Altınova, Murat Keske, Muhammet Fuat Özcan, Erem Asil, Selcen Yüksel, Ali Fuat Atmaca
P-030
Radikal Nefrektomi Sonrası Kontralateral Böbrekte Renal Arter Embolisi
Serhat Yentür, Murat Bolat, Giray Ergin, Ömer Onur Çakır, Suhely Süleyman, Elif Özkilitçi
P-031
P-009
Böbrekte Schwannoma, Olgu Sunumu / Schwannoma of the Kidney, Case Report
Erkan Erkan, Uğur Yücetaş, Mehmet Gökhan Çulha, Kemal Behzatoğlu, Hüseyin Aytaç Ateş, Bahruz Khaligov, Bülent Mansuroğlu
Sternum Metastazı ile tanı almış Renal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Hüseyin Engin, Selçuk Ergen, Erkan Arpacı, Yasemin Bakkal Temi
P-032
P-010
Böbrek hücreli karsinom metastazları: beş ilginç olgunun sunumu
Jamal Musayev
Laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimimiz
Erkan Ölçücüoğlu, Mehmet Emin Şirin, Sait Biçer, Yusuf Kasap, Esin Ölçücüoğlu, Öner Odabaş
P-033
P-011
Hodgkin Lenfoma –Renal Hücreli Kanser birlikteliğini gösteren nadir bir olgu sunumu
Orçun Çelik, Hakan Türk, Özgür Çakmak, Okan Nabi Yalbuzdağ, Mehmet Yoldaş, Selçuk İşoğlu, Salih Budak, Mustafa Karabıçak, Ferruh Zorlu,
Yusuf Özlem İlbey
Eş zamanlı renal hücreli kanser ve ampulla vateri kanseri
İsmail Ulus, Asıf Yıldırım, Bengü Çobanoğlu, Ramazan Gökhan Atış, Ebru Zemheri, Turhan Çaşkurlu
P-034
P-012
Böbreğe Sınırlı Renal Hücreli Kanserin Sıradışı Akciğer Metastazı
Mehmet Erol Yıldırım, Ömer Faruk Karataş, Ersin Çimentepe
Açık prostatektomi öncesi 5α-redüktaz inhibitörü kullanımının ameliyat esnasında kanama miktarına olan etkisi
Arif Demirbaş, Berkan Reşorlu, Murat Tolga Gülpınar, Sina Kardaş, Ömer Gökhan Doluoğlu, Abdülkadir Tepeler, Muhammet Fatih Kılınç, Tolga
Karakan
P-035
P-013
İki olgu eşliğinde senkron böbrek ve mide kanseri: olgu sunumu
Two cases of synchronous malignancy of kidney and stomach: case report
Ebru Zemheri, Bengü Çobanoğlu Şimşek, Asıf Yıldırım, Ayşegül Erdem, Turhan Çaşkurlu
Bir Üniversite Hastanesi Üroloji Servisinde Yatan Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri
Patients’ Satisfaction Levels of Nursing Services at Urology of a University Hospital
Safiye Yanmış, Ayfer Aksuoğlu, Arzu Samsun, Ayhan Kul Sakallı, Saliha Acar, Yeşim Şenel, Betül Boşnak
P-036
P-014
Böbrekte Alveoler Paternde Eozinofilik Sitoplazmalı Karsinom: Olgu Sunumu
The Eosinophilic Cytoplasm Carcinoma with Alveolar Pattern in Kidney: Case Report
Uğur Yücetaş, Mehmet Gökhan Çulha, Erkan Erkan, Kemal Behzatoğlu, Berrin İnanç, Bahruz Khaligov, Mustafa Kadihasanoglu
Nadir bir üreter patolojisi: Paraganglioma (olgu sunumu)
A rare pathology of the ureter: Paraganglioma (case report)
Mehmet Akyüz, Emre Tokuç, Orhan Koca, Gülistan Gümrükçü, Muhammet İhsan Karaman
P-037
P-015
Laparoskopik ve Açık Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
Necip Pirinççi, Mehmet Kaba, İlhan Geçit, Mustafa Güneş, Kerem Taken, Murat Demir, Hüseyin Eren, Kadir Ceylan
Silodosin 4mg Dozunda Etkiliğinin Araştırılması ve İleri Dönemlerde Etkinliğinin İlk Doz İle Tahmini
Yiğit Akin, Hakan Gulmez, Mehmet Gülüm, Halil Ciftci, Mehmet Demir, Aliseydi Bozkurt, Ercan Yeni
P-038
P-016
Radyolojik olarak şüpheli renal malignitelerde benign histoloji
Taha Numan Yikilmaz, Okan Baş, Ali İhsan Arık, Halil Başar
Ürolojik hastalık modellerinde hidrojen kullanımı
Ekrem Akdeniz
P-039
P-017
Laparoskopik partial nefrektomiyanın böbrek tümörlerinin tedavisinde uygulanması
Öner Şanlı, Rauf Naghiyev
Ürolojik kanser ağrılarında farmakolojik tedavi yönetimi
Ekrem Akdeniz, Sevda Akdeniz, Mustafa Suat Bolat, Necmettin Şahinkaya, Acun Saylık, Ali Furkan Batur
P-040
P-018
Renal Kitlelerde Nefron Koruyucu Cerrahi Sonuçlarımız
Our Nephron Sparing Surgery Results in Renal Masses
Cem Nedim Yücetürk, Tolga Karakan, Berat Cem Özgür, Mehmet Melih Sunay, Ömer Gökhan Doluoğlu, Muhammet Fatih Kılınç, Arif Demirbaş,
Muzaffer Eroğlu, Berkan Reşorlu
Dev adrenokortikal karsinom olgusu
Fatih Uruç, Özgür Haki Yüksel, Aytaç Şahin, Ahmet Ürkmez, Serkan Akan, Çağlar Yıldırım, Ayhan Verit
P-041
Açık Prostatektomi Yapılan Hastalarda Ameliyat Öncesi Nötrofil-lenfosit Oranı ve İlişkili faktörleri: Bir pilot çalışma
Preoperative Neutrophil-to-lymphocyte ratio and its associated factors in patients underwent open prostatectomy: A pilot study
Yiğit Akin, Mehmet Oğur Yılmaz, Halil Çiftçi, Mehmet Gülüm, Mehmet Demir, Ercan Yeni
P-019
Renal hücreli kanserli hastalarda nötrofil-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının değerlendirilmesi
Kerem Han Gözükara, Mürsel Davarcı, Mehmet Murat Rifaioğlu, Sadık Görür
P-042
Vulvada Paraüretral Estragastrointestinal Stromal Tümörlü Bir Olgu
Celal Kılınç, Mesut Tek, Murat Bozlu, Erdem Akbay
P-020
Akut Abdomen Kliniği ile Prezente Olan Polikistik Böbrek Hastalığı: Vaka Sunumu
Polycistic Kidney Disease Presenting with Clinical Features of Acute Abdomen: A Case Report
Fuat Kızılay, Mehmet Fatih Yiğit
P-043
P-021
Böbrek Taşını Taklit Eden paravertebral yerleşimli retroperitoneal Castleman Hastalığı: Nadir Bir Olgu
Retroperitoneal Castleman Disease with Paravertebral Localization Mimicking Nephrolithiasis: A Rare Case
Mehmet Kaba, Necip Pirinççi, Alpaslan Yavuz, Aydın Bora, Lokman Soyoral, Gülay Bulut
Laparoskopik Sürrenalektomi: Dicle Üniversitesi Deneyimi
Laparoscopic Adrenalectomy: Dicle University Experience
Mehmet Mazhar Utanğaç, Necmettin Penbegül, Mansur Dağgülli, Onur Dede, Mehmet Nuri Bodakçi, Namık Kemal Hatipoğlu, Ahmet Ali Sancaktutar, Süleyman Çakmakçı
P-044
Nadir Görülen Bir Olgu Skrotal Adenomatoid Tümör: Vaka Sunumu
Hikmet Topaloğlu, Harun Özdemir, Sercan Sarı, Ahmet Nihat Karakoyunlu, Azmi Levent Sağnak, Hamit Ersoy
P-022
Ağrı ilinde bir ilk: Laparoskopik radikal nefrektomi Giray Ergin, Serhat Yentür, Murat Bolat
P-045
PSA İstem Analizi
Sema Nur Ayyıldız, Ali Ayyıldız, Abdullah Çırakoğlu, Erdal Benli, Cemal Ayyıldız
16
17
Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2015
Bilimsel Program / Scientific Program
6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Özel Sayı / 6th Uro-oncology Winter Congress and Course Special Edition
POSTERLER
Poster Oturumu - 2
P-046
İnvaziv Mesane Tümörü Tedavisinde Radikal Sistoprostatektomi+ İleal Loop: İlk Deneyimlerimiz
Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Mehmet Kaba, Kerem Taken, Mustafa Güneş, Murat Demir, Kadir Ceylan
P-047
Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2015
Bilimsel Program / Scientific Program
6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Özel Sayı / 6th Uro-oncology Winter Congress and Course Special Edition
30 Ocak 2015 Cuma
14.00-16.00 / Poster Alanı
POSTERLER
Poster Oturumu - 2
30 Ocak 2015 Cuma
14.00-16.00 / Poster Alanı
P-069
Mesanenin nefrojenik adenomu: ürotelyal neoplaziyi taklit eden nadir bir lezyon
Nephrogenic adenoma of bladder: a rare lesion mimicking urothelial neoplasm
Adalat Hasanov, Jamal Musayev, Asif Cahangirov, Inara Guliyeva
Mesane kanserli hastalarda tumor boyutu ile preoperatif nötrofil lenfosit oranın ilişkisi
Relationship between the tumor size and preoperative Neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with bladder tumors
Haci İbrahim Çimen, Salih Manav, Adil Emrah Sonbahar, Öztuğ Adsan, Osman Köse, Şükrü Kumsar
P-070
P-048
Primer kas invaziv olmayan mesane kanserli hastalarda serum ve idrar Fractalkine düzeyinin klinik önemi
The clinical impact of serum and urinary Fractalkine level in patients with non-muscle invasive bladder cancer
Cengiz Çanakçı, Asıf Yıldırım, Özgür Arıkan, Banu İşbilen, Ramazan Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, Bülent Erol, Ferruh Kemal İşman, Şeyma Özkanlı, Turhan Çaşkurlu
Trofoblastik ve Glandüler Diferansiyasyon Gösteren Mesane Kanseri, Olgu Sunumu
Trophoblastic and Glandular Differentiation of Bladder Cancer: A Case Report
Uğur Yücetaş, Emre Karabay, Erkan Erkan, Kemal Behzatoğlu, Mehmet Gökhan Çulha, Mustafa Kadıhasanoğlu, Bülent Mansuroğlu
P-071
Mesanenin küçük hücreli karsinomu olgusu
Ahmet Çamtosun, Hüseyin Çelik, Ramazan Altıntaş, Nusret Akpolat
P-049
Mesane tümöründe uygulanan reTUR’un tedavi kararına etkisi
Ferhat Ateş, Ercan Malkoç, Şeref Başal, İsmail Yılmaz, Furkan Dursun, Kenan Karademir
P-072
Transizyonel Zon Örneklemesi Yapılan 2. Prostat Biyopsisinde Patoloji Sonuçlarının İncelenmesi
Muhammet Fuat Özcan, Kemal Ener, Özer Ural Çakıcı, Serkan Altınova, Ali Fuat Atmaca, Arslan Ardıçoğlu
P-050
Mesanenin Mikropapiller Ürotelyal Karsinomunda Mesane Koruyucu Cerrahi Yetersizdir
Bladder Conserving Surgery is Insufficient in Micropapillary Urothelial Carcinoma Of The Bladder
Uğur Yücetaş, Erkan Erkan, Kemal Behzatoğlu, Akın Soner Amasyalı, Mehmet Gökhan Çulha, Bahruz Khaligov, Bülent Mansuroğlu
P-073
Prostat kanserinde aktif izlem sonuçlarımız
Ferhat Ateş, Ercan Malkoç, Furkan Dursun, Şeref Başal, Hasan Soydan, Kenan Karademir, Ufuk Berber
P-051
Akut böbrek yetmezliğine neden olan üretral karünkül
Erkan Efe, Bülent Altunoluk, Eyüp Koluş, Sefa Resim, Mustafa Remzi Bahar
P-074
Farklı radikal prostatektomi teknikleri sonrası mesane boynu darlığı oranları
Bladder neck contracture rates after diferent techniques for radical prostatectomy
Serkan Altınova, Özer Ural Çakıcı, Muhammet Fuat Özcan, Kemal Ener, Erem Asil, Abdullah Erdem Canda, Ziya Akblut
P-052
Mesanenin primer yüksük hücreli karsinomu: Olgu sunumu / Primary Signet Ring Cell Carcinoma of Urinary Bladder: A Case Report
Şeyma Özkanlı, Pınar Engin Zerk, Asıf Yıldırım, Ayşe Bahar Ceyren, Ebru Zemheri, Tülay Zenginkinet, Abdullah Aydın
P-075
P-053
Makroskopik hematüri ile başvuran hastalarda ürotelyal TCC teşhisinde NMP-22 nin önemi
Diagnostic value of NMP-22 in patients with gross hematuria for bladder TCC
Berg Öngel, Asıf Yıldırım, Enver Özdemir, Turhan Çaşkurlu
Yüksek riskli lokalize prostat kanserli hastlalarda robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi
Robot assisted laparoscopic radical prostatectomy in localized prostate cancer in high risk patients
Serkan Altınova, Muhammed Ersagun Arslan, Muhammet Fuat Özcan, Kemal Ener, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca, Mevlana Derya Balbay
P-076
Kapsaisinin PSA üzerine etkisi var mı?
Mehmet Erol Yıldırım, Erkan Efe, Eyüp Koluş, Şakir Ongun, Ersin Çimentepe
P-054
Mesanenin Küçük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
Small Cell Carcinoma of the Urinary Bladder: Case Report
Uğur Yücetaş, Erkan Erkan, Mehmet Gökhan Çulha, Kemal Behzatoğlu, Bahruz Khaligov, Arman Cekmen, Bülent Mansuroğlu
P-077
Benign Prostat Hipeplazisi ve Prostat Kanseri Ayrımında Trombosit-Lenfosit Oranı
Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer Differentiation via Platelet to Lymphocyte Ratio
Mehmet Kaynar, Mehmet Erol Yildirim, Murat Gül, Özcan Kılıç, Kadir Ceylan, Serdar Göktaş
P-055
Mesane tümörü ile karışan genitoüriner tüberkülozlu hasta olgu sunumu
A case report of genitourinary tuberculosis confused with bladder tumor
Arif Demirbaş, Ahmet Metin Hasçiçek, Mücahit Kabar, Tolga Karakan, Mehmet Ali Karagöz, Demirhan Örsan Demir, Berkan Reşorlu
P-078
Prostat biyopsisinde kullanılan anestezi yöntemi ve saptanan prostat patolojisi erektil fonksiyonları etkiler mi?
Arif Demirbaş, Ömer Gökhan Doluoğlu, Mehmet Ali Karagöz, Berkan Reşorlu
P-056
pT1 Mesane Tümörlü Hastalarda Yeniden Rezeksiyonun (Re-Tur) Etkinliği
Mehmet Yücel, Namık Kemal Hatipoğlu, Cengiz Atakanlı, Soner Yalçınkaya, Galip Dedekargınoğlu, Erol Aras, Ahmet Arıman, Bekir Aras
P-079
Prostat iğne biyopsisi yapılan hastalarda ileri yaşın patoloji sonuçlarına olan etkisi
Muzaffer Eroğlu, Berkan Reşorlu, Arif Demirbaş, Ömer Gökhan Doluoğlu, Demirhan Örsan Demir, Tolga Karakan, Okan Baş, Halil Başar
P-057
20 Yaş ve Altı Mesane Tümörü: 3 Olgu
Ali Çift, Alper Gök, Mehmet Özgür Yücel, Haci Polat, Abdulkadir Pektaş, Bedrettin Kalyenci, İbrahim Halil Erdoğdu, Bilge Aydın Türk
P-080
Prostatın yassı hücreli kanserinin tedavisinde kombine radyoterapi ve hormonoterapi
Muhammet Fatih Kılınç, Ömer Gökhan Doluoğlu, Elif Özer, Tolga Karakan, Arif Demirbaş, Berkan Reşorlu
P-058
Mesane İnvaziv Kanserinde Radikal Sistektomiyanın Sonuçları
Sudeyf İmamverdiyev, Anar Ahadov, Elman Qasımov
P-081
Konya ilinde prostat kanseri hakkında erkeklerin bilinç düzeyinin araştırılması / Evaluation of men for awareness on prostate cancer in Konya
Yiğit Akin, Hakan Gulmez, Mutlu Ates
P-059
Yüksek Dereceli Yüzeysel Mesane Tümörlerinde Re-TUR Sonuçlarımız / Our Re-TUR Results In High Grade Superficial Bladder Tumors
Cem Nedim Yücetürk, Berkan Reşorlu, Berat Cem Özgür, Ömer Gökhan Doluoğlu, Mehmet Melih Sunay, Ahmet Metin Hasçiçek
P-082
Tek Port Robotik Radikal Prostatektomi İlk Deneyimlerimiz /Single Plus One Port Robotic Radical Prostatectomy (SPORP); Initial experience:
İsmail Evren, İsmail Yiğitbaşı, Abdullah Hızır Yavuzsan, Mithat Ekşi, Fuat Aksun, Volkan Tuğcu
P-060
Mesanenin Primer Küçük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
Erkan Efe, Burak Beşir Bulut, Sefa Resim, Eyüp Koluş, Ozan Balakan, Muharrem Bitiren, Bülent Atunoluk
P-083
Duktal adenokarsinom: Prostat bezinde nadir bir antite / Ductal adenocarsinoma: A rare entity of prostate gland
Murat Mehmet Rifaioglu, Tumay Özgür, Ahmet Taner Sunbul, Fusun Aydogan, Nesrin Atci
P-061
Yüzeyel Mesane Tümörlü hastalarda tümör patolojisi ve nötrofil/lenfosit oranı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Investigation of The Relationship Between Sıperficial Bladder Tumor Grades and Neutrophile-to-Lymphocyte Ratio
Bekir Aras, Fatih Uruç, Mehmet Sevim, Ahmet Ürkmez, Aytaç Şahin, Mehmet Yücel
P-084
Robotik Prostatektomi Sırasında Cerrahi ve Anestezi Komplikasyonları Açısından En Güvenilir İntraabdominal Basınç Aralığı Nedir ?
What is the Most Reliable Intraabdominal Pressure Range For Complications of Surgery and Anestesia During Robotic Prostatectomy?
Ramazan Kocakaya, Mustafa Gürkan Yenice, Feyzi Arda Atar, Selçuk Şahin, Abdullah Hızır Yavuzsan, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı
P-062
Mesane tümörlü dokularda ve mesane tümörü olmayan sağlam mesane dokusunda eser element düzeylerinin karşılaştırılması
Özcan Canbey, Mehmet Kaba, Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Halit Demir, Mustafa Güneş, Kerem Taken, Murat Demir, Kadir Ceylan
P-085
Öncesinde prostat cerrahi öyküsü olan sonrasında robot yardımlı laparoskopik prostatektomi operasyonu geçiren hastaların klinik ve
fonksiyonel sonuçları
Volkan Tuğcu, Feyzi Arda Atar, Selçuk Şahin, İsmail Yiğitbaşı, Abdullah Hızır Yavuzsan, Yusuf İlker Çömez, Ali İhsan Taşçı
P-063
İki olgu eşliğinde agresif seyirli mesane sarkomatoid karsinomu
Özgür Efiloğlu, Asıf Yıldırım, Berrin Güçlüer, Tülay Zenginkinet, Ramazan Gökhan Atış, Turhan Çaşkurlu
P-086
Ekstraperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomide Asendan yöntemin Desenden yönteme göre karşılaştırılması
Volkan Tuğcu, Selçuk Şahin, İsmail Yiğitbaşı, Berkan Reşorlu, Yusuf İlker Çömez, Mithat Ekşi, Ali İhsan Taşçı
P-064
Mesanenin Küçük Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumları
Small Cell Carcinoma of Bladder: Case Reports
Esat Namal, Özgül Pamukçu, Emel Gökmen, Ender Tanrıverdi, Serdar Altınay, Dede Şit
P-087
Radyoterapiye Bağlı Rektoprostatic Fistül Olgusu
A Case of Radiotherapy Induced Rectoprostatic Fistula
Arif Özkan, Özkan Onuk, Mustafa Bahadır Can Balcı, Memduh Aydın, Doğan Gönüllü, Barış Nuhoğlu
P-065
Mesane Kanseri ile Metabolik Sendrom İlişkisi / The Assosiation Between Bladder Cancer and Metabolic Syndrome
Emrah Yakut
P-088
P-066
Radikal sistektomide lenfovasküler invazyonun önemi / The importance of lymphovascular invasion at radical cystectomy
Sacit Nuri Görgel, Osman Kose, Ozan Horsanalı, Kutan Özer, Cengiz Girgin
Prostat kanserinde Docetaxel kullanımına bağlı hiperpigmentasyon
Widespread Cutanous Hyperpigemntation In Prostate Cancer Associated With Docataxel
Mehmet Erol Yıldırım, Hüseyin Badem, Seval Erpolat, Ömer Faruk Karataş, Ersin Çimentepe
P-089
P-067
Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu sırasında eksternal iliak ven yaralanması: Olgu sunumu
External iliac vein injury during the bipolar transurethral resection of bladder tumor: A case report
Sacit Nuri Görgel, Ozan Horsanalı, Kutan Özer, Emin Özbek
Uveal melanomu taklit eden prostat adenokarsinomunun koroid metastazı / Choroid metastasis of prostate adenocarcinoma mimicking uveal melanoma
Emre Kandemir, Onur Küçüktopçu, Mehmet Fatih Akbulut, Ahmet Yalçın Berberoğlu, Ali Sezer, Faruk Özgör, Şaban Mimaroğlu, Zafer Gökhan
Gürbüz
P-090
P-068
Mesane tümöründe BCG tedavisi sonrası nüksü tahmin etmede preop tam kan sayımı parametrelerinin bir değeri var mıdır
Does complete blood count has a value in predicting recurrence in bladder tumor after intravesical BCG treatment
Ahmet Çamtosun, Hüseyin Çelik, Ramazan Altıntaş, İbrahim Topçu, Cemal Taşdemir
PSA Seviyesi Yüksek Asemptomatik Hastalarda Ampirik Antiinflamatuvar Tedavi Prostat İğne Biopsi Kararırımızı Değiştirir mi?
Does Empirical Anti-inflammatory Therapy In Asymptomatic Patients With High PSA Level Change Our Prostate Needle Biopsy Decision?
Cem Nedim Yücetürk, Berat Cem Özgür, Berkan Reşorlu, Tolga Karakan, Ömer Gökhan Doluoğlu, Ahmet Metin Hasçiçek
18
19
Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2015
Bilimsel Program / Scientific Program
6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Özel Sayı / 6th Uro-oncology Winter Congress and Course Special Edition
POSTERLER
Poster Oturumu - 3
Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2015
Bilimsel Program / Scientific Program
6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Özel Sayı / 6th Uro-oncology Winter Congress and Course Special Edition
31 Ocak 2015 Cumartesi
10.00-12.00 / Poster Alanı
POSTERLER
Poster Oturumu - 3
31 Ocak 2015 Cumartesi
10.00-12.00 / Poster Alanı
P-091
Transrektal Ultrason Eşliğinde Yapılan Prostat Biopsilerinde Antibiyotik Proflaksisine Başlama Zamanı ve Süresi Önemli mi?
Are Starting Time and Duration For Antibiotic Prophylaxis Important In Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsy?
Cem Nedim Yücetürk, Berat Cem Özgür, Ömer Gökhan Doluoğlu, Muhammet Fatih Kılınç, Tolga Karakan, Arif Demirbaş, Berkan Reşorlu
P-114
Prostat Biyopsisinde Kor Sayısı Gerçeği Yansıtıyor Mu?
Does The Number of Core in Prostate Biopsy Reflect The Fact?
Erkan Erkan, Uğur Yücetaş, Güven Tidim, Hüseyin Aytaç Ateş, Mehmet Gökhan Çulha, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Mustafa Kadihasanoglu
P-092
Rektal floradaki antibiyotik direnci sıklığı ve prostat biyopsisi öncesi hedefe yönelik profilaksinin sepsis oranları üzerine etkisi
Özgür Arıkan, Asıf Yıldırım, Ramazan Gökhan Atış, Berrin Tanıdır, Cenk Gürbüz, Bülent Erol, Yavuz Onur Danacıoğlu, Haluk Vahaboğlu, Turhan Çaşkurlu
P-115
P-093
Supraklavikuler lenf nodu biyopsisi ile tanı konulan prostat kanserinde cilt metastazı: Olgu sunumu
Skin metastasis in a prostate cancer patient diagnosed with supraclavicular lymph node biopsy: case report
Meftun Çulpan, Asıf Yıldırım, Bengü Çobanoğlu, Ramazan Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, Turhan Çaşkurlu
Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda İşlem Öncesi Bilgilendirmenin Ağrı ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi / The Effect of Informing on Pain and Anxiety Levels of Patients Before Transrectal Ultrasound Guided Prostate Biopsy
Güven Tidim, Deniz Kaya, Uğur Yücetaş, Erkan Erkan, Mehmet Gökhan Çulha, Hüseyin Aytaç Ateş, Mustafa Kadihasanoglu
P-116
Kuşkulu testiküler kitle ile kendini gösteren inflamatuar myofibroblastik tümör
Adalat Hasanov, Jamal Musayev, Khumar Ahmadova, Rizvan Rustamov, Hikmat Zeynalov
P-094
Laparoskopik Radikal Prostatektomi: İlk Deneyimlerimiz
Mehmet Kaba, Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Hüseyin Özveren, Hüseyin Eren, Mustafa Güneş, Kerem Taken, Bilal Çeğin
P-117
Paratestiküler kitle oluşumunun ender bir nedeni: klamidyal epididimit
Jamal Musayev, Adalat Hasanov, Ilaha Karimova, Mahira Nazirova, Gulyaz Budagova
P-095
Lokalize Prostat Kanseri Tedavisinde Ekstraperitoneal Laparoskopik ve Retropubik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması
Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Mehmet Kaba, Hüseyin Özveren, Hüseyin Eren, Mustafa Güneş, Kadir Ceylan
P-118
P-096
Radikal Prostatektomi Yapılan Olguların Klinik ve Patolojik Özellikleri
Clinical and Pathological Characteristics of The Radical Prostatectomy Patients
Uğur Yücetaş, Erkan Erkan, Mehmet Gökhan Çulha, Kemal Behzatoğlu, Bahruz Khaligov, Cemalettin Murat, Vural Saçak
Testiküler kitle sebebiyle radikal orşiektomi yapılan 140 hastanın verilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of radical orchiectomy results of 140 patients with testicular mass
Asıf Yıldırım, Özgür Arıkan, İsmail Ulus, Ramazan Gökhan Atış, Cenk Gürbüz, Bülent Erol, Erol Peltekoğlu, Şeyma Özkanlı, Utku Sarı, Turhan
Çaşkurlu
P-119
P-097
Prostat kanseri tanısında, platelet- lenfosit oranı yardımcı bir marker olabilir mi?
Özgür Haki Yüksel, Ahmet Ürkmez, Fatih Uruç, Aytaç Şahin, Serkan Akan, Çağlar Yıldırım, Ayhan Verit
Testis tümörlü hastalarda hematolojik değerlendirme / Hematological evolution of patients with testicular cancer
Orhan Koca, Musab Ali Kutluhan, Mehmet Akyüz, Bilal Karaman, Metin Öztürk, Muhammet İhsan Karaman
P-120
P-098
Klinik olarak lokalize ve lokal ileri evre prostat kanserinde retropubik radikal prostatektomi sonrası on yıllık takiplerde biyokimyasal nüks
ve biyokimyasal nüksü etkileyen faktörler
Cavit Ceylan, Erdoğan Ağlamış, Ömer Doluoğlu, İbrahim Keleş, Eymen Gazel, Metin Yığman, Öner Odabaş
Testis tümörlü hastalarda intratubuler germ hücreli neoplazi antitesi
Intratubular Germ Cell Neoplasia Entity in Patients with Testicular Tumor
Mehmet Akyüz, Emre Tokuç, Bilal Karaman, Orhan Koca, Metin Öztürk, Zülfü Sertkaya, Muhammet İhsan Karaman
P-121
P-099
Brucella prostatiti nedeniyle yükselen PSA: Nadir görülen bruselloz vakası
Lütfi Canat, Akif Erbin, Neşe Ateş Demirci
Testis tümörü öntanısı ile radikal orşiektomi yapılan hastaların retrospektif analizi
Retrospective analysis of patients diagnosed as testicular tumor which are operated with radical orchiectomy
Mehmet Akyüz, Emre Tokuç, Bilal Karaman, Orhan Koca, Metin Öztürk, Selçuk Kaba, Muhammet İhsan Karaman
P-100
Trus Eşliğinde Prostat Biyopsilerinde Hazır Biyopsi Kitlerinin (GEOTEC) Güvenilirlik ve Geçerliliği
Mehmet Nuri Güneş, Erçin Altıok, Serkan Seyhan, Erhan Erdoğan, Enver Özdemir, Berk Öngel, Hüseyin Koçan, Abdulkadir Gümrah, Fuat Ernis Su
P-122
P-101
Periprostatik sinir bloğunda lidokain ve lidokain+bupivakain kombinasyonun karşılaştırılması
Comparation of lidocaine and lidocaine+bupivacaine combination in periprostatic nerve block
Ali Haydar Yılmaz, Elif Ziypak, Mehmet Aksoy, Şenol Adanur, Hüseyin Koçakgöl, Şaban Oğuz Demirdögen, Tevfik Ziypak, Özkan Polat
Nadir bir testis tümörü: Alveoler Rabdomyosarkom
An extremely rare case of testicular malign neoplasm; alveolar subtype of rhabdomyosarcoma with long term follow-up
Tümay İpekçi, Yiğit Akın, Mustafa Burak Hoşcan, Ahmet Tunçkıran
P-123
Adenomatoid tümörlü hasta olgu sunumu
Arif Demirbaş, Ömer Gökhan Doluoğlu, Mücahit Kabar, Tolga Karakan, Mehmet Ali Karagöz, Demirhan Örsan Demir, Berkan Reşorlu
P-102
Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Senkronize Böbrek ve Prostat Kanseri /
Synchronized Kidney and Prostate Cancer in an Ankylosing Spondylitis Patient
Murat Akand, Özcan Kılıç, Mehmet Kaynar, Emre Altıntaş, Kadir Ceylan, Serdar Göktaş
P-124
Testiküler Kitlenin Nadir Sebebi: Fıtık Eşliğinde Paratestiküler Liposarkom Olgusu
A Rare Cause of Testicular Mass: A Case of Paratesticular Liposarcoma Accompanied by Hernia
Mehmet Kaynar, Murat Akand, Murat Gül, Serdar Göktaş
P-103
Biopsi işlemi sırasında prediktör olarak VAS
Erdal Benli, Abdullah Çırakoğlu, Sema Nur Ayyıldız, Ali Ayyıldız
P-125
Altı yıllık sürede testis tümörü süphesiyle opere edilen hastaların sonuçları
Ali Sezer, Onur Küçüktopcu, Emre Kandemir, Fatih Akbulut, Faruk Özgör, Abdulmutalip Şimşek, Yalçın Berberoğlu, Gökhan Gürbüz
P-104
Düşük riskli, lokalize prostat kanserli hastalarda PSA seviyeleri üzerinde National Institutes of Health category IV prostatitin herhangibir
etkisi var mıdır?
Is there any significance of National Institutes of Health category IV prostatitis on PSA levels in low- risk, localized prostate cancer patients?
Ömer Gökhan Doluoğlu, Cavit Ceylan, Muhammed Fatih Kilinc, Eymen Gazel, Berkan Resorlu, Oner Odabas
P-126
Vaka Sunumu: Yetişkin Testiküler Pür Yolk Sac Tümör, Nadir Bir Vaka
Engin Kaya, Burak Köprü, Turgay Ebiloğlu, Anar İsmayilov, Serkan Aksoy, Yusuf Kibar, Ufuk Demirkılıç
P-127
Testis kanserlerinde periferik kanda nötrofil-lenfosit oranıyla tümör agresifliği arasındaki ilişki
Peripheral blood neutrophil to lymphocyte ratio is positively correlated with tumour agressiveness in testicular cancer
Kutan Özer, Mustafa Ozan Horsanalı, Sacit Nuri Görgel, Emin Özbek
P-105
Transrektal prostat biyopsisi ve radikal prostatektomi spesmen histopatolojisi arasındaki tutarlılık
Ali Haydar Yılmaz, Şenol Adanur, Tevfik Ziypak, Şaban Oğuz Demirdöğen, Turgut Yapanoğlu, Güray Okyar
P-128
P-106
Senkronize Primer Akciğer ve Prostat Adenokarsinom Olgusu / A Case of Synchronized Primary Lung and Prostate Adenocarcinoma
Mehmet Kaynar, Murat Gül, Ceyhan Uğurluoğlu, Serdar Göktaş
Burned-out testis tümörü; İliak lenfadenopati ile tanılanan olgu sunumu
Arif Kalkanlı, Nusret Can Çilesiz, Arif Özkan, Özkan Onuk, Kadir Demir, Barış Nuhoğlu
P-129
P-107
Sistemik tedavi ve radyoterapi ile tedavi edilen prostat sarkomatoid karsinomu: Vaka sunumu
Berna Akkuş Yıldırım, Ozan Cem Güler, Nebil Bal, Cem Önal
Transrektal prostat iğne biyopsi sonuçlarımız; 1193 vakanın analizi
Selçuk Sarıkaya, Erman Damar, Murat Yıldırım, Çağrı Şenocak, Ömer Faruk Bozkurt
P-130
P-108
Radikal Prostatektomi Sonrası Uzun Üretral Darlık Gelişmiş Olguda Distal Sirküler Fasyokutanöz Penil Flep İle Üretroplasti
Coşkun Şahin, Mehmet Kalkan, Yeşim Üçkurt
Prostat Kanserinin Nadir Görülen Histopatolojik Alt tipi; Musinöz Adenokarsinom
Ercan Kazan, Akın Soner Amasyalı, Abdullah Akkurt, Mehmet Şirin Ertek, Alper Nesip Manav, Nil Çulhacı, Haluk Erol
P-131
P-109
Prostat Biopsisine Bağlı Ürosepsis Gelişen Olguların Klinik Özellikleri
Yeşim Üçkurt, Hülya Çaşkurlu, Mehmet Kalkan, Coşkun Şahin, Ömer Etlik
Prostat Biyopsi Ve Radikal Prostatektomi Spesmenlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Biopsy And Radical Prostatectomy Specimens
Çağdaş Şenel, Ali Bahşaliyev, Anıl Erkan, Melih Balcı, Özer Güzel, Altuğ Tuncel, Yılmaz Aslan, Ali Atan
P-110
Prostat Transüretral Rezeksiyonu (TUR-P) Sonrası Devam Eden Alt Üriner Sistem Semptomlarıyla Seyreden Nadir Bir Prostat Kanseri:
Karsinosarkom
Hüseyin Tomruk, Serdar Yalçın, Sercan Yılmaz, Sami Uğuz, Engin Kaya, Burak Köprü, Emin Seferov, Yusuf Kibar
P-132
Case series of paratesticular masses: New perspectives of treatment modalities
Hüseyin Acinikli, Göksel Bayar, Sinan Levent Kireççi, Ayhan Dalkılınç, Kaya Horasanlı, Fevziye Kabukçuoğlu, Kamile Gülçin Eken
P-133
P-111
Nadir bir konstipasyon nedeni: prostatın leiomiyosarkomu
Engin Kaya, Nuri Karadurmuş, Serdar Yalçın, Hüseyin Tomruk, Bahadır Topuz, Sami Uğuz, Turgay Ebiloğlu, Yusuf Kibar
The warm ishemia related postoperative renal dysfunction in elective laparoscopic partial nephrectomy recovers during mid-term follow-up.
Selcuk Erdem, Abubekir Boyuk, Tzevat Tefik, Barıs Yucel, Samet Verep, Oner Sanli
P-112
Prostatta Adenoid Kistik/Bazaloid Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu / Prostate Adenoid Cystic and Basaloid Cell Carcinoma: A Case Report
Uğur Yücetaş, Mehmet Gökhan Çulha, Erkan Erkan, Kemal Behzatoğlu, Bahruz Khaligov, Mustafa Kadıhasanoğlu, Cemalettin Murat
P-134
Transrektal Prostat Biyopsisi Sonrası Akut Bakteriyel Prostatit Sıklığı ve Risk Faktörleri
Mehmet İnci, Mürsel Davarcı, Erhan Yengil, M. Murat Rifaioğlu, Fatih Rüştü, Yalçınkaya, Onur Demirbaş, Vicdan Köksaldı Motor, Melek İnci
P-113
Prostat Biyopsisi Kor Sayısı İle Kanser Saptama Oranı Arasındaki İlişki / Relationship Between Prostate Biopsy Core Number and Cancer
Detection Rate
Uğur Yücetaş, Erkan Erkan, Hüseyin Aytaç Ateş, Mehmet Gökhan Çulha, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Mustafa Kadıhasanoğlu, Vural Saçak
20
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
65
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content