close

Enter

Log in using OpenID

11. Sınıf Öğrenci Dal Seçin Sonuçları ve Sınıf Listelerini görmek için

embedDownload
HALİL RIFAT PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
11.SINIF DAL SEÇİM TUTANAĞIDIR
2014-2015 Eğitim öğretim yılı içerisinde dal seçimleri komisyon üyeleri tarafından 10.sınıf
öğrencilerinin yaptıkları dal tercih formları dikkate alınarak ve öğrencilerinyılsonu baĢarı puanlarına bakılarak
iki adet Web Tasarımı,1 adet Ağ ĠĢletmenliği ve bir adet Teknik Servis Dalı oluĢturulmuĢtur. Dal tercihi
yapmayan öğrencilerimizi sayı olarak az olan teknik servis dalına otomatik olarak yerleĢtirilmiĢtir.
AĢağıda komisyon tarafından belirlenen dallara ait sınıf listeleri yer almaktadır.
11C-AĞ AĞ ĠġLETMENLĠĞĠ DALI
Öğrenci
Sıra No
Adı
Soyadı
No
210 NURĠ
ÇOLAK
1
2
249
EBUBEKĠR
SIDDIK
YILDIRIM
3
383 ERDĠNÇ
4
422 ERAY BATIN APOHAN
5
498 ġAHABETTĠN ELĠBOL
6
507 BURAK
7
521 MERT
8
551 MERT
9
554 HÜSEYĠN
10
564 EREN
11
581 ÖNDER
GÜRPINAR
12
585 MAKBULE
CĠHANGĠR
13
622 BORAN
KINA
14
652 CEM
DOĞAN
15
675 MERT ERAY
DURMUġ
16
681 MURAT
ÇĠFT
17
698 RAMAZAN
ĠLHAN
TEPE
YAZICI
BAKCA
KUL
GÜNGÖR
KERTĠġ
Sıra
No
1
11C-TS TEKNĠK SERVĠS DALI
Öğrenci
Adı
Soyadı
No
321 BARKIN
ÇAVUġ
2
367 ZELAL
ELÇĠ
3
381 MAHSUM
ALTAġ
4
405 FERDĠ
DEMĠR
5
451 EMRE
GÜRSOY
6
497 KADĠR
GÜNER
7
509 MUHAMMED ÖZCÜ
8
524 ERAY
ERBĠL
9
573 ATABERK
ÖZDENE
10
604 KEREM
YILMAZ
11
667 SERCAN
KURT
11A WEB TASARIM
Sıra
No
Öğr.
No
Adı
11B WEB TASARIM
Soyadı
Sıra
No
Öğr.
No
Adı
Soyadı
1
37 KADRĠYE
BENLĠ
1
528 BERKAN
ALBAYRAK
2
79 EMĠNE SENA
BEKTAġ
2
545 SELEN
ARIK
3
163 KORAY
YAZKAN
3
572 ĠZZET CAN
ARICI
4
171 ÖMER
KURGUN
4
576 ONUR
YAġAR
5
173 HASAN HÜSEYĠN ÇETĠNKAYA
5
599 SAMET
ÇAKIRMANOĞLU
6
218 OSMAN BURAK
DURMAZ
6
600 CELAL
KUTSAL
7
220 ZEYNEP
YILDIZTURAN
7
607 SERENAY
HAYTA
8
224 MELĠHCAN
UYSAL
8
610 SERDAR
ALTAġ
9
238 ELĠF
ALTAN
9
616 EBRU
DĠNDAR
10
257 ALĠ
KAZANCI
10
632 EKREM YUġA
DURMAZ
11
264 BERFĠN ARĠFE
GÜLYAS
11
636 KARDELEN
DENĠZ
12
273 ENES SELMAN
TÜTÜNCÜ
12
638 OĞUZ
PEKDEMĠR
13
307 TUGAY
BAġ
13
640 ERAY
EVĠN
14
323 SEDA
YILDIRIM
14
645 MEHMET
ARIGÜN
15
349 MUSTAFA
EKġĠ
15
648 BERKE
KIZILTEPE
16
385 RUKĠYE
YÜRÜK
16
654 ġEVVAL
ÖZKAN
17
387 ONUR
ġEN
17
657 MUHAMMET
UZUN
18
407 GAMZE
ATASOY
18
661 ERGÜN
ARSLANCA
19
418 HĠLAL
MERTEK
19
662 ÖMER
TATAR
20
420 ADEM
ġENTÜRK
20
663 KADRĠYE
ġAHĠN
21
436 GÜLġAH
AKGÖZ
21
670 CEMAL
GÜLER
22
454 HÜSEYĠN
AYDIN
22
671 YAVUZ SELĠM ARSLAN
23
461 EMĠNE KADRĠYE
HANÇER
23
672 AHMET ÖMER BAKIR
24
481 FURKAN
CEBECĠ
24
682 ÖMER FARUK
ġĠMġEK
25
486 ĠLKER
GÜNER
25
684 ARZU
KARAKEÇĠ
26
496 ELĠF ÖZLEM
GERNĠKCĠ
26
685 OĞUZHAN
KARAKUġ
27
500 EREN
TORUN
27
686 FARUK
GERÇEK
28
516 YUNUS
ARġINKOL
28
775 YUSUF
BAYIR
29
520 FEYHAN
ÇELĠKGÖVDE
29
821 SAMET
FĠDAN
Kemal KOLAK
Bil.Tek.Öğrt.
ġ.Abdülkadir KEPKEP
Bil.Tek.Öğrt.
Abdullah ATAY
Bil.Tek.Öğrt.
09/09 / 2014
UYGUNDUR
Gürsel ERGÜN
Okul Müdürü
Erol TAġTAN
Mdr.BĢ.Ydr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
334 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content