close

Enter

Log in using OpenID

6 . U L U S L A R A R A S I G İ R İ Ş İ M C İ L İ K K O N G R E S İ

embedDownload
6. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ (ICE'14)
9:00
Konferans Kayıt
10:00
Kırgızistan ve Türkiye Milli Marşları
10:10
Tanıtım Videosu
10:15
Açılış Konuşmaları
Prof.Dr.Osman GÖKALP, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi
Prof.Dr. Sebahattin BALCI, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Açılış Oturumu, Konya Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Belkıs ÖZKARA, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Çağatay ÖZDEN, T.C. Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri
10:35
Şevki SARILAR, Kırgız Türk İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Demir Kırgız Bank Genel Müdürü
Nurbek MAKSUTOV, Uluslararası İş Konseyi, Genel Müdür Yardımcısı
Erdinç GÜZEL, Coca Cola Bişkek Genel Müdürü
Temirlan ZARLIKBEK UULU, Genç İşadamları Derneği
Öğle Yemeği, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi Yemekhanesi
14:00
Birinci Oturumlar
B101
12:00
Section Chair: Prof.Dr.Djarkinaj MUSAEVA, International Ataturk Alatoo University
Is Entrepreneurship a Necessity or an Opportunity in the Kyrgyz Republic? Panel Data Analysis using
STATA
Articulation of New Entrepreneurs to Clusters
Assoc.Prof.Dr.Urmat TYNALIEV
International Ataturk Alatoo University
Sevay İpek Tütüncü AYDIN
Gediz University
The Venturing Process of a Company: The Case of a Worldwide Successful Social Entrepreneur
Prof. Dr.Funda YERCAN
Gediz University
Impact of Microcredit on Microenterprise Income in Kyrgyzstan
Kadırbek SULTAKEEV
Kyrgyz Turkish Manas University
Innovation Policies of Turkey in the Process of Joining EU and a Comparative Analysis
Assoc.Prof.Dr.Nurettin CAN
Turgut Özal University
1
6. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ (ICE'14)
Председатель: к.э.н. Назира Эсеналиева , Международный университет Ататюрк-Алатоо
Повышение финансовой грамотности сотрудников предприятий в сфере пенсионного
обеспечения
ИЗЕКЕНОВА Асель
Университет Международного Бизнеса
ОСКЕНБАЕВ Есенгали
Университет им. Сулеймана Демиреля
АХМАДИЕВА Зарема
Университет им. Сулеймана Демиреля
Кыргызский государственный технический
университет им. И. Раззакова
Кыргызский государственный технический
университет им. И. Раззакова
Международный университет АтатюркАлатоо
Кыргызский экономический университет
им. М. Рыскулбекова
Кыргызский экономический университет
им. М. Рыскулбекова
ОРОЗБАЕВ Кылыч Орозбаевич
B102
Государственно-Частное Партнерство как Инструмент Развития Малого и Среднего Бизнеса
Современное Состояние Малого И Среднего Предпринимательства В Кыргызской Республике
ОМУРБЕКОВА Марина
Олеговна
АСАН УУЛУ Талант
д.э.н. проф. ЧУБУРОВА Ж.Т
Проблемы развития гостиничного бизнеса в КР.
к.э.н. РАСУЛОВА Н.К
КЕРЕЗБЕК КЫЗЫ Гүлзат
Kыргыз-Түрк Манас Университети
НАЖИМУДИНОВА Сейил
Kыргыз-Түрк Манас Университети
АБДЫЛДАЕВ Муратали
Kыргыз-Түрк Манас Университети
Yrd. Doç. Dr. Aziz BOSTAN
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
G.Afşin RAVANOĞLU
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Girişimcilik – Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz
Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ
Celal Bayar Üniversitesi
İktisat Teorisinde Geçmişten Günümüze Girişimciliğin Etkileyici Rolü
İclal ÇÖGÜRCÜ
Arş. Gör. Damira
BAYGONUŞOVA
Öğr. Grv. Mehmet MECEK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doç. Dr. Fehmi AKIN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Кыргызстанда жаш ишкерлерди ишкердүүлүккө түрткөн факторлор
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Anarkül URDALETOVA, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
B103
Geçiş Ekonomileri ve Kırgızistan Ekonomisinde Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu
Kırgızistan’da Dış Ticaretin Ekonomik Büyümeye Etkileri
Kamu İdarelerinin Girişimcilik Aracı Olarak Kamu İşletmeleri
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
2
6. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ (ICE'14)
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Lütfü ŞAĞBANŞUA, Turgut Özal Üniversitesi
Girişimcilik Üzerinde Sosyo-Kültürel Etkiler: Türk Toplumu için Genel Bir Değerlendirme
B104
Kapitalizmde Sosyalizmde ve Sosyal Devlet Anlayışında Girişimcilik
İç Güvenlikteki Değişimlerin Turizm Girişimcilerine ve Gelirlerine Olan Etkisi; Türkiye, Kırgızistan
Örneği
Turizmde Çevreye Duyarlı Girişimcilik Yaklaşımı
Girişimcilikte Ekolojik Bir Maliyet Unsuru: Karbon Vergisi
Şerife SOYLU
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
İclal ÇÖGÜRCÜ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Ufuk Serdar AKALIN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
İbrahim Mert DURSUN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doç. Dr. Güven ŞEKER
Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞAHIN
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK
Celal Bayar Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cemal İNCE
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sibel Aybarç
BURSALIOĞLU
Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRLI
Celal Bayar Üniversitesi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Orhan ÇOBAN, Selcuk Üniversitesi
B105
Turizm Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme: Süleyman Demirel Üniversitesi
Örneği
"Girişimcilik Eğitimi Almış Öğrencilerin Girişimciliğin Finansmanı Konusunda Farkındalıklarının
Ölçülmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği"
Girişimcilikte Etik ve Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları
UAAÜ İİBF de Alınan Eğitimin Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Son Sınıfında Okuyan Öğrencilerinin Girişimcilik
Özelliklerinin Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgün
TEKIN
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL
Süleyman Demirel Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf DEMIR
Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğr. Grv. Mesut DOĞAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Feyyaz YILDIZ
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Seyil
NAJİMUDİNOVA
Yrd.Doç.Dr. Azamat
MAKSÜDÜNOV
Halit KARAKAŞ
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Doç.Dr. Şenol ÇAVUŞ
Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitei
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Refika GERI
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
3
6. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ (ICE'14)
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Gültekin YILDIZ, Sakarya Üniversitesi
B106
Mısır İplik Sanayisi Girişimcilerinin Web Sayfalarının Değerlendirilmesi
Selçuk Burak HAŞILOĞLU
Pamukkale Üniversitesi
Doç.Dr.Veysel AĞCA
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyonkarahisar’da Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinin Sosyal Girişimcilik Potansiyel ve Bilinci
Arş. Gör. Handan Deniz
YUMUŞAKIPEK
Kırgızistan’da Bulunan Türk İşletmelerinin Yönetim ve Organizasyon Sorunlarının Değerlendirilmesi
Marat NURTAZIN
Küreselleşmenin Ulusal Girişimcilerin Rekabet Gücü Üzerine Etkileri: “Fırsatlar Ve Tehditler”
Araş. Gör. İsmet GÜNEŞ
Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Yücel AYRIÇAY
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut
YARDIMCIOĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Meltem KILIÇ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kredi Temerrüt Swapı ve Devlet İç Borçlanma Senetleri İlişkisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Cüneyt Yenal KESBIÇ, Celal Bayar Üniversitesi
İşletmeler ve İşletmeciliğin Vazgeçilmez İki Unsuru: Muhasebe ve Vergi
B107
Kırgızistan'da Girişimcilik Faaliyetlerinin Finansal ve Vergisel Yönleri
Yabancı Girişimlerin Kar Transferleri ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği
Genç Girişimcilik ve Finansman Destekleri: Teknogirişim Sermaye Desteği
21.Yüzyıl Girişimcileri için Melek Sermayenin Modern Finansal Teknikler İçerisindeki Yeri ve
Önemi
Doç.Dr. Mahmut
YARDIMCIOĞLU
Öğr.Gör. Hilal KOCAMAZ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Ersan ÖZ
Pamukkale Üniversitesi
Arş. Gör. Arkan YUSUFOĞLU
Pamukkale Üniversitesi
S.M.M.M.Selçuk GÜLTEN
Gazi Üniversitesi
Sinem Yapar SAÇIK
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İrfan ATEŞOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖZDEMIR
Süleyman Demirel Üniversitesi
Şükrü TOYDEMIR
Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.Nevzat TETIK
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Ersin KANAT
İnönü Üniversitesi
4
B108
6. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ (ICE'14)
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Recep TARI, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Açısından Sosyal Belediyecilik
Şerife PEKKÜÇÜKŞEN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi ve Sorunlarının Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü
İpek SÜRMELI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Girişimcilikte Sosyal Ağların Rolü
Yrd.Doç.Dr. Duygu KIZILDAĞ
Prof.Dr.Belkıs ÖZKARA
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Beşeri Sermayenin Güçlendirmesinde Girişimci Nesillerin Yetiştirilmesinin Hedeflenmesinin
Kalkınma Süreçlerine Etkisi
Necmettin ŞAHİN
Gediz Üniversitesi
Kör Alanlar: Belediyelerin Dönüşümde Toplumsal Cinsiyet Algısı
Yrd. Doç. Dr. Elifhan KÖSE
Arş. Gör. Arzu MALTAŞ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Time as a Factor of Production
Lütfü ŞAĞBANŞUA
Turgut Özal University
Ways to Use Online Social Network to Advertize and Build Brand Image: case of facebook.com
Ramis AKHMEDOV
Suleyman Demirel University
Impact of Ethnocentrism on Consumer Behavior: Development of a Conceptual Model
Aziz BAKAY
Gediz Üniversitesi
Country, City and Institutional Image Factors’ Relation to Decision Making, Satisfaction and Loyalty
of International Students. Explorative Case Study
Laura BUKHARBAYEVA
Suleyman Demirel University
Aykut BEDÜK
Selçuk University
Alpay KARASOY
Aksaray University
Kemalettin ERYEŞIL
Selçuk University
15:30
Kahve Molası
16:00
İkinci Oturumlar
B101
Section Chair: Ramis AKHMEDOV, Suleyman Demirel University, Kazakhstan
Micro-Credit and Cases of Micro Credit Success in Turkey
5
6. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ (ICE'14)
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Belkıs ÖZKARA, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Girişimcilik - Yenilik İlişkisi ve Türkiye’deki Sektörlere Göre Analizi
B102
Girişimcilik İle İnovasyon Arasındaki İlişkinin Global Bir Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
KOBI’lerin 2008-2013 Yıları Arasındaki Yenilikçilik Faaliyetlerinin İncelenmesi: İzmir Örneği
Pazarlama İnovasyonu ile Pazarlama Performansı İlişkisini Açıklamaya Yönelik Bir Vaka Çalışması:
Süleyman Demirel Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Örneği
İzmir İlindeki Girişimcilerin KOBI Ölçeğinde Sektörel Açıdan İncelenmesi
Murat BAY
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Nagehan KAYA
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Öğr. Gör. Emrah AKER
Trakya Üniversitesi
Hizir GIRGIN
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Öğr. Gör. Özdemir YAVAŞ
Trakya Üniversitesi
Araş.Gör.Esra SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Ömer Kürşad
TÜFEKCI
Yrd. Doç. Dr. Nezihe TÜFEKCI
Gediz Üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Faruk ÜNAL
Süleyman Demirel Üniversitesi
Kübra SAĞLAM
Gediz Üniversitesi
Araş.Gör. Adilya
YAMALTDINOVA
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Araş.Gör. Burulça
SULAYMANOVA
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Celaleddin SERINKAN
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Gülnaz MARKISOVA
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Murat BAY
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Arş. Gör. Fuat EROL
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
AKBOLAT
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Cemal SEZER
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Sebat ÇAVUŞ
Doç. Dr. Celaleddin SERINKAN
Kartepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Gauharşat TEMURMALIKOVA
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Doç. Dr. Ali ELEREN
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Şehiriçi Ulaşım Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İİBF
Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
B103
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Mezunlarının Meslek Durumlarının Araştırılması
Üretim İşletmelerinde Kalite Yönetimi Faaliyetleri Kapsamında Kaizen Yaklaşımının Önemi: Bir
Örnek Olay
Sağlık Sektöründe Kamu-Özel Ortaklığı Modelinin Kullanılmasına İlişkin Yönetici Görüşlerinin
Belirlenmesi
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çalışan Akademik Personelin Mobbing Algılamalarının
Değerlendirilmesi
Sakarya Üniversitesi
6
6. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ (ICE'14)
B104
Oturum Başkanı: Prof. Dr.Funda YERCAN, Gediz Üniversitesi
Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Kırgız ve Türk Girişimcilerinin Risk Eğilimleri ve Yatırımcı
Profilinin Analizi
Prof. Dr. Cüneyt Yenal KESBIÇ
Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞAHIN
Celal Bayar Üniversitesi
Üniversitelerde Girişimcilik Eğitimi: “Anadolu Kaplanları & Ege Efeleri” Örneği
Prof. Dr.Funda YERCAN
Gediz Üniversitesi
Bir Girişimcilik Boyutu Olarak Denetim Odağı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki
Doc.Dr.Lutfiye OZDEMIR
Ahmet Yesevi Universitesi
Doç. Dr. Mustafa BOZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Jarkyn BOZ
Bişkek İnsan Bilimleri Üniversitesi
Gökşen TOPUZ
Gediz Üniversitesi
Öğr. Gör. Özdemir YAVAŞ
Trakya Üniversitesi
Hızır GIRGIN
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Öğr. Gör. Emrah AKER
Trakya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Elifhan KÖSE
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Arş. Gör. Arzu MALTAŞ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nevzat TETIK
İnönü Üniversitesi
Hızır GIRGIN
Öğr. Gör Aslıhan Kocaefe
CEBECI
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Şerife DEMIROĞLU
Gediz Üniversitesi
Girişimcilik Motivasyonu ve Başarı için Gerekli Girişimci Özellikleri: Çanakkale Örneği
Türk Girişimcilerinin Sosyal ve Kültürel Temelleri
Prof.Dr. Cusup PİRİMBAEV, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
B105
Ülkelerdeki Yüksek Eğitim ve Öğretim Düzeyinin Girişimciliğe Etkisi: Küresel Bir Analiz
Türk Kadın Girişimciliğinin Sosyo-Politiği: Yönelimler ve Eleştiriler
Türk Menşeli Ürünlere Karşı Tüketicilerin Tutum ve Davranışları: Bişkek / Kırgızistan Uygulaması
Girişimcilik: Türk Markalarının Uluslararası Pazarlara Girişi ve Turquality Programı
Kamu Girişimcilik Örneği Olarak Liman İşletmeciliği ve Rekabet Edebilirlik Açısından Seçilmiş AB
Ülkeleri Limanları ile Türkiye Limanlarının Karşılaştırılması
Gediz Üniversitesi
7
6. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ (ICE'14)
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Nurettin CAN, Turgut Özal Üniversitesi
Girişimcilik Açısından Porter’ın Jenerik (Rekabet) Stratejileri ve İşletme Performansına Etkisi
Rabia ÖZPEYNİRCİ
Yrd. Doç. Dr. Ali Talip
AKPINAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Öğr. Gör. Ekrem ÖZDEMIR
Kocaeli Üniversitesi
Dr. Golip KHOLJIGITOV
Kazak-İngiliz Teknik Üniversitesi
Prof.Dr.Orhan ÇOBAN
Selcuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Alper SÖNMEZ
Selcuk Üniversitesi
Türkiye’de Lojistik Sektörünün Girişimcilik Profilinin İncelenmesi
Fatma TOYGAR
Gediz Üniversitesi
Lojistik Sektöründeki Girişimcilerin Demografik Açıdan İncelenmesi
Hanife Yiğit AKDEMIR
Gediz Üniversitesi
Kentlerin Yeni Açmazı: Girişimcilik Bir Çare mi Yoksa Sorun mu? (İnşaat Sektörü Üzerinden Bir
Değerlendirme)
Yrd. Doç. Dr. Hakan CANDAN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Arş. Gör. Arzu MALTAŞ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Stratejik Planlarında Yeralan Girişimcilik Faaliyetlerinin
Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet UÇAR
Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Uluç ÇAĞATAY
Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Ercan OKTAY
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Arş . Gör. Selime YILDIRIM
Doç. Dr. Mustafa Cem
KIRANKABEŞ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
B106
Havaalanı Sektöründe Başarılı Bir Girişimcilik Modeli : T.A.V.
Türk ve Alman Otomativ Sanayisinde Verimlilik
Kocaeli Üniversitesi
B107
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Yusuf DEMIR , Süleyman Demirel Üniversitesi
Yerel Yönetimlerin İş Yaptırma Yöntemleri Çerçevesinde 6360’a Bakış
Kümelenme Yaklaşımının Girişimcilik ve Bölgesel Kalkınma Üzerinde Etkisi: Türkiye-TRC1
Bölgesinde Gerçekleştirilen Ampirik Bir Çalışma
17:45
Kapanış Oturumu, Oturum Başkanı:Prof. Dr. Cüneyt Yenal KESBIÇ, Celal Bayar Üniversitesi, Konya Konferans Salonu
19:30
Gala Yemeği, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
07:00
Gezi, Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi (25 Nisan 2014)
Balıkesir Üniversitesi
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content