close

Enter

Log in using OpenID

9. sınıf ünite değerlendirme sınavları listesi / dil ve anlatım

embedDownload
9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM
Konu Adı
01
02
03
04
05
İletişim
Dil - Kültür İlişkisi
İnsan, İletişim ve Dil
Dillerin Sınıflandırılması
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
Türkçenin Ses Özellikleri
Telaffuz (Söyleyiş)
Kelimede Anlam ve Kavram
Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
Kelimelerde Anlam Değişmeleri
Kelime Grupları
Cümlede Anlamın Oluşması
Bildikdiklerine Göre Cümleler
Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler
Anlatım Birimi Olarak Paragraf
Paragrafta Yapı
Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
Metin ve Paragraf
Ünite Adı
İletişim, Dil ve Kültür
Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçe
Ses Bilgisi ve Telaffuz (Söyleyiş)
Kelime Bilgisi
Cümle Bilgisi
Paragraf Bilgisi
9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK EDEBİYATI
ÜDS No
01
02
03
04
05
Konu Adı
Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri
Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
Metin - Edebî Metin
Şiir İnceleme Yöntemi - I
(zihniyet, yapı, tema, şiir dili, ahenk (ses ve ritim))
Şiir İnceleme Yöntemi - II
(gerçeklik ve anlam, şiir ve gelenek, yorum, metin ve şair)
Şiir Okuma
Manzume ve Şiir
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve
Gruplandırma
Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
(Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
Öğretici Metinleri Okuma
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Şiir İnceleme Yöntemi
Manzume ve Şiir
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
Ünite Adı
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren
Metinler (Şiir)
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren
Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebî
Metinler
Öğretici Metinler
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren
Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebî
Metinler
Öğretici Metinler
9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / TARİH
ÜDS No
01
02
03
04
05
06
Konu Adı
Tarih Bilimine Giriş
Tarih Yazıcılığı
Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları
Tarihi Çağlara Giriş
İlk Çağ Uygarlıkları
Anadolu Uygarlığı
Ege, Yunan ve Roma Uygarlıkları
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri
Kök Türk Devleti - Uygur Devleti
Diğer Türk Devlet ve Toplulukları
İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı
Dört Halife Dönemi
Emeviler Dönemi
Abbasiler Dönemi
Türk ve İslam Bilginleri
Türklerin İslamiyeti Kabulü
Karahanlılar - Gazneliler
Büyük Selçuklu Devleti
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Devlet ve Beylikleri
Türkiye Selçuklu Devleti
Ünite Adı
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk
Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı (13.
Yüzyıla Kadar)
Türk-İslam Devletleri (10-13.
Yüzyıllar)
Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl)
9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / COĞRAFYA
ÜDS No
01
Konu Adı
Doğal Unsurlar - İnsan, Doğa ve Coğrafya
Bölüm Adı
Coğrafi Rehberim: Haritalar
Arazi Rehberimiz: İzohipsler
Hayali Rehberler: Paralel ve Meridyenler
Yerel Saat ve Zaman Hesaplamaları
02
Yerküre'nin Şekli ve Hareketleri
Mevsimler ve Oluşumu
İklim Kuşakları
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim
03
Sıcaklık
Basınç
Doğal Sistemler
Rüzgarlar
Nem
04
Nemin Yağışa Dönüşümü
Dünya'nın İklim Zenginliği
Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci
05
Jeolojik Zamanlar
Derinlerden Gelen Güç: İç Kuvvetler
Güneş'ten Gelen Güç: Dış Kuvvetler
Beşeri Yapı
06
Yaşadığım Yerden Ülkeme
Ortak Payda: Bölge
İnsan ve Çevre
Beşeri Sistemler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / MATEMATİK
01
Konu Adı
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler
Gerçek Sayılar
02
Birinci Dereceden Denklemler
ÜDS No
Ünite Adı
Kümeler
Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Denklem ve
03
Üstlü İfadeler
Köklü İfadeler
Eşitsizlikler
04
Oran - Orantı
Problemler
05
Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
Üçgende Açılar
Fonksiyonlar
Üçgenlerin Eşliği
06
Üçgende Açı Kenar Bağıntıları
Üçgenlerde Benzerlik
Üçgenler
Üçgenin Yardımcı Elemanları
Dik Üçgen
07
Trigonometri
Üçgenin Alanı
Vektör Kavramı ve Vektörlerle İşlemler
08
Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Basit Olayların Olasılıkları
Vektör
Veri
Olasılık
9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / FİZİK
ÜDS No
01
02
03
04
05
06
Konu Adı
Fiziğin Uğraş Alanı
Fizik Günlük Yaşam ve Teknoloji İle İlişkisi
Gözlem ve Deney Yapmanın Fizikteki Yeri ve Önemi
Bilimsel Bir Problemin Çözümü
Fizikte Modelleme ve Matematiğin Yeri
Temel ve Türetilmiş Büyüklükler
Madde ve Özkütle
Katılar
Akışkanlar
Plazmalar
Düzgün Doğrusal Hareket
Konum, Yerdeğiştirme, Alınan Yol
Hız ve Sürat
Hız - Zaman ve Konum - Zaman Grafikleri
Kuvvetin Özellikleri ve Sürtünme Kuvveti
Newton'un Hareket Kanunları
İş, Enerji ve Güç
Mekanik Enerji
Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
Verim
Enerji Kaynakları
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
Hâl Değişimi
Isıl Denge ve Enerji İletimi
Genleşme
Fizik Bilimine Giriş
Madde ve Özellikleri
Kuvvet ve Hareket
Enerji
Isı ve Sıcaklık
9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / KİMYA
ÜDS No
01
02
Konu Adı
Kimya Bilimi
Kimyanın Temel Kanunları
Atom Altı Tanecikler
Atom Modelleri
03
Ünite Adı
Kimya Bilimi
Atom ve Periyodik Sistem
Periyodik Sistem
Periyodik Özelliklerin Değişimi
Kimyasal Türler ve Etkileşimleri
İyonik Bağ Kovalent Bağ / Metalik Bağ
04
Zayıf Etkileşimler
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Türler Arası
Etkileşimler
Tepkime Denklemleri
05
Maddenin Fiziksel Halleri
Gaz Yasaları / Kinetik Teori
Sıvılar
06
Hal Değişimi
Katılar
Maddenin Halleri
9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME
SINAVLARI LİSTESİ / BİYOLOJİ
ÜDS No
01
Konu Adı
Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji
Ünite Adı
Canlıların Ortak Özellikleri
Canlılardaki İnorganik Bileşikler
Karbonhidratlar
02
Yaşam Bilimi Biyoloji
Proteinler
Yağlar
Enzimler
Nükleik Asitler ve ATP
03
Hücre Zarının Yapısı
Hücrede Madde Alışverişi
Hücrenin Yapısı ve İşlevleri
04
Hücrelerin Karşılaştırılması ve Hücresel Organizasyon
Hücre Çalışmaları
Sınıflandırmanın İlkeleri ve Önemi
Canlılar Dünyası
Bakteriler, Arkebakteriler
Protistalar
05
Mantarlar
Bitkiler
Hayvanlar
Virüsler
06
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
Güncel Çevre Sorunları
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
131 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content