close

Enter

Log in using OpenID

2015-2019 stratejik plan mevcut durum analizi tamamlanmıştır.

embedDownload
2015-2019
STRATEJİK
PLANI
Halide Edip Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
0
2014 ANKARA
HALİDE EDİP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ
1
T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Halide Edip Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
2015 - 2019
DÖNEMİ
STRATEJİK PLANI
ANKARA 2014
2
“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak
isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini
ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
3
4
5
ÖĞRETMEN MARŞI
Alnımızda bilgilerden bir çelenk,
Nura doğru can atan Türk genciyiz.
Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;
Korku bilmez soyumuz.
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.
Candan açtık cehle karşı bir savaş,
Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;
Durma durma koş.
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.
İsmail Hikmet ERTAYLAN
6
Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan eğitim, amaç ve
hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen
eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözünde vurguladığı “eğitim” de ancak planlı bir
eğitimdir. Bu nedenle Halide Edip Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi olarak 2015 – 2019
yılları arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz.
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe
artan bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak
istemekteyiz. Var olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık,
çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi stratejik planlama çalışmasına önce durum
tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin
ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel
sonuçların sadeleştirilmesi ise okul yönetimi ile öğretmenlerden oluşan bir kurul tarafından
yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamaları genelgede
belirtilen iş takvimine göre yapılacaktır.
Bir kurumun var olduğu yerden kendini daha iyi yerlere taşıması, olumsuzluklardan
etkilenmemesi, kaynaklarını verimli kullanması için geleceğini planlaması şarttır. Halide Edip
Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Stratejik Planı (2015-2019) ile belirlenecek amaç ve
hedeflere ulaşmamızın okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar
sağlayacağına inanmaktayız.
Planlamanın başarıya ulaşabilmesi için de okul, veli, çevre, özel sektör ve tüm kurumlarla iş
birliği içerisine girilmesi gerekmektedir.
Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planını ve
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Stratejik Planını da rehber alarak ciddi bir planlama
sürecine girmiştir. Tüm arkadaşlarımızla çalışmalarımıza hızla devam ederek hedeflerimize
ulaşmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Gayemiz gençlerimize daha iyi bir eğitim ortamı
sağlayabilmektir. Bu amaçla canla başla çalışan Stratejik Plan Hazırlama Ekibine ve tüm
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Mehmet ÖZMEN
Okul Müdürü
7
GİRİŞ
Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna
rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir.
Stratejik planlamada etkili bilgi toplama, yorumlama, arşivleme, kullanma, stratejik alternatiflerin
gelişimi ve keşfi ile şu andaki kararların gelecekteki etkileri önemlidir.
Stratejik planlama; etkili iletişim ve katılımın sağlanmasına, farklı ilgi alanları ve değerlerin
yerleşmesine yardımcı olmayı, analitik karar almayı hızlandırma ve başarılı işlevselliği teşvik eder,stratejik
planlamada örgütler yaratıcılığa teşvik edilir. Stratejik planlama,örgütte çalışan insanlara da yararlı olabilir.
Politika yapıcılar ve karar alıcılar, rollerini daha iyi yerine getirir, sorumluluklarını gerektiğinde
uygulayabilirler. Ekip çalışması ve uzmanlık, örgüt üyeleri arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Stratejik
planlama kısaca; lider,
yönetici ve planlayıcıların stratejik olarak hareket etmelerine ve düşünmelerine yardımcı olmak üzere
tasarlanan kavram, prosedür ve araçlar dizisidir.
Hazırlamış olduğumuz 2015-2019 yılları stratejik planımız, kurumumuzun orta ve uzun vadeli
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını belirterek okulumuzun başarılarına yol gösterecek zirvedeki
başarılara imza atmamızda bizlere kılavuz olacaktır.
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
8
HALİDE EDİP MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÜST KURULU
Mehmet ÖZMEN
Okul Müdürü
Mesut ELBOZAN
Müdür Yardımcısı
Metin ÖZAY
Rehber Öğretmen
Mehmet BIYIKOĞLU
Gürsel GÜNDÜZ
Okul Aile Birliği
Başkanı
Veli Temsilcisi
2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ALT KURULU
FATMA YILDIZ
MÜDÜR YARDIMCISI
DERYA
BEKTAŞ
FİGEN
OĞUZ
ZAHİDE
TAZEGÜL
ZÜMRÜDE
KAYABAŞI
VEYSEL
ÇAYIR
NURTEN
ÇÜRÜK
MUSTAFA
AKBUĞA
NEŞE
ÖZDEMİR
NİLGÜN
DOĞAN
EKREM
DELİKTAŞ
HANİFE
TUNÇ
9
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Hazırlık Programının Oluşturulması
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı
Stratejik Plan Ekip ve Kurulları
Stratejik Planlama İş Takvimi
DURUM ANALİZİ
Tarihsel
Gelişim
Ürün ve
Hizmetler
Yasal
Yükümlülükler
Paydaş Analizi
Kurum İçi ve Dışı
Analizi
PEST Analizi
GZTF Analizi
Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
Üst Politika
Belgeleri
Vizyonun Belirlenmesi
Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi
Misyonun Belirlenmesi
Temaların Belirlenmesi
Stratejik Amaçların Belirlenmesi
Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
Stratejiler
NİHAİ STRATEJİK PLAN
Performans Programı
Performans Hedefleri
Faaliyet ve Projeler
İzleme Değerlendirme
Faaliyet Raporu
10
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
GİRİŞ
1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI
SAYFA
NO
7
8
1.1. Amaç
17
1.2. Kapsam
17
1.3. Yasal Dayanak
17
1.4. Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi
19
1.5. Çalışma Takvimi
20
2. BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1. Tarihsel Gelişim
22
2.2. Mevzuat Analizi
22
2.2.1. Yasal Yükümlülük
24
2.3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
28
2.4. Paydaş Analizi
31
2.5. Kurum İçi Analiz
34
2.5.1. Örgütsel Yapı
34
2.5.2. İnsan Kaynakları
35
2.5.3. Teknolojik Düzey
52
2.5.4. Okul/Kurumun Fiziki Alt yapısı
53
2.5.5. Mali Kaynaklar
53
2.5.6. İstatistikî Veriler
55
2.6.Çevre Analizi
63
2.6.1. PEST-E Analizi
63
2.6.2. Üst Politika Belgeleri
64
11
2.7.GZFT Analizi
65
2.8.TOWS Matrisi
66
2.9.Sorun Alanları
67
3. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
3.1.Misyon
3.2.Vizyon
3.3.Temel Değerler ve İlkeler
3.4.Temalar
3.5.Amaçlar
3.6.Hedefler
3.7.Performans Göstergeleri
3.8.Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme
3.8.1. Eylem Planları
3.9.Stratejiler
4. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
4.1.Raporlama
4.1.1.
İzleme Raporları
OKUL GELİŞİM EYLEM PLANI……………………………………………
İMZA SİRKÜSÜ……………………………………………………………
4.1.1. Faaliyet Raporları
EKLER
Ek1: Stratejik Yönetim Sözlüğü
Ek2: Stratejik Planlama Ekip Üyeleri
12
TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ
TABLO
NO
1
2
3-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
İÇERİK
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimlik Bilgisi
Stratejik Planlama Yasal Dayanakları…………………………………...
Stratejik Planlama Üst ve Alt Ekibi …………………………………….
Çalışma Takvimi…………………………………………………...........
Kanunlar ve Yönetmelikler……………………………………………..
Yönergeler
Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler……………………………………
Paydaş Sınıflandırma Matrisi……………………………………………
Paydaş Önceliklendirme Matrisi ………………………………………..
Okul Teşkilat Şeması (2014) ……………………………………………
Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı (2014) …………………………….
Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu…………………………………
Kurum Yöneticilerinin Ödül Durumu…………………………….
Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibariyle Dağılımı………………….
Kurum Yöneticilerinin Hizmet Süresi Bilgileri………………….
Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyonu……………………
Kurum Yöneticilerinin Katıldığı Hizmetiçi Kurslar- Seminerler
Kurum Rehberlik Hizmetleri……………………………………...
Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı …………………………….
2014 Yılı Öğretmenlerin Yaş İtibariyle Dağılımı…………………
2014 Yılı Öğretmenlerin Hizmet Süreleri…………………………
Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülasyonu………………….
Kurum Destek Personeli Bilgileri…………………………………
Kurumdaki Kurul ve Komisyonların Görevleri…………………
Kurum Çalışanlarının Görev Dağılımı……………………………
Öğretmen İnsan Kaynakları Bilgisi……………………………...
Kurum Teknolojik Alt Yapısı……………………………………...
Kurum Fiziki Alt Yapısı……………………………………………
Kurum Kaynak Tablosu…………………………………………...
Kurum Gelir-Gider Tablosu………………………………………
Karşılaştırmalı Öğretmen-Öğrenci Tablosu ……………………..
Kurum Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler…………………………
Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı ………….
Kurum Üniversite Başarısına İlişkin Bilgiler……………………
Sorumluluk Dersi Olan Öğrenci Sayısı……………………………
Yıllara Göre Sınıf Tekrarı Yapan öğrenci Sayısı………………...
Öğrencilerin Ödül-Ceza Durumu…………………………………
Kurum Spor Lisanslı Öğrenci Sayısı ……………………………..
Kurum Yerleşim Bilgileri………………………………………….
Kurum Sosyal Alanları……………………………………………..
Kurum Spor Tesisleri………………………………………………
Kurum Öğrenci Ders Başarı Durumu…………………………….
Katılım Sağlanan Ulusal ve Uluslar Arası Projeler ……………...
Geçmiş Yıllar Memnuniyet Anket Sonuçları……………………..
Kurum PEST Analizi………………………………………………
13
SAYFA
NO
15
17
19
20
24
27
28
32
33
34
35
35
35
36
37
37
38
39
39
40
40
40
41
41
45
50
52
53
54
55
55
56
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
62
63
63
47
48
49
50
Üst Politika Belgeleri……………………………………………….
Kurum GZFT Analizi………………………………………………
Tows Matrisi ………………………………………………………..
Sorun Alanları………………………………………………………
14
64
65
66
67
HALİDE EDİP MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
KİMLİK BİLGİSİ
İLİ:
ANKARA
İLÇESİ:
YENİMAHALLE
OKULUN ADI: HALİDE EDİP MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ
OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER
Okul Adresi:
Tepealtı mah. Pazar Cad. No:1
Sayıları
KURUMDA ÇALIŞAN
PERSONEL SAYISI
Okul Telefonu
312-315 39 15
Yönetici
Meslek Dersleri
Öğretmeni
Kültür Dersleri
Öğretmeni
Faks
312-315 30 47
Elektronik Posta Adresi
[email protected]
Web sayfa adresi
Rehber Öğretmen
Öğretim Şekli
http://halideedipmtal.meb.k12.tr
Normal
İkili
(x )
(
)
Okulun Hizmete Giriş Tarihi
1952
Yardımcı Personel
Kurum Kodu
745631
Toplam
Memur
Erkek
Kadın
2
4
1
7
16
26
1
1
yok
yok
4
1
24
39
OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ
Toplam Derslik Sayısı
25
Kütüphane
Var
(x )
Yok
( )
Kullanılan Derslik Sayısı
25
Çok Amaçlı Salon
Var
(x )
Yok
( )
İdari Oda Sayısı
5
Çok Amaçlı Saha
Var
( x )
Yok
( )
Laboratuvar Sayısı
2
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Erkek
Kız
9. Sınıf
33
137
10. Sınıf
34
119
11. Sınıf
42
91
12. Sınıf
88
153
Genel Toplam
197
500
15
Toplam
170
153
133
241
697
BÖLÜM 1
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA PROGRAMI
16
1.1. Stratejik Planın Amacı
Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve
tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına
ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin
belirlenmesini amaçlamaktadır.
1.2. Stratejik Planın Kapsamı
Bu stratejik plan dokümanı Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2015–
2019 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini
kapsamaktadır.
1.3. Stratejik Planlama Yasal Dayanakları
Tablo 2: 2014 Yılı Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yasal Dayanaklar
REFERANS KAYNAĞININ ADI
SIRA
NO
1
5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2
10. Kalkınma Planı (2014-2018)
3
Yüksek Planlama Kurulu Kararları
4
DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Kılavuzu
5
Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi
6
Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmelik
7
61. Hükümet Eylem Planı
8
9
10
11
12
13
14
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
2013/26 nolu genelge
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu
Diğer Kaynaklar
17
YASAL ÇERÇEVE
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 9.maddesi, Meb Strateji
Geliştirme Başkanlığının 2013/26 sayılı genelgesi, MEB ve Ankara
Milli Eğitim
Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Planlama çalışmaları göz önüne alınarak;
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi belirtilen programlar dâhilinde çalışmalarına
başlamış ve 2015-2019 stratejik planını hazırlamaktadır.
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama
Ekibi tarafından, Okulumuz kütüphanesinde, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra
taslak oluşturularak başlanmıştır.
Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden “Stratejik Plan Üst
Kurulu” ve “Stratejik Planlama Alt Ekibi” kurulmuştur. Okulumuzda
bilgilendirme ve
değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut
durum ile ilgili veriler, memnuniyet analizleri oluşturulmuştur.
Stratejik planlama konusunda 2014 yılı Şubat ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE
Birimi tarafından gerçekleştirilen seminerlerle okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler
ve bölüm şefleri olmak üzere paydaş katılımı sağlanmıştır. Seminerde Stratejik Plan
hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve
planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır. Okulumuzun Mevcut Durum
Analizi takvim doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
18
1.4. Stratejik Plan Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibi
STRATEJİK PLAN ÜST KURULU
Tablo 3: 2014 Yılı Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan Üst Kurulu
SIRA NO
1
2
3
4
5
ADI SOYADI
MEHMET ÖZMEN
MESUT ELBOZAN
METİN ÖZAY
MEHMET BIYIKOĞLU
HURŞİT ÖZKAYA
GÖREVİ
OKUL MÜDÜRÜ
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞRETMEN
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ALT KURULU
Tablo 4: 2014 Yılı Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan Alt Kurulu
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
GÖREVİ
ADI SOYADI
FATMA YILDIZ
NİLGÜN DOĞAN
DERYA BEKTAŞ
FİGEN OĞUZ
HANİFE TUNÇ
ZÜMRÜDE KAYABAŞI
EKREM DELİKTAŞ
NURTEN ÇÜRÜK
ZAHİDE TAZEGÜL
NEŞE ÖZDEMİR
VEYSEL ÇAYIR
MUSTAFA AKBUĞA
GÜRSEL GÜNDÜZ
MÜDÜR YARDIMCISI
REHBER ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
ÖĞRETMEN
GÖNÜLLÜ VELİ TEMSİLCİSİ
18/11/2014 Tarihinde Ekip Listesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmiştir.
19
1.5. Çalışma Takvimi
Tablo 5: 2014 Yılı Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan Çalışma Takvimi
20
BÖLÜM 2
MEVCUT DURUM ANALİZİ
21
2.1. Okulun Tarihi
Okulumuz 1952–1953 eğitim ve öğretim yılına; 01.11.1952 tarihinde Yenimahalle 5. Durakta
bulunan Şansal Pastanesi’nin karşısındaki evin alt katında başlamıştır. Okulumuzun ilk öğrencileri, orta
1. sınıfa 1 şube olarak başlamış ve aynı öğretim yılının 2. yarısında okulumuz bugünkü binalarımızın
bulunduğu alana taşınmıştır. Okul bahçesinin bir köşesindeki baraka tipli tek katlı yerde; 1 öğretmen ve
1 müdür odası, ayrıca 2 oda ve 2 adet orta 1. sınıf şubelerindeki toplam 122 öğrencisi ile 1952–1953,
eğitim ve öğretim yılını “Yenimahalle Ortaokulu” ismiyle tamamlamıştır.
1953–1954 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okulumuz binasının 1. Katı tamamlanmış, 1954–
1955 eğitim ve öğretim yılında ise; binanın 2. ve 3. katı tamamen bitirilerek, okulumuzun ismi
“Yenimahalle Kız Lisesi” olarak değiştirilmiştir. 1968 yılında okul bahçesine pansiyon bahçesi inşa
edilerek bu yıldan itibaren gündüzlü öğrencilerin yanı sıra, bünyesine yatılı kız öğrencileri de alarak
eğitim öğretime devam etmiştir. Uzun yıllar; “Yenimahalle Ortaokul”, “Yenimahalle Kız Lisesi”
isimleri ile tanınan okulumuza, öğretmenlik ve yazarlık yapan “Halide Edip Adıvar”ın isminden
esinlenerek, 1973 yılında “HALİDE EDİP LİSESİ” ismi verilmiştir.
22
Yenimahalle Tepealtı Mahallesi, Pazar Caddesi’nde, bahçe ile birlikte 9316 metrekare arsa
üzerine kurulan 3 katlı okulumuzda 26 derslik, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuarı, fizik kimya ve
biyoloji laboratuarları,
arşiv,
kantin- kafeterya, konferans salonu, ve okul bahçesinde 100 yatak
kapasiteli kız öğrenci pansiyon binası bulunmaktadır. Okulumuzda Müdür, 1 Müdür Baş Yardımcısı, 3
Müdür Yardımcısı, 49 Öğretmen, 3 Yardımcı Hizmetler Personeli (Kadrolu), 4 Yardımcı Hizmetler
Personeli (Sigortalı işçi), 1 Şoför 1 bekçi olmak üzere toplam 58 kişiden oluşan kadrosu ve 752
öğrencisi ile eğitim ve öğrenimini sürdürmektedir. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Halide Edip
Anadolu Sağlık Meslek Lisesine dönüştürülmüş olup, 01/05/2014 tarihli 2014/8 sayılı Mesleki ve
Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması konulu genelge ile adı Halide Edip Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir.
Okulumuzda Bilimsel araştırmalara ve projelere ,sosyal sorumluluk projelerine , sosyal-kültürel
ve sportif aktivitelere büyük önem verilmekte olup, branş öğretmenlerimiz tarafından titizlikle
öğrencilere çalışmalarında rehberlik edilmektedir. TÜBİTAK Ortaöğretim öğrencileri coğrafya,biyoloji
yarışmalarında bölge ve Türkiye dereceleri elde edilmiş, müzik,spor,resim dallarında öğretmenlerimiz
rehberliğinde birçok
etkinliğe katılım sağlanarak
ve başarılar elde edilmiştir. 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılında Sosyal Sorumluluk Projesinde Kızılay ve Gazi Üniversitesi ile iş birliği yapılarak “Kan
Bağışı” kampanyasında 237 Ünite Kan Bağışı ile MEB kapsamında Türkiye rekoru kırılmıştır.
Okulumuz EKY ( Eğitimde Kalite Yönetimi)
çalışmaları,
tüm yenilikler doğrultusunda,
oluşturulan Okul Gelişimi Yönetim Ekibi tarafından işlem basamaklarına göre yürütülmektedir. Aynı
zamanda bu kişiler Strateji Plan Hazırlama Ekibi olarak da görevlendirilmiştir.
23
2.2. Mevzuat Analizi
2.2.1.Yasal Yükümlülük
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet
okuludur. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Genel Amaçlar ve Temel İlkeler
doğrultusunda MEB’in iş ve işlemlerini yürütürken uyması gereken diğer tüm kanunlar ve MEB
tarafından yayımlanan tüm yönetmelik ve genelgeler de kurumumuz için bağlayıcıdır. Halide Edip
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bağlı olduğu kanun ve yönetmelikler tabloda gösterilmiştir.
Tablo 6: Kanunlar ve Yönetmelikler
Kanunlar
Kanun No ve
Kabul Tarihi
Bilgi Edinme Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Harcırah Kanunu
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Milli Eğitim Temel Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Kanunu
Okul Pansiyonları Kanunu
Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim
Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve
Satılması Hakkında Kanun
Türk Bayrağı Kanunu
4982/09.10.2003
657/17.07.1965
3071/01.11.1984
6245/10.02.1954
4688/25.06.2001
4734/04.01.2002
4735/05.01.2002
5018/10.12.2003
3628/19.04.1990
Resmi
Gazete
Tarihi
24.10.2003
23.07.1965
10.11.1984
18.02.1954
12.07.2001
22.01.2002
22.01.2002
24.12.2003
04.05.1990
1739/24.06.1973
4483/02.12.1999
652 KHK
2698/13.07.1982
2866/25.07.1983
24.06.1973
04.12.1999
14/03/2014
13.07.1982
25.07.1983
2893/22.09.1983
24.09.1983
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Kanun
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve
Kontrolü Hakkında Kanun
2922/14.10.1983
14.10.1983
4207/07.11.1996
26.11.1996
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
2429/17.03.1981
19.03.1981
17284
İnternet Suçları Kanunu
5651/
23/05/2007
26530
Mesleki Eğitim Kanunu
3308/
19/06/1996
19139
6331/20/06/2012
30/06/2012
28339
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
24
Resmi
Gazete
Sayısı
25269
12056
18571
8637
24460
24648
24648
25326
14574
23896
28941
17781
20508
18117
18171
18196
22829
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel
Yönetmelik
21.02.198383/6061
27.06.1983
30/01/1995
18090
2423
Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına
İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik
19.04.20042004/7189
27.04.2004
25445
27.11.20072007/12937
19.02.2007
26735
Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım
Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları
Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze
Giderleri Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
30.09.19717/3228
28.11.19828/5743
27.07.19737/6913
27.10.1971
13999
12.01.1983
17926
11.08.1973
14622
25.06.1983
18088
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız
Yatılılık, Burs Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına
İlişkin Yönetmelik
Kamu Kurum Kuruluşlarında Çalışan Personelin
Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim
Ve Sağlık Kurulları Hakkında
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri
Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları ve
Öğrencileri Spor Yarışmaları Ödül Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine
İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara bağlı
Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık
Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri
Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği
Yönetmeliği
26.05.20082008/13763
29.06.20092009/15169
10.07.2008
26932
31.07.2009
27305
-
26.05.2006
26179
-
02.10.2006
26307
08/10/2013
28789
06.02.1981
17243
-
03.06.1991
20890
-
21.11.1983
2152
-
04/08/2013
28727
22.07.1981–
8/3349
07.12.1981
25/07/2013
17537
28718
-
17/04/2010
27555
-
01.07.2010
27628
-
29/01/2009
27125
-
09/02/2012
28199
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları
Yönetmeliği
-
07/09/2013
19/02/2014
21/06/2014
13/09/2014
28758
28918
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin atama ve
-
03/08/2013
28727
25
19.04.198383/8525
16.07.198282/5105
30.12.19808/2175
Yer Değiştirme Yönetmenliği
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel
Yarışmalar yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve
Öğretimi Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları
Yönetmenliği
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların
Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına
İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji
Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Norm Kadro Uygulama Kılavuzu
Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme
Yönetmenliği
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Yönetmelik
-
10/01/2014
28878
-
17.04.2001
24376
-
26.12.1995
22505
-
31.05.2006
26184
15.08.198383/6950
16.07.199999/13184
25/03/2013 4530-BKK
30.10.1983
10/10/2012
18206
28437
10.08.1999
26/04/2013
23782
28629
-
17.04.2009
27203
-
10.08.1999
26.11.1992
23782
21417
-
13.08.2005
25905
28.12.20062006/11545
24/05/2013
28656
18.01.2007
26407
30.04.1985
18740
24/08/2003
25209
13/04/2005
25785
09/08/2006
26254
02/12/2004
25658
15.04.198585/9380
18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül gaziler günü
yapılacak törenler yönetmeliği
Kamu görevlileri Etik Davranış İlkeleri
Yönetmeliği
MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Usul ve Esaslar Yönetmeliği
26
Tablo 7 : Yönergeler
YAYIN
ADI
Tarih
Sayı
08/05/2014
1843555
01/01/2014
2676
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
31/12/2013
2014/2676
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi
05/12/2013
3696087
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
16/04/2013
626476
Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül
Verilmesine Dair Yönerge
16/01/2013
34932
Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi
27/12/2012
246415
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Uygulama Yönergesi
31/10/2012
138710
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
11/04/2012
565
Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
00/06/2011
2645
Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
00/04/2011
2643
Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve
Disiplin Yönergesi
00/04/2011
2643
Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi
00/04/2011
2643
Millî Eğitim Bakanlığı İzci Eğitim Kampları Yönergesi
00/03/2011
2642
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Çalışma Esas ve Usuller Hakkında Yönerge
00/02/2011
2641
Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim
Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi
17/12/2010
25822
Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
31/08/2010
19729
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevlerine İlişkin Yönerge
25/06/2010
4194
Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri
Yönergesi
00/04/2010
2631
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve
Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/02/2010
2629
Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi
00/12/2009
2627
Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları
Yarışma Yönergesi
08/07/2009
1769
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları
İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
00/07/2009
2622
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak
Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları
İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri
Yönergesi
27
Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere
İlişkin Esaslar
2620
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
00/02/2009
2617
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve
Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin
Yönerge
12/01/2009
9
00/04/2008
2607
Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve
Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
00/12/2007
2603
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Arası Öğrenci Faaliyetlerine İlişkin
Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/12/2007
2603
Millî Eğitim Bakanlığı /Personel Kimlik Kartları Yönergesi
00/03/2007
2594
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
00/05/2009
Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
2.3. Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler
Tablo 8: Faaliyet Alanları, Ürün, Hizmetler ve Dayandığı Mevzuat
Faaliyet Alanı 1: Yönetim
Hizmetleri
Hizmet 1: Stratejik Planlama İle İlgili İş ve
İşlemler
Hizmet 2: Görev Dağılımı
Dayandığı Mevzuat


Hizmet 3: Kaynak İhtiyacının Tespiti

Hizmet 4: Bütçeleme
 Gelir ve Gider Dağılımı


 Okul Aile Birliği Çalışmaları
Hizmet 5: Denetim


Hizmet 6: Organizasyon ve İş Tanımı

Hizmet 7: Temizlik Hizmetleri

Hizmet 8: Bakım ve Onarım Hizmetleri
Hizmet 9: Demirbaş ve Stok Yönetimi
28
24.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
26.05.2006 Tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik.
19.06.2006 Tarih ve 2006/55 Sayılı MEB
Genelgesi.
2013/26 sayılı MEB Genelgesi
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
(DPT Müsteşarlığı)
09/02/2012 tarihli 28199 sayılı Milli Eğitim
Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
02.10.2006 Tarihli ve 26307 Sayılı Kamu
İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin
Yönetmelik
18.01.2007 Tarih ve 26407 Sayılı Taşınır Mal
Yönetmeliği
17.04.2009 Tarih ve 27203 Sayılı Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi
Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Hizmet 10: Taşıma, Hizmetleri
Faaliyet Alanı 2: Personel
Hizmetleri
Hizmet 1: Sicil İşlemleri
Hizmet 2: Derece, Terfi
Hizmet 3: Maaş ve Diğer Ödemeler
Hizmet 4: Özlük Hakları
Hizmet 5: Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları











Hizmet 6: İzin İşlemleri






657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
MEB Personel Mevzuat Bülteni01.12.2004 Tarih ve 4286/90234 Sayılı
İntibak Bülteni,
MEB 13.02.2001 tarih ve 490/17730
Sayılı Personel İzin Yönergesi,
10.12.2004 Tarih ve 4286/90234b * 5434 ve 4759
Sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
27.06.1983 Tarih ve 18090 Sayılı MEB Aday
Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik,
MEB Personel Genel Müdürlüğünün
1998/110 sayılı Genelgesi,
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
13.08.2003 Tarih ve 25905 Sayılı Öğretmenlik
Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmenliği
10.08.1999 Tarih ve 23782 Sayılı Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli
Genelgeleri
Faaliyet Alanı 3: Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri
Hizmet 1: Öğrenci İşleri
 Öğrenci Kayıt, Kabul İşlemleri
 Öğrenci Nakil İşlemleri
 Öğrenci Devam-Devamsızlık
İşlemleri
 Öğrenci Sınıf Geçme ve Öğrenci
Başarısının Değerlendirilmesi
 Öğrenci Mezuniyet/Ayrılma
İşlemleri
 Öğrenci Kayıt, Kabul İşlemleri
 Öğrenci Disiplin İşlemleri
 Öğrenci Yurt-Burs Hizmetleri
 Mezun İşlemleri







29
13.07.1982 Tarihli ve 17781 Sayılı Okul
Pansiyonları Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve
Pansiyonları Yönetmeliği
2009/65b sayılı Genelge
07/09/2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Milli Eğitim
Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği
10.07.2008 Tarihli ve 26932 Sayılı İlköğretim ve
Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık Burs ve
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği,
30.04.1985 Tarihli ve 18740 Sayılı Türkiye’de
Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin Yönetmelik
25/07/2013 Tarihli ve 28718 Sayılı Milli

Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara bağlı
Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık
Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
Hizmet 1: Konferans ve Paneller

Hizmet 2: Meslek Tanıtım Seminerleri

Hizmet 3: Bireysel Görüşmeler

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
31.05.2006 Tarihli ve 26184 Sayılı Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği,
17.04.2001 Tarihli ve 24376 Sayılı Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
Faaliyet Alanı 4: Rehberlik Hizmetleri
Hizmet 4: Veli Görüşmeleri
Hizmet 5: Veli Bilgilendirme Toplantıları
Faaliyet Alanı 5: Sosyal, Sportif ve
Bilimsel Etkinlikler
Hizmet 1: Bilimsel Etkinlikler
 Bilimsel Araştırmalar
 Bilim Sergileri
 Bilimsel Geziler
Hizmet 2: Kulüp Çalışmaları
Hizmet 3: Proje Çalışmaları
 AB Projeleri
 TÜBİTAK Projeleri
 Sosyal Projeler
Hizmet 4: Spor Etkinlikleri
 Turnuvalar, Yarışmalar, Futbol,
Voleybol, Basketbol, Güreş, Karate



Hizmet 5:Müzik – Koro Çalışmaları
Hizmet 6: Halk Oyunları
Hizmet 7: Okul Çevre İlişkileri
30
13.01.2005 Tarih ve25699 Sayılı Milli Eğitim
Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
21.11.1983 Tarih ve2152 Sayılı Milli Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları ve Öğrencileri Spor
Yarışmaları Ödül Yönetmeliği
26.12.1995 Tarih ve22505 Sayılı Milli Eğitim
Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar
yönetmeliği
2.4.Paydaş Analizi
Paydaşlar, Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgisi olan, Halide Edip Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nden doğrudan ve dolaylı etkilenen veya etkileyen kişi, grup veya gruplardır.
Paydaş analizi yapılırken girdi sağlayanlar, hizmet sunulan kesimler, işbirliği yapılan kesimler, Halide
Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin faaliyetlerinden etkilenenler, Halide Edip Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesini etkileyenler esas alınmış ve paydaşlar aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.
 Çalışanlar (Kurum mensupları)
 Müşteriler/hizmetten yararlananlar (Hizmetten faydalananlar)
 Stratejik ortaklar (Zorunlu olmayan karşılıklı yarara dayalı ilişki)
 Temel ortaklar (Mevzuatla belirlenmiş idari bağı olanlar)
 Tedarikçiler (Ürünü ya da hizmeti üreten kuruluş)
İç paydaşlar, kurumdan etkilenen veya etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya ilgili/bağlı
kuruluşlardır.
Eğitim ve Öğrenme uzun yıllar süren zorlu bir süreçtir. Eğitimde “İç paydaşlar” kavramının özel
bir konumu vardır. Bu nedenle her sınıf ve düzeyde görev yapan eğitimciler ve diğer çalışanlar eğitim
sürecinin iç paydaşı konumundadır.
Dış paydaşlar ise kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya etkileyen Halide Edip Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi dışındaki kişi, grup, kurum ve kuruluşlardır. Ayrıca Halide Edip Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nin faaliyet alanlarını kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup, kurum ve
kuruluşlardır.
Paydaş görüşleri alınırken kurum çalışanlarına, öğrenci ve velilere yönelik uygulanan
memnuniyet anketleri paydaş görüşü olarak kullanılmıştır. Diğer paydaşlarla ise mülakatlar ve
toplantılar yapılmış aşağıdaki sorular yöneltilmiş ve sonuçlar paydaş görüşü olarak kullanılmıştır.

Kurumumuzun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?

Kurumumuzun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir?

Kurumumuzun iyileştirilmesi gereken yönleri nelerdir?

Kurumumuzdan beklentileriniz nelerdir?

Varsa belirtilmesi gereken diğer hususlar

Paydaş analizi ile stratejik planlama sürecine girdi oluşturulması, planın paydaşların beklentileri
doğrultusunda şekillenmesi ve taraflarca sahiplenilmesi kurumumuz tarafından sağlanacaktır.
31
Tablo 9: Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Paydaş Sınıflandırma Matrisi
İÇ
PAYDAŞLAR
PAYDAŞLAR
Çalışanlar,
Birimler
DIŞ
PAYDAŞLAR
YARARLANICI
Müşteri,
Tedarikçi Hedef
Kitle
Temel Ortak
Stratejik
Ortak
Millî Eğitim Bakanlığı



Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü



Yenimahalle İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü



Yöneticiler

Öğretmenler

Diğer Çalışanlar


Öğrenciler
Veliler

Güvenlik Güçleri (Yenimahalle
Polis Karakolu)





Yerel Yönetimler


Üniversiteler (Gazi ÜniversitesiAnkara Üniversitesi)
o
Sivil Toplum Kuruluşları
( Halide Edip Mezunlar Derneği)
o
Destek Veren Firmalar
o
Okul Aile Birliği
Spor Kulüpleri ve ilgili
Federasyonlar
√:Tamamı o:Bazıları

32
o
Önceliği
Neden
Paydaş?
Yararlanıcı
(Müşteri)
Dış Paydaş
Paydaşlar
İç Paydaş
Tablo 10: Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Paydaş Önceliklendirme Matrisi
Millî Eğitim Bakanlığı

Bağlı olduğumuz merkezi İdare
1
Ankara İl M.E.M.

Bağlı bulunduğumuz üst idare
1
Yenimahalle İlçe M.E.M.

Bağlı bulunduğumuz üst idare
1
Yöneticiler

Öğretmenler

Diğer Çalışanlar

Kurumdan direkt yararlandığı ve yarar
sağladığı için
Kurumdan direkt yararlandığı ve yarar
sağladığı için
Kurumdan direkt yararlandığı ve yarar
sağladığı için
Öğrenciler
Veliler

Güvenlik Güçleri

Okul Aile Birliği


Kurumdan direkt yararlandığı için

Tedarikçi, Kurumdan doğrudan ve
dolaylı yararlandığı için
Kuruma dolaylı olarak yarar sağladığı
için

Tedarikçi, Kuruma yarar sağladığı için
Yenimahalle BelediyesiAnkara Büyükşehir
Belediyesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
o
Kurumla iş birliği içinde olduğu için
o
Kurumla iş birliği içinde olduğu için
Sivil Toplum KuruluşlarıTEMA
Destek Veren FirmalarKaraelmaslar LTD
Spor Kulüpleri ve ilgili
Federasyonlar

o

ZAYIF-ÖNEMLİ (2) Taleplerini önemse gözet çalışmalarına dahil et
ZAYIF-ÖNEMSİZ(3) Kurumların faaliyetlerini izle
√: Tamamı o: Bazıları
33
1
1
2
2
3
2
2
Tedarikçi, Kuruma yarar sağladığı için
Tedarikçi, Kuruma yarar sağladığı için
Kurumla iş birliği içinde olduğu için
GÜÇLÜ-ÖNEMLİ (1) Birlikte çalış (periyodik toplantılar yap )
1
2
3
3
2
2.5. Kurum İçi Analiz
2.5.1. Örgütsel Yapı
Tablo 11: Okul Teşkilat Şeması
OKUL
MÜDÜRÜ
Okul-Aile Birliği
Müdür
Başyardımcısı
Müdür
Yardımcısı
Müdür
Yardımcısı








Öğrenci İş ve
İşlemleriÖSYM
EKY-OGYE
Stratejik
Planlama
Projeler
Fatih Projesi
Sivil
Savunma
Törenler ve
Kutlama
Komitesi
Arşiv







Rehber Öğretmenleri
Müdür
Yardımcısı
Öğrenci İş
ve
İşlemleriÖSYM
Stratejik
Planlama
Tam Gün
Tam Yıl
TEFBİS
Okullar
Hayat
Olsun
Okul Aile
Birliği
Arşiv
Sınav Hizmetleri
Büro Hizmetleri






Ödül ve Disiplin Kurulu

Onur Kurulu

Demirbaş Eşya ve Sayım
komisyonu

İhale ve Satın Alma
Komisyonu

Muayene ve Teslim
Alma Komisyonu

Kantin Denetleme
Kurulu

Satın Alma Komisyonu

Kontenjan Belirleme,
Kayıt Kabul ve Nakil
Komisyonu

Psikolojik D. ve
Rehberlik Hizmetleri
Yürütme Komisyonu
Yardımcı Hizmetler
Öğrenci İş
ve
İşlemleriÖSYM
YatılılıkBursluluk
Pansiyon
Ambar
Yetiştirme
Kursları
Sayman
Mutemetliği
Arşiv








Sınıf Öğretmenleri
Zümre Öğretmenleri

Müdür
Yardımcısı
34
Öğrenci İş
ve İşlemleriÖSYM
Sosyal
Etkinlik
Kulüpleri
Kütüphane
ve Faaliyet
Modülü
Ders
Kitapları
4217 Sayılı
Kanun
Okul WEB
Sitesi
Arşiv
2.5.2. İnsan Kaynakları
Tablo 12: 2014 Yılı Mevcut Yönetici Sayısı
Sıra
No
Görevi
1
Müdür
2
Müdür Başyardımcısı
3
Müdür Yardımcısı
Erkek
Kadın
Toplam
1
1
1
1
1
3
4
Tablo 13: 2014 Yılı Yöneticilerinin Eğitim Durumu
2014 Yılı İtibari İle
Eğitim Düzeyi
Kişi Sayısı
%
ÖnLisans
0
0
Lisans
5
% 83
Yüksek Lisans
1
%17
Tablo 14: 2014 Yılı Yöneticilerin Ödül Durumu
YÖNETİCİ
Okul Müdürü
MEHMET ÖZMEN
Müdür Başyardımcısı
NURDANE GÜNGÖR KAZAN
ÖDÜL LİSTESİ
01/07/2003
10/11/2004
26/05/2010
30/04/2012
08/06/2012
19/06/2008
02/07/2014
35
Teşekkür Belgesi
Aylıkla Ödüllendirme
Takdir Belgesi
Başarı Belgesi
Başarı Belgesi
Teşekkür Belgesi
Başarı Belgesi
Müdür Yardımcısı
PEYMAN ÖZTÜRK
Müdür Yardımcısı
FATMA YILDIZ
Müdür Yardımcısı
Mesut ELBOZAN
12/10/1995
25/09/1996
23/10/1997
19/01/1998
16/12/1998
13/09/2001
06/02/2007
14/04/2008
04/06/2013
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Aylıkla ödüllendirme
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Başarı Belgesi
16/12/1998
20/06/2001
28/12/2001
10/12/2002
24/05/2005
29/12/2009
02/07/2014
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Teşekkür Belgesi
Başarı Belgesi
06/11/2009
25/07/2008
13/09/2013
Aylıkla Ödüllendirme
Teşekkür Belgesi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanlığı Belgesi
KURUM YÖNETİCİLERİNİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI
Tablo 15: 2014 Yılı Kurum Mevcut Yöneticilerinin Yaş İtibariyle Dağılımı
2014 YILI İTİBARİ İLE
YAŞ DÜZEYLERİ
Kişi Sayısı
%
20-30
0
0
30-40
1
%15
40-50
4
%66
50+...
1
%16
36
İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo 16: 2014 Yılı Kurum Yöneticilerinin Hizmet Süresi Bilgileri
HİZMET SÜRELERİ
KİŞİ SAYISI
1-3 Yıl
0
4-6 Yıl
0
7-10 Yıl
0
11-15 Yıl
0
16-20 Yıl
1
21+
4
KURUMDA GERÇEKLEŞEN YÖNETİCİ SİRKÜLASYONU:
Tablo 17: Kurumda Gerçekleşen Yönetici Sirkülasyonu
YIL İÇERİSİNDE
KURUMDAN AYRILAN
YÖNETİCİ SAYISI
TOPLAM
YIL İÇERİSİNDE KURUMDA
GÖREVE BAŞLAYAN YÖNETİCİ
SAYISI
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2
2
1
2
1
2
37
İDARİ PERSONELİN KATILDIĞI HİZMET-İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI
Tablo 18: Kurum Yöneticilerinin Katıldığı Hizmetiçi Kurslar- Seminerler
GÖREVİ
KATILDIĞI ÇALIŞMANIN ADI



Müdür
Müdür Başyardımcısı
Nurdane Güngör Kazan
Müdür Yardımcısı
Fatma YILDIZ
Müdür Yardımcısı
Peyman ÖZTÜRK
Müdür Yardımcısı
Mesut ELBOZAN













Soruşturma Teknikleri Kursu
Yönetim Becerileri Semineri
İlköğretim ve Orta öğretim Kurumları Rehberlik
Programı Tanıtım Semineri
Okul Yönetim ve Geliştirme Semineri
Okul Sağlığı Semineri
Okulda İlkyardım – İlk Müdahale Semineri
İhale Alım – Satım İşleri Semineri
AB Gençlik Programları Bilgilendirme Semineri
Branşa Uyum Semineri
Taşımalı İlköğretim Uygulamaları Semineri
Yaratıcı Drama Semineri
Web Tasarımı Kursu
Satranç Antrenör Yetiştirme Kursu
Öğretmenlik Uygulaması Semineri
Model Uçak Rehber Öğretmen Kursu
Bilgisayar İşletmenliği Kursu














Stratejik Planlama Kursu
İlkyardım ve İlk Müdahale Eğitim Semineri
Okul Sağlığı Semineri
İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi Semineri
Yaratıcı Drama Semineri
TEFBİS Eğitimi Semineri
Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu
Bilgisayar ve İnternet Kullanım Kursu
Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı
FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Eğitim Yönetimi Semineri
Öğretmenlik Uygulaması Semineri
Psikoeğitim Semineri
Yaratıcı Drama Semineri







FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursu
Laboratuvar Deney Setlerini Kullanma Kursu
Fen Bilimlerinde Çağdaş Yaklaşımlar Semineri
Okul Geliştirme Semineri
Devlet Lisan Okulu Yabandı Dil Kursu ( İngilizce)
Bilgisayar 1.ve 2. Kademe Kullanım Kursu
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Kursu
38
REHBERLİK BÖLÜMÜ VE FAALİYETLERİ
Tablo 19: Kurum Rehberlik Hizmetleri
MEVCUT KAPASİTE KULLANIMI VE
PERFORMANS
MEVCUT KAPASİTE
Psikolojik
Danışman
Norm
Sayısı
Görev
Yapan
Psikolojik
Danışman
Sayısı
İhtiyaç
Duyulan
Psikolojik
Danışman
Sayısı
Görüşme
Odası
Sayısı
22
2
0
22
Danışmanlık Hizmeti Alan
Rehberlik Hizmetleri İle İlgili
Düzenlenen Eğitim/Paylaşım
Toplantısı vb. Faaliyet Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Veli
Sayısı
Öğretmenlere
Yönelik
Öğrencilere
Yönelik
Velilere
Yönelik
752
49
125
10
15
10
2014 YILI KURUMDAKİ MEVCUT ÖĞRETMEN SAYISI
Tablo 20 : Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı
SIRA
NO
BRANŞI
ERKEK
KADIN
TOPLAM
1
Edebiyat
2
5
7
2
Tarih
3
0
3
3
Coğrafya
0
2
2
4
Felsefe Grubu
0
2
2
5
Din Kültürü ve Ahlak Bil.
0
1
1
6
Matematik
3
4
7
7
Biyoloji
1
2
3
8
Fizik
2
2
4
9
Kimya
2
1
3
10
İngilizce
1
3
4
11
Sağlık/Hemşirelik
0
5
5
12
Sağlık/ Anestezi
0
1
1
13
Sağlık/ Tıbbi Laboratuvar
1
0
1
14
Sağlık /Acil Tıp
0
1
1
15
Rehberlik
1
1
2
16
Müzik
0
1
1
17
Görsel Sanatlar
0
1
1
18
Bilişim Teknolojileri
0
1
1
19
Beden Eğitimi
2
0
2
18
34
52
TOPLAM
39
2014 YILI ÖĞRETMENLERİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI
Tablo 21: 2014 Yılı Öğretmenlerin Yaş İtibariyle Dağılımı
YAŞ DÜZEYLERİ
KİŞİ SAYISI
20-30
0
30-40
6
40-50
34
50+...
14
2014 ÖĞRETMENLERİN HİZMET SÜRELERİ
Tablo 22: 2014 Yılı Öğretmenlerin Hizmet Süreleri
Hizmet Süreleri
Kişi Sayısı
1-3 Yıl
1
4-6 Yıl
1
7-10 Yıl
2
11-15 Yıl
7
16-20 Yıl
13
21+... üzeri
34
KURUMDA GERÇEKLEŞEN ÖĞRETMEN SİRKÜLASYONU
Tablo 23: Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülasyonu
Yıl İçerisinde Kurumdan
Ayrılan Öğretmen Sayısı
TOPLAM
Yıl İçerisinde Kurumda Göreve
Başlayan Öğretmen Sayısı
2012
2013
2014
2012
2013
2014
4
3
5
4
3
5
40
DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ - MEMUR) İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo 24: Kurum Destek Personeli Bilgileri
Sıra
No
Görevi
Erkek
Kadın
Eğitim
Durumu
Hizmet
Yılı
Toplam
1
Memur
1
0
Lisans
7
1
(E) Ortaokul
23
2
Hizmetli
1
1
2
(K) Lise
1
3
Şoför
1
Ortaokul
23
1
4
Bekçi
1
Ortaokul
17
1
4
Aşçı
1
İlkokul
24
1
OKULLARDA KURULAN KURUL VE KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ
Tablo 25: Kurumdaki Kurul ve Komisyonların Görevleri
(07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı RG yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre)
KURULLAR/
KOMİSYONLAR
ÖĞRETMENLER
KURULU
GÖREVLERİ
(1) Öğretmenler kurulu, kurumun öğretmen, uzman ve eğitici personelinden oluşur. Okulun
özelliğine göre gerektiğinde ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici,
proje uzmanı, proje koordinatörü, atölye teknisyeni, öğrenci temsilcisiyle okul-aile birliği
başkanı da kurul toplantısına çağrılır.
(2) Öğretmenler kurulunun başkanı okul müdürüdür. Öğretmenler kurulu, müdürün
bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin başkanlığında toplanır.
(3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda
toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt
çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.
(4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden
ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar
oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.
(5) Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul
müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülkî idare
amirinin onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.
(6) Öğretmenler kurulunda;
a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
b) Öğretim programlarının uygulanması,
c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak
kullanılması,
ç) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar,
d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
41
SINIF VEYA ŞUBE
ÖĞRETMENLER
KURULU
e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler,
f)Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının
değerlendirilmesi,
g) Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi,
ğ) Yapılacak proje çalışmaları,
h) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,
ı) Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri,
i) Kardeş okul uygulamaları,
j) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinlikler
ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler,
k) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,
l) Mezunların izlenmesi,
m)Eğitimde Kalite Yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarla stratejik
planlamaya
ilişkin iş ve işlemler,
n) Genel denetim sonuçları,
o) Nöbet uygulamaları,
ö) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,
p) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi,
r) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,
s) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri,
ş) Zümre toplantıları,
t) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları,
u) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları,
ü) e-Okul uygulamaları,
v) Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür.
(7) Kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul
gündemine alınabilir.
(8) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; yapılacak proje, tasarım, üretim ve
hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular, tanıtım, yönlendirme, mesleki
rehberlik çalışmaları, istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve güvenlik gibi
konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar görüşülür.
(1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede
ders okutan öğretmenlerle rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun
başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü
durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileriyle
ilgili sınıf ve şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir.
(2) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayıyla uygulanır.
(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının artırılması ve sunulan eğitim
hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve
yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir.
(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli
hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülki
idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.
(5) Sınıf ve şube öğretmenler kurulunda;
a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
b) Derslerin, öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,
c) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde nasıl
yararlanılacağının planlanması,
ç) Çevreden yararlanma ve işbirliğinin sağlanması,
d) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
e) Proje, performans çalışması ve sınavların planlanması,
f) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri
sosyaletkinliklerin düzenlenmesi,
g) Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması,
ğ) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması,
h) Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve
yüksek öğrenime yönlendirilmeleri,
ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
42
i) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
j)Müdürün gerekli gördüğü konularla kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle
gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular görüşülür.
ZÜMRE
ÖĞRETMENLER
KURULU
(1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye
teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve
öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda
olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından
sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre
öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama
süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav
analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez
okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.
(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi
ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b)
Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun
kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak
planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde
durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin
işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin
belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık
planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin
hususların görüşülmesi,
e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
f)
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar
alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri
öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve
gözlemlerin planlanması,
h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve
beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer
derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil,
sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,
i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla
okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde
katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık
durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı
düzenleyebilir.
(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca;
a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate
alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin
belirlenmesi,
b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,
c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,
ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki
ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,
d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,
f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları
ilgili konular da görüşülür.
43
OKUL ZÜMRE
BAŞKANLARI
KURULU
OKUL ÖĞRENCİ
MECLİSİ
OKUL ÖĞRENCİ
ÖDÜL VE DİSİPLİN
KURULU
ONUR KURULU
SOSYAL
ETKİNLİKLER
KURULU
KOMİSYONLAR
EKİPLER
(1) Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o
eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul
müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula
katılabilir.
(2) Kurul, dönem başlarıyla ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine
okul müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve
müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders
saatleri dışında yapılır.
(3) Okul zümre başkanları kurulunda;
a) Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımıyla
öğrenci başarısının artırılması,
b)Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin
değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,
c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
ç)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin
alanlarında hizmetiçi eğitime alınmalarının okul müdürlüğüne önerilmesi,
d)Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre
öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
e) Sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi,
sonuçlarının değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.
(4) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir.
(5)Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; alan/bölümlerin gelir-gider
durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi, tanıtım,
pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların
yürütülmesi ile iş sağlığı ve güvenliği konuları da görüşülür.
(1) Okul öğrenci meclisinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili iş ve işlemlerde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Okullarda ihtiyaç duyulan diğer kurullar ise ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulur.
Okullarda ihtiyaç duyulan diğer kurullar ise ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulur.
(1) Okullarda, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine
göre kulüp ve toplum hizmeti görevlerini yürütmek üzere sosyal etkinlikler kurulu
oluşturulur.
Okullarda; kontenjan belirleme komisyonu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
yürütme komisyonu, ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu, kalite kontrol
komisyonuyla diğer komisyonlar ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür.
Okullarda; okul gelişim yönetim ekibi, sivil savunma ekipleri, iş sağlığı ve güvenliği ekibi ve
diğer ekipler ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür.
44
ÇALIŞANLARIN GÖREV DAĞILIMI
Tablo 26: Kurum Çalışanlarının Görev Dağılımı
S.NO
1
GÖREVLERİ
UNVAN
OKUL MÜDÜRÜ
(1) Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun,
tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun
amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu
anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir.
Müdür, okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği içinde yönetir.
(2) Müdür çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar; görevin gerektirdiği
durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.
(3) Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek tutum ve davranış içinde
bulunur; mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.
(4) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir.
Öğretmenlerin gerektiğinde görüşlerini de almak suretiyle okutacakları derslere ilişkin görevlerin
dağılımını yapar.
b) Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre
toplantılarının yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş yıllık planı ders yılı
başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder.
c) Okulun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile
diğer tesislerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretime hazır bulundurur.
Bunlardan imkânlar ölçüsünde diğer okullarla çevrenin de yararlanmasını sağlar. Diğer okul ve
çevre imkânlarından da yararlanılması için gerekli tedbirleri alır. Öğrencilerin sürekli eğitimlerini
yürütmek için millî eğitim müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak il sınırları içindeki
bütün okul ve işletmelerden yararlanılması, gerekli durumlarda bina kiralanmasıyla ilgili iş ve
işlemleri yürütür.
ç) Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara
çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Toplantılarda alınan kararları
onaylar, uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir.
d) Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her öğretim yılında en az bir defa dersini
izler ve rehberlikte bulunur.
e) Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Okulun ihtiyaçlarını belirler, bütçe imkânlarına
göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri yaptırır. Eğitim araç ve
gereciyle donatım ihtiyaçlarını zamanında ilgili birimlere bildirir.
f) Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır.
g) Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık ve hizmetiçi
eğitim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütür.
ğ) Personelin performans yönetimi ve disiplin işleriyle öğrenci ödül ve disiplin işlerini yürütür.
h) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Özel eğitim gerektiren
öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır.
ı) Öğrencilere ders yılı içinde gerektiğinde 5 günü geçmemek üzere izin verebilir. Bu yetkisini
yardımcılarına devredebilir.
i) Öğrencilerin askerlik ertelemesine ilişkin iş ve işlemlerinin 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanunu hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.
j) Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirler, onaylar ve uygulamaya
koyar.
k) Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.
l) Diploma, öğrenim durum belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylar.
m) Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli
gelişimin sağlanması için araştırma yapılmasını, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler
hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
n) Görevini üstün başarıyla yürüten personelin ödüllendirilmelerini teklif eder. Görevini gereği
gibi yapmayanları uyarır, gerektiğinde haklarında disiplin işlemi yapılmasını sağlar.
o) Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine görevlendirme yapılması için
gerekli tedbirleri alır.
ö)
İzinli veya görevli olduğu durumlarda müdür başyardımcısının, müdür
başyardımcısının bulunmadığı hâllerde ise bir müdür yardımcısının müdür vekili olarak
görevlendirilmesini millî eğitim müdürlüğüne teklif eder.
45
p) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değişikliklerini takip eder ve ilgililere
duyurulmasını sağlar.
r) Stratejik plan ve bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar, ilgili makama sunar, yetkisinde
bulunan bütçe giderlerini gerçekleştirir, takip eder, giderlerle ilgili belgeleri zamanında düzenletir,
harcamalarla ilgili azami tasarrufun sağlanmasına özen gösterir.
s) Okulun bina, tesis, atölye, laboratuvar, salon, bahçe ve benzeri bölümleri ile araç-gerecinin
diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, mahalli mülki idare amirinin onayını
da alarak ilgili kurumla bir protokol imzalar ve bir örneğini üst makama gönderir.
ş) Harcama yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme
görevlisi olarak görevlendirir.
t) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt
ve işlemlerini yürütmek üzere gerekli bilgi ve niteliklere sahip personel arasından taşınır kayıt ve
kontrol yetkilisi görevlendirir.
u) Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimi
yapar.
ü) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı OkulAile Birliği Yönetmeliğindeki sorumluluklarını yerine getirir.
v) Öğrenci ve çalışanların sağlığının korunması, okulun fizikî yapısından ve çevreden
kaynaklanan olumsuz sağlık şartlarının iyileştirilmesi amacıyla koruyucu tedbirlerin alınmasını
sağlar.
y) Okul binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı korunması
için gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
z) Okul ve öğrencilerin katılacağı yarışmalar ve sınavlarla ilgili komisyonları oluşturur, bu
etkinliklere katılan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere öğretmen görevlendirir.
aa) Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar.
bb) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 ve 12 nci maddesi
uyarınca acil durumlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır.
(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdürleri ayrıca okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişiyle
ilgili olarak;
a) Derslik, atölye ve laboratuvarların birer üretim ortamı durumuna getirilmesini; çevredeki
işletme, müze, turistik tesis ve benzeri kuruluşlarla işbirliğine gidilerek insan gücü ihtiyacıyla
alana/dallara alınacak öğrenci sayılarının belirlenmesini; atölye, laboratuvar, uygulamalı ders, staj
veya yaz uygulamasının buralarda yapılabilme imkânlarının araştırılmasını, mesleklerinde başarılı
olanların ders, seminer ve konferans gibi etkinliklerle eğitime katkıda bulunmalarını sağlar.
b) Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi
için gerekli önlemleri alır. Okulun derslik, atölye ve laboratuvarlarında açılması planlanan yaygın
eğitim faaliyetleri konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapar.
c) Mezunların elektronik ortamda izlenmesini, gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine
anket uygulanmasını sağlar. Okulun yıllara göre mesleki ve akademik başarısını tespit ederek
sonuçlarından yararlanır.
ç) Okulda üretime ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere atölye, laboratuvar ve meslek dersleri
öğretmenleri arasından atanmış bir müdür yardımcısını, teknik müdür yardımcısı olarak
görevlendirir.
d) Sektörle işbirliğine önem verir. Çevredeki sektörel gelişim ve değişimi izleyerek
programların, iş hayatının istek ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi konusunda yapılan
çalışmaların, ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
e) Döner sermaye iş ve işlemlerinde, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı,
Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla gerektiğinde
sorumluluğundaki atölye ve laboratuvarlar ile makine ve teçhizatın özel sektörle birlikte
kullanılmasına imkân sağlar.
(6) İşletmelerde mesleki eğitimle ilgili olarak;
a) Öğrencilere, yaşına uygun asgari ücretin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirlenen
tutarı kadar ödenecek ücret, ücret artışı ve diğer imkânlar konusunda öğrenci reşitse kendisi; değilse
velisiyle birlikte işletmelerle eğitim sözleşmesini imzalar.
b) Eğitimin öğretim programına uygun olarak yürütülmesi ve okul-işletme arasında sürekli
işbirliğini sağlamak amacıyla bir koordinatör müdür yardımcısıyla ilgili alandaki öğretmen, öğrenci,
işletme sayısı ve işletmelerin okula uzaklıkları dikkate alınarak aynı alanın atölye, laboratuvar ve
46
meslek dersleri öğretmenleri arasından yeterli sayıda koordinatör öğretmen görevlendirir, rehberlik
eder ve denetler. Yönetici ve öğretmenlere, "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla verilecek ek ders
göreviyle ilgili programı hazırlar ve millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.
c) İşletmelerde görevli eğitici personel/usta öğreticinin hizmetiçi eğitiminde, okulun
personel ve diğer imkânlarıyla yardımcı olur.
ç) Eğitimde amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileriyle işbirliği yaparak
gerekli önlemleri alır. İşletme yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık eder.
d) Okulda atölye, laboratuvar kurulmaması veya yeterli donanım bulunmaması hâlinde
sektörle işbirliği çerçevesinde yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim birimlerinde alan/dal
derslerinin eğitim ve öğretimi için ilgili alanın atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni
görevlendirir. Ayrıca uygulamalı derslerin eğitiminin işletmelerde yapılması hâlinde yüz yüze
eğitim kapsamında ders okutmak üzere bu işletmelerde öğretmen görevlendirir.
2
MÜDÜR
BAŞYARDIMCISI
3
MÜDÜR
YARDIMCISI
4
ALAN/BÖLÜM
ŞEFİ
a) Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekâlet eder.
b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna başkanlık eder.
c) Müdür yardımcılarının öğrenci devam ve devamsızlıklarıyla ilgili çalışmalarını izler,
devamsızlık yapan öğrencilerin velileriyle iletişim sağlar ve gerektiğinde rehber öğretmenle işbirliği
yapar.
ç) Derslerin öğretmenlere dağıtımıyla ilgili programları hazırlar ve müdürün onayına
sunar.
d) Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini hazırlayarak müdürün
onayına sunar ve nöbet görevlerini kontrol eder.
e) Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.
f) Müdürün harcama yetkilisi olduğu durumlarda, görevlendirildiğinde gerçekleştirme
görevlisi görevini yürütür.
g) Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devamdevamsızlık durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve müdürü bilgilendirir.
ğ) Görevlendirildiğinde, muayene-kabul komisyonu ile sayım kuruluna başkanlık eder, bu
konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.
h) Görevlendirildiğinde, taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevini yürütür.
ı) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir, adli ve idari yargı ile
ilgili işlemleri yürütür.
(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.
Müdür yardımcısı eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun
olarak yürütülmesinden müdüre ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur.
a) Okulda kullanılan belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve
gerekli olanları imzalar.
b) Görevlendirildiğinde, ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan kurul, komisyon ve
ekiplere katılır, başkanlık eder ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
c) Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet
raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir.
ç) Sorumluluğuna verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri müdür ve müdür
başyardımcısıyla işbirliği içinde yürütür.
d) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle ilgili işlemleri yürütür.
e) Mezunların izlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütür.
(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.
Pansiyonlu okullarda, müdür yardımcılarından biri yatılılık, bursluluk ve sosyal
yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların görevleri, 15/8/1983 tarihli
ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Okul Pansiyonları Yönetmeliği ile 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal
Yardımlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde okul müdürü tarafından belirlenir.
Alan/bölüm şefi;
a) Her öğretim yılı başında alan/bölüm, atölye ve laboratuvarda görevli personel arasında
işbölümü yapar ve onay için okul müdürlüğüne sunar. Alanıyla/bölümüyle ilgili çalışmalarda diğer
alanlarla/bölümlerle işbirliği yapar.
b) Okula ait bina, atölye, laboratuvar ve dersliklerin, alanın öğretim programına uygun olarak
ders araç gereç ve donatım ihtiyacını belirler ve temini için teklifte bulunur.
47
5
ÖĞRETMENLER
c) Döner sermaye işletmesi mal ve hizmet üretim çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda planlar ve yürütür. Döner sermaye çalışmaları kapsamında şartname, resim ve
standartlarına uygun üretim yapılmasını sağlar, kalite kontrol komisyonunun incelemesine sunar.
ç) Alan/bölüm zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. Atölye ve laboratuvar şefleri, alan
öğretmenleri, uzman, usta öğretici ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapar. Alınan kararları
müdürün onayına sunar.
d) Alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili her türlü materyalin birime alınması için
ilgililerle işbirliği yapar. Alan/bölüm kitaplığının ilgililerce kullanımını sağlar.
e) Resmî, özel, gönüllü, kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, mezunların işyerlerindeki
başarılarını izler, gerektiğinde programların geliştirilmesi için önerilerde bulunur.
f) Sektörle bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunur. Alanın öğretmen, uzman, usta öğretici,
teknisyen ve öğrencilerinin mesleki fuar, sergi ve seminerlere katılmalarını teşvik eder.
g) Çocuk gelişimi ve eğitimi alan şefi, ayrıca 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yapar.
(3) Atölye, laboratuvar şefi;
a) Uygulamalı eğitimin incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her türlü ders araç-gereçten
yararlanılarak yapılmasını, bunların biriminde bulundurulmasını ve zenginleştirilmesini sağlar.
b) Uygulamalı eğitim kapsamında öğrencilere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin
programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını,
çalışmaların belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
c) Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan okullarla sürekli eğitim ve öğretim yapılan
okulların birimlerindeki araç-gerecin sorumluluğu, birimin şefiyle birlikte o birimde görevli bir
teknisyene verilir.
(4) Sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarın diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte
kullanılması durumunda, protokol hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.
(5) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak
ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.
(2) Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak
topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve öncü bir
rol üstlenir.
(3) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği
fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar.
Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim
teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.
(4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve
sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması ve
gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla öğrencilere
örnek olur.
b) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız
ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini
özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin
eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.
c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütür.
ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.
d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili görevleri
yapar.
e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür.
f) Sınav, proje ve performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür.
g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar.
Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin
yapılmasını sağlar.
ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı
olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür.
h) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı
yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri imzalar.
ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüş ve
izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar.
i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti
48
6
7
YÖNETİM İŞLERİ
VE BÜRO
MEMURU
DİĞER
PERSONELLER
çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere
katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.
j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve
kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır.
l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle işbirliği
yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda güvenli
bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip
eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.
n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar.
o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine
bildirirler.
ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.
p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(5) Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenleri ayrıca,
a) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili işleri planlar ve yaptırır.
b) Öğrencilerin eğitim ve öğretim, üretim etkinliklerini izler, mesleki konularda çevreyle ilişki
kurmalarına rehberlik eder.
b) Uygulamalı eğitim için gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle
işbirliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alır. Kendilerine verilen araç-gereç ve
makinelerin korunmasını, bakım ve onarımını, kılavuzuna uygun ve güvenli bir şekilde
kullanılmasını, her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlar, öğrencilere rehberlik yapar.
c) Öğrencilerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda
kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verir.
d) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için
alan/bölüm/atölye/laboratuar şefleriyle birlikte plan hazırlar. Öğrencilere alanıyla ilgili
konularda proje danışmanlığı ve rehberlik yapar.
e) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen
nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar.
f) Koordinatör olarak görevlendirilenler, öğrencilerin işletmedeki eğitim ve öğretim, başarı,
devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, program doğrultusunda
haftalık/aylık düzenlenecek formları/raporları yönetime teslim eder.
g) Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapar. Çocuk
gelişimi ve eğitimi alanı öğretmenleri ve şefleriyle koordineli çalışır.
ğ) Mezunların izlenmesi ve işe yerleştirme çalışmalarında alan/bölüm, atölye ve laboratuar
şefleriyle işbirliği yapar.
h) Mesleki ve teknik eğitim fuarına hazırlık çalışmalarına katılır ve çalışmaları yürütür.
ı) Tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki okullarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl
ve yaz tatillerinde verilen görevleri de yaparlar.
(6) Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri
içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi
için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde
çalışmalar yapar, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır.
(7) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam-hatip liselerinde, okulların özelliğine bağlı
olarak okul müdürünce verilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirirler.
(1) Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar.
(2) Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini
dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar.
(3) Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli
tutulmasından sorumludurlar.
(4) Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü
gününe işlerler.
(5) Arşiv işlerini düzenlerler.
(6) Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
Diğer personel
MADDE 94- (1) Okullarda;
a)Bakım, onarım ve uygulama sınıfları dâhil alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek, eğitim ve
öğretim etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak üzere teknisyen,
b)Kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek üzere kütüphane memuru,
c)Aracı bulunan okullarda şoför,
ç) Temizlik hizmetlerini yürütmek üzere hizmetli,
49
d) Bahçeyle ilgili görevleri yürütmek üzere bahçıvan,
e) Okulun ısınma işlerini yürütmek üzere kaloriferci,
f) Bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlamak üzere gece bekçisi, koruma memuru
veya güvenlik görevlisi,
g) Ambar ve depoyla ilgili görevleri yürütmek üzere ambar memuru,
ğ) Sağlık hizmetleri ve okul revirinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere hemşire,
h) Yemekhanesi bulunan okullarda yemek çıkarılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere
aşçı,
ı) İhtiyaç duyulan diğer alanlarda personel
çalıştırılabilir.
(2) Personelin görevleri, ilgili mevzuatı çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı
olarak tebliğ edilir.
(3) Kadrolu personel dışında, ücretleri genel bütçe veya bütçe dışı kaynaklarca karşılanarak hizmet
satın alma yoluyla çalıştırılacak personelin görevlerine ilişkin esas ve usuller sözleşmeyle belirlenir.
ÖĞRETMEN İNSAN KAYNAKLARI BİLGİSİ
HİZMETİÇİ
EĞİTİM
DURUMU
ÖDÜL-CEZA
DURUMU
Kadrolu/(K)
Görevlendirme G)
Normu var mı?
KATILDIĞI
SEMİNER
VE KURSLARIN
SAYISI
SAYISI
SAYISI
ÖDÜL
CEZA
1
F. Ufuk DEMİRCİ
Öğrt.
Edebiyat
28
K
+
X
1
1
-
2
Öğrt.
Edebiyat
19
K
_
X
1
_
--
Öğrt.
Edebiyat
24
K
+
X
2
5
-
4
Canan KAKI
Armağan
GÖÇMENOĞLU
Sultan KARA
Öğrt.
Edebiyat
20
K
+
X
2
7
--
5
Işın KAYA
Öğrt.
Edebiyat
20
K
+
X
2
-
-
6
Veysel ÇAYIR
Uzm.Öğrt
Edebiyat
22
K
+
X
5
1
-
7
Seyfettin İLHAN
Uzm.Öğrt
Edebiyat
17
K
+
3
3
-
8
Canan KANDEMİR Uzm.Öğrt
Felsefe
21
K
-
X
2
-
-
9
Naciye YÜCEL
Öğrt.
Felsefe
21
K
+
X
1
-
-
10
Fatma ÖZLÜ
Öğrt.
DKAB
3
K
+
X
4
-
-
11
M. Yaşar ÇETİN
Uzm.Öğrt
Tarih
25
K
-
X
3
-
-
12
Mehmet AK
Uzm.Öğrt
Tarih
22
K
+
2
-
-
13
Nevzat ÜNAL
Uzm.Öğrt
Tarih
24
K
+
1
2
-
14
Hatice DEMİR
Öğrt.
Coğrafya
9
K
+
3
50
Yüksek lisans
Ön lisans
Branş
Görev
Adı soyadı
ÖĞRETMENLERİN HİZMET DURUMU BİLGİSİ
Lisans
EĞİTİM
DURUMU
Öğretmenlik
Hizmet Süresi(Yıl)
Tablo 27: Öğretmen İnsan Kaynakları Bilgisi
X
X
X
X
3
-
Figen
TOPALOĞLU
16 Zülbiye YAR
Öğrt.
Coğrafya
19
K
+
X
3
-
-
Öğrt.
Matematik
23
K
+
X
1
_
_
17
Murat YAŞAR
Öğrt.
Matematik
13
K
_
X
2
-
-
18
Ebru OLGUNAY
Öğrt.
Matematik
17
K
+
X
1
-
-
19
A. Demet ÖNER
TİRYAKİ
Öğrt.
Matematik
14
K
+
X
1
-
-
20
Ziya KOÇOĞLU
Öğrt.
Matematik
21
K
+
X
3
2
-
21
Nurettin TAŞÇI
Öğrt.
Matematik
28
K
+
X
2
-
-
22
Nesrin RUŞAN
Uzm.Öğrt
Matematik
28
K
+
X
2
1
-
23
Dilan AŞIK
Öğrt.
Biyoloji
19
K
+
X
2
-
-
24
Mustafa ÖZCAN
Öğrt.
Biyoloji
29
K
+
X
1
-
-
25
Hanife TUNÇ
Uzm.Öğrt
Biyoloji
22
K
+
X
1
2
-
26
M.Sevtap ÇAPÇI
Öğrt.
Fizik
21
K
+
X
1
-
-
27
Ayşenur ÇAYIR
Öğrt.
Fizik
16
K
_
X
2
-
-
28
Fazıl POLAT
Öğrt.
Fizik
27
K
+
X
1
-
-
29
Musa YILMAZ
Uzm.Öğrt
Kimya
21
K
+
X
6
3
-
30
Nuray GÜLER
Uzm.Öğrt
Kimya
13
K
+
1
-
-
31
Bilge AYDIN
Öğrt.
İngilizce
16
K
+
X
2
1
-
32
Serap ZAFER
Öğrt.
İngilizce
22
K
+
X
2
4
-
33
Süleyman SAÇIK
Öğrt.
İngilizce
22
K
+
X
2
-
-
34
Hatice ERDEM
Öğrt.
İngilizce
16
K
+
X
4
-
-
35
Recep EKMEKÇİ
Öğrt.
Beden Eğt.
21
K
+
X
1
-
-
Öğrt.
Beden eğit.
10
K
+
X
5
2
-
Öğrt.
Gör.Sanat.
28
K
+
X
5
8
-
Öğrt.
Müzik
26
K
+
X
1
1
-
Nilgün DOĞAN
Öğrt.
Rehberlik
17
K
+
7
-
-
Metin ÖZAY
Zümrüde
41
KAYABAŞI
42 Nurten ÇÜRÜK
Öğrt.
Rehberlik
19
K
+
20
2
-
Uzm.Öğrt
Hemşirelik
18
K
+
6
4
-
Uzm.Öğrt
Hemşirelik
21
K
+
3
3
-
Uzm.Öğrt.
Hemşirelik
18
K
+
2
-
-
6
2
-
2
-
-
15
Mustafa AKBUĞA
Hüsnüye
37
KÖKKAYA
38 F. Figen OĞUZ
36
39
40
X
X
X
X
X
43
Zahide TAZEGÜL
44
İlknur KÜÇÜKALP Öğrt.
Hemşirelik
17
K
+
45
Naciye YAZIRLI
Öğrt.
Hemşirelik
17
K
+
46
Neşe ÖZDEMİR
Öğrt.
Anestezi
9
K
+
X
6
1
-
47
Ekrem DELİKTAŞ
Öğrt.
Tıbbi lab.
18
K
+
X
2
2
-
48
Hatice KOCAK
Öğrt.
Acil Sağlık
Hizmet.
9
K
+
X
2
-
-
49
Derya BEKTAŞ
Öğrt.
Bilişim Tek.
7
K
_
X
2
1
-
51
X
X
X
2.5.3. Teknolojik Düzey
Tablo 28: Kurum Teknolojik Alt Yapısı
Araç-Gereçler
2012
2013
2014
Bilgisayar
29
34
40
Yazıcı
13
13
14
Tarayıcı
2
2
2
Tepegöz
1
0
0
Projeksiyon
8
3
3
Televizyon
1
2
3

İnternet bağlantısı


Fen Laboratuvarı
1
1
1
Bilgisayar Lab.
1
1
1
Fax
1
1
1
Video
0
0
0
DVD Player
0
0
0
Fotoğraf makinesi
0
0
1
Kamera
0
0
0
1



%60
%70
%100
Fotokopi Makinesi
2
2
3
Akıllı Tahta
29
29
29
Vestel Tablet
0
198
198
General Mobile Tablet
0
0
155
Optik Okuyucu
0
1
1
Harici Hard Disk
1
1
2
Harici DVD Player
0
0
1
32 GB Flash Bellek
1
1
2
Switch
1
1
3
Diz Üstü Bilgisayar
8
8
8
Digital Pano
0
0
1
Kabinet
0
0
0
Okul/kurumun İnternet sitesi
Personel/e-mail adresi oranı
52
İhtiyaç
6
0
1
2.5.4. Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı
Tablo 29: Kurum Fiziki Alt Yapısı
Fiziki Mekân
Var
Yok
Adedi
Öğretmen Çalışma Odası

1
Ekipman Odası

1
Kütüphane

1
Rehberlik Servisi

2
Resim Odası

1
Müzik Odası

1
Çok Amaçlı Salon

1
Hemşirelik Teknik Odası

1
Tıbbi Lab .Teknik Odası

1
Bilişim Teknolojisi Sınıfı

1
Yemekhane

1
Spor Salonu

1
Otopark

1
Spor Alanları

1
Kantin

1
Fen Bilgisi Laboratuvarı

1
Resim Atölyesi

1
Müzik Odası

1
Arşiv

1
İhtiyaç
2.5.5. Mali Kaynaklar
Mali Kaynaklar
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mali kaynakları ;kantin kira gelirleri,okul aile
birliği bağışları ve genel bütçe ödeneklerinden oluşmaktadır.Kaynakların tasarruflu ve yerinde kullanımı
yapılmakta olup harcamalar KBS ‘de belirtilmiştir. Okulun Bütçesi MEB tarafından gönderilen ödenek
gider kalemleri mevzuat ile belirlenmiştir. Okulumuz finansal kaynakların düzenli kullanımı için mali
kaynaklar süreci sahipleri Okul lideri başkanlığında okul müdür başyardımcısı, okul aile birliği, bölüm
53
şefleri ile yapılan aylık toplantılarda iyileştirme politikaları tespit edilir. Stratejik planın gerçekleşmesine
hizmet eder .
MEB mevzuatına uygun olarak her yıl oluşturulan komisyonlarla mevzuat çerçevesinde mal ve
hizmet alımı yapılır. Okulumuz her yıl yaptığı tahmini bütçe ekonomik kriz, enflasyon, bütçe
kısıntılarına ve oluşabilecek riskler için gelirlerini bankada hazır tutmakta ihtiyaç durumunda okulun
ihtiyaçlarına göre harcanmaktadır. Böylece karşılaşılacak risklere karşı tedbir alınmış olur. Her yıl
düzenlenen memnuniyet anketleriyle, mükemmeli arayan kalite kültürü oluşmuş örnek okul olmak için
mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmak amacı ile komisyonlar tarafından işleyiş ve mevzuatlara
uygun olarak toplantılarda değerlendirilir iyileştirmeler yapılır. Kurs ve kantin gelirleri okulumuza
kaynak olmaktadır. Sözü geçen bu kaynaklar, stratejik amaçlarımızı ve süreçleri destekleyecek şekilde
kullanılmakta, planlı bir şekilde vizyonumuza ulaşmamızı sağlamaktadır.
Tablo 30: Kurum Kaynak Tablosu
KAYNAKLAR
(₺)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
103.070,00
110.00,00₺
120.00,00
130.00,00
140.00,00
150.00,00
9.413,00
12.000,00
15.000,00
16.000,00
17.000,00
18.000,00
Kira Gelirleri
33.750 ,00
35.000,00₺
37.000,00
39.000,00
41.000,00
43.000,00
DESTEK
HİZMETLERİ
50.000 ,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
70.000,00
70.000,00
Vakıf ve
Dernekler
……
……..
………
………
……….
………
Dış
Kaynak/Projeler
……
……..
………
………
……….
………
Diğer
……
……..
………
………
……….
………
196.233,00
207.000,00
268.000,00
291.000,00
Genel Bütçe
Okul Aile Birliği
TOPLAM
222.000,00 245.000,00
54
Tablo 31: Kurum Gelir-Gider Tablosu
YILLAR
2011
GELİR
HARCAMA
KALEMLERİ
2012
GİDER
GELİR
2013
GİDER
GELİR
2014
GİDER
GELİR
GİDER
Temizlik
60.895
35.658,16
19.848,02
16.281,05
Küçük onarım
Bilgisayar
harcamaları
Büro makinaları
harcamaları
25.606
4.341,4
2.450,09
4.166,182
…..
1045,9
…..
826,36
…..
…..
…..
1.349,6
….
Telefon
….
…..
63.831,77
Yemek
Sosyal faaliyetler
52.187.30
Kırtasiye
Vergi harç ,
sigorta
Diğerleri
TOPLAM
52.187.30
43.163,06
…..
30.306,04
….
….
…..
…..
….
….
……
…..
….
6.953
2.100,00
4.770,38
…..
…..
237,44
…..
7.293,24
10.753
3.901,23
2.627,84
94.065
63.831,77
58.506
43.163,06
28.536,78
26.384,39
30.306,04
2.5.6. İstatistiki Veriler
Tablo 32: Karşılaştırmalı Öğretmen-Öğrenci Tablosu (2014)
ÖĞRETMEN
ÖĞRENCİ
Öğrenci sayısı
Toplam öğretmen sayısı
49
Kız
Erkek
490
262
55
OKUL
Toplam öğrenci
sayısı
Öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı
752
15
Tablo 33: Kurum Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
ÖĞRENCİ SAYISINA İLİŞKİN BİLGİLER
2011
Öğrenci Sayısı
2012
2013
2014
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
643
404
632
406
526
310
500
197
Toplam Öğrenci Sayısı
1047
1038
836
697
Tablo 34: Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
YILLARA GÖRE ORTALAMA SINIF
MEVCUTLARI
YILLARA GÖRE ÖĞRETMEN BAŞINA
DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
40
40
34
34
21
21
17
13
Tablo 35: Kurum Üniversite Başarısına İlişkin Bilgiler
ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞARILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
2010
2011
2012
2013
2014
Sınava Giren Toplam
Öğrenci Sayısı
261
288
266
226
211
Yerleşen Toplam
Öğrenci sayısı
99
127
125
104
86
-
11
20
20
21
99
138
145
124
107
%39
%47,9
%54,5
%55,75
%51
Ek Yerleştirme
Lisans ve Ön Lisans
Programına Yerleşen
Toplam Öğrenci Sayısı
Genel Başarı Oranı ( % )
56
Tablo 34: Sorumluluk Dersi Olan Öğrenci Sayısı
SORUMLULUK DERSİ OLAN ÖĞRENCİ SAYISI
Öğretim Yılı
Toplam Öğrenci Sayısı
Sorumluluğu Bulunan Öğrenci Sayısı
2010-2011
1047
151
2011-2012
1038
148
2012-2013
836
112
2013-2014
752
45
Tablo 35: Yıllara Göre Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI
Öğretim Yılı
Toplam Öğrenci Sayısı
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
2010-2011
1047
80
2011-2012
1038
46
2012-2013
836
3
2013-2014
752
3
Tablo 36: Öğrencilerin Ödül Ceza Durumu
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Öğrenci Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğrenci Sayısı
Onur Belgesi Alan Öğrenci Sayısı
85
94
65
Teşekkür Belgesi Alan Öğrenci Sayısı
293
339
404
Takdir Belgesi Alan Öğrenci Say
58
42
55
Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayısı
23
39
43
57
Tablo 37: Kurum Spor Lisanslı Öğrenci Sayısı
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Kız
8
29
65
Erkek
6
32
40
Toplam
14
61
105
Tablo 38: Kurum Yerleşim Bilgileri
YERLEŞİM
Toplam Alan (m2)
Bina Alanı (m2)
Bahçe alanı (m2)
9316
1437
7879
Tablo 39: Kurum Sosyal Alanları
SOSYAL ALANLAR
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı ( m2)
Kantin
30
97
100
100
147
Konferans Salonu
96
242
Kütüphane
30
77
TOPLAM
256
563
Tesisin adı
58
Tablo 40: Kurum Spor Tesisleri
SPOR TESİSLERİ
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı( m2 )
Basketbol Alanı
10
150
Futbol Sahası
15
250
Kapalı Spor Salonu
50
550
Bocce Alanı
10
50
Kondüsyon Aletleri Alanı
10
40
Tesisin adı
Tablo 41: 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Ders Başarı Durumu (Puan Ortalaması)
DERSLER
9. SINIF
10. SINIF
11. SINIF
12. SINIF
GENEL
Türk Dili ve Edebiyatı
69,47
70,20
70,33
72,92
70,73
Dil ve Anlatım
73,47
73,28
63,47
73,28
70,87
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi
84,68
78,28
80,25
81,61
81,20
Tarih
78,73
61,36
60,8
X
66,96
Coğrafya
74,19
71,8
Matematik
71,89
……..
………
…….
71,89
Fizik
70,88
……….
……..
……..
70,88
Beden Eğitimi
99,3
99,7
100
100
99,75
Görsel Sanatlar
99,3
95,2
97,7
99,95
98,03
Müzik
99,3
97,3
97,6
99,95
Kimya
82,09
…..
……
…..
98,53
Biyoloji
69,95
……
…..
…..
69,95
Yabancı Dil
71,39
66,7
69,5
75,85
70,86
72,99
59
Psikoloji
67,35
…..
…..
…..
67,35
Tıbbi Etik ve Meslek
Tarihi
75
……
…..
……
75
Anatomi ve Fizyoloji
69,07
……………
……………
……………
Meslek Esasları tekniği
73,95
……………
……………
Seçmeli Bilgi ve İletişim
Teknolojisi
82,31
……………
……………
Seçmeli Diksiyon ve
Hitabet
82,31
Sağlık Hizmetlerinde
İletişim
………..
Anestezi 1
79,00
Tıbbi Laboratuvar
Güvenliği
63,3
Seçmeli Coğrafya
Seçmeli Demokrasi ve
İnsan Hakları
Seçmeli Dil ve Anlatım
Seçmeli Geometri
Seçmeli Matematik
Seçmeli Tarih
Seçmeli Temel Spor
Eğitimi
Seçmeli Türkçe
Seçmeli Yabancı Dil
Biyokimya
Genel Beslenme
Mikrobiyoloji
Bağışıklama
Farmakoloji
Epidemiyoloji ve
Bioistatistik
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
89,25
……………
……………
82,2
69,7
……………
69,07
81,6
82,31
76,05
82,2
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
57,1
70,62
78,1
…………
62,1
70,5
50,4
60
75,44
61,94
60,12
61,5
74,96
65,52
53
65,25
100
………..
69,8
……………
62
76,3
63
…………
76
……………
61,75
……………
72
……………
71
……………
60
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
79,00
63,3
63,86
78,1
65,8
59,12
100
69,8
54,15
63
76
61,75
72
71
Dahiliye Hastalıkları ve
Bakım
……………
Cerrahi hastalıkları ve
Bakım
……………
Kadın Sağlığı Hastalıkları
ve Bakım
……………
İlkyardım
Tıbbi Mikrobiyoloji 1
Tıbbi Biyokimya 1
Hematoloji
Patoloji
Tıbbi Parazitoloji
Seçmeli Biyoloji
Seçmeli Fizik
Seçmeli Kimya
Sağlık Psikolojisi
Anestezi 2
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
Hastalıklar ve
Farmakoloji
……………
Anestezi Özel bakım
Uygulama 1
……………
Anestezide Anatomi ve
Fizyoloji
……………
Felsefe
T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Seçmeli Sosyoloji
Trafik ve İlkyardım
Seçmeli Çağdaş Türk ve
Dünya Tarihi
Seçmeli Mantık
86,55
86,55
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
66,2
71,6
89,95
75,91
72,4
65
64,65
67,29
76,8
70,5
75,18
74,16
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
70,06
70,4
79,2
62,3
65,3
67,2
65,7
70
68,7
79,6
70,2
77,4
71
66
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
61
60,7
58,5
……………
……………
……………
……………
70,06
70,4
79,2
62,3
65,3
67,2
65,7
70
68,7
79,6
70,2
77,4
71
66
60,7
58,5
76,29
76,29
62,07
62,07
68,7
68,7
Seçmeli Uluslar arası
İlişkiler
Seçmeli Bilgi Kuramı
……………
……………
……………
……………
……………
……………
80,67
80,67
………….
…………
Tablo 42: Katılım Sağlanan Ulusal ve Uluslar Arası Projeler
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2013-2014 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası Genç
Kızlar
Uluslararası 2. Balkan HiS Festivali Genç
Bayanlar
Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası Genç
Erkekler
Uluslararası 2. Balkan HiS Festivali Genç
Erkekler
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu,
Golball Müsabakaları
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu,
Golball Müsabakaları
Kingbox Federasyonu 23 Nisan Kupası
Kingbox Federasyonu 23 Nisan Kupası
7. Klasik Müzik Çalgı Yarışması (Yan flüt)
Şiir Olimpiyatları
Vodafone 15. Müzik Yarışması
Avrupa 1. si
Balkan
1.si
Avrupa 3. sü
Balkan
1.si
Gören Kalpler Spor
Kulübü Takım 1.liği
Gören Kalpler Spor
Kulübü Takım 1.liği
Ankara 5.si
Ankara 2.si
Ankara 3.sü
Yenimahalle İlçe 1.si
Başarı Belgesi
2012 Goolbol
2013 Goolbol
2013 Atayı Anma Karate Yarışması
Türkiye Jimnastik Federasyonu 15- 17 Yaş
Grubu Yarışması
29. Uluslar Arası Cumhuriyet Turnuvası
Dünya 1.si
Avrupa 2.si
Ankara 2.si
Vodafone 16. Müzik Yarışması
Başarı Belgesi
Kan Bağışı Sosyal Sorumluluk Projesi
Esri yazılımı kullanıcıları kongresi (ODTÜ)
Poster sunumu
USOBO Metin analizi
TÜBİTAK Proje
BİYOFEST Proje
Coğrafya Olimpiyatları
Coğrafya Sergisi (Okul içi)
Poster, maket ve fotoğraf
Vodafone Freezone 17. Müzik Yarışması
62
Türkiye 2.si
5.si
MEB Türkiye Rekoru
Katılım
(teşvik ödülü)
Katılım
Bölge 2.’liği
Türkiye 1. ve 3.
Katılım
Katılım
Başarı belgesi
Tablo 43: Geçmiş Yıllar Öğrenci, Veli ve Çalışan Memnuniyeti Sonuçları
Anket Alanı
2010-2011
2011-2012
2013-2014
Öğrenci memnuniyeti anketi sonuçları
% 61,56
%66,68
%70,62
Veli memnuniyeti anketi sonuçları
% 61,56
%74,94
%61,42
Çalışan memnuniyeti anketi sonuçları
% 79,25
%66,14
%67,65
SONUÇLAR: Öğrenci, Veli ve Çalışan Memnuniyeti Algılama Sonuçları Ek: 2’te gösterilmiştir.
2.6.
Çevre Analizi
2.6.1. PEST-E (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin etkinlik alanında başarılı ya da başarısız
olmasını etkileyen faktörleri tespit etmek için yapılan PEST analizinde; Milli Eğitim Bakanlığı’nın,
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Yenimahalle İçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Stratejik
Planlarında yer alan ilke ve politikalar dikkate alınmıştır.
PEST faktörleri SWOT analiziyle birlikte değerlendirilmiştir. PEST analizinde yer alan
başlıklardan Halide Edip Lisesi’nin gelişimine katkı sağlayacak olanlar fırsat olarak, kurumun gelişimini
etkileyecek değişkenler ise tehdit olarak algılanmış ve strateji oluşturmaya katkı sağlayacak veriler elde
edilmiştir.
Tablo 44: Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PEST Analizi









İlgili Mevzuatlar
Kalkınma Planları
M.E. B. Strateji Belgesi
18. Milli Eğitim Şurası
İş Kanunları
Çevresel Düzenlemeler
Politik İstikrar
Kamu Ve Özel Kuruluşların Destekleri
Uluslar Arası İlişkiler








10.Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program
Küreselleşme
Bölgesel Ekonomik Durum
Ticari Döngüler
Enflasyon ve Değişim Oranları
İstihdam Politikaları
Enerji ve Maliyet







10.Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program
Toplumdaki Etkili Değerler
Eğitimde Fırsat Eşitliği
Çevreye Duyarlılık
Tüketici Eğilimleri
Sağlık Bilinci







10.Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program
Milli Eğitim Temel Kanunu
M.E. B Teknoloji Kulanım Durumu
Teknolojinin Eğitimde Kullanımı
E-Devlet Uygulamaları
E-Öğrenme, İnternet Olanakları
63





Nüfus Artış Oranı
Gelir Dağılımındaki Farklılık
Güven Konusundaki Hassasiyet


Ekolojik Ve Doğal Çevre Değişkenleri











Hava ve Su Kirlenmesi
Ormanların Hızla Azalması
Toprak Yapısı
Bitki Örtüsü
Doğal Kaynakların Korunması
Salgın Hastalıklar
Doğal Afetler(Sel, Deprem, Kuş Gribi,
Kene Vakaları Gibi.)
ARGE Çalışmaları
Öğrenci Ve Çalışanların Sahip Olduğu
Teknolojik Araçlar
Öğrenci ve Çalışanların Teknoloji
Kullanım Kapasiteleri
Teknolojik Alandaki Gelişmeler
Etik Ve Ahlaksal Değişkenler
Örf
Adet
Teamül
Mesleki Etik Kuralları
2.6.2. Üst Politika Belgeleri
Tablo 45: Üst Politika Belgeleri
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
REFERANS KAYNAĞININ ADI
10. Kalkınma Planı
TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi
5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006)
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
61. Hükümet Programı
61. Hükümet Eylem Planı
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi
Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Stratejik Planı
MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi ,TÜSSİDE Sonuç Raporu
Orta Vadeli Program
AB Müktesebatına Uyum Programı
MEB Bütçe Raporu
Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
Bilgi Toplumu Stratejisi
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2015-2019
Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2015-2019
Özel İdare ve Belediye Stratejik Planları
18. Milli Eğitim Şurası
64
2.7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
GZFT analizi sonuçları, Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki bütün çalışanlara
duyurularak onların görüşleri doğrultusunda önceliklendirme yapılmıştır.
Güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılması, tehditlerin güçlü yönler ile
bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülmesi ve zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Tablo 46: Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GZFT Analizi
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
1. Güçlü deneyimli tecrübeli bir öğretmen
kadrosunun olması
2. Okulumuzun merkezde olması , ulaşımın
kolay olması
3. Güvenlikle ilgili büyük sıkıntıların
yaşanmaması
4. Öğretmenler arasındaki güçlü iletişim ve
yardımlaşma ****
5. Belirli bir meslek alanına yönelik okul
olmamız ve öğrenci yetiştirmemiz
6. Köklü bir okul olmamız
7. Geniş sınıf ve koridorlar
8. Geniş bahçe ve yeşil alan
9. Pansiyon olması
10. Proje okulu olması
11. Her sınıfta etkileşimli tahta bulunması,
teknolojik donanıma sahip olması
12. Aktif kullanılan BT sınıfının olması
13. Okul kütüphanesinin olması
14. Hemşirelik bölümü teknik odasının olması
15. Tıbbi laboratuar olması ve anestezi
laboratuarının olması
16. Okulda sağlık malzemelerinin olması
17. Okul kameralarının her yeri görüntülüyor
olması, okul içinde ve dışında güvenliğin
sağlanması
18. Okula ait bir minibüs olması
19. Okul yönetiminin öğrenci yararına olan
faaliyetleri desteklemesi
20. Sportif faaliyetler için uygun bahçenin
olması
1. Satranç köşesinin olmaması,
2. Okul binasının tesisatının eski olup ,bina
yalıtımının olmaması
3. Zümre odalarının olmaması
4. Veli görüşme odalarının olmaması
5. Okulun trafiğin yoğun olduğu bir bölgede
bulunması,
6. Öğrencilerin telefonla çok fazla ve gereksiz
vakit geçirmesi,
7. Öğrencilerin derse ilgisiz olması ve akademik
anlamda geleceğe yönelik hedeflerinin
olmaması,
8. Velilerin okul aile birliğine destek
verilmemesi,
9. Konferans salonunun çok küçük olması,
havadar olmaması
10. Spor salonunun yeterli ancak bağımsız
olmaması
11. Gezi faaliyetlerinin ve bahar etkinliklerinin
düzenlenmemesi
12. İnternetin bilinçli kullanılamaması,
13. Binadaki çatlakların deprem konusunda
güvenliği tehdit etmesi,
65
Fırsatlar ( Dış)
Tehditler( Dış)
1. Merkezde olması sebebiyle pek çok kurumla
kısa sürede iletişim kurulabilmesi
2. Okulumuzun saygın bir çevrede bulunması
3. Okulumuzun cadde üzerinde, minibüs ve
metro hattına yakın olup, ulaşım imkanının
kolay olması,
4. Okulun karakola yakın olması, anında
müdahale edebilme imkanı olması,
5. Çevremizde okulumuza yakın sağlık
kurumlarının bulunması,
6. Belediyenin imkanlarından
yararlanabilmemiz,
7. Farklı kurum ve derneklerden destek
alınabilmesi,
8. Okulun mülki idari binalarına yakın oluşu,
1. Okulumuzun ana yola yakın olması, araç
gürültüsü ve trafik sorunları açısından risk
yansıtması,
2. Üst geçidin olmaması,
3. Okul pansiyonu olduğu halde gece bekçisinin
olmaması
4. Okula yakın yerlerde sigara ve alkollü
içeceklerin satıldığı mekanların okula yakın
olması,
5. İnternet kafelere yakın olmamız,
6. Dershaneye giden öğrenci sayısının fazla
olması,
2.8.TOWS Matrisi
Tablo 47: TOWS Matrisi
G-F Stratejileri
Z-F Stratejileri
1-Okulun merkezde olması pek çok kurumla kısa sürede
iletişimi sağlar,
2-Okulun karakola yakın olması, saygın bir yerde olması okul
güvenliğini destekler
3-Ulaşımın kolaylığı metro, minibüs, otobüs ve teleferik
ulaşımı ile desteklenir.
4-Okulumuza yakın sağlık kurumlarının olması, sağlık
alanında eğitim verdiğimiz öğrencilerin beceri eğitimi
uygulamalarını eğitiminin yürütülmesini destekler.
5-Okul yönetiminin öğrenci yararına olan faaliyetleri
desteklemesi, güçlü deneyimli tecrübeli bir öğretmen
kadrosunun olması; farklı kurum ve derneklerle iletişimleri ile
desteklenir.
6-Sosyal ve sportif faaliyetlerin yapıldığı bir okulun olması
belediye imkânlarından yararlanabilmeyle desteklenir.
1-Okulun trafiğin yoğun olduğu bir
bölgede olması, bahçe genişliği ile
olumsuzluğu en aza indirir.
2-Spor salonu yeterli ve bağımsız
olmayışı, okul bahçesinin genişliği ile
güçlendirmek
3-Veli görüşme odalarının olmaması
okul kütüphanesi ve kantini ile
güçlendirilir.
G-T Stratejileri
Z-T Stratejileri
1-Okulumuzun ana yola yakın olması okul bahçemizin
genişliği ile bahçe çevresinin korunaklı olması risk ve araç
gürültüsünü aza indirir.
2-Okula yakın yerlerde sigara ve içki satılması, bu konuda
öğrenciyi bilinçlendirmek amacıyla okulun sağlık öğretmeleri
seminerler düzenleyerek bu konudaki ilgiyi aza indirir
3-İnternet kafelere yakın olması BT sınıfının aktif kullanımı,
okulun teknolojik donanımının güçlü olması ile (etkileşimli
tahta) ilgiyi en aza indirir planlanır.
6-Okul kurslarının olması öğrencilerimizin dershanelere
yönelmesini en aza indirir.
1-Üst
geçidin
olmaması
trafik
ışıklarının bulunmasıyla tehdidi aza
indirir.
2-Okul velilerimizin okul ve okul aile
birliğine desteklemelerini sağlamak
amacıyla
veli
toplantıları
ile
desteklenmesi
3-Öğrencilerin derse ilgisizliği ve
hedeflerinin olmaması, meslekleriyle
ilgili tanıtım ve yönlendirmelerin
yapılarak
okul
dışı
yönelimleri
engellenir.
66
2.9. Sorun Alanları
Tablo 48: Sorun Alanları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Öğrencilerin okul ve işletmeye devamsızlıklarında artışın görülmesi,
Akademik Başarı, üniversiteye yerleşme oranının azalması,
Velilerin öğrenci başarısı ve okul işleyişine olan ilgisizliği
Sanatsal,sportif ve müzik alanlarına öğrencilerin ilgisizliği
Öğrenci ve öğretmenlerin proje çalışmaları konusunda yetersizlikleri ve katılımın azlığı
Öğrencilerin toplumsal ve sosyal duyarlılıklarının düşük olması
Konferans salonunun küçük ve havasız olması
Etkileşimli tahta olmayan alanlarda Fatih Projesi alt yapısının olmaması
Pansiyon fiziki kapasitesinin öğrenci yararına geliştirilmesi
Hizmet içi eğitim çalışmalarına katılımın az olması
Okul Kütüphanesinin fiziki içerik olarak yetersiz olması
Bilişim teknoloji sınıfındaki öğrenci bilgisayarlarının özellik ve kapasitelerinin yetersiz
olması
Zümre odalarının olmaması
Veli görüşme odalarının olmaması
Satranç odasının olmaması
Gezi faaliyetlerinin, bahar etkinliklerinin düzenlenmesi
Deprem çatlaklarının deprem konusunda güvenliği tehdit etmesi
67
BÖLÜM 3
GELECEĞE YÖNELİM
68
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
3 176 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content