close

Enter

Log in using OpenID

2014/92450 1-İdarenin : ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA

embedDownload
4 A D E T CAR L Z EİS S M ARKA EV O M A 15 M ODEL TA R AM A LI ELEKTRON M İK R O SK O P C İH A ZI BKM. ONR. VE
K A LİB R ASYO N U
JA N D A R M A T E P .M R K Z .K .L IĞ K G Ü V E R C İ N L İK / A N K A R A l İÇİŞLER İ B AK A N LIĞ I JA N D A R M A G E N EL K O M U TA N LIĞ I
4 A D E T C A R L Z E İS S M A R K A EVO M A 15 M O D EL TAR AM ALI ELEKTRON M İK R O SK O P C İH A Z I BKM . ON R. V E K A LİB R A S Y O N U
h izm e t a lım ı 4 7 3 4 sayıh Kam u İhale K a n u n u n u n 19 uncu m ad desin e göre a çık ih a le usulü ile ih a le e d ile c e k tir.
a y rın tılı b ilg ile r aşa ğ ıd a y e r a lm a k ta d ır:
İh a le ye ilişk in
'
İhale Kayıt Numarası
: 2014/92450
1-İdarenin
a) Adresi
: ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ
KOMUTANLIĞI (İSTANBUL YOLU 5İNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ •
MERKEZİ KARSISI ) 06377 GÜVERCİNLİK ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3124565670-71-72-73-74 - 3122780567
c) Elektronik Posta Adresi
: ¡[email protected]
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 -İh a le k o nusu h izm e tin
:
a) Niteliği, türü ve miktarı
\
•
4 ADET CARL ZEİSS MARKA EVQMA 15 MODEL TARAMALI ELEKTRON
MİKROSKOP ClHAZI BKM. ONR. VE KALİBRASYONU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: JANDARMA KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ J. KRİMİNAL
LABORATUVAR AMİRLİĞİ BEYTEPE / ANKARA
c) Süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 30(OTUZ) gündür
3 - ihalenin
a) Yapılacağı yer
:
b) Tarihi ve saati
: 28.08.2014- 10:30
j A ^ d ARMA
TEDAR|K MERKEZİ KOMUTANLJĞI GÜVERCİNLİK / ANKARA
4. İh a le y e k a tıla b ilm e ş a rtla n ve iste n ile n be lg ele r He yeterlik d e ğ e rle n d irm e sin d e u y g u la n a ca k kriterler:
4.1. İh a le ye k a tılm a şa rtla n ve iste n ilen b elg eler:
4 .1 .1 . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da İlgili meslek odasından, ilk İlan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
I/ a
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
^
.. . u
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 4 TR Y (Türk Lirası) karşılığı J.TED.MRK.K.LIĞI/ A N K A R A adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya E K A P üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar A N K A R A JA N D A R M A TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA G ÖREVLİ 1.1.e M ADDESİNDE
BELİRTİLEN İDARE G Ö REV LİSİN E TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
1
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. V e flen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.D iğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
j.Mu
3 Nu.l»
2
Oyest
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content