close

Enter

Log in using OpenID

1 adresinde kayıtlı türk kızılayı etimesgut yerleşkesi içerisinde

embedDownload
D
TÜRKKIZILAYI
Î868
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ETİM ESG UT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE D EPO LA R IN
TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR.
1- Aııkara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi
İçerisinde Bulunan Yemekhane Binası ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu Depoların Tadilat Ve Onanını yaptırılacaktır.
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte
vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKAKA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul
Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere vvvvw.kizilav.org.tr/ihale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 26.08.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler
Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.08.2014 günü saat 14:30’(la Genel Müdürlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ ŞARTNAME'
jf
ji ,, l\
S .?«•
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ
M adde 1 - Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:î Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı
Etimesgut Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Yemekhane Binası ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu Depoların Tadilat Ve
Onarımımn Yapılması İşinin KIZILAY tarafından verilen projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki
şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından
karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
İSTEKLİLER, ihale dosyalarım, “Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresinde bulunan Türk
Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, “Balabanağa Mahallesi Büyük
Reşitpaşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde
inceleyebileceklerdir.
İSTEKLİLER, ihale konusu işle ilgili sorularmı, ilânda belirtilen süre ve şartlarda Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü (Ataç-1 Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA)
adresine veya 0 312 430 23 00 / 1432-1437-1444 nolu telefonlara iletebileceklerdir.
İHA LEY E GİREBİLM E ŞARTLARI
M adde 2 İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya
idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil
belgesi,
C. İmza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi ohnası halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri
ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,
E. Diğer Belgeler
a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanm tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir)
b) İd ari, Teknik Şartnam elerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hüküm lerinin kabul edildiği
anlam ını taşım ak üzere kaşeli ve imzalı İd ari Şartnam e ve İhale Dokümanları,
c) Vergi Levhası fotokopisi
d) Firm anın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütnam e (Firm a
yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak)
F. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,
G. İhale Teknik Şartnamesi Madde-3’te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,
H. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4’de istenen belgeler,
İ.
İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler, (Mali şartnam e 3-c bendinde istenilen belge 2 nolu zarfa
konulacaktır.)
• İhaleye katılan Firm a temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firm a kaşesini
yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi. noter tasdikli değilse firma yetkilisinin im za sirküleri ile
birlikte ibraz edilecektir,
•
İHALEYE KATILAN Y ETK İLİ K İŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İM ZA
SİRK Ü LERİ DE BERABER G ETİRECEK TİR.
1
. «{{
\ ■' ..>V»
ÎKT yIÎSIkA
SrUAY
VN
'C
O l# .
İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ
Y İ!
,GÖE&:
DÜZENLENMELERİ
VE
ASIL
VEYA
NOTER
TASDİKLİ
S lJ t o T İ / 'ö L M A £ l
GEREKMEKTEDİR.
~
% ’.■ *■--•
ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EDİLMEYECEKTİR.
İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde 3 - Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın
tüzel kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına
bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak,
yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli
sorumludur)
a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş,
çocukları ve kardeşleri,
b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri,
c) İşbu şartnamenin 13. ve 14, maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk
Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar,
d) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk
Kızılayı mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafm neticelenmesini beklemeye
gerek görülmeksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler,
e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar.
f) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı’mn gayrimenkullerinden kiracı olarak
yararlanamaz, bunları satın alamaz.
g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve
bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari
ilişkide bulunamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale
yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
Madde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde haznianacaktır.
4.1. “ 1” Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/İMe
(Mali Şartname 3-C’de istenilen belge hariç) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın
üzerine “İhale İdari Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
1 N O LU ZARF
f ir m a a d i v e a d r e si
ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN
YEMEKHANE BİNASI İLE DEPOLARIN TADİLAT
VE ONARIMININ YAPTIRILMASI İHALESİ
“İHALE İDARİ VE MALİ BELGELERİ” ZARFI
TURK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kurulu Başkanlığına
ANKARA
4.2. “2» Numaralı zarfın içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F’DE İSTENEN TEMİNAT
MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE ‘’TEMİNAT MEKTUBU ZARFI”
2
İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2/ G ’de İSTENEN TEKLİF MEKTUBU A Y [^ B İR Z .A R J # ,
İÇİNE KONULUP ÜZERİNE ” TEKLİF MEKTUBU ZARFI” İBARESİ Y A Z I I ^ C A ^ ^ l ^ U «
ŞARTNAME 3-C’DE İSTENİLEN BELGE AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULTO
V;i
MALİ ŞARTNAME 3-C’DE İSTENEN BELGE " İBARESİ YAZILACAK VE T E K ^ M E ^ Ü B ^
ZARFI, TEMİNAT MEKTUBU ZARFI VE MALİ ŞARTNAME 3-C’DE İSTENEN Bİ3LGE ZA.RFI
TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİN E KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE ” TE K L İF VE tE M İN A T
MEKTUBU ” İBARESİ YAZILACAKTIR.
FİRMA ADI VE ADRESİ
2 NOLU ZARF
ETİM ESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN
YEMEKHANE BİNASI İL E DEPOLARIN TADİLAT VE
ONARIMININ YAPTIRILMASI İHALESİ
“ TEK LİF vc TEMİNAT MEKTUBU ” ZARFI
TÜRK K IZ IL AY!
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale K urulu Başkanlığına
ANKARA
4.3. “3” Numaralı zarfın içerisine idari şartname madde 2/H ’de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak
ve kapalı zarfın üzerine “İhale Teknik Belgeleri” ibaresi yazılacaktır.
FİRM A ADI VE ADRESİ
3 NOLU ZARF
ETİM ESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN
YEMEKHANE BİNASI İLE DEPOLARIN TADİLAT VE
ONARIMININ YAPTIRILMASI İHALESİ
°İH A L E TEKNİK BELG ELERİ” ZARFI
TÜRK KIZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale K urulu Başkanlığına
ANKARA
4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, 26.08.2014 günü saat 10130’a kadar Ataç-1 Sokak
No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde
verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin
sorumluluğu firmaya aittir. Son teklif verme saatinden sonra (26.08.2014 saat: 10:30), aynı gün mesai
saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp almamaya İhale K urulu yetkilidir.
4.4. Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini (26.08.2014
saat: 10:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen
teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli
kalır.
4.5
İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1., 4.2. ve 4,3. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ
AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARFTAN BİRİNİN EK SİK OLMASI HALİNDE FİRM A İH A LE DIŞI
BIRAKILACAKTIR.
4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kâbul edildiği belirtilecek
ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır.
• TEK LİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TE K LİF MEKTUBU
ÖRNEĞİNE GÖRE KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN VERİLECEK TİR.
• TEK LİFLERİN DEĞERLENDİRİLM ESİ TOPLAM MİKTAR ÜZERİNDEN YAPILACAK
OLUP KISMİ TEK LİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR.
• ALTERNATİF TEK LİFLER KABUL EDİLEM EYECEKTİR.
• ŞARTLI TEK LİF KABUL ED İLM EYECEKTİR.
3
/A
't***''**’'**9-<^ •
i 4*. J
L.
*p.;^
/
^.¡V
,
4.7. İhale Kuruhı, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde; ygzj41CW jrtıfen
teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki nol|saıılı^lar^istek}ij|e
tamamlattırılarak teklif değeıiendinneye alınır.
Vy.
j!
TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Madde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli
olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak
sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin
geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı’mn uzatma isteği ve teklif
sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen
uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak
kaydıyla Türk Kızılayı’na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı’mn
uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk K ızılayı’nca istenen
süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Madde -6
A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a) Tedavüldeki Türk parası
b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye’de kumlan mevduat bankalar veya katılım
bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEMİNAT
MEKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. KESİN TEMİNATIN TEMİNAT MEKTUBU
ŞEKLİNDE VERİLMESİ HALİNDE TEMİNAT MEKTUBU MİNUMUM 12 YIL SÜRELİ
OLACAKTIR. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalanmn garantisi aranır.)
c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro)
B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit
teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR54
0001 0025 3239 0090 2689 69 IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat
Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR27 0001 0025 3239 0090 2689 70 IBAN
numaralı USD hesabına veya TR97 0001 0025 3239 0090 2689 71 IBAN numaralı EURO hesabına
yatırılır
C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü
nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale
Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE
GÖRE VERİLECEKTİR. Teminatların %3’ten az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat
bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar)
Türk Kızılayı *nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki
isteklilerin teminatları ihaleden soma iade edilir.
D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini
müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin %6’sma tekabül eden miktarda teminat alınır.
İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı
protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye
yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin
diğer alacaklarına da el koyar.
4
teminat geri verilir, iu ık Kızılayı na verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczetmeme^ ve ıjzeryıe ^
ihtiyati tedbir konulamaz.
l \ V :v V fMV ■}' v'i/
J
V - 'v .
, s
!//
TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME
Madde 7- 26.08.2014 günü saat 10:30>a kadar firmalarca İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen
3 adet zarftan 1 No’lu zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından, 3 No’lu zarflar Yapı Teknik ve Proje
Yönetimi Müdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir. 1 ve 3 No’lu zarfların açılması ve
incelenmesi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir.
İhale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş
evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No’lu Zarfları ise, 27.08.2014 tarih saat
14.30’da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERMİŞ OLAN İLK BEŞ
İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE (27.08.2014 Saat;14:30^ ACIK PAZARLIK
YAPILACAKTIR.
Açık eksiltmeden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler.
Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması
amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı
posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif
edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir.
İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği
fiyatı son ve kesin teklif olarak kabuî eder.
(1 ve 3 no’lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durumunda,
eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi
halinde, 2 No’lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve
teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale
evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı
zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.)
İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI
Madde 8- Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce,
değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği
faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir.
İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi,
tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin,
sözleşmenin imza aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması
gerekmekte olup, istekli sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi
imzalamayan istekli teminatı Türk Kızılayı *nca irat kaydedilir.
Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet alımlarında, sözleşmeye davet yazısının tebliğ
tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname
vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme
yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri
sözleşme yerine kabul edilecektir.
Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda,
Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatım irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı
şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya
sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif
sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı
vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir.
İŞİN SÜRESİ
Madde 9 - Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir.
5
ff'V .
'
—
Vv
.
~ t ...,^ i %"U
M adde 10- İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbirV^ebeple^
uzatılan süre içinde “Taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veyd^eriî vergilçy ve
resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi âfebepİerölstinat
ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.
FİYAT FARKI
TÜRK KIZILAYININ YETKİSİ
Madde 11 - Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp
yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen
serbesttir.
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 12 a) Türk Kızılayı’nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine kadar tüm
isteklilere yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla şartname esaslarında değişiklik yapılabilir.
b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir.
c) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir.
d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk
Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır.
e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir.
f) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.
g) TÜRK KIZILAYTNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN
İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP
EDİLMEYECEKTİR.
h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale
tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk KızılayPna bildirecek olup, bu tarihten
sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
i) İstekliler tarafından satm alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek
tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satm alan isteklilere
ücretsiz olarak verilir.
İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI
Madde - 1 3
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla
ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif
vermek veya teşvik etmek,
c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde
belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale
Kumlunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek,
f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden
yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya
tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi,
g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak,
lı) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
6
i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan soma, sözlü veya yazılı olarak daha d^şülcily^ato/erec^ini
iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak,
?Yo * /
| V* İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak ederler felM n4a4Yeifdli
Cumhuriyet Savcılığı’na 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda l^İvjnuİûr..^ s
0
___
İH A LELERD EN YASAKLANMA DURUMLARI
M adde -14
a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına
kullanmak,
b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine
getirmemek,
c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak,
d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve
mesnetsiz olarak yanıltıcı biigi vermek,
e) Türk Kızılay’ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette
bulunmak,
f) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,
fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak,
g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek,
fiillerini yapanlarm sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları
yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na
suç duyurusunda bulunulur.
DEVİR YE TEM LİK
M adde 15 - F irm alar işbu şartnam eden doğan sorum luluklarım T ü rk Kızılayı’nm yazılı m uvaffakatı
olmaksızın tam am en veya kısmen b ir başkasına devir, alacaklarını tem lik ve ciro edemezler.
İH TİLA FLA RIN HALLİ
M adde 16 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak
her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci
Taşınmazın Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir.
7
T â rih i-“ ''
Mektup No:
GEÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU
TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumunuzca ihaleye çıkarılan ........................................................................................ (ihale konusu)
işine istekli sıfatıyla katılacak olan...........................................................................(istekli adı) mn ihale
hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan
........................................................................
(Yalnız/.................................... ) m
....................................... (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın
gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya
gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun
akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve
gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar
geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi ......................... (Banka adı) ’m n imza atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e .................................(Banka adi) ve hesabına taahhüt ve beyan
ederiz.
Bu teminat mektubu ......................... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır.
Banka Adı/Şubesi
Yetkili İsim/imza
NOT:
1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantüere
dayamlarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir.
2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi
durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir.
3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat
mektubunun sonuna “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazm in tarihindeki
T.C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza Ödenecektir.” paragrafına yer
verilecektir.
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KURULU BAŞKANLIĞI’NA
26,08.2014
Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan ETİMESGUT YERLESKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN
YEMEKHANE BİNASI İLE DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMININ YAPTIRILMASI ihalesi için
ihale tarihi olan 26.08.2014 tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder,
kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat
bedelinin Kurumunuz adına irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
imza
9
. .
....
.
.
. /
ANAHTAR TESLİMİ (GOTURU BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESjf
"*
ti
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapıl an İSTEKLİ
S] -ı
\
.
N
İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı
Etimesgut Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Yemeİdıane Binası ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu Depölarm Tadilat Ve
Onanmımn Yapılması İşinin KIZILAY tarafından verilen projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki
şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından
karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik karı v.b) tüm giderler dahil olmak .üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
’
İŞİN SÜRESİ:
.
Madde 2- İnşaat yapım süresi ise yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
-
TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR:
Madde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
A.
Sözleşme konusu inşaat işi Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No; 1 adresinde kayıtlı
Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde yapılacaktır.
B.
Teklifler, anahtar teslimi götürü bedel olarak verilecektir. (Örnek 1).
C. Tüm bu işlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon, eleküik, su, sigorta, inşaat imalat giderleri ve
kurumlara ödenecek katkı payları ve benzeri giderler YÜKLENİCİ’ye aittir.
D.
Geçici hakediş raporları, yer teslimiyle işe başlama tarihinden itibaren 30(otuz)ar gün ara ile
YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafmdan düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtileri tutar, bu tutardan
varsa KIZILAY5ın alacakları kesilerek ödenir. Hakedişler her aynı belirli günleri ödenecektir. Ödeme,
hakediş tutarına göre kesilecek fatura üzerinden KDV eklenerek TL (türklirası) olarak ödenecektir.
E. Gerektiğinde kurumlardaıı alınacak onaylar izinler ve ruhsatlar YÜKLENİCİ tarafmdan alınacak olup,
onaylar izinler ve ruhsatların alınması için gerekli her türlü harcama Yüklenici tarafmdan
karşılanacaktır.
F. Gerektiğinde proje revizyonları YÜKLENİCİ tarafmdan bila bedel hesaplamaları yapılarak
projelendirilecektir. İşin bitiminde YÜKLENİCİ tüm projelerin son uygulama halini gösteren
projelerden 1 ad CD, 1 ad ozalit proje takımı KIZILAY’a verecektir.
G. Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımları veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır.
Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik
şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götürü) bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
Bu nedenle isteklilere tekliflerini vermeden önce proje ve detaylarını incelemeleri inşaat sahasını ziyaret
ederek saha şartlarını önceden tetkik etmeleri tavsiye edilir.
H. Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafmdan temin edilecektir. Kullanılan elektrik ve su tüketim
bedellerinin tespiti için binaya Yüklenici tarafından süzme sayaç konulacak ve bununla ilgili her türlü
gider Yükleniciye ait olacaktır. Kullanılan elektrik ve su tüketim bedeli YÜKLENİCİ tarafmdan
ödenecektir.
İ.
İşin yapımına ait işin yıllara sarkması, malzeme fiyatlarının işçiliklerinin zamlanması vgerekçeleriyİe,
giiniin ekonomik şartlarının zorluğu bahane edilerek hiçbir nam ve ad altmc
ffyat farkı
verilmeyecektir.
r
J. Teldif hazırlanırken;
//
.>
* Sözleşme Ve İlıale Şartnameleri ekleriyle birlikte proje, detay ve teknik. £a^4nafhelerin\|
dikkate alınması gerekmektedir.
ı\ - ••• \
jl
* Sözleşmede belirtilen işin yapımına ait ek işler veya eksilen işler sözleş m en fİM'?*'
göre değerlendirilir.
>;y <>:>
* Teldif mektuplarına KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR yazılacaktır.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER:
Madde 4- İhaleye ortak girişimler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
A. Asgari olarak sözleşme taslağı 10. madde’de belirtilen teknik personelin çalıştırılması hususunda
taahhütname verilecektir. (Örnek 2)
B. İSTEKLİLER; Son onbeş (15) yılda tek bir sözleşme kapsamında benzer iş olarak;
Kamuda yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, yapı inşaatı veya tadilat, bakım,
onarım işleri yaptıklarını belgelemeleri gerekir.
Özel sektörde yapılan işler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında, yapı inşaatı veya tadilat, bakım,
onarım işleri yaptıklarını belgelemeleri gerekir.
İş bitirme belgesinin özel sektörden alınması halinde, belgenin kabııl edilebilmesi için o işe ait yapı ve
iskan ruhsatı veya noter onaylı sözleşme ile hak edişler, faturalar vs. Ödeme belgelerinin de eklenmesi
gerekmektedir..
İş bitirme belge sahiplerinin ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde; tüzel kişinin
yandan fazla hissesine sahip olması, teminat süresiııce( kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza
edilmesi zorunludur.
Benzer iş bitirme belgelerinin; ihale tarihinden geriye doğru son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilip
gerçekleştirilemediği hususu iş bitirme belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş bitirme
belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda (sözleşmesi 15 yıldan önceye ait ve 15 yıl içerisine kısmi
giren işlerde) o işe ait düzenlenmiş hak ediş raporları (15 yıla kısmi giren işlerin miktarlarım gösterir
hak ediş raporları) ve/veya idarece onaylı hak ediş ödeme cetveli esas alınarak 15 yıl içerisine giren
fiili iş oranları benzer iş olarak hesaplanacaktır.
İş yönetme belgesi, iş durum belgesi ve diplomalar benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. İş bitirme, iş
denetleme belgelerinin güncellenmesi 2014 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayıları
cetveline göre yapılacaktır.
C. Yer Görme Belgesi (Örnek 3)
D. Proje taahhütnamesi (Örnek 4).
E. İlıale dosyası satın alındığına dair belge.
İŞİN YAPILACAĞI YER VE ZEMİN DURUMUNUN TETKİKİ:
Madde 5- İSTEKLİLER teklif öncesi işin yapılacağı yeri görecek ve gerekli incelemelerde bulunacaklardır.
İSTEKLİ, işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı yeri ve işle ilgili bütün hususları, malzeme
kaynaklarını ve arazinin, zeminin durumunu, işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrenmiş sayılır. Bu
konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak talebi doğuracak bir istekte bulunamaz.
İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
Madde 6- İş ve işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar Sözleşme madde 30’da belirtilmiştir.
DİĞER HUSUSLAR
Madde 7a) İhzarat için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
b) Avans ödemesi yapılmayacaktır.
c) Fiyat farla ödemesi ve erken bitirme primi vb. ad altında herhangi bir ödeme söz ko( ^su değildir.
d) Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir.
e) Nakliyeler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır,
i) Aksi belirtilmediği sürece gün takvim günü sayılacaktır,
g) O rtak girişimler kabul edilmeyecektir.
f
İHALE DOKÜMANLARI:
Madde 8- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır.
1. İdari Şartname ve Ekleri,
2. Anahtar Teslimi (Götürü Bedel) ihale Teknik Şartnamesi,
3. İhale Mali Belgeler Şartnamesi
4. Sözleşme Taslağı
5. Yapım Şartnamesi ve Ekleri
6. Projeler
7. Pursantaj Listeleri (İnşaat, mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı)
8. Yapılacak İşler Listesi (İnşaat, mekanik tesisatı ve elektrik tesisatı)
9. Teknik Şartnameler (İnşaat ve elektrik tesisatı )
EKLER
Örnek-1 Mali Teklif Mektubu
Örnek-2 Yer Görme Belgesi
Örnek-3 Proje Taalılıiitnamesi
ji
M• S { ^
Vvf
,\
*
: !
lk-_
> ***.
Örn ek-1
ANAHTAR TESLİMİ ( GÖTÜRÜ BEDEL) İŞLER
TEKLİF MEKTUBU
TÜRK K3ZILAYI
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ
İHALE KURUL BAŞKANLIĞINA
ANKARA
... V..../2014
f
1
Türk Kızılayı tarafından .../.../2014 günü ihalesi yapılacak olan Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk
Kızılayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yeıieşkesi İçerisinde Bulunan . Yemekhane Binası ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu Depoların Tadilat Ve Onarımının Yapılması İşinin anahtar teslim
götürü bedel ile yapılması işine ait ihale dokümanmı tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşiıi
yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir
ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.
1- Söz konusu işi, ihale evrakları, sözleşme ve ekleri kapsamında tammîanan bütün işler ve imalatların
. istenilen kalite ve değerde olmak üzere herşey dahil (malzeme, işçilik,alet, edevat, sigorta, nakliye, su
zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, sn, vergi, resim, harç, fon, genel giderler, müteahhitlik karı v.b)
tüm giderler dahil olmak üzere işin tamamlanarak kullanılır şekilde Kızılay’a teslim edilmesini kapsayan,
toplam fiyat üzerinden KDV hariç toplam................................................( para birimi belirtilerek rakam ve
yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taalılıüt ederiz.
2- Anahtar teslimine (Götürü bedele) ait ihale şartnameleri, sözleşme ve eklerinde yer alan her bir iş
. kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnameye uygun olduğunu kabul
ediyoruz.
3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 (yiizyirmi) takvim günü geçerlidir.
4- İhale konusu , iş için kendimiz veya başkası adma doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya
vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul
ediyoruz.
6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenize^ yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin
çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7- İhale konusu işle ilgili vermiş olduğumuz teklifimizde olabilecek herhangi bir işlem hatasının
(toplama, çarpma vb.) Kızılay lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
YER GORME BELGESİ
...A.../2014
1. İŞIN ADI: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk
Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde Bulunan Yemekhane Binası ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu
Depoların Tadilat Ve Onarımının Yapılması İşinin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi.
2. YER: Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:l adresinde kayıtlı Türk Kızılayı
Etimesgut Yerleşkesi.
■Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut
Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Yemekhane Binası ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu Depoların Tadilat Ye Onarımının
Yapılması İşinin inşaatmın anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işi ile ilgili inşaat sahasını.... /.... /2014
tarihinde gezerek gerekli incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili tüm hususları,
malzeme kaynaklarını, zemin durumunu ve işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrendik.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
Örnek-3
PROJE TAAHHÜTNAMESİ
İhale Kurulu Başkanlığına
...I..J 2 0 1 4
KIZILAY’ca .../..../2014 tarihinde ihalesi yapılacak olan Ankara İli}Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı
Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Yemekhane Binası
ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu Depoların Tadilat Ve Onarımmm Yapılması İşinin anahtar teslim götürü bedel ile
yapılması işine ait şartnamenin ekinde CD ortamında verilen mimari projelerinin tamamını gördüm ve tüm
projeleri eksiksiz olarak inceledim.
FİRMA
Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)
İmza
TANIMLAR VE KISALTMALAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTEKLİ(LER); İhaleye katıian gerçek kişi veya tüzel kişi
YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
•
İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Tiirk Kızılayı
Etimesgut Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Yemekhane Binası iîe 1-3-4-5-6-7-9 Nolu Depoların Tadilat Ve
Onarımmin Yapılması İşinin KIZILAY tarafından verilen projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki
şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından
karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL): İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigoıta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kaıı v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY’a teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
İŞİN SÜRESİ:
Madde 2- İnşaat yapım süresi yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER:
Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır.
a. Veıgi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya taksidendin İmiş borcu olduğunu gösteren
son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet çıktısı.
b. Mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu
olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya
internet barkotlu belge.
c. Teklif edilen bedelin %10 (yüzde 011 ) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ taiafıııdan belirlenecek
tutarda bankalar nezdiııdeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu
kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belge.
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI
CADDESİ, N0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI
ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN
YEMEKHANE BİNASI İLE 1-3-4-5-6-7-9 NOLU DEPOLARIN
TADİLAT VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ
SÖZLEŞME TASLAĞI
1 /15
SÖZLEŞME TASLAĞI
Maddfe 1- TARAFLAR:
, Bu sözleşme, bir.taraftan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü (bundan' böyle KIZILAY ölarak anılacaktır.)
ile
diğer
taraftan
..... ........................
..... ...................... ............................ ................................ (bundan böyle YÜKLENİCİ
olarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili hâklaıy yükümlülükler ve diğer her
tiirîü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şaıilar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.
Madde 2 -TANIMLAR:
KIZILAY
: TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKLENİCİ
: Üzerine ihale yapılan İSTEKLİ
ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ) BEDEL: İhale evrakları, Sözleşme ve ekleri ile Proje kapsamında
tanımlanan bütün işler ve imalatların istenilen kalite ve değerde olmak üzere her şey dahil (malzeme, işçilik,
alet, edevat, sigorta, nakliye, su zammı, iskele, yatay-düşey taşıma, elektrik, su, vergi, resim, harç, fon, genel
giderler, müteahhitlik kan v.b) tüm giderler dahil olmak üzere projenin tamamlanarak kullanılır şekilde
KIZILAY^ teslim edilmesini kapsayan toplam gider.
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
KIZILAY'm verdiği projelere ve yapılacak işler listelerine uygun, sözleşme ve ekli şartnameler
doğrultusunda, gerektiğinde yasal izinlerin (izin, onay, ruhsat v.b. gibi) alınması, tüm işlerle ilgili vergi,
resim, harç ve benzeri giderler dahil her türlü gider YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere Ankara İli,
Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:l Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi
İçerisinde Bulunan Yemekhane Binası ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu Depoların Tadilat ve Onanını İşi’nin anahtar
teslim götüm bedel ile yapılması işidir.
Taahhüt konusu işin devamında ihtiyaç duyulması halinde mevcut imalatların revizyonlarına ait
projeler veya yeni imalatların projelen YÜKLENİCİ tarafından bila bedel olarak yapılacaktır.
Madde 4- SÖZLEŞMENİN TÜRÜ VE BEDELİ:
Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan şartlara dayalı
olarak, işin tamamı için KIZILAY’ca hazırlanmış ihale şartnameleri, sözleşme ve ekleri ile projelerde yer
alan işlerin YÜKLENİCİ tarafından anahtar teslimi götürü bedele göre toplamı KDV HARİÇ
....................... ;.............................. TL bedel üzerinden akdedilmiştir.
İhale bedeline KDV dahil olmayıp ayrıca eklenecektir.
Hakedişler ekli Pursântaj listesi ve sözleşme bedeline göre aylık periyotlar halinde düzenlenecektir.
Ödeme, hakediş tutarına göre .YÜKLENİCİ tarafından düzenlenecek olan faturaya KDV de eklenerek
yapılacaktır.
Proje detaylarındaki bazı alt (yardımcı) imalatlar, imalat tanımlan veya pursantaj cetveli ile diğer
cetvelde gösterilmemiş olabilir. Bu tür imalatların ortaya çıkması durumunda' projeler ve teknik
şartnameler gereği imalat sırasına göre yapılacaktır. Bu gibi durumlarda YÜKLENİCİ hiçbir fark talep
edemeyeceği gibi proje ve detayları ile teknik şartnamelerde gösterilen imalatlar anahtar teslimi (götüm)
bedel fiyata dahil olup fiyat değişmeyecektir.
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje, detayları ve şartnamesinde olmayıp KIZILAY’ca ek
olarak .yaptırılacak, ya da sözleşme eki proje, detaylan ve şartnamelerde olup da KIZILAY’ca
yaptırılmasından vazgeçilen iş kalemleriyle ilgili birim fiyatlar tespit edilirken; Sözleşmenin 19. Maddesi
hükümleri uygulanacaktır.
KIZILAY sözleşme konusu işin dilediği orandaki azı veya çc
YÜKLENİCİ’ye yaptırmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda
edemeyeceği gibi, sözleşme şartlan dâhilinde yapacaktır.
2/ 15
Madde S- KESİN TEMİNAT:
Bu işin kesin teminat miktarı madde 4’teki sözleşme bedelinin %6(aİtı)’sı oranında oîan
...........................
TL’dır.
;
Teminat nakit olarak verilebileceği, gibi banka teminat mektubu şeklinde de verilebilir. Teminatın,
teminât mektubu şeklinde yerilmesi halinde,. teminat mektubu ihalenin yapıldığı tarihten itibaren
minumum 12 yıl süreli olacaktir. Her ne suretle olursa olsun KIZILAY’a verileri teminatlar haczedilemez
veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale bedeli miktarından fazla iş. yaptırılması halinde
YÜKLENİCİ’den ek kesin teminat alınır.
Madde 6- AVANS:
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 7- İSİN SÜRESİ VE İSE BAŞLAMA:
YÜKLENİCİ, yükümlülüğünde bulunan inşaat işlerini yer teslim tarihinden itibaren 90 (doksan)
takvim günü içinde bitirmekle yükümlüdür.
Süre takvim günü esasına göre verilmiş olup her türlü iklim şartlan ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler
göz önünde tutulmuştur. Sözleşmenin 29. Maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında hiçbir nedenle süre
uzatılmayacaktır.
Madde 8- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR:
Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında YÜKLENİCİ;
- Sözleşme ve eklerindeki esaslara,
- Mimari projeye ve yapılacak işler listesine,
- Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine,
- Türk Standartları Enstitüsü Normlarına,
- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkmdaki Yönetmeliğe,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine, Elektrik Genel
Teknik Şartnamelerine,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerine,
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkmdaki Yönetmeliğe,
uygun birinci sınıf işçilikle inşaat yapmak zorundadır.
Madde 9 -YER TESLİMİ:
YÜKLENİCİ sözleşmeye konu iş yerini sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte görerek, bilerek kabul
etmiş sayılacak, yer teslimine ve iş yerine ait herhangi bir mazeret ileri sürmeyecektir. Sözleşmeyle
birlikte yer teslimi yapılmış kabul edilen arsa, bina, yapılar vb. yerlerin korunması, güvenliği vb. gibi
sözleşmeden kaynaklı bütün sorumluluklar bedelleri kendisi tarafından karşılanmak üzere
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 10- YÜKLENİCİ PERSONELİ: .
■
_
YÜKLENİCİ, Şantiyede tam yetkili bir vekilini bulundurmakta ve işin büyüklük, Önem ve seyri ile
gerekli sayıda ehliyetli ve tecrübeli teknik elemanı (Mimar, mühendis veya tekniker) çalıştırmakla
sorumludur. YÜKLENİCİ çalıştırdığı personelin ehliyetsizliği, itaatsizliği veya her ne suretle olursa olsun
iş başında bulunmasına mani halleri görülenlerin, işyerinden uzaklaştırılmasını talep etmeye Kurum
yetkilidir. YÜKLENİCİ bu talebi en geç 48 saat içinde yerine getirmeye ve işten uzaklaştırılan kimse
yerine 3 (tiç) gün içinde yenisini bulmaya mecburdur.
M adde 11- İS PROGRAMI:
Sözleşme imza tarihinden başlayarak 15 (onbeş) takvinı günü içinde YÜKLENİhİ, işlerin
miktar, tarih, süre ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programını- hazırlayarak İ<jlZILAY5a
vermek zorundadır.
Bu programları KIZILAY düzeltine ve değiştirmeye yetkili olup, programlar KIZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olacakta*. YÜKLENİCİ onaylı iş programlarım iş süresince KIZILAY’m gerek
duyduğu zamanlarda güncelleştirecektir.
YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde gecikilen her gün için Madde 28’de
belirtilen genel gecikme cezaşımnl/4M (dörttebiri) kadar gecikme cezası kesilecektir.
Madde 12- İSİN KONTROLÜ;
Sözleşme kapsamında tüm işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden fazla
sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışmdan kuruluş ve kişilere
denetlettirebilir. Kontroller, işiıı sözleşme, şaıtnamelerve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş.
programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler.
YÜKLENİCİ kontrol teşkilatının çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli araç gereçleri
kontrol teşkilatına bila bedel tahsis edecektir.
Bu Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri
talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır,
Kontrollerin yapılan işi uygun bulması, şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerde yazılı
hükümleri bozmuş olması YÜKLENİCİ'yi KIZILAY ve Kamuya karşı sorumluluktan kurtarmaz; tüm
sorumluluk YÜKLENİCİ'ye aittir.
KIZILAY tarafmdan verilen proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY’ın yazılı
müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her türlü
gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY’ın isteyeceği şekle getirmek zorundadır.
Madde 13- ÖDEME SEKLİ VE ŞARTLARI:
Geçici hakediş raporları, işe başlama tarihinden itibaren ekli pursantaj listesine göre 30(otuz)ar günlük
aralar ile YÜKLENİCİ ve KIZILAY tarafından düzenlenir. Hakediş raporlarında belirtilen tutar, bu tutardan
varsa KIZELAY’m alacakları kesilerek ödenir. YÜKLENİCİ işin bitim tarihinden Önce, 30 günlük hakediş ara
süresi dolmamış olsa bile, son bir ara hakediş daha talep edebilir.
Herhangi bir geçici hakedişin KIZILAY’ca kabul edilmesi veya onaylanması ya da hakediş tutarının
YÜKLENİCİ’ye ödenmiş olması, söz konusu hakedişin KIZILAY tarafından kesin olarak kabul edildiği
biçiminde yorumlanamaz. KIZILAY geçici kabulden sonra kesin hesaba kadar, söz konusu geçici hakedişİeri
her zaman yeniden değerlendirebilir ve reddedebilir.
Madde 14- FİYATLARIN DEĞİŞMEZLİĞİ:
Bu işle ilgili hiçbir şekilde ve lıiçbir isim altında (işin yıllara sari olması durumunda dahi) fiyat farkı
verilmeyecektir. Herhangi bir malzemenin fiyatının artması, akaryakıt fiyatlarındaki artış, işçilik artışı, vergi,
harç ve fonlardaki değişiklik, su zammı, nakliye v.b. nedeniyle birim fiyatta değişiklik yapılmayacaktır.
YÜKLENİCİ; inşaatın maliyetine tesir eden sebepler, vergi, resim, harç, fon vb. türdeki artışları, Sosyal
Sigortalar primleri, taşıma ve işçilik ücretlerinin artması vb. gibi sebeplerle teklifinde değişiklik ve süre uzatımı
isteğinde bulunamaz.
-Madde 15-KAZALAR:
.
.
YÜKLENİCİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Yönetmelik Hükümleri ile ek ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım
esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya
YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
Madde 16- İŞÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ:
YÜKLENİCİ, işçi alacakları, taşeron hakedişİeri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini
zamanında ödemekle ilgili doğrudan ve tek sorumludur.
Madde 17- KULLANILACAK MALZEME:
Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az TSE veya ISO Belgesine havi malzemeler, m$Jeni aksam,
cihazlar vb. kullanılacak olup bütün malzemeler Kontrollük bilgisi dahilinde kullanılacaktır.
KIZILAY söz konusu malzemelerin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü gideri
YÜKLENİCİ'ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir. Tüm. iş kalemleri ile
ilgili malzemelerin seçiminde sözleşme ekindeki teknik şartname, mahal listesi ve poz tariflerinde
belirtilen özelliklerdeki malzemeler kullanılacaktır.
Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk
YÜKLENİCİ'ye aittir.- YÜKLENİCİ bu nevi kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek
zorundadır.
YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştırılması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri
kendisine, ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına
çıkarılacak ve yapılan masraf YÜKLENİCİ’den tazmin edilecektir.
Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENİCİ'ye KIZILAY
tarafından yazılı uyarı yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk
standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ'nin sorumluluğunu da ortadan
kaldırmaz.
Madde 18- YÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI:
Gerektiğinde ilgili kurumlardan onay alınması ve tüm işlerle ilgili vergi, resmi harç ve benzeri
giderler dahil tüm giderler YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
YÜKLENİCİ malzeme seçimi, kalite ve benzeri konularda KIZILAY’m onayı doğrultusunda
hareket edecektir.
Gerektiğinde projelerde istenilen veya oluşan revizyonları YÜKLENİCİ bila bedel yapacak veya tüm
giderleri kendisine ait olmak üzere yaptıracaktır.
Projelerin KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ’ye verilmesi, YÜKLENİCİ’yi sorumluluktan
kurtarmayacağı gibi projeler ve tatbikinden YÜKLENİCİ sorumludur. Dolayısıyla YÜKLENİCİ projelerin
yapılabilirliğini inceleyerek varsa gerekli düzeltmeleri bila bedel yaparak veya tüm giderleri kendisine ait
olmak üzere yaptırarak, projelerin tatbikinden sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak ve
KIZILAY’a teslim edecektir.
Yapım esnasuıda çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan dolayı 3. şahıslara
karşı doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
YÜKLENİCİ sözleşme konusu işleri; bir bütün olarak değerlendirerek, şartnameler, sözleşme ve
ekleri ile diğer belgelerdeki yazılı hükümler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde KIZILAY
sözleşmenin 26. Maddesine göre sözleşmeyi feshedebilir.
KtZILAY’ca istendiği taktirde, YÜKLENİCİ Sözleşmenin 11. Maddesinde yer alan iş
programına göre her ay gerçekleştirdiği iş ilerleme raporlarını ve günlük şantiye raporlarını
KIZILAY’a vermekle yükümlüdür.
Bu sözleşme kapsamındaki işlerin, sözleşmenin imzalanmasından kesin kabulün sonuçlanmasına
kadar geçen süre içindeki sözleşmenin düzenlenmesi, uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi,
kabulünün yapılması vb. ile ilgili;
' •‘
• _Toprak, moloz döküm yerleri bedel ve harçları,
.
• Devlet ve Belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb. bedeller,
• Noter masrafları,
• İşçi ücretleri ve Sosyal Sigortalar primleri,
• Sözleşmenin imzalanmasından soma yeniden konacak vergi ve resimler,
• Sözleşme konusu işin tamamlanması için gerekli tüm vergi, resim, harç, fon ve benzeri giderler.
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 19-EK İSLER:
İşin yürütülmesi aşamasında sözleşme eki proje ve detayları, yapılacak işler listesi, imalat tanımlan
ve teknik şartnamelerde olmayıp KİZILAY’ca ek olarak yaptırılacak, yada sözleşme eki proja ve detayları,
yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik şartnamelerde olup da KIZILAY’ca yapmhl masından
vazgeçilen iş kalemlerinin bedelleri aşağıdaki usuller çerçevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlara göre
düzenlenen yeni birim fiyat tutanakları üzerinden YÜKLENİCİ5ye ödenir veya
kesilir.
5/15
j/
Yeni birim fiyatların belirlenmesinde KIZILAY ve YÜKLENİCİ olarak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenir.
Düzenlenen yeni birim fiyat tutanağı KIZILAY’m onayına sunulur ve onayından sonra geçerlilik kazanır.
KIZILAY’ca proje ve detayları, yapılacak işler, listesi, imalat tanımları ve teknik şartnameler
haricinde yaptırılacak ilave veya eksiltilecek işler için;
. 1., a)Resmi kurumlarnı birim fiyatları, (uygulamanın yapıldığı yıla ait) incelenerek, yapılacak
imalatların birim fiyatı varsa o fiyata, KIZILAY’ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen, tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ* riin son teklif bedeli arasındaki
farkın tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
b)Resmi kurumlanıl birim fiyatlarında yapılacak imalatların birim fiyatları olmayıp benzer
imalatlar ve rayiç bedeller varsa; benzer imâlatlarm analiz ve rayiçlerinden (uygulamanın yapıldığı yıla ait
fiyatlardan) faydalanılarak (yeni fiyat analizleri yapılarak) yeni fiyat oluşturulacak, bu fiyata %25 müteahhit
karı eklenecek ve bulunan fiyata, KIZILAY 5ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre
düzenlenen tespit keşif bedeliyle (İhalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’ııin teklif bedeli arasındaki farkm
tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla,
2.
Resmi kurumlarnı birim fiyatlarında bulunmayan işler için; KIZILAY’ca piyasa şartları
araştırılarak toplanacak en az üç tekliften en uygun bedelli teklifin seçilmesiyle ya da piyasa araştırması
değerinin KIZILAY’ca ilgili Ticaret ve/veya Sanayi Odasına gönderilerek onaylatılmasıyla bulunan bedele
%25 müteahhit karı eklenerek ve bulunan fiyata, KIZILAY*ca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim
fiyatlarına göre düzenlenen tespit keşif bedeliyle (ihalenin yapıldığı yıla ait) YÜKLENİCİ’nin teklif bedeli
arasındaki farkm tenzilat oranı olarak uygulanmasıyla bulunacak birim fiyatlarla yaptmlacaktır.
KIZILAY yukarıdaki yöntemlerden uygun gördüğünü uygulamakta serbesttir. YÜKLENİCİ bunu
peşinen kabul etmiş sayılır. Aynı şekilde proje ve detaylar, yapılacak işler listesi, imalat tanımları ve teknik
şartnamelerde bulunup da KIZILAY’ın yaptırmaktan vazgeçtiği imalatların bedellerinin anahtar teslimi
götüm bedelden çıkarılmasında da yukarıdaki yöntemler uygulanacaktır. Ticaret ve/veya Sanayi Odasma
gönderilen birim fiyatların onay safhasında ortaya çıkacak her türlü vergi, harç, resim vb. giderler
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 2 0 -İSLERİN ARTMASI VEYA AZALMASI
KIZILAY sözleşme kapsamındaki işleri dilediği miktarda artırıp azaltmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ
bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır ve artan veya azalan bölümü sözleşme şartları dahilinde uygulamak
mecburiyetindedir.
Madde 21- İSLERİN İLK MUAYENESİ:
İşin bitirildiği YÜKLENİCİ tarafından yazı ile KIZELAY’a bildirilecektir. KIZILAY 15 takvim
günü içinde işin ilk muayenesini yaparak kabule hazır bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığına karar
veriı*.
İşin geçici kabule hazır olabilmesi için, yapılan işlerin kusurlu ve noksan kısımlarının işin toplam
bedelinin %5 (Yüzde beş)'indeıı fazla olmaması ve aynı zamanda bu kusur ve noksanların yapının işgal ve
kullanılmasına mani olmayacak nitelikte olması şarttır.
Madde 22- GEÇİCİ KABUL:
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, YÜKLENİCİ KIZILAY’a vereceği dilekçe ile geçici kabul
isteğinde bulunur. Yapılan işler, KIZILAY kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme
sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel
bulunmadığı anlaşılırsa muayene ve kabul işlemlerine ilişkin KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre geçici
kabul heyeti oluşturulur.
Kabul heyeti tarafından, YÜKLENİCİ veya vekili ile birlikte, KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre
yapılacak inceleme ve yoklamadan sonra işin durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı
’ düzenlenir ve bunu YÜKLENİCİ veya vekili de imzalar.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul .
tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.
J.YVi
Kabul heyetinin söz konusu işin geçici kabule hazır olmadığını belirterek işip^geçiii) kabulünü
yapmaması halinde kabul heyetinin tüm masrafları YÜKLENİCİ’den tahsil edilir.
^
Kabul heyeti varsa keşif artışı ile yaptırılan işler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlerin
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu inceleme sonucunda heyet,
nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığım tespit ederse, hazırlanacak tutanakla gördüğü
kusur ve eksikliklerin dökümünü gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi
belirler.
:
. . ’ ;
:
Kabul heyetinin tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede. YÜKLENİCİ tarafından giderilmezse işin
kabulü yapılmayarak heyet tarafından eksikliklerin tamamlanması için belirlenen tarih ile eksikliklerin,
giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2>si
uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin, giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme 30
(otuz) günü geçtiği takdirde KIZILAY, YÜKLENİCİ’nin namı hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi:
yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi
ertelenir.
Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih
olup bunu geçici kabul heyeti tespit ederek tutanağa geçirir.
Ancak YÜKLENİCİ tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksiklik ve kusurlardan, teknik
önemleri bakımından tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve
eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti
belirleyerek tutanağa yazar.
Geçici kabul tutanağa, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin yönetmelik gereğince, KIZILAY’ca
onaylandıktan sonra geçerli olur.
Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım ve hizmet işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda
tamamlanacağı sözleşmede gösterihnişse tamamlanan her kısım için, sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı
takdirde aynı şekilde işlem yapılır.
Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için YÜKLENİCİ’nin KIZILAY’a zamanında başvurması gereklidir.
YÜKLENİCİ başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma
getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya KIZILAY’ca
görevlendirilecek eleman veya elemanlar tarafından iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir. tutanakla
tespit edilir. Bu inceleme sırasında YÜKLENİCİ’nin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir.
YÜKLENİCİ’ye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teşkilatı veya KIZILAY bu
incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir.
İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda,
YÜKLENİCİ bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir
tutanakla tespit edilir.
YÜKLENİCİ’nin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş, ancak
kabul heyetinin iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur.
•_
Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek
halinde YÜKLENİCİ tarafından yapılır veya yaptırılır.
Kabul heyeti, YÜKLENİCİ’nin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse güven sağlamak için,
sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri YUKLENİCİ’ye ait olmak üzere yükleme ve benzeri
deneylerin yapılmasını isteyebilir.
Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de
mümkün olmayan veya fazla, harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa
YÜKLENİCİ’nin hakediş veya teminatın en uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş KIZILAY
tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul
tutanağında gösterilmesi gereklidir. YÜKLENİCİ bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak
üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidennek zorundadır.
Yapım veya hizmet işlerine ilişkin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hük
¡r de göz
önünde bulundurulur.
Madde 23- İŞ SAHASININ TEMİZLENMESİ:
a) Yer tesliminde iş sahasında var ise;
• İşin yapılmasını engelleyici tüm obje ve şartların ortadan kaldırılması,
b) İnşaat esnasında: Kontrolün lüzum görmesi halinde inşaat sahasındaki;
• Çukurların doldurulması,
• Moloz ve toprak yığınlarının temizlenmesi,
• Sahanın tesviye edilmesi,
.
/
:
c) îşin tamamlanmasından sonra: İş sahasında YÜKLENİCİ'ye ait var ise;
• Fazla malzeme ile inşaat kahntıİarinın kaldırılması,
• Baraka depo gibi geçici tesislerin sökülmesi,
• İş ve iş sahasının temizlenmesi, molozların atılması vb. ile ilgili, tüm işlerin yapılması ve bunlarla ilgili
tüm masraflar YÜKLENİCİ'ye aittir.
Verilen süre içinde istenilen işler yapılmazsa KIZILAY bu işleri yaptırmaya ve masrafları %50 (Yüzde
Elli) ceza ilavesi ile YÜKLENİCİ'nin hak edişinden veya teminatından kesmeye yetkilidir.
Madde 24-DEVİR:
KIZILAY’m yazılı izni olmadan taahhüt konusu iş başkalarına devir edilemez. Sözleşme konusu iş,
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu onayı ile üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak, devralacaklarda
bu ihaledeki şartların aranması zorunludur, sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devralınması durumunda,
ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
.
Madde 25- TEMLİK:
YÜKLENİCİ' nin bu sözleşmede öngörülen her türlü hak ve menfaatleri KIZILAY’m yazılı izni
olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez. Aksi halde herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm
istilısaline hacet olmaksızın KIZILAY sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir.
Madde 26- SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA TASFİYESİ:
Sözleşme yapıldıktan sonra YÜKLENİCİ* nin taahhüdünden vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi veya
iflası halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla;
a) YÜKLENİCİ'nin, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçmesi veya bu sözleşme ve
eklerinde tayin ve tespit edilen vecibeleri yine sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızm kısmen
veya tamamen yerine getirmemesi halinde; bu durumu YÜKLENİCİ’nin KIZILAY’a vermiş olduğu iş
programının gerisinde kalmasını kanıtlar nitelikte olup, KlZILAY’ın en az 30 (Otuz), gün süreli ve
nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettiği takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY sözleşmeyi feshedebilir ve feshettiğini -YÜKLENİCİ’ye
. tebliğ eder. Sözleşme bu surette feshedildiği takdirde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
KJZILAY’ca gelir kaydedilir.
b) Hile, vaat, tehdit, nüftız kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, nişvet suretiyle veya başka
yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, KIZILAY
sözleşmeyi fesh ettiğini YÜKLENİCİ'ye tebliğ eder. Sözleşme bu surette fesh edildiği takdirde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar KIZILAY'ca gelir kaydedilir
c) Sözleşmenin feshinden dolayı, işin KIZILAY tarafından ikmali sonucu çıkabilecek zararlara
karşılık olmak üzere, YÜKLENİCİ'nin sözleşmenin feshi tarihindeki tüm hakları bloke edilir. KIZILAY
işin ikmali için zaruri görüldüğü takdirde, YÜKLENİCİ'nin şantiyede mevcut malzeme, alet, makine ve
diğer tesislerine veya bunların bir kısmına, KIZILAY’ca takdiri mukabilinde kira veya bedelini ödemek
suretiyle vaziyet edebilir. YÜKLENİCİ buna şimdiden muvafakatini beyan eder. .
d) Sözleşmenin feshedilmesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla Yİ LENİCİ
veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatlaıyn^bedelk aşağıda
belirtilen yöntemle tespit edilip kesin hesap YÜKLENİCİ'ye ödenir.
8/ 15
Sözleşme ve eki ihale dokümanları olan uygulama projeleri, mahal listesi, teknik şartnameler, varsa
zeyilnameler ve açıklamalar ve imalat iş kalemleri veya iş gruplarının.teknik tarif ve özellikleri, ihale.
dokümanlarında öngörülen hükümler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak;
.
Sözleşmenin .taraflarınca- karşılıklı anlaşma yoluyla* sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı
yöntemle tespit edilmelidir,.
Böylelikle, yapılan ye yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
:
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek;
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imâlatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, yapılan işlere ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel hesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsamındaki işlerin kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Bu kesin hesap YÜKLENİCİ veya vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte
yapılacaktır.
Geriye kalan işler, KIZILAY tarafından dilediği gibi yaptırılır, YÜKLENİCİ buna itiraz edemez.
Böyle bir işlemden dolayı, KIZILAYm bir zararı doğduğu takdirde, bu bedel YÜKLENİCİ'den hükmen
ayrıca tahsil edilir ve YÜKLENİCİ'nin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar ayrıca gelir kaydedilir.
KIZILAY tarafından gelir kaydedilen teminatlar YÜKLENİCİ’nin borcuna sayılmaz.
Sözleşmenin tasfiyesine ilişkin olarak, bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen özel
hükümler saklı kalmak kaydıyla KIZILAY;
a)Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, seferberlik veya harp halinin bir seneden fazla
sürmesi; (sürecin başlamasından itibaren mezkûr süre içinde, bu sürenin hitamını beklemeksizin KIZILAY
işi tasfiye edebilir.)
b)Her ne sebeple olursa olsun, taahhüdün yerine getirilmesine KIZILAY’ca lüzum kalmaması veya
KIZILAY’m yapılacak işi maksada yeterli görmemesi veyahut zaruri bir sebebe dayanarak, KIZILAY’m
sözleşme ve şartname ile kendisine düşen vazifeleri yerine getirmemesi,
c)İşin yapılmasını imkânsız kılacak , ve KIZILAY’ca kabul edilecek olağanüstü zorluğun husule
gelmesi durumunda sözleşmeyi tasfiye edebilir.
d)YÜKLENİCİ’nin ölümü, ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti
halinde, sözleşmenin devamının YÜKLENİCİ varislerince yerine getirilmek istenilmesi durumunda,
sözleşmeyi aynı şartlarda YÜKLENİCİ varislerine devir edebilir. YÜKLENİCİ varislerinin sözleşmenin
devamını yerine getirmek istememeleri halinde ise, sözleşmeyi tasfiye edebilir.
Ölümü hariç üst paragrafla belirtilen diğer durumların oluşması durumunda YÜKLENİCİ kendi
iradesi ile vekil tayin ederek taahhüdüne devam edebilir, ancak vekil tayin edilememesi durumunda fesih
işlemleri uygulanır.
YÜKLENİCİ’nin ortak girişim olması, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır
hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti halinde sözleşmenin devamım diğer
ortakları yürütür.
Sözleşmenin tasfiyesi halinde; KIZILAY kendi teknik elemanları vasıtasıyla YÜKLENİCİ veya
vekili (bulunmazsa bu husus tutanakla belirtilir) ile birlikte bitmiş imalatların bedelleri aşağıda belirtilen
yöntemle tespit edilip tasfiye kesin hesabı YÜKLENİCİ!yc ödenir.
Sözleşm e ve eki ihale doküm anları olan uygulam a projeleri, m ahal listesi, teknik şartna ıbler, varsa
zeyilnam eler ve açıklam alar ve imalat iş kalem leri veya iş gruplarının teknik taeifU s^özej ^je\i. ihale
doküm anlarında öngörülen hüküm ler ile işe ait özel şartlar ve nitelikleri esas alınarak; _
9/15
, y
ü .ir1
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme kapsamında yapılacak tüm iş
kalemlerinin metrajları çıkartılmalı ve buna dayalı olarak tüm iş kalemlerinin miktarları belirlenmelidir.
Ayrıca, yapılan iş kısımlarına ait iş kalemlerinin metraj ve miktarları da (yukarıda belirtilen ihale
dokümanlarının yanı sıra yerinde, yapılan uygulama da esas alınarak) aynı esaslara dayandırılarak aynı.
yöntemle tespit edilmelidir.:
Böylelikle, yapılan Ve yapılmayan işlere ait fiziki durum iş kalemi ve metraj bazında ortaya çıkmış
olacaktır.
Sözleşmenin taraflarınca karşılıklı anlaşma yoluyla, sözleşme ve eki ihale dokümanlarında
öngörülen hükümler gözetilerek; .
Sözleşmenin 19. Maddesine göre her bir iş kalemine ait en uygun fiyatın belirlenmesi, belirlenen bu
fiyatların yukarıda izah edildiği şekilde tespit edilmiş bulunan ve sözleşme kapsamında yapılacak olan tüm
imalatlara ait iş kalemi miktarlarıyla çarpılarak bulunacak bedel ile, yapılan iş kısımlarının da aynı esaslar
ve aynı bazda tespit edilecek bedeli arasındaki orandan, tasfiye edilen işe ait gerçekleşme oranının
belirlenmesi gerekmektedir.
Bulunan bu gerçekleşme oranının anahtar teslimi götürü sözleşme bedeli ile çarpılması suretiyle
yapılan işlerin götürü bedel karşılığının belirlenerek, bu bedel lıesap kesme hak edişine yansıtılmak
suretiyle sözleşme kapsammdaki işlerin tasfiye kesin hesabı yapılmış olmaktadır.
Tasfiye nedeniyle KIZILAY dilerse YÜKLENİCİ’nin şantiye malzemelerine, ekipmanlarına,
araçlarına takdir bedeli karşılığında el koyabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ hiçbir hak mahrumiyeti talep
edemez ve itirazda bulunamaz.
YÜKLENİÇİ’nin bu dununda kesin teminat ve ek kesin teminatlarının, YÜKLENÎCÎ’nin
taahhüdündeki tamamlamış olduğu iş bölümü kadarki kısmı tutularak artanı serbest bırakılabilir.
Teminatlar veya tutulan kısmı geçici kabul ve kesin kabul işlemleri ile sözleşmeye göre diğer bağlayıcı
yükümlülüklerin tamamlanmasmdan sonra serbest bırakıln\
Madde 27- KIZILAY’IN GÖREVLERİ:
YÜKLENİCİ tarafından, KIZILAY’a onay için teslim edilen rapor, iş programı vb. dokümanlar
üzerinde yapılan, teknik kontroller en fazla 15 (onbeş) işgünü içinde tamamlanır. Ancak teslim edilecek bu tip
belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksik belgenin tamamlanması talebi tarihi ile bu belgenin tamamlandığı
tarih arasında geçecek süre 15 iş günü olarak genel süre değişmemek kaydıyla, dokümanlann teslim tarih
sürelerine ilave edilir. Bundan dolayı YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz.
Madde 28- GENEL GECİKME CEZASI vc GECİKME SÜRESİ:
Kabul edilen zorlayıcı sebepler dışında, işlerin bu sözleşme ile tespit olunan tarihte bitirilmemesi
halinde sözleşme bedelinin 5/1000Ö. (Onbmdebeş)^ oranında gecikme cezası, gecikilen hergün için
YÜKLENİCİ’ııiıı alacaklarından veya KESİN TEMİNATI’ndan kesilir. Bu cezailin KESİN TEMİNAT
MEKTUPLARI’ndan kesilmesi durumunda, 15 gün içinde Kesin Teminat MektubuYÜKLENİCİ tarafından
tama iblâğ edilir. Bu gecikme 30 (Otuz) giinü geçerse KIZILAY her gün için bu cezayı alarak 30 (Otuz) gün
daha beklemek ve bu süre sonunda da iş bitmediği takdirde, sözleşmeyi fesih edip kesin teminatı ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kayıt etmek veya cezalı sürenin devamına müsaade edip etmemek yetkisine sahiptir.
Fesih tarihinden itibaren YÜKLENÎCİ’deıı ceza kesilmez. YÜKLENİCİ‘ye yukarıda belirtilen cezanın
uygulanması, YÜKLENİCİ’yi uygulanan diğer gecikme cezalarından kurtanııaz.
Madde 29- SÜRE UZATIMI ve ZORLAYICI SEBEPLER:
Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen iş süresi aşağıda yazılı zorlayıcı hallerde uzatılabilir.
• KIZILAY’ın onayladığı iş miktarındaki artmalar,
• YÜKLENİCİ kusuru dışında olan; ancak KIZILAY’m kabul edeceği gecikme sebepleri,
• Olağanüstü doğal afetlerden doğan hasar neticesinde işte gerileme olması,
• KIZILAY5m yapacağı gümrük işlemlerinden dolayı gümrük bölgesinde olabilec gecikmeler.
• ' Sosyal sebepler dolayısıyla vaki haller;
a) Kanuni grev vuku bulması.
b) Genel veya kısmi seferberlik ilan edilmesi,
10/15
V
c)
Bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve bu yüzden işçi çalıştmlamaması dolayısıyla
önemli derecede aksaması söz konusu ise;
Zorlayıcı sebeplere dayanılarak verilecek süre uzatımları, bu sebeplerin iş üzerindeki tesir derecesine,
YÜKLENÎCİ'nin bunlara sebebiyet vermemiş olması ve bunların Önlenmesine veya ortadan kaldırılmasına
gücü, yetmemiş bulunmasına ve ..bunların oluş tarihlerinden başlayıp, 15 (Onbeş) gün içinde yazılı, olarak
KIZILÂY’â onaylı belgeleri ile birlikte bildirilmesine ve YÜKLENÎCİ'nin talebine bağlıdır, .
Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi yetkisi tamamen KIZILAY’a aittir. YÜKLENÎCİ’nin
süre uzatımına hak kazanması kendisine zarar ve tazminat v.b. gibi başkaca herhangi bir hak tanınmasına,
fiyat farkı verilmesine yönelik bir talebe sebep teşkil etmez.
'
Çalışılmayan kış süreleri, verilen iş süresinde göz önüne alınmış olup kışm sert ve yağışlı1ğeçinesi gibi
nedenle süre uzatımı verilmez.
Madde 30- ÎS VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI:
YÜKLENİCİ, işyerinde kullandığı her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar,
tesisler ve benzeri ile işin biten kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, işe başlama tarihinden kesin kabul
itibar tarilıine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı, sigorta primini kendisi ödemek
suretiyle, İnşaat ALL Risk sigortası dalında, mutabakatlı kıymet poliçeleri ile ye enflasyona endeksli olarak
sigorta ettirmek ve poliçelerin birer nüshasını KJZILAY’a vermek zorundadır. Aksi halde YÜKLENİCİ
lıakedişi ödenmez. YÜKLENİCİ' ııin Sigorta yükümlülüğüne ilişkin özel şartlar ve hükümler:
30.1. Sigortaların Genel Ş artları:
30.1.1- YÜKLENİCİ, Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen sigorta yükümlülüğü kapsamında,
sigortaların yapılması öncesinde, Sigorta Genel Şartları Hükümleri gereği "Sigorta Ettirenin Beyan
Yükümlülüğü" nü taşır. YÜKLENİCÎ, rizikoların hakiki durumunu bildirmek üzere teklifname, soru fonnu
veya talep formu gibi belgelerde, poliçe ve eklerinde yazılı beyanda bulunacaktır.
30.1.2- YÜKLENİCİ, düzenletmekle yükümlü olduğu poliçelerde aşağıdaki hususları kaydettirecektir:
a) Bu poliçede lelıdar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü olup onun yazılı izni ve onayı olmaksızın poliçe
değiştirilemez ve/veya fesih edilemez ve/veya hasar bedeli ödenemez.
b) Sigortacı, bu poliçenin sigorta süresini Sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
uzatmak zorundadır,
c) Sigortacı bu poliçenin sigorta teminatım, sigortalının talebi üzerine zeyilname düzenlenmesi şartı ile
arttırmak zomndadır.
d) Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğlerinin birer kopyası KIZILAY’un kanuni adresine yapılacaktır.
Yalnızca sigorta ettiren olarak YÜKLENİCİ'ye yapılacak ihbar ve tebliğler geçersizdir.
e)Sigoı*tacı, kendisine ait sigorta sorumluluğunun başladığına dair belgeyi KIZILAY’a ulaştımıakla
yükümlü olup, sigorta sorumluluğu başladıktan sonra herhangi bir neden Öne sürerek başvuruda kesinlikle
bulunamaz ve bu sigortayı fesih edemez.
f) Sigorta Genel Şartlan ve/veya plasmanların yapılacağı reasürans şirketlerine ait standart hükümler
ve/veya özel şartlar bu poliçede yer alan özel şartlara aykııı olamaz. Bu özel şartlan poliçede belirttiği takdirde,
hukuki olaıak-sigortacı sorumludur.
.
g) Bu poliçede aşağıda belirtilen istisnalar dışında zeyilname düzenlenemez ve/veya özel şart ilave
edilemez.
(i) Sigorta süresi ve/veya sigorta teminatının değiştirilmesi ile ilgili olarak KIZILAY’ııı
YÜKLENİCİ' den yazılı talepte bulunması.
(ii) KIZILAY’ca yazılı onay verilmesi.
h) YÜKLENİCİ ile KIZILAY arasında akdolunan Sözleşme ve ekleri ve/veya daha soma
düzenlenecek Ek Protokoller bu sigorta poliçesinin ayrılmaz parçasıdır.
i) Sigortacı bir hasar veya ziyan durumunda, hasar bedelini ödemekten imtina ettiği "takdirde,
YÜKLENÎCİ’nin başvuru tarihini takiben en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapmamasındaki gerekçeleri
KlZILAY’a yazılı olarak bildinnek zorundadır. .
j) YÜKLENİCİ bu poliçenin. Genel Şartlan Madde 6 "Sigorta Ettirenin
hüküm leri altında Soru F onnu veya Teklifnameyi tam ve kusursuz bir şekilde düzen]eyerek^i|
edecektir. Bahse konu teklif name bu poliçenin ekidir.
$
11/15
t "
k) Sigorta Konusu İşler: Sözleşme Madde 3'de sayılan hizmetlerin inşaat işleridir. .
1) Sigortalı: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü
m) Sigorta Ettiren: YÜKLENİCİ ve adresi
h)
Sigortalı Adresi: Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/Ankara (Not: YÜKLENİCİ, adresi"
yazılmayacaktır).
•.3.0.1.3- YÜKLENİCİ, Sigorta poliçelerini düzenleyen ve kendisinden prim tahsili yapan' kişi yâ da
kuruluşun sigorta şirketi tarafından yetkilendiriidiği hususunda belgeleri temin ederek . KIZILAY’a
poliçelerinin ekinde ibraz edecektir. Primlerin ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuzun aslım
KIZILAY’a poliçeler ile birlikteibraz edecektir. T.T.K.'nm 1295. Ve 1297. Maddeleri kapsamında sigorta
primlerinin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise YÜKLENİCİ, Sigorta Şirketi tarafından onaylı "Sigorta
Primi ödeme Planı” nın bir örneğini, peşinatının ödendiğine dair makbuzun aslı ile birlikte poliçe ekinde
KIZILAY’a ibraz edecektir. Sigorta primi taksitlerinin "Sigorta Primi Ödeme Planı" nda öngörülen vadelerde
ödendiğine dair tarihli, imzalı ve kaşeli makbuz asıîlarını, Ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ibraz
edecektir.
30.1.4- Madde 30.1.1’e göre verdiği beyanların, poliçelerin ve eklerinin düzenlenmesinde veya
güncelleştirilme nedeniyle düzenlenecek zeyilnamelerde hakikate aykırı veya eksik olduğu gerekçesiyle,
KIZILAY’m uğrayacağı maddi ve/veya manevi kayıplar KIZILAY5a maliyeti ne olursa olsun % 10 (yüzde on)
fazlası ile YÜKLENİCİ alacaklarından, alacağı yoksa teminatından kesilecektir.
30.1.5- Sigorta kapsamında herhangi bir hasar, risk veya kaza sonucu oluşacak tazmin veya risk bedeli
KIZILAYA ödenecek olup, YÜKLENİCİ’nin meydana gelen hasarı eski haline getirmesine bağlı olarak
yapacağı imalatlara karşılık KIZILAY, YÜKLENİCİ’ye tazmin bedelini peyder pey ödeyecektir.
30.2- Sigorta Süresi:
Bu madde kapsamında bulunan ALL Risk İnşaat Sigortaları sözleşme konusu işin başlangıç
tarihinden başlayarak geçici kabul itibar tarihine kadar devam edecek; geçici kabul itibar tarihinden kesin
kabul itibar tarihine kadar da (12 ay) bakım klozu kapsama ayrıca ilave edilecektir. Sigortanın süresi
dolduktan sonra YÜKLENİCİ sigorta şirketinden prim borcu olmadığına dair temiz belgesini KIZILAY’a
ibraz edecektir. Aksi takdirde kesin kabul onay işlemi ve teminatın iade edilmesi işlemi KIZILAY’ca
yapılmayacaktır.
30.3. Sigortanın Yaptırılnıaması Durumunda :
YÜKLENİCİ, madde 30.1’de tanımlanan sigorta işlemlerini yaptırmak ve ilgili belge ve
poliçeleri ekleri ile beraber KIZILAY’a ibraz ederek onay almak yükümlülüğündedir. Onay alındıktan
soma poliçeler yürürlüğe girecektir.
Sigorta Poliçelerinin tümü yukarıdaki hükümler uyarınca KIZILAY*a ibraz edilmedikçe ve prim
ödemeleri bu maddede öngörülen şekilde yapılmadıkça YÜKLENİCVye iıakediş ödemesi
yapılmayacaktır.
Ayrıca poliçelerin zeyilnameleri güncelleştirilmesi aşamasma gelindiğinde, KIZILAY’ca talep
edilen miktar ve şartlarda zeyilname .düzenlenip KIZILAY tarafından onay verilmedikçe
YÜKLENİCİ'ye hakediş ödemesi yapılmayacaktır.
Zeyilnamelerin gecikmesi durumunda KIZILAY, YÜKLENİCİ alacağından keserek veya
YÜKLENİCİ alacağı yoksa teminatından kesilerek, zeyilname düzenlettirerek gereken primleri
sigortacıya YÜKLENİCİ nam ve hesabına ödeyebilir.
Ancak, KIZILAY’ın gerek poliçeler gerekse düzenlenecek zeyilnamelere vereceği onay,
YÜKLENİCİ'nin iş bu sözleşme gereği sigorta yükümlülüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Şöyle ki;
KIZILAY tarafından onaylanmış sigorta poliçeleri, ilgili belgeleri ve zeyilnameler bu maddede belirtilen
YÜKLENİCİ’nin sigorta yükümlülüğüne göre, YÜKLENİCİ'nin ve/veya Sigortacının eksik ve kusurlu
sigorta işlemi yapmış olmasının KIZILAY onayından sonra tespit edilmesi halinde dahi YÜKLENİCİ mali
ve hukuki olarak tüm sonuçlarıyla birlikte sorumludur.
Madde 31- KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI:
-Y Ü K LEN İC İ sözleşm e konusu işlerin iş sahasında bulunacak fosil, para, değerlfcfteya antika
buluntular ile jeolojik ve arkeolojik değeri olan objelerden hak iddia edem ez. Y Ü K LEN İC İ nırJtiir o b jeler
bulunduğunda kültür varlıkları hakkında 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı K ü l t ü r ^ e ^ ıb i / i t ^ ı l ı k l a r ı n ı
K orum a K anunu uyarınca işlem yapar ve derhal durum u KIZILA Y ;a bildirir.
\
Madde 32- KESİN HESAP YE HAKEDİS RAPORU;
Yüklenilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapıldığı anlaşılıp bütün evrak, belge, dosya
ve orijinaller şartnameleri gereğince KIZILAYV.teslim edildikten sonra,-kesin hesap düzenlenir.
Kesin hesabın yapılmasında, Türk Kızılayı AÎıın - Satım - Kiraya Yerme Yönetmeliği uygulanır.
Kesin hesap dosyaları, KIZILAY’ca talep edilecek /adette hazırlanacaktır; Kesin hesabın devamı
süresince, hesapların yapıldığı yerde YÜKLENİCİ veya yetkili vekilinin hazır bulunması gerekir.
YÜKLENİCİ’ye yapılan bildiriye.rağmen hazır bulunmadığı takdirde, kesin hesap işlemi
KIZILAY tarafından YÜKLENİCİ’nin gıyabında yapılır,
- •'
; Kesin hesaba ait bütün cetvellerde kesin hesapla ilgili her türlü evrak kayıt ve .kesin hakediş
raporu tamamlandıktan sonra, durum yazı ile YÜKLENİCİ’ye bildirilerek kesin hakediş evrakı
KIZILAY’da YÜKLENİCİ’nin incelemesi ve imzası için hazır bulundurulur.
Kesin hesap evrakı YÜKLENİCİ tarafından imzalandığı takdirde Kesin Hesap kayıtsız ve
şartsız olarak kabul edilmiş sayılır; bundan sonra kesin hakediş raporu işleme konulur ve
YÜKLENİCİ’nin hiçbir itirazı dikkate alınmaz.
Söz konusu iş için lıakedişler ödemelerinden varsa teminat kesintisi, sözleşmeye göre kesilmesi
gereken cezalar, yasalar gereğince hakedişlerden kesilmesi gereken vergiler ve YÜKLENİCİ’nin
KIZILAY’a olan borçlan kesilmek suretiyle yapılır.
Kesin hesap sonucu, YÜKLENİCİ KIZILAY’a borçlu çıkarsa, KIZILAY’ın kendisine yazılı
olarak yapacağı, bildiriden itibaren 30 gün içinde, ayrıca ihtar ve hükme hacet kalmaksızın, bu borcu
KIZILAY’a ödemeye mecburdur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, sözleşme
hükümleri ihlal edilmiş sayılarak, borca tekabül eden miktar, teminattan ve varsa diğer alacaklarından
kesilir.
Kesin hesaptan sonra dahi YÜKLENİCİ’nin her ne sebepten olursa olsun bir borcu bulunduğu
anlaşıldığında, YÜKLENİCİ iş bu miktarı KIZILAY’a ödemeye mecburdur.
Kesin hesap ve kesin hakediş, KIZILAY’ın onayından sonra geçerlilik kazanacaktır.
İşin gerekli kurul ve makamlardan onay almaması veya türlü sebeplerden dolayı tasfiyesine
KIZILAY’ca karar verilmesi veya feshedilmesi halinde de, söz konusu aşamada iş durdurulup tasfiye
edilerek yukarıda açıklanan esaslar içerisinde kesin hesap yapılır.
Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süreye teminat süresi denir. Bu iş için öngörülen
teminat süresi 12 aydır.
YÜKLENİCİ işlerin, teminat süresi içindeki bakımım yapmak ve tümünü iyi bir şekilde
korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Ancak bitirilmiş imalatların veya
yapıların KIZILAY tarafından kullanılma ve işletilmesinden kaynaklanan veya YÜKLENİCİ’nin
kusurları dışındaki nedenlerin-gerektirdiği onarımlar bakım yükümlülüğünün dışındadır. Kullanma ve
işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat süresince işlerin
bakım giderleri YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 34- KESİN KABUL;
Kesin kabul için belirlenen tarihte, YÜKLENİCİ’ııiıı başvurusu üzerine, kesin kabul heyeti
oluşturularak geçici kabulde okluğu gibi aynı usul ve yöntemle kesin kabul işlemleri yapılır.
Geçici ve kesin kabuller arasında, YÜKLENİCİ tarafından yapılması gereken, sürekli bakım
niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul heyeti tarafından incelenerek tespit
olunur.
Sürekli bakım hususunda YÜKLENİCİ’nin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul heyeti,
geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan İşlerde teminat
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar
dışında, işin, ancak kötü yapılmasından- kaynaklanabilecek herhang i bir bozukluğun veya geçici
kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler.
o ld u ğ u
T em inat süresi içinde Y Ü K L E N İC İ’nin. bütün yüküm lülük' ler
ken d isin e y ü k len eb ilecek ve kesin kabulü engelley ecek bir kusur ve
1 3 /1 5
tak d ird e
KIZILAY yönetmelik hükümlerine göre kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde,
sorumluluğu YÜKLENİGİ’nin yöneltilemeyecek bir aksaklık veya eksiklik tespit edilmişse bu da
tutanakta ayrıca belirtilir.
YÜKLENİCİ veya vekili, yazı, ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde, hazır bulunmazsa veya
kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir, .
:
İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve
eksiklikler kabul heyetiyle YÜKLENİCİ tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi
yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için kabul heyetince uygun bir süre, belirlenir.
KIZILAY bu kusur ve eksikliklerin tutanakta belirlenen süre' içerisinde giderilmesi, hususunu
YÜKLENİCİ’ye tebliğ eder. Kusur ye eksikliklerin YÜKLENİCİ tarafından giderildiği KİZlLAY’ca
tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.
YÜKLENİCİ teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda,
KIZILAY’m kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin
kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, KIZILAY YÜKLENİCİ’ye
sözleşmenin 28. maddesinde belirtilen gecikme cezasının 1/2’sini uygulayarak eksiklik ve kusurların
giderilmesini bekler. Ancak eksik ve kusurların giderilmesi 30 (otuz) günü geçerse KIZILAY ceza
uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri YÜKLENİCİ hesabına kendisi giderir.
KIZILAY, gerek kusur ve eksikliklerin YÜKLENİCİ hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse
yukarda belirtilen bekleme cezalarını YÜKLENİCİ’nin lıakedişinden, hakedişi kalmamışsa
teminatından kesmeye yetkilidir.
Kesin Kabul Tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi
tamamlanmış olur.
Madde 35- KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ:
Taahhüdün, Sözleşme ve Şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
YÜKLENİCİ'nin bu işten dolayı KIZILAY’a herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra,
geçici ve kesin kabulde tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesinden, geçici ve kesin kabul
tutanağının onaylanmasından ve kesin hesaplar onaylandıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu'ııdan
soğuk damgalı ilişiksiz belgesi getinnesi halinde kesin teminatın tamamı YUKLENİCİ’ye geri verilir.
Madde 36- GEREKLİ İZİN VE ONAYLARIN ALINMASI:
Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, gerekli izin ve onaylar YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. İzin
ve onayların alınması ile ilgili tüm işlemler ve tüm masraf, vergi, harçlar YÜKLENİCİ tarafından
karşılanacaktır.
Madde 37- HÜKÜMLER ARASINDA ÇELİŞME:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki hükümler
arasında çelişme olması halinde, KIZILAY lehine olan hükümler geçerlidir.
Madde 38- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM SEKLİ VE YERİ:
.
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerdeki
hükümlerin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafların çözümünde taşınmazların bulunduğu
illerdeki Malıkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmeden doğan ihtilaflarda yasal vekalet ücreti
YÜKLENİCİ’ye aittir.
Madde 39- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
İhale Şartnameleri ve ekleri, Yapım Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri ile diğer belgelerin
hükümlerinde değişiklik yapılması veya sözleşmede hüküm bulunmaması sebebi ile yeni £>ir hüküm
eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile mutabakat metni düzenleııerel
-yapılabilir.
14/15
Madde 40- TEBLİGAT ADRESİ:
KIZILAY: TürkKızılayı Genel Müdürlüğü
Tebligat Adresi: Ataç 1 Sok. No:32 Yenişelıir/ANKARA
YÜKLENİCİ:
. Tebligat Adresi:
YÜKLENİCİ, yukarıda yazılı adresi, kanuni ikametgâh olarak bildirir \
YÜKLENİCİ. ile KIZILAY arasındaki ilişki kesilinceye kadar yukarıdaki tebligat adresine
yapılacak bildiriler aynı günde.YÜKLENÎCİ'nin şahsına bildii'ilmiş sayılacaktır. Bu adreste yapılacak
değişiklikler .derhal KIZILÂY'a noter kanalıyla bildirilmediği takdirde veya verilen adreste
YÜKLENÎCİ'nin bulunmaması hallerinde doğacak sonmıluluk YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.
Madde 41 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ:
Aşağıdaki belgeler sözleşmenin ekleridir;
Bu sözleşme kapsamındaki işler için KIZILAY'ın verdiği proje ve mahal listeleri, YÜKLENİCİ
tarafından hazırlanan. KIZELÂY ve ilgili kurumlar tarafından onaylanan projeler YÜKLENÎCİ'nin
hazırlayacağı ve KIZILAY’ın onaylayacağı bütün iş programlan ve benzerlerinin yanı sıra;
A) İhale Şartnameleri ve ekleri.
B)
Yapım Şartnamesi ve ekleri.
C)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İnşaat, Makine,
Elektrik Genel Teknik Şartnamesi.
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tarifleri,
E)
Pursantaj Listesi
F)
Proje
G) Teknik Şartnameler (İnşaat ve elektrik).
H) Yapılacak İşler Listesi
Bu maddenin (C,D) şıkları sözleşmenin ekinde olmasalar dahi Sözleşmenin eki sayılacaklardır.
Madde 42- 42 Maddeden ibaret olan bu sözleşme; KIZILAY ve YÜKLENİCİ tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra ................. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.
YÜKLENİCİ
15/15
D
TÜRKKIZILAYI
1868
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ,
NO: 1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT
YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI
İLE 1-3-4-5-6-7-9 NOLU DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMININ
YAPILMASI İŞİ
YAPIM ŞARTNAMESİ
İ'
1/3
YAPIM ŞARTNAMESİ
MADDE 1 -İSİN YERİ:
Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:l adresinde kayıtlı Türk- Kızılayı Etimesgut
Yerleşkesi. ...
MADDE 2- İSİN KONUSU:
KIZILAY’m verdiği projelere: ve yapılacak işler listesine uygiın, sözleşme ve ekli şartnameler
doğrultusunda, gerektiğinde yasal izinlerin alınması, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler dahil
her türlü gider Yüklenici tarafından karşılanmak üzere Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No:l
Adresinde Kayıtlı Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi İçerisinde Bulunan .Yemekhane Binası ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu
Depoların Tadilat ve Onarımı İşinin anahtar teslim götürü bedel ile yapılması işidir.
MADDE 3 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
a) YÜKLENİCİ, İhale Şartnamesi, Sözleşme ve Özel Teknik Şartname' nin hükümlerini, bu ihale
dokümanlarının eki olan projeleri dikkate alarak teklifini vermiştir.
b) İşbu sözleşmenin maddeleri ve ekleri (proje, şartname, yapılacak işler listesi v.s.) arasında çelişki olduğu
takdirde KIZILAY lehine olan tercih edilecektir.
c) Bütün kontrollük hizmetlerini KIZILAY elemanları ve/veya KIZILAY’ın görevlendirdiği TEKNİK
MÜŞAVİR, kuruluş KURUM adına yürütecektir.
d) İhale dokümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim günüdür.
e) Yıkım, söküm ve inşaat sırasında mevcut tesislerde, çevre yapılarda, su, kanalizasyon, elektrik, gaz ve
belediyeye ait yol ve alt yapı tesislerinde ve dolaylı olarak üçüncü şahıslara ait yapılarda meydana gelebilecek
zarar, ziyan ve kayıplardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
f) İnşaat işleri sırasında gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve iş güvenliği kurallarının uygulanması
YÜKLENİCİ yükümlülüğündedir. YÜKLENİCİ firma, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarım asacaktır.
g) KIZILAY Projeyi yermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapımcı
firma sorumludur.
h) YÜKLENİCİ yükümlülüğünde bulunan yapım işlerini gerçekleştirmesi için gereken teknik kadro ve
teçhizatları iş yerine getirecektir.
i) Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede yapılması ve/veya KURUM’un onaylayacağı
laboratuarlarda yaptırılması YÜKLENİCİ* nin yükümlülüğündedir. Testler YÜKLENİCİ ve KURUM elemanları
ile müştereken yapılacaktır.
j) Tüm imalatlar İmalat poz listelerinde belirtilmiş-olan ilgili resmi kuramların (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, M.S.B, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı vs.) imalat poz tanımlarına uygun malzeme ve
işçilikle yapılacaktır. k) KLZJLAY’m kabulü yanı sıra; gerektiğinde Belediye, BEDAŞ ve TEDAŞ vb.. gibi diğer ilgili
kuruluşlarca yapılması gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgili her türlü masraf YÜKLENİCİ'
ye aittir.
'
1)
İş iskelesi imalatları anahtar teslim götürü bedel fiyatına dahil edilecek olup ayrıca bir bedel
ödenmeyecektir. Bu imalatlarla ilgili maliyetler ilgili imalatların teklif birim fiyatlarının içinde kabul
edilecektir. (Örnek; iş iskelesi boya, sıva v.b. imalatlar içinde düşünülecektir).
m) İnşaat, peyzaj, mekanik tesisat veya elektrik tesisatı vs. imalatları için herhangi bir ııam veya isim
altında nakliye bedeli veya nakliye fiyat farkı ödenmeyecektir.
n) Sökümden çıkan malzeme YÜKLENİCİ’yc ait olup bu husus teklifler hazırlanırken dikkate
alınacaktır.
_
,
o)
İmalat yapımlarından artan malzeme ve inşaat artıkları ile molozlar, hafriyat - moloz -kırmıinşaat artıkları v.s.ler şantiyeden ve inşaat sahasından uzaklaştırılacak ve bjftrçlar için ayrıca yükleme
boşaltma nakliye bedeli ödenmeyeceği gibi, herhangi bir ad altında da ödeme
p) Hafriyat için zeminde çıkabilecek kaya vs. için kazı klas farkı, su çıkması^
altında fiyat farkı ödenmeyecektir.
q) KIZILAY yardım amaçlı Dernek olduğundan bağış malzeme alabilecektir. Bu durumda Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının 2014 yılı Birim Fiyat analizinde bağış malzemeye esas olabilecek fiyat analizindeki
malzeme ve işçilik oranları esas alınarak, yüklenicinin yapım imalatı teklif birim fiyatına ihale tenzilat
oranı uygulanarak yapmış olduğu işçilik ye sarf malzemelerine ait bedel, malzeme fiyatının düşürülmesiyle
ödeme yapılacaktır.
r) Ara depo bedeli ödenmeyecektir.
s) Mevcutta bulunan ve yapım aşamasında ortaya çıkan molozlar Yüklenici tarafmdah atılacak olup, bıinun
için ayrıca ödeme yapılmayacaktır. Mevcutta bulunan molozlar ve şantiyeden çıkan molozlar Belediyenin
göstereceği yere dökülecektir.
t) Gerektiğinde kûrumlardan alınacak onaylar ve izinlere ait tüm masraflar YÜKLENİCİ tarafından
karşılanacaktır.
•
u) İşin süresi içinde -yapım aşamasında- ortaya çıkabilecek proje ve proje revizyonları inşaatın yapımım
geciktirmeyecek şekilde uygulamaya yansıtılacaktır. Tüm projeler YÜKLENİCİ tarafından bila bedel
hazırlanacaktır. Yapılan projeler ve revizyonlarının son halini gösterir As-Built projeler YÜKLENİCİ tarafından
bila bedel yaptırılarak KIZILAY’a teslim edilecektir.
v) YÜKLENİCİ, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, yapıldı (as-built) projelerin hazırlanması için
gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında
her an idare için hazır bulundurulacaktır.
w) İşin yapımı esnasında işe engel olacak her türlü hususa YÜKLENİCİ tarafından çözüm getirilecektir,
Ortaya bir bedel çıkarsa YÜKLENİCİ tarafından ödenecek ve KIZILAY’dan herhangi bir hak talep
edilmeyecektir.
x) Projede veya imalat poz listelerinde belirtilmemiş olsa dahi tüm kapı ve pencere ve dolaplar
aksesuarlarıyla bir bütün olarak düşünülecektir. Aksesuarlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Kurumun seçip
onayladığı aksesuarlar (kol, kilit, menteşe, ispanyolet v.s.) kullanılacaktır,
y) İdare projeyi vermiş olsa dahi, yapılan uygulama ve imalatlardan doğabilecek hatalardan yapımcı firma
sorumludur.
z) Kullanılacak tüm malzemelere ait numuneler, TSE belgeli ve idarenin belirlediği niteliklerde olacak,
idarenin onayına sunularak onaylatıldıktan sonra imalatta kullanılacaktır.
aa) YÜKLENİCİ, kampüs alanındaki çalışma kurallanna uyacaktır ve gerekli önlem ve tedbirleri alarak
yerine getirecektir,
bb) Gürültü ve çevreye verilecek rahatsızlıklar en az ve makul seviyede tutulacaktır,
cc) İnşaatların yapımı esnasında yerleşke alanı içinde ve yerleşke alanı dışında kaldırılan, bozulan, hasar
gören yol, kaldırım, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. eski haline
getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı vb.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek
şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli
olmadıkça-eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır..
dd) Her imalat başlangıcında mutlaka bir ömek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece onayına müteakip
imalata devam edilmelidir.
ee) Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su
tüketim bedelleri Yüklenici tarafından ödenecektir. Kullanılan elektrik ve su tüket i»^bedeller inin tespiti için
binaya Yüklenici tarafından süzme sayaç konulacak ve bununla ilgili her türlü gider Yük^e^iye ait olacaktır.
MADDE 4- EKLER
12345-
Yapılacak İşler Listesi
Projeler
Teknik Şartnameler
Diğer Birim Fiyat Tarifleri
Poz Listeleri
3/3
TÜRK KIZILAYI
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ*T Ü R K KIZILAYI CADDESİ, NO: 1 ADRESİNDE
KAYITLI TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN
YEMEKHANE BİNASI İLE İ-3-4-5-6-7 NOLU DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMI İŞİNE
AİT GENEL PURSANTAJ LİSTESİ
YAPILACAK İŞ GURUPLARI
SIRA
01
YEM EKHANE BİNASI İNŞAAT İŞLERİ
ÖDEME P U R S A N T A JI.
. 45,49%
4,69%
01 .A
ÇATI İŞLERİ
-
01 .B
DÖŞEME-DUVAR-TAVAN KAPLAMALARI
25,01%
01.C
DIŞ CEPHE İŞLERİ
10,75%
01.D
KAPI PENCERE DOĞRAMALARI - MERDİVEN İŞLERİ
2,58%
01.E
ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞLERİ
2,46%
02
1-3-4-5-6-7 NOLU DEPOLAR DIŞ CEPHE TADİLATI
03
3-4-5-6-7 NOLU DEPOLAR TADİLATI
40,61%
7,27%
04
YEM EKHANE BİNASI M EKANİK TESİSAT İŞLERİ
0,59%
05
YEM EKHANE BİNASI E LEK TR İK TESİSAT İŞLERİ
1,04%
06
G EÇ İC İ KABUL
GENEL PURSANTAJ TOPLAM I
5,00%
100,00%
TÜRK KIZILAYI
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, N0:1 ADRESİNDE KAYITLI
TÜRK KI ZİLAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE
1-3-4-5-6-7-9 NOLU DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMININ YAPILMASI İSİNE AİT
.'
‘
/Y E ^ IE K llM K BİNASI TADİLÂT VE ONARIM İŞLERİ İNŞAAT POZ LİSTESİ;^^^^^ ; ^
Tanımı
Poz No
Sıra No
1
200 mmi çapında koruge kanalizasyon borusu temini ve yerine döşenmesi
'
12.2202-1/tK
•
>
Birimi
m .
2
i 2 .2 i 90/ ı m c
Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkili ( H= 0,80 m ve boru birleşim yerleri lastik contalı )
adet
3
12.2190/2/TK
Buhar kürlü 500 dz.pref.gövde elemah.parsel bacası teşkili (h=0.50 mt.)
adet
4
12.2190/4/TK
14.001
15.140/İB4
18.185
18.001/F04Y
18.183/1
18.193
18.19601
18.19803
18.198/01
Buhar kürlü 500 dz.pref.göyde eleman.parsel bacası teşkili (h=l mt.)
El ile yumuşak toprak kazılması
Granülometrik kum ve çakılın el ile sıkıştırılarak boru tabanı yataklaması yapılması
Demirli demirsiz inşaat yıkımı
19Ömm kalınlığında DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA (290x 190x235 mm)ile duvar yapılması
Makine ile çimento harçlı kargir ve lıorosan inşaatın yıkılması
Her türlü dış sıva sökülmesi
Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması
Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi
Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi
adet
m3
18.198/02
Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur borusu sökülmesi
18.198/10
18.198/12
18.198/28
18.201/A02
18.245/004
m
m2
m2
21.311
22.001/01/TK
23.101
23.176
23.231
23.244/e
23.244/1
Galvanizli sac, aluminyum kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi
Seramik, fayans vb kaplama sökümü
Aluminyum ve PVCden yapılan her türlü kapı ve pencerenin sökülmesi
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması
Çatı altına polimer bitümlü örtü ile bir kat su yalıtımı yapılması
Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş Üzerine 0,50mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu
sac ile çatı örtüsü yapılması
Ahşaptan lambri yapılması
Ahşap iç kapı kasasının yerine takılması
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, inşaat yapılması, yerine tespiti
Çeşitli demir işleri yapılması
Baklava desenli sac ile döşeme yapılması ve yerine konulması
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtmışız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması
23.255/İB-7
Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatlarında Sfero Döküm Izgara Yapılması ve Yerine Konulması
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
İT
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44.
45
46
47
18.257
Y.28.645/C02
28.64 5/C04/TK
24.016
24.061
24.064
25.002/02
25.004/05
25.003/09
25.001/04
26.006/0405
26.008/305A
26.008/308A
26.206/C 1
27.501 MK
27.528/3
27.538/MK
27.566/4
27.583 MK
İNŞ-01
m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2
m2
kg
m2
m2
m2
m2
m2
ton
kg
kg
kg
kg
kg
alimunyum doğramaya çıta İle 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi
m2
takılması
PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL ÎLE 6 MM KALINLIKTA CAMLI PENCERE m2
ÜNİTESİ TAKILMASI
m
14 No'lu çinkodan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine tespiti
m
100 mm çapında bir ucu muflu sert p.vc yağmur borusu temini ve yerine tespiti
m
150mm çapında sert pvc yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
m2
Demir yüzeylere iki kat aııtipas iki kat sentetik boya yapılması
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak silikon esaslı grenii/tekstürlü kaplama
' m2
yapılması
m2
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak İki kat su bazlı yanmat antibakteriyel boya yapılması
m2
Alı şap yüzeylerin verniklenmesi
25x40cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde. 1.kalite, renkli seramik duvar
m2
karoları ile 3mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması
40X40 cm anma ebatlarında, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde 1.kalite, mat, sırsız porselen
m2
karo ile 3mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması
60X60 cm anma ebadında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1.sınıf, mat, sırsız
m2
porselen karolar İle 3mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması
m2
3 cm kalınlıkta renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması
m2
250-300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması
ÇIPLAK BETON, İNCE SIVA, ALÇI SIVALI vb. YÜZEYLERE SATEN ALÇI KAPLAMA
m2
YAPILMASI
f\
m2
Serpme sıva yapılması
/ (y\
Beyaz mermer pirinci ve renklendirilmiş beya2 çimento ile renkli düz mozayik döşeme/kaUaynası
m2
yapılması
\
;
m2
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması
J,
m
Paslanmaz çelik korkuluk yapılması
'S\ N J
fi
.
TÜRK KIZILA YI
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZI LAYI CADDESİ, NO: 1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
KIZILA YI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE 1-3-4-5-6-7-9 NOLU
DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİNE A İT ________
__________
:
Sjra
No
1 .
2
3
4
5
6
1 3 4 5^6-7 9NOLUDEPOLARTADtlAT VEbNÂ R I^lİŞLER İİN Ş^TPÖ ZLİSTESL
Poz
18.193
18.19801
18.19802
24.061
24.06502/TK
25.002/02.Y
7
25.004/05
8
27.501mak
Tanım ı'
.
Her türlü dış sıva sökülmesi
' .
Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi
Her Türlü Yağmur Borusu Sökülmesi
100 mm çapında bir ucu muflu sert pvc yağmur bonısu temini ve yerine temim
2 mm.lik galvanizli Sac Yağmur Oluğu Yapılması (150 mm çapında)
Demir yüzeylere iki kat aııtipas,iki kat sentetik boya yapılması
Brüt beton, sı vah veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı greni i/tekstüriü
kaplama yapılması (dış cephe)
250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum
duvarlarında)
\
Y\
/ 1
Birim
m2.
•
m2
m
m
m
m3
m2
m2
I
TÜRK KIZILA YX
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZELAYI CADDESİ, NO: i ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE
1-3-4-5-6-7-9 NOLU DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMININ YAPILMASI İSİNE AİT
YEMEKHANE BİNASI TADİLAT VE ONAREVI İŞLERİ. ÎVIEKANİK TESİSAT POZ LİSTESİ ' .
Sıhhi Tesisat.
S»ra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ıı
12
13
Poz No.
.
'
Tanımı
’7 /
:
. Birimi
..
AD .
071.112 . 45x55 CM KONSOLLU LAVABO YARIM AYAKLI TK. FAYANS CAMLAŞMIŞ ÇİNİ
LAVABO TESİSATI GÖM.BATARYA.Î.SÎNIF{ÖZ.PLAS.TASLI)
PN.20 POLİPRÖPİLEN TEMİZ SU BORUSU1/2" (Bina İçinde)
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU3/4" (Bina İçinde)
PN.20 POLİPROPİLEN TEMİZ SU BORUSU 1M(Bina İçinde)
BİNA İÇİNDE FİZYOTERM KAYNAK VE VİDALI OLARAK DÖŞENMİŞ
204.3300
POLİPROPİLEN BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ
PVC PLASTİK PİS SU BORUSU o 50-40 mm.
204.401
204.402 PVC PLASTİK PİS SU BORUSU 0 75-70 mm.
204.403 PVC PLASTİK PİS SU BORUSU 0 100-110 mm
GEÇME MUFLU PİS SU PLASTİK BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ
204.501
488.000 YAĞ AYIRICI
1023.203/D SÖNDÜRÜCÜ SIVI TÜPLERİ VE TESİSATI DEMONTAJI
072.601 .
204.3102
204,3103
204.3104
1023-203/M SÖNDÜRÜCÜ SIVI TÜPLERİ VE TESİSATI MONTAJI
Sayfa 3 I 5
,
TK .
MT .
MT ..
MT
%
MT
MT
MT
%
AD
AD
AD
TÜRK KIZILAY!
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAY! CADDESİ, N0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE
1-3.4-5-6-7-9 NOLU DEPOLARIN TADİLAT VE ONARI MİNİN YAPILMASI İŞİNE AİT
YEMEKHANE RİNÂSI;TADİLAT VE ONARIM İŞLERİ ELEKTRİK TtiSİSAT POZ‘LİSTESÎ ? )
MİKTARI
İMALAT ADI
POZADI
CİNSİ
794-202
794.101
796:102
791.427
724-402
724-407
ETANŞ KOMİTATÖR SORTİ(NHXMH HALOJEN FREE)
ETANŞ NORMAL SORTİ(NHXMH HALOJEN FREIi)
ETANŞ PRİZ SORTİ(NHXMH HALOJEN FREE)
4*4 N2XH 06/1 KV KABLO
25 A SİGORTA
3*32 A SİGORTA
ÖZEL
782-101
KOMBİNASYON PRİZ KUTUSU SÎGORTALI(TRİFAZE2)MONAFEZE 2)
KABLO KANAL TAVASI
•
Sayfa 4 / 5
ADET
ADET
ADET
METRE
ADET
; ADET
ADET
KĞ
’
6
•3
6
50
5
6
2
250
TÜRK KIZILAYI
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, N0:1 ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE
1-3-4-5-6-7-9 NOLU DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİNE AİT
Sıra No
1
: ; ^ iÎ3-4'-5-feMNOLU DEPOLAR (ÇEVREYE BODRUM KAT),TADİLATI İNİŞÂATPOZ L İ S T E S İ - ^ ^ İ ►' Birimi
Tanımı
PozN O
1
Y. 15.001/1 A
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
m3
2.
Y. 16.050/04.
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım
sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dalıil)
m3
3
18.185/1
4
18.192
5
Y.23.167
6
Y.25.002/01
Demir yüzeylere korozyoııa karşı iki kat boya yapılması
7
Y.25.003/03
Eski boyalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)
m2
8
Y.25.003/12
Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe)
m2
9
27.501/MK
250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)
m2
10
27.565
Düz mozayik döşeme kaplaması yapılması
m2
11
27.581/MK
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
m2
12
İB.12.2202
200 mm Çapında Koruge Kanalizasyon Borusu Döşenmesi
Makine ile demirli ve demırsiz beton inşaatın yıkılması
.
:
m3
Her türlü iç sıva sökülmesi
m 2.
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depolan
ve benzeri)
Kg
. m2
f ' K
m
TÜRKKIZILAYI
1868
ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI
CADDESİ, N O :l ADRESİNDE KAYITLI TÜRK
KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE
BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE 1-3-4-5-6-7-9
NOLU DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMININ
YAPILMASI İŞİ
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
YEMEKHANE BİNASI İNŞAAT YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
1. İşçi yemekhane salonu.çatısında kiremit aktarımı yapılacaktır. Kullanılabilir durumda
olan kiremitler temizlenip istif edilecek, kullanılamaz durumda olan (kırık, çatlak vb.)
durumda olan kiremitler yenileri ile değiştirilecektir. Kiremit çatı örtüsü altma polimer
bitümlü örtülerle tek kat su yalıtımı yapıldıktan sonra kiremit çatı örtüsü m ontajına
başlanacaktn*. Çatı kiremitleri hizasında ve ipinde tekrar dizilir. Çatı kiremitlerinin
montajı yapılırken yalıtım malzemesine zarar verilmemesine dikkat edilecektir.
2. İşçi yemek salonu çatısında mevcut çatı dereleri sökülerek yerine 80cm genişliğinde
14mm kalınlıkta çinkodan çatı deresi imalatı yapılacaktır, çatı örtüsü altma yapılan su
yalıtımı çatı deresine en az 20cm bindirilecektir.
3. İşçi yemek salonu ve idari bina çatısının mevcut olukları sökülerek yerine 150mm kare
kesitli pvc yağmur oluğu yapılacaktır, montaj sonrasında olukların su testleri yapılarak
sızdırmazlıkları kontrol edilecektir.
4. İşçi yemek salonu ve idari binamn mevcutta bulunan yağmur iniş boruları sökülerek
yerine lOOmm çapında yağmur iniş borusu yapılacaktır. Yağmur iniş boruları İm. ara
ile atılacak kelepçeler ile duvara sabitlenecektir.
5. İşçi yemek salonu ile idari bina arasındaki çatı örtüsü ve tüp deposunun çatı örtüsü
sökülecek, yerine 0,5Omm kalınlıkta galvaniz oluklu sac ile çatı örtüsü yapılacaktır.
Yanlış vidalama olması durumunda çatı öıtüsü yenisi ile değiştirilecek, hiçbir şekilde
silikon vb. malzemeler ile tamirat yapılmayacaktır. İmalat sonrasında çatı örtüsünün
sızdırmazlığı ve yağmur sularının oluklara doğru olan eğimi kontrol edilecektir.
6. Yemekhane binasının dış cephesinde kabaran ve patlayan sıvalar düzgün bir şekilde
sağlam olan sıvaya kadar genişletilerek sökülecek ve temizlenecektir. Bozuk olan
yerlerin sıvası söküldükten sonra bu bölgelere pozuna uygun sıva tamiratı yapılacaktır.
Yeni yapılan sıva ve eski sıva arasında mastar bozukluğu olmayacaktır.
7. Yemekhane binasının dış cephe sıva tamiratı tamamlandıktan soma pozuna uygun
olarak, silikon esaslı grenli dış cephe boyası yapılacaktır. Kullanılacak boyanın rengi
Kurum tarafından belirlenecektir.
8. Yemekhane binasının batı cephesinden giriş sağlamak için, mevcut pvc doğrama
sökülerek yerine ısı yalıtımlı alüminyum doğrama kapı yapılacaktır, yapılacak olan
kapının yüksekliği 240cm, açılır kanatlan 100cm+40cm genişlikte olacaktır ve 12mm
ara boşluklu 4+4 ısıcam takılacaktır. Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı kapı
takıldıktan soma kapı merkezlerinde gönyeli ve terazili bir şekilde sıva tamiratı
yapılacak ve boyanacaktır,
9. Yemekhane binası batı cephesinden girişin sağlanması amacıyla köprü yapılacaktır.
2NPU140 profiller yapılacak taşıyıcı kolonlar birbirine NPU140 ve NPU120 profiller
ile kiriş vazifesi görecek şekilde birbirine bağlanarak taşıyıcı karkas oluşturulacaktır.
Yürüme platformunun oluşturulabilmesi için kiriş bağlantılarının üzerine 3/4 mm
baklavalı sac ile döşeme yapılacak, oluşturulan döşeme 3cm kalınlıkta renkli mermerler
ile kaplaııacaktır. Mermer döşeme kaplamasının desen ve rengi yemekhane ^ m asın ın
diğer girişlerinde kullanılan mermer döşeme kaplaması ile aynı olacaktıı. Doseme
. kaplaması imalatı yapılırken diş ye kot farkı olmayacak şekilde imalat yapılacaktır.
■ mermer döşeme imalatının üzerine kaydırmazlık bandı uygulanacaktır,
10. Karkas yapımında kullanılacak profiller pozuna uygun iki kat antipas iki kat yağli boya
ile boyanacaktır.
11. Yemekhane sol cepheisine yapılacak giriş köprüsüne, teknik şartnamesine uygun olarak
paslanmaz çelik korkuluk imalatı yapılacaktır. (h:110cm)
12. Yçmekhane binası mutfak kısmının yer ve duvar seramikleri sökülecek, duvarlarda sıva
imalatı yapılarak gönyesinde ve mastarında düzgün bir yüzey elde edilecektir. Sıva
imalatı yapıldıktan sonra tavana kadar 25x40 ebatlarında seramik imalatı yapılacaktır.
Kullanılacak malzeme kurum tarafından seçilecektir.
13. Soğuk depo ile günlük deponun ortak duvarı yıkılacak, soğuk hava deposunda B-B
aksında duvar örülerek soğuk depo alanı genişletilecek, günlük deponun giriş kapısı
mevcut yerinden kaldırılacak, ofis içerisinden günlük depoya giriş sağlanacak şekilde
mevcut kapı yerine monte edilecektir.
14. Soğuk hava deposuna katılan alanın zemin ve duvar kaplamaları yapılacaktır.
15. Günlük depo mahallinin yeni örülen duvarına düz sıva + saten alçı imalatı yapıldıktan
sonra diğer duvarlar ve tavan ile birlikte antibakteriyel boya ile boyanacaktır.
16. Mutfak mahallindeki süzgeçler sökülerek yerine 22*300 ölçülerinde sfero döküm ızgara
koyulacaktır.
17. Mutfak ve işçi yemek salonunun zeminine pozuna uygun olarak anolu tesviye şapı
atılarak düz bir yüzey elde edilecektir. Tesviye şapının kotu her yerde aynı olacaktır.
18. Tesviye şapı döküldükten sonra pozuna uygun olarak mutfak mahallerinde 40x40, işçi
salonu mahallinde 60*60 mat yüzeyli porselen karolar ile döşeme kaplaması
yapılacaktır. Kullanılacak malzeme Kurum tarafından seçilecektir. Uygulama esnasında
parça, kırık ve diş oluşturan seramikler kullanılmayacaktır.
19. Yemekhane işçi salonu ve mutfak bölümünün tavanında eski boyalı yüzey raspalanarak
temizlenecek, astar uygulanarak iki kat su bazlı antibakteriyel boya yapılacaktır. *
20. İşçi yemek salonu girişindeki pvc kapı sökülecek, yerine ısı yalıtmışız alüminyum
doğrama takılacaktır. Alüminyum doğramaya 6mm kalınlıkta tek cam takılacaktır.
21. İşçi yemek salonu duvarlarında pozuna uygun olarak 90cm yüksekliğinde ahşap lambri
imalatı yapılacaktır.
22. İşçi yemek salonunda yapılacak ahşap lambri imalatı ve yerleşke girişindeki güvenlik
kulübesinin lambri tavan kaplaması pozuna uygun olarak zımparalanacak, temizlenecek
ve vemiklenecektir.
23. Yemekhane binası batı cephesinde tüp deposu köşesindeki eski yağmur iniş borusu
sökülecektir.
24. Yemekhane binasının güney ve doğu cepheleri ile istinat duvarları arasına dökme
mozaik döşeme kaplaması yapılacaktır.
25. Yemekhane binasının çevresindeki istinat duvarlarının kabaran ve patlayan sıvaları
düzgün bir şekilde - sağlam olan sıvaya kadar genişletilerek dökülecek ve
temizlenecektir. Bozuk olan yerlerin sıvası söküldükten sonra fctir^t duvarının
tamamına pozuna uygun sıva yapılacaktır.
Sayfa 3 / 4
'\
26. Bina etrafında bulunan rögar kapakları ebatlarına uygun yenileri ile değiştirilecektir.
Yeni yapılacak rögar kapaklarında kullanılacak profiller tek kat antipas iki kat sentetik
boya ile boyanacaktır.
27. Yemekhane binası mutfağının atık su giderlerinin yenilenmesi amacıyla mevcut parsel
bacası ve baca bağlantıları sökülecektir, yeni pis su hattının yapılabilmesi için parsel
bacaları projede belirtilen yerlerde yerine konacaktır, proje detayına uygun olarak el ile
kazı yapılacak, koruge borulara uygun eğim verilerek parsel bacaları ile mevcutta
bulunan kanalizasyon muayene bacaları birbirine bağlanacaktır. Koriıge boruların
yataklama ve gömleklemesi pozuna uygun olarak yapılacaktır. Parsel bacalarına kutu
profil ve baklavalı sacdan açılabilir baca kapağı yapılacak ve iki kat antipas iki kat
sentetik boya yapılarak boyanacaktır.
1-3-4-5-6-7-9 NOLU DEPOLAR DIŞ CEPHE TADİLATI
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
1) 1-3-4-S-6-7 nolu depoların tüm demir doğrama kapı ve pencere yüzeyleri raspa edilerek
tel fırça ve zımpara ile temizlenip boyaya hazır hale getirildikten soma iki kat antipas,
iki kat sentetik boya ile boyanacaktır. Antipas imalatı yapılırken her katta farklı renkte
antipas kullanılacaktır.
2) 1-3-4-5-6-7 nolu depoların dış cephe sıvasının kabaran, patlayan ve yumuşak kısımları
sağlam olan sıvaya kadar genişletilerek sökülecek ve temizlenecektir. Sökülen sıvaların
yerine pozuna uygun olarak düzgün bir yüzey oluşturacak ve kalınlık farkı
oluşturmayacak şekilde gerekli kaba sıva tamiratları yapılacaktır. Yeni yapılan sıva ve
eski sıva arasında mastar bozukluğu olmayacaktır. Sıva tamiratı bitirildikten sonra
aklilik esaslı gıenli dış cephe boyası ile boyanacaktır. Boya rengi Kurum tarafından
belirlenecektir. Boya imalatına başlamadan önce sıva imalatında düz bir zemin elde
edilmesine dikkat edilecektir. Boya imalatı yapılmasına rağmen lokal sıva tadilatı
yapıldığı belli olan tadilatlar kabul- edilmeyecektir. Bu sebeple astar boya imalatı
sırasında gerekli kontroller yapıldıktan soma boya işlemine geçilecektir.
3) 1-3-4-5-6-7-9- nolu depoların mevcut yağmur iniş boruları sökülerek, pozuna uygun
olarak 100 mm çapında bir ucu muflu sert pvc yağmur iniş borusu montajı yapılacaktır.
Yağmur iniş boruları İm. ara ile atılacak kelepçeler ile duvara sabitlenecektir. Yağmur
iniş boruları tretuvar içerisine gömülerek mevcutta bulunan beton yağmur kanalına
bağlanacaktır.
4) 1-3-4-5-6-7-9 nolu depoların mevcut yağmur olukları sökülecek, yerine pozuna uygun
olarak 2 mm kalınlığında galvanizli sacdan 150mm kesitinde yağmur oluğu imalatı
yapılacaktır, yağmur olukları metrede 3 adet konulacak lama demirinden yapılan
kelepçeler ile beton ahulara sabitlenecektir. İmalat soması yağmur oluklarının su testleri
yapılarak sızdırmazhklan kontrol edilecektir. Yağmur olukları çatı örtı is ^ ltın a en az
30cm girdirilecek şekilde yekpare (eksiz) imalat yapılacaktır.
Sayfa 4 /4
TÜRK KIZILAYI
TÜRK KIZILAYI ETİMESGUT YERLEŞKESİNDE BULUNAN 3-4-Ş-6-7 NOLU
DEPOLARIN TADİLAT ONARIM İŞİNE AİT
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
î - (3-4-S-6) nolu depoların bodrum katlarında birbiri ile irtibatım sağlayan 3 adet tüneldeki
tavan ile 2 yan duvarların tümü kazınacaktır.
2- 3 nolu deponun bodrum katında uzun kenarına denk gelen tek yöndeki kabarma olan
duvarın sıvası sökülecektir.
3- Sıva lamı kazınmasıyla ortaya çıkan korozyona uğramış demir donatılar tel fırça ile
temizlenerek, iki kat antipası yapılacaktır.
4- Depoların-bodrum katında birbiri ile irtibatını sağlayan tünellerde ve 3 nolu depo bodrum
katındaki duvarın 250/300 dozlu düz sıvası yapılacaktır.
5- Boyası kirli olan 3 ve 5 nolu depoların bodrum katı tavan da dahil olmak üzere 3 kat kireç
ile badana yapılacaktır.
6- Tünellerin ve 3 nolu depodaki duvarın sıvaları yapıldıktan soma 3 kat beyaz kireç ile
badanası yapılacaktır.
7- Tretuvarlar ile bina dış cephe duvarlarının kesişimine yağmur iniş borularından su akması
nedeniyle bodrum kat duvarlarındaki kabarmaları engellemek amacıyla, yağmur iniş boruları
tretuvarların 20x20 ebatlarında kırılıp içlerinden geçirilmesiyle su kanalına bağlanacaktır.
8- Kırılıp kanala bağlanan boruların üstleri C20/25 hazır beton ile kapatılıp süpürge çekilerek
tıetuvarlarda düzgün bir görüntü elde edilecektir.
9- Eğimlerin yetersiz olmasından dolayı 3-4-5-6-7 nolu depoların tretuvar kenarlarındaki su
kanal içlerinden giderlere doğru tesviye şapıyla proje üzerinde belirtildiği gibi gerekli eğimler
verilecek, ardından mozaik döşeme kaplaması ile kanal taban ve yan yüzeylerine 3 cm’den az
olmamak şartıyla çelik mala ile düzgün bir yüzey elde edilerek kaplama yapılacaktır.
10- 4 nolu deponun 5 nolu depoya yakın olan köşesinde, arka cephede su kanalından mevcut
rögara gerekli kazılar yapılarak 200 mm çapında koruge boru döşenecektir.
11 - Giderlerin kanal ile birleştiği kısımlarda tıkanıklıkların Önlenebilmesi için gider ağızlarına
28x12 mm delik boşluklu, sac kalınlığı: 1,5 mm, hatvesi: 2,00 mm olan genişletilmiş metal ile
daha sonra temizlenmesi için yukarıdan aşağıya sürgülü mekanizmalı ızgara\yiipılacaktır.
Sistem komple antipas ile boyanarak korozyona uğraması engellenecektir.
TÜRK KIZILAYI
ETİMESGUT YEMEKHANE İNŞAAT İŞİ,ERİ
MEKANİK KEŞİF YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
Yemekhane Sıhhi Tesisat İşleri:
Mevcut yemekhanede bulunan soğuk ve sıcak su tesisatı boruları sökülecek yerine Polipropılen soğuk
ve sıcak su tesisatları çekilecek sistem çalışn* vaziyette teslim edilecektir.
Mevcut yemekhane pis su tesisatları sökülerek yerine yeni PVC pis su tesisatları çekilecek yakın
giderlere bağlantıları yapılacaktır. Yeni PVC pis su borularının toplama giderine yağ ayırıcı temini ve
montajı yapılacaktır.
Yemekhanede bulunan davlumbaz söndürme sisteminin demoııtajı ve montajı yapılacaktır. Sistem
tekrar çalışn* vaziyette teslim edilecektir.
.
Yemekhane mevcutta bulunan döküm radyatörler sökülecek tekrar montajı yapılacaktır. Sistem tekrar
çalışır vaziyette teslim edilecektir.
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMELERİ
İNS-01: PASLANMAZ ÇELİK KORKULUK VE KÜPEŞTE YAPILMASI (M)
Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven korkuluğu yapılması; 90. cm. ara ile
dikmeleri Q32*1.5, korkuluk üst başlık küpeştesi Q51*1.5, arâ bağlama boruları yatayda 3 adet
Q16* 1.5 çapında paslanmaz çelikten imal edilecek, küpeşte bağlantı elemanları paslanmaz
mafsallardan olacak, ara kayıtların dikme borulara bağlantısi Mö'lık vidalarla yapılacak, bunların
üzerine paslanmaz kör somun monté edilecek, dikmelerin, basamak bağlantı yerlerine M10 vida
veya fırın boyalı ankraj demirinin yerinde punta ile kaynak yapılacak üzerine krom-nikel Q51'lik
kapaklar takılacaktır. Q5.1 'lik küpeştenin ağız kapaklan paslanmaz çelik kapakla kapatılacak,,
merdiven dönüşüm yerleri patentli dirsek olacak, dirsekle küpeşte birleşim yeri kaynaklı olacaktır.
Yapılan bütün kaynaklar pürüzsüz olacaktır. Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven
küpeştesi yapılması; 0.5 metre ara ile bağlantı mafsalı kullanılacak, kaynak izi belli
olmayacaktır.304 kalite paslanmaz çelikten projesine uygun ölçülerde imal edilecek olan paslanmaz
çelik korkuluk ve küpeştesinin projesine uygun olarak imal edilmesi için gerekli atelye masrafları,
kaynak, argon kaynağı, rozet, mafsal, somun, torna, freze, polisaj, metrik bağlantı elemanları, ufak
malzemeler ve çelik cıvata kullanılması, yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı,
işçilik, malzemenin şantiyeye nakliyesi, iş yelindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar,
genel giderler ve müteahhit kan dahil 1 m fiyatı:
Ölçü: yapılan imalat metre olarak Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik imalat, yerine
konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları
üzerinden bütün akşamın cetveldeki ağırlıklarına (TSE normlarına göre ağırlıkları hesap edilir,
standart olmadığı takdirde Alman normlarına göre hesap yapılır.) nazaran tartı ağırlığım tahkik
eder, Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır, %5'den
fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı
neticesinde bulunanan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul
edilmesi şartıyle tartı esas alınır.
•
■
12.2202-1/TK: 200 MM ÇAPINDA KORUGE KANALİZASYON BORUSU TEMİNİ VE
YERİNE DÖŞENMESİ (m)
Pr EN 13476-1 ’e uygun imal edilen HDPE esaslı koniğe kanalizasyon borularının temin edilmesi,
döşenmeden önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı
yerde hazırlanmış, HDPE koruge boruların düz işçi ile hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine ve
ilgili standartlara göre yerleştirilmesi, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak lastik
contanın temin edilmesi, temin edilen lastik contanın muayenesinin ve deneylerinin yapılmasından
sonra sızdırmaz halde boru başlarının manşon ve conta ile bağlanması, döşemniş boru başlarının
Veya boru hattının ilgili standartlara göre sızdırmazhk tecrübesinin yapılması için, gerekli her türlü
bağlantı elemanı ve müteferrik parçalan ile malzeme ve zayiatı, deney dahil işçilik her türlü masraf,
araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler
dahil HDPE esaslı koruge boru döşenmesinin; 1 metre fiyatı
Ölçü :Yerine döşenmiş boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür.
12.2190/İ/TK: PREFABRİK TABAN ELEMANI İLE PARSEL BACASI TEŞKİLİ ( H= 0,80
M VE BORU BİRLEŞİM YERLERİ LASTİK CONTALI ) (ADET)
Buhar küllü parsel bacası prefabrik taban elamanlarının baca kazı çukuru kenarında hazır hale
getirilmesi, baca kazı çukuru kenarından alınıp’tesviyesi ve taban ıslahı yapılmış temel tabanına
indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli te r türlü masraf, her türlü işçilik,
makine, ekipman, alet, edevat; yatay ve düşey taşıma, yüklemeKboşaltma.- malzeme ve zayiatı
giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil (Yalnız, buhar kü|\üvparsel bacası prefabrik taban
elamanı imalatına giren çimento, kum ve çakılın şantiye deposuna kadar taşınması, bu taşımaya ait
yükleme, boşaltma ve istif bedeli ile imal edilmiş buhar kürlü parsel bacası prefabrik taban
elamanının şantiye içi nakli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli hariçtir.) h~0.60
mt. yüksekliğinde 500 dozlu buhar kürlü. parsel bacası prefabrik taban elamanı ile baca teşkili
yapılmasının; İ adet fiyatı:
.
;
ÖLÇÜ: Projesine göre teşkil edilen parsel bacasi imalatına giren buhar kürlü parsel bacası
prefabrik, taban elemanının adet cinsinden miktarıdır.
12.2190/2/TK; BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.GÖVDE ELEMAN.PARSEL BACASI
TEŞKİLİ (H-0.50 MT.) (ADET)
Buhar kürlü parsel bacası prefabrik gövde elamanlarının baca kazı çukuru kenarında hazır hale
getirilmesi, baca kazı çukuru kenarından alınıp projesine uygun olarak taban elemanı üzerine
yerleştirilmesi İçin gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, ekipman, alet, edevat, yatay ve
düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayiatı giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri
dahil, (Yalmz, buhar kürlü parsel bacası prefabrik gövde elamanı imalatına giren çimento, kum ve
çakılın şantiye deposuna kadar taşınması, bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli ile imal
edilmiş buhar kürlü parsel bacası prefabrik gövde elamanının şantiye içi nakli ve bu taşımaya ait
yükleme, boşaltma ve istif bedeli hariçtir, ) 500 dozlu buhar kürlü parsel bacası prefabrik gövde
elamanı ile baca teşkili yapılmasının; 1 adet fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesine göre teşkil edilen parsel bacası imalatına giren buhar kürlü parsel bacası prefabrik
gövde elamanının adet cinsinden miktarıdır.
12,2190/4/TK: BUHAR KÜRLÜ 500 DZ.PREF.GÖVDE ELEMAN.PARSEL BACASI
TEŞKİLİ (H=l MT.) (ADET)
Buhar kürlü parsel bacası prefabrik gövde elamanlarının baca kazı çukuru kenarında hazır hale
getirilmesi, baca kazı çukuru kenarından alınıp projesine uygun olarak taban elemanı üzerine
yerleştirilmesi İçin gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, ekipman, alet, edevat, yatay ve
düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayiatı giderleri ile yüklenici kan ve genel giderleri
dahil, (Yalnız, buhar kürlü parsel bacası prefabrik gövde elamanı imalatına giren çimento, kum ve
çakılın şantiye deposuna kadar taşınması, bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli ile imal
edilmiş buhar kürlü parsel bacası prefabrik gövde elamanının şantiye içi nakli ve bu taşımaya ait
yükleme, boşaltma ve istif bedeli hariçtir. ) 500 dozlu buhar kürlü parsel bacası prefabrik gövde
elamanı ile baca teşkili yapılmasının; 1 adet fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesine göre teşkil edilen parsel bacası imalatına giren buhar kürlü parsel bacası prefabrik
gövde elamanının adet cinsinden miktarıdır.
22.001/01/TK: AHŞAP İÇ KAPI KASASININ YERİNE TAKILMASI (ADET)
Yerine konulması için gerekli heı; türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, rnüteahhit kârı ve genel giderler dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Proje özelliğine göre;
Dişsiz duvarlarda, iki tarafı pervazlı kasalarda; Sİ = (bl + 2b2) x (2L1 + L2)
Dişsiz duvarlarda, bir tarafı pervazlı kasalarda; Sİ = (bî + b2) x (2Ll + L2)
Dişsiz duvarlarda, pervaz olmadığı takdirde; Sİ = bî(2L l + L2)
Formülleri ile hesaplanır.
N O T : Ç ıta ö lç ü y e d âh il e d ilm e z .
Sayfa 2 / 3
28.645/C04/TK: PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 6 MM
KALINLIKTA CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI (M3)
6 mm kalınlıkta, camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam
yuvasına takozların konulması ve çamın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine
oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama
şeklinde nötraî (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma,
her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1
m2fiyatı: .
•
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar.hesaplanır.
TÜRK KIZIL ATI ETİMESGUT KAMPÜSÜ YÂMAKHANEYE AİT ELEKTRİK
TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ
794-202 HALOGENFREE. KABLO ÎLE LİNYE HATTI, ANTİGRON KÖMUTATOR
SORTİ.
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat,
klemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatlaıı en az 1,5 mm2 ve IEC
60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini,
işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması.
794-401 NORMAL SORTİ
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat,
Jdemens, anahtar v.b.) ile linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatlaıı en az 1,5 mm2 ve IEC
60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini,
işyerine nakli ve işçilik dahil, komple etanj sorti yapılması.
796-102 LİNYE HATTI PEŞEL, BERGMAN VEYA PVC BORU İÇERİSİNDE, PLASTİK
İZOLELİ (H07Z,07Z1) İLETKENLER, SORTİ
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme
(buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye sorti
hatları en az 2,5 mm2 kesitte IEC 60332 Par.t3.1 Kat.C, ÎEC 60754 normlarına uygun etanj
priz sortisinin yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil.
4x4 mm2 İKV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)
Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar
içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit
ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil. 724-402 ANAHTARLI OTOMATjK SİGORTA 25 A. ( TS 5018-1 EN 60898-1 )
Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz
kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev’i
malzeme ve işçilik dahil
724-407 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN
60898-1 )
Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz
kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, otomatik sigortan i r i m i n ve montajı, her ney’i
malzeme ve işçilik dahil
782-101 1.5 MM KALINLIĞINDA GALVANİZ SAÇ KABLO KANALLARI YAPIMI
Sac kablo kanalları için projesine göre, 1.5 - 2.Ö - 2.5 - 3.0 mm. kalınlığında sacın kesilmesi,
deliklerinin delinmesi, bükülmesi, delik çaplarının taşlanarak alınması.Yağ ve pas giderilmesi
için kimyasal banyoda tutulması, flux banyosundan geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması
ve şartnamesine uygun sıcak daldırma usulü ile galvaniz kaplanması ve soğutulması için su
banyosuna sokularak çıkarılması. Her türlü malzeme zayiatı gerekli diğer bütün işlemlerin
yapılması için her türlü işçilik malzeme, alet, edevat, birleştirme elemanları, somurdu vida,
kopilya pimi, sac ve çinko, bedeli İle müteahhit karı ve genel masraflar ve montajı dahil ...
ÖZEL KOMBİNASYON PRİZ KUTUSU(TRİFAZE 2 MONOFAZE2)
KOMBİNASYON PRİZ KUTUSU İÇERİSİNDE 2 ADET TRÎFAZE VE 2 ADET
MONOFEZE PRİZ BULUNUCAK VE KUTU SİGORTALI OLACAKTIR.
NOT: YÜKLENİCİ TARAFINDAN UYGÜLAMAYA GEÇİLMEDEN ÖNCE YUKARIDA
BELİRTİLEN İMALATLAR KAMPÜS ALANI ELIpCTRÎK TEKNİKERİ (MIZRABİL
ACAR) GÖZETİMİNDE YAPILACAKTIR
P\
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 381 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content