close

Enter

Log in using OpenID

tc eskişehir osmangazi üniversitesi bilimsel araştırma projeleri

embedDownload
T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER
AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
1
201411015
Prof.Dr. Nevzat UZUNER
Non-valvuler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Microembolik Sinyallerin
İnme Riski
Nöroloji
100000.00
Prof.Dr. Ersin ATEŞ
Böbrek İskemisine; İskemik Postconditioning, Karaciğer İskemik
Postconditioning ve Pravastatin İn Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Genel Cerrahi
14999.00
Prof.Dr. İrfan DEĞİRMENCİ
Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin
Belirlenmesi
Tıbbi Biyoloji
14960.78
Doç.Dr. Olga Meltem AKAY
Trombosit Aferez İşleminin Dönor Koagulasyon Sistemi Üzerine Etkileri
İç Hastalıkları
19997.00
Doç.Dr. Makbule EREN
Çölyak Hastaları ve Kardeşlerinde IL 15 Gen Polimorfizmi
Çocuk Sağlığı
18221.00
Prof.Dr. Ahmet ÜNALIR
Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hipertansif Hastalarda Hospitalizasyon
Sonrası Günlük Aktiviteler Sırasındaki Kan Basıncı Ve Kalp Hızı Üzerinde
Metoprolol ve Nebivololün Etkisi
Kardiyoloji
19872.00
Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI
Profesyonel Vücut Geliştirme Sporu Yapanlarda Zorlu Egzersiz ile Aritmi
Sıklığı İlişkisi
Kardiyoloji
20000.00
Dr. Orhan ÖZATİK
Sıçan Siatik Sinirinde Kronik Konstriksiyon Hasarının ve Tedavi Metodu
Olarak Dekompresyonun Ultrastüktürel Yapıya Etkileri : Elektron
Mikroskopi Çalışması
Kadın Doğum
14891.40
201411D12
2
(D Türü)
201411D11
3
(D Türü)
201411A210
4
(A2 Türü)
201411A209
5
(A2 Türü)
201411A204
6
(A2 Türü)
201411A203
7
(A2 Türü)
201411D08
8
(D Türü)
201411D07
9
Doç.Dr. Koray HARMANCI
Tekrarlayan Hışıltısı Olan Süt Çocuklarında Mycoplasma Pneumoniae ve
Chlamidya Pneumoniae Etkenlerinin Sıklığı ve Atopi İlişkisi
Çocuk Sağlığı
14984.00
Prof.Dr. Selma METİNTAŞ
Adölesanlarda İnternet Destekli Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitimi
Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışma
Halk Sağlığı
43217.99
Prof.Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ
Mezotelyoma ile Matriks Metalloproteinaz 2 C1306T ve Metalloproteinaz
9 C1562T polimorfizmleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Tıbbi Biyoloji
14346.00
Prof.Dr. Ziya KAYGISIZ
Beta Amyloid Peptidlerin İzole Rat Kalp Kasına ve Barsak Düz Kasına
Etkileri
Fizyoloji
14906.84
(D Türü)
10
201411014
201411D04
11
(D Türü)
201411D01
12
(D Türü)
13
201411002
Doç.Dr. Eren GÜNDÜZ
Lenfomalı hastalarda periferik kan CD4 + CD 25 + FOXP3 + düzenleyici T
hücre düzeyleri değerlendirilmesi
Hematoloji
8110.80
14
201411001
Prof.Dr. Kevser EROL
Sisplatinin İn Vitro Nörotoksisitesine Kannabinoidlerin Etkisi
Farmakoloji
25721.90
Çocuk Sağlığı
26460.00
15
201311043
Prof.Dr. Neslihan TEKİN
Prematüre Yenidoğanlarda Tazedonmuş Plazma Ve Dopamin
İnfüzyonunun Beyin Oksijenizasyonu Üzerine Etkisinin Kızıl Ötesi
Spektroskopi (NIRS) İle Araştırılması
16
201311042
Prof.Dr. Nilgün YILDIRIM
Eskişehir Bölgesinde Psödoeksfolyasyon Sendrom Görülme Sıklığının
Saptanması
Göz
98550.00
Doç.Dr. Garip ŞAHİN
Kronik Renal Yetmezlikli Hastada D Vitamininin Trombosit Fonksiyonları
Üzerine Etkisi
Nefroloji
11396.00
Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ
Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif Çocuklarında Homosistein
Düzeyleri
Çocuk Sağlığı
8946.00
Prof.Dr. Neslihan TEKİN
Preterm Bebeklerin İlk Gün SNAPPE-II Skorları ile Serum İnflamatuar
Sitokin Profilinin Prognoz Üzerine Belirleyiciliğinin NTISS Skoru ile
Değerlendirilmesi
Çocuk Sağlığı
9800.00
201311D22
17
(D Türü)
201311D20
18
(D Türü)
201311D19
19
(D Türü)
201311D18
20
Doç.Dr. Didem TURGUT COŞAN
Esansiyel Hipertansiyonda Paraoksonaz Aktivitesi Ve Pon1
Polimorfizmleri
Tıbbi Biyoloji
14999.47
Prof.Dr. Cengiz KORKMAZ
Behçet Hastalığında Trombotik Olaylar Erkek Behçet Hastalarında Niçin
Daha Sıktır? Trombosit Aktivasyonu ve Endotel Hasarının Behçet
Hastalarında Cinslere Göre Eş Zamanlı Değerlendirimi
Romatoloji
11530.08
Prof.Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ
Mezotelyomalı Olgulara Özgü Genetik Değişikliklerin Tüm Genom
Çapında Snp Array Yöntemi Kullanılarak Araştırılması
Tıbbi Biyoloji
99984.00
Y.Doç.Dr. Engin ÖZAKIN
Akut İskemik İnmelerde Tromboelastografinin Klinik Önemi
Acil Tıp
9720.00
K.B.B.
99254.00
(D Türü)
201311D16
21
(D Türü)
22
201311035
201311D12
23
(D Türü)
24
201311026
Prof.Dr. Armağan İNCESULU
Yenidoğan İşitme Taramasından Yakalanarak Yaşamın İlk İki Yılında
Koklear İmplant Uygulanan Bebeklerde Koklear İmplant Yararlanımının
Değerlendirilmesi
25
201311024
Doç.Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU
Epstein –Bar Virüs Enfeksiyonları Tanısında Kullanılan Kullanılan
Yöntemlerin Karşılaştırılması
Mikrobiyoloji
61017.74
26
201311019
Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Galanginin Sıçanlarda Öğrenme ve Hafıza Üzerindeki Etkilerinin
Araştırılması
Farmakoloji
95792.80
Doç.Dr. Hülyam KURT
TLR4, NOD1/2 ve COX-2 GEN Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile
İlişkisinin Belirlenmesi
Tıbbi Biyoloji
14975.00
Prof.Dr. İrfan DEĞİRMENCİ
MDA-MB-231 Kanser Hücrelerinin Çoğalması Üzerine Malign Meme
Dokusu Stromal Hücrelerinin Etkisi ve miRNA İlişkisi
Tıbbi Biyoloji
19993.66
201311D08
27
(D Türü)
201311A201
28
(A2 Türü)
29
201311016
Prof.Dr. M. Serdar ERKASAP
Böbrek İskemi Reperfüzyonu Oluşturulan Sıçan Leptin ve Resveratlörün
Jak/Stat Yolağı ve Sırt-1 Geni Üzerinden Etkisi
Genel Cerrahi
98644.80
30
201311014
Y.Doç.Dr. Haluk Hüseyin GÜRSOY
Prematüre Retinopatisinde Taşınabilir Optik Koherens Tomografi
Göz
99500.00
Prof.Dr. Sema USLU
Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Serum Sklerostin, Dickkopf-1
(DKK-1), Osteoprotegerin (OPG)/ Nükleer Faktör Kapa β Ligandının
Reseptör Aktivatörü (RANKL) Düzeyleri
Tıbbi
Biyokimya
14437.20
201311D05
31
(D Türü)
32
201311012
Prof.Dr. Cengiz ÇETİN
Makrfofaj Migrasyon İnhibitör Faktör Düzeylerinin Hiperrofik Skar İle
İlişkisi
Plastik Cerrahi
86856.00
33
201311011
Prof.Dr. Birsen UÇAR
Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif Çocuklarında Treadmill Egzersiz
Testi ile Kan Basıncı Yanıtlarının Değerlendirilmesi
Çocuk
Kardiyoloji
85329.60
Prof.Dr. H. Hikmet BAŞMAK
Toplumda Sık Karşılaştığımız Retina Hastalıklarında İleri Tanı
Göz
99000.00
Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ
Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif çocuklarında Karotis İntima-Media
Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
Çocuk Sağlığı
32494.25
Doç.Dr. Durmuş ETİZ
Akciğer Kanserli Tanılı Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Gelişen Radrasyon
Rad. Onkolojisi
Pnömonisini Öngörmede İncelenebilecek Parametreler
201311C101
34
(C1 Türü)
35
201311003
201311D01
36
(D Türü)
201211A203
37
Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN
Diz Osteoartritinde Terapötik Ultrason Tedavisinin Etkinliğinin
Değerlendirilmesi
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
19845.00
Doç.Dr. Selda KABADERE
Ceranib-2’nin Glioma Çoğalmasına ve Apoptoz Uyarımına İn Vitro Etkisi
Fizyoloji
92984.47
Dr. Yunus AYDIN
POY Oluşturulan Ratlarda DHEA’ nın Follükül, Pinopod Oluşumu ve
Gebelik Etkisi
Kadın Doğum
12974.00
(A2 Türü)
38
201211032
201211D011
39
4030.00
(D Türü)
40
201211028
Prof.Dr. Neşe TUNÇEL
Deneysel Parkinson Modelinde Vazoaktif İntestinal Peptid’ in Nöron
Koruyucu Etkisine Astrosit Hücrelerinin Katkısı
Nörofizyoloji
95594.90
41
201211027
Dr. Bilgin KAYGISIZ
Galanginin Bilişsel Fonksiyonlar ve Şizofreni Modelleri Üzerine Etkisinin
Araştırılması
Farmakoloji
96227.82
42
201211D08
Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN
Osteoporozda Vitamin K Epoksit Redüktaz Kompleks Subunit-1 (VKROC1)
Fiziksel Tıp ve
14537.00
(D Türü)
43
44
45
201211021
201211018
201211017
Polimorfiziminin Araştırılması
Rehabilitasyon
Y.Doç.Dr. Tufan ÖGE
Adneksiyel Kitlelerin Preoperatif Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım
Olarak Ultrasonografi Eşliğinde tru-cut Biyopsisinin Yeri
Kadın Doğum
99294.00
Prof.Dr. M. Arif AKŞİT
Preterm, Term (SGA, AGA, LGA), Dikoryonik İkiz Yenidoğanlarda Serum
Leptin, Adiponektin, Visfatin, Resistin ve Ghrelin ile İnsülin, IGF-1, IGF-2
Düzeylerinin Karşılaştırılması
Pediatri
19710.00
Prof.Dr. Alparslan BİRDANE
Türk Toplumunda CYPC19, CYP3A4, CYP2B6, ABCB1,ITGB3 ve Gen
Polimorfizmlerinin Klopidogrel’ in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine
Etkileri
Kardiyoloji
85032.10
Y.Doç.Dr. Suzan ŞAYLISOY
İşitme Kayıplarında İşitme Yolağının Difüzyon Tensor Traktografi ile
Değerlendirilmesi
Radyoloji
3501730.00
Doç.Dr. Hamdi ÇAKLI
İnferior Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile
Kemik Hipertrofisi ve Mukozal Hipertrofisi Saptanan Hasta Sonuçlarının
Nazal Fonksiyonlarının Akustik Rinometri ve Dört Fazlı Rinomanometri ile
Değerlendirilmesi
K.B.B
42747.00
Kadın Doğum
100000.00
201211E01
46
(E Türü)
47
201211011
48
201211008
Dr. Yunus AYDIN
Eskişehir İlindeki 15-19 Yaş Grubu Adolesanlarda Polikistik Over
Sendromu Prevalansının Saptanarak, PCOS ve PCOS-Benzeri Olgulardaki
Metabolik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
49
201211007
Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ
Şizofreni Hastalığı ile Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1) Geni
4G/5G POlimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Psikiyatri
80832.95
Prof.Dr. Emel ULUPINAR
Erken Gelişim Dönemlerinden İtibaren Yüksek Yağ İçerikli Diyetle
beslenen Yavrularda Hippokampus Morfolojisinin stereolojik Yöntemlerle
İncelenmesi ve Davranış Parametreleriyle Karşılaştırılması
Anatomi
15000.00
Y.Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI
Profesyonel Atletlerde Egzersizin İndüklediği Artmış İntraventriküler
Gradiyent Sıklığının Tespiti ve Zirve Egzersiz Sırasındaki İntraventriküler
Gradiyent artışının Sol Ventrikül Fonksiyonları ile İlişkisi
Kardiyoloji
97200.00
201211D02
50
(D Türü)
51
201211004
52
201111043
Dr. M. Surhan ARDA
Çocuklarda Gonad ve İnguinal Bölge Patolojilerinin Laparoskopik
Değerlendirilmesinde Kamera Sistemi Çözünürlüğünün ve Farklı Açılı
Optik Kullanımının Etkinliği
53
201111036
Doç.Dr. Beyhan DURAK ARAS
Türk Popülasyonunda Otistik Olguların Etiyolojisinde Rol Oynayan
Moleküler Genetik Değişikliklerin Araştırılması
Tıbbi Genetik
99806.19
54
201111034
Prof.Dr. Hikmet BAŞMAK
Civcivlerde Deneysel Miyopide Vazoaktif İntestinal Peptid (VIP)’ in ZENK
geni, VIP1 ve VIP2 Reseptör mRNA Düzeyleri Üzerine Etkileri
Göz
26244.62
55
201111032
Doç.Dr. Didem T COŞAN
Meme Kanseri ve Metastazında miR126’ nın Moleküler Mekanizmasının
İncelenmesi
Tıbbi Biyoloji
98965.48
56
201111027
Doç.Dr. Hülyam KURT
Osteoartritli Hastalarda Jun-N-Terminal Kinaz (JNK), Nüklear Faktör Kapa
B (NF-KB), miRNA-146a ve miRrna-155 İlişkisinin Araştırılması
Tıbbi Biyoloji
86154.00
Radyoloji
14640.00
Kadın Doğum
10138.48
57
201111016
Prof.Dr. Baki ADAPINAR
Kronik Renal Yetmelikli, Transplantasyon, Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz
ile Tedavi Edilen Olgularda Kan Manganez Seviyeleri ile Santral Sinir
Sisteminde Manganez Birikiminin Beyin MRG Bulguları ile İlişkisi ve ÇKBT
ile İntrakraniyel Arteriyel Vasküler Yapılarda Kalsifkasyon Miktarının
Belirlenmesi
58
201011033
Prof.Dr. A. Başar TEKİN
Gebelik Kaybı ile Apolipoprotein E ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Çocuk Cerrahi
100000.00
AKTİF MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
Jeoloji
82526.14
1
201415017
Y.Doç.Dr. Hülya ERKOYUN
Tunçbilek ve Seyitömer (Kütahya) Kömür Yataklarında Killi Seviyelerdeki
Minerallerin Dağılımı, Mineralojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin
Araştırılması
2
201415016
Y.Doç.Dr. Belgin TANIŞAN
Seramik Dijital Dekorasyon Mürekkepleri İçin Yeni Tip Nano Pigmentlerin
Tasarımı, Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
Metalürji
30724.20
3
201415D13
Doç.Dr. İnci SARIÇİÇEK
Sıraya Bağımlı Hazırlık Süreli Paralel Makina Çizelgeleme Problemlerinin
Endüstri
7764.69
(D Türü)
Çözümünde Makine Yeteneğini Dikkate Alan Bir Karar Destek Sistemi
201415A205
4
Prof.Dr. İlker Bekir TOPÇU
Yüksek Dozajda Kimyasal Katkı Kullanımının Mikro Beton Özeliklerine
Etkisinin Analizi ve Modellenmesi
İnşaat
19691.47
Prof.Dr. Erhan ALTUNEL
İsmetpaşa Segmenti'nde Görülen Yüzey Kripinin LIDAR ile İzlenmesi
Jeoloji
20000.00
Doç.Dr. Mahmut YAVUZ
Mikronize Maden Öğütme Tesisinde Toplam Ekipman Etkinliğinin
Araştırılması
Maden
6249.00
Doç.Dr. Şerafettin ALPAY
Bir İmalat İşletmesinde Üretim Çizelgeleme Problemi İçin İki Aşamalı
Sezgisel Yaklaşım
Endüstri
5709.00
Prof.Dr. Erhan ALTUNEL
Destek Beldesi Civarında (Amasya- Taşova) Görülen Krip Hareketi' nin
LIDAR ile İzlenmesi
Jeoloji
14920.00
Y.Doç. Dr. Helin DUTAĞACI
Deprem Sonrası Bina İçi Ortamlarda Kara ve Hava Robotları Kullanılarak
Keşif ve Haritalama
Elektronik
95947.08
Prof.Dr. Mustafa ANIK
La(Ni1-xCox)5 Türü Hidrojen Depolama Alaşımlarının Elektrodeoksidasyon Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Elektrot Performanslarının
Belirlenmesi
Metalürji
100000.00
Prof.Dr. Erhan ALTUNEL
Manyetik Yöntemle Fayların Araştırılması: Eskişehir Fayı Örneği
Jeoloji
97196.32
(A2 Türü)
201415A201
5
(A2 Türü)
201415A107
6
(A1 Türü)
201415A104
7
(A1 Türü)
201415D06
8
(D Türü)
9
201415012
201415C102
10
(C1 Türü)
201415C101
11
(C1 Türü)
12
201415011
Prof.Dr. Haldun KURAMA
Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Süperiletken Magnezyum Borür (MgB2)
Üretimi
Maden
99971.40
13
201415009
Prof.Dr. Müjgân SAĞIR
Sıra Bağımlı Hazırlık Süreli ve Çok Katmanlı Paralel İşlemcili Akış
Atölyelerinde Çizelgeleme Problemi için Bir Çözüm Yaklaşımı Geliştirilmesi
Endüstri
23235.16
14
201315049
Y.Doç.Dr. Alime ÇITAK
Mezo Gözenekli Malzemelerin Sentezi ve TGK Tekniği ile Yüzey
Karakterizasyonu
Kimya
81932.25
15
201315045
Prof.Dr. Sabiha KOCA
Çayırhan Bölgesi Linyitlerinin Fiziksel, Fizikokimyasal ve Biyolojik
Yöntemlerle Temizlenebilirliğinin Araştırılması
Maden
99963.30
16
201315044
Y.Doç.Dr. Metin ÖZKAN
Endüstriyel Robot Kolları için Otomatik Programlama Yöntemi Geliştirme
Bilgisayar
99800.00
Prof.Dr. Emin KAHYA
Sinirsel Geri Bildirim Yaklaşımıyla Bilişsel Performansın İncelenmesi
Endüstri
19723.27
Prof.Dr. Faruk OCAKOĞLU
Karacasu Grabeni'nin (Batı Anadolu, Aydın) Kuvaterner'deki Aşınma
Tarihçesi ve Büyük Menderes Grabeni'nin Aktif Tektoniği İle İlişkisi
Jeoloji
90057.00
201315A208
17
(A2 Türü)
201315C102
18
(C1 Türü)
19
201315029
Prof.Dr. Emin KÂHYA
Beyin Bilgisayar Arayüzü Kullanımı ile Zihinsel Performansın İncelenmesi
Endüstri
96683.78
20
201315028
Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ
Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Mikanın Mikronize Boyuta Öğütmesinde
Özgül Yüzey Alanı Değişiminin İncelenmesi
Maden
97779,02
21
201315023
Y.Doç.Dr. Hasan Selim ŞENGEL
Betonlarda Sürüklenmiş Hava Dağılımının Tomografi Verileriyle
Modellenmesi, Bilgisayar Destekli Kırılma Analizleri
İnşaat
99909.15
22
201315022
Prof.Dr. Haydar ARAS
Hava Yönlendirici Kanat Üzerindeki Buzlanma Önleyici Deliklere
Uygulanan Köşe Yuvarlatma İşleminin Akışa Etkisinin Araştırılması
Makine
56132.09
23
201315015
Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA
Jet Difüzör Flotasyon Kolonu
Maden
98302.28
Doç.Dr. İlknur DEMİRAL
Kabak Çekirdeği Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi ve Atıksu Gideriminde
Kullanılması
Kimya
9937.95
201315A103
24
(A1 Türü)
25
201315009
Prof.Dr. Faruk OCAKOĞLU
Porsuk Nehri Taraçalarının (GB) Eskişehir Aktif Tektonik ve
Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması
Jeoloji
98597.50
26
201315005
Doç.Dr. Hakan DEMİRAL
Biyokütleden Karbon Moleküler Elek Üretimi, Karakterizasyonu ve Gaz
Adsorpsiyonunda Kullanılması
Kimya
99999.16
27
201315004
Doç.Dr. Murat KARACASU
Bitümlü Sıcak Karışımlarda (BSK) Kusma ve Deformasyon Problemlerinin
Bitüm, Dane Dağılımı ve Trafik Yükleri Etkisi Bağlamında irdelenmesi ve
Modellenmesi
28
201215037
Y.Doç.Dr. Semih ERGİN
Fizyolojik Sinyaller Kullanılarak Sürücülerin Sağlık Durumlarının İzlenmesi
Elektronik
94658.00
29
201215036
Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR
Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve
İzotopik Sınırlamalar
Jeoloji
99810.00
30
201215035
Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU
Plastik Enjeksiyon Makinelerinin Çizelgelemesi Problemi İçin İki Aşamalı
Bir Çözüm Yaklaşımı
Endüstri
36030.00
31
201215033
Y.Doç.Dr. Macid NURBAŞ
Yarı İletken Polifenilenvinilen (PPV) Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyon
Çalışması
Kimya
55129.30
Y.Doç.Dr. Fatma TÜMSEK
Doğal Zeolit ve Şekerden Şablonlu Sentez Yöntemiyle Gözenekli Karbon
Eldesi ve Karakterizasyonu
Kimya
9992.00
201215A110
32
(A1 Türü)
İnşaat
99000.00
33
201215031
Doç.Dr. Duygu KAVAK
Havacılık Sanayisine ait Yıkama Banyolarından Kaynaklanan Atıksuların
Çapraz Akış Membran Filtrasyon Sistemi ile Arıtılması
Kimya
92379.03
34
201215025
Doç.Dr. Ceyda BİLGİÇ
Polimer ve Tabakalı Kil Yapılarından Elde Edilen Nanokompozitlerin Yanma
ve Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi
Kimya
99710.00
35
201215024
Y.Doç.Dr. Mustafa ULUTAN
Yüzeyi PTA (Plazma Transferli Ark Kaynak) Yöntemi ile Alaşımlandırılmış
AISI 5115 Çeliğinin Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
Makina
98920.96
36
201215023
Doç.Dr. Berna ULUTAŞ
Malzeme Aktarma Sistemlerinin Sürdürülebilir Üretim için, Ekonomiklik,
Çevre Etkileri ve Ergonomik Performanslarının Değerlendirilmesi
Endüstri
20500.00
37
201215016
Prof.Dr. Nimetullah BURNAK
İmalatta Kalite Karakteristiklerinin Etkileşim Analizi ve Kalite
Değerlendirme İçin Birleşik Ölçü Geliştirilmesi
Endüstri
17000.00
38
201215013
Y.Doç.Dr. Ahmet YAZICI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hidrojen Enerjili Araç Projesi
Bilgisayar
99561.00
39
201215012
Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Elektronik
19041.36
Makale Gönderme Süreçlerinin Sayısal Ortama Aktarılması
201215D05
40
Dr. Halil DİNÇEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Kullanıcılarının
Kampüs Kullanımına Dair, Sorun, İhtiyaç ve Tercihlerinin Belirlenmesi
Mimarlık
15000.00
Prof.Dr. Mustafa ANIK
Elektro-Deoksidasyon Yöntemiyle (Ti0.5Zr0.5)Ni Alaşımının Üretimi ve
Alaşımın Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristikleri
Metalürji
14974.21
Y.Doç.Dr. Neşe ÖZTÜRK KÖRPE
Toz Metalürjisi Yöntemi ile Metalik Köpük Üretiminde Bor Ürünlerinin
Kullanımının Araştırılması
Metalürji
99735.00
Kimya
96500.00
(D Türü)
201215D04
41
(D Türü)
42
201215010
43
201115040
Y.Doç.Dr. Ennil KÖSE
Membran Distilasyon-Kristalizasyon (MDC) Ayırma Yöntemini Kullanarak
Bor İçeren Sulu Çözeltilerden ve Atık Sudan Bor Giderimi ve Geri
Kazanımının Araştırılması
44
201115031
Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR
İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik
Cevherleşmelerinin Jeolojik, Petrografik ve Jenetik İncelenmesi
Jeoloji
105500.00
45
201115030
Y.Doç.Dr. Hatice KUTLUK
Türkiye’deki Bazı Paleojen ve Neojen Havzalarının Palinolojik Açıdan
Değerlendirilmesi
Jeoloji
64617.55
46
201115020
Y.Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN
Elektron Bombardıman (EB), TIG ve Lazer Kaynaklı ALLVAC 718 Plus Süper
Alaşımında Soğuk ve Sıcak Çatlama Hassasiyetinin Belirlenmesi
Makine
65336.65
Maden
13545.31
47
201115005
Doç.Dr. Melih İPHAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Başvurularının ve Proje Takiplerinin İnternet Ortamında Yapılabilmesini
Sağlayan Web Yazılımının Hazırlanması
48
201115001
Y.Doç.Dr. Ender DEMİREL
Batık Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
İnşaat
100838.50
Kimya
112128.00
Maden
79517.00
49
201015020
Y.Doç.Dr. Musa ŞÖLENER
N-alkilakrilamid ve N-Alkilmetakrilamid Türü Monomerler Kullanarak
Çeşitli Polimerizasyon Yöntemleriyle Sıcaklığa Duyarlı Yeni Polimerlerin
Sentezi ve Karakterizasyonu
50
201015016
Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ
Doğaltaş Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğünün Kayma Direncine
Etkisi
51
200915015
Görünüş Tabanlı Yüz Tanıma Yöntemleri Kullanılarak Zaman- Devamlılık
Yönetim Sistemi Tasarımı
Doç.Dr. Rıfat EDİZKAN
Elektrik
90816.08
AKTİF İKTİSADİ-İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
Doç.Dr. Tunç KÖSE
Bir Üniversite Hastanesi Kliniği'nde Akciğer Kanseri ve Mezotelyoma
Hastalarının Direkt Maliyeti: Retrospektif Analiz
İşletme
4150.08
201417D03
1
(D Türü)
2
201317046
Prof.Dr. Erdal GÜMÜŞ
Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik
Bir İnceleme
Maliye
22605.47
3
201317034
Doç.Dr. Murat KİRACI
Finansal Krizlerin İşletmelerin Araştırma Geliştirme Harcamalarına Etkisi:
İMKB'de Bir Araştırma
İşletme
19987.00
AKTİF FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
1
Proje No
201419018
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
Dr. Ferhan KORKMAZ
Bor ile Kirlenmiş Çevrelerin Genotoksisite/Mutajenite Potansiyelleri ve Bu
Çevrelerden İzole Edilecek Mikrobiyal Kommünitenin Bor Toleranslarının
Belirlenmesi
Biyoloji
99998.46
Doç.Dr. Evrim HÜR
2-(tiyofen-2-il)-4-(tiyofen-2-ilmetilen)oksazol-5(4H)-on Monome-rinin
Kimyasal Sentezi, Elektrokimyasal Polimerizasyonu ve Süperkapasitör
Uygulamalarında Elektrot Aktif Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin
Araştırılması
Kimya
14877.07
Y.Doç. Dr. Handan CAN SAKARYA
Staudinger keten-imin [2+2] siklokatılma reaksiyonuyla 2-azetidinonların
sentezi ve spektroskopik yöntemlerle yapılarının aydınlatılması
Kimya
19.762,40
Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU
Bazı Geçiş Metallerinin 2-(Hidroksimetil)piridin ve 2-(2-Hidroksietil)piridin
Ligantları ile Siyanür Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Fiziksel
Fizik
19992.12
201419D10
2
(D Türü)
201419A208
3
(A2 Türü)
4
201419A207
(A2 Türü)
Özelliklerinin Araştırılması
201419A206
5
Doç.Dr. Filiz TAŞCAN GÜNEY
Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Riemann Theta Fonksiyonları İle Periodik
Çözümleri
Matematik
2991.00
Doç.Dr. Hasan Kıvanç AKSOY
Zaman Pencereli Çok Amaçli Araç Rotalama Probleminin Genetik
Algoritma ve Hedef Programlama Kullanarak Çözümü
İstatistik
3963.47
Doç.Dr. Enver Önder USLU
İnterest Kategorilerinde Tanımlı Çaprazlanmış Modüller İçin Bazı
(ko)homolojiksel invaryantlar
Matematik
3994.30
Doç.Dr. Tamer AKAN
Düşük Basınçta Soğuk-Akan-Post-Deşarj Plazmaların Etkileşiminin
İncelenmesi
Fizik
98593.14
Prof.Dr. Sibel AKAR
Borago officinalisden Hazırlanan Biyosorban ile Kadmiyum(II) ve
Mangan(II) Biyosorpsiyonu
Kimya
14424.81
(A2 Türü)
201419A102
6
(A1 Türü)
201419A101
7
(A1 Türü)
8
201419013
201419D05
9
(D Türü)
10
201417010
Dr. Volkan MARTTİN
Birinci Dünya Savaşı' nda Avrupa'daki Türk Cepheleri (Galiçya-Romanya)
Tarih
23257.29
11
201419008
Prof.Dr. Tevfik GEDİKBEY
Prinanın İmmobilizasyonu ve Bazı Ağır Metal İyonlarının Sulu Çözeltilerden
Gideriminde Manyetik Biyosorban Olarak Kullanım
Kimya
99710.00
12
201419006
Doç.Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU
Toponomi (Yer Adlarına)'ye Göre Eskişehir ve Civarında Selçuklu ve
Osmanlı İzleri (11.-15.Yüzyıllar)
Tarih
24866.90
Dr. Gökhan KILIÇ
Optoelektronik Uygulamalar İçin V+5, Nb+5 ve Ta+5 İçeren Özel Oksit
Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu
Fizik
14981.28
201419D02
13
(D Türü)
14
201419003
Doç.Dr. Adnan AYHANCI
Siklofosfamid Nedenli Doku Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerine Selenyumun
Etkisi
Biyoloji
90396.40
15
201319041
Doç.Dr. Ebru BİRLİK
İyot İyonlarının Gerikazanımı İçin İyon Baskılı Kriyojel Geliştirilmesi
Kimya
99778.62
201319C104
16
Doç.Dr. Ebru BİRLİK
Klenbuterole Seçici Sentetik Reseptör Tabanlı Potansiyometrik Sensör
Geliştirilmesi
Kimya
85851.98
Doç.Dr. Suat PAT
İkincil Tip Piller İçin Elektrolit ve Elektrot Üretimleri
Fizik
14997.88
Y.Doç.Dr. Ömer ÖZBAŞ
Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Büyütülen Katkısız ve Bor Katkılı
ZnO Filmlerinin Optiksel, Elektriksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin
İncelenmesi
Fizik
19380.06
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Bor Katkılı Latex Dispersiyonların Hazırlanması
Kimya
9948.00
Doç.Dr. Ayşe BAYAR
Sol Yaklaşık Cisim Üzerindeki 9. Mertebeden Projektif Düzlemin Arklarının
Belirlenmesi
Matematik
5574.33
Doç.Dr. Cumali EKİCİ
Kenmotsu Manifoldlarda Ricci Solitonlar Üzerine Bazı Araştırmalar
Matematik
5195.02
Doç.Dr. A. Pınar ÖZTOPÇU VATAN
Fisetin'in Hücre Çoğalması ve Apoptoz Üzerindeki Etkisinin İnsan
Glioblastoma Multiforme (T98G) Hücre Dizisinde Araştırılması
Biyoloji
9997.10
Prof.Dr. Ziya AKÇA
Sol Hall Sisteminin Fano Konfigurasyonları Üzerine
Matematik
3680.75
Doç.Dr. Süheyla EKMEKÇİ
2. ve 3. Mertebeden Fuzzy Projektif Düzlemlerin Fuzzy Doğru Spreadleri
Matematik
5801.41
Prof.Dr. Ziya AKÇA
Fibered Projektif Düzlemlerde Nümerik Hesaplamalar Üzerine
Matematik
3235.56
(C1 Türü)
201319D23
17
(D Türü)
201319A209
18
(A2 Türü)
201319A115
19
(A1 Türü)
201319A114
20
(A1 Türü)
201319A113
21
(A1 Türü)
201319A112
22
(A1 Türü)
201319A111
23
(A1 Türü)
201319A110
24
(A1 Türü)
201319A207
25
(A2 Türü)
201319A206
26
Doç.Dr. Cumali EKİCİ
Süpermanifoldlar ve Süpersimetri Üzerinde Kinematik Yapılar
Matematik
11603.72
Prof.Dr. Mehmet Naci ÖZER
Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Korunum Kanunları ve İndirgemeleri
Matematik
5834.85
Prof.Dr. Naime ARSLAN
Türkiye'nin Bazı Tatlısu Ekosistemlerinde Coğrafik İzolasyona Bağlı
Makrozoobentik (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) Fauna
Farklılaşmalarının Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışmalar
Biyoloji
14988.23
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Piperazin, Morfolin ve Tiyomorfolin Halkası İçeren Metakrilat ve
Metakrilamid Monomerleri ve Homopolimerlerinin Sentezi
Kimya
19996.00
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Yeni Bir Mikrojel-Hidrojel Soft Kompozit Sistem ve Uygulama Çalışmaları
Kimya
99994.48
Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL
Bis(İmidazol) Türevleri ile Bazı Geçiş Metallerinin Sakkarinat
Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
Kimya
14976.55
Prof.Dr. Vural BÜTÜN
Dar Molekülar Ağırlık Dağılımlı Çözünebilir Dallı Polimerlerin Sentezi,
Türevlendirilmesi ve Model Uygulama Çalışmaları
Kimya
99750.00
Y.Doç.Dr. Salih KÖSE
Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Elde Edilen Kadmiyum Sülfür Filmlerinin
Elektrik, Optik, Yapısal ve Yüzeysel Özellikleri Üzerine Bor ve Kobalt
Katkısının Etkileri
Fizik
99610.53
Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd Metalleriyle 2-(Hidroksimetil)piridin
Tetrasiyanonikelat Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Fizik
14999.90
Prof.Dr. Aysel YURT
Bakırın Elektrokimyasal Özellikleri Üzerine Kendiliğinden Oluşan Silan
Filmlerinin Etkis
Kimya
14.861.37
(A2 Türü)
201319A205
27
(A2 Türü)
201319D21
28
(D Türü)
201319A205
29
(A2 Türü)
201319C103
30
(C1 Türü)
201319D17
31
(D Türü)
32
33
201319033
201319031
201319D14
34
(D Türü)
201319D13
35
(D Türü)
201319C301
36
Doç.Dr. Ahmet ÇABUK
Mikrobiyal Gübre Hazırlanmasında Kullanılabilecek Bakterilerin Eldesi ve
Etkinliklerinin Laboratuvar ve Sera Ölçeğinde Araştırılması
Biyoloji
149953.23
(C3 Türü)
37
201319030
Doç.Dr. Muharrem DAYANÇ
Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ve Eserleri Üzerine Yaptığı Çalışmaların
Değerlendirilmesi
Türk Dili ve
Edebiyatı
36106.85
38
201319027
Dr. Uğur Gökhan İŞSEVER
Üç Değerlikli Lantanit İyonları ([NTE]+3) Katkılanmış Yarıiletken Oksit
Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu”
Fizik
99984.69
Doç.Dr. Mustafa UYANOĞLU
Sıçan Karaciğerinde Parsiyal Hepatektomi Sonrası Karvakrolün IL-6/STAT-3
Yolağına Etkisi
Biyoloji
19984.00
201319A204
39
(A2 Türü)
40
201319021
Doç.Dr. Ahmet ÇABUK
Çitgöl Termal Kaplıcasının Prokaryotik Çeşitliliğinin Klasik ve Moleküler
Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi, İzolatların Biyopolimer Üretim
Yeteneklerin Araştırılması
Biyoloji
99909.04
41
201319020
Y.Doç.Dr. Figen ÇALIŞKAN
Androctonus Crassicauda Venomundan Proteomik ve Peptidomik
Analizler
Biyoloji
99865.48
Prof.Dr. Atila OCAK
Frigya Vadisi Florası
Biyoloji
18796.00
Prof.Dr. Atila OCAK
Yunusemre Beldesi (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası
Biyoloji
9100.00
Prof.Dr. Naime ARSLAN
Türkiye'nin Bazı Tatlısu Göllerinin Oligochaeta (Annelida) Limnofaunasının
Araştırılması
Biyoloji
9949.08
Doç.Dr. Adnan AYHANCI
Verbascum exuberans Hub.-Mor. Türünün in vivo Antinosiseptif ve
Antiinflamatuvar Etkinliklerinin Araştırılması
Biyoloji
13399.00
Prof.Dr. Sibel AKAR
Manyetik Alünit ile Sulu Çözeltilerden Bazı Ağır Metal İyonlarının Giderimi
Kimya
19963.00
201319A203
42
(A2 Türü)
201319A107
43
(A1 Türü)
201319A106
44
(A1 Türü)
201319D09
45
(D Türü)
46
201319A202
(A2 Türü)
Doç.Dr. Mustafa UYANOĞLU
Sıçan Karaciğerinde Parsiyel İskemi / Reperfüzyon İle Oluşturulan
Oksidatif Stres Hasarına Karşı Zeytin (Olea Europaea) Yaprağı Ekstresinin
Olası Koruyucu Etkileri
Biyoloji
9728.50
Prof.Dr. Semra İLHAN
İzmir Çamaltı Tuzlası Fungus Çeşitliliğinin Belirlenmesi: Dematiaceae
Biyoloji
9967.00
Doç.Dr. Ahmet ÇABUK
Halofilik Bakteri ve Arkelerin Biyoplastik Üretim Yeteneklerinin
Araştırılması
Biyoloji
14923.28
201319A105
47
(A1 Türü)
201319A101
48
(A1 Türü)
201319D06
49
(D Türü)
50
201319013
Dr. Sadiye ÇOLAK
Erime- Söndürme Tekniği ile Hazırlanan Farklı Cam Yapısındaki Alttaşlar
Üzerine Üretilen Saydam İletken Oksit ZnO Filmlerinin Fiziksel
Özelliklerinin İncelenmesi
Fizik
98000.65
51
201319008
Dr. Muharrem KARAKAYA
Eskişehir/ Aliken ÖDA’ sındaki Büyük Toy Kuşu (Otis Tarda Linnaeus 1758)’
nın Popülasyonu Üzerine Bir Çalışma
Biyoloji
99136.50
52
201319007
Prof.Dr. Gökhan SAVAROĞLU
Suda Az Çözünen Bazı İlaçlarda Ultrasesin Etkisi ile Nanopartikül ve
Topaklanma Oluşumunun İncelenmesi
Fizik
99329.55
Prof.Dr. Semra İLHAN
Tuz Gölü Mikrofongus Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Biyoloji
19798.00
Doç.Dr. Özgür EMİROĞLU
Türkiye İçsularında Dağılım Gösteren İstilacı Tatlısu Balıklarından Carassius
Gibelio (Bloch, 1782)' nun Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Biyoloji
79631.07
Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU
3-Metilpiridazin Tetrasiyanometalat (II) Komplekslerinin Sentezi ve
Karakterizasyonu
Fizik
9733.35
Doç.Dr. Naime Funda TAY
Bazı Naftiltiyazolilamin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Kimya
9784.56
201219A204
53
(A2 Türü)
54
201219038
201219A109
55
(A1 Türü)
201219A108
56
(A1 Türü)
Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL
Hidrotermal ve Mikrodalga Sentez Yöntemleri ile Koordinasyon
Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaz Adsorpsiyon Özelliklerinin
Araştırılması
Kimya
99953.85
201219C101
57
(C1 Türü)
58
201219030
Dr.Gökhan KILIÇ
Bor Fosfat ve Vanadyum Tabanlı Yarıiletken Camların Fiziksel, Optik ve
Termal Özelliklerine Geçiş Metallerinin Etkisi
Fizik
99774.59
59
201219026
Doç.Dr. Suat PAT
Nano Katmanlı TiN , BN ve VC kaplamaların Yapısal ve Bazı Fiziksel
Özelliklerinin Belirlenmesi
Fizik
90218.00
60
201219022
Y.Doç.Dr. Sema KURTARAN
Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılabilecek Katkısız ve Mg, Al, Ga
Katkılı ZnO Filmlerinin Üretilmesi
Fizik
99072.49
61
201219019
Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLI
Karışık Ligantlı Siyano Köprülü Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve
Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
Fizik
99971.26
62
201215015
Dr.Murat KELLEGÖZ
Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi Üretiminde Yapısında Yer Alan Gaz akış
Tabakalarının Tasarım İyileştirmesi
Fizik
48803.30
Doç.Dr. Ahmet ÇABUK
Naşa Termal Kaplıcasının mikrobiyal çeşitliliğinin Klasik Mikrobiyolojik ve
Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi
Biyoloji
19781.68
Kimya
97545.83
201219A203
63
(A2 Türü)
64
201219009
Prof.Dr. Sibel AKAR
Bazı Tekstil Boyarmaddelerinin Biyosorpsiyonu İçin Şeker Üretim Prosesi
Kalıntısının Doğal ve Modifiye Formda Biyosorbent Olarak
Değerlendirilmesi
65
201119042
Dr. Sinem AYDEMİR
Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen Al Katkılı ZnO ve CdO İnce Filmlerinin
Elektriksel, Optiksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi
Fizik
96700.00
66
201119008
Prof.Dr. Naime ARSLAN
Türkiye’ nin Bazı Tektonik Gölleri Oligochaeta (Annelida) Limnofaunası,
Dağılışları ve Ponto-Caspian Tubificid Olan Potamothrix Vejdovsky et
Mrazek, 1907 Türlerinin Endemizm Durumlarının Araştırılması
Biyoloji
79006.00
67
201019039
Doç.Dr. Mustafa YAMAÇ
Yerel Makrafungus İzolatlarının Ligninolitik Enzim Üretme ve Boya
Giderim Yeteneklerinin Farklı Kültür Teknikleri
Biyoloji
77727.22
68
201019029
Dr. Onur KOYUNCU
Günyüzü (Eskişehir) ve Çevresinin Tohumlu Bitkiler, Karayosunu, Liken
Florası ve Etnobotanik Özelliklerinin Belirlenmesi ile Bazı Tohumlu
Bitkilerin Polen Morfolojileri Üzerinde Çalışma
69
201019010
Y.Doç.Dr. Ebru ATAŞLAR
Barla Dağı (Isparta) Liken Florası
Biyoloji
63931.00
Biyoloji
37921.79
AKTİF EĞİTİM FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
Y.Doç.Dr. Fatih BEKTAŞ
Eğitim Yönetiminde Araştırma Sorusu Belirlemede Etkili Faktörler: Nitel
Bir Araştırma
Eğitim Bilimleri
6372.00
Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanında Üretilen Bilginin Eleştirisi: Yerellik ve
Eğitim Bilimleri
Evrensellik Bağlamında Bir İnceleme
16149.00
Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞÇEN
Farklı Antibiyotik Gruplarını İçeren Sentetik Atıksuların Anaerobik Arıtımı
İlköğretim
9966.10
201421D09
1
(D Türü)
201421A202
2
Prof.Dr. Ahmet AYPAY
(A2 Türü)
201421A103
3
(A1 Türü)
4
201421007
Doç.Dr. Engin KARADAĞ
Türkiye'de Eğitim Bilimlerinin Bilimsel Yayın Haritası: Bibliyometrik ve Atıf
Analizi Araştırması
İlköğretim
41936.00
5
201321047
Y.Doç.Dr. Esra DERELİ
Montessori Eğitim Yönteminin 4-5 Yaş Çocukların Sosyal ve Duygusal
Gelişimlerine Etkisi
İlköğretim
62118.72
6
201321A116
Doç.Dr. Asım ARI
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin Okuma Yazmayı
Eğitim Bilimleri
Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi
1294.30
7
201321037
Prof.Dr. Nilüfer ÖZABACI
İnsan Olmak: Duygusal Zekâ ve Aile Geçmişinin Ahlaki Gelişim Üzerindeki
Eğitim Bilimleri
Rolü
14943.00
Özel Gereksinimli Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi için
Akran Destekli Okuma Stratejileri Modelinin Uyarlanması ve Kaynaştırma
Sınıflarında Etkililiğinin İncelenmesi
23389.50
8
201321036
Y.Doç.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
Özel Eğitim
201321D11
9
Doç.Dr. Aytaç KURTULUŞ
Matematik Öğretmen Adaylarına Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamında
Öklidyen ve Öklidyen Olmayan Geometrilerin Öğretimİ
İlköğretim
12763.65
(D Türü)
10
201321018
Doç.Dr. Asım ARI
Ortaokul Toplum Hizmeti Çalışmaları Sosyal Etkinlik Programı
Eğitim Bilimleri
37901.93
11
201321010
Doç.Dr. Eyüp ARTVİNLİ
İngiltere Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Sınıf İçi Kullanım Fonksiyonları
Açısından Öğretme-Öğrenme Süreçlerindeki Rolü
İlköğretim
13.000 €
İlköğretim
100000.00
İlköğretim
68110.00
12
201221029
Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞCEN
İlaç Sanayi Atık Sularının Yukarı Akışlı Dolgulu Yatak Reaktörde Anaerobik
Arıtımı ve Reaktördeki Mikrobiyal Çeşitliliğin Moleküler Yöntemlerle
Araştırılması
13
201021043
Y.Doç.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ
Alüminyum Nitrit (AIN) İnce filmlerin RF Saçtırma Yöntemiyle Üretilmesi
ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
AKTİF ZIRAAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Bölümü
Bütçesi
Y.Doç. Dr. Cenap YILMAZ
Doğu Akdeniz Bölgesinde Dikenli İncir (Opuntia Ficus-İndica [L.] Mill.)
Biyoçeşitliğinin Morfolojik ve Moleküler Olarak İncelenmesi
Bahçe Bitkileri
10000.00
Y.Doç. Dr. Zehra AYTAÇ
Farklı Azot Dozlarının Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinin Verim ve Kalite
Özellikleri Üzerine Etkisi
Tarla Bitkileri
9997.20
Doç.Dr. Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU
Altın Çilekte (Physalis Peruviana) Polyploid Bitki Elde Etme Olanaklarının
Araştırılması ve poliploidlerin Bazı Bitkisel ve Antioksidan Özellikleri
Yönünden Değerlendirilmesi
Bahçe Bitkileri
99783.37
Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA
Aspir (Carthamus tinctorius L.)'de Bitki Sıklığının Verim ve Tohum
Kalitesine Etkisi
Tarla Bitkileri
9665.00
Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA
Bazı Yağ Bitkilerinde Tohum Kalitesini Belirlemek Amacıyla Tohum Güç
Testlerinin Kullanımı
Tarla Bitkileri
99541.26
201423A106
1
(A1 Türü)
201423A105
2
(A1 Türü)
3
201323048
201323A108
4
(A1 Türü)
5
201323040
6
201323038
Y.Doç. Dr. Sergül ERGİN
Çilek (Fragaria x ananassa) Bitkisinde Yüksek Sıcaklık Stresi Sırasında
Sentezlenen Proteinlerin Belirlenmesi
Tarımsal
Bioteknoloji
99976.19
Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU
Çinko Uygulamasının Tuz Stresi Koşullarında Taze Fasulye (Phaseolus
vulgaris L.) Bitkisinin Fizyolojik, Biyokimyasal ve Mineral Element İçeriği
Üzerine Etkisi
Toprak Bilimi
14999.99
Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığı ile Testlenmiş F1 Armut (Pyrus
communis L.) Populasyonunda Mineral Madde İçerikleri ile Hastalığa
Bahçe Bitkileri
Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
8705.22
201323D15
7
(D Türü)
201323A104
8
Doç.Dr. Yasemin EVRENESOĞLU
(A1 Türü)
201323006
9
Prof.Dr. Ece TURHAN
Yüksek Sıcaklık Stresinin Domates Bitkisinde Antioksidan ve Protein
Metabolizmasına Etkileri
Tarımsal
Bioteknoloji
14924.96
Y.Doç.Dr. Sibel SARIÇAM
Eskişehir Sarıcakaya/Mayıslar Bölgesinde Nergis Yetiştiriciliği ve Nergis
(Narcissus sp.) Türlerinin Bölgeye adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma
Bahçe Bitkileri
212995.09
Y.Doç.Dr. Nihal KAYAN
Eskişehir Koşullarında Farklı Toprak İşleme, Ekim Nöbeti Sistemleri ve
Azotlu Gübrelemenin Verim ve Azot Alımı Üzerine Etkileri
Tarla Bitkileri
99817.70
Y.Doç.Dr.Zehra AYTAÇ
Değişik Aspir (Carthamus T.nctorius L.) Genotiplerinin Çinko Etkinliklerinin
ve Farklı Çinko Uygulama Yöntemlerinin Üreli ve Üresiz Koşullar Altında
Tane Çinkosunun Arttırılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Tarla Bitkileri
98726.90
Tarla Bitkileri
95668.50
Tarla Bitkileri
94735.86
Birimi
Bütçesi
(D Türü)
201223C201
10
(C2 Türü)
11
12
201123039
201123033
13
201123029
Y.Doç.Dr. Süleyman Avcı
Onobrychis Cinsi Onobrychis Seksiyonuna ait bazı Endemik Korunga
Türlerinin Kromozom Sayıları, Morfolojileri ve Ploidi Seviyelerinin
Araştırılması
14
201123015
Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU
Buğday Yetiştirilen Kahverengi Orman Topraklarının Verimlilik
Durumunun Belirlenmesi
AKTİF DİĞER BİRİM PROJELERİNİN LİSTESİ
Sıra
Proje No
Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
1
201425005
Doç.Dr. Mehmet KAŞLI
Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde Ev Pansiyonculuğu Araştırması ve Eğitimi
Turizm
18995.00
Doç.Dr. Mehmet KAŞLI
Eskısehır Somut Olmayan Kültürel Mıras Envanterının Çıkarılması ve
Turızme Kazandırılması
Turizm
Fakültesi
81333.00
Y.Doç.Dr. Cihan SEÇİLMİŞ
Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme
Niyetine Etkisi
Turizm
Fakültesi
5132.58
201325C105
2
(C1 Türü)
201325A109
3
(A1 Türü)
4
201318001
Prof.Dr. Ejder OKUMUŞ
Eskişehir’ de Boş Zaman Kültürü
İlahiyat
Fakültesi
24252.22
6
201241020
Dr. Derya ÜSTÜNER
DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen
miRNA Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi
S.H.M.Y.O
97740.00
NOT: Yürürlükteki Toplam Proje Sayısı: 214
2013 Yılında Başlatılan Proje Sayısı: 101
Son güncellenme tarihi: 26 Mayıs 2014
2014 Yılında Başlatılan Proje Sayısı: 49
“F türü” Teşvik Projeleri yukarıdaki listede yer almamıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
696 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content