close

Enter

Log in using OpenID

Afyonkarahisar Bolvadin Kızılhüyük Tümülüsü 1. Derece Arkeolojik

embedDownload
03.01/251
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 06.08.2014 - 131
Karar Tarih ve no : 06.08.2014 - 2617
Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kızılhüyük Mevkiinde ve tapunun 110 ada, 71, 72, 74, 77
ve 82 parsellerine kısmen giren, 110 ada 73 parselin tamamını kapsayan alanda bulunan ve Konya
Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulu’nun 22.06.1992 tarih, 1359 sayılı Kararıyla tescilli
Kızılhüyük Tümülüsü I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti sınırlarının güncellenmesi konusuna ilişkin
Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 17.12.2013 tarih, 3702 sayılı yazısı ve
yazı eki 02.12.2013 tarihli Müze uzman raporu, 04.08.2014 tarih, 5405 sayılı dosya inceleme raporu
okundu, koordinatlı sit paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fişi ile fotoğrafları ve
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kızılhüyük Mevkiinde ve tapunun 110 ada, 71, 72, 74, 77
ve 82 parsellerine kısmen giren, 110 ada 73 parselin tamamını kapsayan alanda bulunan ve Konya
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.06.1992 tarih, 1359 sayılı Kararıyla tescilli
Kızılhüyük Tümülüsü I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti sınırlarının güncellenerek Kızılhüyük Tümülüsü
I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti adıyla tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit
sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan
taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; söz konusu alanda,
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na
ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı ilke Kararı’nm ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, gerekli
güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve sit sınırlan içinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve
inşai müdahalede bulunulmamasma karar verildi.
Başkan
Doç. Dr. Feriştah ALANYALI
^ İ ^ ^ ttİ u M ü d iiÎ ü
% '& n
Başkan Yardımcısı
M. Zeki ÇİTÇİ
BULUNMADI
İMZA
Üye
Doç. Dr. Rahmi ERDEM
Üye
Berrin TAŞKAZAN
İMZA
İMZA
Üye
Doç. Dr. Osman KUNDURACI
Üye
Bekir KARABAĞ
Üye
Doç. Dr. t. Tunç SİPAHİ
İMZA
İMZA
İMZA
Üye
Neriman Gül ALBAY
Afyonkarahisar Valilik Temsilcisi
Üye
Mevlüt ÜYÜMEZ
Afyonkarahisar Müze
Müdürü
Üye
Fatih KAYAÇAN
Bolvadin Belediye
Başkanı
İMZA
BULUNMADI
BULUNMADI
+
JP-
W
KÜLl’ÜR Vt.Jl!RİZM BA K A N LIĞ I................
KÜLTÜR VARLIKLARJr#E MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
06.08^(04 TARİH VE ¡2617 SAYILI KARARI
■■*7^ 23rari'ŞŞM:
i?-
-EK TlM Ö Sfc.,
TWÎ
KOORDİNATLAR
326880 4286387
326912 4286391
326956 4286372
326978 4286337
326964 4286304
326929 4286275
326892 ^ 2 8 6 2 8 3 -"
^=^32685 ^ 2 8 630i™,
326853 4286327
T326853 4286361
<
D
3-
HZ.OCIOUU
0
1 :5.000
S
j
^B
j
AFYONKARAHİSAR-İBOLVADİN
Kızı!h öy ü j^ f ü m ü Iüs ü
0
70
140
1--- 1---- 1---- 1 ' I
280 M eters
ı
ı
Geographic Coordinate System:GCS European_1
Datum:D EuroDean 1950 ED 1950 UTM Zone :
24
A EY O N K A R A H İSA R İLİ BO LVADİN İLÇESİ
K IZIL H Ü Y Ü K ,M E V K İİ K IZILH ÜYÜ K T Ü L L Ü S Ü
I. (BİR) DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
120
AVRUPA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E
TÜRKİYE
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER CENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLİ:
AFYONKARAHİSAR
İLÇE:
BOLVADİN
MAHALLE,KÖY
KIZILHÜYÜK MEVKİİ
SİT
E N V A N TER N o
H A R İ T A NO:
PAFTA: ADA: PARSELLER:
110 ada, 71, 72, 73, 74, 77 ve 82 parseller.
ADI: KIZILHÜYÜK TÜMÜLÜSÜ.
CENEL TANIM: İlim iz, Bolvadin İlçesi, Kızılhliyük M e vkii’ nde Alkoloid Fabrikasının güneyinde yer alan tümülLisün
yüksekliği yaklaşık 8m. çapı ise 35m.’ dir. Tümülüsıin eteğinde ve tepesinde değişik zamanlarda kazılmış kaçak kazı
çukurları bulunmaktadır.
Ş İM DİKİ TE H LİK E LER : Kaçak kazılar ve kısmi tarımsal faaliyetler.
Ş İM DİKİ DURUMU: Tepe ve etek kısımlarında kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
ŞİT POTANSİYELİ: A rkeolojik SİL
K O R U M A D E R E C E S İ:
1. (B ir) Derece A rkeolojik Sit.
10.02.20^1^
H A Z IR L A Y A N L A R
M DİKİ KORUMA: Korumasız
Mehmet G A R İ P Ç İN
İÂrMoÖg
İbrahim D E M İ R E L
S a ı^ tmaıilrçisi
ÖNERİLEN KORUMA: Yerel Yönetimlerce Korunması.
Y A Y IN D İZ İN İ.-
KONTROL EDEN:
M e vliit Ü Y Ü M E Z
4
2° 14
M ijz ş M\ü$ürü
KURUL ONAYI:
GÖZLEMLER:
"V \ \!
\\ '
K.K.T.V.K.B.K 22.06.1992V 1359
REVİZYON:
HARİTA VE FOTOĞRAFLAR:
r
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’N^
06.08.2014 TARİH VE 2617 SAYILI KARARI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
1 129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content