close

Enter

Log in using OpenID

663 SAYILI KHK 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez

embedDownload
663 SAYILI KHK
1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir?
A. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D. Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
2. Sağlık Bakanı, bakanlığının icraatından aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
A. Cumhurbaşkanı
B. Meclis Başkanı
C. Başbakan
D. Başbakan Yardımcısı
3. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın Bağlı kuruluşu değildir?
A. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
C. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
D. Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü
4. Aşağıdakilerden hangisi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacıdır?
A. Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme
ve yükselmelerini ve diğer özlük işlerini düzenler
B. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektir
C. Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenlemektir
D. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili
ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek
5. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı yapılanmasında yer almamaktadır?
A. Bakanlık merkez teşkilatı
B. Taşra teşkilatı
C. Bağlı kuruluşlar
D. İlgili kuruluşlar
6. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının görevidir?
A. Tarihi ve kültürel varlıkları korumak
B. Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve
ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak
C. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlaki, manevî, sosyal
ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmek
D. Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini
sağlamaktır
7. Bakan tarafından görevlendirilen Sağlık Politikaları Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
8. Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatı olan hizmet birimleri kaç tanedir?
A. 11
B. 13
C. 15
D. 17
9. Sağlık Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşu kaç tanedir?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
10. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı Kurulu değildir?
A. Sağlık Politikaları Kurulu
B. Yüksek Sağlık Şurası
C. Milli Eğitim Şurası
D. Tıpta Uzmanlık Kurulu
11. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın Bağlı Kuruluşudur?
A. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
D. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
12. Sağlık Bakanına yardımcı olmak üzere en çok kaç Bakanlık Müşaviri atanabilir?
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORULARI
13. Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün görevlerindendir?
A. Acil ve afetlerde sağlık hizmetlerine yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek.
B. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek,
kampanyalar yapmak veya yaptırmak.
C. Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri
ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak.
D. Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için
müşavirlik hizmeti satın almak.
14. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ASHGM) 02.11.2011 Tarihli ve 663 sayılı Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının teşkilat ve Görevleri hakkında KHK’nin hangi maddesine
dayanılarak kurulmuştur?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
15. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak
yürütülmesini sağlamak maksadıyla, sağlık hizmeti sunan ve sağlık hizmeti ile ilgili olan
bütün kurum ve kuruluşların uymakla mükellef oldukları esaslar ile bu kuruluşlar arasında
koordinasyon temin edilmesine ve Bakanlık tarafından yürütülecek olan acil sağlık
hizmetlerinin sevk ve idaresine dair usul ve esasları belirlemektir.
B. Ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin, kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin
usul ve esaslar ile ambulans ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini
düzenlemektir.
C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu
görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle personelin veya kanuni
mirasçılarının talebi üzerine Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca yapılacak hukuki yardıma
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
D. Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul
edilen "hasta hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve
kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan
haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta hakları"ndan faydalanabilmesine, hak
ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen
kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.
16. Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ( ASHGM)’ne bağlı Daire
Başkanlığı değildir?
A. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
B. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
C. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
D. Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Servisleri Daire Başkanlığı
17. 112 KKM Sisteminin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Şehrin sayısal haritaları üzerinde adres araması yapılabilmesi, aktif harita üzerinde yeni
bina yeni sokak gibi bilgilerin güncellenebilmesi.
B. Telefon ve telsiz çağrılarının numara veya sinyal düştüğü andan itibaren ses kayıtlarının
yapılabilmesi, GPS ile ambulansların on-line olarak takip edilmesi.
C. Ambulans ekipleri ve merkez arasında veri iletişimi yapılabilmesi, Komuta Kontrol
Merkezi ile hastaneler arasında bilgi paylaşımının sağlanması.
D. Hepsi
18. 81 İl 112 Acil Komuta Kontrol Merkezleri ile Bakanlık merkezinde dijital sistem hangi yıl
kurulmuştur?
A. 2004
B. 2006
C. 2008
D. 2010
19. Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Ambulansı değildir?
A. Kara Ambulansı
B. Dağ Ambulansı
C. Deniz Ambulansı
D. Hava Ambulansı
20. “Kara, hava ve deniz ambulansları ile acil sağlık araçlarının ihtiyaç tespitini, sevk ve idaresini
sağlamak” görevi hangi daire başkanlığının görevidir?
A. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
B. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
C. Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı
D. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
21. Aşağıdakilerden hangisi ASHGM Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığının vermiş olduğu
eğitimlerden değildir?
A. Acil Sağlık Eğitimi
B. UMKE ve Afet Eğitimleri
C. İlk Yardım Eğitimi
D. Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi
22. Zehir Danışma Merkezi, hangi daire başkanlığı bünyesindedir?
A. İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı
B. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
C. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
D. Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı
23. Aşağıdakilerden hangisi ASHGM nün teşkilat ve görevlerine dair yönergenin amacıdır?
A. ASHGM nün teşkilat yapısına ilişkin usullerdir.
B. ASHGM nün teşkilat yapısı ile görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.
C. ASHGM Afet durumlarında planlama yapmamasıdır.
D. ASHGM Tehlike durumlarında müdahalede bulunmamaktır.
24. Yolda yürürken yanınızda yerde yatan birini gördünüz acil müdahale edilebilmesi için hangi
numarayı ararsınız?
A. 110
B. 155
C. 112
D. 177
25. Afet durumlarında Bakanlığımızda vakaların bildirildiği birim neresidir?
A. Kızılay
B. SAKOM
C. 177
D. 155
26. Aşağıdakilerinden hangisi Acil vakalarda hastaya ulaşmamızı sağlayan ulaşım araçlarıdır?
A. Kara ambulansları
B. Deniz ambulansları
C. Hava ambulansları
D. Hepsi
27. Lojistik ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığının iş kapsamı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Haberleşme
B. Bilgi işlem
C. Depo yönetimi
D. Hepsi
28. Aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisi İnsan kaynakları planlamasını yapmaktadır?
A. İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı
B. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı
C. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
D. İdari ve Maili İşler Daire Başkanlığı
29. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yönetmeliğinin amaçlarındandır?
A. Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması
B. İlkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi
C. İlkyardımcı yetiştirilmesi
D. Hepsi
DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SORULARI
30. Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Yönetmeliği hangi düzenlemeye dayanılarak
hazırlanmıştır?
A. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
B. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun
C. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
D. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
31. Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı nereye bağlıdır?
A. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
B. İnsan Kaynakları Genel Müdürü
C. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı
D. Sağlık Bakanı
32. Denetim Hizmetleri Başkanlığının görev yeri nerededir?
A. İstanbul
B. İzmir
C. Ankara
D. Antalya
33. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince faaliyet raporunu kim hazırlar?
A. Başdenetçi
B. Denetçi
C. Denetim Hizmetleri Başkanı
D. Büro Memuru
34. Uygulamada, denetçiler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu farklılığın
giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak kimin görevidir?
A. Bakan
B. Müsteşar
C. Denetim Hizmetleri Başkanı
D. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
35. Denetim Hizmetleri Başkanı, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden, yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde kime karşı sorumludur?
A. Müsteşar
B. Bakan
C. Müsteşar Yardımcısı
D. Genel Müdür
36. Denetçiler, görevlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini yapamazlar?
A. Görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri Denetim Hizmetleri Daire
Başkanına açıklamaları
B. Denetime tabi olanların icra işlerine müdahale etmemeleri
C. Evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave ve düzeltme yapmaları
D. Denetimle ilgili kimselerden ikram kabul etmemeleri
37. Denetim Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan denetçiler görevlerini nasıl yerine
getirirler?
A. Bakan adına
B. Bakan adına ve doğrudan Bakana karşı sorumlu olarak bağımsız bir şekilde
C. Müsteşar adına
D. Denetim hizmetleri Başkanı adına
38. Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve
kuruluşların her türlü iş ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata
uygunluğunun denetim rehberi kullanılarak denetlenmesine ne denir?
A. Genel Denetim
B. inceleme
C. Düzenlilik Denetimi
D. Ön inceleme
39. Düzenlilik Denetiminde suç unsuruna rastlanmışsa konunun incelenmesi için ne talep edilir?
A. İnceleme Emri
B. Ön inceleme Emri
C. Soruşturma Emri
D. Disiplin Emri
40. Denetçiler bir program, proje veya faaliyetin uygulanması sırasında kullanılan kaynakların
verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığının ortaya konması amacıyla ne denetimi
yaparlar?
A. Düzenlilik Denetimi
B. Performans Denetimi
C. Genel Denetim
D. Risk odaklı Denetim
41. Mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve iyi
uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla sistemlerin geliştirilmesi hedeflerine yönelik
olarak, mevzuata uygunluk, yönetim ve davranış standartlarıyla, iç kontrollerinin denetimi
konusunda yoğunlaşan denetim türüne ne denir?
A. Risk odaklı denetim
B. Performans denetimi
C. Bilgi teknolojileri denetimi
D. Genel denetim
42. Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı
sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun
araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliğinin ölçülmesi suretiyle
değerlendirilmesine ne denir?
A. Risk odaklı denetim
B. Sistem denetimi
C. Performans denetimi
D. Genel denetim
43. Denetim, inceleme ve soruşturmaların yürütülmesi sırasında 4483 sayılı kanun kapsamında ön
inceleme yapılması gereken konuların tespit edilmesi durumunda ön inceleme yaptırmaya
yetkili mercilere iletilmek üzere düzenlenen rapora ne ad verilir?
A. Ön inceleme raporu
B. Tevdi raporu
C. Araştırma raporu
D. Soruşturma raporu
44. 4483 sayılı Memurlar ve diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkındaki Kanun
kapsamında soruşturulamayan eylemler ile ilgili olarak yetkili yargı mercilerine gönderilmek
üzere düzenlenen rapora ne ad verilir?
A.
B.
C.
D.
Tevdi raporu
Suç duyurusu raporu
Soruşturma raporu
Araştırma raporu
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
45. Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevlerinden
biri değildir?
A. İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek
B. Avrupa Birliği ile ilişkileri, ilgili birimler arasında koordinasyonu gerçekleştirmek
suretiyle yürütmek
C. Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek
D. Türkiye’de sağlık turizmini güçlendirmek
46. Aşağıdakilerden hangisi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire
Başkanlıklarından biri değildir?
A. İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
B. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı
C. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı
D. Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
47. Aşağıdakilerden hangisi İkili İlişkiler Daire Başkanlığının görevlerinden biri değildir?
A. İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek
B. Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/protokollerinin hazırlanması, imzalanması,
onaylanmasını sağlamak
C. Yabancı ülkelerle işbirliği ile gerçekleştirilecek sağlık alanındaki faaliyetleri yürütmek ve
koordinasyonunu sağlamak
D. Yetiştirilmek amacıyla devlet imkanı ile yurt dışına sağlık personelinin gönderilmesi
48. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığının görevlerinden
biri değildir?
A. Sağlık alanında, AB Müktesebatının üstlenilmesi, Gümrük Birliği, Ulusal Programın
İzlenmesi ve İlerleme Raporlarına yönelik işleri yürütmek
B. Uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen toplantı, eğitim, konferans, seminer gibi
etkinliklerin Bakanlık ilgili birimlerine duyurulmasını, koordinasyonunu ve Bakanlığın bu
etkinliklerde temsilini sağlamak
C. Bakanlığın uluslararası bir kuruluşa yeni üyeliği ile ilgili sürecin başlatılmasını ve üyelik
işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
D. Bakanlığın yurtdışına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek
49. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Daire Başkanlığının görevlerinden biri değildir?
A. Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve Bakanlık ile diğer
kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek
B. Ülkemizde ve yurt dışında düzenlenecek uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve
toplantılar ile ilgili işlemleri yürütmek.
C. Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü ilgili iç ve dış platformlarda temsil etmek
D. Gümrük Birliği, Ulusal Programın izlenmesi süreçlerini yürütmek
50. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığının görevlerinden biri
değildir?
A. Yabancı ülkelerle işbirliği ile gerçekleştirilecek sağlık alanındaki faaliyetleri yürütmek ve
koordinasyonunu sağlamak
B. Yabancı devletlere sağlık sistemleri destek sürecinde, analiz ve ihtiyaç tespitinin
yapılması, uyumlaştırma ve operasyonel sürecinin uygulanmasını sağlamak
C. Yabancı sağlık personelinin ülkemizde kısa süreli mesleki eğitiminin koordinasyonu
D. Dernek/Vakıf ilişkilerini yürütmek
51. Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevlerinden biri değildir?
A. Anlaşma/ Protokoller çerçevesinde, ülkemizde ve/veya yurtdışında tedavi edilmesi uygun
görülen yabancı hastaların tedavilerine ilişkin faaliyetleri koordine etmek
B. Jean Monnet başta olmak üzere uluslararası burslardan Bakanlığımız personelinin
yararlanmasını sağlamak
C. “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Yönetmeliği”
çerçevesinde eğitim alacak personelin belirlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması
D. Üst Makamlara arz edilmek üzere ilgili Daire Başkanlıklarından gelen teknik bilgilerin,
Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak haftalık faaliyet raporu, periyodik bülten,
kitap, cilt vb. haline getirilmesini sağlamak,
52. Genel Müdürlük faaliyet alanı doğrultusunda ihtiyaç duyulan mütercimlik, hukuk, idari ve mali
iş ve işlemleri yürütmek hangi Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
A. İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
B. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
C. Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
D. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı
53. Bakanlık ile Dünya Sağlık Örgütü arasında her iki yılda bir imzalanan “İki Yıllık İşbirliği
Anlaşması” hazırlık çalışmalarını koordine etmek ve imzalanmasına yönelik çalışmaları
yürütmek hangi Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
A. İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
B. Eğitim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
C. Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
D. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı
54. Yetiştirilmek amacıyla devlet imkânı ile yurt dışına sağlık personelinin gönderilmesi Daire
Başkanlığının görevleri arasındadır?
A. Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı
B. Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı
C. Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
D. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı
55. Bakanlığımız heyetlerinin yurtdışı ziyaret programları ile yurtdışından gelen üst düzey
heyetlerin Dışişleri Bakanlığı ve ilgili Büyükelçilikler nezdinde işlemlerinin takibi hangi Daire
Başkanlığının görevleri arasındadır?
A. Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
B. Uluslararası Sağlık Politikaları Daire Başkanlığı
C. İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
D. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı
56. Bakanlık Merkez Teşkilatı personelin hususi ve görev pasaportu işlemlerini yürütmek hangi
Daire Başkanlığının görevlerindendir?
A. İkili İlişkiler Daire Başkanlığı
B. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
C. Avrupa Birliği Daire Başkanlığı
D. Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Daire Başkanlığı
57. Türkiye Dünya Sağlık Örgütü’ nün hangi bölge ofisine üyedir?
A. Doğu Akdeniz Bölge Ofisi
B. Afrika Bölge Ofisi
C. Avrupa Bölge Ofisi
D. Amerika Bölge Bürosu
58. Aşağıdakilerden hangisi DSÖ Sekretaryasına bağlı organlardan biri değildir?
A. Genel Merkez
B. Yönetim Kurulu
C. Bölge Ofisleri
D. Ülke Temsilcilikleri
59. Aşağıdakilerden hangisi DSÖ Bölge Ofislerinden biri değildir?
A. Kuzeydoğu Asya Bölge Ofisi
B. Avrupa Bölge Ofisi
C. Batı Pasifik Bölge Ofisi
D. Afrika Bölge Ofisi
60. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hangi tarihte kurulmuştur?
A. 23 Haziran 1970
B. 7 Nisan 1948
C. 8 Mayıs 1960
D. 20 Nisan1956
61. Aşağıdakilerden hangisi Faaliyette Bulunduğumuz Başlıca Kuruluşlar arasında değildir?
A. OPEC
B. UNDP
C. OECD
D. NATO
62. 16 – 19 Eylül 2013 tarihlerinde İzmir’de, ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının
adı nedir?
A. Küresel Alkol Kontrol Politikaları Sempozyumu
B. I. Uluslararası Sağlık Mezunları Kurultayı
C. Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı Bakanlar Konferansı
D. Dünya Sağlık Örgütü 63. Avrupa Bölge Komite Toplantısı
EBYS SORULARI
63. Ebys masaüstü kurulumu nerden indirilmektedir?
A. yazilimdestek.saglik.gov.tr
B. www.saglik.gov.tr
C. ebysportal.saglik.gov.tr
D. eposta.saglik.gov.tr
64. Ebys şifresi unutulduğunda nasıl değiştirilir?
A. Ebys birimi aranır.
B. yazilimdestekten ebys birimine çağrı açılır.
C. E-posta birimi ile irtibata geçilir.
D. Hiçbiri
65. Dağıtımda ebys sisteminde yer almayan kurum ya da kişiler nasıl seçilir\eklenir?
A. Dağıtım bölümüne manuel olarak yazılır.
B. Sadece EBYS yöneticileri tarafından eklenebilir.
C. Dağıtımdaki arama butonundan kendim ekleyebilirim.
D. Ekleme şansı yoktur.
66. Eklerin atlında “5070 sayılı” ibaresi yazması için ekin hangi uzantıya sahip olması gerekir?
A. .tif
B. .pdf
C. .xlsx
D. .ppt
67. Dosyadan Taslakla Yeni Taslak ekranının farkı nedir?
A. Hiçbir fark yoktur.
B. Birinde dağıtım yazılır diğerinde dağıtım yazılmaz.
C. Dosyadan taslakta belgenin üzerine imzaları yaz denebilir yeni taslakta belge
masaüstünden değişebilir.
D. Dosyadan taslakta belge masaüstünden alınır, Yeni taslakta ise belge telerik ekran
yardımıyla oluşturulur.
68. Son imzasını alan evrak taslağı oluşturan kullanıcının hangi klasörüne düşer?
A. Bilgi Klasörü
B. Gereği Klasörü
C. Giden Klasörü
D. Taslak Klasörü
69. Reddedilen evrak taslağı oluşturan kullanıcının hangi klasörüne düşer?
A. Bilgi Klasörü
B. Gereği Klasörü
C. Giden Klasörü
D. Taslak Klasörü
70. Cevapla butonu olan evraklar hangi klasöre düşer?
A. Bilgi Klasörü
B. Gereği Klasörü
C. Giden Klasörü
D. Taslak Klasörü
71. Islak imzalı belgelere nasıl tarih sayı aldırılır?
A. Gelen Belge kayıt
B. Yeni Taslak
C. Dosyadan Taslak
D. Giden Belge Kayıt
72. Taslak klasöründeki bir belge nasıl tekrar akışa sunulur?
A. Gönder
B. Sağ click Aç gönder
C. Sil
D. Kaldır
73. Evrakın hangi aşamalarda olduğunun bilgisini hangi butondan öğrenebiliriz?
A. Havale
B. Cevapla
C. Tarihçe
D. Yazdır
74. İmzalanan Evrakın fiziksel çıktısı alınırken alt kısmında “5070 Sayılı” ibare yazması için ne
yapılır?
A. Ctrl+p kısayolu kullanılır.
B. Yazdır butonu kullanılır.
C. Barkod yazdır butonu kullanılır.
D. Acrobat readerın yazdır butonu kullanılır.
75. Havale edilen evrak kullanıcının hangi klasörüne düşer?
A. Yalnızca giden klasörüne havale yapılabilir
B. Bilgi ve gereği klasörüne havale yapılabilir.
C. Yalnızca Bilgi klasörüne havale yapılabilir.
D. Hiçbiri
76. Arama ekranında arama yapılırken aradığımız evrak dosyaya kaldırılmış ise alttaki hangi kriter
seçilir?
A. Klasörde ara
B. Arşivde ara
C. Her ikisine tıklanarak aranır
D. Hiçbirine tıklanmaz
77. Dosyaya kaldırılmış evrak akışta tekrar kullanılmak için hangi işlem yapılarak kullanıma
açılmış olur?
A. Evrak bulunup ilgili kişilere havale edilerek akışa sunulur.
B. Evrak dosyadan kaldırılamaz.
C. Evrak dosyadan bulunamaz.
D. Hepsi
HALK SAĞLIĞI SORULARI
78. Aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkileri 663 sayılı KHK sonrası Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’na devredilmemiştir?
A. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Kanser Savaş Daire Başkanlığı
C. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D. Verem Savaş Daire Başkanlığı
79. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde oluşturulmuş bir daire
başkanlığı değildir?
A. Tüberküloz Daire Başkanlığı
B. Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı
C. Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
D. Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı
80. Aşağıdakilerden hangisi İ-8 ve İ-9 grubu illerde bulunan Halk Sağlığı Müdürlükleri bünyesinde
oluşturulan şubelerdendir?
A. Disiplin İşleri Şube Müdürlüğü
B. Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü
C. Tüberküloz Şube Müdürlüğü
D. Ruh Sağlığı Programları Şube Müdürlüğü
81. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 663 sayılı KHK’nın kaçıncı maddesi ile kurulmuştur?
A. 26
B. 27
C. 28
D. 29
82. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun görevlerinden değildir?
A. Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek
B. Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli
organizasyonu sağlamak
C. Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bulunmak,
D. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak.
83. 6. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez teşkilatında toplam kaç adet daire başkanı kadrosu
ihdas edilmiştir?
A. 20
B. 25
C. 30
D. 35
84. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı yürütülen hizmetlerden ve emri altındakilerin faaliyet
ve işlemlerinden kime karşı sorumludur?
A. Müsteşar
B. Bakan
C. Başbakan
D. Müsteşar Yardımcısı
85. 663 sayılı KHK ile kaldırılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına ait taşınırlar
hangi Kurumuna devredilmiştir?
A. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
C. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazı Kurumu
D. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
86. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Başkan yardımcılığına bağlı bir daire değildir?
A. Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı
B. Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı
C. Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı
D. Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
87. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun görevlerindendir?
A. Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli
tedbirleri almak.
B. Obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile
mücadele etmek.
C. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık,
yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini planlamak.
D. Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili düzenleme yapmak
HUDUT VE SAHİLLER SORULARI
88. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1838 yılında kurulmuş olup bugüne kadar kesintisiz görev
yapan devlet kurumumuz hangisidir?
A. PTT Genel Müdürlüğü,
B. Emniyet Genel Müdürlüğü,
C. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
D. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığı
89. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının 663 sayılı KHK ile kurulan bağlı kuruluşlarından
biri değildir?
A. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
B. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
C. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,
D. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
90. Hangisi Uluslararası mevzuat değildir?
A. (1923) Lozan Barış Antlaşması
B. (1936) Montreux Boğazlar Sözleşmesi
C. (2005) Uluslararası Sağlık Tüzüğü
D. (1930) 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
91. Türk Boğazlarından (İstanbul Boğazı-Marmara Denizi-Çanakkale Boğazı) transit geçmekte
olan (hiçbir Türk kıyısına temas etmeden) bir gemiye hangi kurumun personeli girebilir?
A. Milli İstihbarat Teşkilatı,
B. Denizcilik Müsteşarlığı,
C. İçişleri Bakanlığı,
D. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
92. Uluslararası mevzuatlar gereği Türk Boğazlarından transit geçen ve yurtdışından ülkemiz
limanlarına gelen gemilerden tahsil edilen vergi hangisidir?
A. Sağlık Resmi,
B. Harç,
C. Giriş Vergisi,
D. Ticaret Vergisi
93. Sadece Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne özgü sağlık işlemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hastaların muayene işlemi,
B. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele,
C. Pratika İşlemi,
D. Tıbbi cihaz ve malzeme alımı
94. Hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün dört ana hizmetinden birisi
değildir?
A. Tele Sağlık Hizmetleri,
B. Seyahat Sağlığı Hizmetleri,
C. Gemiadamı Sağlık Hizmetleri,
D. Acil Sağlık Hizmetleri
95. Hangi aşı resmi olarak sadece Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından
ithal edilmekte ve kişilere ücretsiz olarak uygulanmaktadır?
A. Meningokok aşısı,
B. Sarıhumma aşısı,
C. Polio aşısı,
D. Hepatit aşısı
96. Yurtdışına çıkanların gittiği ülke ve o ülkenin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olacağı
merkezler hangisidir?
A. Toplum Sağlığı Merkezleri,
B. Acil Sağlık Merkezleri,
C. Sağlık Denetimi Merkezleri,
D. Seyahat Sağlığı Merkezleri
97. İlk defa Gemiadamı Sağlık Raporu alacak olan kişi en az kaç uzman muayenesinden geçmek
zorundadır?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
98. Gemiadamı Olur Sağlık Raporu almış kişiler kaç yılda bir periyodik muayene olurlar?
A. 1 yıl
B. 2 yıl
C. 3 yıl
D. 5 yıl
99. Seyir halindeki hava ve deniz araçlarından iletişim sistemi aracılığıyla gelebilecek sağlıkla
ilgili problemlere yardımcı olan merkez hangisidir?
A. Acil Sağlık Merkezi,
B. Sağlık Denetimi Merkezi,
C. Seyahat Sağlığı Merkezi,
D. Tele Sağlık Merkezi
100. Uluslararası Sağlık Tüzüğü gereğince gemilere verilen Gemi Sağlık Sertifikalarının geçerlilik
süresi en fazla kaç aydır?
A. 3 ay
B. 4 ay
C. 6 ay
D. 8 ay
101. Hangi belge Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce gemilere verilmez?
A. Pratika kartı,
B. Patenta belgesi,
C. İlaç ve tıbbi donanım sertifikası,
D. Manifesto
102. Hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün yetkili olduğu hizmetlerden
birisi değildir?
A. Hastanelere gemiadamı olur sağlık raporu verme yetkisi,
B. Gümrüklü alanlarda firmalara ilaçlama yetkisi verilmesi,
C. Geminin limana yanaşması,
D. Uluslararası salgın hastalıklarda ülke giriş noktalarındaki denetimler
103. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ankara’dadır. Doğru mu, yanlış mı?
A. Doğru (…)
B. Yanlış (…)
104. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir
Genel Müdürlüktür. Doğru mu, yanlış mı?
A. Doğru (…)
B. Yanlış (…)
105. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ilk kuruluşunun amacı, gemiler
aracılığıyla gelen bulaşıcı hastalıkların –özellikle veba hastalığının- ülkeye girmesini
önlemekti. Doğru mu, yanlış mı?
A. Doğru (…)
B. Yanlış (…)
106. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı yoktur. Doğru mu,
yanlış mı?
A. Doğru (…)
B. Yanlış (…)
107. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, ülke girişlerindeki (limanlar, havaalanları,
karahudut kapıları) resmi sağlık otoritesidir. Doğru mu, yanlış mı?
A. Doğru (…)
B. Yanlış (…)
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SORULARI
108. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir?
A. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
C. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
D. Hukuk Müşavirliği
109. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin kanuni görevleri arasında değildir?
A. Dava ve icra işlemlerini vekil sıfatıyla takip etmek.
B. Mevzuat taslakları hakkında hukuki görüş vermek.
C. Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda hukuki görüş vermek.
D. Avukatlık mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak
110. Aşağıdakilerden hangisinin hukuk birimi bulunmamaktadır?
A. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
C. Denetim Hizmetleri Başkanlığı
D. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
111. Aşağıdakilerden hangisi beyaz kod uygulamasının kapsamındadır?
A. Fiziksel ve sözel şiddet
B. Sadece fiziksel şiddet
C. Sadece sözel şiddet
D. Hiçbiri
112. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin birim amiridir?
A. I.Hukuk Müşaviri
B. Müsteşar yardımcısı
C. Müsteşar
D. Hukuk Müşaviri
113. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlığımıza karşı açılan bir davada, Bakanlığı temsilen davayı
takip etmekle yükümlü birimdir?
A. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Hukuk Müşavirliği
C. Basın Müşavirliği
D. Beyaz kod birimi
114. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin görevlerini düzenleyen mevzuat aşağıdakilerden
hangisi ya da hangileridir?
A. 663 ve 659 sayılı KHK
B. Sadece 663 sayılı KHK
C. Sadece 659 sayılı KHK
D. Anayasa
115. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin kanuni görevlerinden biridir?
A. Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek
B. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek
C. İdarenin mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli
hukuki teklifleri hazırlamak
D. Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek.
116. 663 sayılı KHK’ya göre Bakanlık I. Hukuk Müşaviri ve/veya Hukuk Müşavirlerinin hangi
kurulda/kurumda üyelik görevi bulunmamaktadır?
A. Yüksek Sağlık Şurası
B. Tıpta Uzmanlık Kurulu
C. Adli Tıp Kurumu
D. Sağlık Meslekleri Kurulu
117. Aşağıdakilerden hangisi idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına hukuki destek sağlamakla
görevli birimdir?
A. Proje Yönetim Destek Birimi
B. Hukuk Müşavirliği
C. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
D. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
118. Aşağıdakilerden hangisi beyaz kod çağrı merkezi numarasıdır?
A. 112
B. 113
C. 155
D. 184
119. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden değildir?
A. Muhakemat hizmetlerini yürütmek
B. Hukukî danışmanlık işlerini yürütmek
C. Avukatların atama iş ve işlemlerini yürütmek
D. Bakanlık birimlerince sorulan hukuki konularda görüş vermek
120. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin baktığı
iş/işlemlerdir?
A. İdari davalar-Adli davalar
B. Adli davalar-İcra Takipleri
C. İcra takipleri-İdari Davalar
D. Hepsi
121. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğine bağlıdır?
A. Beyaz kod birimi
B. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C. İl Sağlık Müdürlüğü
D. Özel Kalem Müdürlüğü
122. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşavirliğindeki görevliler arasında yer almamaktadır?
A. Hukuk Müşaviri
B. Mali müşavir
C. Avukat
D. I.Hukuk Müşaviri
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ SORULARI
123. Sağlık Bakanlığı kurumsal iletişimi sürecinin yürütülmesi aşağıdaki hizmet birimlerinden
hangisine aittir?
A. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
D. Denetim Hizmetleri Başkanlığı
124. Bireylerde ve toplumda sağlıkla ilgili davranış değişikliği oluşturmak için sağlık iletişimi
kampanyalarını yönetmek; kişisel, kurumsal ve kitlesel iletişimde kullanılacak her tür
materyalin üretilmesi ve dağıtılması faaliyetlerinin yürütülmesi aşağıdaki hizmet birimlerinden
hangisinin görevleri arasındadır?
A. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
125. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı iletişim kurumları arasındadır?
A. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
B. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi(AHBS)
C. Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)
D. Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS)
126. Sağlık sektöründe hizmet veren tüm sağlık çalışanları ile Sağlık Bakanlığı arasında doğrudan
iletişimi sağlayacak kurumsal iletişim sürecini aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?
A. Başbakanlık İletişim Merkezi( BİMER)
B. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)
C. Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)
D. Gönüllü Sağlık Gözlemciliği (GSG)
127. Aşağıdakilerden hangisi Gönüllü Sağlık Gözlemciliği (GSG) uygulaması kapsamında
değildir?
A. Devlet Hastaneleri
B. Eğitim- Araştırma Hastaneleri
C. Aile Sağlığı Merkezleri
D. Üniversite Hastaneleri
128. Aşağıdakilerden hangisi Gönüllü Sağlık Gözlemcisi olma (GGS) koşullarından değildir?
A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B. En az ilköğretim mezunu olmak
C. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmak
D. En az on sekiz yaşında olmak
129. ‘’Aile Hekimliği Uygulaması’’nın tanıtımına ilişkin olarak yürütülen kampanyada toplumun
dikkatini çekebilmek amacıyla kullanılan iletişim materyalinde aşağıdakilerden hangisine yer
verilmiştir?
A. Ünlü kişilere yer verilmiştir.
B. Halkı temsil eden içimizden insanlara yer verilmiştir.
C. Sağlık çalışanlarına yer verilmiştir.
D. ‘’Sevgi En İyi İlaçtır’’ sloganı kullanılmıştır.
130. ‘’ Tütün ve Sigarayla Mücadele Kampanyası’’nda aşağıdaki iletişim materyallerinden hangisi
kullanılmamıştır?
A. Bir çok ünlü yüzün yanında halkı temsil eden ‘’ içimizden’’ insanlar da yer aldı.
B. Gazete ve dergi ilanları ile farklı mecralarda görünürlük sağlandı.
C. ‘’% 10 Dumansız Hava Sahası’’ sloganı üretildi.
D. Pasif içiciliğin zararlarına değinen reklam fimleri yayınlandı.
131. Obezite Kampanyası’ nın sloganı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Harekete Geç
B. Havanı Koru
C. Suya Sabuna Dokunun Hastalıklardan Korunun
D. Grip Aramızda/ Dikkat Edelim Yayılmasın
132. Aşağıdakilerden hangisi ‘’ Dumansız Hava Sahası/ Havanı Koru’’ isimli sağlık iletişimi
kampanyasının yaklaşımlarından değildir?
A. Katmanlı bir kampanya yapısı ile ilerlemek
B. Yasaya yönelik farkındalık oluşturmak
C. Sigara içenleri alan sınırlamaları ve düzenlemeler konusunda bilgilendirmek
D. Çocukları ve gençleri tütüne karşı özendirmek
133. Sağlık Bakanlığı’nın tütünle mücadele kapsamında sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara
yönelik danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yürüten iletişim kurumu
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Başbakanlık İletişim Merkezi (ALO 150)
B. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (ALO 184)
C. Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod (ALO 113)
D. Sigara Bırakma Hattı (171)
134. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM)’nin görevlerinden
değildir?
A. Sağlık Hizmetlerinin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
B. Toplumun tüm kesimlerinin sağlık hizmetlerinin işleyişi sürecindeki sorunlarını çözmek
C. Sağlık kurumlarındaki bilgi akışına odaklanmak
D. Ulusal ve uluslar arası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği
vermek
135. Aşağıdakilerden hangisi 2010-2014 Obezite Eylem Planı’nın hareket noktalarından değildir?
A. Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi
B. Yeterli ve dengeli beslenme
C. Hareketli Yaşam için alternatiflerin üretilmesi
D. Yemeklerde porsiyonların büyütülmesi
136. Medyada haber değeri taşıyan, sağlığı geliştirici mesajlar içeren medya içeriklerinin üretilmesi
için gündem oluşturulması ve medyada yer alan doğru sağlık mesajları içeren sağlık ile ilgili
içeriklerin teşvik edilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi aşağıdaki hizmet birimlerinden
hangisinin görevleri arasındadır?
A. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
B. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
C. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
D. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
137. Dünyada ilk kez Bakanlığımız tarafından uygulanan, sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmetin
geliştirilmesi amacıyla hizmetten faydalananların gönüllülük esasına göre yapacakları
gözlemlere dayanan uygulamanın adı nedir?
A. Fahri sağlık gözlemciliği
B. Sağlıkta kaliteyi geliştirme
C. Sağlık turizmi hizmetleri
D. Sosyal Hizmetler
138. Aşağıdakilerden hangisi Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)’nın kuruluş amacıdır?
A. Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis sevk ve idaresini sağlamak
B. Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, personel
hareketlerini takip etmek
C. Sağlık Bakanlığı ile tüm sağlık çalışanları arasındaki kurumsal iletişim sürecini yürütmek
D. Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek
139. ‘’ Havanı Koru/ Dumansız Hava Sahası’’ İletişim Kampanyası’nın 3. Fazı hangi tema üzerine
kurulmuştur?
A. Pasif içiciler hedef alınmıştır.
B. Bağımlılardan yola çıkılarak sigaranın insan sağlığı üzerinde yaptığı tahribatlar ortaya
konmuştur.
C. Kadın sağlığı öne çıkarılmıştır.
D. Sanatçılar, kanat önderleri, sporcular ve siyasi parti liderlerinin desteği alınmıştır.
140. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nin erişim hattıdır?
A. ALO 184
B. ALO 150
C. ALO 113
D. ALO 182
141. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe hizmet veren tüm sağlık çalışanları ile Sağlık
Bakanlığı arasında doğrudan iletişimi sağlayan web sitesidir?
A. www.saglik.gov.tr
B. www.sbn.gov.tr
C. [email protected]
D. [email protected]
142. Ülkemizin sağlık hizmetlerini iyileştirmede katkıda bulunmak ve sağlık hizmetlerini
değerlendirmek amacıyla Gönüllü Sağlık Gözlemcisi (GSG) seçilen vatandaşlar ne kadar süre
ile görevlendirilir?
A. 4 yıl
B. 6 yıl
C. 2 yıl
D. Ömür boyu
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORULARI
143. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan daire
başkanlıklarından biri değildir?
A. Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire Başkanlığı
B. Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
C. Eğitim, Proje ve Ar-Ge Daire Başkanlığı
D. Uygulama Yönetimi Daire Başkanlığı
144. “Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği,
klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler
yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberler geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek” görevi aşağıdaki hangi genel müdürlüklerden
hangisine aittir?
A. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
C. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
D. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
145. “Bakanlığın ilgili birimleri tarafından üretilen sağlık verilerinin ulusal sağlık istatistikleri
haline getirilmesi, yayınlanması ve paylaşılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,”
görevi aşağıda verilen hangi genel müdürlük ve daire başkanlığı eşleşmesine aittir?
A. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü- Araştırma ve Sağlık Sistemleri Geliştirme Daire
Başkanlığı
B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü- Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
C. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü- Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
D. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü- Sağlık İstatistikleri Daire Başkanlığı
146. “Uluslararası sağlık istatistiklerine uygun olacak şekilde ülke sağlık istatistiklerinin üretilmesi,
ilgili tüm uluslararası kurum/kuruluşlarla paylaşılması, bunlarla ilgili raporlama ve bildirim
süreçlerinin yönetimini sağlamak” görevi aşağıdaki hangi genel müdürlüğe aittir?
A. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
B. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
C. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
147. Sağlık İstatistikleri Yıllıkları ne kadar sürede bir yayınlanır?
A. 6 ayda bir
B. Yılda bir
C. 2 yılda bir
D. 5 yılda bir
148. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık İstatistikleri Yıllıklarında yer alan bölümlerden biri değildir?
A. Yıllık Araştırma ve Proje Sayıları
B. Mortalite
C. Genel Demografik Göstergeler
D. Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı
149. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığının görevlerinden
biridir?
A. Sağlık teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, derlenmesi ve yayınlanması
B. Sağlık teknolojisi ile ilgili Ar-Ge projelerini kabul etmek, bütçesini onaylamak ve izlemek
C. Sağlık teknolojisi değerlendirme raporları ile kanıta dayalı klinik rehberlerin hazırlanması
ve uygulanmasına yönelik Bakanlık çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak
D. Sağlık teknolojisi ile ilgili uzaktan eğitim yoluyla sağlık personelini, eğitmek
150. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı aşağıdaki genel müdürlük veya
birimlerden hangisinin altında yer almaktadır?
A. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
C. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
D. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
151. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) hangi genel
müdürlük veya kurum tarafından yürütülmektedir?
A. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
C. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
D. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
152. Eğitim, Proje ve AR-GE Daire Başkanlığı aşağıdaki genel müdürlüklerden hangisinin altında
yer almaktadır?
A. Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü
B. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
C. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
D. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
153. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne ait resmi web sitesidir?
A. www.sagem.gov.tr
B. www.sbsgm.saglik.gov.tr
C. www.sabim.saglik.gov.tr
D. www.sbn.gov.tr
154. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporlarından biridir?
A. Sigarayı bırakma ilaçlarının, SB Programı kapsamında kullanımının maliyet-etkililiği
B. Ankara ilinde İlkokul 1.sınıf öğrencilerinde Gözde Kırma Kusurları Sıklığının Tespit
Edilmesi Araştırması
C. Tütün Kullanımında Pasif Etkilenimin Farklı Alanlarda Değerlendirmesi Projesi
D. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması
155. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Teknolojisi Değerlendirme çalışmalarının içinde yer almaz?
A. İlaç
B. Tıbbi cihaz
C. Cerrahi teknik
D. Dokümantasyon
156. Aşağıdakilerden hangisi sağlık istatistiklerinin paylaşılması konusunda koordinasyon
sağladığımız ve veri gönderdiğimiz veri tabanlarından biri değildir?
A. DSÖ-HFA veri tabanı
B. EUROSTAT
C. HES
D. OECD health data
157. Sağlık Bakanlığı Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi ile kimlere eğitim hizmeti verilmektedir?
A. Sağlık Bakanlığı personeline
B. Ulusal Kuruluşlara
C. Hastalara
D. Sağlık eğitimi almak isteyen herkese
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORULARI
158. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü hangi sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulmuştur?
A. 661
B. 663
C. 667
D. 669
159. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(K.H.K.) hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?
A. 02.11.2011
B. 03.11.2011
C. 04.11.2011
D. 05.11.2011
160. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kanun Hükmünde Kararnamenin hangi maddesinin
hangi bendine istinaden kurulmuştur?
A. 7. mad.(e) bendi
B. 8. Mad.(f) bendi
C. 9. Mad.(c) bendi
D. 10.mad.(a) bendi.
161. Aşağıdakilerden hangisi Medikal Hizmetler ve Tıbbi İşletme Modelleri Daire Başkanlığının
görevleri arasındadır?
A. Yeni bina yatırımlarının ve bunlarla uyumlu olarak bina,ekipman ve malzemelere yönelik
ihtiyaç listelerini hazırlamak.
B. Hastanelerin onarımını sağlamak
C. Hastanelerin denetimini sağlamak
D. Hastane planlamalarını yapmak
162. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
A. Yüksek Planlama Kurulu tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılmasına karar
verilen sağlık tesislerinin yapılmasını sağlamak
B. Off-setli alımlara ilişkin sağlık hizmetinde kullanılacak yenilikçi ürünlerin belirlenmesini
sağlamak
C. Yeni sağlık teknolojisi teçhizatlarının sağlık hizmetlerinde kullanılmasını sağlamak
D. Planlamaları koordine etmek,
163. Adli ve idari davalar için gerekli belgeleri hazırlamak, faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili
hukuki çalışmalar yapmak, hangi daire başkanlığının görevleri arasındadır?
A. Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
B. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
C. Finans Hizmetleri ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı
D. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı
164. Kamu Özel İşbirliği Modeli ile yapılan ve yapılacak olan projelerin uygunluğunun kontrolü ve
onaylanmasını sağlamak, hangi daire başkanlığının görevleri arasındadır?
A. Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı
B. Plan bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
C. Proje İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
D. Proje ve Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
165. Off- set taahhütlerinin takibini ve denetimini yapmak, yüklenici tarafından sunulan raporları
incelemek, denetim raporu düzenlemek hangi daire başkanlığının görevleri arasındadır?
A. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı
B. Proje ve Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
C. İhale Uygulama ve İnceleme Daire Başkanlığı
D. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
166. Aşağıdakilerden hangisi İnş.Uyg.Daire Başkanlığının görevleri arasındadır?
A. İnşaat süresince inşaatın kontrolörlük işlerini yürütmek,
B. Yapılacak tüm ihale işlerinde harcama talimatı işlemlerini yürütmek,
C. Bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması işlerini yürütmek,
D. Bakanlığın diğer icracı birimleri ile birlikte yatırım planlama çalışmalarını yapmak.
167. Aşağıdakilerden hangisi İhale Uygulama ve İnceleme Daire Başkanlığının görevleri
arasındadır?
A. İhale süreçlerine ilişkin itirazları cevaplamak, K.İ.K. yazı ve kararlarını takip etmek,
uygulamak, istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde göndermek,
B. TOKİ Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili araştırma yapmak,
C. Yaklaşık maliyet iş ve işlemlerini yürütmek,
D. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödeneklerin gönderilmesini sağlamak.
168. Gelen ve giden evrakların kontrolü, kayıt edilmesi ve teslim edilmesi faaliyetleri hangi daire
başkanlığının görevleri arasındadır?
A. Proje ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığı,
B. Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
C. Finans Hizmetleri ve Sözleşmeleri Daire Başkanlığı
D. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
169. Kalkınma Bakanlığına sunulan yatırım tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek görevini
hangi daire başkanlığı yürütmektedir?
A. Medikal Hizmetler ve Tıbbi İşletme Modelleri Daire Başkanlığı
B. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
C. Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı
D. Finans Hizmetleri ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı.
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORULARI
170. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 663 sayılı KHK’de sayılan
görevlerinden biridir?
A. Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.
B. Sağlık yapılarının standartlarını belirlemek ve mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapmak.
C. Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini yapmak.
D. Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek veya tasdik etmek.
171. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ndeki daire başkanlıklarından
biri değildir?
A. Sağlık turizmi daire başkanlığı,
B. Eğitim ve sertifikasyon hizmetleri daire başkanlığı,
C. Mevzuat işleri daire başkanlığı,
D. Özel teşhis ve tedavi merkezleri daire başkanlığı,
172. Aday memur eğitiminin koordinasyonu, planlanması, programlanması ile ilgili iş ve işlemleri
yürüten “Eğitim ve sertifikasyon daire başkanlığı “ hangi genel müdürlüğe bağlıdır?
A. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
D. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
173. Bakanlığımızda tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürüten genel müdürlük
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
D. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
174. THSK, TKHK, TİTCK gibi Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşlarının sağlık hizmetleri sınıfına ait
personelinin ihtiyaç planlamasını yapmak hangi genel müdürlüğün görevleri arasındadır?
A. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
175. Yüksek Sağlık Şurasının sekretarya işlemlerini yürütmek Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ndeki hangi daire başkanlığının görevleri arasındadır?
A. Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Daire Başkanlığı
B. Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı
C. Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı
D. Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı
176. Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine (AMATEM) yönelik standartları belirlemek,
açılışlarına izin vermek, izlemek ve madde bağımlılığı tıbbi tedavi sonrası rehabilitasyon
çalışmalarını organize etmek Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ndeki hangi daire
başkanlığının görevleri arasındadır?
A. Kan Hizmetleri Daire Başkanlığı
B. Organ, Doku Nakli Ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı
C. Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı
D. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
177. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
daire başkanlıklarından biri değildir?
A. Eğitim ve sertifikasyon hizmetleri daire başkanlığı
B. Kan hizmetleri daire başkanlığı
C. Bütçe daire başkanlığı
D. Mevzuat işleri daire başkanlığı,
178. I. Sağlık alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıfların taleplerine yönelik görüş oluşturmak
II. Sağlık Meslekleri Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek
III. Yeni kurulan tabip ve diş tabibi odalarının kuruluşunu onaylamak, tabip odalarına üye
hekimlerin üyeliklerinin güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi/hangileri Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığının
görevlerindendir?
A.
B.
C.
D.
Yalnız I
Yalnız II
I, II
I, II, III
179. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık bünyesindeki kurullardan birisi değildir?
A. Tıpta Uzmanlık Kurulu
B. Yüksek Sağlık Şurası
C. Sağlık Meslekleri Kurulu
D. Adli Tıp Kurumu
180. Sağlık Bakanlığı'nın eğitim ve sertifikasyon işlerini hangi Genel Müdürlük yönetir?
A. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
C. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
D. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
181. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Mevzuat İşleri Daire Başkanlığının
görevleri nelerdir?
A. Diğer daire başkanlıklarının görev alanına giren konularda gerektiğinde görüş
oluşturulmasına katkı vermek,
B. Genel Müdürlük görev alanına giren yazılı ve sözlü soru önergelerine, ilgili daire
başkanlıkları ve birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak cevap oluşturmak,
C. Bilgi edinme başvurularına yönelik iş ve işlemleri koordine etmek,
D. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık belgesi almaya hak kazananların belgelerini
düzenlemek ve tescil iş ve işlemlerini yürütmek,
SİVİL SAVUNMA SORU VE CEVAPLARI
182. Düşman saldırılarına, afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza
indirilmesi savunma çabalarının sivil halk tarafından desteklenmesi, hayati öneme sahip
tesislerin korunması acil tamir ve ıslahı, cephe gerisi maneviyatın korunması, amacıyla yapılan
silahsız, koruyucu, kurtarıcı, tedbir ve faaliyetleri içerir.
Yukarıda verilen tanım hangisinin tanımıdır?
A. Afet
B. Acil Durum
C. Koruyucu güvenlik
D. Sivil Savunma
183. Sivil Savunma Kanunu hangi tarihti yürürlüğe konulmuştur?
A. 28 Şubat 1957
B. 28 Şubat 1958
C. 28 Şubat 1959
D. 28 Şubat 1959
184. Gözlerde yanma, yaş gelmesi ve baş ağrısı yapan, ayaklanma ve nümayişlerde kullanılan
gazlar hangisidir?
A. Kargaşa Bastırma ajanları
B. Boğucu ajanlar
C. Uyuşturucu ajanlar
D. Boğucu Ajanlar
185. Personel sayısı 200 den az olan kurumlarda kaç servis kurulur?
A. 7 servis
B. 3 servis
C. 5 Servis
D. 2 servis
186. Personel Sayısı 200’dan fazla personeli olan Kurumlarda kaç servis kurulur?
A. 7 servis
B. 5 servis
C. 3 Servis
D. 2 servis
187. Hava Saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren
sesi hangi alarm işaretidir?
A. Sarı ikaz
B. Kırmızı ikaz
C. Radyoaktif serpinti
D. Beyaz ikaz
188. 3 dakika süreli kesik-kesik siren sesi ile duyurulan ikaz işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A. Radyoaktif Serpinti
B. Sarı İkaz
C. Beyaz ikaz
D. Kırmızı ikaz
189. 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulan ikaz alarm işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A. Beyaz ikaz
B. Kırmızı ikaz
C. Radyoaktif Serpinti
D. Sarı ikaz
190. Radyo, Televizyon, hoparlör, megafon gibi araçlarla duyurulan ikaz hangisidir?
A. Kırmızı ikaz,
B. Beyaz ikaz
C. Sarı ikaz
D. Radyoaktif Serpinti
191. Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde
yapılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ne denir.?
A. Deprem
B. Toprak kayması
C. Afet
D. Acil durum
192. Kuzey Anadolu Deprem (Fay) Kuşağı (KAF) aşağıdaki illerden hangisi yer almaz?
A. Bolu
B. Merzifon
C. Çanakkale
D. Erzurum
193. Doğu Anadolu Deprem (Fay) Kuşağı (DAF) aşağıdaki İllerden hangisi yer almaz?
A. Erzurum
B. Ağrı
C. Kahramanmaraş
D. Aydın
194. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında alınacak önlemlerden değildir.?
A. Kesinlikle panik yapmamalıyız, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb.eşyalardan uzak
durmalıyız varsa sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk,
kanepe içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya
uzanmalıyız. Başımızı iki elimizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb)
malzeme ile korumalıyız. Sarsıntı geçene dek beklemeliyiz.
B. Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlerden, kolonlardan ve pencereden uzak
durmalıyız.
C. Sarsıntı geçtikten sonra elektirik gaz ve su vanalarını kapatmalıyız. Diğer güvenlik
önlemlerini almalıyız ve daha önceden hazırlamış olduğumuz acil durum çantası ile
gerekli olan eşya ve malzemeleri yanımıza alarak derhal binayı daha önce tespit ettiğimiz
yoldan terk edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.
D. Asansöre binerek binayı terk etmeliyiz.
195. Duvarlarda büyük çataklar ve meydana gelmesi ve bacaların yıkılması tanımlanan deprem
hasar derecesi nedir.?
A. Hafif hasar
B. orta hasar
C. ağır hasar
D. yıkıntı
196. Herkes korkar dışarı kaçar, Pek çok kişi oturdukları yerden kalmakta güçlük çeker, Sarsıntı,
araç kullanan kişiler tarafından önemli ölçüde hissedilir, Duvarlar çatlak, bacalar devrilir. Sular
çalkalanır ve bulanır, Kaynak suyu debisi ve yer altı su düzeyi değişebilir. Baçı durumlarda
kaynak suları kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden akmaya başlar. Bir kısım kum ve çakıl
birikintilerinde kaymalar olur. Yollarda heyelan ve çatlama olabilir. Yer altı boruları ek
yerlerinden hasara uğrayabilir. Taş duvarlarda çatlak ve yarıklar oluşur.
Yukarıda anlatılan kaçıncı derece depremdir?
A. VII. nci derece deprem
B. X.nci derece deprem
C. VII.nci derece deprem
D. XI.nci deprem
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ADAY MEMUR SINAV SORULARI
197. Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığının faaliyetlerine dayanak teşkil eden
mevzuatlardan değildir?
A. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
B. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
C. 209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu
D. Sağlık Uygulama Talimatı
198. Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığının faaliyetlerinden biri değildir?
A. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde
Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak
üzere gerekli çalışmaları yapmak
B. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin
faaliyet raporunu hazırlamak
C. Bakanlığın görev alanına girmeyen konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin
düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
D. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak
199. Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel Bütçe Daire Başkanlığınca verilen
bir hizmettir?
A. Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler
hakkında görüş bildirmek
B. Global bütçeden Sağlık Müdürlükleri payına düşen ödeneklerin tahsisini sağlamak
C. Sağlık harcamalarına ilişkin verileri toplamak ve raporlamak
D. Başkanlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine
etmek
200. İl Sağlık Müdürlüklerinin döner sermaye dönem ödenekleri hangi birim tarafından
gönderilmektedir?
A. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C. Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı
D. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
201. Aşağıdaki sağlık kuruluşlarından hangisinin döner sermaye ödeneklerinin planlaması ve
gönderilmesi Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığınca yapılmaktadır?
A.
B.
C.
D.
Devlet Hastaneleri
Halk Sağlığı Müdürlükleri
İl Sağlık Müdürlükleri
Eğitim-Araştırma Hastaneleri
202. Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
altında İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri kapsamında yürütülen bir görev değildir?
A. Bakanlığın ve Başkanlığın görev alanına giren konularda iç kontrol standartları
oluşturmak, iç kontrol standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve güncellemelerle ilgili
tüm çalışmaları yapmak,
B. Başkanlık tarafından Sağlık Müdürlüklerine gönderilen ödeneklerle yapılan ihalelere
ilişkin yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek,
C. Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,
D. Başkanlığın İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak
birimlerle koordineli çalışmalar yapmak
203. “Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak” Strateji Geliştirme
Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı altında hangi hizmet birimin görevidir?
A. İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri
B. Global Bütçe İşlemleri Hizmetleri
C. Ödenek Planlama Hizmetleri
D. Kamu Zararları ve Mali Mevzuat Hizmetleri
204. Kamu zararının takip ve tahsiline ilişkin iş ve işlemler hangi daire başkanlığınca
yürütülmektedir?
A. İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
B. Genel Bütçe Daire Başkanlığı
C. Döner Sermaye Daire Başkanlığı
D. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
205. Başkanlık tarafından Sağlık Müdürlüklerine gönderilen ödeneklerle yapılan ihalelere ilişkin
yasaklama iş ve işlemleri hangi daire başkanlığınca yürütülmektedir?
A. İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
B. Genel Bütçe Daire Başkanlığı
C. Döner Sermaye Daire Başkanlığı
D. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
206. Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
altında yürütülen bir görev değildir?
A. Sağlık harcamalarına ilişkin verileri toplamak ve raporlamak
B. Mali yük hesaplama çalışmalarını yapmak ve raporlamak
C. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçe ihtiyacını belirlemek
D. Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinin bütçe işlemlerini
yürütmek
207. Aşağıda sayılan görevlerden hangisi ya da hangileri Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol
ve Analiz Daire Başkanlığı altında yürütülen bir görevdir?
I- Başkanlığın İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak birimlerle
koordineli çalışmalar yapmak,
II- Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinin muhasebe kayıtlarını
izlemek ve değerlendirmek
III- Ayniyat idare hesaplarını inceleyerek icmal kartlarına işlemek
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. I, II ve III
208. Aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı
altında İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri kapsamında yürütülen bir görev değildir?
A. Bakanlığın ve Başkanlığın görev alanına giren konularda iç kontrol standartları
oluşturmak, iç kontrol standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve güncellemelerle ilgili
tüm çalışmaları yapmak,
B. Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Global Bütçeden alacakları payların belirlenmesine
yönelik çalışmalar yapmak,
C. Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,
D. Başkanlığın İç Kontrol çalışmaları kapsamında ortaya çıkan riskleriyle ilgili olarak
birimlerle koordineli çalışmalar yapmak
209. “Bakanlığın Ön mali kontrol yıllık değerlendirme raporu hazırlamak” Strateji Geliştirme
Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı altında hangi hizmet birimin görevidir?
A. İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri
B. Global Bütçe İşlemleri Hizmetleri
C. Ödenek Planlama Hizmetleri
D. Kamu Zararları ve Mali Mevzuat Hizmetleri
210. Aşağıda sayılan görevlerden hangisi ya da hangileri Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari ve
Mali İşler Daire Başkanlığınca yürütülmektedir?
I- Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek
II- Başkanlığımıza gelen Bilgi Edinme Başvurularına ilişkin iç koordineyi sağlayarak ilgililere
cevap vermek
III- Başbakanlıkça yürürlüğe konulan tedbirlerle ilgili Bakanlığımıza verilen görevlerin
koordinasyonunu sağlayarak iş ve işlemlerini yürütmek
A. I ve II
B. II ve III
C. I, II ve III
D. Hiçbiri
211. Aşağıda sayılan görevlerden hangisi ya da hangileri Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner
Sermaye Daire Başkanlığınca yürütülen görevlerdendir?
I- Başkanlık tarafından Sağlık Müdürlüklerine gönderilen ödeneklerle yapılan ihalelere ilişkin
yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek,
II- Sağlık Müdürlükleri döner sermayeli işletmelerinde mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına
yönelik standartlar oluşturmak, izlemek ve değerlendirmek,
III- Hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek işçi sayısının tespitine yönelik oluşturulan İl
Sağlık Müdürlükleri İşçi Sayısı Tespit ve Takip Sistemine girilen veriler değerlendirilerek İl
Sağlık Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda çalıştırabilecekleri işçi sayılarına yönelik
gerekli izinlerin verilmesi
A. I
B. II
C. III
D. I, II ve III
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ KURUMU SORULARI
212. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu hangi tür bütçe içerisinde yer almaktadır?
A. Genel Bütçe
B. Özel Bütçe
C. Özerk Bütçe
D. Katma Bütçe
213. Sağlık Bakanlığı ve bağlı Kuruluşlarının teşkilat ve görevleri aşağıdakilerden hangisi ile
düzenlenmiştir?
A. 661 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
B. 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
C. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
D. 209 Sayılı Kanun
214. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görevleri arasında yer
almamaktadır?
A. İlaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin
vermek ve denetlemek
B. Türk Farmakopesini hazırlamak
C. İlaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak
D. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak
215. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu teşkilat şemasında yer alan
harcama birimlerinden biri değildir?
A. Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği
B. İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı
C. Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı
D. Hukuk Müşavirliği
216. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun gelirleri arasında yer
almamaktadır?
A. Her tür mal ve hizmetin üretim ve sunumu karşılığında elde edilen gelirler
B. Genel bütçeden yapılacak yardımlar
C. Kurum gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler
D. Kurum personelinin atama, nakil, özlük ve benzeri işlemlerinden elde edilen gelirler
217. Aşağıdaki birimlerden hangisi sahte ve kaçak ilaç veya tıbbi ürünlere ilişkin işlemlerin
yürütülmesini sağlamakla görevlidir?
A. Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
B. İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı
C. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
D. Hukuk Müşavirliği
218. Aşağıdakilerden hangisi Ürün Takip Sitemi Projesi tamamlandığında elde edilecek çıktılardan
biri değildir?
A. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele
B. Etkin piyasa gözetimi ve denetimi
C. Güvenli ürüne erişim
D. Piyasadaki tüm ilaçların kayıt altına alınması
219. Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerden hangisi muhasebe hizmetlerini kendisi yürütür?
A. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
C. Türkiye Kamu hastaneleri Kurumu
D. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
220. ‘’Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv,
idari ve mali hizmetleri yürütmek‘’ Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki hangi birimin
görevlerinden biridir?
A. Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
B. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
C. İlaç ve Eczacılık Başkan yardımcılığı
D. Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
221. Aşağıdakilerden hangisi Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi Yönetimi Başkan
Yardımcılığının altında yer alan dairelerden biri değildir?
A. Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi
B. Uluslararası İlişkiler Dairesi
C. Bilgi Sistemleri Dairesi
D. İnsan Kaynakları Dairesi
222. “Bilişim sistemlerinin alt yapısının kurulmasını sağlamak ve yönetmek’’ hangi dairenin görev
alanına girer?
A. İdari ve Mali İşler Dairesi
B. Bilgi Sistemleri Dairesi
C. Kozmetik Denetim Dairesi
D. İnsan Kaynakları Dairesi
223. Aşağıdaki birimlerden hangisi İyi İmalat Uygulamaları (GMP) sertifikası düzenler?
A. Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
B. İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı
C. Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
D. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
224. Ecza depoları ile ilgili denetim ve inceleme yapmakla görevli birim hangisidir?
A. İlaç ve Eczacılık Başkan yardımcılığı
B. Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
C. Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı
D. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
225. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı maddesi gereğince Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri arasında değildir?
A. İdarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak
üzere gerekli çalışmaları yapmak
B. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
C. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak
D. Kurumun iç denetim faaliyetlerini yürütmek
226. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurumdur
B. Özel bütçeli bir kurumdur
C. Genel bütçeli bir kurumdur
D. Kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur
227. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Organizasyon Şemasında Kaç adet Başkan
Yardımcılığı bulunmaktadır?
A. 7
B. 5
C. 9
D. 3
228. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığının 663 sayılı KHK ile kurulan bağlı kuruluşlarından
biri değildir?
A. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
B. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
C. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu,
D. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
229. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun muhasebe hizmetleri aşağıdaki birimlerden hangisi
tarafından yürütülmektedir?
A. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
B. Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğü
C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Birimi
D. İdari ve Mali İşler Dairesi
230. Aşağıdakilerden hangisi Tıbbi Cihaz Takip Sisteminin aktörlerinden bir değildir?
A. Üretici/ithalatçı
B. Tıbbi cihaz depoları ve satış yerleri
C. Kamu/özel hastaneler
D. Hukuk Müşavirliği
231. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlardan hangisinin taşra teşkilatı bulunmamaktadır?
A. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
C. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
D. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
232. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde kaç daire başkanlığı bulunmaktadır?
A. 2
B. 5
C. 7
D. 8
233. Bakanlık Merkez Teşkilatına personel atama işlemleri hangi genel müdürlük tarafından
yapılır?
A. Acil Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
234. Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetleri hangi genel müdürlük tarafından yapılır?
A. Strateji Geliştirme Başkanlığı
B. Denetim Hizmetleri Başkanlığı
C. Sağlık Araştırma Genel Müdürlüğü
D. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
235. Bakanlığı ait eğitim ve dinlenme tesisleri ile ilgili iş ve işlemler hangi daire Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hangi daire başkanlığı tarafından yürütülür?
A. İdari işler daire başkanlığı
B. Atama daire başkanlığı
C. Kura işleri daire başkanlığı
D. Özlük işleri daire başkanlığı
236. İl Sağlık Müdürü kadrosuna atama işlemi hangi genel müdürlük tarafından yapılır?
A. Yönetim Hizmetleri genel Müdürlüğü
B. Özel Kalem Müdürlüğü
C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D. Acil sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü
237. Bakanlık merkez teşkilatı personelinin emeklilik işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün hangi daire başkanlığı tarafından yapılır?
A. Atama daire başkanlığı
B. Özlük işleri daire başkanlığı
C. Mali işler daire başkanlığı
D. Sınav ve eğitim daire başkanlığı
238. Sağlık personelinin kurum içi naklen atama kura işlemleri hangi kurum/birim tarafından
yapılır?
A. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
239. Bakanlık Merkez Teşkilatı personelinin servis hizmetleri hangi genel müdürlük tarafından
yürütülür?
A. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
B. Strateji Geliştirme Başkanlığı
C. Özel Kalem Müdürlüğü
D. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYICI EĞİTİM SORULARI
240. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kendi kuruluşlarını kapsayan Çok
Noktadan Çok Noktaya Data Hattı (MPLS VPN) Hizmetini ifade eder?
A. UYAP
B. FATİH
C. Sağlık Bilişim Ağı (SBA)
D. PolNet
241. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kendi kuruluşlarını kapsayan Çok
Noktadan Çok Noktaya Data Hattı (MPLS VPN) Hizmetinin temel özelliklerinden değildir?
A. Güvenli iletişim sağlar
B. Hızlı iletişim sağlar
C. Sadece Sağlık Bakanlığı kuruluşlarını kapsar
D. Tek noktayı ilgilendirir.
242. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır?
A. ISO 27001
B. ISO 9002
C. BSI 3003
D. ISO 9001
243. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurarken kaç ana kontrol güvenliğine bakılır?
A. 1 Milyon
B. 11
C. 2 Milyon
D. 3 Milyon
244. Sağlık.Net projesine ilişkin yanlış ifade hangisidir?
A. Tüm vatandaşları kapsar
B. Birey bazlı kayıt tutulur
C. Doğum bilgisini de kapsar
D. Kayıt tutulmaz
245. SKRS aşağıdaki ifadelerden hangisinin kısaltmasıdır?
A. Sağlık Kodlama Referans Sunucusu
B. Su Kanalları Revizyon Servisi
C. Serum Kutulama ve Renklendirme Sistemi
D. Hiç biri
246. ÇKYS aşağıdaki ifadelerden hangisinin kısaltmasıdır?
A. Çoklu Koruma ve Yardım Servisleri
B. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
C. Çamlık Kontrol ve Yönetim Sistemi
D. Hiç biri
247. Aşağıdakilerden hangisi NABIZ projesi bileşenidir?
A. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
B. Halk Sağlığı Bilgi Sistemi
C. Sağlık.Net
D. Hepsi
248. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün Taşra Teşkilatı eliyle yürütmeyi hedeflediği
işler hangileridir?
A. Sistemlere kaydedilecek verilerin zamanında kaydedilmesinin sağlanması
B. Sistemlere kaydedilecek verilerin doğru kaydedilmesinin sağlanması
C. Sistemlere kaydedilecek verilerin eksiksiz kaydedilmesinin sağlanması
D. Hepsi
249. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile ilgili yanlış ifadedir?
A. 182 Nolu Çağrı Merkezi Telefonu aranarak randevu alınması söz konusu değildir
B. Hastanelerdeki hekimlerden muayene randevusu alınabilir
C. Aile Hekimi muayenesi için randevu alınabilir
D. Alınan randevuların iptal edilmesi mümkündür
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hazırlayıcı Eğitim Soruları
250. Sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının yeni teşkilat yapısını düzenleyen kanun hükmünde
kararname aşağıdakilerden hangisidir?
A. 659 sayılı KHK
B. 663 sayılı KHK
C. 181 sayılı KHK
D. 660 sayılı KHK
251. Ağız ve diş sağlığı merkezleri hangi teşkilata bağlıdır?
A. Türkiye kamu hastaneleri kurumu
B. Türkiye halk sağlığı kurumu
C. Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü
D. Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü
252. Hastanelerde çalışan personelin atama ve nakil işlemlerini yürütmek aşağıdakilerden
hangisinin görevidir?
A. Yönetim hizmetleri genel müdürlüğü
B. Acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğü
C. Sağlık bilgi sistemleri genel müdürlüğü
D. Türkiye kamu hastaneleri kurumu
253. Türkiye kamu hastaneleri kurumu kaç tane başkan yardımcılığından teşkil olunmuştur?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
254. Aşağıdaki birimlerden hangisi bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilat yapısında ortak
bulunan birimlerdir?
I-Strateji geliştirme başkanlığı/daire başkanlığı
II-Hukuk müşavirliği
III-Denetim hizmetleri başkanlığı/daire başkanlığı
IV-Verimlilik daire başkanlığı
A. I
B. II
C. IV
D. I - II – III
255. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A. Türkiye kamu hastaneleri kurumu
B. Türkiye halk sağlığı kurumu
C. Sağlık bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı
D. Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü
256. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye kamu hastaneleri kurumu merkez teşkilatı birimlerinden
değildir?
A. İnsan kaynakları kurum başkan yardımcılığı
B. Tıbbi hizmetler kurum başkan yardımcılığı
C. İzleme ölçme ve değerlendirme kurum başkan yardımcılığı
D. Birinci basamak sağlık hizmetleri başkan yardımcılığı
257. Türkiye kamu hastaneleri kurumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde kamu hastaneleri
birlikleri kurularak işletilir.
B. Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur.
C. Genel sekreter, başkan ve hastane yöneticisinin sözleşmeleri kurum başkanı tarafından
yapılır.
D. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden uygun niteliklere
sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile 663 sayılı KHK’ya ekli
(II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir.
258. Türkiye kamu hastaneleri kurumunun en üst amiri hangisidir?
A. Genel müdür
B. Başkan
C. Müsteşar yardımcısı
D. Bakan
259. Türkiye kamu hastaneleri kurumu bütçesini hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A. Kurum başkanı
B. Kurum başkan yardımcısı
C. Mali işler daire başkanı
D. Birinci hukuk müşaviri
260. Türkiye kamu hastaneleri kurumundaki başkan yardımcısı, görevi hususunda kime karşı
sorumludur?
A. Genel müdür
B. Müsteşar
C. Müsteşar yardımcısı
D. Kurum başkanı
261. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatında hukuk danışmanlığı görevi hangi birim
tarafından yerine getirilir?
A. Strateji geliştirme daire başkanlığı
B. Hukuk müşavirliği
C. Denetim hizmetleri daire başkanlığı
D. Bakan müşavirleri
262. Türkiye kamu hastaneleri kurumunda “özellikli sağlık hizmetleri daire başkanlığı” hangi
başkan yardımcılığı altında teşkil olunmuştur?
A. Tıbbi hizmetler kurum başkan yardımcılığı
B. İnsan kaynakları kurum başkan yardımcılığı
C. Destek ve idari hizmetler kurum başkan yardımcılığı
D. Mali hizmetler kurum başkan yardımcılığı
263. Hastanelerde performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını düzenlemek aşağıdakilerden
hangisinin görevidir?
A. Verimlilik daire başkanlığı
B. Maliyet analizi daire başkanlığı
C. Ek ödeme daire başkanlığı
D. Mali işler daire başkanlığı
264. Türkiye kamu hastaneleri kurumunun sağlık insan gücü ihtiyaç tespiti işlemleri ile ilgili
analizler yapmak aşağıdaki daire başkanlıklarından hangisinin görevidir?
A. İnsan kaynakları planlama ve istihdam geliştirme daire başkanlığı
B. Kurum merkez ve sözleşmeli personel daire başkanlığı
C. Disiplin işlemleri daire başkanlığı
D. Tabip atama daire başkanlığı
265. Kamu hastane birliklerinde en üst yönetici hangisidir?
A. Başkan
B. Müdür
C. Genel sekreter
D. Vali
266. Aşağıdakilerden hangisi kamu hastane birliklerindeki hizmet birimlerindendir?
I-Tıbbi hizmetler başkanı
II- Mali hizmetler başkanı
III-İdari hizmetler başkanı
A. I
B. II
C. I-II
D. Hepsi
267. Hastanelerde başhekim hangisine bağlı olarak çalışır?
A. Sağlık bakım hizmetleri müdürü
B. İdari ve mali işler müdürü
C. Tıbbi hizmetler başkanı
D. Hastane yöneticisi
268. Hastanede görev yapan hemşirenin disiplin ve üst disiplin amiri sıralaması aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A.
B.
C.
D.
Sağlık bakım hizmetleri müdürü-hastane yöneticisi
İdari ve mali işler müdürü-hastane yöneticisi
Tıbbi hizmetler başkanı-genel sekreter
Başhemşire-başhekim
269. Ankara Atatürk eğitim ve araştırma hastanesi aşağıdakilerden hangisinin taşra teşkilatı
birimidir?
A. Türkiye halk sağlığı kurumu
B. Türkiye kamu hastaneleri kurumu
C. Hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü
D. Sağlık hizmetleri genel müdürlüğü
270. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye kamu hastaneleri kurumu mali hizmetler kurum başkan
yardımcılığı bünyesinde bulunan daire başkanlıklarından biri değildir?
A. Döner sermaye bütçe ve muhasebe işlemleri daire başkanlığı
B. Satın alma daire başkanlığı
C. Destek hizmetleri daire başkanlığı
D. Finansal analiz daire başkanlığı
271. Aşağıdakilerden hangisi kamu hastaneleri kurumu sözleşmeli birlik personeli ile ilgili
söylenemez?
A. Sözleşmeli personel, kazanç getirici faaliyette bulunamaz.
B. Sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresi emsali devlet memurları ile aynıdır.
C. Sözleşmeli personel, devlet memuru iken sözleşme imzalamışsa kurumlarınca aylıksız
izinli sayılır.
D. Sözleşmeli personelden idarî görevde bulunanlara disiplin amirliği yetkisi verilemez.
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE İLGİLİ SORULAR
272. Toplumsal açıdan çalışma hayatında etik kavramı aşağıdakilerden hangisini içermez?
A. Sanayi kuruluşlarının çevreye zararı, çevre kirliliği, endüstriyel kazalar
B. İş yerinde sağlık kurallarının oluşturulması
C. Toplumun huzur ve refahı
D. Toplumu bilgilendirme, sosyal sorumluluk
273. Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Etik, insanlar için neyin doğru olduğunu ortaya konmasıdır.
B. Etik, kişilerin bireysel çıkarlarını önceleyen davranışlarıdır.
C. Etik ( ethics ) sözcüğü, Yunanca’da gelenek görenek anlamına gelen ethos sözcüğünden
gelir.
D. Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri,
kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir.
274. Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Etik bir toplumun ulusal çıkarlarını diğer toplumların aleyhine öncelemesidir
B. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar
yada değişkenlerdir
C. Etik neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu,
ilkeler topluluğudur
D. İşletme etiği insancıl değerlerin ışığında işletme işlevlerinin doğru yerine getirilmesi
çabasıdır
275. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası etik ilkelerinden değildir?
A. Güvenilirlik
B. Zarar vermeme
C. Bağımlılık
D. Dürüstlük
276. Aşağıdakilerden hangisi halkın devlete olan güvenini yeniden tesis ederek kamu yönetiminin
saygınlığını korumanın gerekliliğini küresel bir reform kaygısı haline getiren en önemli
sebeplerden biri değildir?
A. Yolsuzluğun artması
B. Küresel ısınma ve çevre kirliliğinin artması
C. Çıkar çatışması
D. Yozlaşma ve etik dışı davranışların yaygınlık kazanması
277. Aşağıdaki anayasa maddelerinden hangisi Türk kamu yönetiminde etik altyapının temel
ilkelerini belirleyen madde/maddelerdir?
A. Madde 10
B. Madde 129
C. Madde 137
D. Yukarıdakilerin hepsi
278. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde etik altyapıyı düzenleyen düzenlemelerdendir?
A. 5176 Sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun”
B. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
C. Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar
D. Yukarıdakilerin hepsi
279. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimi etiği ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili denetim
türlerinden biri değildir?
A. Yargısal denetim
B. Kamuoyu denetimi
C. Uluslararası denetim
D. Yukarıdakilerden hiç biri
280. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kaç üyeden oluşur?
A. 8 üye
B. 11 üye
C. 9 üye
D. 16 üye
281. 5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı
uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az hangi düzeydeki kamu görevlileri hakkında Kamu
Görevlileri Etik Kuruluna başvurulabilir?
A. Genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri
B. Müsteşar veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri
C. Genel müdür yardımcısı veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri
D. Müsteşar yardımcısı veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri
282. Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuru kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan
uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz.
İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur.
B. Daha önce Kurulca incelenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha
şikâyet konusu yapılamaz ve incelenemez.
C. Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı
davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez.
D. Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımı tarihinden önce (13.04.2005) gerçekleşen etik
ilkelere aykırı davranışlar şikâyet ve ihbar konusu yapılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
666 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content