close

Enter

Log in using OpenID

2015 - 2019 Stratejik Plan Taslağı

embedDownload
T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU
2015-2019 STRATEJİK PLANI
ERZİNCAN 2014
“Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz
Kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.”
SUNUŞ
Devleti oluşturan millet unsurunun bir arada yaşamasını sağlayan toplum
olgusunu güçlü kılan eğitimdir. Eğitim çalışmalarını planlı ve belirgin
hedefler doğrultusunda düzenlemek günümüzde zorunluluk haline gelmiştir.
İlimizin güzide bir belgesinde bulunan okulumuzda bu amaçla önceki
dönemlerde yürütülen çalışmalarımızı yeni planlama dönemimizde artan bir
çalışma dinamizmi içerisinde devam ettirmekte kararlıyız. Bu amaçla
okulumuzda başlattığımız bu çalışmalarımızın yerelden başlayarak genele
doğru bir fayda getireceği inancı ve azmi içerisindeyiz.
Bu inanç doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda başarılar diliyorum.
Cemil KIZILTUĞ
Okul Müdür Yardımcısı
STRATEJİK PLANLAMA
Bilgiye ulaşmanın ve bilgi çeşitliliğinin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda bilgiye ulaşma
yolların öğreten ve farklı birer bakış açısı kazandıran okullar, toplumsal yaşamda önemli bir yer
oluşturmaktadır. Okullar, toplumların devamlılığı ve içerisinde bulunduğumuz dünyada
gelişmelerine farklı bir ivme kazandırma açısından stratejik öneme haiz önemli sosyal örgütlerin
başında gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında okulların faaliyetlerin daha verimli bir şeklide
yürütebilmelerinde stratejik planlar önemli birer kılavuzdur.
Son yıllarda stratejik planlar, hızlı değişim ve bunun getirdiği sorunlara çözüm üretme
sürecin de sıklıkla kullanılmaktadır. Stratejik planlamanın eğitime uygulanması çabalarının
geleneksel planlamaya alternatif olarak çıktığı görülmektedir (Aksu, 2002; Bircan, 2002).
Latincede “yol, çizgi” anlamına gelen strateji, Türkçede ise sürdürme, gönderme, götürme,
gütme anlamında kullanılmaktadır (Erdem, 1998, 43)
Strateji, bir başka şekilde örgütün amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünü
şeklinde tanımlanmaktadır (DPT, 2006).
Eğitimde stratejik planlama, eğitim sistemi/okul ve çevresi arasındaki ilişkileri
Çözümleyerek yön ve amaçların belirlenmesi, örgütün yenileştirilerek etkinlik ve eylem
Planlarının yapılması ve bu doğrultuda eğitimsel kaynakların yeniden sağlanmasıdır (Tural,
2000, 76).
Özü itibariyle işletme biliminin çatısı altında incelenen ve stratejik yönetim aracı olan
stratejik planlamanın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu
kuruluşlarınca hazırlanması yasal zorunluluk haline gelmiştir. 2003 yılından bu yana bazı kamu
örgüt ve kuruluşlarında pilot olarak uygulanmaya başlanmış olup 2010 yılına kadar tüm kamu
örgüt ve kuruluşlarında stratejik planlamaya geçilmesi öngörülmektedir (DPT, 2003).
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız tanımlamalardan hareketle okulumuzun vizyon ve misyonu
doğrultusunda, mevcut koşullar ve durumlar göz önünde bulundurularak geleceğe ilişkin
çizmesi gerektiği yolu belirlemek ve bu uğurda gerçekleştirilen işlemleri ölçülebilir nitelikli hale
getirmek amacıyla bu stratejik planı hazırlama gereksinimi ortaya çıkmıştır.
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” nun 9.
Maddesinde belirtilen “Kamu idareleri; Kalkınma Planları, Programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonları oluşturmak,
stratejik amaç ve hedeflerini saptamak, performanslarını göstergeler doğrultusunda ölçmek; bu
süreci izlemek ve öz değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlanır.” hükmüne ilişkin mevzuata dayanarak Erzincan Valiliğine bağlı Erzincan Milli Eğitim
Müdürlüğü Stratejik Planlaması doğrultusunda, Dr. Cahit Ziya Ulukök Ortaokulu Stratejik Plan
hazırlama çalışmalarına başlanmıştır.
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun hazırladığı “Stratejik Planlama”, kurumda her
kademede görev yapanların katılımlarını ve kurum yöneticilerinin tam desteğini içeren, sonuç
almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda paydaşların, kurumun vizyonu,
misyonu, hedefleri ve performans ölçümlerinin belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder.
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun Stratejik Planı, Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünün
Stratejik Planında olduğu gibi aşağıdaki beş temel soruya yanıt olacak şekilde planlanmıştır.
A-DAHA ÖNCE NEREDEYDİK?
B-ŞİMDİ NEREDEYİZ?
C-GELECEKTE NEREDE OLMAYI İSTİYORUZ?
D-GELİŞMEMİZİ NASIL ÖLÇEBİLİRİZ?
E-HEDEFİMİZE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
F-KENDİ KENDİMİZİ NASIL DENETLEYEBİLİRİZ?
Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları hazırlayacağımız stratejik
Planın içeriğini oluşturur. Planlama; amaçların belirlenmesi, bu amaçlara ulaşılacak yöntemlerin
Hazırlanması, yöntemlerin uygulanması, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar çerçevesinde
Başlangıçta belirlenen aşamaların yeniden düzenlenmesini içeren dinamik bir süreçtir. Bütün
Stratejik Planlarda olduğu gibi, Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun hazırladığı Stratejik Planın
Uygulanmasında da kurum çalışanlarının tamamının desteği gerekmektedir.
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun Stratejik Planının hazırlanmasında, Erzincan Milli
Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı Stratejik Plan önemli rol oynamıştır. Stratejik Planımızın
Hazırlanmasında, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının “Eğitimde Stratejik
Planlama Kılavuzu” ile belirlediği ölçütlere sadık kalınmış; mümkün olan bütün birimlerin
Katılımı sağlanmaya çalışılmış, tüm değişen koşullar dikkate alınmıştır.
Geleceğe ilişkin idealleri olmayan kurumların fırtınalı bir ortamda yönlerini çabucak
Yitirecekleri ve ulaşmak isteyecekleri hedeflerden çok uzaklarda bir yerlerde kendilerini
Tanıyacakları açıktır. Okulumuz, hazırladığı stratejik plan doğrultusunda hareket ederek bazı
noktalarda yaptığı değerlendirmelerle okul gelişimine büyük katkı getireceği inancındadır.
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkmkulu Stratejik Planlama Ekibi
İÇİNDEKİLER
Sıra No
İçerik Bilgileri
12-
Sunuş
Stratejik Planlama
I-BÖLÜM:
AB123456-
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Planlama Süreci
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Stratejik Plan Modeli
II-BÖLÜM:
A1BCDE12III-BÖLÜM:
A123BI1234IV-BÖLÜM:
123-
Stratejik Planlama Çalışmaları
Yasal Çerçeve
Hazırlık Dönemi
Eğitim Dönemi
Planın Hazırlanması
Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme
Stratejik Plan Çalışmaları Çerçevesinde Gerçekleştirilmen
Diğer Faaliyetler
Durum Analizi
Tarihsel Gelişim
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun Kısa Tarihçesi
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun Yükümlülükleri ve
Mevzuat Analizi
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun Faaliyet Alanları, Ürün ve
Hizmetler
Paydaş Analizi Çalışmaları
Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi
Kurum İçi Analiz
GZFT Analizi
Geleceğe Dair
Vizyon, Misyon ve Temel Değerler
Vizyonumuz
Misyonumuz
Temel Değerlerimiz
Temalar, Stratejik Amaçlar ve Hedefler
Temalar
1.Tema: Eğitim ve Öğretim
2.Tema: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
3.Tema: Yönetim Organizasyon
4.Tema : Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
İzleme ve Değerlendirme
Kaynakça
Eylem Planı
Sayfa
Numaraları
I.BÖLÜM
DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU
STRATEJİK
PLANLAMA SÜRECİ
Erzincan İli Merkez Geçit Beldesi Dr.
Cahit Ziya Ulukök Ortaokulu ı Stratejik
Planı, Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı (DPT)tarafından
hazırlanmış olan “Kamu İdareleri İçin
Stratejik Planlama Kılavuzu”, “Millî
Eğitim Bakanlığı 2015- 2019 Stratejik
Planı”, “Erzincan İl Millî Eğitim
Müdürlüğü 2015- 2019 Stratejik Planı”
rehberliğinde hazırlanmıştır.
A. DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU STRATEJİK PLANLAMA MODELİ:
STRATEJİK
PLANLAMA
HAZIRLIK AŞMASI
MEVCUT DURUM
GELECEĞE BAKIŞ
STRATEJİK PLANLAMA
TARİHSEL GELİŞİM
VİZYON MİSYON
TEMEL DEĞERLER
EKİPLERİN
OLUŞTURULMASI
YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORLAMA
TEMALAR
ÜRÜN VE HİZMETLER
AMAÇ VE HEDEFLER
PAYDAŞ ANALİZİ
POLTİKA VE STRATEJİLER
KURUM İÇİ ANALİZ
ÖRGÜT YAPISI
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
İNSAN KAYNAKLARI
TEKNOLOJİ
MALİ KAYNAKLAR
İSTTATİSTİKİ VERİLER
ÇEVRE ANALİZİ
PEST
ÜST POLİTİKA
BELGELERİ
GZFT ANALİZİ
B. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
Stratejik planlama sürecinde yapılan çalışmalar; “Yasal Çerçeve, Hazırlık
Dönemi, Eğitim Dönemi,
Planın Hazırlanması, Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme” olmak
üzere beş bölümde
toplanmıştır.
“Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Stratejik Planı” nın hazırlanmasında aşağıdaki
aşamalar
izlenmiştir:
Stratejik Planlama Sürecini Başlatma: Hazırlık Programı, Stratejik Plan Üst
Kurulu, Stratejik
Planlama Ekibi'nin oluşturulması,
Kurumsal Yükümlükleri Tanımlama: Mevzuat analizi, yasal yükümlülüklerin
incelenmesi,
Kurumsal Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri Açığa Çıkarma: Yöneticiler ve
sosyal paydaşlar
tarafından kurumsal kimliğin tanımlanması,
Kurumun Dışsal ve İçsel Çevresini Değerlendirme: Kurumun paydaşlarının
belirlenmesi,
görüşlerinin alınması, GZFT ve PEST analizlerinin yapılması,
Eğitim Sisteminin Stratejik Alanlarının Belirlenmesi: Müdürlük hizmetlerinin
“Tema” başlıkları
altında gruplandırılması,
Stratejik Planın Oluşturulması: Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Stratejik
Planlama Ekibi
tarafından planın hazırlanması,
Stratejik Planı İnceleme ve Benimseme: Planın her aşamasında okul çalışanları
ve paydaşlarının
görüşlerinin alınması,
Etkili Bir Vizyon Geliştirme/Oluşturma: Oluşturulan vizyon, misyon ve temel
değerlerin gözden
geçirilerek revize edilmesi,
Etkili Uygulama Süreci: Performans programlarının hazırlanması,
İzleme ve Değerlendirme: Faaliyet raporları, izleme değerlendirme raporları,
gerektiği durumda
stratejik planın güncellenmesi.
1. YASAL ÇERÇEVE
Kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali
şeffaflığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin
hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, rapor edilmesi ve mali
kontrolü düzenleme amacıyla oluşturulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.
Maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlar.” denilmektedir.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile
program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile
performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak
kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma
planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilendirilmiştir.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan vizyon, misyon, stratejik amaç ve
hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin
stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede
yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemede Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte
tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluş bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri
bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
“06.01.2006 tarihli ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Strateji
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” düzenleyici ve denetleyici
kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Strateji Geliştirme
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları’ nı içerir.
Kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması, kamu reformunun temel
amaçlarındandır. Milli Eğitim Bakanlığının 2006/55 sayılı genelgesi ile bu reformun, MEB’e bağlı
kurumlarda gerçekleşmesi için çalışmalara başlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulama Yönergesi de Milli Eğitim Bakanlığı Merkez,
Taşra ve Yurtdışı teşkilatı ile MEB’e bağlı okul ve kurumlarda yürütülen stratejik planlama
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları içerir.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 sayılı “İlçe, Okul ve Kurumlarda
Stratejik Plan Yapılmasına ilişkin Genelge”, “Erzincan Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.01.2014
tarihli ve 602.04-250734 sayılı yazısı”,2009-2013 Tarihleri arasında hazırlanan 1.Startejik Plan
İncelenerek bu yasal dayanaklar doğrultusunda çalışmalar başlatılmış; 2014 – 2019 yıllarını
kapsayacak şekilde Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Stratejik Planı hazırlanmıştır.
2. HAZIRLIK DÖNEMİ
A) BAŞLANGIÇ
Stratejik planlama sürecine Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Müdür başkanlığında 14.01.2014
Tarihinde yapılan 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılı 2.dönem öğretmenler kurulu toplantısında bu
çalışmalar hakkında tüm personele bilgi verilmiş , “Stratejik Plan Üst Kurulu ile Stratejik Plan Okul
Ekiplerinin kurulması konusunda yöntem belirlemeleriyle başlanmıştır. Bunun için 24 Şubat 2013
Pazartesi günü saat 13.50 de bir toplantı yapılarak, ilk toplantıda belirlenen yöntemler arasından
kurumun yapısına en uygun ve paydaşların büyük çoğunluğu tarafından benimsenen yönteme karar
verilmiştir. Buna göre, kurumun hemen her birimini temsil eden kişilerden oluşturulacak olan ekibe
katılımda gönüllülük esas alınmıştır.
B) KURULUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Stratejik Planlama Ekibi oluşturulurken üyelerin
gönüllülüğünün yanı sıra birimlerini temsil etme, çalıştıkları kurumlar itibari ili katılımcı olmaları,
TKY konusunda aldıkları eğitimleri, bilgi, birikim ve ilgileri de dikkate alınmıştır.
ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU STRATEJİK PLAN
HAZIRLAMA ÇALIŞMA EKİPLERİ
A-ÜST KURUL:
Sıra
No
1
2
3
4
5
Adı Soyadı
Unvanı / Görevi
Yusuf ARSLAN
Cemil KIZILTUĞ
Murat KAYA
Yusuf CAM
Evren IRMAK
Okul Müdürü
Okul Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Okul Aile Birliği Başkanı
Çalışan Üye
B-STRATEJİK PLAN OKUL EKİBİ:
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
5
Adı Soyadı
Unvanı / Görevi
Cemil KIZILTUĞ
Havva KESKİN
Nihal TOGAN FIRAT
Deniz DEMİR
Nusret FURAT
Ayten YILDIRIM
Alİ Ekber BOKURT
Okul Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Veli
Veli
Ekip, ilk toplantısında hangi amaçla kurulduğunu ve stratejik plan hazırlama sürecinde
yapılacak iş
ve işlemleri gözden geçirmiş ve kendisine bir görev tanımı oluşturmuştur. Bu görev tanımına
göre
aşağıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına başlamıştır:
“Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Stratejik Planı” nın hazırlanması sürecinde
gerekli bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak,
Toplanan bilgi ve verileri stratejik plan için işlemek, düzenlemek,
Stratejik planlama sürecinde gereken zamanlarda paydaşlara duyurular yapmak,
Stratejik planlama sürecinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak,
resmi
yazışmaları yapmak ve raporları hazırlamak,
Stratejik planın uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
Stratejik planda belirlenen performans programının izlenmesini sağlayacak temel
göstergeleri ve performans hedeflerinin izlenmesi için ölçme araçlarını geliştirerek süreci
rapor haline getirmek
3. EĞİTİM DÖNEMİ:
“Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök Ortaokulu Stratejik Planlama Ekibi” nin bir üyesi İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitime katılmış ve edindiği bilgileri ekip
üyeleriyle paylaşmıştır.
Ekip üyeleri, stratejik planlama konusundaki kaynakları taramış ve yaptıkları araştırmalardan
edindikleri bilgileri periyodik olarak yapılan toplantılarda paylaşmışlardır.
Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerek toplantı gerek görüşme yoluyla gerçekleştirdiği
rehberliğinden de faydalanarak ekip üyeleri konu hakkında bilgilendirilmişlerdir.
Gerekli bilgi ve kaynakları edinen stratejik planlama ekibi, “Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök
İlkokulu Stratejik Planı” nı hazırlamak amacıyla işbölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır.
4. PLANIN HAZIRLANMASI:
A) DURUM ANALİZİ
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu olarak “Daha önce nerede idik, şimdi neredeyiz?”
sorusunun cevabını bulmak için iç ve dış paydaşların katılımıyla yapılan mevcut durum
analizi, aynı zamanda TKY araç ve teknikleri kullanılarak desteklenmiştir.
Bu aşamada kurumun tarihçesi incelenerek güncellenmiş, yasal yükümlülükler ve mevzuat
analizi düzenlenmiş, faaliyet alanları ile sunulan ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Paydaş,
kurum içi ve çevre analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
B) PLAN UNSURLARININ REVİZYONU VE PAYLAŞIMI
Daha önce belirlenmiş olan vizyon, misyon ve temel değerlere ait ifadeler2009-2013 stratejik
planı incelenerek, “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusunu cevaplayabilir olmaları yönünden
gözden geçirilmiştir. Bu çalışmanın diğer bir amacı da tüm paydaşlar tarafından anlam
farklılığına yol açmayacak şekilde ifadelerin incelenmesi olmuştur. Aynı çalışma, kurumun
tüm bireyleri ile farklı zamanlarda yapılan toplantılarda da tekrarlanmıştır. Böylece kurumun
tüm paydaşları “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusunu cevaplayan ve stratejik planın temel
alacağı vizyon, misyon ve temel değerler konusunda farkındalıklarını yenilemiştir.
5. PLANIN UYGULANMASI, İZLEME VE DEĞERLENDİRME:
Hazırlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayını aldıktan sonra stratejik planın izlenmesi
ve değerlendirilmesi sürecinde sonuçların amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülmesi, söz
konusu amaç ve hedeflerin tutarlılığı ile ilgili analiz çalışmaları yapılacaktır.
Stratejik planın tam metni, tüm yöneticilere verilmek ve kurum web sitesinde yayımlanmak
üzere okul yönetimine verilmiştir. Aynı şekilde planın özeti, okulların çevrimiçi
web sitesine konulmak üzere hazırlanmış, böylece çalışmaya tüm paydaşların ulaşabilmesi
sağlanmıştır. Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu binasın da hizmet alan kişilerin
görebileceği yerlere vizyon ve misyon ifadeleri asılmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler, yapılacak
toplantılarla paydaşlara aktarılacaktır.
6. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
DİĞER FAALİYETLER:
Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde sürece yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetler
şunlardır:
İ Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.01.2014 tarih ve 602.04-250734 sayılı yazısı gereğince
stratejik
planlama çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla okul müdürü
başkanlığın da tüm ekip üyeleri ile toplantı yapmıştır.
Stratejik planlama ekibi kurulmuştur.
Stratejik planlama ekibi üyelerinin konuyla ilgili eğitimleri sağlanmıştır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planlama ile ilgili yaptığı tüm rehberlik çalışmalarına
katılım sağlanmıştır.
Stratejik planlama sürecinde kullanılacak olan rehber kitap edinilmiştir (Eğitimde Stratejik
Planlama, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2010 ).
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planı, ekip üyelerince incelenmiştir.
Stratejik planın temel alacağı vizyon ve misyon ifadeleri hakkında tüm paydaşların
farkındalığı sağlanmıştır.
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu stratejik plan taslağı hazırlanarak -görüşleri alınıp
gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için- “İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi”
ne başvurulmuştur.
DURUM ANALİZİ:
Durum analizi çalışmasında Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun tarihsel gelişimi, yasal
yükümlülükleri ve mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün/hizmetler; paydaş , kurum içi ve çevre
analizi yapılmıştır.
A-TARİHSEL GELİŞİM:
Okulumuz ”Geçit İlkokulu” adı ile 1988-1989 Eğitim ve öğretim yılında 13 Şubat 1989
tarihinde 32 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış. 1997-1998 Eğitim ve öğretim yılında
“Geçit İlköğretim Okulu” adını almıştır.
Daha sonra 4+4+4 Eğitim ve Öğretim Sistemine geçilmesi nedeni ili okulumuz 2012-2013
Eğitim ve Öğretim yılından itibaren ”Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu” olarak eğitim ve
öğretim hizmetine devam etmektedir. Okulumuz 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında geniş
bir onarımdan geçerek bugünkü haliyle hizmete devam etmektedir.
Okulumuzda görev yapan okul müdürleri geriye dönük olarak sırası ile Şükrü Akyıldız, Edip
GÜVEN ve Yusuf ARSLAN dır.
B) ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULUNUN YASAL
YÜKÜMLÜLÜKLERİ VEMEVZUAT ANALİZİ:
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumu olarak Özel Tevfik Fikret
Okulları aşağıda belirtilen yasal mevzuat ve bu mevzuatın kendisine verdiği yasal yükümlülüklerin
bilinciyle öğrenci yetiştirerek ülkeye hizmet etmektedir:
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu
657sayılı Devlet Memurları Kanunu
4357 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu
Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
İlköğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği
İlköğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık
Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kuruluşlardan gelen genelgeler
İlköğretim Kurumları Standartları Yönergesi
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olan öğretim programlarının
uygulama esasları ile ilgili kurul kararları
B) ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULUNUN FAALYİTE
ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER:
I.OKUL YÖNETİM HİZMETLERİ:
Ana Çalışma: Yönetimsel Hizmetlerinin Yürütülmesi.
A-Alt Çalışma: Yönetimsel Hizmetlerini Yerine Getirme.
1-Yönetimsel İş ve İşlemleri Mevcut Mevzuata Uygun Olarak Yerine Getirme
2-Personelin kişisel gelişimlerini sağlayıcı çalışmalar yapma
3-Personelin mevcut mevzuata uygun şekilde göreve gelmesini ve işlerini yerine
getirme için düzenlemeler yapma
4-Yürütülen yönetimsel işlerle ilgili üst birimleri bilgilendirme
B-Alt Çalışma: Kurumu Temsil Etme.
1-Okul İli İlgili Bilgileri Sürekli Güncelleyerek Ulaşılmaya Hazır Halde Bulundurma
2-Üst Birimlerce ve Kurumca Düzenlenen Tören, Toplantı, Kurul ve Komisyonlara
İştirak Etme
3-Protokol Kurallarını Uygulama
C-Alt Çalışma: Kurum Kültürü Oluşturma
1-Personele rehberlik etme
2-Peronele uygun çalışma ortamları sağlama
3-Personelin katılımcılığının artırma
4-Personelin moral gelişimine katkıda bulunma
5-TKY ve Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulama Anlayışını Benimsetme
D-Alt Çalışma: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
1-Basın ve Halkla ile ilgili işleri yerine getirme
2-İldeki ve beldedeki eğitim çalışmaların yakından izleme
3-Okul web sitesini oluşturma ve güncelleme
4-Okulda yapılan faaliyetleri üst birimlerle ve eğitim çevresi ile paylaşma
E-Alt Çalışma: Elektronik Ortamda Kullanılan Sistemlere Yürütülen İşlemleri Yerine
Getirme
1-Kurum Net Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme
2-E-Okul Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme
3-MEBBİS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme
4-TEFBİS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme
5-MMS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme
6- ÖSYM Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme
F-Alt Çalışma: İdari ve büro işlemlerinin yürütülmesini sağlama
1-Evrak İşlemlerini Yürütme
2-Arşiv İşlemlerini Yürütme
3-Çalışma Saatlerini ve Görev Dağılımını Hazırlama ve Uygulama
4-Okul Fiziki Mekânların da Bulunması Zorunlu Dokümanları Bulundurma ve
Güncelleme
5-Süreli İş ve İşlemleri takip etme
II. STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ:
Ana Çalışma: Strateji geliştirme iş ve işlemlerini yürütme:
A-Stratejik Planlama Çalışmalarını Yürütme
1-Okul Stratejik Planının Hazırlanmasını Sağlama
2-Stratejik Planın Uygulanmasını İzlemek
B-Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarını Yürütme
1-Ar-Ge Birimini Kurma ve Çalışmalarını Takip Etme
2-Okulda Yürütülen Bu Benim Eserim Projesi, Danışmanım Hep Yanımda Projesi,
Okul Sütü Projesi, Sodes Projeleri, Diğer Kamu Kurumları İle Ortaklaşa Yürütülen
Projeleri Takip Etme
3-TKY Sürecini Takip Etme
4-Zümre Öğretmenler, Şube Öğretmenler ve Okul Öğretmenler Kurulu Toplantı
Süreçlerini Takip Etmek
C-İstatistik
1-İstatistik Verilerini Toplama ve Analiz Etme Süreçlerini Yürütme
2-Brifing Silgilerini Toplama ve Paylaşılmasını Sağlama
III. EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ:
Ana Çalışma: Eğitim ve Öğretim İşlerini Yerine Getirme:
A-Eğitim Çalışmalarını Yürütme
1-Okulda eğitimin düzenli olarak işleyişini sağlama
2-Ders dışı eğitim çalışmalarının işleyişini sağlama
3-İl MEM koordinesinde yürütülen farklı konulardaki eğitim programlarının
uygulanmasını sağlamak
4-Öğrencilerin kişisel ve sosyal açıdan değerler açısından donanması için değerler
eğitimi almalarını sağlamak
5-Ders programı ile zaman çizelgesini hazırlamak
6-Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak ve güven içinde eğitim almalarını
sağlamak
7-Engelli öğrencilerle ilgili tedbirler almak
B-Öğretim Çalışmalarını Yürütme
1-Program geliştirme çalışmalarına katkıda bulunma
2-Öğrenci başarısını geliştirmek için çalışmalar yapmak
3-Öğretmi programları, yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında
öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek
C-Kültürel Çalışmaları Yürütme
1-Bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmaları yürütmek
2-Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikleri yürütmek
3-İnceleme, tanıma ve araştırma amaçlı gezilerin düzenlenmesini sağlamak
4-Öğrencilerin değerler eğitimlerini almalarını sağlamak
5-Okulda okuma alışkanlığının artırıcı çalışmalar yapmak.
6-Atatürk Sevgisi, Milli Tarih, Kültür ve Dil Bilincinin Yerleşmesini Sağlayıcı
Çalışmalar Yapmak
7-Sergi, Panel, Konferans, Seminer gibi etkinlikler düzenlemek
D-Bilgisayar Hizmetleri-Beden Eğitimi-Spor ve İzcilik Çalışmalarını Yürütme
1-Akıllı Tahta ve BTS Sınıfı uygulamasının geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak
1-Çeşitli spor dallarında öğrencilerin yetişmesi için gerekli egzersizlerin ve
çalışmaların yapılmasını sağlamak ve bu öğrencilerin ilgili yarışmalara katılmak için
gerekli işlemleri yerine getirmek
2-Milli ve mahalli bayram günleri ile ilgili törenlere katılmak
3-Satranç, Dama, Mangala gibi zekâ oyunlarının öğrencilerle tanınıp oynanmasını
sağlamak
E-Öğrenci İşleri Çalışmalarını Yürütme
1-Öğrenci Kayıt alanlarının ve eğitim bölgelerinin İl MEM, Belediye ve Muhtarlıklar
Aracılığı İle Oluşturmak
2-Öğrencilerin kayıt, nakil ve mezuniyet işlemlerini yürütmek
3-Okul Demokrasi Meclisleri Projesini Uygulamak
4-Öğrenci Sağlık Taramaları İle Aşı Uygulamalarını Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile
Hekimliği Vasıtasıyla Yapılmasını Sağlamak
5-Disiplin İşlemlerini Yürütmek
6-Bursluluk, Denklik ve Başka Ülke Vatandaşı Olup, Beldemizde Okul Kayıt Alanı
İçerisinde İkamet Eden Vatandaşların Çocuklarının Kayıt İşlemleri İle İlgili işleri
Yürütmek
IV. MADDİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ HİZMETLERİ:
Ana Çalışma: Maddi Kaynakların Yönetilmesi Hizmetlerinin Yürütülmesi.
A-Mali İşleri ve Taşınır İşlerini Yürütme
1-Kurum Bütçesini Hazırlama ve Yürütme
2-Personelin maaş. ücret, emeklilik vs. iş ve işlemlerinin KBS Sisteminde sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi için tedbirler almak
3-Alım-Satım İşlerini Yamak
4-Taşınırlarla ilgili iş ve işlerin KBS Sisteminde Taşınır Eşya Modülü üzerinden
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tedbirler almak
5-Okulun okul-aile birliğinin oluşturulmasına öncülük etmek
6-Okul ali birliği gelir ve giderlerinin T EFBİS modülüne işlenmesini sağlama
B-Bakım ve Onarım İşlerini Yürütme
1-Okul Binasının doğal afet ve tehlike halinde saldırılara karşı korumak için gerekli
tedbirleri almak, her türlü tesisatın bakımını yaptırmak ve uyarıcı levhaları
yerleştirmek
2-Okul binasında eğitim ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak
3-Okul binasında ihtiyaç duyulan onarım işlerini MEBBİS Sistemine işlemek, üst
birimlere bildirmek ve gerekli tedbirleri almak
4-Okulun su, elektrik, kanalizasyon, telefon, internet ve kalorifer tesisatının kontrol ve
bakım işlerin yaptırmak
V. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ HİZMETLERİ :
Ana Çalışma: İnsan Kaynakları Hizmetlerinin Yürütülmesi.
A-Mali İşleri ve Taşınır İşlerini Yürütme
1-Personelin her türlü özlük işlemlerinden okuldan yapılabilecek olanları İl MEM
koordinesi ile yürütmek
2-MEBBİS sistemi üzerinden e-personel modülün de personelle ilgili bilgileri güncel
tutmak ve kişisel verileri korumak
3-Engelli ve hamile olan personel ile ilgili düzenlemeler yapmak
B-Atama İşlerini Yürütme
1-Norm Kadro Bilgilerini Oluşturma ilgili modül üzerinden bu bilgileri güncelleme
2-Öğretmen ve personel dağılımını yapmak
3-Personelin başlama ve ayrılma işlerini yapmak
C-Hizmet İç Eğitim İşlerini Yürütme
1-Hizmet iç eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve üst birimleri bilgilendirmek
2-Personelin kişisel gelişimlerini hizmet içi eğitim yoluyla tamamlamalarını sağlamak
3-Yenilikçi ve uzaktan eğitim faaliyetlerinden personelin faydalanmasını sağlamak
4-Personeli hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmek
D-Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşleri Yürütme
1-Öğretmenlerin Öğretmenevlerinden faydalanması için başvuru işlemlerini yürütmek
2-Okulda öğretmenler için uygun dinlenme ortamları hazırlamak
3-Öğretmenler günü ile ilgili programlar hazırlamak
4-Öğretmen kimlik kartları edinme başvurularını yapmak
VI. DENETİM HİZMETLERİ:
Ana Çalışma: Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi.
A-İNCELEME-DENETLEME-SORUŞTURMA İŞLERİNİ YÜRÜTME
1-Okul içindeki şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlama
2-Ön İnceleme işlemlerinin yürütülmesini takip etme
B-DENETİM İŞLERİNİ YÜRÜTME
1-Geçirilen teftiş ve rehberlik denetim çalışmalarının sonuçlarını inceleme ve
değerlendirme
2-Okuldaki iş ve işlemlerin denetime hazır halde olmasını sağlama
C-HUKUK VE MEVZUAT ÇALIŞMALARINI YÜRÜTME
1-İdare aleyhine açılan davlarla ilgili işlemleri yürütme
2-Yargı kararlarını mevzuat uygun olarak uygulama
3-Mevzuatın uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda üst birimlerden görüş
alma ve bunu paylaşma
VII. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ:
Ana Çalışma: Özel Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi.
A-REHBERLİK İŞLERİNİ YÜRÜTME
1-Okuldaki rehberlik hizmetlerini planlama
2-Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli kurul ve komisyonları kurma
ve çalıştırma
3-RAM ile ilgili iş birliği yapma
4-Kaynaştırma eğitimi alan bireylerle ilgili iş ve işlemleri yapma
5-Şiddet eylem planını hazırlama ve uygulama
VIII. ARAMA – KURTARMA VE KORUMA HİZMETLERİ:
Ana Çalışma: Arama-Kurtarma ve Acil Yardım Hizmetlerin Yürütülmesi.
A-Arama-Kurtarma ve Koruma Hizmetleri
Çalışma Süreçlerine Ait Basamaklar:
1-Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri için il mem ve afad hizmetleri
birimi koordinesinde hazırlanması gereken planları hazırlama
2- Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri için il mem ve afad hizmetleri
birimi koordinesinde kurulması gerekli ekipleri kurma, bunlara eğitim verme ve
görevlerini tebliğ etme
3-Her hangi bir felaket ve tehlike anında okulun boşaltılması ve toplanma yerlerinde
toplanması için gerekli planlamaları, yer tespitlerini ve tatbikatları yapma, sonuçları
paylaşma ve ilgili üst birimlere rapor etme
4-Okulun nöbet görevlerini planlama ve ilgililere tebliğ etme
5-Yangın söndürme donanımlarını tedarik etme ve kontrollerini yaptırma
DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU FAALİYET ALANLARININ GENEL
GÖRÜNÜMÜ
SIRA
NO
ÇALIŞMA ALANI
ÇALIŞMALAR
ALT ÇALIŞMA
BASAMAKLARI
SAYISI
ÇALIŞMA
SÜREÇLERİNE
AİT
BASAMAKLARI
N SAYISI
I
OKUL YÖNETİM HİZMETLERİ
6
29
II
STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ
3
8
III
EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN
YÖNETİMİ
5
27
IV
MADDİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HİZMETLERİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HİZMETLERİ
YÖNETİM
HİZMETLERİNİ
YÜRÜTME
STRATEJİ
GELİŞTİRME
İŞ VE
İŞLEMLERİNİ
YÜRÜTME
EĞİTİM VE
ÖĞRETİM
HİZMETLERİNİ
YERİNE
GETİRME
MALİ İŞLERİ
YÜRÜTME
PERSONEL
HİZMETLERİNİ
YÜRÜTME
İNCELEMEDENETLEMESORUŞTURMA
İŞLERİNİ
YÜRÜTME
REHBERLİK
ÇALIŞMALARINI
YÜRÜTME
ARAMA
KURTARMA VE
KORUMA
HİZMETLERİNİ
YÜRÜTME
2
10
4
14
3
7
1
5
1
5
25
108
V
VI
DENETİM HİZMETLERİ
VII
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
VIII
ARAMA-KURTARMA VE KORUMA
HİZMETLERİ
TOPLAM
D) PAYDAŞ ANALİZİ
Stratejik planın uygulama sürecinde eş güdümlülük sağlanabilmesi, planın sahiplenilmesi ve
sonuçta amacına ulaşabilmesi için paydaş analizinin yapılması, durum belirlemenin önemli
unsurlarından biridir.
Bu bağlamda paydaş analizi yapılırken aşağıda belirtilen unsurlar göz önünde bulundurulmuştur:
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’na girdi sağlayanlar,
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu tarafından ürün ve hizmet sunulan kişi, kurum ve/veya
kuruluşlar,
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun işbirliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar,
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun faaliyetlerinden etkilenenler,
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nu etkileyen kesimler.
 Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu 2010-2014 stratejik planının uygulama sonuçları
Bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan beyin fırtınası sonucunda belirlenen paydaşlar
özelliklerine göre tablodaki gibi sınıflandırılmıştır. Stratejik planlama ekibi, kendi içinde yaptığı
İş bölümü ile paydaşlarla okulların gerçekleştirdiği faaliyetlerden nasıl etkilendikleri, okullardan neler
bekledikleri, okulların güçlü ve zayıf yönleri paydaş grubunun sayısına ve özelliğine uygun olan teknik
ve/veya araçlar (görüşme, anket, istek kutusu, web sayfası vb.) kullanılarak belirlenmiştir.
Paydaşlardan alınan verilerle stratejik plan amaç ve hedefleri belirlenmiş ve paydaşlara bununla
ilgili dönüt verilmiştir.
DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU PAYDAŞ
SINIFLANDIRMA MATRİSİ
PAYDAŞ ADI
ÇALIŞANLAR
TEMEL ORTAK
MEM
H
VALİLİK
H
STRATEJİK
ORTAK
H
TEDARİKÇİ HEDEF
KİTLE
H
OKUL YÖNETİCİLERİ
H
H
ÖĞRETMENLER
H
H
ÖĞRENCİLER
H
H
VELİLER
H
OKUL ÇALIŞANLARI
H
H
İŞ KUR ÇALIŞANLARI
H
H
OKUL AİLE BİRLİĞİ
H
H
H
H
ÜNİVERİSİTE
H
H
B
DİĞER OKULLAR
B
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
GEÇİT BELEDİYESİ
B
B
MAHALLE
MUHTARLIKLARI
H
OKUL POLİSLERİ
H
KIRTASİYE VE
YAYINEVİ
KURULUŞLARI
H
H
H
H:Hepsi
B:Bazıları
Paydaş:
Kurum faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya
Kurumlar
İç Paydaşlar:
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri
Etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya kuruluşlar
Dış Paydaşlar (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler):
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun faaliyetlerinden etkilenen ya da bu faaliyetleri
Etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kuruluşlar
Yararlanıcı/Hedef Kitle:
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan ya da
Bunlardan yararlanan kişi, grup ve kurumlar
Temel Ortak: Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu ile mevzuatla belirlenmiş idari bağı olanlar
Stratejik Ortak:
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu ile zorunlu olmayan, karşılıklı yarara dayalı ilişki içinde
Olanlar
Çalışan:
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu mensupları
DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU PAYDAŞ
ÖNEMSEME MATRİSİ
PAYDAŞ ADI
MEM
VALİLİK
DIŞ PAYDAŞ
TEMEL STRATEJİK TEDARİKÇİ
ORTAK ORTAK
X
X
X
İÇ
PAYDAŞ
YARARLANICI
HEDEFE KİTLE
X
NEDEN PAYDAŞ
ÖNEM
DERECESİ
Mevzuatla bağlı ve
amaçlara yönelik ortak
olduğumuz için
Mevzuatla bağlı ve
amaçlara yönelik ortak
olduğumuz için
Kurum Çalışanı Olduğu
İçin
1
Amaçlara yönelik
ortaklık yaptığımız ve
hizmetlerimizden
yararlandığı için
Hizmetlerimizden
yararlandığı için
1
Amaçlara yönelik
ortaklık yaptığımız ve
hizmetlerimizden
yararlandığı için
Kurum Çalışanı Olduğu
İçin
2
1
OKUL YÖNETİCİLERİ
X
X
ÖĞRETMENLER
X
X
ÖĞRENCİLER
X
X
X
X
OKUL ÇALIŞANLARI
X
X
İŞ KUR ÇALIŞANLARI
X
X
Kurum Çalışanı Olduğu
İçin
2
X
X
Amaçlara yönelik
ortaklık yaptığımız ,
hizmetlerimizden
yararlandığı ve hizmet
sunumunda gerekli olan
materyalleri sağladığı
için
Amaçlara yönelik
ortaklık yaptığımız ve
hizmetlerimizden
yararlandığı için
Amaçlara yönelik
ortaklık yaptığımız ve
hizmetlerimizden
yararlandığı için
Amaçlara yönelik
ortaklık yaptığımız için.
2
X
Amaçlara yönelik
ortaklık yaptığımız için.
2
MAHALLE
MUHTARLIKLARI
X
Amaçlara yönelik
ortaklık yaptığımız için.
2
OKUL POLİSLERİ
X
Amaçlara yönelik
ortaklık yaptığımız için.
2
Hizmet sunumunda
gerekli olan materyalleri
sağladığı için
2
VELİLER
X
OKUL AİLE BİRLİĞİ
X
ÜNİVERİSİTE
x
DİĞER OKULLAR
X
SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
GEÇİT BELEDİYESİ
x
KIRTASİYE VE
YAYINEVİ
KURULUŞLARI
x
x
1
1
2
2
2
2
E. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ
1. KURUM İÇİ ANALİZ
Kurum içi analiz çalışmasında; Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu teşkilat yapısı, insan
kaynakları, karar alma işlemleri ve süreçleri, eğitimde teknoloji kullanımı, teknolojik alt yapı ve
donanımı, bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülen
A-DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU TEŞKİLAT ŞEMASI
OKUL MÜDÜRÜ
OKUL MÜDÜR
YARDIMCISI
ZÜMRE BAŞKANLARI
MEMUR
ARGE
B) İNSAN KAYNAKLARI
ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU’NDA HİZMET VEREN
PERSONELİN DAĞILIMI
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök ilkokulu’ nda 1 tanesi okul öncesi öğretmen ve 10 tanesi sınıf
öğretmeni olmak üzere toplam 11 öğretmen kadrolu olarak bulunmaktadır. 3tane sınıf öğretmeni
norm kadro fazlası durumundadır.
Hizmetliler de farklı görevlerde kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek
vermektedir.
ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU’NDA HİZMET VEREN
PERSONELİN DAĞILIMI VE EĞİTİM DÜZEYİ
ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK ORTAOKULU PERSONEL YAPISI
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’ nda personel yapısı incelendiğinde; çalışanların %10 nun
İlkokul, % 90’nın lisans, mezunu oldukları görülmektedir.
Eğitim durumu Yönetici Memur Öğretmen Hizmetli Sözleşmeli Şef
İlkokul :1
Lisans:11
TOPLAM:12
EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ
İLKOKUL(1 KİŞİ)
LİSANS(11 KİŞİ)
ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU ÖĞRETMEN SAYILARI
KADROLU ÖĞRETMENLER: 8
BAŞKA OKULDA GÖREVLENDİRME: 3
BRANŞLARINA GÖRE ÖĞRETMEN SAYISI
OKUL ÖNCESİ:1
SINIF ÖRETMENİ:10
Yaşam boyu öğrenmeye kendini adamış Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu kurumsal olarak
düzenli hizmet içi eğitimler gerçekleştirilmektedir. Hizmet içi eğitim koordinatörlüğü tarafından
izlenen, düzenlenen ve değerlendirilmesi yapılan eğitimlerle öncelikle kurum faaliyetlerinin daha
nitelikli gerçekleştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri dikkate alınmaktadır.
ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULUNDA 2012-2013 EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YILINDA DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
1-Örav Semineri
2-Ölçme ve Değerlendirme Semineri
C) KARAR ALMA İŞLEMLERİ VE SÜREÇLERİ
ANA KURAL: Kurum çalışanları, kamu hizmetlerini yasalara, kamu yararına, disiplin kurallarına ve
657sayılı yasanın 6. maddesindeki “yemine” uygun yapar.
HİZMET: Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nda hizmet almak üzere başvuran her bireye her
zaman saygı gösterilir, dileği içtenlikle dinlenir. Bireyin isteği yasalara veya kurum prensiplerine uygun
değilse, bu durum inandırıcı biçimde anlatılır.
PRATİK HİZMET: Yasaların öngördüğü işlemler dışında zaman alıcı, bıktırıcı formalitelere girilmez.
EŞİTLİK: Hizmet, eşitlik kurallarına özen gösterilerek yapılır. Bazı kişi ve kurumların diğerlerine
üstünlüğü ve önceliği olmaz.
YAZIŞMALAR: Yazışmalar Türkçe dil kurallarına uygun, kesin, sade ve anlaşılır olup yabancı sözcük
ve deyimlerin kullanılmamasına özen gösterilir. Yazışmalar resmi yazışma kurallarına uygun olarak
yapılır.
YASAL VE HUKUKİ DAYANAK: Yapılan işlemlerin ve alınan kararların hukuksal dayanağı
(Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi yazılı emirler) kesinlikle bilinir.
MEVZUATI TAKİP VE EĞİTİCİ PROGRAMLAR: Ortaokula Bakan Okul Yöneticileri, Şef ve
memurlar, kendi görev ve sorumlulukları ile ilgili kanunları, emirleri ve yazıları okur ve kendilerini
yetiştirir. Ortaokul Okul Müdürü, astlarının bilgi düzeylerinin artırılması ve yetişmelerinin sağlanması
için önlem alır; onlarla toplantı, tartışma ve eğitimler düzenler.
YÖNETİMCE VERİLEN GÖREVLER: Yönetim tarafından verilen bütün görevler zamanında ve
ciddi biçimde yapılır; görevi savsaklayıcı tutum ve davranışlara girilmez.
İZLEME: Okul müdürü, verilen görevleri kendisi yapması gerekiyorsa bizzat yapar. Alt
Kademeler yapacaksa onlara havale ederek görevin yapılışını izler, denetler ve sonuçlanmasını
Sağlar.
ÖNEMLİ YAZILAR: Hizmete özel, özel, kişiye özel, ivedi, gizli, günlü, önemli yazılara özen
gösterilir.
Bunların gereği zamanında yapılır, cevapları verilir, işlemlerde öncelik tanınır.
EMİRLERİN PERSONELE TEBLİĞİ: Üst makamlardan gelen ve hizmetin yapılış biçimini
gösteren yönetmelik, genelge, yazılı emir ve benzeri yazılar bütün görevlilere imza karşılığı duyurulur;
öğrenmeleri ve anlamaları sağlanır.
TOPLANTILAR: Düzenlenen toplantı ve görüşmelere, ilgililer zamanında ve hazırlıklı katılır.
TUTARLILIK-KARARLILIK: Yapılan işlemler, alınan kararlar yasalara uygun ve tutarlıdır. Sık sık
karar ve uygulama değişikliğine gidilmez.
DİLEKÇEYE CEVAP: Ortaokul Okul Müdürlüğü’ne yapılan yazılı başvurular, şikayetler
değerlendirilir; gereği yapılarak işlem hakkında ilgililere yasal süre içerisinde cevap verilir.
KENDİNİ VATANDAŞ YERİNE KOYMA: Tüm çalışanlar vatandaşın işini yaparken kendilerini
işin sahibi gibi görüp işleri hemen yapar ve anlayışlı davranırlar.
DİRAYET VE OTORİTE: Okul Yöneticileri kendilerine bağlı hizmet birimlerinin ve personelin
disiplinli çalışmasından sorumludur. Amir, hukuka uygun aldığı emri yapar, hukuka uygun verdiği emri
yaptırır.
PLANLI ÇALIŞMA: Bölümler, çalışma programı yaparak hedefleri ortaya koyar. Yapılacak ve takip
edilecek işler not edilir.
KILIK KIYAFET: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair
Yönetmelik” titizlikle uygulanır.
DÜZEN/TEMİZLİK: Bölümler, her zaman temiz ve düzenlidir. Demirbaş araç ve gereçler, dikkatli
kullanılır; bakım ve denetimi yapılır.
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu karar alma işlem ve süreçlerini gözden geçirme, öz
değerlendirme yapmak, iletişim ve nitelikli karar verebilmek için okul müdürleri, müdür
yardımcısı, zümre başkanları ya da temsilcileri ile sistematik olarak veya gerek gördüğünde toplanır.
ERZİNCAN DR.C.ZİYA ULUKÖK İLKOKULU’NUN TEKNOLOJIK ALT YAPI VE
DONANIMI
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu personelinin BİT kullanımı ve yenilikleri takip etmeleri eğitim
çalışmalarıyla sağlanmaktadır. Kurum içindeki iletişim büyük oranda elektronik ortamda
gerçekleşmektedir. Öğrenci kaydı, öğrenci nakli, personel ve öğretmen görevlendirmesi, bilgi edinme
ve yazışmaların İnternet ve elektronik posta yoluyla yapılması vb. konularda iş ve işlemlerin
başlatılma, yürütülme ve sonuçlandırılmasında bilişim teknolojileri en üst düzeyde kullanılmaktadır.
Yönetici, öğretmen, öğrenci ve okul personelinin BİT kullanabilmesi ve BİT’ ten başarılı biçimde
yararlanabilmesi için gerekli eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
ARAÇ- GEREÇ ADI
MİKTARI
BİLGİSAYAR
1
YAZICI
1
TARAYICI
0
FOTOKOPİ MAKİNASI
1
TEPEGÖZ
0
PROJEKSİYON
0
TELEVİZYON
1
İNTERNET BAĞLANTISI
1
FEN LABORATUVARI
0
BTS SINIFI
0
TELEFON SANTRALI(10 LU)
1
TELEFON HATTI DÂHİLİ
0
DVD
1
FOTOĞRAF MAKİNASI
1
KASETÇALAR-RADYO
1
WEB SİTİSE
1
SES CİHAZI
1
E) ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK
İLKOKULU’NDA YÜRÜTÜLEN FAALIYETLER
1-Deneme Sınavları
a-Ekim-Mayıs Ayları
2-Milli Bayramların Kutlanması
a-Cumhuriyet Bayramı 29-Ekim
b-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
3-Belirli Gün ve Haftaların Kutlanması
a-Atatürk’ün Ölüm Yıldönümünü Anma Günü-10 Kasım
b-Öğretmenler Günü-24 Kasım
c-İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Çanakkale Şehitlerini Anma
Günü-18 Mart
4-Sınıflararası Satranç Müsabakaları-Yıl Boyunca
5-Sınıflar arası Voleybol Turnuvası- Yıl Boyunca
6- Sınıflar arası Futbol Turnuvası- Yıl Boyunca
7-Ortaöğretim Kurumlarına Yapılan Geziler-Mayıs Ayının Son
Haftası
8-İL MEM Tarafından Ortaklaşa Yürütülen Faaliyetler
a-Uçurtma Şenliği-Nisan Ayı
b-Bisiklet Şenlikleri-Mayıs Ayı
c-Yazar Tanıtım Etkinlikleri-Mart Ayı
F-ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU’NUN
FİNANSMANI
Kar amacı gütmeyen Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun finansman kaynağı
Sadece okul aile birliğine yapılan gönüllü veli yardımları ile ili mem tarafından karşılanmaktadır.
G-ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU’NUN FİZİKİ
KAPASİTESİ
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu, hizmetlerini, 2013 yılında onarım gördüğü şimdiki binasında
sürdürmektedir.
FİZİKSEL KAPASİTE
FİZİKSEL MEKAN
ADET
Okul Müdürü Odası
1
Müdür Yardımcı Odası
1
Rehberlik Servisi
0
Öğretmenler Odası
1
Memur Odası
0
Hizmetli Odası
0
Arşiv
0
Kütüphane
0
Çok Amaçlı Salon
0
Okul Öncesi Dersliği
1
1-A Dersliği
1
2-A Dersliği
1
2-B Dersliği
1
3-A Dersliği
1
4-A Dersliği
1
4-A Dersliği
(Müd.Yrd.sı Odasını Kullanıyor)
1
H-ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU’NUN ÖĞRENCİ
SAYISI
SINIFLAR
Okul Öncesi
1-A
2-A
2-B
3-A
4-A
4-B
TOPLAM
ÖĞRENCİ SAYISI
KIZ
ERKEK
7
9
12
12
9
11
9
7
9
10
4
6
7
4
57
59
116
TOPLAM
KIZ
ERKEK
7
9
12
12
9
11
9
7
9
10
4
6
7
4
57
59
116
ÇEVRE ANALİZİ
Bu bölümde; Türk eğitim sisteminin genel yapısı, eğitim sisteminde yeniden yapılanma, eğitimde
sosyal diyalog, Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun çevre analizi, PEST (politik, ekonomik,
sosyal ve teknolojik) analizi ve üst politika belgelerinde yer alan eğitimle ilgili hedefler analiz
edilmiştir.
A. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
Türk Milli Eğitim sistemi, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.
Örgün eğitim; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Yaygın eğitim; örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.
1. Örgün Eğitim:
a-OKUL ÖNCESİ:
Okul öncesi eğitiminin amaçları, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak;
a) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve
manevî değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli,
çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü
bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,
b) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
c) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
d) Çocuklara sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve
paylaşma gibi davranışları kazandırmak,
e) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve
duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,
f) Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.
b-İLKOKUL:
İlkokul, 4+4+4 olarak değişen eğitim sisteminde birinci 4 yıllık süredeki eğitim kapsar. Ortaokul, kız
erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
Ortaokulun amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak
her Türk çocuğunun iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları
kazanmasını, milli ahlak anlayışına uygun olarak onları ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden
yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. Bu okullarda 4 yıllık eğitim
uygulanır ve bitirenler ikinci 4 yıllık eğitime başlarlar.
2. Yaygın Eğitim
Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak
örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış
vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında;
1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları
hazırlamak,
2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı
eğitim imkânları hazırlamak,
3. Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak,
4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları
kazandırmak,
5.Ekonomik gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini
benimsetmek,
6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak,
7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda, istihdam
politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak,
8. Çeşitli mesleklerde çalışanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.
Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayarak gereğinde aynı vasıfları kazandıracak ve
birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak şekilde bütünlük içinde düzenlenir.
Yaygın eğitim, genel ve mesleki - teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu
bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır.
Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların
çalışmaları arasındaki koordinasyon, Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.
Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir.
Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları,
resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin
esasları kanunla düzenlenir.
B) EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA
1990'lı yıllardan itibaren özellikle gelişmiş ülkelerdeki eğilimler, eğitim sistemlerinin hayat boyu
öğrenme yaklaşımıyla yeniden düzenlenmesi ve bu alandaki gelişmelere süreklilik kazandırılması
yönündedir8 ve 9. Kalkınma Planlarında, Türk eğitim sisteminin hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla
yenide düzenlenmesi öngörülerek, yatay ve dikey geçişlerin kolaylaştırılması, yetişkinlerin
öğrenmelerini özendirme, kızların okula devamını sağlama, gönüllülerin eğitime katkısını teşvik,
eğitime daha fazla kaynak ayırma gibi hayat boyu öğrenmenin ilkeleriyle örtüşen önemli gelişmeler
sağlanmışsa da bunların sistematik bir bütünlüğe kavuşturulması gerekli görülmektedir.
Küreselleşmenin oluşturduğu yeni dünya düzeninde; yeni arayışlar, yeni yapılanmalar ile hızlı bir
değişim başlamıştır.
Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinin iş alanlarına ve mesleklere yansımasının
gereği olarak eğitimdeki klasik tür ve kademelendirme anlayışı yerini yeni teknolojilere göre
programlar belirleme yaklaşımına bırakmıştır. Bu nedenle, en gelişmiş ülkeler bile eğitim sistemlerini
sürekli geliştirme ve eğitimde niteliği yükseltme arayışı içine girmişlerdir.
Türk eğitim sisteminin kendisinden bekleneni yerine getirmesi için izlenmesi öngörülen
politikalar aşağıda yer almıştır.
eğitim sistemi ile okula başlama yaşı erkene çekilmiş, zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmış
,kademeli bir geçiş sitemi geliştirilmiştir.
I-VİZYON
Türk eğitim sistemi ve yönetiminin ülkemizin insan kaynaklarının en etkin şekilde gelişmesini
destekleyecek yapı ve işleyişe kavuşturulması,
Eğitim fırsat ve imkânlarının herkes için erişilebilir kılınması,
Kaliteli eğitim fırsat ve imkânlarının yaygınlaştırılması,
Eğitimde kalite güvence sisteminin oluşturulmasıdır.
Bu politikalara ulaşılması için;
Açık sistem olmanın tüm özelliklerini taşıyan eğitime ilişkin düzenlemeleri, toplumun tüm
kesimlerinin katkı ve katılımlarına açık bir yaklaşımla şekillendirilmesi,
Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan kaynakların çeşitlendirilerek artırılması ve bunların etkin ve
verimli kullanılması önemlidir.
C) EĞİTİMDE SOSYAL DİYALOG
Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun Bulunduğu İlin Sosyokültürel Durumu ve Ekonomik
Faaliyetleri:
Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde 39 02'- 40 05' kuzey
enlemleri ile 38 16'- 40 45' doğu boylamları arasında yer alan, dokuz ilçeden oluşan bir ildir.
Erzincan'ın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Asur kaynaklarında geçen Zuhma
(Suhma), yörenin bilinen en eski adıdır. Erzincan adının Eriza'dan geldiği sanılmaktadır. Eriza
adı Selçuklular tarafından Erzingan olarak kullanılmış, daha sonra da Erzincan olarak
anılmıştır.
Erzincan adı bir söylenceye göre, eski çağlardaki "Azzi" bölgelerinden dolayı Aziriz olarak
bilinmekteydi. Selçuklular, Aziriz adını çok beğenmiş ve buna "Rahmet yağarsa can Aziriz
can" rahmet yağmazsa "Yan Aziriz yan" biçiminde bir tekerleme uydurulmuş, bu
tekerlemedeki Aziriz sözcüğü zamanla değişerek, Erzincan biçimini almıştır. Erzincan da bu
sözcükten türemiştir.
Erzincan genelinde sanayi çok gelişmemiştir ancak 2000 yılından itibaren hızlı bir atılım
süreci içerisine girmiştir. Organize sanayi bölgesinde doluluk oranı artmaya devam
etmektedir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım bakımından ilin ova
kesimiyle yüksek bölgeler arasında önemli farklılıklar vardır. Yüksek ve dağlık kesimde
hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Erzincan Ovasının batı kesimlerinde ve Üzümlü ilçesinde
bağ ve bahçelik alanlar yaygındır. Yükseklik arttıkça kuru tarım egemen olmaya başlar.
Erzincan organize Sanayi Bölgesi kurulmuş ancak doluluk oranı henüz %34'dür. Ticaret daha
çok il merkezinde toplanmıştır. Tarımsal ve hayvansal ürünler, küçük esnaf ve sanatkarların
üretimi olan mamuller ve çeşitli sanayi mamullerinin faaliyetleri, iç piyasa faaliyetlerini
oluşturur.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 Nüfus Sayımı
Sonuçları' nın açıklandı. Genel nüfusu 1 yıl içerisinde 2 bin 110 arttı.
Açıklanan sonuçlara göre Erzincan'ın 2012 yılında 217 bin 886 olan toplam nüfusu 2013
yılında 219 bin 996 oldu. Buna göre Erzincan'ın nüfusunda 1 yıl içerisinde 2 bin 110 artış oldu.
Açıklanan sonuçlara göre Erzincan Merkez'in 2012 yılında 96 bin 474 olan nüfusu 2013
yılında 96 bin 914'e yükseldi. 1 Yıl içerisinde Erzincan merkezin nüfusunda 440 kişilik bir
artış oldu.
Okulumuzun içerisinde bulunduğu eğitim çevresinin bağlı bulunduğu
Geçit beldesinin nüfusu ise 3 bin 491oldu.
Beldemiz hem göç veren ve hem de göç alan bir yer dir. Ekonomi ilde olduğu gibi tarım ve
Hayvancılığa dayanmaktadır. Yazın yaylara göç eden aileler mevcuttur. Ayrıca Afganistan
uyruklu ailelerde geçici yerleşim alanlarında barınmaktadır. Yapılaşma köy yaşam
alışkanlıklarına bağlı olarak yapılmış ise de sonraları afet evleri ve toki evleri ile modern
yaşam alanlarının oluşması hız kazanmıştır.
Geçit Beldesi ilimizin kuzeyinde Mengüceli, Akşemsettin ve Fatih Mahalleleri ile Başpınar
Köyü sınırları ile komşudur. Uzmanlar Özel Eğitim Merkezi, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları
Sınav ve Eğitim Pisti, Araştırma Hastanesi ve Erzincan Üniversitesi Rektörlük Binası ve İl
Afet Merkezi Binası yakınlarındadır. Ulaşımı çok kolaydır. Belde içerisinde iki adet ilkokul iki
adet ortaokul bulunmaktadır. Halk eğitime büyük önem vermektedir.
Yaylacılık, çobanlıkla uğraşan ailelerin nisan ayı sonunda çalışma alanlarına gitmeleri, Afganlı
Ailelerin dil ve yaşam tarzları, roman dediğimiz ailelerin olması bu tür ailelerin çocuklarının
okula devamları, dil ve davranış eğitiminde zorluklar çıkarmaktadır. Ayrıca ekonomik
yetersizlikler nedeni le yapılan evliliklerin ayrılma ile sonuçlanması nedeni ile ortaya çıkan
parçalanmış aile çocuklarının eğitiminde de sorunlar yaşanmaktadır
D) POLİTİK, EKONOMİK, SOSYAL VE TEKNOLOJİK ANALİZ (PEST)
PEST analizi, “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler” ifadesinin kısaltması ve
stratejik
yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin
analizidir.
Organizasyonun dikkate alması gereken makro düzeydeki çevresel faktörler hakkında bir
resim ortaya
koyar.
PEST analizi, genellikle bir organizasyon ya da ürünün hangi noktada olduğunu ve nereye
doğru
gittiğini, içeride olan olayları bir süre sonra etkileyecek dış çevredeki gelişmeler çerçevesinde
tespit
etmek için kullanılan bir araçtır.
PEST analizi, faaliyet gösterilen çevredeki büyük resmin görülmesine ve bu çevrede
organizasyon
için fırsat ve tehdit olarak algılanabilecek olan faktörlerin tespit edilmesine yardımcı olan çok
kullanışlı bir analiz aracıdır. Organizasyonun ya da bölümün dış çevresinin iyi analiz
edilmesiyle
fırsatlar avantaja çevirebilir, tehditler en aza indirilebilir.
PEST analizi, özellikle pazar büyümesi ya da küçülmesi ile ortaya çıkan riskleri ve bu riskler
karşısında organizasyonun pozisyonunun ne olduğunun anlaşılması için çok kullanışlı bir
araçtır.
Kurumu bir şekilde etkileyen dış çevre faktörleri, organizasyonun kontrolü ve etkisi
dışındadır;
ancak ürün geliştirme, iş planları, stratejik planlar ortaya koyma aşamasında bilinmesi ya da
tahmin
edilmesi çok önemlidir. Bu inceleme ve tahmin işlemleri için de PEST analizi, çok önemli bir
analiz
aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’ nun çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek
dışsal değişimler, eğilimler değerlendirilmeye ve politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik
(PEST) faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Okulun faaliyet alanında; dünya ve ülkemizdeki
durum, gelişmeler, kritik konular ve bu konuların kurumu nasıl etkileyebileceği dikkate
alınmıştır.
ERZİNCAN DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU PEST ANALİZİ
POLİTİK UNSURLAR
HÜKÜMET POLİTİKALARI AB
UYUM SÜRECİ MEB
PROGRAMLARI
EKONOMİK UNSURLAR
ÜLKEDE EKONOMİK DURUM
SOSYO-KÜLTÜREL UNSURLAR
TEMEL EĞİLİMLER
a-Kurumda kamu yönetimim
değişim ve gelişim faaliyetleri,
toplam kalite yönetimi,
stratejik planlama gibi yeni
yönetim ve değerlendirme
anlayışlarının uygulanması
İLİŞKİ
1-Okulun gelir
kaynaklarının etkili ve
verimli kullanılmasını
sağlar
2-Kururm çalışanlarının
moral ve motivasyonu
artar.
b-Stratejik Planlama
3-Eğtimide fırsat
Kavramının devletin özel ve
eşitliliği sağlanır.
resim kurumlarıyla birlikte,
4-Bireylerde
kurumun genel işleyişi içinde
uluslararası farkındalık
yer alması, stratejik planın
artar
yapılarak uygulanması
5-Öğrenmenin
c-Kurumdaki tüm paydaşlarla
bireylerin geçmiş
beraber yürütülecek
yaşantılarından
çalışmaların belirlenmesi
edindikleri edinimler
d-Yapılandırıcı eğitim
üzerine inşa ederler.
anlayışını ile 4+4+4 kesintili ve 6-Okulun yaşamın tam
zorunlu eğitim
yeri olgusunun
düzenlemelerine uygun eğitim yerleşmesi sağlanır.
ve öğretim ortamlarının
7-Hayatta karşılaşılan
düzenlenmesi
sorunların çözümü
temel amaç olarak
edinilir.
TEMEL EĞİLİMLER
a-Ülkenin ekonomik
önceliklerine bağlı olarak
okulun da önceliklerinin
değişmesi
b-Gelecek kaygılarının
oluşmaması içir dengeli para
politikaların gündeme alınması
c-Kurumun kalite artışının
çalışanların ve üretilen
hizmetin niteliğinin artmasına
bağlı olarak artması
TEMEL EĞİLİMLER
a-Bilginin, refaha ve mutluluğa
ulaşmada ana ve itici güç
belirmesi
b-Dershane kavramının
İLİŞKİ
1-Eğtimde kalite
anlayış güçlenir.
2-Motivasyon artar.
3-Eğitim popülerliği
artar.
4-Eğtim hizmetinden
faydalananların
memnuniyeti artar
İLİŞKİ
1-Öğrenme-Öğretme
ortamlarının kalitesi
artar
2-Sportif, kültürel ve
a-Tüketici eğilimlerinin değişmesi
b-Çalışma ve boş zaman alışkanlıkları
c-Toplumsal ve kültürel değerler
TEKNOLOJİK UNSURLAR
a-Devlet Müdahalesi
b-Teknoloji kullanımının yaygınlığı ve
yeni teknolojiler
c-Destekler
kalkarak devlet okullarında
verilen eğitimin niteliğin
artırılmasına önem verilmesi
c-Velilerin öğrencilerin
yeteneklerine göre eğitim alma
isteklerinin artması
d-Bireylerin kendilerini
geliştirmeleri için uygun ortam
bulma isteklerinin artması
e-Kişisel gelişme önem
verilmesi
TEMEL EĞİLİMLER
a-E-Devlet Uygulamaları ile
birlikte MEB nın MEBBİS-EOKUL gibi uygulamalarının
yaygınlaşması
b-Kurum içinde bilginin hızlı
üretim, erişe bilirlik ve
kullanılabilirliğinin artması
c-Kurum içinde teknolojinin
sağladığı yeni öğrenme,
etkileşim ve paylaşım
olanaklarının artması
d-Bilgi ağının en iyi şekilde
kullanılmasına yönelik
eğitimlerin sürekliliğin
sağlanması sonucu kurumda
bilişim teknolojilerinin
kullanımının yaygınlaşması
sanatsal faaliyetler artar
3-Nitelikli insan gücü
artar
4-Toplumsal iletişim ve
iş birliği artar
5-Paydaşların üst düzey
düşünme becerilerine
bakış açısı değişir.
İLİŞKİ
1-İşlerin kolaylaşması
ve bürokrasinin
azalması sağlanır
2-Hizmet kalitesi artar
3-Okula olan güven
artar
4-Bilgiye erişim ve
ulaşım kolaylaşır.
5-Alternatif kullanım
kolaylığı sağlar
6-Elektronik iletişimin
durması neticesi iş ve
veri kaybı olabilir
E) ÜST POLİTİKA BELGELERİ İLE ERZİNCAN DR. CAHİT ZİYA
ULUKÖK İLKOKULU
STRATEJİK PLANININ UYUMLU HALE GETİRİLMESİ:
Başta 2007- 2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerindeki
eğitim hedefleri, MEB, Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Geçit Belediye
Başkanlığı Stratejik Planları ile Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nca Hazırlanan 2010-2014
yıllarını kapsayan stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedefler birbiriyle karşılaştırılarak
uyumlu hale getirilmiştir Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Stratejik Plan Hedefleri, üst politika
belgelerindeki hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak
şekilde oluşturulmuştur.
Üst Politika Belgeleri:
10. Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu
AB Müktesebatına Uyum Programı
61. Hükümet Programı Eylem Planı
MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi Sonuç Raporu
Bilgi Toplumu Stratejisi
Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
Meslekî ve Teknik Eğitim Eylem Planı
Millî Eğitim Strateji Belgesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
Millî Eğitimle İlgili Mevzuat
18. Millî Eğitim Şurası Kararları
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları
Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Planlamalar
Milli Eğitim Bakanlığı, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları
Diğer Kurum ve Kuruluşların Stratejik Planları.
3.GZFT ANALİZİ:
A-GÜÇLÜ YÖNLER:
Çalışanların özlük haklarının korunması
Maaş ve ücret ödeme işleri, ilerleme işlerinin zamanında yapılması
Kararların ortaklaşa ve yönetimle işbirliği içerisinde alınması
Kurumun yasa ve yönetmeliklere bağlı olması
Kurum içinde yapılacak işlerin önceden planlamaya çalışılması
Kurum içi iletişimin hızlı ve doğru olması
Ders Programlarının çok yüklü olmaması
Okulda disipline önem verilmesi
Eğitim ve öğretim çalışmalarının yönetim tarafından desteklenmesi
Öğrencilerle bireysel olarak ilgilenilmesi
Ders materyallerinin fotokopi ile çoğaltılması
Yabancı dil öğretiminin beceriyi hedef olarak yapılması
Kaynaştırma ve oryantasyon eğitiminin verilmesi
OÖGS da Yerleşme oranının %85 civarında olması
Öğrencilerin kendilerine değer verildiğinin, saygı duyulduğunun farkında olması
Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesine Öğrenci Yerleştirilmesi
Öğrencilere yetenekleri doğrultusunda okulun olanakları ölçüsünde kur imkânı sağlanması
Nicel değil niteliksel gelişiminin hedeflenmesi
Öğrenci profilinin çok iyi tanıması
Eğitim öğretim konularında yeniliklere açık olunması
Belde de belediye teşkilatının olması
Aile Hekimliği Hizmetlerinin Verilmesi ve Belde de Eczanenin Olması
B-ZAYIF YÖNLER:
Kurumda uzun süre görev yapan yeniliklere ve gelişme kapalı öğretmenlerin bulunması
Var olan kurum standartlarının her birimde tarafından ortak olarak uygulanmaması
Etkinliklerimizi, öğrencilerimizin başarılarını ve okulumuzun değişik özelliklerini okul
dışındakilere ulaştırılamaması
Basın ve halkla ilişkilerin zayıf olması
İlkokul ve ortaokulun aynı bahçede olması ve oyun alanlarının, çevre düzenlemesinin yetersiz oluşu
yetersi oluşu
Okulun mahalle içerisinde olması
Geniş ailelerin yaygın olması nedeni ile yaşlıların çocuk eğitiminde anne-babalara ve çocuklara
müdahaleleri
Parçalanmış ailelerin çok olması
Hayvancılık, çobanlık ile uğraşan, yazlık olarak köydeki yerleşim alanlarını kullanan ailelerin
çocuklarının okul kapanmadan okuldan alma ve okulu geç göndermeleri
Afganistan uyruklu öğrencilerin dil, davranış ve uyum sorunlarının oluşuş
Muhtarların okul ile ilişkilerinin zayıf olması
Velilerin okul aile birliği, tky ve stratejik planlama gibi çalışmalara katılmada isteksiz olmaları ve
yetersiz kalmaları
Okulda uzun süre çalışan ve şekilciliği alışmış öğretmenlerin gelen yeni öğretmenlere olumsuz
örnek sergilemeleri
Öğrenci velilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik düzeylerinin yetersiz oluşu
D-FIRSATLAR:
Milli bayramların ve anma törenlerinin anlam ve önemine yakışır şeklide yapılması
Cumhuriyet değerlerine bağlı olunması
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalınıp Atatürkçülük değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi
Okul isminin öğrencilerde doktorluk mesleğinin gözde meslekler arasında olması nedeni ile farklı
bir heyecan uyandırma
Ulusal düzeyde başarılarımızın olması
Sanatsal ve kültürel yönden çalışanlarına kültürel faaliyet içinde olma imkânı sağlanması
Hizmet içi eğitimlerin sürekli olması
Farklı alanlarda söyleşi, konferans, vb. etkinliklere yer verilebilir imkânların olması
Öğrenci sosyal ve kişisel gelişimlerin çok yönlü desteklenmesi
Öğrenci-öğretmen iletişiminin güçlü ve sağlıklı olması
Öğrencilere der dışı egzersiz çalışmalarına katlıma imkânı verilmesi
Okuma saatlerinin olması
Sınıf mevcutlarının az olması
Akademisyenlerle tanışma olanakların olması
Okulun web sitesi sayfasının olması
E-TEHDİTLER:
Öğretmen yetersizliği, norm kadro düzensizliği
Genç ve okula yeni atatan öğretmenlerin okulu tanıma ve uyum sağlama dönemi ardından verimli
çalışacak dönemde çeşitli nedenlerle ili içi ve il dışına atanmaları
Derslikteki sıraların bazı öğrencilerin fiziksel özelliklerin uygun olmaması
”Çok Amaçlı Salon”un çalışmalar için yeterli olmayışı
Ürün, hazırlanan dekor vb.nin süreç içerisinde korunması ve sergilenmesi için gerekli yerlerin
olmayışı
İlkokulun ve ortaokulun aynı bahçe içerisinde olması ve ortak kullanılan oyun alanlarının ve çevre
nin yetersiz olması neden ile kaza ve yaralanmaların oluşu
Okul binasının mahalle içerisinde ve yol kenarında olması nedeni ile okul binasına zarar verilmesi
Diğer kurumlarca yürütülen projeler ve yardımlar nedeni ile öğrenci derslerinin bölünmesi ve okul
idaresi ile öğretmenlerinin velilerle karşı karşıya kalması
Velilerin uzmanlarca düzenlemiş bir aile eğitimi almamaları
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına müsait alan okul çevrelerinde çok olması
Çalışan personelin, öğrencinin ve ilgili velilerin ödüllendirilmemesi
Mahalle Muhtarlarının okula karşı ilgisiz kalmaları
III. BÖLÜM
GELECEĞE DOĞRU BAKIŞ
A-VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞRELERİMİZ
B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER
TEMALAR
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nun yürütmekte olduğu hizmetler ile stratejik planlamada yer
alacak hizmetlere ilişkin stratejik alanları, sorun odaklı yaklaşımla 4 tema (Eğitim-Öğretim, kurumsal
kapasitenin Geliştirilmesi, Yönetim - Organizasyon, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler) başlığında
gruplandırılmıştır.
Temalar altında yer alan stratejik amaç ve hedefler oluşturulurken “sorun odaklı” yaklaşım
tercih edilmiştir. Diğer bir deyişle, tema konusunun “stratejik boyutları” ön plana çıkarılmıştır. Bu
sorunlardan (stratejik konular) yola çıkılarak stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuştur.
1. TEMA: EĞİTİM – ÖĞRETİM
a. Okul Öncesi Eğitim
b. İlkokul
2. TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
a. İnsan Kaynakları
b. Fiziksel Kapasitenin Kullanımı
c. Maddi Kaynakların Kullanımı
3. TEMA: YÖNETİM – ORGANİZASYON
a. Mevzuatın yürütülmesi
b. Kurumsal rehberlik ve performans değerlendirmesi
c. Stratejik yönetim anlayışının yerleştirilmesi
4. TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
a. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin niteliği
b. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin eğitim-öğretime katkı
III. BÖLÜM
GELECEĞE BAKIŞIMIZ
Geleceğe yönelim bölümü iki başlıkta ele alınmıştır. Birinci başlıkta, misyon ve temel değerler;
ikinci başlıkta ise Temalar, Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler yer almaktadır.
A.VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER
I-VİZYON:
SEVGİ BASAMAĞINDAN BİLGİ BASAMAKALARINA GÜVENLE
ÇIKIYORUZ
II-MİSYON:
Atatürk, Vatan, Millet ve Bayrak Sevgisin Yüreğinde Taşıyan
Yaşama sevgi penceresinden bakabilen
Dürüst, Güvenilir
Kendine Güvenen
Hoşgörülü, Yardımsever, İnanca Saygılı
Kendisi, ailesi ve içerisinde yaşadığı toplumla barışık
Sanat Seven
Sağlığa Ve Eğitime Önem Veren
Sorumluluk Sahibi
Emeğe Değer Veren
Yenilikçi
Yapıcı Ve Yaratıcı Düşünen
Bilgiyi Toplum Yararına Kullanabilen
Kendini İfade Edebilen
Eleştiren ve Eleştirilmeye Açık
Bireyler Yetiştirmek
III-TEMEL DEĞERLERİMİZ:
Atatürkçü ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı bir yaşam anlayışını
benimseriz
Çalışanlarımızın gelişimi ve mutluluğunu, okulumuzun gelişimi ve mutluluğu
olarak görürüz
Başarının katılımcılık ve birliktelikle sağlanacağı inancındayız
Yenileşmede değişim ve süreklilikten yanayız
Öğrenci, veli ve beldemizin beklentileri yönünde bir gelişimi tercih ederiz
Eğitime verilen her türlü emeğin kutsal olduğu inancındayız
Çalışmalarda fırsat eşitliliğini önemsiyoruz
Ar-Ge çalışmalarına önem vermekteyiz
Çalışmalarımızda akılcılığa ve bilime önem veriyoruz
Yenilikçi, değişmelere uyumlu, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, güvenilir,
dürüst, paylaşımcı, katılımcı, eleştiriye açık olma, her türlü inanca ve düşünceye
saygılı olma önemsediğimiz değerlerdir
Emeğe saygı duyarız
Yapıcı Ve Yaratıcı Düşünmeye çaba harcarız
Farklılıklara saygı duyarız
Ayrıştırıcı değil birleştirici olmaktan yanayız
Üretime her zaman destek verme ve katılma arzusu içerisindeyiz
Bilgiyi toplum yararına kullanmak ve yeni bilgilere ulaşmak için bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri takip etmeye çalışırız
1.TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİM
A-Okul Öncesi:
Stratejik Amaç 1:
“Her bireyin iyi bir vatandaş olması için Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş,
demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel
yönden sağlıklı ve dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren bir
eğitimi Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokuluna kayıt yaptırmış her bireye fırsat ve imkân eşitliği
içinde sunmaktır”
Stratejik Hedef 1. 1. Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’na başlayacak öğrencilerin bir üst
öğrenim kurumlarında uyum sorunu yaşamadan öğrenimlerine devam edebilmelerini sağlayacak
temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
 Haziran ayında Okul Öncesi öğrencilerinin ilkokul 1.sınıflarında en az 2 derse izleyici
olarak katılmalarının sağlanması için program yapılmasıdır
Haziran ayında Okul Öncesi öğrencilerine ve velilerine 4+4+4 eğitim sisteminin birinci 4 yıllık
dönemi konusunda bilgi verilmesi için toplantılar yapılması, bu toplantıya 1.sınıf öğretmeni ile Okul
Öncesi öğretmeninin katılmasının sağlanması
Eylül ayında 1.sınıf öğrencilerine ve velilerine uyum eğitimi verilmelidir
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.1.1. Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu 1. sınıfına başlayan öğrencilerde okula uyumda az
düzeyde sorun gözlenmesi,
1.1.2. Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu 1. sınıfına başlayan öğrencilerin 1. sınıf için gerekli bilgi
ve becerilerinde eksiklik gözlenmemesi ve tedirginlik duymalarının en aza indirilmesi
1.1.3. Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök Ortaokulu 1. sınıfına başlayan öğrencileri için okula uyum
programı hazırlanması
Stratejik Hedef 1. 2. Okul-Aile işbirliğinin koordine edilmesi amacıyla 4+4+4 eğitim ve öğretim
sisteminin birinci dört yıllık dönemi özellikleri hakkında velileri bilgilendirmektir
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
Orta Okul rehberlik servisi tarafından aile eğitimi programı düzenlenmesi
1.Sınıf dönemi çocuklarının gelişim özellikleri ve velilerin çocuklara yaklaşımları konusunda geçit
a.s.m. ve toplum sağlığı yetkililerince her yıl mayıs ayı sonunda yada eylül ayı başında velilere
bilgilendirme yapılmasının sağlanması
Her yıl ekim ayı içerisinde 1.sınıfların sınıf rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeni iş birliği
içerisinde her öğrenci ve öğrenci velisi ile bire bir görüşülerek her çocuğun bireysel ihtiyacına göre
okul ve aile iş birliğinin sağlanmasıdır
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.2.1. Düzenlenecek konferans ve söyleşilerin sayılarındaki artış,
1.2.2. Düzenlenen konferans ve söyleşilere veli katımının artması,
1.2.2. Okul – veli işbirliğinde en az düzeyde sorun yaşanmasıdır.
B-İlkokul :
Stratejik Hedef 1.3 Okul da uygulanan ders programları doğrultusunda öğrencilerin 1.sınıfta
gerekli okuma ve yazma becerilerini alarak üst sınıflara başlamalarının sağlanması
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
Okuma ve yazma çalışmalarında uygulanacak tüm ölçme ve değerlendirme araç ve
etkinliklerinin, öğrencileri okuma ve yazma becerilerini kullanmaya yönlendirecek şekilde
düzenlenmesi,
Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi edebilmek için her etkinlik
sonunda pekiştirme ve tekrar etkinliklerine yer verilmesi,
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.3.1. Stratejik plan döneminin başında var olan birinci sınıf sonunda ki okuma yazma becerilerine
sahip olmayın kazanan öğrencilerin sayılarının plan sonuna kadar takip edilmesi ve karşılaştırılması
basamak sonunda ikinci dört yıllık basamağa devam oranının stratejik plan dönemi sonundaki oranın
karşılaştırılması,
Stratejik Hedef 1.4 Okulda uygulanan deneme sınavları ve ders programları doğrultusunda
öğrencilerin ikinci 4 yıllık eğitim basamağına gerekli bilgi ve becerileri alarak başlamalarının
sağlanması
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
Temel derslerde (Türkçe, Matematik, Hayat bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce, TC.
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde) uygulanacak tüm ölçme ve
değerlendirme araç ve etkinliklerinin, öğrencileri üst düzey düşünme becerilerini
kullanmaya yönlendirecek şekilde düzenlenmesi,
Yazılı, deneme ve ortak sınavlarda mümkün olduğunca mem tarafından gönderilen ikinci dört
yıllık basamaklardaki derslerde ki örnek soru tiplerine göre dayalı sorulara yer verilmesi,
Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi edebilmek için her ünite
sonunda izleme sınavlarının yapılması, etkinliklerin tekrar edilmesi
Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi edebilmek için her plan
sonunda değerlendirme etkinliklerine yer verilmesi,
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.4.1. Stratejik plan döneminin başında var olan birinci dört yıllık basamak sonunda ikinci dört yıllık
basamağa devam oranının stratejik plan dönemi sonundaki oranın karşılaştırılması,
Stratejik Hedef 1.5 Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulunun birinci 4 yıllık döneminin bitiren
1-2-3-4 sınıf öğrencilerinin 5-6-7-8.sınflarında öğrenimlerine devam edebilmeleri için gerekli
İngilizce dil yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olan “MEB Ortaokullar 1-2-3-4
İngilizce Öğretim Programları” esaslarına göre ortaokul İngilizce derslerinin yürütülmesi,
İletişim amaçlarına yönelik İngilizce öğretimi yapılabilmesi için farklı okul ve/veya
Kurumlar la uygulanan çalışmaların incelenerek okula uyumlu hale getirilip okulda uygulanması
Sınıf Seviyelerinin Belirlenmesi
DYNET programının incelenerek bu programın ölçütlerine göre ders etkinliklerinin
hazırlanması,
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.5.1. Farklı okullarla gerçekleştirilen uygulanan ve okula uyumlu hale getirilip okulda uygulanan
çalışma sayısının stratejik plan döneminin başı ve sonu arasındaki fark,
1.5.2. İlköğretim 1-2-3-4 sınıf öğrencilerinden DYNET sistemini kullananların stratejik plan döneminin
başı ve sonu arasındaki fark,
1.5.4. İlköğretim 1-2-3-4 Sınıfı bitirip 5-6-7-8. Sınıfa devam eden öğrencilerden ders başarı oranlarının
karşılaştırılması
Stratejik Hedef 1.6. Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulunda verilmekte olan yabancı dil
İngilizcenin temel dil becerilerini (dinleme, okuma, yazma, konuşma, karşılıklı konuşma) iletişim
amaçlarına dayalı olarak kullanmalarını sağlamak.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
İletişimsel yeterliliklere ulaşmayı sağlayacak beş temel dil becerisine (dinleme, okuma, sözlü
etkileşim, sözlü üretim ve yazma) yönelik kazanımların sınıflandırılması,
Sınıf seviyelerinin belirlenmesi
Beş temel beceriyi destekleyecek şekilde ders içi etkinliklerin yazılması,
Hazırlanan ders içi etkinlikleri destekleyecek ölçme-değerlendirme araçlarının hazırlanması,
Hazırlanan ders içi etkinlik ve ölçme araçlarının uygulanması ve düzenli olarak uygulama
izleme-değerlendirme yapılmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.6.1. İlkokulun 4.sınıfının sonunda beş temel dil becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanan sınavlar
sonundaki karşılaştırmalar
1.6.2. İlkokulun (1-4) İngilizce derslerine ait iletişimsel amaçlara yönelik olarak hazırlanan
etkinliklerin güncellenerek (düzeltilmiş) düzenli bir şekilde öğretmenlerin kullanımına sunulması,
1.6.3. İlkokulun (1-4) İngilizce derslerine ait iletişimsel amaçlara yönelik olarak hazırlanan ölçme ve
değerlendirme araçlarının (düzeltilmiş) düzenli bir şekilde öğretmenlerin kullanımına sunulması,
1.6..4. İngilizce öğretmenlerinin etkinlik uygulamalarından sonra okul idaresine bilgi vermesi
Stratejik Hedef 1.7. İlkokul Hayat Bilgisi ve Fen ve Teknoloji derslerinde öğrenme ortamlarını
Bilimsel Süreç Becerileri kullanılabilecek şekilde düzenlemektir.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
İlkokul Fen Bilimleri Ve Hayat Bilgisi derslerinin ders etkinliklerinin “Bilimsel Süreç Beceri” lerine
yönelik olarak hazırlanması,
 İlkokul Fen Bilimleri Ve Hayat Bilgisi derslerinde kullanılacak olan tüm ölçme-değerlendirme
araç ve etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerilerini destekleyecek şekilde hazırlanması veya yeniden
düzenlenmesi
 İlkokul Fen Bilimleri Ve Hayat Bilgisi zümresi tarafından gerçekleştirilecek ders dışı etkinliklerin
“Bilimsel Süreç Becerileri” nin kullanılmasını gerektirecek şekilde planlanmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.7.1. “Bilimsel Süreç Becerileri” ni temel alan ders etkinliklerinin uygulanmasından önce (öğretim yılı
başında) yapılan ön test ile uygulandıktan (öğretim yılı sonunda) sonra yapılacak son test arasında
anlamlı bir artışın olması,
1.7.2. Proje yarışmalarına hazırlanacak projelerde öğrencilerimizin “Bilimsel Süreç Becerileri” ni
kullanmalarıdır.
Stratejik Amaç 2:
“Öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm
yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci
kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hem yükseköğretime hem mesleğe
veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.”
Stratejik Hedef 2.1 İlkokulda stratejik plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmeti verilerek üst öğrenime
geçişini gerçekleştirmektir.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
Öğrencilerimizin orta okul kurumlarında seçecekleri orta okul kurumlarını tanımaları için
“Okul Tanıtım Gezileri” düzenlenmesi,
Sağlıklı seçim yapabilmeleri için ortaöğretim kurumlarının ve programlarının tanıtılması,
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök Ortaokulu Rehberlik Servisi yada RAM tarafından “Mesleki
Yönelim Envanteri” ve “Mesleki Olgunluk Ölçeği” uygulaması ve sonuçlarının öğrencilerle bireysel
değerlendirilmesi,
Uzmanlar tarafından 4 sınıf öğrencilerine sınav kaygısı ve isteklendirme konularında destek
verilmesi için seminerler düzenlenmesi,
Öğrencilerimizin kendilerine ve puanlarına en uygun bölüme yerleşebilmeleri amacıyla
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök Ortaokulu Rehberlik Servisi yada RAM tarafından öğrenci ve velilerine
bilgisayar destekli tercih çalışması nasıl yapılır konusunda bilgilendirmeler yapılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2.1.1. Farklı Ortaokul Kurumlarına yerleşen öğrenci sayısı ile birinci 4 yıllık basamağı bitiren edilen
öğrenci sayısının oranı,
Stratejik Hedef 2.2 Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu Öğrencilerinin (4.Sınıfta)
öğrenim gördükleri Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler-İngilizce-Din Kültür ve Ahlak
Bilgisi derslerindeki yıl sonu başarı puanlarını artırarak puan ortalamalarını en az 65 yapmaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler-İngilizce-Din Kültür ve Ahlak Bilgisi
Derslerinin müfredatlarının incelenerek kazanımların okul, çevre ve öğrencilerine uygun olarak
düzenlenip kazanım tabloları oluşturmaları
Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler-İngilizce-Din Kültür ve Ahlak Bilgisi
Derslerinin müfredatlarının incelenerek kazanımların okul, çevre ve öğrencilerine uygun olarak
düzenlenip bu kazanımlara uygun ve 5-6-7-8.Sınflardaki sorulan soru tiplerine uygun tarzda ölçüm
yapabilmek için ölçme ve değerlendirme araçları ve teknikleri oluşturmaları, veli ve öğrencilerin bu
konuda bilgilendirmeleri
Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu okulunda 4. sınıfına başlayan öğrencilerin TürkçeMatematik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler-İngilizce-Din Kültür ve Ahlak Bilgisi derslerine yönelik tutum
ölçeği uygulanmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2.1.1. Erzincan Dr. Cahit Ziya İlkokulu 4. sınıfına başlayan öğrencilerin Türkçe-Matematik-Fen
Bilimleri-Sosyal Bilgiler-İngilizce-Din Kültür ve Ahlak Bilgisi derslerinde başarısızlık nedeni olarak neyi
gösterdiklerinin belirlenmesi ve buna yönelik çözümler bulunmasının sağlanması
2.1.2. Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler-İngilizce-Din Kültür ve Ahlak Bilgisi derslerinin
yılsonu ortalamalarının 4 Sınıfta Her birinde en az 65 olmasıdır.
2.TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
I-İNSAN KAYNAKLARI:
Stratejik Amaç3
“Kurumdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için yaşam boyu öğrenme anlayışı
çerçevesinde, içinde bulunduğumuz çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun insan kaynakları
yönetimi sistemi kurmaktır.”
Stratejik Hedef 3.1. Bilimsel yöntemlerle belirlenen ihtiyaçlara yönelik kurumun faaliyet
alanlarını destekleyecek hizmet içi eğitimler düzenlemektir.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
Gözlem, görüşme, anket, sınav vb. araç ve yöntemlerle yönetici, öğretmen ve personelin
ihtiyaç duyduğu ya da ihtiyacın gözlendiği alan/konuların belirlemesi,
Belirlenen eğitim ihtiyacını oluşturan öğelerin öncelik sırasına karar verilmesi,
Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim ihtiyaç programının oluşturulması ve İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ne gönderilmesi
Yıl içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullardan gelen talep doğrultusunda düzenlenen
mahalli hizmet içi eğitim çalışmalarına personelin katılımı için yönlendirilmesi
Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, katılımcıları merkeze alan bir öğrenme anlayışın
sergilenmesi
Gerek kurum içinden gerekse kurum dışından eğitim düzenleyecek kişilerin, akademik
görevleri ne olursa olsun, öğrenen merkezli anlayışa uygun eğitim düzenlemesinin istenmesi,
Mahalli Hizmet içi çalışmalarına katılan personelin belgelerin verilmesinin ve faaliyet katılım
bilgilerinin MEBBİS sistemine işlenmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
3.1.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilen İhtiyaç Alanları İle Hizmet İçi Eğitim Düzenlenen Alanların
Sayısının Birbirine Oranı,
3.1.2. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için verilen eğitimleri sınıflarda uygulama oranları (sınıf
yönetimi, ders içi etkinlikler, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri vb.),
3.1.3. Personelin aldığı eğitim sonucunda ortaya çıkardığı işin önceki işlere göre niteliğinde artış,
3.1.4. Hizmet içi eğitimlerle ilgili verilerin MEBBİS te güncellenmesi
3.1.5. Katılımcıların katıldıkları seminere ilişkin memnuniyet oranıdır.
Stratejik Hedef 3.2. Kurum çalışanlarına liyakat, gayret ve kariyeri esas alan bir
görevlendirme ve çalışma ortamı sağlamaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ
Kurum çalışanlarının görevlendirilmelerinde gönüllüklerinin de dikkate alınması,
Verilen hizmetin yoğunluğuna uygun olarak personel görevlendirilmesi,
Görevlendirmelerde eşitlik ve adili yetin de dikkate alınması,
Toplantılara gündem ve hazırlıkla gidilerek ortaya çıkan işle harcanan zamanın orantılı
olmasının sağlanması (Zaman Yönetimi ve Toplantı Yönetimi),
Kurum çalışanlarının kendilerini kurumun anlamlı ve sosyal birer üyesi sayacağı kurum
ortamının oluşturulmasıdır
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
4.2.1. Kurum personelinin bir önceki döneme göre yaptığı işteki memnuniyet oranı,
4.2.2. Toplantıların sonunda alınan kararların sayısı ve uygulanma oranları,
4.2.3. Kurum personeli için düzenlenen sosyal etkinliklerin önceki döneme göre oranı,
4.2.4. Kurum personelinin düzenlenen sosyal etkinliklere katılma oranıdır.
II-FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ:
Stratejik Amaç4:
“Kurumdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için çalışma ortamlarının
iyileştirilmesi ve fiziksel kapasitenin etkin kullanılmasını sağlamaktır.”
Stratejik Hedef 4.1 Kurumun plan dönemi sonuna kadar bilişim teknolojilerinden en
yüksek seviyede yararlanmasını sağlamaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Kurum personelinin, bilişim teknolojilerini daha etkin kullanmasını sağlayarak bilişim
okuryazarlığının artırılması,
Yeterli düzeyde bilişim tabanının oluşturulması ve bilişim teknolojileri alt yapısının etkin
olarak kullanımının sağlanması,
Kurum personelinin bilişim teknolojilerini daha etkin kullanımını sağlamak için kurs ve
seminerlerin verilmesidir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
5.1.1. Kurum personelinin bilişim teknolojilerini etkin kullanımını sağlamak amacıyla planlanan
kursların, gerçekleştirilen kurslara oranı,
5.1.2. Kuruma yeni katılan çalışanların bilişim teknolojileri seminerlerine/kurslarına katılma oranı,
5.1.3. Kurumun teknolojik alt yapısı ve donanımları için bütçede ayırdığı miktarın oranıdır
Stratejik Hedef 4.2 Kurumun plan dönemi sonuna kadar bilişim teknolojilerinden en yüksek
seviyede yararlanmasını sağlamaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Kurum personelinin, bilişim teknolojilerini daha etkin kullanmasını sağlayarak bilişim
okuryazarlığının artırılması,
Yeterli düzeyde bilişim tabanının oluşturulması ve bilişim teknolojileri alt yapısının etkin
olarak kullanımının sağlanması,
Kurum personelinin bilişim teknolojilerini daha etkin kullanımını sağlamak için kurs ve
seminerlerin verilmesidir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
5.1.1. Kurum personelinin bilişim teknolojilerini etkin kullanımını sağlamak amacıyla planlanan
kursların, gerçekleştirilen kurslara oranı,
5.1.2. Kuruma yeni katılan çalışanların bilişim teknolojileri seminerlerine/kurslarına katılma oranı,
5.1.3. Kurumun teknolojik alt yapısı ve donanımları için planlanan iyileştirme çalışmaları sayısının
gerçekleştirme sayısına oranı
Stratejik Hedef 4.3 Kurumumuzdan hizmet alanların memnuniyetini artıracak uygun
ortamların hazırlanması
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Hizmet alanları bekleme zamanlarında (Veli görüşme odası ya da veli dinlenme alana)
memnun edecek fiziki düzenlemelerin yapılması
Yoğunluğun yaşandığı dönemlerde ( öğrenci kayıtları, nakil, tercih dönemi vb.) sağlıklı hizmetin
sunulacağı ortamların hazırlanması,
Kamu hizmet standartlarının uygulanmasında hizmet alanların memnuniyetinin esas alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
4.3.1. Kurumumuzdan hizmet alanların, hizmetten memnun olanlara oranı
Stratejik Hedef 4.4 Kurumda afet ve acil kurtarma ve müdahale hizmet araçlarının mevzuata
uygun gerçekleştirmektir.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Kurum afet ve acil kurtarma ve müdahale hizmet planlarının hazırlanarak her yıl güncellenmesi,
Afet ve acil kurtarma ve müdahale hizmetlerine ilişkin bilinçlendirme ve tatbikat faaliyetlerinin
artırılması,
Afet ve acil kurtarma ve müdahale hizmetleri planına uygun olarak her personele görev
tebligatının yazılı yapılmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
4.4.1. Planlanan afet ve acil yardım hizmetlerine ilişkin bilinçlendirme ve tatbikat faaliyetlerinin,
gerçekleştirilenlere oranıdır.
III-MADDİ KAYNAKLARIN KULLANIMI:
Stratejik Amaç5:
“Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulu kök İlkokulunda muhasebe iş ve işlemleriyle ayniyat, donatım işlerinin
yürütülmesi ile ilgili işlemleri yürütmektir.”
Stratejik Hedef 5.1 Kurumun, kurum çalışanlarının ve velilerin genel haklarının da gözetildiği
etkin ve kaliteli muhasebe hizmeti sunmaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Kurum personelinin icra, tahakkuk, aile ve çocuk yardımı iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
Kurum personelinin SGK işlerinin yürütülmesi, maaş, ücret işlemlerinin zamanında yapılması
Kamu zararlarını tahsil etme, ödenek talep etme, satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesidir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
5.1.1. Plan dönemi içinde kurum personelinin icra, tahakkuk, aile ve çocuk yardımı iş ve işlem
sayısının, sonuçlandırılan iş ve işlem sayısına oranı,
5.1.2. KBS Sistemi üzerinden SGK işleri ve maaş, ücret işlemlerini gerçekleştirilecek personel sayısının,
SGK işleri ve maaş, ücret işlemlerini gerçekleştirilen personel sayısına oranı
5.1.3. KBS Sistemi üzerinden Muhasebe biriminden hizmet alanların aldıkları hizmetle ilgili
memnuniyet oranıdır.
Stratejik Hedef 5.2 Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, yıllar içinde gerçekleştirilmesi
gereken yatırımları belirlemektir.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Kurumun ihtiyacına uygun olarak gerçekleşmesi gereken yatırım, onarım ve bakımların
planlamalarının yapılması,
Kurum binalarının iyileştirilmesi, tabii afetlere karşı güçlendirilmesi,
Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin enerji tasarrufu tedbirlerinin alınmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
5.2.1. Kurumun ihtiyacına uygun olarak gerçekleşmesi gereken yatırım, onarım ve bakım sayısının,
planlamaları yapılanlara oranı,
5.2.2. Kurum binalarının iyileştirilmesi, tabii afetlere karşı güçlendirilmesi, ısıtma, soğutma,
havalandırma tedbirlerinin alınması konusunda planlanan iş ve işlemlerinin, gerçekleştirilenlere
oranı,
5.2.3. Kurumun tükettiği enerjinin dönem sonunda tükettiği yıllık ortalama enerjiye oranıdır.
Stratejik Hedef 5.3 Kurumun ayniyat ve donatım işlerinin zamanında ve doğru yapılmasını
sağlamak
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Kurumun planlanan donatım malzemelerinin sağlanması,
Taşınır mal ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,
Satın alma, ihale, kurum araçlarının yakıt temin işlerinin yürütülmesi,
Kurumun su, elektrik, doğalgaz abonelik, sarfiyat işlemlerinin yürütülmesi,
Kurumun teknolojik ve teknik donanımının sağlanmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
5.3.1. Kurum için sağlanması planlanan donatım malzemelerinin sağlananlara
oranı,
5.3.2. Gerçekleşmesi gereken okulun su, elektrik, telefon ve internet abonelik, sarfiyat işlemlerinin
gerçekleştirilenlere oranı,
5.3.3. Okulun Planlanan teknolojik ve teknik donanımının, gerçekleştirilenlere oranıdır.
3.TEMA: YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Stratejik Amaç6:
“Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve
kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve
sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmaktır.”
I-PERFORMANSIN DEĞERLENDİRLMESİ:
“Kurumun amaçlarının sürekli geliştirilmesinde etkin rol oynayan çalışanların performanslarını
önceden belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirerek kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerin niteliğini
artırmak.”
Stratejik Hedef 6.1 Kurumda çalışanların adil bulduğu bir performans değerlendirmesi
gerçekleştirmektir.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Kurumun iş analizlerinin değişen mevzuata ve/veya kurum koşullarına göre güncellenmesi,
İş analizlerini kullanarak adil, performansa dönük ve kurumdaki tüm çalışanlar tarafından
kabul edilecek bir performans değerlendirme sistemi oluşturulması için çalışmalara
başlanması,
Oluşturulan performans değerlendirme sisteminin PUKÖ döngüsü ile izlenmesidir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
6.1.1. Performans değerlendirme sistemi konusunda en az %70 çalışan memnuniyeti
II-Mevzuatın Yürütülmesi
Stratejik Hedef 6.2 Kurumun yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik
plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Kurumda gerçekleştirilecek işlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla mevzuat
taraması yapılarak her birim ve zümre için aylık ve yıllık çalışma planları hazırlanması,
Öğretim yılı içinde periyodik olarak yapılan zümre toplantılarında bu planların
güncellenmesi,
Değişen mevzuatın takip edilmesinin ve uygulamalara yansıtılmasının sağlanmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
6.2.1. Her öğretim yılı başında birim ve zümrelerin aylık ve yıllık çalışma planlarının olması,
6.2.2. Öğretim yılı süresince çalışma planlarının güncellenmesinin sağlanmasıdır.
III- Stratejik Yönetim Anlayışının Yerleştirilmesi
Stratejik Hedef 6.3 Plan dönemince Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulu kök İlkokulunda stratejik
yönetim anlayışını yerleştirmektir.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Öğrenci, veli, öğretmen ve tüm çalışanlar için stratejik planlamayla ilgili bilgilendirme ve
eğitim toplantılarının düzenlenmesi,
Stratejik planın tam kopyasının okul yöneticilerine, kısaltılmış kopyasının zümre ve birimlere
basılı olarak verilmesi,
Stratejik plan ile ilgili yapılacak koordinasyon ve izleme toplantılarına geniş katılımın
sağlanmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
6.3.1. Kurumda çalışan her bireyin stratejik plan hakkında bilgi sahibi olması,
6.3.2. Kurumda çalışan her bireyin stratejik planın hazırlanması, uygulanması veya değerlendirilmesi
aşamalarının en az birinde katkı sağlamış olmasıdır.
4.TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER:
Stratejik Amaç7:
“Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımı artırarak sorumluluk duygusu gelişmiş,
sanatsal ve estetik duygusu oluşmuş, kendi kültürünü tanıyan ve temsil edebilen, derslerde
edindiği bilgi ve becerilerini farklı ortamlarda da kullanabilen, girdiği her ortamda kendini ifade
edebilen bireyler yetiştirmektir.”
Stratejik hedef 7.1 Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulu kök İlkokulu öğrencilerinin kendilerini ifade
etmek ve yeteneklerini sergilemek üzere törenler, belirli gün ve haftalarla sosyal, kültürel, sportif
veya sanatsal faaliyetlere eşit katılımlarını sağlamaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Okul içinde sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal faaliyetler düzenlenmesi,
Sınıflar arası düzenlenen sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal faaliyetlere ve yarışmalara
katılımın sağlanması,
Her etkinliğe her sınıftan eşit sayıda ve her defasında farkı öğrencilerin katılımının
sağlanmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
7.1.1 Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulu kök İlkokulunda planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilen faaliyetlere
oranı,
7.1.2. Faaliyetlere katılan öğretmen, öğrenci ve velilerin faaliyetlerden duydukları memnuniyetin
oranıdır.
Stratejik Hedef 7.2 Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulu kök İlkokulu öğrencilerini spor yapmaya ve
spordan zevk almaya yönlendirmektir.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Beden Eğitimi derslerinde sporun her dalı ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi,
Farklı dallarda ve her seviyede okul içi spor turnuvalarının düzenlenmesi,
Öğrencilere farklı spor dallarında kursların açılması,
Öğrencilere fair play eğitiminin verilmesidir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
7.2.1. Beden Eğitimi ders içi etkinliklerinde yer alan spor dallarının sayısı,
7.2.2. Okul içi turnuvaların gerçekleştirilme oranı,
7.2.3. Spor kurslarına katılan öğrencilerin plan dönemi sonundaki sayıya oranıdır.
Stratejik Hedef 7.3 Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulu kök İlkokulu, sporcu öğrencilerini sporda
olduğu kadar akademik ve davranış olarak da başarılı bireyler haline getirmektir.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Sporcu öğrencilerin ders başarılarının ve okul içi yaşantılarının beden eğitimi öğretmeni veya
çalıştırıcıları tarafından takip edilerek öğrencilere yapıcı dönütlerin verilmesi,
Sporcu öğrenciden beklenen davranışlar, bu davranışları gösterdiğinde alacağı ödüller ve
olumsuz davranışları karşısında alacağı yaptırımların yer aldığı “Sporcu Öğrenci El Broşürünün”
veli ve öğrencilerle paylaşılmasıdır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ.
7.3.1.” Sporcu Öğrenci El Broşürünün” hazırlanması,
7.3.2. Plan dönemi başında sporcu öğrencilerin akademik başarı durumları ile plan dönemi sonundaki
durumları arasındaki fark,
7.3.1 Plan dönemi süresince sporcu öğrenciler ile yaşanan davranış problemlerinin plan dönemi
öncesine oranıdır.
Stratejik Hedef 7.4 Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulu kök İlkokulu; öğrenci ve çalışanlarının
sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve elde ettikleri başarıları
basın, yayın ve internet aracılığıyla kamuoyuna duyurmaktır.
POLİTİKA VE STRATEJİLERİ:
Kurumda gerçekleştirilecek faaliyetler öncesinde basın bültenleri yoluyla basının haberdar
edilmesi,
Elde edilen başarıların kurum içinde çalışan, veli ve öğrencilere “Bayrak Törenlerinde” duyurulması,
Elde edilen başarılarla ilgili görsel desteği olan web haberleri hazırlanarak kurum resmi web
sitesinde ilan edilmesi,
Elde edilen başarıyı gerçekleştiren öğrencilerin okul olanakları doğrultusunda ödüllendirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
7.4.1. Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve elde edilen başarıların basında yayımlanan faaliyetlere oranı,
7.4.2. Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve elde edilen başarıların okul web sitesinde yayımlananlara oranı
7.4.3. Faaliyetlere katılan öğrenci sayısının ödül alan öğrenci sayısına oranıdır.
IV.BÖLÜM
DR.CAHİT ZİYA ULUKÖK İLKOKULU
STRATEJİK PLANINDA İZLEME VE
DEĞRLENDİRME
“Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulu kök İlkokulu Stratejik Planı” nın onaylanarak yürürlüğe
girmesiyle birlikte, Sratejik Plan uygulamasının izleme ve değerlendirmesine başlanacaktır.
İzleme, “Erzincan Dr. Cahit Ziya İlkokulu Stratejik Planında” ortaya konulan hedeflere ilişkin
gerçekleşmelerin sistemli olarak takip edilerek rapor haline getirilmesidir.
Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve
söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Stratejik Planın uygulanmasından sorumlu bölüm, birim ve sorumlular, plan aşamasında
tespit edilmiştir. Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşabilmek ve çalışmaların izleme ve
değerlendirmesini yapabilmek için Erzincan Dr. Cahit Ziya Ulu kök İlkokulu Stratejik plan
izleme ve değerlendirme görevi “Stratejik Planlama Ekibine” verilmiştir. Stratejik amaçlar,
hedefler, strateji ve politikalar, gerçekleşmeler konusundaki açıklamalar, yorumlar ve mevcut
durum hakkında bilgileri içeren raporlar sorumlu birimler tarafından hazırlanacaktır. Bu
raporlar altı aylık dönemler hâlinde ve iki nüsha hazırlanarak bir nüshası izleme
değerlendirme ekibine, bir nüshası da “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme
Birimine” iletilecektir. İzleme ve değerlendirme ekibi, birimlerden gelen altı aylık raporların
stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü;
· Ne yaptık?
· Başardığımızı nasıl anlarız?
· Uygulama ne kadar etkili oluyor?
· Neler değiştirilmelidir?
· Gözden kaçan unsurlar var mıdır?
Sorularını da dikkate alarak bir rapor halinde Oku Müdürü’ne sunacaktır. Ekip, Okullar
Müdürü’nden gelen kararlar doğrultusunda birimlere, geri bildirimler yapacaktır.
KAYNAKÇA
ÇANAKCI, H (2008) Elazığ İli İlköğretim Okullarında Hazırlanan Stratejik Planlar İle İlgili
Okul Yöneticisi Ve Öğretmen Görüşleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi
Bilim Dalı (Eğitim Yönetimi Ve Teftişi Programı)
MEB. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi. Kasım 1999 Tarih ve 2506 Sayılı Tebliğler
Dergisi. Ankara.
MEB. Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı.
MEB. Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi
DPT (2006), Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu.
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, (2010) Eğitimde Stratejik Planlama Okul/Kurumlar İçin
MEB Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı (2014)
NARTGÜN, Ş. (1996). Yüksek Öğretimde Stratejik Planlamanın Uygulanabilirliği,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
ŞENER, T (2009), Eğitimde Stratejik Planlama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi. Şubat 2002 Tarih ve 2533 Sayılı
Tebliğler Dergisi. Ankara.
Erzincan Geçit Belediyesi Stratejik Planı (2014)
Okulun Stratejik Planı (2010)

Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 372 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content