close

Enter

Log in using OpenID

Hazine garantisi var mı? - Avrupa Gazetesi | Tekirdağ

embedDownload
ALTIN - DÖVİZ
444 5959
www.�stanbulseyahat.com
GRAM
ALIŞ
SATIŞ
97,15
97,35
ÇEYREK
154,32
157,96
YARIM
307,50
315,50
TAM
616,53
629,13
DOLAR
2,3382
2,3396
EURO
2,7036
Kararlar uygulanmalı
Yıl: 8
Sayı: 2423
24 Ocak 2015
Cumartes�
Kurucu: Nac� AKYAZI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
F�yatı: 25 Kr.
Saha çalışmaları
rruh Topuz, eğ�t�m
Fe
ı
an
şk
Ba
be
Şu
ağ
rd
k�
Te
n
Eğ�t�m B�r Se
5 Eğ�t�m Öğret�m yılının �lk
s�stem�n� değerlend�rd�. 2014-201
b�r takım olumsuzlukların
z,
pu
To
en
l�rt
be
�n�
d�ğ
er
na
so
ın
yarısın
adığını söyled�.
nm
şa
ya
rın
nla
ru
so
d�
c�d
k
ço
,
da
dışın
devam ediyor
MHP saha çalışmalarına
ara vermeden devam ediyor. Barbaros, Kumbağ, Karacakalvuz mahallerinden
sonra son olarak Yavuz mahallesini ziyaret eden MHP

15 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Şubat ayında 15 bin öğretmenin atamasının yapılacağını belirten Ferruh Topuz, ara dönemde
15 bin öğretmen atamasının azımsanacak bir rakam olmadığını da belirterek; “Öğretmen ihtiyacı dikkate alındığında bunun yeterli olmayacağı
açıktır.” dedi. Topuz, bu sayının 100 bine çıkarılması için imkânların zorlanması gerektiğini
de sözlerine ekledi.
2,7036
KARARLAR ACİLEN UYGULANMALI
2014-2015 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonuna gelindiğini ifade eden Topuz, bu
eğitim döneminde yapılan 19. Milli Eğitim Şûrası’nda önemli bazı kararlar alındığını söyledi.
Eğitim Bir Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh
Topuz, 19. Milli Eğitim Şûrası’nda alınan söz
konusu kararların acilen uygulanması gerektiğiDevamı 5. sayfada
ni de sözlerine ekledi.
Süleymanpaşa ilçe başkanı
Sertaç Alkaya, oy istemek
için değil, vatandaşın sorununa çözüm aramak için
ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. 6. sayfada
Mutluluklar diliyorum
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler, 2014-2015
eğitim öğretim yılının ilk
döneminin sona ermesi münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, “Sevgili Öğrenciler;
birinci dönem sonundaki
başarınızı
değerlendirerek
ikinci dönemde başarınızı
arttırmanızı ve yoğun çalışma dönemi sonunda hak
ettiğiniz yarıyıl tatilinizde
sağlıklar ve mutluluklar diliyorum.” dedi. 2. sayfada
12 ay süre verildi
CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Saray Güngörmez’de tamamı orman arazisi
içerisinde izni iptal edildiği halde
faaliyetlerine devam eden patlayıcı madde deposunu Meclis gündemine taşıdı. Şirketin faaliyetlerine
nasıl devam edebildiği, Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun
soru önergesine verdiği yanıtla ortaya çıktı. Bakan Eroğlu, deponun
güvenli olarak boşaltılması için 12
ay süre verildiğini söyledi.
Devamı 8. sayfada
Karneleri
aldılar!...
Murat
Sevgi
4. SAYFADA
www.avrupagazetecilik.com.tr
2014-2015 eğitim öğretim yılının 1. dönemi dün sona erdi. Öğrenciler karne heyecanı yaşadılar. Özge Aslan’ın haber� 8’de
ELEMIYAORN
ARAN
İş arayanlar
İŞKUR açık iş ilanları
9. sayfada
Benden
birşeyler...
Nihan Yeliz
Erdoğan
3. sayfada
e-posta:[email protected]
Malkara Belediyespor’a
Baklavalı Karşılama...
Kaya Kardeşler Baklava, Pide ve Lahmacun Fırını,
Malkara Belediyespor futbolcularını ilçedeki ilk
antremanında Baklava ikram ederek karşıladı.
Alper Eral’ın haber� 10. sayfada
Tel: 0282 264 34 43
Faks: 0282 261 65 91
2
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
24 Ocak 2015 Cumartes�
Süleymanpaşa Belediyesi’nden
KARNE ŞENLİĞİ
25-26 Ocak 2015
tar�hler�nde beled�ye
kültür merkez�nde
düzenlenecek ücrets�z etk�nl�kler�n �lk�nde M�las Beled�ye
T�yatrosu tarafından
“Gülücük ve Sev�ml�
Kuklalar” adlı oyun,
25 Ocak 2015 Pazar
günü 11.00 ve
14.00’te �k� seans
olarak öğrenc�ler�n
beğen�s�ne sunulacak. 26 Ocak 2015
Pazartes� günü devam edecek Karne
Şenl�ğ� etk�nl�ğ�nde
“Bremen Mızıkacıları” �s�ml� oyun, saat
12.00 ve 14.00’te
beled�ye kültür
merkez�nde ücrets�z
olarak çocuklarla
buluşacak.
HABER MERKEZİ
Öğrencinin adı konferans
salonunda yaşayacak
Tek�rdağ-Hayrabolu
yolunda 11 Mart 2014
tar�h�nde meydana gelen
traf�k kazasında hayatını
kaybeden Namık Kemal
L�ses� 12. sınıf öğrenc�s�
Fazıl Hal�l Çeleb�’n�n �sm�
okulunda yaşayacak.
B�nd�ğ� yolcu m�n�büsünün Hayrabolu yolunda
TIR'la çarpışması sonucu
yaşanan traf�k kazasında
ölen Namık Kemal L�ses�
öğrenc�s� Fazıl Hal�l Çeleb�'n�n a�les� tarafından
okula 'Fazıl Hal�l Çeleb�'
konferans salonu yaptırıldı.
Öğrenc�n�n babası
Ersan Çeleb� tarafından
okula bağışlanan konferans salonu düzenlenen
törenle h�zmete açıldı.
Törene Fazıl Hal�l Çeleb�'n�n a�les�, Tek�rdağ Val�
Yardımcısı Aydın Tet�koğ-
Mutluluklar diliyorum
Tek�rdağ İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü
Hal�s İşler, 2014-2015 eğ�t�m öğret�m yılının �lk dönem�n�n sona
ermes� münasebet�yle yayınladığı mesajında, şunları d�le get�rd�:
“Sevg�l� Öğrenc�ler; b�r�nc�
dönem sonundak� başarınızı
değerlend�rerek �k�nc� dönemde
başarınızı arttırmanızı ve yoğun
çalışma dönem� sonunda hak ett�ğ�n�z yarıyıl tat�l�n�zde sağlıklar
ve mutluluklar d�l�yorum.
Değerl� Vel�ler�m�z; dünyada çocuklarımızın sağlığından
daha değerl� b�r varlık yoktur.
Çocuklarımızı özgün b�rey olarak
değerlend�r�p her çocuğun farklı
özell�kler� olduğunu unutmayalım. Başarılarında kend� paylarımızın da bulunduğunu düşünerek değerlend�rel�m. Karneler�n
b�r anlamda çocukları mot�ve
etmek �ç�n düzenlenen belgeler
olduğunu, tartışılmaz belgeler olmadığını, o nedenle çocuklarımızı üzmemem�z gerekt�ğ�n� herkes
b�l�yor. Bu süreçte s�zlere her
zamank�nden daha çok �ht�yacımız var. Çocuklarımızı geçm�şte
kalmış alışkanlıklara, s�z�n b�z�m
alıştığımız dünyaya göre değ�l,
onların yaşayacağı çağa göre
yet�şt�rmem�z gerek�yor.
Değerl� Mesa� Arkadaşlarım;
geçen yıl olduğu g�b� bu yıl da
yen� uygulanan eğ�t�m s�stem�m�zdek� değ�ş�kl�kler�n başarı �le
uygulanmasında emeğ� geçen
eğ�t�m yönet�c�ler�m�z�n, öğretmenler�m�z�n, vel�ler�m�z�n ve
öğrenc�ler�m�z�n payı bulunduğundan öğrenc�ler�m�z�n aldığı
karneler hep�m�z�n karnes�d�r.
Değ�ş�m� fırsat b�l�p gel�ş�m�n
yönünü ve n�tel�ğ�n� bel�rleyerek
çocuklarımıza yol gösterd�n�z.
Yılmadan, büyük b�r tutkuyla
öğrenc�ler�m�z�n hergün daha da
�lerlemeler� �ç�n çaba sarf ett�n�z.
Hep b�rl�kte, her zaman daha �y�
b�r eğ�t�m sunmanın sevdasıyla
yarınlara daha em�n adımlarla
yürüyeceğ�m�ze ve başarılı çalışmalarla öğrenc�ler�m�z�n hayatlarına değer katacağımıza �nancım
tamdır. S�zlere güven�yor ve
9 Şubat 2015 Pazartes� günü
başlayacak olan �k�nc� dönemde
de başarılarımızın artarak devam
edeceğ�ne �nanıyorum.
Hep�n�ze saygı ve sevg�ler�m�
sunuyorum.”
SEVDE GÜL MALİT
lu, Süleymanpaşa Kaymakamı Kam�l Kıcıroğlu, İl
M�ll� Eğ�t�m Müdürü Hal�s
İşler, Süleymanpaşa İlçe
M�ll� Eğ�t�m Müdürü Ünal
Mamur, öğretmen ve
öğrenc�ler katıldı.
Duygu dolu anların yaşandığı tören, konuşmaların ardından Çeleb�'n�n
hayatının konu ed�ld�ğ�
slayt göster�s�yle sona
erd�. İHA
Çapkın ve Back Emniyetin Gözdesi
Kuruluş: 01.03.2007 Yıl: 8
Sayı: 2423 24 Ocak 2015 Cumartes�
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�. adına İmt�yaz Sah�b�
Meral AKYAZI
Yazı İşler� Müdürü
Sevde Gül MALİT
Sayfa Ed�törü
Hüdaverd� MALİT
Haber Merkez�
Muhab�rler
Tuncar ÜNSAL (Muhab�r)
Alper ERAL (Muhab�r)
İsma�l Furkan AKUÇAN(İnternet Ed�törü-
Muhab�r)
Özge Aslan (Muhab�r)
Turgay Efend�oğlu (Düzeltmen)
Yazarlar
Tevf�k HACIOĞLU
Hal�t ÇEBİ
Yayın Türü
Yerel Sürel�
Yönet�m Yer�
Ortacam� Mah. Yunusbey Cad.
No:36/A TEKİRDAĞ
Telefon
0282 264 34 43
e posta:
avrupagazetes�@hotma�l.com
D�zg� - Montaj - Graf�k
Avrupa Gazetes�
Baskı
Avrupa Gazetec�l�k Matbaacılık Ltd. Şt�.
Dağıtım: Yay-Sat Ünal Dağıtım
Gazetem�z pazar günler�
yayınlanmaz.
Gazetem�ze gönder�len yazılar
neşred�ls�n veya ed�lmes�n �ade
ed�lmez.
Haberler�m�z kaynak göster�lse
dah� �kt�bas ed�lemez.
Gazetem�z Basın Meslek
�lkeler�ne uymaya söz verm�şt�r.
Gazetem�zde yayınlanan köşe
yazılarının sorumluluğu
yazarlarına a�tt�r.
Tek�rdağ'ın Çorlu İlçe Emn�yet
Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğ�t�m Merkez� yen� yer�ne taşındı.
Çorlu Havaalanında bulunan
eğ�t�m sahasında Çapkın ve Back
labrador c�ns� köpeklere, her gün
pol�s memurları tarafından gerçek bomba ve uyuşturucu �le sıkı
eğ�t�m ver�l�yor.
Çorlu İlçe Emn�yet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğ�t�m Merkez�,
bomba ve uyuşturucu konularında
özel eğ�t�ml� köpekler yet�şt�r�yor.
Çorlu MOBESE b�nası yanındak�
barınak ve eğ�t�m merkezler�n�n
yer�ne TEDES b�nası yapıldığı �ç�n
yen� yerler� olan Çorlu havaalanına taşındılar. Çorlu Havaalanındak� yen� eğ�t�m sahasında Pol�s
memurları Y�ğ�t Toker ve Al� Şeker
tarafından eğ�t�mler�ne devam
ed�yorlar. Eğ�t�m�n� tamamlanan
köpekler �k� yılda b�r Ankara'ya
g�derek yeterl�l�k belgeler�n� yen�l�yorlar. Eğ�t�m merkez�nde bulunan
3 yaşındak� Çapkın �le 6 yaşındak�
Back �s�ml� labrador c�ns� köpekler,
Çorlu İlçe Emn�yet Müdürü Aykut
Efe, Çorlu Havaalanı Emn�yet
Müdürü Muhterem Dem�rtaş ve
İlçe Jandarma Bölük Komutanı
Yüzbaşı Serkan Gürsoy'un �zled�ğ�
göster�yle mar�fetler�n� ortaya
koydu.
BİRİSİ PARÇALIYOR BİRİSİ
DONUP KALIYOR
Narkot�k köpeğ� olan 3 yaşındak� Çapkın, yaptığı göster�de
değ�ş�k kutuların �ç�ne g�zlenm�ş
uyuşturucu maddey� kısa süre-
de buldu. Bulduğu uyuşturucu
maddeler� dışarı çıkartmak �ç�n ön
pat�ler�n� kullanarak var gücü �le
çıkartmaya çalıştı. Bomba ve müh�mmat köpeğ� olan 3 yaşındak�
Back �se kutunun �ç�ne konan TNT
patlayıcı maddey� bulduktan sonra
Çapkın’ın tam ters�ne başında kıpırdamadan beklemes� d�kkat çekt�. Pol�s memurları Al� Şeker, özel
eğ�t�m�n her gün sıkı b�r şek�lde
devam ett�ğ�n� �fade ederek, 'Burada eğ�t�mler�n her gün yapıldığını
köpekler�n 2 yılda b�r Ankara'da
yapılan yeterl�l�k sınavlarına katıldığını sınavlarda başarılı oldukları
durumlarda görevler�ne devam
ett�kler�n� puanları yüksek olan
köpekler �se çeş�tl� �llerde görevlend�r�l�yor" ded�. İHA
www.avrupagazetecilik.com.tr
24 Ocak 2015 Cumartesi
3
Genç Patronlara Yer Açtık
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan
Girişimcilik Eğitimi projesi gençlere iş imkanı sağlıyor.
Benden birşeyler...
Nihan Yeliz
Erdoğan
http://www.bendenbisiler.blogspot.com.tr/
yarım kalan hikayem
(hakikaten yarım kaldı)
Proje kapsamında, Değirmenaltı Gençlik Merkezi
tarafından geçtiğimiz yıl 2
dönem halinde gerçekleştirilen Girişimcilik Eğitimi
ile bir çok gence iş imkanı
sağlanmıştı. Değirmenaltı
Gençlik Merkezi bu yıl
da sertifikalı Girişimcilik
Eğitimi vermeye devam
edecek.
Değirmenaltı Gençlik
Merkezi ve KOSGEB
işbirliği ile gerçekleştirilen
eğitimler Kobi Uzmanları tarafından 70 saatlik
program halinde verilecek.
Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan sertifikalı
Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi için Değirmenaltı
Gençlik Merkezine başvuru yapılması gerekiyor.
Eğitime katılmak için son
başvuru tarihi 11 Şubat
2015 olarak açıklandı.
Başvuru yapacak olan
vatandaşların işlemlerini
şahsen yapması gerektiği
de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
Verilecek eğitimle ilgili
olarak bir açıklama yapan
Değirmenaltı Gençlik
Merkezi yerkilileri, Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin, kendi işini kurmak
isteyen genç girişimcilerin
bir iş planına dayalı olarak
kuracağı işletmelerin
başarı düzeylerini artırmak
amacıyla yapılan bir eğitim
olduğunu söylediler.
Eğitime 18-29 yaş
aralığındaki gençlerin başvurabileceğini de belirten
Değirmenaltı Gençlik Merkezi yetkilileri, tamamen
ücretsiz olan ve toplam
70 (yetmiş) saatlik sınıf içi
ders ve atölye çalışmalarının sonunda, eğitime
en az yüzde 80 oranında
devam eden katılımcılara
katılım belgesi verileceğini
bildirdiler.
Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi sonunda sertifika
sahibi olanlardan işletme
kurmak isteyenlere KOSGEB tarafından 30 bin TL
geri ödemesiz 70 bin TL
sıfır faizli destek sağlanacağını da ifade eden yetkililer, “Eğitme katılacaklar
başvuru yapılan Gençlik
Merkezlerimizde oluşturulan komisyon nezaretinde
yapılacak olan mülakat sonucunda belirlenecektir.”
Dediler.
Eğitimin içeriği hakkında da bilgiler veren yetkililer, “Genç Girişimciler İçin
Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimi aşağıda belirtilen
dört ana modülden oluşan
toplam 70 (yetmiş) saatlik sınıf içi ders ve atölye
çalışmalarını kapsar.
1.Modül; girişimcilik
özelliklerinin sınanması, iş
fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizlerine kapsayan 8 saatten oluşur.
2.Modül; iş planı kav-
ramı ve öğelerini (pazar
araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim
planı, finansal plan) kapsayan 18 saatten oluşur.
3.Modül; iş planı
öğelerinin pekiştirilmesine
yönelik atölye çalışmalarını (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı,
yönetim planı, finansal
plan) kapsayan 24 saatten
oluşur.
4.Modül; iş planının
yazılması ve sunumunda
dikkat edilecek hususları kapsayan 20 saatten
oluşur.
Yukarıda belirtilen ana
modüller aynı eğitmen
tarafından verilir.
Sektörel ve yerel
düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim
programına destek modüller (örneğin e-ticaret, dış
ticaret vb. sınıf içi eğitim
veya atölye çalışması
şeklinde) eklenebilir.
Genç Girişimciler İçin
Uygulamalı Girişimcilik
Eğitiminde, her bir sınıf
için en fazla 30 (otuz)
katılımcı kabul edilir ve
katılımcılardan ücret
alınmaz.
Eğitim ana modüllerine
%80 (seksen) oranında
devam eden katılımcılar
katılım belgesi almaya hak
kazanır.” Dediler.
4TUNCAR ÜNSAL
Sağlık Ocağı’na Engelli Rampası
Kırklareli Belediyesi
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Akalar
Mahallesinde bulunan 3
No’lu Sağlık Ocağı girişine engelli vatandaşların
kullanabilmesi için engelli
rampası yapıldı.
Engelli, yaşlı ve yürümekte güçlük çeken
vatandaşların daha
iyi hizmet alabilmeleri
amacıyla yapılan rampa
çalışmaları hakkında bilgi
veren Belediye Başkanı
Mehmet S. Kesimoğlu,
engelli vatandaşların
yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla çalışmalar
yaptıklarını belirterek
‘’Engelli vatandaşlarımızın
hayatını kolaylaştırmak için
çalışıyoruz.
Umuyoruz ki yapacağımız çalışmalar ile engelli
vatandaşlarımız Kırklareli'nde yaşamlarını daha
kolay bir şekilde sürdüreceklerdir” dedi.
4HABER MERKEZİ
Gözleri dolmuştu genç kadının. Dolu dolu gözlerle
bir kez daha baktı sevdiği adamın yüzüne. Konuşmak
istiyor ama bir türlü aradığı kelimeleri bulamıyordu.
Aslında korkuyordu ve yorgundu. Gencecik bedeni
yılların ağırlığıyla ezilmiş, yaşından çok öteye taşımıştı onu. Dudakları aralandı bir an Özhan’ın. Nil heyecanla baktı yüzüne… ‘Hadi’ diyordu ‘Söyle. Gitme de.
Sensiz yapamam. Yerine hiçbir şeyi koyamam de.
Sensiz yaşayama de.’
Genç adam ellerini önünde birleştirdi. Soğuk soğuk
terliyordu. Elleri buz kesmişti, ovuşturup duruyordu.
Sıkkındı, suçluydu. Vicdanı özgürdü ama ruhu hapsolmuştu artık. Kırgınlıkların üzerine yalnız bir hayatı tek
başına yaşayacaktı uzunca bir süre. Aslında kendi
seçimi değildi bu. Böyle olmasını istememişti.
Peki ne istemişti. Sadece bir an olsun hiç bir şey
düşünmemek. Ama mümkün değildi. Ne filmi başa
sarmak mümkündü nede kahramanları değiştirmek.
Yoktu. Dönüş yoktu artık. Ok yaydan fırlamıştı bir
kere. Önce hayatındaki en değerli şeyi delip geçmiş,
arkasından kendini vurmuştu. Üzgündü. Suçluydu.
Hatalıydı. Ama elinden bir şey gelmiyordu. Bağırmak,
çağırmak istiyordu, haykırmak istiyordu. ‘Lanet olsun.
Allah belamı versin.’
Nil’in gözünden usul usul bir yaş yol almaya başladı
aşağı doğru. Özhan hafifçe başını kaldırıp Nil’e baktı.
Sarılmak istiyordu. ‘Özür dilerim. Sana bunları yaşattığım için özür dilerim. Sen bunları hak etmiyorsun.
Hiçbir zaman hak etmedin.’
Cebinden çıkardığı mendili Nil’e uzattı. Nil’in gözlerindeki ateş bir anda yaktı kavurdu içini. O an yok
olmak istedi. Nil mendile uzandı. Eline almasıyla burnundan kan boşaldı. Özhan yerinden fırladı. Kalkarken oturduğu sandalye geriye devrildi. Ortam birden
sessizleşti. Herkes sus pus olmuş onlara bakıyordu.
Nil baygın gözlerle Özhan’a baktı ve kısık bir sesle
‘Neden’ diyebildi sadece. Gözlerinin kapanması ile
Özhan’ın kucağına yığılması bir oldu. Kafeteryadaki
sessizliği Özhan’ın çığlığı bozdu: ‘Ambulans çağırın.
Lütfen çabuk olun. Ömrüm aç gözlerini bana bak…’
Alabildiğine insan kalabalıklarının oluşturduğu uğultuyu, bir siren sesi bozdu. İnsanlar meraklı gözlerle
ambulansa bindirilen genç kadına bakıyordu. Ağlıyordu kadının yanındaki adam… Ne olmuştu acaba?
Adam kocası mıydı yoksa sevgilisi mi?
Ambulansın etrafına toplanan kalabalığın sesine
aldırmadan Özhan Nil’in yanına bindi ve elini tuttu sımsıkı… Nil gözlerini aralar gibi oldu. ‘Hayatım
kendine gel! Bak ben buradayım.’ Beyefendi müsaade
eder misiniz Oksijen maskesini takacağım. Bana ne
olduğunu anlatır mısınız? Herhangi bir şeye alerjisi
var mı ya da sürekli bir hastalığı?’
Özkan Nil’in sıkıca tuttuğu elini hafifçe göğsünün
üstüne koydu. Ambulanstaki görevli bayan aceleyle
oksijen maskesini takarken devam etti: ‘Beyefendi
size sordum. Duyuyor musunuz kaybecek zaman yok.
Var mı bir rahatsızlığı ya da alerjisi?’ Özhan’ın gözünden akan yaşlar sessizce ayaklarının dibine düşüyordu. ‘Lösemi…’ diyebildi sadece kendisinin duyabildiği
bir sesle… Görevli tekrar seslendi bu sefer daha sert
bir ses tonuyla; ‘Beyefendi duymuyor musunuz beni?’
‘Lösemi hastası. Ayrıca şekeri de var.’
Nil telaşla kapıyı açtı. Özhan elindeki kahveyi
masanın üstüne bırakarak Nil’e baktı. Nil elindeki
kırmızı çantayı kanepenin üzerine fırlattı. Bir yandan
alelacele çantasıyla aynı renkteki botlarını çıkartmaya
uğraşıyor bir yandan sesleniyordu; ‘Aşkım… Hayatım
ben geldim. Evde misin?’
Özhan’ın yüzünde oluşan tebessüm yanağının
kenarına konuşlanıverdi. Sevgi dolu gözlerle başını
hafifçe yana büktü Nil’i seyrediyordu. Nil yeniden
seslendi; ‘Aşkım dedim… Huuuu… Nerdesin?’ Özhan
kendini tutamayıp gülümsedi. ‘Burdayım, böcüğüm.
Hoş geldin.’ Özhan’ın kendisine bakarak gülümsediğini gören Nil, biraz mahçup bir tavırla gülmeye
başladı. ‘Burda mıydın sen?’ ‘Tabi buradayım hayatım
başka nerde olabilirim ki? Seni bekliyordum bende.’
Nil koşarak Özhan’ın kucağına atladı. Özhan Nil’i
düşürmemek için biraz sendeledi. Derken kanepeye
yığılıverdiler. Özhan yaramaz bir çocuğa bakar gibi
tatlı sert bir bakış attı Nil’e. Nil halinden memnun bir
çocuk edasıyla gözlerini kocaman açarak Özhan’a
baktı ve konuşmaya başladı: ‘Sen sormadan ben
söyleyeyim. İşi aldım.’ ‘Çok sevindim bebeğim. Eee…
Hepsi bu kadar mı?’ ‘E değil tabi… Gerisini yemekte
anlatırım.’ ‘Ne yemeği?’ ‘Beni davet ettiğin kutlama
yemeği…’ Özhan güldü: ‘Ben mi davet ettim?’ ‘Sen çok
meşguldün, bende seni uğraştırmayayım diye kendimi
davet ettim. Sürekli gittiğimiz restaurantı arayıp rezervasyon da yaptırdım.’ ‘Haydi o zaman küçük hanım.’
dedi Özhan ayağa kalkan Nil’in kalçasına bir şaplak
atarak. ‘Git hazırlan. Bu gece karşımda büyüleyici bir
kadın görmek istiyorum.’
Aradan biraz zaman geçti. Özhan çoktan traşını
olmuş, duşunu almış, takımı çekmiş üstüne, kanepede
Nil’i bekliyordu. Bir elinde sigarası, bir elinde hiç düşürmediği kahve fincanı borsa haberlerine bakıyordu.
Özhan borsacı değildi. Borsa onun hobisiydi, ama iyi
paralar kazanmıştı bir zaman. Hatta 6 yılda biriktirdiğinden fazlasını iki günde kazanmıştı. Neyse ki akıllılık
etmiş ve bir çatı katı almıştı kendine. Hoş ona kalsa o
parayı çarçur ederdi ama iyi ki Nil vardı. O her zaman
hesaplı ve akıllıydı. Ufacık tefecik olmasına rağmen
nasılda büyük işlerin altından kalkabiliyordu. Özhan
ona borsadan para kazandığını söylediğinde ‘Hayatım
2 saat sonra beni ara mısın tekrar diyerek kapatmıştı
telefonu.’ Özhan kızmıştı, bir anlamda verememişti
bu davranışına. Biraz sitemli biraz kızgın ‘Arayalım
bakalım. İşi var galiba küçük hanımın diye geçirmişti.’
içinden.
İki saat sonra telefonu açan Nil heyecanlı bir ses
tonuyla konuşmuştu: ‘Hayatım hadi hazırlan. 15 dakika
sonra büyük parkta buluşalım. Çabuk ol. Bekletme
beni.’ Özhan daha peki demeden telefon kapanmıştı
bile. Ağır adımlarla parka doğru ilerleyen Özhan bir
ağacın gölgesinde saatine bakıp duran Nil’i gördü.
Nil Özhanı görür görmez eline yapıştı ve çekeleyerek
yürümeye başladı, bir yandan da söyleniyordu: ‘Nerde
kaldın canım? Tam on dakika geciktik. Rıfat bizi bekliyor.’ ‘Dur, dur. Hangi Rıfat bu? Bizim fıçıcı Rıfat mı?’
‘Hıhı ta kendisi.’ ‘Ya ne işimiz olur bizim onla. Evimizi
yok ki satacak.’ Özhan bi kahkaha patlattı. ‘Evet yok
ama olacak.’ ‘Anlamadım. Nasıl?’ ‘Rıfat’ın elinde çok
güzel bir çatı katı varmış. Hem çok düşeş dedi.’ ‘İyi de
hayatım bunu önce bir konuşsaydık. Ben bir araba almayı düşünüyordum.’ ‘Tamam bebeğim. Eve verdiğimiz
kira parasını biriktirsek bir değil iki tane araba alırız.’
Nil’de gülümsedi.
Rıfat emlakçıydı. İnsanların zor zamanlarını kendine
fırsat yaratmak için kullanan biriydi. Acil paraya ihtiyacı
olup evini, arazisini yada arabasını satmaya niyetlenen
yada satan herkes Rıfat’ı bilirdi. Rıfat insanların elindekileri ucuza kapatarak alır, sonrada yüksek bir karla
satardı. Böylelikle kendine küçük bir servet yapmıştı.
Hatta bir ara şarap üretimi işine girmek istemiş ama
eline yüzüne bulaştırmıştı. Şaraplar elinde kalınca eşe
dosta fıçı fıçı şarap dağıtmıştı. Bu yüzden adı Fıçıcı
Rıfat’a çıkmıştı.
Elinde suyu camdan bakan Rıfat kapı sesiyle irkildi.
Nil soluk soluğa ‘Çok mu geciktik?’ diye sordu. Rıfat
güldü: ‘Yok yok. Her zamanki gibi 20 dakika sadece.
Hoş geldiniz, hadi çıkalım.’
Özhan isteksiz bir tavırla Nil’in arkasından içeri girdi.
Ve girer girmez evinde hissetti kendini. Kutu gibi ama
çok güzel dizayn edilmiş bir çatı katıydı burası. Girişte
küçük bir hol vardı. Sadece bir portmanto vardı holde,
o kadar küçüktü yani. İçeride sağda yarı Amerikan bir
mutfak sola küçük bir şömine vardı. Şöminenin sağıdaki küçük duvarda boydan boya bir kitaplık vardı.
Özhan usulca kitaplığa göz gezdirdi. ‘Burada bir hazine
yatıyor.’ diye geçirdi içinden. Bir sürü kitap vardı. Ve
Özhan bulduğu her vakitte kitap karıştırmayı severdi. Şöminenin önünde bir sallanan sandalye yanında
küçük bir sehpa onun yanında da küçük bir yer minderi
vardı. Özhanın gözünde bir sahne canlandı birden.
Nil elinde şarap kadehi ile mindere oturmuş, Sallanıp
duran Özhan’ın okuduğu hikayeyi dinliyordu. ‘Neden
olmasın?’ dedi Özhan. Nil ‘Ney canım?’ dedi. Özhan
güldü. Mutfağın salona bakan bölümüne iki bar sandalyesi yerleştirilmişti. Salon kapısına dik yerleştirilmiş
kirli sarı koltuğun üzerindeki beyaz kahve tonlarındaki
kareli örtüyle sandalyeler çok uyumluydu. Koltuğun
önünde dar uzun bir sehpa tam karşısındaki duvarda
da televizyon asılıydı.
Televizyonun tam yanından yatak odasının kapısı
vardı. Özhan başını yukarı kaldırdı ve lambrilere baktı.
Çok iyi durumdaydılar. Eliyle yata odasının kapısını
araladı. İncecik bir gıcırtı duyuldu. Karşıda pirinç başlı
bir karyola vardı. Sağda küçük terasa açılan bir kapı.
Solda ise boydan boya bir kapı. Bu kapılar bir kıyafet
odasına açılıyordu. Sağlı sollu raflar ve askılar vardı.
Nil küçük adımlarla teras kapısına yöneldi. Kapıyı
açmasıyla ılık bir meltem süzülüverdi içeri. Bahar tüm
sıcaklığıyla hissettiriyordu kendini ‘Ben buradayım’
der gibi. Burada küçük beyaz bir masa ve iki sandalye
vardı. Nil koşarak Özhan’ın kucağına atladı. ‘Bebeğim
burası çok güzel.’ ‘Hadi detayları konuşalım’ dedi Özhan Rıfat’a. Orası artık Nil ve Özhan’ın aşk yuvasıydı.
4
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
24 Ocak 2015 Cumartes�
Öğrencilere sinema sözü
Murat
Hemen, paranoya demey�n! Bu �hanet doğrudan b�r
�hanet değ�l. B�r görevl�n�n görev�n� yapmaması, becer�ks�zl�ğ�, yeters�zl�ğ� ve bunu b�le-b�le o �şe, o koltuğa
sarılmaya devam etmes� de b�r �hanett�r!
Sevgi
[email protected]
http://twitter.com/muratsevgi
NÜKLEER STRATEJİ: BERABERİNDE GELEN
RİSKLER VE SAKINCALI BAĞLANTILAR
Nükleer �y�d�r demeden önce gerçekler�, yan� yaşananları b�lmekte fayda var!
Savaş potans�yel�, afet potans�yel�, �hanet potans�yel�
yok ed�lemeyeceğ�ne göre, nükleer yatırımlara karar
ver�rken göz önünde tutulması gereken en öneml� konu:
‘stratej�’ olmalıdır. Savaşlar, afetler ve �hanetler tar�h boyunca �nsanlığın yazılı kaynaklarındak� en öneml� olaylar
olmuştur. İnsanlık tar�h�n�n b�l�nen en esk� b�lg�ler� de hep
bu üçlü üzer�ned�r: Savaşlar, afetler, �hanetler!
1- SAVAŞ HALİ:
Nükleer tes�se sah�p b�r ülken�n; düşmanlarında
nükleer s�lah olup olmadığını tartışmasına gerek yoktur! Çünkü savaş durumunda, düşmanın konvans�yonel
(yan� klas�k harpte kullanılan) s�lahları, kurulu nükleer tes�sler� sebeb�yle, yaşanacak b�r saldırının nükleer s�lahla
yapılmış g�b� etk� etmes�ne sebep olur!
Füze çağının �nsansız savaşları, uzay gem�ler�, Yıldız
Savaşları g�b� teknoloj� fantez�ler�nden korkmaya h�ç
gerek yok! Eğer b�r nükleer tes�s�n�z varsa: Çok daha
bas�t s�stemler b�le korkunç etk�lere sebep olacaktır! Mesela, Fat�h Sultan Mehmet’�n 559 sene önce İstanbul’un
surları �ç�n kullandığı toplarla savaşan b�r düşman b�le
NÜKLEER BOMBA etk�s� yapacak toplara sah�pm�ş g�b�
zarar verecekt�r!
Su dolu last�k b�r balon düşünün… D�kenl� b�r bahçede dolaşması ne kadar güvenl� olab�l�r?
2- İLK ATIKLARIN ORTAYA ÇIKMASI HALİ:
Nükleer tes�s sah�b� ülkeler, nükleer yakıtın ekonom�k ömrü tükenm�ş posalarını ve benzer� k�rl�l�ğe maruz
ek�pmanları barındırmak �ç�n b�rer çöplük oluşturma
durumunda kalacaklardır.
Enerj� tes�s� kurulduktan sonra NÜKLEER ATIK DEPOSU kurulması da b�r zorunluluktur. Nükleer çöplük de
b�r nükleer �şletmed�r.
Bu nükleer �şletme kâr etmey� gözeten hırslı ellerde
rahatça dünyanın en büyük çöplüğü olma v�zyonunu
üstleneb�l�r. Yan� d�ğer ülkeler�n enerj� tes�sler�nden çıkan
nükleer atıkları kend� depolarına doldurmayı KÂR olarak
göreb�l�r!
Hemen, “olmaz” demey�n! Konvans�yonel (yan� evsel
ve endüstr�yel) çöpler �ç�n böyle b�r sapkınlığa g�r�şen
nükleer �ç�n n�ye g�r�şmes�n k�? Konvans�yonel çöpün
dünya çapında en büyük çöplükler�nden b�r� olmak �le
nükleer çöpün dünya çapında en büyüğü olmak arasında; para hırsı �le beyn� buharlaşmış b�r tüccar �ç�n ne
fark olab�l�r k�?
3- DOĞAL AFET HALİ:
Nükleer tes�sler�n yakınında yaşayanlar �ç�n doğal
afetler nükleer etk�ler göstereb�l�r. Fukuş�ma Felaket�nde
olduğu g�b� Tsunam�’n�n get�rd�ğ� b�r sel b�le en �y� güvenl�k şartlarına sah�p olduğu �dd�asındak� nükleer tes�s�
yok edeb�lmekted�r. Bu durumda; “nükleer depremler”,
“nükleer fırtınalar”, “nükleer seller” �le karşılaşmak, doğal
afet mağdurlarının doğal beklent�ler�nden b�r�s� olarak
ortaya çıkacaktır.
4- İHANET HALİ:
Çernob�l felaket�n�n üzer�nden 26 yıl geçt� ama etk�ler� bu gün b�le �nsanlarımızı öldürmeye devam ed�yor.
H�roş�ma ve Nagazak� şeh�rler�nde patlayan bombaların,
S�b�rya, Gob� Çölü, Nevada Çölü, Pas�f�k Okyanusunun
der�nl�kler�nde yapılan on b�nlerce bomba denemes� �nsanlığın bıçağın kesk�n kenarını yalaması kadar r�skl�yd�
ama sözde b�l�m adamları bu r�skler� göremeyecek kadar
parasal b�r �hmal�n �ç�ne gömüldüler. M�lyonlarca �nsanın
ölümüne etk� yapan, yaşam kal�tes�n� düşüren patlamalar 19 yıldır yapılmıyor. Bu gün teknoloj� dev� den�len
ülkeler�n b�rer �hmal ve boş verm�şl�k dev� olduğunun b�r
numaralı �spatı bu denemelerd�r! Radyasyonlu çayları
�çen cah�l s�yasetç�ler öldü g�tt� ama yaptıkları şovlar
tar�h�n çöplüğünde nükleer b�rer leke olarak duruyor!
Bu gün, Çernob�l felaket�n�n oluşması �le �lg�l� b�lg�ler
anal�z ed�ld�ğ�nde bunun b�r �hmal s�ls�les� sonucu oluştuğunu anlıyoruz. Görev�n� aksatan personel�n, denet�mler� �hmal eden yönet�c�ler�n boş verm�şl�ğ� m�lyonlarca
�nsanı etk�led�!
İhmal ve boş verm�şl�k konusunda sabıkalı �nsanların
çok olduğu ülkelerde bu t�p d�kkat gerekt�ren meseleler�
öne çıkarmak tehl�kel� sonuçlar doğurab�l�r.
Ek olarak: Per�yod�k bakımlar, ek�pmanların yen�lenmes�, güvenl�k testler� g�b� bazı �şletme süreçler�
ekonom�ye önem ver�len ülkelerde tasarruf ed�leb�l�r.
(Genelde gereks�z �şlere, gereks�z paraların ver�ld�ğ�
ülkelerde gerekl� yerlere, gerekl� paralar harcanmayarak
bütçeler dengelen�r! Dengen�n korunması adına yapılan
bu çarpıklığa kamu adına tasarruf b�le den�leb�l�r…) Bu
tasarruf, �ş nükleer olduğunda, sonrasında, h�ç �stenmeyen şek�lde b�r yerler�m�ze kaçab�l�r!
5- YÖNETEMEME HALİ:
Yönet�c�ler, yönett�kler� s�stem�n yönet�m�ne hâk�m
olamaya b�l�r.
Keşan Beled�ye Başkanlığı tarafından, karne tat�l�ne g�recek İnönü
İlköğret�m Okulu öğrenc�ler�ne, karne hed�yes�
olarak 500 ç�ft ayakkabı
dağıtıldı.Ayakkabı dağıtımın sembol�k olarak yapıldığı 3A sınıfında İlçe
M�ll� Eğ�t�m Müdürü İlker
Eraslan, çocuklara “Karne tat�l�nde ne yapacaksınız? ” şekl�nde b�r soru
yönelt�nce öğrenc�ler�n
çoğu s�nemaya g�tmek
�sted�kler�n� bel�rtt�.
Bunun üzer�ne söz
alan Özcan, “Çocuklar
şu anda Keşan’da s�nemaya g�tmek �st�yorsunuz ama Keşan’da
s�nema bulunmuyor.
Okulunuzun hemen
karşısındak� yen� Beled�ye ve AVM B�nasında
5 adet cep s�neması
bulunuyor.B�namız b�t�nce s�zlere burada karne
hed�yes� olarak f�lm
�zletmek �ster�m. Ayrıca
Müdür bey s�z� Ed�rne’ye
s�nemaya götürecek,
ben otobüs ve b�letler�
halledeceğ�m “ded�. Özcan ve Eraslan �le mecl�s
üyeler� okul yönet�c�ler�
ve öğretmenler ayakkabıları dağıtırken, Beled�ye Başkanı Mehmet
Özcan’ın eş� Şengül
Özcan’da kız öğrenc�lere
bere dağıttı. İnönü İlköğret�m Okulu’nda toplam
500 öğrenc�ye karne
hed�yes� olarak ayakkabı
dağıtıldı. Ayakkabı dağı-
tım tören�ne Keşan Beled�ye Başkanı Mehmet
Özcan ve eş� Şengül
Özcan, Keşan Beled�ye
Başkan Yardımcıları
Sal�m Şev�k, Ceng�zhan
Aktan �le Beled�ye Mecl�s
Üyeler� İbrah�m D�nç,
N�lüfer Erk Oğuz, Yılmaz
Başol, Fer�dun Tümer,
M�tat Beyazoğlu, Ahmet
Ç�nku, Şeref Uvacıklı,
Neval Karaatlı, Keşan
İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü İlker Eraslan, okul
müdürü Kenan Baran �le
Keşan Beled�ye Başkanlığı’nca desteklenen ve
ve dağıtılan ayakkabıları
üreten İnönü İlköğret�m
Okulu mezunlarından
Hakan Katrancı katıldılar. ÖZGE ASLAN
Uzay modası çıkınca astronot s�par�ş� veren ülkeler
gurubunda tek başımıza olduğumuz �ç�n b�r�nc� olmanın
gururunu yaşamaktan sıkıldık… Bu arada, yen� oyuncaklar arayan yönet�c�ler� sev�nd�rmek �ç�n ülkem�ze 3-4
tane nükleer santral kurulacak. Her şey� anahtar tesl�m
olacak, �thal olacak ama her nasılsa; s�stemler�n ürett�ğ�
enerj� b�z�m olacak! B�z de ASTRONOT mu, KOZMONOT mu, TAYKONOT mu s�par�ş edel�m demek yer�ne
b�r süre daha KAZMANOT �le �dare edeceğ�z… Nasıl
mı? Ruslar gel�p, �lk kazmayı Mers�n Akkuyu’ya vuracak!
(S�nop’ta ne durumda görmed�m ama Trakya’da İğneada
bölges�nde �lg�nç hareketlenmeler yaşanıyor! L�manlar,
yollar; boyut olarak, küçük b�r kasabanın �ht�yaçlarının
çok üzer�nde…)
Bu t�p s�stemler tümüyle otomasyon s�stemler� �le
yönet�ld�kler� �ç�n stab�l (durağan) b�r çalışma performansına göre planlanırlar. Yönet�c�n�n yönetmey� b�lmes�
gereken anlar; durağanlığın değ�şt�ğ� anlardır. Böyle
durumlarda yönet�c� “ac�l” ve “doğru” karar vermek zorundadır.
Yönetme özürlü ülkelerde; yönet�c�ler b�r üstüne
sormadan, yönet�m� altındak� s�stemler �le �lg�l� karar
vermekte gevşek davranab�l�rler. (S�ls�le d�ye b�r şey var,
kardeş�m!)
B�r üst b�r sütüne; b�r üst b�r üstüne, b�r üst b�r üstüne
derken b�r de bakmışsınız s�stem�n akıbet� Allah’a kalmış!
Hep sevg� �le kalın.
Ersoylu vekalet ediyor
Keşan Beled�yes�’n�n bazı �şler�n�
tak�p etmek üzere
görevl� olarak
Keşan’dan ayrılan
Beled�ye Başkanı
Mehmet Özcan’ın
yer�ne Keşan Beled�ye Mecl�s� üyes� Ercan Ersoylu
vekalet ed�yor.
26 Ocak
2015 Pazartes�
günü görev�ne
başlayacak.
ÖZGE ASLAN
Sevgi evi çocuklarının
doğum günü sevinci
Süleymanpaşa Beled�yes�, Sevg� Ev�’nde
kalan çocukların doğrum
günler�n� kutlamaya
devam ed�yor. Doğrum
günü etk�nl�ğ� kapsamında, sevg� evler�nde
kalan ve ocak ayında
doğan çocuklar �ç�n
doğum günü part�s�
düzenled�. Süleymanpaşa Beled�yes�n�n her
ay geleneksel olarak
gerçekleşt�rd�ğ� doğum
günü etk�nl�ğ�, Ocak
çocukları �ç�n bu kez Selan�k Izgara Steakhouse’
da yapıldı. Bu ay doğan
çocukların doğum günü
pastasının kes�lmes�n�n
ardından çocuklar müz�k
ve palyaço eşl�ğ�nde
doyasıya eğlend�ğ�
etk�nl�ğe, Süleymanpaşa
Beled�ye Başkanı Ekrem
Eşk�nat ve eş� Belg�n
Eşk�nat’ta katıldı.
Sevg� ev�nde kalan
çocukların mutluluklarına ve heyecanlarına ortak olan Başkan Eşk�nat
’’Bugün gerçekten çok
mutluyum, sevg� ev�nde
kalan çocuklarımız �ç�n
her ay düzenl� olarak
faal�yetler yaparak onları
h�çb�r şeyden mahrum
bırakmamanın gayret�
�çer�s�ndey�z. Her ay,
doğum günü part�s�
düzenleyerek, o ay
�ç�nde doğan çocukların
hed�yeler�n� ver�p mutluluklarına ve sev�nçler�ne
ortak oluyoruz’’ ded�
Etk�nl�k sonunda
Başkan Eşk�nat doğum
günü olan çocuklara
b�s�klet hed�ye ett�.
TUNCAR ÜNSAL
www.avrupagazetecilik.com.tr
24 Ocak 2015 Cumartesi
5
Kararlar uygulanmalı
2014-2015 eğitim
öğretim yılının ilk dönemi
dün sona erdi. Milyonlarca
öğrenci yarı yıl karnelerini
alarak 15 günlük tatilin tadını çıkarmaya başlarken,
Eğitim Bir Sen Tekirdağ
Şube Başkanı Ferruh Topuz, bir açıklama yaparak
eğitimde son durumu değerlendirdi. Topuz yaptığı
açıklamada;
“2014-2015 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sonuna geldik.
Bu eğitim-öğretim yılında öğretmen ihtiyacına
binaen yaşanan mağduriyetlerle bazı eğitim
kurumlarında öğretmen ve
yöneticilere karşı uygulanan şiddet, öğretmenlerin
özür durumuna bağlı yer
değişikliği, yönetici görevlendirmelerinde yaşanan
bazı olumsuzlukların
dışında çok ciddi sorunların yaşanmadığı gözlenmiştir. Bu dönemde Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 19. Milli
Eğitim Şûrası’nda önemli
bazı kararlar alınmıştır.
Söz konusu kararlar acilen
uygulanmalıdır.” Dedi.
Topuz açıklamalarına
şöyle devam etti:
“Ülkemizde yıllardır
kamusal alan yalanıyla
kadınlara ve kız öğrencilere yönelik uygulanan kılık
ve kıyafet dayatmaları,
Eğitim-Bir-Sen’in çeşitli
eylem ve etkinliklerden
sonra başlattığı, kamuoyu
desteğini ortaya koyması
bakımından bir ilk olan
kampanya sonucunda toplanan 12 milyon 300 bin
imza ve sonrasında ortaya
koyduğu sivil itaatsizlik eylemi neticesinde kamuda
çalışan kadınlara yönelik
‘başı açık’ dayatmasına
son verilerek, kadının
kamu hizmetine katılımında önemli bir eşik aşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okul Öğrencilerinin
Kılık ve Kıyafetlerine Dair
Yönetmelik’te de yapılan
değişiklikle öğrencilere
kılık kıyafet dayatmasının
kaldırılması son derece
önemli bir adım olmuş
ve bir yasak daha tarihe
karışmıştır. Ama Kamu
personelini ilgilendiren
çerçeve yönetmelikte de
acilen değişiklikler yapılarak, sivil itaatsizlik gerekçelerimizden olan erkek
kamu çalışanlarına da kılık
ve kıyafet dayatmalarından vazgeçilmelidir.
15 Bin AtAmA Değil
100 Bin Öğretmen
AtAmAsı
YApılmAlıDır
Şubat ayında 15 bin
öğretmen ataması yapılacaktır. Ara dönemde 15 bin
öğretmen ataması azımsanacak bir rakam olmamakla birlikte, öğretmen
ihtiyacı dikkate alındığında
bunun yeterli olmayacağı
açıktır. Eğitim sistemindeki
reformları kalıcı kılacak
olan, okullarda boş ders
kalmaması ve sınıflarda
sadece kadrolu öğretmenlerin olmasıdır. Bunun
için 15 bin yeni öğretmen
atamasının 100 bine
çıkarılması için imkânlar
zorlanmalı ve öğretmen
açığı nedeniyle yaşanan
problemlerin önüne geçil-
melidir.
ŞûrA KArArlArı
HAYAtA
GeçirilmeliDir
2010 yılında yapılan
18. Milli Eğitim Şûrası’nda sendikamızın teklifleri
doğrultusunda yeni eğitim
sistemine geçiş, Milli
Güvenlik Dersi’nin kaldırılması, Kur’an-ı Kerim,
Siyer ve Temel Dini Bilgiler
derslerinin müfredata
girmesi gibi önemli kararlar alınmış ve kısa sürede
yapılan düzenlemelerle
hayata geçirilmişti. 19. Milli
Eğitim Şûrası’nda, “Öğretim Programları ve Haftalık
Ders Çizelgeleri”, “Öğretmen Niteliğinin Artırılması”, “Eğitim Yöneticilerinin
Niteliğinin Artırılması” ve
“Okul Güvenliği” konularında;
-Alkollü içki ve kokteyl
hazırlama dersinin kaldırılması,
-İlkokul 1, 2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak
bilgisi dersinin konulması,
-Ortaokulda hafızlık
eğitimi alacak öğrenciler
için ara verme süresinin 1
datın yeniden belirlenmesi
noktasında öncelikle göz
önüne alınması elzemdir.
Zira değerler; düşünmede
ve zihni muhakemede
birer araç olarak kullanılmak, kişilerin dikkatini
istenen, yararlı ve önemli
görülen kültür nesneleri
üzerinde odaklaştırmak,
ideal düşünme ve davranma yollarını göstermek
gibi fonksiyonları icra eder.
İnsan davranışlarını belirleme ve insan karakterini
şekillendirme noktasında
oynadıkları bu çok önemli
rol nedeniyle toplumun
sahip olduğu bu değerlerin
yeni nesle aktarılması,
belirli bir düzen, iç tutarlılık ve bir sistem dâhilinde
verilmesi gerekmektedir.
Konu, gerçekte basit bir
müfredat değişikliğinin
oldukça ötesinde bir
ehemmiyeti haizdir. Her
şeyden önce, ideolojik
endoktrinasyon aracılığıyla
tek tip vatandaş yetiştirmeyi hedefleyen bir toplum
mühendisliği projesinin
eğitim sistemine biçtiği
işlevin, demokratik ve
birliğine açık, toplumun sorunlarına duyarlı, başkalarının görüş ve düşüncelerine değer veren, toplumsal
değerlerinin farkına varan
ve buna sahip çıkan, doğal
varlıklara ve çevreye karşı
duyarlı, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı, en
az iki dil yeterliliğine sahip
insanlar olarak yetiştirilmesi yeni müfredatın temel
felsefesi olmalıdır.
Öğretmen nÖBet
GÖreVleri
ücretlenDirilmeli
Kamu kurumlarında yapılan her nöbet görevinin
bir karşılığı bulunmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı eğitim kurumlarında
nöbet görevinin bir karşılığının olmamasının izah
edilecek bir tarafı yoktur. 2012-2013 yılı toplu
sözleşme masasına da
taşıdığımız, ‘Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve
öğretmenlerce fiilen yerine
getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her
gün için 4 saat ek ders ücreti ödenir’ şeklindeki haklı
talebimiz karşılanmalıdır.
okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahı
mümkün olmayan ek ders
ücreti farklılıkları sorunu
çözüme kavuşturulmalıdır.
Hâlâ 10 TL’nin altında olan
ek ders birim ücreti, iki
katına çıkarılmalı, öğretmenlerin girebilecekleri ek
ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek,
ihtiyaçlar doğrultusunda
artırılmalıdır.
meB sınAV
ücretlerinDe
ADAleti
sAğlAmAlıDır
528 sayılı Kanunun
24’üncü maddesiyle 652
sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen ek
1’inci maddenin birinci
fıkrası hükmü gereğince,
(merkezi olsun ya da olmasın) Bakanlıkça yapılan
bütün sınavlarda görev
alanlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve
2012/2723 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sınav Ücretlerine
İlişkin Usul ve Esaslarda
öngörülen ücretlerden az
olmamak üzere belirlene-
tahsildarlık dönemi artık
sona erdirilmelidir.
Kariyer Basamakları
Sorunu Çözülmelidir
2004 yılında kariyer
basamaklarında yapılan
yasal düzenleme, hedeflenen sonucu vermemiştir.
Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının gereğinin yapılmaması, kariyer basamakları
uygulamasındaki belirsizliği devam ettirmektedir.
yıldan 2 yıla çıkarılması ve
ara verilen sürelerde öğrencilere dışarıdan sınav
hakkı verilmesi,
-Değerler eğitimine
öğretim programlarında
etkin bir şekilde sarmallık
anlayışla yer verilmesi,
-Öğretmenlere 3600 ek
gösterge verilmesi,
-Öğretmenlere 4 yıla bir
yıpranma payı verilmesi,
-Osmanlı Türkçesinin
Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu, diğerler
liselerde ise seçmeli ders
olarak okutulması,
-Ortaokullarda 5, 6
ve 7. sınıflarda birer saat
rehberlik dersinin konulması gibi önemli kararlar
alınmıştır. Şûrada alınan
bu kararlar başta olmak
üzere, tüm kararlar hayata
geçirilmelidir.
müfreDAttA temel
DeğiŞiKliKlere
iHtiYAç VAr
4+4+4 eğitim sistemiyle
istenen sonuçların elde
edilebilmesi, insanımızın
sahip olduğu ahlaki ve toplumsal değerlerin, müfre-
çoğulcu bir toplum tarafından kabul edilebilmesi
mümkün değildir. Bunun
yanı sıra ‘tarih’, ‘devrim’,
‘Kemalizm’ ve ‘milliyetçilik’ benzeri kavramların
kişiselleştirilmesi ve şahıs
kültünün pekiştirilmesi
amacıyla kullanılması da
demokratikleşme çabalarına karşın, otoriterliğin
kendisini yeniden üretmesine yol açmaktadır.
Bu nedenle, sadece
temel eğitimde değil, yükseköğretim de dahil, eğitim
ve öğretimin her kademesinde demokrasilerde ve
çoğulcu bir yapıda olmaması gereken ve gerçekte
herhangi bir etki de oluşturmayan ideolojik endoktrinasyonun sona erdirilmesini amaçlayan çoğulcu
düşünmeyi ve farklılıklara
saygıyı, empatiyi hedefleyen bir müfredat değişikliği
zorunludur.
Öğrencilerimizin, özgüvene sahip, dürüst ve güvenilir, sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri
gelişmiş, inisiyatif alabilen,
rekabetçi, girişken ve iş
eK Ders
esAslArınDAKi
eŞitsizliK
GiDerilmeli, Ders
ücretleri
ArtırılmAlıDır
Uzun süredir öğretmenlerin ek ders ücretlerinde iyileştirme yapılmamıştır. Bakanlık, iki yıl
önce sendikalardan da
görüş alarak ek ders esaslarında yapmayı planladığı
değişikliği bir türlü yapamadı. Ek ders esaslarında
ücret dengesizliğine ve
mağduriyete neden olan
hükümler, uzun bir zaman
geçmesine rağmen hâlâ
değiştirilmemiştir. 2006
yılında köklü bir değişikliğe
uğrayan ek ders esasları,
dokuz yıla yakın bir süredir
uygulanmakta ve değiştiği
günden beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir.
Sendika olarak hazırlayıp
bakanlığa sunduğumuz
taslak dikkate alınmalı,
gereken mevzuat değişiklikleri bir an önce yapılmalıdır. Öğretmenlerin
branşlarına göre ek ders
ücretlerindeki adaletsizlik,
rek sınav ücretleri arasındaki adaletsizlik giderilmelidir.
OKullArın Bütçe
sOrununA çÖzüm
GetirilmeliDİr
Milli Eğitim Şûrası’nda
sendikamızın sunduğu
tekliflerden olan ve şûra
genel kurulunca da kabul
edilen okullara bütçe
verilmesi kararı zaman
kaybetmeksizin hayata geçirilmelidir. Bütçe
verilmemesi nedeniyle
yaşanan sorunlara çözüm
getirilmek üzere okulların
zaruri harcamaları için okul
aile birliklerince üretilmeye
çalışılan çözümler yetersiz
kalmaktadır. Okul yöneticilerinin eğitim liderliği
yapmalarının önündeki en
büyük engel olan okulların
bütçe sorunu; öğretmeni,
yöneticiyi ve veliyi karşı
karşıya getirmekte, bundan en fazla zararı yine
okul yönetimleri görmektedir. Şûrada alınan kararın
gereği yerine getirilmeli,
merkezi bütçeden, öğrenci
başına ödenek uygulamasına geçilmeli, okullarda
Tezli yüksek lisans yapanların açtıkları on binlerce
dava yerel mahkemelerde
öğretmenlerin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise
Danıştay kararıyla öğretmenlerin aleyhine olacak
şekilde reddedilmiştir. Yüz
binlerce öğretmen mağdur durumdadır. Bu sorun
acilen çözülmelidir.
Öğretmen AtAmA
Ve Yer DeğiŞtirme
YÖnetmeliği Bir An
eVVel
YAYınlAnmAlıDır
Öğretmen atama ve yer
değiştirme yönetmeliğinde
bağlı bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların
giderilmesi ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması
için bakanlığın yaptığı
yönetmelik çalışması yeni
sorunlara kapı aralamayacak şekilde değişiklikler
yapılarak yürürlüğe konulmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı,
ara dönem öğretmenlerin
özür durumuna bağlı il içi
ve il dışı yer değişikliğinde
yaşanan mağduriyetlerin
tümünü gidermemiştir. İl
dışı özür durumuna bağlı
yer değişikliğinde önemli oranda yer değişikliği
gerçekleştirilmiş, il içinde
ise az bir kısmının ancak
mağduriyeti giderilmiştir.
Binlerce öğretmenin mağduriyeti hâlâ sürmektedir.
Öğretmenlerin sağlık ve eş
özrüne bağlı sorunlarının
giderilmesi için il ve ilçe
emri uygulaması getirilerek, mağduriyetler bir an
evvel giderilmelidir.
Öğretmen atama ve
yer değişikliği yönetmeliği ile eşi kamu kurum
ve kuruluşları dışında
31.5.2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 4. maddesinin (a) ve (b) bentleri
kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan; son iki
yıllık süre zarfında en az
360 gün sigortalı hizmeti
süresinin 3 yıla çıkarılmasını kabul etmek mümkün değildir. Bu konuda
açmış olduğumuz davanın
lehimize sonuçlanacağını
ümit ediyoruz.
KArmA eğitim
mecBuriYeti
Avrupa’da sorgulanan ve bilimsel araştırma
sonuçlarıyla da yüzyılın
pedagojik yanlışı olarak nitelendirilen karma
eğitim mecburiyetine son
verilmelidir. 1739 sayılı
Temel Eğitim Kanunu’nda
yer alan, “Okullarda kız
ve erkek karma eğitim
yapılması esastır’ ibaresi
değiştirilmeli, karma eğitim
dayatması yerine, demokratik, veliye ve öğrenciye
seçme hakkı tanıyan bir
düzenleme yapılmalıdır.
tAtil iYi
DeğerlenDirilmeli
Başarılı olmak için aylardır ter döken öğrenciler
15 günlük ara tatili iyi değerlendirmeli, hem dinlenmeli hem de eksik oldukları alanlarla ilgili çalışmalar
yapmalı, en önemlisi de
fırsat buldukça bol bol
kitap okumalıdır. Karnelerin öğrencilerin şahsında
aynı zamanda veliye de
verildiği gerçeği unutulmamalı ve karne dolayısıyla
öğrencilere hiçbir şekilde
baskı yapılmamalıdır.
Başta öğretmenler
olmak üzere, bütün eğitim
çalışanlarını emeklerinden
dolayı tebrik ediyor, 20142015 eğitim-öğretim yılının
ikinci dönemine sorunsuz
başlamak için, mevcut sorunların acilen çözülmesi
gerektiğinin altını bir kere
daha çiziyoruz.”
4TUNCAR ÜNSAL
6
www.avrupagazetecilik.com.tr
24 Ocak 2015 Cumartesi
Saha çalışmaları
devam ediyor
MHP İlçe Teşkilatı'nın
belediye meclis üyeleriyle
yaptığı mahalle ziyaretinin son
durağı Yavuz Mahallesi oldu.
Gerçekleşen ziyarette, Yavuz
mahallesinde yaşayan vatandaşlar ile görüşerek sorunlarını
dinleyen MHP süleymanpaşa
ilçe teşkilatı belediye meclis
üyeleri, halkın şikayetlerini
belediye meclis çalışmalarında
gündeme getiriceklerini dile
getirdiler.
Daha önce böyle bir uygulamayı başka hiçbir parti-
nin yapmadığını da belirten
mahalle sakinleri MHP'nin bu
çalışmasından memnun olduklarını dile getirdiler.
Süleymanpaşa ilçe Başkanı
Sertaç Alkaya ziyaret ile ilgili
yaptığı açıklamada; “Süleymanpaşa'nın her mahallesinde
olduğu gibi Yavuz Mahallesi
sakinleri de yolların bozuk
olduğundan dert yanmışlardır.
Ayrıca mahalleli, otopark olmadığı için araçların kaldırıma
park yapması ya da esnafın
kaldırımı fazla miktarda işgal
ettiğini belirtmiş, mecburen
yolda bir yaya trafiği oluştuğunu ve bu durumunda can
güvenlikleri açısından tehlikeli
bir durum oluşturduğunu belirttiler.” Dedi.
Süleymanpaşa ilçe Başkanı Sertaç Alkaya ayrıca, oy
istemek için değil, vatandaşın
sorunlarına çözüm aramak için
bu ziyaretleri yaptıklarını vurgulayarak, hizmet konusunda
vatandaşın sözcüsü olacaklarını dile getirdi.
4TUNCAR ÜNSAL
Pazaryeri ve AVM inşaatını gezdi..
Lüleburgaz’da
zehir tacirine
operasyon
Kırklareli İl Emniyet
Müdürlüğü; Lüleburgaz İlçe
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Grup Amirliği
görevlileri tarafından,
Lüleburgaz’da Uyuşturucu Madde Ticareti yapan
şahıslara yönelik başlatılan
operasyon sonucunda,
123,20 gr kubar esarar ve
çeşitli uyuşturucu maddeler
ele geçirildi.
Kırklareli Emniyet
Müdürlüğü tarafından,
yapılan operasyon ile
ilgili açıklamada operasyon
kapsamında, 20.01.2015
günü Lüleburgaz’da ikamet
eden U.A. isimli şahsın
yapılan üst aramasında,
daralı ağırlığı 123,20 gram
gelen kubar esrar olduğu
değerlendirilen madde, 4
ayrı poşette daralı ağırlığı
37,12 gram gelen Sentetik Kannabinoid olduğu
değerlendirilen madde ve
91 adet Ecstscy olduğu
değerlendirilen hap ile
yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, şüphelinin üzerinde ele geçirilen
malzemeler ile birlikte Adli
Makamlara sevk edildiği,
yapılan sorgusu neticesinde tutuklanarak cezaevine
teslim edildiği de bildirildi.
Yetkililer, “Kırklareli Emniyet Müdürlüğümüzce suç
ve suçlulara yönelik mücadelemiz devam edecektir.”
Dediler.
4ÖZGE ASLAN
Keşan Belediye
Başkanı Mehmet Özcan,
belediye başkan yardımcıları ve bir grup meclis
üyesi, inşaatı devam
eden Pazaryerini gezerek, yetkililerden bilgi
aldı.
Özcan, Pazaryeri
ziyareti sırasında basın
mensuplarına açıklamalarda bulunarak şunları
söyledi, “ Havalar iyi
gidiyor. Şantiyemiz iyi
çalışıyor, aradaki farkı
kapatacaklarını umuyoruz. İnşaatın yazın
ortalarına doğru bitmesini
bekliyoruz.
Dükkanlarla ilgili
son bir blok kaldı. Orası
da bittikten sonra artık maketteki bütünlük
meydana çıkmış olacak.
İşin iyi devam etmesi
bizleri memnun ediyor.
Ne kadar önce biterse
Keşan’ın ekonomik hayatına o kadar önce katkı
vermeye başlayacak.
Heyecanla da çalışmayı
izliyoruz, keyifle seyrediyoruz. Gururla seyrediyoruz. Biliyorsunuz
bu binada 5 adet cep
sineması var.
Bina tamamlandığı
zamanın Keşan’ın bu
noksanlığı da ortadan
kalkacak. Düşünün
şimdi çocuklar sinema
için buradan Edirne’ye
veya Tekirdağ’a gidecekler. SGK’ ya Paşayiğit
Caddesi istikametinde
1 katı verme sözümüz
oldu. Yazışmalar da
yapıldı. Bundan sonrası
SGK’ya kalmış, 936 m2
bir alan. Önümüzdeki
günlerde SGK’dan bir
ekip çağıracağız ve
vereceğimiz mevcut katı
kendi ihtiyaçlarına göre
belirlemesini isteyeceğiz.
1.-1.5 ay sonra SGK’dan
teknik heyetin gelmesini
bekliyoruz. Biz öner-
dik kabul ederlerse bu
gerçekleşecek. Ama şu
ana kadar tamam burayı
istiyoruz diye kesin bir
cevap gelmedi. Önerilerimiz içersinde SGK’ya
Belkoop tarafında bir
arsa da var.”
4TUNCAR ÜNSAL
TÜMKASDER'den Tekirdağ MÜSİAD’a ziyaret
TÜMKASDEr Genel Başkanı Murat Çalık ve TÜMKASDEr
Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet Tekirdağ MÜSİAD
Şube Başkanı Muzaffer Aslan’ı
ziyaret etti.
Kısa süre önce göreve gelen
MÜSİAD Şube Başkanı Muzaffer Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan TÜMKASDEr
heyeti, yaptıkları çalışmalarla
ilgili bilgiler verdi. Ziyaretten
konuşan TÜMKASDEr Genel
Başkanı Murat Çalık, “TÜMKASDEr bin 380 Aile bazında üyesi
olan ve Çorlu’da 104, Tekirdağ
merkezde ise 120 adet esnaf ve
işadamı potansiyeliyle Tekirdağ
ve diğer bölgelerde katma değer
üreten, ürettiği bu katma değeri
sosyal yardımlaşma yelpazesine
dönüştüren bir kurumdur” dedi.
Tekirdağ MÜSİAD Şube
Başkanı Muzaffer Aslan ise
ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, TÜMKASDEr’in
çalışmalarını yakından takip
ettiklerini belirterek, “Yaptığınız
çalışmalar ülke insanımızın arasındaki gelir uçurumunu gidermeye yönelik, fakiri gözetmeye
yönelik çabalar olarak dikkat
çekiyor. Bundan sonra sizlerin
içinde bulunduğunuz tüm proje-
lere biz de elimizden geldiğince
destek vermeye gayret edeceğiz. Aynı ideali, aynı hedefi ve
aynı amacı paylaşan kurumlar
olarak birbirimize vereceğimiz
destek zaten topluma olan gönül
borcumuzun yansımasıdır” diye
konuştu. TÜMKASDEr Genel
Başkanı Murat Çalık ve heyeti,
Tekirdağ MÜSİAD Şube Başkanı
Muzaffer Aslan’a ziyaret sonunda seramik bir şilt hediye etti.
4TUNCAR ÜNSAL
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
24 Ocak 2015 Cumartes�
TREDAŞ uyardı
Trakya Elektr�k Dağıtım
A.Ş. (TREDAŞ),Tek�rdağ,
Çorlu ve Çerkezköy İşletme Müdürlüğü sorumluluk
alanında yapacağı çalışmalardan dolayı elektr�k
kes�nt�ler�ne karşı vatandaşları uyardı.
TREDAŞ Tek�rdağ
İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında, programlı
bakım çalışmaları neden�yle, 24.01.2015 Cumartes�
günü 09:00-17:00 saatler� arasında 8 saat süre
�le;“Şarköy İlçes� Hoşköy
TR-13 Köprüden Gaz�köy yolu üzer�, Gaz�köy
ve GüzelköyMahalleler�.
SS.GökçeNerg�zkent
Yapı-Kutman Gıda San.
T�c.A.Ş.-Ahmet Cem Çet�ntaş’ta” 25.01.2015 Pazar
günü 10:00-13:00 saatler� arasında 3 saat süre
�le;“Tek�rdağ’ın Muratlı
�lçes�n�n Burak Alüm�nyum,
Muratlı Karton Kağıt Otop.,
Atahan Tekst�l, Reka YağPrometaYem,Eksun Gıda,
Güneşler Petrol Opet, Alacalı İnşaat, Mustafa Yontar
Kalıpçılık, Türkoğlu Tekst�l,
Brent�s K�mya, Sezg�nler
Boya,Tek�rdağ Val�l�ğ� E.
Meslek L�ses� (Metem),Antalya Yağ, Den�mko Tekst�l,
A.C. Elektr�k, Akpa K�mya, Adalı Mak�na,Panel
Soğutma, Yavuzlar Palet,
Karaden�z Tezy�nat, Uğur
Petrol, El�te Otomot�v,Meteksan, Özdenler Akar.Tas.
(yem fabr�kası ve benz�nl�k
),ÜçbeRulman’da” elektr�k
kes�nt�s� yapılacaktır.
TREDAŞ Çerkezköy İş-
letme Müdürlüğü sorumluluk alanında, f�z�k� �rt�bat ve
programlı bakım çalışmaları neden�yle, 25.01.2015
Pazar günü 09:00-10:00
saatler� arasında 1 saat
süre �le;“Çerkezköy �lçes�n�n Çalışkanlar İnşaat-Ersan Ambalaj-Sema Plast�k-Bayram Metal-Pap�rus
Kağıt-Öz�teks-Ayyıldız
Metal-B�z�m Emlak-Yağmur Ger� Dönüşüm-H�droken-S Çalışkanlar
İnşaat 2-Art İstanbul-Doğusan-Bym Tekst�l-Acarlar
Ambalaj-Pektaş Kablo-Asa
Kaynak -Bes Reklam-Orhan Acar Ambalaj-Serp�l
Şah�n-Egemen Nakl�yat-Gülcan Metal-Erenler
Ger� Dönüşüm-Emre
Metal-İmsan Pres-Mav�
K�mya-Hümmet İpek-Mustafa Karameşe-Klas Mob�lya-Murat Taşdem�r-Pol�kur-Kırmızıgül Kozmet�kte”
25.01.2015 Pazar günü
12:00-13:00 saatler� arasında 1 saat süre �le;“Çerkezköy �lçes�n�n Trakya
Gaz,ErenKağıt,ArdıçElektr�k,SemkaPls,TuncayS�vr�tepe,Zeker�yaYen�yurt,Mesek Metal, Pehl�vanoğlu
Beton,YavuzlarPls,S�nan
Tak Yanı,MustafaSaral,Sal�hGöksel,FıratPls,Yen�yurt
Ger� Dönüşüm,Tal�pYen�yurt,AtakanŞalgar,MusaÖküzcü,Kam�leAktaş,MuarremEkmen,Özer Maden�
Hurda,HasanÇobanoğlu,BeylerKoçak,Ecev�tÖzer,TekYapı,ÇobanoğluMetal,Pol�yaPolyester,SerdarCeran,Meskop,B�lalŞa-
h�n,Kad�rErken,RadYapı,Sel�mPek,AvaPls,Sholcz
Ger� Dönüşüm,Sel�m
Pek2,Serp�l Şah�n,Tekn�k
Rodeo Tekst�l,YalçınPolat,Hüsey�nKarabacak,Şah�nBüyükkaban,DyStar,CevherBen�ss�mo,DursunMısırlı,İnc�Mermer,NevzatTr�ko,Ç�menYem,Ç�men Yem
İnş,ÜçYıldız,Tekn�ksaMünevver,YalıRetaurant,Selpet,Osman Duran-Uğur
Tanrıkulu,YelTeneke,KahramanHurda,İsma�lKoçmarlı,ÖzerBrode,RealMak�na,Kızılpınar Su Terf�
Merkez�,KapukayaV�nç,AlperÇel�k,RadYapı,AkçansaBeton,Vel�köy Mahalles�nde” 27.01.2015 Salı
günü 08:30-12:30 saatler�
arasında 4 saat süre �le;“Çerkezköy İstasyon Mah
B�r Kısmı,Bağlık Mahalles�n�n Tamamı ,Fat�h Mahalles�n�n B�r Kısmı(Mevlana
Okulu C�varı),Çerkezköy
Beled�ye Su Kuyuları,İsk�
Su Kuyuları,Ambardere
Mevk�� Tamamı,Tugay
Komutanlığı-Tcdd Kumanda Merkez�,Tcdd Gar
İstasyonu,Çerkezköy Hayvan Barınağı,Çerkezköy
Beled�ye Su Terf� Merkez�,Gümüşyakaİsk� Su
Kuyuları,Değ�rmenköyİsk�
Su Kuyuları,Rahm�Uzun,SüleymanKosuva,Henerİnşaat,Z�yaOsmanoğlu,OrhanÖnder,İrfan Ak
,F�kret Yalçınkaya,Gabralı
Un Fab.Klv İnşaat Devlet
Hastanes� Şant�yes�,ÇerkezköyCezaev�,Total Benz�nl�kte” elektr�k kes�nt�s�
yapılacaktır.
TREDAŞ Çorlu İşletme
Müdürlüğü sorumluluk
alanında, programlı bakım
çalışmaları neden�yle,
24.01.2015 Cumartes�
günü 09:00-14:00 saatler� arasında 5 saat süre
�le;“Çorlu �lçes�n�n Yakuplu
Mahalles� hatbaşından
enerj� alan müşter�lerde”
24.01.2015 Cumartes�
günü 07:00-09:00 saatler� arasında 2 saat süre
�le;“Çorlu �lçes�n�n Kantarcı
sokakta” 24.01.2015 Cumartes� günü 09:00-13:00
saatler� arasında 4 saat
süre �le;“Çorlu’nun Nusrat�ye Mahalles� Ceng�zhan caddes�, Dadaloğlu
3. Sokakta” 25.01.2015
Pazar günü 08:30-10:30
saatler� arasında 2 saat
süre �le;“Çorlu’nun P�r�
Re�s caddes�, Cah�t Sıtkı
Tarancı caddes� 2. sokak,
Ören sokak, Yakut sokakta” 25.01.2015 Pazar günü
09:00-14:00 saatler� arasında 5 saat süre �le;“Çorlu’nun Göçerler Mahalles�
hatbaşından enerj� alan
müşter�lerde” 25.01.2015
Pazar günü 12:00-15:00
saatler� arasında 3
saat süre �le;“Çorlu’nun
Ulaş-Marmaracık arasındak� sanay� bölges�nde”
enerj� kes�nt�s� yapılacak.
Ayrıca TREDAŞ,
aboneler� elektr�kle çalışan
c�hazların devreden çıkartılması, yapılacak çalışmaların, programlı elektr�k
kes�nt�s� �ç�n bel�rt�len
saatten önce b�tmes� hal�nde, kes�nt�den etk�lenen
yerlere çalışma b�t�m�nden
hemen sonra �lan ed�len
kes�nt� b�t�ş saat�nden
önce enerj� ver�leb�leceğ�,
jeneratör kullanan aboneler�n kes�nt� esnasında
güvenl�k açısından şebeke ayırıcısını açmaları,
elektr�k kes�nt�s� hakkında
daha gen�ş b�lg� �ç�n ALO
186 ÇAĞRI MERKEZİ’NE
başvurmaları konusunda
hatırlatmalarda bulundu.
ÖZGE ASLAN
Başkan Eşkinat’tan Omurilik
Felçlileri Derneği'ne ziyaret
Süleymanpaşa Beled�ye
Başkanı Ekrem Eşk�nat merkez�
İstanbul’da bulunan Türk�ye Omur�l�k Felçl�ler� Derneğ�n�(TOFD)
z�yaret ett�.
Dernek b�nasında gerçekleşt�r�len z�yarette, omur�l�k felçl�ler�n�n, topluma daha �y� uyum sağlayab�lmeler� �ç�n projeler üreten, �ş
hayatında �st�hdam ed�leb�lmeler�
�ç�n faal�yetlerde ve çalışmalarda
bulunan TOFD’n�n çalışmaları
hakkında b�lg�ler alan Başkan Eşk�nat, herkes�n b�rer engell� adayı
olduğunu bel�rtt�. Eşk�nat ayrıca,
engell�lere her zaman destek
vermeye devam edecekler�n� ve
Süleymanpaşa’dak� engell�ler�n toplum �ç�nde daha rahat ve
özgürce hareket edeb�lmeler� �ç�n
yapılab�lecek ne varsa �mkanlar
doğrultusunda yapılmaya çalışıldığının altını ç�zd�. Z�yaretten
memnun�yet duyduğunu d�le
get�ren TOFD yetk�l�ler� Süleymanpaşa Beled�ye Başkanı Ekrem Eşk�nat’a engell�lere yönel�k
yaptıkları duyarlı çalışmalar �ç�n
teşekkür ett�. ÖZGE ASLAN
7
Yazır mezarı
başında anıldı
Keşan’ın esk� beled�ye başkanlarından
Merhum Hüsey�n Yazır,
geçt�ğ�m�z Perşembe
günü 36. ölüm yıında,
Keşan Beled�ye Başkanlığı tarafından düzenlenen b�r törenle mezarı
başında anıldı.
Tepe Mezarlık’ta
düzenlenen anma
tören�nde konuşan ve
Keşan Beled�yes� olarak
yaklaşık 11 yıldan bu
yana Keşan’a h�zmet
veren esk� beled�ye başkanlarını anma törenler�
gerçekleşt�rd�kler�ne
vurgu yapan Keşan Beled�ye Başkanı Mehmet
Özcan, “Esk� başkanlarımıza mezarları başında
anma törenler� düzenleyerek şükranlarımızı d�le
get�rmeye gayret ed�yo-
ruz. Bütün katılımcılara
Merhum Yazır ve a�les�
adına çok teşekkür ed�yorum. Ger�de bıraktıklarına Allah uzun ömürler
vers�n. Hüsey�n Yazır,
uzun yıllar Keşan’a h�zmet etm�ş b�r�s�. Bunun
ne anlama geld�ğ�n�
ş�md�k� beled�ye başkanı
olarak çok �y� anlıyorum.
En�nde sonunda geleceğ�m�z yerler buraları. B�zlere de b�zden sonrak�ler
tarafından �y� anılmak
kısmet ets�n. Hüsey�n
Yazır’a Allah’tan rahmet
d�l�yorum, nur �ç�nde yatsın. Yaptığı h�zmetlerden
dolayı kend�s�ne şükranlarımızı �let�yorum.” ded�.
Özcan’ın konuşmasının ardından Emekl�
İmam Hat�p Sal�m Akın
tarafından dualar okun-
du.
Yazır a�les� de, anma
tören�ne katılanlara ve
bu anma tören� geleneğ�n� başlatan ve devam
ett�ren Keşan Beled�ye
Başkanı Mehmet Özcan’a teşekkür ett�ler.
Tepe Mezarlık’ta
gerçekleşt�r�len anma
tören�ne Keşan Beled�ye
Başkanı Op. Dr. Mehmet
Özcan, Keşan Beled�ye
Başkan Yardımcıları
Sal�m Şev�k, Ceng�zhan
Aktan �le Beled�ye Mecl�s
Üyeler� İbrah�m D�nç,
N�lüfer Erk Oğuz, Yılmaz
Başol, Fer�dun Tümer,
M�tat Beyazoğlu, Ahmet
Ç�nku, Şeref Uvacıklı,
Neval Karaatlı ve Hüsey�n Yazır’ın yakınları
katıldı.
İSMAİL FURKAN AKUÇAN
Özcan'dan esnafa ziyaret
Keşan Beled�ye Başkanı Mehmet Özcan, başkan
yardımcıları ve mecl�s üyeler� �le b�rl�kte esnafı z�yaret
ett�. Özcan ve beraber�ndek� başkan yardımcıları
ve mecl�s üyeler� Pazaryer�
�nşaatı etrafındak� esnafı
ve Balık Hal�’ndek� Balıkçı
esnafını z�yaret ederek b�r
süre sohbet ett�ler ve hal
hatır sordular. Esnafın �stek ve ş�kayetler�n� yer�nde
d�nleyen Özcan, sıkıntıları
aşmak �ç�n eller�nden gelen� yaptıklarını bel�rterek,
sorunları en kısa zamanda
çözüme kavuşturacaklarını
söyled�.
Özcan’ın kend�ler�n�
z�yaret ett�ğ� esnaflar �se,
z�yaretten memnn�yet
duyduklarını bel�rterek,
kend�s�ne teşekkür ett�ler
ve çalışmalarında başarılar
d�led�ler.
İSMAİL FURKAN AKUÇAN
8
24 Ocak 2015 Cumartesi
www.avrupagazetecilik.com.tr
12 ay süre verildi
CHP PM Üyesi Tekirdağ
Milletvekili Candan Yüceer,
Saray’da tamamı orman
arazisi içerisinde izni iptal
edildiği halde faaliyetlerine
devam eden patlayıcı madde
deposunu Meclis gündemine
taşıdı.CHP’li Yüceer, “Orman Genel Müdürlüğü İzin
ve İrtifak Dairesi Başkanlığı,16/09/2014 tarihinde özel
bir şirkete ait tamamı orman
arazisi içerisindeki 1.125
metrekarelik patlayıcı madde
deposuna ilişkin iznini iptal
etmiştir” dedi.
NEDEN KAPATILMADI?
Eylül ayının sonlarında
Tekirdağ İl Orman Müdürlüğü’ne tebliğ edilen kararın,
yaklaşık bir ay bekletildiğine
işaret eden Yüceer, kararı icra edecek olan Saray
Orman İşletme Şefliği’ne1 ay
gecikmeyle tebliğ edildiğini
bildirdi. Yüceer, söz konusu
patlayıcı madde deposunun
izni iptal edilmesine rağmen
faaliyetine devam ettiğini,
Ekim ayının sonlarında kamyonlarca malzemenin depoya taşındığının, ilgili kişiler
tarafından tespit edildiğini
söyledi. Yüceer, “Deponun
fiilen kapatılıp tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilmemesinin
gerekçesi nedir? Söz konusu
firma ne zaman tasfiye edilecektir?26/09/2014 tarihinde
Tekirdağ İl Orman Müdürlüğü’ne tebliğ edilen karar
neden hemen uygulamaya
konulmamış, bir ay bekletilmiştir?” sorularını yöneltti.
12 AY SÜRE VERDİK
Önergeyi yanıtlayan
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Saray
Güngörmez Köyü sınırlarında
2006 yılının Ağustos ayında
izin verilen maden depolama tesisinin, izin maksadı
dışında patlayıcı deposu
olarak kullanılması ve patlayıcı madde ticareti yapılması
gerekçesiyle 2014 yılının
Eylül ayında 6831 Sayılı
Orman Kanunu’nun 17 ve
18. maddeleri doğrultusunda
işlem tesis edilerek verilen
izin iptal edilmiştir” dedi.
Bakan Eroğlu, izin iptalinden sonra deponun güvenli
olarak boşaltılması için 12
ay süre verildiğini belirterek,
kararın uygulanmaması veya
geciktirilmesinin söz konusu
olmadığını ifade etti.
4HABER MERKEZİ
Karneleri aldılar!...
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da dün çalan son zille birlikte
öğrenciler sömestr tatiline başladılar. Tekirdağ’da 437 okulda 163 bin
550 öğrenci karnelerini aldı. 8 bin
764 öğretmen ile birlikte tatile giren
2014-2015 eğitim öğretim yılının 2.
dönemi 9 Şubat 2015 Pazartesi günü
başlayacak. Öğrencilerin düşük karne
notlarında, velilerin davranışlarının
büyük payı olduğunu söyleyen uzmanlar, aşağılayıcı tavır ve davranış-
ların, çocuk üzerinde olumsuz etkiye
neden olacağını belirtiyor. Uzmanlar,
çocuğun öz değer algısının, başarıya
verdiği anlamın velilerin çocuklarına
yaklaşım modeliyle şekillendiğini,
çocuğun karne notu düşükse bu
sonuçtaki sorumluluğun velilerce
kabul edilmesi gerektiğini kaydediyor. Uzmanlar ayrıca, her türlü sonuç
karşısında velilerce çocuklara “koşulsuz sevginin” gösterilmesi gerektiğini
vurguluyor. 4ÖZGE ASLAN
Atatürk İlke ve İnkılaplarından asla
ödün vermemiş, Türk basınında
cesaretin simgesi olmuş, Aydın,
Laik, Cumhuriyetçi Yazarımız
Uğur Mumcu’nun
aramızdan ayrılışının
22. yıldönümünde kendisini saygı
ve özlemle anıyoruz.
ARAŞTIRMACI GAZETECİLİĞİN
ÖNCÜ İSMİ VATANSEVER KALEMİ
UĞUR MUMCU İLE TÜM ADALET
VE DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ
BİR KEZ DAHA SAYGI
VE RAHMETLE ANIYORUM.
ULAŞ YURDAKUL
MALKARA BELEDİYE BAŞKANI
CEM ÖZKAN
YAĞLI TOHUMLAR BAŞKANI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
24 Ocak 2015 Cumartes�
�ş m� arıyorsunuz?
25 kuruşa b�r Avrupa
Gazetes� alın, �ş�n�z olsun
ELEMAN İLANLARI
SATIŞ DANIŞMANI
1 KİŞİ
EVKUR ALIŞVERİŞ
MERKEZLERİ TİCARET A.Ş
HÜKÜMET CAD. NO:28
TEKİRDAĞ
SON BAŞVURU: 20.02.2015
CAKA SAÇ KIVIRMA TEZGAHI
İŞÇİSİ
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
FREZECİ (FREZE TEZGAHI
OPERATÖRÜ)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
ÖN MUHASEBECİ
1 KİŞİ
EUROSERVE HİZMET VEİŞLETMECİLİK A.Ş. (ÖZEL)
BSH EV ALETLERİ FEVZİ PAŞA
MAH. BATUR SK. ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MEYDANCI
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ
VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
AŞÇI
1 KİŞİ
BALKAN ÇELİK DÖVME SAN.
TİC.LTD.ŞTİ (ÖZEL)
YILDIRIM BAYEZİD MH.SABAYİ
BULV.NO:223 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)
10 KİŞİ
SİSTEM METAL YAPI REKLAM
MALZ.VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
(ALBOND) (ÖZEL)
HATİP MAH ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:140 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MUHASEBECİ
1 KİŞİ
HAS GIDA VE TAR. ÜR. PAZ.
TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
OMURTAK CAD. İSTANBUL KISMI OPTİMED ARKASI NO:10 059
ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
SEKRETER
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
TORNACI (TORNA TEZGAHI
OPERATÖRÜ)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
ARGON KAYNAKÇISI (TIĞ KAYNAKÇISI)
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
DANIŞMA MEMURU
1 KİŞİ
KÖSEOĞLU TEKSTİL SAN.VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
TÜRKGÜCÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ
2.SOK 59860 ÇORLU TEKİRDAĞ
/ TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MEKANİK BAKIM VE ONARIMCISI (MOTORLU TAŞITLAR
HARİÇ)
2 KİŞİ
SİSTEM METAL YAPI REKLAM
MALZ.VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.
(ALBOND) (ÖZEL)
HATİP MAH ALİ OSMAN ÇELEBİ
BULVARI NO:140 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
GAZ ALTI KAYNAKÇISI
1 KİŞİ
ALKAN MAK.SAN.TESİSLERİ VE
TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VELİKÖY ÖKSÜZCE ÇİFTLİĞİ
YENİ SANAYİ 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
1 KİŞİ
MURAT ŞATIR-SENORİTA ESTETİK VE GÜZELLİK MERKEZİ
(ÖZEL)
REŞADİYE MAH KUMYOLU CAD
NO 11 KAT 5 ÇORLU TEKİRDAĞ /
TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 20.02.2015
RAM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
(TEKSTİL)
1 KİŞİ
TURBO TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. (ÖZEL)
VAKIFLAR KÖYÜ MEVKİİ E-5
KARAYOLU ÜZERİ / ERGENE
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
ELEKTRİKÇİ (GENEL)
1 KİŞİ
KUTES MADENCİLİK VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
HATİP MAH. BAHAR YILDIZI
SOKAK NO 10/A ÇORLU TEKİDAĞ YOLU 5. KM 59860 ÇORLU
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
MEKANİK BAKIM VE ONARIMCISI (MOTORLU TAŞITLAR
HARİÇ)
1 KİŞİ
KUTES MADENCİLİK VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
HATİP MAH. BAHAR YILDIZI
SOKAK NO 10/A ÇORLU TEKİDAĞ YOLU 5. KM 59860 ÇORLU
TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI
1 KİŞİ
UĞUR ÜNAL ORMAN ÜRÜNLERİ MİMARLIK İNŞAAT NAKLİYE
SANAYİ VE T (ÖZEL)
FATİH MAH. TURGUT SK. NO:26
9
Başvurularınızı
İşkur’a yapınız
ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
ŞEHİT TEĞMEN YAVUZER CAD.
NO:9/A 59860 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (AZ TEHLİKELİ SINIF-C)
1 KİŞİ
DEMİRBAŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC.L (ÖZEL)
HİSAR MAH. YILDIRIM SOK.
NO:19-7 HAYRABOLU -TEKİRDAĞ
HAYRABOLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
DENİM KUMAŞ OPERATÖRÜ
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
KARTELACI
1 KİŞİ
ÖZKAYMAK TEKSTİL SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ. (ÖZEL)
TÜRKGÜCÜ KÖYÜ SANAYİ BÖLGESİ KURTDERE İKİ ÇATAK ARASI MEVKİİ PAFTA NO:3/126 59850
ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
ÇAYCI
1 KİŞİ
ESMER TEKNİK İNŞAAT YAPI
MALZ.İMLT.MONTAK SAN. (ÖZEL)
YULAFLI KÖYÜ DEMİRYOLU
MEVKİİ / ERGENE TEKİRDAĞ /
TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
RAM MAKİNESİ OPERATÖRÜ
(TEKSTİL)
1 KİŞİ
PALBEN TURİZM MAKİNATEKSTİL İNŞ.İŞL.TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
OSB ATATÜRK MAH. CUMHURİYET CAD. NO:51 KARAAĞAÇ
ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ 59500
ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
MUHASEBECİ
1 KİŞİ
TECHNOCAST OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
(ÖZEL)
ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ G.O.P. MAH. 6. CAD.
NO:12 59500 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
SATIŞ DANIŞMANI
2 KİŞİ
ZİHNİ KUMAŞOĞLU ( SERPA
MOBİLYA ) (ÖZEL)
YIKAMA MAKİNESİ İŞÇİSİ
(TEKSTİL)
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
METAL TEKNOLOJİSİ
TEKNİSYENİ
1 KİŞİ
ATALAY MADENİ EŞYA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(ÖZEL)
İSTASYON MAH. BARAJYOLU
MEVKİİ KÜMESİ VELİMEŞE
ORGANİZE SAN. BÖL. NO:14
ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
YÖNETİCİ (ARDİYE
VE DEPOLAMA)
1 KİŞİ
TAYFURLAR TEKSTİL SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZEL)
HACI ŞEREMET MEVKİİ 4.SK.
YULAFLI 59850 ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
DENİM KUMAŞ OPERATÖRÜ
20 KİŞİ
ERAK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş.
(ÖZEL)
VELİKÖY MAH ÇORLU ÇERVRE
YOLU-ÇERKEZKÖY BAĞLANTI YOLU BULV. NO.66-68 İÇ
KAPI.201 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
SON BAŞVURU: 19.02.2015
Azeri Bisikletçi’den Özcan’a ziyaret
Avrupa Turuna çıkmak üzere Keşan’a
gelen Azer� B�s�kletç� Ram�l Z�yadov geçt�ğ�m�z Perşembe günü Keşan Beled�ye
Başkanı Mehmet Özcan’ı z�yaret ett�.
Özcan , b�r restaurantta öğle yemeğ�nde b�r araya geld�ğ� Z�yadov’a “ Keşan’a
hoş geld�n. Avrupa Turunda sana başarıları
ve hayırlı turlar d�l�yorum “ded�.
Z�yadov da Keşan’da bulunmaktan
mutluluk duyduğunu bel�rterek, “Burada
Keşanlı b�s�kletç� arkadaşlarım ve s�zler
ben� çok �y� ağırladınız. S�zlere ne kadar
teşekkür etsem azdır. Buradan ayrılmak
ben� üzecek ama Avrupa turuna çıkmak
�ç�n Keşan’dan hareket edeceğ�m” ded�.
Özcan, Z�yadov ayrıca Keşan Beled�yes�’n�n Keşan’ı tanıtan broşür ve cd’s�
�le Türk Bayrağından oluşan b�r çanta da
hed�ye ett�.
Z�yarette SARDOS Grubu Başkanı
Faruk Eker �le Keşan Beled�ye Başkan
Yardımcıları Ceng�zhan Aktan ve Sal�m
Şev�k �le mecl�s üyeler� de bulundular.
İSMAİL FURKAN AKUÇAN
cmyk
EURO OTO
BAKIM-ONARIM VE MOTOR-ŞANZIMAN
ARIZALARININ GİDERİLMESİ, ARIZA TESPİT
CİHAZLARI İLE ARIZA TESPİTİ VE AVRUPA JAPON
ARAÇLARIN YEDEK PARÇA TEDARİĞİ
ADRES: 100.yıl Sanay� S�tes� Tan İş Merkez� No :
14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
TEL: 0282 260 58 48
Malkara Belediyespor’a
Yıl: 8
Sayı: 2423
24 Ocak 2015
Cumartes�
Kurucu: Nac� AKYAZI
www.avrupagazetec�l�k.com.tr
F�yatı: 25 Kr.
Baklavalı Karşılama
Kaya Kardeşler Baklava, P�de ve Lahmacun Fırını, Malkara Beled�yespor
futbolcularını �lçedek� �lk antremanında Baklava �kram ederek karşıladı.
Kaya Kardeşler Baklava-P�de Lahmacun Fırını İş Yer�
İşletmec�s� Ahmet Kaya
Malkara Beled�yespor Futbolcularına Antalya kampı
sonrası yapılan �lk �dmanda
baklava �kram ett�kler�n� bel�rterek “ Malkara Beled�yespor
Antalya kampından döndü.
Futbolcularımız ver�len arayı
�y� değerlend�rm�şler. Heps�
de morall�,�stekl�. İk�nc� yarıda
şamp�yonluğa kenetlenm�ş
b�r Malkara Beled�yespor’u
sahada göreceğ�z. B�zlerde
onları, futbolcularımızı yalnız
bırakmadık ve Antalya kampı
sonrasındak� �lk �dmanlarında
Baklava �kram ett�k.
Malkara Beled�yespor
Başkanı ve Beled�ye Başkan
Yardımcısı Celal Yılmaz’ın da
katıldığı antremanda Kaya
Kardeşler İşletmec�s� Ahmet
Kaya , Başkan Yardımcısı
Celal Yılmaz ve Antrenörü
Bülent Daşdan’a kend� eller�
�le Baklava �kram ett�.
Antremanı başarılı b�r şek�lde b�t�ren Malkara Beled�yespor futbolcuları da Baklava �kramı �ç�n Kaya Kardeşler
Lahmacun-P�de ve Baklava
Salonu sah�p ve çalışanlarına
teşekkür ett�ler.
ALPER ERAL
Oyuncular, alt yapıdan yetişir
Çınarlıspor Tekn�k D�rektörü
D�k; “Oyuncular, ancak Alt yapıdan
yet�ş�r” ded�.
Çınarlıspor Tekn�k D�rektörü
Fey�m D�k, Çınarlıspor U-19 futbol
takımı �le �lg�l� açıklama yaptı.
Tekn�k D�rektör D�k, açıklamasında, dershaneye g�den öğrenc�ler yüzünden U-19 futbol takımını
maçlara çıkartmakta zorlandıklarını
söyled�.
B�r çok oyuncusunun, dershane
eğ�t�m� sebeb�yle maça gelemed�ğ�n� �fade eden D�k, sözler�n� şöyle
sürdürdü;” Dershaneye g�den öğrenc�lerden dolayı çoğu zaman tam
takım sahaya çıkamıyoruz. Ancak
b�z tüm olumsuzluklara rağmen mücadelem�ze devam ed�yoruz. Çünkü
Futbolun, alt yapı oyuncuları �le
gel�şeceğ�ne �nanarak çalışmalarımıza devam ed�yoruz. A takımlarda,
alt yapıdan gelen oyuncuyu oynatan ender takımlardan b�r�y�z. U-19
futbol takımızdan 4-5 oyuncuyu A
takımızda oynatıyoruz. Alt yapının
amacı da zaten A takıma oyuncu
yet�şt�rmek. U-19 takımında yer alan
oyuncularımız, A takımıza büyük
katkı sağlıyor. Bu konuda çok mutluyum. Alt yapıda en fazla oyuncu
oynatan takımların basında gel�yo-
ruz. Alt yapının önem�n� b�ld�ğ�m�z
�ç�n alt yapıya çok önem ver�yoruz.
Oyuncu, alt yapıdan yet�ş�r. Gençlere önem vermek lazım. Bunu ben
genç oyuncuları oynatarak üstüne
basa basa göstermek �st�yorum.
Başarı �lerleyen zamanlarda gelecekt�r. Tüm takımlarımız en az 2-3
alt yapı oyuncusunu A takımlarında
oynatması lazım. Bu geç oyuncuları
cesaretlend�rmem�z lazım. B�z alt
yapı oyuncularını A Takımda oynatarak Türk futboluna katkı sağlamaya
çalışıyoruz”
HABER MERKEZİ
İl 2.si oldular
22 Ocak 2015 Perşembe günü Ed�rne’de düzenlenen İl Okullar Arası Kros
Yarışmalarına katılan Bademl�k İlköğret�m Okulu Kız
ve Erkekler de Yıldız Kızlar
ve Yıldız Erkeklerde takım
hal�nde �l �k�nc�s� oldu.
Ed�rne’de düzenlenen
yarışmalarda Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı
Bayram Al� Kalfalar �le Okul
Beden Eğ�t�m� Öğretmen�
Hal�s Bataklı ve Ahmet
Tek de öğrenc�lerle b�rl�kte olarak destek verd�ler.
Yarışmaların ardından
takım Yıldız Kızlar ve Yıldız
Erkeklerde �l 2.s� olan
Bademl�k İlköğret�m Okulu
sporcuları, kazandıkları
kupalarla b�rl�kte Keşan Beled�ye Başkan vek�l� Ercan
Ersoylu’yu z�yaret ett�ler.
Z�yarette konuşan Mustafa
Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Al� Kalfalar, yarışmalara g�deb�lmeler� �ç�n
araç tahs�s� konusunda ve
her türlü desteğ� sağlayan
Keşan Beled�ye Başkanı
Mehmet Özcan ve tüm
mecl�s üyeler�ne teşekkür
ett�.
Keşan Beled�ye Başkan
vek�l� Ercan Ersoylu da
Keşan Beled�yes� olarak �l
�k�nc�l�ğ�n� kazanan sporcuları tebr�k ett� ve başarılarının devamını d�led�.
Yıldız Kızlar ve Erkeklerde İl İk�nc�s� olan
Bademl�k İlköğret�m Okulu
Kros takımı Marmara Bölge
Şamp�yonası’na katılmaya
hak kazandı.
TUNCAR ÜNSAL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
44
File Size
6 860 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content