close

Вход

Log in using OpenID

Amacan P

embedDownload
Boru kuyusu pompası
Amacan P
Amacan P 700 - 470
Amacan P 800/900 - 540
Amacan P 1000 - 700
Amacan P 1200 - 870
Amacan P 1500/1600 - 1060
İşletim ve montaj talimatı
Materyal numarası:
01230519
Baskı
İşletim ve montaj talimatı Amacan P
Orijinal kullanım kılavuzu
Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya
üçüncü şahıslara verilemez.
Genel olarak şu husus geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 02.06.2014
Dizin
Dizin
Sözlük ....................................................................................................5
1
Genel .....................................................................................................6
1.1
Prensipler .......................................................................................................... 6
1.2
Tamamlanmamış makinelerin montajı ........................................................... 6
1.3
Hedef kitle ........................................................................................................ 6
1.4
Diğer Geçerli Belgeler ....................................................................................... 6
1.5
Sembolizm ......................................................................................................... 6
2
Güvenlik ................................................................................................7
2.1
Uyarı bilgilerinin tanımlanması ....................................................................... 7
2.2
Genel ................................................................................................................. 7
2.3
Öngörülen kullanım ......................................................................................... 7
2.4
Personelin eğitim durumu ve kurslar .............................................................. 8
2.5
Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler .......... 8
2.6
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma ............................................................ 8
2.7
Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları ........................................................ 9
2.8
Bakım, kontrol ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları ........................ 9
2.9
Müsaade edilmeyen işletim şekilleri ............................................................... 9
2.10
Patlama korumasına ilişkin bilgiler ................................................................. 9
3
Taşıma/geçici depolama/tasfiye .........................................................11
3.1
Teslimat konumu kontrolü ............................................................................11
3.2
Cihazın taşınması ............................................................................................ 11
3.3
Depolama/saklama ......................................................................................... 14
3.4
Geri gönderme ................................................................................................ 15
3.5
Tasfiye ............................................................................................................. 15
4
Pompanın/pompa agregasının açıklaması ........................................16
4.1
Genel açıklama ............................................................................................... 16
4.2
Adlandırma .....................................................................................................16
4.3
Tip plakası .......................................................................................................16
4.4
Cihazın yapısı ..................................................................................................17
4.5
Kurulum türleri ............................................................................................... 18
4.6
Kurulum ve etki şekli ..................................................................................... 19
4.7
Teslimat kapsamı ............................................................................................20
4.8
Ölçümler ve ağırlıklar .....................................................................................20
5
Kurulum/montaj .................................................................................21
5.1
Güvenlik yönetmelikleri ................................................................................. 21
5.2
Kurulumdan önce yapılan kontrol ................................................................21
5.3
Pompa agregasının boru kuyusuna salınması ............................................... 24
5.4
Elektrik ............................................................................................................ 30
Amacan P
3 / 118
Dizin
6
Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması ...............................37
6.1
İşletime alma ..................................................................................................37
6.2
İşletim aralığının sınırları ............................................................................... 38
6.3
Devre dışı bırakma/saklama/depolama ......................................................... 40
6.4
Tekrar işletime alma ....................................................................................... 41
7
Bakım ...................................................................................................42
7.1
Güvenlik yönetmelikleri ................................................................................. 42
7.2
Bakım/kontrol ................................................................................................. 43
7.3
Pompa agregasının sökülmesi .......................................................................45
7.4
Yağlama ve yağlama maddesi değişimi ........................................................ 48
7.5
Pompa agregasının sökülmesi .......................................................................51
7.6
Pompa agregasının monte edilmesi .............................................................. 58
7.7
Elektrik bağlantısını ve motoru kontrol edin ................................................ 70
7.8
Vida sıkma torkları ......................................................................................... 71
7.9
Yedek parça stoğu .......................................................................................... 71
8
Arıza: Sebebi ve giderilmesi ...............................................................73
9
Diğer geçerli belgeler .........................................................................74
9.1
Komple resim .................................................................................................. 74
9.2
Hat rondelası ................................................................................................... 84
9.3
Elektrik bağlantı şemaları .............................................................................. 85
9.4
Patlamaya karşı korumalı motorlarda patlama aralığı yüzeyleri ................ 90
9.5
Ölçüm biriminde [mm] ölçüm sayfası ............................................................ 91
9.6
Ölçüm biriminde [mm] kurulum planı ........................................................... 95
10
AB uygunluk beyanı .........................................................................114
11
Sakıncasız kullanım açıklaması ........................................................115
Dizin ..................................................................................................116
4 / 118
Amacan P
Sözlük
Sözlük
Blok yapı şekli
Sakıncasız kullanım açıklaması
Motor bir flanş veya fener üzerinden veya
doğrudan pompaya sabitlenmiştir
Boru kuyusu pompası
Tamamen daldırılmış olarak bir boru kuyusuna
asılan suya daldırılabilir motor pompası.
Sakıncasız kullanım açıklaması, üreticiye geri
gönderme durumunda, ürünün nizami biçimde
boşaltıldığını ve böylece nakil maddesi ile
temas eden parçaların çevre ve insan sağlığı için
tehlike teşkil etmediğini gösteren bir müşteri
açıklamasıdır.
ECB modeli
Kendi kendini temizleyen kürek konturu
Amacan P
5 / 118
1 Genel
1 Genel
1.1 Prensipler
Kullanım kılavuzu, kapak sayfasında adı geçen yapı serileri ve modellerin bir
parçasıdır. Kullanım kılavuzu, tüm işletim aşamalarındaki olması gereken ve güvenli
kullanım hakkında bilgi verir.
Tip plakasında yapı serisi ve büyüklüğü, en önemli işletim bilgileri, iş numarası ve iş
konumu numarasını bulabilirsiniz. İş numarası ve iş konumu numarası anlaşılır bir
şekilde pompayı/pompa agregasını anlatır ve tüm diğer iş süreçlerinde bunların
tanımlanmasını sağlar.
Bir hasar olması durumunda garanti hakkının ortadan kalkmaması için vakit
kaybetmeden en yakın KSB servisini durumdan haberdar ediniz.
1.2 Tamamlanmamış makinelerin montajı
KSB tarafından tamamlanmamış olarak teslim edilen makinelerin montajı için bakıma
ilişkin bölümün ilgili alt bölümlerini dikkate alın.
1.3 Hedef kitle
Bu kullanım kılavuzunun hedef kitlesi teknik eğitim almış olan uzman personeldir. (⇨
Bölüm 2.4 Sayfa 8)
1.4 Diğer Geçerli Belgeler
Tablo 1: Diğer geçerli belgelere genel bakış
Belge
Veri sayfası
Hidrolik tanımlama çizgisi
Komple resim1)
Tedarikçinin sağladığı
dokümantasyon1)
Yedek parça listeleri1)
İçindekiler
Pompanın/pompa agregasının teknik verilerinin
açıklaması
Pompalama yüksekliğine, gerekli ENPY'ye, etki
derecesine ve güç ihtiyacına ilişkin karakteristik
eğrileri
Pompa agregasının kesitsel görünümde açıklaması
Aksesuar ve entegre makine parçalarına ilişkin
kullanım kılavuzu ve ilave dokümantasyon
Yedek parçaların açıklaması
Aksesuar ve/veya entegre makine parçalarına ait ilgili üreticinin dokümantasyonu
dikkate alınmalıdır.
1.5 Sembolizm
Tablo 2: Kullanılan Semboller
Sembol
✓
⊳
⇨
⇨
1.
Anlamı
İşlem talimatı için yerine getirilmesi gereken koşul
Güvenlik bilgilerinde yapılması gereken işlemler
Yapılan işlemin sonucu
Çapraz referanslar
Birkaç aşamadan oluşan işlem talimatı
2.
Bilgi
ürünün nasıl kullanılacağına dair tavsiye ve önemli bilgiler verir
1)
teslimat kapsamında kararlaştırıldığı sürece
6 / 118
Amacan P
2 Güvenlik
2 Güvenlik
!
TEHLİKE
Bu bölümde verilen bilgilerin tümü yüksek risk derecesine sahip olan bir tehlikeyi
tanımlar.
2.1 Uyarı bilgilerinin tanımlanması
Tablo 3: Uyarı bilgilerinin özellikleri
Sembol
!
TEHLİKE
!
UYARI
DİKKAT
Tanımı
TEHLİKE
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açan ve yüksek derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
UYARI
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açabilen ve orta derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
DİKKAT
Bu sinyal kelimesi, dikkate alınmadığı takdirde makine ve makine
fonksiyonlarını tehdit edebilecek bir tehlikeyi tanımlar.
Patlama koruması
Bu sembol, AB yönetmeliği 94/9/EG (ATEX) uyarınca patlama riski
bulunan alanlarda bir patlamanın meydana gelmesine karşı
koruma ile ilgili bilgiler verir.
Genel bir tehlike bölgesi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde ölüm veya
yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri tanımlar.
Tehlikeli elektrik gerilimi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde elektrik
gerilimi ile ilgili tehlikeleri tanımlar ve elektrik gerilimi koruması ile
ilgili bilgiler verir.
Makine hasarı
Bu sembol, DİKKAT sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde makine
ve makine fonksiyonlarına dair tehlikeleri tanımlar.
2.2 Genel
Kullanım kılavuzu, dikkate alındığı takdirde pompanın güvenli kullanımını sağlaması
ve kişilerin zarar görmesi ve maddi hasarın oluşmasını önlemesi öngörülen cihazın
kurulumu, işletimi ve bakımı ile ilgili temel bilgiler içermektedir.
Tüm bölümlerde yer alan emniyet talimatları dikkate alınmalıdır.
Uzman personel veya operatörün cihazı monte etmeden ve işletime almadan önce bu
kullanım kılavuzunu okuması ve tamamen anlaması gerekir.
Kullanım kılavuzunun içeriği uzman personel için her an ulaşılabilir olmalıdır.
Doğrudan pompa üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınmalı ve tamamen okunur bir
halde olması sağlanmalıdır. Bu durum örneğin aşağıdakiler için geçerlidir:
▪ Döndürme yönü oku
▪ Bağlantılar için olan işaretler
▪ Tip plakası
Kullanım kılavuzunda dikkate alınmamış olan yerel uygulamalara riayet
edilmesinden operatör sorumludur.
2.3 Öngörülen kullanım
Pompa/pompa agregası sadece diğer geçerli belgelerde tarif edilen kullanım
alanlarında işletime alınabilir.
▪ Pompa/pompa agregası sadece teknik açıdan kusursuz bir durumda iken işletime
alınabilir.
Amacan P
7 / 118
2 Güvenlik
▪ Pompa/pompa agregasını kısmen monte edilmiş bir durumda iken işletime
almayınız.
▪ Pompa, sadece veri sayfasında veya ilgili modelin dokümantasyonunda tarif
edilen maddeleri nakledebilir.
▪ Asla pompayı nakledilecek madde olmadan işletime almayınız.
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda berlirtilen ve izin verilen maksimum sürekli
işletim sınırlarına (Qmin2) ve Qmaks3)) uyunuz (olası hasarlar: mil kırılması, yatağın
devre dışı kalması, kayar halka hasarları, ...).
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda maksimum nakil miktarlarına ilişkin bilgileri
dikkate alınız (örneğin aşırı ısınmanın, kayar halka contası, kavitasyon ve yatak
hasarlarının meydana gelmesinin önlenmesi).
▪ Başka işletim şekilleri konusunda veri sayfası veya dokümantasyonda
bahsedilmediği takdirde üretici ile irtibata geçiniz.
Önceden kestirilebilir yanlış kullanımın önlenmesi
▪ Basınç düşüşlerini/tıkanma risklerini önlemek üzere çek valf kapaklarının
tamamen açılması için gerekli olan minimum hızları dikkate alınız.
(Gerekli minimum akış hızını/kayıp değerlerini üreticiden öğrenebilirsiniz.)
▪ Veri sayfası veya dokümantasyonda basınç veya ısıya ilişkin müsaade edilen
kullanım sınırlarını asla aşmayınız.
▪ Bu kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik uyarıları ve yapılması gerekenlere riayet
ediniz.
2.4 Personelin eğitim durumu ve kurslar
Personelin cihazın taşıma, montaj, kullanım, bakım ve muayenesi için gerekli uygun
niteliklere sahip olması gerekir.
Personelin sorumluluk alanı, yetkisi ve denetlenmesi operatör tarafından taşıma,
montaj, kullanım, bakım ve muayene esnasında tam olarak düzenlenmiş olmalıdır.
Personelin bilgi açığı olması takdirde bu eksiklik yeterli derecede eğitime sahip olan
uzman personel tarafından kurs ve eğitim yoluyla kapatılmalıdır. Gerekirse kurslar
üretici veya tedarikçinin isteği üzerine operatör tarafından da verilebilir.
Pompa/pompa agregası ile ilgili kurslar sadece uzman teknik personelin kontrolü
altında verilmelidir.
2.5 Talimatın dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler
▪ Bu işletim talimatının dikkate alınmaması garanti ve hasarın ödenmesi hakkınının
ortadan kalkmasına neden olur.
▪ İşletim talimatının dikkate alınmamasının beraberinde getireceği bazı tehlikeler:
– Kişilerin elektriksel, termik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucunda tehlikeye
maruz kalması ve patlamalar
– Ürünün bazı önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması
– Bakım için öngörülen yöntemlerin arıza göstermesi
– Tehlikeli maddelerin sızıntı yapması sonucunda çevre kirliliği
2.6 Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma
Bu talimatta yer alan güvenlik bilgileri ve öngörülen kullanımın dışında aşağıdaki
güvenlik kuralları geçerlidir:
▪ Kaza önlemeye yönelik talimatlar, güvenlik ve işletim uygulamaları
▪ Patlama korumasına yönelik talimatlar
▪ Tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik güvenlik uygulamaları
2)
3)
en düşük izin verilen nakil miktarı
en yüksek izin verilen nakil miktarı
8 / 118
Amacan P
2 Güvenlik
▪ Geçerli olan norm ve kanunlar
2.7 Operatör/kullanıcı için güvenlik uyarıları
▪ Tesiste sıcak, soğuk ve hareket eden parçalar için dokunma koruması takılmalı ve
bunların fonksiyonu kontrol edilmelidir.
▪ İşletimi esnasında dokunma korumasını çıkarmayın.
▪ Personel için koruyucu ekipman temin edin ve kullanın.
▪ Sızıntılar ( örn. mil contasında) tehlikeli maddelerin ( örn. patlayıcı, zehirli, sıcak):
İnsanlar ve çevre için risk olmayacak şekilde sistemden dışarı atın. Bunun için
öngörülen yasal uygulamalara riayet edin.
▪ Elektrik enerjisinden dolayı bir tehlikenin meydana gelmesini önleyin (konu ile
ilgili ayrıntılar için bulunduğunuz ülkede geçerli olan uygulamalar ve/veya yerel
enerji besleme şirketlerine bakın).
▪ Pompanın kapatılmasıyla tehlike potansiyelinin artması söz konusu değilse,
pompa ünitesinin kurulumu esnasında pompanın/pompa ünitesinin yakınına bir
ACİL DURDURMA cihazı yerleştirin.
2.8 Bakım, kontrol ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları
▪ Pompanın yapısı ancak üreticinin onayı ile değiştirilebilir.
▪ Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından izin verilen parçaları kullanın.
Başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan sonuçlar için üretici sorumluluk
almayabilir.
▪ Operatör tüm bakım, muayene ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna
hakim olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
▪ Pompa/pompa agregasındaki çalışmaları sadece cihaz durduğunda gerçekleştirin.
▪ Pompa gövdesi ortam sıcaklığına adapte olmuş olmalıdır.
▪ Pompa gövdesinde herhangi bir basınç olmamalı ve gövde boşaltılmış olmalıdır.
▪ Kullanım kılavuzunda pompa agregasının devre dışı bırakılması ile ilgili yapılması
gerekenleri mutlaka dikkate alın. (⇨ Bölüm 6.3 Sayfa 40)
▪ Sağlığa zararlı maddeler nakleden pompaları bu maddelerden arındırın.
▪ Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tesisatlarını tekrar takın veya
işlevine devam etmesini sağlayın. Sistemi tekrar işletime almadan önce işletime
almaya ilişkin verilen bilgileri dikkate alın. (⇨ Bölüm 6.1 Sayfa 37)
2.9 Müsaade edilmeyen işletim şekilleri
Pompayı/pompa agregasını asla veri sayfasında ve kullanım kılavuzunda belirtilen
sınır değerlerini aşacak şekilde çalıştırmayın.
Pompanın/pompa agregasının işletim güvenliği sadece öngörülen kullanım
durumunda sağlanılır.
2.10 Patlama korumasına ilişkin bilgiler
!
TEHLİKE
Bu bölümde patlama korumasına yönelik verilen bilgiler, patlama riski bulunan
pompa agregalarının işletime alınması durumunda kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
Bu kullanım kılavuzunda yandaki sembolün bulunduğu bölümler, patlama korumalı
pompa agregaları için patlama tehlikesi olan alanların dışındaki işletim için de zaman
zaman geçerlidir.
Sadece ilgili işarete sahip olan ve veri sayfası uyarınca uygun görülen pompalar/
pompa agregaları patlama riski bulunan alanlarda kullanılabilir.
Patlama korumasına sahip olan pompa agregalarının işletimi için AB yönetmeliği
94/9/EG (ATEX) uyarınca özel uygulamalar geçerlidir.
Bunun için bu kullanım kılavuzunun yandaki sembol ile işaretli olan bölümlerini
özellikle dikkate alınız.
Patlama koruması sadece öngörülen kullanım durumunda sağlanır.
Amacan P
9 / 118
2 Güvenlik
Veri sayfası ve tip plakasında yer alan sınır değerlerini asla aşmayınız veya bu
değerlerin altına düşmeyiniz.
Öngörülmeyen işletim şekillerini mutlaka önleyiniz.
2.10.1
Onarım
Patlama koruması olan pompaların onarımı için özel yönetmelikler geçerlidir. Pompa
agregasında yapılacak olan değişiklikler patlama korumasını olumsuz olarak
etkileyebilir ve bu yüzden de bunlara ancak üretici ile irtibata geçildikten sonra izin
verilebilir.
Ateşleme ile bozulmaya karşı sağlam aralıkların onarımı, sadece üreticinin yapıcı
talimatları ile yapılmalıdır. Tablo 1 ve 2'deki değerler ve EN 60079-1 uyarınca yapılan
onarıma izin verilmez.
10 / 118
Amacan P
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3.1 Teslimat konumu kontrolü
1.
Ürün teslimatında her ambalaj hasarlar açısından kontrol edilmelidir.
2.
Taşıma hasarında, hasarı kesin olarak belirleyin, tutanak yazın ve derhal yazılı
olarak KSB'ye ya da tedarik eden satıcı ve sigortacıya bildirin.
3.2 Cihazın taşınması
TEHLİKE
Yanlış taşıma şekli
Düşen parçalardan kaynaklanan hayati tehlike!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Bir yük taşıma aracının sabitlenmesi için sadece öngörülen asma noktasını
(halkalı cıvata, yük halkası veya askı) kullanın.
▷ Asla pompa agregasını elektrik bağlantı hattına asmayın.
▷ Genel yük taşıma aracı olarak teslimat kapsamındaki kaldırma halatlarını asla
kullanmayın.
▷ Taşıma halatlarını ve zincirleri pompa ve vince asın.
3.2.1
Pompa agregasının teslim edilmesi
Şek. 1: Pompa agregasının orijinal ambalajında taşınması
▪ Pompa agregası yatay olarak uygun bir oturak konstrüksiyonunda teslim edilir.
▪ Pompa agregalarını orijinal ambalajında uygun bir kaldırma aracı ile kurulum
yerine taşıyınız.
Taşıma kolilerinde berlirtilen ağırlık noktaları veya asma noktalarını dikkate
alınız!
Ağırlık bilgisi için tip plakası veya veri sayfasına bakınız.
3.2.2
Pompa agregasının doğrultulması veya kenara koyulması
UYARI
Pompa agregasının devrilmesi
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ Pompa agregasını asınız veya destekleyiniz.
Amacan P
11 / 118
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
UYARI
Pompa agregasının sabitlenmemiş ve düz olmayan yerlerin üzerine koyulması
İnsanlar zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Pompa agregasını dikey olarak motor yukarı doğru sadece sabit ve düz olan bir
zeminin üzerine kurun.
▷ Pompa agregasını sadece yeterli taşıma kapasitesine sahip olan bir zeminin
üzerine koyun.
▷ Pompa agregasını uygun araçlar ile devrilmeye veya düşmeye karşı emniyete
alın.
▷ Veri sayfası / tip levhasındaki ağırlık bilgilerini dikkate alın.
UYARI
Doğrultma veya taşıma esnasında elektrik bağlantı hattının yanlış kullanımı
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantı hatlarını düşmeye karşı emniyete alınız.
UYARI
Doğrultma / kenara koyma esnasında yanlış kullanım
İnsanlar zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Pompa/pompa agregasının büyüklüğüne göre bir veya iki kaldırma
aracıyla(larla) çalışın.
▷ Pompa agregasını devrilmeye veya kaymaya karşı uygun araçlar ile emniyete
alın.
▷ Kaldırma işleminde yeterli güvenlik mesafesinin olmasını koruyun (ileri geri
hareketler olabilir).
▷ Taşıma temelini ilave altlıklar ile devrilmeye karşı emniyete alın.
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
DİKKAT
Yanlış depolama
Elektrik bağlantı hatları hasar görebilir!
▷ Kalıcı bir şekil değişikliğini önlemek için elektrik bağlantı hatlarını hat
rondelasında destekleyiniz.
▷ Elektrik bağlantı hatlarındaki koruma kapaklarını ancak montaj esnasında
çıkartınız.
Pompa agregasını bir vinç ile doğrultma
12 / 118
Amacan P
Pompa agregasını iki vinç ile doğrultma
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
✓
Uygun kaldırma aracı (örn. vinç) seçildi.
1.
a) Bir kaldırma aracında: Vinç gözünü pompa agregasının askısına takın.
b) İki kaldırma aracında: bir vinç gözünü pompa agregasının askısına takın ve
pompa agregasına uygun yuvarlak halkayı yerleştirin ve ikinci vinç gözüne asın.
2.
Pompa agregasını kaldırma aracı(ları) ile kaldırın.
⇨ Pompa agregasının giriş memesi kenarı veya pompa gövdesi üzerinde
yuvarlanmasına sadece bir ahşap altlık üzerinde izin verilir!
⇨ Elektrik bağlantı hattının bükülmesini önleyin!
3.
Pompa agregasını düz ve temiz bir altlık üzerine bırakın ve devrilme veya
düşmeye karşı emniyete alın.
3.2.3
Pompa agregasının taşınması
UYARI
Yanlış kurulum
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Pompayı dikey olarak motoru yukarı doğru kurun.
▷ Pompa agregasını uygun araçlar ile devrilmeye karşı emniyete alın.
▷ Veri sayfası/tip levhasındaki ağırlık bilgilerini dikkate alın.
UYARI
Doğrultma veya taşıma esnasında elektrik bağlantı hattının yanlış kullanımı
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantı hatlarını düşmeye karşı emniyete alınız.
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
UYARI
Doğrultma / kenara koyma esnasında yanlış kullanım
İnsanlar zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Pompa/pompa agregasının büyüklüğüne göre bir veya iki kaldırma
aracıyla(larla) çalışın.
▷ Pompa agregasını devrilmeye veya kaymaya karşı uygun araçlar ile emniyete
alın.
▷ Kaldırma işleminde yeterli güvenlik mesafesinin olmasını koruyun (ileri geri
hareketler olabilir).
▷ Taşıma temelini ilave altlıklar ile devrilmeye karşı emniyete alın.
Amacan P
13 / 118
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
Şek. 2: Pompa agregasının dikey olarak taşınması
Pompa agregasını şekilde gösterilen konumda uygun bir kaldırma aracı ile taşıyınız.
3.2.4
Taşıma emniyeti
Pompa agregaları Amacan P 1000 - 700 yapı büyüklüğünden itibaren bir taşıma
emniyeti ile teslim edilir. Dönme yönünün kontrol edilmesi, kuyuya montajı ve bu
taşıma emniyetinin ilk işletiminden önce, dişli ve giriş memesi arasında bulunan
taşıma emniyetini çıkartın.
3.3 Depolama/saklama
Cihaz teslim edildikten uzun bir süre sonra işletime alınacak ise aşağıdaki önlemlerin
alınmasını tavsiye ederiz:
Pompa agregasını aşağıdaki şekilde muhafaza edin:
▪ Orijinal ambalajında: yatay şekilde
▪ Ambalajı olmadan: motor yukarı doğru dikey olarak
UYARI
Pompa agregasının devrilmesi
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ Pompa agregasını asınız veya destekleyiniz.
DİKKAT
Yanlış depolama
Elektrik bağlantı hatları hasar görebilir!
▷ Kalıcı bir şekil değişikliğini önlemek için elektrik bağlantı hatlarını hat
rondelasında destekleyiniz.
▷ Elektrik bağlantı hatlarındaki koruma kapaklarını ancak montaj esnasında
çıkartınız.
DİKKAT
Depolama sırasında nem, kir veya haşarat sonucunda hasar meydana gelebilir.
Pompa/pompa agregasında korozyon/kirlenme meydana gelebilir!
▷ Pompa/pompa agregasının dışarıda depolanması durumunda ambalajında olan
pompa/pompa agregasının üzerini su geçmeyecek şekilde örtünüz.
14 / 118
Amacan P
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
DİKKAT
Nemli, kirli veya hasarlı açıklıklar ve bağlantı yerleri
Pompa agregası sızıntı yapabilir veya hasar görebilir!
▷ Pompa agregasının kapalı olan açıklıklarını ancak kurulum esnasında açınız.
Tablo 4: Depolama esnasında mevcut olan ortam koşulları
Ortam koşulu
Bağıl nem
Değer
% 5 ila % 85
Ortam sıcaklığı
(yoğuşmasız)
- 20 °C ila + 70 °C
▪ Pompa agregasını kuru bir yerde, sarsıntıya maruz bırakmadan ve mümkünse
orijinal ambalajında muhafaza edin.
1.
Dişliyi üç ayda bir kez elle döndürün.
3.4 Geri gönderme
1.
Pompayı gerektiği gibi boşaltın. (⇨ Bölüm 7.3.2 Sayfa 46)
2.
Pompayı daima yıkayıp temizleyin, özellikle de zararlı, patlayıcı, sıcak veya
başka risk teşkil eden nakil maddeleri söz konusu olduğunda.
3.
Kalıntıları havadaki nem ile birlikte korozyon hasarlarına yol açabilecek veya
oksijen ile temas ettiğinde alev alabilecek nakil maddelerinin taşınması
durumunda pompa agregası ayrıca nötr hale getirilmeli ve su içermeyen etkisiz
gaz ile kurutulmalıdır.
4.
Pompa/pompa agregası ile birlikte daima tamamen doldurulmuş ve
kullanılmasında bir sakınca olmadığını gösteren bir belge verilmelidir.
Uygulanan güvenlik ve arındırma önlemlerini mutlaka belirtin. (⇨ Bölüm 11
Sayfa 115)
BİLGİ
Kullanımda sakınca olmadığını gösteren bir açıklamanın gerekmesi durumunda bu
belgeyi aşağıdaki internet sitesinden indirebilirsiniz: www.ksb.com/
certificate_of_decontamination
3.5 Tasfiye
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve
tasfiye ediniz.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız.
1.
Pompa/pompa agregasını sökünüz.
Sökme işlemi sırasında gres ve yağlama sıvılarını bir hazneye toplayınız.
2.
Pompa malzemelerini örneğin
- metal
-plastik
-elektronik hurda
- gres ve yağlama sıvılarına göre ayırınız.
3.
Yerel uygulamalara göre tasfiye ediniz veya düzenlenmiş bir tasfiye şirketine
bırakınız.
Amacan P
15 / 118
4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
4.1 Genel açıklama
Nehir ve yağmur suyunun, tırmık ile temizlenmiş ev ve sanayi atık sularının ve aktif
çamurun nakli için pompa agregası
4.2 Adlandırma
Örnek: Amacan PA4 800-540 / 120 6UTG1
Tablo 5: Tanımlamaya yönelik açıklama
Kısaltma
Amacan
P
A
Anlamı
Yapı serisi
Dişli şekli, örn. P = pervane
Basınç kademesi
A
B
Kürek sayısı
Boru kuyusunun nominal çapı [mm]
Dişlinin nominal çapı [mm]
Motor boyutu
Motorun kutup sayısı
6
6 kutuplu
8
8 kutuplu
10
10 kutuplu
12
12 kutuplu
14
14 kutuplu
Motor versiyonu
UT
patlama koruması olmayan, standart
XT
ATEX uyarınca patlama koruması
Malzeme modeli
G1
Dökme demir, standart model
G3
Paslanmaz çelikte 1.4057 Zn anotlar ve mil ile dökme demir
4
800
540
120
6
UT
G1
4.3 Tip plakası
a)
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
KSB Aktiengesell schaft
67227 Frankenthal
TYPE Amacan PA4 800-540/806 UTG1
No. 9971911111/000100
Q 4000 m3/h
H 5m
TEMP. MAX. 40 °C
1165 kg
MOTOR
R22L06-80
P2
80 kW
970 min -1
9
10
2011
IP 68 SUBM. MAX. 30 m
CLASS H
3 ~ M.-No. 123456
400/690 V
50 Hz cosφ 0,87
S1
IA/IN 4,7
149/86 A
DE WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN
EN WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
FR AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION
Mat. No. 01097374
KSB Aktiengesell schaft
67227 Frankenthal
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TYPE Amacan PA4 800-540/806 XTG1
No. 9971911111/000100
II2G E x dc IIB T3
2011
Q 4000 m3/h
H 5m
TEMP. MAX. 40 °C
1165 kg
22
MOTOR
IP 68 SUBM. MAX. 30 m
CLASS H
3 ~ M.-No. 123456
400/690 V
50 Hz cosφ 0,87
149/86 A
S1
IA/IN 4,7
970 min -1
0035
II2G E x d IIB T3 IBExU08 ATEX 1064X
R22L06-80
P2
80 kW
21
ZN 3826 - M 24
DE
WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN
WARNING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION
ZN 3826 - M 25
Mat. No. 01099557
EN
FR
Şek. 3: Tip levhası (örnek) a) standart pompa agregası, b) patlamaya karşı korumalı pompa agregası
1
3
5
7
9
11
13
15
17
16 / 118
Adlandırma
Nakil miktarı
Koruma türü
Değerlendirme performansı
Değerlendirme gerilimi
Nakil yüksekliği
Toplam ağırlık
Bobin izolasyonunun ısı sınıfı
Değerlendirme noktasındaki güç faktörü
Amacan P
2
4
6
8
10
12
14
16
18
KSB sipariş numarası
maksimum nakil maddesi ve ortam sıcaklığı
Motor tipi
Değerlendirme devir sayısı
Değerlendirme akımı
Üretim yılı
maksimum daldırma derinliği
Motor numarası
Değerlendirme frekansı
4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
19
21
İşletim türü
Daldırma motoru için Atex işareti
20
22
Başlangıç akım oranı
Pompa agregası için Atex işareti
4.4 Cihazın yapısı
Yapı türü
▪ Tamamen su basabilen boru kuyusu pompası (suya daldırılabilir motor pompası)
▪ Kendiliğinden emmeyen
▪ Blok yapı şekli
▪ Tek basamaklı
▪ Dikey kurulum
Tahrik
▪ Kısa devre rotorlu üç fazlı asenkron motor
Patlama koruması olan pompa agregalarında entegre motorlar ateşleme koruma
türü Ex d IIB'ye sahiptir.
Mil contası
▪ İki adet arka arkaya dizilmiş, dönme yönünden bağımsız ve sıvı toplayıcıya sahip
kayar halka contaları
▪ Sızıntı bölmesi
Dişli şekli
▪ ECB modelinde aksiyal pervane
Depolama
▪ Yağlanmış silindir yatakları
Amacan P
17 / 118
4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
4.5 Kurulum türleri
Tablo 6: Kurulum türlerine genel bakış
BU boru kuyusu
Açık giriş bölmesinde taşma çıkışı
CU boru kuyusu
Açık giriş bölmesinde zemin altı çıkışı
DU boru kuyusu
Açık giriş bölmesinde zemin üstü basınç manşonu
18 / 118
Amacan P
BG boru kuyusu
Kapalı giriş bölmesinde taşma çıkışı
CG boru kuyusu
Kapalı giriş bölmesinde zemin altı çıkışı
DG boru kuyusu
Kapalı giriş bölmesinde zemin üstü basınç manşonu
4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
4.6 Kurulum ve etki şekli
7
6
5
4
8
3
9
2
10
1
Şek. 4: Aksiyal pervaneli Amacan
1
3
5
7
9
Model
Etki şekli
Conta
Denetleme
tertibatları
Emme manşonu (giriş memesi)
Kılavuz kürek gövdesi
Mil
Yatak taşıyıcısı
Pompa tarafındaki yatak gövdesi
2
4
6
8
10
Dişli
Elektro motor
Motor tarafındaki yatak
Pompa tarafındaki yatak
Mil contası
Pompa, aksiyal bir akım girişi ve aksiyal bir akım çıkışı ile donatılmıştır. Hidrolik
uzatılmış motor miline sabitlenmiştir. Mil ortak bir yatakta hareket eder.
Nakil maddesi emme manşonundan (giriş memesi) (1) aksiyal olarak pompaya girer
ve dönen dişli (2) tarafından bir dönme hareketi ile hızlandırılır. Bunun için gerekli
olan enerji, elektro motordan (4) mil üzerinden (5) dişliye (2) aktarılır. Kılavuz kürek
gövdesinde (3) nakil maddesinin hız enerjisi basınç enerjisine dönüştürülür ve dönme
hareketi tarafından bir aksiyal akıma yönlendirilir. Milin gövdeye doğru kapaktan
geçişi nakil maddesine karşı bir mil contası (10) ile contalanmıştır. Mil (5), yatak
gövdesi (9) ve yatak gövdesi (7) tarafından alınan iki adet silindir yatağında (6 ve 8)
yataklanmıştır.
Pompa, iki adet arka arkaya dizilmiş, dönme yönünden bağımsız kayar halka contası
ile contalanır.
Contaların arasındaki yağlama sıvısı bölmesi kayar halka contalarının soğuması ve
yağlanmasını sağlar.
Pompa agregaları geniş çaplı bir sensör sistemi ile donatılmıştır.
Standart
▪ Motorun sıcaklık denetimi
▪ Alt yatakta yatak sıcaklığı denetimi
▪ Kayar halka sisteminin sızıntı denetimi
▪ Motor ve bağlantı bölmesinde sızıntı sensörleri
Opsiyon
▪ Üst yatakta yatak sıcaklığı denetimi4)
▪ Titreşim sensörü
Amacan P
19 / 118
4 Pompanın/pompa agregasının açıklaması
4.7 Teslimat kapsamı
Modele bağlı olarak aşağıdakiler de teslimat kapsamına dahil olabilir:
▪ Elektrik bağlantı hatlı komple pompa agregası
▪ O-ring
▪ Yedek tip plakası
Opsiyonel olarak:
▪ Taşıma halatı
▪ Hat kılavuzunun montaj için aksesuarı
- Şekil parçası
- Gergi kilidi
- Destek gövdesi
- Bağlantı demiri
- Hortum kelepçeleri
▪ Kablo toplayıcıları
▪ Zemin anaforlarının önlenmesi için zemin pervazı
▪ Boru kuyusu
BİLGİ
Teslimat kapsamında ayrı bir tip plakası bulunur.
Bu plakayı iyi görünür şekilde montaj yerinin dışında, örn. kumanda panosu, boru
hattı veya konsola monte ediniz.
4.8 Ölçümler ve ağırlıklar
Ölçü ve ağırlıklar için pompa agregasının kurulum planı/ölçüleri belirten sayfa ve veri
sayfasına bakınız.
4)
1600-1060 yapı büyüklüğünde standart model
20 / 118
Amacan P
5 Kurulum/montaj
5 Kurulum/montaj
5.1 Güvenlik yönetmelikleri
TEHLİKE
Patlama riski bulunan alanlarda öngörülmeyen şekilde yapılan kurulum
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Bulunduğunuz ülkede geçerli olan patlama koruması yönetmeliklerini dikkate
alınız.
▷ Pompa ve motorun veri sayfası ve tip plakasında bulunan bilgileri dikkate alınız.
TEHLİKE
Pompa agregası çalışırken giriş bölmesinde insanların bulunması
Elektrik çarpması / Yaralanma tehlikesi!
▷ Giriş bölmesinde insanların bulunması durumunda asla pompa agregasını
çalıştırmayın.
UYARI
Pompa agregası çalıştırılırken pompa bölmesinde / besleme haznesinde izin
verilmeyen katı maddeler (Alet, vidalar, v.b.)
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Pompa bölmesini/ besleme haznesini suyla doldurmadan önce izin verilmeyen
katı maddeler açısından kontrol ediniz, gerektiğinde temizleyiniz.
5.2 Kurulumdan önce yapılan kontrol
5.2.1
Yapının biçiminin kontrol edilmesi
Yapının biçimi, ölçüleri belirten sayfa/kurulumşemasındaki ölçümler uyarınca
hazırlanmış olmalıdır.
5.2.2
İşletim verilerinin kontrolü
Pompa agregası boru kuyusuna kurulmadan önce tip plakasındaki veriler sipariş ve
ekteki doküman verileri ile aynı olup olmadığına dair kontrol edilmelidir.
Yedek tip plakası
Teslimat kapsamında, hattn ucuna sabitlenmiş, pompa ve motor bilgilerini içeren ayrı
bir tip plakası bulunur.
1.
5.2.3
Bu plakayı iyi görünür şekilde boru kuyusunun dışında (örn. kumanda panosu,
boru hattı veya konsola) monte ediniz.
Kayar halka contasının yağlama sıvı seviyesini kontrol edin
Yağlama sıvısı bölmesi fabrika tarafından çevre dostu ve toksik olmayan yağlama
sıvısı ile doldurulmuştur.
Amacan P
21 / 118
5 Kurulum/montaj
903.03
903.01 FD
411.01
Şek. 5: Yağlama sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi
İşaretlenmiş olan conta yüzeylerine sıvı dolgu macunu (örn. Hylomar
SQ32M) uygulayın.
FD
1.
Pompa agregasını yatay olarak kenara koyun ve yuvarlanmaya karşı emniyete
alın. (⇨ Bölüm 3.2.2 Sayfa 11)
2.
Kenara koyarken kapama cıvatasının (903.03) yukarıda olmasına dikkat edin.
3.
Kapama cıvatasını (903.03) çıkarın.
4.
Kapama cıvatası (903.01) ve conta halkasını (411.01) çıkarın.
5.
Kılavuz kürek gövdesindeki delik ile yağlama maddesi bölmesi ağzını aydınlatın.
⇨ Yağlama maddesi seviyesinin ağzına kadar gelmesi durumunda kapama
cıvatası (903.01), conta halkası (411.01) ve kapama cıvatasını (903.03 ) monte
edin.
⇨ Yağlama sıvısı seviyesinin ağzın altında olması halinde yağlama sıvıs takviye
edin.
6.
Kapama cıvatasını (903.01) yeni conta halkası (411.01) ile tekrar vidalayın.
BİLGİ
1,5 l miktarından daha fazla yağlama sıvısının eksik olması, kayar halka contalarında
bir hasar olduğunu gösterir.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz bölüm
● Pompa agregasının doğrultulması veya kenara koyulması [⇨ 11]
5.2.4
Dönme yönünün kontrol edilmesi
TEHLİKE
Pompa agregasının kuru çalışması
Patlama tehlikesi!
▷ Patlama koruması olan bir pompa agregasının dönme yönü kontrolünü patlama
tehlikesi olan alanın dışında yapınız.
22 / 118
Amacan P
5 Kurulum/montaj
UYARI
Doğrultma / kenara koyma esnasında yanlış kullanım
İnsanlar zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Pompa/pompa agregasının büyüklüğüne göre bir veya iki kaldırma
aracıyla(larla) çalışın.
▷ Pompa agregasını devrilmeye veya kaymaya karşı uygun araçlar ile emniyete
alın.
▷ Kaldırma işleminde yeterli güvenlik mesafesinin olmasını koruyun (ileri geri
hareketler olabilir).
▷ Taşıma temelini ilave altlıklar ile devrilmeye karşı emniyete alın.
UYARI
Dönüş yönü kontrolünde pompa agregasının kurallara uygun olmayan kurulumu
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Pompa agregasını uygun araçlar ile devrilmeye veya düşmeye karşı emniyete
alınız.
UYARI
Pompa gövdesindeki eller ya da yabancı cisimler
Yaralanma tehlikesi. Pompa hasar görebilir!
▷ Asla elinizi veya herhangi bir nesneyi pompanın içine doğru tutmayınız.
▷ Pompanın iç kısmında yabancı bir madde olup olmadığını kontrol ediniz.
▷ Uygun koruyucu önlemler alınız (örn. koruyucu gözlük v.b.).
DİKKAT
Pompa agregasının kuru çalışması
Titreşim artar!
Kayar halka contaları ve yataklar hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını nakil maddesi dışında asla 60 saniyeden fazla çalıştırmayınız.
Dönme yönünün kontrolü pompa agregası monte edilmeden, yani kuru halde iken
yapılır.
✓
Dişli çarkın taşıma emniyeti çıkarılmıştır.
1.
Pompa agregasını dikey konuma doğrultun ve bu arada durduğu yüzeyin düz
olduğuna dikkat edin ve düşmeye karşı emniyete alın. (⇨ Bölüm 3.2.2 Sayfa 11)
2.
Pompa agregasının elektrik bağlantısını yapın ve çalıştırın.
3.
Dönme yönünü aşağıdaki yöntemler ile kontrol edin:
⇨ 1. Kılavuz kürek gövdesine yukarıdan bakıldığında dişli saat yönünde
dönmelidir.
⇨ 2. Dişlinin dönme yönünü takip edin. Dönme yönü, kılavuz kürek
gövdesindeki dönme yönü oku ile aynı olmalıdır.
4.
Yanlış dönme yönünde elektrik bağlantısını ve gerekirse kumanda
mekanizmasını kontrol edin. Ardından dönme yönü kontrolünü tekrarlayın.
5.
Dönme yönü kontrolünde herhangi bir sorun çıkmazsa, hat uçlarını kumanda
panosundaki bağlantı klemenslerine işaretleyin.
6.
Elektrik bağlantısını kesin ve istem dışı tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
Amacan P
23 / 118
5 Kurulum/montaj
UYARI
Pompa agregasının istemeden çalıştırılması
Hareket eden parçalar yaralanma tehlikesine yol açabilir!
▷ Pompa agregasını istemeden işletime almaya karşı emniyete alınız.
▷ Sadece elektrik bağlantılarının sökülmüş olması durumunda pompa
agregasında herhangi bir çalışma yapınız.
5.3 Pompa agregasının boru kuyusuna salınması
TEHLİKE
Patlama riski bulunan alanlarda öngörülmeyen şekilde yapılan kurulum
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Bulunduğunuz ülkede geçerli olan patlama koruması yönetmeliklerini dikkate
alınız.
▷ Pompa ve motorun veri sayfası ve tip plakasında bulunan bilgileri dikkate alınız.
UYARI
Emniyet alınmamış boru kuyusuna düşme
Yaralanma tehlikesi!
▷ Tüm takma ve sökme işlemi esnasında açık olan boru kuyusunu içine düşmeye
karşı emniyete alınız.
▷ Uygun bariyerler öngörünüz.
5.3.1
Doğru montaja yönelik bilgiler
Zemin pervazı pompa agregasının besleme koşulları için kaçınılmazdır. Pervaz,
performans düşüşüne de yol açabilecek olan daldırılmış bir anaforun (zemin
anaforu) oluşmasını engeller. Besleme koşullarını en iyi şekilde oluşturmak için
aşağıdaki bilgileri dikkate alınız:
1.
1
Yapının biçimini dikkate alınız!
Zemin pervazı, kurulum planına göre konsantrik olarak boru kuyusunun altına
monte edilmelidir.
2
3
Şek. 6: Zemin pervazının montaj konumu
1
3
2.
24 / 118
Zemin pervazı
Giriş bölmesi
2
Boru kuyusu
Pompa agregasının montaj konumuna dikkat ediniz!
Pompa agregasını, giriş memesindeki dönmeye karşı pervazların (2) zemin
pervazı (3) aynı yöne bakacak şekilde boru kuyusuna salınız.
Bunun için oryantasyon olarak pompa agregasının askı yönü kullanılabilir. Askı
(1) ve dönmeye karşı pervazlar (2) aynı şekilde hizalanmıştır.
Amacan P
5 Kurulum/montaj
1
2
3
Şek. 7: Pompa agregasının montaj yönü
1
3
5.3.2
Askı
Zemin pervazı
2
Dönmeye karşı pervazlar
Taşıma halatı olmaksızın montaj
DİKKAT
Yanlış montaj
Pompa agregası hasar görebilir
▷ Pompa agregasının olması gerektiği gibi boru kuyusunda durup durmadığını
kontrol ediniz.
Pompa agregasının kurulumunda daima kurulum planı/ölçüleri belirten sayfayı
dikkate alınız.
1.
Önceden monte edilmiş olmaması durumunda O-ringi (412.05) kılavuz kürek
gövdesine (112) koyunuz.
2.
Vinç kancasını pompa agregasının askısına asınız.
3.
Pompa agregasını ortalayarak boru kuyusuna konumlandırınız ve pompa
agregası tavsiye edilen konumda oturana kadar yavaşça içine salınız. (⇨ Bölüm
5.3.1 Sayfa 24)
4.
Bağlantı hatlarını elle sıkıca yukarı doğru çekiniz ve gerekirse bir kablo toplayıcı
ile pompa kuyusuna sabitleyiniz. Bu arada pompa agregasını bulunduğu yerden
kaldırmayınız.
412.05
112
Şek. 8: O-ringin koyulması
Amacan P
25 / 118
5 Kurulum/montaj
X
X
Şek. 9: Kablo toplayıcının sabitlenmesi
5.3.3
Taşıma halatı ile montaj
Pompa agregasının kurulumunda daima kurulum şeması/ölçüleri belirten sayfayı
dikkate alın.
DİKKAT
Yanlış montaj
Pompa agregası hasar görebilir
▷ Pompa agregasının olması gerektiği gibi boru kuyusunda durup durmadığını
kontrol ediniz.
DİKKAT
Pompa agregasının takma ve sökme esnasında düşmesi
Makine ve tesisat hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını kaldırmak için asla gergi kilidi veya bağlantı demiri
kullanmayınız.
▷ Sadece taşıma halkasını (59-47) kullanınız. (⇨ Bölüm 9.2 Sayfa 84)
1.
2
3
4
1
6
Önceden monte edilmiş olmaması durumunda O-Ring (412.05) kılavuz kürek
gövdesine (112) takın.
5
412.05
112
Şek. 10: O-Ring'in takılması
Pompa agregasının
kaldırılması ve
konumlandırılması
26 / 118
2.
Montaj zinciri veya halatı (1) kaldırma aracının (2) yük arabasına (4) asın.
3.
Taşıma halatını (5) bağlantı demiri ile askıya takın. Taşıma halatının montaj
yönünü kontrol edin, boş taşıma halkası (6) pompa agregasından uzakta
durmalıdır.
4.
Taşıma halatı ve bağlantı hatlarını kısmen yuvarlayın.
5.
Pompa agregasını, askı boru kuyusundan erişilir şekilde dışarı bakana kadar
boru kuyusuna salın.
6.
Boru kuyusunu çalışma aralığına kadar güvenilir bir şekilde kapatın.
Amacan P
5 Kurulum/montaj
9
7.
Pompa agregasının montaja hazır şekilde boru kuyusunun üzerinde
konumlandırılmış halde kalabilmesi için taşıma halatının (5) ilk halkasını montaj
halatına (1) asın.
8.
Kaldırma aracının kancasını taşıma halatı halkasından çıkarın ve kaldırma aracını
daha yükseğe hareket ettirin.
9.
Kumanda hattı (7) ve elektrik güç hatlarını (8) bir kendir halatı (9) ile kaldırma
aracının vinç kancasına (3) asın.
7
8
10. Şekil parçasını bir halat yüksüğünden başka bir halat yüksüğüne ulaşacak
şekilde kesin.
Kumanda ve güç hattının
emniyete alınması
c
d
b
e
a
f
Şek. 11: Halat kılavuzunun enine kesiti
11. Taşıma halatı (f) ve kumanda hattını (c) şekil parçasına (a) koyun ve bu arada her
ikisinin de uygun kanalda olduğuna dikkat edin.
12. Bağlantı hatlarını vinç kancasının üzerinde olan kendir halatı ile gerdirin.
13. Elektrik güç hatlarını (b) şekil parçasının (a) oluklarına koyun ve aşağıdan
başlayarak hortum kelepçeleri (d) ile bir plastik hortum (e) ile sarılmış şekilde
sıkıştırın.
14. Halat kısımlarının arasında bulunan taşıma halkası alanında tüm bağlantı hatları
halka şeklinde hazırlanır ve tekrar yukarısında duran halat kısmına tekrar
sabitlenir.
15. Pompa agregası adım adım boru kuyusuna salınır ve bu arada hortum
kelepçeleri ile kaplanmış hat kangalı düzenli aralıklar ile sabitlenir.
16. Güç ve kumanda hattının hasar görmemesi için çıkıntılı olan keskin kenarlı halat
ucunu (örn. halat kovanındaki) hortum bükümü ile üzerine geçirin.
Pompa agregasının
salınması
17. Son adımda taşıma halatı, bağlantı demiri ve gergi kilidi ile birlikte bir asma
halkasına (boru kuyusu veya yapı konstrüksiyonunda) asılır.
Dikkat: Pompa agregasını kaldırmak için asla gergi kilidi veya bağlantı demiri
kullanmayın.
18. Gergi kilidini, hat kangalı gerdirilene ancak pompa halatı oturduğu yerden
kaldırılmayacak şekilde gerdirin.
19. Kaldırma aracının kancasını taşıma halkasından çıkarın, bağlantı hatlarını kendir
halatından kurtarın ve kumanda panosuna iletin!
20. Sürtünme sonucu ses ve aşınmayı önlemek için en üst, gevşek asılı olan taşıma
halkası hat kangalına bağlanmalıdır.
21. Emniyet kapağını boru kuyusundan çıkarın ve kapağı monte edin. Varsa eğer hat
geçişlerini contalayın!
5.3.4
Taşıma halatı ve destek gövdesi ile montaj
Pompa agregasının kurulumunda daima kurulum şeması/ölçüleri belirten sayfayı
dikkate alın.
DİKKAT
Yanlış montaj
Pompa agregası hasar görebilir
▷ Pompa agregasının olması gerektiği gibi boru kuyusunda durup durmadığını
kontrol ediniz.
Amacan P
27 / 118
5 Kurulum/montaj
DİKKAT
Pompa agregasının takma ve sökme esnasında düşmesi
Makine ve tesisat hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını kaldırmak için asla gergi kilidi veya bağlantı demiri
kullanmayınız.
▷ Sadece taşıma halkasını (59-47) kullanınız. (⇨ Bölüm 9.2 Sayfa 84)
1.
2
3
4
1
6
Önceden monte edilmiş olmaması durumunda O-Ring (412.05) kılavuz kürek
gövdesine (112) takın.
5
412.05
112
Şek. 12: O-Ring'in takılması
2.
Montaj zinciri veya halatı (1) kaldırma aracının (2) yük arabasına (4) asın.
3.
Taşıma halatını (5) bağlantı demiri ile askıya takın. Taşıma halatının montaj
yönünü kontrol edin, boş taşıma halkası (6) pompa agregasından uzakta
durmalıdır.
7
4.
Taşıma halatı ve bağlantı hatlarını kısmen yuvarlayın.
8
5.
Pompa agregasını, askı boru kuyusundan erişilir şekilde dışarı bakana kadar
boru kuyusuna salın.
6.
Boru kuyusunu çalışma aralığına kadar güvenilir bir şekilde kapatın.
7.
Pompa agregasının montaja hazır şekilde boru kuyusunun üzerinde
konumlandırılmış halde kalabilmesi için taşıma halatının (5) ilk halkasını montaj
halatına (1) asın.
8.
Kaldırma aracının kancasını taşıma halatı halkasından çıkarın ve kaldırma aracını
daha yükseğe hareket ettirin.
9.
Kumanda hattı (7) ve elektrik güç hatlarını (8) bir kendir halatı (9) ile kaldırma
aracının vinç kancasına (3) asın.
Pompa agregasının
kaldırılması ve
konumlandırılması
9
Kumanda ve güç hattının
emniyete alınması
10. Şekil parçasını bir halat yüksüğünden başka bir halat yüksüğüne ulaşacak
şekilde kesin.
c
d
b
e
a
f
Şek. 13: Halat kılavuzunun enine kesiti
11. Taşıma halatı (f) ve kumanda hattını (c) şekil parçasına (a) koyun ve bu arada her
ikisinin de uygun kanalda olduğuna dikkat edin.
12. Bağlantı hatlarını vinç kancasının üzerinde olan kendir halatı ile gerdirin.
13. Elektrik güç hatlarını (b) şekil parçasının (a) oluklarına koyun ve aşağıdan
başlayarak hortum kelepçeleri (d) ile bir plastik hortum (e) ile sarılmış şekilde
sıkıştırın.
28 / 118
Amacan P
5 Kurulum/montaj
59-7
Pompa agregasının
salınması
Şek. 14: Destek gövdeli taşıma halatı örneği
14. Pompa agregası adım adım boru kuyusuna salınır ve bu arada hortum
kelepçeleri ile kaplanmış hat kangalı düzenli aralıklar ile sabitlenir.
15. Güç ve kumanda hattının hasar görmemesi için çıkıntılı olan keskin kenarlı halat
ucunu (örn. halat kovanındaki) hortum bükümü ile üzerine geçirin.
16. Destek gövdesi (59-7) bir bağlantı demiri ile her iki halatın arasına sabitlenir. Güç
ve kumanda hatları, destek gövdesinden gergin bir şekilde geçerek sonraki
hortum kelepçesine kadar iletilir ve orada sabitlenir.
17. Pompa agregasını adım adım boru kuyusuna salmaya devam edin. Hat kangalını
hortum kelepçeleri ile sabitleyin.
18. Son adımda taşıma halatı, bağlantı demiri ve gergi kilidi ile birlikte bir asma
halkasına (boru kuyusu veya yapı konstrüksiyonunda) asılır.
Dikkat: Pompa agregasını kaldırmak için asla gergi kilidi veya bağlantı demiri
kullanmayın.
19. Gergi kilidini, hat kangalı gerdirilene ancak pompa halatı oturduğu yerden
kaldırılmayacak şekilde gerdirin.
20. Kaldırma aracının kancasını taşıma halkasından çıkarın, bağlantı hatlarını kendir
halatından kurtarın ve kumanda panosuna iletin!
21. Sürtünme sonucu ses ve aşınmayı önlemek için en üst, gevşek asılı olan taşıma
halkası hat kangalına bağlanmalıdır.
22. Emniyet kapağını boru kuyusundan çıkarın ve kapağı monte edin. Varsa eğer hat
geçişlerini contalayın!
Amacan P
29 / 118
5 Kurulum/montaj
5.4 Elektrik
5.4.1
Kumanda sistemi planlamasına dair bilgiler
Pompa agregasının elektrik bağlantısı için ekte verilen "elektrik bağlantı planlarını"
dikkate alın. (⇨ Bölüm 9.3 Sayfa 85)
Pompa agregası, elektrik bağlantı hatları ile teslim edilir ve doğrudan çalıştırma için
öngörülmüştür. Amacan P 1600 - 1060 yapı büyüklüğü dışında yıldız üçgen
çalıştırması mümkündür.
BİLGİ
Kumanda sistemi ve pompa agregasının bağlantı noktası arasında bir kablonun
döşenmesinde sensörler için yeterli sayıda damarın olmasına dikkat ediniz. Enine
kesit en az 1,5 mm² olmalıdır.
Motorlar IEC 38 doğrultusunda nominal gerilime ve gerilim toleranslarına sahip
elektrikli düşük gerilim ağlarına veya diğer ağlar ya da maks. % ±10 nominal gerilim
toleransına sahip besleme düzeneklerine bağlanabilir.
5.4.1.1
Aşırı yükleme koruma sistemi
1.
Pompa agregasını IEC 947 ve yerel olarak geçerli olan yönetmelikler uyarınca
termik olarak geciktirmeli bir aşırı yükleme sistemi ile koruyun.
2.
Aşırı yükleme koruması sistemini, tip plakasında belirtilen nominal akımına göre
ayarlayın.
5.4.1.2
Seviye kumandası
TEHLİKE
Pompa agregasının kuru çalışması
Patlama tehlikesi!
▷ Asla patlama koruması olan bir pompa agregasını kuru çalıştırmayınız.
DİKKAT
Nakil maddesinin minimum seviyesinin altına düşülmesi
Kavitasyon sonucu pompa agregası hasar görebilir!
▷ Asla nakil maddesinin minimum seviyesinin altına düşmeyiniz.
Pompa agregasının bir havuzda otomatik işletimi için seviye kumandası gereklidir.
Nakil maddesinin belirtilen minimum seviyesini dikkate alın. (⇨ Bölüm 6.2.4.3 Sayfa
39)
5.4.1.3
Frekans dönüştürücü işletimi
Pompa agregası IEC 60034-17 uyarınca frekans dönüştürücü işletimi için uygundur.
TEHLİKE
İzin verilen frekans alanının dışında işletim
Patlama tehlikesi!
▷ Patlama koruması olan bir pompa agregasını asla belirtilen alanın dışında
çalıştırmayınız.
TEHLİKE
Frekans dönüştürücünün yanlış ayarlanmış akım sınırlaması
Patlama riski!
▷ Akım sınırlaması en fazla tip plakasında belirtilen nominal akımın 1,2 katına
ayarlanabilir.
30 / 118
Amacan P
5 Kurulum/montaj
Seçim
Frekans dönüştürücünün seçimi için aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır:
▪ Üretici bilgileri
▪ Pompa agregasının elektrik bilgileri, özellikle de nominal akımı
İlk hareket
▪ İlk hareket rampalarının kısa olmasına dikkat ediniz (maksimum 5 s)
▪ Ancak en az 2 dakika sonra ayarlama için devire izin veriniz.
Uzun hareket rampaları ve düşük frekansta hareket etmek tıkanıklıklara yol
açabilir.
İşletim
Pompa agregasının frekans dönüştürücü işletiminde aşağıdaki sınırlar dikkate
alınmalıdır:
▪ Tip plakasında verilen motor gücünün P2 sadece %95'ini kullanınız
▪ Frekans aralığı 25-50 Hz
Elektromanyetik
uyumluluk
Sağlamlık
Frekans dönüştürücüdeki işletimde dönüştürücü modeline bağlı olarak (tip, arıza
giderme önlemleri, üretici) farklı şiddette arıza yayılımları meydana gelir. Suya
daldırılabilir motor ve frekans dönüştürücüden oluşan tahrik sisteminde EN 50081
uyarınca sınır değerlerin aşılmasını önlemek için dönüştürücü üreticisinin
elektromanyetik uyumluluk bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır. Üreticinin gizli bir
makine beslemesini önermesi durumunda gizli bir bağlantı hattına sahip pompa
agregası kullanılmalıdır.
EN 50082 uyarınca pompa agregası, sağlamlık ile ilgili şartları yerine getiriyor. Monte
edilen sensörlerin denetlenmesi için işletmeci kendisi, sistemdeki hatların seçimi ve
döşenmesi için yeterli bir sağlamlığın olmasını sağlamalıdır. Pompa agregasındaki
bağlantı hattının kendisi değiştirilmemelidir. Uygun değerlendirme cihazları
seçilmelidir. Motorun iç kısmındaki sızıntı sensörünün denetlenmesi için bu durumda
özel ve KSB tarafından temin edilebilir bir rölenin kullanımını tavsiye ederiz.
5.4.1.4
Sensörler
TEHLİKE
Tamamen bağlanmamış pompa agregasının işletimi
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Asla elektrik bağlantı hatları tamamen bağlanmamış veya denetleme sistemleri
çalışmayan pompa agregasını çalıştırmayınız.
DİKKAT
Yanlış bağlantı
Sensörler hasar görebilir !
▷ Sensörleri bağlarken aşağıdaki bölümlerde belirtilen sınırları dikkate alınız.
Pompa agregası sensörler ile donatılmıştır. Bu sensörler pompa agregasında tehlike
ve hasarları engeller.
Sensör sinyallerinin değerlendirilmesi için ölçüm dönüştürücüleri gereklidir. 230 V~
için uygun cihazlar KSB tarafından temin edilebilir.
BİLGİ
Pompanın güvenli işletimi ve garantimizin geçerli olması sadece sensör sinyallerinin
bu kullanım kılavuzu uyarınca değerlendirilmesi durumunda sağlanır.
Tüm sensörler pompa agregasının iç kısmında bulunur ve bağlantı hattına
bağlanmıştır.
Devre ve damar işaretleri için bkz. "Elektrik bağlantı planları".
Her sensör için bilgi ve ayarlanacak olan sınır değerlerini sonraki bölümlerde
bulabilirsiniz.
Amacan P
31 / 118
5 Kurulum/montaj
1
5
2
6
7
3
1
4
Şek. 15: Sensörlerin pozisyonları
Pozis
yon
1
2
3
4
5
6
7
Sensör
Motorda sızıntı (bağlantı ve sargı alanı)
Yatak sıcaklığı (üst yatak)
Yatak sıcaklığı (alt yatak)
Kayar halka contası sızıntısı
Titreşim emicisi
Motor sıcaklığı (PTC)
Motor sıcaklığı (Pt100)
Standart
opsiyonel
✘
✘
✘
✘
-
✘
✘
✘
5.4.1.4.1 Motor sıcaklığı
TEHLİKE
Yetersiz soğutma şartları
Patlama tehlikesi!
Sargı hasarı!
▷ Pompa agregasını işlevini yerine getiren bir ısı denetimi olmadan
çalıştırmayınız.
▷ Patlama koruması olan pompa agregaları için tekrar devreye alma kilidi ve
"basınca karşı dirençli kapanma“Ex d motor ateşleme koruması bulunan
patlama koruması olan motorların ısı denetimi için ATEX onayına sahip olan bir
termistör tetikleme cihazı kullanınız.
Sıra halinde üç adet dizilmiş olan termistör (PTC), bağlantı no. 10 ve 11 ile sargının
sıcaklığını denetler. Tekrar devreye alma kilidine sahip olan termistör tetikleme cihazı
kullanın. Patlama koruması olan pompa agregaları için "basınca karşı dirençli
kapanma “Ex d motor ateşleme koruması bulunan patlama koruması olan motorların
ısı denetimi için ATEX onayına sahip olan bir termistör tetikleme cihazı kullanın.
32 / 118
Amacan P
5 Kurulum/montaj
Direnç termometresi (Pt100)
Opsiyonel olarak motor ayrıca sargıda direnç termometreleri (Pt100) ile donatılmış
olabilir. Bunlar motor sıcaklığını göstermek için kullanılabilir (sensör devresi
maksimum 6V/2mA).
DİKKAT
Sıcaklık denetiminin yanlış bağlantısı
Sargı hasarı!
▷ Direnç termometresini asla motor sıcaklığının kendi denetimi için kullanmayın.
5.4.1.4.2 Motorda sızıntı
PE
K1
K1
8 9
9
Elektrot rölesinin bağlanması
(standart)
Elektrot rölesinin bağlanması (sadece Elektrotların motor gövdesindeki
titreşim sensörleri pompa agregaları konumu
Motorun iç kısmında, sargı ve bağlantı bölmesinin sızıntı denetimi amaçlı elektrotlar
bulunur. Her iki elektrot da parallel bağlanmıştır (damar işareti 9) ve bir elektrot
rölesine bağlanmak için tasarlanmıştır. Elektrot rölesinin tetiklenmesi sonucunda
pompa agregası devre dışı kalmalıdır.
Elektrot rölesi (K1) aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:
▪ Sensör devresi 10 ila 30V ~
▪ Tetikleme akımı 0,5 ila 3 mA
(3 ila 60 kΩ bir tetikleme direncine tekabül eder)
Titreşim sensörlü pompa
agregaları
Titreşim sensörlerine sahip olan pompa agregalarının farklı bir bağlantı sistemi olan
elektrotları vardır.
5.4.1.4.3 Kayar halka contası sızıntısı
Kayar halka contalarının sızıntı bölmesinde bir şamandıralı şalter bulunur (damar
sayısı 3 ve 4). Kontak (maksimum 250V~/2A) sızıntı bölmesi dolu olduğunda açılır. Bu
durum bir alarm sinyalini tetiklemelidir.
Şek. 16: Şamandıralı
şalter
Amacan P
33 / 118
5 Kurulum/montaj
5.4.1.4.4 Yatak sıcaklığı
Pompa agregasının alt yatağı, bir yatak sıcaklık sensörü ile donatılmıştır. Sensör tipi
Pt100 (damar işaretleri 15 ve 16) olan bir direnç termometresidir. Termometre Pt100
girişli ve iki farklı temas noktası için 2 ayrı çıkışı olan bir sıcaklık denetleyicisine
bağlanmalıdır (sensör devresi maksimum 6V/2mA).
Aşağıdaki sınır değerlerini ayarlayınız:
▪ 130 °C'de alarm
▪ Pompa agregasının 150°C'de kapatılması
Opsiyonel olarak üst yatak bir sıcaklık sensörü ile donatılmış olabilir (damar işaretleri
16 ve 17). Bağlantı ve ayar değerleri aynıdır. Veri sayfası ile pompa agregasının üst
yatak için bir yatak sıcaklığı denetleyicisi ile donatılmış olup olmadığını kontrol edin.
5.4.1.4.5 Titreşim emicisi
Pompa agregası üst yatak kısmında da opsiyonel olarak bir titreşim sensörü ile
donatılmış olabilir.
Titreşim sensörü, üst yataktaki radyal titreşim hızının gerçek değerini ölçer. Sensör
standart bir çıkışa (4 ila 20 mA) sahip olan dahili bir sinyal dönüştürücüsü ile
donatılmıştır. Böylece mevcut olan SPS veya PLS sistemlerine basit şekilde dahil olma
sağlanır.
Tablo 7: Sensörün teknik verileri
Ölçüm aralığı
Ölçüm hatası
Uzun süreli stabilite
maks.itme yükü
Frekans aralığı
Rezonans frekansı
Çıkış empedansı
Gerilim beslemesi
Yük
Titreşim sensörünün
bağlanması
0 - 20 mm/saniyede 4 - 20 mA
<5%
10 yılda +/- % 1
500 g
2 Hz - 1000 Hz
18 kHz
max. 200 Ohm
18 – 30 V (düzleştirilmiş)
50 - 100 Ohm
18 - 30V DC
+ mA
41 42
Şek. 17: Titreşim sensörünün bağlanması
Titreşim denetimi için aşağıdaki ayar değerleri tavsiye edilir:
▪ veff= 7 mm/saniyede alarmın tetiklenmesi
– Sorunların giderilmesine yönelik önlemlerin gerekeceği bir titreşim sınır
değerine ulaşılır.
– Genelde işletim, titreşim durumu değişikliğinin nedenleri bulunana ve
sorunların giderilmesine yönelik önlemler tespit edilene kadar devam
edebilir.
▪ veff = 11 mm/saniyede kapanma
– Üzerine çıkıldığında pompa agregasının çalıştırılmaya devam etmesinin
hasara yol açabileceği bir titreşim sınır değerine ulaşılmıştır.
– Vakit kaybetmeden titreşimi düşürmek için önlemler alınmalı veya pompa
agregasının kapatılması gerekir.
34 / 118
Amacan P
5 Kurulum/montaj
5.4.2
Elektrik bağlantısının kurulması
TEHLİKE
Pompa agregasındaki çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından yapılması
Cereyan çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
▷ IEC 60364 kurallarını ve patlama korumasında EN 60079 kurallarını dikkate
alınız.
UYARI
Yanlış elektrik bağlantısı
Şebeke hasar görebilir, kısa devre!
▷ Bulunduğunuz yerdeki enerji besleme şirketinin teknik bağlantı şartlarını
dikkate alınız.
DİKKAT
Yanlış döşeme
Elektrik bağlantı hatları hasar görebilir!
▷ Elektrik bağlantı hatlarını -25 °C'nin altındaki ısıda asla hareket ettirmeyin.
▷ Elektrik bağlantı hatlarını asla büküp sıkıştırmayın.
▷ Pompa agregasını elektrik bağlantı hatlarından asla kaldırmayın.
▷ Elektrikli bağlantı hatlarının uzunluğu yerel koşullara uygun hale getirilmelidir.
DİKKAT
Motorda aşırı yüklenme
Motor hasar görebilir!
▷ Motoru IEC 947 ve yerel olarak geçerli olan yönetmelikler uyarınca termik
olarak geciktirmeli bir aşırı yükleme sistemi ile koruyunuz.
Elektrik bağlantısı için ekteki elektrik bağlantı şemaları ve kumanda sisteminin
planlanmasına dair bilgileri dikkate alınız.
Pompa agregası bağlantı hatları ile tedarik edilir. Daima tüm hatları kullanın ve
kumanda hattının işaretlenen kablo damarlarını bağlayın.
TEHLİKE
Yanlış bağlantı
Patlama tehlikesi!
▷ Hat uçlarının bağlantı noktası patlama tehlikesi bulunan alanın dışında veya
II2G cihaz kategorisi için izin verilen elektrikli işletim maddesinde bulunmalıdır.
TEHLİKE
Elektrik bağlantısı hasar görmüş bağlantı hatları
Cereyan çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Bağlantı hatlarının bağlanmasından önce hasarlar açısından kontrol ediniz.
▷ Hasarlı bağlantı hatlarını asla bağlamayın.
TEHLİKE
Tamamen bağlanmamış pompa agregasının işletimi
Patlama tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Asla elektrik bağlantı hatları tamamen bağlanmamış veya denetleme sistemleri
çalışmayan pompa agregasını çalıştırmayınız.
Amacan P
35 / 118
5 Kurulum/montaj
DİKKAT
Ters dip akımı
Elektrik bağlantı hattı hasar görebilir!
▷ Elektrik bağlantı hattını gergin bir şekilde yukarı doğru iletiniz.
X
X
Şek. 18: Elektrik bağlantı hattının sabitlenmesi
Potansiyel dengelemesi
1.
Elektrik bağlantı hatlarını gergin bir şekilde yukarı doğru iletiniz ve sabitleyiniz.
2.
Elektrik bağlantı hatlarındaki koruma kapaklarını ancak bağlantıdan hemen
önce çıkarınız.
3.
Gerekirse elektrik bağlantı hatlarının uzunluğunu yerel koşullara uyarlayınız.
4.
Hat kısaltmalarından sonra hat uçlarının kablo damarlarında konulan işaretleri
tekrar doğru bir şekilde takınız.
Pompa agregası dış potansiyel eşitleme bağlantısına sahip değildir (Bu tarz bir
bağlantıda paslanma olasılığı).
TEHLİKE
Yanlış bağlantı
Patlama tehlikesi!
▷ Asla patlama koruması olan bir pompa agregasını havuza kurulduğunda
sonradan dıştan bir potansiyel dengeleme bağlantısı ile donatmayınız.
TEHLİKE
Pompa agregasına işletim esnasında dokunma
Elektrik çarpması!
▷ Pompa agregasına işletim esnasında dışarıdan dokunulmamasını sağlayınız.
36 / 118
Amacan P
6 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
6 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
6.1 İşletime alma
6.1.1
İşletime alma için yerine getirilmesi gereken koşullar
TEHLİKE
Pompa agregasının işletimi sırasında kişilerin havuzda bulunması
Elektrik çarpması!
▷ Havuzda kişilerin bulunması durumunda asla pompa agregasını çalıştırmayınız.
UYARI
Emniyet alınmamış boru kuyusuna düşme
Yaralanma tehlikesi!
▷ Tüm takma ve sökme işlemi esnasında açık olan boru kuyusunu içine düşmeye
karşı emniyete alınız.
▷ Uygun bariyerler öngörünüz.
Pompa agregasını işletime almadan önce aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş
olması gerekir:
▪ Yağlama sıvısı kontrol edilmiştir.
▪ Dönüş yönü kontrol edilmiştir.
▪ Pompa agregasının tüm koruma tesisatları ile elektrik bağlantısı, yönetmeliklere
uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
▪ Pompa agregası yönetmeliklere uygun olarak boru kuyusuna monte edilmiştir.
▪ Nakil maddesinin minimum seviyesine ulaşmadı.
▪ Pompanın/pompa agregasının uzun süre kullanılmamasından sonra tekrar
işletime alma bölümünde anlatılan önlemler alınmıştır. (⇨ Bölüm 6.4 Sayfa 41)
6.1.2
Devreye alma
TEHLİKE
Pompa agregasının işletimi sırasında kişilerin havuzda bulunması
Elektrik çarpması!
▷ Havuzda kişilerin bulunması durumunda asla pompa agregasını çalıştırmayınız.
DİKKAT
Motorun çalışması sonra erer iken devreye alma
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını ancak durduktan sonra çalıştırınız.
▷ Asla geri geri dönen pompa agregasında tekrar çalıştırmayınız.
✓
Yeterli bir nakil maddesi seviyesi mevcuttur.
DİKKAT
Kapalı bir kapama organına doğru hareket
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını asla kapama organının kapalı olması halinde çalıştırmayınız.
1.
Varsa eğer basınç hattındaki kapama organını tamamen açın.
2.
Pompa agregasını çalıştırın.
Amacan P
37 / 118
6 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
6.2 İşletim aralığının sınırları
TEHLİKE
Kullanım sınırlarının aşılması
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Veri sayfasında verilen işletim verilerine uyun.
▷ İşletimin Qdak - sınırları altında olmasını önleyin.
▷ Patlama koruması olan pompa agregasını asla veri sayfasında veya tip
plakasında verilen ortam ve nakil maddesi sıcaklıklarının üzerinde işletime
almayın.
▷ Pompa agregasını asla aşağıda belirtilen sınırların dışında çalıştırmayın.
6.2.1
İşletim gerilimi
TEHLİKE
İşletim gerilimi için izin verilen toleransların aşılması
Patlama tehlikesi
▷ Patlama koruması olan bir pompayı/pompa agregasını asla belirtilen alanın
dışında çalıştırmayınız.
İşletim geriliminin izin verilen maksimum sapması, değerlendirme geriliminin ± % 10
oranındadır. Fazların arasındaki gerilim farkı maksimum % 1 olabilir.
6.2.2
Devre değiştirme sıklığı
DİKKAT
Çok yüksek devre değiştirme sıklığı
Motor hasar görebilir!
▷ Asla belirtilen devre değiştirme sıklığını aşmayınız.
Motorda ciddi bir sıcaklık yükselmesini ve motor, conta ve yataklarda aşırı
yüklenmeleri önlemek için saatte 10 açma işlemi sayısı aşılmamalıdır.
Bu değerler, ağdaki çalıştırma için geçerlidir (doğrudan veya yıldız-üçgen koruması
ile, çalıştırma trafosu, yumuşak çalışma cihazı). Frekans dönüştürücüdeki işletimde
bu sınırlama yoktur.
DİKKAT
Motorun çalışması sonra erer iken devreye alma
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını ancak durduktan sonra çalıştırınız.
▷ Asla geri geri dönen pompa agregasında tekrar çalıştırmayınız.
6.2.3
Frekans dönüştürücü işletimi
TEHLİKE
İzin verilen frekans alanının dışında işletim
Patlama tehlikesi!
▷ Patlama koruması olan bir pompa agregasını asla belirtilen alanın dışında
çalıştırmayınız.
Pompa agregasının frekans dönüştürücü işletimine 25 ila 50 Hz frekans alanında izin
verilir.
38 / 118
Amacan P
6 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
6.2.4
Nakil maddesi
6.2.4.1
Nakil maddesi sıcaklığı
Pompa agregası sıvı nakli için tasarlanmıştır. Donma tehlikesinde pompa agregası
işletime hazır değildir.
DİKKAT
Donma tehlikesi
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını boşaltını veya donmaya karşı emniyete alınız.
İzin verilen maksimum nakil maddesi ve ortam sıcaklığı tip plakası veya veri
sayfasında belirtilmiştir.
6.2.4.2
Nakil maddesinin yoğunluğu
Pompanın güç tüketimi nakil maddesinin yoğunluğuyla orantılı olarak değişir.
DİKKAT
Müsaade edilen nakil maddesi yoğunluğunun aşılması
Motora aşırı yüklenme yapılabilir!
▷ Veri sayfasında yoğunluğa ilişkin bilgileri dikkate alınız.
▷ Motorun yeterli güce sahip olmasını sağlayınız.
6.2.4.3
Nakil maddesinin minimum seviyesi
TEHLİKE
Pompa agregasının kuru çalışması
Patlama tehlikesi!
▷ Asla patlama koruması olan bir pompa agregasını kuru çalıştırmayınız.
DİKKAT
Nakil maddesinin minimum seviyesinin altına düşülmesi
Kavitasyon ve hava çeken anafor sonucu pompa agregası hasar görebilir!
▷ Asla nakil maddesinin minimum seviyesinin altına düşmeyiniz.
Pompa agregası, nakil maddesi seviyesi en az "t1" ölçüsüne ulaştığında işletime
hazırdır (bkz. kurulum planı/ölçüleri belirten sayfa).
Şek. 19: Örnek: Nakil maddesinin minimum seviyesi
Amacan P
39 / 118
6 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
6.2.4.4
Aşındırıcı nakil maddeleri
Veri sayfasında belirtilen katı madde miktarından daha fazla katı maddenin mevcut
olmasına müsaade edilmez.
Aşındırıcı bileşenlere sahip olan nakil maddelerinin naklinde hidrolik ve mil contası
daha fazla aşınacaktır. Böylece kontrol aralıkları normale nazaran daha kısa
olacaktır.
6.3 Devre dışı bırakma/saklama/depolama
6.3.1
Devre dışı bırakma
DİKKAT
Nakil maddesinin kontrol dışı düşey hatta geriye doğru akması
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Nakil maddesinin kontrol dışı geriye doğru akmasını önlemek için uygun
önlemler alınız.
▷ Nakil maddesinin kontrollü olarak geriye doğru akmasını sağlayınız, örneğin
basınç hattındaki iticiyi daraltarak.
6.3.2
Devre dışı bırakma için alınması gereken önlemler
TEHLİKE
Pompa agregasında çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından yapılması
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
▷ IEC 60079 (DIN VDE 0165) yönetmeliğini dikkate alın.
UYARI
Pompa agregasının istemeden çalıştırılması
Hareket eden parçalar yaralanma tehlikesine yol açabilir!
▷ Pompa agregasını istemeden işletime almaya karşı emniyete alınız.
▷ Sadece elektrik bağlantılarının sökülmüş olması durumunda pompa
agregasında herhangi bir çalışma yapınız.
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Yaralanma tehlikesi!
▷ Yasal uygulamaları dikkate alınız.
▷ Nakil maddesini boşaltırken kişiler ve çevre için koruyucu önlemler alınız.
▷ Sağlığa zararlı maddeler nakleden pompaları bu maddelerden arındırınız.
DİKKAT
Donma tehlikesi
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Donma tehlikesinde pompa agregasını nakil maddesinden çıkartınız,
temizleyiniz, muhafaza ediniz ve saklayınız.
Pompa agregası monte edilmiş şekilde kalır
✓
40 / 118
Pompa agregasının işlevini yerine getirebilmesi için yeterli miktarda sıvının
mevcut olması sağlanmalıdır.
Amacan P
6 Cihazın işletime alınması/devre dışı bırakılması
1.
Uzun süreli devre dışı bırakılması durumunda pompa agregası üç ayda bir
devreye alınmalı ve yaklaşık bir dakikalığına çalıştırılmalıdır.
Böylece pompanın iç kısmında ve pompanın besleme kısmında kalıntıların
meydana gelmesi önlenmiş olur.
Pompa/pompa agregası sökülür ve depolanır
✓
Güvenlik yönetmelikleri dikkate alınmalıdır. (⇨ Bölüm 7.1 Sayfa 42)
1.
Pompa agregasını temizleyin.
2.
Pompa agregasını saklayın.
3.
Verilen bilgileri dikkate alın. (⇨ Bölüm 3.3 Sayfa 14)
6.4 Tekrar işletime alma
Pompa agregasının tekrar işletime alınması için işletime almaya dair hususları
(⇨ Bölüm 6 Sayfa 37) ve işletim alanının sınırlarını dikkate alınız ve uygulayınız.
Saklamadan sonra pompa agregasını tekrar işletime almadan önce ayrıca bakım için
verilen bilgileri de dikkate alınız.
UYARI
Koruma tesisatlarının olmaması
Hareket eden parçalar ve dışarı akan nakil maddesi sonucunda yaralanma tehlikesi!
▷ Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tesisatlarını tekrar olması
gerektiği gibi takınız veya işlevine devam etmesini sağlayınız.
BİLGİ
5 yıldan daha eski olan pompa agregalarında tüm elastomerlerin yenilenmesi
tavsiye edilir.
Amacan P
41 / 118
7 Bakım
7 Bakım
7.1 Güvenlik yönetmelikleri
Operatör, tüm bakım, kontrol ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna hakim
olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
TEHLİKE
Bakım çalışmalarında kıvılcım oluşması
Patlama riski!
▷ Yerel güvenlik talimatlarını dikkate alın.
▷ Gerilim altındaki pompa agregasını asla açmayın.
▷ Patlama koruması olan pompa agregalarındaki bakım çalışmalarını, daima
patlama riski bulunan alanın dışında yapın.
UYARI
Pompa agregasının istemeden çalıştırılması
Hareket eden parçalar yaralanma tehlikesine yol açabilir!
▷ Pompa agregasını istemeden işletime almaya karşı emniyete alınız.
▷ Sadece elektrik bağlantılarının sökülmüş olması durumunda pompa
agregasında herhangi bir çalışma yapınız.
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Yaralanma tehlikesi!
▷ Yasal uygulamaları dikkate alınız.
▷ Nakil maddesini boşaltırken kişiler ve çevre için koruyucu önlemler alınız.
▷ Sağlığa zararlı maddeler nakleden pompaları bu maddelerden arındırınız.
UYARI
Sıcak yüzeyler
Yaranlama tehlikesi!
▷ Pompa agregasının çevre sıcaklığına ulaşana kadar soğumasını sağlayınız.
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
UYARI
Yetersiz duruş emniyeti
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ Montaj işlemi/sökme işlemi esnasında pompayı/pompa agregasını/pompa
parçalarını devrilmeye veya düşmeye karşı emniyete alınız.
BİLGİ
Patlama koruması olan pompa agregalarının onarımı için özel yönetmelikler
geçerlidir. Pompa agregalarında yapılacak olan değişiklikler patlama korumasını
olumsuz olarak etkileyebilir ve bu yüzden de bunlara ancak üretici ile irtibata
geçildikten sonra izin verilebilir.
42 / 118
Amacan P
7 Bakım
Bir bakım planının hazırlanması ile bakım zahmeti en aza indirilebildiği gibi masraflı
onarım çalışmaları da önlenebilir. Böylece pompanın/pompa agregasının arızasız ve
güvenilir bir şekilde çalışması sağlanır.
BİLGİ
Her türlü bakım ve montaj çalışmaları için KSB servisine ya da yetkili tamirhaneye
başvurabilirsiniz. İrtibat adresleri için bkz. ekte verilen irtibat adresi defteri:
"Addresses" veya internette "www.ksb.com/contact".
Pompa ünitesinin sökme ve takma işlemlerinde kaba kuvvet kullanmayın.
7.2 Bakım/kontrol
KSB aşağıdaki plana göre düzenli bir pompa agregası bakımı önerir:
Tablo 8: Bakım önlemlerine genel bakış
Bakım aralığı
4000 işletim saatinden
sonra,
ancak en az
senede 1 kez
8000 işletim saatinden
sonra,
ancak en az
3 senede bir
16000 işletim
saatinden sonra,
ancak en az
5 senede bir
Bakım işlemi
Koruyucu toprak hattını
kontrol edin
Yalıtım direncini ölçün
bunun için bkz. ...
(⇨ Bölüm 7.2.1.1 Sayfa 43)
Hat kangalını kontrol edin
Sensörleri kontrol edin
Kayar halka contasında
sızıntıyı kontrol edin
Yağlama sıvısının
değiştirilmesi
Genel revizyon
(silindir yataklarını yağlayın
(⇨ Bölüm 7.4.2 Sayfa 50) )
(⇨ Bölüm 7.3.3 Sayfa 47)
(⇨ Bölüm 7.2.1.3 Sayfa 44)
(⇨ Bölüm 7.3.4 Sayfa 47)
(⇨ Bölüm 7.2.1.2 Sayfa 43)
(⇨ Bölüm 7.4.1 Sayfa 48)
Bir G3 - deniz suyu modelinde katot koruması (anot) ilk kontrolünün 6 ay sonra
yapılması gerekir ve gerekirse anotlar değiştirilir. Anot hasarı düşükse kontrol aralığı
12 aya uzatılabilir.
7.2.1
Kontrol çalışmaları
7.2.1.1
Koruma hattını kontrol ediniz
1.
Koruma hattı ve toprak arasındaki direnci ölçünüz.
Direnç 1 Ω değerinden daha küçük olmalıdır.
2.
Hasarlı parçaları orijinal yedek parçalar ile değiştiriniz.
TEHLİKE
Arızalı koruma hattı
Elektrik çarpması!
▷ Pompa agregasını asla arızalı bir koruma hattı ile çalıştırmayınız.
7.2.1.2
Yalıtım direncinin ölçülmesi
Senelik bakım önlemleri çerçevesinde motor sargısının yalıtım direncini ölçünüz.
✓
Pompa agregası bağlantısı kumanda panosunda kesilmiştir.
✓
Ölçümü, yalıtım direnç ölçüm cihazı ile yapın.
✓
Önerilen ölçüm gerilimi maksimum 500 V (maksimum izin verilen 1000 V).
1.
Toprağa doğru sargıyı ölçün.
Bunun için tüm sargı uçlarını birbiri ile bağlayın.
Amacan P
43 / 118
7 Bakım
2.
Toprağa doğru sargı ısı sensörünü ölçün.
Bunun için sargı ısı sensörlerinin damar uçlarını birbiri ve tüm sargı uçlarını
toprak ile bağlayın.
⇨ Toprağa doğru olan damar uçlarının yalıtım direnci 1 MΩ değerinin altına
düşmemelidir.
Bu değerin altına düşülmesi durumunda motor ve elektrik hattı için ayrı bir
ölçüm gereklidir. Ölçüm için elektrik bağlantı hattını motordan ayırın.
BİLGİ
Elektrik bağlantı hatlarından biri için olan yalıtım direncinin 1 MΩ değerinden daha
küçük olması durumunda hat hasarlıdır ve yenilenmelidir.
BİLGİ
Motorda çok düşük yalıtım değerleri olması halinde sargı yalıtımı arızalıdır. Pompa
agregası bu durumda tekrar işletime alınmamalıdır.
7.2.1.3
Sensörleri kontrol ediniz
DİKKAT
Çok yüksek kontrol gerilimi
Sensörler hasar görebilir!
▷ Piyasada bulunan bir direnç ölçümü (ohmmetre) kullanın.
Aşağıda tarif edilen kontroller, kumanda hattının hat uçlarında yapılan direnç
ölçümleridir. Sensörlerin asıl işlevi bu durumda test edilmez.
Motorun sargısındaki ısı
sensörleri
Tablo 9: Direnç ölçümü
Bağlantılar arasında ölçüm ...
10 ve 11
31 ve 32 5)
33 ve 34 5)
35 ve 365)
Direnç değeri
[Ω]
200 - 1000
100 - 120
100 - 120
100 - 120
Belirtilen toleransların aşılması durumunda pompa agregasındaki elektrik bağlantı
hattının bağlantısını sökünüz ve motorun iç kısmını yeniden kontrol ediniz.
Burada da toleransların aşılması halinde motor parçası açılmalı ve revize edilmelidir.
Sıcaklık sensörleri stator sargısında bulunur ve değiştirilemez.
Bir onarım için stator sargısında aynı yerde bulunan yedek sensörler kullanılabilir.
Motorda sızıntı sensörleri
Tablo 10: Motorda sızıntı sensörünün direnç ölçümü
Bağlantılar arasında ölçüm ...
9 ve koruyucu toprak hattı (PE)
8 ve 96)
Direnç değeri
[kΩ]
> 60
> 60
Küçük değerler motora su girmesini kapatır. Bu durumda motor parçasının açılması
ve revize edilmesi gerekir.
Şamandıralı şalter (kayar
halka conta
sızıntı)
Tablo 11: Şamandıralı şalterde direnç ölçümü
Bağlantılar arasında ölçüm ...
3 ve 4
Direnç değeri
[Ω]
<1
Ölçüm değerlerinin açık bir şaltere işaret etmesi durumunda bir sonraki adımda
kayar halka contası sızıntısını kontrol edin.
5)
6)
opsiyonel
sadece titreşim sensörü olan pompa agregalarında
44 / 118
Amacan P
7 Bakım
Yatak sıcaklık sensörü
Tablo 12: Yatak sıcaklık sensöründe direnç ölçümü
Bağlantılar arasında ölçüm ...
15 ve 16
16 ve 177)
Titreşim emicisi
Direnç değeri
[Ω]
100 - 120
100 - 120
Tablo 13: Titreşim sensöründe akım ölçümü
Bağlantılar arasında ölçüm ...
41 ve 42
Akım değeri
Hareketsiz halde sürekli 4 mA
İşlev kontrolü
Titreşim emicisini bağlayın . Ölçüm devresindeki akımı uygun bir ampermetre ile
ölçün.
7.3 Pompa agregasının sökülmesi
7.3.1
Pompa agregasının sökülmesi
TEHLİKE
Yeterli hazırlık olmaksızın pompa/pompa agregasında yapılan çalışmalar
Yaralanma tehlikesi!
▷ Pompa agregasını olması gerektiği gibi devreden çıkarınız.
▷ Emme ve basınç hattındaki kapama organlarını kapatınız.
▷ Pompayı boşaltınız ve basıncını tahliye ediniz.
▷ Olası ek bağlantıları kapatınız.
▷ Pompa agregasının çevre sıcaklığına ulaşana kadar soğumasını sağlayınız.
UYARI
Emniyet alınmamış boru kuyusuna düşme
Yaralanma tehlikesi!
▷ Tüm takma ve sökme işlemi esnasında açık olan boru kuyusunu içine düşmeye
karşı emniyete alınız.
▷ Uygun bariyerler öngörünüz.
UYARI
Gergi kilidi ve bağlantı demiri pompa agregasının kaldırılması için uygun değildir
Yaralanma tehlikesi!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını sadece taşıma halatının taşıma halkalarına takın ve kaldırın. ,
7)
✓
Bu arada elektrik bağlantı hatları ayrılmış olmalı ve istem dışı devreye almaya
karşı emniyete alınmış olmalıdır.
✓
Boru kuyusu açık ve bir çalışma aralığına kadar güvenli bir şekilde kapatılmıştır.
✓
Uygun bir kaldırma aracı mevcut.
1.
Montaj zinciri veya halatını yük arabasına asın.
2.
En üstteki ilk taşıma halkasını hat kangalından söküp vinç kancasına asın ve
kaldırma aracını daha yükseğe hareket ettirin.
3.
Gergi kilidini sökün ve kancadan çıkarın.
opsiyonel
Amacan P
45 / 118
7 Bakım
BİLGİ
Gevşek parçalar pompa bataklığına düşmemelidir!
4.
Pompa agregasını ikinci taşıma halkasına kadar hat kangalında yukarı doğru
çekin.
5.
Montaj zinciri veya halatını bir bağlantı demiri ile ilk taşıma halkasına (vinç
kancası ile birlikte) asın.
6.
Vinç kancasını çıkarın ve ikinci taşıma halkasına asın.
7.
Pompa agregasını üçüncü taşıma halkasına kadar yukarı doğru çekin. Montaj
zinciri veya halatını ilk taşıma halkasından sökün ve tekrar üçüncü taşıma
halkası ile bağlayın.
8.
Pompa agregasını dördüncü taşıma halkasına kadar yukarı doğru çekin. Vinç
kancasını çıkarın ve dördüncü taşıma halkasına asın.
9.
Bu işlemi, pompa askısı boru kuyusunun üzerinde olana kadar tekrarlayın
ardından vinç kancasına asın.
10. Emniyet kapağını boru kuyusundan çıkarın.
11. Pompa agregasını boru kuyusundan kaldırıp, yana doğru hareket ettirin ve
durdurun.
UYARI
Pompa agregasının devrilmesi
El ve ayaklar sıkışarak ezilebilir!
▷ Pompa agregasını asınız veya destekleyiniz.
DİKKAT
Yanlış depolama
Elektrik bağlantı hatları hasar görebilir!
▷ Kalıcı bir şekil değişikliğini önlemek için elektrik bağlantı hatlarını hat
rondelasında destekleyin.
▷ Hat uçlarını neme karşı koruyun.
12. Pompa agregasını düşmeye karşı emniyete alın, bu yüzden kaldırma aracının
kancasından çıkarılmamalıdır.
13. Pompa agregasını temizleyin (örn. su ile).
14. Temizleme sıvısını toplayın ve olması gerektiği gibi tasfiye edin.
7.3.2
Boşaltma/Temizleme
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve
tasfiye ediniz.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız.
46 / 118
1.
Pompayı zararlı, patlayıcı, sıcak veya başka risk teşkil eden nakil maddeleri söz
konusu olduğunda yıkayınız.
2.
Pompayı tamirhaneye götürmeden önce daima yıkayınız ve temizleyiniz.
Ayrıca pompa agregasının kullanılmasında bir sakınca olmadığını gösteren bir
belge de ekleyiniz. (⇨ Bölüm 11 Sayfa 115)
Amacan P
7 Bakım
7.3.3
Hat kangalını kontrol ediniz
Pompa agregasının boru kuyusundan sökülmesinde kaldırma halatı ve elektrik
hatlarında bir hasar olup olmadığına dair kontrol edin. Hasarlı parçaları orijinal yedek
parçalar ile değiştirin.
Hat kangalının daha uzun yapı türünde olması durumunda bunlar sökülmelidir:
1.
Hortum kelepçelerini çıkarın.
2.
Şekil parçasını çıkarın.
3.
Elektrik hatlarını yuvarlayın ve pompa agregasının yanına koyun.
4.
Taşıma halatını, bağlantı demirini pompa agregasından sökerek ayırın.
7.3.4
Kayar halka contasında sızıntıyı kontrol ediniz
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak nakil maddeleri, yardımcı ve işletim maddeleri
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yıkama maddelerini ve varsa kalıntı maddelerini bir hazneye toplayınız ve
tasfiye ediniz.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Sağlığa zararlı maddelerin tasfiyesine ilişkin yasal düzenlemeleri dikkate alınız.
UYARI
Pompa agregasının iç kısmında yüksek basınç
Açarken yaralanma tehlikesi!
▷ İç alanları dikkatlice açın. Basınç eşitlemeyi oluşturun.
BİLGİ
Kayar halka contasının hafif bir şekilde aşınmış olması kaçınılmaz ve nakil
maddesinde bulunan aşındırıcı bileşenlerin hızlandırdığı bir durumdur.
Sızıntı bölmesinin kontrol edilmesi, kayar halka contasının tahrik tarafındaki işlevin
değerlendirilmesini sağlar.
FD
903.02
411.02
1
Şek. 20: Sızıntı bölmesini kontrol edin
İşaretlenmiş olan conta yüzeylerine sıvı dolgu macunu (örn. Hylomar
SQ32M) uygulayın.
FD
✓
Sızıntı sıvısı için uygun bir hazne bulundurun.
✓
Pompa agregası yatay olarak düz bir zeminin üzerinde duruyor ve kaymaya
karşı emniyete alındı. (⇨ Bölüm 3.2 Sayfa 11)
1.
Hazneyi kapama cıvatasının (903.02) altına koyun.
2.
Kapama cıvatasını (903.02) conta halkası (411.02) ile birlikte çıkarın.
3.
Yeterli uzunlukta bir boruyu (1) G 1/2 vidalayın.
Amacan P
47 / 118
7 Bakım
4.
Pompa agregasını kontrollü olarak sızıntı bölmesinin ağzı aşağı bakana kadar
döndürünüz.
⇨ Herhangi bir sıvının çıkmaması durumunda veya uzun seneler çalıştırıldıktan
sonra sadece az miktarda (1,0 litreden daha az) sıvı çıkması halinde kayar
halka contaları sağlamdır. 1,0 litreden daha fazla olan bir sızıntı sıvısı miktarı,
kayar halka contalarının arızalı olduğuna ve değiştirilmesi gerektiğini
gösterir.
5.
Boruyu (1) vidalı bağlantıdan sökün.
6.
Kapama cıvatasını (903.02) yeni bir conta halkası (411.02) ile birlikte tekrar
vidalayın.
7.4 Yağlama ve yağlama maddesi değişimi
7.4.1
Kayar halka contasının yağlanması
Kayar halka contasının yağlanması, toplayıcı bölmeden alınan yağlama sıvısı ile
yapılır.
7.4.1.1
Aralık
Yağlama sıvısını 8000 işletim saatinden sonra veya 3 senede bir değiştiriniz.
7.4.1.2
Yağlama sıvısının kalitesi
Toplayıcı bölme, fabrika tarafından doğa dostu, toksik olmayan tıbbi kalitede bir
yağlama maddesi ile doldurulmuştur (müşteriden başka bir şey talep edilmedi ise).
Kayar halka contalarının yağlanması için aşağıdaki yağlama sıvıları kullanılabilir:
Tablo 14: Yağlama sıvısının kalitesi
Tanım
SAE 10W ila SAE 20W
sınıflarından parafin
yağı
veya
beyaz yağ
alternatif motor
yağları
Tavsiye edilen çeşitler:
Özellikler
40 °C'de kinematik viskozite
Tutuşma noktası (Cleveland'a göre)
Akma noktası (Pourpoint)
< 20 mm2/s
> 160 °C
< -15 °C
▪ Merkur WOP 40 PB,firma SASOL
▪ Merkur beyaz yağ Pharma 40,firma DEA
▪ İnce akışkan parafin yağı no. 7174, firma Merck
▪ Tıbbi kalitede aynı ürünler, toksik olmayan
▪ Glikol su karışımı
UYARI
Nakil maddesinin yağlama sıvısından dolayı kirlenmesi
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Makine yağı dolumuna ancak tasfiyenin sağlanması durumunda izin verilir.
7.4.1.3
Yağlama sıvısı miktarı
Tablo 15: Yağlama sıvısı miktarı
Yapı büyüklüğü
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
48 / 118
Amacan P
Yağlama sıvısı miktarı
[l]
1,8
2,2
2,2
2,5
7 Bakım
Yapı büyüklüğü
Yağlama sıvısı miktarı
[l]
3,8
7,0
5,0
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
7.4.1.4
Yağlama sıvısının değiştirilmesi
UYARI
Sağlığa zararlı ve/veya sıcak yağlama sıvıları
Kişiler ve çevre için tehlikeli olabilir!
▷ Yağlama sıvısını boşaltırken kişiler ve çevre için koruyucu önlemler alınız.
▷ Gerekirse koruyucu giysi ve maske kullanınız.
▷ Yağlama sıvısını bir hazneye toplayınız ve tasfiye ediniz.
▷ Sağlığa zararlı sıvıların tasfiyesine ilişkin yasal uygulamaları dikkate alınız.
UYARI
Pompa agregasının iç kısmında yüksek basınç
Açarken yaralanma tehlikesi!
▷ İç alanları dikkatlice açın. Basınç eşitlemeyi oluşturun.
UYARI
Doğrultma / kenara koyma esnasında yanlış kullanım
İnsanlar zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Pompa/pompa agregasının büyüklüğüne göre bir veya iki kaldırma
aracıyla(larla) çalışın.
▷ Pompa agregasını devrilmeye veya kaymaya karşı uygun araçlar ile emniyete
alın.
▷ Kaldırma işleminde yeterli güvenlik mesafesinin olmasını koruyun (ileri geri
hareketler olabilir).
▷ Taşıma temelini ilave altlıklar ile devrilmeye karşı emniyete alın.
7.4.1.4.1 Yağlama sıvısının boşaltılması
903.01
411.01
903.03
2
Şek. 21: Yağlama sıvısının boşaltılması
1.
Pompa agregasını yatay olarak kenara koyun ve yuvarlanmaya karşı emniyete
alın. (⇨ Bölüm 3.2 Sayfa 11)
2.
Kapama cıvatasını (903.03) çıkarın.
3.
Kapama cıvatası (903.01) ve conta halkasını (411.01) çıkarın.
4.
Yeterli uzunlukta bir boruyu (2) G 1/2 dişli ile birlikte vidalayın.
5.
Pompa agregasını kontrollü olarak boru aşağı bakana kadar döndürün.
Amacan P
49 / 118
7 Bakım
6.
Yağlama sıvısını uygun bir kapta toplayın ve tasfiye edin.
7.
Boruyu çıkarın ve kapama cıvatası (903.01) ve conta halkasını (411.01) vidalayın.
8.
Kapama cıvatasını (903.03) tekrar vidalayın.
7.4.1.4.2 Yağlama sıvısının doldurulması
903.03
903.01 FD
411.01
Şek. 22: Yağlama sıvısının doldurulması
İşaretlenmiş olan conta yüzeylerine sıvı dolgu macunu (örn. Hylomar
SQ32M) uygulayın.
FD
1.
Pompa agregasını yatay olarak kenara koyun ve yuvarlanmaya karşı emniyete
alın. (⇨ Bölüm 3.2 Sayfa 11)
2.
Kapama cıvatasını (903.03) çıkarın.
3.
Kapama cıvatası (903.01) ve conta halkasını (411.01) çıkarın.
4.
Yeterli uzunlukta bir boruyu G 1/2 dişli ile birlikte vidalayın.
5.
Borudan yağlama sıvısı doldurun.
6.
Boruyu çıkarın ve kapama cıvatasını ( 903.01) yeni conta halkası (411.01) ile ve
sıvı conta ile vidalayın.
7.
Kapama cıvatasını (903.03) vidalayın.
7.4.2
Silindir yatağının yağlanması
Pompa agregası gres ile yağlanmış ve bakım gerektirmeyen silindir yatakları ile
donatılmıştır.
7.4.2.1
Aralıklar
Genel revizyon çerçevesinde en az 5 senede bir gresi değiştiriniz.
7.4.2.2
Gres kalitesi
DİKKAT
Farklı gres türlerinin karıştırılması
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Doğru gres türünün kullanıldığına dikkat ediniz.
▷ Asla farklı gres türlerini karıştırmayınız.
Silindir yataklarının yağlanması için aşağıdaki gresler kullanılabilir:
50 / 118
Amacan P
7 Bakım
Tablo 16: Yağlama maddesinin özellikleri
Baz yağ
Tip
Ester yağı
A
Ester yağı ve
perflüorlu
polieter yağı
B
Kıvamlaştırı
cı
madde
NLGI - sınıfı
(ISO 2137)
Poli
üre
Poli
üre
Penetrasyon
değeri
25 °C'de, 0,1 mm
(ISO 2137)
Damlama
noktası
(ISO 2176)
[°C]
Kullanım
sıcaklığı
alanı
[°C]
Viskozite
(DIN 51562)
[mm2/s]
40 °C'de
2
265 ila 295
> 250
-40 ila +180
100
100 °C'
de
11
2
240 ila 270
≥ 250
-40 ila +200
160
27
Tekrar yağlama ve bakım aralıkları üretici tarafından önceden doldurulmuş gres türü
için geçerlidir:
▪ Tip A: Klüberquiet BQH 72-102, Fa. Klüber Lubrication, KG München (⇨ Bölüm
7.4.2.1 Sayfa 50)
▪ Tip B: Klübersynth BMQ 72-162, Fa. Klüber Lubrication, KG München (⇨ Bölüm
7.4.2.1 Sayfa 50)
7.4.2.3
Gres miktarı
Tablo 17: Gres miktarı
Yapı büyüklüğü
Gres türü
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
Tip A
Tip A
Tip A
Tip A
Tip A
Tip A
Tip B
Gres miktarı
[cm3]
motor tarafında
30
30
30
30
30/50
50
50
pompa tarafında
600
600
600
800
800
1500
2900
7.5 Pompa agregasının sökülmesi
7.5.1
Genel uyarılar/güvenlik yönetmelikleri
TEHLİKE
Yanlış taşıma şekli
Düşen parçalardan kaynaklanan hayati tehlike!
Pompa agregası hasar görebilir!
▷ Bir yük taşıma aracının sabitlenmesi için sadece öngörülen asma noktasını
(halkalı cıvata, yük halkası veya askı) kullanın.
▷ Asla pompa agregasını elektrik bağlantı hattına asmayın.
▷ Genel yük taşıma aracı olarak teslimat kapsamındaki kaldırma halatlarını asla
kullanmayın.
▷ Taşıma halatlarını ve zincirleri pompa ve vince asın.
UYARI
Pompa/pompa agregasındaki çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından
yapılması
Yaranlama tehlikesi!
▷ Onarım ve bakım çalışmalarının sadece özel eğitim almış olan personel
tarafından yapılmasını sağlayınız.
Amacan P
51 / 118
7 Bakım
UYARI
Sıcak yüzeyler
Yaranlama tehlikesi!
▷ Pompa agregasının çevre sıcaklığına ulaşana kadar soğumasını sağlayınız.
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
UYARI
Pompa agregasının iç kısmında yüksek basınç
Açarken yaralanma tehlikesi!
▷ İç alanları dikkatlice açın. Basınç eşitlemeyi oluşturun.
UYARI
Keskin kenarlı yapı parçaları
Kesme veya zımparalama nedeniyle yaralanma tehlikesi!
▷ Montaj ve sökme çalışmalarını daima çok itinalı ve dikkatli bir şekilde yapınız.
▷ Çalışma eldivenleri takınız.
UYARI
Pompa agregasının devrilmesi veya kayması
Yaralanma tehlikesi!
▷ Tüm sökme işlemi esnasında pompa agregasının güvenli bir şekilde durmasına
dikkat ediniz.
▷ Yatay sökme işleminde pompa agregasını kaymaya karşı emniyete alınız.
Daima güvenlik talimatlarını ve uyarıları dikkate alın.
Sökme ve montaj işlemlerinde toplu görünümü dikkate alın.
Bir hasar oluşması durumunda servisimize başvurabilirsiniz.
7.5.2
52 / 118
Pompa agregasının hazırlanması
1.
Elektrik bağlantısını kesin ve tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
2.
Pompa agregasını boru kuyusundan sökün. (⇨ Bölüm 7.3.1 Sayfa 45)
3.
Pompa agregasını temizleyin. (⇨ Bölüm 7.3.2 Sayfa 46)
4.
Yağlama sıvısını boşaltın. (⇨ Bölüm 7.4.1.4.1 Sayfa 49)
5.
Sızıntı bölmesini boşaltın ve sökme esnasında açık bırakın.
Amacan P
7 Bakım
7.5.3
Giriş memesinin sökülmesi
112
920.01
138
Şek. 23: Giriş memesinin sökülmesi
✓
Pompa agregasının elektrik bağlantı hatları ayrılmış olmalı ve istem dışı devreye
almaya karşı emniyete alınmış olmalıdır.
✓
Pompa agregası giriş memesi ile ahşap altlıklarda dikey olarak durur ve
düşmeye karşı emniyete alınmıştır.
1.
Somunları (920.01) çözünüz.
2.
Vinç kancasını askıya takınız ve pompa agregasını giriş memesinin (138) önünde
kaldırınız.
3.
Pompa agregasını yatay olarak ahşap altlıklar üzerine koyunuz ve yuvarlanmaya
karşı emniyete alınız.
7.5.4
Dişlinin sökülmesi
914.07
922
940.02
210
230
Şek. 24: Dişlinin sökülmesi
✓
Pompa agregası yatay olarak ahşap altlıkların üzerinde duruyor ve kaymaya
karşı emniyete alındı.
✓
Yağlama ve sızıntı sıvısı boşaltıldı.
1.
Silindir cıvatası (914.07) ve dişli somununu (922) çözünüz.
2.
Dişliyi (230) milden (210) ayırınız.
3.
Ayar yayını (940.02) milden (210) çıkarınız.
4.
Milin üzerindeki dişliyi hasara karşı koruyunuz.
Amacan P
53 / 118
7 Bakım
7.5.5
Kayar halka contasının sökülmesi
7.5.5.1
Dişli taraflı kayar halka contası - Yapı büyüklükleri 700... ila 1200...
932.44
550.44
433.02
Şek. 25: Dişli tarafındaki kayar halka contasının sökülmesi
✓
Pompa agregası yatay olarak emniyetli bir şekilde ahşap altlıkların üzerinde
duruyor.
✓
Dişli söküldü.
1.
Emniyet halkası (932.44) ve pulu (550.44) çıkarın.
2.
Kayar halka contasını (433.02) milden çekin.
BİLGİ
Kayar halka contasının milden çekilirken hasar görmemesi için mil ucunun etrafına
bir folyo sarılması tavsiye edilir (maks. kalınlığı 0,3 mm).
7.5.5.2
433.02
Dişli taraflı kayar halka contası - yapı büyüklüğü 1500-... ila 1600-...
914.55
112
a
Şek. 26: Dişli taraflı kayar halka contası
54 / 118
✓
Pompa agregası yatay olarak emniyetli bir şekilde ahşap altlıkların üzerinde
duruyor.
✓
Dişli söküldü.
Amacan P
7 Bakım
1.
Kayar halka contası (433.02) dişli pimleri (a) sökün ve kayar halka contasının
hareket eden birimini milden çekin.
2.
Silindir cıvatasını (914.55) sökün.
3.
Kayar halka contasının (433.02) sabit olan oturma yerini kılavuz kürek
gövdesinden (112) dışarı bastırın. Sabit olan oturma yerindeki bastırma dişlisi
için, kayar halka contası büyüklüğüne göre, M6 veya M8 dişlisini kullanın.
BİLGİ
Kayar halka contasının milden çekilirken hasar görmemesi için mil ucunun etrafına
bir folyo sarılması tavsiye edilir (maks. kalınlığı 0,3 mm).
7.5.5.3
Tahrik tarafındaki kayar halka contası - Yapı büyüklükleri 700... ila 1200...
550.03
350
932.03
112
433.01
818
914.02
80-1
571
Şek. 27: tahrik tarafındaki kayar halka contasının sökülmesi
✓
Dişli tarafındaki kayar halka contası söküldü.
1.
Pompa agregasını takın ve doğrultun. Kılavuz kürek gövdesi (112) ile tekrar giriş
memesine koyun. (⇨ Bölüm 3.2.2 Sayfa 11)
2.
Silindir cıvatalarını (914.02) sökün.
3.
Pompa agregasını askıya (571) takın ve kılavuz kürek gövdesinden (112) dışarı
kaldırın.
4.
Parça motorunu (80-1) rotor (818) da dahil olmak üzere yatak ve yatak gövdesi
(350) ile birlikte bir ahşap altlığın üzerine koyun ve kaymaya karşı emniyete
alın. (⇨ Bölüm 3.2.2 Sayfa 11)
5.
Emniyet halkasını (932.03) ve pulu (550.03) çıkarın.
6.
Kayar halka contasını (433.01) ve kayar halka contasının karşı halkasını
dikkatlice milden çekin.
Amacan P
55 / 118
7 Bakım
7.5.5.4
Tahrik taraflı kayar halka contası - yapı büyüklüğü 1500-... ila 1600-...
433.01
a
350
112
818
914.02
80-1
571
Şek. 28: Tahrik tarafındaki kayar halka contası
✓
Dişli tarafındaki kayar halka contası söküldü.
1.
Pompa agregasını takın ve doğrultun. Kılavuz kürek gövdesi (112) ile tekrar giriş
memesine koyun. (⇨ Bölüm 3.2.2 Sayfa 11)
2.
Silindir cıvatalarını (914.02) sökün.
3.
Pompa agregasını askıya (571) takın ve kılavuz kürek gövdesinden (112) dışarı
kaldırın.
4.
Parça motorunu (80-1) rotor (818) da dahil olmak üzere yatak ve yatak gövdesi
(350) ile birlikte bir ahşap altlığın üzerine koyun ve kaymaya karşı emniyete
alın. (⇨ Bölüm 3.2.2 Sayfa 11)
5.
Dişli pimlerini (a) sökün.
6.
Kayar halka contasını (433.01) ve kayar halka contasının karşı halkasını
dikkatlice milden çekin.
7.
Kayar halka contasının (433.01) bir makineyi başa alma emniyeti varsa sökme
tarif edildiği gibi yapılır. (⇨ Bölüm 7.5.5.2 Sayfa 54)
7.5.6
Motor parçasının sökülmesi
BİLGİ
Patlama koruması olan pompa agregalarının onarımı için özel yönetmelikler
geçerlidir. Pompa agregalarında yapılacak olan değişiklikler, patlama korumasını
olumsuz olarak etkileyebilir. Bu yüzden herhangi bir değişikliğe sadece üretici ile
irtibata geçildikten sonra izin verilir.
BİLGİ
Patlama koruması olan pompa agregalarının motorları, "basınca karşı dirençli
kapanma" şeklinde yapılmıştır. Patlama korumasını olumsuz olarak etkileyen yeni
sargı veya mekanik işlem ile onarım gibi motor parçalarındaki çalışmalar,
onaylanmış bir uzman veya üretici tarafından yapılmalıdır. Motor bölmesinin iç
yapısı değiştirilmemelidir. Ateşleme ile bozulmaya karşı sağlam aralıkların onarımı,
sadece üreticinin yapıcı talimatları ile yapılmalıdır. EN 60079-1'in 1 ve 2 numaralı
tablolarındaki değerler uyarınca yapılan onarıma izin verilmez.
Motor parçası ve elektrik bağlantı hatlarının sökülmesinde damar ve uç işaretlerinin
sonra yapılacak olan montaj için anlaşılır bir biçimde olmasına dikkat ediniz.
56 / 118
Amacan P
7 Bakım
7.5.6.1
Motor gövde kapağı sökülmesi
571
A-A
835/
185
812
A
A
81-2
903.51
914.01
Şek. 29: Motor gövde kapağı sökülmesi
✓
Uygun bir kaldırma aracı mevcut.
✓
Pompa agregası elektrik bağlantılı ve dikey şekilde düz bir zemin üzerinde
emniyetli bir şekilde duruyor.
1.
Askıya( 571) kaldırma araçlarını takın.
2.
Allen cıvatalarını (914.01) gevşetin.
3.
Motor gövde kapağını (812) dikkatlice kaldırın. Motor gövde kapağı
kaldırılamıyorsa kapakların (903.51) altında duran bastırma dişlisini kullanın.
4.
Kablo bağını çıkarın.
5.
Motor gövde kapağını (812) güç ve kumanda hattı ayrılana kadar kaldırın.
6.
Soket (81-2) kumanda hattını ait olduğu fiş çıtasından çekin.
7.
Güç hattı damarlarını sıkıştırma plakasından (835) veya sıkıştırma cıvatasından
(185) sökün.
8.
Motor gövde kapağını (812) kenara koyun ve yuvarlanmaya karşı emniyete alın.
Amacan P
57 / 118
7 Bakım
7.5.6.2
Bağlantı hatlı hat rondelasını sökme
571
68-3.02
(82-11)
81-18.03
A-A
914.05
834.01
901.20
932.20
A
A
812
834.02
914.04
81-29.03
Şek. 30: Bağlantı hattı ve hat rondelasını sökme
Güç hattının sökülmesi
Kumanda hattının
sökülmesi
✓
Motor gövdesi söküldü, kenara koyuldu ve yuvarlanmaya karşı emniyete alındı.
1.
Kapama plakasını (82-11) veya 68-3.02 askıdan (571) sökün ve gerekli hat
rondelasının 834.01/02 değişimi için çıkarın.
2.
Motor gövde kapağı (812) iç tarafındaki koruyucu toprak hattını sökün,
blendajlı hatlarda blendajı da sökün.
3.
Hat rondelasının (834.01) vidasını (914.04) sökün.
4.
Hat rondelasını (834.01) motor gövde kapağındaki (812) merkezlemeden
çıkarın.
✓
Motor gövdesi söküldü, kenara koyuldu ve yuvarlanmaya karşı emniyete alındı.
1.
Kumanda hattının damarını soketten (81-2) sökün.
2.
Hat rondelası (834.02) vidasını (914.05) sökün.
3.
Hat rondelasını (834.02) motor gövde kapağındaki (812) merkezlemeden
çıkarın.
BİLGİ
İşaretlemeyi ve hat damarı uzunluğunu yedek hat rondelasının montajı için not
etmeniz tavsiye edilir.
7.6 Pompa agregasının monte edilmesi
7.6.1
Genel uyarılar/güvenlik yönetmelikleri
TEHLİKE
Yanlış cıvata kullanımı
Patlama riski!
▷ Patlama koruması olan bir pompa agregasının montajı için sadece orijinal cıvata
kullanın.
▷ Asla başka ölçülerde ve daha düşük sertlik sınıfından cıvata kullanmayın.
58 / 118
Amacan P
7 Bakım
UYARI
Ağır yapı gruplarının veya yapı parçalarının kurallara uygun olmayan kaldırılması/
hareketi
Kişiler zarar görebilir ve maddi hasar meydana gelebilir!
▷ Ağır yapı grupları veya yapı parçalarının taşınmasında uygun taşıma, kaldırma
ve bağlama araçları kullanınız.
UYARI
Keskin kenarlı yapı parçaları
Kesme veya zımparalama nedeniyle yaralanma tehlikesi!
▷ Montaj ve sökme çalışmalarını daima çok itinalı ve dikkatli bir şekilde yapınız.
▷ Çalışma eldivenleri takınız.
DİKKAT
Yanlış montaj
Pompa hasar görebilir!
▷ Pompayı/pompa agregasını makine mühendisliğinde geçerli olan kurallara göre
monte ediniz.
▷ Daima orijinal parça kullanınız.
BİLGİ
Motor parçası tekrar monte edilmeden önce patlama koruması için önemli olan
aralık yüzeylerinin hasarsız olduğu kontrol edilmelidir. Hasarlı aralık yüzeyleri olan
parçalar değiştirilmelidir. Patlama koruması olan pompa agregaları için sadece KSB
orijinal parçalarının kullanımına izin verilir. Patlama aralık yüzeylerinin konumunu
"patlama aralıkları" ekinde bulabilirsiniz. Basınca karşı dayanıklı olarak kapatılan
bölmeyi kapatan tüm cıvata bağlantılarını bir cıvata emniyeti ile (Loctite Tip 243)
donatınız.
BİLGİ
Bütün kapatma cıvatalarına sıvı dolgu macunu uygulayın.
Madde ile temas eden tüm aralıklara sıvı dolgu macunu (örneğin Hylomar SQ 32M)
uygulayın.
Sıra
Contalar
Pompa agregasının montajını sadece ilgili komple resmi kullanarak yapın.
▪ O halkaları
– O halkalarında bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde yeni O
halkalar ile değiştirin.
– Asla metre bazında birbirine yapıştırılmış O halkaları kullanmayın.
▪ Montaj yardımı
– Mümkün olduğunca montaj yardımı kullanmayın.
Sıkma torkları
Montaj işlemi sırasında tüm cıvataları kurallara uygun olarak sıkın.
Basınca karşı dayanıklı olarak kapatılan bölmeyi kapatan tüm cıvata bağlantılarını
ayrıca bir cıvata emniyeti ile (Loctite Tip 243) donatın.
Amacan P
59 / 118
7 Bakım
7.6.2
Yedek hat rondelasını monte edin
81-97
82-11/
68-3.02
914.04
914.05
834.01
412.07
834.02
812
412.08
81-29.03
81-18.03
901.20
932.20
Şek. 31: Hat rondelasını monte edin
Tablo 18: Sembol veya özel işaretlere yönelik açıklamalar
Sembol
L
243
Güç hattının monte
edilmesi
Kumanda hattının montajı
60 / 118
Açıklamalar
İşaretlenen cıvata bağlantılarını daima çözülmeye karşı Loctite 243 ile
emniyete alınız.
✓
Motor gövdesi kapağı söküldü, kenara koyuldu ve yuvarlanmaya karşı emniyete
alındı.
1.
Hat damarı uzunluğunu orijinal hat rondelasına ayarlayın.
2.
Damar işaretlerini orijinal hat rondelasına uygun olarak yerleştirin.
3.
O-Ring'i (412.07) güç hattının damar uçlarından merkezleme oturma yerine
kadar yivin içine itin.
4.
Hat rondelasını (834.01) güç hattı ve O-Ring (412.07) ile birlikte öngörülen ağza
yerleştirin.
5.
Hat rondelasını (834.01) allen cıvataları (914.04) ile sıkın ve Loctite (243) ile
emniyete alın.
6.
Güç hattı kablo pabucunu damar uçlarına sabitleyin.
7.
Koruyucu toprak hattını (yeşil/sarı) cıvata (901.20) ile ve yay hattını (932.20)
motor gövde kapağı (812) içine sabitleyin.
8.
Blendajlı hatlarda blendajı klemens (81-29.03) ile motor gövdesi kapağı (812)
içine sabitleyin.
✓
Motor gövdesi kapağı söküldü, kenara koyuldu ve yuvarlanmaya karşı emniyete
alındı.
1.
Hat damarı uzunluğunu orijinal hat rondelasına ayarlayın.
2.
Damar işaretlerini orijinal hat rondelasına uygun olarak yerleştirin.
3.
O-Ring'i (412.08) kumanda hattının kısa hat uçlarından merkezleme oturma
yerine kadar yivin içine itin.
4.
Hat rondelasını (834.02) kumanda hattı ve O-Ring (412.08) ile birlikte öngörülen
ağza yerleştirin.
5.
Hat rondelasını (834.02) allen cıvataları (914.05) ile sıkın ve Loctite 243 ile
emniyete alın.
6.
Soketi (81-2) kumanda hat damarına bağlayın.
Amacan P
7 Bakım
Askıdaki kapama
plakasının sökülmesi
✓
Motor gövdesi kapağı söküldü, kenara koyuldu ve yuvarlanmaya karşı emniyete
alındı.
✓
Güç hattı kurallara uygun olarak monte edildi.
✓
Kumanda hattı kurallara uygun olarak monte edildi.
1.
Güç ve kumanda hattı hat koruyucusu (81-97) ile kapama plakasına (82-11) veya
68-3.02 oturtun.
2.
Askıdaki kapama plakasını vidalayın.
7.6.3
Motor gövde kapağını monte edin
7.6.3.1
Motor gövde kapağını monte edin - yapı büyüklüğü 700 ila 1500
TEHLİKE
Pompa agregasındaki çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından yapılması
Cereyan çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantısı sadece bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
▷ IEC 60364 kurallarını ve patlama korumasında EN 60079 kurallarını dikkate
alınız.
A-A
81-2
571
812
a
914.01
b
811
80-1
903.51
A
A
835
550.23
920.23
920.24
932.23
811
80-1
Şek. 32: Motor gövde kapağını monte edin
a
b
Motor gövde kapağı (812) hizalama olukları
Motor gövdesi (811) hizalama olukları
İşaretlenen cıvata bağlantılarını daima çözülmeye karşı Loctite
243 ile emniyete alın.
L
243
✓
Yeni O-Ring motor gövde kapağının (812) yivine koyuldu.
1.
Motor gövde kapağını (812) askı (571) ile takın ve motor gövdesine (811) veya
motor parçasına (80-1) çalışma aralığına kadar indirin. Motor gövde
kapağındaki (812) hizalama oluklarına ve motor gövdesine (811) dikkat edin.
Bunların hizada olması gerekir.
2.
Kumanda hattı soketini (81-2) ilgili fiş çıtasına sokun.
3.
Güç hattı damarlarını pul (550.23), emniyet halkası (932.23) ve somunlar
920.23/920.24 ile klemens plakasına (835) bağlantı şeması uyarınca bağlayın.
4.
Kumanda ve güç hattı damarını kablo bağlayıcı ile toplayın.
Amacan P
61 / 118
7 Bakım
5.
Motor gövde kapağını (812) motor gövdesine (811) yavaşça indirin. Motor
gövde kapağındaki (812) hizalama oluklarına ve motor gövdesine (811) dikkat
edin. Bunların hizada olması gerekir.
6.
Motor gövde kapağı (812) ve motor gövdesini (811) veya parça motorunu (80-1)
allen cıvatalar (914.01) ile vidalayın ve Loctite 243 ile emniyete alın. Cıvata sıkma
torklarını dikkate alın! (⇨ Bölüm 7.8 Sayfa 71)
7.
Bastırma dişlisini kapaklar (903.51) ile kapatın.
8.
Motorda sızdırmazlık kontrolü yapın. (⇨ Bölüm 7.6.7.2 Sayfa 69)
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz bölüm
● Kontrol çalışmaları [⇨ 43]
● Vida sıkma torkları [⇨ 71]
● Motor sızdırmazlığının kontrol edilmesi [⇨ 69]
7.6.3.2
Motor gövde kapağı montesi - yapı büyüklüğü 1600-...
TEHLİKE
Pompa ünitesindeki çalışmaların kalifiye olmayan personel tarafından yapılması
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantısı, sadece bir elektrik uzmanı tarafından yapılmalıdır.
▷ IEC 60364 (DIN VDE 0100) yönetmeliklerini dikkate alınız.
571
A-A
d
c
81-2
a
b
812
e
A
A
330
811
80-1
185
903.51
914.01
550.23
920
Şek. 33: Motor gövde kapağını monte edin
a
b
c
d
e
Motor gövde kapağı (812) hizalama olukları
Yatak taşıyıcısı (330) hizalama olukları
Yatak taşıyıcısı (330) dönme emniyeti
Motor gövde kapağında (812) nesne
Motor gövde 811 veya 80-1 hizalama olukları
Tablo 19: Sembol veya özel işaretlere yönelik açıklamalar
Sembol
L
243
✓
62 / 118
Açıklamalar
İşaretlenen cıvata bağlantılarını daima çözülmeye karşı Loctite 243 ile
emniyete alınız.
Yeni O-Ring yatak taşıyıcısı (330) yivine koyuldu.
Amacan P
7 Bakım
1.
Motor gövde kapağını (812) askı (571) ile takın ve motor gövdesi (811) veya
motor parçası (80-1) çalışma aralığına kadar indirin. Bu işlem sırasında motor
gövdesindeki (811) ve yatak taşıyıcısındaki (330) hizalama oluklarının aynı
hizada bulunmasına dikkat edin. Sadece bu montaj yönünde dönme emniyeti
(c) yatak taşıyıcısının (330) motor gövde kapağındaki (812) nesneyi (d) tutar.
2.
Kumanda hattı soketini (81-2) ilgili fiş çıtasına sokun.
3.
Güç hattı damarını pul (550.23) ve somunlar 920 ile uç plakasına (185) bağlantı
şeması uyarınca bağlayın.
4.
Kumanda ve güç hattı damarını kablo bağlayıcı ile toplayın.
5.
Motor gövde kapağını (812) motor gövdesine (811) yavaşça indirin. Motor
gövde kapağındaki (812) hizalama oluklarına ve motor gövdesine (811) dikkat
edin. Bunların hizada olması gerekir.
6.
Motor gövde kapağı (812) ve motor gövdesini (811) veya parça motorunu (80-1)
allen cıvatalar (914.01) ile vidalayın ve Loctite 243 ile emniyete alın. Cıvata sıkma
torklarını dikkate alın! (⇨ Bölüm 7.8 Sayfa 71)
7.
Bastırma dişlisini kapaklar (903.51) ile kapatın.
8.
Motorda sızdırmazlık kontrolü yapın. (⇨ Bölüm 7.6.7.2 Sayfa 69)
7.6.4
Kayar halka contasının montajı
Kayar halka contasının kusursuz işlev görmesi için aşağıdaki hususları dikkate alın:
▪ Kayar yüzeylerin dokunma korumasını montaj işleminden hemen önce çıkarın.
▪ Milin yüzeyi temiz ve hasarsız olmalıdır.
▪ Kayar halka contasının nihai montajından önce kayar yüzeylere bir damla yağ
uygulayın.
▪ Körük contası ve kayar halka contasının basit montajı için körük iç çapına veya O
halkasına sabunlu su (yağ değil) uygulayınız.
▪ Milin yivi yuvarlak conta halkası içine kayarsa uygun bir düzenek veya yardımcı
araçlar ile kaplayın.
▪ Lastik körüğün hasar görmesini önlemek için boş mil ucunun etrafına ince bir
folyo (yaklaşık 0,1 - 0,3 mm kalınlığında) sarın.
Dönen birimi folyonun üzerine geçirin ve montaj konumuna getirin.
Ardından folyoyu çıkarın.
7.6.4.1
Tahrik tarafındaki kayar halka contası - Yapı büyüklükleri 700... ila 1200...
433.01
932.03
550.03
350
914.02
L
243
818
80-1
571
X
Şek. 34: tahrik tarafındaki kayar halka contasının monte edilmesi, X = kontrol
tertibatı için delik
✓
Pompa agregası yatay olarak uygun ahşap altlıkların üzerinde duruyor ve
kaymaya karşı emniyete alındı.
Amacan P
63 / 118
7 Bakım
1.
Kayar halka contasının (433.01) karşı halkasını O-Ring ile birlikte yatak
gövdesinin (350) delik oturma yerine uygun bir kovan ile bastırın.
2.
Kayar halka contasının (433.01) körük birimini dikkatlice sisteme kadar karşı
halkaya itin.
3.
Pulu (550.03) ve emniyet halkasını (932.03) milin üzerinden kaydırın ve aksiyal
olarak mil yivine sabitlenene kadar kovan ile birlikte emniyet halkasına bastırın.
4.
Kontrol tertibatını yatak gövdesinin (350) sızıntı deliğine (X) vidalayın ve
sızdırmazlık kontrolü yapın. (⇨ Bölüm 7.6.4.1.1 Sayfa 64)
5.
Vinç kancasını askıya takın ve parça motorunu (80-1) rotor (818) da dahil olmak
yatak ve yatak gövdesi (350) ile birlikte doğrultun. (⇨ Bölüm 3.2.2 Sayfa 11)
6.
Pompa agregasını kılavuz kürek gövdesine ve giriş memesine oturtun ve allen
cıvataları (914.02) ile vidalayın ve bir cıvata emniyeti (Loctite243) ile emniyete
alın.
7.6.4.1.1 Kayar halka contasının montajında sızdırmazlık kontrolü
Sızdırmazlık kontrolünde aşağıdaki değerlere uyunuz:
▪ Kontrol maddesi: Basınçlı hava
▪ Kontrol basıncı: maksimum 1 bar
▪ Kontrol süresi: 5 dakika
1.
Kontrol süresi esnasında basınç düşmemelidir.
Basıncın düşmesi durumunda conta ve cıvataları kontrol ediniz.
Ardından tekrar sızdırmazlık kontrolü yapınız.
2.
Başarılı bir kontrolden sonra kontrol tertibatını çıkarınız. Sonradan girebilecek
olan suyun akabilmesi için sızıntı deliği kapanmamalıdır.
7.6.4.2
e
Tahrik taraflı kayar halka contası - yapı büyüklüğü 1500-... ila 1600-...
d
c
433.01
b a
914.02
350
L
243
818
80-1
571
X
Şek. 35: tahrik tarafındaki kayar halka contasının monte edilmesi, X = kontrol
tertibatı için delik
64 / 118
✓
Pompa agregası yatay olarak uygun ahşap altlıkların üzerinde duruyor ve
kaymaya karşı emniyete alındı.
1.
Yuva halkası (a) ve kayar halka contasının (433.01) kayar halkasını (b) bir O-Ring
birlikte yatak gövdesinin (350) delik oturma yerine bastırın.
2.
Karşı halka (c) ve sürükleyiciyi (d) dikkatlice kayar halkanın (b) sistemine kadar
itin.
3.
Dişli pimler (e) mil yivine vidalanana kadar montaj kovanını kayar halka
contasına doğru bastırın. Dişli pimlere (e) bir cıvata emniyeti (Loctite 243) takın.
Amacan P
7 Bakım
4.
Makineyi başa almalı bir kayar halka contasında sabit kısım (yuva halkası (a) ve
kayar halka (b)) vida ile yatak gövdesine (350) sabitlenmiştir. Vidayı cıvata
emniyeti (Loctite 243) ile sabitleyin.
5.
Kontrol tertibatını yatak gövdesinin (350) sızıntı deliğine (X) vidalayın ve
sızdırmazlık kontrolü yapın. (⇨ Bölüm 7.6.4.1.1 Sayfa 64)
6.
Vinç kancasını askıya(571) takın ve parça motorunu (80-1) rotor (818) da dahil
olarak yatak ve yatak gövdesi (350) ile birlikte doğrultun. (⇨ Bölüm 3.2.2 Sayfa
11)
7.
Pompa agregasını kılavuz kürek gövdesine ve giriş memesine indirin ve allen
cıvataları (914.02) ile vidalayın ve cıvata emniyeti (Loctite 243) ile sabitleyin.
7.6.4.3
Dişli taraflı kayar halka contası - Yapı büyüklükleri 700... ila 1200...
932.44
550.44
433.02
Şek. 36: Dişli tarafındaki kayar halka contasının monte edilmesi
✓
Kılavuz kürek gövdesi motor ile monte edildi.
✓
Pompa agregası yatay olarak ahşap bir altlığın üzerinde duruyor ve kaymaya
karşı emniyete alındı.
1.
Kayar halka contasının (433.02) karşı halkasını O-ring ile birlikte kılavuz kürek
gövdesinin delik oturma yerine uygun bir kovan ile bastırınız.
2.
Kayar halka contasının körük birimini dikkatlice sisteme kadar karşı halkaya
itiniz.
3.
Pulu (550.44) ve emniyet halkasını (932.44) milin üzerinden kaydırınız ve aksiyal
olarak mil yivine sabitlenene kadar kovan ile birlikte emniyet halkasına
bastırınız.
4.
Yağlama sıvısı bölmesinde sızdırmazlık kontrolü yapınız. (⇨ Bölüm 7.6.7.1 Sayfa
69)
5.
Yağlama sıvısı bölmesini yağlama sıvısı ile doldurunuz.
Amacan P
65 / 118
7 Bakım
7.6.4.4
Dişli taraflı kayar halka contası - yapı büyüklüğü 1500-... ila 1600-...
914.55
112
433.02
a
Şek. 37: Dişli taraflı kayar halka contası
✓
Kılavuz kürek gövdesi motor ile monte edildi.
✓
Pompa agregası yatay olarak ahşap bir altlığın üzerinde duruyor ve kaymaya
karşı emniyete alındı.
1.
Kayar halka contasının (433.02) sabit duran parçalarını vida (914.55) ile kılavuz
kürek gövdesine (112) sabitleyin. Vidayı (914.55) cıvata emniyeti (Loctite 243) ile
sabitleyin.
2.
Kayar halka contasının döner parçasını (433.02) mile itin.
3.
Dişli pimler (a) mil yivine vidalanana kadar montaj kovanını kayar halka
contasına doğru bastırın. Dişli pimlere (a) bir cıvata emniyeti (Loctite 243)
uygulayın.
4.
Yağlama sıvısı bölmesinde sızdırmazlık kontrolü yapın. (⇨ Bölüm 7.6.7.1 Sayfa
69)
5.
Yağlama sıvısı bölmesini yağlama sıvısı ile doldurun ve kapatın.
7.6.5
Dişlinin monte edilmesi
914.07
922
940.02
210
230
Şek. 38: Dişlinin monte edilmesi
66 / 118
✓
Pompa agregası yatay olarak ahşap bir altlığın üzerinde duruyor ve kaymaya
karşı emniyete alındı.
✓
Dişli tarafındaki kayar halka contası (433.02) monte edildi.
1.
İki ayar yayını (940.02) yivin içine koyunuz veya ayarlayınız.
Amacan P
7 Bakım
2.
Milt oturma yeri ve mil dişlisinin her yerine, krom çelik parçaların yıpranmasına
neden olmayacak montaj yapıştırıcısı sürünüz.
3.
Dişliyi (230) mil flanşına kadar milin (210) üzerine itiniz.
4.
Dişli somunununu (922), dişli somunu (922) ve mil (210) aynı hizada olana kadar
mil dişlisinin üzerine vidalayınız.
5.
Dişli (230) ve dişli somunundaki (922) delikleri üst üste koyunuz ve silindir
cıvataları (914.07) ile sabitleyiniz.
7.6.6
Giriş memesinin monte edilmesi
7.6.6.1
Giriş memesinin basınç kademesi A'da monte edilmesi
112
903.05
502
920.01
550.01
138
Şek. 39: Basınç kademesi A'nın dişlisi
✓
Giriş memesi (138) ahşap altlıkların ve düz ve sert bir zeminin üzerinde duruyor.
✓
Uygun bir kaldırma aracı mevcut.
✓
Pompa agregası tamamen önceden monte edildi.
✓
Giriş memesine (138) yeni bir aralık halkası (502) takıldı.
1.
Pompa agregasını askıya (571) takın ve dikkatlice dikey konuma getirin.
2.
Pompa agregasını ortalayarak giriş memesinin (138) üzerine konumlandırın.
Dikkat! Askının (571) dayanma pimleri ve giriş memesindeki (138) kanallar aynı
yönde hizalanmış olmalıdır.
3.
Pompa agregasını yavaşça indirin. İndirirken saplama (902.01) ve deliklerin üst
üste gelmesine dikkat edin.
4.
Pompa agregasını tamamen giriş memesine (138) bırakın.
5.
Tüm saplamaları (902.01) ilgili somun (920.01) ve pullar (550.01) ile birlikte
vidalayın.
Cıvata sıkma torklarını dikkate alın! (⇨ Bölüm 7.8 Sayfa 71)
6.
Dişli deliklerini kapama cıvataları (903.05) ile kapatın.
Tablo 20: Aralık halkasının çapı [mm]
Yapı büyüklüğü
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
Amacan P
Nominal çap
470 + 0,1
540 + 0,2
540 + 0,2
700 + 0,3
870 + 0,3
67 / 118
7 Bakım
Yapı büyüklüğü
1500 - 1060
1600 - 1060
7.6.6.2
Nominal çap
1060 + 0,3
1060 + 0,3
Giriş memesinin basınç kademesi B'de monte edilmesi
Basınç kademesi B dişli çarkında dış kontür şeklinde ve aralık halkasının iç kontürü
bilye şeklindedir.
Bu basınç kademesinde aralık boşluğu tekerlek somunu ile aksiyal olarak ayarlanır.
112
902.01
920.01
550.01
230
138
502
901.01
903.06
922
914.07
Şek. 40: Basınç kademesi B'nin dişlisi
✓
Giriş memesi (138) ahşap altlıkların ve düz ve sert bir zeminin üzerinde duruyor.
✓
Uygun bir kaldırma aracı mevcut.
✓
Pompa agregası tamamen önceden monte edildi.
✓
Giriş memesine (138) yeni bir aralık halkası (502) takıldı.
1.
Pompa agregasını askıya (571) takın ve dikkatlice dikey konuma getirin.
2.
Pompa agregasını ortalayarak giriş memesinin (138) üzerine konumlandırın.
Dikkat! Askının (571) dayanma pimleri ve giriş memesindeki (138) kanallar aynı
yönde hizalanmış olmalıdır.
3.
Pompa agregasını yavaşça indirin. İndirirken saplama (920.01) ve deliklerin üst
üste gelmesine dikkat edin.
4.
Pompa agregasını tamamen giriş memesine (138) bırakın.
5.
Tüm saplamaları (902.01) ilgili somun (920.01) ve pullar (550.01) ile birlikte
vidalayın.
Cıvata sıkma torklarını dikkate alın! (⇨ Bölüm 7.8 Sayfa 71)
6.
Dişli deliklerini kapama cıvataları (903.05) ile kapatın.
7.
Dişli (230) ve aralık halkası (502) arasındaki aralık boşluğunu "A" tekerlek
somununu geriye doğru çevirerek ayarlayın.
8.
Ölçüm sensörü ile gerekli olan aralık boşluğunu "A" ayarlayın, bkz. sonraki
tablo.
9.
Dişli (230) ve tekerlek somunundaki (922) delikleri üst üste koyun ve silindir
cıvatası (914.07) ile sabitleyin.
Tablo 21: Aralık boşluğu "A" [mm]
Yapı büyüklüğü
Standart ölçü A
700 - 470
800 - 540
900 - 540
8)
aktif çamur veya uzun fiber şeklinde bileşenler içeren nakil maddesinde
68 / 118
Amacan P
0,4
0,5
0,5
genişletilmiş aralık
boşluğu A8)
1,2
1,3
1,5
7 Bakım
Yapı büyüklüğü
Standart ölçü A
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
7.6.7
0,7
0,9
1,1
1,1
genişletilmiş aralık
boşluğu A8)
1,7
2,0
2,0
2,0
Sızdırmazlık kontrollerinin yapılması
7.6.7.1
Yağlama sıvısı bölmesinin sızdırmazlık kontrolü
Montajdan sonra kayar halka contası bölümü ve yağlama sıvısı bölmesinde
sızdırmazlık kontrolü uygulanmalıdır. Sızdırmazlık kontrolü için yağlama sıvısı dolum
ağzı kullanılmalıdır.
Sızdırmazlık kontrolünde aşağıdaki değerlere uyunuz:
▪ Kontrol maddesi: Basınçlı hava
▪ Kontrol basıncı: maksimum 1 bar
▪ Kontrol süresi: 5 dakika
p
1,0 bar
Şek. 41: Kontrol tertibatının vidalanması
1.
Yağlama sıvısı bölmesinin kapama cıvatası ve conta halkasını sökün.
2.
Kontrol tertibatını yağlama sıvısı dolum deliğine sıkıca vidalayın.
3.
Sızdırmazlık kontrolünü yukarıda verilen değerler ile yapın.
Kontrol süresi esnasında basınç düşmemelidir.
Basıncın düşmesi durumunda conta ve cıvataları kontrol edin.
Ardından tekrar sızdırmazlık kontrolü yapın.
4.
Sızdırmazlık kontrolünü başarı ile tamamladıktan sonra yağlama sıvısı doldurun.
(⇨ Bölüm 7.4.1.4.2 Sayfa 50)
7.6.7.2
Motor sızdırmazlığının kontrol edilmesi
Sızdırmazlık kontrolünde aşağıdaki değerlere uyun:
▪ Kontrol maddesi: Azot
▪ Kontrol basıncı: maksimum 0,8 bar
▪ Kontrol süresi: 2 dakika
8)
aktif çamur veya uzun fiber şeklinde bileşenler içeren nakil maddesinde
Amacan P
69 / 118
7 Bakım
903.31
411.31
L
243
FD
Şek. 42: Motorda sızdırmazlık kontrolü
Tablo 22: Sembol veya özel işaretlere yönelik açıklamalar
Sembol
L
243
FD
Açıklamalar
İşaretlenen cıvata bağlantılarını daima çözülmeye karşı Loctite 243 ile
emniyete alınız.
İşaretlenmiş olan conta yüzeylerine sıvı contalama maddesi (örneğin
Hylomar SQ32M) uygulayınız.
1.
Kapama cıvatası (903.31) ve conta halkasını (411.31) sökün.
2.
Kilit dişlisindeki G 1/2 kontrol tertibatını sıkıca vidalayın.
3.
Sızdırmazlık kontrolünü yukarıda verilen değerler ile yapın.
⇨ Kontrol süresi esnasında basınç düşmemelidir.
⇨ Basıncın düşmesi durumunda conta ve cıvataları kontrol edin.
4.
Gerekirse tekrar sızdırmazlık kontrolü yapın.
5.
Kontrol tertibatını çıkarın.
TEHLİKE
Kapama cıvatasının sızdırması veya olmaması
Patlama riski!
Motor hasar görebilir!
▷ Pompa agregasını asla kapama cıvatası (903.31) olmadan çalıştırmayınız.
▷ Kapama cıvatasına (903.31) cıvata emniyeti (Loctite 243) uygulayınız.
6.
Kapama cıvatasına (903.31) cıvata emniyeti (Loctite 243) uygulayın.
7.
Kapama cıvatası (903.31) ve yeni bir conta halkasını (411.31) tekrar vidalayın.
7.7 Elektrik bağlantısını ve motoru kontrol edin
Başarılı montajdan sonraki önlemleri (⇨ Bölüm 7.2.1 Sayfa 43) uygulayın.
70 / 118
Amacan P
7 Bakım
7.8 Vida sıkma torkları
Tablo 23: Dişli, çelik çeşidi ve sertlik sınıfına bağlı olarak vida sıkma torkları [Nm]
Sıkma torku MA [Nm]
Çelik çeşidi
Sertlik sınıfı
Vida dişi
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M27
M30
M33
M36
M42
M48
A2, A4
A2, A4
1.4410
-50
-70
Rp0,2 ≥ 530 N/mm
8.8
alt sınır
3,0
6,1
10,3
25
49
85
134
209
408
704
1025
1403
1888
2445
3904
5880
Nominal
değer
3,4
6,8
11
28
55
94
149
232
453
782
1139
1559
2098
2717
4338
6534
alt sınır
Nominal
değer
1,1
2,2
3,7
9,1
18
31
49
76
149
257
374
511
688
891
1423
2144
1,0
2,0
3,4
8,2
16
28
44
69
134
231
36
460
619
802
1281
1929
alt sınır
2,1
4,3
7,2
18
35
59
94
147
287
495
721
986
1327
1719
2745
4135
Nominal
değer
2,4
4,8
8,0
19
38
66
105
163
319
550
801
1096
1475
1910
3050
4594
alt sınır
2,5
5,0
8,5
21
41
70
111
173
338
583
849
1162
1563
2025
3233
4870
1.4462
2
Nominal
değer
2,8
5,6
9,5
23
45
78
124
192
375
648
944
1291
1737
2250
3592
5411
Rp0,2 ≥ 450 N/mm2
alt sınır
2,1
4,3
7,2
18
35
59
94
147
287
495
721
986
1327
1719
2745
4135
Nominal
değer
2,4
4,8
8,0
19
38
66
105
163
319
550
801
1096
1475
1910
3050
4594
BİLGİ
Ayarlanabilir tork anahtarı veya uygun görülen alanda cıvata ile sıkmada alt sınır ve
nominal değer arasında bir ayar seçin.
7.9 Yedek parça stoğu
7.9.1
Yedek parça siparişi
Yedek parça siparişinde gereken bilgiler:
▪ Pompa tipi
▪ KSB iş numarası
▪ Motor numarası
Tüm bilgileri tip plakasından alabilirsiniz.
Ayrıca şu bilgilere de ihtiyaç vardır:
▪ Parça adı
▪ Parça No.
▪ Yedek parça sayısı
▪ Teslimat adresi
▪ Nakliye türü (kargo, posta, trenle, uçakla)
Parça adı ve parça numarasını komple resimden alabilirsiniz.
7.9.2
DIN 24296 uyarınca iki senelik işletim için tavsiye edilen yedek parça stoku
Tablo 24: Tavsiye edilen yedek parça stoğu için yedek parça sayısı
Parça no.
230
320 /
321
Parça adı
Pompa sayısı (yedek pompalar dahil)
Dişli
Silindir yatağı, pompa
tarafında
Amacan P
2
3
4
5
6
8
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
10 ve
daha
fazla
30 %
50 %
71 / 118
7 Bakım
Parça no.
322
412.05 /
412.60
433.01
433.02
502
80-1
818
834
99-9
99-9
72 / 118
Parça adı
Pompa sayısı (yedek pompalar dahil)
Silindir yatağı, motor
tarafında
O-Ring,
boru kuyusu contalaması için
Kayar halka contası, motor
tarafında
Kayar halka contası pompa
tarafında
Aralık halkası
Motor parçası
Rotor
Hat rondelası
Conta takımı, motor
Conta takımı, hidrolik
Amacan P
2
3
4
5
6
8
1
1
2
2
3
4
10 ve
daha
fazla
50 %
2
3
4
5
6
8
100 %
2
3
4
5
6
7
90 %
2
3
4
5
6
7
90 %
2
1
4
4
2
1
6
6
2
2
8
8
3
2
8
8
3
1
1
2
9
9
4
2
2
3
10
10
50 %
30 %
30 %
40 %
100 %
100 %
8 Arıza: Sebebi ve giderilmesi
8 Arıza: Sebebi ve giderilmesi
UYARI
Pompada/pompa agregasında arıza tespiti için yapılan yanlış çalışmalar
Yaralanma tehlikesi!
▷ Pompada/pompa agregasında arıza tespiti için yapılan tüm çalışmalarda bu
kullanım kılavuzunun veya aksesuarların üretici dokümanlarını dikkate alın.
A
Pompa pompalamıyor
B
Pompadaki nakil akımı çok düşük
C
Akım/güç tüketimi çok yüksek
D
Pompalama yüksekliği çok küçük
E
Pompa düzensiz ve sesli çalışıyor
Tablo 25: Arızalar, nedeni ve giderilmesi
A B C D E
Muhtemel nedeni
✘
✘ İşletim esnasında su seviyesi çok fazla düşüyor
✘ ✘
✘ Pompanın toplam tutma basıncı ENPYpompa çok
yüksek
Sistemin toplam tutma basıncı ENPYsistem çok
düşük
✘ Hava hortumu oluşması sonucunda pompaya
hava giriyor.
- Emme suyu seviyesi çok düşük.
✘ Pompa girişine olan besleme akışı zayıf
✘ ✘ ✘
✘ ✘ ✘
✘ ✘
✘
✘ ✘
✘ ✘
✘ ✘ ✘ ✘
✘
✘ ✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Basınç taşıyan yapı parçalarında yapılacak olan
çalışmalardan önce pompanın basıncını alın!
Pompa agregasının elektrik bağlantısını kesin!
Sistemin beslemesi ve kapasitesini kontrol edin
(kuyu temel yüzeyi)
Seviye kumandasını kontrol edin
emme tarafındaki sıvı seviyesini yükseltin
Gerekli durumda tırmık sistemini de temizleyin
Emme suyu seviyesini yükseltin, bunun mümkün
olmaması veya başarısız olunması durumunda
KSB ile irtibata geçin.
Giriş bölmesinde besleme akışını düzeltin (KSB
ile irtibata geçilmelidir)
Pompa izin verilmeyen işletim alanında çalışıyor Pompanın işletim verilerini kontrol edin
- kısmi yük/aşırı yük
Pompa kalıntılar nedeni ile tıkalı
Girişi ve pompa parçalarını temizleyin
Aşınma
Aşınmış parçaları yenileyin
Nakil maddesinde izin verilmeyen miktarda hava Geri bildirim gerekli
veya gaz mevcut
Sisteme bağlı titreşimler
Geri bildirim gerekli
Yanlış dönme yönü
Motorun elektrik bağlantısı ve gerekirse
kumanda mekanizmasını kontrol edin.
gerilim yok
Elektrik kurulumunu kontrol edin
Elektrik tedarikçisini haberdar edin
Yeni KSB hattı ile değiştirin veya KSB firmasına
danışın
✘ Silindir yatağı aşınmış veya arızalı
Geri bildirim gerekli
Sıcaklık sınırlayıcısı için olan tekrar devreye alma Nedeninin eğitimli personel tarafından tespit
kilidine sahip olan termistör tetikleme cihazı izin edilmesini ve giderilmesini sağlayın
verilen sargı sıcaklığının aşılması sonucunda
tetiklendi
Motorun sızıntı denetleyicisi
Nedeninin eğitimli personel tarafından tespit
tetiklendi
edilmesini ve giderilmesini sağlayın
Kayar halka contasının denetleyicisi tetiklendi
Nedeninin eğitimli personel tarafından tespit
edilmesini ve giderilmesini sağlayın
Yatak sıcaklığı denetlemesi tetiklendi
Nedeninin eğitimli personel tarafından tespit
edilmesini ve giderilmesini sağlayın
Motor sargısı veya elektrik hattı arızalı
✘
✘
✘
✘
Giderilmesi
Amacan P
73 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
9 Diğer geçerli belgeler
9.1 Komple resim
914.25
82-11
571
412.01
812
FD
932.37
901.02
81-18.03
901.20
932.20
330
80-1
818
L
243
L
243
914.03
360
914.02
FD
412.02
320
321
412.05
350
112
412.03
FD
230
138
940.02
922
GP
Q NB 50
Şek. 43: Komple resim
74 / 118
Amacan P
421.02
500.02
932.02
433.01
550.03
932.03
502
904.01
433.02
550.44
932.44
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 26: Toplu görünüme dair ayrıntılar
Hat rondelası
ve tutucu bağlantısı
Motor büyüklüğü:
47 6 ... 205 6
30 8 ... 160 8
60 10 ... 120 10
81-97.01
81-97.02
82-11
914.01
914.05
914.04
834.02
412.08
834.01
412.07
903.31
411.31
903.51
Motor büyüklüğü:
205 8 ... 290 8
200 10 ... 470 10
130 12 ... 680 12
210 14 ... 440 14
81-97.01
81-97.02
68-3.02
901.25
920.25
550.25
571
903.51
914.01
901.02
Yatak sıcaklık sensörü
903.31
411.31
motor tarafında
69-6.01
520.01
pompa tarafında
Amacan P
69-6.02
520.02
75 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 27: Toplu görünüme dair ayrıntılar
Yatak, motor tarafında Motor büyüklüğü:
47 6 ... 205 6
30 8 ... 290 8
60 10 ... 250 10
130 12 ... 190 12
932.29
500.29
421.01
500.01
932.01
322
932.13
500.04
932.05
Motor büyüklüğü:
310 10 ... 470 10
250 12 ... 410 12
210 14 ... 240 14
932.05
421.01
550.05
500.01
932.01
901.05
322
Motor büyüklüğü:
450 12 ... 680 12
370 14 ... 440 14
932.13
69-6.01
520.01
500.04
322
932.01
932.01
81-97.11
932.01
932.38
932.29
421.01
500.01
932.13
76 / 118
Amacan P
500.29
932.25
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 28: Toplu görünüme dair ayrıntılar
Yatak, pompa tarafı
Motor büyüklüğü:
47 6 ... 205 6
30 8 ... 290 8
60 10 ... 470 10
130 12 ... 410 12
210 14 ... 340 14
932.02
Motor büyüklüğü:
450 12 ... 680 12
370 14 ... 440 14
421.02
932.02
500.02
421.02
412.57
484.02
512.02
321
321
950.02
320
483.02
561.02
320
504.02
50-3.12
932.12
Sensörler, yatak gövdesi
81-45
81-29.02
81-2.02
99-17
900.26
932.26
69-14.02
99-4.021)
1)
Amacan P
sadece titreşim sensörü 69-8.50 olan modelde
77 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 29: Toplu görünüme dair ayrıntılar
Motor büyüklüğü:
47 6 ... 205 6
30 8 ... 290 8
60 10 ... 470 10
130 12 ... 410 12
210 14 ... 340 14
Sensörler / bağlantı
klemensleri, yatak
taşıyıcı
99-4.01**
69-14.01
900.06
932.06
81-2.01
99-17
81-29.01
900.30
81-2.03***
900.06***
932.06***
914.48
H
82-5.51**
914.51**
69-8.50**
82-5.50**
82-14.50**
550.50**
914.19
81-18.01
81-18.02
550.23
920.23
920.24
932.23
835
185
** sadece titreşim sensörlü modellerde 69-8-50
*** sadece belirli yapı büyüklüklerinde
H = hizalama olukları
Motor büyüklüğü:
450 12 ... 680 12
370 14 ... 440 14
99-4.01**
561.01
81-29.01
81-2.01
900.06
932.06
69-14.01
K-K
82-5.51**
914.51**
81-65
550.23
550.23/
81-18.01
81-18.02
69-8.50**
82-5.50**
82-14.50**
550.50**
81-39
81-18.01
81-29.04
914.19
932.19
81-2.03**
900.06**
932.06**
185
K
H
99-17
K
81-92.52
914.52
900.30
** sadece titreşim sensörlü modellerde 69-8-50
H = hizalama olukları
78 / 118
Amacan P
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 30: Toplu görünüme dair ayrıntılar
Sabitleme, yatak taşıyıcı Motor büyüklüğü:
47 6 ... 205 6
30 8 ... 160 8
60 10 ... 120 10
932.37
330
Motor büyüklüğü:
205 8 ... 290 8
155 10 ... 470 10
130 12 ... 410 12
210 14 ... 340 14
330
914.48
Motor büyüklüğü:
450 12 ... 680 12
370 14 ... 440 14
812
330
412.01
412.12
Amacan P
79 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 31: Toplu görünüme dair ayrıntılar
Giriş memesi/kılavuz
kürek gövdesinin cıvata
bağlantısı
902.01
920.01
550.01
903.05
112
138
Dişlinin sabitlenmesi
914.07
Şamandıralı şalter
81-45
411.26
Yağlama sıvısı ve sızıntı
bölmesi
80 / 118
FD
Amacan P
903.01
411.01
903.03
FD
903.02
411.02
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 32: Toplu görünüme dair ayrıntılar
Plakalar
970.01
970.02
970.22
970.05
970.04
970.03
Tablo 33: Sembol veya özel işaretlere yönelik açıklamalar
Sembol
L
243
FD
GP
Açıklamalar
İşaretlenen cıvata bağlantılarını daima çözülmeye karşı Loctite 243 ile
emniyete alınız.
İşaretlenmiş olan conta yüzeylerine sıvı contalama maddesi (örneğin
Hylomar SQ32M) uygulayınız.
Kayar yapıştırıcı (örn. B. Altemp Q NB 50) kullanınız.
Q NB 50
Tablo 34: Tekli parça dizini
Parça no.
112
138
185
230
320
321
322
330
350
360
411.01/.02/.26/.31
412.01/.02/.03/.05/.07/.08.
421.01/.02
433.01/.02
50-3.12
500.01/.02/.04/.29
502
504.02
512.02
520.01/.02
550.01/.03/.05/.23/.25/.44/.
50
561.01
Tanım
Kılavuz kürek gövdesi
Giriş memesi
Plaka
Dişli
Eğik bilyeli yatak
Oyuk bilyalı rulman
Radyal rulman yatağı
Yatak taşıyıcısı
Yatak gövdesi
Yatak kapağı
Conta halkası
O-Ring
Radyal conta
Kayar halka contası
Destek halkası
Halka
Aralık halkası
Mesafe halkası
Aşınma halkası
Kovan
Pul
Parça no.
81-18.01/.02
81-2.01/.02/.03
81-29.01/.02/.04
81-39
81-45
81-65
81-92
81-97.01/.02/.11
82-5.50/.51
82-11
82-14.50
812
818
834.01/.02
835
99-4.01/02
99-17
900.06/.26/.30
901.02/.05/.20/.25
902.01
903.01/.02/.03/.05/.31/.51
Tanım
Kablo pabucu
Soket
Klemens
Kelepçe
Şamandıralı şalter
Yıldız bağlayıcı
Kapama sacı
Hat koruyucusu
Adaptör
Çekiş yükü hafifletme
Soketli kablo
Motor gövde kapağı
Rotor
Hat rondelası
Sıkıştırma plakası
Yeniden yapım takımı
Kurutma maddesi
Cıvata
Altıgen cıvata
Saplamalı cıvata
Kapama cıvatası
Oluklu pim
904.01
Dişli pim
Amacan P
81 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Parça no.
571
Tanım
Askı
68-3
69-6
69-8
Kapama plakası
Sıcaklık sensörü
Sensör
69-14
80-1
Sızıntı gözcüsü
Parça motoru
82 / 118
Amacan P
Parça no.
914.01/.02/.03/.04/.05/.07/.
19/.25/.48/.51/.52
920.01/.23/.24/.25
922
932.01/.02/.03/.05/.06/.12/.
13/.19/.20/.23/.25/.26/.29/.
37/38/..44
940.02
970.01/.02/.03/.04/.05/.22
Tanım
Silindir cıvatası
Somun
Tekerlek somunu
Emniyet halkası
Ayar yayı
Levha
9 Diğer geçerli belgeler
9.1.1
Dikkat edilmesi gereken hususlar
Tablo 35: Özellikler
Atama
R35 motorlarının
bağlantı bölmesi
Ayrıntılar
*914.50
310 10 ... 470 10
250 12 ... 410 12
210 14 ... 340 14
*68-3.03
*sadece patlama korumalı modelde
Hidrolik
112
230
112
502
502
138
230
138
B hidroliği
A hidroliği
Adaptörlü model
L
243
80-1
914.06
412.06
82-5
914.02
L
243
112
Tablo 36: Sembol veya özel işaretlere yönelik açıklamalar
Sembol
L
243
Parça no.
112
138
230
412.06
Açıklamalar
İşaretlenen cıvata bağlantılarını daima çözülmeye karşı Loctite 243 ile
emniyete alın.
Tanım
Kılavuz kürek gövdesi
Giriş memesi
Dişli
O-Ring
Amacan P
Parça no.
502
80-1
82-5
914.02/.06/.50
Tanım
Aralık halkası
Parça motoru
Adaptör
Allen cıvata
83 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
9.2 Hat rondelası
59-17.2
59-47
733.5
59-17.2
59-47
733.5
59-8
59-17.2
59-47
M
59-8
M
59-8
720
59-24
720
59-24
A
A
59-24
M
733.5
M
A
720
733.5
59-47.99
733.5
59-17.3
A
M
733.5
M
A
59-17.1
59-7
59-17.1
59-17.3
59-24
a)
b)
59-17.1
c)
Şek. 44: Hat rondelası: a) Temel model b) ara halkalı c) destekli
A-A
d
733.5
c
719.5
720
59-24
Şek. 45: A - A kesiti, güç ve kumanda hattı ve halatın konumu
c
Güç hattı
d
Kumanda hattı
Tablo 37: Hat rondelasının tekli parçalar dizini
Parça
numarası
59-7
59-8
59-17
59-24
84 / 118
Amacan P
Parça adlandırması
Destek gövdesi
Gergi kilidi
Bağlantı demiri
Halat
Parça
numarası
59-47
719
720
733
Parça adlandırması
Taşıma halkası
Hortum
Şekil parçası
Hortum kelepçesi
A
9 Diğer geçerli belgeler
BİLGİ
Mesafe ölçüsü M = 50 mm ila 100 mm
9.3 Elektrik bağlantı şemaları
9.3.1
Güç hatları bağlantı şeması
Şek. 46: Güç hatları elektrik bağlantı şeması
* opsiyonel olarak korunan hat
3'e kadar paralel hat çifti mümkündür
1)
Amacan P
85 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
9.3.2
Sensör bağlantı şemaları
Standart pompa agregaları
Şek. 47: Standart pompa agregaları sensörleri için bağlantı şeması
*
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓕ
86 / 118
Amacan P
Opsiyonel olarak blendajlı hatlar
Motor sıcaklığı (PTC)
Kayar halka contası sızıntısı
Yatak sıcaklığı (alt yatak)
Yatak sıcaklığı (üst yatak, opsiyonel)
Motorda sızıntı
9 Diğer geçerli belgeler
Titreşim sensörlü
pompa agregaları
Şek. 48: Titreşim sensörlü pompa agregaları için sensör bağlantı şeması
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓕ
Ⓖ
Amacan P
Motor sıcaklığı (PTC)
Kayar halka contası sızıntısı
Yatak sıcaklığı (alt yatak)
Yatak sıcaklığı (üst yatak, opsiyonel)
Motorda sızıntı
Titreşim sensörü
87 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
İlave motor sıcaklığı Pt100
denetimli
pompa agregası
Şek. 49: Pompa agregası için motor denetimli bağlantı şeması sensörü Pt100
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓕ
Ⓗ
88 / 118
Amacan P
Motor sıcaklığı (PTC)
Kayar halka contası sızıntısı
Yatak sıcaklığı (alt yatak)
Yatak sıcaklığı (üst yatak, opsiyonel)
Motorda sızıntı
Motor sıcaklığı (Pt100)
9 Diğer geçerli belgeler
İlave motor sıcaklığı Pt100
denetimli ve titreşim
sensörlü
pompa agregası
Şek. 50: Motor denetimli Pt100 ve titreşim sensörlü pompa agregası için bağlantı
şeması sensörleri
Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓕ
Ⓖ
Ⓗ
Amacan P
Motor sıcaklığı (PTC)
Kayar halka contası sızıntısı
Yatak sıcaklığı (alt yatak)
Yatak sıcaklığı (üst yatak, opsiyonel)
Motorda sızıntı
Titreşim sensörü
Motor sıcaklığı (Pt100)
89 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
9.4 Patlamaya karşı korumalı motorlarda patlama aralığı yüzeyleri
4
5
6
5
3
1
2
7
Şek. 51: Patlamaya karşı korumalı motorlar için patlama aralığı yüzeyleri
90 / 118
Amacan P
9 Diğer geçerli belgeler
9.5 Ölçüm biriminde [mm] ölçüm sayfası
d5
l2
h1
d4
X
h2
h4
d1
X
h3
l1
45°
d2
d3
Şek. 52: Pompa agregasının ölçüm çizimi
Tablo 38: Pompa agregasının ölçüleri
Yapı
büyüklüğü
A 700 - 470
A 700 - 470
A 700 - 470
A 700 - 470
A 700 - 470
A 700 - 470
B 700 - 470
B 700 - 470
B 700 - 470
B 700 - 470
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
B 800 - 540
9)
Motor
boyutu
47
60
80
100
30
40
60
80
100
120
80
100
120
40
55
70
100
120
Kutup
sayısı
6
6
6
6
8
8
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
6
d1
d2
d3
d4
d5
h1
h2
h3
h4
l1
l2
[kg]9)
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
770
770
770
770
770
770
770
770
585
585
585
585
585
585
585
585
585
585
660
660
660
660
660
660
660
660
585
585
585
585
585
585
585
585
585
585
660
660
660
660
660
660
660
660
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
2190
2190
2390
2390
2190
2190
2190
2390
2390
2390
2445
2445
2445
2245
2445
2445
2445
2445
2150
2150
2350
2350
2150
2150
2150
2350
2350
2350
2405
2405
2405
2205
2405
2405
2405
2405
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
550
550
550
550
550
550
550
550
1500
1500
1700
1700
1500
1500
1500
1700
1700
1700
1755
1755
1755
1555
1755
1755
1755
1755
735
735
735
735
735
735
735
735
735
735
945
945
945
945
945
945
945
945
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
885
925
1015
1070
905
910
955
1045
1100
1170
1165
1220
1290
1060
1165
1165
1290
1315
10 m elektrik bağlantı hatlı (400 V) ve 5 m taşıma halatlı pompa agregası
Amacan P
91 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Yapı
büyüklüğü
A 900 - 540
A 900 - 540
B 900 - 540
B 900 - 540
B 900 - 540
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
B 1000 - 700
B 1000 - 700
B 1000 - 700
B 1000 - 700
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
B 1200 - 870
B 1200 - 870
B 1200 - 870
B 1200 - 870
B 1200 - 870
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
B 1500 - 1060
B 1500 - 1060
A 1600-1060
A 1600-1060
A 1600-1060
A 1600-1060
B 1600-1060
B 1600-1060
B 1600-1060
B 1600-1060
B 1600-1060
A 1600-1060
A 1600-1060
9)
Motor
boyutu
155
180
155
180
205
120
160
205
250
290
60
90
120
160
205
250
290
200
250
310
365
420
130
190
251
250
310
365
420
470
250
320
370
410
210
270
340
370
410
450
500
560
620
450
500
560
620
680
370
410
Kutup
sayısı
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
10
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
d1
d2
d3
d4
d5
h1
h2
h3
h4
l1
l2
[kg]9)
860
860
860
860
860
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1430
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
1540
660
660
660
660
660
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1350
660
660
660
660
660
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
475
475
475
475
475
475
475
555
555
555
475
475
475
475
555
555
555
555
555
650
650
650
555
555
650
555
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
760
760
775
775
760
760
775
775
775
760
760
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
50
50
60
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
2615
2615
2615
2615
2615
2820
2820
3230
3230
3230
2820
2820
2820
2820
3230
3230
3230
3290
3290
3740
3965
3965
3290
3290
3740
3290
3740
3965
3965
3965
3775
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4085
4085
4385
4385
4085
4085
4385
4385
4385
4085
4085
2575
2575
2575
2575
2575
2780
2780
3170
3170
3170
2780
2780
2780
2780
3170
3170
3170
3230
3230
3665
3890
3890
3230
3230
3665
3230
3665
3890
3890
3890
3700
3925
3925
3925
3925
3925
3925
3925
3925
3995
3995
4295
4295
3995
3995
4295
4295
4295
3995
3995
570
570
570
570
570
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1475
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1925
1925
1925
1925
1925
2130
2130
2630
2630
2630
2130
2130
2130
2130
2630
2630
2630
2690
2690
3040
3265
3265
2690
2690
3040
2690
3040
3265
3265
3265
3075
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3375
3375
3675
3675
3375
3375
3675
3675
3675
3375
3375
1045
1045
1045
1045
1045
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1195
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1405
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1860
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1555
1655
1580
1680
1735
1990
2160
2765
2895
3060
1910
2010
2095
2200
2805
2935
3100
3340
3590
4360
4730
4990
3140
3560
4360
3710
4480
4850
5110
5290
5220
5680
5840
6020
5530
5730
5970
6020
6200
7050
7500
7990
8200
7230
7680
8170
8380
8660
7050
7370
10 m elektrik bağlantı hatlı (400 V) ve 5 m taşıma halatlı pompa agregası
92 / 118
Amacan P
9 Diğer geçerli belgeler
D
s1
h7
45°
d7
d8
A
d9
Şek. 53: Boru kuyusunun ölçüm çizimi
A
Emme koruma; minimum su seviyesini düşürme opsiyonu
Tablo 39: Boru kuyusu ölçüsü [mm]
Yapı
büyüklüğü
A 700 - 470
A 700 - 470
A 700 - 470
A 700 - 470
A 700 - 470
A 700 - 470
B 700 - 470
B 700 - 470
B 700 - 470
B 700 - 470
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
A 800 - 540
B 800 - 540
A 900 - 540
A 900 - 540
B 900 - 540
B 900 - 540
B 900 - 540
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
A 1000 - 700
B 1000 - 700
B 1000 - 700
B 1000 - 700
B 1000 - 700
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
A 1200 - 870
Motor boyutu
47
60
80
100
30
40
60
80
100
120
80
100
120
40
55
70
100
120
155
180
155
180
205
120
160
205
250
290
60
90
120
160
205
250
290
200
250
310
365
420
130
190
251
Kutup
sayısı
6
6
6
6
8
8
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
Amacan P
D
d7
d8
d9
h7
s1
711
711
711
711
711
711
711
711
711
711
813
813
813
813
813
813
813
813
914
914
914
914
914
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1016
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
680
680
680
680
680
680
680
680
700
700
700
700
700
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
1070
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
810
810
810
810
810
810
810
810
910
910
910
910
910
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1015
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
525
525
525
525
525
525
525
525
515
515
515
515
515
765
765
765
765
765
765
765
765
765
765
765
765
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
93 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Yapı
büyüklüğü
B 1200 - 870
B 1200 - 870
B 1200 - 870
B 1200 - 870
B 1200 - 870
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
A 1500 - 1060
B 1500 - 1060
B 1500 - 1060
A 1600 - 1060
A 1600 - 1060
A 1600 - 1060
A 1600 - 1060
B 1600 - 1060
B 1600 - 1060
B 1600 - 1060
B 1600 - 1060
B 1600 - 1060
A 1600 - 1060
A 1600 - 1060
94 / 118
Motor boyutu
250
310
365
420
470
250
320
370
410
210
270
340
370
410
450
500
560
620
450
500
560
620
680
370
410
Kutup
sayısı
10
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
Amacan P
D
d7
d8
d9
h7
s1
1220
1220
1220
1220
1220
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1625
1070
1070
1070
1070
1070
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1420
1220
1220
1220
1220
1220
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1520
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
1620
2000
2000
2000
2000
2000
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
2450
1000
1000
1000
1000
1000
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1460
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9 Diğer geçerli belgeler
9.6 Ölçüm biriminde [mm] kurulum planı
9.6.1
BU kurulum türü montaj örneği
P2
hü
ha
Hgeo
d12
X
P2
100
D
P1
Temel olukları10)
t4
A-A
B
X
t3
t1
B
h7
Y
350
100
t2
1
A
d8
d9
4
l
B-B
A
m
e1
X ayrıntısı:
Kuyunun yuva plakası
Şekil: pompasız
Y
b1
h7
b
45°
2
3
0 - 10°
vmax. = 1 m/s
d7
Y ayrıntısı:
Üste koyma halkası
b2
①: Minimum su seviyesi (değerler için sonraki sayfalara bakın),
②: Zemin pervazı (⇨ Bölüm 9.6.7 Sayfa 112) ,
③: Besleme akışı
④: Emme koruması - minimum su seviyesini düşürme opsiyonu t1
Tablo 40: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
D
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
711
813
914
1016
1220
1524
1625
10)
b
1500
1800
1800
2300
2800
3500
3500
b1
b2
emme
korumasız
d8
emme korumalı
d9
emme
korumasız
d8
emme korumalı
d9
300
360
360
460
560
700
700
–
–
–
–
–
–
–
300
360
360
460
560
700
700
–
–
–
–
–
–
–
d7
d8
d9
d12
600
680
700
880
1070
1330
1420
710
810
910
1015
1220
1520
1620
1100
1250
1250
1600
2000
2450
2450
750
850
970
1070
1280
1590
1690
Temel olukları için olan tüm ölçüler ara flanşı olmayan kuyu modeli için geçerlidir.
Amacan P
95 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 41: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
e111)
emme korumasız
d8
emme korumalı
d9
450
500
550
600
700
850
900
650
700
700
900
1100
1300
1300
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
h7
ha
lmin.
m
p1
p2
t311)
t4 min.12)
420
525
515
765
1000
1460
1230
100
100
100
100
100
100
100
1050
1300
1300
1700
2100
2650
2600
800
910
1050
1150
1360
1680
1780
900
1000
1120
1220
1420
1750
1850
640
740
860
960
1160
1480
1580
380
440
440
560
680
860
860
2300
2350
2500
3050
3750
3900
4350
t2 = 1,1 × Su seviyesi, maksimum 2 × t1
kenar kaplama yüksekliği (b1 ve b2) t2 gibi
İzin verilen ölçü sapmaları:
▪ DIN 18202, bölüm 4, B grubu uyarınca yapı konstrüksiyonu sapmaları için ölçüler
▪ Kaynaklama konstrüksiyonu:B/F, DIN EN ISO 13920 uyarınca
▪ Üste koyma konisi için toleranslar (Y ayrıntısı): ISO 2768-mH
Kayıp diyagramı
2
hü
DA
DA = 400 mm
hü [m]
DA = 600 mm
7°
DA = 800 mm
DA = 1000 mm
DA = 1200 mm
DA = 1400 mm
DA = 1600 mm
DA = 1800 mm
DA = 2000 mm
DA = 2200 mm
1
0,8
D
Savak yükü şekli
hü
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4 0,5 0,6
0,8
1 Q [m3/s]
2
3
4
5 6
Kayıp diyagramı
Hesaplama için formül:
H = Hgeo + ∆ Hv
∆ Hv
▪ Savak yükü hü (bkz. diyagram)
▪ Dikey boru kaybı (boru sürtmesi)
▪ Çıkış kaybı v2 / 2g (v, DA referans alınarak verilmiştir)
Savak yükü ”hü” Q ve yapılan çıkışa ∅ DA bağlıdır. İşaret çizgisi değerleri sadece tüm
taraflara doğru engellenmeyen bir çıkışta geçerlidir, aksi takdirde sadece yaklaşık
değerlerdir.
11)
12)
Ölçüye mutlaka uyun
Maksimum motor uzunluğu için değer
96 / 118
Amacan P
9 Diğer geçerli belgeler
Minimum su seviyesi için diyagramlar
Açık bölme
(emme korumasız model Ø d8)
t1 [mm]
4000
Açıklamalar
3 - Amacan P 700 - 470
4 - Amacan P 800/900 - 540
5 - Amacan P 1000 - 700
6 - Amacan P 1200 - 870
7 - Amacan P 1500/1600-1060
7
3000
2500
2000
1600
3
5
4
6
1200
1000
800
600
500
400
0,1
0,2
0,3 0,4
0,6 0,8 1
1,5
2 2,5 3
4 5 6 7 8
Q [m3/s]
1,5 2 2,5 3
4 5 6 78
Q [m3/s]
Açık bölme
(emme korumalı model Ø d9)
t1 [mm]
4000
3000
2500
2000
1600
5
3
1200
1000
6
7
4
800
600
500
400
0,1
0,2
0,3 0,4
0,6 0,8 1
Amacan P
97 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
9.6.2
BG kurulum türü montaj örneği
ha
hü
P2
d12
X
P2
100
D
Hgeo
P1
Temel olukları13)
A-A
t4
1
Y
e2
X
d10
A
B-B
l
A
m
e1
X ayrıntısı:
Kuyunun yuva plakası
Şekil: pompasız
Y
0 - 90°
vmax. = 1 m/s
b2
b1
h7
45°
2
3
350
100
t3 h7
t9
t1
B
45°
B
d7
d8
①: Minimum su seviyesi (değerler için bakınız sonraki sayfalar),
②: Zemin pervazı (⇨ Bölüm 9.6.7 Sayfa 112) ,
③: Besleme akışı
Y ayrıntısı:
Üste koyma halkası
Tablo 42: Ölçüler [mm]
Yapı büyüklüğü
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
D
b
b1
b2
d7
d8
d10
d12
e114)
e2
711
813
914
1016
1220
1524
1625
1500
1800
1800
2300
2800
3500
3500
300
360
360
460
560
700
700
600
720
720
920
1120
1400
1400
600
680
700
880
1070
1330
1420
710
810
910
1015
1220
1520
1620
740
860
960
1080
1290
1600
1700
750
850
970
1070
1280
1590
1690
450
519
519
673
833
1048
1048
750
900
900
1150
1400
1750
1750
Tablo 43: Ölçüler [mm]
Yapı büyüklüğü
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
13)
14)
15)
ha
h7
lmin.
m
p1
p2
t314)
t4 min.15)
t9
100
100
100
100
420
525
515
765
1500
1800
1800
2300
800
910
1050
1150
910
1000
1120
1220
640
740
860
960
380
440
440
560
2300
2350
2500
3050
570
660
660
850
Temel olukları için olan tüm ölçüler ara flanşı olmayan kuyu modeli için geçerlidir.
Ölçüye mutlaka uyun
Maksimum motor uzunluğu için değer
98 / 118
Amacan P
9 Diğer geçerli belgeler
Yapı büyüklüğü
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
ha
h7
lmin.
m
p1
p2
t314)
t4 min.15)
t9
100
100
100
1000
1460
1230
2800
3500
3500
1360
1680
1780
1420
1750
1850
1160
1480
1580
680
860
860
3750
3900
4350
1050
1320
1320
İzin verilen ölçü sapmaları:
▪ DIN 18202, bölüm 4, B grubu uyarınca yapı konstrüksiyonu sapmaları için ölçüler
▪ Kaynaklama konstrüksiyonu:B/F, DIN EN ISO 13920 uyarınca
▪ Üste koyma konisi için toleranslar (Y ayrıntısı): ISO 2768-mH
Kayıp diyagramı
DA
hü
2
DA = 400 mm
hü [m]
DA = 600 mm
7°
DA = 800 mm
DA = 1000 mm
DA = 1200 mm
DA = 1400 mm
DA = 1600 mm
DA = 1800 mm
DA = 2000 mm
DA = 2200 mm
1
0,8
0,6
D
0,5
Savak yükü şekli
hü
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4 0,5 0,6
0,8
1 Q [m3/s]
2
3
4
5 6
Kayıp diyagramı
Hesaplama için formül:
H = Hgeo + ∆ Hv
∆ Hv
▪ Savak yükü hü (bkz. diyagram)
▪ Dikey boru kaybı (boru sürtmesi)
▪ Çıkış kaybı v2 / 2g (v, DA referans alınarak verilmiştir)
Savak yükü ”hü” Q ve yapılan çıkışa ∅ DA bağlıdır. İşaret çizgisi değerleri sadece tüm
taraflara doğru engellenmeyen bir çıkışta geçerlidir, aksi takdirde sadece yaklaşık
değerlerdir.
Minimum su seviyesi için diyagram
Kapalı bölme
Açıklamalar
3 - Amacan P 700 - 470
4 - Amacan P 800/900 - 540
5 - Amacan P 1000 - 700
6 - Amacan P 1200 - 870
7 - Amacan P 1500/1600 - 1060
t1 [mm]
4000
3000
2500
2000
7
1600
6
5
1200
4
1000
900
800
700
600
500
400
15)
3
0,1
0,2
0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1
1,5
2 2,5 3
4
5
6 7 8
Q [m3/s]
Maksimum motor uzunluğu için değer
Amacan P
99 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
CU kurulum türü montaj örneği
X
a2
Temel
a
300
D
t4
2
200
Y
A - A kesiti
t3
n
B
B
h7
t2
200
olukları16)
250
1
t1
a1
200
DN2
A
Hgeo
a3
5
t5
A
p2
p1
9.6.3
d8
6
m1
d9
m
B-B
e1
l
X ayrıntısı:
Kuyunun yuva plakası
Şekil: pompasız
45°
Y
3
b1
b
h7
4
0 - 10°
vmax. = 1 m/s
d7
Y ayrıntısı:
Üste koyma halkası
b2
①: Hava tahliye hattı
②: Minimum su seviyesi (değerler için bakınız sonraki sayfalar),
③: Zemin pervazı (⇨ Bölüm 9.6.7 Sayfa 112) ,
④: Besleme akışı,
⑤: Basınç hattı güçler ve gerilimsiz olarak boru kuyusuna bağlanmalıdır.
⑥: Emme koruması - minimum su seviyesini düşürme opsiyonu t1
Tablo 44: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
DN2
DN2
min.
maks.
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
400
500
600
700
900
1200
1300
700
800
900
1000
1200
1500
1600
16)
17)
D
711
813
914
1016
1220
1524
1625
a
650
700
760
810
910
1060
1110
a117)
1120
1220
1320
1430
1630
1960
2080
a217)
870
970
1070
1160
1360
1690
1810
a317)
430
480
530
580
680
850
920
b
1500
1800
1800
2300
2800
3500
3500
b1
emme
korumasız
d8
emme
korumalı
d9
emme
korumasız
d8
emme
korumalı
d9
300
360
360
460
560
700
700
–
–
–
–
–
–
–
300
360
360
460
560
700
700
–
–
–
–
–
–
–
Temel olukları için olan tüm ölçüler ara flanşı olmayan kuyu modeli için geçerlidir.
Maks. DN2 için verilmiştir.
100 / 118
Amacan P
b2
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 45: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
d7
d8
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
600
680
700
880
1070
1330
1420
d9
710
810
910
1015
1220
1520
1620
h7
e118)
emme
koruması
z
d8
emme
korumalı
d9
450
500
550
600
700
850
900
650
700
700
900
1100
1300
1300
1100
1250
1250
1600
2000
2450
2450
420
525
515
765
1000
1460
1230
lmin.
m17)
1050
1300
1300
1700
2100
2650
2600
1170
1270
1380
1520
1720
2050
2170
m117)
n17)
455
505
560
625
725
895
965
1260
1375
1480
1620
1850
2180
2280
p117)
p217)
t318)
t4 min.
t5 min.
19)
17)
960
1075
1180
1280
1510
1840
1940
1060
1175
1280
1380
1610
1940
2040
380
440
440
560
680
860
860
2400
2450
2650
3250
4000
4050
4450
770
835
925
980
1100
1300
1380
t2 = 1,1 × Su seviyesi, maksimum 2 × t1
kenar kaplama yüksekliği (b1 ve b2) t2 gibi
İzin verilen ölçü sapmaları:
▪ DIN 18202, bölüm 4, B grubu uyarınca yapı konstrüksiyonu sapmaları için ölçüler
▪ Kaynaklama konstrüksiyonu:B/F, DIN EN ISO 13920 uyarınca
▪ Üste koyma konisi için toleranslar (Y ayrıntısı): ISO 2768-mH
▪ DIN EN 1092-1 PN6 / DIN EN 1092-2 PN6 uyarınca basınç flanşları
Kayıp diyagramı
2,5
1
2,0
3
2
4
5
6
7
8
9 10 11 12
14
13
15
① - DN2 = 200 mm
② - DN2 = 250 mm
③ - DN2 = 300 mm
④ - DN2 = 350 mm
⑤ - DN2 = 400 mm
⑥ - DN2 = 500 mm
⑦ - DN2 = 600 mm
⑧ - DN2 = 700 mm
⑨ - DN2 = 800 mm
⑩ - DN2 = 900 mm
⑪ - DN2 = 1000 mm
⑫ - DN2 = 1100 mm
⑬ - DN2 = 1200 mm
⑭ - DN2 = 1300 mm
⑮ - DN2 = 1400 mm
⑯ - DN2 = 1500 mm
⑰ - DN2 = 1600 mm
16
17
HV ges [m]
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
Hesaplama için formül:
H = Hgeo + ∆ Hv
∆ Hv
Hv ges. içerdikleri:
0,4 0,5 0,6
0,8 1
Q [m3/s]
2
3
4
5
6
8
- Dikey boru kaybı (boru sürtmesi)
- Hv toplam (bkz. diyagram)
▪ Dirsek
▪ Basınç borusu uzunluğu = 5 x DN2
▪ Çekvalf
▪ Çıkış kayıpları v2/2g
18)
19)
Ölçüye mutlaka uyun
Maksimum motor uzunluğu için değer
Amacan P
101 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Minimum su seviyesi için diyagramlar
Açık bölme
(emme korumasız model Ø d8)
t1 [mm]
4000
Açıklamalar
3 - Amacan P 700 - 470
4 - Amacan P 800/900 - 540
5 - Amacan P 1000 - 700
6 - Amacan P 1200 - 870
7 - Amacan P 1500/1600-1060
7
3000
2500
2000
1600
3
5
4
6
1200
1000
800
600
500
400
0,1
0,2
0,3 0,4
0,6 0,8 1
1,5
2 2,5 3
4 5 6 7 8
Q [m3/s]
1,5 2 2,5 3
4 5 6 78
Q [m3/s]
Açık bölme
(emme korumalı model Ø d9)
t1 [mm]
4000
3000
2500
2000
1600
5
3
1200
1000
6
7
4
800
600
500
400
0,1
102 / 118
0,2
0,3 0,4
0,6 0,8 1
Amacan P
9 Diğer geçerli belgeler
9.6.4
CG kurulum türü montaj örneği
5
X
a3
p2
p1
A
t5
a1
DN2
A
Hgeo
1
D
a2
200
Temel
a
200
olukları20)
300
200
Y
B
45°
A - A kesiti
n
t9
t1
t3 h7
B
250
t4
2
d10
e2
m1
m
l
B-B
e1
X ayrıntısı:
Kuyunun yuva plakası
Şekil: pompasız
45°
Y
b
h7
3
4
d7
d8
b1
0 - 90°
vmax. = 1 m/s
b2
Y ayrıntısı:
Üste koyma halkası
①: Hava tahliye hattı,
②: Minimum su seviyesi (değerler için bakınız sonraki sayfalar),
③: Zemin pervazı (⇨ Bölüm 9.6.7 Sayfa 112) ,
④: Besleme akışı,
⑤: Basınç hattı güçler ve gerilimsiz olarak boru kuyusuna bağlanmalıdır.
Tablo 46: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
20)
21)
DN2 min.
DN2 maks.
D
a
a121)
a221)
a321)
b
b1
b2
d7
d8
d10
400
500
600
700
900
1200
1300
700
800
900
1000
1200
1500
1600
711
813
914
1016
1220
1524
1625
650
700
760
810
910
1060
1110
1120
1220
1320
1430
1630
1960
2080
870
970
1070
1160
1360
1690
1810
430
480
530
580
680
850
920
1500
1800
1800
2300
2800
3500
3500
300
360
360
460
560
700
700
600
720
720
920
1120
1400
1400
600
680
700
880
1070
1330
1420
710
810
910
1015
1220
1520
1620
740
860
960
1080
1290
1600
1700
Temel olukları için olan tüm ölçüler ara flanşı olmayan kuyu modeli için geçerlidir.
Maks. DN2 için verilmiştir.
Amacan P
103 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 47: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
e122)
e2
h7
lmin.
m21)
m121)
n21)
p121)
p221)
t322)
t4 min.23)
t5 min.21)
t9
450
519
519
673
833
1048
1048
750
900
900
1150
1400
1750
1750
420
525
515
765
1000
1460
1230
1500
1800
1800
2300
2800
3500
3500
1170
1270
1380
1520
1720
2050
2170
455
505
560
625
725
895
965
1260
1375
1480
1620
1850
2180
2280
960
1075
1180
1280
1510
1840
1940
1060
1175
1280
1380
1610
1940
2040
380
440
440
560
680
860
860
2400
2450
2650
3250
4000
4050
4450
770
835
925
980
1100
1300
1380
570
660
660
850
1050
1320
1320
İzin verilen ölçü sapmaları:
▪ DIN 18202, bölüm 4, B grubu uyarınca yapı konstrüksiyonu sapmaları için ölçüler
▪ Kaynaklama konstrüksiyonu:B/F, DIN EN ISO 13920 uyarınca
▪ Üste koyma konisi için toleranslar (Y ayrıntısı): ISO 2768-mH
▪ DIN EN 1092-1 PN6 / DIN EN 1092-2 PN6 uyarınca basınç flanşları
Kayıp diyagramı
2,5
1
2,0
3
2
4
5
6
7
8
9 10 11 12
14
13
15
① - DN2 = 200 mm
② - DN2 = 250 mm
③ - DN2 = 300 mm
④ - DN2 = 350 mm
⑤ - DN2 = 400 mm
⑥ - DN2 = 500 mm
⑦ - DN2 = 600 mm
⑧ - DN2 = 700 mm
⑨ - DN2 = 800 mm
⑩ - DN2 = 900 mm
⑪ - DN2 = 1000 mm
⑫ - DN2 = 1100 mm
⑬ - DN2 = 1200 mm
⑭ - DN2 = 1300 mm
⑮ - DN2 = 1400 mm
⑯ - DN2 = 1500 mm
⑰ - DN2 = 1600 mm
16
17
HV ges [m]
1,0
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
Hesaplama için formül:
H = Hgeo + ∆ Hv
∆ Hv
Hv ges. içerdikleri:
0,4 0,5 0,6
0,8 1
Q [m3/s]
2
3
4
5
- Dikey boru kaybı (boru sürtmesi)
- Hv toplam (bkz. diyagram)
▪ Dirsek
▪ Basınç borusu uzunluğu = 5 x DN2
▪ Çekvalf
▪ Çıkış kayıpları v2/2g
22)
23)
Ölçüye mutlaka uyun
Maksimum motor uzunluğu için değer
104 / 118
Amacan P
6
8
9 Diğer geçerli belgeler
Minimum su seviyesi için diyagram
Kapalı bölme
Açıklamalar
3 - Amacan P 700 - 470
4 - Amacan P 800/900 - 540
5 - Amacan P 1000 - 700
6 - Amacan P 1200 - 870
7 - Amacan P 1500/1600 - 1060
t1 [mm]
4000
3000
2500
2000
7
1600
6
5
1200
4
1000
900
800
700
600
500
400
3
0,1
0,2
0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1
1,5
Amacan P
2 2,5 3
4
5
6 7 8
Q [m3/s]
105 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
9.6.5
DU kurulum türü montaj örneği
X
a
A
5
p2
p1
DN2
6
a1
200
a2
200
Temel olukları24)
300
A
1
250
t4
D
200
2
t2
A - A kesiti
Y
h7
d8
d9
7
n
m
X ayrıntısı:
Kuyunun yuva plakası
Şekil: pompasız
B-B
e1
Y
h7
45°
l
B
t3
t1
B
3
4
b
d7
Y ayrıntısı:
Üste koyma halkası
b1
0 - 10°
vmax. = 1 m/s
b2
①: Hava tahliye hattı,
②: Minimum su seviyesi (değerler için bakınız sonraki sayfalar),
③: Zemin pervazı (⇨ Bölüm 9.6.7 Sayfa 112) ,
④: Besleme akışı,
⑤: Basınca karşı dayanıklı değil,
⑥: Basınç hattı güçler ve gerilimsiz olarak boru kuyusuna bağlanmalıdır.
⑦: Emme koruma - minimum su seviyesini düşürme opsiyonu t1
Tablo 48: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
DN2
DN2
min.
maks.
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
400
500
600
700
900
1200
1300
700
800
900
1000
1200
1500
1600
24)
D
711
813
914
1016
1220
1524
1625
a
650
700
760
810
910
1060
1110
a1
860
960
1060
1160
1360
1670
1770
a2
610
710
810
910
1110
1420
1520
b
1500
1800
1800
2300
2800
3500
3500
b1
b2
emme
korumasız
d8
emme
korumalı
d9
emme
korumasız
d8
emme
korumalı
d9
300
360
360
460
560
700
700
–
–
–
–
–
–
–
300
360
360
460
560
700
700
–
–
–
–
–
–
–
Temel olukları için olan tüm ölçüler ara flanşı olmayan kuyu modeli için geçerlidir.
106 / 118
Amacan P
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 49: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
d7
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
600
680
700
880
1070
1330
1420
d8
d9
710
810
910
1015
1220
1520
1620
h7
e125)
emme
korumasız
d8
emme
korumalı
d9
450
500
550
600
700
850
900
650
700
700
900
1100
1300
1300
1100
1250
1250
1600
2000
2450
2450
lmin.
420
525
515
765
1000
1460
1230
m
1050
1300
1300
1700
2100
2650
2600
930
1030
1130
1240
1440
1760
1870
n
1160
1260
1360
1500
1700
2010
2130
p1
860
960
1060
1160
1360
1670
1770
p2
960
1060
1160
1260
1460
1770
1870
t325)
t4 min.
380
440
440
560
680
860
860
2400
2450
2650
3250
4000
4050
4450
26)
t2 = 1,1 × Su seviyesi, maksimum 2 × t1
kenar kaplama yüksekliği (b1 ve b2) t2 gibi
İzin verilen ölçü sapmaları:
▪ DIN 18202, bölüm 4, B grubu uyarınca yapı konstrüksiyonu sapmaları için ölçüler
▪ Kaynaklama konstrüksiyonu:B/F, DIN EN ISO 13920 uyarınca
▪ Üste koyma konisi için toleranslar (Y ayrıntısı): ISO 2768-mH
▪ DIN EN 1092-1 PN6 / DIN EN 1092-2 PN6 uyarınca basınç flanşları
Kayıp diyagramı
1,0
1
3
2
4
5
7
6
9
8
10 11
① - DN2 = 200 mm
② - DN2 = 250 mm
③ - DN2 = 300 mm
④ - DN2 = 350 mm
⑤ - DN2 = 400 mm
⑥ - DN2 = 500 mm
⑦ - DN2 = 600 mm
⑧ - DN2 = 700 mm
⑨ - DN2 = 800 mm
⑩ - DN2 = 900 mm
⑪ - DN2 = 1000 mm
⑫ - DN2 = 1100 mm
⑬ - DN2 = 1200 mm
⑭ - DN2 = 1300 mm
⑮ - DN2 = 1400 mm
⑯ - DN2 = 1500 mm
⑰ - DN2 = 1600 mm
12 13
0,8
hV Kr [m]
14
0,6
15
0,5
0,4
16
0,3
17
0,2
0,1
0,08
0,06
0,05
0,04
0,1
0,2
Hesaplama için formül:
H = Hgeo + ∆ Hv
∆ Hv
0,3
0,4
0,5 0,6
0,8
1
Q [m3/s]
2
3
4
5
6
▪ Dirsek kaybı hV Kr (bkz. diyagram)
▪ Dikey boru kaybı (boru sürtmesi)
▪ HV Anl. (Armatürler, ... )
HV Anl. sisteme bağlı olarak tespit edilmelidir.
25)
26)
Ölçüye mutlaka uyun
Maksimum motor uzunluğu için değer
Amacan P
107 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Minimum su seviyesi için diyagramlar
Açık bölme
(emme korumasız model Ø d8)
t1 [mm]
4000
Açıklamalar
3 - Amacan P 700 - 470
4 - Amacan P 800/900 - 540
5 - Amacan P 1000 - 700
6 - Amacan P 1200 - 870
7 - Amacan P 1500/1600-1060
7
3000
2500
2000
1600
3
5
4
6
1200
1000
800
600
500
400
0,1
0,2
0,3 0,4
0,6 0,8 1
1,5
2 2,5 3
4 5 6 7 8
Q [m3/s]
1,5 2 2,5 3
4 5 6 78
Q [m3/s]
Açık bölme
(emme korumalı model Ø d9)
t1 [mm]
4000
3000
2500
2000
1600
5
3
1200
1000
6
7
4
800
600
500
400
0,1
108 / 118
0,2
0,3 0,4
0,6 0,8 1
Amacan P
9 Diğer geçerli belgeler
DG kurulum türü montaj örneği
6
a1
200
a2
DN2
X
p2
p1
9.6.6
a
A
5
200
Temel olukları27)
A
300
D
2
200
n
t9
A - A kesiti
45°
B
B
t3 h7
Y
t1
250
t4
1
d10
e2
m
X ayrıntısı:
Kuyunun yuva plakası
Şekil: pompasız
B-B
e1
Y
h7
45°
l
3
b
4
d7
d8
b2
Y ayrıntısı:
Üste koyma halkası
b1
0 - 90°
vmax. = 1 m/s
①: Hava tahliye hattı,
②: Minimum su seviyesi (değerler için bakınız sonraki sayfalar),
③: Zemin pervazı (⇨ Bölüm 9.6.7 Sayfa 112) ,
④: Besleme akışı,
⑤: Basınca karşı dayanıklı değil,
⑥: Basınç hattı güçler ve gerilimsiz olarak boru kuyusuna bağlanmalıdır.
Tablo 50: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
27)
DN2 min.
DN2 maks.
D
a
a1
a2
b
b1
b2
d7
d8
d10
400
500
600
700
900
1200
1300
700
800
900
1000
1200
1500
1600
711
813
914
1016
1220
1524
1625
650
700
760
810
910
1060
1110
860
960
1060
1160
1360
1670
1770
610
710
810
910
1110
1420
1520
1500
1800
1800
2300
2800
3500
3500
300
360
360
460
560
700
700
600
720
720
920
1120
1400
1400
600
680
700
880
1070
1330
1420
710
810
910
1015
1220
1520
1620
740
860
960
1080
1290
1600
1700
Temel olukları için olan tüm ölçüler ara flanşı olmayan kuyu modeli için geçerlidir.
Amacan P
109 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
Tablo 51: Ölçüler [mm]
Yapı
büyüklüğü
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
e128)
e2
h7
lmin.
m
n
p1
p2
t328)
t4 min.29)
t9
450
519
519
673
833
1048
1048
750
900
900
1150
1400
1750
1750
420
525
515
765
1000
1460
1230
1500
1800
1800
2300
2800
3500
3500
930
1030
1130
1240
1440
1760
1870
1160
1260
1360
1500
1700
2010
2130
860
960
1060
1160
1360
1670
1770
960
1060
1160
1260
1460
1770
1870
380
440
440
560
680
860
860
2400
2450
2650
3250
4000
4050
4450
570
660
660
850
1050
1320
1320
İzin verilen ölçü sapmaları:
▪ DIN 18202, bölüm 4, B grubu uyarınca yapı konstrüksiyonu sapmaları için ölçüler
▪ Kaynaklama konstrüksiyonu:B/F, DIN EN ISO 13920 uyarınca
▪ Üste koyma konisi için toleranslar (Y ayrıntısı): ISO 2768-mH
▪ ISO 7005/2, DIN 2501 PN6'ya göre basınç flanşları
Kayıp diyagramı
1,0
1
3
2
4
5
7
6
9
8
10 11
① - DN2 = 200 mm
② - DN2 = 250 mm
③ - DN2 = 300 mm
④ - DN2 = 350 mm
⑤ - DN2 = 400 mm
⑥ - DN2 = 500 mm
⑦ - DN2 = 600 mm
⑧ - DN2 = 700 mm
⑨ - DN2 = 800 mm
⑩ - DN2 = 900 mm
⑪ - DN2 = 1000 mm
⑫ - DN2 = 1100 mm
⑬ - DN2 = 1200 mm
⑭ - DN2 = 1300 mm
⑮ - DN2 = 1400 mm
⑯ - DN2 = 1500 mm
⑰ - DN2 = 1600 mm
12 13
0,8
hV Kr [m]
14
0,6
15
0,5
0,4
16
0,3
17
0,2
0,1
0,08
0,06
0,05
0,04
0,1
0,2
Hesaplama için formül:
H = Hgeo + ∆ Hv
∆ Hv
0,3
0,4
0,5 0,6
0,8
1
Q [m3/s]
2
▪ Dirsek kaybı hV Kr (bkz. diyagram)
▪ Dikey boru kaybı (boru sürtmesi)
▪ HV Anl. (Armatürler, ... )
HV Anl. sisteme bağlı olarak tespit edilmelidir.
28)
29)
Ölçüye mutlaka uyun
Maksimum motor uzunluğu için değer
110 / 118
Amacan P
3
4
5
6
9 Diğer geçerli belgeler
Minimum su seviyesi için diyagram
Kapalı bölme
Açıklamalar
3 - Amacan P 700 - 470
4 - Amacan P 800/900 - 540
5 - Amacan P 1000 - 700
6 - Amacan P 1200 - 870
7 - Amacan P 1500/1600 - 1060
t1 [mm]
4000
3000
2500
2000
7
1600
6
5
1200
4
1000
900
800
700
600
500
400
3
0,1
0,2
0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1
1,5
2 2,5 3
4
5
6 7 8
Q [m3/s]
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz bölüm
● Zemin pervazı ölçüleri [⇨ 112]
Amacan P
111 / 118
9 Diğer geçerli belgeler
9.6.7
Zemin pervazı ölçüleri
Giriş bölmesi - duvar üst yüzeyi tasarımı (anafor eğitimini önlemek için)
Zemin pervazı pompanın besleme koşulları için kaçınılmazdır. Pervaz, performans
düşüşüne de yol açabilecek olan daldırılmış bir anaforun (zemin anaforu) oluşmasını
engeller. Ek olarak giriş bölmesi üst yüzeyi duvarda ve zemin alanında girintili beton
yüzeyi olarak uygulanmalıdır. Sınır katman ayırması girintili yüzeyden kaynaklanan
duvarda ve zemin anaforuna neden olabilecekleri azaltır.
Zemin pervazı ve giriş bölmesi
▪ Giriş memesindeki dönmeye karşı pervazlar zemin pervazı ile hizalanmalıdır.
▪ Askı dayanağı giriş memesindeki kanallar gibi aynı konumdadır.
1
2
3
Şek. 54: Pompa agregasının montaj yönü
1
2
3
Askı
Dönmeye karşı pervazlar
Zemin pervazı
Varyant 1 (beton model)
Zemin pervazı, dökme
Varyant 2
Çelik profil
s2
sR
hR
hR
s1
A
B
C
D
lR
A
B
112 / 118
(e1)
giriş bölmesi zeminine vidalanmıştır
Ortada boru kuyusunun altında zemin pervazı
Amacan P
lR
(e1)
9 Diğer geçerli belgeler
C
D
Boru kuyusu
Giriş bölmesi
BU, CU, DU kurulum türleri
Tablo 52: Ölçüler [mm]
hR
500 - 270
600 - 350
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
120
190
230
265
265
335
410
515
515
s1
15
20
25
25
25
30
30
40
40
s2
60
70
90
100
100
120
120
140
140
sR
(e1)
lR
emme korumasız
modelde d8
emme korumalı
modelde d9
emme korumasız
modelde d8
emme korumalı
modelde d9
350
400
450
500
550
600
700
850
900
400
500
650
700
700
900
1100
1300
1300
670
875
1000
1165
1165
1375
1650
2050
2050
720
940
1200
1300
1300
1675
2050
2500
2500
10
10
10
12
12
12
12
12
12
BG, CG, DG kurulum türleri
hR
Yapı
büyüklüğü
lR
45°
Şek. 55: Kapalı bölme için zemin pervazı
Tablo 53: Ölçüler [mm]
Yapı büyüklüğü
500 - 270
600 - 350
700 - 470
800 - 540
900 - 540
1000 - 700
1200 - 870
1500 - 1060
1600 - 1060
Amacan P
hR
s1
s2
sR
lR
120
190
230
265
265
335
410
515
515
15
20
25
25
25
30
30
40
40
60
70
90
100
100
120
120
140
140
10
10
10
12
12
12
12
12
12
430
545
650
740
790
940
1150
1450
1500
113 / 118
10 AB uygunluk beyanı
10 AB uygunluk beyanı
Üretici:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Almanya)
İşbu belge ile üretici, aşağıdaki ürünün:
Amacan K, Amacan P, Amacan S
KSB iş numarası: ...................................................................................................
▪ aşağıdaki yönetmeliklerin geçerli olan versiyonunda belirtilen şartları yerine getirdiğini beyan eder:
– Pompa/pompa agregası: 2006/42/EG "Makineler" yönetmeliği
Üretici ayrıca aşağıdaki beyanda bulunur:
▪ Aşağıdaki uluslararası normlar uyumlu hale getirilerek kullanılmıştır:
– ISO 12100,
– EN 809,
– EN 60034-1, EN 60034-5/A1
Teknik dokümanları hazırlama yetkilisi:
İsim
Fonksiyon
Adres (Şirket)
Adres (Sokak/Cadde No.)
Adres (Posta Kodu İl/İlçe) (Ülke)
AB uyumluluk beyanı sunuldu:
Yer, Tarih
..........................................30) .............................
Ad
Fonksiyon
Firma
adresi
30)
İmzalı ve yasal geçerliliğe sahip AT Uygunluk Beyanı ürün beraberinde teslim edilir.
114 / 118
Amacan P
11 Sakıncasız kullanım açıklaması
11 Sakıncasız kullanım açıklaması
Tip:
İş numarası/
Sipariş kalemi numarası31):
................................................................................................................................
Teslimat tarihi:
................................................................................................................................
Kullanım bölgesi:
................................................................................................................................
Nakil maddesi31):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Geçerli olanı lütfen işaretleyin31):
⃞
Radyoaktif
⃞
Patlayıcı
⃞
Aşındırıcı
⃞
Zehirli
⃞
Sağlığa zararlı
⃞
Biyolojik açıdan tehlikeli
⃞
Kolay alevlenebilir
⃞
Tehlikeli değil
Geri göndermenin sebebi31):
................................................................................................................................
Açıklamalar:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Ürün/aksesuar gönderilmeden önce iyice boşaltılmış ve gerek dış gerek ise iç kısmı temizlenmiştir.
İşbu belge ile bu ürünün tehlikeli kimyasal, biyolojik ve radyoaktif madde içermediğini beyan ederiz.
Mil contasına sahip olmayan pompalarda döner mil temizleme amaçlı pompadan çıkarılmıştır.
⃞
⃞
Kullanımda özel güvenlik önlemlerine ihtiyaç yoktur.
Temizleme maddeleri, kalıntı sıvı ve bunların tasfiyesine yönelik aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Yukarıda verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve nakliyatın yasal uygulamalara göre yapılacağını temin ederiz.
....................................................................
Yer, tarih ve imza
31)
.......................................................
Adres
.......................................................
Şirket kaşesi
Zorunlu alanlar
Amacan P
115 / 118
Dizin
Dizin
A
Aşındırıcı nakil maddeleri 40
Aşırı yükleme koruma sistemi 30
C
M
Montaj 21, 52
Cıvata sıkma torkları 71
N
Ç
Nakil maddesi
Yoğunluk 39
Çalıştırma 37
Ö
D
Ön görülen kullanım 7
Depolama 14, 41
Devre dışı bırakma 40
diğer geçerli belgeler 6
P
Patlama koruması 9, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 38,
39, 42, 58
E
Elektrik bağlantısı 35
Elektromanyetik uyumluluk 31
F
Frekans dönüştürücü işletimi 31, 38
G
Geri gönderme 15
Gres ile yağlama
Gres kalitesi 50
Güvenlik 7
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma 8
İ
İş numarası 6
İşletim gerilimi 38
İşletime alma 37
S
Sağlamlık 31
Sakıncasız kullanım açıklaması 115
Saklama 14
Sensörler 31
Seviye kumandası 30
Sızıntı denetimi 33
Sökme 52
T
Tamamlanmamış makineler 6
Tasfiye 15
Tekrar işletime alma 41
Teslimat kapsamı 20
Y
Yağlama sıvısı 48
Yanlış kullanım 8
Yatak sıcaklığı denetimi 34
Yedek parça stoğu 71
K
Kayar halka contası sızıntısı 33
116 / 118
Kullanım alanları 7
Kurulum 21
Amacan P
1580.87/03-TR (01230519)
KSB Aktiengesellschaft
P.O. Box 200743 • 06008 Halle (Saale) • Turmstraße 92 • 06110 Halle (Germany)
Tel. +49 345 4826-0 • Fax +49 345 4826-4699
www.ksb.com
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
6 309 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа