close

Вход

Log in using OpenID

Biyoloji 9 - İhtiyaç Yayıncılık

embedDownload
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
22 HAZİRAN 2014 PAZAR
TG – 9
ÖABT – BİYOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / BİY
1.
Saprofit ve parazit beslenen bakteri türleri
için; “Heterotrof beslenirler.” (II) ve “Amino asitleri kullanarak protein moleküllerini
sentezlerler.” (III) özellikleri ortak olur. Ancak “Hücre dışı sindirim ile besinlerini sindirebilirler.” (I) özelliği saprofit bakteri için
doğru, parazit bakteri için doğru değildir.
5.
A B C D E
Haploit partenogenez olayında “Oluşan
dişi bireylerin kraliçe ya da işçi olarak
gruplanması modifikasyona bağlıdır.” (III)
yargısı doğrudur. “Oluşan bireylerin DNA
dizilimleri birbirinin aynıdır.” (I) yargısı yanlıştır. Çünkü mayoz bölünmeyle gamet oluşumunda crossing over DNA dizilimlerinde
farklılık yaratabilir. “Erkek bireylerde çeşitlilik ortaya çıkmaz.” (II) yargısı da yanlıştır.
Çünkü gametler mayozla oluşr ve ardından
partenogenez erkek bireyi meydana getirir.
Bu da çeşitlilik yaratır.
TG – 9
11.
A B C D E
12.
A B C D E
2.
DNA replikasyonu sırasında serbest deoksiribonükleotit sayısı azalır. ATP üretimi
ve tüketimi artar. Dehidrasyon sentezinden
dolayı hücre sitoplazmasında su miktarı
artar. Ancak hücrede A + T nükleotitlerine
eşit sayıda G + S nükleotitleri azalmayabilir. Fakat A + G toplamına eşit sayıda T + S
nükleotitleri azalır.
Derinin dermis tabakasında epitel hücreleri
bulunmaz.
Bir cismin görüntüsünün algılanmasındaki
olaylar; “ışığın korneada kırılması” (IV),
”ışığın gözbebeğinden geçmesi“ (I), “ışığın
göz merceğinde kırılması” (III), “görüntünün retina üzerindeki sarı benekte ters ve
küçük olarak meydana gelmesi” (II), ”uyartının talamustan görme merkezine iletilmesi” (V) sırasıyla gerçekleşmelidir.
A B C D E
6.
Nörondaki uyartı iletiminin kimyasal yönü
ile ilgili olarak; “Na+ iyonları hücre dışına
pompalanır.” (I), “O2 kullanılır ve CO2 oluşur.” (III) ve “Sıcaklık yükselir.” (IV) yargıları doğrudur.
13.
A B C D E
A B C D E
Evrim görüşüne göre ilk canlının oluşumundaki olayların sırası; “inorganik maddelerden amino asit benzeri maddelerin
ve koaservatların oluşması” (II), “karmaşık
yapılı enzim ve yönetici moleküllerin oluşması” (I), “prokaryot hücreli organizmanın
meydana gelmesi” (III) şeklindedir.
A B C D E
7.
3.
Çok yıllık bitkilerdeki değişmez dokuda bulunan yaşlanmış bir hücre için; “Sitoplazma
miktarı artar.” (I) yargısı yanlış, “Merkezî
koful hacmi artar.” (II) ve “Çeper kalınlığı
artar.” (III) yargıları doğru olur. Çünkü hücre yaşlandıkça merkezi kofulda artık maddeler depolanır. Bu da koful hacmini artırır.
Ayrıca hücre çeperi kalınlığı da selüloz ve
dışında lignin maddeleri birikimi ile artar.
Sağlıklı bir insanda karaciğer sindirim için
enzim sentezi ve salgılaması yapmaz. Diğer organların görevleri doğru olur.
A B C D E
14.
8.
Böbreklerin fonksiyonları için verilen öncüllerdekilerin tamamı doğru olur.
Soruda verilen hastalık incelendiğinde bu
hastalığa yakalanmış birey için; “Uyaranlara karşı tepki veremez.” (I), “Dışarıdan gelen tüm uyartılar alınır.” (II) ve “Okuduğunu
anlar, düşüncelerini söyleyip yazamaz.”
(III) yargıları doğru olur.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
15.
p2 + q2 + r2 + 2pq + 2pr + 2qr =1
AA BB OO AB AO BO
9.
4.
Yaşamlarının sürekliliğinde enerji üretimi
sırasında CO2 gazı oluşturdukları belirlenen tüm hücreler için “Enzimler enerji
üretimi sürecinde görev yapmaktadır.” (II)
özelliği ortaktır. Ancak yaşamlarının sürekliliğinde enerji üretimi sırasında CO2
gazı oluşturdukları belirlenen tüm hücreler
aerob değildir. Hidrojen molekülleri ETS
üzerinden oksijen molekülüne aktarılmayabilir. Çünkü bu canlıların içinde oksijensiz
solunum yaptıklarından ETS gerçekleşmeyebilir.
A B C D E
Soluk verme olayında; diyafram gevşer ve
kubbemsi hâl alır. Kaburgalar arası kaslar
gevşer, göğüs kafesi daralır, akciğer hacmi
azalır, karın boşluğu hacmi artar ve soluk
verilir.
A B C D E
p2 = 0,16 ise p = 0,4
2pq = 0,32 ise pq = 0,16
q = 0,16 / 0,4
q = 0,4 ise
p + q + r = 1 ilişkisinden,
r = 0,2 bulunur.
OO yani O kan gruplu bireyler r2 ile ifade
edilir.
r2 = 0,04 olur ki bu da
10.
Uzaktaki bir cisme bakmakta olan bir gözde mercek kasları gevşer, mercek kırıcılığı
ve mercek kalınlığı azalır ve böylelikle cisim net görülür.
100 bireyde 4 birey O kan gruplu ise
40000 bireyde X birey sıfır kan grupludur.
X = 1600 bulunur.
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
16.
TG – 9
Sağlıklı bir insanın karaciğeri ile ilgili olarak
“Esansiyel amino asitlerin sentezinin yapıldığı bölümdür.” özelliği doğru değildir. Çünkü içinde insanında bulunduğu hayvanlar
esansiyel amino asit ya da esansiyel yağ
asidi sentezi yapamazlar.
22.
Fotosentezin devirli ve devirsiz fotofosforilasyon tepkimelerinde ATP sentezi ve
klorofil molekülünün yükseltgenip indirgenmesi ortaktır. NADPH2 oluşumu, oksijen
oluşumu ve H2O oluşumu devirsiz fotofosforilasyonda gerçekleşir.
28.
A B C D E
A B C D E
Kara bitkilerinde su kaybını azaltan adaptasyonlar “yan kök sistemlerinin gelişmesi”, “yaprakların yere dik konuşlanması”,
stomaların epidermise gömülü hâlde bulunması” ve “yaprak yüzeyinin küçülmesi”
şeklinde sıralanabilir. Ancak stoma sayısının artması yapraklarda su kaybını artırıcı
adaptasyondur.
A B C D E
17.
Verilenlerden insülin, glukagon, kalsitonin
ve parathormon adlı hormonlar protein
yapılı hormonlardır. Bu hormonların reseptörleri hücre zarında bulunur. Bu hormonlar
reseptörlerine hücre zarında bağlanır. Ancak tiroksin hormonu amino asit yapılıdır
ve reseptörü hücre çekirdeğinde bulunur.
Tiroksin sitoplazmaya girer, çekirdeğin içine girer ve reseptörü ile bağlanarak etkisini
gösterir.
A B C D E
18.
Hücre zarının fonksiyonları için “Hücre içi
(intrasellüler) ve hücre dışı (ekstrasellüler)
sıvıların birbirine karışmasını engeller.” (I),
“Hücre içi aktiviteleri uyararak reseptör görevi yapar.” (II) ve “Hücreye madde geçişini kontrol eder ve düzenler.” (III) yargıları
doğrudur.
A B C D E
19.
23.
Akciğerlerin görevleriyle ilgili olarak “Kan
pH’ının dengede tutulmasını sağlar.” (I),
“Kanın oksijen doygunluğunu sağlar.” (II)
ve “Kanın karbondioksitini uzaklaştırır.” (III)
yargıları doğru olur.
29.
A B C D E
A B C D E
30.
24.
Sempatik sistem tükürük ve bağırsak salgılarını azaltır. Ancak parasempatik sistemin
görevleri de şöyledir: “Kalp atış hızını azaltır.”, “Kalp damarlarını daraltır.”, “Solunum
yolunu daraltır.” ve “Sfinkterleri gevşetir, idrar ve dışkı çıkışı ile ilgili kontrol kaybolur.”
A B C D E
31.
25.
İskelet kaslarının hücrelerinin çekirdekleri
hücrelerin çeperlerine yakın bulunur ve çok
çekirdeklidir.
Şemadaki besin zinciri düşünüldüğünde
tilkiler bazen primer bazen de sekonder
tüketicileri tüketir. Bu nedenle T3, T4 trofik seviyelerinde bulunur. İnsan T4 trofik
seviyesinde bulunur. Sekonder tüketicinin
enerji eldesinde kullandığı materyal primer
tüketicinin bedeninin tüketilmesinden elde
edilir.
32.
A B C D E
A B C D E
İki farklı sinir hücresinde; “akson gövdesi
yapısı” (I) ve “impuls iletim hızı” (II) özellikleri farklıdır. İmpulsun bir nörondan diğerine geçişi her zaman aynıdır ve nörotransmetter maddeler yardımıyla kimyasal yolla
geçer.
A B C D E
Bağışıklıkla ilgili santral yani merkezi organlar timüs ve kemiktir. Periferik organ
olarak da soruda dalak verilmiştir.
Bu tepkimelerin tamamında ATP sentezi
gerçekleşmesi ortaktır. Su ETS’de oluşur.
CO2 oluşumu krebs ve krebse hazırlık evrelerinde gerçekleşir.
İdrar torbası embriyonik indüksiyonda endodermin farklılaşmasından oluşur.
A B C D E
A B C D E
26.
21.
Verilen hormonlardan kalsitonin kandan
kemiğe kalsiyum iyonları geçişini ve dolayısıyla kanda madde azalmasına neden
olurken paratirin kana kalsiyum, glukagon
kana glikoz, vasopressin kana su ve aldosteron kana iyon geçişini dolayısıyla kanda
madde derişimi artışına neden olur.
A B C D E
A B C D E
20.
Omurgasız hayvanların Cnidaria adlı grubunda embriyonik dönemde ektoderm,
mezoderm ve endoderm tabakaları oluşmaz.
Ön beyinin uç beyin bölümünde görme
merkezi bulunur. Görme refleks merkezi,
orta beyinde bulunur. Vücut sıcaklığını
ayarlama merkezi, kan basıncını düzenleme merkezi ve uyku düzenleme merkezi
hipotalamusta bulunur.
A B C D E
27.
Omurgalı hayvanlarda; “makromoleküllerin
monomerlere yıkılması” hem hücre içinde
hem hücre dışında gerçekleşir. Diğer öncüllerdeki olaylar yalnız hücre içinde gerçekleşir.
A B C D E
4
33.
Verilen hayvanlardan hidra ile toprak solucanı, örümcek, çekirge ve bağırsak solucanları gastrovasküler boşluk açıklıkları
farklıdır.
A B C D E
34.
Merkezî sinir sisteminin bölümlerinden
biri olan omuriliğin yapısı ile ilgili olarak;
“Örümceksi zar ile ince zar arasında BOS
(beyin omurilik sıvısı) bulundurur.” (I),
“Omurilik dışında ak içinde boz madde bulundurur.” (II) ve “Omurilik en dışta, dıştan
içi doğru sert, örümceksi ve ince zar olmak
üzere üç çeşit zarla sarılarak korunur.” (III)
özellikleri doğrudur.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / BİY
35.
TG – 9
Paratirin (Parathormon) eksikliğinde “Kemiklerde Ca+2 iyonları artar.”, “Kaslarda
titremeler oluşur.”, “Kaslarda kramplar ve
kasılmalar oluşur.” ve “El ve ayak parmaklarında ağrılı kas kasılmaları hâlinde ortaya
çıkan tetani hastalığı ortaya çıkar.” anormal durumları gözlenir. Parathormon fazlalılığında kaslar uyartılara geç yanıt verir.
41.
Biyoloji okuryazarı olan bir birey, bilimin
sorgulama sonucunda yanlışlanabilir olduğunu, kanıtlara dayandırabilir olduğunu
bilmelidir.
47.
A B C D E
Ters akım hipotezine göre solungaç kılcallarından geçen kan her zaman temiz kan
ile karşılaşır. İki ortam arasındaki yoğunluk farkı hiçbir zaman kapanmadığından
difüzyon sürekli devam eder. Öğrencilerin
difüzyon kurallarını ve difüzyonu etkileyen
faktörleri hatırlamaları gerekmektedir.
A B C D E
A B C D E
42.
36.
Kapalı kan dolaşımının gözlendiği hayvanlarda “Oksijen ve karbondioksit kanla taşınır.” özelliği ortaktır. Soğuk kanlı omurgalı
hayvanlarda vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına bağlıdır. Balıklarda solungaç solunumu vardır.
A B C D E
Kırmızı renkli şapka duygusallığı ifade
etmektedir. Ancak öğrencinin verdiği klon
oluşturma cevabı yaratıcılığı göstermektedir, duygusal bir cevap değildir.
A B C D E
48.
43.
Soru - cevap yönteminde yanıtı önceden
bilinen sorular sorulmamalı, cevabın evet
ya da hayır şeklinde verilmesinden kaçınılmalıdır.
A B C D E
37.
Verilen reflekslerden limon görünce ağzın
sulanması koşullu reflekstir. Diğer reflekslerin hepsi kalıtsal reflekslerdir.
A B C D E
38.
44.
Oksin hormonu özellikleri için; “Sürgün
uçları ve genç yapraklarda sentezlenir.”,
“Gövdede yönelimi sağlar.”, “Kesilmiş
daldan yeni köklerin çıkmasını sağlar.” ve
“Hücre uzaması ve bölünmesini uyarır.” ifadeleri doğrudur. Ancak tohumun uykudan
uyanması sitokinin hormonu etkisi ile olur.
Öğrenciler anlatım yöntemi uygulanırken
pasif durumda oldukları için dersten bıkabilir. Bu durumun yaşanmaması için mümkün olduğunca konunun görsel şemalarla
bütünleştirilmesi, beden dili ve sesin etkili
kullanılması, tahta kullanımının maksimum
ölçüde olması ve konu sonunda genel bir
değerlendirme yapılması gerekir. Bu değerlendirme sözlü yoklama şeklinde olabilir.
A B C D E
A B C D E
49.
A B C D E
45.
39.
Deniz seviyesinden yükseklere çıkan bir
insanda; “Kalp atış hızı artar.”, “Kan pH’ı
düşer.” ve “Soluk alıp verme hızlanır.” değişimleri gerçekleşir.
Probleme dayalı öğrenme, biyolojide sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bilimsel
problem basamakları bu yöntemde uygulanabilir. Türkiye’de nükleer kirlilikle ilgili
hipotez kurulabilir, hipotez öncesi veri toplanabilir. Ancak test etme, raporlama basamakları bu konuda uygulanamaz. Çernobil
faciasından yola çıkılarak tahminlerde bulunulabilinir.
Öğrenciler farklı algılama yeteneklerine
sahip olabilir. Somut - analitik öğrenenler
için deney ve projeler, somut - sorgulayıcı
öğrenenler için gözlemler ve geziler, soyut
- analitik öğrenenler için anlatım ve konferanslar soyut - sorgulayıcı öğrenenler için
tartışma, soru cevap yöntemleri etkili olur.
Sunuş yönteminde öğrenci aktif değildir.
Öğrencilerin ilgisini yüksek tutabilmek
için verilen örneklerin ilgi çekici olmasına
dikkat etmelidir. Öğrencilerle göz iletişimi kurma ilgilerini dağılmasını önleyebilir.
Kavram haritası ile bilgileri sunmak, öğrenciler için konuyu kolay anlaşılır ve hatırlanır
hale getirir. Öğretmenin dersi anlatırken
vereceği bilgiler birbiriyle ilişkili ve konuyu
kavratıcı nitelikte olmalıdır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
50.
46.
40.
Lenf sıvısı için verilmiş özelliklerden eritrosit yani alyuvar bulundurma özelliği yanlıştır. Alyuvarlar kanda taşınır ve kanın kırmızı görünmesine neden olur.
İnformal anlatımda öğretmen gelişi güzel,
plansız bir aktarım ile bilgileri sunar. Biyolojide konu dağarcığı zaten geniş olduğu
için informal anlatım öğrencilerin mevcut
bilgilerinin karışmasına neden olabilir, öğrenme zorluğu yaratır.
A B C D E
A B C D E
5
Glikoz, galaktoz ve fruktoz ile ilgili bilgilerin
verilmesinin hemen ardından glikoz şurubu
ile ilgili sorunun sorulması öğrencilerin yeterlilik düzeyi belli seviyede olmadığından
cevaplanamamıştır. Galaktoz ve fruktoz ile
ilgili ne kadar çok bilgi verilse de bu soru ile
ilgisi olmadığından bir işe yaramayacaktır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 572 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа