close

Вход

Log in using OpenID

1. genel değerlendirme - Strateji Geliştirme Daire Bşk.

embedDownload
T.C.
ADIYAMAN
ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Yatırım Programı
İzleme ve Değerlendirme
Raporu
Mart 2014
Adıyaman Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İÇİNDEKİLER
Üst Yönetici Sunuşu
2
1. Genel Değerlendirme
3
Misyon ve Vizyon
3
Stratejik Amaç ve Hedefler
4
1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları
5
1.2. Hizmet Kapasitesi
5
1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme
6
2013 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı
7
2. 2013 Yılı Proje Uygulamaları
9
2.1. Devam Eden Projeler
2.1.1. Kamu Yatırımları Projeleri
9
9
3. Öneriler
24
2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti
25
2013 Yılı Eğitim Sektörü
26
2013 Yılı Sağlık Sektörü
27
2013 Yılı DKH Sektörü
28
1
Sunuş:
2006 yılında kurulan ve hızlı bir gelişim sürecinde olan Üniversitemiz, 2013
yılında 491 idari personel, 667 akademik personel ile 11 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul,
5 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 5 uygulama ve araştırma merkezi
olmak üzere Adıyaman Merkez ve üç ilçede 16.696 Öğrenciye yükseköğretim alanında
eğitim-öğretim hizmeti ile birlikte Araştırma geliştirme, topluma hizmet ve kurumsal
altyapının geliştirilmesi alanlarında hizmetlerini sürdürmektedir.
Ülkemizin yatırım politikaları doğrultusunda hazırlanarak Kalkınma
Bakanlığınca onaylanan 2013 Yılı Yatırım Programı kapsamında eğitim sektörü, sağlık
sektörü, spor sektörü ve teknolojik araştırmalar sektörlerinde yatırımlarımız
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
2013 Yılı Programında bulunan 8.772 m2 kapalı alana sahip Merkezi Derslikler
ek bina yapım işi %80, Kreş binası yapım %30’ seviyesinde gerçekleşme olmuş ve 2014
yılında hizmete açılmaları planlanmıştır. Sağlık Sektöründe 19.500 m2 kapalı alana
sahip Hastane 2. Etap binası tamamlanmış faaliyete geçirilmiş ve tıbbi cihaz alımları
sonuçlandırılmıştır. Kampüs altyapısı ve çevre düzenleme işlerinde oldukça kapsamlı
çalışmalar yapılarak kampüsümüzün çehresi değiştirilmiştir. Akademik ve idari
birimlerimizin makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları karşılanmış, eğitim-öğretim
altyapısı yeni kurulan bilgisayar laboratuvarlarıyla güçlendirilmiştir. Spor sektöründe
Kapalı Yüzme Havuzu yapım işine devam edilerek yeni açık spor tesisleri hizmete
açılmıştır. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında akademik birimlerimizin
laboratuvar altyapıları güçlendirilmiştir.
2014 yılı içerisinde; devam eden yatırımlarımızın yanı sıra, Mühendislik
Fakültesi Binası, Enstitüler Binası, Teknik ve Sosyal Bilimler M.Y. Okulu Binaları,
Eğitim Fakültesi Ek Binası, Stadyum yapımı ve personel lojmanları yapımı gibi önemli
projelerle 2014 yılı Üniversitemiz yatırımlarının hızlandığı bir yıl olacaktır.
5018 sayılı kanun gereğince şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle
2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu kamuoyunun bilgisine
sunulmuş olup, gerçekleşen yatırımlarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Rektör
2
1. GENEL DEĞERLENDİRME
Evrensel değerleri temel alan, çağdaş, kaliteli ve uygulamalı eğitim-öğretim sunan,
sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren
ve tercih edilen saygın bir üniversite olmak.
Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, bilimsel araştırma ve yayın ile sosyokültürel faaliyetler yapan, karşılaştığı sorunları bilimin ve aklın süzgecinden geçiren,
bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak toplumun
değişim ve dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek.
3
STRATEJİK AMAÇ 1
Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki
altyapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF
2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve
eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar
donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 2
Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak.
STRATEJİK HEDEF
Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı
artırılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ 3
Bölge kalkınmasına katkı sağlamak.
STRATEJİK HEDEF
Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine
katkıda bulunmak.
STRATEJİK AMAÇ 4
Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel
olanakları ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF
Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel olanaklar ve barınma-beslenme
olanakları geliştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 5
Akademik ve İdari personelin niteliğini arttırmak.
STRATEJİK HEDEF
Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü arttırmak.
STRATEJİK AMAÇ 6
Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığı arttırmak.
STRATEJİK HEDEF
Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı arttırmak.
STRATEJİK AMAÇ 7
Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin
istihdamında aranan mezunlar vermek.
STRATEJİK HEDEF
STRATEJİK AMAÇ 8
STRATEJİK HEDEF
Ülkemiz istihdamında evrensel değerlerle donatılmış aranan bireyler
yetiştirmek.
Üniversitemiz gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve kaynak kullanım
etkinliğini sağlamak.
Üniversitemizin gelirlerinin her yıl artırılması.
4
1.2. Yatırımların Finansman Kaynakları:
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(II) sayılı cetvelde yer alan Özel Bütçeli bir idare olması nedeniyle ile yatırımlarımız
Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir. 2013 yılında yatırım harcaması
olarak gerçekleşen 27.597.639,00 TL’nin 2.298.349,00 TL’si Öz Gelirlerimiz,
25.299.290,00 TL’si ise Hazine Yardımlarından karşılanmıştır.
1.3. Hizmet Kapasitesi
Üniversitemiz merkez kampüs alanı Adıyaman Merkez Altın Şehir Mahallesinde,
Tıp Fakültesi Yerleşkesi ise Adıyaman şehir merkezinde yer almaktadır. Ayrıca, Gölbaşı,
Kahta, Besni İlçelerinde ise Meslek Yüksekokullarının bulunduğu yerleşkeler mevcuttur.
Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi,
Adıyaman Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,
Devlet Konservatuarı, Teknoloji Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Merkez kampüs içerisinde Uygulama Oteli, personel lojmanları, kafeterya, kapalı
spor salonu ve açık hava spor tesisleri ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır.
Merkez kampüs alanı dışında Adıyaman şehir merkezinde üniversitemiz Tıp
Fakültesi Yerleşkesi bulunmakta ve taşınmaz alanı 30.000 m2’dir. Tıp Fakültesi
Yerleşkesinde üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Diş
Hekimliği Fakültesi hizmetlerini sürdürmektedir.
Üniversitemiz Kahta Meslek Yüksekokulu, Kahta İlçesinde 600.000 m2 alan
üzerinde, Besni Meslek Yüksekokulu Besni İlçesinde Millî Eğitim Bakanlığına ait 219.320
m2 alan üzerinde, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Gölbaşı İlçesinde 25.194 m2 alan
üzerinde eğitim öğretim hizmetini sürdürmektedir.
Üniversitemiz toplam kapalı alanı 149.924 m2 olup, 102.111 m2’si merkez
kampüste, 29.772 m2’si Sağlık yerleşkesinde, 6.220 m2’si Kahta yerleşkesinde, 4.500
m2’si, Besni yerleşkesinde, 7.676 m2’si ise Gölbaşı yerleşkesin de bulunmaktadır. Kapalı
alanların büyük bir kısmı merkez kampüs alanı içerisinde yer almaktadır.
2013 Yılı sonu itibariyle Üniversitemizde, 667 akademik personel, 491 idari
personel olmak üzere toplam 1.158 personel ile hizmet sunulmaktadır.
2013 Yılsonu itibariyle Üniversitemizde Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktora Öğrencilerinin toplamı 16.696’dur.
5
1.4. 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen İyileşme:
Hedeflenen:
-
-
Eğitim Fakültesi Ek Bina, Mühendislik Fakültesi Binası, Merkezi Derslik ek ofis
yapımı, Kreş Binası Yapımı,
Araştırma ve uygulama hastanesi tıbbi cihaz ihtiyacının karşılanarak 3. Basamak
sağlık hizmetinin sunulması,
Kapalı yüzme havuzu yapımının tamamlanması,
Stadyumun yapımına başlanması
Önceki yıllardan devam eden yapım işlerinin tamamlanması,
Taşıt parkının güçlendirilmesi,
Kampüs alanında kaldırım yapımı, aydınlatma, sosyal donatıların iyileştirilmesi,
çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek Kampüs Altyapısının
İyileştirilmesi,
Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı
yapılarak eğitim altyapısının iyileştirilmesi,
İhtiyaç duyulan etüt-proje hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi.
Gerçekleşen:
-
-
-
-
-
Hastane 2. Etap binası yapım işi tamamlanmıştır.
Araştırma ve uygulama hastanemizin tıbbi cihaz ihtiyaçları karşılanarak 3.
Basamak sağlık hizmeti Sağlık Bakanlığı ile yapılan ortak protokol kapsamında
sunulmaya devam etmektedir.
Kapalı yüzme havuzu yapım işinin tasfiye işlemleri tamamlanarak ikmal inşaatının
yapımına başlanmıştır.
Kreş Binası %30 ve Merkezi Derslik Ek Ofis yapımı %75 oranında
tamamlanmıştır.
Kampüs alanında yol yapımı, kaldırım yapımı, aydınlatma, sosyal donatıların
iyileştirilmesi, çevre düzenleme, ağaçlandırma vb. faaliyetlerin yürütülerek
Kampüs Altyapısının İyileştirilmesi kapsamında tahsis edilen ödenekler dahilinde
fiziksel alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Akademik ve idari birimlerin makine teçhizat ve donatım malzemeleri alımı,
kütüphane yayın alımları, laboratuvarların düzenlenmesi ve cihaz alımları ve
bilgisayar laboratuvarlarının donatımı gerçekleştirilerek eğitim altyapısının
iyileştirilmesi sağlanmıştır.
Stadyum, Enstitüler Binası, Eğitim Fakültesi Ek Derslik, Teknik Bilimler MYO,
Sosyal Bilimler MYO, Mühendislik Fakültesi, Personel Lojmanları, İİBF Ek Bina
Yapımı ve Kampüs Altyapısı Yapımı işlerine ait Mühendislik Proje Hizmet alımları
gerçekleştirilmiştir.
BAP kapsamında Laboratuvar alt yapıları güçlendirilmiştir.
Önceki yıllardan başlatılan kamulaştırma işlemlerine ait bedellerin ödenmesi
gerçekleştirilmiştir.
6
2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI
TERTİP
KBÖ
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI
TOPLAM
ÖDENEK
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
6.400.000,00
10.266.000,00
9.426.993,00
91,83
06.3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI
200.000,00
230.000,00
226.694,00
98,56
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRILMASI
2.000,00
7.142.000,00
7.138.483,21
99,95
17.731.000,00
20.939.000,00
10.357.037,74
49,46
100.000,00
37.000,00
36.260,12
98,00
1.100.000,00
420.000,00
412.170,93
98,14
25.533.000,00
39.034.000,00
27.597.639,00
70,70
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMI
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
TOPLAM
2013 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI
06.1 MAMUL MAL ALIMLARI
1%
26%
06.3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI
34%
06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE
KAMULAŞTIRILMASI
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİDERLERİ
06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK
ONARIMI
2%
0%
37%
06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
7
2013 YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI
BİRİM
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
TIP FAKÜLTESİ
HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI
3.500.000,00
2.719.000,00
2.333.119,00
85,81
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
0,00
1.540.000,00
1.381.237,00
89,69
ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100,00
18.833.000,00
28.501.000,00
17.907.691,00
62,83
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
300.000,00
30.000,00
28.349,00
94,50
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
300.000,00
1.449.000,00
1.410.661,00
97,35
KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI
150.000,00
345.000,00
125.837,00
36,47
2.450.000,00
2.450.000,00
2.410.745,00
98,40
25.533.000,00
39.034.000,00
27.597.639,00
70,70
YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TOPLAM
2013 YILI BİRİMLER YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI
65%
7%
5%
5%
8%
9%
0%
1%
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)
YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
8
2. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI
2.1. Devam Eden Projeler
2.1.1. Kamu Yatırımları Projeleri
1. 2013H030480 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)
Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2013 yılında proje tutarı olarak
1.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. Yılı
içerisinde yapılan aktarmalar sonucunda ödenek toplamı 541.000,00 TL olarak
gerçekleşmiş olup, yılsonu itibariyle 541.000,00 TL harcama yapılmıştır. Bu proje
kapsamında Teknik Bilimler M.Y.O., Sosyal Bilimler M.Y.O., Eğitim Fakültesi Ek Bina,
Enstitüler Binası, Mühendislik Fakültesi, Lojmanlar Binası, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Ek Bina yapımı ve Kampüs Altyapımı işlerinin mühendislik projeleri yapılmıştır.
2. 2008H030250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP)
Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesinin proje tutarı 2013 yılı itibariyle
18.000.000,00 TL olup, 2013 yılında 3.270.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu
projenin 2012 yılı kümülatif harcaması 16.205.000,00 TL olurken, 2013 yılsonu itibariyle
3.240.000,00 TL harcama yapılmıştır.
Bu proje kapsamında; Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde 5.300 m2 kaldırım,
kampüs içi aydınlatma çalışmaları, sosyal donatı alanlarının geliştirilmesi (kantinkafeterya-bekleme salonu), kampüs içerisinde ağaçlandırma ve çevre düzenleme, 126
araçlık otopark yapımı ve kampüs çevresine çit çekim işleri gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemizin Kuzey-Batı Kısmında 750 mt uzunluğunda 10 mt genişliğinde
stabilize yolun yapımı ve kampüs içi ara yolların asfaltlanması işleri gerçekleştirilmiştir.
9
10
11
Kampüs İçi Çevre Düzenleme İşi
Kapalı Otoparklar
12
3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP)
Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin 2013 yılı itibariyle proje
tutarı olarak 104.500.000,00 TL’dir. 2012 yılı kümülatif harcaması 45.605.000,00 TL’dir.
2013 yılı ödenek toplamı 10.198.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle 3.657.000,00 TL
harcama yapılmıştır.
Bu proje kapsamında yapılan işlerden; Mühendislik Fakültesi Binası yapım işi
sözleşmesi imzalanmıştır. Merkezi Derslik Ek Ofis yapımına başlanmış olup inşaat
çalışmaları bitme aşamasına getirilmiştir. Kreş Binası inşaatı devam etmektedir. Teknik
Bilimler M.Y.O Binası, Enstitüler Binası, Eğitim Fakültesi Ek Binası projeleri
tamamlanmış ve 2014 yılı içerisinde yapım işlerine başlanması planlanmaktadır.
Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası Proje Görseli
13
Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası İnşaatı
Kreş Binası Projesi Görseli
14
Kreş Binası İnşaatı
Mühendislik Fakültesi Binası Projesi Görseli
15
Teknik Bilimler M.Y.O. Projesi Görseli
Enstitüler Binası Projesi Görseli
16
Eğitim Fakültesi Ek Derslik Projesi Görseli
4. 2013H030490 Muhtelif İşler (GAP) :
Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2013 yılında proje tutarı olarak
4.964.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcaması olmamıştır. 2013 yılı
ödenek toplamı 4.694.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle bu ödenekten 4.388.000,00 TL
harcama yapılmıştır.
Bu proje kapsamında akademik ve idari birimlerin bilgisayar ihtiyacı, laboratuvar,
derslik ve büro donatım malzemeleri alımı, spor malzemeleri alımı, menkul malların büyük
onarım giderleri ile kütüphane yayın alımında kullanılmıştır.
17
5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP):
Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 2013 yılı itibariyle proje tutarı
olarak 7.000.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcaması 5.565.000,00
TL’dir. 2013 yılı bütçe ödeneği iz ödenek olarak 2.000,00 TL tahsis edilmiş olup, yılsonu
itibariyle harcama yapılmamıştır.
Bu proje kapsamında 18 Dairelik Personel Lojmanı Yapım işine ait Mühendislik
Proje Hizmet alımı tamamlanma aşamasında olup, 2014 yılında yapımına başlanacaktır.
Lojmanlar Projesi Görseli
18
6. 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (GAP) :
Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2013 yılı itibariyle proje
tutarı olarak 19.075.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcaması
6.408.000,00 TL gerçekleşmiştir. 2013 yılı ödenek toplamı 4.400.000,00 TL olup, yılsonu
itibariyle 717.000,00 TL harcama yapılmıştır.
Bu proje kapsamında yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapılmakta olup, yapım
işine ait tasfiye işlemleri ve ikmal inşaatı ihale işleri tamamlanmış olup, projenin 2014
yılında tamamlanması planlanmaktadır. Yine bu proje kapsamında atletizm pistli futbol
sahası yapılacak olup, etüt proje ve yapım işine ait ihale aşamaları tamamlanmış ve 2014
yılı içerisinde yapımına başlanarak tamamlanacaktır.
Kapalı Yüzme Havuzu Projesi Görseli
19
Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı
Stadyum Projesi Görseli
20
7. 2009I000150 Hastane İnşaatı Projesi (GAP) :
Üniversitemizin Hastane İnşaatı Projesine 2013 yılı itibariyle proje tutarı olarak
20.218.000,00 TL tahsis edilmiştir. 2012 yılı kümülatif harcama 31.278.000,00 TL olarak
gerçekleşmiştir. 2013 yılı ödenek toplamı 6.787.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle
5.917.000,00 TL harcama yapılmıştır.
Bu proje kapsamında Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2.Etap
İnşaatı Yapım işi tamamlanmış, tıbbı cihaz alımları gerçekleştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı
ile ortak çalışma Protokolü kapsamında 3. Basamak sağlık hizmet vermektedir.
Tıp Fakültesi Hastanesi (2. Etap)
21
8. 2013K120880 Bilimsel Araştırma Projeleri
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projesine 2013 yılı için proje tutarı olarak
2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle 2.000.000, TL harcama
gerçekleşmiştir.
Bu proje ile Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Alt yapıya yönelik bilimsel
çalışmaları desteklenmiştir.
22
23
3. ÖNERİLER:
İlin Kültür- Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim
Yatırımlarının arttırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması.
-
Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu
nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında
ayrıcalıklı ödenek verilmesi.
-
Üniversitemiz yeni kurulmuş bir Üniversite olması nedeniyle hizmet binaları,
derslik, makine teçhizat ve sosyal donatı alanları için ihtiyaç duyulan ödeneklerin
temin edilmesi.
-
Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin
periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,
-
İhalelere yapılan itirazların KİK’çe daha kısa sürede sonuçlandırılmasının
sağlanması için yasal düzenlemenin yapılması.
-
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest
bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin dikkate alınması.
-
Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde
değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin
azaltılması
ve
taleplerin
kısa
sürede
karşılanması.
24
2013 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ
Bütçe Türü: Özel Bütçe
2013 Yılı Fiyatlarıyla,
( Bin TL.)
Proje Tutarı
Sektör
Proje
Sayısı
2012 Sonu Kümülatif Harcama
2013 Yılı Program Ödenek
Dış
Dış
Toplam
Kredi
Dış
Özkaynak
Toplam
Kredi
2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar
Nakdi Gerçekleşme
2013 Yılı Revize Ödenek
Dış
Özkaynak
Toplam
Kredi
Dış
Toplam
Özkaynak
Kre
di
Özkaynak
Toplam
Tarım
Madencilik
İmalat
Enerji
Ulaştırma.-Hab.
Turizm
Konut
Eğitim
6
154.539
154.539
73.783
73.783
23.105
23.105
12.543
12.543
Sağlık
1
20.218
20.218
31.278
31.278
6.787
6.787
5.917
5.917
1
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
8
177.757
177.757
31.892
32.892
20.460
20.460
D.Kamu Hizm.
-İktisadi
-Sosyal
TOPLAM
105.061
105.061
0
0
2013 YILI EĞİTİM SEKTÖRÜ
41497
40385
436
436
436
436
2010H030090
DERSLİK VE
MERKEZİ
BİRİMLER
Lojman ve Sosyal
Tesisler
ÖZEL
BÜTÇE
2015
ÖZEL
BÜTÇE
2014
2013H030480
Çeşitli Ünitelerin
Etüd Projesi
ÖZEL
BÜTÇE
2013
2013H030490
Muhtelif İşler
ÖZEL
BÜTÇE
2013
2009H050100
Açık ve Kapalı
Spor tesisler
Özel
Bütçe
2014
TOPLAM
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
0
0
3.270
--
0
3.240
0
104.500
45.605
0
0
10.198
--
0
3.657
0
7.000
5.565
0
0
2
--
0
0
0
1.000
0
0
0
541
--
0
541
0
4.694
0
0
0
4.694
--
0
4.388
0
19.075
6.408
4.400
--
0
717
154.269
73.783
23.105
0
12.543
+/-
459
HARCAMA
TOPLAM
16.205
HARCAMA
DIŞ
KREDİ
18.000
AKTARMA
MİKTARI
0
ÖDENEK
TOP.
BİTİŞ
YILI
2008H030260
Adıyaman
PROJE TUT.
TOP
BÜTÇE
TÜRÜ
2014
PROJE
TUT.
DIŞ.
PROJENİN
ADI
ÖZEL
BÜTÇE
YERİ
Proje No
KAMPÜS ALTYAPI
ÖDENEK
DIŞ
ÖZKAYNAK
41441
436
2008H030250
ÖDENEK
DIŞ
KREDİ
41454
436
2012
KÜMÜLATİ
F
41450
YSK
BİM NO
41445
HARCAMA
DIŞ
ÖZKAYNAK
BİN TL.)
YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
Adıyaman
Adıyaman
-
459
2013 YILI SAĞLIK SEKTÖRÜ
YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
TOPLAM
Adıyaman
Adıyaman
20.218
31.278
0
6.787
0
HARCAMA
TOPLAM
HARCAMA
DIŞ
ÖZKAYNAK
HARCAMA
DIŞ KREDİ
2014
0
AKTARMA
MİKTARI
ÖZEL
BÜTÇE
0
+/-
Makine
Teçhizat
31.278
ÖDENEK
TOP.
2014
20.218
ÖDENEK
DIŞ
ÖZKAYNAK
ÖZEL
BÜTÇE
0
ÖDENEK
DIŞ KREDİ
İnşaat
Adıyaman
2012
KÜMÜLATİF
2014
PROJE TUT.
TOP
ÖZEL
BÜTÇE
PROJE
TUT. DIŞ.
HASTANE
İNŞAATI
PROJESİ
YERİ
BİTİŞ
YILI
Proje No
2009I000150
BÜTÇE
TÜRÜ
436
PROJENİN
ADI
4361
4
YSK
BİM NO
(BİN TL.)
5.917
2.530
2.202
4.257
3.715
6.787
-
0
0
5.917
Proje No
PROJENİN
ADI
BÜTÇE
TÜRÜ
BİTİŞ
YILI
YERİ
436
2013K12
0880
REKTÖRLÜK
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
PROJELERİ
ÖZEL
BÜTÇE
2013
TOPLAM
ADIYAMAN
2.000
2.000
0
0
0
2.000
-
2.000
0
HARCAMA
TOPLAM
HARCAMA
DIŞ
ÖZKAYNAK
HARCAMA
DIŞ KREDİ
AKTARMA
MİKTARI
+/-
ÖDENEK
TOP.
ÖDENEK
DIŞ
ÖZKAYNAK
ÖDENEK
DIŞ KREDİ
2012
KÜMÜLATİF
PROJE
TUT.TOP
PROJE
TUT. DIŞ.
YSK
BİM NO
2013 YILI DİĞER KAMU HİZMETLERİ
YATIRIMCI DAİRE: Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
(BİN TL.)
2.000
2.000
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 587 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа