close

Enter

Log in using OpenID

1. Poster Sunumları - İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

embedDownload
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
BAŞLIK
POSTER SUNUMLARI-1
Gıdalarda inülin ve oligofruktoz kullanımı
Slow food hareketi
Biyofilmler ve gıda endüstrisinde kullanımı
Ekzopolisakkaritlerin gıda sanayisindeki önemi
YAZARLAR
Pınar Oğuzhan Yıldız, Filiz Yangılar
Pınar Oğuzhan Yıldız, Filiz Yangılar
Pınar Oğuzhan Yıldız, Birsen Kırım
Ali Soyuçok, Teslime Ekiz, Gülden Başyiğit
Kılıç
Süt kaynaklı olmayan probiyotik gıdalar
Ali Soyuçok, Gülden Başyiğit Kılıç
Gıda teknolojisinde nanoteknoloji kullanımı
İbrahim Yıldırım
Mineralli su ve kaynak suyunun sağlığımıza faydaları
İbrahim Yıldırım, Rasih Felek
Fitaz aktivitesine sahip laktik asit bakterileri ve mayalar
Osman Sağdıç, Kevser Karaman
Ozmofil mayalardan zygosaccharomyces bailii ve z.rouxii’nin elma suyunda Kevser Karaman, Osman Sağdıç
canlılığı ve inhibisyon olanaklarının cevap yüzey metodu ile araştırılması
Sinbiyotik yoğurt üretimi ve antimikrobiyel özellikleri
Merve Makas Kaya, M. Zeki Durak
Farklı soğuk pres yağ atıklarının fizikokimyasal özellikleri
Ömer Said Toker, Safa Karaman, Salih
Karasu, Fatih Törnük, Ümit Geçgel, Osman
Sağdıç, Osman Gül, Nihat Özcan
Gıda güvenliği açısından kokoreç
Ali Samet Babaoğlu, Mustafa Karakaya
İncir posası katılarak üretilen ekmeklerin biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi
Ruşen Metin Yıldırım, Görkem Özülkü, Elif
Çakır, Fatih Törnük, Ömer S. Toker, Osman
Sağdıç, Muhammet Arıcı
Kahvaltılık gevreklerde yaygın olarak kullanılan kuru meyvelerin farklı Gülşah Çalışkan, Safiye Nur Dirim
ortamlar ve sıcaklıklarda rehidrasyon özelliklerinin belirlenmesi
Lif kabağı (luffa cylindrica l. ) nin Hatay koşullarında üretimi ve tıbbi önemi
İsmail Yaman
Vurgulu ışık teknolojisinin meyve-sebze endüstrisinde kullanımı
Taner Baysal, Özge Taştan
Endüstriyel tip gıda üretim prosesinde yeni bir yaklaşım ‘’cook&chill’’
Gülden Demir
Sütün önemli proteinazı: plazmin
Filiz Yangılar, Pınar Oğuzhan Yıldız
Ekşi hamurdan Lactobacillus plantarum izolasyonu, moleküler tanımlanması, Elif Köksalan, Yekta Gezginç, Altuğ Karaman
sekans analizi ve bazı gıda patojenik bakterileriyle antimikrobiyal etkisi
Doğal bir koruyucu olan nisinin modifikasyonu
Ezgi Demir Özer, Metin Yıldırım
Az işlem görmüş meyve-sebzelerde yenilebilir gıda kaplamaları
Seval Andiç
Adaçayı (salvia sclerea) tohumu gamlarının reolojik özelliklerinin Gözde Özçelik, Mustafa Tahsin Yılmaz,
1
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
belirlenmesinde üç zamanlı tiksotropik testin (3ıtt) uygulanması
Geleneksel bir ürünümüz olan gilaboru meyvesine farklı bir bakış
Esherichia coli o157:h7’nin gıdalarda varlığı ve halk sağlığı açısından önemi
Tavuk göğüs kasında tuzlamaya bağlı nem difüzyon katsayısının
belirlenmesi
Et ve et ürünlerinde radyo frekans ısıtma uygulamaları
Süt ürünlerinden izole edilen mayaların probiyotik özellikleri
Havuç unu ilavesinin eriştenin teknolojik ve duyusal özelliklerine etkisi
Gıda güvencesini tehdit eden etmenler ve çözüm önerileri
Perihan Kübra Çiçek, Fatih Bozkurt
Hatice Kübra Şahin, Ali Levent Coşkun
Öznur Öztuna Taner, Mustafa Ardıç
Ahmet Akköse
Ahmet Akköse, İzzet Özhamamcı
Fatih Selim Erdoğan, Tuğba Kök Taş
Vedat Halil Kunt, Nilgün Ertaş, M. Kürşat Demir
Güneş Eren Yalçın, Ebru Yazıcı, Fatma Öcal
Kara
Probiyotik fonksiyonlar açısından ekzopolisakkarit üretiminin önemi
Enes Dertli, Emin Mercan, İsmet Öztürk
Et ürünleri üretiminde beta glukan uygulamaları
Cem Okan Özer, Birol Kılıç
Farklı kaynaklardan elde edilen jelatinlerin özellikleri
Elif Aykın, Mustafa Erbaş
Enzime dirençli nişastaca zenginleştirilmiş un katkısının ekmeğin diyet lif ve Cihadiye Candal, Atike Nur Durak, Mustafa
fonksiyonel gıda özellikleri üzerine etkisi
Erbaş
Kristalin ve amorf bölgelerin nişastanın fonksiyonelliği üzerine etkileri
Mehmet Güldane, Özlem Akpınar
Selüloz ve türevlerinin insan sağlığı üzerine etkileri
Mehmet Güldane, Özlem Akpınar
Tahıllarda lunasin
Hüseyin Boz, M. Murat Karaoğlu
Tahıl ve ürünlerinde textür analizi
M. Murat Karaoğlu, Hüseyin Boz
Buğday ruşeyminin stabilizasyonu ve değerlendirilmesi
Elif Atay, Merve Şahin, Aylin Altan
Pirinç işleme prosesinin yan ürünü olan kırık pirinçlerin değerlendirilmesi
Sultan Damla Bilgili, Aylin Altan
Açık olarak satışa sunulan peynirlerin mikrobiyolojik kalitesi
Gizem Ekinci, Kamil Bostan
Düşük proteinli süt üretimi
Gizem Ekinci, Mehmet Özdemir
Çay sanayi atıklarının endüstriyel olarak kullanım olanakları
Mustafa Bayram, Senem Çetin, Yasemin Esin
Meşe yongasi ilave edilerek üretilen bal şarabinin çeşitli özelliklerinin Mustafa Bayram, Maşide Öztürk, Recep Ay,
belirlenmesi
Can Gül Kılıçarslan, Yasemin Esin, Cemal
Kaya
Gıda endüstrisinde tuz azaltma stratejileri
Ecem Akan, Oktay Yerlikaya, Özer Kınık
Ön işlem görmüş tütün saplarından enzimatik olarak ksiloz üretimi
Fatmagül Halıcı Demir, Özlem Akpınar
Tarımsal atıklardan biyobozunur plastik üretimi
Fatmagül Halıcı Demir, Özlem Akpınar
2
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Baklanın (Vicia Faba L.) ekstrüzyon tekniği ile değerlendirilmesi
Faruk Doğan, Sibel Yağcı, Aylin Altan
Meyve ve sebzelerde koruyucu olarak bakteriyosin kullanımı
Nazife Kaçmaz, Zeliha Yıldırım
Et ürünlerinde nitrit-nitratların kullanımı ve alternatif yaklaşımlar
Meltem Serdaroğlu, Burcu Öztürk
İzmir ili piyasasında satışa sunulan sucukların fiziksel ve kimyasal kalite Meltem Serdaroğlu, Burcu Öztürk, Aslı Zungur,
parametrelerinin incelenmesi
Berker Nacak
Lojistik sektöründe IFS ve AIB uygulamaları
Didar Tomaç, Fatih Koca, Serap Nazır
Demircan
Bitkisel atıkların süt endüstrisinde fonksiyonel bileşenler olarak Melike Demirkol, Muhammet Dervişoğlu
değerlendirilmesi
Hafik ilçesinden toplanan süt ve ürünlerinin (yoğurt, tereyağ ve peynir) Tuğba Demir, Ekrem Mutlu
fiziksel kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal kalite özelliklerinin araştırılması
Ülkemizin önemli bazı zeytinyağlarının aroma maddeleri bileşimi
Songül Kesen, Haşim Kelebek, Serkan Selli
İnsan kanından saflaştırılmış olan anjiotensin-ı dönüştürücü enzimi (ADE) Tuba Erkaya, Aykut Öztekin, Hasan Özdemir,
üzerine kefirin inhibitör etkisinin araştırılması
Mustafa Şengül
Esansiyel yağ asiti uygulamasının marine edilmiş hamsinin (Engraulis Demet Kocatepe, Hülya Turan, Can Okan
encrasicolus L. 1758) raf ömrü üzerine etkisi
Altan, İrfan Keskin, Asuman Ceylan, Bayram
Köstekli, Canan Candan
Esansiyel yağ ilaveli hamsi (Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758) Hülya Turan, Demet Kocatepe, İrfan Keskin,
marinatında ransidite ile organoleptik parametreler arasındaki etkileşimler
Can Okan Altan, Bayram Köstekli, Canan
Candan, Asuman Ceylan
Hamsi balığının (Engraulis encrasicolus L. 1758) marinasyon esnasındaki İrfan Keskin, Demet Kocatepe, Hülya Turan,
bazı fizikokimyasal değişimlerinin belirlenmesi
Can Okan Altan, Bayram Köstekli, Asuman
Ceylan, Canan Candan
Bitki esansiyel yağları kullanılarak hazırlanan nanoemülsiyonların buzda İlknur Yuvka, Yeşim Özoğul, Mustafa Durmuş,
depolanan alabalık (Oncorhynchus mykiss) filetosu üzerine duyusal, Esra Balıkçı, Saadet Gökdoğan, Yılmaz Uçar,
kimyasal ve mikrobiyolojik etkileri
Esmeray Kuley Boğa, Fatih Özoğul, Emre
Yavuzer
Boylamanın ve büyük bireylerin yüzer ağ kafeslerde Asya kedi balıklarının Suat Dikel, Pınar Mumoğullarında, Ilgın
(Pangasianodon hypophthalmus) büyümeleri üzerine etkisi
Özşahinoğlu, Sertaç Tellioğlu, Mustafa Öz
Adana ili su ürünleri tüketim algısının değerlendirilmesi
Suat Dikel,
Selçuk Görelşahin, Sertaç
Tellioğlu, Aysun Adaklı
3
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Mersin ili su ürünleri tüketim algısının değerlendirilmesi
Murat Çiçek, Suat Dikel, Sertaç Tellioğlu,
Gizem Sağlamtimur, Alp Özgüven, Süleyman
Yabacı
Balık yemlerinde kurutulmuş damıtma kalıntıları ve çözünür maddeleri Baki Aydın, Erkan Gümüş
(DDGS) ve besinsel özellikleri
Antalya’da içsularda yapılan amatör balıkçılık üzerine araştırma
Cenkmen R. Beğburs
Farklı şekillerde marine edilmiş tadorodes pacifficus kalamar halkalarının Mehtap Baykal, Aygül Küçükgülmez, Mehmet
organoleptik özelliklerinin karşılaştırılması
Çelik
Marketlerde satışa sunulan yağsız (light) ve yağlı ton baliği konservelerinin Elif Tuğçe Aksun,Bahar Karakaya Tokur,
kimyasal ve fiziksel kalitesinin karşılaştırılması
Timuçin Tümerkan
Spirulina platensis’in kullanım alanları
Z. Arzu Becer, Elif Sarı
Gıda güvenliği ve beslenme yönünden su ürünleri
Birsen Kırım, Pınar Oğuzhan Yıldız, Flora Polat
Balık yetiştiriciliğinde immünostimulant kullanımı
Selçuk Duman, İbrahim Cengizler
Çerezlik kabak sulama stratejileri
Hasan Ali İrik, Halil Kırnak
Türkiye de atık su kullanımı ve Doğu Anadolu bölgesi örneği
Talip Çakmakcı, Üstün Şahin, Yasemin Kuşlu,
Fatih Mehmet Kızıloğlu, Mustafa Okuroğlu
Tokat yöresi erosiv yağışlarının meteorolojik kurak ve ıslak dönemlerde İrfan Oğuz, Kadri Yürekli
potansiyellerinin araştırılması
Eğik çatılı seralar için en uygun yön ve konumun belirlenmesi
Uğur Çakır
Bazı meteorolojik parametrelerin su kaynakları üzerine etkilerinin Hüseyin T. Gültaş, Cengiz Koç, A. Tuna
incelenmesi, Bilecik ili örneği
Cömert, Kutalmış Turhal, Yıldırım Bayazıt
Nevşehir yöresinde kullanılan yer altı depolarının özelikleri
İbrahim Örüng, Sedat Karaman
Kayseri ilinde tarım alet ve makina imalatçılarının yapısal ve işlevsel durumu Cevdet Sağlam, Zeynel Abidin Kuş
ve sorunları
Kayseri yöresindeki çiftçilerin traktör satın alma davranışlarına etki eden Cevdet Sağlam, Zeynel Abidin Kuş
faktörlerin belirlenmesi
Orta Anadolu bölgesi illerinde tarımsal mekanizasyon düzeyinin yıllara göre Cevdet Sağlam, Zeynel Abidin Kuş
değişimi
Iğdır ili tarımsal biyokütle potansiyeli ve enerji eşdeğeri
Emrah Kuş, Yıldıran Yıldırım, Ayşegül Çokgez
Kuş, Bünyamin Demir
İç Anadolu bölgesinin tarımda teknoloji kullanım projeksiyonu
Bünyamin Demir, Emrah Kuş
4
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
İç Anadolu bölgesinin bitki koruma makinaları projeksiyonu
Bayburt ili hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerinin biyogaz üretim potansiyeli
açısından değerlendirilmesi
Mardin ili kavunlarında (Cucumis melo L.) kök ve kök boğazı çürüklüğüne
neden olan toprak kaynaklı funguslar ile yaygınlıklarının belirlenmesi
Yumurta parazitoiti ooencyrtus pityocampae (mercet)’nin (hymenoptera:
encyrtidae)’nın yeni konukçusu philosamia ricini (danovan) (lepidoptera:
saturniidae) üzerinde yetiştiriciliği
Börülce tohum böceği (Callosobruchus maculatus) (F.) (Coleoptera:
Bruchidae)’ne karşı altı farklı bitki uçucu yağının insektisidal etkisi
Bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına dayanıklı domates genotiplerinde
dayanıklılığın karakterizasyonu
Bazı akarisitlerin (neemazal, abemectin ve hexthiazox) taşköprü sarımsağı
(aliumsativum l.)’De çimlenme- çıkış oranı ve baş ağırlığı üzerine etkisi
İleri kademe ekmeklik buğday ıslah materyallerinin konya ili ekolojik
koşullarında sarı pas (Puccinia striiformis f. Sp. Tritici) hastalığına karşı
tepkilerinin belirlenmesi
PGPR biyoformülasyonlarının marulda bitki gelişim parametreleri, enzim
düzeyi ve bakteriyel leke hastalığının (Xanthomonas axonopodis pv. Vitians)
kontrolü üzerine etkilerinin araştırılması
Bünyamin Demir
Uğur Çakır, Abdulkadir Karabulut
Fırat İskenderoğlu, Semra Demir
Hilal Tunca, Etty-Ambre Colombel, Maurane
Buradino, Fiona Gaglıo, Elisabeth Tabone
Ayşe Usanmaz, Şaban Kordalı, Memiş
Kesdek, Murat Varçın
Özer Çalış, Deniz Karabulut, Halil Karakaş,
Ferhat Özdemir
Cihan Cılbırcıoğlu
Birol Ercan, Fatih Özdemir, Gül İmriz, İlker
Topal, Murat Nadi Taş
Melek
Ekinci,
Recep
Kotan,
Parisa
Mohammadi, Ertan Yıldırım, Elif Tozlu, Aslıhan
Esringü, Hayrunnisa Nadaroğlu, Hikmet
Katırcıoğlu
Bazı bitki ekstraktlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)’e Murat Nadi Taş, Meryem Uysal, Hüseyin Çetin
karşı yumurta koymayı engelleme ve ergin çıkış aktivitesine etkileri
Bitkilerin kuraklık ve tuzluluğa karşı gösterdikleri fizyolojik reaksiyon ve Selda Örs, Melek Ekinci
adaptasyon mekanizmaları
Bursa ilinde hıyar köşeli yaprak lekesi hastalık etmeni Pseudomonas Nesrin Tunalı
syringae pv. Lachrymans (Smith and Bryan) Young, Dye Wilkie’nin
tanılanması
Tarımsal
sürdürülebilirliğin
ekolojik
sürekliliğinde
entomopatojen Aysel Kekillioğlu, Merve Köksal
organizmalar
Polinasyon ekolojisinde hymenopterlerin (arthropoda: insecta) rolü
Aysel Kekillioğlu, Zeynep Koçal
5
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Pestisit kullanımının çevresel etkileri
Batı Akdeniz Bölgesi’nde Tuta absoluta (meyrick) (lep.:gelechiidae)’nin
mücadelesine esas biyoteknik mücadele olanaklarının araştırılması
Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirliliği
Hümik asit, iz element, iba+naa, glisin amino asit uygulamalarının çilek
fidesinde verim ve kalite üzerine etkileri
Hayward kivi çeşidinde kontrollü atmosfer ve 1-mcp kombinasyonunun
meyve kalitesi ve muhafazası üzerine etkileri
Üç hünnap genotipinin morfolojik özelliklerinin belirlenmesi
Bazı kavun çeşitlerinin (Cucumis melo L.) morfolojik karakterizasyonu ve
aralarındaki ilişkiler
Kurutmalık domateslerde SO2 kullanım imkânlarının araştırılması
Beste Yalçın Çelik, Kazım Onur Demirarslan
Emine Topuz, İlyas Tekşam, Ahmet Karataş
Beste Yalçın Çelik, Kazım Onur Demirarslan
Mehmet Yaman
Adem Doğan, Yasin Topçu, M. Seçkin
Kurubaş, Mustafa Erkan
İlknur Kavas, Zeynel Dalkılıç
Sıtkı Ermiş, Veysel Aras, Kürşat Murat Soylu
Kadir Öztürk, Bülent Öztürk, Yüksel Sarıtepe,
Züleyha Duran, Şule Şahin Kovuk, Abdullah
Erdoğan
Konya ekolojik koşullarında bazı kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Ramazan Keleş, Hakan Bayrak
çeşitlerine ait bazı tarımsal özelliklerinin belirlenmesi
Taze doğranmış fuji elma çeşidinde bazı uygulamaların kararma ve kalite Ferhan K. Sabır, Bedriye Kurtaran
özellikleri üzerine etkisi
Yaprak gübrelemesinin düşük sıcaklık koşulları altında çilek bitkisinde Servet Aras, Ferhan Sabır, Ahmet Eşitken
meyve verimi ve kalitesi üzerine etkileri
Deveci armudu ve golden sel b elma çeşitlerinde azot uygulamalarının S. Seçil Erdoğan, Erdinç Uysal, M. Emin Akçay
meyvenin antioksidan kapasitesi üzerine etkisi
S. Seçil Erdoğan, Mustafa Kemal Soylu, Kemal
Bazı yabani mantarların toplam fenolik, flavonoid ve antioksidan içerikleri
Hüsnü Can Başer
Bazı organik materyallerin turp (Raphanus sativus L. )’da bitki gelişimi Uğur Şirin, Leyla Eken, Arif Okan Oksal, Sevda
üzerine etkisi
Eriş
Kireçli topraklarda yetiştirilen heritage ahududu çeşidinde bitki büyümesini Şeyma Arıkan, Muzaffer İpek
artıran bakterilerin (BBAB) fidan gelişimi üzerine etkileri
Kireçli topraklarda yetiştirilen jumbo böğürtlen çeşidinde bitki büyümesini Şeyma Arıkan, Muzaffer İpek, Selçuk Çiylez
artıran bakterilerin (BBAB) fidan gelişimi üzerine etkileri
Farklı renkteki salkım ve kiraz tipi domates çeşitlerinin fenolik asit dağılımları Rüveyde Ak, Celile Aylin Oluk, Aylin Altan
6
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
Aspergillus niger üzerine farklı uçucu yağların kontakt ve fumigasyon etkileri
Bazı bitkisel kökenli uçucu yağların Tetranychus cinnabarinus (boisduval)
(acarina: tetranychıdae)’a fumigant etkileri
Kırsal kadın gözüyle kırsal alan için halk eğitim merkezleri: tokat merkez ilçe
örneği
Kırsal nüfusun yerinde kalkındırılmasına örnek bir uygulama: vakıflı köyü
kalkındırma kooperatifi kadınlar kolu
Kırsal alan insanlarının yaşamlarında bürokrasinin yeri üzerine bir
değerlendirme
Kırsal göç ve tarımsal üretime etkileri
Nevşehir ilinin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
Nevşehir ilinin tarımsal yapısı ve gelişimi
Hayvancılık işletmelerinde finansman riski ve kredi kullanım durumunun
incelenmesi: afyon ili muratlar köyü örneği
Antalya ilinde su ürünleri kooperatiflerinin finansal analizi
Azime Yılmaz, Nuh Boyraz
Emine Topuz, Nilgün Madanlar
Esen Oruç, Demet Deviren, Mehmet Ali Açık
Esen Oruç, Nurgül Karadoğan, Esra Duran
Esen Oruç, Esra Duran
Güneş Eren Yalçın, Fatma Öcal Kara
İlkay Kutlar, Osman Doğan Bulut
İlkay Kutlar, Osman Doğan Bulut
Handan Akçaöz, Asaf Özalp, Makbule Salman
Handan Akçaöz, Asaf Özalp, Süleyman
Parmaksızoğlu, İbrahim Yılmaz
Kahramanmaraş koşullarında börülce bitkisinin yetiştirilmesinin araştırılması Tahsin Beycioğlu, Leyla İdikut, Gülay Zulkadir,
Mustafa Çölkesen
Taze tüketim için yetiştirilen kompozit şeker mısırı popülasyonu ile hibrid Leyla İdikut, Gülay Zulkadir, Mustafa Çölkesen,
şeker çeşidinin karşılaştırılması
Cengiz Yürüdurmaz
Patateste kadmiyum birikimini etkileyen faktörler
İlknur Tındaş, Caner Yavuz, Ufuk Demirel,
Mehmet Emin Çalışkan
Nohut çeşitlerinin Konya ekolojik koşullarında adaptasyon durumları ile bazı Hakan Bayrak, Ramazan Keleş
verim ve verim unsurları ile ilgili özelliklerin belirlenmesi
Türkiye orijinli bezelye genotiplerinin Sivas ekolojik koşullarında adaptasyon Tolga Karaköy, Ahmet Demirbaş, Volkan
yeteneklerinin araştırılması
Yörük, Mustafa Öztürk, Hasan Durukan, Faruk
Toklu, Hakan Özkan
Kekik (Thymus eigii M. Zohary et P.H. Davis) jalas türünün uçucu yağ Bünyamin Yıldırım, Kamil Ekici, Ömer
bileşenlerinin belirlenmesi
Terzioğlu, A. Metin Kumlay,
Sezgin
Sancaktaroğlu
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
61
File Size
300 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content