close

Вход

Log in using OpenID

1 3 HAL 2014 - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
AKÇAABAT KA YMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim Müdiirli.iğü
-
1 3 HAL 2014
Say ı : 99349730 -77414.-4 z.6
Konu: Mes leki Ça lı şmal ar
..... ..... ... ..... ... ......... ..... .... MÜDÜRLÜG" E
İl gi : a) MEB İlkö ğretim Kurumları Yönetmeli ği.
b) MEB Oıiaöğretim Kurumları Yönetm e li ğ i .
c) 12 Haziran 2014 tarihli ve 99349730.774/4400
say ılı Kaymakamlık Olunı.
Temel Eği tim kurum l arında ve Oıiaö ğret im kurumlarınd a görev yapan Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi, Arapça ve İm am-Hatip Liselerind e görev li tüm id arec i ve öğretmenl erin mesleki
ça l ışma l arına yö nelik Ek ' te ycr alan "Haziran 20 14 Mes lek i Çalı ş ma Pro gramı " h azırlanmı ş ve
program doğ rultu s unda 16-30 Haz iran 20 14 tarihl eri aras ınd a beliliil en mesleki çalışmaların
titi zlikle yapı l ma s ı gerekmektedir.
Bi lgil erini z ve ge reği n i önemle ri ca ederim.
Mi ll i Eğ itim Müdürü
EKLER
1 -Kaymakamlık
Oluru
2-Program (9 Sayfa)
cı
Adet)
DAGITIM
- İl koku l Müdürlükl erine
-Ortaokul Müdü rlük lerine
-İm am -H a tip Lisesi Müdür lü ğ üne
Akçaaba/ Kaymakam /ığ ı İ/çe Milli Eğitim Müdürlüğü Aymıtıli B ilgi: j\;flKjNCj(Şube Müd.)
Te l: (O -/62) 228} 084-22 Faks .' (0462) 2282490
N. ÖZMEN
( Sej)
internet adresi:akcaabat-l71eb. gov.tr
T.c.
AKÇAABA T KA YMAKAMLIGI
İlçe Milli Eği tim Müdürlüğü
Sayı: 99349730.774/ 44 00
Konu: Mesleki
1 2 HAZ 2014
Çalışmalar
KA YMAKAMLIK MAKAMINA
İl gi : a) Milli Eğitim Bakanlı ğı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Milli
Eğitim Bakanlı ğ ı Ortaöğre tim Kuruml a rı Yönetme li ğ i .
İl gi Ca) yönetmeli ğin 98. ve ilgi Cb) yö netm eli ğin 87 .maddes inde İlkö ğretim ve Ortaö ğretim
kurumlarında
görevli yönetici ve öğretmen l erin genel kü ltür, özel alan eğitimi ve pedagojik
bilgi ve görgülerini artırmak , yeni beceriler kazanmak, eğitim ve
ö ğ re ti md c kar şıl aş ıl a n problemlerc çözüm y oll a rı bu lmak. öğ re n c il e rin ve çevrenin ihtiyaçlarına
göre plan ve program lar h az ır l am a k ve uygulamak am ac ı y l a derslerin b aş l an gıcın a kadar; y ıl
içinde ise y ıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışmalar yap ılacağı, ilgi Cb)
yön etm e li ğ in 87.maddesinde mesleki çalışmalardan azami verim elde edilebilmesi için okulun ve
çevrenin ihtiyaçl arına göre bu çalışmal arın oku l ortamı dışında ilgili eğitim oıtaml arında da
gerçekl e ş tiril eceği belirtilmektedir.
İl gi Ca) 'Ve ilgi Cb) yönetmeli kJerin ilgili maddel erind e konu edil en ve 2013-2014 eğitim
ö ğre ti m yılınd a derslerin kesimi tarihinden Temmuz ayının ilk i ş gününe kadar İlkö ğretim ve
Ortaöğret im Kurumlarında görev yapan Din Kü ltürü Ahl ak Bi lgisi, Arapça, ve İmam-Hatip
Liselerinde görev yapan tüm ö ğre tmenl e rin mes lcki çalı ş mal a rına yöne lik Ek ' te yer alan "Haziran
20 14 Mesleki Ç a lı ş ma Progr amı " haz ırl anmı ş ve program do ğ rultu s und a 16-,3Q Haziran 2014
tarih leri a ras ınd a
prog ramda belirtil en okull arda yap ılm as ı Müdürlüğümüzce uyg un
görülmekt dir.
M a k aml a rı n ı zca da uygun görülm es i halind e o lurl a rı nıza arz ederim.
formas yon
a l an l arında,
Milli
Eğ itim
Müdürü
OLUR
.. .. /06/2014
o1Jtv)
Abdul Rauf ULUSOY
Kaymakam
Akçaabat Kaymakamfığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ayruıtılt Bilgi: M İKİNCİ (Şube Müdürü)
Tel: (O 462) 2281084-102 Faks: (0462) 2282490
H ÖZMEN (Şef)
e-posta:[email protected] gov.tr
internet adresi:akcaabat-meb.gov. tr
EK-l
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Din ÖVretimi Genel Müdürlüvü
iLKÖGRETİM VE ORTAÖGRETİM KURUMLARı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BiLGİSİ, ARAPÇA VE
iMAM HA TİP LiSELERİ ÖGRETMENLERİ
"HAZİRAN 2014 MESLEKİ ALI MA" PROGRAMI
ETKiNLiGiN DAYANAGl: ilköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
ETKiNıiGiN ADI: imam Hatip Liselerinde görev yapan tüm öğretmenler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Temel Dini Bilgiler,
Kur'an-ı
Kerim, Hz. Muhammed (s.a .v.)'in
Hayatı
ve Arapça
öğretmenleri
Haziran 2014 Mesleki
Çalışmaları
ETKiNLiGiN AMAÇLARı:
Eğitimin niteliğini geliştirmek
ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak,
Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme
kriterlerinde
öğretmenlerin
bilgi ve tecrübe
paylaşımında bulunmalarını sağlamak,
Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,
Eğitim-öğretim uygulamalarındaki
iyi örneklerin
paylaşılmasını sağlayarak
özgün
çalışmaları geliştirmek,
ETKiNLiGiN SÜRESi
Mesleki
çalışmaların
süresi 40 saattir.
Çalışma
verilmiştir.
takvimi Ek-2, 3,4 ve S'teki tablolarda
ETKiNLiGiN HEDEF KiTLESi
ilköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça ve imam Hatip Liseleri tüm
öğretmenleri
A. ETKİNLİGİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR
1. Mesleki
çalışmaların
tedbirler alacak,
2. Mesleki
etkin ve verimli
uygulanması
çalışmaların yapılacağı
çalışmalar,
için ilçe milli
Yıl
sonu
Ek-2, 3 ve 4'de belirtilen
öğretmenler
kurulu
müdürleri ve okul müdürleri gereken
okullar veya salonlar öğretmenlere
çalışma
okullarda ya da uygun ortamlarda komisyonlar/çalışma
3.
eğitim
toplantıları
mesleki
zamanında
ilan edilecektir.
takvimine uygun olarak bütün il ve ilçelerde, belirlenen
grupları
çalışmaların
halinde gerçekleştirilecektir.
saatleri
dışında planlanacaktır.
4. İl merkezlerindeki ve ilçelerdeki çalışma grupları en fazla 25 öğretmenden oluşacaktır. Öğretmen sayısı 2S'i aşınca
yeni grup/gruplar
oluşturulacak
ve
öğretmenler
gruplara
eşit
olarak
ayrılacaklardır.
5. Ek-2 ve 3 'te verilen konular çerçevesinde tablodaki her bir ders, konu
müzakere edilecektir.
6. Her
Gerektiğinde
komisyon/çalışma
dersler ve seminerler için belirlenen günlerde
grubu kendi içinden bir
toplantılarında tartışılan
ve müzakere edilen
başkan
konuların
7. Komisyonlar /
üzere
gibi
öğretmenlerin
çalışma gruplarındaki
ana fikrini veya
sonuçları
tek tek
değişiklik yapılabilecektir.
toplantı sonuçları
Görüşler
ile temel
ve öneriler
isimleri belirtilmeyecek sadece müzakerelerin neticesi
müzakere
alınarak
dikkate
ve bir raportör seçecektir. Raportörler,
çözüm önerilerini maddeler halinde kayda geçerek rapor edecektir.
toplantılarında olduğu
başlıkları
a.
Dersin Öğretim Programı ve Kazanımlarıyla İlgili Görüşler
b.
Dersin Öğretiminde Uygulanan Öğretim Yöntem ve Teknikleriyle İlgili Görüşler
c.
Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri İle İlgili Görüşler
sorunları
yazılırken
ve
zümre
yazılacaktır.
rapor haline getirilirken her bir ders için
aşağıdaki başlıklar altında toplanacaktır:
çalışma
ayrı ayrı
olmak
d. Okul İçi ve Dışı Sosyal- Kültürel Etkinliklerle İlgili Görüşler
e.
SınıfYönetimi , Öğrencilerle iletişim ve Akademik Başarının Arttırılmasıyla ilgili Görüşler
f.
Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili Görüşler
g.
Ö ğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile İlgili Görüşler
8. İmam Hatip Liselerinde okutulan kültür dersleri ek 4 ' teki tabloda belirtildiği gibi konu eksenli olarak çalışılacaktır.
(Örneğin sözel derslerin tamamı konu eksenli olarak haftada beş gün ele alınacaktır.) Ayrıca kültür dersleri
öğretmenleri Ek-S 'te belirtilen seminerlerin ilk gününe katılacaklardır .
.9. ilçe Komisroııları lçallşma gruplarlılın müzakere raporlan, }Iıliwrıda belirtilen esaslar
çerçeltesinde en ."/On şekli verilerek tek bil' word dosvasında iı Jlilli Eğitim IV[üdürlÜklerine (din
Öğretimimlen sorumlu birimlere) E'LEKTRONİK ORTA ı\tlDA VE' YAZ/LI OLARAK
23 HAZİRAN 2014 PAZARTKÇj gününe kadar iltliidürlüğÜmüz kultur61@.)neb.gov.tr
ve
[email protected] internet adreslerine arrı arn gÖnderilecektir.
10. Komisyonlardan gelen mesleki çalışma raporları illerdeki din
öğretiminden
sorumlu birimlerce
iı Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarda Ek-5'te belirtilen serbest
etkinlikler günlerinde
i
çalışılarak birleştirilecek
ve tek bir rapor haline getirilecektir. Komisyon
çalışma gruplarının raporları birleştirilirken
başlıklar altında
her bir dersin raporu
yukarıda
belirtilen
bir araya getirilecek, tekrarlar alınmayacak ve farklılıklar korunacaktır.
11. İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki din öğretiminden sorumlu birimler söz konusu raporları il
adı verilen tek bir klasörde toplayacak ve [email protected] adresinden Din Öğretimi
Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderecektir. Gönderilen klasörde Ek-2, Ek-3 ve Ek4 'te belirtilen mesleki
çalışmaların
raporları
üç
ayrı
word
dosyası
olacak
şekilde
birleştirilecektir.
12. Ek-5 'te belirtilen seminerlerin planlanmasında
üniversiteler (Eğitim Fakülteleri ve İlahiyat
,
Fakülteleri), mü[tülükler, belediyeler ve sivil toplum
kuruluşları
ile
işbirliği yapılabilecektir.
13. İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki din öğretiminden sorumlu birimler haziran ayı mesleki
çalışma programı
için
ve komisyon
eğitimin verimliliğini
ve
raporlarının değerlendirmesini
niteliğini arttırmaya
yönelik
yaparak 2014-2015
çalışmalar
öğretim yılı
planlayacak, tedbirler
alacaktır.
2
EK-2
İLKOKULLAR , ORTAOKULLAR VE İMAM HATİp ORTAOKULLARı
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
(Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Kur'an - ı
Kerim, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in
Hayatı,
Temel Dini Bilgiler ve Arapça)
BİRİNCİ HAFTA
A. ETKİNLİcİN İÇERİcİ VE HER BİR DERS İçİN MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
i. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde
gerçekleştirildiği , hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere
edilmesi
2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek
ders işlenişlerinin paylaşılması
3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı,
paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi
4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin
değerlendirilmesi
5.
Sınıf
Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm
önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek
çalışmalar
Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve
tekniklerinin görüşülme s i
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar,
başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) ile öğrencilerin
istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v.s.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi
B. HAFTALıK ÇALIŞMA TAKVİMİ
6.
C.
BİRİNCİ
Tarih
HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma
Çalışma
Saati
Süresi
Dersler
4
09.0013 .00
Hz.
Muhammed
(s.a.v.)'in
16.06.2014
Pazartesi
i
Çalışma
Çalışmaya
Yapılacak
Katılacak
Öğretmenler
Okul
Hayatı
Ayyıldız
İlkokul-Ortaokul
ve Liselerimizde görev yapan KKerim,
Arapça, Peygamber Efendimizin Hayatı ve Temel Dini
Bilgiler dersini veren ögretmenler.
İmam
Hatip
Ortaokulu
Ayyıldız
17.06.2014
Salı
4
09.0013.00
Din Kültürü
ve Ahlak
Bilgisi
İmam
İlkokul-Ortaokul
ve Liselerimizde görev yapan KKerim,
Arapça, Peygamber Efendimizin Hayatı ve Temel Dini
Bilgiler dersini veren ögretmenler.
Hatip
Ortaokulu
Ayyıldız
i 8.06.20 i 4
Çarşamba
4
09.0013.00
Kur ' an-ı
Kerim
İmam
İlkokul-Ortaokul
ve Liselerimizde görev yapan K.Kerim,
Arapça, Peygamber Efendimizin Hayatı ve Temel Dini
Bilgiler dersini veren ögretmenler.
Hatip
Ortaokulu
Ayyıldız
19.06.2014
Perşembe
4
09.0013 .00
İmam
Arapça
İlkokul-Ortaokul
ve Liselerimizde görev yapan KKerim,
Arapça, Peygamber Efendimizin Hayatı ve Temel Dini
Bilgiler dersini veren ögretmenler.
Hatip
Ortaokulu
Ayyıldız
20.06.2014
Cuma
NOT: Çalışma
belirlenecektir.
4
09.0013 .00
Komisyonları
Temel Dini
Bilgiler
(Komisyon
İmam
İlkokul-Ortaokul
ve Liselerimizde görev yapan K.Kerim,
Arapça, Peygamber Efendimizin Hayatı ve Temel Dini
Bilgiler dersini veren ögretmenler.
Hatip
Ortaokulu
Başkanı
ve
yardımcısı,
Raportör) okul idaresi
tarafından
3
EK-3
ANADOLU İMAM HA Tİp liSELERİ
MESLEK DERSLERi
MESLEKi ÇALIŞMA PROGRAMI
BİRİNCİ HAFTA
A. ETKİNLİ(;İN İÇERİ(;İ VE HER DERS İçİN MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
ı . Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde
gerçe kle ş tirildi ğ i , hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorun larla karşılaşıldığının müzakere
edilmesi
2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile
örnek ders işlenişlerinin paylaşılması
3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ,
paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi
4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimlili ğ i artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel
etkinliklerin değerlendirilmesi
5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi ; derslerin i ş leni ş i sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm
önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek
çalışmalar
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve
teknikl erinin görü ş ülm es i
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar,
başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) ile
öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v.s.) tespit edilmesi,
değerlendirilmesi .
BİRİNcİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalış
Tarih
ma
Saati
16.06.2014
Pazartesi
17.06.2014
Salı
18.06.2014
Çarşamba
19.06.2014
Perşembe
20.06.2014
Cuma
NOT: Çalışma
belirlenecektir.
4
Çalışma
Süresi
09.0013.00
Çalışmanın
Dersler
Yapılacağı
Kerim
&Tefsir
Kur ' an - ı
4
09.0013 .00
Temel Dini
Bilgiler & Fıkıh
& Hitabet ve
Mesleki
Uygulama
4
09.0013 .00
Siyer & Hadis
& İslam Tarihi
4
09.0013.00
Arapça
4
09.0013 .00
Kelam & Dinler
Tarihi
Komisyonları
Çalışmaya Katılacak
Öğretmenler
Okul
(Komisyon
,
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Başkanı
ve
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan
tüm Meslek Dersleri Öğretmenleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan
tüm Meslek Dersleri Öğretmenleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan
tüm Meslek Dersleri Öğretmenleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan
tüm Meslek Dersleri Öğretmenleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan
tüm Meslek Dersleri Öğretmenleri
yardımcısı,
Raportör) okul idaresi
tarafından
4
EK-4
ANADO LU İMAM HATİp liSELERİ
KÜLTÜR DERSLERİ
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI
BİRİNCi RAFT A
B. ETKİNLİGİN İÇERİGİ VE HER DERS İçİN MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
İmam Hatip Liseleri Kültür Dersleri; Sözel Dersler, Sayısal Dersler, Yabancı Dil, Spor ve Sanat
Dersleri o larak dört kategoride ele alınacaktı r. Bu derslerle ilgili Mesleki Çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilen
konu lar çerçevesinde günlere taksim edilecektir. Farklı dersler tek tek görüşülerek aynı konu ekseninde
müzakere edi lecek ve sonuçlar dersin adı belirtilerek kısaca rapora yansıtılacaktır.
i . Öğretim Programı ve Kazanımlar: Derslerin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde
gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere
edilmesi
2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek
ders işlenişlerinin pay l aşılması
3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı,
paylaşımı ve bu materyallerin değerlendiri l mesi
4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel
etkinliklerin değerlendirilmesi
5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm
önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek
çalışmalar
6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve
tekn iklerinin görüşülmesi
7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki ge l işimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar,
başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyaııeri, CD ve internet adresleri v.s.) ile öğrencilerin
istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v.s.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
BİRİNCİ HAFTA MESLEKİ ('ALıŞMA TAKVİMİ
Tarih
16.06.2014
Pazartesi
17.06.2014
Sal ı
18.06.2014
Çarşamba
19.06 .2014
Perşembe
20.06.2014
Cuma
NOT: Çalışma
belirlenecektir.
Çalışma
Çalışma
Saati
Süresi
4
09.0013.00
4
4
4
4
09.0013.00
09.0013.00
Çalışmanın
i
Yapılacağı
Dersler
Öğretim Programları
Kazanımları
ve
Öğretim Yöntem -
Teknikleri ve Materyal
Kullan ı mı
SınıfYönetimi
Akademik
ve
Başarı
Okul
Anadolu
İmam Hatip
Lisesi
Anadolu
İmam Hatip
Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde
görev yapan tüm KültUr Dersleri
Öğretmenleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde
görev yapan tUm Kültür Dersleri
Anadolu
Hatip
Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde
görev yapan tüm KültUr Dersleri
09.0013 .00
Ölçme Değerlendirme
ve Mesleki Gelişim
İmam
ve
Öğretmenleri
Anadolu
Hatip
Lisesi
İmam
Başkanı
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde
görev yapan tüm Kültür Dersleri
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde
görev yapan tüm Kültür Dersleri
Sosyal Kültürel
Etkinlikler
(Komisyon
Öğretmenler
Anadolu
İmam Hatip
Lisesi
09.0013.00
Komisyonları
Çalışmaya katılacak
yardımcısı,
Öğretmenleri
Öğretmenleri
Öğretmenleri
Raportör) okul idaresi
tarafından
----~------~~------------~~-------------------------------------------EK-~
DİN KÜL TÜRÜ VE AHLAK BİLGİsi, ARAPÇA VE İMAM HA TİP LİsELERİ
MESLEK DERSLERi ÖGRETMENLERi MESLEKi ÇALIŞMA PROGRAMI
MESLEKİ GELİşİM SEMİNERLERİ
iKİNCi HAFTA
ETKİNLİ(;İN İÇERİ(;İ VE UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
A.
1. Mesleki
Gelişim
Seminerleri,
aşağıda
belirtilen
çalışma
takvimine uygun olarak tüm il ve ilçelerde, uygun
görülen salonlarda herhangi bir aksamaya mahal vermeden
2.
Mesleki
Gelişim
Semineri
aşağıda
gerçekleştirilecektir.
verilen program çerçevesinde planlanacak ve
uygulanacaktır. Gerektiğinde
günlerde değişiklik yapılabilecektir.
3.
Seminerlerin organizasyonu, salonların düzeni ve fiziki ortamı katılımcı öğretmenlerimizi memnun edecek
şekilde
tanzim edilecektir.
4. Seminerlerde
eğitim
görevlisi olarak
alanında
uzman ve özgün
çalışmaları
olan
öğretmenlerden yararlanıldığı
gibi üniversiteler (Eğitim Fakülteleri ve ilahiyat Fakülteleri), müftülükler ve sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği yapılacaktır.
5.
İmam Hatip Liseleri kültür dersleri öğretmenleri Ek-S'te belirtilen seminerlerin ilk gününe katılacaklardır.
Katılımcı öğretmenlerin sayısına
halinde
göre bu seminerler birkaç güne
gerçekleştiri l ebilecektir.
yayılabilecek
veya
farklı
salonlarda gruplar
İKİNCİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
~
Çalı
Tarih
şma
Saat
i
Çalış
Çahşma Konuları
ma
Süresi
Eğitimde
Etki li
İletişim ve Sınıf
Yönetimi
~
o-
.-en
a
~ ~
Okul Yönetimi
tarafından
belirlenecektir.
c
c
4
C"'lı:ı....
N
~
i
c
c
0\
c
Eğitimde İdeal
Öğretmen ve
Rehberlik
Çahşmanın
Yapılacağı
Okullar
Anadolu İmam
Hatip Lisesi ve
Ayyıldız İmam
Hat~ Ortaokulu
Anadolu İmam
Hatip Lisesi ve
rri
<ı.>
C"'J
Semineri verecek
olan Öğretim
Görevlisi
Okul Yönetimi
Ayyıldız İmam
tarafından
Hatip Ortaokulu
belirlenecektir.
Seminere
katılacak
öğretmenler
İlkokul- Ortaokul
Liselerimizdeki Din KüL. Ve
Ahlk. BiL. Öğrt- İmam Hatip
Ortaokullarında Kur'an-ı
Kerim, ArapçaPeygamberimizin Hayatı ve
Temel Dini Bilgiler
Öğretmenleri- İmam Hatip
Liselerindeki Tüm
Öğretmenler.
İlkokul- Ortaokul
Din Öğretiminde
Materyal Hazırlama
ve Geliştirme
Kur'an-ı
Kerim
Öğretimi (Metotlar,
sorun lar ve öneriler)
Eğitimin Niteliğini
.....c
Arttıracak
i
o
o
0\
o
Tedbirler
(Okulun tüm
Hatip Ortaokulu
tarafından
Hatip Lisesi ve
Ayyı ldız İmam
Hatip Ortaokulu
Öğretmenleri- İmam Hatip
Liselerindeki Tüm
Öğretmenler.
belirlenecektir.
Öğrenci Disiplini ve
Zararlı
i
o
o
0\
o
Alışkanlıklardan
Korunma
ekte
Kendi
Okulunda
Kendi Oku lunda
Kendi
Okulunda
Kendi Okulunda
Kendi
Okulunda
Yo ll arı
Kaynak kullanımı ve
film izleme
4
Kendi Okulunda
katılacaktır.)
.....c
lıstesı
Okul Yönetimi
Ortaokullarında Kur'an-ı
Kerim, Arapça Peygamberimizin Hayatı ve
Temel Dini Bilgiler
öğretmenleri
o
o
M
NOT: Film
Ayyıldız İmam
Liselerimizdeki Din KüL. Ve
Ahlk. BiL. Öğrt- İmam Hatip
Din Öğretiminde
o
o
M
4
tarafından
belirlenecektir.
Anadolu İmam
Hatip Lisesi ve
~--~~=~=~l----~---tAA~n~a;tdo~l~ulİ;;m;;a;;m~
4
4
Oku l Yönetimi
sunulmuştur.
7
(*)Önerilen Filmler
Kara Tahta
Dalga: Dennis Ganzel
Sınıf:
Laurent Cantet 2009
Tarih Öğrencileri: Nicholas Hutner 2006
Sınav: Ömer Faruk Sorak 2006
Machuca: Andres Wood 2004
Utanç: Hana Makhmalbaf 2007
Mona Lisa Tebessümü : Mike Neweli
Ölü Ozanlar Derneği: Yönetmen Peter Weis 1988
Sevgili Öğretmenim: Yönetmen James Ciaveli
Kasaba: Nuri Bilge Ceylan 1997
Kara Tahta: Somira Makhmalbaf
400 Darbe: François Truffaut
Şöhret
: Kevin Williamson
Ron Clark Story : Randa Haines 2006
Özgürlük Yazarları: Richard La Gravenaze
Hayat Okulu: William Dear
8
İMAM HATİp LİsESİ MESLEK DERSLERİ ÖGRETMENLERİ
LİsT ESİ
1
15731772508
AHMET
KURTKAYA
Oğretmen
I.H.L. Meslek
Dersleri
Akça abat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
2
56497497236
ALİ
ÖZKURT
Oğretmen
İ.H.L. Meslek
Dersleri
İmam Hatip Lisesi
Akçaab at Anadolu
3
14399194448
ARIF
TOPÇU
Oğretmen
I.H.L. Meslek
Ders leri
Akçaabat Anadolu
İmam Hat ip Lisesi
4
70246039584
BILAL
GAYDAN
Öğretme n
I.H.L. Meslek
Dersleri
Akçaabat Anadolu
İmam Hatip Li sesi
5
41219030730
FERASET
HıÇYILMAZ
Oğretmen
I.H .L. Meslek
Dersleri
Akçaabat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
6
62458298958
HACı
BEKIRYAZıCı
Öğretmen
I.H.L. Meslek
Dersleri
Akçaabat Anadolu
İmam Hatip Li sesi
SALİ H
7
12809965404
HAKKı
OZTURK
Oğretmen
I.H .L. Meslek
Dersleri
Akçaabat Anad olu
İmam Hatip Lisesi
8
66445175222
HARUN
ŞAHIN
Oğretmen
I.H .L. Meslek
Dersleri
Akçaab at An adolu
İmam Hatip Lisesi
9
51652659436
HASAN
YILMAZ
Öğretmen
I.H .L. Meslek
Dersleri
Akçaabat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
10
45136876594
HILAL
ODABAŞı
Öğretmen
İ.H .L. Meslek
Akça abat Anadolu
Dersleri
İmam Hatip Li sesi
11
66574170006
KEMA L
KOCAMAN
O ğ retmen
I.H .L. Meslek
Dersleri
Akçaabat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
12
48283075940
MUSTAFA
YETIM
O ğ retmen
I.H .L. Meslek
Ders leri
Akçaab at Anadolu
İm a m Hatip Lisesi
13
41713990868
SALİH
OGUZ
Öğ retme n
İ . H.L. Mes lek
Dersleri
Akçaabat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
14
37214140406
YUNUS
DOKSANOG LU
Oğretmen
I.H .L. Meslek
Dersleri
Akçaabat Anado lu
İm am Hatip Lisesi
15
21812675798
ZULKIF
OZER
Oğretmen
I.H.L. Meslek
Dersleri
Akça abat Anadolu
İmam Hatip Li sesi
İM AM HATİp LİsESİ KÜLTÜR DERSLE Rİ ÖGRETME N L ERİ
LİsTESİ
1
12086993480
ADNAN
BALABAN
Öğretmen
Matematik
Akça abat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
2
3439 7233970
AHMET
YILMAZ
Ö ğ retmen
Rehberlik
Akça abat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
3
6735713 5816
ALİ
B AŞ
Ö ğ retm e n
Beden
4
424 78965252
AYLA
ÇERGEL
Oğret men
Biyoloji
Akça abat Anadolu
İm am Hatip Li sesi
5
347062363 26
AYŞE
ONAY
O ğ retmen
Matematik
Ak çaaba t Anado lu
İm a m Hatip Lisesi
6
204 77806622
AY ŞE
OZTU RK
Oğ r e tm e n
Co ğ rafy a
Akçaab at Anadolu
İm a m Hat ip Li sesi
7
129 7421 7698
A YŞ EGUL
ÇO LA K
Oğ r et m e n
I ngili zc e
ÇAVUŞ
E ğ it i m i
Akçaabat An adolu
İ m a m Hatip Lisesi
Akçaab at Ana dolu
İm a m Hati p Li se si
8
12329993536
AY Ş EGUL
GURSOY
Oğ re t men
Matem atik
Akçaa bat Anad olu
İmam Hatip Li sesi
9
19574 54 6708
BAGNU
ULU SOY
Oğ r et men
Fi zik
Ak çaab at Anadolu
İm a m Hat ip Lisesi
10
31 270486720
CUMALİ
ÜSTÜNTAG
Öğ retmen
Türk Dili ve
Akça abat Anado lu
İm am Hati p Li sesi
E d e b i y a tı
11
109337540 24
EM İ R
ÇÖ KEK
Öğ retmen
Matem atik
Akçaabat Anadol u
İm a m Hatip Lisesi
12
26389 197230
FATİ H
TOKGÖZ
Öğ retm e n
Felsefe
Akçaab at Anado lu
İm a m Hat ip Li sesi
13
440569 20516
GOKHAN
SE LCI K
Ö ğ retm e n
Tarih
Akça abat Anad olu
İ m a m Hatip Li sesi
14
210 836 78634
HACI
ZORLA
Oğ r e tm e n
Tarih
Akçaa ba t Anadolu
İ m a m Hatip Lise si
15
2889 8418288
HAND E
I LELI BAK
O ğ r e tme n
Türk Dili ve
Ak ça aba t Anado lu
İm am Hat ip Li sesi
E d eb i yat ı
O ğ r et me n
Co ğ rafya
Ak çaabat Anadolu
İm am Hati p Lises i
O ğ r et m e n
In gili zce
Akçaa ba t Anad olu
İm am Hat ip Lisesi
UNVER
Oğ re t men
I ngili zce
Akça abat Anadolu
İm am Hatip Li sesi
AKYO L
Öğ retm e n
Matem atik
16
612463391 94
MEHMET
BAYRAKTAR
17
15419805924
ME LTE M
AYDIN
18
41426025 048
MURAT
19
46630664342
MUSTAFA
,
Akça aba t Anadolu
İm a m Hat ip Li sesi
20
34777523356
MUSTA FA
GÜNEY
Öğ retm e n
Felsefe
Akçaabat Anadolu
İm a m Hatip Li sesi
21
645822 28580
MUSTAFA
MURAT
Öğ re tme n
Kimya / Kimya
Tekn ol ojisi
Akça aba t Anadolu
İmam Hatip Li sesi
22
6269 229 1388
MUSTAFA
OZTUR K
Oğ re tm e n
Matemati k
Akça abat Anado lu
İ m a m Hatip Li sesi
23
37160164198
MURS EL
OZEN DI
Öğ retm e n
Matem atik
Ak çaabat Anad olu
İ mam Hat ip Lises i
24
42199270802
NES LIH AN
A KTAŞ
Öğ retme n
Tü rk Dili ve
Akçaabat Anado lu
İ m a m Hatip Lisesi
Ede biy at ı
25
2161 7675016
NI HAL
ÇELIK HAN
Oğ retme n
Türk Dili ve
Edeb iy at ı
Akçaaba t Anadolu
İ m a m Hatip Li sesi
26
524416286 64
OSMAN
DURMUŞ
Oğ ret m e n
Rehberl ik
Akça abat Anad olu
İm am Hatip Lisesi
27
31598327828
OME R
SE YIS
O ğ ret m e n
Bed en Eğ it imi
Akçaabat Anadolu
İm a m Hat ip Lisesi
28
65 371 202286
ÖZ HAN
AYDİN
Öğ retm en
Biyoloji
Akça abat Anadol u
İ mam Hatip Li sesi
29
37982115040
SALİM
GÜNAYDIN
Öğretmen
İngilizce
Akçaabat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
30
31999321142
SEMRA
YILMAZ
Oğretmen
Türk Dili ve
Akçaa bat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
Edebiyatı
31
42220973436
SINAN
MISIR
Oğretmen
Türk Dili ve
Edebiyatı
Akçaab at Anadolu
İmam Hatip Lisesi
32
67759030658
SÜLEYMAN
DİLMAÇ
Öğretmen
Coğrafya
Akça abat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
33
30932350522
SULEYMAN
EYUP
Oğretmen
Tarih
Akçaabat Anad olu
İmam Hatip Lisesi
34
18059779624
ŞAHITEN
SAKA
Oğretmen
Türk Dili ve
Akçaab at Anadolu
İmam Hatip Lisesi
Edeb iy at ı
35
41581268656
T E KSİN
KIRIML!
Öğretmen
Rehberl ik
Ak çaabat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
36
53509596956
TEMEL
MEMİş
Öğ retmen
Fizik
Akça abat Anadolu
İmam Hatip Lisesi
37
21191696476
YASEMİN
GÜVEN
Öğ retmen
Matematik
Akçaab at Anadolu
İmam Hatip Lisesi
38
52015116450
YASEMİN
TÜFEKCİOGLU
Öğ retmen
Arapça
Akçaab at Anadolu
İmam Hatip Lisesi
39
38531107110
ZEYNEP
AVCITURHAN
Öğretmen
Türk Dili ve
Akçaabat Anadolu
İm am Hatip Lisesi
Edeb iyatı
40
52015116450
YASEMIN
TUFEKCIOGLU
Oğretmen
Arapça
Akça aba t Anad olu
İmam Hatip Lisesi
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLG İSİ Ö G RETMENLERİ Lİ sTESİ
1
68047 135352
AHMET
SABAH
Öğretm e n
2
32360301862
ALİ
BULUT
Öğretmen
3
427429 568 18
AYD I N
TOPAL
Öğ re tm e n
4
57688 0697 06
AYHAN
ÇAKIROGLU
Oğ retm e n
5
27125385508
BELKIS
OZBAKIR
O ğ retm e n
6
600 16388608
BI LAL
ERDOGAN
Oğ retm e n
7
43729206070
BURHAN
BAHADI R
Oğ retm e n
8
3121734 0382
BÜŞRA
G Ü NAYDı N
Öğretm e n
9
60076481394
CİHAT
ÖZDEMİR
Öğ retme n
10
37991114140
DURSUN
BULUT
Öğ r e tm e n
11
218126597 12
ELIF
DOGAN
Oğ r e tmen
12
32809 68 5416
EMINE
KAZANCI
Oğretme n
13
61813321072
ERCAN
KOÇ
14
175580 18500
ESMA
Ş AHIN
Oğ r et m e n
Oğ r etmen
,
15
1748082013 4
FATMA
DEDE
Öğ retmen
16
10434 03 2850
FATMA
KARPU Z
Ö ğ r etmen
17
13592128 786
HANİ Fİ
KILIÇ
Ö ğ retmen
18
55711440096
HUMEYRA
OZTURK
O ğ retmen
19
633282703 26
ıSMAI L
GEDI KLİ
Oğ ret m e n
20
50386 701404
KU ÇUK ALI
KAHVECI
O ğ r et m e n
21
216386741 4 2
MELIKE
BI RINCI
O ğ retmen
22
33206296854
MUHAM MET
ŞAFAK
Öğre tmen
23
121259 769 24
MURAT
TÜTÜNCÜ
Ö ğ retme n
Din Kült.
ve
Ahl.Bil.
Din Kült.
ve
Ahl.Bil.
Din Kült.
ve
Ah l. Bil.
Din Kült.
ve
Ahl. Bi l.
Din Kült.
ve
Ahl. Bil.
Di n Kü lt .
ve
Ah l. Bil.
Din Kü lt.
ve
Ah l. Bil.
Di n Kül t .
ve
Ahl. Bil.
Din Kült.
ve
Ahl .Bil.
Din Kül t .
ve
Ahl .Bil.
Di n Kült.
ve
Ahl .Bil.
Di n Kült.
ve
Ah l.Bil.
Di n Kült.
ve
Ahl. Bi l.
Din Kü lt .
ve
Ahl .Bil.
Din Kül t .
ve
Ah l. Bil.
Di n Kül t .
ve
Ah l. Bil.
Di n Kü lt.
ve
Ah l. Bil.
Din Kült.
ve
Ahl. Bil.
Din Kü lt.
ve
Ahl. Bil.
Di n Kü lt .
ve
Ah l. Bil.
Di n Kült .
ve
Ahl. Bil.
Din Kü lt.
ve
Ah l. Bil.
Di n Kü lt .
ve
Ahl.Bil.
Akçaabat Şe hit Gökhan
Uzun Fen Li sesi
Cumhuriyet Ortaokulu
17
Ş ub at
Anado lu Li sesi
Akçaabat Anado lu Lisesi
Yıldızı i
TO KI Ortaokulu
Derecik Ortaoku lu
Iş ı k l ar
Ortaoku lu
M eşe li
Ortaoku lu
Demirci Ortaokul u
Mevlü t Selam i
Ortaokulu
Sa l a cık
Ya rdım
Ortaoku lu
Abd ull ah Fa zll
Ağ anoğ lu
İ l kokulu
17
Şubat
Anado l u Li sesi
Akçaabat Ayyıld ız I m amHatip Ortaok ul u
Mevlü t Selam i
Ortao k ulu
S ö ğ ütlü
Ya rdım
Ort aokulu
Yaylac ı k
Orta ok ulu
Yay l acık
Ortaokulu
Akçaabat Ayy ı l d ı z Im amHatip Ortaokulu
Cumh uri y et Ortaokulu
Uça r su Or taoku lu
D o ğa nk ö y
Orta okul u
Mevlüt Sela m i
Ortaokul u
Y a rdım
..,
24
38396111710
MUSTAFA
Öğ retmen
OCAK
25
28997300064
MUSTAFA
TAMCI
Oğretmen
26
29903401974
NURCAN
KARA
Oğretmen
27
25094544 216
OSMAN
GEDIKLI
Oğretme n
28
36224197240
OZCAN
ERKA N
Oğ r etm e n
29
38234117188
PERİH AN
OCAK
Öğ retmen
30
55783565666
REMZİ
NURBİYE
Öğ retme n
31
28412457496
RÜSTEM
İSKENDEROGLU
Öğretmen
32
71269005426
SEYFULLAH
ŞEN
Oğretme n
33
60013388762
ŞADUM AN
ERDOGAN
Oğretme n
34
42130977 03 6
ŞUAYIP
KARA
Oğ retm e n
35
12023980320
TUBA
TUTUNCU
Oğret men
36
62137309876
Ut1 UR
ÖZTÜRK
Öğretmen
37
70204040928
UMMEHAN
UÇUNCÜ
Öğretmen
38
33071375784
YAVUZ
KILBAŞ
39
31133358232
YUSUF
YILDIZ
Oğretmen
40
12806954296
ZAFER
BULUT
Oğretmen
41
24190871080
ZEKERIYA
OZDEMIR
Oğretme n
42
24677097866
ZEKI
KUÇUKA lP
Oğretmen
43
16069458638
ZEYNEP
ÇİLEK
Öğretmen
,
Öğ retmen
Din Kült.
ve
Ah l. Bil.
Din Kült.
ve
Ahl.Bil.
Din Kült.
ve
Ahl.Bil.
Din Kült.
ve
Ahl.Bil.
Di n Kült.
ve
Ahl.Bil.
Di n Kült.
ve
Ahl.Bil.
Din Kült.
ve
Ahl.Bil.
Din Kült.
ve
Ahl.Bil.
Din Kült.
ve
Ah l. Bil.
Di n Kü lt.
ve
Ah l. Bil.
Din Kült.
ve
Ah l. Bil.
Din Küıt.
ve
Ah l.Bil.
Di n Kült.
ve
Ahl.Bil.
Din Kült.
ve
Ah l. Bil.
Din Kült.
ve
Ah l. Bil.
Di n Kült.
ve
Ah l. Bil.
Din Kült.
ve
Ah l. Bil.
Di n Kült.
ve
Ah l.Bil.
Di n Kült.
ve
Ah l. Bil.
Din Kült.
ve
Ah l. Bil.
Sarıtaş İmam-Hatip
Ortaokulu
Yaylacık
Aydın
Ortaokulu
Ortaokulu
Işıklar
Çok
P r ogram lı
Lisesi
Derecik Ortaokulu
Merkez İ l kokul u
Akçaabat Çok Prog ramlı
Lisesi,Teknik Li se ve
Anado lu Teknik Li sesi
Yıldızı i TOKİ Orta okulu
Akçaa bat Ote lci lik ve
Turizm Meslek Li ses i
DörtyolOrtaoku lu
Darıca
Ortaokulu
Akçaabat Anadolu
Öğretmen Li sesi
Yaylacık
Ortaokul u
Akçaabat Çok Pr ogramlı
Lisesi,Tekni k Lise ve
Anadolu Teknik Lisesi
Akçaabat Çok P rogra mlı
Lisesi, Teknik Lise ve
Anado lu Tekn ik Lisesi
Trabzon Akçaabat Güzel
Sanatlar Lisesi
Akçaabat Anado lu
Meslek Lise si
Sağ lık
Cumhu riy et Ortaok ulu
Sarıtaş Imam-Hatip
Ortaoku lu
Osmanbaba Ortaoku lu
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
6 468 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа