close

Enter

Log in using OpenID

31 aralık 2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve b

embedDownload
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Alternatif Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu’na
1.
Alternatif Yatırım A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu
(bilançosunu), aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli
muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
2.
Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na
(“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için
konsolide finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar
içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç
kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3.
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar
hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan
bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere
uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir
biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir.
Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip
içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre
yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek
değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi
tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe
politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak
sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
4.
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Alternatif Yatırım A.Ş.’nin ve bağlı
ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait
finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir
biçimde yansıtmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
5.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Madde’si uyarınca ; Yönetim Kurulu
tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir,
ayrıca Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile Grup
esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir
hususa rastlanmamıştır.
6.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. Maddesi’ne göre, pay senetleri borsada işlem
görmeyen şirketlerde, Riskin Erken Teşhisi Komitesi denetçinin gerekli görüp bunu yönetim
kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde kurulur. Aynı kanunun 398. Maddesi’nin 4. fıkrasına
göre, bağımsız denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki
riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378 inci
Madde’de öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa
bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı
bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, Yönetim Kurulu’na sunması gerekmektedir.
Bilanço tarihi itibarıyla riskin erken teşhisine yönelik denetçi tarafından gerçekleştirilecek
çalışmaların kriterlerine ve raporun esaslarına ilişkin ikincil mevzuat henüz
yayımlanmadığından dolayı, Grup bünyesinde riskin erken teşhisi komitesinin kurulmasının
gerekli olup olmadığına yönelik denetçi kanaati oluşturmak üzere bir çalışma
gerçekleştirilmemiştir ve bu amaçla ayrı bir rapor düzenlenmemiştir.
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Talar Gül, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 3 Şubat 2014
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
İÇİNDEKİLER
SAYFA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ................................................
1
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ..............
2
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU .................................................................
3
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU....................................................................................
4
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR .............. 5-38
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT 18
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT 21
DİPNOT 22
DİPNOT 23
DİPNOT 24
DİPNOT 25
DİPNOT 26
ŞİRKET’İN / GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ........................................
5-6
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ........................................................
6-16
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ..................................................................................................
16
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ....................................................................................................... 16-17
FİNANSAL YATIRIMLAR ..................................................................................................................
17
KISA VADELİ BORÇLANMALAR.....................................................................................................
18
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR .......................................................................................................
18
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR .........................................................
19
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR ........................................................................................................
20
MADDİ DURAN VARLIKLAR ...........................................................................................................
20
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ......................................................................................
21
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ...................................................... 21-23
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER.........................................................................................
23
ÖZKAYNAKLAR .................................................................................................................................
24
HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ ............................................................................................
25
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER .................................................................................................. 25-26
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER ............................................................................
26
FİNANSAL GELİRLER ........................................................................................................................
27
FİNANSAL GİDERLER .......................................................................................................................
27
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ....................................................................................... 27-29
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ...................................................................................................................
30
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ................................................................................................... 30-31
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .................. 32-34
FİNANSAL ARAÇLAR ........................................................................................................................ 35-36
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ..............................................................................
36
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR ....................................................................... 37-38
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
100.830.635
44.726.982
23.334.792
43.236.835
33.238.577
79.583
33.158.994
753.158
193.664
9.516
64.093
22.399.224
4.892.633
16.516.983
117.141
16.399.842
581.663
132.206
129.457
74.816
20.584.517
29.144.495
159.719
19.077.120
21.705
1.045.462
87.538
192.973
28.168.887
1.669
615.002
85.517
273.420
121.415.152
73.871.477
95.455.542
44.376.612
82.218.850
10.996.129
160.340
10.835.789
704.499
1.120.643
374.465
349.600
24.865
40.956
38.770.613
4.997.105
81.260
4.915.845
301.310
275.790
275.790
31.794
229.508
221.608
229.508
229.508
221.608
221.608
25.730.102
29.273.257
8.500.000
4.808.749
8.500.000
4.808.749
(69.623)
1.322.152
14.692.746
(3.523.922)
(50.390)
1.322.152
9.956.849
4.735.897
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
4
5
7
22
9
13
13
13
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5
8
9
10
11
20
Toplam Varlıklar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Diğer Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Dönem Karı ve Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6
7
22
9
20
12
13
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
14
Sermaye Düzeltme Farkları
14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Toplam Kaynaklar
121.415.152
73.871.477
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
1
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
ESAS FAALİYET GELİRİ
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
15
15
Brüt Kar
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
16
16
17
17
Esas Faaliyet Karı/Zararı
76.502.251
(63.955.200)
28.497.962
(18.469.693)
12.547.051
10.028.269
(12.057.981)
(807.969)
420.020
(24.446)
(8.912.858)
(611.616)
133.951
(5.240)
76.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar/Zararlarındaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
18
19
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)
- Dönem Vergi Geliri/(Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
20
20
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı
632.506
(28.733)
2.787.884
(4.948.862)
4.884.804
1.257.065
(2.059.483)
(2.113.036)
4.714.892
(1.410.886)
(1.325.626)
(85.260)
21.005
21.005
(3.523.922)
4.735.897
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden
Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin
Vergi Geliri/(Gideri)
(24.041)
(52.078)
4.808
10.416
Diğer Kapsamlı Gelir
(19.233)
(41.662)
Toplam Kapsamlı Gelir
(3.543.155)
4.694.235
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
2
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Ödenmiş
Sermaye
Sermaye
Düzeltmesi
Farkları
Tanımlanmış
Fayda Planları
Yeniden
Ölçüm
Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Geçmiş
Yıllar
Karları
Net Dönem
Karı/Zararı
Toplam
Özkaynak
8.500.000
4.808.749
-
1.196.352
7.939.801
2.134.120
24.579.022
-
-
(8.728)
-
-
8.728
-
Düzeltme Sonra Yeni Bakiyeler 14
Geçmiş Yıl Karlarından Transferler
Kardan Ayrılmış Yasal Yedekler
Toplam kapsamlı gelir
8.500.000
-
4.808.749
-
(8.728)
(41.662)
1.196.352
125.800
-
7.939.801
2.142.848
(125.800)
-
2.142.848
(2.142.848)
4.735.897
24.579.022
4.694.235
31 Aralık 2012
8.500.000
4.808.749
(50.390)
1.322.152
9.956.849
4.735.897
29.273.257
1 Ocak 2013
8.500.000
4.808.749
1.322.152
9.948.121
4.694.235
29.273.257
-
-
(50.390)
-
8.728
41.662
-
Düzeltme Sonra Yeni Bakiyeler 14
Geçmiş Yıl Karlarından Transferler
Toplam kapsamlı gelir
8.500.000
-
4.808.749
-
(50.390)
(19.233)
1.322.152
-
9.956.849
4.735.897
-
4.735.897
(4.735.897)
(3.523.922)
29.273.257
(3.543.155)
31 Aralık 2013
8.500.000
4.808.749
(69.623)
1.322.152
14.692.746
(3.523.922)
25.730.102
Dipnot
referansları
1 Ocak 2012
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere
İlişkin Düzeltmeler
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere
İlişkin Düzeltmeler
-
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
3
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013
HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31 Aralık 2013
(44.653.471)
31 Aralık 2012
(18.086.542)
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
13.158.632
9.929.420
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit
Girişleri
13.158.632
9.929.420
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit
Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan
Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-
-
-
-
(51.321.448)
(12.584.005)
(5.860.207)
(4.366.479)
(38.761.846)
(3.214.387)
(6.699.395)
(5.003.139)
-
-
(38.162.816)
(2.654.585)
Ödenen Temettüler
-
-
Alınan Temettüler
-
-
(4.948.862)
(2.059.483)
2.787.884
1.257.065
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIŞLARI
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan
Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan
Nakit Çıkışları
(201.976)
(4.249.338)
(14.427.563)
(721.767)
(142.043)
-
-
(721.767)
(142.043)
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-
-
Alınan Temettüler
-
-
Ödenen Faiz
-
-
Alınan Faiz
-
-
Vergi Ödemeleri/İadeleri
-
-
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan
Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını
Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-
-
43.774.420
36.502.512
-
-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11
(80.339)
-
-
43.774.420
36.502.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-
-
Ödenen Temettüler
-
-
Alınan Faiz
-
-
Ödenen Faiz
-
-
Vergi Ödemeleri/İadeleri
-
-
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
-
-
-
-
(1.600.818)
18.273.927
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.319.142
4.045.215
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.718.324
22.319.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
4
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 - ŞİRKET’İN/GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Alternatif Yatırım A.Ş. (“Şirket”), Alternatif Menkul Kıymetler A.Ş. ünvanı ile 27 Aralık 1996
tarihinde 125.000 TL (tarihi) sermaye ile kurulmuş ve kuruluşu 7 Ocak 1997 tarihinde Ticaret Sicil
Gazetesi’nde tescil edilmiştir. 30 Temmuz 2001 tarih ve 12 nolu Yönetim Kurulu toplantısında
Alternatif Menkul Kıymetler A.Ş. olan Şirket ünvanı Alternatif Yatırım A.Ş. olarak değiştirilmiş ve
11 Ekim 2001 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirket bir Anadolu Grubu ve Commercial Bank of Qatar Şirketi’dir. Şirket’in tek ortağı % 100 payla
Alternatifbank A.Ş.’dir.
Şirket, Genel Müdürlük, Erenköy-İstanbul, Etiler-İstanbul Şubesi, Antalya Şubesi, Adana ve Bursa
Acentelerinde faaliyette bulunmaktadır. Şirket’in Etiler Şubesi 4 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Ticaret
Sicil’ine tescil edilmiş, 10 Nisan 2013 tarih 8297 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
edilmiş ve 15 Nisan 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. Ayrıca, Şirket, Alternatifbank A.Ş. ile yapılan
acentelik sözleşmesi ile tüm Alternatifbank A.Ş.’nin şubelerinde acentelik faaliyetinde
bulunabilmektedir.
Şirket’in amacı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak
sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Kanun uyarınca ve kendisine verilmiş yetki ve izin
belgeleri kapsamında, Şirket, (1) Alım Satım Aracılığı, (2) Portföy Yönetimi, (3) Kredili Menkul
Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri, (4) Yatırım
Danışmanlığı, (5) Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı, (6) Halka
Arza Aracılık, (7) Türev Araçların Alım Satımına Aracılık yetki ve izin belgeleri ile bu alanlarda
faaliyet göstermektedir. Şirket’in merkezi İstanbul’dadır ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla çalışan
sayısı 58 (31 Aralık 2012: 45)’dir. Şirket’in merkezi, Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No: 32 Kat: 2-3
Elmadağ/İstanbul, Türkiye adresinde bulunmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar,
Yönetim Kurulu tarafından 3 Şubat 2014 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul onaylanan konsolide
finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.
Bu rapor kapsamında Grup ve konsolidasyona dahil edilen iştirak ve bağlı ortaklığı hep birlikte
“Grup” olarak nitelendirilmektedir. Konsolidasyona dahil edilen iştirak ve bağlı ortaklığın faaliyet
alanları aşağıda açıklanmıştır:
Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş.
Bağlı ortaklık, 28 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil’ine tescil edilmiş ve 1 Şubat 2013 tarih,
8249 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek kurulmuştur. Bağlı ortaklığın amacı,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ana sözleşmesinde belirtilen
sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bağlı ortaklık, SPK’dan 14 Ağustos 2013 tarihinde
faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi almıştır.
Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İştirak, 14 Eylül 1995 tarihinde tescil edilmiş ve tescili 20 Eylül 1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi’nde ilan edilmiştir. İştirakin faaliyet konusu, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve
uluslararası borsalarda ve borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler
portföyü işletmektir. Kanun uyarınca, iştirak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ortaklık portföyünü
oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır.
5
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 - ŞİRKET’İN/GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)
Grup’un konsolidasyona dahil edilen iştirak ve bağlı ortaklığının detayları aşağıda verilmektedir:
Kuruluş ve
faaliyet yeri
Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş. (Bağlı Ortaklık)
Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İştirak)
Sermayedeki
pay oranı
İstanbul
İstanbul
Esas faaliyet
konusu
%100,00 Portföy yönetimi
%61,47 Yatırım ortaklığı
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
A.
SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartları ve TMS’ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun
olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları /
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
Grup, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), SPK ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı
ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve İştirakler kanuni finansal tablolarını
faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır.
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin
dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar,
tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun
yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
Konsolidasyona İlişkin Esaslar
Grup’un bağlı ortaklığının 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla detayları aşağıdaki
gibidir:
Bağlı Ortaklıklar:
Bağlı Ortaklık
Kuruluş
ve
faaliyet
yeri
Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş. (*)
İstanbul
(*)
31 Aralık
2013
Sermayedeki
pay oranı
31 Aralık
2012
Sermayedeki
pay oranı
%100,00
-
Esas faaliyet
konusu
Portföy
yönetimi
Bağlı ortaklık 28 Ocak 2013 tarihinde kurulmuş olması sebebiyle 31 Aralık 2013 itibariyla tam konsolidasyon
yönetimi ile muhasebeleştirilmiştir.
Konsolide finansal tablolar Grup tarafından kontrol edilen ya da müşterek kontrol edilen işletmelerin
finansal tablolarını kapsar. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal
ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.
6
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra
veya elden çıkarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı
ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.
Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un finansal tablolarında
ayrı olarak belirtilir. Azınlık payları, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme
tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından
oluşur.
İştirakler:
Grup’un önemli derecede etkide bulunduğu, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin
dışında kalan işletmelerdir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin finansal ve operasyonel
politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi olmaksızın katılma
gücünün olmasıdır. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Grup’un iştirakinin detayı
aşağıdaki gibidir:
İştirak
Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kuruluş
ve
faaliyet
yeri
31 Aralık
2013
Sermayedeki
pay oranı
31 Aralık
2012
Sermayedeki
pay oranı
%61,47
%61,46
İstanbul
Esas faaliyet
konusu
Yatırım
ortaklığı
Ekteki konsolide finansal tablolarda iştirakin faaliyet sonuçları ile varlık ve yükümlülükleri, özkaynak
yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemine göre konsolide bilançoda iştirakler,
maliyet bedelinin iştirakin net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Grup’un payı
kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan iştirakte oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün
düşülmesi neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin, Grup’un iştirakteki payını
(özünde Grup’un iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da
içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz.
Raporlama Para Birimi
Grup’un konsolide finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para
birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu,
Grup’un geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablo için sunum para birimi olan TL cinsinden
ifade edilmiştir.
Netleştirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
7
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
İşletmenin Sürekliliği
Grup’un, konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
Yeni ya da Düzenlenmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartların ve Yorumların
Uygulanması
Grup UMSK ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından
yayınlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve
yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
(a)
Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni
standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
•
TMS/UMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu” :diğer kapsamlı gelirlere ilişkin
değişiklik; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı gelir
tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp
aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi
kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık getirmez.
TMS /UMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya
bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor
yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını
öngörür.
TFRS/UFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez
uygulanması’: devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını
ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği
ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS/UMS 20’e ilaveler getirerek, daha
önce UFRS finansal tablo hazırlayanlarında geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS
hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar.
TFRS/UFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi;
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo
hazırlayan kuruluşlarla, TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki
karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir.
TFRS/UFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 10,11 ve
12’de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama
getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar için,
ilgili değişiklikler, TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma
zorunluluğunu kaldırmak için uygulanacaktır.
Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu yıllık iyileştirmeler, 2009-2011 raporlama dönemi içinde altı
başlığı içerir. Bu değişiklikler:
• TFRS/UFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’
• TMS/UMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’
• TMS/UMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’
• TMS/UMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’
• TMS/UMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’
•
•
•
•
•
8
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
•
•
•
•
•
•
•
TFRS/UFRS 10,’’Konsolide finsansal tablolar’’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10’un amacı bir veya birden çok
şirkette kontrolü bulunan bir şirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal
tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole ilişkin esasların
belirlenmekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini
kontrol ediyorsa ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının
uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle
iştirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların
hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir.
TFRS/UFRS 11, Müşterek anlaşmalar ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin
yasal düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere
odaklanmıştır. İki tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı.
Müşterek faaliyet, müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip
olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve
giderleri muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki
haklara sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi
yapılmaktadır. İş ortaklığında oransal konsolidasyona izin verilmemektedir.
TFRS/UFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya
bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 12, müşterek
anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar dahil olmak üzere her
çeşit yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir.
TFRS/UFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın gelişmesini
gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı
gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/UFRS üzerinden kesin
tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. UFRS ve Amerika GKGMS ile arasında uyumu
sağlarken ilgili standartlarda varolan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar
getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.
TFRS/UMS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27’de
yer alıp şimdi TFRS/UFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar
hakkında bilgi verir.
TMS/UMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’ ; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11’in
yayımlanmasına müteakip TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştirakların
özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir.
TFRYK/UFRYK 20, 'Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)' ;
1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra aşlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj)
maliyetinin muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması
yapan madencilik şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine
atfedilememesi durumunda, mevcut dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından
silinmesini de gerektirebilir.
9
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
(b)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra
yürürlüğe girecek olan standartlar ve değişiklikler:
•
TMS/UMS 32’deki değişiklik, '' Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’
; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS/UMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’ uygulamasına yardımcı
olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için
gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.
TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili
değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı
ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun
değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak
sağlamıştır. TFRS/UFRS 12’de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler
yapılmıştır.
TMS/UMS 36’daki değişiklik, 'Varlıklarda değer düşüklüğü' geri kazanılabilir tutar
açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri
kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile
bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar
getirmektedir.
TMS/UMS 39’daki değişiklik‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’ - ‘türev
araçların devredilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve
yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın
yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son
verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.
TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve
yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine
geçmiştir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili
iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma
araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve
anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için
standart, TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da
dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir.
Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği
durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki
Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmen artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.
TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”; bu
değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine
önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi
yansıtılmasını sağlamıştır.
TMS/UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü
kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının
katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık
getirmektedir.
•
•
•
•
•
•
10
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
•
•
Yıllık İyileştirmeler 2012; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010-2012 dönem aşağıda yer alan 7
standarda değişiklik getirmiştir:
•
TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler
•
TFRS/UFRS 3; İşletme Birleşmeleri
•
TFRS/UFRS 8; Faaliyet Bölümleri
•
TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38; Maddi Olmayan Duran Varlıklar
•
TFRS/UFRS 9; Finansal Araçlar: UMS 37; Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve
Yükümlülükler
•
TMS/UMS 39; Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-2-13 dönem aşağıda yer alan 4
standarda değişiklik getirmiştir:
•
TFRS/UFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması
•
TFRS/UFRS 3; İşletme Birleşmeleri
•
TFRS/UFRS 13; Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
•
TMS/UMS40; Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Grup yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’un
konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı görüşündedir.
B.
MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Grup muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında
SPK tarafından çıkarılan prensipler ve şartlara, yürürlükteki ticari ve mevzuat ile SPK’nın tebliğlerine
uymaktadır.
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
bilançosunu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap
dönemine ait kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Gerek görüldüğü takdirde cari
dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler
yeniden düzenlenmektedir.
Grup, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek
mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide
finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli
sınıflandırmaları yapmıştır.
Türkiye Muhasebe Standardı 19 (“TMS 19”), Çalışanlara Sağlanan Faydalar, 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin
aktüeryal kar/zararın diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması gerekmektedir.
11
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Grup, 31 Aralık 2013 tarihine kadar kıdem tazminatı karşılıklarına ilişkin aktüeryal kar/zararı gelir
tablosunda muhasebeleştirmiştir. Grup, ilgili standardın yeniden düzenlenmesi sebebiyle muhasebe
politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış
ve bu doğrultuda önceki dönemlerde konsolide finansal tablolar ve notlarda raporlanmış aktüeryal
kar/zararlar, konsolide kapsamlı gelir tablolarından çıkarılıp tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazanç/kayıplarına yansıtılmak suretiyle yeniden düzeltilmiştir.
Yapılmış olan sınıflandırmaların
düşünülmektedir.
C.
finansal
tabloların
bütünü
açısından
önemli
olmadığı
MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak
şekilde konsolide finansal tablolara yansıtılır. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde muhasebe
tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
D.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda
özetlenmiştir.
(a)
Hasılat
(i)
Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri
Portföy yönetim komisyonları, fon yönetim ücretleri, yatırım danışmanlığı ücretleri ve
aracılık işlem komisyonları tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Diğer ücret
ve komisyonlar ise tahsil edildikleri veya ödendikleri tarihte gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
(ii)
Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit getirili yatırım araçlarının kuponlarından
sağlanan gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre
değerlenmelerini kapsar.
(b)
Maddi duran varlıklar
Maddi varlıklar, kayıtlı değerleri üzerinden, birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri
ile gösterilmektedir (Dipnot 10).
Amortisman, maddi varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden faydalı ömürleri üzerinden doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri
dikkate alınarak saptanan amortisman oranı %6,67 ile %25 arasında değişmektedir.
12
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Maddi varlıkların bilançoda taşınan değeri tahmini geri kazanılabilir değerinin üzerinde olması
durumunda söz konusu varlığın değeri geri kazanılabilir değerine indirilir ve ayrılan değer
düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir.
Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil
olunan tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına
yansıtılır.
(c)
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan varlıklar bilgisayar yazılımlarından oluşmaktadır. Bunlar, iktisap maliyeti
üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten itibaren 3 yıl olan tahmini faydalı ömürleri
üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur (Dipnot 11).
Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri
kazanılabilir değerine indirilir.
(d)
Finansal araçlar
(i)
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler
Alım satım amaçlı menkul kıymetler, kısa dönem fiyat ve marj dalgalanmalarından kar
sağlamak amacıyla alınan veya kısa dönemde kar sağlamak amacıyla hazırlanmış bir
portföyde bulunan menkul kıymetlerdir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler, bilançoya ilk olarak işlem maliyetleri de dahil
olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılır. Alım-satım amaçlı menkul kıymetler kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlenir.
Alım-satım amaçlı menkul değerlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde bilanço
tarihi itibarıyla oluşan beklenen en iyi alış fiyatı baz alınmıştır.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu
ortaya çıkan kar veya zarar ve elde edilen faiz ve kupon gelirleri gelir tablosunda
“Finansal Gelirler” veya “Finansal Giderler” hesabına dahil edilmiştir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler teslim tarihi esasına göre kayda alınmakta ve
kayıtlardan çıkarılmaktadır.
(ii)
Yatırım amaçlı menkul kıymetler
Belirli olmayan bir süre için yatırım amaçlı olarak elde tutulan ve likidite ihtiyacı, faiz,
kur veya hisse senedi fiyatlarında meydana gelecek değişikliklere göre elden
çıkarılabilecek menkul kıymetler satılmaya hazır menkul kıymetler olarak
sınıflandırılmıştır. Şirket yönetimi, bu tür menkul kıymetlerin sınıflandırmasını alım
tarihinde yapmaktadır.
13
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
Satılmaya hazır menkul kıymetler, ilk alım tarihlerinde maliyet değerleriyle finansal
tablolara yansıtılmaktadır. Satılmaya hazır borçlanma senetleri bilanço tarihi itibarıyla
borsa değerleri ile veya indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle gösterilmek suretiyle gerçeğe
uygun değerleriyle finansal tablolara yansıtılmaktadır. Gerçeğe uygun değerlerde
meydana gelen tüm değişikliklerin etkisi özkaynaklar altında muhasebeleştirilir. Bu tür
varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde geçici olmayan bir değer düşüklüğünün
saptanması halinde, bu tür değer düşüklüklerinin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Bu menkul kıymetler elden çıkarıldığı zaman birikmiş gerçeğe uygun değer düzeltmeleri
gelir tablosuna transfer edilmektedir.
Yatırım amaçlı menkul kıymetleri elde tutarken kazanılan faizler faiz geliri olarak
finansal tablolara yansıtılmaktadır. Temettü alacakları ise ayrı olarak temettü gelirleri
şeklinde finansal tablolarda gösterilmektedir.
Tüm yatırım amaçlı
yansıtılmaktadır.
(iii)
menkul
kıymetler
teslim tarihlerinde
finansal
tablolara
Satım ve geri alım anlaşmaları
Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler (“repo”) finansal tablolara yansıtılır ve
karşı tarafa olan yükümlülük müşterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak
kaydıyla alınan menkul kıymetler (“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç
iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet eden kısmının ters repoların maliyetine
eklenmesi suretiyle kasa ve bankalardan alacaklar hesabına ters repo alacakları olarak
kaydedilir.
(e)
Kur değişiminin etkileri
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan; yabancı para
cinsinden olan parasal varlık ve borçlar ise, yıl sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
alış kurundan Türk parasına çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi
sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler, ilgili yılın gelir tablosuna dahil edilmiştir.
(f)
Hisse başına kazanç
UMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen
işletmeler hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem
görmediğinden dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.
(g)
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço
tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir (Dipnot 25).
14
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
(h)
Finansal kiralamalar (Şirket’in “kiralayan” olduğu durumlar)
Şirket, finansal kiralama yoluyla elde ettiği varlıklarını “Gerçeğe uygun değeri ile kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas almak suretiyle kaydetmektedir. Finansal
kiralama yoluyla edinilen varlıklar maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu
varlıklar faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal
kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar bilançoda “Finansal kiralama işlemlerinden
borçlar” kaleminde gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri gelir
tablolarına yansıtılmaktadır.
(ı)
İlişkili taraflar
Bu finansal tablolarda, Şirket’in ortakları ve Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı sermaye
ilişkisinde bulunan kuruluşlar, Şirket üst düzey yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve
kendileri tarafından kontrol edilen veya önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler “ilişkili
taraflar” olarak kabul edilir (Dipnot 22).
(i)
Ertelenmiş vergiler
Ertelenmiş vergi, yükümlülük metodu ile finansal raporlamaya uygun hazırlanmış olan varlık ve
borçların defter değeri ile bu varlık ve borçların vergi matrahı arasındaki zamanlama farkları
üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmiş verginin hesaplanmasında yürürlükte olan vergi
oranları kullanılmaktadır.
Ertelenmiş vergi alacak ve borçları, Şirket’in geçmişteki durumu bunların gerçekleştiğini
gösterdiği ve gelecekte de böyle devam etmesi beklendiği için kayıtlara alınmıştır (Dipnot 20).
(j)
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket'in kanuni bir zorunluluğu olarak Türk İş Kanunu’nun
gerektirdiği şekilde hesaplanmakta ve Şirket çalışanlarının en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak
emekliye ayrılması, ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağırılması veya vefatı
durumunda hak kazanılan kıdem tazminatının bugünkü iskonto edilmiş değerini yansıtmaktadır
(Dipnot 12).
(k)
Nakit akımlarının finansal tablolara yansıtılması
Nakit akım tablolarının düzenlenmesi amacıyla, Şirket nakit ve nakit benzeri değerler olarak
kasa ve bankalardan alacakları ve orijinal vadesi üç aydan kısa vadeli olan alım satım amaçlı ve
satılmaya hazır menkul kıymetleri dikkate almıştır (Dipnot 4).
(l)
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Karşılıklar, Şirket’in hesap dönemi itibarıyla süre gelen bir yasal veya yaptırıma tabi
yükümlülüğü olması, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir ödeme ihtimalinin bulunması
ve tutar hakkında güvenilebilir bir tahmin yapılabilmesi durumunda finansal tablolara yansıtılır.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta
bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 12).
15
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
(m)
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dışındaki
vergi giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 20).
(n)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (“VİOB”) işlemleri
VİOB piyasasında işlem yapmak için verilen nakit teminatlar diğer alacaklar olarak
sınıflandırılmaktadır. Dönem içinde yapılan işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar diğer gelirler
içerisinde sınıflandırılmıştır. Açık olan işlemlerin piyasa fiyatları üzerinden değerlendirilmesi
sonucunda gelir tablosuna yansıyan değerleme farkları, ödenen komisyonlar ve kalan teminat
tutarının nemalandırılması sonucu oluşan faiz gelirleri netleştirilerek diğer alacaklar içerisinde
gösterilmiştir.
(o)
Varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal varlıklar dışındaki her varlık, bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer
kaybına dair göstergelerin varlığı açısından incelenir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini yerine
koyma değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Yerine koyma değeri, varlığın net
satış değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın
sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü
sonundaki satış değerinin toplamının bugünkü değeridir.
E.
ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da
açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu
tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden
farklılık gösterebilir.
3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup’un ana faaliyet konusu aracılık hizmetleri sunmak ve hizmet sunduğu tek bölge Türkiye
olduğundan 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ayrıca bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.
4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.854.103
21.480.689
43.244
22.355.980
23.334.792
22.399.224
Banka
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar (*)
(*)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
(31 Aralık 2012: %8,10)’dır.
TL
vadeli
16
mevduatların
ağırlıklı
ortalama
faizi
%9,66
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı)
Banka mevduatlarının 2.506.283 TL (31 Aralık 2012: 10.102 TL) tutarındaki kısmı müşterilere ait
olup Grup’un hesaplarında tutulmaktadır. Bu tutarın karşılığı pasifte ticari borçlar içerisindeki
müşterilere borçlar altında yer almaktadır.
Grup’un 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında nakit ve nakit
benzeri değerler hazır değerler ile menkul kıymetlerin toplamından faiz tahakkukları düşülerek
gösterilmektedir:
31 Aralık 2013
Nakit ve nakit benzerleri
Müşteri varlıkları (-)
Faiz tahakkukları (-)
31 Aralık 2012
23.334.792
(2.506.283)
(110.185)
22.399.224
(10.102)
(69.980)
20.718.324
22.319.142
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
34.945.743
7.126.152
1.164.940
2.817.769
358.440
1.716.424
43.236.835
4.892.633
5 - FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa vadeli finansal yatırımlar:
Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan
finansal varlıklar
Özel sektör tahvil ve bonoları
Borsaya kote hisse senetleri
Devlet tahvilleri ve hazine bonoları
Devlet tahvilleri ve hazine bonolarının ortalama faiz oranı %9,47 (31 Aralık 2012: % 5,73)’dir. Özel
sektör tahvil ve bonolarının ortalama faiz oranı %12,03 (31 Aralık 2012: %8,15)’tür.
Uzun vadeli finansal yatırımlar:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
159.711
8
-
159.719
-
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Borsa İstanbul A.Ş. (*)
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.
(*)
Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 4 Temmuz 2013 tarihli ve 2013/17 sayılı toplantısında, Borsa
İstanbul A.Ş. (C) Grubu ortaklık paylarından 15.971.094 adet payın Şirket’e bedelsiz olarak
devredilmesine karar verilmiştir.
17
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6 - KISA VADELİ BORÇLANMALAR
Banka kredileri (*)
Borsa Para Piyasası’na borçlar (**)
3
aydan
kısa
olup
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
67.215.803
15.003.047
4.065.273
34.705.340
82.218.850
38.770.613
(*)
Banka kredilerinin vadeleri
(31 Aralık 2012: %5,90)’dir.
ağırlıklı
ortalama
faiz
oranı
%8,47
(**)
Borsa Para Piyasası’na borçların vadeleri 3 aydan kısa olup ağırlıklı ortalama faiz oranı %7,31
(31 Aralık 2012: %5,54)’dir.
7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
25.485.218
12.571.835
6.788.427
757.431
127.918
70.620
1.750
7.213
3.224.939
385.468
217.602
48.861
68.245
33
33.238.577
16.516.983
6.788.427
3.268.662
811.122
127.918
3.224.939
1.250.426
304.138
217.602
10.996.129
4.997.105
Kısa vadeli ticari alacaklar:
Kredili müşterilerden alacaklar
Müşteriler adına vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri takas merkezlerinden alacaklar
Müşterilerden alacaklar
Ödünç menkul kıymetler için verilen nakit teminatlar
Yatırım fonu yönetim ücreti
Danışmanlık ve komisyon bedeli
Diğer ticari alacaklar
Kısa vadeli ticari borçlar:
Müşteri adına vadeli işlemler ve opsiyon
borsası sözleşmelerinden borçlar
Müşterilere borçlar (*)
Satıcılar
Ödünç menkul kıymetler için alınan teminatlar
(*)
Grup’un 666.862 TL (31 Aralık 2012: 1.068.510 TL) tutarında müşteriler ile yapılan repo işlemleri ve
2.506.283 TL (31 Aralık 2012: 10.102 TL) tutarında banka mevduatları bulunmaktadır.
18
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %61,47 oranında iştirak ettiği Alternatif Yatırım Ortaklığı
A.Ş.’yi (“AYO”) özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmiştir (31 Aralık 2012: %61,46). Özkaynak
yönteminin uygulanmasında, AYO’nun bilanço tarihi itibarıyla sınırlı denetimden geçmiş finansal
tabloları kullanılmıştır. AYO’nun 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla taşınan değeri 19.077.120 TL
(31 Aralık 2012: 28.168.887 TL)’dir.
31 Aralık 2013
İştirak Tutarı Ortaklık Payı
TL
%
31 Aralık 2012
İştirak Tutarı Ortaklık Payı
TL
%
İştirakteki yatırımın borsa değeri:
Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş.
18.342.270
18.342.270
61,47
18.066.468
61,46
18.066.468
İştirakteki yatırımın finansal verileri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
31.312.322
16.976
46.165.259
22.917
Toplam varlıklar
31.329.298
46.188.176
Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar
253.907
40.803
31.034.588
357.062
908
45.830.206
Toplam yükümlükler ve özkaynaklar
31.329.298
46.188.176
10.208
4.629.040
Net dönem karı
Grup’un elindeki AYO hisselerinin tamamına yakını Borsa İstanbul A.Ş.’den alınmıştır.
AYO’ nun çıkarılmış sermayesini temsil eden hisseler A Grubu ve B Grubu hisseler olmak üzere iki
gruba ayrılmıştır. A Grubu hisseler 898.661 adet, B Grubu hisseler ise 21.369.352 adettir. Grup’un
sermayesinin %95,95’i halka açıktır. A grubu hisseler Yönetim Kurulu’na üye seçiminde imtiyaza
sahiptir. Yönetim Kurulu üye seçiminde A grubu her bir hisse sahibine 100 oy hakkı, B grubu her
hisse sahibine 1 oy hakkı verir. A grubu hisselerin tamamı Alternatifbank A.Ş.’ye aittir. Dolayısıyla
Grup, AYO’ da kontrol sahibi olmamakla birlikte hali hazırdaki AYO’ nun yönetim kurulu yapısı
gereği AYO üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır.
Grup, AYO’daki % 61,47 paya tekabül eden 13.688.261,56 TL nominal değerli B grubu hisselerinin
satışı veya likide edilmesi için Alternatifbank A.Ş. ile birlikte hareket etmek üzere çalışmalara
başlamıştır.
19
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
9 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
750.561
1.750
847
578.396
3.267
753.158
581.663
21.705
1.669
21.705
1.669
689.352
15.147
292.380
8.930
704.499
301.310
Diğer Maddi
Varlıklar
Toplam
Kısa vadeli diğer alacaklar:
Verilen depozito ve teminatlar
Satıcı avansları
Personele verilen avanslar
Uzun vadeli diğer alacaklar:
Verilen depozito ve teminatlar
Kısa vadeli diğer borçlar:
Ödenecek vergi harç ve borçlar
Personele borçlar
10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
Makine ve
Teçhizat
Demirbaşlar
31 Aralık 2012
Net defter değeri, 1 Ocak 2012
İlaveler
Çıkışlar, (net) (-)
Amortisman gideri (-)
Net defter değeri
Maliyet
Birikmiş amortisman (-)
Net defter değeri
418.849
93.536
(115.017)
112.751
11.928
(27.520)
156.533
(36.058)
688.133
105.464
(178.595)
397.368
97.159
120.475
615.002
2.201.362
(1.803.994)
697.173
(600.014)
4.307.674
(4.187.199)
7.206.209
(6.591.207)
397.368
97.159
120.475
615.002
397.368
318.984
(2.671)
(144.539)
97.159
124.012
(35.287)
120.475
211.628
(41.667)
615.002
654.624
(2.671)
(221.493)
569.142
185.884
290.436
31 Aralık 2013
Net defter değeri, 1 Ocak 2013
İlaveler
Çıkışlar, (net) (-)
Amortisman gideri (-)
Net defter değeri
Maliyet
Birikmiş amortisman (-)
Net defter değeri
2.515.382
(1.946.240)
821.185
(635.301)
569.142
185.884
4.519.302
(4.228.866)
290.436
1.045.462
7.855.869
(6.810.407)
1.045.462
Maddi duran varlıkların kayıtlı net defter değeri yaklaşık olarak gerçeğe uygun değerini
yansıtmaktadır.
20
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
1 Ocak 2012
Maliyet
Birikmiş itfa payları (-)
3.105.856
(2.986.332)
Net defter değeri
119.524
1 Ocak 2013
Maliyet
Birikmiş itfa payları (-)
Net defter değeri
Çıkışlar
İlaveler
36.578
(70.585)
-
(34.007)
-
85.517
Çıkışlar
31 Aralık 2013
İlaveler
3.142.434
(3.056.917)
85.517
31 Aralık 2012
67.143
(65.122)
-
2.021
-
3.142.434
(3.056.917)
3.209.577
(3.122.039)
87.538
Maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı net defter değeri yaklaşık olarak gerçeğe uygun değerini
yansıtmaktadır.
12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
(a)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket tarafından açılan çeşitli alacak davalarının tutarı 900.000
TL (31 Aralık 2012: 900.000 TL)’dir. Bununla birlikte Şirket tarafından Beyoğlu Vergi Dairesi
Müdürlüğü’ne, 2008 yılı mali zararının 787.942 TL değil 1.644.655 TL gerçekleşmesi gerektiği
ile ilgili dava Şirket lehine sonuçlanmış ilgili söz konusu dava bu rapor tarihi itibarıyla temyiz
aşamasındadır.
Beyoğlu Vergi Dairesi 2005 yılı kurum kazancından indirilebilecek bağış tutarının tesbiti ile
ilgili olarak Şirketimize ilave 7.919 TL kurumlar vergisi tarh edilmiş ve 11.879 TL vergi ziyaı
cezası kesilmiştir. Şirket lehine sonuçlanmış ilgili söz konusu dava bu rapor tarihi itibarıyla
temyiz aşamasındadır.
(b)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Grup’un bankalardan alarak çeşitli kurumlara
genellikle hisse senedi, tahvil ve vadeli işlem yapma, borsa para piyasası, açığa satış ve ödünç
işlemlerine yönelik vermiş olduğu teminat mektubu ve teminat senetlerinin dökümü aşağıdaki
gibidir:
Verilen teminat mektupları
(c)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
101.238.826
58.193.076
101.238.826
58.193.076
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup’un nazım hesaplarında müşterilere ait 663.476.778 TL
nominal değerde hisse senedi (31 Aralık 2012: 904.031.852 TL), 27.867.630 adet yatırım
fonları katılma belgeleriyle (31 Aralık 2012: 18.446.572 adet), 1.363.377 TL nominal değerde
devlet tahvili (31 Aralık 2012: 1.427.722 TL) ve 7.455.000 TL nominal değerde özel sektör
tahvil ve bonoları 34.626.801 TL (31 Aralık 2012: 38.458 TL) bulunmaktadır.
Ayrıca, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup’un nazım hesaplarında müşterilere ait 812.716
ABD Doları ve 220 Euro döviz (31 Aralık 2012: 5.380 ABD Doları - 217 Euro), 3.326 adet
vadeli işlem sözleşmesi (31 Aralık 2012: 2.696), 131.073 TL nominal değerde aracı kuruluş
varantları bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 9.432 TL), 7.365.771 adet opsiyon sözleşmesi
(31 Aralık 2012:bulunmamaktadır) ve 470.000 TL nominal değerde vadeli işlem piyasası gayri
nakdi teminatları (31 Aralık 2012: 38.650 TL ) bulunmaktadır.
21
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
(d)
Çalışanlara sağlanan faydalar:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
349.600
275.790
349.600
275.790
229.508
221.608
229.508
221.608
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar:
Kullanılmamış izinler karşılığı
Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalar:
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır:
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya
emekli olan 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58
yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra
emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 1 Ocak 2014 tarihi
itibarıyla 3.438 TL (1 Ocak 2013: 3.129 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
UMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme
yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıştır:
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı (%)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3,49
81,11
2,48
82,57
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış
gerçek oranı gösterir.
22
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Dönem başı bakiyesi
Aktüeryal (kayıp)/kazanç
Ek fayda ödemeleri
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatı tutarı (-)
(e)
31 Aralık 2012
221.608
24.041
36.783
12.128
11.274
(76.326)
179.202
52.078
9.654
20.699
4.465
(44.490)
229.508
221.608
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
24.865
-
24.865
-
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
193.664
132.206
193.664
132.206
9.516
129.457
9.516
129.457
39.259
24.834
70.354
4.462
64.093
74.816
40.956
31.794
40.956
31.794
Diğer kısa vadeli karşılıklar:
Borç karşılıkları
13 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Peşin ödenmiş giderler:
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar:
Peşin ödenen vergiler
Diğer dönen varlıklar:
Gelir tahakkukları
Diğer
Kısa vadeli diğer yükümlülükler:
Gider tahakkukları
23
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14 - ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
Grup’un ödenmiş sermayesi 8.500.000 TL (31 Aralık 2012: 8.500.000 TL) olup her biri 1 TL nominal
değerli 8.500.000 (31 Aralık 2012: 8.500.000) adet hisseye bölünmüştür.
Grup’un 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları
tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar
Alternatifbank A.Ş.
Diğer
Sermaye düzeltme farkları
Ödenmiş sermaye
31 Aralık 2013
TL
Pay %
31 Aralık 2012
TL
Pay %
8.500.000
-
100,00
-
8.499.728
272
99,99
0,01
8.500.000
100,00
8.500.000
100,00
4.808.749
4.808.749
13.308.749
13.308.749
Sermaye düzeltme farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona
göre düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade
eder.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, Grup’un ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerinin tutarı 1.322.152 TL
(31 Aralık 2012: 1.322.152 TL)’dir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler:
Birinci tertip yasal yedekler
İkinci tertip yasal yedekler
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
24
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
581.839
740.313
581.839
740.313
1.322.152
1.322.152
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
15 - HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Satışlar
Özel tahvil satışları
Hisse senedi satışları
Devlet tahvili ve hazine bonosu satışları
Hizmetler
Hisse senedi işlemleri aracılık komisyonu
VOB işlemleri aracılık komisyonu
Halka arz aracılık komisyonları
Fon yönetim ücreti gelirleri
Portföy yönetim ücreti gelirleri
Yatırım danışmanlığı gelirleri
Diğer komisyon ve gelirler
Hizmet gelirlerinden indirimler (-)
Acentelere ödenen komisyonlar
Müşterilere komisyon iadeleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Müşterilerden alınan faiz gelirleri
Temerrüt faizleri
64.454.013
44.910.106
13.847.946
5.695.961
8.832.901
3.746.592
1.851.612
1.675.087
786.256
47.449
725.905
(314.971)
(222.920)
(92.051)
3.530.308
3.094.627
435.681
18.785.273
2.244.078
11.031.006
5.510.189
7.712.942
3.553.971
1.661.716
494.384
541.345
153.729
787.218
520.579
(1.599)
(1.599)
2.001.346
1.768.138
233.208
Hasılat
76.502.251
28.497.962
(63.955.200)
(44.504.476)
(13.752.140)
(5.698.584)
(18.469.693)
(2.244.045)
(10.801.764)
(5.423.884)
12.547.051
10.028.269
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
411.256
90.067
87.830
29.258
17.713
171.845
251.280
74.573
57.740
59.843
18.364
149.816
807.969
611.616
Satışların maliyeti (-)
Özel tahvil satışlarının maliyeti (-)
Hisse senedi satışlarının maliyetleri (-)
Devlet tahvili ve hazine bonosu satışlarının maliyeti (-)
Brüt kar
16 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Pazarlama, satış dağıtım giderleri
VİOB borsa payı
Üyelik aidat gider ve katkı payı
Hisse senedi işlem payları
Sabit getirili menkul kıymet işlem payları ve tescil ücretleri
Takas ve saklama giderleri
Diğer pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
25
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16 - NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (Devamı)
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
6.699.395
1.020.439
819.451
800.866
746.775
420.327
286.615
312.966
951.147
4.951.061
873.961
645.642
309.774
552.985
324.072
249.180
230.323
775.860
12.057.981
8.912.858
5.650.714
554.973
179.481
145.667
136.697
31.863
4.161.367
425.683
141.827
119.745
59.579
42.860
6.699.395
4.951.061
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
177.098
159.711
83.211
54.409
79.542
420.020
133.951
24.446
5.240
24.446
5.240
Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Haberleşme ve enformasyon giderleri
Danışmanlık ve denetim giderleri
Vergi ve harç giderleri
Kira gideri
Araç kiralama giderleri
Amortisman gideri ve itfa payları
Bina yönetim giderleri
Diğer genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Maaş ve ücretler
SSK ve işsizlik sigortası işveren payı
Özel sağlık sigorta gideri
Yemek gideri
Kıdem tazminatı ve izin karşılığı
Diğer giderler
17 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER
Diğer faaliyet gelirleri
Damga vergisi geliri
Borsa İstanbul A.Ş. bedelsiz hisse devri
Diğer
Diğer faaliyet giderleri
Diğer
26
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18 - FİNANSAL GELİRLER
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
1.432.822
788.255
488.392
45.543
1.423
31.449
780.054
380.349
11.291
18.515
66.856
2.787.884
1.257.065
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
4.350.168
322.627
208.147
66.340
1.580
1.624.980
10.320
111.145
312.763
275
4.948.862
2.059.483
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Tahakkuk eden kurumlar vergisi
Peşin ödenen vergiler
1.325.626
204.983
-
Vergi varlığı/yükümlülüğü, net
1.120.643
-
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Banka mevduatları faiz geliri
DİBS faiz gelirleri
Menkul kıymet değer artışı
Temettü gelirleri
Repo işlemlerinden alınan faizler
Diğer faiz gelirleri
19 - FİNANSAL GİDERLER
Faiz giderleri
Menkul kıymet değer düşüklüğü
Teminat mektubu komisyon giderleri
Repo faiz gideri
Diğer
20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Cari yıl vergi gideri
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri)
27
1.325.626
85.260
(21.005)
1.410.886
(21.005)
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Cari yıl vergi gideri ile Şirket’in yasal vergi oranı kullanılarak hesaplanan teorik vergi giderinin
mutabakatı:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Vergi öncesi (zarar)/kar
(2.113.036)
4.714.892
%20 vergi oranı ile oluşan teorik vergi gideri/geliri
İlaveler
Vergiden muaf gelirler
(422.607)
1.906.258
(72.765)
942.978
134.296
(1.098.279)
Cari yıl vergi gideri/(geliri)
1.410.886
(21.005)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere,
21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı için % 20 (2012: %20)’dir. Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi,
vergi yasalarında yer alan istisna iştirak kazançları istisnası gibi ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından temettüler stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri % 15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye
ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda
bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i,
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle
özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber,
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
28
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
20 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Ertelenmiş vergiler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
217.897
(24.924)
283.292
(9.872)
Ertelenmiş vergi varlıkları, net
192.973
273.420
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Tebliğ ve Vergi Usul
Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate
alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran % 20 (31 Aralık 2012: % 20)’dir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Birikmiş Ertelenmiş vergi
geçici
varlıkları/
farklar yükümlülükleri
Kullanılmayan izin ve
kıdem tazminatı karşılığı
Menkul kıymet değerleme farkı
Vergiden indirilebilir zararlar
Dava karşılığı
Diğer
31 Aralık 2012
Birikmiş Ertelenmiş vergi
geçici
varlıkları/
farklar yükümlülükleri
579.108
253.725
231.914
15.887
8.850
115.822
50.745
46.383
3.177
1.770
497.398
919.061
-
99.480
183.812
-
1.089.484
217.897
1.416.459
283.292
Maddi ve maddi olmayan varlıklar
vergi matrahı ile kayıtlı değer farkı
Menkul kıymet değerleme farkı
124.623
-
24.924
-
39.689
9.670
7.938
1.934
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
124.623
24.924
49.359
9.872
Ertelenmiş vergi varlıkları, net
964.861
192.973
1.367.100
273.420
Ertelenmiş vergi varlıkları
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket’in bağlı ortaklığı olan Alternatif Portföy Yönetimi A.Ş.’nin mali
zararları ve son indirim tarihleri aşağıdaki gibidir:
2013
İndirilebilir
geçmiş yıl zararları
Son
indirim tarihi
231.914
31 Aralık 2018
231.914
29
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ
UMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler
hisse başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden
dolayı, ekli finansal tablolarda hisse başına kazanç/zarar hesaplanmamıştır.
22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla bakiyeler aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.310.238
6.305.002
1.310.238
6.305.002
70.620
48.861
1.750
7.213
68.245
35
79.583
117.141
81.531
78.809
70.257
11.003
160.340
81.260
İlişkili kuruluşlardaki mevduatlar:
Alternatifbank A.Ş.
İlişkili taraflardan alacaklar:
Alternatifbank A.Ş. Yatırım Fonları
Yatırım fonu yönetim ücreti
Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş
Danışmanlık ve komisyon bedeli alacakları
Diğer
İlişkili taraflara borçlar:
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.
Danışmanlık ve kira borçları
Diğer
30
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI Devamı
b)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan gelirler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
153.509
547.540
153.509
547.540
1.341.664
856.199
2.272.189
575.016
2.197.863
2.847.205
İlişkili taraflardan faiz gelirleri:
Alternatifbank A.Ş.
İlişkili taraflardan hizmet gelirleri:
Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Alternatifbank A.Ş. Yatırım Fonları
c)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilgili şirketlere ödenen hizmet giderleri
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
338.180
291.256
338.180
291.256
276.093
1.287
276.093
1.287
İlişkili taraflardan hizmet giderleri:
Alternatifbank A.Ş.
İlişkili taraflardan faiz giderleri:
Alternatifbank A.Ş.
d)
Yönetim kuruluna ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler:
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari
dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.506.034 TL (31 Aralık 2012:
774.367 TL)’dir.
31
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
Grup faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz
oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan
risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali
performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
i.
Kredi riski açıklamaları
Grup’un kredi riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Ticari alacaklar, Grup
yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve
uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
31 Aralık 2013
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
(Dipnot 24) (Dipnot 7) (Dipnot 24)
(Dipnot 9)
Raporlama tarihi
itibarıyla maruz kalınan
azami riski
Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı
(*)
79.583 33.158.994
-
774.863
23.334.792 43.396.554
79.583 33.158.994
-
774.863
23.334.792 43.396.554
Bankalar mevduatı tutarının içinde ilişkili taraf olan Alternatifbank A.Ş.’deki 1.310.238 TL mevduat bulunmaktadır.
31 Aralık 2012
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf
(Dipnot 24) (Dipnot 7) (Dipnot 24)
(Dipnot 9)
Raporlama tarihi
itibarıyla maruz kalınan
azami riski
Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü
- Net değerin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı
(*)
Bankalardaki
Finansal
Mevduat (*) Yatırımlar
(Dipnot 4) (Dipnot 5)
Bankalardaki
Finansal
Mevduat (*) Yatırımlar
(Dipnot 4) (Dipnot 5)
117.141 16.399.842
-
583.332
22.399.224
4.892.633
117.141 16.399.842
-
583.332
22.399.224
4.892.633
Bankalar mevduatı tutarının içinde ilişkili taraf olan Alternatifbank A.Ş.’deki 6.305.002 TL mevduat bulunmaktadır.
Yukarıdaki tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan
unsurlar dikkate alınmamıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Grup’un portföyünde bulunan gerçeğe
uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıkların 1.164.940 TL (31 Aralık 2012:
1.716.424 TL)’si T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet tahvillerinden oluşmaktadır.
32
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23 -
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
ii.
Likidite riskine ilişkin açıklamalar
Likidite riski, Grup’un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu
doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup
yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için
yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Grup’un türev finansal yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türev niteliğinde olmayan finansal
yükümlülüklerin 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla indirgenmemiş nakit akımlarının sözleşme
sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2013
3 ay 1 -3 ay
1 yıl
1 - 5 yıl
arası
arası
arası
Defter
değeri
1 aya
kadar
Finansal borçlar
82.218.850
Ticari borçlar
10.996.129
Diğer borçlar
704.499
Borç karşılıkları
24.865
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 40.956
82.237.700
-
4.207.702
704.499
24.865
40.956
-
Toplam yükümlülükler
82.237.700
4.978.022
-
93.985.299
Vadesiz
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
-
6.788.427
-
82.237.700
10.996.129
704.499
24.865
40.956
-
6.788.427
94.004.149
Vadesiz
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
31 Aralık 2012
3 ay 1 -3 ay
1 yıl
1 - 5 yıl
arası
arası
arası
Defter
değeri
1 aya
kadar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yüküml.
38.770.613
4.997.105
301.310
31.794
38.776.608
-
1.772.166
301.310
31.794
-
-
3.224.939
-
38.776.608
4.997.105
301.310
31.794
Toplam yükümlülükler
44.100.822
38.776.608
2.105.270
-
-
3.224.939
44.106.817
iii.
Piyasa riski açıklamaları
Döviz Pozisyonu Riski
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıklar ve borçların
orijinal bakiyeleri ve toplam TL karşılıkları aşağıdaki gibidir:
TL
Karşılığı
31 Aralık 2013
ABD
Doları
Avro
TL
Karşılığı
31 Aralık 2012
ABD
Doları
Avro
Ticari alacaklar
Parasal finansal
varlıklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam varlıklar
-
-
-
-
-
-
22.156
10.381
-
20.793
11.665
-
Toplam yükümlülükler 22.156
10.381
-
20.793
11.665
-
(10.381)
-
(20.793)
(11.665)
-
Ticari borçlar
Net yabancı
para varlıklar
(22.156)
33
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
23 -
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Aşağıdaki tablo, Grup’un ABD Dolarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir. Bu
tutarlar ABD Doları’nın, TL karşısında %10 oranında değer artışının/azalışının gelir tablosundaki
etkisini ifade eder. Bu analiz sırasında tüm değişkenlerin özellikle faiz oranlarının sabit kalacağı
varsayılmıştır.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
(2.216)
(2.079)
Toplam
(2.216)
(2.079)
Faiz Pozisyonu Riski
Faiz oranı değişikliklerinin Grup varlık ve yükümlülüklerine etkisi faiz oranı riski ile ifade edilir. Bu
risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle
yönetilmektedir.
Değişken faizli finansal araçlar:
Finansal varlıklar
- Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan varlıklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
28.487.441
122.112
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla TL para cinsinden olan faiz 1 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer
tüm değişkenler sabit kalsaydı vergi öncesi kar 424.854 TL (31 Aralık 2012: 6.325 TL) azalacak veya
432.107 TL (31 Aralık 2012: 6.442 TL) artacaktı.
Fiyat Riski
Grup’un bilançosunda gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlık olarak
sınıfladığı hisse senetlerinin tümü İMKB’de işlem görmektedir. Grup’un analizlere göre İMKB
endeksinde % 10 oranında artış/azalış durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla
Grup’un vergi öncesi karında 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 712.615 TL (31 Aralık 2012: 35.845 TL)
artış/azalış oluşmaktadır.
ii.
Sermaye yönetimi
Grup, sermayesini portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini en düşük seviyeye indirerek yönetmeye
çalışmaktadır. Her işletme gibi Grup’un esas amacı ortaklarına değer katmak, portföyün değerini
korumaya ve artırmaya çalışmaktır. Bu katma değeri sağlayabilmek için yüksek getirili menkul
kıymetlere ve diğer yatırım araçlarına yatırım yapar, finansal piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin
gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
34
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24 - FİNANSAL ARAÇLAR
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen
işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği
değerdir.
Grup, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri
ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini
değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların
göstergesi olamaz.
Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe
uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
Finansal aktifler:
Kasa ve bankalardan alacaklar ve diğer finansal aktifler dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen
finansal aktiflerin gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları ve muhtemel zararların önemsiz
miktarda olabileceği düşünülerek defter değerlerine yaklaştığı öngörülmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar ve satılmaya hazır menkul
kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır.
Finansal pasifler:
Kısa vadeli olmaları sebebiyle parasal pasiflerin gerçeğe uygun değerlerinin defter değerlerine
yaklaştığı varsayılmaktadır.
Grup’un finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
Gerçeğe
uygun değeri
Kayıtlı değeri
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Finansal borçlar
23.334.792
43.396.554
82.218.850
23.334.792
43.396.554
82.218.850
31 Aralık 2012
Gerçeğe
uygun değeri
Kayıtlı değeri
22.399.224
4.892.633
38.770.613
22.399.224
4.892.633
38.770.613
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
•
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmektedir.
•
İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci
seviyede belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen
fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmektedir.
•
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmektedir.
35
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24 - FİNANSAL ARAÇLAR Devamı
Bilançoda gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal varlıklar için kullanılan gerçeğe uygun değer
seviyeleri belirlenmesi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Özel sektör tahvil ve bonoları
Hisse senetleri
Devlet tahvilleri ve hazine bonoları
31 Aralık 2012
Özel sektör tahvil ve bonoları
Devlet tahvilleri ve hazine bonoları
Hisse senetleri
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
34.945.743
7.126.152
1.164.940
-
-
43.236.835
-
-
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
2.817.769
1.716.424
358.440
-
-
4.892.633
-
-
25 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
36
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26 - FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Sermaye yönetimi ve sermaye yeterliliği gereklilikleri
Şirket, SPK’nın Seri: V No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin
Esaslar Tebliği’ne (“Tebliğ Seri: V No: 34”) uygun olarak sermayesini tanımlamakta ve
yönetmektedir. Söz konusu Tebliğ’e göre aracı kurumların öz sermayesi, Tebliğ Seri: V No: 34’te
getirilen değerleme hükümleri çerçevesinde, değerleme günü itibarıyla hazırlanmış bilançolarında yer
alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların
yer aldığı grubu oluşturur. Tebliğ Seri: V No: 34 hükümlerine göre aracı kurumların alım satım
aracılığı faaliyeti için sahip olmaları gereken öz sermaye tutarı 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren
dönem için 845.000 TL (1 Ocak - 31 Aralık 2012: 832.000 TL) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, aracı
kurumlar yapılan her bir sermaye piyasası faaliyeti için öz sermayelerini aşağıda belirtilen oranlarda
artırmak zorundadırlar. Bu kapsamda Şirket için toplam öz sermaye tutarı 2.120.000 TL (31 Aralık
2012: 2.087.000 TL)’dir.
a)
Halka arza aracılık faaliyeti için, alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken öz
sermaye tutarının % 50’si,
b)
Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı faaliyeti için, alım satım
aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken öz sermaye tutarının % 50’si,
c)
Portföy yöneticiliği faaliyeti için, alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken öz
sermaye tutarının % 40’ı,
d)
Yatırım danışmanlığı faaliyeti için, alım satım aracılığı faaliyeti için sahip olunması gereken öz
sermaye tutarının % 10’u,
Tebliğ Seri: V No: 34’ün 4. maddesine göre aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanı, Tebliğ Seri: V
No: 34’ün 3. maddesi uyarınca hesaplanan öz sermayelerinden Maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların net tutarı, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenler hariç olmak üzere,
değer düşüklüğü karşılığı ve sermaye taahhütleri düşüldükten sonra kalan finansal duran varlıklar ve
diğer duran varlıklar ile müşteri sıfatı ile olsa dahi, personelden, ortaklardan, iştiraklerden, bağlı
ortaklıklardan ve sermaye, yönetim ve denetim açısından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili
bulunulan kişi ve kurumlardan olan teminatsız alacaklar ile bu kişi ve kurumlar tarafından ihraç
edilmiş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçları
tutarlarının indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder.
Tebliğ Seri: V No: 34’ün 8. maddesine göre aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları, sahip
oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari öz sermayeleri, Tebliğ Seri: V No: 34’de anılan risk
karşılıkları ve değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri, kalemlerinin herhangi
birinden az olamaz.
Şirket, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilgili sermaye yeterlilikleri gerekliliklerini
yerine getirmektedir.
37
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
26 - FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR (Devamı)
Fon yönetimi faaliyetine ilişkin işlem ve açıklamalar
Grup, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde kurulan 5 adet (31 Aralık 2012: 6 adet) yatırım fonunun
yöneticiliğini yapmaktadır. Bu faaliyetten fon yönetim ücreti elde etmektedir. 31 Aralık tarihinde sona
eren yılda fonlardan elde edilen fon yönetim ücreti gelirlerinin toplamı 786.256 TL
(31 Aralık 2012: 541.345 TL)’dir.
Günlük fon yönetim komisyonu oranları ve fon toplam değerleri aşağıdaki gibidir:
Fonun Adı
31 Aralık 2013
Yönetim komisyon
Fon toplam
oranları %
değerleri
Alternatifbank A.Ş. B Tipi
Likit Fon
Alternatifbank A.Ş. Özel Sektör
Odaklı Tahvil ve Bono Fonu
Alternatifbank A.Ş. A Tipi
Değişken Yatırım Fonu
Alternatifbank A.Ş. A Tipi
Hisse Senedi Fonu
Alternatifbank A.Ş. B Tipi
Değişken Yatırım Fonu
Alternatifbank A.Ş. A Tipi
Anadolu Grubu Özel Fon
31 Aralık 2012
Yönetim komisyon
Fon toplam
oranları %
değerleri
0,003
54.967.403
0,003
39.675.188
0,00137
4.501.274
0,010
618.528
0,010
3.367.937
0,010
363.313
0,010
2.598.474
0,010
1.224.618
0,005
632.986
0,005
528.395
-
-
0,010
1.550.836
Toplam Yatırım Fonları
66.068.074
43.960.878
Alternatifbank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu adı Alternatifbank A.Ş.Özel Sektör Odaklı Tahvil ve
Bono Fonu olarak değiştirilmiştir.
SPK’nın 2 Ağustos 2013 tarihli 2013/26 sayılı haftalık bülteninde Alternatifbank A.Ş.’nin kurucusu
olduğu Şirket’in yöneticisi olduğu A Tipi Anadolu Grubu Özel Fonu’nun tasfiye edilmesine izin
verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır. 22 Ekim 2013 tarihi itibarıyla; A Tipi Anadolu Grubu Özel
Fonu’nun tasfiye olmuştur.
Dolaylı ortak değişikliğine ilişkin açıklamalar
Şirket’in hakim ortağı Alternatifbank A.Ş. hisselerinin %70,84 kısmının, hisseleri elinde bulunduran
ana ortak Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve onun iştirak etmiş olduğu şirketler ile, dolaylı
ortaklarından Özilhan Sınai ve Ticaret A.Ş. tarafından Commercial Bank of Qatar’a (“CBQ”)
satılmasına ilişkin olarak, Alternatifbank A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Alternatif Yatırım A.Ş.'deki dolaylı
sahipliğinin de CBQ’ya geçişine ilişkin SPK onayı, SPK’nın 2 Temmuz 2013 tarih 32992422.2991002/7088 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Bu çerçevede Alternatifbank A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin
hakim ortak Anadolu Grubu şirketleri tarafından Katar sermayeli CBQ’a satışı 18 Temmuz 2013
tarihinde tamamlanmış olup ilgili hisse devri aynı gün itibariyle gerçekleştirilmiştir.
…………………….
38
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
324 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content