close

Enter

Log in using OpenID

6306 Sayılı Yasa Gereği Yıkımın Durdurulması Kararının İptali

embedDownload
AV. AYTEKİN TETİK – AV. AHMET AYDIN
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR.
İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI'NA
DAVACI
: ………….. ………….. (T.C. Kimlik No : ………………)
Ethemefendi Cad. …………………….
Erenköy Kadıköy İstanbul
VEKİLLERİ
: Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antettedir.
DAVALILAR
:1-T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Merkez Mh. Basın Ekspres Yolu 33/5 Küçükçekmece İstanbul
2- T.C. Kadıköy Belediye Başkanlığı
Hasanpaşa / Kadıköy / İstanbul
İPTALİNİ İSTEDİĞİMİZ
KARARIN TEBLİĞ TARİHİ : 29.09.2014
TEBLİĞİN KONUSU
: Afet Riski Altında bulunan yapı ile ilgili, idarenin kendiliğinden tüm
yıkım işlemlerini durdurulma kararı.
KONU
: 1. numaralı davalı Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nün
27/Haziran/2014 tarih ve ………../197…. sayılı ve 2. numaralı davalı T.C. Kadıköy Belediyesi’nin
16/07/2014 tarih ve ………-…./211….sayılı yazıları ile davalı idarelerce müvekkilin maliki olduğu
yapı için Riskli Yapı Kararı verilmesine rağmen, davalı idarelerin kendi kararlarına aykırı olarak
"Riskli Yapıda Yıkım İşlemlerinin Durdurulması" kararının öncelikle telafisi mümkün olmayan
zararların doğmasının önüne geçilebilmesi için öncelikle Yürütmesinin Durdurulmasına ve
yargılama sonunda idare tarafından verilen kanuna ve usule aykırı işlemin iptali davasıdır.
AÇIKLAMALAR
:
a) UYUŞMAZLIK İLE İLGİLİ SÜREÇ
1-) Müvekkil İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi … pafta, … ada, … parsel’de kain
….Apartmanının …kat … no’lu bağımsız bölümün maliklerinden biri ve ayrıca adı geçen binanın
apartman yöneticisidir. ( Bkz Ek 1 Tapu Fotokopisi )
2-) Adı geçen bina; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış … Müh. Proje Müş. San. Tic.
Ltd. Şti. tarafından düzenlenen ve ….04.2013 tarih ve … sayılı dilekçe ile “6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında gereği yapılmak üzere İstanbul Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne iletilen riskli yapı tespit raporuna göre "Riskli Yapı" olarak tespit
edilmiştir. ( Bkz Ek 2 İlgili Rapor 1. Davalıdan celp edilecek)
3-) Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nün ….07.2013 tarih ve 50… sayılı yazısına
istinaden T.C. Kadıköy Tapu Müdürlüğü müvekkile, …/07/2013 tarih ve 20… sayılı yazı ile adı geçen
bina için "6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Şerhi" nin yapıldığını bildirmiştir. ( Bkz Ek 3 Tapu
Müdürlüğü Yazısı )
BAĞDAT CAD. NO : 108 K:3 D: 26 FENERBAHCE KADIKÖY İST. TEL : 0216 337 93 25 / 26 FAKS : 0216 338 40 69
AV. AYTEKİN TETİK – AV. AHMET AYDIN
4-) 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7. Maddesinin 6. Fıkrasına istinaden bina
maliklerinden birisi bahse konu Riskli Yapı Tespit Raporuna karşı itirazda bulunmuş ve bu itiraz
İstanbul 1 No’lu Riskli Yapı Tespitine İtiraz Değerlendirme Heyeti'nin ….06.2014 tarih ve
.. numaralı Toplantısı ve …-1 numaralı kararıyla oybirliğiyle reddedilmiştir. ( Bkz Ek 4 Adı
Geçen Karar Metni) Yani, yıkım kararı idarenin de onayıyla kesinleşmiş olmuş, hülasa bu yapının
insandan ve eşyadan derhal tahliyesi mecburi hale gelmiştir.
5-) Akabinde, T.C. Kadıköy Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü ../06/2014 tarih ve ….….14.01 / …-193…-192… nolu yazısı ile hem Müvekkile hem de diğer maliklere adı geçen binanın
maliklerce yıkılması için 60 günlük süre verilmiştir. ( Bkz Ek 5 Adı Geçen Yazı)
6-) Müvekkil ve diğer malikler afet riski altındaki binalarının nihayet yıkılacağını ve can ve mal
güvenliklerinin korunacağını düşündükleri sırada, Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nün
…/Haziran/2014 tarih ve 1552…./1….. sayılı "Riskli Yapıda Yıkım İşlemlerinin Durdurulması"na
yönelik yazısı T.C Kadıköy Belediyesi'ne ulaşmış ( Bkz Ek 6) ve davalı Belediye …/07/2014 tarih ve
8144….-…../211….. sayılı yazı ile keyfiyeti Müvekkilde dahil olmak üzere tüm maliklere bildirmiştir.
( Bkz Ek 7 )
7-) Malikleri şok eden, hukuksal dayanaktan yoksun bu işlemin sebebi Müvekkil ve diğer maliklerce
hem Kadıköy Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'ne sorulduğunda her iki
makamın ilgilileri "Bugüne dek böyle bir uygulama yapılmadığını, keyfiyetin Çevre ve Şehircilik Genel
Müdürlüğü'ne ait olduğunu ve kendilerinin de bu durumu anlamadıkları bu uygulamaya ilişkin bir şey
yapamayacaklarını, kentsel dönüşüm ile ilgili süreçte kendilerinin süreci hızlandırmak üzere istihdam
edildiklerini, yalnız bunun gibi bir yazıyı daha önce hiç görmediklerini..." söylemişlerdir.
8-) Bunun üzerine müvekkil 13 Temmuz 2014 tarihinde hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri İstanbul İl Müdürlüğü'nü muhatap alan ihtarnameyi posta yoluyla
göndermiştir. ( Bkz Ek 8 )
9-) Aradan haftalar geçmesine rağmen herhangi bir cevap alamayan Müvekkil bu kez 15/09/2014
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri İstanbul İl
Müdürlüğü'ne ( Bkz Ek 9 ) ve 15/09/2014 tarihinde Kadıköy Belediye Başkanlığı'na ( Bkz Ek 10 ) elden
dilekçeler vererek davaya konu hukuksuz işlemin durdurulması ve adı geçen binanın yıkım
işlemlerinin kaldığı yerden -içinde yaşayanların özellikle can güvenliklerini öne sürerek- devam ettirilmesini
talep etmiştir.
10-) Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri İstanbul İl
Müdürlüğü ../09/2014 tarih ve 155…/2…. sayılı cevabıyla ( Bkz Ek 11 ) ve yine Kadıköy Belediye
Başkanlığı …/09/2014 tarih ve 215…-2097….sayılı cevabıyla ( Bkz Ek 12 ) bu talebi reddetmiştir.
b) Açıklamalar
1 – Bilindiği üzere Kentsel dönüşüm; yapılaşma sürecinde imar planı bulunmayan ya da imar
planlarına aykırı yapılmış yerlerin, imar planlama faaliyetlerinin temel amaçlarına uygun hale
getirilmesi için iyileştirilmesi, eskiyen bozulan kent dokusunun yenilenmesinin toplu adıdır.
Tanımdan da çıkarılacağı gibi kentsel dönüşümün amacı kent dediğimiz yerleri daha yaşanılabilir
kılmak, estetik bir görünüme kavuşturmak, insan eliyle üretilmiş yapıların arasında sağlıklı ve sosyal
bir yaşam alanı sunmaya çalışmaktır. İdareler, kentsel dönüşümün hizmet ettiği bu amaçlar
doğrultusunda hareket etmekte ve kararlar almaktadır. Yine kentsel dönüşüm, uygulanacağı
bölgelerde kenti yeniden ele alarak düzenli, sağlıklı ve estetik bir duruma getirebilmek için yıkımı,
BAĞDAT CAD. NO : 108 K:3 D: 26 FENERBAHCE KADIKÖY İST. TEL : 0216 337 93 25 / 26 FAKS : 0216 338 40 69
AV. AYTEKİN TETİK – AV. AHMET AYDIN
yeniden yapımı canlandırılması veya yeniden yapılandırılması için proje üretilmesi ve uygulama
yapılmasıdır.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 2. maddesinde riskli
yapıyı; “riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya
ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak
tanımlamıştır. Tanımdan üç çeşit riskli yapı tipi ortaya çıkmaktadır.
 Ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapı.
 Yıkılma riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı.
 Ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı.
Kanun 3. maddesinde riskli yapı tespit yetkisinden bahsetmiştir. İlgili madde gereğince riskli yapıların
tespiti bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları
kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri ve kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça
lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır. Ve sonuç Bakanlığa veya idareye bildirilir. Bakanlık
riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre
içerisinde yaptırılmadığı takdirde, tespit bakanlıkça veya idarece yapılır ya da yaptırılır. Bakanlık
isterse risk tespitini süre vererek idareden de isteyebilir. Bakanlık risk tespitini bizzat kendisi de
yapabilir.
Riskli yapı tespit edildikten sonra bu durum ayni hak ve şahsi hak sahiplerine bir ‘risk tespit raporu’
ile bildirilir. Risk tespit raporu hak sahiplerine tebliğ edildiğinden itibaren 15 gün içinde bu rapora
itiraz etme hakları vardır. Bu itiraz, riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe bir dilekçeyle yapılır.
Eğer verilen süre içerisinde itiraz edilmezse risk tespit raporu kesinleşir ve İdare, hak sahiplerine, 60
günden az olmamak üzere riskli yapının yıktırılması için bir süre verir. Risk tespitine itiraz edilmiş ve
yapılan itiraz reddedilirse riskli yapı yine tespiti kesinleşmiş olur ve ilgili Müdürlük gerekli
tebligatların yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını idareden ister. Riskli yapı tespitinin
kesinleşmesi veya yıkım kararının tebliği ile birlikte bu idari işlemler için 30 günlük idari iptal davası
açma süresi başlar.
2 – Davalı idare, Mahkemelerin yetki ve görevine giren konuda yetkisiz bir şekilde karar vermiştir.
Şöyle ki; Riskli yapı tespit edildikten sonra bu durum ayni ve şahsi hak sahiplerine bir ‘risk tespit raporu’
ile bildirilir. Risk tespit raporu hak sahiplerine tebliğ edildiğinden itibaren 15 gün içinde bu rapora
itiraz etmesi sonucunda itirazın reddi ve/veya süresinde itiraz etmemesi veya hiç etmemesi
neticesinde kesinleşen yıkım kararına karşı başvuru merci ancak idare Mahkemesi olup, idare
mahkemesi yürütmeyi durdurma, iptal dahil her türlü kararı vermekte yetkilidir.
Ancak mahkeme kararı ile durdurulabilecek yıkım kararı, davalı idarece hiçbir gerekçe ileri
sürmeden, çelişkili ve belirsiz cevap verilerek durdurulmuştur.
3-) 6306 sayılı kanunda Yasa Koyucu o kadar hassas davranmıştır ki "Çeşitli Hükümler" başlıklı 8.
Maddesinin 3. fıkrası; riskli yapıların yıkım iş ve işlemlerinin engellenmesinin açıkça bir suç
olduğunu belirtmiştir. Yasa koyucu gerek idarenin gerekse de özel şahısların yapacakları ve bir nevi
keyfi uygulamalarla suistimale açık uygulama sorununu bu şekilde halli yoluna gitmiştir. 6306 Sayılı
Kanunun
BAĞDAT CAD. NO : 108 K:3 D: 26 FENERBAHCE KADIKÖY İST. TEL : 0216 337 93 25 / 26 FAKS : 0216 338 40 69
AV. AYTEKİN TETİK – AV. AHMET AYDIN
Çeşitli hükümler
MADDE 8
(3) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemleri ile değerleme
işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/09/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların
tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine
getirmeyen kamu görevlileri hakkında, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri
uygulanır.
Yine AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN
UYGULAMA YÖNETMELİĞİ'nin "Riskli Yapıların Yıktırılması" başlıklı 8. maddesinin 4. fıkrası da
aynı hususu açıkça ortaya koymaktadır:
"Riskli yapıların yıktırılması
MADDE 8 – (Değişik:RG-2/7/2013-28695)
(4) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler
hakkında İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların
tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine
getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin hükümleri
uygulanır."
4 - Yasa Koyucunun bu kadar hassas yaklaştığı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi
hakkındaki kanun ve uygulama yönetmeliklerine aykırı olarak ve hiçbir gerekçe ileri sürmeden ve
daha önemlisi hangi yetkiye dayanarak aldığı belli olmayan “riskli yapıda yıkım işleminin
durdurulması” kararı hukuksal anlamda yok hükmündedir ve işbu kararın iptali gerekmektedir.
5 - Afet riski altında olduğu bilimsel raporlarla kesinleşmiş olan yapının hangi saikle yıkımının
durdurulduğu belirtilemeden tamamen keyfi ve bilimsel verilerden uzak olan idarenin bu işlemi
yargının görev alanına girmekte olup görev idare tarafından gaspı yapılmıştır.
c) Yürütmeyi Durdurma
Afet riski altında olduğu bilimsel raporlarla kesinleşmiş olan İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Erenköy
Mahallesi, … pafta, … ada, .. parselde kain …. apartmanının yıkım işlemlerinin, davalı İdarelerce
hukuka ve ilgili yasal mevzuata aykırı olarak durdurulması; müvekkil dahil 11 (onbir) bağımsız bölüm
maliki ve/veya kiracıları ve birlikte yaşadıkları aile fertlerinin can ve mal güvenliklerini tehlikeye attığı
ve gecikilmesi halinde telafisi imkansız sonuçlara ve mağduriyetlere yol açacağı Sayın Mahkemenizin
de malumu olduğundan, mümkün olan en kısa sürede 1. Numaralı davalı idarenin "Yıkım İşlemlerinin
Durdurulması" yönündeki 27/Haziran/2014 tarih ve 155…./1… sayılı ve 2. Numaralı Davalının
16/07/2014 tarih ve 814…-…./2….. sayılı hukuksuz ve yasal dayanaktan yoksun işlemlerinin
Yürütmesinin Durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.
Kanuna aykırı olarak “Tespiti Yapılan Riskli Yapının Yıkılması Kararının” Durdurulması işlemi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelere ait bir yetki söz konusu değildir. Yasama ve
yargının görev alanına giren ve bir nevi görev gaspı olarak nitelendirilebilecek ve hangi saikle
BAĞDAT CAD. NO : 108 K:3 D: 26 FENERBAHCE KADIKÖY İST. TEL : 0216 337 93 25 / 26 FAKS : 0216 338 40 69
AV. AYTEKİN TETİK – AV. AHMET AYDIN
neden yıkım kararının durdurulduğu belli olmayan tek taraflı İdarenin işlemine huzurdaki
davanın ikamesini zorunlu kılmıştır.
HUKUKİ NEDENLER
: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun, Adı geçen Kanunun Uygulama Yönetmeliği, İyuk, ve sair yasal mevzuat.
SUBUTİ NEDENLER
: Ek. 1, Ek.2, Ek.3, Ek.4, Ek.5, Ek.6, Ek.7, Ek.8, Ek.9, Ek.10, Ek.11, Ek.12
bilirkişi incelemesi , idareye ait dosya , yıkım kararı , vb her türlü nesnel kanıt.
SONUÇ VE İSTEM
: Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan nedenler ve Sayın Başkanlığınızın
resen göz önünde bulunduracağı nedenlerle;
1-) Afet riski altında olduğu bilimsel raporlarla kesinleşmiş olan İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Erenköy
Mahallesi….. pafta, …. ada, …. parselde kain ………. Apartmanının yıkım işlemlerinin, Davalı
İdarelerce hukuka ve ilgili yasal mevzuata aykırı olarak durdurulması; müvekkil dahil 11 (onbir)
bağımsız bölüm maliki ve/veya kiracıları ve birlikte yaşadıkları aile fertlerinin can ve mal
güvenliklerini tehlikeye attığı ve gecikilmesi halinde telafisi imkansız sonuçlara, belki de ölümlere
sebep olması muhtemel mağduriyetlere yol açacağı Sayın Başkanlığınızın da malumu olduğundan,
mümkün olan en kısa sürede 1. numaralı Davalı İdarenin "Yıkım İşlemlerinin Durdurulması" yönündeki
27/Haziran/2014 tarih ve 15……./1……….. sayılı ve 2. Davalı idarenin 16/07/2014 tarih ve ……….………/2……….4 sayılı hukuksuz ve yasal dayanaktan yoksun işlemlerinin Yürütmesinin
Durdurulmasına,
2-) Kanun koyucunun 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu
çıkarmaktaki amacı; adı geçen kanunun "Amaç" başlıklı 1.Maddesinde belirtildiği üzere:
‘Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların
bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama
çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.’
Şeklinde kanunun amacının ne olduğu belirtilmişken, davalı idarelerin bu hukuksuz ve yasal
dayanaktan yoksun "Yıkım İşlemlerinin Durdurulması" yönündeki işlemleri ile kanunun amacı olan
"...fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama..." hakkını Müvekkil dahil tüm
malikler ve bu binadan yararlananların elinden aldığı, Müvekkil ve diğer maliklerin birlikte
yaşadıkları yakınlarının can ve mal güvenliğini tehlikeye attıkları aşikar olduğundan, hülasaa henüz
bir kaç ay önce Riskli olduğuna dair kesinleşmiş raporu bulunan bina üzerindeki Riskli Yapı Kavramını
ilga eden bu kararın ardından olası bir afetin çok sayıda ailede can ve mal kaybına yol açma ihtimali
olduğundan, idarenin yaptığı işlemlerin yargının yetki ve görevinde olup idare tarafından yetki gaspı
yapıldığından, karara hiçbir gerekçe göstermediğinden, yetkisi dışında kendiliğinden bu derece keyfi
bir karar alan davalı idarelerin davaya konu İdari İşlemin İptaline,
Yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalı idarelere müştereken yükletilmesine karar
verilmesini talep ederiz.13.10.2014
Saygılarımızla,
Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN
BAĞDAT CAD. NO : 108 K:3 D: 26 FENERBAHCE KADIKÖY İST. TEL : 0216 337 93 25 / 26 FAKS : 0216 338 40 69
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content