close

Enter

Log in using OpenID

A A A A A A LYS-2 KİMYA TESTİ - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
A
A
A
A
A
A
1-A
Adı Soyadı
Okulu
Sınıfı
LYS-2 KİMYA TESTİ
Bu Testte;
Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.
1.
K element atomunun temel haldeki elektron dizilimi
2.
Li2+ iyonuna frekansı 6.1016 s–1 olan foton gönderilerek elektron koparılıyor.
Buna göre, koparılan elektronun kinetik enerjisi
kaç J dür?
(3Li, h = 6.10–34 J.s , A = 2.10–18)
A) 3,6.10–17
B) 1,8.10–17
C) 1,6.10–16
D) 36.10–19
şeklindedir.
Buna göre, K element atomunun değerlik elektronu ile ilgili;
I. Baş kuantum sayısı 4 tür.
II. Açısal momentum kuantum sayısı 0 dır.
III. Spin kuantum sayısı +
IV. Manyetik kuantum sayısı +1 dir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır?
(18Ar)
A) Yalnız IV
1
dir.
2
B) I ve II
D) I, II ve III
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
[Ar] 4s1
E) 1,8.10–19
C) II ve III
E) II, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-2 K‹MYA 1. SINAV (13-14)
1
A
3.
A
A
A
A
A
7N, 8O, 9F elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
6.
Aşağıdaki kimyasal türlerden hangi ikisi arasında
dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır?
A) Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan N dir.
(1H, 2He, 5B, 6C, 7N, 8O, 11Na)
B) Elektron ilgisi en büyük olan F dir.
A) Na+ - H2O
B) CO2 – He
C) Elektronegatifliği en büyük olan F dir.
C) H2O – BH3
D) Na+ – O2
D) Atom yarıçapı en büyük olan element N dir.
E) NH3 – H2O
E) Ametalik aktifliği en büyük olan element F dir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
4.
Periyodik sistemde ok yönünde;
I. Atom yarıçapı
II. Birinci iyonlaşma enerjisi
III. Elektron ilgisi
niceliklerinden hangileri genellikle artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7.
Al4C3 ve H2O nun tepkime denklemi aşağıda verilmiştir.
Al4C3(k) + 12H2O(s) → 4Al(OH)3(k) + 3CH4(g)
21,6 şar gram Al4C3 ve H2O maddeleri denkleme göre
tam verimle tepkimeye girmiştir.
Buna göre, tepkime sonunda;
I. Al4C3 ün tamamı harcanmıştır.
II. 1,2 mol H2O tepkimeye girmiştir.
III. 0,45 mol CH4 oluşmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Al4C3 = 144 g/mol, H2O = 18 g/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
8.
ideal piston
He(g)
5.
Yukarıdaki ideal pistonlu kapta He gazı vardır. Sabit
sıcaklıkta kaba bir miktar CH4 gazı gönderilip musluk
kapatılıyor.
He gazının başlangıç durumuna göre;
48N akb Mg atomu;
I. 2 tanedir.
II. 2 moldür.
III. 2N tane Mg atomu içerir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
(Mg = 24 , N = Avogadro sayısı)
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
I. Hacmi
II. Basıncı
III. Ortalama kinetik enerjisi
niceliklerinden hangileri değişmez?
(He ve CH4 gazı idealdir.)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
2
LYS-2 K‹MYA 1. SINAV (13-14)
A
A
1.kap
12.
2.kap
M
X(b)
A
A
I. 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g) DH > 0, DSsistem > 0
II. Na(k) + H2O(s) → NaOH(suda) + 1/2 H2(g) DH < 0, DSsistem > 0
Y(b)
X(s)
Y(s)
III. CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g) DH > 0, DSsistem > 0
V
25°C
V
25°C
Yukarıdaki tepkimelerden hangileri tüm sıcaklıklarda istemlidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Yukarıda M musluğu sabit sıcaklıkla açılıyor. Sistem
tekrar dengeye geliyor.
X ve Y sıvısı birbiri içinde çözünmediğine göre;
I. X sıvısı miktarı azalır.
II. Birim hacimdeki Y buharı sayısı değişmez.
III. 1. kaptaki basınç artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
13.
10.
5,8 gram NaCI 1 atm basınç altında 100 g H2O sıvısında çözünmektedir.
Buna göre, oluşan çözeltinin kaynama noktası kaç
°C dir?
(NaCI = 58 g/mol, H2O nun kaynama noktası 100 °C dir. H2O için Kk = 0,52 °C/molal)
A
A) 100,52
B) 105,4
D) 101,04
E) 105,4
C) 102,08
CO(g) + NO2(g) → CO2(g) + NO(g)
Tepkimesinin sabit sıcaklıkta deneysel verileri tablodaki gibidir.
Başlangıç Derişimleri
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
9.
A
Deney No
[CO] (M)
[NO2] (M)
Tepkime
Hızı (M/s)
1
0,2
0,4
1.10–5
2
0,4
0,2
5.10–6
3
1
0,2
5.10–6
Buna göre, tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Tepkime moleküleritesi 2 dir.
B) Tepkimenin CO ya göre derecesi 0 dır.
C) Tepkimenin NO2 ye göre derecesi 2 dir.
D) Hız sabiti (k) = 2,5.10–5 tir.
E) Hız sabitinin birimi
1
dir.
s
11.
238
92 U
210
83 Bi
14.
radyoaktif atomunun seri bozunmalar sonucu
izotopu oluşmaktadır.
Buna göre, 210
83 Bi izotopu aşağıdaki ışımalardan
hangisi sonucu oluşmuş olabilir?
N2(g) + 3H2(g) s 2NH3(g) + ısı
Denge tepkimesi ile ilgili;
I. Sıcaklık artırılırsa tepkime verimi artar.
II. HCI gazı ilave edilirse N2 gazı miktarı azalır.
A) 7a, 5b–
B) 4a, 5b–
III. H2 gazı ilave edilirse NH3 gazı miktarı artar.
C) 7a, 4b–
D) 6a, 3b–
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
E) 6a, 4b–
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-2 K‹MYA 1. SINAV (13-14)
3
A
15.
A
A
A
18.
Baryum sülfatın 10–3 M Na2SO4 çözeltisindeki çözünürlüğü 10–7 M dır.
Buna göre, aynı sıcaklıkta baryum sülfatın saf sudaki çözünürlüğü kaç M dir?
A) 10–2
B) 10–4
D) 10–8 A
A
Hücre diyagramı;
Ni(k) | Ni2+(0,1M) || Cu2+(1M) | Cu(k)
şeklinde verilen elektrokimyasal pil ile ilgili;
I. Hücre potansiyeli 0,59 V tur.
C) 10–5
II. Elektronlar dış devrede Ni den Cu ya doğru gider.
E) 10–10
16.
H2SO4(suda) + HSO–3(suda)s HSO–4(suda) +H2SO3(suda)
Tepkime denklemine göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) HSO3– iyonunun eşlenik asiti H2SO3 tür.
B)H2SO4 ün asitlik özelliği HSO3– iyonunkinden fazladır.
C)H2SO4 ün eşlenik bazı HSO4– iyonudur.
D) HSO3– iyonu asit gibi davranır.
E) HSO4– iyonu baz gibi davranır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
III. Cu elektrotun kütlesi zamanla azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(E° (Ni2+/Ni) = – 0,25 V, E° (Cu2+Cu) = 0,34 V)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
19.
C2H4 molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(1H, 6C)
A) Bileşikteki C atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
B) VSEPR gösterimi AX3 şeklindedir.
C) Bağ açısı 120° dir.
D) Molekül geometrisi üçgen pramittir.
E) Pi bağı içerir.
20.
17.
1 M lik CH3COOH asitinin iyonlaşma yüzdesi 0,40 tır.
Buna göre, CH3COOH ın asitlik sabiti (Ka) değeri
kaçtır?
A) 1,6.10–5
B) 4.10–3
D) 4,0.10–4
C) 8.10–2
E) 1,6.10–6
Çizgi bağ formülü verilen organik maddenin
IUPAC sistemine göre adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 2,5 - dietilhegzan
B) 3,6 - dimetiloktan
C) 2,4 - dietilhegzan
D) 2- etil - 4-metiloktan
E) 3,5 - dietilheptan
Diğer sayfaya geçiniz.
4
LYS-2 K‹MYA 1. SINAV (13-14)
A
A
21.
A
23.
NO2
+ HNO3
A
H2SO4
X + H2O
I. Elektrofilik yer değiştirmedir.
II. Oluşan ana ürün m-dinitrobenzendir.
III. NO2+ elektrofili H+ yer değiştirmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
A
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karşısındaki
adı yanlış verilmiştir?
Bileşik
Adı
A)
Tepkime denklemi ile ilgili;
A
CH3
N
C 2 H5
Etil metilamin
H
B)
O
CH3
C
NH2
C)
N
CH3
N-metil
asetamit
H
nitro benzen
D)
CH3 – CH2 - CH2 – CH2 – OH
I. bileşik
O
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - C - OH
II. bileşik
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
22.
CH3
O
H
C
C
CH2 CH3
3-metil2-pentanon
CH3
E)
CH3
CH3 CH2
O
CH2 CH CH3
Etil izobütil
eter
Bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
24.
Aşağıdaki organik maddelerden hangisinin bileşikleri en az iki karbon atomu içerir?
A) I. bileşik alkoldür.
A) Alkan
B) II. bileşik organik asittir.
B) Karboksilik asit
C) I. ve II. bileşikteki hidrofob kısımlarının karbon sayıları aynıdır.
C) Amin
D) Aldehit
D) Her iki bileşiğin hidrofil kısımları aynıdır.
E) Ester
E) I. ve II. bileşiğin tepkimesinden H2O açığa çıkar.
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-2 K‹MYA 1. SINAV (13-14)
5
A
A
A
25.
C3H6O kapalı formülüne sahip bileşik için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Yükseltgendiğinde propanoik asit oluşur.
B) İndirgendiğinde 2-propanol oluşur.
C) Aseton olarak adlandırılır.
D) Karbonil grubu içerir.
E) Etil metil eter ile izomerdir.
26.
CH3 MgBr + X
A)
eter
H+
C)
CH3
C
H
O
CH3
D)
O
C
CH3
E)
H
A
O
CH3 CH2 OH + CH3
C
OH
X + H2O
Tepkime denkleminde oluşan X bileşiği ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.
şeklindedir.
B) Formülü CH3
C) Adı etil asetattır.
D) Esterdir.
E) Bütanoik asit ile izomerdir.
29.
Aşağıdaki organik tepkimelerden hangisinde nükleofilik yer değiştirme gerçekleşmiştir?
A) CH3CH2OH
COC2H5
B)
O
H
A
O
Tepkimesinde oluşacak ana ürünün izopropil alkol
olması için kullanılan X in formülü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
28.
C
H
O
CH3
C
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A
CH2=CH2+H2O
O
[O]
B) CH3CH2OH
CH3 – C – H
C) CH3CH2OH + HBr
CH3CH2Br + H2O
H2SO4
D) CH2 = CH2 + H2O
CH3CH2OH
O
OH
OH
E) CH3MgBr + CH3 – C – CH3
eter
H+
CH3 – C – CH3
CH3
O
C
OCH3
30.
O
C
OH
CH2
HO CH
CH2OH
27. I.
II.
III.
Organik bileşiği ile ilgili;
I. Optikçe aktiftir.
Yukarıdaki organik bileşiklerden hangileri HBr ile
katılma tepkimesi verir?
II. 2 tane asimetrik C atomu içerir.
III. 2 çeşit fonksiyonel grup içerir.
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Sınav Bitti. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
6
LYS-2 K‹MYA 1. SINAV (13-14)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 074 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content