Altı vagon park üstü kavşak Altı vagon park üstü kavşak Altı vagon

*92%-/1#5-:)12%1
!."$:$*$&
www.sondakikagazetesi.com
686376,6:+593
-31:929,63&
Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Zolan yerel seçimler sonrası ilk kez Pamukkale ve
Merkezefendi ilçelerine bağlı mahallelerin muhtarları ile biraraya geldi
2#'2-1&$2- !UQUPUWT=MUWHKJKWTRUWTR2
ATRTWCTQWHGQKSW<VQHVW9FJFNIU>TQ7TSWNKQKMK
4,1+0WHGQKMRKPKQBW+VSVRTEVHJGSWTRUWTRATRT
>UQWLFQRFWLVRUCUW4,[email protected]
SKMVQVHOWPVW-$BW9KWNGSKRVQRVWTRATRTW4,1+07
STSWAUSURWMFPFQRUQTWTRUWPUWCUSTMRUWPU
CVDRVSLOJVWAU=UCTRTQHTSTEBW0L6VTJUW>TEMULRUQTST
PUWCTEW<[email protected]$SGNLVW>TEMULWCTQTMRUQTWGRKILKQKRMKILKQBW9K
[email protected]<UW:VEVQWPVWPV>TRWGR2
MVNWFEUQUWS?CULWHTHLUMTWTRUW=VROIVSW<UW>UQ
PVTMW>VEOQWGRVSWVQNVPVIRVQOMOEW<VQBW%USVEU
>TEMULRUQTSTWPUW4USTERTW9FJFNIU>TQW9URUPTJU2
HTWJFQFLFJGQBW4USTERT7STSW>UQWSGNLVHOSVWCK
NGSKPVWPVWCTEW>TEMULW<[email protected]
0/)2.+1(*02
19 Mayıs 2014 Pazartesi
"&.2%02', [email protected]
[email protected]:QVDVW<UQUSW&ULT>W*VSLVR;
GRVJOSWIGNKSKW>VRUSWFEUQTSPUSWVLVMVPOBW*VSLVR
5#[email protected]=ONLODOMPVWTRNWGSV
CVNVQPOMBW'@VNLVWTIWNVEVHOWGRKQ;WLVIWPFIUQW?RFQB
.VSTWC?JRUWIUJRUQW>U:WVNROMVWAURTQPTBW0RNWULV:LV
EVLUSWURCTHUHTSUWCVNVQPOM;W=ONLOWMOWPTJUBW'SK
[email protected]>VLRVQPOMBW9KWPU6VW;$WHVVLWJGRKSKWA?2
[email protected]=ONLO5WPUPTB
"!"! "!"!
!" !"!
Soma'daki maden ocağında hayatını kaybeden işçilerden 29 yaşındaki
İsmail Coşkun'un hayat hikayesi gözleri yaşarttı. Faciadan beş gün önce
doğacak oğlunun biberon ve bezini alan Coşkun, oğluna "Berkay" ismini
koyacaktı. Ancak, hasta hasta işe giden Coşkun, hayallerine kavuşamadı
"&.2%02', [email protected]>VJVLOSOWNVJCUPUSWTI=TRUQPUSW"
JVIOSPVNTW0HMVTRW%[email protected]@[email protected];WPGDKM
MVHQV6RVQOSOWPFIFSUQUNWNGRKSPVNTWJVQVJVWQVDMUS;WJU<MTJUHTSTSWNU2
[email protected]%GINKS;
VDVCUJTSTSWNGRKSPV;WMVPUSPUWLVIWPFIMUHTWSUPUSTJRUWJVQVWGRPKDKSK;
NUSPTHTSUW5PGNLGQVWA?HLUQ;WCTQNV=WAFSWTIUWATLMU5WPUPTDTSTWT6VPUWUPUQUN;
54GDKMKW=GNWPFIFSPFBW9?CQUNW>VHLVRODOWSUPUSTJRUWWAFSWQV:GQ
VRMOILOBW)TPUMUPTDTWAFSRUQWT=TSWMVVIOSPVSWNUHTSLTWJV:ORMVMVHOWT=TS
PGNLGQVWATLMUPTDTSTWVSRVLLO5WIUNRTSPUWNGSKILKBW
&#' -% [email protected];
[email protected]=VROIMVJV
[email protected]:W%GINKS;WVDVCUJTSTSWPV>[email protected]
JUQTSPUWWVJW=VROIMVHOSVWQVDMUSW"WAFSRFNWHTAGQLVW:QTMTWJVLOQPONRVQO
T=TSWNOEPODOSO;W?6NUJRUWMVPUSUWATQPTDTSTWVSRVLLOBW9VCVW#VRTRW%GINKSWTHU
PTDUQWGDRKSKSWTIHTEWGRPKDKSVWPTNNVLTW=UNUQUN;W5([email protected]?S2
PUQMUMWPTDUQWGDRKMKBW)?SPUQMUMBBBW8VMVM;[email protected]
VQLONBW8GQKSKMWPV>TWGRHVWA?SPUQMUMBW1GDVSWUNMUNWJUQTMWA?SPUQ2
MUM5WIUNRTSPUWNGSKILKBWW0/)2.+1*02
"! "!"! " 20/-12,2+-02 HVDWNKQLKRVSWNVEOWKHLVHOW(U>MULW3RT
4TS=UQ;WVJSOWMUHVTPUW=VROILODOWURUNLQTNWLUNSTHJUSTWVQNVPVIO
,QAFSW1TPVR/OSW- [email protected]<UW:VSGJRVWTRATRTWVMTQRUQTST
[email protected]?SRUMWVROSMVPODOSOWH?JRUPTBW(UHVTWVQNVPVIO
URUNLQTNWLUNSTHJUSTW,QAFSW1TPVR/TSWVSRVLLONRVQOSOWVNLVQVSW
*'/:
-33-71
'' :8'27'5%'&
.,1 #1/--/,*-,- JVSOWCVIOSPVNTW-B
[email protected]:HVMOSPVNTW883W)VJQTMUSNKR
37JUWVTLW*VMVRLOW8KERVHOWVQVETRUQTSTSWHVLOIO
T:LVRWUPTRPTBW*VMVRLOW8KERVHO7SOWTIRULUS
9UITNLVIW,[email protected]<EVLW4UMTQW<UWTI
VPVMOW0CQV>TMW9VDOI/OS;WNVMKGJKSPVWHVLOIV
J?SURTNWLU:NTWGRKIMVHOWFEUQTSUWVROMPVS
<VEAU=LTNRUQTWT6VPUWUPTRTJGQBW"WP?SFM
CFJFNRFDFSPUW W:VQHURPUSWGRKIVSWVQVETSTS;
#GMVW4VRJV/SOSPVWCKRKSMVHOWPGDVWHU<UQRUQT
VJVDVWNVRPOQMOILOBWW0/)2.+1(*02
1251
/9(1#+39
.".!
%454&
" !"" 2$+#.2 <UW1GHJVRW)F<USRTNW9VNVSO
&VQKNW*URTN;[email protected]
>VJVLOSOWNVJCUPUSRUQTSWJVNOSRVQOSVWCTQWPU2
6VJVWMV>[email protected]
[email protected]?JRUPTBW9VNVSW*URTN;
?RFMWVJRODOWCVDRVSMVHOWTRUWTRATRTWLUNSTN
PFEUJPUW=VROIMVRVQOSWHFQPFDFSFWCURTQLUQUN;
5#T=CTQWIVQLVWCVDROWNVRMVNHOEOSWIU>TL
JVNOSRVQOSVW?RFMWAURTQTWCVDRVSMVHOSOWTHLTJ2
GQKE5WPTJUWNGSKILKBWW0/)2.+1*0/
4TS=UQ;W!- [email protected]:VSGJKWLVIOMVEB7
9KSPVWCTQWJVSROIRONW<VQBW.VWCKWNVCRGWJVWPVW:VSGW:VLRVQWPUMTIB
3MTQRUQTJRUWLVQLOIMOIBW4TDUQW<VQPTJVJVWJVWPVWCTQWIUNTRPU
JV:LOQOQOEWPTJUQUNWHV<KILKQMKIRVQBW79TETMW?RFMFMFE
[email protected]/)2.+1*02
/#959266 6:15*!*&
"&.2%02',[email protected]>VJVLOSOWNVJCUPUSWTI=TRUQPUSW8KQAKL
.ORMVE7OS;[email protected]>VJVRTSTWNKQPKDKWU<UWLVIOSMVW>VEOQRONRVQOWJV:LODOW<U
[email protected]<RUQTSUW>[email protected]
<UQPTDTWCURTQLTRPTB.ORMVE7OSWUITW9UJ>VSW.ORMVE;W5,ITMRUWUSWCFJFN
THLUDTMTEW"[email protected]<TMTEPUWJVIVJVCTRMUNLTBW9KSKSWT=TS
[email protected][email protected]<UW>VSATWUIJVRVQO
[email protected]/)2.+1(*02
',/1,$$, 'RTM:TJVLW+GMTLUHT;W0EMTQ
9FJFNIU>TQW9URUPTJUHT/STSWCVIVQOROWAFQUI=THTW(U<RFL
3QON/O;W3NPUSTEW'JKSRVQOS/SPVNTW?QSUNWPV<QVSOIO
SUPUSTJRUW!&VTQ2RVJWPFRF/SUWRVJONWA?QPFBW3QON;WCK
GJKSRVQPVSWVRLOSWMVPVRJVWTRUWP?SMFILFBW8FQNTJU
AFQUIWLVQT>TSUWCKW?PFRFWAULTQPTDTWT=TSW=GNWMKLRK
GRPKDKSKWCURTQLUSW(U<RFLW3QON;W!- BW3NPUSTE
'JKSRVQO/SPVWJVIVPODOMWIVM:TJGSRKDKSWCKW?PFRRU
:UNTIMUHTWCUSTWTSVSORMVEWMKLRKWULLTWPTJUWNGSKILK
0/)2.+1(!*/
3:96:1%93568
Bucalılar, Soma’da bir
avuç kömür için canını veren madencileri unutmadı.
Buca Belediyesi Dağcılık
Kulübü tarafından organize
edilen dağ yürüyüşüne
katılanlar, birer fidan dikti ve
o fidanlara ölen madencilerin isimlerinin yazılı
olduğu künyeler astı.
Başkan Piriştina,“Soma’da
yitirdiğimiz canların
vicdanları uyandırmasını
bekliyoruz" dedi. >> 12’de
.576:09)+3:(928:4,74:890/98
'17:795--#**:"&
İzmir Büyükşehir
Büyükşehir Belediyesi,
Belediyesi, büyüyen
büyüyen metro
metro
İzmir
sistemi ve
ve genişleyen
genişleyen araç
araç filosu
filosu için
için
sistemi
Halkapınar’da
Halkapınar’da yer
yer altı
altı depolama
depolama tesisleri
tesisleri
kuracak. T
kuracak. Toplam
oplam 66 hattan
hattan oluşacak
oluşacak park
park alanında
alanında
110 vagon
vagon park
park edilebilecek.
edilebilecek. TTesislerin
esislerin içine,
içine,
110
araçların hareketli
hareketli olarak
olarak yıkanmasını
yıkanmasını sağlayacak
sağlayacak
araçların
“otomatik
“otomatik tren
tren yıkama
yıkama sistemi”
sistemi” de
de kurulacak.
kurulacak.
TTesisler,
esisler, Atatürk
Atatürk Stadı
Stadı önü
önü ile
ile Şehitler
Şehitler CaddeCaddesi’nden
si’nden başlayıp
başlayıp Osman
Osman Ünlü
Ünlü Kavşağı
Kavşağı ve
ve
Halkapınar
Halkapınar metro
metro depo
depo alanına
alanına uzanan
uzanan bölgede
bölgede
oluşturulacak.
oluşturulacak. Bu
Bu kapsamda,
kapsamda, söz
söz konusu
konusu
bölgede jeolojik
jeolojik etüt
etüt için
için sondaj
sondaj çalışmaları
çalışmaları ile
ile
bölgede
uygulama proje
proje çalışmaları
çalışmaları sürdürülüyor
sürdürülüyor
uygulama
devamı
devamı 14’te
14’te
(1,-1!(1&
/-,CVI<KQPKDKW89083+/OS
[email protected]
UHTRW.VQOW'LGMVLTNW)FPFMRF
8VSNHV<VQW&FEUHTW)FPFMW1TH2
LUMTW8VHVQOM;W4GSVSOMW<U
.VEOROMO7WTHTMRTW:QGUHTWTRU
NVLORVQVNW?SWPUDUQRUSPTQMU
HGSK=RVQOSVWA?QUW&TETNWPVROSPV
[email protected]<VHRO
(ULU>VSW,MRTN/U;WVRTW3RTM
9VQKLWLVQV6OSPVSWVRLOSW>UPTJU
UPTRPTB 0/)2.+1(!*/
SAYFA 02
SIYAH MAVI
KIRMIZI SARI
19 Mayıs 2014 Pazartesi
Şairimiz
şiirimiz
Sabit nce
AŞIK TURHANİ (HIDIR ALTAŞ)
Organ bağışının gönüllü askeri aşık turhani 1958 yılında
burdur ili çeltikci kazasının kuzköyünde doğdu. ilkokulu
kuzköyde okudu. 1962 yılı şubat ayında ilkokul ikinci
sınıfında köyün ve okulun en sevilen öğretmeni Emin
USLUERİN ÖLÜMÜYLE hayatta ilk acıyı tattı. 1966da
yine şubat ayında 6 yaşlarındaki kardeşi abdullah hakkın
rahmetine kavuştu. öğretmeninden 6 sene sonra kardeş
acısını tattı.orta okulu çeltikcide okudu. ortaokuldan sonra
burdur imam hatip lisesine girdi. orta okuldan sonra çalışmaya başladığı fırında çalışırken geçirdiği kaza nedeniyle
imam hatip lisesinde okuyamayıp yıl sonunda okuldan
ayrıldı.1978 yılında askere gitti. Acemiliği izmir
gaziemirde usta askerliği çanakkale geliboluda yaptı. tezkeresine az bir zaman kala 1979 yılında babasını kaybetti.1980 yılında akd. ünv. hastanesine hastabakıcı olarak
çalışmaya başladı. içinde yanan okuma ateşi tekrar alevlenen aşık turhani dışardan antalya sefa akın lisesini iki senede bitirdi. daha sonra Eskişehir AÖF iş idaresi
bölümünden ön lisans diploması aldı. daha sonra
hastabakıcılıktan memurluğa geçti. sırasıyla hastakabul,
arşivde ve son 16 yılında acilde görev yaptı. Hastanede
çalıştığı yıllar boyunca kronik böbrek yetmezliği hastalarına daima yakın oldu. hastalar için kurulan akd. böbrek
hastaları ve organ nakli derneğinde değişi görevlerde bulundu. böbrek yetmezliği hastalarını kendine kardeş belledi. vefat eden her hasta onu fena halde sarsmıştır. Aşık
turhaniyi en çok üzende elmalılı yusufun yaşadığı
dramdır. kardeşlerinin böbrek vermemesinden dolayı
kahrından ve üzüntüsünden vefat eden yusuf turhaniyi
çok üzmüştür. emekli oluncada hastaların acısını dindirebilmek için www. anolojide internet dünyasında ilk organ
ve kan bağışını artırmak gayretine düştü. organ ve kan
bağışı destek grubunu kurdu. Diğer gruplara çağrıda bulundu. ne yazıkki kırklada dolaşan kişilerden destek bulabildi. organ bağışında en büyük desteğide Hollandadan
yayın yapan radyoozan dan gördü.Gönlü istiyorduki organ ve kan bağışı destek grubunda yüzlerce üye olur.
Yolunuz düşerse diyaliz merkezine
Gir içeri bak böbreksiz hastalara
Solgun, bitkin ve yorgun halini
İyi bak dostum gör hallerini
Gülümsemeyi unutmuşlar hepten
Hayata küskün hallerini
Makinaya bağlı bşleklerini
Çocuklarını ve garip eşlerini
İyi bak dost gör hallerini
Yolun düşerse bir hastaneye
Gir içeri dolaş şöyle bir acili
Gelmişse yaralı bir garip insan
Solmuş benzini, bitkin halini
Yakınlarının kan için çırpınışını
İyi bak dost gör hallerini
18.09.2006 Aşık Turhani /ANTALYA
Balenin parlayan
yıldızları İstanbul'da
Dünyanın her yerinden dansçıların katılacağı "4. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması ve Festivali" için
geri sayım başladı. Bale dünyasının nefesini tuttuğu yarışma, 21-26 Haziran'da gerçekleştirilecek
21 Haziran'da Zorlu Center PSM'de
"Kont Dracula" balesiyle başlayacak festival, 22-23 Haziran'da yarışmanın "Yarı Final"i, 24 Haziran'da
Bakırköy Leyla Gencer Opera Sahnesinde "Bach Ala Turca", 25 Haziran'da "Final yarışması" ve 26 Haziran'da ise Cemal Reşit Rey Konser
Salonunda "Gala Gecesi ve Ödül
Töreni" ile sona erecek. Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin sanatsal kimliğinin vurgulanması ve dünya dans
sanatına yeni açılımlar kazandırması hedefiyle 15-19 ile 20-26 yaş
kategorilerinde kızlar ve erkekler olarak gerçekleştirilecek yarışmada 8
bin avroluk İstanbul Grand Prix
ödülü verilecek.
Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürü Prof. Rengim Gökmen, yaptığı açıklamada, yarışmaya büyük
önem verdiğini vurgulayarak, "Bu
yarışmanın dünyaya açılmak
bakımından Türk bale sanatına çok
değerli katkıları olduğuna inanıyorum. İstanbul, 21 Haziran'dan
itibaren bir kez daha dünya
balesinin kalbinin attığı yer olacak"
dedi. Balenin tamamen aşkla
yapılan ve sporculuktan çok daha
ağır çalışma temposu gerektiren bir
sanat olduğuna da dikkati çeken
Gökmen, o yüzden baleye aşkla
bağlanarak 7 yaşından 17 yaşına
kadar eğitim alan, 18'inden 33'üne
kadar mesleğini yapabilen balet ve
balerinleri çok takdir ettiğini belirtti.
Gökmen, göreve başlar başlamaz
Türkiye'de de bir bale yarışması
düzenlenmesi için yoğun çaba sarf
ettiklerini ve yarışmanın özellikle
genç dansçıları desteklemeyi amaçladığını söyleyerek, "Çok mutluyum, bu yarışma artık kendini
kanıtladı ve ilkinden itibaren Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonuna kabul edildi. Yarışmamız bale
dünyasında büyük saygı görüyor.
New York, Tokyo, Varna, Roma gibi
değerini ispatlamış yarışmaların
yanında bizim de İstanbul Bale
Yarışması ile uluslararası alanda
sanat dünyasında var olabilmek bizim için çok önemli" değerlendirmesinde bulundu. Yarışmanın
bu sene festival niteliği de
kazandığını ve önemli bale eserlerinin temsil vereceğini belirten
Gökmen, şunları dile
getirdi: "Bale
dünyasının ilgisini
çekmek ve Türkiye'de
bale sanatının geldiği noktayı tanıtmak istiyoruz çünkü bu
gerçekten övünülecek bir düzey,
gururla sergileyebileceğimiz eserlerimiz var. Bizim özellikle arzumuz
bütün müzikli sahne sanatlarında kendi ruhunu kaybetmeden
dünyanın ulaştığı tekniği kullanmak.
Bunu gerçekleştirmek için bugüne
kadar çok önemli adımlar attık. Bu
yarışmanın dünyaya açılmak
bakımından Türk bale sanatına çok
değerli katkıları olduğuna inanıyorum. İstanbul, 21 Haziran'dan
itibaren bir kez daha dünya
balesinin kalbinin attığı yer olacak."
Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan DVD elemelerinden sonra yarışmaya katılmaya hak
kazanan yarı finalistler de belirlendi. Farklı
ülkelerden
küçükler kategorisinde
yarışacak 12
dansçı ile
büyükler kategorisinde
yarışacak 20
dansçı olmak
üzere toplam
32 genç
yetenek
Teşkilatının desteğiyle gerçekleştirilen yarışmada, Irek Mukhamedov,
Julia Bocca, Vladimir Malakhov, Fabiene Cerruti, Margarita Parilla gibi
dünyanın önemli bale yıldızlarını
konuk eden yarışma kapsamında
bu yıl da birbirinden değerli isimler sahne alacak. Osmanlı
topraklarında ilk bale adımları,
II.Mahmud ve Abdülmecid
dönemlerinde "Osmanlı Devleti
Muzıkaları Umum Mürebbiyesi"
olarak görevlendirilen Giuseppe
Donizetti'nin çabalarıyla atıldı.
(AA)
Yıl: 3
. Sayı: 921 . 19 Mayıs 2014 Pazartesi
Sahibi
Saykar Basın Yayın Gaz. Mat. Kır. San. ve Tic. A.Ş. adına
Eflatun SAYGILI
zorlu bir
maratona
başlayacak. Yarışma genç dansçılara,
sadece bir yarışma ortamında değil, aynı zamanda
dünyanın önde gelen dansçılarından seçilen jürinin
tecrübelerinden faydalanma,
vizyonlarını ve sanatlarını
geliştirecek bir okul ortamında bulunma fırsatı da veriyor.
Uluslararası Türk Kültürü
Yazı İşleri MüdürüYayın Sahibi Temsilcisi
Azime MOLLA
Haber Müdürü
Gülseren KUMRU
Sayfa Editörü
Nur Gülmez BEL
Salih ASLAN
Denizli Temsilcisi
Sedat KAYA
05326601776
[email protected]
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Fikret DAĞTEKİN
İdari Merkez
Şehit Fethi Bey Cad. Kızılkanat
İş Merkezi 45/803
Gümrük - Konak / İZMİR
Tel: 0232 425 26 10 (Pbx)
0232 425 26 10
Mail:
[email protected]
Dağıtım: Hakkı SARIÖZ
Yayın türü:
Yerel
Basıldığı Yer
Star Medya Yayıncılık A.Ş Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı
Eski Beton Taş Tesisleri İçi No: 29 Gaziemir / İZMİR
Tel: 0232 251 76 32
SON DAKİKA Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir
SAYFA 3
SONDAKiKA GAZETESİ >>
3 ASAYiŞ
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
19
17Mayıs
Şubat2014
2013Pazartesi
Perşembe
Avukat bile tutmamış
Soma faciası kapsamında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişiyle de adliyede
görüştüğünü ifade eden CHP Manisa Milletvekili Özel, gözaltı sayısının ise 19 olduğu söyledi
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel,
Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden
faciasıyla ilgili gözaltına alınan Soma Holding İşletme Müdürü Akın Çelik, Güvenlik
Uzmanları Selçuk Demirci, Yalçın Erdoğan,
Türkiye Kömür İşletmeleri Müessese
Müdür Yardımcısı Ali Ulu ve işletme
müdürünün altında çalışan mühendis Ertan Ersoy'un savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle
mahkemeye sevk edildiğini söyledi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişiyle de adliyede görüştüğünü ifade eden
Özel, emniyetteki gözaltı sayısının ise 13
olduğu bilgisini verdi. Özel, Soma Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ın ise
gözaltında olup olmadığını bilmediğini
açıkladı. Tutuklama istemiyle mahkemeye
sevk edilen şüphelilerden Ali Ulu dışındaki
4 kişinin avukatı olmadığını ifade eden
Özel, "Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu
gereğince avukat görevlendirilmiş. Soma'daki avukatlar bunun etik olmayacağını belirttiği için avukat görevlendirilmesi Akhisar'dan yapılmış. Bunun ne manaya geldiğini avukatlar da bilmiyorlar. Ben de anlayamadım. İşletme Müdürü Akın Çelik'e bunu
sorduğunu işletmenin avukat
görevlendirmediğini, kendi avukatının da
İstanbul'da olduğunu, trafikten gelemediğini, Soma'dan da avukat bulma yoluna
gitmediğini söyledi.
Normal şartlarda böylesi güçlü bir
müessesinin avukat görevlendirmemesi, kendisine avukat tutamayacak durumda
olanların 5 yıl ve daha fazla ceza gerektiren
suçlarda devlet tarafından avukat sağlanması uygulamasına gidilmesi gerçekten
enteresan bir durum. Bunu kişilerin kendilerine sorduğumda açıkçası cevap vermekten kaçındalar." dedi.
Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Alp Gürkan'ın nerede olduğunu bilmediğini
belirten Özel, emniyet müdürlüğünde 13
gözaltı olduğunu, birazdan onlarında adliyeye sevk edileceklerini, Gürkan'ın onların
arasında olmadığını belirtti. Özel, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişiyle bizzat görüştüğünü, hakim önünde ifade vermeyi beklediklerini dile getirdi.
İşletme Müdürü Akın Çelik'le görüşmesi
sırasında kendisine, 'Dünya madencilik tarihinde görülmemiş bir kazayla karşılaştıklarını ve kendilerinin kusuru olmadığını,
kusurunu ispatlarlarsa ceza verilebileceğini' söylediğini belirten Özel, kamuoyundaki
iddiaların tamamını sorduğunu, iddiayı dile
getirenlere kızarak cevaplar verdiğini, kimseyi suçlamadığını, şirketin dışındaki
bütün kamuoyunu suçladığını belirtti. Özel,
Hafriyat kamyonu
otomobile çarparak
kanala uçtu: 4 yaralı
Çekmeköy'de aşırı sürat nedeniyle kontrolünü kaybeden
hafriyat kamyonu, karşı yönden
gelen otomobile çarptıktan sonra kanala uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada, kabin içerisine
sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uzun süren
çalışması sonucu kurtarılarak
hastaneye sevk edildi.
Kaza, Şile Otoyolu'nun 19. kilometresi Kazakçeşme Mevkii'nde meydana geldi. İddialara
göre, Şile yönünden İstanbul istikametine yüksüz olarak seyreden Vural Bıyık yönetimindeki
34 GZ 0478 plakalı hafriyat
kamyonu aşırı süratli seyrettiği
yolda kontrolünü kaybetti.
Savrulan kamyon orta refüjü de
aşarak karşı yönden gelen ve
içerisinde 5 kişinin bulunduğu
06 LGL 36 plakalı otomobile ön
kısmından çarptı. Hızını alamayan kamyon karşı yöndeki
kanalın içine yan yatarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişiden 3'ü yaralandı. Yaralılar çevredeki işçiler
ve yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden
çıkartılarak olay yerine gelen
ambulanslarla hastaneye sevk
edildi. Ağır şekilde yaralanan ve
kamyonun sürücü kabini
içerisinde sıkışan sürücü
Bıyık'ın kurtarılması için de olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesini sıkıştığı yerde
yaptıkları Bıyık, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalış-
çalışan şahıs, trenin gelmesi üzerine dengesini kaybetti. Şahıs,
köprüden düşerek, hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde SincanKayaş banliyö seferlerinin
yapıldığı Mamak ilçesi Saime
Kadın köprüsü üzerinde meydana
geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde banliyö trenlerinin güzergahı olan Saime Kadın Köprüsü
üzerinde yürüyen emekli bekçi
Şenel Çevik (61), o sırada Kayaş
yönünden gelen banliyö trenini
gördü. Paniğe kapılan Çevik, rayların yan tarafına düştü. Kalkmaya
çalışan Çevik, trenin hızının da etk-
Soma'daki faciayla ilgili
19 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağı faciası ile ilgili Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin üst düzey yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına
alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı
Bekir Şahiner'in yürüttüğü ve 28 savcının
görev aldığı soruşturmada bir yandan ocakta inceleme yapılıyor, diğer yandan ifadeler alınıyor. Aralarında Soma Kömür
İşletmeleri AŞ'nin üst düzey yöneticilerinin
de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Gözaltı işlemi yapılan bazı kişilerin emniyetteki ifade verme işlemleri devam ediyor. Manisa Valisi Abdurrahman Savaş,
maden kazasıyla ilgili mağdur, müşteki ve
tanık ifadelerinin tamamlandığını belirterek, "Şüpheli sıfatıyla 19 kişi gözaltında
bulunduruluyor. 5 kişinin ise yine şüpheli
sıfatıyla ifadelerinin alınmasına devam
ediliyor." dedi. Adliye çevresinde önlem
alan güvenlik güçleri ise içeri giriş çıkışa
izin vermiyor. Manisa'nın Soma ilçesinde
13 Mayıs'ta meydana gelen maden faciasında 301 kişi ölmüş, 486 kişi maden ocağından sağ çıkarılmıştı.
(CİHAN)
ması sonucu sıkıştığı yerden
yaralı olarak kurtarıldı. Bıyık
ambulansa konularak hastaneye
sevk edildi.
Bu arada kamyonun çarpması
sonucu hurdaya dönen otomobilin motorunun yerinden
çıkarak otomobilin yanında durması ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Kazayı gören vatandaşlar ise
hafriyat kamyonunun aşırı
süratli ilerlediğini ve kontrolünü
kaybederek karşı şeride geçtikten sonra önce otomobile çarptığını daha sonra da kanalın
içine girdiğini söyledi. Bazı
vatandaşlar da pazar günleri
birçok işyerinin kapalı olma
zorunluluğu varken hafriyat
kamyonlarına da tatil günlerinde
çalışma yasağı getirilmesi
gerektiğini söyledi.
Kaza nedeniyle Şile yönünde
durma noktasına gelen trafik
akışı kazaya karışan araçların
çekilmesiyle tekrar normala
döndü. Jandarma ekipleri kasayla ilgili araştırma başlattı. (CİHAN)
Treni görüp dengesini
kaybeden şahıs, köprüden
düşerek hayatını kaybetti
Başkentte tren raylarının bulunduğu köprü üzerinde yürümeye
Çelik'in moralinin bozuk olduğunu gözlemlediğini de anlattı.
isiyle dengesini kaybederek, köprüden aşağı düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından polise ve sağlık
ekiplerine haber verildi. Sağlık
ekiplerinin müdahalesine cevap
vermeyen Çevik, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yerini şerit
içine alarak güvenlik önlemi aldı.
Bir süre sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri inceleme
yaptı. İnceleme sonrasında hayatını
kaybeden Çevik, Ankara Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
(CİHAN)
Maganda kurşunuyla
hayatını kaybeden
genç kız son
yolculuğuna uğurlandı
Sakarya’da evinde maganda kurşununa kurban
giden 26 yaşındaki Berna Kurtuldu son yolculuğuna uğurlandı. Genç kız, Karaçam köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra
Karaçam aile mezarlığında 12 yıl önce vefat eden
babasının yanına defnedildi. Kurtuldu’nun annesi
Nadire Kurtuldu, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı
döktü. Bu arada aile yakınları basın mensuplarını
cenazeden görüntü almamaları konusunda uyarıda
bulundu.
Önceki gece Adapazarı İdealkent Sitesi’nde
meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen
Ümit Yıldırım (37), rastgele ateş etmiş, mermilerden birisi 10 numaralı binanın zemin katında oturan
ve o esnada odasında bulunan Berna Kurtuldu’nun
alnına isabet ederek genç kızın ölümüne sebep olmuştu. Zanlı Ümit Yıldırım, tutuklanarak cezaevine
gönderildi. (CİHAN)
Kaçak sigara
taşıyan araç kaza
yapınca yakalandı
Gaziantep’te polisin dur ihtarına uymayan
bir araç, trafiği birbirine kattı. Yaklaşık yarım
saat süren kovalamaca sonucu araç kaza yapınca yakalanabildi. Jandarmanın polise, kaçak
sigara bulunduğunu ihbar ettiği araçtaki iki kişi
gözaltına alındı.
Kilis istikametinden Gaziantep’e doğru seyir
halinde olan 27 UU 969 plakalı araç,
Güneykent Mahallesi’nde dur ihtarına uymadı.
İçinde kolilerle kaçak sigaranın taşındığı bilgisini alan polis araç durmayınca takibe
başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca polisten
kaçan araç, Türkmenler Caddesi’nde kaza
yapınca yakalandı. Aracın içerisinde bulunan iki kişi kapıları kilitleyip inmek istemeyince,
emniyet ekipleri camı kırarak şüphelileri indirdi. Araçta yapılan incelemede arka koltukta kolilere doldurulan kaçak sigaraların bulunduğu
görüldü. Yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(CİHAN)
Evinde "maganda
kurşunuyla"
ölen kadın,
toprağa verildi
Evinde "maganda kurşunuyla"
ölen kadın, toprağa verildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabancayla rastgele ateş açılması sonucu
hayatını kaybeden 26 yaşındaki Berna
Kurtuldu, Geyve ilçesinde defnedildi
Adapazarı ilçesinde tabancayla rastgele ateş
açılması sonucu evinde başına isabet eden
kurşunla kaldırıldığı hastanede ölen 26 yaşındaki Berna Kurtuldu'nun cenazesi, Geyve
ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsi
işleminin ardından Kurtuldu'nun cenazesi,
yakınları tarafından Karaçam Merkez
Camisi'ne getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden anne Nedime
Kurtuldu güçlükle ayakta durdu, merhumenin
arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Kurtuldu'nun cenazesi, namazın ardından
Karaçam Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Kurtuldu'nun yakınları ile
müşteri temsilcisi olarak çalıştığı şirketteki mesai arkadaşları katıldı.
Korucuk Mahallesi İdeal Kent Sitesi'nde
ikamet eden Ümit Y'nin (37) tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Berna Kurtuldu, evinde
başına isabet eden mermiyle ağır yaralanmış,
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Güvenlik görevlileriyle saldırganı etkisiz
hale getirmeye çalışırken çıkan arbedede site
yöneticisi Ali Yalın, elinden vurularak yaralanmıştı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
(AA)
Teröristler, Diyarbakır'da iki kardeşi zorla kaçırmaya çalıştı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kıyıköy Mahallesi'ne gelen silahlı altı bölücü terör
örgütü mensubunun, mahallede ikamet
eden iki kardeşi evlerinden zorla götürmeye teşebbüs ettiği bildirildi. Olayda üç
vatandaşın yaralandığı, birinin ise hayati
tehlikesi bulunduğu ifade edildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan
açıklamada, evde bulunan aile fertlerinin
direnç gösterdiği ve çıkan arbede üzerine
bölücü terör örgütü mensuplarınca
şahıslara sokak ortasında uzun namlulu
silahlarla saldırı düzenlendiği vurgulandı.
Açıklamada, "Yapılan saldırı sonucu üç
vatandaşımız yaralanmış olup, birinin
hayati tehlikesi bulunmaktadır. Bölücü
terör örgütü mensupları, saldırı sonrası
mahalleden kaçarak uzaklaşmıştır. Yaralı
şahıslar saat 01.20'de, 112 Acil Servis'e
ait iki ambulans ile Lice Devlet Hastane-
si'ne, müteakiben Diyarbakır/Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
sevk edilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma
Komutanlığı'nca; Lice Cumhuriyet
Savcılığı'nın talimatıyla gerekli incelemelere başlamıştır." denildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de bir
bölücü terör örgütü mensubu, 6'ncı
Hudut Tabur / Dağlıca Ana Üs Bölgesine
silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu.
Teslim olan terörist ile yapılan ilk
mülakatında, "Kato Dağı'nda eğitim
aldığını, Kalaşnikof piyade tüfeği, Biksi
ve RPG-7 roketatar silahı kullandığını, Irak'ın kuzeyine geçmediğini, örgütte hayat şartları zor olduğundan kaçtığını"
beyan ettiği bildirildi. Cumhuriyet
savcılığı adli tahkikata devam ediyor.
(CİHAN)
19 Mayıs 2014 Pazartesi
Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tarakçı:"Arayan kişiye hangi firmadan aradığı, firma bilgilerinin hangi kanallardan teyit edilebileceği sorulmalı. Arayan numarayı ve firmayı gerekiyorsa telefonla ulaşılarak ya da internetten kontrol ettikten sonra alışveriş tamamlanmalı"dedi
Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Yönetim
Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, telefonla
ürün tanıtımı ve alışverişlerdeki
dolandırıcılık olaylarına karşı, vatandaşların
arayan firma bilgilerini telefon ve internetten
kontrol ederek alışverişlerini tamamlanması
önerisinde bulunarak, "Eğer bir ürün
alınacaksa, kapıda teslimat esnasında
ödeme alternatifleri tercih edilmeli. Bu
şekilde dolandırılmanın önüne büyük
ölçüde geçilebilir" dedi.AA muhabirinin
sorularını yanıtlayan Tarakçı, son günlerde
artan telefon dolandırıcılığı, buna karşı
alınan önlemler ve vatandaşın dikkat etmesi
gereken konularla ilgili bilgi verdi.Son günlerde artan telefon dolandırıcılığı haberlerini
tüm kamuoyu gibi çağrı merkezi sektörünün de üzüntüyle takip ettiğini belirten
Tarakçı, "Bu tip çetelerin telefonu araç olarak kullanmaları gerekçesiyle, ülkemizde
hem ekonomiye hem de istihdama çok
önemli katkılar sağlayan çağrı merkezi sektörü ile birlikte anılmaları son derece yanlış,
üzücü ve rahatsız edici bir durumdur.
Dolandırıcıların telefon mecrasını kullanıyor
olmaları, maalesef toplumda, 'Bazı çağrı
merkezleri dolandırıcılık yapıyor' algısı
yaratıyor. Oysa bu yapıları çağrı merkezi olarak adlandırmamak gerekiyor. Bunlara ancak 'telefon mecrasını kullanan
dolandırıcılar' diyebiliriz" diye
konuştu.Çağrı merkezi sektörünün gelinen
noktada özellikle Anadolu şehirlerinin
ekonomisine yıllık ortalama 500 milyon lira
değer yaratan bir sektör konumuna
eriştiğini anlatan Tarakçı, "Sektör, yatırım
yapılan bölgede yaratılan ekosistem ile o
bölgenin ekonomisine yedi kat fazla hareket
kazandıran, sağladığı 70 bin istihdam ile
ülkemizin en stratejik ve değerli sektörlerinden biridir. Günlük hayatta da
vatandaşın birçok ihtiyacında hayatını
kolaylaştıran oldukça önemli bir yere sahip-
tir" bilgisini verdi.Tüm vatandaşların yeni
ürünlerden haberdar olmasının son derece
normal olduğunu belirten Tarakçı,
istismarcılara karşı da dikkatli olunması
gerektiğini dile getirdi. Tarakçı, şöyle devam
etti:"Vatandaşlarımız elbette ihtiyaçları olan,
yararlanabilecekleri, ilgilendikleri hizmet ve
ürünlerle ilgili tekliflerden, bilgilendirmelerden ve tanıtım mesajlarından haberdar olmak isterler. Günümüz koşullarında bu hem
ticaretin canlanması hem de vatandaşların
ihtiyaçlarının daha hızlı ve kolay şekilde
görülmesi adına önem kazanıyor. Burada
vatandaşların güvenli bir hizmet alıp
almadıklarından emin olmaları için şu
soruların cevaplarından emin olmalılar.
Arayan taraf gerçekten bir ürün ya da
hizmet sunuyor mu, bu ürün veya hizmet,
güvenli koşullarda sunuluyor mu ve bu firma, güvenilir bir firma mı?"Vatandaşların kendisine gelen bir aramayı nasıl
değerlendirmesi gerektiğini anlatan Tarakçı,
"Bu gibi durumlarda öncelikle arayan firmayla daha önceden bir alışveriş ilişkisi
olup olmadığına dikkat edilmeli, eğer daha
önceden alışveriş yapılan bir markaysa ve
numarası tanınıyorsa güvenli bir alışveriş
yapılabileceği varsayılabilir. Eğer daha
önceden alışveriş yapılmayan bir kurum
arıyorsa, mutlaka kişisel bilgilere ne şekilde
ulaştıkları sorulmalı.
Eğer karşıdaki 'müşteri temsilcisi', kişisel
bilgilere ne şekilde ulaştığını net bir şekilde
açıklayamıyorsa, dikkatli olmak gerekiyor"
ifadelerini kullandı.Arayan kişinin yaptığı
teklifin cazip gelmesi durumunda, teyit
sürecinin başlaması gerektiğini söyleyen
Tarakçı, "Eğer teklif yine de cazip geliyorsa,
arayan kişiye hangi firmadan aradığı, firma
bilgilerinin hangi kanallardan teyit
edilebileceği sorulmalı. Arayan numarayı ve
firmayı gerekiyorsa telefonla ulaşılarak ya
da internetten kontrol ettikten sonra
alışveriş tamamlanmalı. Eğer bir ürün
%&$"$(''' (&$&
%% ("$('#''&('''#(
AK Parti MKYK Üyesi Bolat: "İsviçre'de başarılı bir Türk toplumu yaşıyor ve MÜSİAD,
İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik gelişmeleri için çalışmalar yapacak" dedi
[email protected]?RU:EU2MTKPTONU.ROQR;SQSQ
1,6:2.U:F?SCORU0TELTQNU%RFHOU#NITLAU86GKT7MTLS
LTOMREPROSKS<SQUJTQPTONQMTUGPMH;HKH<HU5SFFRIISOKRL
SCSQUBSOUJTOMNKULTK=TQJTFNUBTEPTIINL8UMRMS>:F?SCOR7QSQ
DOS5UER5OSQMRAU1,6:2.U:F?SCORUEHBRFSULHOHPHEU=TQRPS
MD<RQPRQMS>U.GOSQIUIRP7MRUMD<[email protected]BRMRQ
[email protected]
?RUFGQOTFNQMTUMTU:FISLPTPU1TOENUGLHQMH>U$TQRPSQUTCNPNE
LGQHEKTFNQNUJT=TQU%RFHOU#[email protected]
:[email protected]=TQU+DOLUSEUTMTKPTONQNAULDCDLU?RUGOIT
[email protected]
GPMH;HQHULTJMRIIS>8:F?SCOR7MRLSU1,6:2.7NQ
JT=NPTQKTFNUSPRUSP9SPSUJT=IN;NKN<USPLUIG=PTQINMT
[email protected]<NQUJG;HQPH;HUBS<RU9DCU?ROMS8UMSJRQ
#NITLAU86GKT7MTLSULTOMREPROSKS<SQUJTQPTONQMT
GPMH;HKH<HU5SFFRIISOKRLUSCSQUBSOUJTOMNKULTK=TQJTFN
BTEPTIINL>U:QETPPT5U5TJNOPTOTU?RFSPRUGPHO8US3TMRPROSQS
LHPPTQMN>+DOLSJR7QSQU0ROQU0DJDLRPCSFSU+TQHU6DKROUSFR
6GKTUSCSQUBDJDLRPCSPSLIRUTQKTUI4ORQSUMD<RQPRMSLPROSQS
?RUIT<SJRUMR3IROSUTCINLPTONQNUS3TMRURIIS>[email protected]
+DOLSJRUSCSQUMR;SPUSQFTQPNLUSCSQUBDJDLUBSOUIOTRMS>U+DOLSJR
[email protected]>:F?SCOR7JSU+DOL
IG=PHKHQHQULGQHKHQHQUJDLFRLUGPMH;HUBSOUDPLRUGPTOTL
MR;ROPRQMSORQU6DKROAU80HOTMTUCGLUBTETONUSEUTMTKPTONKN<
?TOAUCGLUBDJDLUSKLTQPTOU?TO>U#GLULDCDLUBSOUDPLRUTKT
CGLU<RQ9SQUBSOUDPLR>U1,6:[email protected]
SEU?TO>U#GLUBTETONPNUSEUTMTKPTONKN<U?TOUBHOTMTU?RUHKTONK
BHQPTONQUFTJNPTONU4QDKD<[email protected]
MSJRULGQHEIH>U2'U$TOISU1' 'UDJRFSUKROU0GPTIUSFR
8:F?SCOR7MRUBTETONUBSOU+DOLUIG=PHKH
JTENJGOU?RU1,6:2.AU:F?SCOR7MR
JTETJTQU?TITQMTEPTONKN<NQ
RLGQGKSLU9RPSEKRPROSUSCSQ
[email protected]
MRMS>0GPTIAUDPLRMRUTCNPNEN
T;[email protected]
EHBRQSQU+DOLSJRUSPR
FSJTFSAURLGQGKSLA
LDPIDORPUSPSELSPROSQSQ
[email protected]
[email protected];SQSUF4JPRMS>[email protected];[email protected];SQU4QRKSQRU?R
SEUFT;PN;NQTUMSLLTISUCRLKSEISOU?RUKR?<HTIPTONUITKUGPTOTL
HJ9HPTKTU?RUMRUKDRJJSMRPROSUITKUGPTOTLUHJ9HPTKT
QGLITFNQMTUBHQMTQUFGQOTFNUSCSQUSQETPPT5UBSOUM4QDK
[email protected]>0GPTIA
86GOHKPHPTONQUGOITJTUCNLTONPKTFNQNUHKHIURMSJGOH<>
:QETPPT5U9RORLPSUMD<[email protected]
MRMS>:F?SCOR7MRLSU+DOLUSEUTMTKPTONQTUFRFPRQRQU0GPTIA
86TLNQUGPTULSUBDJDJD=ULDCDPKRJSQAUB4PDQRORLU5R=
LDCDPKRU?RUJGLUGPKTUGPKHEIHO8UMSJR
LGQHEIH>2?OH=TUQD3HFHQHQUJTEPTQMN;NQT
MSLLTISUCRLRQU0GPTIAU8SOLRIUFT5S=PROS
JTEPTQNJGOAUESOLRIPROUMRUJTEPTQNJGO>U6T5S=PROSQSQUKSOTFCNFNUGPKTJTQUESOLRIPROPR
+DOLSJR7MRLSUBRQ<ROU4<RPPSLPROU94FIRORQ
3SOKTPTOPTUR?PSPSLUJT=INOTBSPSOFSQS<8UMRMS>:LISFTMSU'TPLNQKTUTL3NU:'
4QRISKU'HOHPHU0TELTQNUKROU%S5TM
TOMTQUSFRU8,PLRKS<[email protected]
[email protected]
MHOHKMT8UMRMS>U81,6:2.7NQU:F?SCOR7MR
IRELSPTIPTQMNONPKNEUGPKTFNQMTQUKRKQHQSJRIUMHJMH;HQHULTJMRMRQUTOMTQA
8RKURLGQGKSFSU5RKUMRUJTETKUFITQMTOMN
JDLFRLUBSOUMD<RJMRUGPTQU:F?SCOR7MRAU1,6:2.7NQ
3TTPSJRIIRUGPKTFNQNQU4QRKPSUGPMH;HQHUMDEDQDJGOHK8US3TMRPROSQSULHPPTQMN>1,6:2.U 4QRISKU'HOHPHUDJRFS
2P=ROU!FRQUMRU8:F?SCORU1,6:2.7NQULHOHPHEHQTU!LSK
)(/&7IRUBTEPTMNL>U0H9DQUSPLUSEUTMTKPTONKN<PTUITQNEKT
IG=PTQINFNQNUJT=INL>U2;HFIGFUTJNQMTUTCNPNENKN<[email protected];N<>
1,6:2.7NU:F?SCOR7MRULHOH=UCGLUMT5TU9RQSEULSIPRPROR
[email protected]<8UMRMS>[email protected]
SP9SPSUMRU!FRQAU8KTONKUIR<U<TKTQMTUFRBR=PROSUTJMNQPN;T
HPTENO8US3TMRFSQSULHPPTQMN>[email protected]=PTQINQNQUJT=NPMN;N
[email protected]ROUSCSQUJTOMNKUFTQMN;NULHOHPMHU?RUDPLRMR
[email protected]
RIKRPROSUSFIRQMS>1,6:2.U:F?SCORUEHBRFSQSQUORFKSUTCNPNE
I4ORQSUT;[email protected]>U
alınacaksa, kapıda teslimat esnasında
ödeme alternatifleri tercih edilmeli. Bu
şekilde dolandırılmanın önüne büyük
ölçüde geçilebilir" diye konuştu.Bu tip
vakaların sadece çağrı merkezleri için değil,
diğer tüm iş alanlarında da yaşanabildiğine
dikkati çeken Tarakçı, "Vatandaşlarımızın
yüz yüze ya da internet aracılığıyla karşı
karşıya olduğu hizmet-ürün sağlayıcılarla
olan alışverişinde dikkat ettiği hususlara
aynı şekilde telefonda da dikkat etmesi
gerektiğini söyleyebilirim. Diğer yandan
konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hem
tüketicileri hem de sektörleri koruyacak
şekilde hayata geçirilmesini de gerekli
bulduğumuzu ifade edebilirim"
değerlendirmesini yaptı.Tarakçı, Çağrı
Merkezleri Derneği'nin, kişisel bilgilerin
gizliliği, mesafeli satışlarda güvenli alışveriş
ve izinli pazarlama konularında, ilgili devlet
kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalıştığını
söyledi. Günümüzde teknolojik gelişmelerin
her türlü hizmete uzaktan erişime imkan
tanıdığını hatırlatan Tarakçı,
"Vatandaşlarımızın bu olanaktan huzurlu ve
güvenli bir şekilde yararlanması için projeler geliştiriyoruz. İhtiyaç duyulan yasal
düzenlemelerin hem vatandaşları hem de
onlara hizmet sunan sektörleri koruyarak
hayata geçirilmesi için önerilerimizi ve
görülşlerimizi yetkili kurumlarla paylaştık,
paylaşmaya da devam edeceğiz" bilgisini
verdi. Bu tarz olayların sektörü olumsuz
etkilediğini anlatan Tarakçı, "Karşımıza iki
sorun çıkarmaktadır. Birincisi,
vatandaşlarımız, kendilerini bilgilendirme,
tanıtım ya da satış amaçlı arayan çağrı
merkezleriyle dolandırıcıları ayırt edememekteler ve bu tip talihsiz vakaların
yaşanması söz konusu olmaktadır. İkincisi
ise, çağrı merkezi sektörü olarak bu ve
buna benzer durumlarda olumsuz etkilenmemizdir" diye konuştu.(AA)
!( !"'("'
!!&%$(
'&%% % (
&$&!(#&#"#
CHP'nin ekonomi raporuna göre son
12 ayda kaynağı belirsiz para
girişlerinin izlendiği net hata ve noksan kaleminden Türkiye'ye giren para
12,7 milyar dolara ulaşarak
Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
T=GOMTAUORFKSU3SQTQFKTQU5RFT=PTONQMTQU=TOT
9SOSESQSQUMHOMH;HUBSOUM4QRKMRULTJQT;NUBRPSOPSUGPKTJTQU=TOTU9SOSESQMRLSUORLGOPTONQU7KTQSMTO7UGPMH;HUS3TMRURMSPMS>%$U!LGQGKSU$GPSISLTPTONURQRPU0TELTQ
[email protected];NAURQRPU0TELTQU [email protected]<IOTL
LGGOMSQTFJGQHQMTU)>U!LGQGKSLU4ODQDKUT=GOH*QHU5T<NOPTMN>UT=GOMTAU)(/U1TOIUTJNU4MRKRPRO
MRQ9RFSU?ROSPROSU?RULHOMTLSU9RPSEKRPRO
MR;ROPRQMSOSPMS>[email protected];NQNQU&A)
KSPJTOUMGPTOUGPMH;[email protected];NQ
9RCRQUJNPNQUTJQNUM4QRKSQRU94ORUJD<MRU&(AU9ROSPRJRORLU//A"UKSPJTOUMGPTOTUSQMS;SUS3TMRURMSPMS>%TOS
TCNLITLSU9ROSPRKRJRURQU4QRKPSULTILNQNQUQRIUTPINQ
[email protected];SU?HO9HPTQTQUOT=GOMTAU8SIRLSK
[email protected]
5TOSC*[email protected]//A"UKSPJTOUMGPTOMTQU/&A/UKSPJTO
[email protected]@TOS
TCNLITLSUMD<RPKRU"A/UKSPJTOUMGPTOMTQU)A/UKSPJTO
MGPTOTUSQSJGO>U0SOUBTELTUS3TMRJPRU"A/UKSPJTOUMGPTOPNL
MD<RPKRQSQU&[email protected]>
[email protected]
/((UMGPTOPNLUMD<RPKRQSQU"[email protected]
LTJQTLPTQNJGO>8UMRQSPMS>T=GOMTAU:OTQ*TUMG;TP9T<
LTOENPN;NUTPINQU4MRQKRFSUQRMRQSJPRU)(/)*MRU<SO?RJR
CNLTQAU)(/&*DQUSPLUTJPTONQMTQ
SISBTORQUMRU9ROSPRKRJRU?R
QGOKTPPREKRJRUBTEPTJTQUTPINQ
[email protected]*ITQUSISBTORQ
JRQSMRQUTOIKTJTUBTEPTMN;NUBRPSOISPMS>U%$*QSQUOT=GOHQTU94ORUFGQ
[email protected]:OTQ*MTQ
:F?SCOR*JRULTJNJGOAUTOINENQUQRMRQS
SFRUBRPSOFS<>
Mayıs 2013
2014 Perşembe
Pazartesi
191Şubat
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı:“Soma kazasının incelenmesi devam etmekte olup inceleme ve
soruşturma süreci bittiğinde bütün gerçekler açığa çıkarılacaktır.2012’den bu yana maden iş
yerlerinde toplam 2 bin 79 teftiş gerçekleştirildi. Bu teftişlerin 119’unda iş durduruldu”dedi
0INX3OXPVYNXOWTYPXEXKRTRYVTCWUWNWPUW
>7SWBUWTOVSVUWTYVJYQW=QVJY?WLWQVTVTY>7SWBYLXAQRDRY/J
4W=QVJY5MSMUMY9XJPXTURDRTOXTFYNXOWTUWSWYL7TWUVP
OWTWQVNUWSYBWY0INX3OXPVYLGSGQGUWTY<XURJNXUXSXYVUVJPVT
X<[email protected]
IS>XTUXSRTOXFY0INX3OXYLXJXTXTYVJYPXEXKRTRTYXSORTOXT
/JY4W=QVJY5MSMUMY9XJPXTURDR3TRTYLXAQRDRYVJYPXEXKRYVT;
CWUWNWKVYBWY>WTWUYIUXSXPYVJYQW=QVJVY=XXUVLWQUWSVY?XPPRTOX
XKRUKREY?XHWSUWSYLXARUORDRYV=XOWYWOVUWTYX<RPUXNXOXFY0I;
NX3OXYNWLOXTXY>WUWTYVJYPXEXKRTRYVTCWUWNWPYBW
KISMJQMSNXPYGEWSWY5MSMUY9XJPXTRYHXJPXTURDRTOXYHVS
?WLWQYIUMJQMSMUOMDMYBWY?WLWQQWPVY.YVJYNG=WQQVJVTFYPXEX
KITSXKRYICXDXY>[email protected]/J
NG=WQQVJUWSVTVTYLXAQRPUXSRYVTCWUWNWUWSWYVUVJPVTY5MSMU
9XJPXTURDRYORJRTOXPVYPXLTXPUXSOXTYWOVTVUWTYHVU>VUWSW
VQVHXSYWOVUNWNWKVY>WSWPQVDVYHWUVSQVUWTYX<RPUXNXOXFYJMYV;
=XOWUWSWYLWSYBWSVUOV/JYNG=WQQVJUWSVYNWKUWPV
HXDRNKREURPYVUPWKVYV<WSVKVTOWY>7SWBUWSVTVYV=XYWQNWPQW;
[email protected]=QVJUWSYBWYPXEXYVTCWUWNWKVY?XPPRTOXYLXARUXT
XKRUKREYLISMNUXSYBWY?XHWSUWSFY>WS<WPUWSVYKXAQRSNXP
LXTRTOXFYOWBUWQYXORTXYQW=QVJYLXAXTFY>WS<WPUWSVYKM
LGEGTWY<RPXSNXOXYWQPVTYSIUGYHMUMTXTYVJYNG=WQQVJUWSVTV
BWYOIUXLRKRLUXYOWBUWQYPMSMNUXSRTRYVQVHXSKREUXJQRSNXP
[email protected],IDMTYNWOLXYHXKPRKRYBW
NXTVAGUXKLITUXSRTFYNWKUWPVYHXDRNKREURPYVUPWKV
<WS<WBWKVTOWY=XXUVLWQY>7KQWSWTYVJYNG=WQQVJUWSVNVEWYWQPV
[email protected]
?MEMSKMEUMDXFYHVU>VYPVSUVUVDVTWYBWYLXTURJYPXTXXQUWS
[email protected];
NWKVYOWBXNYWQNWPQWYIUMAYVTCWUWNWYBWYKISMJQMSNX
KGSWCVYHVQQVDVTOWYHGQGTY>WS<WPUWSYX<RDX
<[email protected]<RPUXNXOXFYQW=QVJUWSVTYWQPVTYIUNXORDR
VOOVXUXSRTXYPXSJRFY4W=QVJYL7TQWNUWSVYBWYWQPVTUVDV
?XPPRTOXYLXARUXTYLISMNUXSRTYBWY?XHWSUWSVTYQXNXNWT
[email protected]
?XHWSUWSVTY5MSMUY9XJPXTURDR3TRTY>7SGJUWSVYKISMUNXOXT
LXLRTUXTNXKRFYQXSX=URY?XHWSYLXARUXSXPYLXTURJYPXTXXQUWS
[email protected]=XXUVLWQ
>7KQWSWTYHGQGTYPWKVNUWSWY7TOWSUVPYWOWCWPYKWBVLWOW
IUOMDMYV=XOWYWOVUWTYX<RPUXNXOXFYHMTMTYLXTRTOXYVJ
NG=WQQVJUWSVTVTFYKWPQ7SWUYIUXSXPYOXYMENXTUXJQRDRYHWUVSQVU;
[email protected]+XOWTYKWPQ7SGTGTYMENXTUXJRUXTYWTY7TWNUVYKWPQ7S;
UWSOWTYHVSVYIUOMDMYBMS>MUXTXTYX<RPUXNXOXFYNXOWT
QW=QVJUWSVTWYVUVJPVTYJMYHVU>VUWSYBWSVUOV+XOWTYVJYLWS;
UWSVTOWYQW=QVJYLXAXTYQW=QVJY?WLWQUWSVNVEFYNXOWT
NG?WTOVKUVDVYHXJQXYIUNXPYGEWSWYV?QVLXCXY>7SWY=XSPUR
=ISNXKLITUXSXYKX?VAYVJYNG=WQQVJUWSVTOWT
IUMJQ[email protected]=QVJUWSOWYVJYLWSUWSVTVTYHGQGT
H7UGNUWSVYVTCWUWTNWPQWFY>WSWPUVYXSXJQRSNXUXSYKITMCM
SXAISUXSY?XERSUXTNXPQXYBWY>WSWPVSKWYLXAQRSRN
"" #!#!"#!
# !##"# !#""
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcıya yeni fırsatlar
sunmaya devam ediyor. İdare, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa,
Adana, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerin de bulunduğu
33 ilde 144’ü iş yeri 36’sı konut olmak üzere 180 taşınmazı satışa çıkarıyor
8*Y+XLRKY86:-3OWYOGEWTUWTWCWPYX<RP
XSQQRSNXOXY/KQXTHMUY9X?<WJW?VSY#SI(WKV3TOWYL;
WSYXUXTY81-YNWQSWPXSWYHGLGPUGDGTOWPVYVJYLWSV
LGEOWY:6YAWJVTY:86YXLYBXOWYVUWY4MEUX3OXYHM;
UMTXTY.':YTVQWUVDVTOWY:::YNWQSWPXSW
HGLGPUGDGTOWPVYPITMQYOXY: :YUVSXOXT
[email protected]?VSY5XLXHXJRY8:@Y97U>WOW
LWSYXUXTY-.YNWQSWPXSWYVJLWSVYOWYXURCRLX
[email protected],WTVNX?XUUW3OWPVY4MSPMXE
XOVKV3TOWYHMUMTXTY.YPITMQY YVJLWSVYX<RP
XSQQRSNXYVUWYKXQRJXYKMTMUXCXPYQXJRTNXEUXS
[email protected]*-YNWQSWPXSWY8':
TVQWUVDVTOWYBWY:.1YNWQSWPXSWY.':
TVQWUVDVTOWPVYPITMQUXSRTY=VLXQUXSRY:-8YHVTYUV;
[email protected]?X;
UVTWY>WUWTY5MEWLY2TPXSXY5WTQKWUY,WTVUWNW
#SI(WKVYVUWY#SIQIPIUY,IUMY#SI(WKV3TVTYOW
XSXUXSRTOXYHMUMTOMDMYVJYLWSUWSVTVTY=VLXQUXSRY86
HVTYUVSXYVUWY8.*[email protected]
9MSKXY"KNXT>XEVY&IDXTHWLYPITMQUXSRTOX
868YVUWY86YNWQSWPXSWYXSXKRTOXYHMUMTXTY.':
TVQWUVDVTOWY86YPITMQYX<RPYXSQQRSNXYVUW
[email protected]=VLXQUXSRY:1 YHVTYUVSX
VUWY:[email protected])GSKMF
5WKQWUFYVUG=WSYBWY"S?XT>XEVYVU<WUWSVTOWPVY:.
[email protected]
.1':6YVUWY8 -YNWQSWPXSWYXSXKRTOXPV
VJLWSUWSVTVTY=VLXQUXSRY-:YHVTY166YUVSXYVUWY866
HVTYUVSX
[email protected]
:!YVUWY!1-':61YNWQSWPXSWYXSXKRTOXPVY86YVJYL;
WSVFY-*YHVTYUVSXYVUWY:YNVULITY16YHVTY166YUVSX
[email protected]
XOVKV3TOWYOWY8':YTVQWUVDVTOWY:1.YNWQSWPXSW
PITMQY::[email protected]
VUG=WSY5XLXAXFY$ISMNFY)XEVXTQWAYKUX?VLW
&WDVSNWTCVPFY)VSWKMTY2UMCSXF
5X?SXNXTNXSXJY2=JVT;4GSPIDUMFY+XUXQLX
9WLOXDRFY4IPXQY&WOWUVFY4SXHEITY9X?<[email protected]
WQXAFY4SXHEITYXDTIKYXOVKVFY,IE>XQ
9IDXEURLXTFY,IE>[email protected]>WYASI;
(WUWSVTOWYLWSYXUXTYVJLWSUWSVTVTYKXQRJUXSRYLGEOW
:6YAWJVTY8-6YXLYBXOWYVUWY>WS<[email protected]
2OXTXY5IEXTFY2OXTXY0WL?XTYXNHXLXORF
2OXTXY,GSWDVSY&0/;,[email protected]
2ORLXNXTFY2TPXSXY)GOGU;5MEWLY5WTQY)VSVJV
[email protected]::@YQXA;#MSKXPUXSY5XSXCX7SWT;0VTCXT
,WTVPWTQ;WSW=UVPI<?VKXSFY9XURPWKVSY9XTORSNX
5XLXCRPFY9XURPWKVSY0RTORS>RY$XBOXSIDUMF
9VQUVKY9WJNVTXSWFY9MSOMSY9MCXPFY9MSKXY)GS;
KM;5WKQWU;"S?XT>[email protected]$XTPRSRY$WSPWJF
&VLXSHXPRSY9VKNVU;[email protected]
EGNUGFY)XEVXTQWAYKUX?VLWY4GSPHX?<W;
9WLUWSHWLVFYXQXLY&7SQLIUFYDORSY4MEUMCXFY/K;
QXTHMUY5G<GP<WPNWCWY5XLXHXJRY8:@YH7U>WF
/ENVSY4ISHXURFY5RSRPPXUWY9XURJWL?FY5RSJW?VSF
5ICXWUVY9WPVSAXJX;+MQUMPWTQ;,X?LXPXAQXTF
+WSKVTY0VUV=PWY4XJMCMFY"KNXTVLWY,XBWSVLWF
[email protected];
QXAFY0VBXKY$XLHILM;0MJW?SVFYXTURMS=XY9VSW;
CVP;[email protected],INSXYBW
IT>MUOXPYSWDUVYASI(WUWSVTOWYLWSYXUXT
VJLWSUWSVYLGEOWY:1YAWJVTY:86YXLFYPITMQYASI;
(WUWSVYLGEOWY81YAWJVTY:86YXLYBXOWYKW<WTWPUWSV
[email protected]+GEXLWOWLWYPXQRUNXP
VKQWLWTY>WS<WPYBWLXYQGEWUYPVJVUWSVTYNGEXLWOW;
OWTY7TCWYHXTPXY?WKXHRTXYBWLXYQIAUXTQRY>GTG
KXUITUXSOXYPMSMUXCXPYBWETWUWSWYPXQRURN
QWNVTXQRYIUXSXPYQXUVAYIUOMPUXSRYQXJRTNXEUXSRT
?WSYHVSVYV<[email protected]
+M?XNNWTYHWOWUVY86YHVTYUVSXLXYPXOXSYIUXT
QXJRTNXEUXSYV<VTY8YHVTYUVSXFYNM?XNNWTYHWOWUV
:66YHVTYUVSXLXYPXOXSYIUXTUXSYV<VTY1YHVTYUVSXF
NM?XNNWTYHWOWUVY866YHVTYUVSXLXYPXOXSYIUXT;
UXSYV<VTY:6YHVTYUVSXFYNM?XNNWTYHWOWUVY866
HVTYUVSXTRTYGKQGTOWYIUXTYQXJRTNXEUXSYV<VTY16
[email protected]
QXJRTNXEUXSYX<RPYXSQRSNXLXYBXOWUVYNM?XNNWT
HWOWUUWSUWY<RPXCXPFYHXTPXOXYLXARUXCXP
K7EUWJNWYVNEXUXNXYXJXNXKRTOXFYOVUWLWT
PXQRURNCRUXSYAWJVTY7OWNWYQXUWHVTOWYHMUMT;
[email protected]<VTYAWJVT
7OWNWYVT[email protected]+GEXLWOWY/K;
QXTHMUYVJUV3OWYHMUMTXTY4MSLXAY+GEXLWOW
0XUITM3TOXYKXXQY:[email protected]"5;
/3TVTY2TPXSXY9VUPWTQ3QWPVYNWSPWEYHVTXKRTOXT
NGEXLWOWLWYCXTURYHXDUXTQRYLIUMLUXYQWPUV=UWS
[email protected]>VLWY%%%@[email protected]>[email protected]
BWY%%%@[email protected]@QSYVTQWSTWQYXOSWKUWSVTOWT
[email protected]/2
ML>[email protected]/JY0XDURDRYBWY)GBWTUVDVY5XTMTMTMT
[email protected]>WSWDVTCWFYNG=WQQVJ<WFYVJYLWSVTVTYQWKVKYBW
QWSQVAUWSVTOWFYNXPVTWYBWYCV?XEUXSRTOXFY<XURJNXYNWQIQYBW
JWPVUUWSVTOWFY<XURJXTUXSRTY?XLXQRYV<VTYQW?UVPWUVYIUXTYHVS
?MKMKYQWKAVQYWOVUNWKVY?XUVTOWFYQW?UVPWY>VOWSVUVTCWLW
PXOXSFYQW?UVPWTVTYTVQWUVDVTWY>7SWFYVJVTYHVSYH7UGNGYBWLX
[email protected]>WTWUY?GPGNFYNXOWT;
UWSOWFYKWPQ7SWY7E>[email protected]/J
4W=QVJY5MSMUMY9XJPXTURDR3TRTYNXOWTYVJYLWSUWSVTOW
ML>MUXORDRYQW=QVJYAIUVQVPXUXSRYPXAKXNRTOXYICXPQXYVPVTCV
HVSY<RPRJYLIUMTMTYIUNXNXKRFYNWPXTVPY?XBXUXTORSNX
IUNXNXKRFYLWOWPYWTWS(VYPXLTXDRTRTYIUNXNXKRFYLWSYXUQR
P7NGSYICXDRTOXYPMUUXTRUXTYWPVANXTUXSRTYAXQUXNXLX
PXSJRYPISMTXPURYIUNXNXKRFYICXPQXPVYQW?UVPWUVY>XEUXSRYV;
EUWLWTYNWSPWEVYVEUWNWYKVKQWNVYHMUMTNXNXKRFYLWOWP
?XBXUXTORSNXY>SMHMYIUNXNXKRFY?MKMKUXSRYQWKAVQYWOVUNW;
[email protected]
NWBEMXQRTYOVDWSYHGQGTY?GPGNUWSVTVTYML>MUXTNXKRYOX
[email protected]<RPUXNXOXFY86:8
LRURTOXTYHMYLXTXYNXOWTYVJYLWSUWSVTOWYQIAUXNY8YHVTY*
QW=QVJY>WS<WPUWJQVSVUOVDVFYHMYQW=QVJUWSVTY::*3MTOX
HX?KWOVUWTYOMSMNUXSOXTYHVSVYBWLXYHVSPX<RYQWKAVQ
WOVUOVDVYV<VTYVJVTYOMSOMSMUOMDMFY*!*YQW=QVJYKITMCMYVOXSV
AXSXYCWEXKRYML>[email protected]=QVJUWSOWYNWBEMXQX
XLPRSRURPYQWKAVQYWOVUNWNWKVTVTYIYVJYLWSVTVTYXSQRPYVJ
KXDURDRYBWY>GBWTUVDVYX<RKRTOXTYKISMTKMEYIUXCXDR
XTUXNRTXY>WUNWOVDVYBMS>MUXTXTYX<RPUXNXOXFYJMTUXS
PXLOWOVUOV4W=QVJFYVJYLWSVTVTYXTURPYHVSY=IQIDSX=RORSYBWYI
=IQIDSX=RTYVLVYIUNXKRYBWLXYVJYNG=WQQVJUWSVTCWYVJYLWSVTVT
TIPKXTURPUXSRTRTY>VOWSVUNWKVTVTYKXDUXTNXKRFY>WUWCWDV
>[email protected]/JBWSWTUWSVNVEVTYVLVYOMSMNMT
KGSWPUVUVDVTVYKXDUXNXKRY>[email protected]
/JYLWSUWSVYLXJXLXTYIS>XTVENXUXSORSFY7EWUUVPUW
NXOWTUWSOWYOIDXTRTYEISUMYPIJMUUXSRYVUWYNGCXOWUW
[email protected]+XOWTUWSY?WSYKXXQYOWDVJWTYJXSQUXSRTYLWS
XUORDRFYKGSWPUVYQXPVHVTYBWYVLVUWJQVSNWTVTYLXARUNXKR
>WSWPWTYVJYLWSUWSVOVSYBWYHMYQXPVAYVJBWSWTVT
[email protected]
" ## "
###"
Soyak Üst Yöneticisi (CEO)
Çamlıbel:"Türkçe'ye 'Yeşil Tadilat' olarak çevrilebilecek 'Green Retrofitting'
şehir merkezlerinin günlük şehir
yaşamını aksatmadan yeniden
yapılanmasına yardımcı oluyor ve şehre
değer katan tarihi dokuyu koruyor"dedi
Soyak Üst Yöneticisi (CEO) Emre Çamlıbel, Türkçe'ye
"Yeşil Tadilat" olarak çevrilebilecek "Green Retrofitting"in şehir merkezlerinin günlük şehir yaşamını aksatmadan yeniden yapılanmasına yardımcı olduğunu
ve şehre değer katan tarihi dokuyu koruduğunu belirterek, "Yeşil tadilat gören binalardan enerji tasarrufunda yüzde 10-20 arasında verim alınıyor. Üstelik yeşil
tadilat görmüş binaların bir kısmı yeni bina olarak kabul görüyor ve yatırımcısına satışta, kiralamada avantaj
sağlıyor" dedi. AA muhabirine "Yeşil tadilat/Green
Retrofitting" hakkında bilgi veren Çamlıbel, yeşil
tadilatın dünyada önemli bir trend olduğunu artık “Eski
binalar yıkılsın mı, yoksa elde mi tutulsun?” sorusunun tartışılmaya başlandığını söyledi.Çamlıbel,
şartname ve kullanım ihtiyaçlarını sağlıyorsa eski
binaların onarılması yaklaşımının ön planda olduğunu
vurgulayarak, yeşil tadilatın binanın yapısal durumu,
istenen fonksiyonları sağlayıp sağlamadığı ve enerji
verimliliği açısından çevreye etkileri gibi başlıklar
altında incelendiğini ifade etti. Enerji verimliliği
açısından tadilat işlemlerinde emisyonun yeni
inşaatlara göre daha az olduğuna vurgu yapan
Çamlıbel, "Yeni inşaatlardaki bazı ana hammaddeler
kullanılmadığından ötürü doğal kaynakların kullanımı
azdır. Yıkım sonucu çıkan moloz da çok daha azdır.
'Tadilat/Retrofit' şehir merkezlerinin günlük şehir
yaşamını aksatmadan yeniden yapılanmasına yardımcı
oluyor ve şehre değer katan tarihi dokuyu koruyor" dedi. Çamlıbel, bir binanın tadilat için koşulları uygunsa
az bir maliyetle aydınlatma, soğutma, ısıtma,
havalandırma hatta mimari özelliklerinde geliştirmeler
yapılabileceğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Bugün
gelişmiş ülkelerin bir kısmında 'Yeşil Tadilat/ Green
Retrofitting' projelerinin sayısı yeni bina projelerini
yakalamış durumda. Yeni yapılacak yeşil binaların
yaklaşık yüzde 3-15’i oranında gerçekleştirilecek bir
harcamayla eski binalarda yeşil tadilat yapılabilir. Yeşil
tadilat gören binalardan enerji tasarrufunda ila 20
arasında verim almak da mümkün. Üstelik yeşil tadilat
görmüş binaların bir kısmı yeni bina olarak kabul
görmekte ve yatırımcısına satış ve kiralamada avantaj
sağlıyor. Yeşil Tadilat/Green Retrofitting mevcudun bir
kısmını da olsa kullanma yaklaşımı global olarak ön
plana çıkıyor. Burada önemli olan binanın, kullanıcının,
çevrenin ve yasaların kriterlerine uyulması. (AA)
19 Mayıs 2014 Pazartesi
!!
Menderes İnşaatçılar Derneği’nin konuğu olan Menderes Belediye
Başkanı Bülent Soylu, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soylu,
1 yıl içerisinde Menderes’in gözle görülür şekilde değişeceğini söyledi
/=<7=8=3?"<0>>49;>8?=8<=: W821( DLUSUQT9W8V?T7IW UIKGQVR7OVW8UROUQUIW:USUOTLU
:VFNVRPW:[email protected]:JSJFMVOV
EVFNVRW4GLSJ9WWLPSOVWLV=PSV?VNWLVKPQPMSVQWCVNNPROV
[email protected]( 7U9WGRJQJRV
;UQOT>TWNVC;VSKPOVRWOGSVLPWKUFUNNDQWUOURWEVFNVR
4GLSJ9W.W2SBUMTHOUNTWTRFVVKWIUNK<QDRDRWKUMITS?T6
SUQTLSUWEJSJFMVMPHPWIV>SVLVRW821( 7U
[email protected]
[email protected]:USNTWEJWEJSJFMVRPRWOVCVW<R?U
GSMVIPWAUQUNTLGQOJWVR?VNWIGRW&,WLPSOPQWEUSUOTLUMTHU
AUSURW;VKVROVFSVQPMPHOVRWOVCVW5VHSVIPRPWETQWEJBJN
VLSPNWIDQUBKUWV>[email protected]*%WETRWNTFTWEJWIDQUBKU
[email protected]
EDLDNWETQW<HSUMW;VQMPF9WETHWEJRJWA<[email protected]
EUSUOTLUMTHUWAUST=WOUQKSUQTRTWVRSVKVMVMPFSVQ9WEJ
5PQIVKWGRSVQVW;[email protected]<QU;UWAUSOT>TMTHWATETWEJ
<[email protected]:USUOTLUW8UROUQUI7TR
EUSUOTLUITOTQ9WEURTMWGKJQOJ>JMWMVNVMW8UROUQUIST
;[email protected]<QU;OUWEJSJROJ>JM
IDQU?UWEJWE<[email protected]?VWCVSNPMPHP
V>PQSVMVLVWOU;VMWUOU?U>TH9WNV=PMPHWGRSVQVWCU=
[email protected]/UMWGRSVQPWV>PQSVLV?V>PH9WCUMWTFTMTHT
LV=V?V>[email protected]
+:8?59;7>?!)5)6?7=:0:,?5>0><>>6
,W8VQK7PRWVQOPROVRWCPHSPWFUNTSOUWBVSPFMVSVQV
EVFSVOPNSVQPRPWVRSVKVRW8UROUQUIW:USUOTLUW:VFNVRP
:DSURKW4GLSJ9W.W2SBUMTHOUWTSNWGSVQVNWKUMTHST>UW<RUM
;[email protected];QUWLGSJROVRW8UROUQUI7UWATQTSOT>TWHVMVR
CUQWKVQV5WB<[email protected]:JRJR
<[email protected]:THTMWTSBUMTHOURWAUBURWCUQNUIWU>UQ
MUQNUHUWATQMTLGQIVWRUWLVHPNWNTW8UROUQUI7TWN<KD
A<[email protected]/VHTQVRWVLPROVWIP?VNWVI5VSK6
[email protected]:JRJRWVQOPROVRWETHTMWVIPS
[email protected]:USUOTLUWG6
SVQVNWEJWLGSJW8UROUQUI7UWLVNPFPQWCVSUWAUKTQU?U>[email protected]
2SBUMTHUWATQUR9WBPNVRW;ULVWAUBURWTRIVRSVQWTSBUMTHT
N<KDWA<QDRKDIDLSUWOU>TSWADHUSST>[email protected]
4VCTSWE<SAUITROUWADHUSWBVSPFMVSVQWLDQDKDLGQJH
4UBTMOURW<R?UWI<HW;UQOT>TMTHWLGSW=QG+USUQTMTH
;[email protected]@W
MJKSJSJ>JRJWOVCVWBGNWLVFVMVLVWEVFSVLV?VNIPRPHW.
[email protected];UWDRT;UQITKU
NVHVROPQPSMVIPRVWL<RUSTNWIGQJSVQPRPW?U;V=SVLVR
EVFNVRW4GLSJ9W.WW4UBTMW<R?UITWVSKPRPWBTHUQUN
;UQOT>TMTHWI<HSUQTR9WIUBTMWIGRQVIPWCTBETQWFUNTSOU
[email protected];UQOT>TMTHWCUQ
I<HDRWCVLVKKVWGSOJ>[email protected]/VI6
KVRULSUWTSATSTWCVHPQSPNSVQPMPHPWLV=P=W4V>SPN
:VNVRSP>P7RVWIJRV?V>[email protected]?UWLUQTWKUI=TKWUKMUMTH
[email protected]
VSKWLV=PWBVSPFMVIPRPWKVMVMSVLP=WOGILVMPHPWCVHPQ
FUNTSOUWEVNVRSP>VWIJRV?V>[email protected]:USUOTLULUWVTKWLUQSUQWL6
[email protected]
WLUQSUQSUWTSATSTW=SVRWKVOTSVKPWLV=PSMVIPWAUQUNTLGQIV
GRJWLV=P=WEVNVRSP>VWATOU?U>[email protected]:JWNGRJLSVWTSATST
BVSPFMVMPHWOU;[email protected]/VIKVRUWETHTMWRVMJI
[email protected]'[email protected]"RT;UQITKULSUWTSATST
LTRUWLUQWNGRJIJRJWB<[email protected]?UWTMVQ
[email protected]*,,WETRSTNW=SVR6
SVQW3RNVQV7OVWA<[email protected]:JRJRSVWTSATSTWVOPMPMPHP
[email protected]"RT;UQITKULSUWTSATSTWLUQTRW*,,WETRSTNW=SVRSVQV
TFSURMUITLSUWVSVNVSPWSUNUWBVSPFMVIPWLV=PSPLGQWFJWVROV9
[email protected]
VQOPROVRWBGNWQVCVKWFUNTSOUWBVSPFMVIPRVWEVFSVQPH$WOU6
[email protected]<RUSTNWIGQJSVRWIGQJSVQPWOV
LVRPKSVLVRW4GLSJ9W.W:THTMWO<RUMTMTHOUWCTBETQ
FUNTSOUWNTFTLUWL<[email protected]:TH
NTFTSUQTRWMUR5VVKTWTBTRWOU>TS9WAURUSTRWMUR5VVKTWTBTRWL6
[email protected]
8U?STIWDLUWIVLPIPRPRWMJCVSU5UKWNVRVOPROVW5VHSV
GSMVIPLSVWTSATSTWIGQJLVW?U;V=W;UQURW8UROUQUI
:USUOTLUW:VFNVRPW:DSURKW4GLSJ9W.W/#7STWMU?STI
DLUSUQTRUWOUWI<[email protected]:URTMW*%WLPSSPNWOU;SUKKU
[email protected]:JADRUWNVOVQWCTBETQWHVMVRWVNBUST
[email protected]'[email protected]
1G>[email protected]
[email protected]
:USUOTLUOUWOUWVLRPWFUNTSOUWEURTWVNBUSTWETQWTFTRWTBTROU
NTMIUWA<[email protected]:TQTSUQTRUWMUR5VVK9WBPNVQ
IV>SVLV?VNWETQWTFSUWTSATSTWEURTWCTBWNTMIUWEUSUOTLU
MU?STITROUWA<[email protected]:THTMWKUNWOUQOTMTHW;VQWMTSSUKU
CTHMUKWUKMUN9W8UROUQUI7UWCTHMUKWUKMUN9
8UROUQUI7TWCVNWUKKT>[email protected]:JWVRSVMOV
%WETRWTRIVRPMPHVWCTHMUKWIJRV?VNW=QG+USUQSUWTSATST
/#7STWMU?STIWDLUSUQTRTRWOUWETHUWOUIKUNWGSV?V>PRV
[email protected]
MVHIVWEJRJRWHVQVQPRPWEUSUOTLUWEVFNVRPWGSVQVNWEUR
A<[email protected]:TQTR?TITWEJRJRWHVQVQPRPW8UROUQUI7KU
LVFVLVRW;VKVROVFSVQPMPHWA<[email protected]?TITWEJRVWURAUS
GSVRSVQWA<[email protected]:JRJRWCUIVEPRPWOVWMTSSUKUW;[email protected]
MJKWUOTLGQJMWNTWEJWVQNVOVFSVQPMPHOVWETHUWOUIKUN
[email protected]'VRSPFWETQWTFTRWTBUQTITROUWGSJQIVNWGWHV6
[email protected]/THMUK
RGNKVIPROVWCTHMUKWNGNVRWETQWMJCVSU5UKWGSMVIP
[email protected]=KPQMVLVSPM9W<RDRDWNUIUSTM9WETQWIGR6
QVNTWO<RUMUW5VQNSPWCUIV=SVQWTBUQTITROUWGSVSPM
FUNSTROUWETQWHTCRTLUKSUWLVNSVFPSMVIPW8UROUQUIST
;VKVROVFPMPHVWHVQVQW;[email protected]@W
#$+1(?/1(*1"
WE<[email protected]
THTRWTBUQTITROUWLV=PSMVIPWAUQUNURWBVSPFMVSVQW;VQ9
[email protected]:TQWEJBJN
VLSPNWIDQUBKUWCUMW*%WETRWNTFTLTWV>PQSVOPN9WCUMWOU
IUBTMW<R?UITW;UQMTFWGSOJ>JMJHWI<HSUQTWLUQTRUWAU6
[email protected])JWIDQUBKUWTNTWNUQUW3RNVQV7LVWHT6
[email protected]=PSMVIPWAUQUNUR
LVKPQPMSVQSVWTSATSTWEVNVRSPNSVQOVWA<QDFMUSUQ
[email protected]
8UROUQUI7KUWA<HSUWA<QDSDQWETQWOU>TFTNST>TWCU=WEUQVEUQ
LVFVLV?V>[email protected]
LV=PSMVIPWAUQUNURW=QG+USUQWGSOJ>JRJW;JQAJSVLVR
4GLSJ9W.WW#[email protected]:UR6
TMWODFDR?UMWEJQVOVNTW;VKVROVFSVQPMPHPRWOVCV
CJHJQSJ9WOVCVWMJKSJWETQWFUNTSOUWLVFVMVSVQPRP
IV>[email protected]:J9WITHSUQTWOUWGSJMSJWL<[email protected]
:TQWLPSSPNWIDQUOUW8UROUQUI7KUWTRFVVKBPWGSMVRPR9
8UROUQUI7KUWMDKUVCCTKWGSMVRPRWHU;NTRT9
$" "$$# #$
##!$" CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın
Türeli, Soma’daki maden kazasında
hayatını kaybeden işçilerin ailelerine
hukuki destek vermek amacıyla ilçeye
giden avukatların gözaltına alınmasını
TBMM gündemine taşıdı
Türeli, TBMM Başkanlığı’na, İçişleri
Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması istemiyle
sunduğu soru önergesinde, Manisa’nın Soma ilçesindeki maden kazasında hayatını
kaybeden işçilerin ailelerine yardım etmek,
acılarını paylaşmak için tüm ülkenin adeta
seferber olduğunu ifade etti. ‘’Acılar
paylaşıldıkça azalır’’ düşüncesinden yola
çıkan yüzlerce sivil toplum örgütünün vefat
eden işçilerin ailelerine destek için Soma’ya
gittiğini hatırlatan Türeli, şunları kaydetti:
‘’Bu bağlamda, hukuki destek vermek için
ilçede bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve
bazı yönetim kurulu üyelerinin darp edilerek
gözaltına alındığına ilişkin haber ve olayın
fotoğrafları medyaya yansımıştır.
Ayrıca, gözaltına alınan avukatlar, ellerine
plastik kelepçe takılarak spor salonunda
bekletilmiştir. Bu durum vicdanları
kanatmıştır.’’ Türeli, önergesinde şu sorulara
yer verdi: -Soma maden faciasının acılarını
azaltmaya çalışan bu insanlar hangi
gerekçelerle gözaltına alınmıştır? -Amacı
sadece hukuki destekte bulunmak olan
avukatların gözaltına alınmasıyla ilgili idari
bir uygulama yapacak mısınız? Vatandaşların acıları azaltmak adına
dayanışma sergilemesi sizi neden bu kadar
rahatsız ediyor? -Büyük acıların yaşandığı
Soma’dan dünyaya, TOMA’lı, coplu, tekmeli,
kelepçeli görüntüler yansımasından siz de
rahatsızlık duyuyor musunuz? -Soma’da
acıdan tükenmek üzere olan vatandaşlara ve
bunlara yardımcı olmak isteyenlere karşı daha emniyet güçlerinin daha şefkatli
davranması noktasında bir talimatınız oldu
mu? (HABER MERKEZİ)
""$#
" "$###
!!!
!$#$#! "" "$#! !
$096?/>-.2<:?=8:%?>8;97=8=7=?-=56=;:
!>09<7>?7).=<;=<=<?48=<?:;=?><9;79?>4>;6
>5>?/>->;;=3:<7=?>8;97=8=?+=;=7:5=3:<:<
/>-.2<:?=8:?>79<>?5>'499?'>864>? =
-=56=;:?=48>9<7>?4&';><><?3= =<;=8:%?&,>
7>?->5>4;>89<9?6>5!=7=<?,>7=<:;=8?::<?
7>6:6>;96?3>59?728202?:;=?48=<=?!>0;>79
<R?UWEDLDNWGHVRW8VCHJRTW)UQT5TWCVNNVWLGS?JWUKKTN6
[email protected]
NVQVRSPNWETQWVL9WV?PSVQPRWKVQT5ITHWETQWFUNTSOUWLVFVROP>P
[email protected]
EQVCTMSUQTW;UWIGRWGSVQVNKVW4GMVOVNTW?VRSVQPWNVLEUK6
[email protected]:URWEJWK<QUROUW8VCHJRTWEVEVRPRWCJHJ6
QJROVWETQWNUHWOVCVWIVLAPLSV
U>[email protected]
?59;?<=?*%W8VLPIW&,,&OUW3SMVRLV7RPRW0<SR
FUCQTROUWCVLVKVWA<HSUQTRTWNV=VLVRWCVSNWGHVRPW3FPN
8VCHJRTW)[email protected]
3RMVWK<QURTRUW-VQSPOUQUW:USUOTLUITW:VFNVRPW3EODS
:VKJQ9W-VQSPOUQUW3SU;TW:UNKVFTW1UQRU>TW:VFNVRP
8JIKV5VW3ISVR9W/#W-VQSPOUQUW2SBUW:VFNVRPWV5UQW(6
IUR9W8U?STIW"LUSUQT9W8JCKVQSVQW;UW-VQSPOUQUSTSUQ
[email protected]=QGAQVMPW4GMVOV
CVLVKSVQPRPWNVLEUOURWMVOUR?TSUQWTBTRWETQWOVNTNVSPN
[email protected]
-VQSPOUQUW3SU;TW:UNKVFTW1UQRU>TW:VFNVRPW8JIKV5V
3ISVR9W8VCHJRTWFUQT5WVRMVWK<QURTROUWLV=KP>P
NGRJFMVOVWCUQWLPSW-VQSPOUQUW:USUOTLUIT
<R?DSD>DROUWODHURSURURW8VCHJRTW)UQT5TWVRMV
=QGAQVMPWTBTRWETQWVQVLVWAUSOTNSUQTRTWEUSTQKUQUN9W*&WLPS
1.:;=<?->;69<?3=3:?/>-.2<:
3FPNW8VCHJRT7RTR
-VQSPOUQU7OUNTWCULNUST
EVFPROVWLV=PSVRWK<QUROUWETQ
NGRJFMVWLV=VRW-VQSPOUQU
:USUOTLUW:VFNVRPW3EODS
:VKJQ9W3FPNW8VCHJRTW)UQT5TR
;U5VKWUKKT>TWKVQTCWGSVRW*%W8VLPI
&,,&OURWTKTEVQURW-VQSPOUQU
:USUOTLUITW;UW-VQSPOUQUW3SU;T
:UNKVFTW1UQRU>TWEDLDNWGHVRPWVRMVN9
CVKPQVIPRPW;UW<>QUKTITRTWAUSU?UNWNJFVNSVQV
[email protected]
:VKJQW./UQWLPSWDRSDWGHVRPRWVOPRVWODHURSUOT>TMTH
EUIKUWLVQPFMVIPRPWKVQTCTRTRWIUBTMSUQUWOURNWAUSMUITR6
[email protected]!DQNTLUWKVQTCTRTRWUR
EDLDNWMVOURWNVHVIPRPRWAUQBUNSUFKT>TW4GMVWCU=TMTHT
[email protected]
TBTRWIGQJMSJSVQPRWI<LSUOTNSUQTWI<HSUQWNVRPMPHPWOGR6
[email protected]'DHSUQ?UWG?V>VWVKUFWODFDQUR9WBG?JNSVQP
EVEVSVQPROVRW;UWAUSU?UNSUQTROURWUOURSUQWCTBETQ
;T?OVRPRWNVEJSWUKMULU?U>TWMVHUQUKSUQW<RU
IDQUQUNWHVKURWDHADRWGSVRWVTSUSUQTWOVCV
[email protected]
EVEVWEJADRWLVFVIVLOP9WEJWDHD?D
GSVLPWURW<[email protected]
4GMVSPWMVOUR?TSUQTRW;U
VTSUSUQTRTRWV?PSVQPRPWOTHUSUQTWTSUWA6
[email protected](HTSUR
CVSNPRWIUITWGSVRW8VCHJRTW)UQT5TR
OU>UQSTWCVKPQVIPRPWLVFVKMVNWTBTR
EJADRWEJQVOVWITHSUQSUWKG=SVRMVMPH
GRJQW;[email protected]:URW4GMVOV
CVLVKPRPWNVLEUOURWMVOUR?T
NVQOUFSUQTMTHUW3SSVCKVRWQVCMUK9WNUOUQST
[email protected]'V=PSVR
NGRJFMVSVQPROVWVQOPROVRWK<QURWNVKPSPM?PSVQPWCU=WETQ6
STNKUW8VCHJRTW)UQT5W/ULNUSTRUWNPQMPHPWNVQVR5TS
[email protected]#$+1(?/1(*1"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, Başbakan
Müşaviri Yusuf Yerkel'in vatandaşa tekmesini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. CHP’li Moroğlu, Başbakan'a,
"Vatandaşımızı tekmeleyen bu şahıs
hakkında idari ve adli işlem başlatılarak
görevine son verilecek midir" diye sordu.
Maden faciasının meydana geldiği Soma’da,
kaybettikleri yakınlarının ardından gözyaşı
döken, içi yanan, ihmallere, eksiklere isyan
eden vatandaşların yaşananlara tepki
gösterdiğine dikkat çeken Moroğlu, "Acıya
boğulmuş yurttaşlarımızın tepkilerini
soğukkanlı bir şekilde karşılamak gerekirken
müdahalelerin orantısız güç kullanımına
dönüştüğü görülmektedir. Soma’yı ziyaretiniz sırasında korumalarınızın ve hiçbir yetkisi olmadığı halde özel kalem müdür
yardımcınız olduğu ifade edilen şahsın bir
vatandaşımızı tekmelemesi bunun göstergesidir" dedi. Moroğlu, "halka tekme"yi milletin meclisinin gündemine getiren şu
soruları Başbakan Erdoğan'a sordu."Soma’da sizi korumakla görevli Özel Harekat Polislerinin yanında vatandaşlarımıza tekme atan
şahıs sizin özel kaleminizde mi görev
yapmaktadır? Eğer öyle ise; bu şahıs, bu
yetkiyi kimden almıştır? Vatandaşımızı tekmeleyen bu şahıs hakkında idari ve adli
işlem başlatılarak görevine son verilecek
midir?"(HABER MERKEZİ)
! ! ! !!! !!
**1%?4),?*>8095>6>;9?6>79<;>89
4=,3:;=<?&;20428726;>89?4>;=';=8:<:%
*>8095>6>?+=;=7:5=?+>06><9?#)3=5:<
/24;2?$6'9<>89?,>6>,9<7>?.:5>8=4
=7=8=6%?3.;)? =?5>.9;9?&;>8>6?7:;=?=
4:87:;=8? =?=8<=6;=8:<:?4><94><
>>;:5=4?7&35>39<9?32<72;>8
"SNUWBV=PROVWTNTR?TWVFVMVIPRVWAUSTRURW0VOPR
1GIKJW#QG+UIT7RUWTMHVWVKVRWFUCTQSUQOURWETQTWGSVR
2HMTQ7OU9W:DLDNW)UCTQW:USUOTLUITRTRWEJWNGRJOVNT
BVSPFMVSVQPWNVOPRWIT;TSWKG=SJMWNJQJSJFSVQP
[email protected]
0VQFPLVNV7LVW0VOPRW(STW1U>ITRW1UQRU>T9
0VQFPLVNV7OVWNJQJSVRWBGNWLURTWETQWOUQRUN
GSMVIPRVWQV>MUR9AUBKT>TMTHWLPSOVRWEJWLVRVWVOPRP
IPNBVWOJLJQVRWETQWIT;[email protected]
UBKT>TMTHWADRSUQOUWOUQRUNWL<RUKTMTW0VQFPLVNV
:USUOTLUW:VFNVRPW/DIULTRW8JKSJW3N=PRVQ7P
MVNVMPROVWHTLVQUKWUOUQUN9WTSBUWCVNNPROVWKVSU=6
SUQTRTWETSOTQMTFW;UWEUSUOTLUWBVSPFMVSVQPRPRWLVNPR
KVNT=BTITWGSV?VNSVQPRPW;[email protected]@W0VOPR
A<HDLSUWEVNPSOP>PROVWA<QDSURWVNIVNSPNSVQPRWOTSU
AUKTQTSOT>TWHTLVQUKKU9WNVQFPSPNSPWA<QDFWVSPFW;UQTFTROU
[email protected]
0VQFPLVNV7RPR9W=UNWBGNWNGRJOVW2HMTQ7TRWVLRVIPWG6
SVETSU?UNWRTKUSTNSUQUWIVCT=WGSOJ>JRJWVR?VNWCVSV
NVOPRWOGIKJWNURKWNV;QVMPRPRWTSBULU
LUQSUFKTQTSUMUOT>TRTWIV;JRVRWOUQRUNWL<RUKTMTW'6
UQUSWL<RUKTMW=SVRSVMVWIDQUBSUQTRUWKG=SJMIVSW?TR6
ITLUKTRWOCTSWUOTSMUITWTBTRWLUQUSWL<RUKTMSUQTR
VSTSTNW;UWEUSUOTLUSUQWNV=VITKUITRTRWVQKPQPSMVIP9
!G=SJMIVSW?TRITLUKWUFTKST>TW;UWNVOPRWOGIKJWCTHMUK6
SUQTRWOUIKUNSURMUITWTBTRWNVOPRW4!07SVQPRWNV=V6
ITKUSUQTRTRWVQKPQPSMVIPWATETWNV;QVMSVQPRW0VQFPLVNV
:USUOTLU7ITWIKQVKU+TNW=SVRSVQPROVWLUQWVSMVIPRP
[email protected]:JWVRSVMOVWLUQUSWL<RUKTMSUQTR9WKVEVR
<QADKSUQW;UWLUQUSWNVOPRW4!07SVQWVQVIPROVWNVQFPSPNSP
TFWETQST>TRTRWKUF;TNWUOTSMUITWAUQUNSTST>TRUW;JQAJ
LV=VRW0VQFPLVNV7LVW0VOPRW(STW1U>ITRW1UQRU>TWA6
USU?UNWADRSUQOUWOUW:VFNVRW/DIULTRW8JKSJ
3N=PRVQ7VWTSUKTSURWKVSU=SUQTRWLUQTRUWAUKTQTST=
AUKTQTSMUOT>TRTRWKVNT=BTITWGSV?VNSVQPRPW9WMU?STI
KG=SVRKPSVQPRVWOVWETHHVKWA<HSUM?TWGSVQVN
NVKPSV?VNSVQPRPWTFVQUKWUKMTFSUQOTQWW
#$+1(?/1(*1"
&
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Başkanı Cemil Çiçek,
19 Mayıs için yayınladığı
mesajında bu yıl sevincin
hüzünle harmanlandığını söyledi. Soma'da kaybedilen madencilerin yürekleri kanattığını,
bütün yurdu yasa boğduğunu
dile getiren Çiçek, "Bundan
dolayı sonsuz keder içindeyiz
;ENETYOWUUVNWOWJWYMXLXYHIBXTYHKY9XGWXPXT>YPV:
CUVNYCVYOWUUVNYIUXSXQYAVSVQUWYPVSLUVSW
?RQXSXGXBRORJXYWTXTRMISKODY-EJVUYMKSPKOKJK
LVCAWY?W?VQUVSWYWUVYPITXNR<>YAVT?UVSWOWJWTYVBWNWO
[email protected]<XHWUWSLVQ>
EUQVOWJWTYCVYWTLXTRORJRTYAVUVGVBWTVYWUWFQWT
[email protected];KTKTYW?WTYVTVS:
0WOWJWYQXCAX>Y?VQWFOVYCVYNVS=SYAWHWYLISKTUXSYMVS:
[email protected]
-XJWY5KLNX9XY2VOXUY7NXNESQ8ETY+XOLKT8XYXMXQ
HXLRFRTRTY.$8WTGWYMRURYLVHVHWMUVYHWSYOVLX0
MXMROUXMXTY,W?VQ>Y(.Y5XMRLY(.(.8KT>[email protected]
WLNWQUXUWOWJVYQXCKFOXQYW?WT>YVO<VSMXUWJOVYQXSFR
[email protected]
CKSAKUXPRDY;EMEQYTPVSY-XJWY5KLNX9XY2VOXU
7NXNESQ4ETYUWPVSUWBWTPVYHXFUXMXTYHKYOEGXPVUVPV
OWUUVNWOWJWTYKOKPK>[email protected]
IUPKBKTKYPWUVYAVNWSVTY,W?VQ>[email protected]
7TXPIUK4PXYMXJRUPRBRTRYW9XPVYVNNWD6;KYNI<SXQUXSPX
OWUUVNWOWJWTYPVLNXTUXSR>YTWTVUVSWOWJWTYOXLXUUXSR>
VSVTUVSWOWJWTY=BENUVSW>YIJXTUXSRORJRTYNESQEUVSW
CXSPRSDY;KYNI<[email protected]>Y=JUVOUVSWO:
WJ>YA=JMXFUXSRORJYCVYPKXUXSRORJYCXSPRSD6YPWMVT
,W?VQ>YF=MUVYPVCXOYVNNW!Y6;KTPXTY.$YMRUY=TGVYOWU:
UVNWOWJY7TXPIUK4PXT>[email protected]@TVLWTVYMVTWPVT
[email protected]
;KTPXTYPIUXMRYEUQVOWJWYLVCWMISYCVYITXYPVBVS
CVSWMISKJDY;KYMRUYLVCWTGWOWJ>[email protected]
@XSOXTUXTORFNRSDY+IOX4PXYQXMHVNNWBWOWJYOXPVTGW
QXSPVFUVSWOWJYMESVBWOWJWYQXTXNORF>YHENETYMKSPK:
OKJKYMXLXYHIBOKFNKSDY;KTPXTYPIUXMRYLITLKJ
QVPVSYW?WTPVMWJDY;ENETYOWUUVNWOWJWYMXLXYHIBXTYHK
9XGWXPXT>YPVCUVNYCVYOWUUVNYIUXSXQYAVSVQUWYPVSLUVSW
?RQXSNXGXBRORJXYWTXTRMISKODY-EJVUYMKSPKOKJK
LVCAWY?W?VQUVSWYWUVYPITXNR<>YAVT?UVSWOWJWTYVBWNWO
[email protected]<XHWUWSLVQ>
EUQVOWJWTYCVYWTLXTRORJRTYAVUVGVBWTVYWUWFQWT
[email protected];KTKTYW?WTYVTVS:
0WOWJWYQXCAX>Y?VQWFOVYCVYNVS=SYAWHWYLISKTUXSYMVS:
[email protected](.Y5XMRL
7NXNESQ4EY7TOXY-VT?UWQYCVY+<ISY;XMSXOR>YHK
TIQNXPXYHWSYCVLWUVPWSDY $ &% %
#"!&!%#
#"$&!%#%$
!%#" &%$%
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin (TBMM) bu haftaki
gündemini Manisa'nın Soma
ilçesinde yaşanan ve 301
işçinin hayatını kaybettiği
maden faciası oluşturuyor
3ESQWMV8MWYPVSWTYMXLXYCVYXGRMXYLVCQYVPVTYOXPVT
9XGWXLRMUXYWUAWUWY3;55Y-VTVUY2KSKUK8TPXY72Y*XS:
NW>Y"'*YCVY'/*8TWTYQITKMXYWUWFQWTYCVSPWQUVSW
5VGUWLY7SXFNRSOXY2IOWLMITKY=TVSAVUVSWYVUV
XURTXGXQDY2KSKUXGXQYQIOWLMIT>YH=UAVMVYAWPVSVQ
[email protected]+IOXY9XGWXLRTRT
XSPRTPXTYHXFUXMXTYNXSNRFOXUXSYLVHVHWMUVYMVTWYMXLXU
PEJVTUVOVUVSWTYPVYMX<RUXGXBRYQITKFKUKMISD
)QNWPXSRT>[email protected]
5VGUWLY;XFQXTURBRTXYLKTKUXTYMVTWY1XSARY*XQVNW8TWT
W?WTVYQIMXGXBRYHVUWSNWUWMISDY5VGUWLY-VTVUY2KSKUK8T:
[email protected]+XMRFNXM8XYEMVYLV?WOWYPVYMX<RUXGXQD
,XSFXOHXYAETEYMX<RUOXLRYHVQUVTVTYEMVYLV?WOWTWT
XSPRTPXTYWLVYKUKLUXSXSXLRYL=JUVFOVUVSYA=SEFEUVGVQD
7PXUVNY2IOWLMITK8TPXYPXYOXPVTY9XGWXLRYLVHVHWMUV
XSXYCVSWUVTY;XLRTY2XTKTK8TKTYXUNYQIOWLMITPXTYAV:
UVTYSX<ISKYA=SEFEUVGVQDY7SPRTPXTYMVTWY1XSARY*XQVNW
VUVYXURTXGXQD*XQVNNV>YHXLWNYGWTLVUY9WWUUVSYLXSQRTNRURQ
[email protected]?WTYCVSWUVTYGVJXUXSYXSXLRTPX
OXQKUYHWSYPVTAVYQKSKUKMISYCVYGVJXUXSRTYQXPVOVUW
IUXSXQYXSNRSRUOXLRY=TA=SEUEMISDY"WTLVUYNXGWJYL=JYXN:
[email protected]:
[email protected]%
XMPXTY YXMXY?RQXSRUXGXQDY"WTLVUYPIQKTKUOXJURBX
[email protected]
[email protected]:
OKTPXY&YMRUPXTYYMRUX>Y?IGKQYIUOXLRYPKSKOKTPXY#
[email protected]<WLYGVJXLRYCVSWUVGVQDY($YMXFRTR
HWNWSOWFY?IGKQUXSRTYGVHWS>[email protected]@WUVYIUOXQLRJRT
[email protected]
GVJXY YXMPXTY&YMRUXYQXPXSYWQVT>Y&YMRUPXTY$YMRUX
QXPXSYIUXGXQYFVQWUPVYXSNRSRUXGXQDYTLVLNYWUWFQWTWT
GVJXLRYWLVY YXMPXTY&YMRUXYQXPXSYWQVT>Y YMRUPXTY($
MRUXYQXPXSYMEQLVUNWUVGVQD"[email protected]<WL
[email protected]=SVHWUVGVQD
5XBPKSKTYHKUKTPKBKYMVSUVSVYMXQUXFOXOXQYCVMX
WQXOVNYVNOVMVGVQUVSD
,IGKQUXSUXYHWSYXSXPXYIUOXMRYAVSVQNWSVTYHWSYIS:
NXOPXY?XURFXOXMXGXQDY,IGKQUXSUXYWUAWUWYHWSYOVLUVQ
WGSXYVPVOVMVGVQUVSDY;KYQX<LXOPXYQSVFYQXTNWTYAWHW
MVSUVSPVY?XURFXOXMXGXQUXSYCVYIQKUYLVSCWLW
WFUVNVOVMVGVQUVSDY 2014
Pazartesi
19
17Mayıs
ubat
2013
Per embe
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin sorunlarına rağmen
gelişmiş demokrasi olma yolunda ciddi adımlar attığını kaydetti.
Gül, 19 Mayıs münasebetiyle yayımladığı mesajda "Türkiye,
sorunları ve eksiklikleri bulunsa da gelişmiş bir ekonomi ve
demokrasi olma yolunda ciddi mesafe katetmiştir." diye konuştu
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle yayımladığı
yazılı mesajda Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, milli bayramın gururu yanı sıra Soma’da meydana gelen maden faciasının
acısının yüreklerde hissedildiğini belirtti.
Milletçe derin bir üzüntü içerisinde
olduklarını kaydeden Gül, bugün güçlü
bir Türkiye’den söz ediliyorsa bunun
geçmişte atılan kararlı ve ileri görüşlü
adımlara borçlu olduklarını belirtti. Gül,
"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki
modernleşme, çağdaş dünyayla
bütünleşme ve müreffeh bir gelecek inşa
etme gayretlerini kararlılıkla sürdüren
Türkiye, sorunları ve eksiklikleri bulunsa
da gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi olma yolunda ciddi mesafe katetmiştir. Son
yıllardaki kapsamlı ve köklü atılımlar bu
sürece ivme kazandırmıştır. Bununla birlikte evrensel değerlerin ışığında
sorunların çözüleceğine, sıkıntıların
aşılacağına ve eksikliklerin giderileceğine
olan inancımı belirtmek isterim." ifadelerine yer verdi. Temel hedefin Türkiye’nin
yakaladığı gelişme ivmesini yukarılara
taşıyarak, gelecek nesillere demokratik,
ekonomik ve siyasi açıdan daha da
gelişmiş, en ileri standartları yakalamış,
vatandaşlarını yüksek gelir seviyesine
ulaştırmış, mutlu ve huzurlu bir ülke
bırakmak olduğunu vurgulayan
Cumhurbaşkanı Gül, "Türkiye’yi ileri
götürecek, bugünkünden çok daha yüksek seviyelere taşıyacak güç, genç nüfusumuzdur. Bu nedenle ülkemizin genç
nüfus yönünden sahip olduğu demografik fırsatları avantaja
dönüştürmemiz elzemdir. Dünyadaki
küresel kalkınma yarışı, yeni nesillerin
nitelikli bir şekilde yetiştirilmesini, onlara
yönelik programlar geliştirilmesini ve
politikalar üretilmesini zorunlu
kılmaktadır. İşte bu şuurla gençlerimizin
eğitimine önem veriyoruz." dedi."Gençlerimizin geleceğe ilişkin kaygılarının
giderilmesi konusunda devlet ve millet olarak hassasiyetimizi en üst seviyeye
çıkarmamızın önemine de dikkat çekmek
istiyorum." sözlerine yer veren
Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti:
"Gençlerimizin sorunlarının çözümü;
onların beklentilerini karşılamayı,
ihtiyaçlarını dikkate almayı; onları
anlamayı, görüşlerine değer vermeyi
gerektirmektedir. Sevgili Gençler, ülkemizin en önemli potansiyeli sizlersiniz. Sizler de bunun bilincindeki nesiller olarak,
kendinizi en iyi şekilde yarınlara
hazırlamalısınız."Gençleri küresel
vatandaşlar olmaya, tüm insanlığın
mutluluğu için çalışmaya çağıran
Cumhurbaşkanı Gül, "Tüm bunların
yanında, insanı sevmeyi; adalete, eşitliğe
önem vermeyi; insan haklarına ve farklı
görüşlere saygı duymayı; demokratik tutum ve davranışları bir kültür haline getirmeyi; büyük düşünmeyi, idealleri
doğrultusunda yılmadan gayret göstermeyi; bir hayat felsefesi olarak benimsemelisiniz. Sizlerin değişimin
anahtarı, gelişmenin itici gücü olarak, milletimize, ülkemize ve insanlığa karşı
sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine
getireceğinizden şüphe duymuyorum.
Varlığınız ve dinamizminiz ülkemize değer
katmaktadır. Doğru ve kararlı adımlarla
Türkiye’yi geleceğe taşıyacağınıza yürekten inanıyorum." dedi. (CİHAN)
"$$&"!$&"$"$&%#!#%
Eskişehir’de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Soma’da yaşanan maden faciasına
ilişkin konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, resmi veriler
toplandığında Soma'daki madende ölenlerin sayısının 302 değil, 344 çıktığını söyledi
UVTYOXPVTGWUVSVYWUWFQWTYWUAWUWYX?RQUXOXUXSRTYHWS:
HWSWTWYNKNOXPRBRTRYXQNXSXTY/VLNWGW>YY/VCUVNY%&Y=UVT
[email protected]:
AWUVSWYNI<[email protected]<
VPWUWMISPKDY%##YLXMRLRMUXYHWJYQXSFRYQXSFRMXMRJD
%4PVYQXUOXLRTRYXSJKYVPVSWJYXOXY9XSQURYWPPWXUXSYCXSD
'[email protected]
)[email protected])[email protected];XQXT4RT
PVPWQUVSWYPIBSKPKSDYVLOWYCVSWUVSVYA=SVYOXNVOXNWQ:
LVUYIUXSXQYNI<UXPRBRORJPXY%##YLXMRLRMUXYQXSFR
QXSFRMXMRJDY;WJPVQWYSXQXOUXSYHKTUXSDYPWMV
QITKFNKD3ESQWMV4PVY=JVUUWQUVYOXPVTGWUWQYCVYOXPVT
WF?WUWBWTWTY<[email protected]<YHWUWTPWBWTWYXOXYLESVQ:
[email protected]?WJVTY/VLNWGW>YF=MUVYPV:
[email protected]?HWSYJXOXTYHKUKTOXPRDY1XTW
TVYWFUVNOVGWUWQYXUXTRTPX>YTVYPVYWFYAECVTUWBW
XTUXORTPXDY7CSK<XYCVY;XNRYLNXTPXSNUXSRTPXYHWS
OXPVTYWFUVNOVGWUWBWTVYAV?VHWUWSPWY3ESQWMVYXOX
OXXUVLV9YAV?OVPWDY*VQWYTWMVYAV?OVPWY
L=JUVFOVLWTWTYTVPVTYWOJXUXOXPRDYYL=JUVFOVLWTW
TVPVTYWOJXUXOXPRYPVSLVTWJYHKTKTYHWSYNXTVYGVCXHR
CXSDY)FCVSVTUVSWTYWLNVOVOVLWDY
1XTWYWFCVSVTYQVTPWYQXSRTRYPEFETPEBEYW?WTYMEQLVQ
OXUWMVNUVYPVBWU>YKGKJYOXUWMVNUVYMEQLVQYQXJXT?
@VLX<UXPRBRYW?WT>YXOX?UXPRBRYW?WTYHKTXYPWSVTPWD
5XXUVLV9Y3ESQWMV4MWYM=TVNVTUVSYPVYHKYWFCVSVTYCV
WFUVNOVGWUVSWTYNXUV<UVSWTVYHIMKTYVBPWUVSDY;KTKT
[email protected]?HWSYX?RQUXOXLRYMIQD67LURTPXYHXQNRBRTRJ
JXOXTYQ=OESYHWJWOYLRSNRORJRYPXMXMXHWUVGVBWOWJYNVQ
[email protected]
;WJWOYPIBXUAXJRORJYMIQ>Y<VNSIUEOEJYMIQYCVYHWJ
MEJPVY.YVTVS0WMUVYPRFXYHXBROURYHWSYEUQVMWJD6YPWMVT
/VLNWGWYFKTUXSRYQXMPVNNW!Y6UVQNSWQYESVNWOWOWJWT
=TVOUWYHWSYQRLORTRYQ=OESUVYQXSFRURMISKJDY1XTW
PIUXMRLRMUXYQ=OESYHWJWOYW?WT>[email protected]
[email protected]<YHWSYOXPVTDY3ESQWMVYHKYXTUXOPXYQ=OES
OXPVTWYWFUVNOVGWUWBWTPVYPETMXTRTYVTYMEQLVQ
[email protected]<YIUOXLR
UXJRODY1XSRTYHWJVYPIBXUAXJRYCVSOVPWQUVSWTPV>
<VNSIUETYHXFRTXYHWSYFVMYAVUPWBWTPV>YH=UAVOWJPVQWYHWS
WLNWQSXSLRJURQNXTYVTVS0WYPXSYHIBXJRYWUVYQXSFRYQXSFRMX
QXUXGXBRJDY;KTKY?=JVHWUVGVBWOWJYHWSWTGWYQXMTXQNX
Q=OESDYTKTYW?WTYHWJYTVYIGXQUXSRYQX<XNXHWUWSWJ>YTV
PVYHKTKTYLRSNRORJPXYHWSYMEQYAWHWYXNOXYMIUKTXYAWPV:
HWUWSWJDY1X<OXORJYAVSVQVT>Y=JVUWYMXYPXYQXOKYHWJ
;XNRYLNXTPXSNUXSRTPX>Y7CSK<XYLNXTPXSNUXSRTPXYWUVSW
NVQTIUI0WPVYWFUVNOVGWUWQYMX<OXQ
JISKTPXMRJD6;XFHXQXTRT>Y8;KYQXJXUXS>[email protected]
OXPVTGWUWBWTY9RNSXNRTPXYCXSD8YL=JETEYVUVFNWSVTY/VLNW:
GW>Y6;KYQXJXUXS>[email protected]
MIQDY3ESQWMV4MWYM=TVNVTUVSWTYCVYIYIGXQUXSR
WFUVNVTUVSWTY9RNSXNRTRTYTVNWGVLWPWSDY1IQLXYOXPVTGWUWBWT
9RNSXNRTRTYTVNWGVLWYPVBWUDY3ESQWMV4MWYM=TVNVTUVSWTYCVYI
OXPVTUVSWYWFUVNVTUVSWTY9RNSXNRTRTYLITKGKTK
MXFRMISKJD6YFVQUWTPVYQITKFNKD+IOX8PXYOXPVT
9XGWXLRTPXYHWSYNXQROY<SINVLNIUXSYMXFXTRUPRBRTRYCKSAK:
UXMXTY/VLNWGWYHKYNV<QWUVSWTYPIBXUYQXSFRUXTOXLR
AVSVQNWBWTWYHVUWSNNWD
/VLNWGWYQITKFOXLRTRYFKYL=JUVSUVYLITUXTPRSPR!Y6;K
NV<QWUVSWYH=MUVYPKSKOUXSPXYTISOXUYQXSFRUXOXQ
UXJRODY)QWUWYPWMXUIAUXSXYAWSWUOVOVLWYUXJRODY,ETQE
@XUQYNV<QWYA=LNVSVHWUWSDY'[email protected]=CEMISLX>YTXLRU
[email protected]<QWLWTWYPVYISNXMXYQIM:
[email protected]:
HVNNVYQWY<[email protected]>YVMUVO
@XQQRTRYPXYQKUUXTXHWUWSDYXNVTYQKUUXTOXLRYUXJROD
+WMXLVN?WUVSWTYQWOYIUKSLXYIULKTYQXSFRURQURYPWMXUIAX
AWSOVOVLWYUXJRODY;KTKYHWJYPIBSKYHKUOKMISKJDYXN:
[email protected]=JEY=TETPVYIUPKYHWNNWDY3XHWYQWYHXJR
OXS0WTXUYASK<UXSYCXSDY'[email protected]
P=TEFNESVSVQ>YHWSYQXSRFRQURQ>YQXSAXFXY?RQXSOXMX
?XURFXTUXSYCXSDY)LNWLOXSGRUXSYCXSDY;KTUXSRYVUHVNNVYWQW
@KQKQYW?VSWLWTPV>YQXTKTYCVYTWJXOUXSXYA=SVYOELXXPV
VPWUOVOVLWYUXJROD6Y SAYFA 8
SONDAKiKA GAZETESi >>
SIZINTI
Abdullah
LELiK
[email protected]
SOMA, SOMA, SOMA,
KARALAR GİYMİŞ SOMA
Söylenmedik söz, yazılmadık konu kalmadı. Hala da sözler söyleniyor,
yazılar yazılıyor, daha da çok yazılacak, konuşulacak gibi görünüyor. Öyle
de olmalı, yaşanan acılarımız unutulup bir tarafa atılmamalı.
Acı büyük, mağduriyet ondan daha da büyük. Unutulacak gibi değil, bir
tarafa bırakılacak gibi hiç değil. Somalı acılı, Somalı üzgün, Somalı mağdur,
Somalı yetim, Somalı 300 den fazla yiğidini gömdü. Somalı, hazırlanacak raporların, alınacak tedbirlerin uygulanmasını istiyor. Somalı acıları yeniden
yaşamak istemiyor. Somalı aldatılmak istenmiyor. Evet, Sadece Soma'da
değil, her yerde olanlardan ibret alınarak, ihmallere yeni ihmallerin eklenme
sini istemiyoruz. Ölenlerin, mağdur olanların, yakınları korunmalı, himaye
edilmelidir. Acılar paylaşılmalı, o insanlara psikolojik, maddi ve manevi
destek verilmelidir. O insanların yaralarının sarılması için elden gelenden fazlası yapılmalıdır.
Ateş düştüğü yeri yakar. Soma'da olanları unutmayalım. Soma'nın insanlarını, özellikle soma'nın yetim kalan çocuklarını, eşini kaybeden, evladını
kaybeden annelerini ihmal etmemeliyiz. Onlar gibi olmasak da,kendimizi
onları yerine koyup onları anlamaya çalışmalıyız. Soma'yı, Soma'lıyı unutmayalım.
''Madem dünya fanidir.
Madem ömür kısadır.
Madem lüzumlu vazifeler çoktur.
Madem ebedi hayat burada kazanılacaktır.
Madem dünya sahipsiz değildir.
Madem şu dünya misafirhanesinin gayet Hakim ve Kerim her şeyi idare
eden, çekip çeviren bir
Müdebbiri var.
Madem ne iyilik ne de fenalık karşılıksız kalacaktır.
Madem 'Allah hiç bir şeyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz' (Bakara suresi 2/286) sırrın ca, güç yetiremeyeceği vazifeleri insana
yüklememiştir. Ve madem zararsız yol zararlı yola tercih edilir.
Hem madem dünyadaki dostluklar ve rütbeler kabir kapısına kadardır.
Elbette en bahtiyar odur ki, dünya için ahiretini unutmasın..ahiretini dünya
ya feda etmesin.. ebedi hayatını dünya hayatı için bozmasın.. ömrünü faydasız şeylerle ziyan etmesin.. kendini misafir gibi görüp, misafirhane sahibinin emirlerine gören hareket etsin.. selametle kabir kapısını açıp saadete
girsin..'' Bu ölçü, çok önemli bir ölçü. Üstat Bediüzzaman'ın, Kur'an dan altığı ölçü.
13 yıldır kayıp
olan oğlunu ölen
madenciler
arasında arıyor
Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin
cesedinin bulunduğu hastaneye müracaat eden Nusret Sevenger, kimliği henüz tespit edilemeyen madenci cenazeleri
arasında 13 yıl önce kaybolan oğlunun olabileceği ihtimaliyle,
DNA testi yaptırmak için başvurdu. İzmir'in Bergama ilçesinde
yaşayan 72 yaşındaki Nusret Sevgener, Akhisar Devlet Hastanesine gelerek, hastane yetkililerinden hayatını kaybeden maden
işçileriyle ilgili bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklama yapan Sevgener, 13 yıldır kayıp olan oğlunu bulma ümidin peşinde koştuğunu, bu amaçla hastaneye geldiğini söyledi. Madende
ölenlerle içinde sahipsiz cenazelerin bulunabileceği ve bunun da
oğlu Hakan Lütfi Sevgener olabileceği düşüncesiyle hastaneye
geldiğini bildiren Sevenger, "Buradan ümidim olduğu için geldim.
13 yıl 3 ay geçti oğlum kaybolalı. Duyduğum kadarıyla madende
ölenlerden bazılarının kimliği henüz belirlenmedi. Fotoğraf varsa
onlara bakacağım, yoksa DNA testi yaptırmak istiyorum. Bir ümit,
inşallah bulurum" dedi.
Arayışını yıllardır sürdürdüğünü ifade eden Nusret Sevgener,
oğlunun şu anda 37 yaşına bastığını söyleyerek şöyle devam
etti: "Kimliği henüz tespit edilemeyen cenazelerle ilgili DNA testi
için kan örneği vereceğim. Eğer bulunursa oğlum diyerek cenazemizi alacağız. Nasip, cenazesini alacağım diyorum ama
bunu canı gönülden söylemiyorum. Kendimi tatmin etmek istiyorum. Hiç olmazsa yok demektense cenazesini eve getirdik, buraya gömdük deriz. Allah esirgesin yine de. Hiç bir zaman ona
beddua etmedim, hakaret etmedim. O benim evladım. 3
çocuğum var, elimden geldiğince iyi yetiştirmeye çalıştım." Sevgener, gezetelere kayıp ilanı verdiklerini, 'oğlunu tanıyoruz' diye
arayanların olduğunu belirterek, "Bunlardan bazıları sahtekar,
biliyorum çünkü para istiyorlar. Bazıları da gerçek ama kendisine
ulaşamadım. O bizi arıyorsa da bilmiyoruz. Annesini gizli numaradan arayan oluyor, ancak konuşmuyor. Biz bu numaraları
savcılık kanalıyla tespit ettik. Savcılık o numarayı başka kişilere
ait olduğunu, oğlumuzla ilgisinin olmadığını bize bildirdi.
Başkalarının telefonundan aradığını tahmin ediyorum" diye
konuştu. (AA)
Soma'daki madenin
faaliyeti durduruldu
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemeler
sonucu, Soma'da maden faciası yaşanan ocağın güvenliğini sağlamak
ve kazanın etkilerini silmek dışında yer altındaki bütün işlerin durdurulmasına karar verildi. Soma'daki maden faciasının ardından olay yerine
giden iş teftiş müfettişleri, ocaktaki çalışmalarını İş Teftiş Kurulu
Başkanı Mehmet Tezel'in koordinasyonunda sürdürüyor. Soma maden
kazasını incelemekle görevlendirilen iş teftişi heyetinden 3 iş başmüfettişi, ocakta tahlisiye çalışmalarının bitirilmesinin ardından tekrar ocağa
girdi. Ocakta yapılan incelemeler sonucu, meydana gelen yangının
tamamen sönmediği tespit edilirken, ayrıca yangın sonrası ocağın
havalandırması, gaz izleme sistemi ve tahkimatının son durumları incelendi. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, yapılan incelemeler sonucu, ocağın
güvenliğini sağlamak ve kazanın etkilerini silmek dışında yer altı bütün
işlerin durdurulmasına karar verdi. (AA)
SAYFA 9
MAVi KIRMIZI SARI
Mayıs2013
2014Perşembe
Pazartesi
8 GÜNCEL 1719Şubat
SONDAKiKA GAZETESi >>
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına
bir defaya mahsus 415 TL ödenecek!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Soma maden faciasında
hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir defaya mahsus olmak üzere 415 TL
cenaze yardımı ödeneceğini söyledi. Bakan Çelik, ölüm aylığı bağlanması ile
ilgili teknik düzeyde çalışmaların sürdüğünü açıkladı
Manisa il merkezinde oluşturulan Kriz Masası'nda basın
toplantısı düzenleyen Bakan Faruk Çelik, Soma’da meydana
gelen maden faciasında hayatlarını kaybedenlerini rahmet, kederli
ailesine başsağlığı diledi. Bakanlık olarak salı gününden itibaren
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Manisa il merkezinde bir
kriz masası oluşturduklarını belirten Çelik, “Bu kriz masası
bugüne kadar 288 şehidimizin dosyasının kimlik tespitin gerçekleştirdi. Yapılacak olan bütün çalışmalar hayatlarını kaybedenlerini
geri getirmeyecek. Onların acılarını, ailelerin acılarını, milletin
acılarını dindirmeyecek. Geride kalanlar şehitlerimizin bize
emanetidir.” dedi. SGK bünyesinde şehitlerle ilgili 3 işlem yaptıklarını söyleyen Çelik, “Bunlardan birincisi hiçbir şarta bağlı
kalmaksızın ölüm gelirinin bağlanmasıdır. Bugüne kadar 169
dosyanın ölüm geliri bağlanması hazır hale getirildi. Bunlardan
34’ü hak sahipleri olan 83 kişiye ölüm geliri bağlanması şeklinde
sonuçlanmıştır. Diğer hak sahiplerine de ölüm gelirinin bağlanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İkinci olarak ölüm aylığı
bağlanması çalışmasıdır. Bu çeşitli şartlara bağlı. 5 yıl sigortalı
olmak, 900 gün prim olması şartı gibi şartlar var. Bunlarla ilgili
geçtiğimiz yıllarda Van depreminde meydana gelen acı olaylar
neticesinde düzenleme yapmıştık. Arkadaşlarımız ölüm aylığının
bağlanmasıyla ilgili teknik konuda çalışmalarını tamamlıyorlar.
Üçüncü olarak şehitlerimizin hak sahipleriyle ilgili bir defaya
mahsus olmak üzere 415 TL cenaze yardımı ödenmesi yapılacaktır. Bütün bu hizmetleri Sosyal Hizmetler Kurumu, Manisa il
müdürlüğü çerçevesinde gerçekleştiriyor. Diğer illerde olmalarına
rağmen şehitlerimizin, oradaki il müdürlükleri ile irtibatlı olmak
üzere, şehit hak sahiplerinin evlerine gidilerek, burada yapılan
işlemler, kendi oturdukları meskenlerde, kendilerine teslim edileceğini bir kez daha belirtmek istiyorum." diye konuştu. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu müessif olayın meydana
geldiği ocakta, müfettişlerin çalışmalara başladığını dile getiren
Bakan Çelik şunları kaydetti: "Fakat bu konu ile ilgili incelemelerde henüz ortaya çıkan rapor olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ocak incelemeye hazır hale gelir gelmez başlanmış olan bu
çalışmalar çerçevesinde dün itibarıyla müfettişlerimiz de oraya indiler. Zaten idari ve adli olarak her şey şu anda ayrıntılı bir şekilde
incelenmeye başladı. Ama henüz ortaya çıkış bir rapor yok. Ayrıntısına kadar, çalışmaları teknik heyetler yapılacak. Kamuoyuyla bu
çalışmalar paylaşılacak." Bakan Faruk Çelik, Ali Tezel'in Suriye’den 200 insanın madenin içinde olduğu iddialarıyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Burada bir kriz masası oluşturduk. Bir merkezden
yürütülüyor çalışmalar. Çok sağlıklı bir şekilde çalışıyoruz. Şeffaf
bir şekilde bilgilendiriliyor insanlar. Ocakta kaç kişi varsa durum
ondan ibaret. Bunun dışında bütün haberler Suriye örneği gibi
değil. Spekülatif haberler kamuoyunu yanlış bilgilendirme istenmeyen bazı tepkiler olur. Bunlar doğru bilgiler değil. Kim nerede
görmüş? Bilgi belge varmış. El insaf diyorum. Medyanın görevi
bu değil. Kriz merkezinden gelecek olan bilgiler esas bilgilerdir.
Her saat bu açıklamalar yapılır.” dedi. Maden faciasıyla ilgili idari
soruşturmanın yapıldığını kaydeden Bakan Çelik, “300 kişi hay-
atını kaybetmiş. Burada idari adli soruşturma yapılır. Mevzuatın
tamam olması demek? Bu işin sahibi var, çalışanı var. Nerede bir
arıza var ise orada bir arıza sorun alanı var demektir. İş Sağlığı
Güvenliği yasası 2012 yılında işçi ve işverene söylüyorum çok zor
çıkardık bu yasayı. Türkiye ilk kez 2012 yılının ortalarında bir iş
sağlığı güvenliği yasasına kavuştu. Bu Türkiye’nin dört bir
tarafında farkındalık oluşturmak istedik. Keşke bütün kesimler iş
sağlığı konusuna duyarlılığı en az bugüne yakın gösterselerdi.
Keşke yaygın tartışabilseydik.” diye konuştu. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bugüne kadar 7 kez haber olurken, Dört gün içinde
400’ün üzerinde haber olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, şunları
kaydetti: “Normal zamanda böyle haberler yoktu. Normal zamanlarda madenlerin daha ayrıntılı konuşulması lazım. Bizim çalışma
bakanlığı tarafların olduğu bir bakanlık. Tam iki yıldır gündemimizde taşeron yasası var. Taşeronluğun sömürüye
dönüştüğünü söyleyen bir bakanım ben. Bunun tarafları var ama.
İşverenler var, odalar var, işveren sendikaları var. Bunu bir an önce
çıkarmak gerekiyor. Çalışma koşullarının sağlıksızlığı olmaması
için bu ve benzer çalışmalar bitirilmeli. Bugün bir savunma günü
değil. Ama bu işleri bilen biri olarak söylüyorum; Keşke bunların
hiç biri olmasaydı da bu acı hadise olmasaydı. Buradaki konuşmalar da olmasaydı. Öyle bir tablo ki bu. Söylenecek fazla bir şey
yok.” İş sağlığı yasasının AB mevzuatına uygun olduğunun altını
çizen Çelik, “Eğitimler acil durum planlanması. Acil bir durum
meydana gelirse ne olacak? Ne yapılacak? Bunun uygulama
zorunluluğu var. Savcı bey bu çalışmayı yaparsa bunun uygulamasına bakılması lazım. Olay meydana gelirse nasıl müdahale
edilecek? Bunun programlanması yapılması yazım. İş güvenliği
uzmanları var. 24 saat eksiklikleri takip edecek. Periyodik denetimler var. 8 kez ocakta denetim yapılmış. 2 yılda 16 teftiş
yapılmış bu madene. Eksiklerin giderilmesi eğer eksiklerin konumu çok farklıysa ocaklar kapatılmıştır. Kimsenin gözünün yaşına
bakılmamış. Hangi koşullarda maden kapatılır belli. Mevzuatta
eksiklik yok demek değil. Kendini yenilemesi gerekiyor.” dedi.
Şirket yetkililerinin madencilerin ailelerine gelip tazminat almamaları için bir kağıt imzalatması iddialarıyla ilgili olarak Çelik,
“İdari ve adli soruşturma devam ettiği için görüşme talebinde bulunan işçiler oldu. Onlarla bire bir görüştüğümüz oldu, olacak.
Ama genel bir görüşmeyi bu soruşturmalar döneminde yapmayı
doğru bulmuyorum. Tehlikeli işyerlerinde bir beden gibi hareket
etmemiz gerekiyor. Herkes gördüğü eksikliği bildirmesi gerekiyor.
Benim, senin göremediğini çalışan kardeşin görüyorsa bir telefon
kadar yakın. Bunlar hemen teftişe, hemen giderilmeye dönüşebilir.
Bu şekilde bize bir dönüş gelmedi. SGK müdürlerimiz bizzat
aileleri yerlerinde ziyaret edecekler. Onların kendilerine söylediklerine itibar etsinler. Devletimin onların yanındadır. Kanuni hakları
neyse, bunları zaten alacaklar.” dedi. Soruşturmayı yapacak olan
savcılardan birinin AKP'den başkan adayı olmasıyla ilgili olarak
Bakan Çelik, “Savcılarımızı bu şekilde zan altına almak doğru
değil. Sade bir savcı değil, birden çok savcı görevlendirildi. Adli
açıdan soruşturma devam ediyor. Teknik ekibin olayın nedenini
ortaya çıkarmaları son derece önemlidir. Bu raporu beklememiz
gerekir. Ekibin söylediğine göre ezber bozan bir tablo. Rapor ortaya çıktıktan sonra suçlu kim, neden çıktı ortaya çıktı. Zerre kadar
kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu. Hükümetin maden
sahibini koruduğu iddialarıyla ilgili olarak Çelik, “Bunlar yanlış
şeyler. Şu noktada böyle bir bilgi, delil elimizde olmadığına göre
bütün değerlendirmeler bireysel değerlendirmeden genel değerlendirmeye dönüşüyor. Sanki doğruymuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bütün bu bilgiler yanlış. 300 kişinin hayatını
kaybettiği bir yerde kimin kimin adamı olduğu, kim kimin
yanında diye sorulabilir mi. İnsana saygımızı varsa böyle bir şey
aklımızdan bile geçmez. Kimse bunun suçlusu, cezasını en ağır
şekilde çekmeli. Burada kolaya kaçıp, olayı siyasi boyuta çekmek
ve oradan başka noktalara konuyu taşımak hayatlarını kaybedenlere karşı yapmamız gereken asli görevden bizi uzaklaştırmış gibi
bir şey oluyor. Bu tartışmalar şimdi yapılmasın.” dedi. Maden
sahibinin çalışmalar bittikten sonra madeni açacağıyla ilgili sözlerine Bakan Çelik, “Çalışma açısından sağlıklı bir zemin olmadığı
sürece tabî ki çalışma yapılmayacak. Ama güvenlik önlemlerinin
alındığı bir noktada bütün işletmelerde olduğu gibi bu çalışmada
işletilebilir. Ama önce eksikliklerin ve teknik sürecin tamamlanması sürecindeyiz. Taşeron çalışan yok, kayıt dışılık yok. 18 yaşın
altında çalışan yok. Bunlar bizim kurumlarımızda olan resmi bilgiler. Bizdeki kayıtlar 18 yaşından sonra olduğunu gösteriyor.”
şeklinde konuştu. Bakan Çelik, "Ankara'ya döner dönmez değerlendirilecek. Ölüm aylığı bağlanması için yasal boyutuyla gerçekleşecek." dedi. Çelik, Soma maden faciasında hayatını
kaybedenlerin yakınlarına bir defaya mahsus olmak üzere 415 TL
cenaze yardımı ödeneceğini, ölüm aylığı bağlanması ile ilgili
teknik düzeyde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
(CİHAN)
'Sorumluları çıkarıp, gerekli cezayı
alıncaya kadar bu işin peşini bırakmak yok'
Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Başkanı Metin Fevzioğlu, Manisa'nın Soma ilçesinde maden
ocağı faciasıyla ilgili olarak,
kazanın sebepleri, ihmaller zinciri
ve sorumluları ortaya çıkarılıp, en
aşağıdan en yukarıya kadar sorumluları ortaya çıkarıp, gerekli
cezaları alıncaya kadar bu işin
peşini bırakmayacaklarını söyledi
TBB Başkanı Metin Fevzioğlu, Soma'daki maden ocağına
gelerek, burada ziyaret gerçekleştirdi ve bilgi aldı. Burada
gazetecilere açıklamada bulunan Fevzioğlu, "Bizim buraya
gelmemizin amacı bir sosyal devlet hizmeti olan adli yardım
hizmetini organize etmek idi ama geldik gözaltı, darp ve hürriyet engeli ile karşılaştık. Teknik olarak gözaltı işlemi değil
ama şu anda hürriyetleri kısıtlanmış durumda meslektaşlarımızın. Hemen Manisa Valisi, İlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürü ve Soma Başsavcı Vekilimiz ile görüştük. Çok
kısa süre içerisinde meslektaşlarımız sadece kimlik tespitleri
yapıldıktan sonra serbest bırakılacaklar." dedi. Şu anda büyük
bir acı yaşadıklarını dile getiren Fevzioğlu, "Hepimiz seferber
olmak ve bu acıda hangi yarayı sarabilirsek onu sarmak için
mücadele etmek durumundayız. Bizim kanunumuza göre
ihtiyaç içerisinde olan herkese avukatlık hizmeti verme görevimiz var. Tabi ki felaketin boyutu o kadar büyük ki, Manisa
Baromuzun Türkiye Barolar Birliği'nin desteğine ihtiyacı var,
çünkü olağan üstü bir durum ile karşı karşıyayız. Manisa
Barosu son derece donanımlı avukatlara sahip bir baro ve
özellikle Soma'daki meslektaşlarımız maden hukukunu gayet
iyi biliyorlar, iş sağlığı, iş güvenliğini gayet iyi biliyorlar.
Ankara'da bir heyet kurduk. İçinde maden mühendisleri var, iş
sağlığı güvenliği uzmanları var." diye konuştu. Fevzioğlu
şöyle devam etti: "Bizim sendikalar ve sivil toplum örgütler-
imizden talebimiz şu. Manisa Barosu hem madde olarak hem
de hukuki hem de teknik olarak her konuda techiz edilmiştir.
Avukat yardımından yararlanmak isteyip de bunu ödeme gücü
olmayan vatandaşlarımıza, mağdur ailelere hukuki yardım
hizmeti verilecektir. Hem soruşturma hem de tazminatlar
boyutunda verilecektir. Biz burada ücretsiz avukatlık görevi
vermekle yükümlüyüz. Baro tarafından ücreti verilen bir
avukatlık hizmeti. Bunun için buradayız. Sosyal devlettir bu.
Dolayısıyla talebi olan vatandaşlarımız Manisa Barosu'nda
kurduğumuz kriz masalarına müracaat ederek bu hizmeti alabilir. Bu kazanın sebepleri, ihmaller zinciri ve sorumluları ortaya çıkarılıp, en aşağıdan en yukarıya kadar sorumluları
ortaya çıkarıp, gerekli cezaları alıncaya kadar bu işin peşini
bırakmak yok."
Feyzioğlu: Ücretsiz hizmet vereceğiz,
madende yakını kaybolan bize başvursun
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu,
Soma Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Feyzioğlu, madende hayatını kaybeden ve
maddi durumu iyi olmayan ailelere ücretsiz gönüllü avukat
tahsis edeceklerini söyledi. Feyzioğlu, madende hala yakınlarına ulaşamayan ailelerin de kendilerine başvurmasını istedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Manisa’nın Soma ilçesine
geldi. Feyzioğlu’na, Manisa, Antalya, Adana ve Mersin Baro
Başkanları da eşlik etti. Soma’ya gelme nedenlerinin öncelikle
bir kamu hizmeti olan avukatlığın adli yardım boyutunu organize etmek olduğunu aktaran Feyzioğlu, “Ancak bir kısım
meslektaşımızın bazı yurttaşlarla birlikte hürriyetlerinin kısıtlandığını ve bir polis gücüne, şiddetine maruz kaldıklarını
öğrendik. Şimdi meslektaşlarımız hastanedeler, sağlık raporları alınıyor ve kimlik tespitleri yapıldıktan sonra kendileri
serbest bırakılacaklar. 8 avukat olduğu bilgisine sahibiz.
Avukat dışında da 20-25 kişiden söz ediliyor, onların da işlemleri teker teker yapılacak. Gerginliği düşürmemiz lazım.
Bugün gerginlik zamanı değil, iş yapma zamanı. Bizim yapacağımız iş şu: Avukatlık Kanunu’na göre maddi durumu
avukatlık ücretini ödemeye elverişli olmayan yurttaşlara barolar ücreti baro tarafından karşılanmak üzere avukatlık hizmeti
vermekle yükümlüdürler. Biz burada madenci ailelerinden söz
ediyoruz. Madenci ailelerinin maddi durumlarının elverişli olmadığını aksi ispatlanana kadar peşinen kabul etmek zorundayız. Herhalde yerin yüzlerce metre altına maddi durumları
elverişli olsa girmezdi şehitlerimiz. Manisa Barosu, TBB’nin
sağladığı maddi, hukuki ve teknik destekle tek elden organize
ederek mağdur ailelerinden talep edenlere adli yardım hizmeti
verecek. Yani, tazminat davalarını Manisa Barosu’nun
görevlendirdiği avukatlar açacak. Aynı zamanda da yine CMK
kapsamında mağdur ailelerine yine vekillik hizmetini Manisa
Barosu verecek. Ben Manisa Barosu Başkanımız nezdinde Soma’daki tüm meslektaşlarımıza da Manisa’daki tüm meslektaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten bu acılı günde bu
kriz zamanında el ele vererek hizmet etmek zorundayız.
Bugün ailelerin ihtiyacı olan hizmet elbette sağlık, psikolojik,
maddi yardımlardır ancak aynı zamanda adli yardım hizmetine de ihtiyaç var. Barolar bugünler içindir. Avukatlar bu
hizmet için hazırdır. Lütfen ihtiyaç duyan aileler adli yardım
istiyorlarsa Manisa Barosu’nun kurduğu kriz masalarına
müracaat yapsınlar. Hala yakınının madende olduğunu ve hala
geri gelmediğini söyleyen aileler varsa yine bize isimlerini
bildirsinler biz de ayrı bir liste tutmuş oluruz” dedi. Manisa
Barosu Başkanı Zeynel Balkız da, üzerlerinde taşıdıkları
yükün manevi ağırlığını hissettiklerini belirterek, “300’ü aşkın
şehidimizin ve onların yetimlerinin hak hukukunu arama,
sağlama göreviyle karşı karşıyayız. Bu yükün ağırlığını ve
mahiyetini iyi biliyoruz. Bu yetimlerimiz, vefat eden murislerinin veraset ilanından itibaren haklarının korunmasında sonuna kadar bize emanettir. Bu konuda birlik başkanı sayın
Feyzioğlu’ndan hem maddi hem manevi desteğimizi temin
ettik. Bize sağlanan bu destekle başta Somalı avukat meslektaşlarımız olmak üzere tüm Manisa avukatları gönüllü olarak
bu işin altından en güzel şekilde gelecektir. Bu artık bize verilmiş bir kamu görevidir. Bugün itibariyle valilikten alacağımız listeye göre şehit ailelerimizle derhal temasa geçip bu
hizmetimizi onlara aktaracağız” diye konuştu. (CİHAN)
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
19Şubat
Mayıs2013
2014Perşembe
Pazartesi
9 GÜNCEL 17
Kurtulan madenci:
Madende ölen elektrik teknisyeni 17
gün önce uyarmıştı
Biberonunu,
bezini aldığı bebeğini göremedi
Soma'daki maden ocağına hayatını kaybeden işçilerden 29 yaşındaki İsmail Coşkun'un gelecek ay ikinci
kez baba olacağı, doğum masraflarını düşünerek kolundaki yaraya rağmen, yevmiyesinin kesilmemesi için
doktora gitmediği öğrenildi. Eynez bölgesindeki maden
ocağında hayatını kaybedenlerin evinde yas var. Soma'daki madende hayatını kaybeden ve dün toprağa
verilen İsmail Coşkun'un da Kırkağaç'taki baba evi
hüzünlü. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
İsmail Coşkun, 5 yıl önce Hüsniye Coşkun'la evlenmiş,
14 ay önce de baba olmuştu. İlk oğluna "Halil Mert"
adını veren Coşkun, gelecek ay ikinci oğlunu kucağına
almayı hayal ediyordu.
"Eski iş yerine kızdı madene girdi"
Coşkun'un asıl mesleğinin mobilyacılık olmasına
rağmen, sigortasının düzenli yatırılması için 8 yıl önce
madende çalışmaya başladığı belirtildi. Kardeşi Recep
Coşkun, ağabeyinin daha önceki iş yerinde 3 ay çalışmasına rağmen 28 günlük sigorta primi yatırdıkları için
kızdığını, öfkeyle madene girdiğini anlattı. Coşkun,
ağabeyinin kolunda, madende taş düşmesi nedeniyle
yara olduğunu, kendisine "doktora göster, birkaç gün
işe gitme" dediğini ifade ederek, "Doğumu çok
düşündü. Böbrek hastalığı nedeniyle 6 gün rapor
almıştı. (6 gün gidemedim bu ay böbrek ağrısından)
dedi" diye konuştuğunu, gidemediği günler için maaşından kesinti yapılmaması için doktora gitmediğini anlattı.
Ağabayinin gelecek ay ikinci kez baba olacağını
kaydeden Recep Coşkun, kazadan beş gün önce İsmail Coşkun'un doğacak bebeği için biberon, bez gibi
ihtiyaçlarını temin ettiğini söyledi. Recep Coşkun, "(İsmini Berkay koyalım, güzel isim) dedi. Ben de 'sen
bilirsin kardeşim' dedim" dedi.
"Diğer çocuğumu madene gönderme"
Baba Halil Coşkun ise diğer oğlunun işsiz olduğuna
dikkati çekerek, "Maden ocağına göndermem diğer
oğlumu. Göndermem... Tamam, bizden gidecek yok
artık. Torunum dahi olsa göndermem. Soğan ekmek
yerim göndermem. Kimseye de aman demem.
Kimseden yardım talep etmem" diye konuştu.
Gazeteci Özdil'in sözleri aileleri üzdü
Gazeteci Yılmaz Özdil'in bir televizyon programında
Soma'daki maden faciasıyla ilgili yaptığı değerlendirmeyi de eleştiren baba, şunları söyledi: "Yılmaz
Özdil televizyona çıkmış 'Bunlara lanet olsun' demiş.
Biz bundan şikayetçiyiz. Bu, bütün dünyanın yüz
karasıdır. Bu nasıl laf, bu milletimin yüreği yanıyor,
böyle bir kelime olur mu? Hepimiz insanız. İnsan insanın değerini bilir. Lanet okumak ne demek? Gerekeni
yapsınlar, sayın başbakana söylüyorum, bütün dünya
duysun." İsmail coşkun halası Nurhayat Pehlivan da
"Yetkililerden rica ediyorum, gazetecimizin birisi demiş
ki bu demiş millete müstahak. Bizim acımız zaten
büyük, yetkilerden rica ediyorum, bu kimse gereken
yapılsın. Bizim içimiz yanıyor, ciğerimiz yandı" dedi.
Anne Sevim Coşkun ise oğlu adına yardım toplandığını belirterek, "Çocuğu kullanılarak toplanan
yardımlardan 5 kuruş gelmediğini" ifade etti. Anne
Coşkun, kalan tek oğlu için de iş talebinde bulundu.
(AA)
Madenci baba, liseye
giden kızının doğum
gününde ölmüş
Zonguldak’taki ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte ölen 3 çocuk babası Mehmet
Aygün’ün Çaycuma ilçesi Şeyhoğlu köyündeki evinde
dram yaşanıyor. Madenci baba, Zonguldak İmam-Hatip
Lisesi’nde eğitim gören kızının doğum gününde vefat
etmiş. Soma faciasının ertesi günü Zonguldak’ın Kilimli
ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsız kömür ocağında hayatını kaybeden Mehmet Aygün’ün kızı Elif Aygün (18),
doğum gününde kaybettiği babasının yasını tutuyor.
Bolu’da özel maden ocağından emekli olduktan sonra
lise öğrencisi iki kızının eğitim masraflarını karşılamak
için 2 yıldır kaçak ocakta çalışan madenci Aygün’ün
ailesi, ocak sahibi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kaçak ocak sahiplerinin Mehmet
Aygün’ü suçlu olarak gösterilmek istendiğini ifade eden
aile, yetkililere öğle saatlerinde haber verilen olayı
kendilerinin de televizyondan öğrendiklerini iddia etti.
Mehmet Aygün’ün eşi Bayhan Aygün (42), emekli
olduktan sonra 2 yıldır Gelik’te kaçak maden ocağında
çalışan eşinin tek isteğinin çocuklarını okutmak
olduğunu belirtti. (CİHAN)
Maden faciasında sağ kurtulan kazı ustası Mehmet
Ali Dinçer, aynı mesaide çalıştığı elektrik teknisyeni
arkadaşı Ergün Sidal’ın 17 gün önce kablo ve panoyla
ilgili amirlerini uyardığını ancak önlem alınmadığını
söyledi. O madende yaşamını yitiren Sidal ile bu yüzden
amirlerinin tartıştığını belirten Dinçer, buna rağmen
önlem alınmadığını ve arkadaşlarının öldüğünü ifade
etti. Manisa’nın Soma ilçesinde 5 gün önce meydana
gelen maden faciasında olaydan 6 saat sonra sağ
olarak kurtulan madenci Mehmet Ali Dinçer o anları anlattı. Olayın saat 14.50 gibi meydana geldiğini belirten
Dinçer, “Patlama olduğunu söylediler ancak ben uzaktaydım ses duymadım. Amirimiz kablo kısmında patlama olduğu ve yukarı çıkmamızı söyledi. Çıkış
noktasına uzaktık. Belirli bir mesafe geldikten sonra
arkamızdan duman geldi. 'Herkes maskesini taksın'
dediler biz de taktık. Taktıktan sonra 150 metre kadar
yürüdük duman iyice bastırdı. Göz gözü görmez oldu.
Önümüzü göremedik mesafe 1 metreye kadar düştü.
Plastik boruları testereyle kestik. Oradan bir süre hava
aldık. 45 dakika geçti maskenin kullanımı bitti. Bizi
başka bir yöne doğru yönlendirdiler. Önce daha iyiydi
temizdi. Daha sonra üstümüze duman geldi. O esnada
arkadaşlarımız bayıldı. O andan itibaren duman iyice
çöktü, nefes alamaz hale geldik. Çamurla abdest alıp
dua etmeye başladık. Konuşmadım kimseyle enerjimi
harcamadım. Sadece bekledim. Ondan sonra
arkadaşlarımın çocuğu bağıra bağıra bayıldı. Bizim
sayımız orada 142’ydi. Üşümeye başladım. Bir ara
temiz hava geldi kendime geldim biraz. Bir arkadaş
geldi 'hadi' dedi. Biz yavaş yavaş hareket ederken ölü
yaralı bilmiyorum komple insan vardı. Adım atacak yer
yoktu. İnsanların üstüne basarak yürüdük.” diye
konuştu.
'HARAM PARA PEŞİNDE
OLSAYDIK MADENE GİRMEZDİK'
Mesai arkadaşı elektrik teknisyeni Ergün Sidal’in anlattıklarını aktaran Dinçer, şöyle devam etti: “17 gün
önce demiş ki 'bu kablo bu panoyu taşımaz.' Bunda bir
yanlışlık var. Ya bu kablo ya da pano patlar demiş. Amirleriyle tartışmış. Diğer vardiyaya ya da bir şekilde yaptırırız diyerek savuşturmuşlar. 'Bizim ölümümüz
madende' olacak demiş. O arkadaşımın ne acıdır ki
öldüğü gün çocuğu dünyaya geldi. O çocuk sizi
uyarmışsa önlem alma yetkiniz yok mu? Kablo patladı
deyince ben bunu öğrendim. Bir daha oraya girmeyi
düşünmüyorum. Ne iş olursa olsun yaparız. Herkes ekmeğini taştan çıkarıyor biz de çöpten çıkarırız. Nereden
olsa bulurum ekmeğimi. Haram para peşinde olsaydık
madene girmezdik. Kendi hesabıma göre sayı fazla olması lazım. Bir vardiyada 750 kişi giriyorsa sen orada
ölü sayısını 300 gösteriyorsan 400 kişi nerede? Sen
oradan 400 adamı canlı çıkardın mı?”
(CİHAN)
Düğününden 22
gün sonra maden
faciasında can verdi
Manisa'nın Soma ilçesinde, facianın meydana
geldiği maden ocağında çalışan işçilerden 24 yaşındaki Mustafa Türkhan, düğününden 22 gün sonra
hayatını kaybetti. İzninin bitmesinden iki gün sonra
ölen madenci, düğün takılarını satıp banka kredisi
çekerek ev almayı planlıyordu. Balıkesir'in İvrindi
ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yaşayan, madencinin
ağabeyi Gaffur Türkhan, kardeşinin, askerliğini yapmadan önce bir ayakkabı imalathanesinde çalıştığını
söyledi. Vatani görevini tamamlamasının ardından
Kayapa'ya dönen Mustafa Türkhan'ın, yaklaşık iki yıl
önce söz konusu ocakta işe girdiğini ve bir miktar
para biriktirdikten sonra evlenmeye karar verdiğini
dile getiren Türkhan, şöyle konuştu: "Düğünü için 2425 gün izin almıştı. Olaydan 20 gün önce evlendi.
Düğününü yaptık, burada evimizin önünde yemeklerini pişirdik. 3 hafta sonra ise aynı yerde lokmasını
dağıttık. İnanılmaz zor. İzinden sonra ilk gün, eşi ilk
kez onu madene uğurladı. İkinci gün ise bu faciada
hayatını kaybetti. Mesaisi bittiği için Mustafa madenden çıkacak, diğer kardeşim Rasim girecekti. Rasim,
vardiya çıkışını beklediği kardeşinin cenazesini aldı.
Evlendi, izninden sonraki ikinci gününde girdiği
maden, ona mezar oldu. Sabahlara kadar Soma'da
Devlet Hastanesi önünde nöbet tuttuk, doğru dürüst
bilgi alamadık. Kırkağaç'a gidip kendimiz bulduk cenazeyi."
Düğün takılarını satıp kredi
çekerek ev alacaktı
Türkhan, kardeşinin, izninin bitimine az bir süre
kala Soma'daki evine giderken komşularıyla
helalleştiğini anlattı. Onun, hayata dair hayalleri bulunduğuna değinen Türkhan, "Düğünde takılan
bilezikler ve altınları vardı. Onları satarak üzerine
kredi çekip ev almak istiyordu. Soma'da başını sokacak bir ev hayal ediyordu" ifadesini kullandı. Gaffur
Türkhan, kardeşinin cenazesini, birkaç yıl önce önce
kaybettikleri babalarının mezarının bitişiğinde defnettiklerini sözlerine ekledi. (AA)
SAYFA 10
SONDAKiKA GAZETESİ >>
10 DENİZLİ HABERLERİ
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
19
17 Mayıs
Şubat 2014
2013 Pazartesi
Perşembe
4. Merkezefendi Geleneksel
Tıp Günleri başladı
Denizli Büyükşehir Belediyesi
ve Zeytinburnu Belediyesi'nin
ortaklaşa bu yıl 4’cüsünü gerçekleştireceği Merkezefendi
Geleneksel Tıp Günleri başladı.
4. kez gerçekleştirilecek
etkinlik programı ile Denizli'nin
değeri olan Merkezefendi'nin
bir çok yönüyle tanıtılması hedefleniyor.
diyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa
Gökoğlan," Kendi değerlerimize sahip çıkma konusunda inanılmaz bir hassasiyet
gösteriyoruz. O değerlerden biri de Merkez Efendi’dir. Burada amacımız, dönemin
tıp bilimi dehası Merkezefendi’yi tüm nesillere tanıtmak ve nesiller boyu bilinmesine vesile olmaktır.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Zeytinburnu Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 4. Merkezefendi Geleneksel Tıp Günleri
Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda ve bahçesinde yapılan etkinlikler ile başladı. 2 gün
sürecek olan etkinliler kapsamında açılan
stantları ziyaret eden herkese fesleğen
dağıtılırken Denizli Büyükşehir Belediyesi
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından
açılan stant da ise ücretsiz sağlık taraması gerçekleştiriliyor.
Etkinlikler kapsamında her derde deva
bitkilerinde yer aldığı bir sergi de yer alırken gerçekleştirilecek konferanslar ise
bitkilerin insan yaşamında ne kadar
önemli bir yer tuttuğu bilimsel yöntemler
ile aktarılıyor. Soma'da yaşanan kaza nedeniyle protokol konuşmalarının yapılmadığı etkinliğin açılış oturumuna ise Denizli
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Alsaç, Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Müdürü Mustafa Aydın ve vatandaşlar katıldı.
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görevli öğretim üyesi 12 bilim insanının
yapacağı konferanslarda şifa veren bitki-
Başarı ve
kolaylıklar
diledi
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yerel seçimler
sonrası ilk kez Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerine bağlı mahallelerin muhtarları ile biraraya geldi.
Yeni dönemde muhtarlara görevlerinde başarı dileyen Başkan Zolan, " Sizler bizim her mahallede
gözümüz, kulağımızsınız. Bizlerin
yol arkadaşı, çalışma arkadaşlarımızsınız. Bu kente birlikte hizmet
edeceğiz. Hepinize başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi
menci ve DESKİ Genel Müdürü Mahmut
Güngör'ün de katıldığı toplantılarda Başkan Zolan, Büyükşehir ile birlikte yeni bir
sürecin başladığına dikkat çekti ve işleyiş
ile ilgili muhtarları bilgilendirdi.
Birlikte başaracağız
Seçimler sonrası ilk kez mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerini ve herkese yeni dönemde başarı ve kolaylıklar dilediğini dile getiren Başkan Zolan, " Yaklaşık 5
- 6 ay önce bir veda yemeğimiz olmuştu.
O gün 'Gidip de gelmemek var, gelip de
görmemek var' demiştik. Baktık
muhtarlarımızın birçoğu yeniden seçilmiş. Seçimlerden
sonra ilk defa sizlerle
buluşuyoruz. İnşallah
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Os- hayırlı olacaktır. Hepimizin göreve gelişi
man Zolan Pamukkale ve Merkezefendi
ilçelerine bağlı mahallelerin muhtarları ile şehrimize hayırlar getirsin. Derdimiz hizbir araya geldi. Birer gün arayla Çamlık
Ofis'te Pamukkale ve Merkezefendi ilçele- met etmek. Amacımız
vatandaşlarımızı mutlu
rine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla geretmek. Denizli şu an yeni
çekleştirilen kahvaltı programına İlçe Bebir başlangıç yapıyor. Hepilediye Başkanları Hüseyin Gürlesin ve
miz aslında bu başlangıca katkı
Muhammet Subaşıoğlu da katıldı. Yerel
sağlıyoruz, tarihe tanıklık ediyoruz. Yıllarseçimler sonrası ilk kez gerçekleştirilen
dan beri beklediğimiz Büyükşehir statüsübuluşmada Büyükşehir Belediyesi'nin üst
ne Denizli’miz kavuştu. İstiyoruz ki Dekadrosu da hazır bulundu. Genel Sekreter
Mustafa Ünal, Genel Sekreter Yardımcıla- nizli’mizde Büyükşehir ile birlikte hizmetler de büyüsün, ihtiyaçlar giderilsin. Amarı Mustafa Gökoğlan, Aytaç Turgut, Büyükşehir Meclisi Başkan Vekili Ali Değir- cımız, gayemiz budur. Büyükşehirde görev paylaşımını bilmek gerekir. Kim, neyi
yapacak. Siz değerli
muhtarlarımız bunu
çok iyi kavrar ise işler çok daha kolaylaşır. Vatandaşlarımız
geldiğinde onlara
yardımcı olun, yol
gösterin. Çünkü Büyükşehir ile birlikte
sistemimiz değişti.
Neyin nereden yapılacağı hakkında vatandaşımızın bilgisi
Hasan Cihan
olmayabilir. Onlara
Telefon -(0258)421 64 10
ışık tutun, doğru ad0 - 533 -541 6428
rese göndermek çok
Firmamızın üretim
departmanında çalıştırılmak
üzere vasıflı/vasıfsız
işçiler alınacaktır.
Can Meşrubat Ltd Şti.
ler hakkında elde ettikleri bilimsel verileri
paylaşacağını belirten ve etkinlikler hakkında bilgi veren Denizli Büyükşehir Bele
Bu kapsamda Büyükşehir olmamız ile birlikte yeni kurulan ilçemizden birine Merkezefendi ismini verdik. 2 gün sürecek
olan etkinliğimiz süresince bitkilerle tedavi, beslenme şekilleri ve Merkez Efendi’nin bu konuda yaptığı çalışmalar ile hayatı ve yaşadığı döneme ilişkin uzmanlar
tarafından önemli bilgiler aktarılacak" dedi. Etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen
oturumlarda PAÜ Öğretim Görevlisi Şerif
Kutludağ Merkez Efendi’nin yaşadığı dönemdeki eğitim sistemi ile ilgili bilgiler
verdi.
Denizli Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi Kadir Gökhan Saçkan Kalp Cerrahisi
ve Denizli’de yapılan tedaviler, Uzm. Dr
Mustafa Çam Felç ve Nörolojik Hastalıklar, Uzm Dr. Mehmet Öztürk kalp hastalıkları ve beslenme şekillerini anlattı. Prof.
Dr. Ali Çelik üzümün biyolojik özelliklerini
ve faydalarını aktardı. Oturumların sonunda ise festivale katılan konuşmacılara
birer plaket takdim edildi.
(HABER MERKEZİ)
DENİZLİ’DE
EĞİTİM VEREN
İMAM HATİP
OKULLARI
ÖĞRENCİLERİ
VALİ DEMİR’İ
ZİYARET ETTİ
önemli. Hangi konuda, hangi başkana,
hangi belediyeye gidilmesi gerektiğini, nereden neyi talep edeceğimizi bilmeli, vatandaşlarımızı da buna doğru yönlendirmeliyiz. Böylece çalışmalarımızı kolaylaştırmış, hızlandırmış oluruz. Hizmet üretmede belediyelerimiz arasında ayrı gayrı
yok. Kimin elinde ne imkan varsa, kim
derde derman olacaksa o seferber olacak.
Bizim belediyecilik anlayışımız bu" dedi.
Hizmetlerde aksama olmayacak
Büyükşehir ile birlikte belediyelerin yetki
alanlarında değişiklikler olduğunu dile
getiren ve bilgiler aktaran Başkan
Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü:
" Nerede içme suyu ile ilgili
bir sorun varsa Büyükşehir'in kurumu DESKİ sorumludur. Kanalizasyon
ile ilgili her türlü talebe
DESKİ bakacak. Telefon
numarası da 185. Bu konularla ilgili DESKİ' nin genel
müdürleri ile de benimle de
bağlantıya geçebilirsiniz. İtfaiye
hizmetlerini de biz vereceğiz. Denizli'nin genelinde 51 nokta hizmet birimleri oluşturulmuştur. Bu 51 noktada cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere nöbet sistemi ile çalışan ve her daim hazır
olan arkadaşlarımız var. Cenaze hizmetlerini de Denizli Büyükşehir Belediyesi yürütüyor. Denizli'nin her noktasına bu konuda da biz hizmet vereceğiz. Mahallerimizde sokaklarımızın bakımı, tamiri, yapımı, ilçe belediyelerimize ait. Ana arterlerden ise Büyükşehir sorumlu. Ulaşım sorumluluğu da yine Denizli Büyükşehir
Belediyesine aittir. Çöp hizmetleri normalde ilçe belediyelerimize ait. Çöpleri ilçe
belediyelerinin toplaması gerekiyor. Ama
kuruluş aşamasında oldukları için biz sıkıntı yaşanmaması adına 2014 sonuna kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak
bu görevi yerine getireceğiz. 2015 itibari
ile de çöp toplama işlerini ilçe belediyeleri
devralacak. Ana hatlarıyla görev dağılımımız bu şekilde oluşuyor."
Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız
Hizmet üretme konusunda tüm ilçe belediyeleri ile iyi bir koordinasyon sağlandığında Denizli'nin büyük projeler ile tanışacağı inancını taşıdığını dile getiren Başkan
Zolan, " İnşallah zaman içinde bu görevler
daha da netleşecek ve anlaşılır hale gelecek. Büyükşehir kafalarımızda tanımlanacak. İlçe Belediyelerimiz de çalışmalarına
başladı. Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarına hiç ara vermedi. Çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Tabi ki Büyükşehir ile
birlikte biz de yeni sistemimizi kurmak
zorundayız. İnşallah el birliği ile güç birliği ile bu işin altından kalkacağız. Bizim
yükümüzü alacak olan bizim işimizi kolaylaştıracak olan muhtarlarımızdır yani
sizlersiniz. Orada vatandaşımızı bilgilendirecek olan sizlersiniz. Doğru yönlendirecek olan sizlersiniz. Orada yapılması gereken doğru işleri bizlere aktaracak olan sizlersiniz. Yanlış yapılan bir iş varsa onu
durduracak olan, engelleyecek olan, yanlıştan doğruya döndürecek olan da sizlersiniz. Bu nedenle sizler bizim her mahallede gözümüz kulağımızsınız. Bizlerin yol
arkadaşı, çalışma arkadaşımızsınız. Eğer
bu şekilde çalışırsak hem vatandaşlarımız
mutlu olur hem de bizler de doğru işler ve
en iyi işleri yapma imkanı bulmuş oluruz.
Bu buluşmalar bir başlangıç. Biz muhtarlarımızla düzenli bir şekilde bundan sonra
toplanmaya devam edeceğiz. Küçük küçük toplantılar ile hem mahallenizle ilgili
hem Denizlimiz ile ilgili taleplerinizi dertlerinizi anlatabileceğiniz bir ortam hazırlayacağız. İnşallah Pamukkale Belediye
Başkanımız Hüseyin Gürlesin ve Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet
Subaşıoğlu ile birlikte o ortamı hazırlarız.
Acil olan konuları önceliklerimizi hep birlikte belirleriz. Sizler de bu konudaki hazırlıklarınızı yapın. Önümüzde bir beş yıl
var. Baktığınız zaman 5 yıl çok uzun gibi
görünüyor ama biz hem belediye meclis
üyeliği hem başkan yardımcılığı ve başkanlık sürecimle birlikte 10 yılı geride bırakmamıza rağmen bu süre bana on gün
gibi geliyor.’’ dedi.
(HABER MERKEZİ)
Denizli’de eğitim veren İmam Hatip Okullarının
Müdürleri, öğretmenleri ve Türkiye genelinde yapılan
yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Vali Abdülkadir
Demir’i makamında ziyaret etti. Ziyarete; Denizli, İncilipınar, Servergazi, Kezban-Ali Çınar, Akköy, Ayşe
Mürüvvet Başer İmam Hatip Ortaokulları, Cedide Abalıoğlu, Ahmet Yesevi ve Denizli Anadolu İmam Hatip
Lisesi Müdürlerinin yanı sıra, öğretmenler, öğrenciler
katıldı. Ziyaretlerinden dolayı öğrenci ve öğretmenlere
teşekkür eden Vali Abdülkadir Demir, geçen yıl yapılan
çalışmalar sonucunda Denizli’deki okullarda fiziki şartların iyileştirmesi adına çok önemli çalışmalar yapıldığını
söyleyerek, “Biz fiziki şartları iyileştirirken, eğitimdeki
başarıda siz öğretmen ve idarecilere de ayrı sorumluluklar
düşüyor. Bizim eğitim alanında yaptığımız yatırımlar başta fiziki olmak üzere diğer şartların iyileştirilmesi anlamında gösterdiğimiz çaba ve gayrete karşılık olarak eğitimde
başarıyı yakalama adına aynı heyecan ve motivasyon
öğretmen ve idareciler olarak sizlerde de olmalı. Eğer bu
heyecan ve motivasyon olmazsa fiziki şartların iyileştirilmesi bir anlam ifade etmez. Bunun da karşılıksız olmadığını gördük. Öğrencilerimizin gösterdiği başarılar ve
almış oldukları derecelerde sizlerin de gayretlerini görüyoruz. İmam Hatip Okullarında 2012-2013 öğretim yılında
ki öğrenci sayısına nazaran bu yılki öğrenci sayısında
önemli bir artış gözüküyor” dedi.
Vali Demir ayrıca öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinleyerek, Eskişehir’de düzenlenecek Uluslar Arası
Arapça Bilgi, Hitabet ve Şiir Yarışması Türkiye Finaline, Türkiye
Münazara Yarışması ve Van’da
düzenlenecek
Türkiye Ezan Okuma Yarışması
Türkiye Finalinde
yarışacak olan
öğrencilere
başarılar diledi.
Öğrenciler ise kendilerini sürekli
ziyaret edip, sorunlarını dinleyerek
çözüme kavuşturma konusundaki
hassasiyetinden
dolayı Vali
Demir’e teşekkür
ettiler. (HABER
MERKEZİ)
SAYFA 11
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Bürokrasinin yeni
mottosu: Ne
emredersiniz?
Hükümet, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası bürokraside başlattığı tasfiyelere tam
gaz devam ediyor.
Polis ve yargıdaki tasfiyeler artık sayılamaz
boyutlarda. 16 binden fazla polis yerinden edildi,
dünün başarılı isimleri bugün uyduruk gerekçelerle
ya açığa alındı ya da absürt raporlarla meslekten
ihraç edilmeye çalışılıyor. Benzerleri ancak darbe
dönemlerinde yaşanabilecek trajik olaylar var.
***
Yılların başarılı bürokratları müstear isimlerle
sanal alemde ahkam kesen 'danışman'ların hedef
göstermesi sonrası kıyıma uğruyor.
***
Önceki hafta SPK'da görevden almalar vardı.
Bu hafta Maliye Bakanlığı'ndaki görevden almalar onu takip etti. Başbakan'ın 'cadı avı ise cadı
avı' dediğini de düşünürsek bu tasfiyeler sürecek.
11 DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ
Adem Yavuz
ARSLAN
BUGÜN GAZETES
Tabii bu durum bürokraside korku, tehdit ve iftira
furyasını da başlatmış oldu.
Özellikle hiçbir kesimle bağlantısı olmayan ve
işini iyi yapmaya çalışan birçok bürokrat 'Cemaatçi'
denilerek görevden alınma endişesi ile karşı karşıya.
Nitekim görevden alınan bürokratların birçoğunun camia ile ilişkisinin olmadığını cümle alem
biliyor.
***
En başta da görevden alanlar.
Hal böyle olunca hükümetin her dediğini yapacak -kanuna aykırı olması önemli değil- bürokrat
adaylarına gün doğmuş oldu.
'Emret bakanımcılar'a gün doğdu
Bu kişiler hem gidecekleri makamdaki kişilerin
görevden alınmaları için iftira mekanizmasını
çalıştırıyorlar hem de 'emret bakanım konumun-
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
19
17 Mayıs
Şubat 2014
2013 Pazartesi
Perşembe
dayım' mesajı veriyorlar. Şu anda özellikle Maliye
Bakanlığı gibi kurumlarda, liyakatten ziyade
sadakat tek aranan özellik. Bu durum, kurumların
yönetilemez ve içinden çıkılmaz bir hale doğru gittiğini de gösteriyor.
***
Bu görevden almaların en çarpıcılarından birisi
de MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan. Mürsel Ali
Kaplan Maliye Bakanlığı'ndaki son tasfiye operasyonu ile görevinden alındı ve yerine Başkan Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat getirildi.
***
Mürsel Ali Kaplan MASAK Başkanı olduğu
sürece yaptığı çarpıcı işlerle dikkat çeken başarılı
bürokratlardan biriydi.
***
Başkanlığı boyunca uyuşturucudan tefeciliğe,
sigara kaçakçılığından akaryakıt kaçakçılığına kadar
birçok soruşturmayı bizzat yöneterek, suç örgütlerinin üzerine cesaretle gitti.
Özellikle PKK ve KCK'nın mali yapılanmasının
ayrıntılarıyla ortaya konulmasında gösterdiği duruş,
terör örgütünün etkisizleşmesinde önemli bir paya
sahip. Suç örgütleri ve terör örgütlerine yönelik bu
kararlı tutum, görülüyor ki birilerini çok rahatsız etmiş. Bir başka ifadeyle başarı cezasız kalmadı.
MASAK'ta bu değişim tabii beraberinde bazı
soru işaretlerini de getiriyor. Hukuk dışına çıkmadan, suç örgütleriyle mücadele eden bir başkanın
görevden alınmasıyla beraber, birtakım hukuk dışı
operasyonların MASAK aracılığıyla mı yapılacağı
sorusu insanın aklına gelmiyor değil.
***
Hepimiz yaşayacağız ve göreceğiz.
Paralel tasfiye söylemi aslında siyasi iktidarın kendi isteklerine ve menfaatlerine hizmet edecek
yeni bürokratik yapının oluşması için uydurduğu bir
söylem.
***
Görevlerinde başarılı olan kişiler siyasi iktidara
tam biat etmedikleri için siyasi iktidarın menfaatlerine ters düşecekleri korkusuyla cezalandırılmış
oldular.
Görülüyor ki bürokraside işini iyi yapma ve cesaretle gerçek suçluların üzerine gitme dönemi bitti.
Artık bürokratların yeni mottosu itaat.
Veya 'Ne emredersiniz?'
14.05.2014
Nagehan
ALÇI
MLLYET GAZETES
Soma ve babam
Soma’da yaşananlardan sonra hâlâ insan
kalanların hissettiği tek duygu utanç. Çok
büyük bir utanç. Hâlâ, ilk günden beri kendi
iğrenç, karanlık, pis hesaplarına yaşarken
toprağa gömülen o bedenleri alet edenler, bu
‘ortak felaketten’, bizi birleştirmesi, ‘biz’
olduğumuzu yeniden hatırlatması gereken korkunç hadiseden rant devşirenler, üstelik bunu
‘en üzgün’ maskelerini takarak gerçekleştirenler... Bize ‘yaşam’ ve ‘ölüm’ü hatırlatan bu trajediyi bile silah olarak kullananlar... Daha fazlasını istiyorsunuz değil mi? Daha çok ölelim
her gün! Daha çok darmadağın olalım! Silahlar
patlasın! Savaş çıksın, kaos hâkim olsun bu
ülkede...Bunları istiyorsunuz değil mi? Twitter’da kustuğunuz nefret yetmiyor, yiten yüzlerce madencinin toprak altındaki bedenlerini
kendinize siper ederek yüzlerce başka canların
daha ölmesini istiyorsunuz değil mi?
***
Ben bu felaketin yaşandığı salıdan beri giden canların arasında hep babamı görüyorum.
3,5 yıl önce kaybettiğim babamı... Çünkü ne
zaman bir maden kazası yaşansa sabaha kadar
uyuyamazdı babam. O da bir madenciydi...
Çocukluğumun yazları Nevşehir’de madenin
yanındaki evde geçirdiğimiz sıcak ve toprak
kokulu günler olarak kalmış aklımda... Şimdi,
yıllar sonra yine Nevşehir’e düştü yolum.
Arkamda Soma’nın enkazı...
***
80 YILDA İKİ SAATTEN AZ YAŞIYORUZ
Nuriye
AKMAN
ZAMAN GAZETES
Gözlerimiz, dünyaya açıldığı ilk günden kapanacağı son güne kadar ne çok şey görür. 80 yıllık bir ömrün biriktirdiği imajlar sergilenmeye
kalksa acaba ne büyüklükte bir alana ihtiyaç
duyulurdu?
Gördüklerimiz filme alınsa seyri için herhalde 80
yıl o sinemadan çıkılamazdı. Şaşılacak şey, bu
devasa görüntü yığınının tamamı yaklaşık bin 500
gramlık beynimizde kayıtlı. Üstelik sadece
gördüklerimiz değil, işittiklerimiz, kokladıklarımız, dokunduklarımız, tattıklarımız da orada.
Hayatımızın çipini başımızda taşıyoruz.
İnananlar bilir, o çip zamanı gelince bize bizi anlatmak için açılacak. Büyük mahkeme önünde organlarımız hem avukatımız olacak hem savcımız.
Avukatımızın tanığı, savcımızın sanığı olarak
hakkımızda verilecek hükmü bekleyeceğiz. Zaman kavramımız kökten değişecek tabii. Hacc
sûresi 47’nci ayette geçen “Rabb’in katında bir
günün, insan için bin yıl gibi” olmasının hikmetini göreceğiz. Aslında ölmemiz şart değil, şimdiden bir anlama denemesi yapabiliriz.
Bir yılda 365, bin yılda 365 bin gün var değil mi?
Bölelim 1’i 365 bine. Ne çıktı? 0, 000002 gün.
Bir yılda bir gün bile yaşamıyoruz. Şimdi bu
rakamı saniyeye çevirelim. 0,000002 gün = 0,23
sn eder. Yani bu dünyadaki bir günümüz Rab
katında bir saniyeden az. Düşünmeye ve şaşırmaya devam edelim. 80 yıl yaşayan bir insan;
29.200 gün yaşamış olur. Bu da Rab katında 0,08
güne eşitlenir. 0,08 gün = 1,92 saattir. Yani burada
geçirdiğimiz 80 yıl Rab katında iki saatten az bir
zamana tekabül eder.
Bizim ömür dediğimiz zaman dilimi ne kadar kısa
değil mi? Köprü trafiğinde Bostancıdan Maslak’a
bile gidemeyiz bu sürede... Buyrun, fotoğraftaki
şempanzenin hüzünlü gözlerinden yola çıktık,
dünyada ne kadar kaldığımızın resmine ulaştık...
***
KUŞLAR VE HEYKELLER
Vladimir Lenin’in omzunda bir güvercin. Bedenini değil gölgesini bırakıyor ona. Bir de kanat sesini. Heykel soğukluğundan ürktü mü, o geniş omuzlarda kendine bir yer bulamadı mı diye
geçiriyoruz aklımızdan. Kuşların tarih bilgisi bize
kapalı. Tanısaydı onun takipçisi olur muydu, yoksa ondan bucak bucak kaçar mıydı bilmiyoruz. Ama insanların hiç bir siyasi lidere sonsuz muhabbet ya da nefret duymadığının bilincindeyiz.
Duygular yoruluyor, bilgiler her an yeniden şekilleniyor. Lenin öleli 90 yıl geçmiş. İdeolojimiz ne
olursa olsun artık bu isim nostalji dosyasının malı.
Heykeli dikilecek kadar önemli biri olsanız bile,
taştan halinizle dünyada kalacağınız süre kısıtlı.
Eskiyen taş değil, size atfedilen değer oluyor.
Göçtükten sonra dünyaya ayak uydurma kabiliyetiniz kalmıyor. Daima yeni rakipleriniz
doğuyor arkanızdan. Öte taraftan müdahale
edemiyorsunuz. Başka bir medeniyet geliyor ve
heykelinizi istemiyor artık. Omzunuza bir kuşun
konma ümidi dahi kalmıyor o vakit. Adınız kitaplardan çıkarılmasa da o kitapları okuyanlar ve
size inananlar giderek azalıyor. Zamanla tamamen
unutuluyorsunuz. İnsanlar semalarında kuşları
görmekten hiç usanmıyorlar oysa. Sizse kuşlar
kadar bile özlenmiyorsunuz.
***
HARFLER
Son derece harcı alem bilgidir; cümleler kelimelerden, kelimeler hecelerden, heceler de harfler de
oluşur. Peki harflerin bileşenleri neler
dediğimizde cevap bulamayız. Harfler seslerin
sadece sembolüdür, sesi tanımlamamıza yarayan
bir araç... Konuşurken tek tek duyamadığımız
gibi, okurken de varlıklarını fark etmeyiz. Harfler,
iletişim yemeğinin tuzu, soğanı, biberi, kıyması,
salçası, sebzesi. Aldığımız topyekün lezzete
bakar, gerisini pek kurcalamayız.
Harflere canı mürekkep verir. (Mürekkebin dijital
ortamdaki karşılığı piksel olsa gerek ama bu
kavramı gündelik hayatımızda pek kullanmıyoruz.) Mürekkep görünür olduğu halde dikkatimizi çekmez. Nasıl ki harfler yerine cümlelerin
izini sürüyorsak, bize bu imkanı veren mürekkebin de farkına varmayız. Bilincimizi harfler üzerinde yoğunlaştırabiliriz tabii. Bu durumda
harfler zahir olur, mürekkepse onların batını
sayılır. Bu da bize başka bir teşbih yolunu açar:
Mürekkep, harfleri gösterirken kendini gizler ama
o da tek başına işlemez. İçinde mürekkep bulunmayan bir kalemle harfleri ancak havaya çizebiliriz, kâğıt üzerinde görünür kılamayız. Görünen
âlemin görünmeyen yüzü fikri, bizi önce
mürekkebe, ardından da Vücûdu Mutlak’a yani
kaleme götürür. Özgürlük bizim. İsteyen kesrette
takılıp debelenir, isteyen Vahdet neşesiyle coşar.
17.05.2014
Babam işçiye dost, mutluluğun paylaşmaktan geçtiğine inanan bir işadamıydı. Felsefesini
anlatan 3 de kitap yazmıştı. Biz, o ölüm
döşeğindeyken bu kitapları aynı kapak altında
topladık. ‘Arafa mı Harvard mı?’ adlı kitaba
önemli anekdotları da koyduk. Onlardan biri
de gazeteye haber olan bir geceydi. 12 Aralık
1990’da Günaydın’da şöyle bir haber vardı:
‘Zonguldak’ta 48 bin işçi grev yaparken,
Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki kömür ocaklarında çalışan 85 işçi, işveren ve sendikanın
anlaşması sonucu yüzde 100 zam aldı. Ayrıca
işçilerin Reşat altını ve bir maaş ikramiye alması kararlaştırıldı.’ Haberin üzerinde ise bir
fotoğraf. Babam, çalışanlarıyla kol kola...
***
‘Paylaşmadaki başarı insana huzur verir’
diyen bir işadamıydı babam. ‘Biz’ diye bir şey
hâlâ varsa şayet, bu cümleyi sık sık hatırlamalı
ve hatırlatmalıyız. Bu ülkeyi ölü bedenleri kullanarak kaos çıkarmak isteyen vampirlere
yedirmemeliyiz!
Sınavımız
Tablo maalesef çok ağır. 300’ün üzerinde
madencimizi yuttu toprak. Bu, asla kader
değil. Ve böyle olmadığını göstermek, bu trajediden çıkmak için çok önemli bir sınav vermek
zorundayız. Bu sınavı sonuna kadar, her detay
aydınlanıncaya kadar herkese açık yapılacak
soruşturmalar sayesinde başarıyla verebiliriz.
Cevaplanması gereken soruların başında 2
konu var. Birincisi, neden yükselen karbonmonoksidi haber vermesi gereken
göstergelerin alarm vermemiş olduğu. İkincisi
de ‘yaşam odası’ meselesi. Ancak şunu bilelim: Düne kadar bütün çalışmalar arama ve
kurtarmaya yoğunlaşmıştı. Dünden itibaren
soruşturma aşamasına geçildi. Teknik ekip inceliyor. Sonuna kadar bu sürecin takipçisi olmalıyız. Burada siyasi otoriteye büyük sorumluluk düşüyor. Türkiye’nin hesap sorulan bir
ülke olduğunu kanıtlaması için bu soruşturmaların anbean kamuoyuyla paylaşılması şart.
Birçok uzmana göre şayet madende yaşam odası olsaydı bu ölümler yaşanmayabilirdi. Ancak bu trajediyle birlikte öğreniyoruz ki
Türkiye’deki mevzuatta madenlerde yaşam odası zorunluluğu yok. Neden yok? Olsaydı ne
değişirdi? Denetimler ne işe yarıyor? Bu sorular yanıt bekliyor...
18.05.2014
Mayıs
2014
Pazartesi
2013
Perşembe
719Şubat
POLİKLİNİK TELEFONLARI
ACİL TELEFONLAR
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
YANGIN TELEFONLARI
İzmir
Karşıyaka
Kadifekale
Bornova
Bostanlı
Buca
Karabağlar
Çamdibi
Çiğli
Balçova
Evka 4
Evka 1
Gaziemir
Hatay
Narlıdere
Güzelbahçe
110
372 58 74
225 49 99
388 10 03
386 17 86
487 13 61
237 13 07
433 65 59
376 73 23
278 76 02
351 09 04
452 24 77
251 00 44
250 86 40
238 35 97
234 25 34
HASTANE TELEFONLARI
-Devlet HastaneleriAliağa
616 87 87
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
Alsancak Diş Hast.
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hast.
375 58 58
Bozyaka Eği. Hast.
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hast.
832 58 59
Nejat Hepkon
Seferihisar Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hast.
469 69 69
-Belediye HastaneleriEşrefpaşa Bel. Hast.
293 80 00
-Özel HastanelerAnadolu Tıp Merkezi
272 00 11
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları
435 35 35
Atafizik, Fizik Ted. Mer.
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
Bornova Özel
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Sissus Has.
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Doğa Tıp Mer.
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi
445 31 45
Egeria Çocuk Sağlık
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Mer.
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
İrenbe Tüp Bebek Mer.
464 58 88
Karataş
441 41 70
369 00 91
Karşıyaka Tıp Merkezi
')!&*" &'*'((*
))*)%$*&&(*%#('#%&&*
)"$*()% '*)''&!&(&(**#")$*)%)!$(%)*)')%$**)$!
")&'#&*))!$(%)*%#('#(#(**')!&* " &'&(*)"$'%$$*
)"$*()% '*)''&!&(&(**#")$*)%)!$(%)*)')%$
1NQCOHR!IFDFAONR1GNBAB2MBMRAGREKNR-9CORJB>PMNPJO;O
GNGCNQLQLQCKRMOIPNOHIPHOR.PCIR#MQIFNOQMR&OCIFLO?R+QNNE,6RAG
EKNR-/-"R(QEKCR%-RIQLO8NPLOMJPR*<PR37N<PCO2MJP
<[email protected]&[email protected]
HQD0QMEQCKRJB>PMNPEPMR1NQCOHR!IFDFAONR1GNBAB2MBMRBEPNPLO
[email protected][email protected]=ONPLR:PRQONPNPLRQJKMQ
[email protected]+QNNOJPMRPNJPRPJONPMR<[email protected]=ONPLOM
QONPNPLOMPR=F?GHNQLKMKMRP;OIODORO=OMRAQ;[email protected][email protected]/
57HP/5P4PLO8OCQL/5PN=GHRA7N<PCOMJPR%R<BMRAFEGM?QRCBLP?PH
-9RPCIR#MQIFNOQMR&OCIFLO?R+QNNE2P6R8PLRAOLORQJPIQRCQMQIRPCPLO
JP;PLOMJPR"RHNQCOHRFIFDFAONRHQIKNKEFL9RR+QNNORONHR<BM
[email protected]+PCFLI2JQMRCIQLIRQNJKR:PR*<P0FLI2IQM
<P=PLPHR5P4PLO8OCQLR5K;Q?KH2QR$PFCRONNQ<PR$QIONR17EB2MP
G>QMJK9R1GNB0RPMPNR5PHLPIPLORPEMP0R$GLQ6RAGREKNR-"/%
OCQM2JQRJB>PMNPMPMR:PRLPHFLRHQIKNKDKMRFNJG;GR3Q8QLR+QNNOCO
<[email protected];GMG6R*<PRA7N<PCOMJP
=FHRCQEKJQRHNQCOHRFIFDFAONRIGIHGMGMGMRAGNGMJG;GMGR:PRAG
HP>RA7N<PJPMRJPREBHCPHRON<ORFNJG;GMGRAPNOLIIO9R$GLQ6
[email protected]?OQCKRONPRAOLNOHIP
JP;[email protected]@=ONPLPR:PRQONPNPLOMPROI8Q4RPJPMR1NQCOH
!IFDFAONR1GNBABRCNF<[email protected]>,RFNQLQH
JP;[email protected]=O>JOR:PRDQNOEPINPLR=KHIKHIQMRCFMLQRPN/
JPRPJONPMR<PNOLOMR:PRJB>PMNPMP?PHRQ=KHRQLIIKLDQJQRCQIKNQ?QH
JP;PLNORAOLRCQQIOMR<PNOLOMOMR5FDQ2JQR8QEQIKMKRHQEAPJPM
[email protected]=ONPLOMR=F?GHNQLKMKMRP;OIODNPLORO=OMRAQ;[email protected]?QHNQLKMKRC7ENP/
JO9R'[email protected]=NQLKR:PR7JBNNPLR-R(QEKCR<P?PCORJB>PM/
NPMP?PHRI7LPMNPRCQ8O0NPLOMORAGNQ?QH9
1NQCOHRFIFDFAONRLQNNONPLO6RMFLDQNRLQNNONPLJPMR=FHR4QLHNK9
FLDQNRLQNNONPLJPRPMRHKCQRCBLPJPRPMR8K>NKR<OIDPHR7MPDNOEHPM
HNQCOHRFIFDFAONRLQNNONPLOMJPR7>PNRPIQ0NQLJQR7M?PJPM
[email protected]>QRGE<GMRFNQLQHR<OIDPHR7MPDNO9R>PN
PIQ0NQLJQHOR8K>NQLROCPRPMRQ>R%HDCQQI6RPMR4QNQR"RHDCQQIRFNQ/
AONOEFL9R1GNB0REPIHONONPLOROEOR8PCQ0R:PRJOHHQIR<PLPHIOLPMRAG
[email protected]?KMR8K>REQ0QLQHRAOLAOLOMOR<P=DPHRJP;ON6
:PLONPMR8K>QRPMREQHKMRFLIQNQDQR8K>KRIGIIGLQAONDPHRFNJG;GMG
[email protected];PLRFIFDFAON
[email protected]>[email protected]
FNJG;G6RQLQ=R:PRPHO0RPDMOEPIOMROCPRPMREBHCPHRJB>PEJPREBHCPH
IGIGNJG;[email protected]
5FDQ2JQRAOLRQ:G=RH7DBLRO=OMR?QMKMKR:PLPM
DQJPM?ONPLORGMGIDQJK9R3G?QR3PNPJOEPCOR)Q;?KNKHR1GNBAB
33*)#1RIQLQ4KMJQMRFL<QMO>PRPJONPMRJQ;[email protected]
HQIKNQMNQL6RAOLPLR4OJQMRJOHIOR:PRFR4OJQMNQLQR7NPMRDQJPM?O/
NPLOMROCODNPLOMOMREQ>KNKRFNJG;GRHBMEPNPLRQCIK9R5QAQ8RCQQI/
[email protected]=PRAPNPJOEPRAOMQCKR7MBMJP
IF0NQMQMR=FHRCQEKJQR3G?QNK6RAGLQJQMRFIFABCNPLNP
[email protected]@NQJK;KR(QMQ:GLR)PLPCORDP:HOOMPR<P=IO9
#[email protected]?ORAQLPINPLOR:PR7M/
NPLOMJPR.5FDQR =OMR'BLBEFLG>,REQ>[email protected]
[email protected]<P=PMR:[email protected]?Q;K>,
CNF<QMKRQIIK9R)Q8QRCFMLQR3G?QNKNQL6RAPNPJOEPRIQLQ4KMJQM
[email protected](QJPMR @=ONPLOR&QIKLQR1FLGNG;G,RMQ
[email protected]:PRAGLQJQRDQJPM?ONPLRQJKMQR4OJQMRJOHODO
<[email protected]'[email protected][email protected]
P:[email protected];OROHOR4OJQMKMRB>PLOMPRDQJPM
@P8OINPLOR+QDQ>QMR(PL?QMR:PR*[email protected]
EQ>KNKRFNJG;GRHBMEPNPLORQCIK9R)[email protected]
[email protected]@[email protected]
ABEBHRQ?KEKRGMGIIGLDQDQHR:PRAGMJQMRCFMLQROMCQM
8QEQIKMQRJP;PLR:PLONDPCORJONP;[email protected]
<[email protected] MCQMR8QEQIKRAGRHQJQLRG/
?G>RFNDQDQNK,RJPMPMR<7LBMIBNPLOMRAOLRJQ8Q
[email protected][email protected]
EOIOLJO;ODO>R?QMNQLKMR:O?JQMNQLKRGEQMJKLDQCKMKRAPHNOEFLG>9
*:OMPR<7IBLP?P;ORAOLR0QL=QRPHDPHRO=OMRDB?QJPNPR:PLPMNPLO
QCNQRGMGIDQDQNKR:PRGMGIIGLDQDQNKEK>9R3O>RAOLRHFLGNGH
[email protected]'[email protected]?QMNQLKR<PLOR<P/
IOLDP>[email protected]
O=OMRJGEQLNKRFNDQNKEK>9R'[email protected]>PRHQIKNQMRIBDRJGEQLNK
[email protected]@PHHBLRPJOEFLGD,[email protected]
Borcanevi
255 04 44
Bornova Yeni Yaşam
388 03 31
Bozyaka Halk
261 39 13
Bozyaka Dispanseri
256 09 86
Buca Çözüm
438 76 26
Cansu Karabağlar
237 73 83
Çamdibi Derman Polik. 435 00 77
Çizgi Polik.
226 34 34
Deniz Sağlık Polik.
369 90 91
Ege Sağlık
487 57 64
Egeform Fizik
464 24 24
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
227 35 26
Eşrefpaşa Zinde Polik.
262 64 71
Gaziemir Dr. Polik.
252 36 92
Gazi Kent Polik.
274 13 74
Halk Polik.
285 46 34
Hatay Özel Sağlık
250 51 52
İhtisas Polik.
254 13 13
Karşıyaka Park Sağlık
367 22 22
Mevlana Polik.
343 32 43
Mersinli Özel Sağlık
461 19 99
Neron Psikiyatri
256 76 76
Nergiz Özel Sağlık
364 08 10
Onur Polik.
458 77 45
Özel 9 Eylüllüler Polik.
453 81 11
Özel Altındağ
458 05 89
Özel Brn Dr. Dispanseri
347 38 92
Özel Çiğli Polik. 386 05 95
Özel Eylül Polik. 373 85 74
Özel Gülhan Polik.
347 99 91
Özel İrem Sağlık Polik.
251 84 24
Özel İzmir Polik.
343 23 50
Özel Pınarbaşı Polik.
479 80 25
Özel Sarnıç Polik.
281 64 03
Özel Seferihisar Polik.
743 58 48
Özel Serin Polik.
261 29 99
Özel Yedigöller Polik.
442 29 92
Özel Yenişehir Polik.
433 09 24
Park Sağlık Polik.
367 22 22
438 37 38
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
227 99 35
Teos Polik.
743 57 77
Vefa Polik.
341 84 24
Yeşiltepe Polik.
351 38 72
Yıkık Cami Halk.
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi 285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
-Türk TelekomArıza
Bilinmeyen Numara
Danışma
Uyandırma
Posta Kodu
Fono Tel
Borç Ögrenme
Çağrı
-SinemalarAgora Balçova
Afm Park Bornova
Afm Forum Bornova
Afm Ege Park
Afm Passtel
121
11811
444 14 44
135
119
141
163
133
277 25 25
373 73 20
373 03 50
324 42 64
489 22 00
Avşar Palmiye
Cinebonus
Cinebonus
Cinebonus (Ykm)
Cinecity Kipa Çiğli
Çeşme Hollywood
Çamlıca
Deniz Karşıyaka
Batı Sineması
Çınar Sineması
Karaca Sineması
Kipa Hollywood
Menemen Kültür
Şan Konak
Çınar Center
277 48 00
278 87 87
446 90 40
425 01 25
386 58 88
712 07 13
343 83 15
381 64 61
347 58 25
489 88 85
445 87 76
252 56 66
832 14 11
483 75 11
277 11 00
Sema Sineması
Konak Sineması
Desem Sineması
Karşıyaka Sineması
İzmir Sİneması
-TiyatroKonak Sahnesi
Ragıp Haykır Sahn.
İzmir Devlet Tiyat.
Uğur Mumcu Sahnesi
İzmir Tiyatro
Bab-ı Sanat Merkezi
İsmet İnönü
Sanat Merkezi
483 91 00
483 21 91
422 53 10
381 50 98
421 42 61
483 50 35
369 14 87
445 89 41
343 04 33
446 77 95
441 09 02
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
-Körfez Ulaşım İskelelerKonak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
-Elektrik ArızaGenel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80
Bornova
388 83 78
Narlıdere
238 32 90
Eşrefpasa
261 48 04
Gaziemir
251 92 05
Güzelbahçe
234 05 34
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46
19Şubat
Mayıs2013
2014Perşembe
Pazartesi
&&%'#'!%%&
$" '$ $
Bebek sahibi olmak için aşılama tedavisi gören 27 yaşındaki kadın, çok az rastlanan yan etki nedeniyle ölümle burun buruna geldi.Beyindeki toplardamara pıhtı atması nedeniyle komaya giren genç
kadın, yoğun bakımdaki iki haftalık yaşam mücadelesini kazanarak hayata yeniden "merhaba" dedi
Bebek sahibi olmak için aşılama tedavisi
gören, daha sonra gelişen folikül kisti için
doğum kontrol hapı kullanan 27 yaşındaki
kadın, çok az rastlanan yan etki nedeniyle
ölümle burun buruna geldi.Beyindeki
toplardamara pıhtı atması nedeniyle komaya giren genç kadın, yoğun bakımdaki iki
haftalık yaşam mücadelesini kazanarak hayata yeniden "erhaba" dedi.Ankara'da
yaşayan 5 yıllık evli Görkem Gençarslan
(27), baş ağrısı ve konuşma bozukluğu
şikayetiyle geldiği Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi'nde MR çektirdiği sırada nöbet geçirince yoğun bakım servisine
kaldırıldı. Solunum durması da gelişen genç
kadının burada çekilen MR'ında beynindeki
toplardamara pıhtı attığı belirlendi.Hastanede yoğun bakım sorumlusu anestezi ve
reanimasyon uzmanı Ömer Zühtü Yöndem
ve ekibi tarafından takip edilen Gençarslan,
yaklaşık iki hafta komada kaldı.Buradaki tedavinin 10. gününde uyandırılmasına karar
verilen genç kadın 12. gün kendine gelmeye
başladı, 15. gün sonunda gözlerini açarak
dünyaya yeniden "merhaba"
dedi.Uyandıktan sonra sol tarafında güçsüzlük geliştiği tespit edilen hastanın sol
bacağına iki kez daha pıhtı attı ancak
zamanında müdahaleyle hayati tehlike
yaşamadı.Dr. Yöndem, tedavisi devam eden
Gençarslan'ın hastanede MR'ı çekilirken nöbet geçirdiğini ve bilinci kapalı yoğun
bakıma alındığını söyledi.Tedavi sürecinde
bazı komplikasyonlar gelişse de
Gençarslan'da geçirdiği rahatsızlığa bağlı
fonksiyon bozukluğu kalmasının
beklenmediğini belirten Yöndem, "Venöz Sinüs Trombozu" denilen, beyindeki toplardamara pıhtı atmasının, kısırlık tedavisinde
kullanılan ilaçların nadir görülen yan etkisi
olabileceğini belirtti.Hastanın, aşılama nedeniyle bazı yumurta artırıcı ilaçlar
kullandığını, daha sonra gelişen folikül kisti
nedeniyle de 2 ay boyunca doğum kontrol
hapı aldığını anlatan Yöndem, şu bilgileri
aktardı: "Yatkınlığı olan hastalarda kısırlık
tedavisinde kullanılan ilaçlar milyonda 5-7
oranında da olsa böyle rahatsızlıklara neden
olabiliyor. Altta yatan kan parametreleriyle
ilişkili bir durum olduğunu düşünüyoruz.
Bu 'her hastada görülecek bir durumdur'
demek yanlış olur. Literatürde genelde
gebelik sonrası ya da kısırlık tedavisi olanlarda bu tür rahatsızlıkların ortaya çıktığı
görülmüş."Yöndem, yoğun bakımda kaldığı
süreçle alakalı komplikasyon geliştiği için
soluk borusundan ameliyat olması gereken
hastanın ayağa kalkıp yürümeye
başladığını, bir süre daha hastanede gözetim altında tutulması gerektiğini
söyledi.Beyindeki toplardamara pıhtı
atmasının tekrarlayan bir rahatsızlık
olduğunu, hastanın bundan sonra ciddi
takip altında olması gerektiğini ifade eden
Yöndem, "6 ay gebeliği hiç düşünmemeli.
Bu süreçte kan sulandırıcı ilaç kullanması
lazım" dedi.Hastayı yoğun bakımda takip eden diğer doktoru Barış Ecevit Yüksel de
beyindeki toplardamara pıhtı atmasının
nadiren ve daha çok 29-35 yaş grubunda
görüldüğünü söyledi.Yüksel, Gençarslan'ın
geçirdiği rahatsızlığın, kullandığı ilaçlarla
ilişkili olduğunu düşündüklerini ancak bu
durumla karşılaşma olasılığının çok düşük
olduğunu dile getirdi.Nefes borusundaki
rahatsızlık nedeniyle güçlükle konuşabilen
Görkem Gençarslan, özel bir klinikte yapılan
aşılama tedavisi sonrası folikül kisti
gelişmesi üzerine doktorunun tavsiyesiyle
iki ay boyunca doğum kontrol hapı
kullandığını anlattı.
Bir süre sonra grip benzeri belirtilerin yanı
sıra baş ağrısı ve konuşma bozukluğu ortaya çıkınca Özel Lokman Hekim Sincan
Hastanesinde nöroloji uzmanına
başvurduğunu, MR çektirirken de bilincini
kaybedip yere yığıldığını kaydeden
Gençarslan, "47 gündür hastanede
yatıyorum. Büyük bir badire atlattım ama
yeniden doğmuş gibiyim. Beni yaşatmak
için çok büyük çaba sarf etmişler,
doktorlarıma müteşekkirim" diye
konuştu.Gençarslan, korktuğu için bir daha
kısırlık tedavisi olmayı düşünmediğini ifade
etti.Genç kadının annesi ise büyük bir korku
yaşadıklarını, kızının tekrar yaşama
bağlanmasından büyük mutluluk
duyduğunu dile getirdi.
Nadir ortaya çıkan Venöz Sinüs Trombozu
milyonda 5-7 kişide, özellikle gençlerde ve
çocuklarda görülüyor.Hastalarda genellikle
baş ağrısı, sinir tutulumu, sara atağı ve bilinç bulanıklığıyla belirti veriyor.Bazı hastalarda sadece hafif baş ağrısı görülürken, bir
kısım hasta nörolojik kayıpla, az sayıda hasta ise koma durumuyla hastaneye
başvuruyor. Vakaların yüzde 75'i kadınlar
oluşturuyor. (AA)
%!#'$
'!%!'#&&%'#&
&#
'$"
"" DÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turan:- "Deri bütünlüğü bozulduğu zaman, virüs alt
katmana girip tutunarak deride bu tür
kabarıklara neden olabiliyor.Tedavi olsak bile hayatın belli bir döneminde
bunlar tekrar ortaya çıkabiliyor, kısacası
bunu deriden tamamen atabilecek tedavi yöntemi aslında yok"dedi
2?<3OP$KM9OJDMFODMP)2$(P0G7PNI?LFODMP2OJENFBLB%MP.K1
NAMLMEP2NLGP>[email protected]:P2J:PNINKP0CJNK6PHOJM
A?F?KL?>?PAB<CLHC>CKHNPNLFPINFENKNP;MJOKP9MJ?DLOJMKP-DM>MLNHGP9OJMLOKPINANJGILNJNPKOHOKPBLNAMLHM>MKMPAOLMJFOJOI6P-0OHN9M
[email protected]@N
[email protected]
[email protected]@BI-PHOHM:0CJNK6P..PEC8NAMJMKO
@N7FG>GPN5GILNENHN6PFG7PHMLMKHOP-9OJJC3N-PBLNJNIPNHLNKHGJGLNK
DM>[email protected]@?<HO6P;OKMFNLPA4L;OPHOPHN8ML6
9?3CHCKP8OJ8NK;[email protected]@NP5GINAMLO3O>[email protected]
HM:0CJNK6POLLOJHOIMPDM>MLLOJMKP;[email protected]
)IBKFNEMKO([email protected]@[email protected][email protected];O5M=
[email protected]>[email protected]
IBKC=FC#-MJNLPBJM%MKLMP8NDFNLGI:P.DLGKHNPFOENDPFOIPAN=GKN
@OFOJLMPHO>ML:P2OJMLOJHOPHOP;4<LOP;4J?LOAMLMJP5NFLNIPBLENDG6
A?F?KL?>?K?KPAB<CLEC=PBLENDGPLN<GE:P2OJMPA?F?KL?>?
AB<CLHC>CP<NENK6P9MJ?DPNLFPINFENKNP;MJM7PFCFCKNJNIPHOJMHO
[email protected]:[email protected]
[email protected][email protected]@LNPFOENDLNPACLN=EG=PBLENDG
;OJOIMJ:&BJENLHOPACPF?JPDM>MLLOJPAN<OKP8M5PFOHN9MPBLENHNK
IOKHMLM>[email protected]@BJ:
,[email protected]@GHN
FOHN9MP9NJ:P0OHN9MDMPE?EI?KPAMJ
8NDFNLGI:-0OHN9MHOPDG9GPKMFJB%OKP9O
[email protected]
ICLLNKHGILNJGKNPHMIINFMP5OIOK
0CJNK6PDG9GPKMFJB%OKLOP9MJ?DL?
8?3JOLOJMPHBKHCJHCILNJGKG6
9MJ?D?P5GINJNJNIPACKNPINJ=G
AN>G=GILGIPIN<NKHGJHGILNJGKG
NKLNFFG:
İleri yaşlarda anne olmak isteyenler, fetal DNA testi sayesinde hiçbir risk almadan
bebeğin kromozom değerlerini öğrenebilecek. Antalya’da düzenlenen 12. Ulusal
Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi ve 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi’nde konuşan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof.
Dr. Cansun Demir, eski testlerin yerini alacak yeni bir yöntemin geliştirildiğini ifade etti
,[email protected]/OFNLP2&.
FODFMKMKP5BIPOFIMLM6PNK3NIP5BIP7N8NLGPBLENDGPKO1
[email protected]?<[email protected]@;CLNKNENHG>GKG
[email protected]:PJB/:P2J:P2OEMJMKP9OJHM>MPAML;MLOJ
;4JOP4<[email protected]=P8NEMLOLMILOJHOPAOAO>MK
DN>LGIPHCJCECP8NIIGKHNP4KOELMPAML;MLOJP9OJOK
;[email protected]<P7OIP5BI
[email protected]:P.KKOPINKGKHNK
@N7GLNKP9OPIJBEB<BENLPHO>OJLOJMPFOD7MFPOHOK
/OFNLP2&.PFODFMPMDOPNEKMBDOKFO<[email protected]
[email protected])HN8NP4K3OPICLLNKGLNKPFODFLOJ(PMLO
[email protected]>[email protected]:0ODFMK
[email protected];CLNKENP=OILMKOPMLM=IMKPAML;MLOJP9OJOKP2OEMJ
=CKLNJGPM/NHOPOFFM#P*NKP4<OLPAMJPF?7FOPDNILN1
[email protected]=ENIDG<GK6PLNABJNFC9NJN
[email protected]:P.KKOPINKGKHNIMP/OFNLP2&.P4<OLPAMJ
7LNF/BJEHNP5B>NLFGLNJNIPOLHOIMPDN>[email protected]
AOLMJLOKEM=PIJBEB<BENLP8NDFNLGILNJGPM5OJOK
[email protected]@BJ:P,[email protected]<BENL
NKBENLMDMPBLHC>CKHNKP=?78OLOKMLOKPDN>LGILGP/O1
FCDLNJPH?=?IPJMDIMKOPENJC<PINLEN<:P=LOEMK
DBKC3CKHNP/OFCDCKPDN>LGILGPBLHC>[email protected]
5GINJDN6PNEKMBDOFO<[email protected]@BKP9MLLCDP4JKOI1
LOEODMKOP;OJOIPINLENENIFGJ:P
,CPFOIKMILOP=CPNKPDFNKHNJFPBLNJNIPOKPDGI
;4J?LOKPPHO>M=MIPIJBEB<BENLPNKBENLM
HO>[email protected]
NJFFGJGLNAMLEOIFOHMJ:+P,CPFODFMKP;OAOLM>MKPPMLOP:
8N/[email protected];CKPBLN3N>GPAML;MDMKM
[email protected]=NKP2OEMJ6PACKCKPFOJ3M8POHMLEOPKOHOKMKM
HOP=CP=OIMLHOPN5GILNHG#P*'?K?E?<HOP;OAOLMIFO
[email protected]
[email protected]:PN7GLNKPFNJNENPFODF1
[email protected]=GI
@?<HOPPMLOP "DMPDN7FNKNENENIFN:+PNEMLO1
LMIFOPINKDG<LGIPIBKCDCKNPHNPHO>MKOKP2OEMJ6
;OAOLOJHOIMPINKDG<LGIPOJIOKPHB>CENP9OPAOAOIFO
;OLM=EOP;OJMLM>MKOPKOHOKPBLHC>CKCPNIFNJHG:
'OAOLMIFOPOKPDGIP;4J?LOKPINKDG<LGIPFM7MPHOEMJ
OIDMILM>MKOPAN>LGPNKOEMPBLHC>CKC6PHOEMJPBL1
[email protected][email protected]@N3N>GKG
[email protected]:P2OEMJ6P*.KOEMDMPBLNKP;OAOLOJHOPOJIOK
HB>CEPBJNKGKGKP PINFPNJFFG>GP;4<LOKEM=FMJ:P.KO1
EMKMKPOKPDGIP;4J?LOKPOFIMDMPMDOPAOAO>MK
;[email protected]?EODMKHOP;OJMLMI
@N7ENDGHGJ:+PHOHM:0?EP;[email protected]
;[email protected];JNE
BLHC>CPAML;[email protected]=NKP2OEMJ6P*BIPN<
INHGKGKP;OAOLMIP4K3ODMKHOKP;OLOKPHOEMJ
[email protected][email protected]?<[email protected]:
GJEG<[email protected]=MLPDOA<[email protected]
[email protected]@OFLOPNLGKNK
[email protected]<:
,CPKOHOKLOP;[email protected]
NHOFNPAMJP<BJCKLCLCIP8NLMKMP;OLEM=FMJ:+PM/NHOLOJM1
KMPICLLNKHG:P'OAOLOJHOPINKP=OIOJMKMKPKBJENLO
;4JOPH?=?IPH?<[email protected]>CKCPNKLNFNKP2OEMJ6
[email protected]=GHG>GKG
[email protected]:[email protected]
HB>CEPC<ENKGPFOJ3M8LOJMKMKPHO>M=FM>MKOPHMIINF
5OIFM:P
'[email protected]
C<[email protected];MLOKEODMKMPFOJ3M8POF1
[email protected]@GPAN<G
OJIOIPINHGKPHB>CEPC<ENKLNJGKGKPM=DM<PINLHG>GKG
N5GILNHG:P,CPHCJCECKP0G7FNP<ENKLGI
GKN9G"KHNPHNP)0(POFIMDMKMP;4DFOJHM>MKM
8NFGJLNFNKP2OEMJ6P*[email protected]?IDOIP7CNKLNJ1
LNPDO5MLOAMLOKPINHGKPHB>CEPC<ENKLG>GPNJFGIP5BI
[email protected]:P,CPNLNKPNJFGI
[email protected]/GKHNKPFOJ3M8
[email protected]=LNKHG:+PHOHM:PP
SAYFA 14
SONDAKiKA GAZETESİ >>
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Mayıs
2014
Pazartesi
2013
Perşembe
14 GÜNCEL7197ubat
Matematiği "Efe" ile sevdirmek istiyor
Bayburt'ta lise öğrencisi Ömer Faruk Çarpadan, çevresindeki çocukların matematik dersine ilgisizliği nedeniyle 5
aylık çalışmanın ardından "Efe, Matematik Köyünde" adını verdiği bilgisayar oyunu tasarladı
Geliştirdiği füze
sistemi ile 1. olan
öğrenci altınla
ödüllendirildi
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 45. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda
geliştirdiği projesi ile Fizik dalında Türkiye birincisi olan Sivaslı Metehan Emlik’e, Vali Alim Barut
tarafından altın hediye edildi. İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Metehan Emlik, 10 bin 418 projenin
başvurduğu TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmaya
'İkinci Nesil Yarı Otomatik Güdümlü Tanksavar
Füzesi Güdüm Sistemi Tasarım, Donanım ve
Yazılımı' isimli projesi ile katılarak ön değerlendirme sonuçlarına göre Fizik dalında birinciliği
elde etti. Öğretmenevi’nde düzenlenen törende,
Metehan Emlik ile birlikte 'Aralarında Asallık ve
Bölünememe Durumlarında İşlevsel Formüller'
projeleri ile matematik dalında üçüncü olan Fen
Lisesi öğrencileri Mücahit Ekinci ve Halil İbrahim
Karakoç ve 'Kekik Yağının Antikanser Etkisinde
Antianjiyogenik Rolü' isimli projesi ile biyoloji
dalında mansiyon ödülüne layık görülen Sivas Fen
Lisesi öğrencilerinden İlayda Çetin, Vali Alim
Barut tarafından altın ile ödüllendirildi. Danışman
öğretmenlere de çeşitli hediyeler verildi. Vali Alim
Barut, TÜBİTAK yarışmasında Türkiye derecesi
elde eden öğrencileri tebrik etti. Projesi ile ilgili bilgi veren Metehan Emlik, ülke savunmasının, yeni
gelişmelere ve tehdit unsurlarına göre
güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, savunma
sanayiinde son yapılan girişimlere rağmen ülkenin
hala dış ülkelere bağımlı olduğunu, bunun için projeyi gerçekleştirdiğini anlattı. Tanksavar füze sistemi açısından ülkenin savunma silahlarında zayıf olunan alanlardan biri olduğunu öne süren Anadolu
Lisesi son sınıf öğrencisi Emlik, projesinin,
tanksavar silahların geliştirilmesi düşünülmüş yeni
bir güdüm sistemi tasarlanarak üretim maliyetinin
düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.
(CİHAN)
Bayburt Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bilişim Teknolojileri Bölümü son sınıf öğrencisi
Çarpadan, tasarladığı ve yazılımını yaptığı bilgisayar oyunu ile 36 ülkeden yarışmacıların
katıldığı Eğitimde Bilişim İnternet Kültürü
Oluşumu (e-BİKO) Uluslararası Bilişim
Olimpiyadında dünya üçüncülüğü ödülü
kazandı. Çarpadan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin matematikten adeta korkmalarının kendisini bu oyunu tasarlamaya yönlendirdiğini
belirterek, "Oyunu kurgularken 'matematiği
nasıl sevdirebilirim, hobi haline nasıl
dönüştürebilirim' diye düşündüm. Fikrimi paylaştığım rehber öğretmenimle bilgisayar oyunlarına olan merakı dikkate alarak bir oyun hazırlamaya karar verdik" dedi. Yaklaşık 5 ay süren
çalışma neticesinde hazırladığı oyunla eBİKO'ya başvurduklarını anlatan Çarpadan,
şunları söyledi: "Olimpiyatta dünya
üçüncülüğü elde ettiğimiz için çok mutluyum.
Oyunumuz, Windows işletim sitemlerinde ve
android platformlarda kullanılabiliyor. Oyunu
Milli Eğitim Bakanlığına onaylatabilirsek FATİH
Projesi kapsamında öğrencilere verilen
tabletlere yükletebiliriz. Böylece matematiği
hem sevdirmeyi hem de hobi haline
dönüştürmeyi istiyoruz."
karakter Efe'nin matematiğe ilgisizliğinden
bahsetmesi üzerine, annesinin matematik
köyünü anlatması ile başladığını belirterek,
şöyle devam etti: "Efe, bunun ardından ödev
masasına oturuyor ve matematik köyünün sihirli dünyasına giriyor. Bu gerçekte ve hayalde
oynanan bir oyun. Efe, bu şekilde zevk alarak
matematiği öğrenmeye başlayacak. En temel
seviyeden başlayacak ve en sonunda matematiğin hem zevkine hem de keyfine varacak.
Oyundaki karaktere Efe adını koymayı, çocukların tek heceli kelimeleri daha kolay
söylemeleri dolayısıyla tercih ettik." Oyunun
öğrencilerin psikolojik ve eğitimsel gelişimlerine katkı sunacağına inandığını vurgulayan
Yanık, şunları kaydetti: "Oyunu 150 öğrenciye
oynattık ve keyif aldıklarını gördük. Daha sonra
öğretmenlere, 'oyunun öğrencilerin matematik
öğrenmelerine katkısı olur mu' diye sorduk. Bu
sorumuza da olumlu yanıtlar aldık. Ardından
oyunu, Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanlarına tanıttık. Uzmanlar, oyunun hem psikolojik
hem de eğitimsel gelişim açısından faydası olacağına ilişkin rapor hazırladılar." (AA)
"Oyun önce sayıları,
ardından dört işlemi öğretiyor"
Proje danışmanı Ahmet Oğuzhan Yanık ise
çocukların sıkılmadan, oynarken keyifle
matematik öğrenmelerini amaçladıklarını
söyledi. Oyunu geliştirerek, ülke genelindeki
çocukların faydalanmasını istediklerini vurgulayan Yanık, "Oyun ilköğretimin temel seviyesinden başlıyor. Önce sayıları, ardından
dört işlem mantığını öğretiyor. Bu işlemleri
oyunla birleştirerek hem eğlenceli hem de
öğretici çalışma ortaya çıkardık. Öğrenciler,
oyunumuzun ilerleyen bölümlerinde matematik
müfredatının her kademesindeki bilgileri bulabilecekler" diye konuştu. Yanık, oyunun, çocuk
Gençlik ve Spor Bayramı’nda anlamlı ödül
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı
güreşçisi Mevlüt Arık’ı, Akdeniz Oyunların’ndaki örnek davranışı nedeniyle
“Fair-Play Ödülü’ne layık gördü.
Arık, bu oyunlardan altın madalya ile
dönmüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi
sporcuları sadece elde ettikleri başarılar,
kazandıkları madalya ve kupalarla değil,
centilmenlikleriyle de takdir topluyor.
Büyükşehir Belediyesi güreş takımının
başarılı sporcusu Mevlüt Arık, Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi tarafından FairPlay Ödülü’ne layık görüldü. Dünya
Güreş Federasyonu (FİLA), 17.Akdeniz
Oyunları'nda çeyrek final müsabakasında
Cezayirli Mouatez Djedaiet'in sakatlanmasının ardından, hakemleri uyararak
sağlık ekibinin müdahale etmesini
sağlayan Mevlüt Arık’ın bu davranışından övgüyle söz ederek, diğer sporculara
da örnek göstermişti. Akdeniz Oyunları’nı altın madalya ile kapatan Arık,
Milli Olimpiyat Komitesi’nin verdiği
Fair-Play Ödülü ile aynı şampiyonada “iki ödül” birden kazanmış oldu. Türkiye
güreş tarihine bu ödülü getirdiği için çok
mutlu olduğunu belirten Mevlüt Arık,
“17. Akdeniz Oyunları’nda yaşadığım
şampiyonluğun bu ödülle pekişmesi beni
inanılmaz mutlu etti” diye konuştu.
(HABER MERKEZİ)
Bu yolun altı “vagon
otoparkı” olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
büyüyen metro sistemi ve
genişleyen araç filosu için Halkapınar’da yer altı depolama tesisleri
kuracak. Toplam 6 hattan oluşacak park alanında 110 vagon park
edilebilecek. Tesislerin içine,
araçların hareketli olarak yıkanmasını sağlayacak “otomatik tren
yıkama sistemi” de kurulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, proje
çalışmalarını sürdürdüğü Evka 3 Bornova Merkez ve Fahrettin Altay-Narlıdere İstihkam Okulu hatları ile daha da genişleyecek
olan metro sistemine bir yandan
araç temini yaparken diğer yandan da bu araçların depolama ve
bakımları için yeni tesis kurma
çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda 5’er vagonlu 2 adet tren setinin
imalatları Çin’de sürüyor. Bunlara
ilave olarak genişleyen metro
ağında kullanılacak 85 vagonlu 17
adet tren setinin alınması için
çalışma gerçekleştiriliyor. Sunduğu hızlı, güvenilir ve konforlu yolculuk hizmeti ile İzmirlilerin
vazgeçilmez toplu taşım aracı
olan İzmir Metrosu’nda genişleyen
filonun bakım ve depolanması
için Halkapınar’da 110 vagon kapasiteli yer altı tesisleri kuruluyor.
Tesisler, Atatürk Stadı önü ile Şehitler Caddesi’nden başlayıp Os-
man Ünlü Kavşağı ve Halkapınar
metro depo alanına uzanan
bölgede oluşturulacak. Bu kapsamda, söz konusu bölgede jeolojik etüt için sondaj çalışmaları
ile uygulama proje çalışmaları
sürdürülüyor.
Tesiste neler olacak?
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
inşa edeceği ve toplam 6 hattan
oluşacak park alanında 110 vagon
depo edilebilecek. Yeraltı araç depolama tesisinde ortamı havalandırmak ve herhangi bir yangın
anında oluşan dumanı tahliye etmek için jet fanlı bir havalandırma
sistemi oluşturulacak. Periyodik
bakımın yapılacağı yükseltilmiş
hatların bulunduğu bölüme araç
ve parça bakımı yapmak üzere
basınçlı hava sistemi kurulacak.
Tesisin içinde araçların hareketli olarak yıkanmasını sağlayacak otomatik tren yıkama sistemi yapılacak. Periyodik bakım ünitesinde
raylar üzerinde araçların çatılarına
paralel olarak hareket edebilen
seyyar çatı çalışma platformu
oluşturulacak. Ulusal yangın
yönetmeliklerine uygun olarak bina içi sulu yangın söndürme sistemi (dolap sistemi), sprinkler sistemi ve itfaiye dolum ağzı yapılacak. (HABER MERKEZİ)
Menemen’e GEDİZKENT çok yakışacak
İzmir’in güçlü ve güvenilir kuruluşu EgeKoop, ‘Bugünün Yatırımı, Yarının Kazancı’ sloganıyla hazırladığı Gedizkent Projesi’nin
temelini törenle attı. Kubilay Anıtı ve
belediyenin ‘prestij projesi’ olan Tepe Sosyal
Tesisleri’ne komşu Gedizkent, toplam 27 milyon liraya malolacak ve sahiplerine 2016
yılında teslim edilecek.
Atatürk Mahallesi’nde düzenlenen törene
Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, EgeKoop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, EgeKoop Danışma Kurulu Onursal Başkanı Öcal
Uluç, DSP İzmir İl Başkanı Selçuk Karakülçe,
proje ortakları ve çok sayıda Menemenli
katıldı. Menemen Belediye Başkanı Tahir
Şahin, Gedizkent’in isim babası olmaktan
duyduğu mutluluğu dile getirerek, “ Sevgili
Hüseyin Aslan abim projenin adı ne olsun
diye sorduğunda hiç düşünmeden Gedizkent
olsun dedim çünkü Menemen, Gediz Nehri ile
bütünleşmiş bir yöredir. İnanıyorum ki, Gedizkent inşa edildiğinde Menemen’in değerine
değer katacaktır. Ege-Koop, Menemen’e ciddi
eserler kazandırmıştır. Villakent gibi bir mucizeyi gerçekleştirmiş, 1995 yılında tamamlanan 2 bin konut başlanan Egekent 2 ile
yörenin sağlıklı yapılaşmasının önünü
açmıştır” dedi. “ Gerek Hüseyin Aslan gerekse
tüm Ege-Koop ailesinin biz Menemenliler için
ayrı bir yeri var” ifadelerini kullanan Şahin, “
Bu yatırımı da yine ilçemize uygun gördüğü
için Hüseyin Başkanıma candan teşekkür
ediyorum. İkimizde çalışmayı, üretmeyi seviyoruz. Atatürk’ün ‘dinlenmeyi düşünmeyenler
yorulmazlar’ sözünü şiar edinmiş kişileriz. Tek
amacımız var o da daha fazla hizmet” dedi.
ASLAN: EGE-KOOP BÖLGEYİ
KALKINDIRDI…
Ege-Koop
Genel Başkanı
Hüseyin Aslan da,
konuşmasında
Ege-Koop’un bölgeye yaptığı katkılara
dikkat çekti, Egekent
2 ile başlayan Villakent ve Keyif Yaşam
Evleri ile devam eden
süreci anlattı ve o günden
bugüne Menemen’in gelişimini gö-
zler önüne serdi. Şimdi Gedizkent ile
dördüncü projeyi aynı bölgede hayata
geçirdiklerini kaydeden Aslan, “ Gedizkent,
her bütçeye, her keseye uygun bir proje. Ucuz,
sağlıklı ve modern konut yapmayı
bunu da en uygun fiyatla sunmayı amaç edindik. 190
konutluk projedeki 2+1 ve
3+1 dairelerimiz 105 bin liradan başlıyor. Lüks
dairelerde ne varsa bu projede de onlar var. Gedizkent
sayesinde dileyen herkes ev
sahibi olacak”
diye konuştu.
(HABER
MERKEZİ)
SAYFA 15
SONDAKiKA GAZETESİ >>
15 SPOR
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
19
17Mayıs
Şubat2014
2013Pazartesi
Perşembe
Fenerbahçe Başkanı
Aziz Yıldırım: Bu kongre,
tarihi bir kongredir
Gediz potada
destan yazdı
Gediz Üniversitesi, 6’lı finallerdeki ilk 3
maçını da kazandı, bitime 2 karşılaşma
varken Türkiye Basketbol 2’nci Ligi’ni
garantiledi. Adana’dan gelen bu haber
İzmir’de bayram havası estirdi. Gediz
Üniversitesi, bu sezon kurduğu profesyonel
basketbol takımıyla tarih yazdı... Bölgesel
Lig’den sahaya adım atan Kırmızı-Beyazlılar,
önce 3’üncü Lig’e yükseldi. Burada da
başarılı bir performans sergilendi, en iyi 6
takımın katılabildiği finallere katılma hakkı
elde edildi. Adana’da gerçekleştirilen final
karşılaşmalarının İzmir’in tek temsilcisi yine
fırtına gibi esti. Sırasıyla Adanaspor’u 69-63,
Afyon Belediye’yi 83-74, dün akşam da İstanbulspor’u 89-68 yendi, 2 karşılaşma
öncesinden Türkiye Basketbol 2’nci Ligi’ni
garantiledi. Maç sonrasında hem Adana’da
hem de İzmir’de bayram havası esti, şampiyonluk kutlamaları yapıldı.
Onlarla gurur duyuyoruz
Gediz’in 12 dev adamını yalnız bırakmayan Rektör Prof. Dr. Seyfullah Çevik,
Kulüp Başkanı ve Genel Sekreter Adnan
Yeşildal, Başantrenör Deniz Atak ile oyuncuları kutladı. Prof. Dr. Çevik, “Büyük hedeflerle yola çıktık, o yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Basketbolcularımızla ve teknik
heyetimizle gurur duyuyoruz. Gediz Üniversitesi’nin farkını potada da sergilediler” dedi.
Gediz, bu akşam Aşut Mersin’le, yarın da
Melikşah Üniversitesi’yle karşı karşıya gelecek, finallerin ardından İzmir’de coşkuyla
karşılanacak. (HABER MERKEZİ)
Bostanlıspor
4 MAÇTA 221
GOL ATTI, HİÇ
GOL YEMEDİ...
Türkiye Bayanlar Ragbi Şampiyonası'na
Buca Stadı'nda 2. gün maçlarıyla devam edildi. İzmir temsilcilerinden Bostanlıspor bugün
2 maç yaptı ve karşılaşmaları dün olduğu gibi
yi,ne farklı skorlarla kazandı. Yeşil kırmızılı
ekip, grubunda birinci olurken toplam 221
sayı yaptı. Kalesinde hiç sayı
görmedi. Bostanlıspor, sabah seansında Kocaeli'yi 51-0 yenerken, öğleden sonraki
grubunda son maçını da İstanbul temsilcisi
Pandalar ile yaptı ve karşılaşmadan 58-0
galip ayrıldı. Bostanlıspor 4 maçını da
kazanırken, 221 gol attı, hiç gol yemedi.
Bostanlıspor'un ardından averajla Kocaeli ikinci, ODTÜ üçüncü, İstanbul Panda
dörüdüncü, Eskişehir 222 Gençlik beşinci
oldu. A Grubunda Samsun 1919 birinci
olurken, Edirne Trakya ikinci, Karşıyaka Starları üçüncü sırayı aldı. Eskişehir Aqua
Gençlik de son sırada kaldı. (HABER
MERKEZİ)
Ülker Sports Arena'da düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında bir
konuşma yapan kulüp başkanı Aziz Yıldırım,
çok önemli bir çalışma yapıldığını belirterek
destek istedi. Fenerbahçe kulübünün tüzük
tadil tasarısının görüşülerek oya sunulduğu
olağanüstü genel kurul toplantısında
üyelere hitap eden başkan Aziz Yıldırım, "Bu
kongre, tarihi bir kongredir ve çok önemli bir
çalışma yapılıyor." dedi. Başkan Aziz
Yıldırım, yaptığı konuşmaya Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencilerimize
Allah'tan rahmet dilerken, "Manisa'da ülkemizin emekçilerinin yaşamış olduğu büyük
acıyı tüm kalbimle paylaşıyorum. Şehit olan
kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli
ailelerine de sabır diliyorum." dedi. Başkan
Aziz Yıldırım, yapılmakta olan Tüzük Tadil
Kongresi'ni Fenerbahçe için tarihi bir kongre
olarak niteledi.
Başkan Aziz Yıldırım, "Öncelikle ülkemizi
işçi ve emekçilerinin yaşamış olduğu acıyı
tüm kalbimle paylaşırken emek şehitlerine
Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve tüm
milletimize başsağlığı diliyorum." diyerek
şöyle devam etti: "Bilindiği gibi dünya ve
ülkemiz hızla değişiyor. Değişen bu dünyada
büyük Atatürk'ün gösterdiği hedef ve ilkeler
doğrultusunda, bu değişime ayak uydurmak
ve köklü geçmişi bulunan kulübümüzü hep
birlikte ulusal gelişmemiz ve spor
dünyamıza örnek olacak şekilde geleceğe
taşımak zorundayız.
Bu değişim aynı zamanda, üyelerimize,
gençlerimize ve sporcularımıza, daha
onurlu, kaliteli, güvenli ve huzurlu bir ortam
yaratmanın da başlangıcı olacaktır. Bu amaçla, gerek Türk Medeni Kanunu ve
Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikler
ile Avrupa Birliği uyum yasaları dikkate alınarak, kulübümüzün bugün geldiği noktada
yönetimimizin 1 milyon üye projesinin kurumsallaşmasına dönük olarak hazırlanmış
olan demokratik, çağdaş tüzük tadil tasarısı
görüşlerinize sunulmaktadır. Bugün buraya
gelerek Fenerbahçe'nin geleceğine sahip
çıkan sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.
Bugün tarihi bir gün. Bu tüzük, Fenerbahçe'nin geleceği ve anayasasıdır. Fenerbahçe'nin kişilerden, gruplardan ya da belirli
zümrelerin tahakkümünden kurtulup, kendi
kendini yönetmesi demektir. Bu tüzük
demokrasi demektir, bağımsızlık demektir.
Bu kongre, Fenerbahçe tarihinin en önemli
kongresidir. Mustafa Kemal
Atatürk'ün İktisat Kongresi'nde söylediği üzere,
ekonomik bağımsızlığı olmayan kişi ve kurumlar, hiçbir
zaman tam bağımsız olamaz ve kendilerine ait kararları dahi alamazlar. Oysa ki, güçlü devletleri ve
toplumları ayakta tutan yegane
temel, güçlü dernekler, güçlü örgütler
ve güçlü ekonomik yapılanmalardır. Bu
nedenle, gücümüze güç katarak,
Türkiye'ye güç katmak için bugün
yapılan tüzük kongresi, tarihi bir kongredir."
bazı konuların açığa kavuşması için, genel
kurul yapısını tüm ayrıntılarıyla aktarmak
istediğini söyledi. Kulübe bugüne kadar üye
olanların toplam sayısının 18.843 kişi
olduğunu da belirten Başkan Aziz Yıldırım,
konuşmalarına şöyle devam etti:
"Vefat ederek aramızdan ayrılan üye
sayımız 2265 kişidir. Bugüne kadar ihraç
edilen üye sayımız, 262 kişidir. İstifa eden
üye sayısı 39 kişidir. Geçici ihraçla cezalı kişi sayısı 6 kişidir. Kulüpte çalışan üye sayısı
140 kişidir ve kulübümüzde 900'e yakın personelimiz vardır. Kullanılmayan ve boş kalan
numaraların sayısı 66'dır. Askı süresinin dolmasını bekleyen üye 12 kişidir. Aktif üye
sayımız 16.053 kişidir. Aktif üyelerimizin
13.139'u 2014 yılı aidatlarını zamanında yatırıp, 2014 senesi içerisinde yapılacak tüm
genel kurullara katılmaya hak kazanmıştır.
Ayrıca, 760 üye aidatlarını geç yatırmışlardır.
Toplam 13.899 üyemiz aidat yatırmış olup,
2.154 kişi henüz aidat yatırmamışlardır. Aktif
üyelerimizin, 10 bin lira ödeyerek kulübe üye
olanlarının sayısı 1473 kişidir. Bu da oransal
olarak yüzde 9'dur.
Aktif üyelerimiz
içinde, üye eş ve
çocuğu statüsünden
faydalanarak
üye olanların
sayısı
3.313'tür. Aktif üyelerimiz
içinde, sporcu kontenjanından faydalanarak üye
olanlar 980 kişidir. Aktif üyelerimizin 718'i kontenjan üyesi olup,
bunun da toplam
üyelerimiz içindeki oranı yüzde 4,5'idir. Yine
aktif üyelerimizin
2687'si bayandır.
Bunun da oranı
yüzde
16,7'dir.
Aktif
Futbolda
Futbolda 2013-2014
2013-2014 sezosezonunu
nunu şampiyon
şampiyon olarak
olarak
tamamlayan
tamamlayan FenerFenerbahçe'de
bahçe'de kulübün
kulübün tüzük
tüzük
tadil tasarısının
tasarısının
tadil
görüşüldüğü toplantıda
toplantıda oyoygörüşüldüğü
lamalar yapılarak
yapılarak önemli
önemli
lamalar
maddeler kabul
kabul edildi
edildi
maddeler
üyelerimizin 2.525'i faal yüksek divan kurulu
mensubudur. Bu üyelerimizin oranı da
yüzde 15,7'dir. Aktif üyelerimizin, 11.141'i İstanbul'da, 783'ü Ankara'da, 109'u İzmir'de,
122'si Ankara'da, 80'i Antalya'da olmak
üzere, diğerleri ülkenin çeşitli noktalarına
dağılmıştır." Yöneticilerin tüzüğün Fenerbahçe Kulübü'ne neler getirdiğini açıklayacaklarını da belirten Başkan Aziz Yıldırım,
"Ben şunu söylemek istiyorum. Bugün bizler varız, yarın yokuz. Ama Fenerbahçe hep
var olacaktır. Fenerbahçe'nin güçlü olması,
gücüne güç katılması lazım." diyerek
sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugünkü konjonktürde Fenerbahçe, bu tüzüğü yapabilecek çapta ve güçte birleşmiş vaziyettedir.
Bu tüzüğün kabul edilmesi, Türk
sporuna ve camiamıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. Tüzüğün
hazırlanmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ben
Aziz Yıldırım olarak, yönetim
kurulundaki arkadaşlarımla birlikte bu tüzüğü huzurunuza getirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Kongremizin Fenerbahçe camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum." (CİHAN)
FENERBAHÇE'NİN AKTİF ÜYE
SAYISI 16 BİN 53 KİŞİ
Fenerbahçe Kulübü'nün genel
kurul üye yapısını detaylı bir şekilde anlatan Başkan Aziz Yıldırım,
üyelerin olası şüpheler taşıdığı
Arda Turan: En zorlu şampiyonluğu elde ettik
İspanya'da Atletico Madrid 18 yıl
aradan sonra şampiyonluk ipini
göğüslerken milli gururumuz Arda
Turan şampiyon oldukları
Barcelona maçının ardından yaptığı
açıklamada, "En zorlu şampiyonluğu elde ettik." dedi.
Barcelona ile oynanan maçın 22.
dakikasında sakatlanarak oyundan
çıkan Arda Turan 1-1 biten mücadele
sonrasında şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Arda Turan maçın ardından NTV Spor'a yaptığı açıklamada,
çok önemli bir iş başardıklarını belirtti.
Arda, tarihteki en zorlu şampiyonluğu
elde ettiklerini de belirterek, şöyle
konuştu: "Çok güzel bir iş başardık.
Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Tarihteki en zorlu şampiyonluklardan
birini gerçekleştirdik. Çünkü Messi'li
Barcelona'yı ve Ronaldo'lu Real
Madrid'i geçtik. 3 sene önce buraya
geldiğimde söylemiştik. Daha çok mücadele ederek, daha çok koştuk, bugün
takım olduğumuzu gösterdik ve
şampiyonluğu kazandık." dedi.
Maçta sakatlandığı anla ilgili
duygularını da aktaran milli yıldız,
"Her futbolcu takıma katkı sağlamak
ister. O anda herşeyi düşünebiliyorsunuz. Hocanızın hamlesini bitiriyorsunuz, haftaya Şampiyonlar Ligi var
onu düşünüyorsunuz, keza bugün
şampiyonluk maçında takım
arkadaşlarınızı yalnız bırakıyorsunuz.
Ama biz iyi bir takımız, gireniyle
çıkanıyla 24 kişilik bir takımız." diye
konuştu.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE ŞANSLAR EŞİT"
Arda Turan, 24 Mayıs Cumartesi
günü Portekiz'in Lizbon şehrinde Real
Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar
Ligi finaline de değindi. Turan, konuyla ilgili, şöyle konuştu: "Haftaya finale
gideceğiz. Umarım orada da şampiyon
oluruz. Sakatlığımın boyutunu bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp
oynayamayacağımı bilemiyorum. Zaten finalde kimin oynayacağı önemli
değil. Önemli olan kazanmak. Zor maç
herkesin yüzde 50 şansı var. Başarabil-
iriz. Her zaman ki gibi çok koşar çok
mücadele edersek olur."
"FILIPE LUIS TÜRK
İNSANINI ÇOK SEVER"
Milli futbolcu, Filipe Luis'in
şampiyonluk kutlamalarındaki Türk
bayraklı görüntüsünün sorulması üzerine, "Filipe Luis Türkler'e yakın bir insan. O da Soma'daki olaylara çok
üzüldü. O, Türk bayrağını bana getirirken üstüne atmış. Hoş bir görüntü
ortaya çıkmış. Filipe de Türk insanını
zaten çok sever. Mükemmel bir insandır." dedi.
Arda Turan son olarak, kendisini
destekleyen herkese teşekkür etti.
(CİHAN)
**.
*!',-. "#"(,&.%).**!,.%
www.sondakikagazetesi.com
19 Mayıs 2014 Pazartesi
#+. $.)--)+!-+-.&,-"-',+
*[email protected](:7G,CEEC;DEDE KWTQXFWIQTPWOUX!AXPVRV>VX)36
OW:JWMQTPWOUX662XWKRUMVTOLSX29KVXWUNX.WMWSNQX6LBSWJQ
WRWBUSVRUTUTXJWNQIQXU:NWSXVPUSPUAX#BVSSVINURMVX3PWRVJUX7WIOWTSQEQ
#37XNWRW8QTPWTXJWNQIWXDQOWRQSWTX?VXCVDNUEUMUBXCGTSVRPVXU<WSVKV
OWNQSWTXUOUXNVOSU8XJW<[email protected]<WSVPVTXDVO;
USPUOSVRUXFUSPURUSPUAX.WMWSNQX6LBSWJQ9TQXUISVNVTX7VIUONWIX'JOUX0=;
TVNU>UJUX*V?BWNX(VMURX?VXUIXWPWMQX3FRW<[email protected];
PWXJWNQIWXK=TVSUOXNV:OUXHSLIMWJQXGBVRUTVXWSQMPWTX?WBCVDNUOSVRUXU;
8WPVXVPUSUKHRAX%,,XP=TGMXFGKGOSGEGTPVXX:WRJVSPVTXHSLIWT
[email protected]+HMWX(WSKWTQTPWXFLSLTMWJQXPHEWXJV?VRSVRUXWKWEW
OWSPQRMQINQAX&+X3BMURX/USSVN?VOUSUX/LJNW8WX/[email protected]
6GROUKVX7GKGOX/USSVNX/V>SUJU9TVXNWIQKWRWOX/WSUKVX7WOWTQ
/V<MVNXUMIVOX?VX1RMWTX?VX)LX3ISVRUX7WOWTQXVKJVS
'RHESL9TLTXFLXJWNQIQXWDQOSWMWSWRQTQXUJNVMUINUAXX.,*%=#/
[email protected]:FG$);;C D>G(69:;FEAB5BG2D1DAG=<>[email protected]
*[email protected]:+CGF7>FEBG":[email protected]@?-8AG%63
-F&G*[email protected]?CG?)0CEACECEG#="3G2D1DAG=<>[email protected]
*[email protected]=<>[email protected];>DAC7D9DG.,$,/GE')
[email protected]@DG(6E [email protected]<[email protected]?BE?FEG2:@D8CAD
<B5BE9F'[email protected]>@D0DG1CG2:@[email protected]<B>BE;B<BEBEG#=3
"48:[email protected]?CEG>[email protected][email protected]?D
%6-F&G-;X/WKQJ9NWXCVRDVOSVINURUSVTXOHT8VRWTJXTV;
PVTUKSVX3BMUR9PVXFLSLTMWONWTXMLNSLSLOXPLKPLELTLXU;
8WPVXVNNUAX6GROUKV9KVXPW<WX=T>VXCVSPUEUTUXWT>WO
3BMUR9PVXUSOXOVBXFLSLTPLELTLXOWKPVPVTX7WRP<KSX+H$;
<[email protected]&"/"&X#T>GXUPVRSVRUX4HT8VRWTJQTQX*261X/GN;
NV8UOX4WRWX4HMLNWTSQEQ9TQTXPVJNVEUKSVX3BMUR9PV
CVRDVOSVINURMVOXCVRDVOXFURXHTLRPLR5XPVPUAX#T>GXUPVR;
SVRX4HT8VRWTJQ9TQTX*261XUDUTXFGKGOX=TVMXNWIQKWTX?V
<VRXKQSXPGBVTSVTVTXFURXHRCWTUBWJKHTXHSPLELTWXPUOOWNU
DVOVTX6LECVTWRWSX+H$<[email protected] X5&"/;
"&@XKUTVXWJOVRUX?VXWJOVRUXHSMWKWTXWON=RSVRU
FURSVINURMVOXUDUTXOLSSWTQSWTXFWISQ>WXPV:WRNMWTPQRAX*2;
[email protected]/[email protected]?RL:[email protected]?RL:WX7URSUEU
CUFUXLSWJSWRWJQX=RCGNSVRX?VX4QBQSWKXCUFUXUTJWTUXKWRPQM
OLRLSLISWRQXUSVXFURSUONVXDWSQIMWONWPQRAX*261XUSVXOW;
MLKWXUSUIOUTXWSWTSWRPWXDWSQIWTXJU?USX:[email protected];
BWJKHTSWRXWRWJQTPWOUXUSUIOUKUXCVSUINURMVOX?V
UKUSVINURMVOXJGRVOSUXFURXU<NUKWDNQRAX4HT8VRWTJX%X*261
GSOVJUTPVTXFURDHELTLXFURXWRWKWXCVNURPUAX7LRWPWXFUS;
CUMUBUX:[email protected]
NWRNQINQOX?VXJGRVCVSVTXVEUNUMX?VXNWNFUOWNSWRWXC=BXWNNQOA
VRUMSUX?VXUSCUXDVOU>UXXCGTXHSPLA5XUKWRVNUXJQRWJQTPW
GSOVSVRUXFURXWRWKWXCVNURVTXCVTVSXPHERLSWRQXNVKUNXVNMVO;
NVTXMLNSLXHSPLELTLXOWKPVPVTX+H$<[email protected]
[email protected]<[email protected]
<WOSWRQTQTX=TVMUTVXPWKWSQXUTWT>QX:WKSWINQOSWRQTQ
WTSWNNQAX7WRP<SKX+H$<[email protected]#T>GXUPVRSVRX4HT8VRWTJQ9TQT
WJOVRX;XJU?USXVNOUSVIUMUTUXC=BX=TGTVXWSWRWOXUSVRUKVXK=TV;
SUOX=TVMSUXWPQMSWRQXWNMWXHSWTWEQXJWESWPQEQTWXPVEUTPUA
3G([email protected]
6H:[email protected]
)LRUKVXJQTQRSWRQTPWOUX6GROUKVXJQEQTMW>QXOWM:SWRQTPWOU
DWSQIMWSWRQXWTSWNWTX4QBQSWKX?VX22(9QXWEQRSWMWONWT
MLNSLSLOXPLKPLELTLXPUSVXCVNURVTX7WRP<KSX+H$<[email protected];
USUXJW?LTMWXUSVXTG8LJLTX?VXNH:RWOSWRQTXOHRLTMWJQ
K=TGTPVOUX6GROX<GOGMVNUTUTXNWSVFUXGBVRUTVXWNRUHN
8GBVSVRUTUXOHTLISWTPQRMWOXUDUTX%,!9NVX<QBSWX<WRVOVNV
CVDNUOAX3NNU8WOQTX6GROUKV9KVXPVJNVOXJWESWMWXOWRWRQX?V
OWRWRSQSQEQXNV<PUNX?WRXHSPLELXJGRV>VXPV?WMXVPV>VONURA
[email protected]?VXJW?LTMWKW
USUIOUTXHSWRWOX*2619TLTXWTWXC=RV?UPURAX)LRUKVSU
JQEQTMW>QSWRXORUBUX?VX)LRUKVSUSVRUTXJQOQTNQJQX*2619KL
PVRUTPVTXOWKCQSWTPQRMWONWPQRA5X.==/
$FED<F4EBEG269FGDAC<DE?C>D
9F?CEG F'DF<BE?FEG<F5G>:@;:AFE
FE'F>GG8F7BE?F>DG>[email protected]?C7DG,CE3
D0G!FE;FA4BG>F8+C?CEGC;D-G!FE3
;FAG./&G6AF8BEG76>:E:G-FACEG)03
[email protected]?CEGF;F9F?B5BEBG<8AC?D
!FE;FA&GKW:[email protected];
SWKPWTXJHTRWXJWWNSVR>[email protected]
<WSVTXOVTPUTVXCVSVMVPUEUTUXFVSURNNUA
0WIWPQEQXIHOX?VXW>QKQXOHSWKXOHSWK
GBVRUTPVTXWNWMWKW>WEQTQX?LRCL;
[email protected]
OWRPVIUKSVXCURPUEUXMWPVTPVTXUSO
OVBXKWSTQBXDQONQEQTQXWONWRPQAX1SWK
CGTGX5NWRWMW>Q5XHSWRWOXMWPVTUT
FURXF=SGMGTPVXDWSQIQROVTXKVR
WSNQTPWX,XPWOUOWXUDUTPVX=ESV
KVMVOSVRUTUXKVPUOSVRUTUX?VXC=RV?
FWIQTWXCVDNUOSVRUTUXU8WPVXVPVTX.WT;
[email protected]<W8U8XFURXPLMWT
<UJJVNNUOSVRUTUXPUSVXCV;
NURPUAX7WBVTXMHNHR;
SWRPWTXPLMWT
CVSPUEUXUDUTXFL
PLRLMLX8WBSW
=TVMJVMVPUO;
SVRUTUXFUSPURVT
[email protected]
OHROLXPHSL
PWOUOWSWRQXI=KSV
WTSWNNQ X51XJQRWPWX
OUIUKPUOAX4WRPVIUMX&VT;
[email protected]
[email protected]
FURUTPVKPUAX3SOXVNW:NWXPLMWTQT
CVDU>UXHSPLELTLXPGIGTPGOAX(LMWT
KHELTSWIMWKWXFWISWKQT>WXHSWKQT
THRMWSXHSMWPQEQTQX<UJJVNNUOA
94WDWSQM9XPVPUOXWMWX;-XPWOUOW
UDUTPVX<VRXKVRXPLMWTXHSPLA
7LSLTPLELMLBXKVRPVTXDQOQI
THONWJQTWXKWOSWIQOX-,XMVNRVX?WRPQA
1XMVJW8VKUXOHIWRWOXMQXJGRGTVRVO
[email protected]<WNQRSWMQKHRLMAX6VMUB
<W?WKWXDQOQT>WXOVTPUMVXCVSPUEUMU
<UJJVNNUMAX4VTPUMVXCVSUT>VXCVRU
P=TPGEGMPVXPLMWTQTXUDUTPV
JUCWRWXUBMWRUNUXOWPWRXFURXQIQO
C=RPGMAX1RWPWXFURXUIDUXHSPLELTL
8WROXVNNUMAX97URX>WTXFURX>WTPQR9XPVP;
UMAX'[email protected]
[email protected]
JHTRWXFURXPW<WXMGPW<WSV
VPVMVPUOA5X(QIWRQXDQOWRPQEQXOUIUTUT
[email protected]
WRPQTPWTXUDVRUPVXOWSWTSWRW
[email protected]!,;
!-XOUIUTUTXOVTPUXUMOWTSWRQKSW
DQONQEQTQXU8WPVXVNNUAX7LTPWTXJHTRW
FURXLMLNXOWRPVIUXUDUTXMWPVTUT
[email protected]
OUMJVTUTX<VTGBXPQIWRQXDQOMWPQEQTQ
=ERVTPUEUTPVXLMLPLTL
[email protected]
WTSWNNQAX4LRNWRMWXVOU:SVRUTUT
[email protected];@-XJWWNXJHTRW
OWRPVIUTUXDQOWRPQOSWRQTQXU8WPVXVPVT
[email protected]
JWRQSMWOXUJNVPUMXKGBGTGXC=RVFUSUR
MUKUMXPUKVAX0GBGTGXC=RPGMXWMW
=SGXMGX>WTSQXMQXFUSVKUMXUJNVPUMA
2ROWJQTPWTXFWONQOXWMWXWMFLSWTJ
[email protected]
>[email protected]
HOLTMLKHRAX0WTUX=SGKJVX9=SG9
[email protected]<WKWNNWXHSL:
HSMWPQEQTQX=ERVTMVONU5XPV;
PUAX(LKCLXOWRMWIWJQ
KHELTXFURXCGT
CVDURPUEUTUXFVSURNVT
[email protected]
FUSMVKVTX-,XMV;
NRVSUOXMVJW8VKU
<UD
LTLNMWKW>WEQTQ
FUSPURPUAXLXWTOU
:JUOHSHUKSV
MWPVTPVXDWSQIMWKQ
PGIGTMVPUEUTUXWTSWNWT
[email protected]<VRXWT
C=BGMGTX=TGTPVAX.QOWTX>VTWBVSVRU
C=RPGMAX)GRVOSUXC=BGMGTX=TGT;
PVTXCVDNUAX94WRPVIUMXMU9XPUKVX<V:;
JUTVXNVOXNVOXFWONQMAX94WRPVIUMU
[email protected]>VJVNSVRUTX<V:;
JUTUTXKGBGTVXFWONQM5XPUKVXOHTLINLA
1XCGTXUIVXCUPVROVTXWOIWMXV?V
P=TPGOSVRUTPVXJNRVJXWNMWOXUDUT
[email protected]
:[email protected]
ILTSWRQXOWKPVNNU X5(GTKWTQTXVTXBHR
UIUTUXKW:QKHRLBAX3IVXCUPUT>VX9)VT
[email protected]<WTCUXF=SCVKV9
PUKVXJHRWRPQMAX+VRXBWMWTXH>WONWT
DQONQEQMPWXUSOXHTWXFWOWRPQMAX1>WO;
[email protected]=SGRAX0WTU
F=KSVXIVKSVRX<V:XWOSQMWXCVSURPUAX3SO
VNW:[email protected]
DQONQXMQXPUKVAX1TLXC=RGT>V
RW<[email protected];
LTLXC=BSVPUMXWMWXMWWSVJV8X>WTJQB
FVPVTUXDQONQAX4WRPVIUMXCVTDXKWINW
=SPGA5.==/
,')-.+++-+-.)%.,&
,(+.,#,&(,.-.
$('$
269F4?F>D MWPVTX8W>UWJQTPW
<WKWNQTQXOWKFVPVTXUIDUSVRPVTX6LRCLN
[email protected]>WX<WKWSUTUXOLRPLEL
V?VXNWIQTMWX<WBQRSQOSWRQXKW:NQEQX?V
VIUKSVXOWBWPWTXFURXCGTX=T>VXV?SVR;
UTVX<WTCUXVIKWSWRQXWSW>WOSWRQTWXOWRWR
?VRPUEUXFVSURNUSPUAX/WPVTXUIDUJU
6LRCLNX0QSMWB9QTXVIU
7VK<[email protected]
KW:[email protected]=T>VXV?SVTU:
OWKQT:VPVRUTUTXV?UTV
[email protected]
OH>WJQTQTXVTXFGKGO
UJNVPUEUTUTXOVTPUSVRUTV
WUNXFURXV?PVXKWIWMWO
HSPLELTLXJ=KSVPUA
'IUTUTXFLTLTXUDUT
MWPVTPVXDWSQIMWKWXFWISWPQEQTQX?V
WKPWXHRNWSWMWXFUTX-,,XSURW
[email protected]?UTXUTIWWNQ
UDUTX<WR>[email protected]
ILTSWRQXOWKPVNNU X5'IUMSVXVTXFGKGO
UJNVEUMUBX%XDH>LELMLBSWXOVTPUXV;
?UMUBPVXKWIWKWFUSMVONUAX7LTLTXUDUT
MWPVTXH>WEQTPWXDWSQINQAX7LXV?U
KW:[email protected]
FHR>WXCURPUAX4=KPVXV?UMUBXOQJWXJGRV
=T>VXNWMWMSWTPQAX4WBWPWTXFURXCGT
=T>VXV?VX<WTCUXVIKWSWRQXWSW>WEQMQBQ
OHTLIMLINLOAX'?PVXNWMX<LBLR
UDUTPVXKWIWKW>[email protected]
<[email protected]
W>QXUDVRUJUTPVKUBAX
%XDH>LELMSWXFHRDXUDVRUJUTPV
OWSPQMAX*VXKW:W>WEQMQXFUSMUKH;
RLMA5X7WFWX3SKWJX0QSMWB
UJVXHESLTLTXMWPVTPV
DWSQIWRWOXKW:NQRPQEQXV?V
NWMXHSWRWOXKVRSVIVMVPVT
?V8WNXVNMVJUKSVXGBGTNGKV
[email protected]
51ESLMXFLXV?U
KW:NQRWFUSMVOXUDUTX-XKQSPQR
MWPVTPVXDWSQIQKHRPLA
4WBWTPQEQX:WRWTQTXFGKGO
F=SGMGTGXFLXV?XUDUT
<WR>WPQAX0W:NQRWFUSMVOXUDUTXDHO
LERWINQXWT>WOXFLRWKWXKVRSVIVMVPUA
[email protected]=KSVKV>VOXJ=B
FLSWMQKHRLM5XPVPUAXX2TTVXGS;
FVKWBX0QSMWBXPWXHESLTLXMWPVT
OWBWJQTPWXOWKFVNMVSVRUTUTXWRPQTPWT
%XNHRLTLX?VXCVSUTUTUTXFGKGOXJQOQTNQ
UDVRUJUTVXCURPUEUTVXUIWRVNXVPVRVOXV?UT
FHRDSWRQTQTXOWRIQSWTMWJQX?V
VIKWSWRQTQTXNVMUTXVPUSMVJUTUXFVO;
SVPUOSVRUTUXPUSVXCVNURPUAX.==/