close

Вход

Log in using OpenID

10. SINIF COGRAFYA KAVRAMA 2013

embedDownload
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
Aşağıda verilen dağlardan hangisinin bulunduğu arazilerde bazalt, andezit ve obsidiyen gibi kayaçlar daha
fazla bulunur?
A) Bozdağlar
01
Kayaçlar Levha Hareketleri
B) Küre Dağları
D) Karacadağ
6.
C) Bolkar Dağları
Karaları meydana getiren ve okyanusların altında devam
eden yer kabuğu “Levha” adı verilen parçalardan oluşur.
Magmadaki konveksiyonel akıntıların etkisiyle levhalar hareket eder.
Aşağıda verilen levhalardan hangi ikisi birbirine yaklaşan levha çiftlerinden biridir?
E) Yıldız Dağları
A) Pasifik – Kokos Levhası
R
İ
T
B) Afrika – Güney Amerika Levhası
2.
Metamorfik kayaçlar, tortul ya da volkanik kayaçların yüksek sıcaklık ve basıncın etkisi ile başkalaşması sonucu oluşur.
C) Avrasya – Hindistan Levhası
D) Antarktika – Avustralya Levhası
E) Avrasya – Kuzey Amerika Levhası
Aşağıda verilen kayaç ve başkalaşım kayaçları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Granit
-
Gnays
B) Kalker
-
Mermer
C) Kömür
-
Elmas
K
E
7.
II. Hindistan Levhası
N
R
Ö
3.
D) Kil taşı
-
Şist
E) Andezit
-
Mikaşist
A) Granit
B) Sünger taşı
D) Gnays
Türkiye’nin bugünkü görünümünü kazanmasında yukarıdaki levhalardan hangisinin etkisi yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
8.
C) I ve II
E) II ve III
A) Avrasya - Pasifik
E) Linyit
B) Bazalt
D) Andezit
Aşağıdakilerden hangisi birbirine yaklaşan levhalardan
değildir?
C) Kiltaşı
B) Pasifik - Avustralya
C) Kuzey Amerika - Pasifik
D) Avrasya - Hindistan
Pamukkale’deki travertenlerin oluşumunda aşağıdaki
kayaçlardan hangisi etkili olmuştur?
A) Tüf
5.
III. Afrika Levhası
Dış kuvvetler tarafından ufalanarak taşınan malzemeler deniz, göl ve okyanus tabanları ile çukur alanlarda birikir. Bu
malzemeler zaman içinde sıkışarak taşlaşır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür kayaçlara bir örnektir?
4.
I. Avrasya Levhası
E) Kuzey Amerika - Avrasya
C) Kalker
E) Obsidyen
9.
Yeryüzündeki kayaçlar dış kuvvetler ve yer kabuğu hareketlerine bağlı olarak sürekli aşınıp şekillenir.
Yer kabuğundan derinlere doğru inildikçe her 33 m’de sıcaklık 1 °C artar. Yer kabuğunun faylarla parçalandığı alanlarda ise her 2 – 3 m’ede 1 °C sıcaklık artışı olmaktadır. Bu
alanlar sıcak su kaynaklarının oluşumu için uygun koşullara sahiptir.
Aşağıdaki taşlardan hangisi daha çabuk şekillenir?
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde sıcak su
kaynaklarının yaygın olduğu söylenemez?
A) Tüf
A) İzlanda
B) Granit
D) Gnays
C) Mermer
E) Kuvarsit
B) Japonya
D) Endonezya
C) Norveç
E) Türkiye
01
Kayaçlar Levha Hareketleri
10.
14.
Volkanlar Dünya’da daha çok fay hatları ve genç kıvrım kuşaklarının olduğu alanlarda görülür.
Levha sınırında yer alan ülkelerde depremler çok sık görülür.
Aşağıdakilerden hangisi volkanların yaygın olarak bulunduğu yerlerden değildir?
Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde böyle bir
durumdan söz edilemez?
A) Büyük Okyanus
A) Endonezya
B) Filipinler
D) Malezya
B) Atlas Okyanusu
C) Avustralya
E) Hindistan
C) Hint Okyanusu
D) Baltık Denizi
E) Akdeniz
15.
Fay hatları boyunca yeryüzüne çıkan suların oluşturduğu
kaynaklara fay kaynağı denir.
R
İ
T
2
11.
Karaları meydana getiren ve okyanusların altında devam
eden yer kabuğu bütün olmayıp “Levha” adı verilen parçalardan oluşur.
4
1
3
Aşağıda verilen levhalardan hangisi yeryüzünde daha
geniş alan kaplar?
K
E
Buna göre, yukarıdaki haritada belirlenen alanların
hangisinde fay kaynakları bulunmaz?
A) Avrasya Levhası
B) Kokos Levhası
N
R
Ö
D) Arap Levhası
E) Filipinler Levhası
I. Yer çekiminin oluşması
II. Dünya’nın çevresinde manyetik alan oluşması
Körfez Yayınları
A) 1
C) Nazka Levhası
12.
16.
B) 2
C) 3
D) 4
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Magmadaki konveksiyonel akıntılar
B) Levhaların büyüklüklerinin farklı olması
IV. Silisyum ve alüminyumdan oluşması
C) Levhalarda görülen aşınma ve birikme olayları
Yukarıdaki özelliklerden hangileri yer yuvarlağının çekirdek kısmına aittir?
D) Levhaların izostatik dengesinin bozulması
B) I ve III
D) II ve IV
E) Depremlerin meydana getirdiği sarsıntılar
C) II ve III
E) III ve IV
17.
Volkanik alanlar yer altı kaynakları bakımından zengindir.
Özellikle fosil olmayan yer altı kaynakları volkanik bölgelerde fazladır.
Dünya üzerindeki en önemli deprem kuşaklarıından biri de
Alp Himalaya deprem kuşağıdır.
Aşağıda verilen yerlerden hangisi Alp – Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer alır?
A) Kamçatka – İran – Pakistan
Aşağıdakilerden hangisi bu tür madenler arasında yer
almaz?
B) Aleut Adaları – İspanya – Filipinler
A) Kömür
D) Meksika – İran – Afganistan
B) Kurşun
D) Krom
Test 01 CA
E) 5
Yer kabuğu tek parçadan oluşmayıp çok sayıda levhadan
oluşmaktadır ve bu levhalar hareket halindedir.
III. Magmanın bulunması
A) I ve II
13.
5
C) Çinko
E) Prit
C) Türkiye – İran – Çin
E) Şili – Peru – Ekvator
Bu testin cevapları 02 numaralı testin arkasındadır...
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
02
Doğadaki Üç Unsur: Su Toprak Bitki
Aşağıdakilerden hangisi zonal toprakların özelliklerinden biri değildir?
5.
A) İklim ve bitki örtüsüne bağlı oluşmaları
Herhangi bir bölgede iklim ve bitki örtüsü şartlarına göre
oluşan ve tabakalı yapı gösteren topraklara zonal topraklar
denir.
Aşağıdakilerden hangisi, zonal topraklara örnek olarak
verilebilir?
B) Bütün katmanların belirgin olması
C) Dış kuvvetlerin biriktirmesiyle oluşmaları
A) Lös
D) Uzun yıllar ayrışma ile oluşmaları
B) Moren
D) Podzol
E) Ana kayanın bulunduğu yerde oluşmaları
2.
Bir akarsuyun önüne kurulan setle kapatılmasıyla oluşturulan göllere baraj gölleri denir.
6.
N
R
Ö
D) Su taşkınlarından korunma
E) Erozyonu önleme
3.
A) Suudi Arabistan
C) Güney Afrika Cumhuriyeti
D) Kanada
E) Hindistan
7.
Yer altı sularının miktarlarının az ya da fazla olmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
I. Nüfus
II. Bitki örtüsü
III. İklim özellikleri
A) Bitki örtüsünün
IV. Gelişmişlik düzeyi
B) Kayaçların gözenekliliğinin
Kişi başına düşen tatlı su miktarının bölgelere göre
farklılıklar göstermesinde yukarıdakilerden hangileri
etkili olmuştur?
C) Yağış miktarının
D) Çevre kirliliğinin
A) Yalnız I
E) Arazinin özelliğinin
4.
R
İ
T
Aşağıda verilen yerlerin hangisinde kişi başına düşen
tatlı su oranı daha fazladır?
B) Türkiye
A) Elektrik enerjisi üretme
C) Kullanma ve içme suyu sağlama
E) Regosol
K
E
Aşağıdakilerden hangisi, barajların yapılış amaçlarından biri değildir?
B) Sulama suyu sağlama
C) Kolüvyal
B) Yalnız II
D) I ve IV
C) I ve III
E) III ve IV
Jeotermal kaynaklar, çok amaçlı kullanılan yer altı zenginliğidir.
Aşağıdaki faaliyetlerin hangisinde jeotermal kaynaklardan faydalanılmaz?
A) Enerji üretiminde
B) Konutların ısıtılmasında
C) Içme suyu sağlamada
D) Seracılık faaliyetlerinde
E) Sanayi kuruluşlarında basınçlı su ihtiyacında
8.
Yeryüzündeki bitki toplulukları ağaç, çalı ve ot formasyonlarından oluşmaktadır.
Bitki formasyonlarının oluşmasında ve yeryüzündeki
dağılışında aşağıdaki faktörlerden hangisi en az etkilidir?
A) İklim
B) Toprak
C) Yer şekilleri
D) Biyolojik faktörler
E) Arazinin jeolojik yapısı
02
Doğadaki Üç Unsur: Su Toprak Bitki
9.
13.
İklim, toprak ve yer şekilleri gibi koşulların ağaç yetişmesine
elverişli olmadığı yerlerde ot formasyonuna ait bitkiler görülür.
Sularını denize ulaştıran akarsular açık havza, ulaştıramayanlar ise kapalı havza özelliği gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun kapalı ya da
açık havza özelliği göstermesinde temel etkendir?
Aşağıdakilerden hangisi ot formasyonuna ait bitkilerdendir?
A) Denize uzaklık
A) Savan
B) Maki
D) Garig
C) Tayga
Aralarındaki yükselti farkı en fazla olan göller aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Kurak ve yarı kurak bölgelerde suda eriyik hâlde bulunan
çeşitli tuz ve karbonatların suyun buharlaşmasıyla toprağın
yüzeyinde birikmesi sonucu halomorfik topraklar oluşur.
R
İ
T
A) Kıyı set – Sirk gölü
B) Alüvyon set – Tektonik
IV
C) Tektonik – Heyelan set
D) Alüvyon set – Kıyı set
K
E
A) İklim koşulları
B) Beslenme kaynakları
C) Göl çanağının jeolojik yapısı
D) Gölün gideğeninin olup olmaması
A) I
15.
E) Doğu boylamlarında bulunması
III
B) II
C) III
D) IV
E) V
Bitki türlerinin dağılışı hakkında araştırma yapan bir coğrafyacı gittiği yerde geniş yapraklı ağaçlardan oluşan yağmur ormanları görmüştür.
Buna göre, bu coğrafyacı geniş yapraklı ormanlara nerede rastlamış olabilir?
Sıcaklık farkının fazla olduğu kurak bölgelerde kimyasal çözülme yetersiz olduğundan toprak oluşumu yavaştır.
I
II
Yukarıdaki haritada gösterilen alanların hangisinde
halomorfik topraklar görülmez?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Göl suları fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından farklılık göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkta etkili değildir?
12.
I
V
E) Karstik – Volkanik
11.
C) Yer şekilleri
E) Jeolojik yapısı
E) Psödomaki
14.
10.
B) İklim
D) Yükselti
A) Grönland’ta
B) Akdeniz çevresinde
C) Orta Asya’da
D) İskandinavya’da
E) Amazon Havzası’nda
V
III
16.
II
IV
Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir?
A) Akarsu enerji potansiyelinin yüksek olması
B) Akarsularımız üzerinde taşımacılık yapılamaması
Buna göre, yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde toprak oluşumu daha yavaştır?
C) Türkiye’nin yüksek ve engebeli olması
A) I
E) Akarsularımızın derine aşındırmasının fazla olması
Test 01 CA
B) II
1.D
C) III
2.E
3.C
D) IV
4.C
5.A
D) Akarsuların akış hızlarının fazla olması
E) V
6.C
7.B
8.E
9.C
10.D
11.A
12.A
13.A
14.C
15.E
16.A
17.C
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı, Nitelikleri 1
20. yüzyıl öncesi nüfus sayımları modern nüfus sayımlarından farklı amaçlarla yapılıyordu.
4.
Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl öncesi nüfus sayımlarının amaçlarından biridir?
03
Bir ülkeye ait nüfus piramidinden aşağıdaki bilgilerden
hangisi çıkarılabilir?
A) Nüfus yoğunluğu
B) Kent ve kır nüfusu
A) Okuma-yazma bilmeyen nüfusu belirleme
C) Göç hareketleri
B) Askere alınacak kişi sayısını belirleme
D) Yaş grupları
C) Toplam nüfusu belirleme
R
İ
T
E) Cinsiyete göre bebek ölüm oranı
D) Nüfusun cinsiyet yapısını belirleme
E) Nüfusun sektörel dağılımını belirleme
5.
Bir ülkede çalışanların yaş ortalamasının düşük olması
aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olabilir?
K
E
A) Tarımın gelişmesinin
2.
Nüfus sayımının amaçları geçmişten günümüze gelişerek
değişmiştir.
N
R
Ö
Günümüzde nüfus sayımlarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
C) Yaşlı nüfusun fazla olmasının
A) Nüfus miktarını tespit etmek
E) Nüfus artış hızının yüksek olmasının
B) Kent ve kır nufusunu tespit etmek
C) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek
D) Demografik yatırımları planlamak
E) Vergi mükelleflerini tespit etmek
3.
B) Sanayinin gelişmesinin
D) Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olmasının
6.
A) Bebek ölüm oranları düşüktür.
B) Ortalama yaşam süresi uzundur.
C) Okur yazar oranı yüksektir.
Bir yerde nüfus artışı doğum ve ölümlerin yanı sıra göçlere
de bağlıdır. Aşağıdaki grafikte beş ülkenin doğum oranları
ile nüfus artış hızları verilmiştir.
(‰)
Doðum
Nitelikli işgücü gereksinimi fazla olan bir ülke için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi söylenemez?
D) Tarımsal verim düşüktür.
E) İthalatında ham madde fazladır.
Nüfus artýþý
30
20
7.
10
0
Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) İç göçler
1
2
3
Ülkeler
4
5
B) Doğal afetler
Grafikteki ülkelerden hangisinin nüfus artış hızı göç almasına bağlıdır?
C) Doğum oranı
A) 1
E) Kadının iş hayatına girmesi
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
D) Salgın hastalıklar
03
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı, Nitelikleri 1
8.
11.
Dünya’da bazı akarsu havzaları sık nüfuslanmış, bazı akarsu havzaları ise seyrek nüfuslanmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Arazi yapısı
B) Havzanın genişliği
C) Havzanın iklim özelliği
D) Akım miktarının değişmesi
E) Akarsu yatağının genişliği
9.
R
İ
T
Yukarıdaki Dünya ve Türkiye haritalarında taranarak
gösterilen alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıda bazı bölgelerin nüfus yoğunlukları ve bu yoğunluğun nedenleri verilmiştir.
I.
Ekvatoral bölge, gür bitki örtüsünden dolayı seyrek nüfuslu
A) Yağış miktarının fazla olması
K
E
II. Güneydoğu Asya, iklim ve tarımdan dolayı sık nüfuslu
III. Batı Avrupa, iklim ve sanayiden dolayı sık nüfuslu
B) Sanayinin gelişmiş olması
C) Kış sıcaklığının yüksek olması
IV. Amazon Havzası, iklim ve tarımdan dolayı sık nüfuslu
N
R
Ö
Yukarıda verilen bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
10.
B) II
C) III
D) IV
E) V
E) Bitki örtüsünün gür olması
Körfez Yayınları
V. Himalayalar, yer şekillerinden dolayı seyrek nüfuslu
D) Nüfusun seyrek olması
12.
İnsanların ortalama yaşam süreleri gelişmişlik düzeyine
göre değişmektedir.
Buna göre, aşağıda nüfus piramidleri verilen ülkelerden hangisinde ortalama yaşam süresi daha kısadır?
60
E
E
K
%9
G.Amerika
60
%1
Okyanusya
K
6 4
2
0 2 4 6
%
8
8
6 4
2
C)
E
K
%14
Afrika
8
Grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
K
A) Dünya nüfusunun yarıdan fazlası Asya Kıtası’nda toplanmıştır.
15
15
2
0 2 4 6
%
8
8
6 4
2
E)
0 2 4 6
%
B) Avrupa Kıtası’nın nüfusu Güney ve Kuzey Amerika nüfuslarının toplamından azdır.
8
C) En az nüfus Okyanusya Kıtası’ndadır.
60
E
K
D) Güney Amerika’nın nüfusu Kuzey Amerika’dan fazladır.
15
8
Test 02 CA
%58
Asya
60
60
6 4
0 2 4 6
%
D)
E
8
%13
Avrupa
15
15
8
%5
K.Amerika
B)
A)
Aşağıdaki grafikte Dünya Bankası verilerine göre 2005 yılındaki kıta nüfuslarının dünya nüfusuna oranı verilmiştir.
1.C
6 4
2.E
2
0 2 4 6
%
3.D
4.C
E) Dünya nüfusunun çoğu Güney Yarım Küre’deki kıtalarda yaşamaktadır.
8
5.D
6.D
7.C
8.E
9.A
10.A
11.E
12.C
13.C
14.E
15.E
16.C
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
04
Nüfusun Gelişimi, Dağılımı, Nitelikleri 2
Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere, Fransa, Japonya
gibi ülkelerin ortak özellikleri arasında gösterilemez?
5.
Kurak iklim bölgelerinin kırsal alanlarında daha çok toplu
yerleşmeler görülür.
Bu alanlarda toplu yerleşmelerin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Doğum oranının düşük olması
B) Tarımda çalışan nüfusun az olması
A) Toprakların tuzlu olması
C) Nüfusun daha çok kentlerde toplanması
B) Platoların yaygın olması
D) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yüksek olması
R
İ
T
C) Kapalı havza özelliği taşıması
E) Nüfus yoğunluklarının az olması
D) Su kaynaklarının belirli alanlarda toplanması
E) Bölgede tarım alanlarının geniş yer kaplaması
2.
K
E
Nüfus, dünya geneline dengesiz bir şekilde dağılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerden biri değildir?
N
R
Ö
A) Sanayi
B) Tarım
D) Ulaşım
3.
6.
A) Almanya
C) Su kaynakları
E) Turizm
D) Fransa
7.
Dünya nüfusu yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmamıştır. Kıtalara ve ülkelere göre nüfus yoğunlukları değişir.
B) Yer şekilleri
D) Su kaynakları
C) Çin
E) İngiltere
Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz
sonuçları arasında yer almaz?
B) İhracatın azalması
C) Yeni iş kollarının ortaya çıkması
C) Tarım
D) Kalkınma hızının düşmesi
E) Bitki örtüsü
E) Demografik yatırımların artması
8.
4.
B) İsviçre
A) İşsizliğini artması
Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun dağılışını etkileyen
doğal etkenlerden biri değildir?
A) İklim
Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin nüfus artış hızının düşük olması farklı bir nedene bağlanabilir?
Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun dağılışını etkileyen
faktörlerden biri değildir?
Avrupa’da 1940 - 1945 yılları arasında meydana gelen
nüfus artışındaki hızlı düşüşün temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer şekillerinin engebeliliği
A) Yurt dışına göç vermesi
B) İklim özellikleri
B) Siyasi baskılar
C) Ulaşım koşulları
C) Etnik hareketler
D) Sanayinin gelişmişliği
D) Aile planlaması çalışmaları
E) Ülkelerin genişliği
E) II. Dünya Savaşı’nın etkisi
04
Nüfusun Gelişimi, Dağılımı, Nitelikleri 2
9.
12.
Dünya nüfusunun dağılışı ile ilgili, aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
Bir ülkede demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması ve değerlendirilmesine nüfus sayımı denir.
Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının yapılma amaçlarından biri değildir?
A) Batı Avrupa’da nüfus seyrektir.
B) Güneydoğu Asya’da nüfus seyrektir.
A) Nüfus yoğunluğunun belirlenmesi
C) Aşağı Nil Havzası’nda nüfus seyrektir.
B) Toplam nüfus miktarının belirlenmesi
D) Ekvatoral bölgede genellikle nüfus yoğundur.
C) Nüfusun yaş yapısının belirlenmesi
E) Orta kuşakta kıyı bölgelerinde nüfus yoğun, iç kesimlerde ise seyrektir.
D) Nüfusun eğitim durumunun belirlenmesi
E) Nüfusun kır kent durumunun belirlenmesi
10.
13.
Aşağıdaki tabloda Jamaika ve Hong Kong’a ait doğal nüfus
artışı ve gerçek nüfus artışı verilmiştir.
Hong Kong
Doðal artýþ
‰ 21
‰ 13
Gerçek artýþ
‰ 12
‰ 33
Bir ülkede toplam nüfus içerisindeki çalışan nüfusa aktif
nüfus denir. Aktif nüfus gelişmiş ülkelerde fazla, az gelişmiş
ülkelerde ise azdır.
K
E
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin aktif nüfusu daha fazladır?
N
R
Ö
A) Dış göç almasıyla
B) Küçük yaşta ölümlerin az olmasıyla
C) Dışarıya göç vermesiyle
A) Libya
Körfez Yayınları
Jamaika
Hong Kong’un doğal nüfus artışının düşük olmasına
karşın gerçek yıllık nüfus artışının daha yüksek olması,
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
B) Hindistan
D) Şili
14.
D) Sağlık hizmetlerinin daha iyi olmasıyla
E) Doğum oranının yüksek olmasıyla
11.
R
İ
T
Bir ülkede doğum oranının fazla, ölüm oranının düşük olması sonucunda doğal nüfus artışı olur.
C) Almanya
E) Azerbaycan
Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen
beşerî faktörlerden biri değildir?
A) Sanayi
B) Ticaret
D) İklim
C) İş olanakları
E) Ulaşım
Dünya nüfusunun alansal dağılışı incelendiğinde tarihî süreç içerisinde değişim gözlenir.
Bu değişimde aşağıdakilerden hangisinin etkili olmadığı söylenebilir?
15.
Aşağıdakilerden hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır?
A) Sanayileşme
A) Verimli arazilerde
B) Ticaretin gelişmesi
B) Akarsu boylarında
C) Turizm faaliyetleri
C) Yağmur ormanlarında
D) Ulaşımın gelişmesi
D) Deniz kıyılarında
E) Kaynak sularının kirlenmesi
E) Orta kuşak ülkelerinde
Test 03 CA
1.C
2.E
3.A
4.D
5.E
6.D
7.A
8.C
9.D
10.A
11.D
12.E
10. SINIF
COĞRAFYA
1.
GENEL
Nüfusun Gelişimi, Dağılımı, Nitelikleri
Göçlerin Neden ve Sonuçları
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin doğal nüfus artışını en az etkiler?
5.
05
Dünya ülkelerini beyin göçü veren ve alan olarak gruplandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi farklı bir grupta yer alır?
A) Ülkenin genişliği
A) Hindistan
B) Savaşlar ve doğal afetler
B) Cezayir
D) Almanya
C) Aile planlamasının yapılması
D) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
2.
I.
Nüfus dağılışı
A) Sanayi gelişmiştir.
III. Yaşlı nüfus
B) Erkek nüfus fazladır.
IV. Genç nüfus
C) Doğum oranı fazladır.
V. Çalışma çağındaki nüfus
N
R
Ö
D) Ulaşım gelişmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri nüfusun yaş yapısı ile ilgili
kavramlardır?
B) III ve IV
D) I, III ve V
3.
Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
K
E
II. Nüfus yoğunluğu
A) I ve V
E) Nijerya
R
İ
T
E) Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi
6.
C) Türkiye
E) Konut ihtiyacı fazladır.
C) II, IV ve V
E) III, IV ve V
7.
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’da nüfus artışını olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçü sonucunda gidilen yerlerden biri değildir?
A) Sibirya
A) Kadının iş hayatına girmesi
B) Çin
D) Irak
C) Afganistan
E) ABD
B) Savaşlar ve iç karışıklıklar
C) Salgın hastalıklar
D) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
E) Eğitim seviyesinin yükselmesi
8.
4.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi protokolüne göre, Yunanistan’daki Türkler ile Türkiye’deki Rumlar yer değiştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülke nüfusunun yaşlı olduğunu kanıtlar?
Bu nüfus mübadelesi protokolü aşağıdaki antlaşmaların hangisinde yer almıştır?
A) Nüfus artış hızının fazla olması
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Kadın nüfus oranının fazla olması
B) Sevr Antlaşması
C) Ortalama yaşam süresinin uzun olması
C) Lozan Antlaşması
D) Tarımla uğraşan nüfus oranının fazla olması
D) Ankara Antlaşması
E) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının küçük olması
E) Büyük Kaynarca Antlaşması
05
Nüfusun Gelişimi, Dağılımı, Nitelikleri Göçlerin Neden ve Sonuçları
9.
13.
İnsanların daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek için
yaşadığı yerden başka bir yere taşınmasına göç denir.
Aşağıdakilerden hangisi, göç alan bir bölgede ortaya
çıkan değişikliklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Orta Asya’dan göç
etmelerinin nedenleri arasında gösterilemez?
A) Salgın hastalıklar
B) Meraların azalması
A) Çarpık kentleşme görülür.
C) İklim değişikliği ve kuraklık
B) Tüketim artar.
D) Türk boyları arasındaki iç çekişmeler
C) Nüfus artar.
E) Zengin maden yataklarına sahip olma isteği
D) Tarım alanları artar.
E) Yeni yerleşim alanları açılır.
14.
Çoğunlukla bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulunabilecek nitelikli elemanların başka ülkelere çalışmak amacıyla göç etmesine beyin göçü denir.
B) Kentlerde konut yetersizliği yaşanması
K
E
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, dünyada en fazla beyin
göçü alır?
C) Kentlerde nüfusun azalması
A) ABD
E) Kırsal nüfusun azalması
B) Çin
D) Kentlerde işsizlik oranının azalması
C) Fas
N
R
Ö
D) Türkiye
11.
R
İ
T
A) Nüfusun dengesiz dağılması
E) Mısır
Körfez Yayınları
10.
Aşağıdakilerden hangisi iç göçlerin sonuçlarından biri
değildir?
15.
Bir ülkenin beyin göçü vermesi o ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Genç nüfuslu olmasıyla
Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerde görülen bir
durumdur?
A) Kültürel çeşitlilik artar.
B) Çevre kirliliği artar.
B) İnsanların kültürel yapısıyla
C) Yeni iş alanları ortaya çıkar.
C) Nüfus sayısının fazla olmasıyla
D) Gecekondulaşma artar.
D) Nüfus yoğunluğunun az olmasıyla
E) Mera ve tarım alanları boş kalır.
E) Eğitim ve teknolojik imkanlarının yetersiz olmasıyla
16.
12.
Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan faktörlerden
biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yeni dünya olarak adlandırılan kıtalara yapılan göçlerin nedenleri arasında gösterilemez?
A) Alt yapı hizmetlerinin yetersizliği
A) Avrupa’da yaşanan siyasi baskılar
B) Tarımda makineleşme
B) İnançlarını yaşama isteği
C) Eğitim imkânlarının yetersizliği
C) Macera duygusu
D) Sulamanın yaygınlaşması
D) Yeni dünyanın zenginlikleri
E) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
E) Salgın hastalıklar
Test 04 CA
1.E
2.E
3.C
4.E
5.D
6.C
7.C
8.E
9.E
10.A
11.E
12.A
13.C
14.D
15.C
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
Aşağıdaki işletmelerden hangisi ikincil faaliyet kolları
arasında yer almaz?
4.
A) Tekstil atölyesi
B) Otomobil fabrikası
–
Tarım yapılmış, hayvanlar evcilleştirilmiştir.
–
Ticaret takas olarak yapılmıştır.
–
Kerpiç evler, köyler oluşturulmuştur ve nüfus artmıştır.
–
Yerleşik hayata geçilmiştir.
Yukarıda sözü edilen olaylar aşağıdaki tarihi çağların
hangisinde meydana gelmiştir?
C) Bankacılık hizmetleri
D) Demir - çelik fabrikası
A) Yeni Çağ
E) Meyve suyu fabrikası
B) Paleolitik Çağ
Birincil ekonomik faaliyet
%32
N
R
Ö
%65
%3
Ýkincil ekonomik faaliyet
5.
Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi birincil ekonomik faaliyetlere örnektir?
A) Mobilyacı
B) Nüfus artış hızı düşüktür.
C) Yaşam standartları yüksektir.
6.
D) İhraç mallarının çoğunu tarım ürünleri oluşturur.
E) Nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışır.
Bir arkeolojik kazı grubu bulundukları yörede ilk insanların
geçim kaynaklarını araştırmaktadır.
Aşağıdaki bulgulardan hangisi, kabataş (paleolitik) döneminde yaşam olduğunu kanıtlar?
A) Kaya oyuklarında ve mağaralarda resimlere rastlanması
B) Otobüs şoförü
D) Doktor
Grafik incelendiğinde, bu ülke için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
3.
İnsanlar, hayatlarını devam ettirebilmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorundadır. Bu amaçla çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunurlar. Bu faaliyetler birincil, ikincil
ve üçüncül ekonomik faaliyetler olmak üzere üçe ayırılır.
ÜçüncüI ekonomik faaliyet
A) Ekonomisi gelişmiştir.
E) Neolitik Çağ
K
E
Aşağıdaki grafikte, bir ülkenin ekonomik faaliyet türleri gösterilmiştir.
C) Kalkolitik Çağ
R
İ
T
D) Mezolitik Çağ
2.
06
Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
E) Balıkçı
Aşağıdaki sektörlerden hangisi üçüncül ekonomik faaliyetlerdendir?
A) Hayvancılık
B) Tarım
D) Turizm
7.
C) Balıkçılık
E) Ormancılık
Kalkolitik çağda (maden çağı) insanların hayat tarzlarında
ve uğraşılarında bir takım değişmeler olmuştur.
Aşağıda verilenlerden hangisi kalkolitik çağın özelliklerinden biri değildir?
A) Geçimlerini avcılıkla sağlamaları
B) Madenlerden yapılmış silahların bulunması
B) Madenleri işlemeleri
C) Kerpiçten yapılmış ev kalıntılarının bulunması
C) Ticari faaliyetlerin yapılması
D) Seramikten yapılmış kap, kacak bulunması
D) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesi
E) Tarım aletlerine ve tarım ürünlerinin kalıntılarına rastlanması
C) Fırıncı
E) Zanaatkârlık faaliyetlerinin yapılması
06
Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler
8.
11.
Ayşe yaz tatili için gittiği ülkede hayvancılık, balıkçılık ve
madencilik gibi ekonomik faaliyetlerin önemli olduğunu
görmüştür.
Gelişmiş ülkelerde ikincil (sanayi) ve üçüncül (hizmetler)
ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı birincil (tarım)
ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranından daha fazladır.
Buna göre, Ayşe’nin gittiği ülke için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
%10
Birincil ekonomik faaliyetler
%22
A) İşsizlik fazladır.
%22
%68
B) Nüfus artış hızı düşüktür.
Ýkincil ekonomik faaliyetler
%68
Üçüncül ekonomik faaliyetler
C) Ortalama insan ömrü uzundur.
D) Sanayi ürünleri ihracatı fazladır.
Yukarıdaki grafikte bir ülkedeki çalışan nüfusun ekonomik
faaliyetlere göre dağılışı verilmiştir.
E) Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir.
Bu ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir?
R
İ
T
A) İtalya
9.
B) Fransa
Bir ülke nüfusunun ekonomik faaliyetlere dağılımı ülkenin
gelişmişliği hakkında bilgi verir.
D) Belçika
Buna göre, birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan
nüfus oranı fazla olan bir ülke için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
K
E
A) Kişi başına düşen gelir fazladır.
12.
B) Eğitim seviyesi yüksektir.
E) Almanya
– Ticari ilişkiler ortaya çıktı.
– Üretim faaliyetleri başladı.
N
R
Ö
D) Tarımda geleneksel yöntemler kullanılır.
E) Ortalama yaşam süresi uzundur.
– Çiftçilik, zanatkârlık gibi meslek grupları ortaya çıktı.
Körfez Yayınları
C) Şehirleşme oranı yüksektir.
10.
C) Mısır
Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Paleolitik
B) Neolitik
D) Mezolitik
C) Kalkolitik
E) İlkel çağ
Aşağıda çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre
dağılışı verilen ülkelerden hangisinin daha gelişmiş olduğu söylenebilir?
Birincil ekonomik faaliyet
Ýkincil ekonomik faaliyet
Üçünçül ekonomik faaliyet
B)
A)
%13
%25
%21
%59
%62
%22
I. Birincil ekonomik faaliyetler
- Tarım
II. İkincil ekonomik faaliyetler
- Sanayi
III. Üçüncül ekonomik faaliyetler - Hizmet
%25
Aşağıda nüfusun sektörlere göre dağılışını gösteren
grafiklerden hangisi Almanya’ya ait olabilir?
%16
%50
A)
D)
C)
B)
I
III
%15
II
I
II
III
III
%65
%15
E)
D)
III
2.E
3.D
I
III
II
%15
1.A
E)
I
%35
%50
Test 05 CA
C)
I
II
%20
%25
%60
13.
4.C
5.D
6.C
7.E
8.C
9.D
10.A
11.E
12.D
13.E
14.C
II
15.E
16.E
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
07
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de dış kuvvetlerin
oluşturduğu yeryüzü şekilleriyle ilgili doğru bir bilgi
değildir?
4.
Aşağıdakilerden hangisi, Ege Bölgesi’nde dağların uzanış doğrultusunun sonuçları arasında gösterilemez?
A) Kıyıda girinti ve çıkıntıların fazla olması
A) Akdeniz bölgesinde kimyasal aşınma etkili olup, karstik
araziler yaygındır.
B) Akarsuların doğu - batı yönünde uzanması
B) Yüksek dağlık bölgelerde erozyon olayı az yaşanır.
C) Kıyıda çöküntü ovalarının yaygın olması
C) Yer şekillerini biçimlendiren en önemli dış kuvvet akarsulardır.
D) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın kolay olması
R
İ
T
E) Denizel iklimin iç kesimlere daha fazla sokulabilmesi
D) Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında dalgalar falez oluşturur.
E) Buzullar daha çok yüksek dağlık bölgelerde etkilidir.
5.
Bitki örtüsünden yoksun kurak ve yarı kurak bölgelerde en
etkili dış kuvvet rüzgârlardır.
K
E
I
2.
Aşağıdaki haritada Türkiye’deki bazı orojenik dağlar gösterilmiştir.
N
R
Ö
Yýldýz Daðlarý
Küre Daðlarý
Canik Daðlarý
Boz Daðlar
Bolkar Daðlarý
II
III
IV
V
Buna göre, yukarıdaki haritada verilen yerlerin hangisinde rüzgârlar daha etkilidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Buna göre, haritada verilen dağlardan hangisi orojenik
kırılmayla oluşmuştur?
A) Küre Dağları
B) Bolkar Dağları
C) Boz Dağlar
D) Canik Dağları
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin yeryüzü şekilleriyle ilgili verilmiş yanlış bir bilgidir?
E) Yıldız Dağları
A) Ortalama yükseltisi fazladır.
B) Yükselti batıdan doğuya doğru artar.
C) Dağlar kuzey ve güneyde kıyıya paralel uzanır.
3.
D) I. jeolojik zamanda oluşan araziler çok yaygındır.
Türkiye’nin dağlık ve engebeli bir ülke olması,
I.
E) Dağlar genelde doğu - batı doğrultusunda uzanır.
tarım alanları,
II. sanayi faaliyetleri,
III. akarsu turizmi,
7.
IV. hidroelektrik enerji üretimi
Aşağıdaki kuvvetlerden hangisinin Türkiye’deki etki
alanı daha dardır?
etmenlerinden hangileri üzerinde olumlu yönde etkili
olmuştur?
A) Akarsular
B) Buzullar
A) I ve II
C) Yer altı suları
D) Rüzgârlar
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
E) Dalgalar
07
Türkiye’nin Yer Şekilleri
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerle
birlikte dış kuvvetler de etkili olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeomorfolojik (fiziki) yapısının bir sonucudur?
A) Bozdağlar
A) Kış mevsiminde cephesel yağışların görülmesi
B) Van Gölü
B) Kuzeyden güneye doğru sıcaklığın artması
C) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülmesi
C) Nevşehir peri bacaları
D) 21 Aralık’ta en uzun gecenin yaşanması
D) Doğu Karadeniz Dağları
E) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
E) Aydın Dağları
13.
9.
Türkiye’deki dağların genelde doğu-batı doğrultusunda uzanması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye’de görülen karstik aşınım şekillleri bir arada verilmiştir?
R
İ
T
A) Lapya - Uvala - Traverten
B) Obruk - Sütun - Düden
A) Ulaşımı
C) Traverten - Dikit - Dolin
B) Tarım ürünlerini
D) Sarkıt - Dikit - Sütun
K
E
C) İklimi
E) Yer altı kaynaklarını
N
R
Ö
10.
Akarsuların taşıdığı malzemeyi deniz içinde biriktirmesiyle
delta ovaları oluşur.
Körfez Yayınları
E) Dolin - Uvala - Lapya
D) Bitki örtüsünü
14.
Aşağıdaki kıyı tiplerindan hangisi, matematik konumundan dolayı Türkiye kıyılarında görülmez?
A)
Di
na
rik
da
ðs
ýra
B)
lar
ý
Aşağıda verilen ovalardan hangisi delta ovası değildir?
A) Çarşamba Ovası
B) Silifke Ovası
C) Harran Ovası
D) Bafra Ovası
C)
Kara
D)
E) Gediz Ovası
11.
E)
Türkiye'deki platolarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karstik platolar daha çok Karadeniz Bölgesi' nde görülür.
15.
B) En yüksek platolar Doğu Anadolu Bölgesi' nde yer alır.
C) İç Anadolu platolarının çoğu Tuz Gölü'nün çevresinde
yer alır.
A) Yatak eğimleri fazladır.
B) Aşındırma güçleri fazladır.
D) İç Anadolu’daki platolarda tarım ve hayvancılık faaliyet
leri fazladır.
C) Denge profiline ulaşmışlardır.
D) Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.
E) Marmara Bölgesi’ndeki platolar deniz seviyesine yakındır.
Test 06 CA
1.C
2.D
3.A
4.E
5.E
Türkiye akarsularının genel özellikleri ile ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
E) Ağız kısımlarında genelde delta ovaları oluşur.
6.D
7.A
8.A
9.D
10.A
11.C
12.B
13.E
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
08
Türkiye’nin İklimi
Aşağıdaki haritada Türkiye’deki iklim tipleri gösterilmiştir.
4.
Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matematik konumu
B) Yükseltisinin fazla olması
C) Topraklarının verimli olması
D) Yeryüzü şekillerinin çeşitli olması
Karadeniz iklimi
Akdeniz iklimi
Karasal iklim
R
İ
T
E) Akarsuların kış mevsiminde daha fazla su taşıması
Haritadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İklimlerin dağılışında yer şekilleri de etkili olmuştur.
B) Karadeniz iklimi sadece Karadeniz Bölgesi’nde görülür.
5.
K
E
C) Güneyden kuzeye doğru iklim karasallaşır.
I
D) Marmara Bölgesi’nin tamamında Akdeniz iklimi görülür.
E) İklim çeşitliliği en fazla olan bölge Karadeniz’dir.
N
R
Ö
2.
II
III
V
VI
IV
Türkiye iklimi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
Yukarıda haritada numaralarla gösterilen yerlerden
hangileri arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farkı,
yalnızca yükselti ile açıklanabilir?
A) Orta kuşakta yer almasının
A) I ile VI
B) Deniz akıntılarının
C) Yükseltinin
B) II ile IV
D) III ile V
C) II ile V
E) IV ile VI
D) Denizlerle çevrili olmasının
E) Gezici basınç merkezlerinin
3.
6.
Aşağıdaki tabloda İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer alan
bazı illerdeki yıllık yağış miktarları verilmiştir.
Ýç Anadolu Yýllýk Yaðýþ
Doðu Anadolu
Yýllýk Yaðýþ
Konya
326 mm
Erzurum
460 mm
Niðde
347 mm
Kars
527 mm
Ankara
367 mm
Van
328 mm
Sivas
411 mm
Iðdýr
260 mm
Rize ve Samsun deniz kıyısında bulunmasına rağmen
Rize’nin yağış miktarının Samsun’dan yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bitki örtüsü
B) Matematik konum
D) Nemlilik
7.
C) Yükselti
E) Buharlaşma
Yıllık yağış miktarlarının az olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu hâlde
ılıman iklim özelliklerinin çok dar bir alanda görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nem oranları yüksektir.
A) Dağların kıyıya yakın, paralel ve yüksek olması
B) Akarsu rejimleri düzenlidir.
B) Ilıman iklim kuşağında yer alması
C) Güneş ışınlarını daha dik açıyla alırlar.
C) Ortalama yükseltisinin fazla olması
D) Çevrelerine göre daha çukurda yer alırlar.
D) Bitki çeşitliliğinin fazla olması
E) Başlangıç paraleline daha uzaktırlar.
E) Yağış miktarının yetersiz olması
08
Türkiye’nin İklimi
8.
11.
Aşağıdakilerden hangisi, matematik konumun iklime
etkisine bir örnek olarak gösterilebilir?
A) Kışın Sinop’un Kayseri’den daha ılık olması
Aşağıdakilerden hangisi, yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisiyle açıklanamaz?
A) Antalya’nın Samsun’dan sıcak olması
B) Karadeniz Bölgesi’nde yağışların fazla olması
B) Türkiye’de kalıcı karların bulunması
C) İç Anadolu Bölgesi’nde yağış miktarının az olması
D) Marmara Bölgesi’nde iklim çeşitliliğinin fazla olması
C) Türkiye’de ortalama sıcaklığın batıdan doğuya doğru
düşmesi
E) Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarında daha tuzlu olması
D) Aynı anda ekilen buğdayın İç Anadolu’da Doğu Anadolu’dan önce olgunlaşması
E) Bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması
9.
I. Türkiye’de ocak ayında sıcaklığın kıyı kesimlerden iç
kesimlere doğru gidildikçe azalması
12.
R
İ
T
Aşağıda oluşum şekilleri verilen yağışlardan hangisi İç
Anadolu Bölgesi’nde ilkbaharda görülür?
II. Sıcaklığın batıdan doğuya doğru azalması
III. Sıcaklığın güneyden kuzeye doğru azalması
A)
III
N
R
Ö
A) Yükselti
Enlem
Karasallık
B) Karasallık Enlem
Yükselti
C) Enlem
Karasallık
Yükselti
D) Karasallık Yükselti
Enlem
E) Yükselti
Enlem
Karasallık
sýcak
soðuk
C)
Körfez Yayınları
II
I
B)
K
E
Yukarıdaki olayların oluşum nedenlerine göre sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Deniz
Deniz
D)
E)
13.
10.
Aşağıdaki yerel rüzgârlardan hangisine esme yönü
yanlış verilmiştir?
III
II
A) Kara yel - kuzeybatıdan
V
I
B) Yıldız - batıdan
IV
Yaðýþ (mm)
300
Sýcaklýk (C°)
30
250
25
200
20
150
15
100
10
50
5
0
A O Þ M N M H TA E E K
Kýþ
Ýlkbahar
Yaz
0
Yaðýþ (mm)
C) Poyraz - kuzeydoğudan
D) Lodos - güneybatıdan
Sýcaklýk (C°)
30
100
E) Sam yeli - güneydoğudan
20
50
10
0
A O Þ M N M H T A E E K
Kýþ
Sonbahar
Ýlkbahar
Yaz
0
Sonbahar
-10
14.
Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilmiş iller sırasıyla
haritada işaretlenmiş yerlerin hangilerinde olabilir?
A) I ile II
B) I ile IV
D) III ile IV
Test 07 CA
1.B
C) II ile III
Sıcaklığın yıl içinde dağılışı bakımından birbirine en
çok benzeyen kent çifti aşağıdakilerden hangi ikisidir?
A) Samsun - Sivas
B) İstanbul - Iğdır
C) Adana - Bolu
D) Kayseri - Kütahya
E) III ile V
2.C
3.E
4.C
5.E
E) Antalya - Rize
6.D
7.B
8.C
9.E
10.C
11.A
12.C
13.E
14.C
15.C
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
İç Anadolu Bölgesi’nde bozkır alanları içindeki dağlarda
adacıklar hâlinde meşe, ardıç ve karaçam ormanlarına
rastlanır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi, bitki örtüsü tahribinde etkili
olan beşerî etkenlerden biri değildir?
A) Yıldırım düşmesi
İç Anadolu Bölgesi’nde ormanların genellikle dağ yamaçlarında görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tarım alanları açma
C) Orman yangınları
D) Hayvan otlatma
A) İnsanların tarla açamaması
R
İ
T
E) Yol yapımı
B) Yağışların daha fazla olması
C) Sıcaklığın daha düşük olması
D) Toprak kalınlığının daha fazla olması
E) Dağ yamaçlarında güneşlenme süresinin uzun olması
6.
2.
K
E
N
R
Ö
B) Menteşe yöresinde makilerin yetiştirilmesi
C) Sivas yöresine meşe fidanlarının dikilmesi
D) Karadeniz kıyılarında ıhlamur fidanlarının dikilmesi
E) Erzurum yöresine zeytin fidanlarının dikilmesi
B) Kayın
7.
III
II
E) Bakırçay
Bir akarsu vadisinin heyelan sonucunda kapanması ile oluşan göllere heyelan set gölleri denir. Türkiye’de bu göllere
en çok Karadeniz Bölgesi’nde rastlanılır.
A) Erçek - Eymir
B) Aynalı - Akyatan
C) Tortum - Sera
D) Nazik - Haçlı
E) Eymir - Balık
8.
Karadeniz Bölgesi’ndeki akarsular incelendiğinde yatak
eğimlerinin fazla olduğu görülür. Buna rağmen bu akarsuların üzerindeki baraj sayısı azdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olabilir?
I
IV
V
C) Küçük Menderes
Aşağıdaki göllerden hangilerinin oluşumu buna örnek
olarak gösterilebilir?
E) Göknar
Türkiye’de büyükbaş hayvancılık genelde çayırların yaygın
olduğu alanlarda gelişmiştir.
B) Büyük Menderes
D) Fırat
C) Kestane
D) Kavak
4.
A) Gediz
Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi geniş yapraklı ağaçlardan biri değildir?
A) Meşe
Debisi ve akış hızı fazla olan akarsularımızın hidroelektrik
potansiyeli de yüksektir.
Buna göre, aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin hidroelektrik potansiyeli daha fazladır?
Türkiye’de ağaçlandırma planlamasının yapıldığı bir
çalışmada aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış
olur?
A) Toros Dağları’na kızılçam fidanlarının dikilmesi
3.
09
Türkiye’nin Toprak, Su ve Bitki Varlığı
A) Ilıman iklim özellikleri görülmesi
B) Heyelan riskinin yüksek olması
Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen alanların
hangisinde bu durum daha belirgindir?
C) Ormanların geniş yer tutması
D) Enerji ihtiyacının az olması
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
E) Baraj yapım maliyetinin yüksek olması
09
Türkiye’nin Toprak, Su ve Bitki Varlığı
9.
13.
Aşağıdakilerden hangisi oluşum yönü ile tektonik göl
özelliği gösterir?
A) Salda
B) Nemrut
D) Manyas
Çernozyom toprakları verimli topraklardır. Türkiye’de Erzurum - Kars yöresinde görülmektedir.
Erzurum - Kars yöresinde bu topraklar bulunmasına
rağmen bu alanlarda tarımsal verimliliğin düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
C) Erçek
E) Tortum
A) Buharlaşmanın az olması
B) Yaz yağışlarının fazla olması
10.
Türkiye’de gayzerlerin görülmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
C) Jeolojik yapının tarımı engellemesi
A) Fay hattının fazla olması
E) Sıcaklığın düşük ve yaz süresinin kısa olması
D) Hayvancılığa daha çok önem verilmesi
B) Sıcak su kaynaklarının ülke geneline yayılması
C) Tektonik hareketlerin az olması
14.
D) Aktif volkanik dağların olmaması
E) Kıta hareketlerinin durması
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki endemik bitkilerden biri değildir?
A) Sığla ağacı
B) Kasnak meşesi
C) Kızılçam
K
E
D) Datça hurması
E) Kazdağı göknarı
İklim ve bitki örtüsü şartlarına göre oluşmuş, tüm horizonların görüldüğü topraklara zonal topraklar denir.
C) Doğu Karadeniz kıyılarında
D) Çukurova’da
E) Çatalca Yarımadası’nda
12.
Maki bitki örtüsü lavanta, zakkum, zeytin, kocayemiş gibi
türlerden oluşan kısa boylu, bodur ağaç ya da çalılardan
oluşur.
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinde maki bitki
türleri görülmesi beklenmez?
A) Manisa
C) Afyon
D) Muğla
Aşağıdaki grafikte Türkiye’deki bir akarsuyun akım düzeni
gösterilmiştir.
16.
E) Hatay
Türkiye’de iklime bağlı olarak bitki örtüsü de değişmektedir.
metre
3000
Akým
(m3/sn)
250
200
2000
150
1000
100
Giresun
Yýldýz
Daðlarý
Daðlarý
Kelkit
Kuzeydoðu
vadisi
III
Aladaðlar
Güneybatý
Uzunyayla
II
I
0
50
0
B) Bursa
Buna göre, yukarıdaki merkezlerde görülen bitki örtüsü
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A O Þ M N M H T A E E K
Buna göre, bu akarsu için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
I
II
III
A) Rejimi düzensizdir.
A) Maki
Step
Çayır
B) Yıl içindeki akım değişimi fazladır.
B) Çayır
Orman
Maki
C) Kar ve buz erimeleri ile beslenir.
C) Step
Maki
Orman
D) Doğu - batı yönünde akış gösterir.
D) Maki
Çayır
Orman
E) Akarsudan yıl boyunca sulama için yaralanılmaz.
E) Çayır
Maki
Orman
Test 08 CA
1.A
2.B
3.D
4.D
Mersin
B) Güney Marmara’da
15.
Sivas
N
R
Ö
A) Menteşe Yöresi’nde
Körfez Yayınları
Aşağıdaki yerlerden hangisinde zonal toprak görülmesi beklenmez?
Giresun
11.
5.A
6.C
7.A
8.E
9.D
10.E
11.A
12.E
13.B
14.D
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
10
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç 1
Türkiye’nin kıyı bölgelerinden iç kesimlere doğru gidildikçe
nüfus yoğunluğu genel olarak azalmaktadır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden
biri değildir?
Aşağıdaki şehirlerden hangisinde, yağışlar yeterli olmasına karşın, yeryüzü şekillerinin engebeli olması nedeniyle nüfus yoğunluğu azdır?
A) Trabzon
A) Ulaşımın zorlaşması
B) Ankara
D) Şanlıurfa
C) Konya
E) Muğla
B) Karasallığın artması
R
İ
T
C) Yer altı kaynaklarının azalması
D) Sıcaklığın azalması
6.
E) Yer şekillerinin engebeliliğinin artması
2.
K
E
N
R
Ö
B) Tarım alanlarının küçük ve parçalı olması
C) Tarımda makine kullanımının az olması
D) Ulaşımın kolay ve gelişmiş olması
E) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması
3.
A) Çiftlik
D) Mezra
7.
B) Mahalle
D) Divan
E) Divan
Sanayi faaliyetleri çeşitli, ulaşım olanakları fazla ve nüfus yoğunluğu yüksek olan bir bölge için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
C) Okur - yazar oranı fazladır.
D) Deniz kıyısında yer alır.
E) Çiftlik
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
C) Köy
B) Nitelikli işgücü ihtiyacı fazladır.
C) Mezra
Türkiye’de nüfusun yaş gruplarına göre dağılışına bakıldığında 0-14 yaş arası nüfus oranının son yıllarda azaldığı
görülmektedir.
B) Mahalle
A) Şehirleşme oranı yüksektir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sürekli köyaltı
yerleşmelerinden biri değildir?
A) Yayla
4.
Yukarıda tanımı verilen yerleşme tipi aşağıdakilerden
hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi dağınık yerleşmelerin görüldüğü bölgelerin bir özelliği değildir?
A) Yer şekillerinin engebeli olması
1924 yılında çıkarılan 442 sayılı kanuna göre cami, okul,
otlak, orman gibi malları bulunan ve toplu veya dağınık oturan insanların bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte oluşturdukları yerleşmelerdir.
E) Hizmet sektörü gelişmiştir.
8.
Marmara Bölgesi’nde erkek nüfus oranının fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfus yoğunluğunun artmasıyla
A) İşsizlik oranının fazla olması
B) Şehir nüfus oranının artmasıyla
B) Diğer bölgelerden göç alması
C) Nüfus miktarının artmasıyla
C) Çeşitli iş kollarının bulunması
D) İşsizlik oranının yüksek olmasıyla
D) Trafik kazalarının fazla olması
E) Doğum oranlarının azalmasıyla
E) Eğitim kurumlarının yaygın olması
10
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç 1
9.
13.
Türkiye’nin kırsal kesimlerinde konut yapımında kullanılan
malzeme genelikle doğal çevrenin özelliklerine göre değişir.
Kentlerin nüfus artışlarında etkili olan ekonomik etkinlikler
farklılık gösterir.
Aşağıdaki, kentlerin hangisindeki nüfus artışı Marmaris’teki nüfus artışıyla aynı nedene bağlanabilir?
1
A) Bodrum
D) Karabük
2
3
B) Turgutlu
4
C) Seydişehir
E) Ödemiş
5
Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen yerlerden
hangisinde ahşap konutlar daha yaygındır?
14.
I.
Grup: Çiftlik, Mezra, Divan, Mahalle
II. Grup: Oba, Dam, Yayla, Ağıl, Kom
A) 1
10.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
R
İ
T
Yukarıda Türkiye’deki köyaltı yerleşmeleri bir özelliğe göre
iki gruba ayrılmıştır.
Türkiye’de köyaltı yerleşmelerinin bu şekilde gruplara
ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır?
Aşağıdaki illerden hangisinde yaz nüfusu kış nüfusundan daha fazladır?
A) Denize göre konumları
A) Konya
B) Ankara
D) Muğla
K
E
C) Kayseri
E) Diyarbakır
B) Geçici veya sürekli olma durumları
C) İklim özellikleri
D) Konutlarda kullanılan malzeme
Aşağıdaki şekillerde iki farklı yörenin kırsal yerleşmeleri
gösterilmiştir.
E) Yer şekilleri özellikleri
Körfez Yayınları
N
R
Ö
11.
15.
I.
Nüfusun eğitim durumu
II. Nüfus yoğunluğu
III. Nüfus miktarı
IV. Nüfusun iş kollarına dağılımı
Buna göre, kırsal yerleşmelerin toplu ya da dağınık olmasında etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye nüfusunun yapısı hakkında bilgi vermez?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
A) Karasallık - Denizellik
D) II ve IV
E) III ve IV
B) İklim - Yer şekilleri
C) Yer şekilleri - Sıcaklık
D) Arazi yapısı - Bitki örtüsü
E) Bitki örtüsü - Akarsu
12.
16.
Türkiye’de bölgeler ve yöreler arasındaki nüfus dağılışında
farklılıklar görülmesinde fiziki ve beşerî faktörler etkilidir.
İklim koşulları ve çevrede bulunan malzemenin kırsal
kesimdeki konut yapımında etkili olduğu bilindiğine
göre aşağıda verilen bölge - mesken tipi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Karadeniz Bölgesi - ahşap
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörlerden biridir?
B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi - ahşap
A) Dağların uzanışı
D) Akdeniz Bölgesi - taş
B) Yağış
D) Su kaynakları
Test 09 CA
1.B
2.E
C) İç Anadolu Bölgesi - kerpiç
C) Tarım
E) Doğu Anadolu Bölgesi - taş
E) Bitki örtüsü
3.E
4.C
5,A
6.D
7.C
8.E
9.D
10.D
11.D
12.D
13.E
14.C
15.C
16.A
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin sonucunda ortaya
çıkan olumsuz sonuçlardan biri değildir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente olan göçlerin nedenlerinden biri değildir?
A) Şehirlerde alt yapı sorunlarının artması
A) Tarım arazilerinin yetersiz olması
B) Şehirlerde işsizliğin artması
B) Sağlık imkânlarının yetersiz olması
C) Nüfus artış hızının azalması
C) Tarımda zirai mücadele yapılması
D) Göç veren ailelerin bölünmesi
D) Tarım alanlarının verimsizleşmesi
E) Şehirlerde sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması
E) Eğitim ve sosyal hizmetlerin yetersiz olması
N
R
Ö
B) Nadas uygulamasını yaygınlaştırmak
C) Ahır hayvancılığını geliştirmek
D) İntansif tarım metodunu yaygınlaştırmak
E) Eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
R
İ
T
K
E
Aşağıda verilenlerden hangisi kırsal alanlardan kentlere göçü önlemek için yapılması gereken çalışmalardan biri değildir?
A) Sulamayı yaygınlaştırmak
3.
11
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç 2
Aşağıdaki bölüm ya da yörelerden hangisinde, nüfusun seyrek olmasının nedeni diğerlerinden farklıdır?
A) Yıldız Dağları
B) Menteşe Yöresi
C) Yukarı Kızılırmak
D) Hakkâri Yöresi
6.
Beyin göçü, iyi eğitim görmüş, nitelikli ve alanında yetişmiş
bireylerin başka ülkeye göç edip yerleşmesidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenlerinden biri değildir?
A) Elde edilen gelirin düşük olması
B) Nüfus artış hızının yüksek olması
C) Alanında iş imkânlarının daha kısıtlı olması
D) Verimli çalışma koşullarından yoksun olması
E) Araştırma - geliştirme imkanlarının yetersiz olması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun belirli
alanlarda toplanmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Sanayinin bu alanlarda toplanması
B) Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
E) Tuz Gölü çevresi
C) İş imkânlarının bu alanlarda fazla olması
D) Ticari etkinliğin bu alanlarda fazla olması
E) Bu alanlarda tarımsal verimliliğin daha fazla olması
4.
Türkiye’nin 2000 yılı nüfus pramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yaşlı nüfus sayısına
B) Kadın ve erkek nüfus oranlarına
C) Nüfusun yoğunluğu ve dağılışına
D) Çalışma çağındaki nüfus sayısına
E) Hangi yaş grubunun daha fazla olduğuna
8.
Genel olarak gelişmiş ülkeler göç alırken, az gelişmiş ülkeler göç verir.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi ülke dışından
daha fazla dış göç alır?
A) Irak
B) Hindistan
D) İsviçre
C) Brezilya
E) Türkiye
11
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç 2
9.
12.
Aşağıda bazı illerin 1990 ve 2000 yıllarındaki nüfus miktarları verilmiştir.
Ýller
1990 yýlý nüfusu
Tunceli
133 584
93 584
Muðla
562 809
715 328
Antalya
1 132 211
1 719 751
Kýrþehir
256 684
253 239
2 694 770
3 370 866
Ýzmir
2000 yýlý nüfusu
Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerin, göç verme
nedenlerinden biridir?
A) İş olanaklarının fazlalığı
B) Sağlık hizmetlerinin yeterli olması
C) Tarım alanlarının küçük parçalı olması
D) Tarım ürünü çeşidinin fazla olması
E) Ekonomik faaliyet çeşidinin fazla olması
Bu tablo incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Nüfus miktarı en fazla artan il İzmir’dir.
13.
B) Nüfus miktarı en fazla azalan il Tunceli’dir.
C) 2000 yılında en az nüfusa sahip il Tunceli’dir.
Türkiye’de genel olarak sanayinin geliştiği yerlerde kentsel
nüfus oranı fazladır.
R
İ
T
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinde kentsel nüfus
oranının en az olduğu söylenebilir?
D) Nüfusu en yüksek oranda artan il Antalya’dır.
E) Muğla ilinin nüfus artış miktarı Antalya’dan fazladır.
A) İzmir
B) Antalya
D) Bursa
N
R
Ö
A) Tarımsal yatırıma önem verilmesi
B) Kırsal kesimden kentlere olan göçün teşvik edilmesi
C) Doğum kontrolü ve aile planlaması yapılarak nüfus
artış hızının düşürülmesi
D) Eğitim süresinin kısaltılması
E) Yurt dışı eğitiminin teşvik edilmesi
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir?
A) Vergi gelirlerinin artması
B) İthalatın artması
C) İç göçün artması
D) Tüketimin artması
E) Kişi başına düşen ulusal gelirin azalması
15.
Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin 2000 yılı verilerine göre nüfusunun yaş gruplarına göre dağılışı gösterilmiştir.
Yaþ
gruplarý
65 +
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4
Doğum oranının yüksek, nüfus artış oranının düşük olduğu
yerler sanayi bakımından gelişmemiştir.
Nüfus Artýþ Oraný
Doðum Oraný
‰
6
5
4
Kadýn
Erkek
0
3
1
II
I
III
IV
3
4
B) Son yıllarda nüfus artış hızı azalmaktadır.
C) Toplam nüfusu 60 milyondan fazladır.
söylenebilir?
Test 10 CA
2
milyon kiþi
A) Aritmetik nüfus yoğunluğu azalmaktadır.
V
Buna göre, yukarıda nüfus artış oranı ile doğum oranı
verilen merkezlerin hangisinin daha çok sanayileştiği
A) I
1
Bu nüfus pramidine göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
2
0
E) Artvin
K
E
14.
Ulusal gelir içindeki demografik yatırımlara ayrılan payın azalması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması
gerekir?
Körfez Yayınları
10.
C) İstanbul
D) 15 - 19 yaş grubundaki nüfus sayısı en fazladır.
B) II
1.C
C) III
2.D
3.A
D) IV
4.E
5.E
E) Yaşlı nüfus içinde kadın nüfus sayısı daha fazladır.
E) V
6.C
7.D
8.B
9.A
10.D
11.B
12.C
13.A
14.B
15.C
16.B
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
5.
İş imkânlarının fazla olduğu yerler sürekli göç alır.
11
,4
Aşağıdaki grafikte Türkiye’de nüfusun 1980 ve 2000 yıllarında iş kollarına göre dağılımı verilmiştir.
B) Rize
C) Artvin
D) Tunceli
Hizmet
% 28
%59,9
3
13,
%
Tarým
%
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisi iş imkânlarına
bağlı sürekli göç alır?
A) Çorum
12
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç 3
% 38,1
Sanayi
E) Bursa
%48,4
Diðer
1980
2000
R
İ
T
Bu grafiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
2.
A) Sanayide çalışanların oranı artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de doğum oranının
fazla olduğunu kanıtlamaz?
B) Tarımda çalışanların sayısı azalmıştır.
K
E
C) Hizmet sektöründe çalışanların oranı artmıştır.
A) Genç nüfusun fazla olması
D) Çalışan nüfus oranı hizmetler sektöründe en fazla artmıştır.
B) Konut ihtiyacının artması
C) Yaşlı nüfusun fazla olması
E) Tarımda çalışanların oranı diğer iş kollarından fazladır.
D) Kişi başına düşen ulusal gelirin azalması
N
R
Ö
E) Eğitim ve sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması
3.
6.
Türkiye’de yerleşme ve nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
A) Sanayi
B) Nüfus artış hızı sürekli artmıştır.
C) Kentsel nüfus oranı artmıştır.
D) Ortalama yaşam süresi uzamıştır.
E) Nüfusun eğitim düzeyi yükselmiştir.
C) Bitki örtüsü
D) Turizm
Türkiye’nin 1927 ile 2000 yılları arasındaki nüfusu için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfus sayısı sürekli artmıştır.
B) İklim
7.
E) Tarım
Aşağıdaki grafikte, 1975 ile 2000 yılları arasındaki kentli
nüfus içindeki kadın ve erkek nüfus oranları gösterilmiştir.
%
Erkek
70
Kadýn
60
50
40
30
20
10
0
4.
I.
1975
1980
1985
Yýllar
1990
2000
Yıldız Dağları Bölümü
Yalnızca yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, kentsel nüfus için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
II. Teke Yöresi
III. Hakkâri Yöresi
A) Erkek nüfus oranında azalma olmuştur.
IV. Taşeli Platosu
B) Kadın nüfus oranı 1975 yılında en azdır.
Yukarıdaki yörelerin hangilerinin nüfus yoğunluğunun
az olması arazi yapılarının karstik olmasıyla daha çok
ilgilidir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
C) Kadın ve erkek nüfus oranları 2000 yılında birbirine en
yakındır.
D) Yıllara göre kadın ve erkek nüfus oranları sürekli azalmıştır.
E) Erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır.
12
Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç 3
8.
11.
Aşağıdaki tabloda 1950 ile 2000 yılları arasında Türkiye’nin
ve İstanbul’un toplam nüfusları ile İstanbul nüfusunun Türkiye toplam nüfusuna oranı verilmiştir.
Yýllar
Ülke nüfusu
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1997
2000
20 947 188
24 064 763
27 754 820
31 391 421
35 605 176
40 347 719
44 736 957
50 664 458
56 473 035
62 865 574
67 803 927
Türkiye’de dağların kıyıya paralel uzandığı yerlere göre,
dağların kıyıya dik uzandığı yerler daha fazla nüfuslanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı doğrular?
Ýstanbul’un
Ýstanbul nüfusu ülke nüfusuna
oraný (%)
1 166 477
5,57
1 533 822
6,37
1 882 092
6,78
2 293 823
7,31
3 019 032
8,48
3 904 588
9,68
4 741 890
10,60
5 842 985
11,53
7 195 773
12,74
9 061 096
14,69
10 018 735
14,78
A) Trabzon’un nüfusunun Aydın’ın nüfusundan daha fazla
olması
B) Ordu’nun nüfusunun Muğla’nın nüfusundan daha fazla
olması
C) İstanbul’un nüfusunun Ankara’nın nüfusundan daha
fazla olması
D) İzmir’in nüfusunun Trabzon’un nüfusundan daha fazla
olması
E) Samsun’un nüfusunun Afyonkarahisar’ın nüfusundan
daha fazla olması
R
İ
T
Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ülke nüfusu sürekli artmıştır.
B) İstanbul’un ülke nüfusuna oranı sürekli artmıştır.
K
E
12.
C) 1950 ile 1980 yılları arasında İstanbul’un ülke nüfusuna
oranı iki kattan az artmıştır.
D) Ülke nüfusunun artış miktarı İstanbul nüfusunun artış
miktarından daha fazladır .
9.
B) Mersin
D) Balıkesir
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de hızlı nüfus artışının sonuçları arasında gösterilemez?
A) İç göçlerin artması
10.
A) Elazığ
Körfez Yayınları
N
R
Ö
E) İstanbul nüfusunun artış hızında doğum oranlarının
yüksek olması daha fazla etkili olmuştur.
Aşağıdaki illerden hangisi yer altı kaynakları fazla olmasına rağmen dışarıya göç verir?
C) Muğla
E) Nevşehir
Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente doğru olan göçlerin sonuçlarından biri değildir?
A) Kültürel çatışma
B) Ulusal gelirin azalması
B) Alt yapı yetersizliği
C) Bağımlı nüfusun azalması
C) Kırsal nüfusun azalması
D) Konut sıkıntısının yaşanması
D) Toprakların miras yoluyla parçalanması
E) Çevre sorunlarının artması
E) Tarım topraklarının terk edilmesi
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’nin 1927
ile 2000 yılları arasındaki nüfusuyla ilgili yanlış bir bilgi
verilmiştir?
14.
Nüfus artışını etkileyen birçok faktör vardır.
A) Kentsel nüfus sürekli artmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfus artışını olumsuz etkiler?
B) Ortalama yaşam süresi uzamaktadır.
A) Çocuk ölümlerinin azalması
C) Son yıllarda nüfus artış hızı azalmaktadır.
B) Salgın hastalıkların engellenmesi
D) Nüfus artış hızının düştüğü yıllarda nüfus sayısı da
azalmıştır.
C) Ortalama yaşam süresinin uzaması
D) Eğitim ve kültürel seviyenin artması
E) 2000 yılındaki kırsal nüfus, 1927 yılındaki kırsal nüfusdan fazladır.
Test 11 CA
1.C
2.B
3.E
4.C
5.C
6.B
E) Sağlık ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi
7.B
8.D
9.E
10.C
11.B
12.C
13.E
14.A
15.A
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
13
Coğrafi Keşifler Ulaşım Yolları İletişim
Aşağıda verilen kanal ve boğazlardan hangisinin dünya deniz ticaretindeki önemi daha azdır?
5.
Aşağıdaki denizcilerden hangisi ilk kez Hindistan’a
ulaşmıştır?
A) Panama Kanalı
B) Süveyş Kanalı
A) Bartelmi Diaz
C) Bering Boğazı
D) Cebelitarık Boğazı
B) Vasco dö Gama
E) İstanbul Boğazı
C) Del Kano
D) Kristof Kolomb
R
İ
T
E) Macellan
2.
Aşağıdaki ulaşım yollarından hangisinin taşıma maliyeti en yüksektir?
6.
A) Deniz yolu
B) Demir yolu
D) Hava yolu
E) Boru hatları
A) ABD’de demir yolunun en yoğun olduğu bölgeler
sanayinin geliştiği bölgelerdir.
N
R
Ö
3.
Aşağıda demir yolu ulaşımıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
K
E
C) Kara yolu
B) Avrupa’nın güneyinde Alp Dağları’ndan dolayı demir
yolu ağı seyrekleşmiştir.
C) Afrikanın orta kısımlarında demir yolu daha fazla gelişmiştir.
15. yüzyılın sonlarında başlayıp 16. yüzyılın sonlarına
kadar devam eden coğrafi keşiflerin sonucunda,
I. ipek ve Baharat yollarının öneminin artması,
II. Amerika Kıtası’nın keşfi,
III. yeni ticaret yollarının bulunması,
IV. pusulanın icat edilmesi
D) Japonya demir yolu ulaşımının en fazla geliştiği ülkelerden biridir.
E) Avrupa’nın demir yolları, yerleşim alanları ile sanayi ve
ticaret merkezleri arasına inşa edilmiştir.
gibi olaylardan hangileri gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) II ve III
C) I ve IV
7.
E) III ve IV
I. Dünya’da kapakları olmayan en uzun kanaldır.
II. Emniyetli olduğu için gece ve gündüz geçiş yapılabilmektedir.
III. Akdeniz’i Atlas Okyanusu’na bağlar
IV. Deniz seviyesinden 28 metre yukarıdadır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Süveyş Kanalı’na ait
değildir?
4.
5
A) I ve II
2
D) II ve IV
4
1
B) I ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
3
Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisi Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla önemini kaybetmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
8.
Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan boğaz
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebelitarık
D) Bering
B) Macellan
C) Hürmüz
E) Malakka
13
Coğrafi Keşifler Ulaşım Yolları İletişim
9.
13.
Orta Amerika’nın dar bir kesiminde Pasifik ve Atlantik okyanuslarını deniz ulaşımı açısından biribirine bağlar.
Yukarıdaki özelliği verilen su yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panama Kanalı
B) Süveyş Kanalı
C) Cebelitarık Boğazı
D) Bering Boğazı
Coğrafi keşiflerle beraber önemi azalan Akdeniz, bu kanalın açılması ile birlikte tekrar önemli bir ticaret denizi hâline
gelmiştir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen kanal aşağıdakilerden
hangisidir?
E) Kiel Kanalı
A) Panama Kanalı
B) Süveyş Kanalı
C) Korint Kanalı
D) Cebelitarık Boğazı
E) Çanakkale Boğazı
10.
Aşağıdaki kişilerden hangisi önemli coğrafi keşiflerde
bulunmamıştır?
A) Bartelmi Diaz
B) Kristof Kolomb
C) Macellan
D) Vasco Dö Gama
14.
Aşağıdaki su yollarından hangisi doğal oluşumlu bir
su yoludur?
K
E
A) Süveyş
E) Marko Polo
N
R
Ö
İnsanlar arasında iletişim ilk insandan günümüze kadar var
olan bir gereksinimdir. Bu gereksinim değişmediği hâlde
iletişimin şekli değişmektedir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) İnsan ihtiyaçlarının farklılaşması
B) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin artması
12.
Körfez Yayınları
D) Kiel
11.
R
İ
T
Deniz veya okyanus gibi büyük su kütlelerini birbirine bağlayan su yollarına boğaz ya da kanal adı verilir.
15.
B) Cebelitarık
C) Korint
E) Panama
Aşağıda bazı yerleri birbirine bağlayan kanal ya da boğazlar verilmiştir.
Hangi kanal ya da boğaz ile bağladığı yerler yanlış verilmiştir?
A) Panama - Pasifik ile Atlantik okyanuslarını
B) Süveyş - Kızıldeniz ile Akdeniz’i
- Karadeniz ile Kızıldeniz’i
C) İnsanların çok geniş alanlara dağılması
C) İstanbul Boğazı
D) Nüfusun kalabalıklaşması
D) Cebeli Tarık Boğazı - Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu
E) Yerleşik hayatın yaygınlaşması
E) Hürmüz Boğazı - Basra Körfezi ile Hint Okyanusu’nu
16.
Aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Türkiye’nin Dünya
ticaretindeki önemini artırmıştır?
Aşağıdakilerden hangisinin, iki yakası arasında bir
günlük zaman farkı vardır?
A) Akdeniz’e kıyısı olması
A) Panama Kanalı
B) Kafkas ülkelerine komşu olması
B) Süveyş Kanalı
C) Bazı eski medeniyetlerin beşiği olması
C) İstanbul Boğazı
D) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
D) Cebelitarık Boğazı
E) Ortadoğu ülkelerine yakın olması
E) Bering Boğazı
Test 12 CA
1.E
2.C
3.B
4.D
5.B
6.C
7.D
8.E
9.C
10.D
11.D
12.A
13.D
14.D
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
14
Doğal Afetler
Aşağıdakilerden hangisi, erozyona karşı alınabilecek
önlemlerden biri değildir?
4.
Tropikal bölgede sık sık olağanüstü hava olayları görülmektedir.
Buna göre, olağanüstü hava olaylarının tropikal bölgede yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Eğimli yamaçlarda ağaçlandırma ve teraslama yapılması
B) Tarlaların eğime dik sürülmesi
C) Orman yangınlarının ve kaçak kesimlerin önlenmesi
A) Tropikal bölgede basıncın aniden değişmesiyle
D) Mera hayvancılığının yerine besiciliğin yapılması
B) Sıcaklık değişiminin fazla olmamasıyla
E) Otlakların tarım alanına dünüştürülmesi
C) Çizgisel hızın tropikal bölgede fazla olmasıyla
R
İ
T
D) Gün uzunluğunun fazla değişmemesiyle
E) Basınç değişimlerinin az ve yavaş olmasıyla
2.
K
E
İngiltere’de zaman zaman rüzgârların yıkıcı etkileri görülse
de fırtına, kasırga ve hortum gibi tropikal rüzgârlar etkili
olmaz.
N
R
Ö
5.
Buna göre, İngiltere’de fırtına, kasırga, hortum gibi tropikal rüzgârların etkili olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere’nin orta kuşakta yer alması
B) Nemli iklim özelliklerinin görülmesi
C) Yatay ve dikey hava akımlarının oluşması
D) Ani sıcaklık değişikliklerinin olması
A) Krakatua
D) Erciyes
6.
B) Vezüv
C) Kilauea
E) Etna
Bir yerde etkili olan doğal afetlerle o yerin coğrafi özellikleri
arasında sıkı bir ilişki vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun düşmez?
E) Avrupaya yakın bir ada ülkesi olması
3.
M.S 79 yılında patlayarak İtalya’nın Pompei şehrini kızgın küller altında bırakan yanardağ aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Depremlerin fay hatları boyunca görülmesi
B) Fırtınaların yüksek ve ani basınç farklarıyla oluşması
C) Orman yangınlarının yaz mevsimi kurak ve sıcak geçen bölgelerde görülmesi
D) Küresel ısınma ile kuraklığın etkisinin artması
I. Hızı saatle 63 km’den fazla olan rüzgârlardır.
E) Çığların yüksek dağlık arazilerdeki kar yağışlarıyla meydana gelmesi
II. Hızı saatle 120 km’yi geçen rüzgârlardır.
III. Hızlı bir şekilde dönen hava kolonlarının bulunduğu fırtına sistemleridir.
Yukarıda tanımları verilen rüzgârların isimleri, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
I
II
III
7.
Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda sel felaketlerinin
artış göstermesinin nedenleri arasında gösterilemez?
A) Kasırga
Fırtına
Hortum
A) Doğal bitki örtüsünün hızla yok olması
B) Hortum
Kasırga
Fırtına
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) Tayfun
Siklon
Kasırga
C) Yağış rejimelerinde ani değişimler olması
D) Fırtına
Kasırga
Hortum
D) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz olması
E) Siklon
Hortum
Tayfun
E) Küresel ısınmayla birlikte doğal dengenin bozulması
14
Doğal Afetler
8.
12.
Deprem anında ve sonrasında farklı olaylar gerçekleşir.
Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) Ekolojik dengenin bozulması
A) Tsunamilerin oluşması
B) Tarımsal üretimin azalması
B) Heyelanlar meydana gelmesi
C) Göçlerin başlaması
C) Yeni fay hatlarının ortaya çıkması
D) Deltaların oluşması
D) Yeni toprak türlerinin oluşması
E) Kıtlık ve açlık tehlikesinin belirmesi
E) Yeni sıcak su kaynakları ortaya çıkması
13.
9.
Dünyanın çeşitli bölgelerin yaşanan doğal afetler farklılık
gösterir. Bazı doğal afetler belirli alanlarda görülürken bazıları daha geniş alanlarda görülür.
K
E
N
R
Ö
C) Bangladeş’in deniz seviyesine yakın olması
E) Çığ
D) Yerleşim alanlarının akarsu kenarlarına kurulması
E) Yazların yağışlı, kışların kurak geçmesi
14.
Kıtaların yağış miktarı ve yükselti ortalaması dikkate
alındığında, aşağıdakilerden hangisinde sel ve heyelan
riski en yüksektir?
A) Asya
B) Avrupa
D) Amerika
11.
B) Orman alanlarının tahrip edilmiş olması
C) Tayfun
D) Sel - taşkın
10.
A) Muson yağışlarını şiddetli olması
Körfez Yayınları
B) Tsunami
B) Kuraklık
C) Afrika
C) Kıvrım dağ oluşumu
E) Antarktika
D) Sel ve taşkınlar
E) Deprem
15.
III. İnsanların başka şehirlere göç etmesi
IV. Temel gıda maddelerinnin temininde zorluklar
A) Jeotermal enerjinin ortaya çıkması
V. İnsanların ruhsal ve psikolojik zarar görmesi
B) İklim değişikliklerinin olması
Yukarıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinin nedenidir?
C) Termal kaynakların oluşması
D) Bir çok metalik madenin oluşması
A) I
E) Verimli tarım alanlarının meydana gelmesi
2.D
3.D
I. Heyelan
II. Deprem
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi volkanların yararlarından biri değildir?
1.C
Aşağıdakilerden hangisi, insanları ve doğal çevreyi etkileyen doğal afetlerden biri değildir?
A) Volkanik dağ oluşumu
Volkanizma faaliyetlerinin çevreye verdiği zararları yanında
bazı yararları da vardır.
Test 13 CA
R
İ
T
1998 yılında Bangladeş’te büyük bir sel felaketi yaşanmış
can ve mal kayıpları meydana gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Bangladeş’te yaşanan bu sel
felaketinin nedenleri arasında gösterilemez?
Buna göre, Güneydoğu Asya’nın coğrafi özellikleri göz
önüne alındığında burada bulunan ülkelerde aşağıdaki
doğal afetlerden hangisinin daha az görülmesi beklenir?
A) Deprem
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerde toprak erozyonunun
başlaması ile ortaya çıkabilecek sorunlar arasında gösterilemez?
4.C
5.B
6.C
7.E
8.C
9.A
B) II
10.E
11.B
C) III
12.D
13.B
D) IV
14.B
15.C
E) V
16.E
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
15
Genel Tekrar 1
Beslenme alanı geniş ve boyu uzun olan akarsular birden
fazla kaynakla beslenmektedir. Bu akarsulara karma rejimli
akarsular denir.
5.
Levha hareketleri sonucunda yer kabuğu çeşitli yerlerinden
kırılır. Kırılan kısımlardan magmanın yüzeye çıkması sonucu volkanik arazi ve dağlar oluşur.
Buna göre, aşağıdaki akarsulardan hangisi karma rejimli akarsulara örnek olabilir?
Buna göre, Türkiye’de oluşan volkanik sahalar hangi
levhaların hareketi ile ortaya çıkmıştır?
A) Gediz
A) Hindistan – Avustralya
B) Avrasya – Arap
C) Avrasya – Pasifik
D) Afrika – Arap
B) Bartın
C) Bakırçay
D) Kızılırmak
E) Çoruh
R
İ
T
E) Kuzey Amerika – Avrasya
2.
Kayaçlar sıcaklık ve basınç altında başkalaşım geçirerek
yeni türlere dönüşürler.
Sıcak su kaynakları ile fay hatlarının dağılışı arasında paralellik bulunmaktadır.
K
E
Aşağıdaki kayaç ve başkalaştığında oluşan tür eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde sıcak su
kaynakları bulunmaz?
A) Granit - Andezit
A) Amerika’nın batı kıyılarında
N
R
Ö
B) Kömür - Altın
C) Bazalt - Kuvarsit
D) Kil taşı - Çakıl taşı
E) Kalker - Mermer
3.
6.
Kanada, Finlandiya, Norveç gibi ülkelerde buzul göllerinin daha yaygın olması, bu ülkelerin hangi bakımdan
benzer olmasından kaynaklanmaktadır?
A) Yüz ölçüm
C) Bitki örtüsü
B) Güney Avrupa’da
C) Avusturalya’nın iç kesimlerinde
D) İzlanda Adası’nda
E) Endonezya - Malezya adalarında
7.
Aktif ve sönmüş yanardağların yaygın olarak bulunduğu arazilerde, aşağıdaki kayaçlardan hangileri yaygın olarak bulunabilir?
B) Arazi yapısı
A) Traverten - Kalker
B) Mermer - Kömür
D) Yükselti
C) Çakıl taşı - Kum taşı
D) Granit - Andezit
E) Matematik konum
4.
Sularını denize ulaştırabilen akarsu havzalarına açık havza, ulaştıramayanlara ise kapalı havza denir.
E) Tebeşir - Kil taşı
8.
Tortul tabakalar içerisinde bulunan, bitki ve hayvan kalıntısı
olan fosiller, oluştukları dönemlere ait bigiler verir.
Akarsu havzasının açık ya da kapalı olmasında en
önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki kayaçların hangisinin içerisinde fosil bulunduğu söylenemez?
A) Yağış düzeni
B) Arazinin geçirimliliği
A) Kum taşı
C) Yer şekilleri
D) Havzanın genişliği
E) Bitki örtüsü
D) Kil taşı
B) Tebeşir
E) Konglomera
C) Gnays
15
Genel Tekrar 1
9.
13.
Pazarlama, turizm, eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi
faaliyetler üçüncül ekonomik faaliyetler grubuna girer.
Yaðýþ
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde üçüncül
ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı daha azdır?
A) Belçika
B) Almanya
D) Brezilya
C) Fransa
K
E) Japonya
Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynak ve bulunduğu
bölge aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
10.
Aşağıdaki şekillerde, yeryüzündeki bitki örtüsü kuşaklarının enleme ve yükseltiye göre dağılışı gösterilmiştir.
A) Artezyen - Marmara
B) Yamaç - Karadeniz
Kalýcý kar
R
İ
T
C) Gayzer - Doğu Anadolu
Tundra
Ýðne yapraklý ormanlar
D) Fay - Ege
Karma ormanlar
Geniþ yapraklý ormanlar
E) Karstik - Akdeniz
Enlemlere göre bitki kuþaklarý
Kalýcý kar
Dað çaylarý
K
E
Ýðne yapraklý ormanlar
Karma ormanlar
14.
Yükseltiye baðlý oluþan bitki kuþaklarý
N
R
Ö
Buna göre, bitkilerin kuşaklara ayrılmasında rol oynayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğim
B) Sıcaklık
D) Yükselti
11.
C) Bakı
E) Dağların uzanışı
I. Kırık alanlarda oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi set göllerinin oluşum sebeplerinden biri değildir?
A) Dalga biriktirmesi
Körfez Yayınları
Geniþ yapraklý ormanlar
C) Volkanizma
15.
B) Akarsu biriktirmesi
D) Rüzgâr biriktirmesi
E) Heyelan
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki yağmur sularıyla
beslenen akarsuların özellikleri arasında gösterilemez?
II. Sularının içindeki kireç oranı fazladır.
A) Üzerlerine baraj yapılamaz.
III. Su sıcaklığı değişken değildir.
B) Yağışın arttığı dönemde akım da artar.
IV. Basınçlı bir şekilde fışkırarak yer yüzeyine çıkar.
C) Yağışsız dönemde kuruyacak hale gelir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri fay kaynaklarına ait
değildir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
D) Yıl boyu tarımda kullanılmazlar.
E) Yıl içinde akım düzeni yağış rejimine göre değişir.
C) II ve III
E) III ve IV
16.
12.
Yaşam koşulları büyük ölçüde doğal koşullara bağlı
olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Türkiye’de sanayileşmiş kentlerde doğum oranı az olmasına karşın nüfus hızla artmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yaygın tarım metodu uygulanır.
A) Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olmasıyla
B) Doğum oranı yüksektir.
B) Beyin göçü almasıyla
C) Genç nüfusu fazladır.
C) Kırsal alandan göç almasıyla
D) Sanayisi gelişmiştir.
D) Konut fazlalığıyla
E) Kâğıt tüketimi azdır.
E) Tarımsal verimin fazla olmasıyla
Test 14 CA
1.E
2.A
3.D
4.A
5.B
6.D
7.B
8.D
9.E
10.A
11.B
12.D
13.E
14.C
15.B
10. SINIF
GENEL
COĞRAFYA
1.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden korunmak
için alınacak tedbirlerden biri değildir?
5.
A) Yağışların fazla olması
B) Su kaynaklarını dengeli kullanmak
B) Ekvator’un kuzeyinde bulunması
C) Fay hatlarından uzak alanlara yerleşim alanı kurmak
C) Ortalama yükseltinin az olması
D) Toprağı eğim yönünde sürmek
D) Doğal çevrenin yanlış kullanılması
E) Binaları sağlam ve dayanıklı yapmak
R
İ
T
E) Ormanların ve doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
Aşağıdakilerden hangisi taşkın ve sellerin nedenleri
arasında gösterilemez?
6.
I. Nadas alanlarının arttırılması
K
E
II. Toprağın eğime paralel sürülmesi
III. Eğimli arazilerin teraslanması
A) Eğimin fazla olması
Yukarıdaki olaylardan hangileri toprak erozyonunu önlemek için uygulanmaz?
B) Kısa sürede çok fazla yağışın olması
C) Akarsu yataklarına yerleşim yapılması
N
R
Ö
D) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
E) Akarsu havzasındaki akış ağının düzenlenmesi
3.
Sel felaketi daha çok Güneydoğu Asya’da görülmektedir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Baraj sayısını artırmak
2.
16
Genel Tekrar 2
Kışların ılık ve yağışlı, yazların sıcak ve kurak geçtiği
bir bölgede,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
7.
C) Yalnız III
E) I ve III
Mera hayvancılığında süt veriminin, taban suyu seviyesinin, tarımda üretim miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
I. sel,
A) Sellenmeye
II. çığ,
B) Yağışın artmasına
III. heyelan
C) Kuraklığın artmasına
gibi afetlerden hangisi kesinlikle görülmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
D) Sıcaklığın düşmesine
C) Yalnız III
E) Bitki örtüsünün artmasına
E) II ve III
8.
4.
Doğal afetlerden olan kütle hareketlerinin (heyelan, çığ)
Türkiye’de daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
15. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Avrupalıların yeni yerler
arama girişimine coğrafi keşif denir.
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
A) Yer şekillerinin engebeli olmasıyla
A) Ümit Burnu’nun keşfedilmesi
B) Matematik konumlarıyla
B) Amerika’nın keşfi
C) Yakın jeolojik zamandan oluşmalarıyla
C) İpek ve Baharat Yolu’nun önemini kaybetmesi
D) Arazi yapılarının tabakalı olmasıyla
D) Panama ve Süveyş kanallarının açılması
E) Volkanik arazilerinin yaygın olmasıyla
E) Ticarette kontrolün müslümanların elinden çıkması
16
Genel Tekrar 2
9.
13.
Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyerek maddi zararlara neden olan havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.
Doğal afetlerin zararları ülkeden ülkeye değişiklik gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bu zararların ülkeden ülkeye
değişmesinin nedenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de yaşanan hava kirliliğinin bir nedeni olamaz?
A) Bina ve alt yapı hizmetlerinin farklı olması
B) Kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin varlığı ve tecrübesi
A) Havanın nemli ve sisli olması
C) Ulaşım ve haberleşme hizmetlerinin farklı olması
B) Fabrikalardan çıkan zehirli gazlar
D) Nüfusun etnik yapısının farklı olması
C) Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları
E) Bilgi, donanım ve tecrübenin farklı olması
D) Fabrikalarda baca filtresi, arıtma tesisi olmaması
E) Düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin ısınma
amaçlı kullanılması
14.
Akdeniz’i, Atlas Okyanusu’na,
–
Atlas Okyanusu’nu, Büyük Okyanus’a
R
İ
T
A) Panama, Cebelitarık, Bering
B) Bering, Cebelitarık, Panama
B) Cebeli Tarık Boğazı – Akdeniz ile Atlas Okyanusu
C) Süveyş, Bering, Babülmendep
C) Panama Kanalı – Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu
D) Hürmüz, Panama, Korint
D) Korint Kanalı – Kızıldeniz ile Hint Okyanusu
E) Panama, Hürmüz, Cebelitarık
N
R
Ö
E) Bering Boğazı – Büyük Okyanus ile Kuzey Buz Denizi
15.
Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla aşağıdaki yerlerden hangisi önemini kaybetmiştir?
A) İpek Yolu
B) Ümit Burnu
C) Cebelitarık Boğazı
D) Bering Boğazı
–
Dünya ticaretinin % 5’i bu kanal üzerinden yapılmaktadır.
–
Yılda 13 -14 bin gemi kanaldan geçiş yapar.
–
Atlas Okyanusu’nu Pasifik Okyanusu’na bağlar.
–
Sıvıların denge kanunu kullanılarak geçiş sağlanır.
İnsanların etkinliklerinden kaynaklanan ve sera etkisi yapan gazların, atmosferdeki oranının artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınmanın iklimi etkileyeceği düşünülmektedir.
Son yıllarda, kutuplardaki buzullarda gözlenen erimeler,
çatlamalar ve kopmalar küresel ısınmanın bir sonucu olarak görülmektedir.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden olması
beklenmez?
E) Baharat Yolu
12.
–
K
E
A) Hürmüz Boğazı – Basra Körfezi ile Umman Denizi
11.
Büyük Okyanus’u, Kuzey Buz Denizi’ne,
bağlayan boğaz ya da kanallar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Aşağıdaki boğaz - deniz eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
Körfez Yayınları
10.
–
A) Yer altı sularının azalmasına
B) Bitki örtüsünün değişmesine
C) Kurak bölgelerin genişlemesine
D) İç kuvvet ve olayların etkinliğinin artmasına
E) Deniz ve okyanuslarda su seviyesinin yükselmesine
16.
I. Matbaa icat edildi
II. Telefon icat edildi
III. İlk sinema filmi yapıldı
Yukarıda özellikleri verilen su yolu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Süveyş Kanalı
B) Panama Kanalı
C) Bering Boğazı
D) Hürmüz Boğazı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I,II,III
B) I,III,II
D) II,III,I
E) Cebelitarık Boğazı
C) II,I,III
E) III,II,I
Test 15 CA
1.D
2.E
3.E
4.C
5.B
6.C
7.D
8.C
9.D
10.B
11.D
12.D
13.E
14.D
15.A
16.C
Test 16 CA
1.D
2.E
3.B
4.A
5.B
6.D
7.C
8.D
9.A
10.D
11.B
12.B
13.D
14.B
15.D
16.A
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 192 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа