close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0315-T
Adresi :
İstasyon Mah. 1464 Sokak No:17
Gebze
KOCAELİ / TÜRKİYE
: 0 262 646 41 44
Faks
: 0 262 646 38 48
E-Posta : [email protected]
Website : www.baremcevre.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
SM 4500 H⁺ B
İletkenlik Tayini
Laboratuar Metodu
SM 2510 B
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS 5091 EN ISO 7027
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
Res Metodu
SM 2120 C
TS EN ISO 7887
Askıda Katı Madde Tayini
Gravimetrik metot
SM 2540 D
Secchi Diski Derinliği Tayini
Işık Geçirgenlik Metodu
EPA 841-B-97-003
Debi Tayini
Debimetre İle Ölçüm
EPA 841-B-97-003
Toplam Sertlik Tayini
ETDA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Çökebilen Katı Madde Tayini
Gravimetrik metot
SM 2540 F
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 B
Çözünmüş Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Yüzücü Madde Belirlenmesi
Görsel Metot
BÇ.ÇT.162 (İİM)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI Devam)
SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yağ ve Gres tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Sülfat (SO₄⁻²) Tayini
Türbitimetrik Metot
SM 4500 SO₄⁻² E
Klorür (Cl⁻) Tayini
Arjantometrik Metot
SM 4500-Cl⁻ B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık ve Kapalı Reflü Metodu
SM 5220 B, C
Sülfit (SO₃⁻²) Tayini
İyodometrik ve Fenantrolin Metot
SM 4500-SO₃⁻² B, C
Florür (F⁻) Tayini
Ön Distilasyon ve SPADNS Metot
SM 4500 F⁻ B ve D
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Parçalanabilir Organik Madde Tayini
5 Günlük Test Metodu ve Kapalı Şişe Testi
SM 5210 B
TS ISO 10707
Sülfür (S₂⁻) Tayini
Metilen Mavisi ve İyodometrik Metot
SM 4500-S₂⁻ D, F
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Nitrit (NO₂) / Nitrit Azotu (NO₂-N)
Kolorimetrik Metot
SM 4500 NO₂⁻ B
Nitrat (NO₃) / Nitrat Azotu (NO₃-N) Tayini
Ultraviyole Spektrofotometre Metodu
2,6 Dimetilfenol Spektrofotometre Metodu
SM 4500 NO₃⁻ B
TS 6231
Toplam ve Serbest Klor Tayini
DPD Kolorimetrik Metot
SM 4500-Cl G
Amonyum (NH₄)/Amonyum Azotu (NH₄-N),
Amonyak (NH₃)/Amonyak Azotu (NH₃-N) Tayini
Distilasyon, Titrimetrik ve Fenat Metodu
SM 4500-NH₃ B, C, F
Toplam Azot (TN) Tayini
Persülfat ve Kemüliminesans Metodu
BÇ.ÇT.71 (İİM)
SM 4500-N C
TS EN 12260
SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI
Çözünmüş Oksijen ve Doygunluğu Tayini
Azid Modifikasyon Metodu
LüminesansElektrod Metodu
SM 4500-O C
ASTM D 888-05
Krom VI (Cr⁺⁶) Tayini
DifenilkarbazidKolorimetrik Metot
SM 3500-Cr⁺⁶ B
Silika (SiO₂) Tayini
Molibdosilikat Metodu
SM 4500 SiO₂ C
Permanganat İndeksi Tayini
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yüzey Aktif Madde (Anyonik) Tayini
MBAS Metodu
SM 5540 - C
Toplam Fosfor ve Orto Fosfat (Reaktif Fosfor) ve
Orto Fosfat FosforuTayini
Asitle Parçalama ve Kolorimetrik Metot
SM 4500-P B, D
Toplam Kjeldahl Azot Tayini
Macro-kjeldahl Metot
SM 4500 Norg B
Fenol Tayini
Direkt Fotometrik Metot
SM 5530 - B- D
Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
Distilasyon, Titrimetrik ve Kolorimetrik Metot
SM 4500-CN- C, D, E
Bor Tayini
Karmin Metot
SM 4500 B, C
Kalsiyum Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 3500 Ca B
Toplam Krom Tayini
Kolorimetrik Metot
SM 3500 Cr B
PAH Tayini
(Acenaphthene,Acenaphthylene, Anthracene,
Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Benzo(a)pyrene, Chrysene,
Dinbenz(a,h)anthracene, Fluoranthene,
Fluorene, Indeno(1,2,3- cd)pyrene,
Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene)
Ön İşlem + Clean Up + Analiz
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI Devam)
Toplam Pestisit,
Organo Klorlu Pestisitler
(Aldrin, alpha BHC, beta BHC, gamma BHC, delta
BHC, 4,4'-DDD, 4,4'DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin,
alphaEndosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfan
sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin
ketone, Heptachlor, Heptachlorepoxide
mHexachlorobenzene Methoxychlor)
Ön İşlem + Kromotografik Metot
TS 2627 EN ISO 6468
EPA 508-1
SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI
Poliklorlu Bifeniller (PCB)
(PCB1, PCB 5, PCB 18, PCB 31, PCB 44, PCB 52
PCB 66, PCB 87, PCB 101, PCB 110, PCB 138, PCB
141, PCB 151, PCB 153, PCB 170, PCB 180, PCB
183, PCB 187, PCB 206)
Ön İşlem + Kromotografik Metot (GC/ECD)
EPA 3510 C
EPA 3665 A
EPA 8082 A
Demir (Fe) Tayini
SM 3500 Fe B
Fenantrolin Metodu
Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Tayini
Hesaplama Yöntemi (Süzme ve ICP OES Met.ile
Na, Ca ve Mg Tayini)
SM 3030 B
SM 3120 B
Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini
Hesaplama Yöntemi (Süzme, ICP OES Metot ile
Na, Ca ve Mg ve TitrimetrikAlkalinite Tayini)
SM 3030 B
Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon
(TOK ve ÇOK) Tayini
Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu
SM 3120 B
SM 2320 B
TS 8195 EN 1484
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
AB-0315-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI Devam)
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam ve Çözünmüş Ağır Metal Tayini
(Alüminyum-Al, Antimon-Sb, Arsenik-As,
Bakır-Cu, Bor-B, Baryum-Ba, Berilyum-Be,
Civa-Hg, Çinko-Zn, Demir-Fe, Gümüş-Ag,
Kalay-Sn, Kalsiyum-Ca, Kadmiyum-Cd,
Krom-Cr, Kobalt-Co, Kurşun-Pb, Lityum-Li,
Magnezyum-Mg, Molibden-Mo, Mangan-Mn,
Nikel-Ni, Sodyum-Na, Potasyum-K, Silisyum-Si,
Selenyum-Se, Stronsiyum-Sr, Talyum-Tl,
Titanyum-Ti, Vanadyum-V)
Ön İşlem ve ICP OES Metot
SM 3030 B, C, E, K
EPA 200.7
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
AB-0315-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI Devam)
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Bileşik (VOC) Tayini
(Acetone ,Acrylonitrile ,Allyl chloride, Benzene,
Bromobenzene Bromochloromethane
Bromodichloromethane, Bromoform , 2
-,Butanone,n-Butylbenzene,
sec-Butylbenzene,tert-Butylbenzene, Carbon
disulfide,Carbon tetrachloride,
Chloroacetonitrile, Chlorobenzene, 1
-Chlorobutane,Chloroform , 2-Chlorotoluene,4
-Chlorotoluene, Dibromochloromethane, 1,2
-Dibromo-3-chloropropane, 1,2
-Dibromoethane, Dibromomethane, 1,2
-Dichlorobenzene,1,3-Dichlorobenzene 1,4
-Dichlorobenzene, trans-1,4-Dichloro-2-butene,
1,1-Dichloroethane,1,2-Dichloroethane, 1,1
-Dichloroethene, cis-1,2-Dichloroethene,
trans-1,2-Dichloroethen, 1,2-Dichloropropane,
1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1
-Dichloropropene, 1,1-Dichloropropanone, cis1,3-Dichloropropene, trans-1,3
-Dichloropropene, Diethyl ether,Ethylbenzene,
Ethyl methacrylate Hexachlorobutadiene,
Hexachloroethane,2-Hexanone,
Isopropylbenzene, 4-Isopropyltoluene,
Methacrylonitrile, Methylacrylate,Methylene
chloride, Methyl iodide,Methylmethacrylate, 4
-Methyl-2-pentanone, Methyl-t-butyl ether,
Naphthalene, Nitrobenzene , 2-Nitropropane
Pentachloroethane, Propionitrile ,
n-Propylbenzene, Styrene,1,1,1,2
-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane,
Tetrachloroethene, Tetrahydrofuran,Toluene,
1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4
-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2
-Trichloroethane, Trichloroethene, 1,2,3
-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene,
1,3,5-Trimethylbenzene,
o-Xylene,m-Xylene,p-Xylene)
Headspace Ön Hazırlama + GC
EPA 5021A
EPA 8260 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç) / YERALTI SUYU
/ ATIKSU / YÜZEY
SULARI Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenoller (Nitro, kloro, mono)
( 4-Chloro-3-methylpheno 2-Chloropheno, 2,4
-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4
-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, Dinoseb
(2-sec-butyl-4,6-dinitro phenol), 2-Methyl-4,6
-dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3
-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol
(p-Cresol), 4-Nitropheno,
Pentachlorophenol,Phenol, 2,3,4,6
-Tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol )
Ön İşlem + GC MS İle Analiz
SM 6420
EPA 3510C
EPA 8041A
GC/FID
Fenolik Maddeler (Uçucu) Tayini
Spektrometrik ve Ekstraksiyon Metotları)
TS 6227 ISO 6439
Bakiye Klor, Aktif Klor
DPD Kolorimetrik Metot
SM 4500 Cl G
Mineral Yağlar ve Türevleri / Hidrokarbon / Ham
Petrol ve Petrol Türevleri, Katran Kalıntıları
SM 5520 D
SM 5520 F
Soxhlet Metodu
Silika Jel Metodu
Hidrokarbon Yağ İndeksi (TPH) Tayini
GC-FID Yöntemi (C10-C40 Arası)
TS EN ISO 9377-2
Çözünmüş İyon Tayini
(Florür-F, Klorür-Cl, Nitrit-NO₂,
Nitrit Azotu NO₂-N, Fosfat-PO₄,
Fosfat Fosforu PO₄-P, Bromür-Br, Nitrat-NO₃,
Nitrat Azotu NO₃-N Sülfat-SO₄)
İyon Kromatografik Metot
TS EN ISO 10304-1
TS EN ISO 10304-1/AC
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF) Tayini
TS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz
Metotları Tebliği
Klorofil-a Tayini
Spektrometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
DENİZ SUYU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
SM 4500-H⁺ B
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Laboratuar Metodu
SM 2510 B
TS 9748 EN 27888
TS 9748 EN 27888/T1
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS 5091 EN ISO 7027
Çözünmüş Oksijen ve Doygunluğu Tayini
Azid Modifikasyon Metodu
Lüminesans Elektrod Metodu
SM 4500-O C
ASTM D 888-05
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
Res Metodu
SM 2120 C
TS EN ISO 7887
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Secchi Diski Derinliği Tayini
Işık Geçirgenlik Metodu
EPA-841-B-97-003
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Askıda Katı Madde Tayini
Gravimetrik metot
SM 2540 D
Amonyum (NH₄)/Amonyum Azotu (NH₄-N),
Amonyak (NH₃)/Amonyak Azotu (NH₃-N) Tayini
Distilasyon, Titrimetrik ve Fenat Metodu
SM 4500-NH₃ B, C, F
Toplam ve Çözünmüş Ağır Metal Tayini
(Arsenik-As, Bakır-Cu, Civa-Hg, Çinko-Zn,
Kadmiyum-Cd, Krom-Cr, Kurşun-Pb, Nikel-Ni)
Ön İşlem ve ICP OES Metot
EPA 6010 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenoller
(4-Chloro-3-methylpheno, 2-Chlorophenol,2,4
-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4
-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, Dinoseb
(2-sec-butyl-4,6-dinitro phenol), 2-Methyl-4,6
-dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3
-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol
(p-Cresol), 4-Nitrophenol,
Pentachlorophenol,Phenol, 2,3,4,6
-Tetrachlorophenol, 2,4,5- richlorophenol, 2,4,6
-Trichlorophenol )
GC-MS
SM 6420
EPA 3510 C
EPA 8041 A
GC-FID
DENİZ SUYU
Ham Petrol ve Petrol Türevleri,Katran Kalıntıları
( GC Metodu C10-C40 arası)
TS EN ISO 9377-2
Toplam Kjeldahl Azot Tayini
Macro-kjeldahl Metot
SM 4500 Norg B
Klorofil-a Tayini
Spektrometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Nitrit (NO₂) / Nitrit Azotu
(NO₂-N) Tayini
Kolorimetrik Metot
SM 4500 NO₂⁻ B
Nitrat (NO₃) / Nitrat Azotu (NO₃-N) Tayini
2,6 Dimetilfenol Spektrofotometre Metotu
UV Spektrofotometre Metodu
SM 4500-NO₃ B
TS 6231
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Parçalanabilir Organik Madde Tayini
5 Günlük Test Metodu ve Kapalı Şişe Testi
SM 5210 B
TS ISO 10707
Toplam Azot (TN) Tayini
Persülfat ve Kemüliminesans Metodu
BÇ.ÇT.71 (İİM)
SM 4500-N C
TS EN 12260
Toplam Fosfor ve Orto Fosfat (Reaktif Fosfor) ve
Orto Fosfat Fosforu Tayini
Asitle Parçalama ve Kolorimetrik Metot
SM 4500-P B, D
Toplam ve Serbest Siyanür Tayini
Distilasyon, Titrimetrik ve Kolorimetrik Metot
SM 4500-CN⁻ C, D, E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU
Devam)
HAVUZ SULARI
ATIKLAR
(ELUAT ANALİZİ)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam ve Çözünmüş Organik (TOK ve ÇOK)
Karbon
Tayini
Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu
TS 8195 EN 1484
Yüzücü Madde Belirlenmesi
Görsel Metot
BÇ.ÇT.162 (İİM)
Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF) Tayini
TS 5676
Hidrojen Peroksit Tayini
Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot (BÇ.ÇT.235)
TRIX İndeksi Tayini
Hesaplama Yöntemi
BÇ.ÇT.204 (İİM)
Siyanürik Asit Tayini
Türbidimetrik Metot
BÇ.ÇT.236 (İİM)
pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
SM 4500 H⁺ B
Amonyum (NH₄)/Amonyum Azotu (NH₄-N)
Tayini
Distilasyon ve Fenat Metodu
SM 4500-NH₃ B, F
Nitrit (NO₂) / Nitrit Azotu (NO₂-N) Tayini
Kolorimetrik Metot
SM 4500-NO₂ B
Nitrat (NO₃) / Nitrat Azotu (NO₃-N) Tayini
2,6 DimetilfenolSpektrometrik Metot
TS 6231
Bakır (Cu) Tayini
Kolorimetrik ve ICP OES Metot
SM 3500 Cu- C
EPA 200.7
Alüminyum (Al) Tayini
Kolorimetrik ve ICP OES Metot
SM 3500 Al - B
EPA 200.7
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
Toplam Serbest ve Bağlı Klor Tayini
DPD Kolorimetrik Metot
SM 4500-Cl G
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 2120 C
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
TS 5091 EN ISO 7027
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
pH
Elektrokimyasal Metot
SM 4500-H⁺ B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ATIKLAR (ELUAT
ANALİZİ) Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Eluat Hazırlama
TS EN 12457-4
Toplam ve Çözünmüş Ağır Metal Tayini
(Alüminyum-Al, Antimon-Sb, Arsenik-As,
Bakır-Cu, Bor-B, Baryum-Ba, Berilyum-Be,
Civa-Hg, Çinko-Zn, Demir-Fe, Gümüş-Ag,
Kalay-Sn, Kalsiyum-Ca, Kadmiyum-Cd,
Krom-Cr, Kobalt-Co, Kurşun-Pb, Lityum-Li,
Magnezyum-Mg, Molibden-Mo, Mangan-Mn,
Nikel-Ni, Sodyum-Na, Potasyum-K, Silisyum-Si,
Selenyum-Se, Stronsiyum-Sr, Talyum-Tl,
Titanyum-Ti, Vanadyum-V)
Ön İşlem ve ICP OES Metot
EPA 200.7
Toplam ve Çöz. Organik (TOK ve ÇOK) Karbon
Tayini
Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu
TS 8195 EN 1484
Fenol İndeksi Tayini
Damıtma Sonrası Spektrometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
Florür (F⁻) Tayini
Ön Distilasyon ve SPADNS metot
SM 4500-F⁻ B,D
TS EN ISO 10304-1
İyon Kromatografik Metot
ATIKLAR
ORİJİNAL ATIK
ANALİZİ
Klorür (Cl⁻) Tayini
Arjantometrik ve İyon Kromatografik Metot
SM 4500-Cl⁻ B
TS EN ISO 10304-1
Sülfat (SO₄²⁻) Tayini
Türbidimetrik ve İyon Kromatografik Metot
SM 4500-SO₄²⁻ E
TS EN ISO 10304-1
Çözünmüş Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
LOİ (Kızdırma Kaybı)
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
PCB Tayini
(PCB1, PCB 5, PCB 18, PCB 31, PCB 44, PCB 52,
PCB 66, PCB 87, PCB 101, PCB 110, PCB 138, PCB
141, PCB 151, PCB 153, PCB 170, PCB 180, PCB
183, PCB 187, PCB 206)
Ektraksiyon + Clean up + GC Metot
EPA 3540 C
EPA 3665 A.
EPA 8082 A
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu
TS 12089 EN 13137
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
AB-0315-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ATIKLAR ORİJİNAL
ATIK ANALİZİ Devam)
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
Ön İşlem + GC-MS Head Space Metodu
EPA 5021 A
ISO 22155
EPA 8260 B
Mineral Yağ/Toplam Petrol Hidrokarbonları
(TPH)
Ekstraksiyon sonrası slika jel metodu
(C10-c40) arası
SM 5520 E ve F
Klorlu Pestisitler
(Aldrin, alpha BHC, beta BHC, gamma BHC,
delta BHC, 4,4'-DDD, 4,4'DDE, 4,4'-DDT,
Dieldrin, alphaEndosulfan, beta-Endosulfan,
Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde,
Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlorepoxide,
Hexachlorobenzene, Methoxychlor)
Ön İşlem + Clean Up + Analiz
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8081 B
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar)
(Acenaphthene, Acenaphthylene,
Anthracene,Benz(a)anthracene,
enzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluranthene,
Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(a)pyrene,
Chrysene, Dinbenz(a,h)anthracene,
Fluoranthene,Fluorene,Indeno(1,2,3cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
pyrene)
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
TS EN 14039
Ön İşlem + Clean Up + Analiz
SEDİMENT-BİYOTA
Ön İşlemler
Mikrodalga ve Asit Çürütme Metodu
EPA 3051 A
EPA 3052
Ağır Metal Tayini
(Alüminyum-Al, Antimon-Sb, Arsenik-As,
Bakır-Cu, Bor-B, Baryum-Ba, Berilyum-Be,
Bizmut-Bi, Civa-Hg, Çinko-Zn, Demir-Fe,
Gümüş-Ag, Kalay-Sn, Kalsiyum-Ca,
Kadmiyum-Cd, Krom-Cr, Kobalt-Co,
Kurşun-Pb, Lityum-Li, Magnezyum-Mg,
Molibden-Mo, Mangan-Mn, Nikel-Ni,
Potasyum-K, Sodyum-Na, Silisyum-Si,
Selenyum-Se, Stronsiyum-Sr, Titanyum-Ti,
Talyum-Tl, Vanadyum-V)
Ön İşlem ve ICP OES Metot
EPA 200.7
EPA 6010 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SEDİMENT-BİYOTA
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Klorlu Pestisitler
(Aldrin, alpha BHC, beta BHC, gamma BHC,delta
BHC, 4,4'-DDD, 4,4'DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin,
alphaEndosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfan
sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin
ketone, Heptachlor, Heptachlorepoxide,
Hexachlorobenzene, Methoxychlor)
Ön İşlem + Clean Up + Analiz
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8081 B
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar)
(Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene,
Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(k)fluranthene,
Benzo(g,h,i)perylene,Benzo(a)pyrene,
Chrysene, Dinbenz(a,h)anthracene,
Fluoranthene,Fluorene, Indeno(1,2,3cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
pyrene)
Ön İşlem + Clean Up + Analiz
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
Ön İşlem + GC-MS Head Space Metodu
EPA 8260C
EPA 5021
ISO 22155
ÇAMUR, ARITMA
ÇAMURU
VE
TOPRAK
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu
TS 12089 EN 13137
Mineral Yağ/Toplam Petrol Hidrokarbonları
(TPH)
Ekstraksiyon sonrası slika jel metodu
(C10-c40) arası
SM 5520 E ve F
pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
TS ISO 10390
Kuru Kalıntı ve Su Muhtevası Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
İletkenlik Tayini
BÇ.ÇT.91 (İİM)
Ön İşlemler
Mikrodalga Metodu
Asit Çürütme Metodu
Eluat Hazırlama
EPA 3051 A
EPA 3052
TS EN 12457-4
TS EN 14039
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ÇAMUR, ARITMA
ÇAMURU VE TOPRAK
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam ve Çözünmüş Ağır Metal Tayini
(Alüminyum-Al, Antimon-Sb, Arsenik-As,
Bakır-Cu, Bor-B, Baryum-Ba, Berilyum-Be,
Bizmut-Bi, Civa-Hg, Çinko-Zn, Demir-Fe,
Gümüş-Ag, Kalay-Sn, Kalsiyum-Ca,
Kadmiyum-Cd, Krom-Cr, Kobalt-Co,
Kurşun-Pb, Lityum-Li, Magnezyum-Mg,
Molibden-Mo, Mangan-Mn, Nikel-Ni,
Potasyum-K, Sodyum-Na, Silisyum-Si,
Selenyum-Se, Stronsiyum-Sr, Titanyum-Ti,
Talyum-Tl, Vanadyum-V)
Ön İşlem ve ICP OES Metot
EPA 200.7
EPA 6010 C
TOX (Toplam Organik Halojenler)
Mikrokulometrik Titrasyon Metodu
TS EN 12457-4
EPA 9020 B
Adsorplanabilen Organik Halojenler (AOX)
Mikrokulometrik Titrasyon Metodu
TS EN ISO 9562
Mineral Yağ, Yağ Gres
Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 E
Mineral Yağ/Toplam Petrol Hidrokarbonları
(TPH)
SM 5520 E ve F
TS EN 14039
Ekstraksiyon sonrası slika jel metodu
(C10-c40) arası
BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
Ön İşlem + GC-MS Head Space Metodu
EPA 8260C
EPA 5021
ISO 22155
DEHP (Diftalat (2-ethylhexyl)
Diftalat (2-ethylhexyl), (Bis(2-ethylhexyl)
phthalate, Di-n-butyl phthalate, Dimethyl
phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diethyl
phthalate,Di-n-octyl phthalate)
Ön İşlem + GC MS
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Klorlu Pestisitler
(Aldrin, alpha BHC,beta BHC,gamma BHC,delta
BHC,4,4'-DDD, 4,4'DDE, 4,4'-DDT, Dieldrin,
alphaEndosulfan, beta-Endosulfan, Endosulfan
sulfate,Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone,
Heptachlor, Heptachlorepoxide,
Hexachlorobenzene Methoxychlor)
Ön İşlem + Clean Up + Analiz
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8081 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ÇAMUR, ARITMA
ÇAMURU VE TOPRAK
Devam)
ATIK YAĞLAR-YAĞLAR
ve İZOLASYON
SIVILARI
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar)
(Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene,
Benz(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene,
Benzo(k)fluranthene, Benzo(g,h,i)perylene,
Benzo(a)pyrene, Chrysene,
Dinbenz(a,h)anthracene,
Fluoranthene,Fluorene, Indeno (1,2,3cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
pyrene)
Ön İşlem + Clean Up + Analiz
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Organik Madde
Ön İşlem + Kromatografik Metot
TS 8336
PCBs (Poliklorlu Bifeniller)
(PCB1, PCB 5, PCB 18, PCB 31, PCB 44, PCB 52,
PCB 66, PCB 87, PCB 101, PCB 110, PCB 138, PCB
141, PCB 151, PCB 153, PCB 170, PCB 180, PCB
183, PCB 187, PCB 206)
Ön İşlem + Clean Up + Analiz
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8082 A
Toplam Siyanür Tayini
Distilasyon ve Kolorimetrik Metot
SM 4500 CN- C ve E
Toplam Azot (TN) Tayini
Modifiye Kjeldahl Metot
TS 8337 ISO 11261
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
Yüksek Sıcaklık Yakma Metodu
TS 12089 EN 13137
LOİ (Kızdırma-Yanma Kaybı)
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Numune Hazırlama ve Ön İşlem
Mikrodalga Metodu
Asit Çürütme Metodu
EPA 3051 A
EPA 3052
EPA 3031
Toplam Halojenler (Klorür, Florür, İyodür,
Bromür) Tayini
Ön İşlem + İyon Kromotografik Metot
Combustion -Mikrokolorimetri Yöntemi
EPA 5050
EPA 9056 A
EPA 9253
EPA 9076
Klorür
Ön İşlem
İyon Kromotografik Metot
Titrimetrik Metot
EPA 5050
EPA 9056 A
EPA 9253
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ATIK
YAĞLAR-YAĞLAR ve
İZOLASYON SIVILARI
Devam)
NUMUNE ALMA
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ağır Metal Tayini
(Kadmiyum-Cd, Arsenik-As, Krom-Cr,
Kurşun-Pb)
ICP OES Metot
EPA 6010 C
PCBs (Poliklorlu Bifeniller)
(PCB 18, PCB 28, PCB 31, PCB 44,PCB 52, PCB 101,
PCB 118, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 170,
PCB 180, PCB 194, PCB 209)
Kromotografik Metot (GC/ECD)
TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
Destilasyon Eğrisi Analizi
ASTM D 5236-03
Petrol Ürünlerinde Toplam organik Halojen
Tayini
TS EN 14077
PCTs (Poliklorlanmış Terfenil) ve PCBT
(Poliklorlanmış Benzil Toluen) Kromotografik
Metot (GC/ECD)
TS EN 12766-3
TS EN 12766-2
İzolasyon Sıvılarında PCBS (Poliklorlu Bifeniller)
Tayini
TS EN 61619
Parlama Noktası
Penksy - Martens Kapalı Kap Metodu
ASTM D 93
TS EN ISO 2592
Atık Sulardan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
TS ISO 5667-6
Denizden Numune Alma
TS ISO 5667-9
Dip Sedimentlerinden Numune Alma
TS 9547 ISO 5667- 12
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma
TS EN ISO 19458
Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm
3:Numunelerinin Muhafaza,Taşıma ve
Depolanması
TS EN ISO 5667-3
Doğal ve yapay göllerde numune alımı
TS EN ISO 5667-4
Yer altı sularından numune alma klavuzu
TS ISO 5667-11
Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur
Numunesi Alma
TS 9545 EN ISO 5667 Bölüm 13
Kirlenmiş Sahalardaki Yer Altı Suyundan
Numune Alma
TS ISO 5667 Bölüm 18
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(NUMUNE ALMA
Devam)
Mikrobiyoloji
(Yüzeysel, Su, Deniz
Suyu, Atık Su)
MİKROBİYOLOJİ
(HAVUZ SUYU)
MİKROBİYOLOJİ
(TOPRAK-SedimentArıtma Çamuru)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yüzey Topraktan Numune Alma, Taşıma ve
Muhafaza
TS 9923
Katı Atıklardan Numune Alma
TS 12090
Toprak Kalitesi - Numune Alma- Kısım 1:
Numune Alma Teknikleri İle İlgili Klavuz
TS ISO 10381-2
Atık Yağlardan ve İzolasyon Sıvılarından
Numune Alma
TS 900-1 EN ISO 3170
TS 900-2 EN ISO 3171
EN 60475
Toplam Koloni Sayısı /Jerm Sayısı Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9215 D
Fekal Koliform Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9222 D
Toplam Koliform Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9222 B
Salmonella Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9260 B
E. coli Tayini
Membran Filtre Yöntemi
TS EN ISO 9308-1
Pseudomonas Aeruginosa Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9213 E
Fekal Streptekok Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9230 C
Beggiatoa Tayini
Sülfür Bakterileri
SM 9240 C, E
Toplam Koloni Sayısı /Jerm Sayısı Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9215 D
Toplam Koliform Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9222 B
E. coli Tayini
Membran Filtre Yöntemi
TS EN ISO 9308-1
Pseudomonas Aeruginosa Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9213 E
Beggiatoa Tayini
Sülfür Bakterileri
SM 9240 C, E
Eluat Hazırlama
TS EN 12457-4
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(MİKROBİYOLOJİ
(TOPRAK-SedimentArıtma Çamuru)
Devam)
Baca Gazı/Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve
TS EN
15259 şartlarına
uygun)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
E. coli Tayini
Membran Filtre Yöntemi
TS EN ISO 9308-1
Toplam Koliform Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9222 B
Fekal Streptekok Tayini
Membran Filtre Yöntemi
SM 9230 C
Salmonella
Membran Filtre Yöntemi
SM 9260 B
SO₂ Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 7935
CO₂ Tayini
Infrared Metodu
TS ISO 12039
CO Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
NDIR Metot
TS ISO 12039
TS EN 15058
O₂ Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu
Paramanyetik Metot
TS ISO 12039
TS EN 14789
NOx, NO, NO₂ Tayini
Elektrokimyasal Hücre Metodu Kimyasal Işıma
Metodu
EPA CTM 022
TS EN 14792
İslilik Tayini
Renk Karşılaştırması (Bacharach) Metodu
TS 9503
Partikül Madde Örneklemesi ve Tayini
Gravimetrik Metot
EPA Metot 5
TS ISO 9096
TS EN 13284-1
EPA Metot 17
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Hız Tayini
Pitot Tüpü
TS ISO 10780
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Örneklemesi ve
Tayini
Gas Kromatografisi (GC) ve Alev İyonizasyon
Dedektör (FID) Kütle Spektrometresi (MS)
TS EN 13649
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı/Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259 şartlarına
uygun) Devam)
Sürekli Emisyon
Ölçüm
Sistemleri
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Florür ve Hidrojen Florür Örneklemesi ve
Analizi Spektrofotometrik Metot ve İyon
Selective Metot
EPA Metot 13A
ISO 15713
Klorür ve Hidrojen Klorür Örneklemesi ve Tayini
Spektrofometrik Metot
TS EN 1911
Formaldehit Örneklemesi ve Tayini
Absorbsiyon Yöntemi
EPA Metot 323
Nem Tayini
Gravimetrik Metot
EPA Metot 4
TS EN 14790
Sülfürik Asit (H₂SO₄) ve Kükürt Trioksit (SO₃) ve
Kükürtdioksit (SO₂) Tayini
Baryum-thorin titrasyon metodu
EPA Metot 8
TS EN 14791
Amonyak Tayini
İzokinetik Şartlarda Örnekleme ve
İyon Kromotografik Metot
EPA CTM 027
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Örnekleme
ve Tayini
Kromotografik Metot (GC-MS)
ISO 11338-1
ISO 11338-2
Ağır Metal Örneklemesi ve Tayini (Antimon-Sb,
Arsenik-As, Bakır-Cu, Baryum-Ba, Berilyum-Be,
Civa-Hg, Çinko-Zn, Gümüş-Ag, Kadmiyum-Cd,
Krom-Cr, Kobalt-Co, Kurşun-Pb,
Magnezyum-Mg, Mangan-Mn, Nikel-Ni,
Selenyum-Se, Talyum-Tl)
ICP OES Metot
EPA Metot 29
Hidrojenli Halojen (HCl, HBr, HF) ve Halojen
(Cl₂, Br₂) Örneklemesi ve Tayini
Absorbsiyon ve Spektrofotometrik Metot
EPA Metot 26A
Hidrojen Sülfür Örneklemesi ve Tayini
Absorbsiyon ve İyodimetrik Metot
VDI 3486 Part 2
Siyanür Örnekleme ve Tayini
Spektrofotometrik Metot
CARB 426
Toplam Organik Karbon Tayini
Sürekli Alev İyonlaşma Detektör Metodu
TS EN 13526
TS EN 12619
EPA Metot 25A
QAL2 VE AST (SO₂, CO, O₂, NOx, (NO, NO₂),
TOZ, TOC, HF, HCl, Hız, Nem
Tayini)
TS EN 14181 (QAL2 ve AST)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
AB-0315-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
İmisyon/Çalışma
Ortamı
İmisyon/Çalışma
Ortamı
(Devamı)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Partikül Madde Tayini (PM 2.5, PM 10)
Gravimetrik Metot
EPA 40 CRF PART 50
TS EN 12341
Çöken Toz Tayini
Gravimetrik metot
TS 2341
TS 2342
VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Tayini
Adsorpsiyon Metodu
ASTM D 3686
ASTM D 3687
Ortam Havasında SO₂, VOC, NO₂, BTEX,
Formaldehit Tayini
Pasif Örnekleme Metodu ve Analizi
EN 13528 -1
EN 13528 -2
EN 13528 -3 :
BÇ.ÇT. 151 (İşletme İçi Metot)
Çöken Toz ve PM 10’da Ağır Metal Analizi
(Alüminyum-Al, Antimon-Sb, Arsenik-As,
Bakır-Cu, Baryum-Ba, Çinko-Zn, Demir-Fe,
Kadmiyum-Cd, Kalay-Sn, Kalsiyum-Ca,
Kobalt-Co, Krom-Cr, Kurşun-Pb,
Magnezyum-Mg, Mangan-Mn, Nikel-Ni,
Potasyum-K, Selenyum-Se, Sodyum-Na,
Talyum-Tl, Vanadyum-V,)
ICP OES Metot
VDI 2267 -1
Çöken Toz ve PM10’da Ağır Metal Analizi
(Antimon-Sb, Bakır-Cu, Berilyum-Be, Demir-Fe,
Kadmiyum-Cd, Kobalt-Co, Krom-Cr, Kurşun-Pb,
Mangan-Mn, Nikel-Ni, Vanadyum-V)
ICP-OES
VDI 2267-5
Çalışma Ortamında Havada Süspansiyon
Durumunda Bulunan Madde Miktarının Tayini
TS 2361
Ortamda Toksik Gaz ve
Buhar Tayini
TS EN 1231
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve Buhar Tayini
GC-FID Metodu ve GC-MS Metodu
TS ISO 16200-1
TS ISO 16200-2
Ortamda CO, CO₂, O₂ Tayini
TS 11959 ISO 4224
Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş- Hazne Küre
Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan
Üzerindeki Baskısının Tahmini Termal konfor
(yaş hazne sıcaklığı, nem) ölçümü
Platinyum direnç sensörü, nem sensörü ve hız
sensörü metodu)
TS EN 27243
Kişisel Maruziyet Toz (partikül
Madde) Ölçümü
NIOSH 0500
MDHS 14/3
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
AB-0315-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(İmisyon/Çalışma
Ortamı (Devamı)
Devam)
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ
TİTREŞİM
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İşyerinde gürültü maruziyetinin belirlenmesi ve
gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tespiti
TS 2607 ISO 1999
Binalarda sürekli ve darbe ile oluşan (1-80 Hz)
titreşime maruz kalan kişilerde vücut
titreşiminin değerlendirilmesi
TS ISO 2631-2
Hareketli Makinelerde Çalışanların Vücut
Titreşim Düzeylerinin Tayini
TS EN 1032
TS ISO 2631-1
Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı Elle
İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve
Değerlendirilmesi
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
Kişisel Maruziyet VOC Ölçümü
NIOSH 0500
MDHS 96/4
İç ve Dış Ortamda Aydınlatma Silikon Diyot
Sensör ile Işık Şiddeti Tayini
ISO 8995-1
ISO 8995-2
ISO 8995-3
Işık Saçılması Metodu ve TS 2361
Gravimetrik Metot ile Toz(PM2.5,
PM10, TSP, solunabilir) Tayini
TS 2361
İşyerinde Maruz kalınan Ağır
Metal Maruziyeti Tayini
NIOSH 7303
NIOSH 7301
Alıcıda çevresel gürültü düzeyinin
Ölçülmesi
TS ISO 1996-2
Alıcıda çevresel gürültü düzeyinin
değerlendirmesi
TS 9315 ISO 1996-1
Makine ve ekipmanlardan kaynaklanan
mekanik titreşim sonucu oluşan yapı titreşimin
tayini ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi
TS ISO 4866
Gaz Türbini Setlerinin Dönmeyen Parçalarında
Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
ISO 10816-4
ISO 10816-5
TİTREŞİM
Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan hava
şoku ve yer titreşiminin tayini
TS 10354
İşyerlerindeki makine ve ekipmanların kapalı ve
açık alanlarında oluşturduğu titreşim düzeyi ve
titreşim yoğunluk dağılımının tespiti
İşletme İçi Metot
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/23)
Akreditasyon Kapsamı
BAREM ÇEVRE
Laboratuvar Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0315-T
AB-0315-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
AKUSTİK
Revizyon No: 05 Tarih: 15 Ekim 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesisleri
Etrafında Yapılacak Ses Basıncı Ölçümlerinden
Ses Gücü Düzeyinin Tayini
TS ISO 8297
Makine-Ekipmanların Etrafında Bir Yansıtma
Düzleminde Serbest Bir Alanda Yapılacak Ses
Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü
Düzeyinin Tayini (Mühendislik Metodu)
TS EN ISO 3744
Makine-Ekipmanların Etrafında Bir Yansıtma
Düzlemi Boyunca Çevreleyici Ölçme Yüzeyinde
Yapılacak Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses
Gücü Düzeyinin Tayini (Gözlem Metodu)
TS EN ISO 3746
Sesin Alansal Dağılımının Hesaplanması ve
Haritasının Hazırlanması
TS ISO 9613-2
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content