close

Enter

Log in using OpenID

ASİT-BAZ ………………..Çalışma Soruları……….

embedDownload
ASİT-BAZ ………………..Çalışma Soruları……….ASİT-BAZ………… Çalışma Soruları
1.
Asitlerin genel özelliklerini yazınız!
7.
Aşağıda yazan terimleri tanımlayınız!
Asit Oksit:
Bazik Oksit:
Nötr Oksit:
2.
3.
Bazların genel özelliklerini yazınız!
8.
NO2 =
Na2O =
CO =
Hidronyum iyonu (H3O+) nedir?
9.
4.
Aşağıda yazan bileşikleri Asit Oksit, Bazik oksit ve
Nötr oksit olarak sınıflandırınız.
Nötralleşme Tepkimesi nedir?
İndikatör nedir?
Doğal indikatöre ve kimyasal indikatöre 3’er örnek
veriniz.
10. Aşağıda yazan tepkimeleri tamamlayınız ve hangileri
nötralleşme tepkimesi belirtiniz.
HNO3 + KOH
HCl + NaOH
H2SO4 + KOH
HCl + NH3
5.
Aşağıda yazan asit ve bazların sulu çözeltideki
tepkimelerini yazınız!
HNO3(g) + H2O(g)
H2SO4(g) + H2O(g)
KOH(k) + H2O(g)
H2CO3 + Mg(OH)2
HNO3 + NH3
H2SO4 + Ca(OH)2
11. Yukardaki tepkimelerden Nötralleşme tepkimesi
olanlarda nötralleşmenin gerçekleşmesi için kaç mol
asite kaç mol baz gerekmiştir?
Ba(OH)2(k) + H2O(g)
6.
Suda çözünme denklemlerini tamamlayınız! Asit ve
baz özelliği gösterenleri belirtiniz!
HBr (suda)
N2O5 + H2O
12. pH değeri 7’den küçük olan 5 tane bileşik yazınız!
NH3 + H2O
HNO3 (suda)
SO2 + H2O
CO2 + H2O
13. pH değeri 7’den büyük olan 5 tane bileşik yazınız!
NaOH (suda)
CaO + H2O
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇP Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri
Sayfa 1
ASİT-BAZ ………………..Çalışma Soruları……….ASİT-BAZ………… Çalışma Soruları
14. Aktif Metal nedir?
22. Aşağıdaki tepkimelerin gerçekleşip
gerçekleşmediğini, gerçekleşen tepkimelerde açığa
çıkan gazı (H2, CO2, SO2, NO2, NO, SiF4) belirtiniz.
Maddeler
15. Yarı Soy Metal nedir?
16. Soy metal nedir?
Gerçekleşme
Durumu
Açığa çıkan gaz
(H2, CO2, SO2, NO2, NO, SiF4)
K + HCl
Cu + HCl
Na2CO3 + HNO3
Cu + der. H2SO4
Au + HCl
Ag + der. HNO3
Pt + H2SO4
KHCO3 + HCl
Cu + sey. HNO3
Cam+HF
23. Aşağıdaki asitler ile ilgili tabloda boş bırakılan yerleri
uygun şekilde tamamlayınız.
17. Ayşe, gümüşten yapılmış kaşık çatal takımını Kezzap
ve tuz ruhundan hangisi ile temizlemelidir? Nedeni
ile açıklayınız!
Kimyasal
Formülü
Sistematik
Adı
Özel
Adı
Kullanım Alanları
Tuz
Ruhu
HNO3
Zaç
Yağı
18. Bütün asitler cam kaplarda muhafaza edilebilir mi?
Örnek vererek ve nedeni ile açıklayınız!
Asetik Asit
(Etanoik
Asit)
Fosforik
Asit
19. Asit çözeltisi hazırlanırken neye dikkat etmek
gerekir?
24. Aşağıdaki bazlar ile ilgili tabloda boş bırakılan yerleri
uygun şekilde tamamlayınız.
Kimyasal
Formülü
Sistematik
Adı
Özel
Adı
Kullanım
Alanları
Sönmüş
Kireç
20. Gübre üretiminde kullanılan asitleri yazınız!
NaOH
Kostik
Potas
21. Sabun yapımında kullanılan bazları yazınız!
NH3
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇP Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri
Sayfa 2
ASİT-BAZ ………………..Çalışma Soruları……….ASİT-BAZ………… Çalışma Soruları
25. Asit yağmurların oluşum şeklini açıklayınız!
27. Aşağıda yazan terimleri açıklayınız!
Asidoz:
Alkalidoz:
26. Metabolizmamızın çalışma şeklini de dikkate alarak
yiyecek ve içeceklerde asit baz özelliklerine neden
dikkat etmemiz gerektiğini açıklayınız!
28. Evlerde temizlik yaparken hangi temizlik
malzemelerinin karıştırılmamasına dikkat etmek
gerekir? Nedeni ve tepkimesini göstererek
açıklayınız!
29. Aşağıdaki tuzlar ile ilgili tabloda boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız.
Asidik T.
Kimyasal
Sistematik Adı
Özel Adı
Bazik T.
Formülü
Nötral T.
Yemek Tuzu
Kullanım Alanları
Nötr Tuz
Sodyum Karbonat
NaHCO3
Sodyum Sülfat
Güherçile
CaSO4
Kalsiyum
Karbonat
NH4Cl
Amonyum Fosfat
Alüminyum Sülfat
KAl(SO4)2x12H2O
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇP Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri
Sayfa 3
ASİT-BAZ ………………..Çalışma Soruları……….ASİT-BAZ………… Çalışma Soruları
30. DOĞRU – YANLIŞ
o Aşındırma etkisi asit ve bazların ortak özelliğidir.
o Bütün indikatörler asidik ortamda kırmızı, bazik
ortamda mavi olurlar.
o Asitler yakıcı ve tahriş edicidir.
o Sabunlar ve deterjanlar bazik maddelerdir.
o CH3OH (metil alkol) sıvısının sulu çözeltisi baziktir.
o Sulu çözeltilerinin elektrik iletkenliği asit ve bazların
ortak özelliğidir.
o Asit çözeltilerinde yalnızca H+ iyonu bulunur.
o Yapısında OH bulunduran her madde baziktir.
o Bazlar mavi turnusol kağıdı kırmızıya çevirirler.
o CO2, N2O3, SO3 gibi oksijeni ametal saayısından fazla
olan bileşiklerin sulu çözeltisi baziktir.
o Bütün nötrleşme tepkmeleri aynı zamandan asit-baz
tepkimeleridir.
o Bir asit çözeltisi ile bir baz çözeltisi oda koşullarında
karıştırıldığında, oluşan karışımın pH değeri her zaman
7 olur.
o Na2O, HCl, NO, SO2 bileşiklerinden 2 tanesi Ba(OH)2
çözeltisi ile tepkime verir.
o 1 mol H2SO4’ü tamamen nötrleştirmek için 1 mol
Mg(OH)2 kullanılır.
o HNO3+KOH
KNO3+ H2O tepkimesi asit-baz
tepkimesidir.
o 2 değerli bir asidin 0,2 molünü tam nötrleştirmek için
0,1 mol KOH gerekir.
o Oda koşullarındaki bir miktar KOH çözeltisinin pH
değerini düşürmek için saf su eklenebilir.
o Nötrleşme tepkimeleri tuz ve su arasında gerçekleşir.
o NH3, Ca(OH)2, LiOH maddelerinin oda koşullarındaki pH
değeri 7’den küçüktür.
o Asitli içecekler hem ağız sağlığına hem de diş sağlığına
zarar verir.
o Sindirim sisteminin salgıladığı sıvıların hepsi asidik
karakterlidir.
o Pepsin proteinleri parçalanmasına yardımcı olur.
o Tıkanan lavaboyu açmak için sirke dökülür.
o Bir temizlik malzemesi olarak kullandığımız tuz ruhunun
aşırı kullanılması sonucunda PVC gider boruları olumsuz
etkilenir.
o Paslanmış penseyi kullanabilmek için çamaşır sodası ile
silinir.
o Asit yağmurları sadece ormana zarar verir.
o Kabartma tozu, gıda endüstrisinde kullanılır.
o CaSO4 tuzu şeker üretiminde kullanılır.
o HCN, H3PO4, NH4Cl, NH3, Ca(OH)2 bileşiklerinden bir
tanesi tuzdur.
o NH4NO3 tuzu gübre yapımında kullanılır.
o (NH4)2SO4 yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
o Çamaşır Sodası olarak bilinen tuzun sulu çözeltisinde
Na+ ve CO3-2 iyonları bulunur.
o H3PO4 ile NH4OH bileşiklerinden oluşan tuzun
adlandırılması amonyum fosfattır.
o Yemek tuzu olarak bilinen NaCl nötr tuzlardandır.
o Yaygın adı güherçile olan tuz gıda sanayisinde
tatlandırıcı olarak kullanılır.
31. BOŞLUK DOLDURMA
 Asidik ya da bazik ortamda renk değiştiren
maddelere…………………denir.
 Asitlerin tadı ………………bazların tadı………………………dır.
 Sulu çözeltisinde H+ iyonu oluşturan maddelere
……………………….denir.
 Bazların sulu çözeltisi elektriği …………………….
 MgCO3(k)
X + CO2(g)
Denklemine göre oluşan X maddesinin sulu çözeltisi
……………….tir.
 Na2O, CaO, Li2O gibi metal oksitlerinin sulu
çözeltisi…………………..tir.
 Oksijeni olmayan asitler ………………….metallere etki
etmezler.
 Sanayide yaygın olarak kullanılan ve sistematik adı
sülfrik asit olan maddenin halk arasındaki
adı………………………………..……dır.
 …………………………………olarak da bilinen HCl asidi tuvalet
ve banyoların temizlenmesinde kullanılır.
 Asit ve baz içeren kapların üzerinde
uygun………………………………… sembolleri olmalıdır.
 Ca+ HBr
Tepkimesinden ………………………..gazı oluşur.
 Ag + H2SO4
Tepkimesinden ……………….gazı oluşur.
 Piyasa adı sud kostik olan bileşiğin formülü……………….tır.
 Çaydanlıkların kireçten arındırılmasında ………………asidi
veya limon tuzunun sulu çözeltisi kullanılabilir.
 Saf haldeki sülfrik asi ve fosforik asit ………………çekme
özelliği vardır.
 KNO3 şeklinde formülü olan bileşiğin yaygın adı
……………………….……….dir.
 NaCl bileşiğinin yaygın adı ………………………………..dur.
 Sodyum bikarbonat (NaHCO3) tuzu ………………….asit
özelliğine sahiptir.
 Kireç taşı suda çözündüğünde oluşturduğu iyonlar
………………ve…………………….şeklindedir.
 HCl ve NH4OH bileşiklerinden oluşan tuzun yaygın adı
………………………………dır.
 Yaygın adı şap olan bileşiğin formülü
……………………………….şeklindedir.
 Tuzların sulu çözeltileri elektriği iletir.
 Na2SO4, NH4NO3, Al2(SO4), H2SO4 ve Mg(OH)2
bileşiklerinden ……………………….tanesi tuz sınıfındadır.
 Lehim işlerinde ve kuru pil imalatında, yaygın adı
……………………olan tuz kullanılır.
 Anyonu CO3-2 olan tuzlar …………………………tuzlar olarak
sınıflandırılır.
NOT: Ders kitabınızdaki bütün
bölümlerden sorumlu olup, sınava
hazırlanırken çeşitli ve çok sayıda soru
çözerseniz sınav sonuçlarınızın çok iyi
olacağına inanıyoruz.
KİMYA ÖĞRETMENLERİ
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer ÇP Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenleri
Sayfa 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
547 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content