close

Вход

Log in using OpenID

agrı-dogubayazıt yalınsaz ilkokulu 2015

embedDownload
AGRI-DOGUBAYAZIT
YALINSAZ
İLKOKULU
2015-2019 STRATEJİK
PLANI
(2015 YILINDA GÜNCELLENMİŞTİR)
ÖNSÖZ
Bir ulusun kalkınmasındaki en önemli etken, çağdaş bir eğitim yapısına sahip olmaktır.
Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır sürdürülmekte olan kaynakların rasyonel bir şekilde
kullanımı, eğitimde stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı bu motivasyonla 2004 yılından beri stratejik plan çalışmalarını
başlatmıştır. Bu çalışmalar temelde iki nedene bağlıdır: Tüm dünyada daha önceleri başlayan
çağdaşlaşma ve yenileşme çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde eğitim alanında da bu tip
eylemlerle mali, fiziki ve insani kaynaklardan daha verimli ve etkin yararlanarak akademik ve
kurumsal gelişmeleri hızlandırmaktır.
Diğer bir neden ise; ülkemizde 2004 yılında kabul edilen yasa gereği “performans esaslı
bütçeleme sistemi ’ne geçilmesidir. Okulumuzda hazırlanan bu planın başarıya ulaşmasında,
farkındalık ve katılım ilkesi önemli bir rol oynayacaktır.
Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine temel oluşturan en önemli faktörün eğitim
olduğu anlayışıyla hazırlanan stratejik planımızda belirlediğimiz vizyon, misyon ve hedefler
doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda başarılar dileriz.
Levent BURUŞ
Müd.Yet.Öğr.
GİRİŞ
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
STRATEJİK PLANIN AMACI, KAPSAMI, DAYANAĞI
AMAÇ
Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve
tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak
için yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenerek
önümüzdeki iki yıl içerisinde yapacaklarımızı şimdiden görerek hareket etmemizi sağlamaktır.
KAPSAM
Bu stratejik plan dokümanı, Yalınsaz İlkokulunun 2015-2019 yıllarına dönük stratejik
amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için yürüteceği faaliyetleri kapsamaktadır.
STRATEJİK PLANIN DAYANAĞI REFERANS KAYNAKLARI
Değişen dünya şartlarında bilgi toplumunun insanını yetiştirmeyi amaç edinen Yalınsaz İlkokulu
olarak bu sorumluluğumuzun farkındayız. Bu nedenle eğitim alanındaki yeni yaklaşımları takip ediyor " Daha
iyi bir eğitim imkânı nasıl sağlarız? " sorusunu sürekli kendimize soruyoruz. Yalınsaz İlkokulu olarak
geleceğimizi öğrencilerim izle yeniden yaratmanın heyecanını ve umudunu yaşıyoruz.
DAYANAK
Sıra No
Referans Kaynağının Adı
1
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010/14 sayılı genelge,
3
2010 – 2014 Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
4
2010 - 2014 Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
5
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2006/55 sayılı genelge,
7
DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu
8
2007–2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı
9
2007–2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program
10
2007–2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu
11
Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat
12
Milli Eğitim Şura Kararları
13
TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ve ÇALIŞMALARIMIZ
Bu plan hazırlanmadan önce tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri analiz edilmiş,
iyileştirilmesi, korunması ve önlem alınması gereken alanlar ile yapılması gereken yenilikler;
kurumun var oluş nedeni yani misyonu, ulaşılmak istenilen nokta
yani vizyonu belirlenmiş,
diğer okullar tarafından hazırlanan stratejik planlar incelenmiş, GZFT(SWOT) çalışmasına göre
zayıf yanlar, tehditler, güçlü yanlar ve fırsatlar tespit edilmiş ve önümüzdeki dönemlerde beklenen
değişikliklere göre de alınacak önlemler belirlenmiştir.
Planda, hedeflerin, ulaşılabilir, gerçekçi, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir.
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
OKULUMUZ TKY ve STRATEJİK PLANLAMA TEMSİLCİMİZ
OKULUMUZ TKY ve STRATEJİK PLANLAMA TEMSİLCİMİZ
İLETİŞİM
Sıra
No
ADI ve SOYADI
1
Levent BURUŞ
GÖREVİ
Kişisel E-Posta
Müdür Yetkili
Öğretmen
[email protected]
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ
UNVANI
ADI-SOYADI
Müdür Yetkili Öğretmen
Levent BURUŞ
Sınıf Öğretmeni
Ayşe BURUŞ
Anasınıfı Öğretmeni
Leyla TOKTAŞ
Okul Aile Birliği Başkanı
Mehmet BULUT
GSM Tel
531 847 77 43
KURUM İÇİ MEVCUT DURUM ANALİZİ
Okulumuzun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Okulun yürürlükteki mevcut yasa uyarınca genel görevleri

Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak.

Yasal sınırlar içinde okulumuza kaydolmak isteyen öğrenim çağındaki her çocuğun okula kaydını
yapmak.

Her bireyin kendine has bir yeteneğinin olabileceğini düşünüp, bu yönlerini keşfederek
yönlendirmek. Öğrencilerimizi düşünen, yorumlayan insanlar olarak yetiştirmek.
OKULUN TARİHÇESİ
Okulumuz, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde ve ilçe merkezine 26 km uzaklıktaki Yalınsaz
Köyünde yer almaktadır. Okulumuz 1989 yılında Eğitim-Öğretime başlamıştır.
BİNANIN FİZİKİ DURUMU
Okulumuz bünyesinde 2 derslik, 1 müdür odası mevcuttur. Kullanılmaz halde
öğretmen lojmanı bulunmaktadır. Müstakil bir binada 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete
giren ana sınıfı vardır. Düzenli bir kütüphanesi yoktur. Sınıf kitaplığı kullanılmaktadır.
Binanın mülkiyeti köy tüzel kişiliğine aittir. Soba ile ısınmakta, yakıt olarak ise kömür
ve tezek kullanılmaktadır. Kira ödenmemektedir. 2 lavabo, 3 adet WC bulunmaktadır. WC’ler,
okul bahçesindedir.
KURUM BİLGİLERİ
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
Kurum Adı
YALINSAZ İLKOKULU
Kurum Türü
İLKOKUL
Kurum Kodu
711728
Kurum Statüsü
KamuÖzel
Kurumda Çalışan Personel Sayısı
Müdür Yetkili Öğretmen(Sınıf Öğretmeni)
:1
Sınıf
Öğretmeni
:1
Anasınıfı Öğretmeni
:1
Şube
1-2. ve 3-4. sınıflar Birleştirilmiş Sınıfta Eğitim-Öğretime Devam
Edilmektedir. Müstakil bir binada Anasınıfı vardır.
Öğrenci Sayısı
56
Öğretim Şekli
 Normal
Okulun Hizmete Giriş Tarihi
1989
ikili
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefonu
Tel. : 531 847 77 43
Mail Adresi
[email protected]
Kurum Adresi
Kurum Müdür Yetkili Öğretmeni
Yalınsaz Köyü
İlçe
: Doğubayazıt
İli
: AĞRI
Levent BURUŞ
OKULUN TEKNOLOJİK DONANIMI
A
ADET
Bilgisayar
3
Projeksiyon Cihazı
1
Projeksiyon Perdesi
1
Akıllı Tahta
-
Laptop ( Dizüstü bilgisayar )
-
Faks
-
Tarayıcı
1
Fotokopi makinesi
-
Baskı Makinesi
-
Lazer yazıcı
1
Nokta vuruşlu yazıcı
-
Bitmeyen Kartuşlu Yazıcı
-
Optik Okuyucu
-
Televizyon
-
VCD/DVD Oynatıcı
-
Kamera
-
Fotoğraf Makinesi
-
Tepegöz
-
İnteraktif MİMİO Grafik Tblet
-
İnternet Bağlantısı
Var
Telefon Bağlantısı
Yok
PERSONEL VE ÖĞRENCİ SAYILARINI GÖSTERİR ÇİZELGELER
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PERSONEL SAYISI
GÖREVİ
SAYI
Müdür yetkili Öğretmen
1
Sınıf Öğretmeni
Anasınıfı Öğretmeni
1
1
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞUBELERE GÖRE
ÖĞRENCİ SAYISI
ŞUBE
1/A
2/A
3/A
4/A
TOPLAM
KIZ
8
3
7
3
21
ERKEK
18
4
3
7
32
TOPLAM
26
7
10
10
53
Paydaş Analizi
İç Paydaşlar
1. Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun bağlı
olduğu mercidir.
2. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir.
3. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır.
4 Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu
işbirliği içinde olunması gereken kesimdir.
5. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden destekçisi ve işleticisi
görevi vardır.
Dış Paydaşlar
1. Yerel Yönetimler: Eğitim hizmetin lojistik destekçileri olmaları beklenir.
2. Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu olan stratejik bir dış
paydaştır.
3. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması
gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz
müşteri konumundadır.
4. Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim
fırsatıdırlar.
İç Paydaşlar
PAYDAŞ
LİDER
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ÇALIŞANLAR
HİZMET ALANLAR
TEMEL ORTAK
X
X

Okul Müdürü
STRATEJİK ORTAK
TEDARİKÇİ
X
X
X
Öğretmenler
X
X
Öğrenciler
X
Veliler
X
Okul Aile Birliği
X
Dış Paydaşlar
PAYDAŞ
LİDER
ÇALIŞANLAR
HİZMET ALANLAR
TEMEL ORTAK
Yerel Yönetimler
Medya
Üniversiteler
Sivil Toplum Örgütleri
STRATEJİK ORTAK
X
X
X
TEDARİKÇİ
X
X
Paydaş Hizmet Matrisi
PAYDAŞ HİZMET
MATRİSİ
Eğitim ve
Öğretim
Yatırım
Donanım
Sosyal kültürel ve
sportif etkenlikler
Hizmetiçi
Eğitim
Milli Eğitim Müdürü
Öğretmenler
Öğrenciler
Veli
Okul Aile Birliği
Mezunlar
Memurlar
Yerel Yönetimler
Medya
Üniversiteler








Çok güçlü
Rehberlik
Sivil
Savunma
Toplum
Hizmeti






















Orta derecede ilişkili










Düşük derecede İlişkili
SWOT (GZFT) ANALİZİ
DEĞİRMENYENİ İLKÖĞRETİM OKULU
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Sınıf mevcutlarının az olması yüzünden
öğrencilerle birebir ilgilenmenin mümkün olması.
2-Öğrencilerde disiplin gerektirecek davranışlar
olmaması.
3-Okulun İhtiyaçlarını karşılayacak derecede
teknolojik alt yapının olması.
4-Okulun çevresinde sorun teşkil edecek yerlerin
bulunmaması.
ZAYIF YÖNLER
1.Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının zayıf
olması, bu yüzden de anlama ve anlatım zorluğu
çekmeleri, kelime haznelerinin dar olması.
2.Sosyal ve kültürel etkinliklerin azlığı
3.Okulumuzun birleştirilmiş sınıf olması.
4.Maddi
imkânlarımızın kısıtlı olması.
5.Velilerin tarla ve hayvancılık işlerinin
yoğunluğundan dolayı öğrencilere ve okula
zaman ayıramamaları.
6.Öğrencilerin Türkçe konuşma ve anlama
seviyelerinin zayıf olması.
7.Sınıflarımızın sobalı olmasından kaynaklanan
sağlık ve ısınma problemleri.
8.Tuvaletlerin dışarıda olmasından kaynaklanan
sorunlar
FIRSATLAR
TEHDİTLER
1.Aynı durumdaki diğer köy okulları ile sıkı iletişim 1.Birleştirilmiş sınıflı eğitimin yapılması.
2.Hem idari işlerin hem de eğitim-öğretim
halinde olunması
işlerinin tek bir öğretmen tarafından yürütülüyor
2. Okulumuzun resmi ve özel kurumlarla devamlı olması.
irtibatta olması.
3.İl merkezi ile köy arasında düzenli bir ulaşım
imkânının olmaması.
4.Yararlanılan kaynaklar ve imkânlar açısından
şehir imkanlarının bulunmaması, öğrencilerin
kişisel gelişim alanlarının yetersizliği
5. Öğrencinin hedefsizliği.
ÖNCELİKLENDİRME TABLOSU
2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planda, zayıf noktalarımızdan öncelikle sadece
aşağıdaki iki zayıf noktanın iyileştirilmesi planlanmıştır:
-Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının zayıf olması, bu yüzden de anlama ve anlatım zorluğu
çekmeleri, kelime haznelerinin dar olması.
- Sosyal ve kültürel etkinliklerin az olması.
MİSYONUMUZ
Öğrencilerin seviyelerine uygun bilgi, davranış ve genel kültür ile donatılmış; çalışkan,
katılımcı, girişken sorumluluk duygusuna sahip bireyler yetiştirmek.
VİZYONUMUZ
Mevcut ekonomik ve kültürel koşulların en üst düzeyde kullanılması sonucu okulumuzu
demokratik ve çağdaş bir eğitim kurumu haline getirmek; topluma bilgili, kültürlü ve ahlaklı bireyler
yetiştirmek.
İLKELER
1.
2.
3.
4.
5.
Aileyi eğitimin bir parçası sayarız.
Eğitimde fırsat eşitliğine inanırız.
Teknolojiyi amaç değil araç sayarız.
Kararlarımızı elde ettiğimiz sonuçlara göre alırız.
Çoklu zeka Kuramını Eğitim ve Öğretim hayatımızda uygularız.
DEĞERLERİMİZ
Mesleki ve sosyal dayanışma içerisinde sevgi ve saygıyı esas alan, çağdaş bir yönetim anlayışını
benimseyen bir okul olmak.
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
STRATEJİK AMAÇ 1: Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırarak, okumaya ve
araştırmaya zaman ayıran, kendini yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde ifade edebilen öğrenciler
yetiştirmek.
Stratejik Hedef 1.1: Okulumuzda 2015 yılında öğrenci başına düşen kitap okuma sayısı 30
olarak belirlenmiştir. Bu sayının 2016 yılında 50’ye , 2017 yılında 55’e, 2018 yılında da 60’a
çıkarılmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri:
1.1.1-Öğrenci başına okunan kitap sayısı
Yürütülecek Politika ve Stratejiler / Projeler ve Faaliyetler:
-Her gün ilk ders saatinin ilk 15 dakikası “Okuma Saati” uygulanacaktır.
-Aile içerisinde çocukların okumaya özendirilmesi için velilerimiz bilinçlendirilecek, evde de
“Okuma Saati” uygulama önerisinde bulunulacaktır.
- En çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirilecektir.
-Okumanın faydalarını anlatan dikkat çekici yazılar, sürekli değiştirilerek okul panolarında
sergilenecektir.
STRATEJİK AMAÇ 2:Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri çeşitlendirerek öğrencilerin bu
faaliyetlere katılarak ders dışı zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini; sosyal ve kültürel
alanda kişisel gelişimlerini güçlendirerek, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler olmalarını
sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1:Okulumuzda 2014 yılında 2 adet yapılmış olan sosyal, sportif ve kültürel faaliyet sayısını,
2015 yılında 3’e, 2016 yılında 4’e , 2017 yılında ise 5’e çıkarmaktır.
Stratejik Hedef 2.2:Okulumuzdaki sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere gönüllü olarak katılan
öğrenci sayısı 2014 yılında %70 iken, bundan sonraki yıllarda bu oranı %90’a çıkarmak.
Performans Göstergeleri:
2.1.1-Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet sayısı.
2.1.2-Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılım oranı.
Yürütülecek Politika ve Stratejiler / Projeler ve Faaliyetler:
-Öğrencilerin ilgisini çeken faaliyetlerin seçilmesine özen gösterilecek.
-Sosyal ve kültürel geziler düzenlenecek.
-Kültürel etkinliklerle ilgili sunumlar izletilecek.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması
anlamını taşımaktadır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla
ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Okulumuz
Stratejik
Planı’nın
onaylanarak
yürürlüğe
girmesiyle
birlikte,
uygulamasının
izleme
ve
değerlendirmesi de başlayacaktır. Okulumuzda Plan’da yer alan stratejik amaç ve onların altında
bulunan
stratejik
hedeflere
ulaşılabilmek
için
yürütülecek
çalışmaların
izlenmesi
ve
değerlendirilmesini zamanında ve etkin bir şekilde yapabilmek amacıyla kurulacak olan Stratejik
Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi iki öğretmenden oluşacaktır. İzleme ve değerlendirme,
planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Stratejik amaçların ve
hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu müdür yetkili öğretmen,
stratejik amaçların ve
hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ilgili raporları yıllık dönemler itibariyle iki nüsha olarak hazırlayıp
bir nüshasını okulda dosyalayacak, bir nüshasını da İl Milli Eğitim ARGE Birimine gönderecektir.
Yıllık olarak da performans değerlendirmelerini inceleyerek, performans göstergelerinin
ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetleri ve elde edilen sonuçların
stratejik planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü, rapor halinde, İl
Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen kararlar doğrultusunda ilgili birim ve kişilere geri bildirim
yapacaktır. Böylece, Plan’ın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı saptanacak, varsa
bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile performans hedeflerine ulaşma konusunda
doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.
YALINSAZ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
DOGUBAYAZIT
Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap
verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini,
raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nun9uncu maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları,programlar,ilgili
mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını
önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.
5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin
ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve
programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in Resmî
Gazete’de
yayımlanmasını
müteakiben,
Bakanlığımız,
19/06/2006
tarih
ve
B.08.0.SGB.0.03.01.06/2673 sayılı yazı (Genelge No:2006/55).Genelge ile stratejik planlama
sürecini başlatmıştır.
Okulumuzda Bakanlığımızın 09/02/2010 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/924 sayılı yazı
(Genelge No:2010/14).gereğince hazırlanan Okulumuza ait Stratejik Plan uygulaması, 2015–2019
yıllarını kapsayacak şekilde 4 yıllık olarak hazırlanmıştır. Plan içerisine Okulumuza ilişkin sayısal
veri, insan kaynakları, fiziki ve teknolojik durum, tablolar halinde hazırlanıp konulmuştur.
Bu Stratejik Plan Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Mehmet BULUT
Okul Aile Birliği Bşk.
Leyla TOKTAŞ
Ayşe BURUŞ
Anasınıfı Öğretmeni
Sınıf Öğretmeni
21/01/2015
ONAY
Levent BURUŞ
Müdür Yetkili Öğretmen
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 010 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа