close

Вход

Log in using OpenID

"Nasıl Bir Dünya İstersiniz" Konulu Mektup Yazma Yarışması.

embedDownload
T.C.
MILLI ETM BAKANLDI
Yenilik ye Eitim Teknolojileri Genel MüdürIüü
30/10/2014
Sayi : 88013337/821.05/4908909
Konu: Mektup Yazma Yarimasi
VALILIdIINE
(I! Milli Egitim MUdurlügu)
Ilgi
:Posta ye Teigraf Teki1ati Anonim Sirketi'nin (PTT), 08.10.20 14 tarihli ye
53754184-799-13576 sayili yazisi.
PTT'nin, Dunya Postalar Birligi (UPU) ibir1igi ile ulusal ye uluslararasi dUzeydeki
resmi ye Ozel turn ilkoku!, ortaokul ye use duzeymdeki okullardan 15 yap alti ögrencilerin
katilabilecegi "Nasil Bir Dünyada Yetimek Istersiniz?" konulu "44. Uluslararasi Mektup
Yazma Yarimasi" düzenlemek istedikierine i1ikin ilgi yazisi ince1enmitir.
Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Milli Egitim Temel Kanunu ile TUrk Milli
Egitiminin gene] amaçlanna uygun olarak, ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ye
amaçlara aykirilik tekil etmeyecek eki1de, denetimleri ilgili okul ye u/lice milli egitim
müdürlükleri tarafindan gerçek!etiri1mek Uzere soz konusu etkinhigin yapilmasi uygun
gorUImUtur.
Bilgilerinizi ye geregini rica ederim.
M. Sadik ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK: Ilgi yazi ye ekieri (3 sayfa)
DA1TIM:
Geregi:
B Plani
Konya YoluiT.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Egitim Gene! MudurlUgU
Ortaögretim Genel MUdtir1uU
Ozel Ogretim Kurumlan Gene! Mudurlugu
Mesleki ye Teknik Egitim Genel Mudurlugu
Din Ogretimi Genel MudurlugU
AB ye Dip 11iki1er Gene! MudUrlugU
Ayrintili bilgi 19 m: Yaar pAHiN (Uz. Ogretmen)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0 312)2238736
".r'
(7'
PU
'
T.C.
POSTA VE TELGRAF TESKILATI ANONIM SIRKETI
Insan Kaynaklari Daire Bakanlii
WED!
Sap :53754184-799-13576
Konu :44.Uluslararasi Mektup Yazrna Yarimasi
08/10t2014
MILLI ECIITIM BAKANLICH
(Yenilik ye Egitim Teknolojileri Gene! MudQrlUgU)
061 00/ANKARA
Dünva Posta Birligi (UPU) tarafindan her yil duzen!enen mektup yazma yarrnasi bu yd da
uluslararasi duzeyde yaptiacak olup, 44. Uluslararasi Mektup Yazma Yarimasi 1cm "Nasil bir
dunyada yetimek istersiniz?" konusu seçiEmitir.
Ulkemiz bu yarmaya 1983 ythndan bu yana katilmakta olup, Mektup Yazma Yarmastna alt
kurallari1iiktesunuImutur. ID Ike genelinde duyuru yapilarak, okullarin yarima kuraflarina
uygun lekilde varimaya katilim!aranin saglanmasi,
-Mektuplarda mutlaka ad, sovad, tarih, yer ye adayin imzasinrn yer almasi ye I adet vesikalik
fotogralin ekienmesi.
- Mektuplarin 500 kelimeden az. 800 kelimeden ise làzla olmayacak ekiIde yazalmai.
-Mektuplartn "UPU Mektup Yazma Yarimasi PTT A.S. Gene! Mudflr!ugu Insan
Kaynaklari Daire Bakanligi 06101 Ulus / ANKARA adresine gonderilmesi gerekmektedir.
Bilgi ye geregini arz ederiz.
Ozay ATBA5
GeneIMudur Yard nm
Osman TURAL
YOnetim Kunilu Bakai
.
j
Gene! Mudiir
EK:
Ek-! : KURALLAR
fi
"
T
Yenilik ye Egitint It kimlojilcri
Genel Müdiirlügü
LrRo IMZA1iD1k
13
.O.8.'Eki r 014
Not: Bu beige, 5070 sayili Elektmnik !mza Kanununun 5. Maddesi geregince elektmnik imza He imzatanmiStir.
Schit Tencn Kaimaz Cad, No2 Kal:2/3 Ayra1t bilgi Kin uiitxttZKARAGOZ
1 elefon: (312)509 56 85 Faks: (312(3095694
e-posta: ikegitiim24ft govir Elekironik ALt t.pltgov.tr
12
Uluslararasi Mektup Yazma Yarimasinan Kurallari
Konu:
Dunya Posta Birligi (UPU) tarafindan 44. Uluslararasi Mektup Yazma Yarimasi için "Nasil
bir dünvada yetimek istersiniz?" konusu seçiImitir.
1. Amaç
Uluslararasi Gençler Mektup Yazma Yarimasinin amaci; gençlerin yazi yazma ye
düüncelerini açikça ifade etme yetenegini gelitinnek, mektup yazma zevklerini tevik
etmek, ye UPU'nun temel gorevlerinden biri olan uluslararasi dostluk baglarini
kuvvetlendirmektir.
2. Katilim
-
15 ya ye altindaki gender yarImaya katilabilirler.
- Uluslararasi Büro, dogrudan okullar veya ,cahzslar larafindan yapilan ba.vurular:
kabul eImeyecekzir.
3. Mekiuplarin sunumu ye içerii
a. Yeni ye daha once yayrnlanmami mektuplar sunulacaktir.
b. Mektuplar, mektup formunda yazilmalidir ye bir rnektupta olmasi gereken turn
unsurlari taimalidir (yer ye tarih, ahci adresi, nezaket ye selamlama kurallari,
adayin imzasi).
c. Mektuplar yazildikian dude 800 kelimeyi gecrneyecektir (En az 500, en fazia 800
kelirneden o1uma1idir).
d. Ogrenciler rnektup kaidinrn arka sayfasina adini, soyadini, sinifini, doum tarihini,
okul adi ye adresini, telefon numarasini belirten bir etiket yapistiracaktir.
e. Ogrencinin JPEG formatinda kaliteli bir fotorafi rnektuba eklenecektir.
f. Yarirnaya katilacak mektuplar, okul müdürlüklerinde oIuturulacak komisyon
tarafindan deerlendiriIdikten sonra ilk üçe giren mektuplar fist yazi ye tutanak
He kurumumuza gonderilecektir. Kiisel bavuru1ar degerlendirilmeyecektir.
4. Telif Hakki
Yanmacilar, yanimaya katilan mektuplarla ilgili olarak mektuplarin teslirninden itibaren
herhangi bir hak talep edemezier, iadesini isteyemezler.
Mektup sahibinin hakki saki kalmak artiyla mektubun turn imtiyazi yarirnayi duzenleyen
Sirketirnize aittir. Yarirnaya katilanlar bu arti kabul etmi sayilir.
Odül alan rnektuplar ile yayirnlanmaya uygun gorulen turn mektuplar Sirketirniz tarafrndan
bir kitap haline getirebilir.
5. Teslim Sekli:
11 genelinde okullara duyuru yapildiktan sonra mektuplar 20 Subat 2015 tarihine kadar okul
müdürlUkleri araciligi ile;
UPU Mektup Yazma Yarimasi PTT A.S. Genel Mudurlugti Insan Kaynakiari Daire
Bakanligi 06101 Ulus / ANKARA
adresine postayla gonderilecektir. han edilen son teslim gununden sonra gonderilen mektuplar
yarimaya dahil edilmeyecektir.
6. Yar,ma Takvimi:
- Duyurularin Yapilmasi:
- Mektuplann Son Teslim Tarihi:
- Kornisyon calirna1ari:
13 Ekirn 2014
23 $ubat 2015
Mart 2015
7. Komisyon Oluumu:
Degerlendirme. Gene] Mudurlugurnuzden gorevlendirilecek personel ye Ankara Valiligi 11
Milli Egitim Mudurlugunun gorevlendirecegi iki ogretrnenden oluacak kornisyon tarafindan
yapilacaktir. Kornisyon Uyeleri kendi aralannda bir bakan secer ye degerlendirme kistaslarini
belirler.
8. Degerlendirme ye Duyuru:
Yarimaya katilan rnektuplar komisyon tarafindan degerlendirilir. Yanma sonuçlan Genel
MildilrlilgCimijz ,,vw,%v.ptt.gov.tr adresli sitesinde ilan edilecektir,
9. Oduller:
Birincilik OdU!ü:
3000 (uçbin) TL. ye orta boy pul albürnu
tkincilik Odülü:
2500 (ikibinbeyuz) IL ye orta boy pul albürnü
Uçuncu!uk Odulu: 2000 (ikibin) TL ye orta boy pul albUmU
Ulkernizi temsil edecek mektup. Dunya Posta Birligi Uluslararasi BUro tarafindan yapilacak
degerlendirmede derece aldigi taktirde ayrica odullendirilecektir.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 301 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа