close

Enter

Log in using OpenID

aziz ruhları için mevlit okutulan darüşşafaka bağışçılarının listesine

embedDownload
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ’NDEN MEVLİD
Ulu önderimiz aziz ATATÜRK ve silah arkadaşları ile Darüşşafaka’nın Kurucuları
Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sadrazam
Sakızlı Es’ad Paşa ve Ali Naki Efendi, kuruluşunu madden ve manen destekleyen ve onaylayan Sultan
Abdülaziz Han ile Askeri Mektepler Nazırı Süleyman Paşa, Adliye Nazırı Hüseyin Rıza Paşa,
Darphane Nazırı Tevfik Efendi, Sadrazam Cevad Paşa, PTT Nazırı İzzet Efendi, Şehremini Server
Paşa, Müderris Marufizade Mehmet Ziyaeddin, Mustafa Hilmi Paşa, İbrahim Tevfik Bey, Süleyman
Tevfik Bey, Sadık Paşa, Manastırlı Rıfat Bey, İşkodra Valisi Bedri Paşa, Mehmet Rıfat Paşa, Hüseyin
Paşa, Ragıp Paşa, Dr.Mazlum Efendi, Hafız Mehmet Bey, Dr.Tevfik Bey, Maliye Nazırı Nazif Paşa,
Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rasim, İsmail Safa, Salih Zeki, Prof.İhsan Rıfat Sabar,
Hasan Ferid, Mehmet İzzet, Hüseyin Remzi ve Mısır Hidivi İsmail Paşa, Maliye Nazırı Mustafa Fazıl
Paşa, Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa, Fuad Paşa, Şurayı Devlet Reisi Yusuf Kamil Paşa,
Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi, Sadrazam Mustafa Naili Paşa, Dahiliye Nazırı Rüştü Paşa,
Bahriye Nazırı Mahmut Paşa, Server Efendi, Halil Bey, Namık Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Hüseyin
Haki Efendi, Rıza Paşa, Cevdet Paşa, Rüstem Paşa, Hüseyin Hüsnü Paşa, Safvet Paşa, Mahmut Kabuli
Paşa, Kani Paşa, Emin Muhlis Paşa, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Halil İbrahim Paşa, Cemil Paşa, Afif
Bey, Emin Bey, Cemil Bey, Mehmet Halit Paşa, Mehmet Asım Paşa, Salih Bey, İbrahim Ethem Pertev
Paşa, Hakkı Bey, Maarif Nazırı Abdüllatif Subhi Paşa, Ferid Efendi, Said Efendi, Osman Paşa,
Sadullah Paşa, Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa, Ahmet Muhtar Bey, Ahmet Münşavi Paşa,
Evrenozzade Ahmet Sırrı Bey, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa ve eşi, Ali Mahir Efendi, Ali Rıza Efendi,
Asaf Bey, Şeyh Hasan Hayri Efendinin eşi Ayşe Hanım, Şeyh Mehmet Bahaeddin Efendi, Baki Bey,
Cevher Hanım, Ebülhüda Efendi, Emine Nevber Hanım, Maarif Nazırı Emrullah Efendi, Irak Kralı
Faysal, Libya Meliki İdris El Sunusi, Faik Efendi, Habib Bey, Halime Hanım, Hakkı Bey, Hasan
Hüsnü Efendi, Şeyhülislam Hayri Efendi, Hüseyin Hasıb Bey ve eşi Hayriye Hanım, Manizade Hacı
Hüseyin Bey, Çin Türklerinden Hüseyin Musa Efendi, İbrahim Ethem Paşa, İbrahim Pertev Bey, İlyas
Bey ve eşi Nadire Elburuz, Hacı Hüseyinzade Mahmut Bey, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa,
Muhsinzade Mehmet Paşa, Mehmet Ali Bey, Başmabeyinci ve “Osmanbey Matbaası” kurucusu
Matbaacı Osmanbey, Nudiye Tevfik Hanım, TEVGİL Nezhun (Nezhun Tevgil Vakfı Kurucusu),
Matbaacı Osman Beyin torunu Nimet Hanım, Mehmet Saim Bey, Mustafa Ağa, Mustafa Tal’at Bey,
Mustafa Efendi, İran Şahı Muzafferüddin Şah, Mollazade Hacı Sadık Ağa, Prenses Nevcivan Hanım,
Mühendis Nuri Bey, Evrenoszade Rukiye Hanım, Sadrazam Said Paşa, Prens Said Halim Paşa, Ferik
Dr.Selami Paşa, Macar Osman Paşanın kızı Şair Nigar Hanım, Hatice NİGAR, Nebire NİGAR, Münir
NİGAR, Feridun NİGAR, Salih Keramet NİGAR, Şakir Paşa, Tevfik Paşa, Vasıf Bey, Fatma Zehra
Hanım, Zeliha Refet Hanım, Zeliha Hanım, Yusuf Kamil Paşanın eşi Zeynep Kamil Hanım, Büyük
ATATÜRK’ün annesi Zübeyde Hanımefendi ve İsmet Hanım, Naciye Hanım, Ahmed Bey, Ömer Bey,
Büyük ATATÜRK’ün kız kardeşi Makbule ATADAN, ABASIYANIK Sait Faik, ABASIYANIK
Makbule, ABDUŞ E.Feride, ABACIK Afife, ACAR Nevin, ACAR Melahat-Cemal, ACAR Huriye,
AÇIKBAŞ A.Sami, ADİL Selahattin, ADALI F.Türkan, AFACAN Mehmet Can, AFİR DürrüşehvarÖ.Faruk-Muvaffak, AĞLARCI Aysan, AĞRIBOZLU Vecihe, AKA Nimet, AKPINAR Turgut,
AKRA F.Ayça, AKRA Güner, AKRA Selma, AKAT Mehmet, AKALIN Neyap, AKALIN Hafize,
AKALINLI Gülsen, AKARSU Media-Mürşide, AKAT E.Neriman, AKAY Nevzat, AKBAY Fatma,
AKBIYIK Emine, AKBIYIK A.Süreyya, AKÇA Müeddep, AKÇADOĞAN C.Kamil, AKÇİT
Mesrure-Fahire, AKÇİT Vesime (Mithat Paşa torunu), AKDOĞAN Emine, AKDOĞAN Ayşe,
AKGÖNÜL F.Şadıman, AKHUN Celal, AKIN Behice ve oğulları, AKIN Suphiye, AKİNSAN Sevim,
AKKAYA H.Suat, AKMAN Ömer-Hilmiye, AKMAN Nihal, AKMAN M.Güler, AKINSAL
Abdülkadir, AKMİRZA Habibe-M.Emin-Fevziye, AKOK Cemil, AKŞEN Feriha, AKTOĞU SabriyeA.Ragıp, AKTUTAY Tuğrul, AKÜREN E. Leman, AKVERDİ Münire, AKYILDIZ Hayriye,
ALKAN Ali-Pakize, ALEMDAR Perihan, ALAGÖZ Cemal-Zehra, ALADAĞ Remzi, ALANYALI
Dr.Bekir, Nebile-H.Hüsnü-Ethem Yetkiner, ALANYALI İlhan, ALP Sevim, ALPAR N.Halim,
ALPER Aysel, ALPGİRAY İ.Etem, ALPTİMUÇİN H.Serbülent, ALPSOY H.Nihal, ALTAN Zehra,
ALTAN H.Fitnat, ALTINORAK Gönül, ALTINBAY Zeliha, ALTINBAY Raville, ALTINTAS
Şecaattin, ALTUNALEV Muazzez, ALTUNAY Zübeyde, ALTUNCU Saadet, ASHAPOĞLU Vesile,
ANDER V.Zeliha, ANAFARTA İfakat Hasna, ANTEL Nazime, ANCEL Vehibe, ANDAÇ Arif –
Hatice, ANDAY Saide, ANLI Sevim, ANLI Selim, ANLI Saadet, ARAS Z.Şerife, ARAS İ.HakkıZ.Mukadder, ARAS (Salahor) Sevin, ARALONGUN Sevim, ARBAŞ Makbule, ARCAN Yahya,
ARDA F.Güzin, ARDA Hacer, AREL İ.Talat, ARGIN O.Refik, ARIM A.Vassaf, ARIN Atiye,
ARINDOR Nezahat, ARIKAN Fikret, ARIKAN Bedia-A.Hayati, ARIKAN Cemile, ARIKOĞLU
Ülker, ARISAN Yücel, ARUN Fuat-Ahsen, ARUTÜRK A.Güzin, ARUTÜRK Müyesser, ARUTÜRK
Cemalettin, ARTUNÇ Perihan, ATABEK İ.Emin-Asiye-Ziyat, ATABEK Nedret, ARDOĞA
A.Sacide, ARKAN Reşide Mayda, ARKAN Bedriye, ARKIN Ramazan, ARMAN Sünyan-F.SinaA.Hatice, ARMAN R.Mediha, ARNOD G.Melek, ARSAN M.Bülent-Neriman, ARSLAN F.AliyeGönül, ARSLAN Fatma, ARSLANOĞLU Şevket, ARSEVEN S.Esad, ARTUN A.Sadberk- Emine
Beria-H.Meliha, ARUMAN C.Tayyibe, ARTUMAR Refet, ASHAPOĞLU Vesile, ASIM A.Belkıs,
ASİLER N.Mehmet-Nevres-Meliha, AŞÇI Ümmi, ATAĞ Fethi, ATABEY Orhan, ATABİNEN
A.Reşit- Saffet, ATADENİZ Fatma, ATAYTÜR Şükran, ATAK Binnaz, ATAER Ayşe, ATAKAN
İsmail-Seniha-A.Tufan-Bekir-Fazilet, ATAKAN Asiye, ATALAY Müslim, ATAMER Fehamet,
ATAMER R.Asuman, ATASAĞUN Ayten-Nezaket, ATAV Atalay Behice, F.Seniha, ATÇI Salise,
ATATÜR F.Nihal-A.Giray, AVAROĞLU Aysel, AVŞAR Melahat, AYANTUR H.Nimet,
AYAŞLIGİL F.Durser, AYBAR A.Hayriye, AYDAŞIK Ömer, AYDEMİR Şevket, AYDIN M.
Niyazi, AYDINİÇ Sudi-Münevver, AYDIN M.Niyazi, AYEL Hatice-Mükerrem, AYGÖK Emine
Nihal, AYKAN Şükran, AYLA A.Şefik-Latife, AYKUT Timügan, AYTAÇ A.İlhami, AYTAÇ
M.Fettah, AYTÖRE Sabiha, AYSOY Osman-Fatma Mebrure, AYSU Süleyman-Sadiye, BABAN
F.Nezihe, BABAN Gülseri, BABAOĞLU Sevgi, BAÇE Hatice, BAHAROĞLU Tahri, BAKLAVACI
Tahire Sıdıka-Ayşe Sıdıka, BALANSAĞ Lütfiye, BALCIOĞLU Emine, BALCI Mürüvvet-S.Sadi,
BALCI Nadire, BALIKCIOĞLU Perihan, BALÇIKOĞLU Münevver, BARIN A. Fazilet, BARKAN
Fatma, BATIGÖÇ Fuat, BATUK Nevin, BAŞAR Saadet, BAŞAR Muzaffer, BAŞARIR Mehlika,
BAŞARAN Osman, BAŞARAN Bakiye, BAŞLI Ayşe, BAŞMAN Şefik, BAŞTAYMAZ Handan,
BAŞTÜRK Fahriye, BAŞTÜRK Müzeyyen, BAYDARGİL Süreyya, BAYHUN Hamit,
BAYRAKTAR Belkıs, BAYKENT Nebil-N.Hürrem, BAYKAL Mebrure, BAYSAN İstiklal,
BAYSAN Makbule, BAYSAL Hatice-Muzaffer-Tacettin-Nazmiye, BAYRI
Maide-M.Halit,
BECERAL Hadiye, BEÇE Hatice, BEÇKEN Fahriye, BEHRİ H.Kutsiye, BEDİZCİ Meliha,
BEKİROĞLU Belkıs, BELBEK Mediha, BELİR M.Nuri-Zahide, BELİR Saime, BENGİ Hayriye,
BENHÜR Hüsrev, BENLİOĞLU Semiha - Abdurrahman, BERKAY Sümer, BERKAN Ummi,
BERKER Dr.Reşit Sami, BERKMEN Berika, BERTUĞ Macide, BESEN A.Nevin, BEŞER Emine
Semahat, BEYLİKÇİ Medine, BEYTUR Mutahhare Destine, BEZMEN Nazım, BİBERCİ F.Hadiye,
BİLEN Perihan, BİLENLER Müzeyyen, BİLENSOY Nermin, BİLGE E.Mişkat, BİLGE M.OrhanF.Azize, BİLGİN Süreyya, BİNGÖL E.Reşat, BİNGÜLER H.Ulviye, BİRKEN Aymelek, BİRKUL
N.Şadi - Vedia, BİRBENDE Ahmet - Zehra, BİREN Mehmet Ali, BİRMEN Naci, BİTER E.Salise,
BORA Mehmet Hatice-Nimet, BORAY Nezihe-Ali Sami, BOYSAN Ahmet-İdris - Mihriban,
BOYAR Ali Sami, BOYER Nefise-Mahmut-Zekai-Hadiye-Orhan Cavit-Leman-Recai, BOYSAN
Mustafa, BOYSAN İlhan, BOZÇAĞA Celal, BOZDAĞ Mahmure, BOZAN H.Ülker-İbrahim, BULK
Mukaddes, BULUĞ Selçuk, BULKAN Şerife, BURSALI H.Nuran, BUTAK Behzad - Lamia,
BÜTÜN Mahmut Nedim, BÜTÜN Naciye, BURAT A.Nuri-Fatma – Necmi – Fatma Lütfiye, Nazım
İvat Turhan ve BURAT Aileleleri (Emin, Feriye, Huriye, Fuat, Hatice, Selime, Saliha, Feriye, Hatice,
Hayriye, Huriye, İvat, Mahipeyker, Esma, Refika, Ayşe, Sultan, Mahide, Müevved, Muhasim, Fehime,
Sakine, Emin,Ali Nazım, Kaptan Mehmet, Muammer, Vedat, Fuat, Ruhi Sedat, Rüşdü, Enderunlu
Hafız İsmail, Fahri, Muhsin, Osman, İsmail, Mehmet Satık, Dr.Celal Öker, İsmail, Mehmet, Ferdi,
Muhiddin, Fahri, Hasan, Saner, Ahmet, Necati Bey), BULDUR Saliha-Yaşar, BULAK Saadet-CemilSemahat, BÜKET Bezzazzade Hacı Mehmet, BÜRGE Server, BÜLDER Adviye, BÜYÜKAYLA
F.Ulviye, BÜYÜKERKMEN F.Cevza, BÜYÜKÖĞÜT A.Semiha, BÜYÜKTUNCA Güngör,
BÜYÜKSEZER Bedia, CAN Habibe, CAN Sami, CANBEKLİ M.Zihni, CEBECİ İ.Hakkı,
CEBECİLER F.Hadiye, CEDELEÇOĞLU Kemal, CEN Müstebşire-A.Ferruh, CEVANŞİR Cemşit
Han, CEYLAN A.Selma, CEYSEY Halil-Seniha, CİCİ Şemsi Felek, CİNBALTAN Fevziye,
COŞKUNCAN Hatice, COŞKUN Mahmut, COŞKUN Adnan, ÇAĞALI Şayeste, ÇAĞATAY
Sabahat, ÇAĞLAYAN F.Zekiye-M.Zeki-E.Firdevs, ÇAK Adviye, ÇADIRCIOĞLU A.Akif,
ÇAKIROĞLU Fahri (Çakıroğlu Vakfı Kurucusu), ÇAKIN Necibe, ÇALIM Fatma, ÇALIŞKAN ZiyaAsiye, ÇALCI İrfan, ÇAM Adalet-Selahattin, ÇANKAYA Ahmet, ÇATALCALI H.Fikret-Süheyla,
ÇATALTAŞ A.İhsan, ÇAYKARA Mahir-Bedia, ÇAVLI Mislicihan, ÇAVDAR Hamza, ÇELEBİ
İsmail-Cemile-Hadi-Hadiye, ÇELEBİ Şirin, ÇELEBİOĞLU A.Hikmet, ÇELENKLER Müzeyyen,
ÇELİK Sevim, ÇELİKÖZ Melek, ÇETİN İ.Suat, ÇETİNEL Fatma, ÇEVİKER Burhanettin-Emine,
ÇEYREKOĞLU ÇINAR Murat, Hüseyin, ÇİTAK Nermin, ÇOLAKOĞLU Mukaddes, ÇÖL Fatma,
ÇÖLGÖREN M.Nuri-Mediha, CÖMERT Sebahat, ÇÖZGEN Melih, ÇÜRÜKSULU Lamia, DAĞ
Şevket, DAĞDEVİREN Nebahat, DAĞPINAR H.Reşit , DAĞPINAR M.Ali, DALLI Ahmet, DAMCI
M.Adnan, DAMGACI F.Mihrünnisa-F.Hayrünnisa-Ahmet Adem-Dinar, DAMAR F.Kaşif,
DAMATOĞLU A.Neşet-Vecihe, DARCAN A.Refik-Ümmügülsüm, DAVUTOĞLU Zikrullah,
DEDEOĞLU Fikret, DEĞER M.Nihat, DENİZDOĞAN Remziye, DENİZALTI Hayriye-Mehmet,
DENİZSEVER Nizamettin, DENKER İbrahim, DENKER M.Magdalena, DENLİ Nadide,
DEMİRCAN S.Macit, DEMİR Enver-Mürüvvet, DEMİR Kadriye, DEMİRTEKİN C.Müjgan,
DERKAN Mehveş, DEREKÖYLÜ M.Tevfik, DEMİREL H.Gemmy, DEVRES İ.Rıza, DEVİRİM
S.Mustafa-Mürüvvet, DİCLELİ Lamia, DİKMEN Ali, DİKMEN A.Şükriye , DİKER C.Feyza,
DIBLAN (CARLSON) Sevinç DİLMAN Leyla, DİLMAN Abidin, DİNÇEL Tevfik, DİNÇER İsmail,
DİNÇBAŞ E.Zeycan-Yakup, DİRİKER Fahri, DİRİM Emine-M.Derviş-Mustafa Necati, DİVRİK
Seviye, DOĞANOL Lütfiye, DOĞU Nihal, DORUK Temel, DOSDOĞRU Feride, DOST DürdaneB.Sıtkı, DUMLU E.Seda, DURU İsmail Deniz, DURUSOY H.Şükran, DUYAR H.Fethi-Işıl, DUYGU
Sabri, DUYGU H.Değer, DÜMER V.Ziya, DÜŞÜNGEL Osman, DÜZSOY Cemalettin-Hüsniye,
EBCİM Hayriye, EDİS Hayrünnisa, ECZACIBAŞI Dr. Nejat, EDİZ M.Arif-Ahmet Fehmi-Feride,
EKE F.Naciye-Ertan-İ.Ethem-Nesibe, ELDENİZ İhsan-Rıdvan-F.Cahide, ELER Cemile, ELGÜR
F.Meliha, ELİAÇIK Eşref-Mukaddes, ELİGÜZEL Halit-H.İsmet, ELTURAN F.Meadeşe, ELİUZ
Huriser-Kadriye, ELVEREN Nida, EKŞİGİL H.Hilmi, EKŞİGİL Nedret, ENÇ Ş.Nüzhet, EMİL
Lamia, ERBUĞ A.Emine, ERATLI Nihal, EREN İbrahim Etem, EREN Nilüfer, EREN Hikmet,
ERENEL Vesime, ERENEL H.Nizamettin, ERER Meliha, ERÇEVİK M.Raif, ERDAL İclal, ERDEM
Zehra-Remziye, ERDEM F.Cahide, ERDEN Sabiha, ERDEN Mevlid, ERDEN Münevver, ERDİNÇ
M.Abdülkadir-M. Hatice , ERDİK Halil-S.Şule, ERENOĞLU Osman-Münevver, ERGENCE Asime,
ERGENE Münife, ERGENE Rezan, ERGÖK H.Turhan,ERGUN Cemal, ERGİN Refik, ERGİNER
Melahat, ERK F.Hikmet, ERKTİN Y.Kemal, ERKAN K.Leman, ERKAN Tuncer, ERKEY Talat,
ERKEZEN Hüseyin, ERKMEN Zeliha, ERKURT M.Necati, ERKÜN K.İrfan, ERMAN İ.MuzafferA.Jale, ERMİN İ.Tevfik, ERMİŞ Nebahat, ERSAN Hatice, ERSANLI Sıdıka, ERSEZER NecdetNedime, ERŞAHİN Ayşe Esi, ERUZ Nezahat-Reşat, ERSÜMER Z.Şükran, ERTENER H.Muazzez,
ERTEM F.Süreyya, ERTEKİN Feriha-Mükrimin, ERSOY İbrahim-Ethem-Fatma-Zeki, ERSOY
Nedime, ERSÜZ Hatice, ERTALAY Şadıman-İbrahim, ERUYSAL F.Leman, ESENCAN Dr.ŞükrüZ.Mediha, ESER Emine, ESMER Edibe, ESİN Şefika, ERİŞ Ulviye, ERTAN İ.Ethem-Nesibe,
ERTUĞRUL İ. Fenni, EVLİYAZADE Zeki, EVREN Mehmet-F.Zafire, FREDERİÇİ Fethiye-Şahika,
FISTIK U. Nuran, FRAT E.Şükran, FIRATLI Selma, GAMGAM Zehra, GEDELEÇOĞLU Kemal,
GENÇ Ayşe Yurdanur-Saadet-Rasih, GENÇ Ş.Şükran, GENÇAL Firdevs, GENÇER Meliha,
GERZEN Hayri, 0GİRGİN Safinaz, GİRİTLİOĞLU F.Maizer-M.Semih-Mevlit, GİRAY İbrahim
Turgut, GİRAY F.Selma-Doğan-Naciye-Vecihe, GİZEY Mübeccel, GÖÇMENOĞLU Mediha, GÖK
İ.Hakkı, GÖKAY Cemal, GÖKDENİZ Fuat-Behice-Cemile,Tayyar-Savni Sermet, GÖKER Süreyya,
GÖKER Hatice, GÖKGÖNÜL Rukiye, GÖKMEN F.Bedriye, GÖKSAN F.Vasfiye-Adnan, GÖKSAN
R.Suat, GÖKSU Zeynep, GÖNCÜ Hatice, GÖRGÜÇ Hüseyin, GÖRALER Saliha, GÖRENER
O.Kemali, GÖRÜNMEZ Fahrettin-F.Zehra, GÖZEN Cemal-Feride, GÜCÜM Abdullah, GÜÇER
Muzaffer, GÜÇHAN Muzaffer Esad-Sabahat-Zehra, GÜREL Meliha-Feyzi, GÜLERYÜZ Emine,
GÜNGÖR Fethiye, GÜNGÖR Hüsniye, GEZGİN A.Ruhi, GÜLBEN L.Hidayet, GÜLER Gönül,
GÜLENER İhsan, GÜLELİ Hatice-Cevdet, GÜLTUTAN Halime, GÜN Ziya, GÜNDÜZALP
Hüsniye, GÜNDOĞDU İsmail, GÜNER H.Kamil-Muazzez, GÜNEYSU A.Seyfullah,
GÜMÜŞSÖKEN A.Tahir, GÜPGÜN N.Kemal, GÜRAN Arif-Hikmet-Lebibe Zeynep, GÜRÇAY
Makbule, GÜRDAL H.Baise, GÜRDİVANLIOĞLU Suat-Memnune, GÜRER Saadet, GÜRKAN
Muazzez, GÜRLEYİK Fatma-A.Kemal, GÜRMAN E.Sabiha, GÜRSU Kardeşler, GÜRSOY
H.Mükerrem, GÜVEN Bedia, GÜVEN Leman, GÜZEY Müzeyyen, GÜZELÖZ Şayan,
HADİMİOĞLU Fikriye, HAKBİLEN Sacide, HAKKI Ulviye-İsmail, HAMİ Osman, HAMLACI
M.Sedat, HARAZ O.Akif, HARAZ Galip-S.Muammer, HALULU Beria-A.Sadrettin, HALULU
İsmail Siret, HEKİMBAŞI Nazire, HERSEK Melahat, HERGÜNER A.Ulvi-Vahide, HIZIR Fatma,
HIZLAN Süleyman, HIZALAN Hacer, HİÇSÖNMEZ Şeküre-Hilmi, HİSARKAPI MübeccelAbdullah, HİTAY Makbule, HİTAY Taşhan, HOTİN Enver-H.Belkıs, ILGIN Ayşe Semiha, IŞILTICI
F.Saliha, IŞIK F.Mefharet, IŞIKAY Şehime, İKİER Kezban, İLAYDIN Nihal, İSKİPLİ Fatma,
İHSAN Mustafa, İLİŞİK Müzeyyen, İLMEN Süreyya (General), İLMEN Adalet (Süreyya Paşa Vakfı
Kurucusu), İMAMVERDİ Müfide (İmamverdi Vakfı Kurucusu), İNAL İbnülenin Mayınut KemalFatma, İNTEPE Ahmet, İNELSOY Seniye, İPEKER Kevser-Mazhar, İPEKÇİ A.Hulisi-Nigar, İRA
Muammer, İRDELP Nebile, İSFENDİYAR H.Özden, İSKORA H.Tahsin, İSTANBULLU Asım,
İZGİ Feride, İŞGÖRÜR Nazife, KAHRAMAN Ayşe, KALAY Naime, KAMU Lütfi, KANDEMİR
Nazire-Emine (Ali Rıza, Halit, Fatma Demirkanlı), KANRA F.Sühendan, KARDEŞ Fethi,
KARAKOÇ S.Tahire, KAYADELEN Halide, KANTAN Avni-Saime, ÖZSEZER-KAMAL HalideMübeccel, KAMİLOĞLU Şükrü, KARAAĞAÇ Ahmet Mükerrem-Sıdıka (Mükerrem Karaağaç Vakfı
Kurucusu), KARADAĞ Lamia, KARADAĞ Müşerref, KARAALİ Hafize, KARACA Emine,
KARAMANLIOĞLU K.Suzan, KARATOSUN Şeref-Talat, KARAYEL F.Nihade, KARSAN SadiFadıla, KARTAL Suada, KATRİNLİ R.Neyir, KAVAKİBİ A.Muhtar, KAVURGA M.Kemalettin,
KAYA Yusuf, KAYAŞ Fevzi, KAYAN Melek Sima, KAYAÇAL Fahri-Gönül, KAYACAN Sevgi,
KAYNAK Seher, KAZASKER Y.Ziya-Ziynet, KEFÇELİ İzmit’in Paşa babası A.Bahattin- M.DoğanPervin, KEÇECİOĞLU Rahmi-Fikret Saime, Kadriye Filiz KELEŞOĞLU, KERMAN Lamia-FuatNesibe, KERSU Zehra-Faik, KESKİN E.Suat, KEYMEN Gazanfer K.,-Melek, KINABAŞ Muzaffer,
KINAYTÜRK M.Kazım, KINIK M.Nuri, KIRAL E.Reha, KIRAL Vedia, KIRIMER Hanife,
KIRMACIOĞLU Mucibe, KIRIŞ Emin Refik, KIŞMIROĞLU Ş.Nezihe, KIVILCIM Z.Nazan,
KIVILCIM F.Melahat, KIYAK Fethiye, KIZILTUĞ Fikriye, KİPER Perizat-Hadi, KİPMEN
Kemalettin, KİŞMİROĞLU Halil-Şerife-Nezihe, KİTAPÇI E.Leman, KOCABAŞ Meliha-MehmetA.Şadiye, KOCABAŞ Gülsüm-Zahide-Ahmet, KOLÇAK Nimet, KOLÇAK Haluk, KOCABIYIK
Asım, KOCAER İsmail, KOCAMAN Nigar-Ayşe-Sadrettin Aliye, KOCAMEMİOĞLU Nedime,
KOÇURA Hayriye, KÖKSEL Semiha, KOMAN M.Mesut, KONAK Tekin Alp-E.Tülün,
KONURALP Fatma-M.Veysi-H.Melahat-M.Bengü, KONYAR Sabriye, KOPERLER Tevfik KamilHayriye, KORBAY F.Ayten, KORKMAZOĞLU Rahşan, KORAY Nimet, KORAY Hikmet, KOREŞ
Yalçın, KOŞAR E.Meliye, KOŞAR F.Mesadet, KOYGUN Ayşe, KOZANOĞLU Abdülhalim,
KÖKEZ Zühre, KÖSEMİHALOĞLU Selma-Muhtar, KULAT H.Nevzat-Ragıp, KUNT Suzan Ali,
KURT F.Ulviye, KURTMUSA Gülsüm, KUTLUÖZEN F.Cavide, KUYUMCU Zehra, KULPAK
Bekir-Münevver, KURT Şeref, KURTOĞLU A.Yılmaz, KULAKSIZOĞLU S. Nevin, KURUNER
İ.Mithat, KUŞOĞLU Muzaffer, KUT Y.Ziya, KUTAY A.Burhanettin-Mihriban, KÜÇÜK
A.Mümtaze, KÜNEY M.Ali, LAÇİN Kemal, LARA Ülkü, LUGAL Necati-A.Güzin, LEFKELİ
Hasan,
MAHRUKİ Ş.Beylun, MANİOĞLU Ayşe, Şevket-Adil, MARMARA Hakkı-Pakize,
MAŞLAK Ahmet, MAVİTAŞ Fatma, MEMİŞ Halil, MENEKŞEOĞLU M.Ziya-Fatma, MERSİNLİ
E.Emel, MERMERCİ Süha, MENGÜ Ferihan, MIHÇIOĞLU H.Naci, MİRGÜN A.Hamdi, MONICO
Gemino, MORKAYA H.Samiye, MORTAN Muhterem-M.Raif-H.Gündüz, MUHAYEŞ Misbah
(Misbah Muhayeş Vakfı Kurucusu), MUHAYEŞ Cemil, MUSLUOĞLU Ö. Sami, MURGÜZ İdrisNuriye, MURGULLU Feridun, NADİ Yunus, NALINCILAR Afife-Mustafa, NARİNÇ Ayten,
NARMANLI M.Kemalettin, NASMAN Nesli-M.Nuri, NASUHİOĞLU Alaeddin, NEMLİOĞLU
Cemal, NİŞANCI F.Halide, NUMANOĞLU Selahattin, OĞULTÜRK Necmi-Mağbuta, OKAN
Melahat-Esad-F.Muazzez-Sıdıka, OKAN Gürsu-Aktan, OKUR Hüseyin, OLGUN Afife- Gülistan,
OLGAÇ Ahmet, OLŞEN F.Fürüzan, OMAY N.Leman, ONAY Safiye-Rüveyde, ONGAN
Burhanettin, ONGAN S.Leman, ONGUN İclal, ONGUN Sabiha, ONGUR Fahriye, ONAR Rüveyda,
ONURAD İ.Kemal, ORAL Bülent, ORANÇ Bedia-İ.Ali, ORBAY Şefik, ORGÜL M.Ali-Refia,
ORHAN Alim, ORHAN Behice, ORPEN Hatice-Cahide-Hulusi-Rıza-Naci, ORHAN Şadiye, OSKAY
M.Gülçin, OSMANOĞLU Şükriye, OŞKAY Nuri-S.Sare, OYVAR M.Nedim-Zeynep, ÖCAL
M.Naim, ÖKSÜZGİL H.Avni, ÖKTEN Turan-Talat, ÖLÇEN Türkan, ÖLMEZ H.Nedret, ÖMERİ
Kutsiye-Seniye, ÖNEN Hatice, ÖNEY Zeynep Osman-E.Müberra, ÖNDEŞ Hayri, ÖNDER Özcan,
ÖROĞLU F.Hatice,A.Demirtaş, ÖTKER F.Güzide, ÖZ Feridun (Feridun ÖZ Vakfı Kurucusu) ,
ÖVET Kamuran, ÖZAK Sevim, ÖZAL H.Cudi, ÖZAKMAN Ayten-M.Özcan, ÖZAY Nefise,
ÖZCAN Huriye, ÖZALP S.Enver, ÖZTAP Selçuk, ÖZÇELİK H.Nazire-Hafize, ÖZÇETİN SelhanLeyla-Suzan-Avni, ÖZBERK Firdevs, ÖZDEN C.Muhtar, ÖZDEN Sabri, ÖZEK Nimet, ÖZER
Melek, ÖZER E.Reşide, ÖZEREN G.Gülbiz ve Ailesi, ÖZERİŞ Mübiye, ÖZGER Y.Alaaddin-Rukiye,
ÖZGÜ Feridun, ÖZGÜÇ E.Bahire, ÖZGÜLER Zeynep, ÖZKAN Behice, ÖZKAN Tevfik, ÖZKAYA
Muhtar Ali Şevket, ÖZKUT Sabiha, ÖZKURAL Nurettin, ÖZİNAN Saadet, ÖZİPEK H.Semiha,
ÖZKORAY B.Nimet, ÖZMEN İsmail, ÖZOĞUZ İhsan-Nevzat, ÖZSEVER F. Nurseli, ÖZSEZER
Mesrure, ÖZTÜZER Rezzan, ÖZTUNÇ Ayşe, ÖZTOPRAK Ayşe-Halit, ÖZTÜRK İbrahim-A.Türkan,
ÖZTÜRK Şadi-Müberra, ÖZÜMETİN Emetullah Nimet, ÖZÜNSAL Lütfiye, ÖZÜPEK M.VahyiMuazzez-Fatma-Neyyire, ÖZVEREN Nafia, ÖZYAZICI M.Bahattin, DOĞU F.Faika, ÖZYETKİN
Fehime-Yuşa, ÖZYÜREK B.Rezan, PROUGH William E., PAKAL Şefika-H.Kamil, PAKSOY
Fahriye-Naciye-Ferhunde, PAKSOY Kazım,PAKER Türkan, PAKER Nazime, PAMİR Reşat,
PANDOZ Müşerref, PANKOĞLU M.Nami-Zehra, PAR A.Fethiye-M.Safi, PAR Emine-İsmet-İsmailSadık-Kemal-H.Bedriye, PAR Z.Gülsüm, PAZAR A.Seher, PAZVANTOĞLU Ziyaettin, PEKİN
Ekrem-Nezihe, PEKİNEL N.Sevim, PEKSELEK Mümin–Tazime, PERKER M.Bahri-Hürmüz,
PERİN Ş.Perihan, PINAR Salih-Zekiye-Seza, PİRİNÇÇİ İsmet, RAMAZANOĞLU Kadri, RAY
İslam-Ferit-Sultan, REMZİ Abdullah, RENDA Abdülhalik, RENDA Şefika, RENGÜL Tevfik, RESİN
H.Tahsin, REYMEN Ali Rıza, REİSOĞLU Emine, RİBNİKAR K.Mehlika, SAATÇİOĞLU Binnaz,
SABAH Feride, SAATÇİ Saadet, SADIKOĞLU Hatice, SAĞBİLGE M.Türkan, SAĞIROĞLU İ.Ali,
SAĞIROĞLU A.Müfide, SALKIM Nevres, SALAHOROĞLU Azizcan, SALTUK Dinçer, SANEL
Müeddep, SANAY Zihni-Huriye, SARGINLI Osman Ener, SARAÇOĞLU Zehra, SARIGÖL Hamide,
SAV Belkıs, SAVAŞ Elvan, SAVAŞ İsmet, SAVER Zehra, SAVUT Ayhan, SAYDAM Dr.Refik
(Başbakan), SAYDAN Mustafa-Hediye, SAYINER Atilla,SAYGICI M.Feridun, SAYLAĞ SaraMustafa, SAYLAĞ Zişan Sezer, SAYGUN Muhterem, SAYGICI Nermin, SAYGILI Türkan,
SAYGILI A.Sabiha, SAZALAN F.Nigar, SEÇKİN Nazmiye, SEÇKİNÖZ M.Necdet, SEÇMEER
Leman, SEDAT Mustafa, SEL K.Salih, SELMAN Mahmut SELMAN Belkıs, SELMAN Şahende,
SENCELLİ SER Münip, Vesile, SERCAN Mediha, SERDAR Ayşe, SERDAR M.Şevki, SERKAN
Bahri, SERMET İclal, SERİMER Sait-Samiye, SERTESEN Sadiye, SEROZAN Sami-Maide,
SERTKAYA Mehmet İzzet, SERVETKAFTANCI F.Handan, SEVEN Müfide, SEVER Emirzade,
SEVENAY Melahat, SEVİN Samiye, SEYHUN Nejat-Perihan, SEYİTOĞLU Emin Erkul-Belkıs
Erkul, SEZER Duhter, SEZGİNMAN İsmail, SİRER N.Fikret, SİNDA R.Cafer, SİNANGİL Hasan,
SİNEMOĞLU Necmettin-F.Nermin, SİRMEN S.Hürrem, SIRALAR H.Müfide, SIDAL Rıfat Ceğfer,
SINAR Nadide, SIRAL Naci-Meliha, SIRMABIYIK Emin-Emine, SIRMALI C.Namık,
SIVACIOĞLU Haruttun, SİMAVİ Sedat, SİNDEL Hilmi-Bedriye, SOLAK Şadiye-İsmail, SONSOY
Alaeddin, SORAL Hürmüz-Nuriye, SOYSAN Nebibe, SOYLU F.Mualla, SÖNMEZ Ergün,
SÖNMEZIŞIK H.Hatice-Fatma-Hacı Hoca Hasan, SÖYLER S.Selma, SÖZER F.Kenan-Seniha,
SÖZER F.Semiha, SUR Melahat, SOYUER E.Neriman, SUNAR H.Pakize, SULTAN E.Atiye,
SUALP F.Saniye-Kafiye-Fatma, SUMAN Tuğrul, SUN Kadriye, SÜKAN Mahmut, SÜMER FatmaAhmet, ŞAHİN Feruze, ŞAR Necmettin-Aliye, ŞAHENK Ayhan, ŞAR Nihat-Dürdane, ŞARMAN
Zekiye, ŞAŞMAZ Fevzi-Ş.Nezahat, ŞAVLI Mislicihan, ŞEN A.Hamit, ŞENÖZ Aysel, ŞENDAĞ
Şehriye, ŞENER Meliha, ŞENER M.Necdet, ŞEKER M.Necati-H.Fadıla, ŞEKERCİ F.ZekiyeA.Azmi, ŞEŞBEŞ
Kenan, ŞEVKİ Hüseyin, TABAKOĞLU Mefküre, TAHSİN M.Raşit,
TAHİROĞULLARI H.Serpil, TALU A.Haluk, TALUK Fatma Neşecan, TAN A.Lütfi, TAN KadriyeM.Kemal, TANCA Nurinev-Şakir-Ayşe-Nimet,Ali Nusret-Osman-Fahri-Mehmet-Halit-ZatinurC.Şahabettin, TANÇ Nazire-Nevber, TANDOĞAN Muzaffer, TANDOĞAN Zehra, TANERTAN
Nurhayat, TANIR K.Halil (Kemal Halil Tanır Vakfı Kurucusu), TANIR Nurten, TANOR A.FahriNebahat, TANÖREN L.Sabiha, TANRIÖVEN A.Leman, TANRIKULU A.Şakir, TANSEL Dr.TevfikMahmure-Gıyasettin, TARIM E.Nevin, TARLAN Naciye, TARMAN Enver, TANSUK S.İhsan,
TARMAN Z.Tekrime, TARMAN Saip, TAŞ Ali Galip-S.Adalet, TAŞAR Mehibe, TAŞÇIOĞLU
F.Belkıs, TAŞDI A.Hüsniye, TAŞMAN M.Sabit, TAŞKIN Hatice, TAŞKIN Nebahat, TAŞPINAR
Affan-F.Nermin, TAVUKÇUOĞLU Hamit, TAYAS Naciye, TAYLAN Ulviye-Fevkiye, TECELLİ
A.Nihal-Nazmi, TEKER Zihniye, TEKELİ A.Süha, TEL İ.Etem-Melehat, TEMELLİ MakbuleA.Mithat, TEMİZALIN F.Müzeyyen-Mustafa-Hadiye-Müşerref-Hacı İbrahim-Tayyibe,Ali-Afife
Kamber, TEZEL Sabri, TIĞRAK B.Güzin-Azmi, TİBET M.Fuat, TİNÇEL S.Kaniye,
TİRYAKİOĞLU Seniye-Hayrettin (Hayrettin Tiryakioğlu Vakfı Kurucusu), TOK Olcay-Ekrem,
TOKAY Hayri, TOKÖZ Muhittin-Dürdane, TOKİN Mehpare, TOKUŞ Rabia-Rahmi, L.Nigar,
TOLGA Tacettin-Seniye, TOLBAS F.Samime-A.Celalettin, TOMBUL Mecbure, TOPÇUOĞLU
N.Mehmet, TORAMAN Nezihe, TOROS Fahire-Orhan, TORUNAĞAOĞLU Ailesi, TOSUNER
Nadire-F.İffet, TOYRAN Pakize, TOZAN Satvet Lütfi-Zeynep, TOZKOPARAN Fatma, TOZLUKLU
Rüveyde, TÖREHAN H.Edip, TUBA Ülker, TUKSAVULOĞLU Meral, TUNÇ Saide, TUNA
Vehbiye-Kenan, TUNA H.Süreyya, TUNA F.Zekiye, TUN Mübeccel, TUNAGİRAY M.Faik,
TUNALI Veysel-Zebure, TUNCAY Süheyla, TUNCEL M.Gülnihal, TUNCER Seher, TUNÇATAY
Belma, TUNÇOK A.Tevfik, TUNÇMAN Mediha-Hikmet, TUNUSLUOĞLU Zübeyde-Zekeriya,
TULUN Nadide, TURHAN M.Faiz, TURHAN H.Neyyir, TURALI Gülden, TURAĞAN Saide,
TURHAN Lamia, TURAGİN Saide, TURUNÇ Said-Zehra, TÜRK Y.Ümran, TÜRKAY Sabiha,
TÜRZÜN A.Hikmet, TÜCCAR İbrahim, TÜRKMENOĞLU Aysel, TÜRKOĞLU Şener, TÜKEN
Saime, TÜMAY Nezahat-Beraat, ve Ailesi, TÜMAY Şükriye, TÜMER E.Hikmet-Nemide, TÜMER
S.Zeki, TÜNAY Şükriye, TÜRKDEN D.Nevzat, TÜRKKAN Nezihe, TÜREK Şevki, TÜRKER
Tevfik, TÜRKMEN Taban, UÇMAK E.Dürdane, UĞUR Cevdet-İclal, UGUN Fikriye, ULUĞ
Abdülkadir (Dr.Uluğ Vakfı Kurucusu), ULUKAN Hasan, ULUER Nigar, ULUSOY Leman-Aliye,
ULUKAL Melahat, ULUSEL N.Talat, UNER Abdullah, ULUTAŞ Ziver, USLU Behiye, USAL
A.Fadıl-Güzide, USER Muhittin-V.Emine, ÜSTSOY F.Nafize-H.Hüsnü, UTKAN F.Saadet, USMAN
M.Osman, UŞAKLI S.İsmail, UTKUCU H.Nimet, UYGURAY Bedia, UYGUR F.Mükerrem-S.Fuat,
UYGUÇ A.İlhan, UYGUNER N.Deniz, UYSAL Fatma Mir’at-Halil (Halil Uysal ve Mir’at Uysal
Vakfı Kurucusu), UZTEKİN Dilaviz-Ener, UZUNOĞLU Ü.Sıddıka, UZUNCA Mühlika, ÜÇSEL
İ.Nusret, ÜLGEN Ali Saim, ÜLKER F.Mergube, ÜNKAN H.Zekiye, ÜNLÜ Birsen, ÜNER Bahriye,
ÜNER N.Refik, ÜNER, H.Melek, ÜNDEĞER Y.Kenan, ÜNSAL Hayriye, ÜNÜVAR Safiye,
ÜNVER Dürnev-M.Cavit, ÜNVERÜNAL Nuriye, ÜRKÜN Saniye, ÜREMEZ Mustafa, ÜRETEN
Nemika, ÜSTÜN Ziya, ÜZGİT Fitnat, ÜZER Hasan Namık-Sema, VANİOĞLU E.Rahime, VARAN
E.Münevver, VARNALI Mediha-M.Kemal, VAROL Celal-Fatma, VEHABLES James Hudson,
VERİM F.Müyesser, VEZİROĞLU H.Bülent, VURAL Melahat, WİSSERMAN Mine, YAKAL
A.Hüsamettin, YALÇIN A. Ekrem, YALÇINKAYA Bahattin, YALÇINER M.Hayri, YALIGİL
C.Nazende, YALIBEYİ M.Nezihi, YAŞAMAK Servet, YAR Mehmet, YARGICI Z.Tiraje, YARIZ
M.Halit-Hasibe, YAZICILAR Hayriye, YAZICIOĞLU A.Celalettin-Muzaffer, YAZGAN A.Feriha,
YEĞEN A.Belkıs, YENER H.Mazlum, YENİLMEZ E.Naime, YENİSEY Ziyneti, YENİYILDIZ
E.Berrat, Ayet-Ali Şükrü, YETİK Belkıs, YETİKER Zehra, YETKİN Nebahat-Dr.Rauf, YILDIRIM
Didar, YILMAZ Mete-Muammer,, YIDIRAN Dursun, YORGANCIOĞLU Mustafa, YILDIZSAYAN
Salih, YURDAKUL Bedia, YURDALAN A.Şadan, YURTSEVEN L.İhsan, YUVALI Z.Fikret,
YÜCEL Vasıf, YÜCEL Ferhunde-Hamiyet, YÜCEL Selma, YÜKSEL F.Nahide-Kenan, YÜKSEL
Fikret (Fikret Yüksel Foundation), YÜKSEL Ömer, YÜKSELEN Aysel, ZAİM Fatma, ZAMANİ
Rıza, ZAMANİ Zehra, ZARA Sami-Tevfik, ZİLELİ (KOPERLER) E.Leyla, ZOBU V.Rıza,
ZOROĞLU M.Semih, ZUBER Kurt ve
Dua Listesinde adları yazılı diğer tüm bağışçılarımız ile DARÜŞŞAFAKA’ya hizmeti geçenlerin ve
bütün şehitlerimizin aziz ruhları için, 23 Temmuz 2014 Çarşamba günü (Kadir günü) öğle
namazından sonra (saat 14.00) ERENKÖY GALİPPAŞA Camii’nde, İlahiyatçı Dr.Hüseyin
SARAÇ, Hafız Mehmet YÜKSEL, Mustafa ERŞAHİN, Muhammet Sait ARICAN, Mehmet
SÖNMEZ, tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacak ve indirilen Hatm-i Şerif’in duası
yapılacaktır.
TÜM HAYIRSEVER HALKIMIZ DAVETLİDİR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content