close

Enter

Log in using OpenID

1- Yoklama ve Açılış. 2- Isparta İli Eğirdir İlçesi, Çobanisa Köyü

embedDownload
T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 02/09/2014
: Salı
: 14.00
: II.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI EYLÜL AYI
TOPLANTISI II. BİRLEŞİM GÜNDEMİ
1- Yoklama ve Açılış.
2- Isparta İli Eğirdir İlçesi, Çobanisa Köyü hudutları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait olan taşınmaz üzerine idaremizce yapılan ve İl Genel Meclisinin 04.10.2005 tarih ve 2/2
sayılı kararları ile 10 yıl süre ile işletilmek üzere Isparta İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme
Birliğine tahsis edilen ve yine İl Genel Meclisinin 06.12.2012 tarih ve 12/4-298 sayılı kararları ile
tahsis süresi 04.10.2015 tarihinden itibaren 10 daha uzatılan otel, 3 adet kafeterya ve kayak kiralama
odasının Isparta İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğince işletildiği, ancak söz konusu
turizm merkezinde faaliyet göstermek üzere Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 tarih ve 2009/15362
sayılı kararları ile Davraz Kış Sporları ve Turizm Yüksek Rakımlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi
İşletme ve Altyapı Hizmet Birliğinin kurulduğu, aynı bölgede iki ayrı tüzel kişiliğin faaliyet gösterdiği
ve bir bütün olarak işletimi olumsuz etkilediği, bu nedenle otel, 3 adet kafeterya ve kayak kiralama
odasının Isparta İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine olan tahsisinin iptali ile, adı
geçen tesis ve yapıların Davraz Kış Sporları ve Turizm Yüksek Rakımlı Sporcu Kamp ve Eğitim
Merkezi İşletme ve Altyapı Hizmet Birliğine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda karar verilmesine
dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
11.06.2014 tarih ve 5959 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik Spor ve
Turizm Komisyonunca ortak hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara
bağlanması.
3- İlimize bağlı 202 köyde meydan düzenleme çalışmalarının yapılması, ayrıca iş makinesi ve
taşıt satın alınması planlanmakta olup, bu nedenle İller Bankası A.Ş.’den; ilimiz köylerinde
gerçekleştirilecek olan meydan düzenleme çalışmalarında sarf edilmek üzere 6.065.264,00 TL, iş
makinesi ve taşıt satın alınmasında sarf edilmek üzere 5.189.091,00 TL olmak üzere toplam
11.254.355,00 TL kredi kullanılması hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 04.07.2014 tarih ve 7141
sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun
okunarak, konunun karara bağlanması.
4- Isparta İli Gelendost İlçesi Yenice köyünde kanalizasyonun olmaması nedeniyle fosseptik
atıklarının sokak aralarından yollara taşarak çevreye koku yaydığı ve ayrıca sağlık açısından da tehlike
yarattığı, bu nedenle biran önce kanalizasyon yapılarak mağduriyetin giderilmesi hususunda İl Genel
Meclis Başkanı Ali BOLAT ve İl Genel Meclis Üyesi Necdet SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis
Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11541 sayılı önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık
Komisyonunca hazırlanan 25.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
5- İlimiz Gelendost İlçesi Yaka köyünde bulunan doğadan gelen kaynak içme suyu boruları
çapının yetersiz olduğu ve kaynaktan çıkan suyun geriye taştığı, ayrıca boruların deforme olması
nedeniyle köye ulaşan içme suyunun yetersiz geldiği, bu nedenle ihtiyaç bulunan 1000 mt. borunun
karşılanması hususunda İl Genel Meclis Başkanı Ali BOLAT ve İl Genel Meclis Üyesi Necdet
SATILMIŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11542 sayılı önerge
ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun
karara bağlanması.
6- Dünyanın artan nüfusuna karşın giderek kirlenen çevrenin ortaya çıkardığı sorunlar, tarımsal
üretime daha da önem kazandırmış olup, günümüzde tarımsal üretimin miktarı ile birlikte nasıl
yapıldığı da öncelikli bir konu haline gelmiş ve bu amaçla çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar
vermeyen bir tarımsal üretim olan iyi tarım uygulamaları ile insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen
bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
ile gıda güvenliğinin sağlanması amaçları belirlenmiş ve bu uygulamalar tarımsal ürünlerin
pazarlanması sürecinde belirleyici bir nitelik kazanmış ve ürünün tarladan sofraya gelene kadar
geçirdiği aşamalar ürünün pazarlanabilir olmasını belirleyen göstergeler olması nedeniyle bu hususta
mevzuatlar yayınlanarak Bakanlığımızca da desteklendiği ve tarımsal üretimde bu uygulamalara
yönelik politikaların teşvik edildiği, İlimizin tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğu ve yıllık
ihracatının %20’sini tarım ürünlerinin teşkil ettiği, özellikle gül, kiraz ve elma gibi tarım ürünlerinin
daha iyi şekilde değerlendirilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanmasının gerektiği, bu amaçla iyi tarım
uygulamalarına yönelik olarak çiftçilerimizin, üretici kooperatiflerimizin, birliklerimizin
bilinçlendirilmesine ve İlimizde iyi tarım uygulamalarına yönelik politika ve çerçevelerin İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordinasyonlu bir şekilde ele alınması hususunda İl Genel
Meclis Üyesi Recai KİRİŞ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11543
sayılı önerge ile ilgili olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca hazırlanan 18.07.2014 tarihli
raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
7- Yakaafşar köyü tüzel kişiliğine ait olup, 1994 yılında açılan un ve bulgur değirmeninin 20
yıldır Yakaafşar ve çevresindeki 7 köye hizmet vermekte olduğu, bu süre zarfında değirmenin un
öğüten taşlarının ekonomik ömrünü tamamladığı ve un öğütemez hale geldiği, bu nedenle Yakaafşar
ve çevresindeki 7 köyün mağduriyetinin giderilmesi için değirmen taşlarının ivedi olarak
değiştirilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet YALÇIN ve Mehmet KAYA tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11544 önerge ile ilgili olarak Sanayi Ticaret
Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun okunarak,
konunun karara bağlanması.
8- İçme suyu şebekesinde problem yaşanan İlimiz Yalvaç İlçesi Eyüpler köyünde şebekenin
yenilenmesi, yenilenecek içme suyu şebekesinin panolu sistem ile yapılması, panolu sistem ile köy
halkının düzenli su kullanmasının sağlanacağı, bu nedenle içme suyu şebekesinin panolu olarak
yapılması ve sabit noktalardan su bağlantılarının yapılarak panonun bulunduğu yere içme suyu
sayaçlarının takılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve Hakan YURTTADUR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11550 sayılı önerge ile ilgili
olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara
bağlanması.
9- İlimiz Yalvaç İlçesi Gökçeali Köyü kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı, köyün yerleşik
alanının kanalizasyon akıntısı zorluğundan dolayı kanalizasyon şebekesi yapımının zor olabileceği,
ancak köyün toprak zemininin geçirgen olduğu, bu nedenle köyün farklı noktalarına ferdi fosseptik
açılarak kanalizasyon şebekesinin yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri İrfan KORKMAZ ve
Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11551
sayılı önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 25.07.2014 tarihli raporun
okunarak, konunun karara bağlanması.
10- İl Özel İdaresi yol ağında bulunan İlimiz Yalvaç İlçesi Sağır Köyü Afyon yolunda heyelan
meydana geldiği ve trafiği olumsuz etkilediği, bu nedenle söz konusu yolda meydana gelen heyelanlı
bölgenin İl Özel İdaresi iş makineleri ile ivedi olarak yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyeleri
İrfan KORKMAZ ve Hakan YURTTADUR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
07.07.2014 tarih ve 11552 sayılı önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan
25.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
11- İlimiz Yalvaç İlçesi Kırkbaş köyü içme suyunun bir kısmının yeraltından çıkarılarak su
depolarına dağlıç pompa ile terfi edildiği, ancak söz konusu içme suyunun halkın kullanımına
sunulması için yıllık 43299 KWH enerji tüketildiği, köyün içme suyu terfi hattının yenilenebilir enerji
kaynaklarından güneş enerjisi kullanılmak suretiyle yapılması halinde kullanılan enerjinin %43’lük
kısmının karşılanmış olacağı, bu nedenle İlimiz Yalvaç İlçesi Kırkbaş Köyü elektrikli içme suyu terfi
hattının yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden sağlanması için yapılacak projeye
destek verilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi İrfan KORKMAZ ve Hakan YURTTADUR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11553 sayılı önerge ile ilgili
olarak Sanayi Ticaret Doğal Kaynaklar ve Avrupa Birliği Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma
Komisyonunca ortak hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
12- İlimiz Merkez Ali Köyü ve Küçük Hacılar köylerinin ortak çözülmesi düşünülen fosseptik
sorununun halen devam ettiği, uygulanan projelerin bir sonuç sağlamadığı, İlimiz Özel İdaresince
tüketilecek enerji bedelinin ödeneceği hususunda taahhüt verilmesi halinde sorunun çözümüne yönelik
uygulanabilecek bir proje bulunduğunun belirtildiği, bu nedenle muhtarların istekleri doğrultusunda bir
çalışma başlatılması, adı geçen köylerin Darıderesi Göletinin de sahibi oldukları, bu göletin sulama
göletinden içme suyuna çevrilmesi neticesinde faydalanamadıkları, netice itibariyle Isparta
Belediyesinin bu suyu sattığı, karşılığında bir bedel aldığı ve masraflarının haricinde bir bedel
ödemediği, böyle bir su alma haklarından dolayı yapmak istedikleri projeye Belediyenin katkı
sağlaması için düşünceleri paylaşmak ve istişare yapılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi
ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11554 sayılı önerge
ile ilgili olarak Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca ortak
hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
13- İlimizde kış ve yaz aylarında çocuklarımızın vakitlerini geçirebileceği, korunacağı, bisiklete
binip top oynayacağı, hijyen ortamlarda gönüllerince ücret ödemeden eğlenebileceği alanların
bulunmadığı, özellikle kent merkezindeki eski mahallelerde bu sorunun daha fazla görüldüğü, yıllardır
bu konu ile ilgili olarak hiç değilse okul bahçelerinin değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesine
rağmen somut bir adımın atılmadığı, kullanılan okul bahçelerinden de okula para kazandırılması
mantığının devam emesi nedeniyle mahalledeki çocukların okul bahçelerinde rahatça oyun
oynayamadıkları ve çocukların trafik ve benzeri sorunlardan dolayı sokak aralarında vakitlerini
geçirmeye çalıştıkları, bu durumunda velilerin endişe yaşamalarına sebep olduğu, bu hususta sorumlu
bulunan Belediye Başkanlığınca oyun alanları ile ilgili olarak profesyonel çalışma yapmasının
gerektiği, dar gelirli aile çocuklarının bir çok imkandan yararlanamadıkları, geleceğimizi emanet
edeceğimiz çocukların tüm imkanlardan yararlandırılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Belediye Başkanlığı ve özellikle SDÜ’nün, kent çocukları için, projeler üreterek uygulamaya
sunmaları gerekmekte olup, çocukların bu imkanlara ücretsiz olarak ulaşmalarının sağlanmasına
yönelik olarak ivedi bir çalışma başlatılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11556 sayılı önerge ile ilgili
olarak Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca
ortak hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
14- Yeryüzünün çeşitli bölgelerinde ilkel el dokumalarından başlayarak çok emek ve üstün teknik isteyen
dokumaların yapıldığı müzeler ve hatta günümüzde bu geleneği sürdüren bazı yerleşim merkezlerinin
bulunduğu, halının dokuma işleri ve eserleri arasında en üst teknik ve yaratma yeteneği isteyen bir sanat eseri
olduğu, halıları dokuyanlar, folklorumuzun diğer önemli ürünlerinde olduğu gibi, unutulmuşlar ve anonim bir
kimlik içinde kayboldukları, duygu tasarım ve işleyiş unsurları ile bire bir yaşayan, üreten ve nedeni her ne ise,
kaybedildiği zannedilen el halısı sanatına yeniden bir canlılık kazandırmak amacıyla; “Gülümse Isparta Kadın
Girişimi ve Üretimi Kooperatifi, TOBB’ne bağlı KAGİK, (Kadın Girişimciler Kurulu) ve İl Turizm Derneği
olarak bir proje sunulmasının arzu edildiği, yapılan ön çalışma ve girişimler neticesinde, halı tezgahları,
dokuyucular ve sonrası satış problemlerinin planlamaya alındığı, bütün bu planlamalar dahilinde el halılarının
dokunacağı bir yerin önemi ve önceliğinin olduğu kararına varılmış olup, girişimciler olarak söz konusu el
halılarının dokunacağı yer olarak kentimizde atıl vaziyette duran Aya Yorgi ve Aya Baniya Kiliseleri ile TED
Kolejine ait SDÜ’nin sahip olduğu eski Sümerbank halı binalarından herhangi birinin bu projeye ışık tutacağı
düşüncesiyle, girişimcilere tahsisi edilmesi hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11557 sayılı önerge ile ilgili olarak Gençlik, Spor ve
Turizm Komisyonunca hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
15- Türkiye, ilk kez 2006-2010 yılları arasında görev yaptığı Hükümetler Arası Komiteye 20142018 dönemi için ikinci kez seçildiği ve 2018 yılında yapılacak Taraf Devletler Genel Kurulu’na kadar
görev yapacağı Hükûmetler Arası Komite ise, aralarında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası
Temsili Listesi, Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi, En İyi Uygulamalar
Listesi ve Uluslararası Yardım Başvuruları başta olmak üzere Sözleşmenin amaçları doğrultusunda
koruma ve yaşatma çalışmalarının ulusal ve uluslararası alanda oluşumunu ve takibini yapmakta, buna
göre kararlar almakta olduğu, bilindiği üzere hükûmetler arası komitenin uluslararası alanda en çok
tanınan programlarından biri korumaya yönelik listeler hazırlamak olup, uluslararası toplum tarafından
bu listelerden en fazla ilgi göreni İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası temsilî listesine alınıp
gereken yardımların yapıldığı, Türkiye’den aralarında; meddahlık geleneği, mevlevi sema törenleri,
âşıklık geleneği, karagöz, nevruz (Azerbaycan, İran, Hindistan, Kırgızistan Pakistan ve Özbekistan İle
Ortak), Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren Meclisleri, Sıra Geceleri, Barana Sohbetleri …),
Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu
Festivali, Türk Kahvesi ve geleneği’nin de bulunduğu 11 miras müracaatlarını yapmış ve listeye
girmeyi başarmıştır. Isparta ili olarak yetkili bir kurum tarafından 2006-2010 yılları arasında, Psidia
Antiocheia, Eğirdir Gölü, Yazılı Kanyon, Kızıldağ, Kovada, Gölcük Milli Parkları, Pınargözü gibi
coğrafik alanlarımızla, Ahilik geleneği, Yörük Yayla kültürü, Gül, Halı, Keçecilik Miryakefelon Zaferi
v.b bir müracaatta bulunulup, bulunulmadığı, şayet böyle bir müracaat yoksa, tekrar ikinci defa
Türkiye’nin UNESCO’ya seçilmesi sebebiyle böyle bir çalışma yapılıp yapılmayacağının araştırılması
hususunda İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
07.07.2014 tarih ve 11558 sayılı önerge ile ilgili olarak Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonunca
hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
16- Turizm açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olan İlimizde yerli halk ve çevresinin
az tanıdığı rekreasyon alanlarımızdan Zambaklı Vadisi olarak adlandırılan Kirazlıdere’yi de içine
alarak başlayan Kent ormanı, Sidre Tepesi, Öküz Battı, Ayazma istikameti olarak devam eden ve
Darıderesi Göleti üzerinde son bulan rekreasyon alanlarının entegrasyonu yapılarak, hem kentimize,
hem de çevre İllere hitap edecek bir turizm projesi başlatılmasının gerektiği, yaz ve kış aylarında ayrı
güzelliklere sahip olan bu güzergahların her metrekaresinde Isparta manzarasının görsel olarak ön
plana çıktığı ve yapılacak uygulamalarla zihinlerden çıkmayacağı, yıllardır hayali kurulan ve zaman
zaman çalışmalar yapılan bu güzergahlarda kamu ile sorunların yaşandığı, bu alanlarda bir koşu pisti,
bir bisiklet yolu, bir hayvanat bahçesi vb. projelerin İl Özel İdaresi, Belediye Başkanlığı, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü ile S.D Üniversitesinin de katkıları sağlanarak gerçekleştirilmesi hususunda İl
Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014
tarih ve 11560 sayılı önerge ile ilgili olarak Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonunca hazırlanan
18.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
17- İlimiz Gönen İlçesi İğdecik Köyü ile Uluborlu İlçesi İleydağı arasındaki yolun asfaltının yer
yer toprak kayması ve yolun çökmesi ile bir kısım yerlerinin bozulmuş olduğu, bu nedenle söz konusu
yolun 2015 yılı onarım ve asfalt programına alınması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Kamil İÇÖZ
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 07.07.2014 tarih ve 11561 sayılı önerge ile ilgili
olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 25.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun
karara bağlanması.
18- İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı entegre İlçe Devlet Hastanelerinin hasta nakil
hizmetlerinde kullanılan binek araçların ve ambulansların kasko sigortalarının yaptırılabilmesi için
Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü adına kayıtlı olması gerektiği belirtildiğinden, İl Özel
İdaresi tarafından alınarak Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne sağlık
hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen ekli listede belirtilen 17 adet aracın kasko sigortasının ve
diğer giderlerinin sorunsuz yaptırılabilmesi için söz konusu taşıtların Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve
Halk Sağlığı Müdürlüğüne devrine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Destek Hizmetleri
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 03.07.2014 tarih ve 6975 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan
ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca ortak hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun
okunarak, konunun karara bağlanması.
19- İlimiz Merkez ve İlçe köylerimizde adrese dayalı yeni güncelleme ile iletişim ve yer
tayininin oluşturulabilmesi için; a) Köylerin giriş ve çıkış tabelalarının yenilenmesi, b) Köy içindeki
mahalle isimlerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi, c) Köylerin kapı numaralarının yenilenmesi
hususunda İl Genel Meclis Üyesi Kadir HEYBELİ tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan
08.07.2014 tarih ve 11562 sayılı önerge ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim,
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 25.07.2014 tarihli raporun okunarak,
konunun karara bağlanması.
20- Aydoğmuş Belediye Başkanlığına ait iken 6360 sayılı Kanun gereğince İdaremize
devredilmiş olan Aydoğmuş Belediye Başkanlığının Davraz Ulaştırma, Hafriyat, Nakliyat,
Hayvancılık, Turizm, İnşaat, Petrol Ürünleri, Gıda, Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limitet
Şirketindeki % 1 oranındaki hissesinin Gönen Belediye Başkanlığınca kendilerine bedelsiz olarak
devredilmesi talep edilmiş olup, bu nedenle Gönen Belediye Başkanlığı hisse devri talebinin 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesi gereğince karara bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 08.07.2014 tarih ve 7341
sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 18.07.2014 tarihli raporun
okunarak, konunun karara bağlanması.
21- 6360 sayılı kanun gereğince tüzel kişilikleri kaldırılarak köye dönüştürülen Belediye
Başkanlıklarına ait iken, söz konusu Kanunun geçici 1. maddesinin 1. fıkrası gereğince Valilik
Makamının 09.12.2013 tarih ve 5787 sayılı Olurları ile oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma
Komisyonu Kararı ile İl Özel İdaresine devredilen taşınmazlardan bazılarının ilgili köy tüzel
kişiliklerince kendilerine devredilmesi talebinde bulunulmuş olup, bu nedenle köy muhtarlıklarının
ekonomik açıdan güçlendirilmesi, ortak ihtiyaçların giderilmesi amacıyla ekli listede belirtilen
taşınmazların köy tüzel kişiliklerine devredilmesi hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 08.07.2014 tarih ve
7342 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca
ortak hazırlanan 25.07.2014 tarihli raporun okunarak, konunun karara bağlanması.
Ek-1 İdaremiz yol ağında bulunan 083-2 KKN Müezzinler Ky.İlt. Yarımca Mahallesi tanımlı
köy yolunun 1.7 km.lik kısmında görülen lüzum üzerine Özçınar Elekt.Layz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti.
tarafından yapılan güzergah değişikliği nedeniyle ihtiyaç duyulan ve idaremizce yapılan stabilize ve
asfalt kaplama işleri karşılığında ilgili firmadan tahsil edilen 260.789,79 TL. ödeneğin stabilize ve
asfalt kaplama çalışmalarında sarf edilmek üzere 2014 yılı bütçesinin ilgili tertibine ek ödenek olarak
verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 27.08.2014 tarih ve 9727 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
Ek- 2 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu hükümleri gereğince hazırlanıp İl Encümenince incelenerek rapora bağlanan İl Özel İdaresi
2015 – 2019 Stratejik Plan Taslağının 5302 sayılı Kanunun 10. maddesi (a) fıkrası gereğince
görüşülerek karara bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 28.08.2014 tarih ve 9790 sayılı teklifinin görüşülerek
karara bağlanması.
22- Ekim ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content