close

Вход

Log in using OpenID

2013 yılı faaliyet raporu

embedDownload
2013 YILI FAALİYET RAPORU
“Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıĢınız.
ÇalıĢmaların en yükseği budur.”
M. Kemal ATATÜRK
1
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Değerli meclis üyeleri ve çalıĢma arkadaĢlarım,
Göreve geldiğimiz 2009 Mart ayından bu yana, sorumluluk bölgemiz olan TepebaĢı‟nda
önemli değiĢim ve dönüĢümü birlikte yaĢadık.
TepebaĢı Belediyesi çalıĢanlarının olduğu kadar, TepebaĢı bölgesinde yaĢayan
vatandaĢlarımızın, demokratik kitle örgütlerinin ve toplumun diğer kesimlerinin bu değiĢim ve
dönüĢümde önemli katkıları olmuĢtur.
Son beĢ yılda, belli baĢlı görevlerimiz arasında sayılan; temel belediyecilik hizmetleri yerine
getirirken, öte yandan her yaĢtan vatandaĢımızın yaĢamını kolaylaĢtırıcı projeleri de hayata
geçirdik.
2001 yılında baĢlattığımız Belde Evleri projemizde 20. Belde Evi‟ne ulaĢıldı. Çocuklar için
Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi açıldı. Ġçinde Alzheimer hastalarına yönelik bir bakım evinin
bulunduğu YaĢam Köyü hayata geçirildi. Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri ile yüzlerce insana
ulaĢıldı. Behiç Erkin ve Efsane EskiĢehirspor Halı Sahalarının yanı sıra, yapımı devam eden Su
Sporları Merkezi ile spor alanında önemli yatırımlar harekete geçirildi. Yeni kültür- sanat, çocuk ve
gençlik merkezleri hizmete açıldı.
Proje ve yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde, bilgi birikimi ve dayanıĢmanın yanı sıra
mali kaynaklarımızın doğru ve etkili kullanımının önemi büyüktür.
Bize çalıĢmalarımızda içtenlikle destek veren hemĢerilerimize teĢekkürlerimi sunar, 2013
yılı faaliyet raporunu bilgilerinize sunarım.
Dt. Ahmet ATAÇ
TepebaĢı Belediye BaĢkanı
2
2013 YILI FAALİYET RAPORU
MECLĠS BAġKANI VE MECLĠS ÜYELERĠ
MECLĠS BAġKANI
Dt. AHMET ATAÇ
(CHP)
MECLĠS ÜYELERĠ
3
2013 YILI FAALİYET RAPORU
4
2013 YILI FAALİYET RAPORU
5
2013 YILI FAALİYET RAPORU
6
2013 YILI FAALİYET RAPORU
ĠÇĠNDEKĠLER
Konu
I-GENEL BĠLGĠLER
Sayfa No
A-MĠSYON VE VĠZYON
9
B-YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
9-11
C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
12-43
1-BELEDĠYE SINIRLARI
2-FĠZĠKĠ YAPI
3. ÖRGÜT YAPISI
4. BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
5-ĠNSAN KAYNAKLARI
6. SUNULAN HĠZMETLER
6.1-Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
6.2-Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
6.3-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
6.4-Destek Hizmetleri Müdürlüğü
6.5-DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü
6.6-Emlak Ġstimlak Müdürlüğü
6.7-Fen ĠĢleri Müdürlüğü
6.8-Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü
6.9 -Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
6.10-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
6.11-Kadın Sığınma ġube Müdürlüğü
6.12-Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
6.13-Mali Hizmetler Müdürlüğü
6.14-Özel Kalem Müdürlüğü
6.15-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6.16-Ruhsat Denetim Müdürlüğü
6.17-Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
6.18-Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü
6.19-TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü
6.20-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
6.21-Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü
6.22-Yapı Kontrol Müdürlüğü
6.23-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
6.24 -Zabıta Müdürlüğü
7-YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ
12
13-22
23
24
24-27
27-43
27-28
28-29
29
29-30
30
30-31
31
31-32
32
33
33
33-34
34
35
35-36
36
36-40
40
40
40
40-41
41-42
42
42-43
43
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
44
B-TEMEL DEĞERLER VE KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ
44
7
2013 YILI FAALİYET RAPORU
ĠÇĠNDEKĠLER
Konu
III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
Sayfa No
A-MALĠ BĠLGĠLER
45-60
B-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
60-218
1-FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ
1.1-Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
1.2-Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
1.3-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
1.4-Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.5-DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü
1.6-Emlak Ġstimlak Müdürlüğü
1.7-Fen ĠĢleri Müdürlüğü
1.8-Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü
1.9-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
1.10-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.11-Kadın Sığınma ġube Müdürlüğü
1.12-Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
1.13-Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.14-Özel Kalem Müdürlüğü
1.15-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
1.16-Ruhsat Denetim Müdürlüğü
1.17-Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
1.18-Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü
1.19-TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü
1.20-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
1.21-Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü
1.22-Yapı Kontrol Müdürlüğü
1.23-Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
1.24-Zabıta Müdürlüğü
60-218
60-73
73-80
80-89
90-95
95-138
138-144
145-149
149-150
151-153
154-155
155-157
157-167
167-170
171
172-183
184
185-188
189-190
190
191-204
205-213
213-215
215-216
216-218
IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A-PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
1-PERFORMANS DEĞERLENDĠRME TABLOSU
2-GÜÇLÜ YANLAR
3-ZAYIF YANLAR
219-221
219
220
220-221
B-YÖNETĠCĠ BEYANI
222
C-ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
223
8
2013 YILI FAALİYET RAPORU
I-GENEL BĠLGĠLER
A-MĠSYON-VĠZYON
TepebaĢı Belediyesi 2010–2014 Yıllarını kapsayan Stratejik Planda yer alan vizyon ve
misyonumuz:
VĠZYON: Bireye saygılı, yaĢam kalitesi yüksek; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek ve
önder bir yerleĢim olmaktır.
MĠSYON: TepebaĢı Belediyesi, ilçe sınırlarında hizmet üreten ve alanların ihtiyaçlarını ayrım
gözetmeksizin karĢılayarak; hizmetlerini dürüstlük, Ģeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle
gerçekleĢtirmeyi görev edinmiĢtir.
B-YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi sınırları dâhilinde hizmet veren TepebaĢı Belediyesi, 9
Eylül 1993 Tarih 21693 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 504 sayılı„‟ Yedi Ġlde BüyükĢehir
Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname „‟ uyarınca ilk kademe Belediyesi olarak
kurulmuĢtur.06.03.2008 Tarih ve 5747 Sayılı „‟BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe
Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‟‟ gereği Ġlçe Belediyesi
statüsüne dönüĢmüĢ ve Çukurhisar, Muttalip Belde Belediyelerinin tüzel kiĢilikleri kaldırılarak ilçe
belediyemize bağlanmıĢtır. TepebaĢı Belediyesi; EskiĢehir‟i doğu-batı istikametinde ikiye bölen
Porsuk Çayı‟nın kuzeyinde yer almaktadır.
Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları( 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14-15 Maddesi)
MADDE 14.- Belediye, mahalli müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;
Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve
ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000‟i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar. (...) (*) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir;
sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve
kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekanların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla
bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa
edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar,
her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı
gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir.
(*) Madde 14 ün 1. fıkrasının (b) bendinin “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;...”
bölümü, Anayasa Mahkemesi‟nin 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı R.G.‟de yayımlanan, 24.1.2007
T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiĢtir.
(*) Madde 14 ün “Belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve kuruluĢuna verilmeyen
mahalli müĢterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.” biçimindeki 2.
fıkrası, Anayasa Mahkemesi‟nin 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı R.G.‟de yayımlanan, 24.1.2007
T., 2005/95 E. ve 2007/5 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiĢtir.
9
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 5538 - 1.7.2006 / m.29/a) Sivil hava ulaĢımına açık havaalanları ile bu
havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıĢındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları(5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi)
MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır:
a)Belde sakinlerinin mahalli müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve giriĢimde bulunmak.
b)Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c)Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
d)Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya
yaptırmak.
e)Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya iĢlettirmek.
f)Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem
dahil her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek.
g)Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h)Mahalli müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir
alan sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
i)Borç almak, bağıĢ kabul etmek.
j)Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre
yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel
kiĢilerce açılmasına izin vermek.
k)Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine
karar vermek.
l)Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m)Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ
yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men
edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara
vermek.
n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o)Gayrisıhhi iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
iĢyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda
depolama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği
oluĢmaması için gereken tedbirleri almak.
10
2013 YILI FAALİYET RAPORU
p)Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile
taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün iĢleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il özel idaresi tarafından
yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüĢü ve ĠçiĢleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu
taĢıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine
getirebileceği gibi toplu taĢıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet
satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Ġl sınırları içinde büyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000‟i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret
yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi
alt yapı çalıĢmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya
düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit etmek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir.
Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı
Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.
BüyükĢehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları (5216 BüyükĢehir Belediye
Kanunun Madde 7)
Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır:
a)Kanunlarla münhasıran büyükĢehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada
sayılanlar dıĢında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b)BüyükĢehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma
istasyonuna taĢımak.
c)Sıhhi iĢyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d)Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; (Ek ibare: 5393 - 3.7.2005 / m.85/(d)) “775 sayılı
Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,” otopark, spor, dinlenme ve
eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaĢlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal
ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis
ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak; kent
tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin geliĢtirilmesine iliĢkin hizmetler
yapmak.
e)Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
11
2013 YILI FAALİYET RAPORU
C-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1-Belediye Sınırları
12
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2-Fiziki Yapı
13
2013 YILI FAALİYET RAPORU
14
2013 YILI FAALİYET RAPORU
15
2013 YILI FAALİYET RAPORU
16
2013 YILI FAALİYET RAPORU
17
2013 YILI FAALİYET RAPORU
18
2013 YILI FAALİYET RAPORU
19
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TepebaĢı Belediyesine bağlı 51 mahalle bulunmaktadır. Mahalleler;
TEPEBAġI BELEDĠYESĠNE BAĞLI MAHALLELER
NO
MAHALLE ADI
NO
MAHALLE ADI
1
AġAĞI SÖĞÜTÖNÜ
27
ĠHSANĠYE
2
ALINCA
28
KAVACIK
3
BAHÇELĠEVLER
29
KESKĠN
4
BATIKENT
30
KOYUNLAR
5
BOYACIOĞLU
31
KOZKAYI
6
CUMHURĠYE
32
KUMLUBEL
7
ÇAMLICA
33
MAMURE
8
ÇUKURHĠSAR YENĠ
34
MUSTAFA KEMAL PAġA
9
EĞRĠÖZ
35
ORTA
10
EMĠRCEOĞLU
36
ÖMERAĞA
11
EMĠRLER
37
SAKĠNTEPE
12
ERTUĞRULGAZĠ
38
SATILMIġOĞLU
13
ESENTEPE
39
SAZOVA
14
ESKĠBAĞLAR
40
SÜTLÜCE
15
FATĠH
41
ġARHÖYÜK
16
FEVZĠÇAKMAK
42
ġEKER
17
GAZĠPAġA
43
ġĠRĠNTEPE
18
GÖKDERE
44
TUNALI
19
GÜLLÜK
45
ULUÖNDER
20
HACIALĠBEY
46
YENĠ
21
HACISEYĠT
47
YENĠ BAĞLAR
22
HASANBEY
48
YEġĠLTEPE
23
HAYRĠYE
49
YUKARI SÖĞÜTÖNÜ
24
HĠSAR
50
ZAFER
25
HOġNUDĠYE
51
ZĠNCĠRLĠKUYU
26
IġIKLAR
20
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TepebaĢı Belediyesine bağlı, 30 adet orman köyü, 10 adet ise belediye sınırı dıĢı,
ilçe sınırı içi köy bulunmaktadır. Köyler;
TEPEBAġI BELEDĠYESĠNE BAĞLI ORMAN KÖYLERĠ
NO
ORMAN KÖYLERĠ
ORMAN KÖYLERĠ
NO
1
AHĠLER
16
KIZILĠNLER
2
AġAĞIKARTAL
17
MOLLAOĞLU
3
ATALANTEKKE
18
MUSAÖZÜ
4
AVLAMIġ
19
SULUKARAAĞAÇ
5
BEKTAġPINARI
20
TAKMAK
6
BOZDAĞ
21
TANDIR
7
BULDUKPINARI
22
TEKECĠLER
8
CUMHURĠYET
23
TURGUTLAR
9
DANĠġMENT
24
ULUDERE
10
GÖKÇEKISIK
25
YARIMCA
11
HEKĠMDAĞ
26
YENĠAKÇAYIR
12
KARAÇOBANPINARI
27
YENĠĠNCESU
13
KARADERE
28
YÖRÜKAKÇAYIR
14
KARAGÖZLER
29
YUKARIKARTAL
15
KIZILCAÖREN
30
YUSUFLAR
TEPEBAġI BELEDĠYESĠNE BAĞLI ĠLÇE KÖYLERĠ
ĠLÇE KÖYLERĠ
NO
ĠLÇE KÖYLERĠ
NO
1
ATALAN
6
KARAHÖYÜK
2
BEHÇETĠYE
7
KOZLUBEL
3
BEYAZALTIN
8
NEMLĠ
4
ÇALKARA
9
TAYCILAR
5
ÇANAKKIRAN
10
YAKAKAYI
21
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TepebaĢı Belediyesinin taĢıt parkında bulunan araçları;
TÜRÜ
BELEDĠYEYE
AĠT
KĠRALIK
TOPLAM
Binek Oto
14
8
22
Minibüs/Midibüs
8
Kamyonet
12
Sağlık Tarama Aracı
1
1
Cenaze Aracı
5
5
Otobüs
4
Traktör
7
7
Cenaze Yıkama Aracı
1
1
Vidanjör
1
1
Su Tankı
2
2
Asfalt Yama Aracı
1
1
Asfalt Kazıma Makinası
1
1
Ġtfaiye Aracı
1
1
Çöp Kamyonu
2
2
Kamyon
35
Grayder
4
4
Dozer
1
1
Beko Loder
7
Mini Loder
4
4
Silindir
3
3
Mini Silindir
1
1
Forklift
2
2
Süpürge Aracı
3
3
Lastik Yükleyici
2
2
Paletli Yükleyici
1
1
Arazi Aracı
1
1
Çekici
1
1
Ekstravatör
1
1
Motorsiklet
3
3
Dorse
1
1
TOPLAM
130
8
15
2
3
4
32
27
6
38
11
162
22
2013 YILI FAALİYET RAPORU
3. Örgüt Yapısı
TepebaĢı Belediyesinin örgüt yapısını gösteren organizasyon Ģeması:
23
2013 YILI FAALİYET RAPORU
4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
KAYNAKLAR
2013 MEVCUDU
412
PC
THĠN CLĠENT
47
ERĠġĠM CĠHAZI ( N-COMPUTĠNG )
50
NOTEBOOK
23
3
NETBOOK
SERVER
13
YAZICI
194
PROJEKSĠYON
15
SCANNER
22
222
KAMERALAR
ĠNTERNET BAĞLANTISI
36
5-Ġnsan Kaynakları
2013 yılı sonu itibariyle TepebaĢı Belediyesi‟nde 303 memur, 131 daimi iĢçi, 4 geçici
iĢçi, 4 sözleĢmeli personel olmak üzere toplam 442 personel görev yapmaktadır. Personele
ait kadro, öğrenim durumu, cinsiyet ve yaĢ dağılımı izleyen tablolarda verilmektedir.
PERSONEL MEVCUDU
MEMUR
SÖZLEġMELĠ PERSONEL
DAĠMĠ ĠġÇĠ
GEÇĠCĠ ĠġÇĠ
TOPLAM
303
4
131
4
442
24
2013 YILI FAALİYET RAPORU
ÖĞRENĠM DURUMU
ĠLKÖĞRETĠM
84
LĠSE VE DENGĠ
134
YÜKSEKOKUL
67
FAKÜLTE
YÜKSEKLĠSANS
TOPLAM
143
14
442
25
2013 YILI FAALİYET RAPORU
CĠNSĠYET DURUMU
DAĞILIMI
KĠġĠ
KADIN
118
ERKEK
324
TOPLAM
442
YAġ DURUMU DAĞILIMI
20 - 24
7
25 - 29
82
30 - 34
69
35 - 39
80
40 – 44
88
45 - 49
73
50 - 54
33
55 – 59
9
60 - 64
1
TOPLAM
442
YAġ ORTALAMASI
38
26
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Personelin yaĢ ortalaması 38‟dur.
6.Sunulan Hizmetler
görev,
TepebaĢı Belediyesi‟nde hizmet veren 24 Müdürlüğe ait yönetmeliklerde yer alan
yetki ve sorumluluklar aĢağıda belirtilmiĢtir.
6.1
Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
a) Kitle iletiĢim araçlarında yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren
konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.
b) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan gelen
Ģikâyet ve görüĢlerin tespit, takip ve değerlendirme çalıĢmalarını yapmak.
c) Basın yayın organlarında yer alan bütün haberlerin küpür, resim, slayt ve kasetlerini temin
ederek cins ve konularına göre sınıflandırarak arĢivlemek.
d) Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi kaset, cd, slâyt ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım
amaçlarına göre sınıflandırarak arĢivlemek.
e) BaĢkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili Cd,
kaset, slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtmak.
f) Basının hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili bilgi isteklerini ilgili birimlerden sağlayarak
basına vermek.
g) Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek,
değiĢiklikleri takip etmek.
h) Hizmetin yürütülmesi ile ilgili son geliĢmeleri izlemek, tedbirler almak, gerekli malzeme
ve cihazları temin etmek.
27
2013 YILI FAALİYET RAPORU
ı) Belediyenin hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar
yapmak.
i) Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kiĢi ve kuruluĢların belediyemizle
iliĢkilerinin geliĢtirilmesine ve korunmasına yönelik çalıĢmalar yapmak, karĢılıklı ziyaret ve
görüĢmelerde bulunmak
j) Beldemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve Ģikâyetlerini yerinde
tespit etmek, değerlendirmeye tabi tutup ilgili birimlere ulaĢtırmak
k) VatandaĢların basın organlarında yer alan Ģikâyet, görüĢ ve isteklerini ilgili birimlere
iletmek ve takip etmek
l) Belediyemiz çalıĢmalarıyla ilgili olarak BaĢkanlık Makamının onayı doğrultusunda yerli ve
yabancı kiĢi ve kuruluĢlarla iyi iliĢkiler kurulması ve geliĢtirilmesi amacıyla gerekli
çalıĢmaları yapmak
m) Birimde çalıĢan personele gerekli eğitimi vererek daha verimli çalıĢmalarını sağlamak.
n) Belediye sınırları içinde yaĢayanlara dönük çeĢitli etkinlikler düzenleyip halkın kültürel
ihtiyacını karĢılamak.
o) Belde sakinlerinin faydalanabileceği kütüphaneleri kurmak ve kütüphanelere gerekli kitap
ve dokümanları sağlamak.
ö) ÇeĢitli tarihi günlerde günün önemine uygun kutlama törenleri tertiplemek
p) ÇeĢitli gün ve haftalarda Ģenlik, festival v.s. gibi faaliyetlerinin organizasyonunu yapmak
r) Törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, bez döviz yaptırmak, afiĢ yaptırmak, broĢür
bastırmak ve bunların gerekli yerlere asılmasını ve dağıtılmasını sağlamak
6.2
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
a) Belediyemiz kamu tüzel kiĢiliğinin yasalarla belirlenmiĢ yetkilerini kullanarak bilgisayar
ağını tüm birimlere yaymak, verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak ve geliĢen bilgisayar
teknolojisini takip etmek.
b) Belediye içi birimlerin, daha rasyonel ve verimli çalıĢmaları açısından gerekli olan
bilgisayar programlarının elde edilip, günlük veri bilgilerinin yedeklemesinin sağlıklı bir
Ģekilde yapılması ve bu bilgi ve belgeler ıĢığında kuruma ve beldeye daha iyi hizmet vermek
amacıyla gerekli çalıĢmalar yapmak.
c) Belediyemiz otomasyon sistemine bağlı bilgi iĢlem cihazlarının bakım ve kontrolünü
yaparak teknik destek vermek, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunların
giderilerek sistemin sorunsuz çalıĢmasını sağlamak.
d) Belediyemiz birimlerinde kullanılan bilgisayar programlarını hazırlamak veya gerekli
programları satın alarak sistem çözümleme, tasarım, programlama ve iĢletim konusunda
standartlaĢmayı sağlamak.
e) Zamanla değiĢen kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre programlarla ilgili gerekli
düzenlemeleri takip ederek teknik destek ve eğitimini vermek.
f) Belediyemiz birimlerindeki bilgisayar ve bilgi iĢlem cihaz ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu
konuda gerekli araĢtırmaları yaparak bilgisayar otomasyon sistemine uygun olanları gerekli
satın alma iĢlemlerinde karar alınmak üzere ilgili birimin bilgisine sunmak.
g) Belediyemiz Kent Bilgi Sistemi, sistem programları ve diğer paket programların
kullanılması için her türlü eğitim imkânlarını araĢtırmak, biliĢim teknolojilerini takip ederek
bilgisayar otomasyon sistemine uygulanabilirliğini araĢtırmak, yetkililere ve birim
personellerine gerekli eğitimler verilmesini sağlayarak yetiĢmiĢ eleman sayısını artırmak.
h) Belediyede kullanılan bilgisayar programlarından kaynaklanan sorunlarla ilgili Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü ve ilgili birimler arasında toplantı ve görüĢmeler gerçekleĢtirmek
28
2013 YILI FAALİYET RAPORU
ı) Belediye BaĢkanlığını biliĢim ile ilgili gerek bilimsel gerek diğer toplantılarda temsil
etmek.
6.3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
a) 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı
Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Orman Bakanlığı,
ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, Ġl Hıfzısıhha ve Mahalli Çevre Kurulu kararları, ilçe
Hıfzısıhha ve Mahalli Çevre Kurulu kararları, Ġl Turizm Koordinasyon Kurulu kararları,
Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak
b) VatandaĢların ve çeĢitli kuruluĢların çevreye iliĢkin dilek ve Ģikâyetlerini almak,
değerlendirmek, gereğini yerine getirmek
c) Çevre konusunda görev verilmiĢ kamu kurum ve kuruluĢları, sivil toplum örgütleri ile
iĢbirliği ve koordinasyon sağlamak
d) Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Ģartlara en uygun geliĢtirilebilir
teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek
e) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim ve öğretim
faaliyetlerini yürütmek, desteklemek, yönlendirmek, proje aĢamasında veya uygulanan
yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araĢtırmaları yapmak
toplantılar düzenlemek
f) Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler
konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve
kanuni yetkileri kullanmaya iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek Ġlgi yönetmelik ve mevzuatlar
kapsamında hava,su,toprak ve gürültü kirliliğine iliĢkin Ģikâyetleri değerlendirmek, bu
kirliliklerin önlenmesine yönelik teknik çalıĢmaları yapmak
g) ÇalıĢma konularına iliĢkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleĢtirmek,
iĢ ve iĢlemleri yürütmek
h) Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle iĢbirliği çerçevesinde eğitim programları
hazırlayıp yürütmek, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiĢ, broĢür hazırlamak
i) Yasal mevzuat çerçevesinde oluĢturulan komisyonlarda görev alarak iĢ ve iĢlemleri
yürütmek
j) ÇalıĢma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.)Belediyeyi
temsil etmek
k) Toplumda çevre bilincinin geliĢmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri
belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere
yardımcı olmak
6.4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
a) Belediyemiz Hizmet Binalarının, güvenliğini, temizliğini, bakım ve onarımını sağlamak,
ısıtma, soğutma, aydınlatma ve benzeri ünitelerinin çalıĢmasını sevk ve idare etmek.
b) Belediyeye bağlı hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak, birimlere tahsisini yapmak
ve her an çalıĢır ve hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak.
29
2013 YILI FAALİYET RAPORU
c) Belediyeye bağlı birimlerin genel haberleĢme ve santral hizmetlerini sağlamak.
d) Müdürlüğümüze bağlı nikah memurluğu aracılığı ile evlendirme iĢ ve iĢlemlerinin
düzenlenmesi, nikah akitlerinin gerçekleĢtirilmesini sağlamak.
e) Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklerce alımı gerçekleĢtirilecek mal, hizmet, yapım ve
danıĢmanlık hizmeti alımlarının 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümleri çerçevesinde
yapılacak ihalelerinde; ihale ilanların yayımlanması, ihale dokümanlarının görülmesi, satıĢı
ile ihale sürecinde ihale komisyonlarına sekretarya hizmetlerinin verilmesini sağlamak.
f) Belediyemiz bünyesindeki Müdürlüklerce alımı gerçekleĢtirilecek mal, hizmet, yapım ve
danıĢmanlık hizmeti alımlarının 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22/d maddesine göre
doğrudan temin ve istisnalar baĢlıklı 3. maddesine göre tedarik edilmesinde piyasa
araĢtırmasının yapılması ve sekretarya hizmetlerini vermek.
g) Sivil savunma hizmetlerini gerçekleĢtirmek.
6.5
DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü
a) Belediye‟nin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarla mevcut iliĢkileri geliĢtirmek ve
yeni iliĢkiler kurmak
b) Belediyemize gelen çeĢitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli
görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ulaĢtırılmasını sağlamak
c) Yurt içindeki ve yurtdıĢındaki belediyelerle, bazı konularda iyi niyet ve iĢbirliği
protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek.
d) KardeĢ ġehir uygulamaları ve farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını temin etmek, halklar
arasında kardeĢlik duygusunu geliĢtirerek etkinlikler düzenlemek.
e) Kültür, sanat, eğitim ve sosyal amaçlı mekânların EskiĢehir‟e kazandırılması için
giriĢimlerde bulunmak.
f) Ulusal ve uluslararası açık oturum bilgi Ģöleni, tören ve festivallere katılmak, tertip
yapmak.
6.6
Emlak Ġstimlak Müdürlüğü
a) 2942/4650 sayılı kamulaĢtırma kanununa göre, KamulaĢtırma yapmak, kamulaĢtıracağı
veya irtifak hakkı tesis edeceği taĢınmazlar üzerine ilgili tapu dairesinde kamulaĢtırma Ģerhi
koymak, kamulaĢtırması yapılan taĢınmazların kamulaĢtırma bedelinin ödenmesine iliĢkin
iĢlemleri yürütmek.
b) Devlet Ġhale Kanunu hükümleri doğrultusunda, belediyenin taĢınmaz mallarının satıĢına
yönelik idari iĢlemleri mevzuata uygun olarak yapmak; tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak
üzere ilgili birime göndermek, Kıymet takdir komisyonu ve uzlaĢma komisyonları kurulması
çalıĢmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağırılması (tebligat vb.) gibi
konularda gereken iĢlemleri yürütmek,
c) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Ģartlı ve Ģartsız bağıĢlanan taĢınmazların kabulleri ile
ilgili iĢlemleri yürütmek,
30
2013 YILI FAALİYET RAPORU
d) Belediye mülkiyetinde bulunan ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiĢ hisseli ve müstakil
taĢınmazların Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda, ilgili kanun hükümlerine göre
Devir, SatıĢ ve Trampa iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak.
e) Diğer kamu kurumları adına kayıtlı olan taĢınmazların imar planındaki amacına uygun
olarak belediye adına tahsis iĢlemlerinin ve taĢınmazlar üzerinde Sınırlı Ayni Hak tesis
iĢlemlerinin yapılması için tüm bilgi ve belgeleri ihale yapılmak üzere ilgili birime
göndermek.
f) Ġmar affı yasası kapsamında 10/c uygulaması yapılan yerlere ait tapu senetlerinin hak
sahiplerine dağıtılması ve Tapu Tahsis belgesi bulunan hak sahiplerine Tapu Tahsislerinin
yapılmasını sağlamak,
g) Ġmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği
belediye adına tescili gereken taĢınmazlara iliĢkin tapu tescil iĢlemlerinin yapılmasını
sağlamak,
h) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taĢınmaz malların envanterini ve kayıtlarını
tutmak, Mal Yönetim Dönemine iliĢkin icmal cetvellerini hazırlamak.
6.7
Fen ĠĢleri Müdürlüğü
a) Yeni yol açılması ve stabilizasyonunu yapmak veya yaptırmak.
b) Yolların ve kaldırımların bakım ve onarımını yapmak
c) Hizmet binalarının ve sosyal tesislerin bakım ve onarımını yapmak.
d) Belediyede kullanılan her türlü araç ve iĢ makinelerinin bakım ve onarımını yapmak
e) Yollarda kar ve buzlanma ile mücadele etmek
f) Yeni açılan yollarda ve daha önceden yapılmasına rağmen kullanım ömrünü tamamlamıĢ
sokaklarda asfaltlama ve kaldırım çalıĢmaları yapmak
g) Bina ve tesis inĢa etmek veya ettirmek
h) Gereken çalıĢmalarda projeler yapmak
i) KeĢif çıkarmak, hakediĢ yapmak ve iĢ kabullerini gerçekleĢtirmek.
j) Kesin hesap çıkarmak.
k) Teknik kontrolörlük yapmak.
6.8
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü
a) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararları, BaĢkanlık Makamı ve müdürlükler
tarafından görüĢ istemi ile gönderilen evrakı inceleyerek o konu hakkında hukuki mütalaa
vermek.
b) Belediye leh ve aleyhinde Adli ve Ġdari Mahkemelerde açılan davaları ve icra iĢlerini takip
etmek ve sonuçlandırmak; BaĢkan tarafından avukatlar adına çıkarılan vekâletnamelerdeki
yetkileri BaĢkanlık adına kullanmak.
c) BaĢkanlık emirleri ile kovuĢturulması istenen veya Belediye aleyhine giriĢilen vergi, rüsum
ve harçlara müteallik iĢleri yetkili makam ve merciiler nezdinde takip ile sonuçlanmasını
sağlamak.
d) Dava ve icra iĢlerini usul ve esas yönünden doğru ve süratli iĢleyiĢini sağlamak.
31
2013 YILI FAALİYET RAPORU
e) a bendine göre Hukuki mütalaa verilmesinde aĢağıda belirtilen esaslara uyulur.
Müdürlükler tarafından istenilen mütalaalar BaĢkanlık Makamınca havale edilmedikçe Hukuk
ĠĢleri Müdürlüğü tarafından incelenemez. Mütalaa verecek avukat veya avukatlar, Müdür
tarafından havale edilen evrakı mevzuat hükümleri çerçevesinde inceler ve görüĢlerini
Müdüre bildirirler. Mütalaa beyanının ön hazırlık safhasında gerekli evrakın temini, iĢlem
belgelerinin eksik olanlarının araĢtırılması ve tamamlanması ile ilk tetkiki müĢavir avukat ya
da avukatın havalesi üzerine ilgili müdürlükçe tekemmül ettirilir ve esas tetkike hazır Ģekle en
kısa sürede getirilir. Görevli müĢavir avukat ya da avukat tarafından verilen mütalaa Müdür
tarafından uygun bulunursa aynen, uygun bulunmadığı takdirde değiĢiklik yapılarak
imzalanır. Bu Ģekilde tekemmül eden mütalaa yazısı BaĢkanlık Makamının Olurları suretiyle
ilgili müdürlüğe iletilir. Hukuk ĠĢleri Müdürü yürürlükteki mevzuatlara göre mütalaa verir.
Mütalaalar istiĢari mahiyete olup, ilgili müdürlük, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğünün mütalaası ile
bağlı değildir. ĠĢ sahipleri tarafından elden evrak takibi suretiyle mütalaa istenmeyeceği gibi
yazılan mütalaalarda hiçbir suretle iĢ sahibinin eline verilmez.
f) Ġmar ve Zabıta uygulamalarından kaynaklanan suç duyuruları ile Encümenden havale
edilen konular dıĢında kalan ve TepebaĢı Belediyesi Tüzel kiĢiliğini ilgilendiren hukuki
ihtilaflarda dava açılması veya suç duyurusunda bulunulması BaĢkanlık makamının konu
hakkında yazılı onay vermesine bağlıdır.
6.9 Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
a) 3194.2863.5393.5216 sayılı yasalar ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda uygulama
yapmak, yaptırmak, kontrol etmek,
b) Yeni yerleĢim alanları planlamak, bununla ilgili çalıĢmalar yapmak,
c) Halihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritaların ihale
dosyalarını hazırlamak,
d) Parselasyon planlarını kontrol etmek, yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak
haritaların ihale dosyalarını hazırlamak,
e) Ġmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek,
yazıĢmalarını yapmak,
f) Ġhtiyaç duyulduğunda, verilen yetkiler doğrultusunda toplu konut ve kentsel dönüĢüm
projeleri geliĢtirmek,
g) Ġmar plan değiĢikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini
değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek,
h) Ġmar planı ihale dosyalarını hazırlamak,
i) Meclis tarafından kabul edilen imar planı ve plan değiĢikliklerini ilan etmek, paftalarını
iĢlemek,
j) Zemin ve temel etüdü raporunu, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini
incelemek,
k) Dosyaları arĢivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek,
l) Kentsel veri toplamak kent bilgi sistemine veri girmek,
m) Gerektiğinde gayrimenkul değerleme taleplerini karĢılamak,
n) Mevcut Ġmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli iĢlemleri
yapmak,
o) Ġlgili programlara bilgi giriĢi yapılarak verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
32
2013 YILI FAALİYET RAPORU
6.10 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
a) Belediyemizde çalıĢan tüm memur ve iĢçi personelin atanma, derece, terfi, kademe terfi,
emeklilik gibi özlük iĢlerini takip etmek.
b) Belediyede çalıĢan tüm memur ve iĢçi kadro ihdas ve iptal iĢlemlerini düzenlemek
c) Geçici iĢçi vize iĢlemlerini sağlamak.
d) Belediyede çalıĢan tüm personelin maaĢ bordrolarının düzenlenerek, ödenmek üzere ilgili
birime gönderilmesini sağlamak
e) Belediyede çalıĢan tüm personelin kıdem ve ihbar tazminatı bordrolarını hazırlayarak
ödenmek üzere ilgili birime göndermek
f) Memur ve iĢçi personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasını sağlamak ve takip etmek
g) Memur gizli sicil raporlarını ve mal beyannamelerini kanun yönetmeliklerine uygun olarak
muhafaza etmek.
h) Hizmet içi eğitim kursları tertipleyerek personelin kanun ve yönetmeliklere uygun görev
yapmalarını ve daha verimli olmalarını sağlamak
i) Eğitim seminerleri düzenlemek ve koordine etmek
6.11 Kadın Sığınma ġube Müdürlüğü
a) Kadın Sığınma Evine baĢvuran Ģiddet mağduru kadınlara geçici süre ile yatılı sosyal
hizmet imkânı sunmak.
b) Kadınlara yönelik her alanda proje araĢtırmak, hazırlamak, uygulamak ve bunun için
gerektiğinde konularında uzman kiĢi ve kurumlarla iĢbirliği yapmak. Belediyenin baĢkaca
birimlerinde kadınlara yönelik olarak yapılan projelere görüĢ sunmak, gerektiğinde görev
almak.
c) Kadınlara yönelik her alanda sosyal etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak, özellikle kadın
sığınma evinde kalan kadınlar ve çocukları için sosyal etkinlikler programlamak, uygulamak.
d) Kadın Sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden
yararlanabilme alanında, gerekli araĢtırma ve anket çalıĢmaları yapmak, yaptırmak, bunları
dosyalamak, belediyenin ilgili birimlerine gönderilmesini sağlamak amacıyla baĢkanlığa
sunmak.
6.12 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
a) Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, TepebaĢı Belediyesi bünyesinde kurulmuĢ olup,
TepebaĢı Belediye sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dıĢ turizm
ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuĢtur.
b) Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine, eğitim yardımı
yapılmasına yardımcı olmak,
c) Bölgede ihtiyaç sahibi vatandaĢlara gıda, yakacak, eĢya vb. yardımlarda bulunmak.
d) Bölgedeki vatandaĢlara meslek edindirme, hobi, eğitim ve spor branĢlarında kurslar
düzenlemek.
e) Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalıĢmalarında katkıda
bulunmak,
f) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve
Ģenlikler yapmak, bu festival ve Ģenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür
merkezlerini kullanmak,
33
2013 YILI FAALİYET RAPORU
g) Eğitim kurumları ile iĢbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller,
sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek,
h) Gençlik Merkezi ile Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak.
i) Beldede kurulmuĢ vakıf ve derneklerle müĢterek çalıĢmalar yapmak,
j) Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor
kulüpleri ile dayanıĢma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için
sportif etkinlikler, yarıĢmalar ve turnuvalar düzenlemek, düzenlemek, düzenlenen yarıĢma ve
turnuvalara katılmak
k) Milletimize mal olmuĢ milli ve edebi Ģahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek
l) Çocuklar için eğitim ve eğlence amaçlı merkez açmak ve burada çocuklar ve ebeveynler
için eğitici seminer, toplantı, çocuklar için eğitim faaliyetleri yapmak
m) Faaliyet konularıyla ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak
n) Bölge halkının öncelikle anne ve çocukların sağlıklı geliĢimi için proje geliĢtirmek ve
uygulamak
6.13 Mali Hizmetler Müdürlüğü
a) Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek.
b) Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu
izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
e) Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip
ve tahsil iĢlemlerini yürütmek.
f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin
faaliyet raporunu hazırlamak.
g) Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır iliĢkin icmal cetvellerini
düzenlemek.
h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak.
j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
l) Muhasebe hizmetlerini yürütmek
m) Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
n) Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
o) mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak.
ö) Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi konularında
çalıĢmalar yapmak.
34
2013 YILI FAALİYET RAPORU
6.14 Özel Kalem Müdürlüğü
a) Harcama yetkilisi eliyle, Belediye BaĢkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi‟ni
kullanmak,
b) Belediye BaĢkanı‟nın resmi, özel ve gizlilik taĢıyan yazıĢmalarını yürütmek
c) Belediye BaĢkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriĢ, çıkıĢ, kayıt, değerlendirme ve
ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arĢivlenmesini; Belediye
BaĢkanı‟nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini
sağlamak.
d) Belediye BaĢkanı‟nın ziyaret, davet, karĢılama, ağırlama, uğurlama, açılıĢ, milli ve dini
bayramlar ile mahalli kurtuluĢ günleri vb. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her
türlü protokol ve tören iĢlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye
BaĢkanı‟na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye BaĢkanı‟nın iĢtirak etmesini temin etmek,
Belediye BaĢkanı‟nın iĢtirak edemediği program, tören v.b yerlerde baĢkan adına protokol
gereklerini yerine getirmek.
e) Belediye BaĢkanı‟nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdıĢı konukların en iyi Ģekilde
karĢılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.
f) BaĢkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye BaĢkanı‟nın görüĢme ve kabullerine ait
hizmetleri yürütmek.
g) Belediye BaĢkanı‟nın diğer kuruluĢlarla ve vatandaĢlarla iliĢkilerini koordine etmek,
vatandaĢlar, kurum ve kuruluĢlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye BaĢkanı
ile görüĢmelerini temin etmek.
h) BaĢkanlık makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı
gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,
i) BaĢkanı‟nın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaĢtırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını
sağlamak.
j) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye‟de hizmet veren tüm Müdürlüklerin
kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle BaĢkanlık Makamı arasındaki iĢbirliği ve
koordinasyonu temin etmek.
k) ÇağdaĢ belediyecilik anlayıĢı içinde vatandaĢlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla;
vatandaĢlar, kurum ve kuruluĢlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile BaĢkanlık
Makamına intikal ettirilen talep ve Ģikâyetlerin çözüme kavuĢturulmasında, ilgili birimlere
sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.
l) Belediye BaĢkanı‟nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek.
m) Belediye BaĢkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek
6.15 Park ve Bahçeler Müdürlüğü
a) Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve
çizimlerini yapmak
b) Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak
c) Yeni yapılacak park alanlarının yapım iĢlerini yürütmek, kontrollerini yapmak ve
yaptırmak
d) Mevcut park alanlarının bakım iĢlerini yapmak ve yaptırmak
e) Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak
f) Parklarda kullanılacak ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek v.b bitkisel materyalin tespitini
yapmak, tür zenginliğini ve biyolojik çeĢitliliği arttıracak üretim programları oluĢturmak ve
üretimi yapmak
35
2013 YILI FAALİYET RAPORU
g) Çocuk oyun alanı yapılacak alanların tespitini yapmak
h) Çocuk oyun elemanlarının teminini sağlamak
i) Ġmar yönetmeliği gereği, yapıların bahçe projelerinin kontrol ve onayını sağlamak
j) Belediye fidanlığının kontrolünü, iĢletimini ve çalıĢmasını yürütmek
k) TepebaĢı Belediyesi tarafından kullanılan bank, çöp kovası, piknik masası, büro
malzemeleri v.b her türlü imalat, onarım, kaynak ve boya gibi iĢlerini yapmak
6.16 Ruhsat Denetim Müdürlüğü
a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı
ĠĢyeri Açma Ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik gereğince iĢyerlerini
ruhsatlandırmak,
b) Ġlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren iĢletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli
yaptırımlar uygulamak,
c) 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa Göre ĠĢyerlerine hafta tatili ruhsatı düzenlemek.
d) Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları ve hafta tatili harçları tahakkuklarını
düzenlemek,
f) ĠĢyeri ruhsatlandırma aĢamasında Ġmar, Fen ĠĢleri, Ġtfaiye, Sağlık ve AsayiĢ yönünden
incelenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklerle koordineli çalıĢmak.
g) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını
sağlamak,
h) Müdürlük arĢivlemesini yapmak,
i) Müdürlük ile ilgili her türlü Ģikâyeti tetkik ederek sonuçlandırmak, ilgili birim veya
kuruluĢlara yönlendirmek,
j) Ruhsatsız Umuma Açık iĢyerleri ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluĢlarından gelen yazılar ile
vatandaĢlardan gelen Ģikâyetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen
olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari iĢlemi yapmak amacıyla
Encümene sunmak ve Encümen kararını ilgili kurumlara bildirmek.
k) Kamu kurum ve kuruluĢlar aracılığıyla vatandaĢların Ģikâyet ve temennileri hakkında
gerekli incelemeler ve çalıĢmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaĢı ve ilgili kurumu
bilgilendirmek.
l) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı iptali için baĢvuruda bulunan iĢletmecilerin gerekli
denetimleri ve iĢlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve iĢletmeciyi bilgilendirmek.
m) Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,
n) ArĢivlemenin bilgisayar ortamında oluĢturulmasını sağlamak,
o) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı için baĢvuruda bulunan iĢletmecilerin iĢyerlerinin
komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,
p) Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını
sağlamak,
6.17 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
MÜDÜRÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
1. Müdürlükteki iĢlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5179 Sayılı Gıda Kanunu ve sair diğer meri
kanun ve yönetmeliklerle ilgili maddeleri, ilgili genelgeler çerçevesinde çalıĢma
prosedürlerinin doğru yapılmasından sorumludur. Teknik, idari ve mesleki iĢlerde ilgili kurum
içi ve kurum dıĢı birimlerle koordineli olarak çalıĢmayı sağlar.
36
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2. Belediye mevzuatı, göreviyle ilgili sair mevzuat ve bu yönerge ile kendisine verilen
görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince
kullanılmasından, bağlı bulunduğu BaĢkan yardımcısına ve Belediye BaĢkanına karĢı birinci
derecede sorumludur.
3. Halk sağlığını korumak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre zamanında
tüm tedbirleri almak, gerekli sağlık projelerini hazırlamak ve sunmak, onay alınanları
uygulamak.
4. TepebaĢı Belediyesinin memurları, eĢlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve
aile yardımına hak kazanan çocuklarının hastalanmaları halinde tedavileri için Poliklinik
hizmetlerinin noksansız yürütülmesini sağlamak.
5. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) ile iĢbirliği yaparak iĢçi personel hakkında poliklinik
hizmetlerini yürütmek.
6. Halk ile temas eden hizmet erbabı iĢçilerin periyodik sıhhi muayenelerini yapmak.
7. Sıhhi denetim ekiplerinin Umumi teftiĢ programlarının hazırlanmasını sağlamak, denetimin
sonuçlarını incelemek.
8. BulaĢıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teĢkilatlarla iĢbirliği yapmak, çalıĢmaların
verimini arttırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalıĢmalarını denetlemek.
9. Müdürlük hizmetlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere ait istatistikî bilgileri
ilgili birim ile koordinasyonu sağlayarak daha anlamlı ve karar verici bir Ģekilde rehber, liste
grafik v.s. düzenlemeleri yapmak ve bir rapor halinde üst makama sunmak.
10. Müdürlük, vazifelerini ilgilendiren konularda yurtiçi ve yurtdıĢında düzenlenen eğitim,
seminer, konferans, toplantı, fuar vs. gibi etkinliklere katılmak geliĢmeleri takip etmek.
11. Müdürlük memur personelinin genel durum ve davranıĢları bakımından gözetimini
yapmak, sicil yönetmeliği esasları doğrultusunda yıllık sicil raporlarını doldurmak ve
zamanında üst makama sunmak.
12. Ruhsat Denetim Müdürlüğünce gönderilen sıhhi, Ġkinci ve Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi
Müesseselerin, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin Ġnsan ve Çevre Sağlığı yönünden
ruhsata uygun olup olmadığı ile ilgili denetimi yaptırmak ve kayıt altına aldırmak.
13. Belediyemiz personelleri ve gerekli görüldüğünde vatandaĢlara Enjeksiyon, tansiyon,
pansuman gibi hizmetler sunmak.
14. Personelin yıllık izin planlamasını yapmak, üst makamların onayını almak ve
uygulamasını sağlamak.
15. Personelin her türlü istihkakı ile özlük haklarından doğan borç ve alacakların tahakkukunu
hazırlatmak ve muhasebe iĢlerini denetlemek.
16. Yıllık ihtiyaç olan her türlü malzemenin zamanında teminini sağlamak, muhafazasını
yaptırmak, yıl içinde alınan ve önceki yıldan devreden malzemelerin bir komisyon nezdinde
yılsonunda sayımını yaptırmak, bunlara ait döküm tanzim ettirmek. Hareketsiz malzemelerin
değiĢimini sağlamak ve tüm ayniyatın muhasebesini yaptırmak.
17. Belediye sağlık zabıta talimatnamesi hükümlerini uygulamak ve bu talimatnamenin günün
Ģart ve icaplarına uygun yenileme çalıĢmalarını oluĢturmak.
18. Müdürlük birimlerine ait muhafaza edilmesi gereken dosya ve dokümanların saklanması
için düzenli bir arĢiv sistemi oluĢturmak.
19. Müdürlüğün iĢlevlerine iliĢkin görevlerin TepebaĢı Belediye BaĢkanlık Makamınca uygun
görülen programlar gereğince, iĢlemlerin yürütülmesi için karar vermek, tedbirleri almak ve
uygulatmak.
20. Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek.
21. Müdürlüğün iĢlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerinin
alınması için BaĢkanlık Makamına önerilerde bulunmak.
37
2013 YILI FAALİYET RAPORU
22. Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporlarını
düzenlemek mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiĢtirme gibi personel iĢleri için
bağlı bulunduğu BaĢkanlık Makamına önerilerde bulunmak, çalıĢanların yıllık izin kullanıĢ
zamanlarını tespit etmek.
23. Halk Sağlığına yönelik ilçe sınırları içerisindeki esnaf ve vatandaĢın temizlik,
dezenfeksiyon ve hijyen konularında eğitim vermek ve bu konularla alakalı kitap kitapçık ve
broĢürlerle halkı bilinçlendirmek.
24. Üst makamlarca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
SAĞLIK ĠġLERĠ BĠRĠMĠ
1. Halkı sağlık konularında bilinçlendirmek üzere düzenlenecek toplantılar ve projelerde ilgili
birimlerle iĢ birliği içinde olmak.
2. Ġlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluĢları ile iĢ birliği yapılarak koruyucu
hekimlik çalıĢmalarında bulunmak.
3. Belediye sınırları içinde gerçekleĢen ölüm olaylarında ölüm tutanaklarının tutulması,
gerekli bilgilerin Ġlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin
verilmesi, fethi kabir için müracaat eden vatandaĢlara doktor kanaatine göre izin verilme
iĢlemlerinin yapılması, defin ve nakil için gerekli iĢlemlerin yapılmasını sağlamak.
4. Cenaze hizmetleri ile ilgili Ġlçe Belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan
yürütülmesini sağlamak.
5. Ġhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerin en ekonomik Ģekilde,
istenen kalite nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere
bildirilmesi ve organizasyonun yapılmasını sağlamak.
6. Belediye sınırları dâhilinde yaĢayanların koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmesi,
bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaĢamaları için gerekli olan
faaliyetlerin ve hizmetlerin planlanması, ilgili diğer müdürlük ve kuruluĢlar ile iĢ birliği
yapılmasını sağlamak.
7. Memur ve iĢçi personelin kendileri, memurların bakmakla yükümlü oldukları kiĢilere
muayene ve tedavi hizmeti vermek.
8. Ġlçe sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan iĢ yerlerini
denetlemek, gıda ve iĢ yeri hijyeni konularında eğitim vermek.
9. Belediye memurları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin diğer sağlık
kuruluĢlarına sevklerini yapmak.
10. Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek.
11. BulaĢıcı hastalıklarla mücadele etmek.
12. Umumi Hıfzıssıhha Meclisine katılmak.
13. OluĢturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak.
14. Ġlçe sınırları içindeki esnafın 3 ayda bir esnaf muayene karnesi vizelerini yapmak, gerekli
yönlendirme ve uyarılarda bulunmak.
15. Müdürlüğe ait ayniyat kayıtlarının ve demirbaĢ listelerinin tutulmasını sağlamak.
16. Görev alımı ile ilgili mer'i ihale mevzuatının gerektirdiği ihale iĢlemlerine iliĢkin tüm
çalıĢmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.
17. Görev ile ilgili her türlü iç dıĢ yazıĢmaları yapmak, BaĢkan'a, Encümen'e, Meclis'e
teklifler sunmak, verilen kararların uygulanmasını sağlamak.
18. Gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak.
38
2013 YILI FAALİYET RAPORU
SAĞLIK ĠġLERĠ PERSONELĠ
Müdürlüğün görev alanına giren görevler, müdürlüğe norm kadro ve BaĢkanlık onayı
ile tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin mevcut tahsisli kadrolar arasında
dağılımı müdür tarafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut personelin sahip oldukları
nitelikleri, yeterlilikleri, verimlilikleri, performans baĢarı seviyeleri açısından değerlendirir,
yetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir. Bu
hükümler Doktor, hemĢire, sağlık teknikeri, sağlık memuru ve büro personelini kapsar.
1. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili iĢleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirmek
2. Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların
hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iĢ ve iĢlemleri yapmak.
3. Müdürlüğün haberleĢme ve evrak akıĢını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlamak.
4. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını BaĢkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında
amirinin istediği tüm iĢlemleri yapmak ve yürütmek.
5. ĠĢ bölümü esasları dâhilinde eĢ düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içinde çalıĢmak.
6. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iĢ
metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayet etmek.
7. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan iĢlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak,
gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun olarak
muhafaza etmek.
8. Belediye sınırları içinde gerçekleĢen ölüm olaylarında ölüm tutanaklarının tutulması,
gerekli bilgilerin Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin
verilmesi, fethi kabir için müracaat eden vatandaĢlara doktor kanaatine göre izin verilme
iĢlemlerinin yapılması, defin ve nakil için gerekli iĢlemlerin yapılmasını sağlamak.
9. Ġhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerin en ekonomik Ģekilde,
istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere
bildirilmesi ve organizasyonun yapılmasını sağlamak.
10. Memur ve iĢçi personelin kendileri, memurların bakmakla yükümlü oldukları kiĢilere
muayene ve tedavi hizmeti vermek.
11. Belediyemiz personeli ve gerektiğinde vatandaĢlara enjeksiyon, tansiyon, pansuman gibi
hizmetler sunmak.
12. ĠĢe giriĢlerde, okul ve kurs kayıtlarının baĢlangıcında istenen sağlık raporlarını
düzenlemek.
13. ĠĢ yerlerinde çalıĢanların portör muayenelerini denetlemek.
14. Ġlçe sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan iĢ yerlerini
denetlemek, gıda ve iĢ yeri hijyeni konularında eğitim vermek.
15. Belediye memurları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin diğer sağlık
kuruluĢlarına sevklerini yapmak.
16. Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek.
17. BulaĢıcı hastalıklarla mücadele etmek.
18. OluĢturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak.
19. Gıda iĢi ile uğraĢanların sağlık muayenesini yapmak.
20. Sıhhi, ikinci ile üçüncü sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin ĠĢ yeri Açma Ruhsatı, denetleme
ve Ģikâyetlerin değerlendirilmesini yapmak.
21. Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünde tüm hizmetlerin istenen kalitede ve memnuniyette
yürütülmesini sağlamak.
22. Gelen giden evrak kayıt, evrak takip, dosyalama ayniyat, taĢınır mal, muhasebe, bilgisayar
iĢ ve iĢlemleri, ön mali kontrol yetkilisi, arĢivleme, demirbaĢ, defin ruhsatlarının kayıt altına
39
2013 YILI FAALİYET RAPORU
alınmasını sağlar. Bu kayıtların ilgili makamlara iletilmesini sağlar. Gerekli konularda
istatistikî verilerin ilgili makamlara bildirilmesini sağlamak.
6.18 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde
idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluĢturmak üzere
gerekli çalıĢmaları yapmak.
b) Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliĢtirmek ve bu
kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliĢtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
d) Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri incelemek,
kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz
etmek, genel araĢtırmalar ve anketler yapmak/ yaptırmak.
e)Ġdarede kurulmuĢsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
6.19 TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü
a) Kamu hizmetlerinin geliĢtirilip etkinleĢtirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını,
Belediyenin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalıĢmasını sağlamak amacıyla
araĢtırmalar yaparak gerekli görüĢ ve öneriler hazırlayıp Belediye BaĢkanına sunmak,
b) Gerektiğinde, Belediye hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için
üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluĢumuna katılmak,
c) Ġnceleme ve TeftiĢin etkin bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla genel prensipleri
tespit etmek ve personelin çalıĢmalarını teĢvik edici teftiĢ sistemini geliĢtirmek,
d) Belediye BaĢkanı, diğer seçilmiĢ kiĢi ve organlar ile Encümen BaĢkanı ve üyelerinin
Encümen çalıĢmalarından doğan karar ve iĢlemleri hariç, tüm belediye birimlerinin her türlü
iĢ ve iĢlemleriyle ilgili olarak teftiĢ, inceleme ve soruĢturma iĢlemlerini yürütmek,
e) Kanun, Kanun Hükmünde kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye
BaĢkanınca verilen teftiĢ hizmetlerini ifa etmek,
f) Belediye BaĢkanı ve yardımcılarının katılımı ile yılda en az bir defa, müfettiĢlerin
uygulamada gördükleri aksaklıklar ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar
düzenlemek,
6.20 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
a) Genel Cadde ve sokakların temizliğini yapmak ve yaptırmak
b) Katı atıkların toplanmasını yapmak/yaptırmak
c) Katı atıkların depolanma yerine kadar taĢınmasını yapmak veya yaptırmak
d) Geri DönüĢüm faaliyetleri ile ilgili eğitim ve çalıĢmalar yapmak
6.21 Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü
a) Belediye sınırları içinde yaĢayan tüm sahipli, sahipsiz, baĢıboĢ hayvanların ve
vatandaĢların veteriner halk sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.
.
40
2013 YILI FAALİYET RAPORU
b) Belediyemiz sınırları içinde yaĢayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt
altına alır, bunları kimliklendirir. (Mikroçip, küpe, karne, v.b. yöntemlerle)
c) Sahipli hayvanların muayene, tedavi ve ameliyatlarını ücret karĢılığı yapar ve her türlü
yatılı iĢlemlerini gerçekleĢtirir. Sahipsiz hayvanların tedavi aĢı ve ameliyatlarını ücretsiz
yapar.
d) Acil durumlarda, sahipli hayvanlara ücret karĢılığı, sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak
tıbbi ilk yardım hizmetlerinde bulunur.
e) Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse müdürlüğe
ait padoklarda 10 gün süreyle müĢahede altına alır. Konu ile ilgili hastane ve laboratuvar
yazıĢmalarını yapar. Gerekirse laboratuvara marazi madde sevk eder.
f) Güçten düĢmüĢ, sakat, yaralanmıĢ ve sokakta yaĢamını sürdüremeyecek durumdaki
hayvanların, geçici hayvan bakım evinde rehabilite edilene kadar, bakımını sağlar. Bu
hayvanların sahiplendirilmesi iĢini gerçekleĢtirir.
g) Müdürlüğe ulaĢan hayvanla ilgili Ģikâyetleri değerlendirir, Ģikâyete konu olayı ya da
hayvanı yerinde inceler, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırır.
h) Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit eder ve
uygular. Bölgede baĢıboĢ ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için
çalıĢır. 5199 No‟lu Hayvan Haklarını Koruma Yasası doğrultusunda KısırlaĢtırılan ve
aĢılanarak tedavileri yapılan hayvanları alındıkları yere geri bırakır.
ı) Hayvan satıĢ yerlerini, kurban ve diğer kesim yerlerini denetler ve hijyenik koĢullarda
iĢletilmesini sağlar.
i) Hayvan hareketlerini zabıta marifetiyle izler, usulüne uygun menĢei belgesi düzenler,
uygunsuzlukları ilgili mercilere ihbar eder.
j) Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapar; ortamlarının
mevzuata uygunluğunu denetler; gerektiğinde Zabıta Müdürlüğü ile ortak çalıĢma sonucunda
madde göstererek ihtar eder, yönetmeliklere aykırı durumların giderilmesini sağlar.
k) Zoonotik hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önlemleri alır.
l) Kapalı ve açık alan ilaçlaması yapar. Kapalı alanları fare, hamam böceği, sinek, kene, bit,
pire, güve, tahtakurusu gibi zararlılara karĢı ilaçlar; açık alanlarda larva mücadelesi, çöp
konteynerlerinin ilaçlanması, sel ve salgın hastalık durumlarında bölgenin dezenfeksiyonu,
fare mücadelesi, yaz sezonunda tüm mahallelerin uçkun sivrisinek ve karasinek zararlılarına
karĢı ilaçlanması faaliyetlerini yürütür.
m) Belediyemiz sınırları içinde hayvan ölülerinin gömülmesi için bir hayvan mezarlığı
oluĢturur ve iĢletilmesini sağlar.
n) Müdürlükle ilgili stratejik plan ve bütçeyi oluĢturur, ihale yapıp müdürlüğün
gereksinimlerini satın alır.
o) Hayvan sağlığı, zoonozlardan korunma, çevre sağlığı, v.b. hekimliği ilgilendiren pek çok
konuda eğitim verir, seminer, doküman, broĢür ve kitapçık hazırlar.
p) Belediyenin diğer birimleri, Valilik, Tarım Ġl Müdürlüğü, Ġl Hayvanları Koruma Kurulu,
Çevre Orman Ġl Müdürlüğü v.b. kurumlarla ortak projeler yürütür.
r) Çöp ev vasfında olan yerler ile BaĢkanlık-BaĢkan Yardımcılığı Makamından havale edilen
yerlere gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerini vermek.
6.22 Yapı Kontrol Müdürlüğü
a) 3194, 2981, 4708, 2863, 5393, 5216 sayılı yasalar ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda
uygulama yapmak, yaptırmak, kontrol etmek,
b) Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak,
c) Yeni yapı ruhsatı, ilave yapı ruhsatı ve yapı tadilatı ruhsatı belgelerini vermek,
41
2013 YILI FAALİYET RAPORU
d) Yapı ruhsatı vermek,
e) Yapı kullanım izin belgesi vermek,
f) Biten inĢaatların onaylı projelerine uygunluğunu incelemek,
g) Ruhsatlı inĢaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek,
h) Asansör ruhsatı ve asansör kontrol raporunu vermek,
i) Dosyaları arĢivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek,
j) Kentsel veri toplamak kent bilgi sistemine veri girmek,
k) Mevcut Ġmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli iĢlemleri
yapmak.
6.23 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
a) Belediyeye gelen dilekçe ve evrakların kayıtlarını yaparak ilgili müdürlüklere sevk etmek,
konu hakkında BaĢkan ve BaĢkan Yardımcılarına bilgi vermek.
b) Belediye dıĢına gönderilecek evrakların yazıĢma kurallarını belirleyen esaslara
uygunluğunu sağlamak ve bu evrakları göndermek,
c) Belediye Meclisi ile ilgili 5393 Sayılı Kanunda belirtilen görevlerin yerine getirilmesini
takip etmek,
d) Meclis Kararlarını ilgili Müdürlüğe sevk etmek,
e) Encümen toplantılarında sekretarya görevini yapmak,
f) Encümen kararlarının Kanunlara uygun olarak yazılmasını sağlamak,
g) Kararları ilgili Müdürlüklere göndermek,
h) Meclis iĢlerinde görevli elemanların çalıĢmalarını organize etmek, yardımcı olmak,
i) Belediye Meclisi‟nin toplanması ile ilgili 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesinde belirtilen
aylık toplantıların yapılması konusunda gereken tüm iĢlevleri yerine getirmek,
6.24 Zabıta Müdürlüğü
a) Açıkça Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkilerini
kullanmak.
b) Belediyece yerine getirileceği belirtilipte mahiyeti itibariyle Belediyenin mevcut diğer
kuruluĢlarını ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta KuruluĢunca yerine getirilmesi tabii olan
görevleri yapmak.
c) Belediyece yerine getirileceği belirtilipte mahiyeti itibariyle diğer Belediye kuruluĢları ile
iĢbirliği halinde yürütülmesi yetkili Belediye organlarınca Belediye Zabıtasından istenen
hizmetleri ifa etmek.
d) Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde Zabıtaya iliĢkin olarak
yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek.
e) Belediye karar organları tarafından alınmıĢ ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları,
emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
f) Belediye BaĢkanın ve bağlı olduğu BaĢkan Yardımcısının hizmetle ilgili emirlerini yerine
getirmek.
g) Belediye suçlarının iĢlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak.
h) Belediye suçunun iĢlenmiĢ olması halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımları yetkili
kılındığı hallerde re‟sen bunun dıĢında mercilerin kararlarını dayanarak uygulamak.
42
2013 YILI FAALİYET RAPORU
i) Ulusal Bayram, genel tatil günleri ve özellik taĢıyan günlerde yapılacak törenlerin
gerektirdiği hizmetleri yapmak.
j) 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre iĢlemler yapmak.
7-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi:
TepebaĢı Belediyesi, hizmetlerin etkin ve verimli sunulabilmesi amacıyla iç kontrol
sisteminin uygulanmasına önem vermektedir. Bu kapsamda 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı
resmi gazetede yayımlanan yönetmelik gereği kurumumuza ait Kamu Ġç Standartları Eylem
Planı hazırlanmıĢtır. Eylem planıyla birlikte yıl içinde çıktılar alınarak; plan dâhilinde
belirlenen kriterlere uygunluk denetlenmekte ve süreçler takip altına alınmaktadır.
Tüm birimlerden toplanan aylık faaliyet raporları, iç kontrolün önemli bir parçasıdır.
Faaliyet raporlarından elde edilen bilgiler ile gerekli istatistiki analizler yapılarak mevcut
durum değerlendirilmektedir. Düzenli olarak gerçekleĢtirilen vatandaĢ memnuniyet anketleri
ile verilen hizmetlerin sonuçlarının ölçümlenmesi sağlanmaktadır. Buna ek olarak
vatandaĢlardan Mavi Masaya gelen istek ve Ģikâyetler en geç iki gün içinde değerlendirilerek
durum hakkında bilgi verilmektedir
Belediyemize gelen vatandaĢların almak istediği hizmete daha kolay ulaĢabilmesi için
resepsiyon servisi kurulmuĢtur. Belediyenin giriĢinde yer alan bu servis, ön büro iĢlemleri ve
danıĢmanlık yaparak vatandaĢların belediye içerisinde zaman kaybetmesine engel olmaktadır.
Aynı zamanda her yıl SayıĢtay BaĢkanlığı mali konuda, ĠçiĢleri Kontrolörleri iĢleyiĢ
yönünden denetim yapmaktadır. Meclis tarafından „Meclis Denetim Komisyonu‟ aracılığıyla
gelirler ve harcamalar ile ilgili denetimler yapılmaktadır.
43
2013 YILI FAALİYET RAPORU
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri:
06 / 07 / 2011 Tarih ve 202 Sayılı Meclis Kararı ile revize edilen Stratejik Planlama ile
2013 Yılı Stratejik Planlamada Amaç1‟in altında 22, Stratejik Amaç 2‟nin altında 8, Stratejik
Amaç 3‟ün altında 9 adet hedef yer almaktadır. Sözü edilen hedeflere TepebaĢı Belediyesinin
2012-2014 Yılları Stratejik Planından ulaĢılabilir. Bu hedeflere ulaĢabilmek için yapılması
gereken faaliyet bilgilerine ise performans programından ulaĢılabilir.
B-Temel Değerler ve Kritik BaĢarı Faktörleri
1-TEMEL DEĞERLER
HĠZMET
VATANDAġ VE KALĠTE ODAKLI
OLMA
YENĠLĠKÇĠ/ÇAĞDAġ OLMA
SORUN ÇÖZÜCÜ OLMA
GÜÇLÜ ĠLETĠġĠM VE Ġġ BĠRLĠĞĠ
ÇEVREYE DUYARLILIK
ġEFFAFLIK
GÜVENĠRLĠK
2-KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ
VatandaĢ Memnuniyeti
ÇalıĢanların Tatmini
Hizmet Kalitesi
Kaynakların Etkin Kullanımı ve Yeni
Kaynak Yaratılması
Personel Eğitim Düzeyi
Güçlü, Doğru ĠletiĢim
44
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.
HES.
KODU
EKO.KOD
830
O1
830
O2
830
O3
830
O4
830
O5
830
O6
BÜTÇE
GĠDERĠNĠN
TÜRÜ
PERSONEL
GĠDERLERĠ
SOSYAL
GÜVENLĠK
KURUMLARINA
DEVLET PRĠMĠ
GĠDERLERĠ
MAL VE HĠZMET
ALIM GĠDERLERĠ
FAĠZ GĠDERLERĠ
CARĠ
TRANSFERLER
SERMAYE
GĠDERLERĠ
BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI (A)
2011 YILI
III.FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER / A-MALĠ BĠLGĠLER
EK-1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
2012 YILI
2013 YILI
HES.
KODU
EKO.KOD
BÜTÇE GELĠRĠNĠN
TÜRÜ
12.306.603,00
16.513.252,82
19.604.942,48
800
O1
VERGĠ GELĠRLERĠ
2.280.036,01
2.660.273,93
3.036.706,49
800
O3
TEġEBBÜS VE
MÜLKĠYET
GELĠRLERĠ
39.115.981,13
58.607.096,01
72.385.340,13
800
O4
970.676,36
865.283,88
1.576.977,49
800
O5
2.673.746,42
2.242.100,90
3.424.966,40
800
O6
18.090.256,96
23.897.997,22
27.196.558,92
HES.
KODU
EKO.KOD
810
O1
810
O3
810
O4
810
O5
810
O6
75.437.299,88
104.786.004,76
127.225.491,91
ALINAN BAĞIġ VE
YARDIMLAR
DĠĞER GELĠRLER
SERMAYE
GELĠRLERĠ
BÜTÇE
GELĠRLERĠNDEN
RED VE ĠADE TÜRÜ
VERGĠ GELĠRLERĠ
TEġEBBÜS VE
MÜLKĠYET
GELĠRLERĠ
ALINAN BAĞIġ VE
YARDIMLAR
DĠĞER GELĠRLER
SERMAYE
GELĠRLERĠ
BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI: (B)
BÜTÇE GELĠR.RED ve ĠADE TOP: (C)
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
34.617.329,68
38.338.385,22
42.422.138,20
6.216.035,52
6.707.099,26
7.141.403,17
523.174,11
427.640,74
751.671,37
37.613.500,20
42.720.869,48
47.485.764,18
1.884.822,73
3.302.170,84
3.901.488,57
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
250.028,10
245.952,16
276.583,05
12.999,21
98.757,43
24.827,35
0,00
0,00
0,00
23.258,81
1.211,59
7.806,18
0,00
0,00
27.750,00
80.854.862,24
286.286,12
91.496.165,54
345.921,18
101.702.465,49
336.966,58
BÜTÇE GELĠR-GĠDER FARKI: (A-D)
-5.131.276,24
13.635.760,40
25.859.993,00
NET BÜTÇE GELĠRĠ: (D=B-C)
80.568.576,12
91.150.244,36
101.365.498,91
45
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EK-2 NAKĠT AKIM TABLOSU (TL)
NAKĠT ALIMLARI
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
A - FAALĠYETLERDEN SAĞLANAN NAKĠT GĠRĠġLERĠ
102 - BANKA HESABI
6.385.522,77
3.077.943,18
8.026.045,44
0,00
0,00
0,00
6.385.522,77
3.077.943,18
8.026.045,44
9.483.043,73
6.491.849,77
5.600.894,42
734.588,37
700.790,10
701.593,25
F - YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NET NAKĠT
ÇIKIġI(E-D)
-8.748.455,36
-5.791.059,67
-4.899.301,17
G - NAKĠT AÇIK FAZLASI(C+F)
-2.362.932,59
-2.713.116,49
3.126.744,27
6.188.228,17
3.534.591,08
2.814.136,22
82.867.796,59
92.924.741,44
103.331.321,10
K - FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN SAĞLANAN
NET
NAKĠT GĠRĠġLERĠ(I-H)
76.679.568,42
89.390.150,36
100.517.184,88
L - NAKĠT STOKUNDAKĠ NET DEĞĠġĠM(G+K)
74.316.635,83
86.677.033,87
103.643.929,15
B - FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT
ÇIKIġLARI
103 - VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ Hesabı(-)
C -FAALĠYETLERDEN SAĞLANAN NET NAKĠT
GĠRĠġĠ(A-B)
D - YATIRIMLARDAN SAĞLANAN NAKĠT AKIMLARI
300 - BANKA KREDİLERİ HESABI
E - MALĠ OLMAYAN DURAN VARLIK SATIġLARI
330 - ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN SAĞLANAN NAKĠT
AKIMLARI
H - NAKĠT DIġINDA NET VARLIK EDĠNĠMLERĠ
333 - EMANETLER HESABI
I - NET YABANCI KAYNAK ARTIġLARI
600 - GELİRLER HESABI
46
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EK-3 2013 YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU (TL)
ĠLGĠLĠ MÜDÜRLÜK
2011 YILI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI
2013 YILI
1.483.390,73
2.271.681,61
3.523.465,64
0,00
0,00
349.039,56
324.492,87
359.464,36
392.401,10
1.448.341,35
2.478.573,40
4.547.563,88
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
656.791,03
1.796.809,72
3.014.077,35
BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ
561.359,32
1.254.779,45
1.473.086,19
DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
1.495.348,96
2.734.884,75
4.075.099,03
DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
4.015.199,63
5.531.253,15
7.030.098,98
VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
982.125,60
1.365.402,95
1.813.638,37
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
380.962,20
519.387,84
606.055,35
50.755,78
64.001,85
83.839,75
STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ
131.081,25
175.716,00
258.548,89
HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
418.897,51
683.295,39
769.672,47
27.075.218,44
36.305.119,60
42.893.466,57
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
2.565.633,55
3.631.258,14
3.770.498,13
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.001.473,16
8.309.012,90
11.691.455,64
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
3.707.539,90
3.294.602,02
4.591.336,31
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
9.123.635,24
13.178.924,91
12.982.689,80
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
8.696.958,86
12.438.003,41
15.122.980,50
440.191,82
726.613,56
1.045.825,78
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2.539.173,05
3.279.844,16
3.780.805,85
EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1.996.980,45
3.756.798,11
2.626.464,58
267.542,71
465.394,60
592.881,25
74.206,47
165.182,88
190.500,94
75.437.299,88
104.786.004,76
127.225.491,91
KADIN SIĞINMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM:
47
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EK-4 TEPEBAġI BELEDĠYESĠ 2011 - 2013 YILI BĠLANÇOSU
AKTĠF
I- DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
100 KASA HESABI
102 BANKA HESABI
105 DÖVĠZ HESABI
109 BANKA KREDĠ KART. ALACAK HS.
12 FAALĠYET ALACAKLARI
120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
121 GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAK. HS.
126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
14 DĠĞER ALACAKLAR
140 KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI
15 STOKLAR
150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI
16 ÖN ÖDEMELER
162 BÜT.DIġI AVANS VE KRED HESABI
19 DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 DEVREDEN KDV HESABI
II- DURAN VARLIKLAR
21 MENKUL VARLIKLAR
218 DĠĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR
HESABI
22 FAALĠYET ALACAKLARI
220 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
24 MALĠ DURAN VARLIKLAR
240 MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN
SERMAYE HESABI
25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR
250 ARAZĠ VE ARSALAR HESABI
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ H.
252 BĠNALAR HESABI
253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HS.
254 TAġITLAR HESABI
255 DEMĠRBAġLAR HESABI
257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN. HESABI (-)
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HS.
26 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 HAKLAR HESABI
264 ÖZEL MALĠYETLER HESABI
268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMAN.HESABI (-)
AKTĠF TOPLAMI
IX NAZIM HESAPLAR
90 ÖDENEK HESAPLARI
900 GÖNDERĠLECEK BÜT.ÖD.HS
905 ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI
91 NAKĠT DIġI TEM. VE KĠġ.AĠT MEN.KIY.
910 TEMĠNAT MEKTUPLARI HS
92 TAAHHÜT HESAPLARI
920 GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI
GENEL TOPLAM:
2011
2012
2013
54.573.732,74
6.388.877,44
3.350,00
6.385.522,77
4,67
0,00
12.280.403,27
0,00
12.249.823,54
30.579,73
14.966,83
14.966,83
240.716,95
240.716,95
318.524,41
318.524,41
35.330.243,84
35.330.243,84
87.661.417,40
0,00
65.233.994,44
3.141.324,01
0,00
3.077.943,18
0,00
63.380,83
15.616.522,88
801.234,30
14.776.640,65
38.647,93
3.142,60
3.142,60
207.080,22
207.080,22
459.834,02
459.834,02
45.806.090,71
45.806.090,71
105.231.584,39
0,00
86.602.583,25
8.110.331,16
11.600,00
8.026.045,44
0,00
72.685,72
18.682.748,00
0,00
18.600.699,62
82.048,38
2.464,45
2.464,45
271.931,11
271.931,11
585.656,07
585.656,07
58.949.452,46
58.949.452,46
124.161.835,44
44,60
0,00
0,00
44,60
996.904,00
996.904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.478,52
0,00
0,00
590.478,52
86.664.513,40
13.382.182,25
58.324.290,64
29.712.204,63
3.368.862,99
1.641.153,11
3.030.960,66
-23.391.262,15
596.121,27
0,00
2.564.054,45
148.539,00
-2.712.593,45
142.235.150,14
83.218.899,75
75.387.175,28
0,00
75.387.175,28
4.314.700,93
4.314.700,93
3.517.023,54
3.517.023,54
105.231.584,39
13.189.029,73
76.788.924,01
32.364.402,33
4.233.319,95
1.925.921,76
4.279.080,97
-28.795.399,77
1.246.305,41
0,00
2.564.054,45
148.539,00
-2.712.593,45
170.465.578,83
114.255.699,06
107.186.004,76
2.400.000,00
104.786.004,76
5.104.098,90
5.104.098,90
1.965.595,40
1.965.595,40
123.571.312,32
13.191.229,73
87.911.596,91
37.704.133,27
4.406.525,47
2.600.366,14
4.914.707,90
-34.557.828,11
7.400.581,01
0,00
2.564.054,45
148.539,00
-2.712.593,45
210.764.418,69
151.974.116,75
134.375.491,91
7.150.000,00
127.225.491,91
5.512.855,72
5.512.855,72
12.085.769,12
12.085.769,12
83.218.899,75
114.255.699,06
151.974.116,75
48
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EK-4 TEPEBAġI BELEDĠYESĠ
PASĠF
III- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
2011 - 2013 YILI BĠLANÇOSU
2011
2012
2013
30.500.097,85
37.562.674,61
37.370.152,07
30 KISA VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR
300 BANKA KREDĠLERĠ HESABI
32 FAALĠYET BORÇLARI
320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
330ALINAN DEPOZĠTO VE EMANET HESABI
333 EMANETLER HESABI
36 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360 ÖD.VERGĠ VE FONLAR HS
361 ÖD SOS GÜV. KES. HS.
362 ÖD SOS GÜV. KES. HS.
363 KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HS.
39 DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
397 SAYIM FAZLASI HESABI
IV- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
40 UZUNVADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR
400 BANKA KREDĠLERĠ HESABI
V- ÖZ KAYNAKLAR
50 NET DEĞER
500 NET DEĞER HESABI
57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
SONUÇLARI
570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
SONUCU HESABI
59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI
590 DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU
HESABI
3.774.742,58
3.774.742,58
18.494.091,06
18.494.091,06
6.922.816,54
734.588,37
6.188.228,17
1.308.447,67
764.584,76
490.355,78
38.075,44
15.431,69
0,00
0,00
9.117.400,55
9.117.400,55
9.117.400,55
102.617.651,74
21.741.038,98
21.741.038,98
2.388.397,07
2.388.397,07
29.628.205,18
29.628.205,18
4.235.381,18
700.790,10
3.534.591,08
1.244.331,78
694.163,31
501.391,94
33.813,70
14.962,83
66.359,40
66.359,40
12.673.651,97
12.673.651,97
12.673.651,97
120.229.252,25
26.081.116,41
26.081.116,41
10.036.235,68
10.036.235,68
22.658.576,43
22.658.576,43
3.515.729,47
701.593,25
2.814.136,22
1.093.251,09
705.014,70
340.797,59
25.237,25
22.201,55
66.359,40
66.359,40
43.623.903,85
43.623.903,85
43.623.903,85
129.810.512,86
29.610.150,09
29.610.150,09
51.854.907,89
76.536.535,33
90.623.294,16
51.854.907,89
76.536.535,33
90.623.294,16
29.021.704,87
17.611.600,51
9.577.068,61
29.021.704,87
17.611.600,51
9.577.068,61
PASĠF TOPLAMI
142.235.150,14
170.465.578,83
210.804.568,78
IX NAZIM HESAPLAR
83.218.899,75
114.255.699,06
151.974.116,75
90 ÖDENEK HESAPLARI
901BÜTÇE ÖDENEKLER HESABI
91 NAKĠT DIġI TEMĠNAT VE KĠġĠLERE AĠT
MENKUL KIYMET HESABI
911 TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ
HESABI
92 TAAHHÜT HESAPLARI
921 GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI
HESABI
75.387.175,28
75.387.175,28
107.186.004,76
107.186.004,76
134.375.491,91
134.375.491,91
4.314.700,93
5.104.098,90
5.512.855,72
4.314.700,93
5.104.098,90
5.512.855,72
3.517.023,54
1.965.595,40
12.085.769,12
3.517.023,54
1.965.595,40
12.085.769,12
GENEL TOPLAM:
83.218.899,75
114.255.699,06
151.974.116,75
49
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EK-5) 01/01/2013-31/12/2013 TARĠHLERĠ ARASI FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU (TL)
HE
SA
P
KO
DU
Yardı
mcı
Hesap
GĠDERĠN TÜRÜ
GĠDERLER HESABI
630
PERSONEL
GĠDERLERĠ
SOSYAL GÜVENLĠK
KURUMLARINA
DEVLET PRĠMĠ
GĠDERLERĠ
MAL VE HĠZMET
ALIM GĠDERLERĠ
2011 CARĠ
YIL
2012 CARĠ
YIL
2013 CARĠ
YIL
HES
AP
KOD
U
53.846.091,72
75.313.140,93
93.754.252,49
600
12.261.186,84
16.453.389,97
19.501.244,50
600
2.280.038,49
2.660.273,93
3.036.706,49
25.581.990,84
38.834.565,71
970.676,36
Yar
dım
cı
Hes
ap
2011 CARĠ
YIL
2012 CARĠ
YIL
2013 CARĠ
YIL
GELĠRLER
HESABI
82.867.796,59
92.924.741,44
103.331.321,10
O1
VERGĠ
GELĠRLERĠ
35.706.474,29
40.409.317,57
45.963.633,54
600
O3
TEġEBBÜS VE
MÜLKĠYET GEL.
5.356.435,14
5.517.815,71
5.922.194,27
51.935.580,30
600
O4
ALINAN BAĞIġ VE
YARDIMLAR
637.278,81
572.540,67
888.270,39
865.283,88
1.576.977,49
600
O5
DĠĞER GELĠRLER
39.524.945,78
42.777.823,80
46.683.484,33
1.990.772,99
1.677.301,01
1.934.983,79
600
O6
1.642.662,57
3.302.170,84
3.873.738,57
41.947,05
293.997,46
7.282,00
600
11
0,00
345.072,85
0,00
GELĠRLER TOPLAMI:
82.867.796,59
92.924.741,44
103.331.321,10
FAALĠYET SONUCU(+/-) Olumlu
Faaliyet Dönemi:
29.021.704,87
17.611.600,51
9.577.068,61
630
O1
630
O2
630
O3
630
O4
FAĠZ GĠDERLERĠ
630
O5
CARĠ TRANSFERLER
630
O6
SERMAYE
GĠDERLERĠ
630
13
AMORTĠSMAN GĠD.
4.217.014,67
5.404.137,62
5.786.100,67
630
14
ĠLK MADDE VE
MALZEME GĠD.
6.502.464,48
7.941.608,73
9.312.377,25
630
99
DĠĞER GĠDERLER
0,00
1.182.582,62
663.000,00
GĠDER TOPLAMI:
53.846.091,72
75.313.140,93
93.754.252,49
GELĠRĠN TÜRÜ
SERMAYE
GELĠRLERĠNDEN
ALACAKLAR
DEĞER VE
MĠKTAR
DEĞĠġĠMLERĠ
GELĠRLERĠ
50
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
GELĠRĠN KODU
1
1
2
1
2
9
1
2
9
51
1
2
9
52
1
2
9
53
1
2
9
54
1
3
1
3
2
1
3
2
51
1
3
2
52
1
3
9
1
3
9
51
1
3
9
52
1
3
9
53
1
6
1
6
9
1
6
9
51
1
6
9
53
1
6
9
54
1
6
9
56
1
6
9
57
1
6
9
58
1
6
9
99
3
3
1
3
1
1
3
1
1
1
3
1
2
3
1
2
3
3
1
2
51
3
1
2
54
3
1
2
55
3
1
2
56
3
1
2
57
3
1
2
58
GELĠR AÇIKLAMASI
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri
Ozel Tüketim Vergisi
Haberlesme Vergisi
Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi
Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri
Eglence Vergisi
Yangin Sigortasi Vergisi
Ilan ve Reklam Vergisi
Harclar
Diger Harclar
Bina Insaat Harci
Isgal Harci
Isyeri Acma Izni Harci
Olcü ve Tarti Aletleri Muayene Harci
Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci
Tellallık Harcı
Diger Harclar
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
Mal Satis Gelirleri
Sartname Basili Evrak Form Satis Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler
Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler
Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler
Saglik Hizmetlerine Iliskin Gelirler
Sosyal Hizmetlere Iliskin Gelirler
Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler
2011 YILI
34.617.329,68
27.100.473,79
27.100.473,79
15.877.569,45
9.780.173,94
443.225,67
999.504,73
3.619.974,83
3.180.245,79
209.363,43
2.970.882,36
439.729,04
205.179,36
1.203,59
233.346,09
3.896.881,06
3.896.881,06
1.866.888,29
491.329,61
182.867,70
321,00
208.373,42
0,00
1.147.101,04
6.216.035,52
4.548.470,82
23.489,03
23.489,03
4.524.981,79
0,00
140.990,48
146.396,77
5.750,23
17.573,33
8,00
29.203,69
2012 YILI
38.338.385,22
29.859.608,45
29.859.608,45
18.136.811,87
10.330.732,48
411.964,43
980.099,67
4.247.982,73
3.760.063,00
215.971,85
3.544.091,15
487.919,73
195.300,66
2.305,85
290.313,22
4.230.794,04
4.230.794,04
2.193.212,55
373.481,82
219.949,22
0,00
249.568,38
0,00
1.194.582,07
6.707.099,26
4.844.451,11
15.525,00
15.525,00
4.828.926,11
6.240,89
470.600,40
168.519,62
96.307,96
7.144,20
0,00
14.469,97
2013 YILI
42.422.138,20
33.010.753,78
33.010.753,78
20.700.859,33
10.880.665,52
470.849,33
958.379,60
4.903.498,24
4.437.092,88
165.128,91
4.271.963,97
466.405,36
198.340,65
2.816,15
265.248,56
4.507.886,18
4.507.886,18
2.430.735,65
422.915,44
184.982,07
0,00
198.015,00
19,00
1.271.219,02
7.141.403,17
5.133.930,55
16.410,43
16.410,43
5.117.520,12
27.113,04
117.990,00
439.948,46
106.449,25
10.034,95
0,00
4.514,16
51
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
GELĠRĠN KODU
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
5
5
5
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60
90
99
1
1
1
2
99
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
9
9
9
9
9
1
3
99
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
8
8
51
52
99
53
99
27
51
GELĠR AÇIKLAMASI
Tarimsal Hizmetlere Iliskin Gelirler
EskimiĢ EĢya ve Enkaz SatıĢ Geliri
Diger hizmet gelirleri
Kira Gelirleri
Tasinmaz Kiralari
Ecrimisil Gelirleri
Diger Tasinmaz Kira Gelirleri
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler
Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bagislar
Cari
Kisilerden alinan Bagis ve Yadımlar
Kisilerden alinan ġartlı Bagis ve Yadımlar
Sermaye
Kurumlardan alinan Bagis ve Yardımlar
Proje Yardımları
Cari
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
Diger Gelirler
Faiz Gelirleri
Diger Faizler
Kisilerden Alacaklar Faizleri
Mevduat Faizleri
Diger Faizler
Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar
Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar
Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar
Yonetim Giderlerine Katilma Paylari
Digerlerinden Alinan Yonetim Giderlerine Katilma Paylari
Kamu Harcamalarina Katilma Paylari
Yol Harcamalarina Katilma Payi
Diger Harcamalara Katilma Paylari
Genel Bütçeli Idarelere Ait Paylar
Yerli ve Yabancı Filim Gösterimlerinden Alınan Eğlence Vegisi G.B.Payı
Mahalli Idarelere Ait Paylar
Maden Isletmelerinden Alinan Paylar
2011 YILI
38.704,15
0,00
4.146.355,14
1.667.564,70
1.667.564,70
197.309,37
1.470.255,33
523.174,11
523.174,11
332.704,03
332.704,03
0,00
190.470,08
190.470,08
0,00
0,00
0,00
37.613.500,20
2.581,49
2.581,49
0,00
873,31
1.708,18
34.280.335,27
31.180.153,52
29.860.629,41
1.319.524,11
0,00
0,00
2.661.182,32
2.658.351,88
2.830,44
0,00
0,00
45.885,98
43.723,89
2012 YILI
76.112,21
0,00
3.989.530,86
1.862.648,15
1.862.648,15
285.941,59
1.576.706,56
427.640,74
366.711,95
194.545,21
194.545,21
0,00
172.166,74
172.166,74
60.928,79
60.928,79
60.928,79
42.720.869,48
2.509,20
2.509,20
2.509,20
0,00
0,00
36.892.883,26
34.789.747,07
33.260.007,44
1.529.739,63
40.395,33
40.395,33
1.652.617,39
1.650.431,60
2.185,79
0,00
0,00
52.271,61
50.552,69
2013 YILI
63.046,53
8.995,43
4.339.428,30
2.007.472,62
2.007.472,62
444.846,96
1.562.625,66
751.671,37
512.081,67
160.362,54
138.862,54
21.500,00
351.719,13
351.719,13
239.589,70
239.589,70
239.589,70
47.485.764,18
1.908,76
1.908,76
0,00
0,00
1.908,76
42.734.251,56
41.238.343,09
39.543.203,29
1.695.139,80
42.879,65
42.879,65
923.239,42
922.893,88
345,54
45.258,59
45.258,59
66.439,51
40.673,56
52
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
GELĠRĠN KODU
5
2
8
54
5
2
9
5
2
9
99
5
3
5
3
2
5
3
2
99
5
3
4
5
3
4
1
5
3
4
2
5
3
4
99
5
9
5
9
1
5
9
1
1
5
9
1
3
5
9
1
6
5
9
1
99
6
6
1
6
1
5
6
1
5
1
GELĠR AÇIKLAMASI
Otapark Gelirlerinden Ġlçe ve Ġlk Kademe Belediyeleri Payı
Diger Paylar
Diger Paylar
Para Cezalari
Idari Para Cezalari
Diger Idari Para Cezalari
Vergi Cezalari
Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari
Vergi BarıĢı TEFE Tutarı
Diger Vergi Cezalari
Diger Çesitli Gelirler
Diger Çesitli Gelirler
Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari
Kisilerden Alacaklar
Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
Tasinmaz Satis Gelirleri
Arsa Satisi
Arsa Satisi
BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI (A):
2011 YILI
2.162,09
393.113,45
393.113,45
2.783.058,60
533.153,71
533.153,71
2.249.904,89
925.022,31
679.664,08
645.218,50
547.524,84
547.524,84
7.921,70
0,00
292.794,17
246.808,97
1.884.822,73
1.884.822,73
1.884.822,73
1.884.822,73
2012 YILI
1.718,92
357.851,86
357.851,86
3.917.563,95
1.021.979,48
1.021.979,48
2.895.584,47
1.469.935,74
326.990,83
1.098.657,90
1.907.913,07
1.907.913,07
6.357,80
31.000,00
1.668.147,76
202.407,51
3.302.170,84
3.302.170,84
3.302.170,84
3.302.170,84
2013 YILI
25.765,95
418.091,30
418.091,30
3.733.046,73
800.681,69
800.681,69
2.932.365,04
1.694.600,90
169.399,65
1.068.364,49
1.016.557,13
1.016.557,13
14.521,86
0,00
909.640,18
92.395,09
3.901.488,57
3.901.488,57
3.901.488,57
3.901.488,57
80.854.862,24
91.496.165,54
101.702.465,49
EK-6 BÜTÇE GELĠRLERĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN
RED VE ĠADELER (-)
GELĠRĠN KODU
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
9
9
9
9
9
2
51
52
53
54
GELĠR AÇIKLAMASI
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri
Ozel Tüketim Vergisi
2011 YILI
250.028,10
249.880,60
249.880,60
20.948,58
27.654,40
223,56
201.054,06
147,50
0,00
2012 YILI
245.952,16
245.952,16
245.952,16
10.006,13
39.127,44
589,71
196.228,88
0,00
0,00
2013 YILI
276.583,05
257.672,01
257.672,01
8.049,57
56.530,28
171,30
192.920,86
18.449,04
18.449,04
53
2013 YILI FAALİYET RAPORU
GELĠRĠN KODU
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
3
3
3
6
6
6
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
2
9
9
52
53
9
9
57
2
2
2
2
2
54
55
60
99
4
4
53
2
2
4
4
4
5
5
99
1
99
1
GELĠR AÇIKLAMASI
2011 YILI
Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi
Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri
Ilan ve Reklam Vergisi
Harclar
Diger Harclar
Tatil Günlerinde Çalisma Ruhsati Harci
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler
Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler
Tarımsal Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler
Diger hizmet gelirleri
Diger Gelirler
Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar
Kamu Harcamalarina Katilma Paylari
Yol Harcamalarina Katilma Payi
Para Cezalari
Idari Para Cezalari
Diger Idari Para Cezalari
Vergi Cezalari
Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme Zamlari
Diğer Vergi Cezaları
Sermaye Gelirleri
TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri
Arsa SatıĢı
Arsa SatıĢı
2012 YILI
2013 YILI
0,00
147,50
147,50
0,00
0,00
0,00
12.999,21
12.999,21
12.999,21
0,00
1.742,00
0,00
11.257,21
23.258,81
2.165,41
2.165,41
2.165,41
21.093,40
14.555,31
14.555,31
6.538,09
6.538,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.757,43
98.757,43
98.757,43
0,00
1.923,40
212,40
96.621,63
1.211,59
262,16
262,16
262,16
949,43
685,55
685,55
263,88
263,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.449,04
0,00
0,00
462,00
462,00
462,00
24.827,35
24.827,35
24.827,35
283,15
5.097,60
0,00
19.446,60
7.806,18
0,00
0,00
0,00
7.806,18
0,00
0,00
7.806,18
2.602,96
5.203,22
27.750,00
27.750,00
27.750,00
27.750,00
BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER TOPLAMI ( B )
223.300,73
286.286,12
336.966,58
NET BÜTÇE GELĠRĠ ( A-B )
80.568.576,12
91.150.244,36
101.365.498,91
54
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2013 Yılı Gider Bütçesi 120.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiĢtir. 2012 Yılından
2.400.000,00 TL. Ödenek devretmiĢ ayrıca 2013 yılında 14.000.000,00TL. ek bütçe yapılmıĢ
toplam ödenek 136.400.000,00 TL. OlmuĢtur.
2013 yılı içerisinde bu ödeneğin
127.225.491,91 TL‟lik kısmı harcanmıĢtır. 2013 yılı Mali yılı içerisinde kullanılmayan
2.024.508,09 TL‟lik ödenek iptal edilmiĢtir. 7.150.000,00 TL‟lik miktar projeye dayalı
olduğundan, 2014 yılına devretmiĢtir. Buna göre 2013 yılı gider bütçemizin % 98,52‟si
harcanmıĢ ve %1,48‟lik kısmı iptal edilmiĢtir.
YILLARA GÖRE GĠDER BÜTÇESĠ
BÜTÇE
YILI
TAHMĠNĠ
BÜTÇE
HARCAMA
ĠPTAL
DEVREDEN
ÖDENEK
HARCAMA
ORANI
ĠPTAL
ORANI
2011
90.000.000,00
0,00
75.437.299,88
10.462.700,12
4.100.000,00
83,82%
11,63%
2012
100.000.000,00
3.500.000,00
104.786.004,76
413.995,24
2.400.000,00
99,61%
0,39%
2013
120.000.000,00
14.000.000,00
127.225.491,91
2.024.508,09
7.150.000,00
98,52%
1,48%
EK BÜTÇE
Yıllara göre ekonomik sınıflandırma harcamaları tabloda gösterilmiĢtir.
BÜTÇE KODU
BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ
01
PERSONEL GĠDERLERĠ
02
SOSYAL GÜV. KURUM.
DEVLET PRĠM GĠDERLERĠ
03
MAL VE HĠZMET ALIM
GĠDERLERĠ
04
FAĠZ GĠDERLERĠ
05
CARĠ TRANSFERLER
06
SERMAYE GĠDERLERĠ
09
YEDEK ÖDENEKLER
GENEL TOPLAM
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
12.306.603,00
16.513.252,82
19.604.942,48
2.280.036,01
2.660.273,93
3.036.706,49
39.115.981,13
58.607.096,01
72.385.340,13
970.676,36
865.283,88
1.576.977,49
2.673.746,42
2.242.100,90
3.424.966,40
18.090.256,96
23.897.997,22
27.196.558,92
0,00
0,00
0,00
75.437.299,88
104.786.004,76
127.225.491,91
Yukarıdaki tabloya bakıldığında 2013 yılı Personel giderleri toplam harcamanın
%15,41‟ini oluĢturmuĢtur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi giderleri 2013 yılında toplam harcamanın
%2,39‟unun oluĢturmaktadır.
55
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Mal ve Hizmet Alım giderleri 2013 yıllında toplam harcamanın %56,90‟nını
oluĢturmaktadır.
Faiz giderleri 2013 yıllında toplam harcamanın %1,24‟ünü oluĢturmaktadır.
Cari Transferler 2013 yıllında toplam harcamanın %2,69‟unu oluĢturmaktadır.
Sermaye giderleri 2013 yıllında toplam harcamanın %21,37‟sini oluĢturmaktadır.
GERÇEKLEġEN HARCAMAYA GÖRE
( HARCAMA KALEMĠ / TOPLAM HARCAMA )
BÜTÇE
KODU
2011 YILI
BÜTÇE PAYI
BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ
01
PERSONEL GĠDERLERĠ
02
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRĠM
GĠDERLERĠ
03
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ
04
2012 YILI
BÜTÇE PAYI
2013 YILI
BÜTÇE PAYI
16,31%
15,76%
15,41%
3,02%
2,54%
2,39%
51,85%
55,93%
56,90%
FAĠZ GĠDERLERĠ
1,29%
0,83%
1,24%
05
CARĠ TRANSFERLER
3,54%
2,14%
2,69%
06
SERMAYE GĠDERLERĠ
23,98%
22,80%
21,37%
09
YEDEK ÖDENEKLER
0,00%
0,00%
0,00%
Yıllara göre gerçekleĢen harcamaların, Toplam harcama içerisindeki paylarına iliĢkin
pay oranlarını gösteren zaman serisi analizi Grafik de gösterilmiĢtir.
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜV. KURUM.
DEVLET PRİM GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER
2011 YILI BÜTÇE PAYI
1
2
3
4
5
6
9
2012 YILI BÜTÇE PAYI
2013 YILI BÜTÇE PAYI
56
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Yıllara göre Gelir Bütçesi;
YILLARA GÖRE GELĠR BÜTÇESĠ
TAHMĠNĠ
BÜTÇE
BÜTÇE
YILI
TOPLAM
TAHAKKUK
NET
TAHSĠLAT
TAHAKKU/
TAHĠMĠNĠ
BÜTÇE
NET
TAHSĠLAT /
TOPLAM
TAHAKKUK
2011
86.000.000,00
93.815.303,66
80.568.576,12
%109,09
%85,88
2012
96.650.000,00
106.728.119,31
91.150.244,36
%110,43
%85,40
2013
124.000.000,00
119.966.198,53
101.365.498,91
%96,75
%84,49
YILLARA GÖRE TAHMĠNĠ GELĠR BÜTÇESĠ – TOPLAM TAHAKKUK – NET
TAHSĠLAT
119.966.198, 53
120000000
124.000.000,00
100000000
93.815.303,66
96.650.000,00
80000000
106.728.119,31
101.365.498,91
91.150.244,36
80.568.576,12
86.000.000,00
60000000
40000000
20000000
2012
2011
2013
0
BÜTÇE YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
TOPLAM
TAHAKKUK
NET TAHSİLAT
TAHMĠNĠ BÜTÇE VE NET TAHSĠLATA GÖRE ORANLARI GÖSTERĠR GRAFĠK
NET TAHSİLAT / TOPLAM TAHAKKUK
86,50%
86,00%
85,88%
85,50%
85,40%
85,00%
84,50%
84,00%
108,50%
84,49%
109,00%
109,50%
110,00%
110,50%
111,00%
57
2013 YILI FAALİYET RAPORU
GELĠR BÜTÇESĠ ( TOPLAM TAHAKKUK / NET TAHSĠLAT )
GELĠR
KODU
AÇIKLAMA
TOPLAM
TAHAKKUK
2011 YILI
NET
TAHSĠLAT
2011 YILI
TOPLAM
TAHAKKUK
2012 YILI
NET
TAHSĠLAT
2012 YILI
TOPLAM
TAHAKKUK
2013 YILI
NET
TAHSĠLAT
2013 YILI
01
VERGĠ
GELĠRLERĠ
45.610.357,00
34.367.301,58
51.644.772,37
38.092.433,06
59.514.639,95
42.145.555,15
03
TEġEBBÜS
VE
MÜLKĠYET
GELĠRLERĠ
6.203.036,31
6.203.036,31
6.608.341,83
6.608.341,83
7.116.575,82
7.116.575,82
04
ALINAN
BAĞIġ VE
YARDIMLAR
523.174,11
523.174,11
427.640,74
427.640,74
751.671,37
751.671,37
05
DĠĞER
GELĠRLER
39.593.913,51
37.590.241,39
44.745.193,53
42.719.657,89
48.709.572,82
47.477.958,00
06
SERMAYE
GELĠRLERĠ
1.884.822,73
1.884.822,73
3.302.170,84
3.302.170,84
3.873.738,57
3.873.738,57
93.815.303,66
80.568.576,12
106.728.119,31
91.150.244,36
119.966.198,53
101.365.498,91
TOPLAM
Gelir Bütçesi 2011 yılını takip eden 2012 yılında tahakkuka göre %12,10, tahsilata
göre %11,61, 2013 yılında 2011‟e göre tahakkuk da %21,80, tahsilata göre %20,52 artıĢ
olduğu, 2012 yılına göre, 2013 yılında tahakkuk da
%11,03, tahsilata göre de %10,08
oranında artıĢ olduğu görülmektedir.
RED VE ĠADELER TABLOSU
GELĠR
KODU
AÇIKLAMA
01
VERGĠ GELĠRLERĠ
03
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET
GELĠRLERĠ
04
ALINAN BAĞIġ VE
YARDIMLAR
05
DĠĞER GELĠRLER
06
SERMAYE GELĠRLERĠ
TOPLAM
2010 YILI
2011 YILI
2012 YILI
250.028,10
245.952,16
276.583,05
12.999,21
98.757,43
24.827,35
0,00
0,00
0,00
23.258,81
1.211,59
7.806,18
0,00
0,00
27.750,00
286.286,12
345.921,18
336.966,58
58
2013 YILI FAALİYET RAPORU
GELĠRĠN GĠDERĠ KARġILAMA TABLOSU
YILLAR
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
TOPLAM GĠDER
75.437.299,88
104.786.004,76
127.225.491,91
TOPLAM GELĠR
80.568.576,12
91.150.244,36
101.365.498,91
GĠDER - GELĠR
-5.131.276,24
13.635.760,40
25.859.993,00
2011yılında %106,80‟ni, 2012 yılında %86,98‟ini karĢıladığı ve 2013 yılında ise
%79,67‟ sini karĢıladığı görülmüĢtür.
FĠNANSMANIN EKONOMĠK SINIFLANDIRMA TABLOSU
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
TAHMĠN EDĠLEN
BORÇLANMA
4.000.000,00
6.850.000,00
10.000.000,00
GERÇEKLEġEN
BORÇLANMA
5.115.130,23
8.661.755,68
41.715.434,50
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2011 ve 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında
da bütçe denkliği borçlanma yolu ile sağlanmıĢ ve gerçekleĢmesi de 2011 yılında 4.000.000TL. Tahmin edilmiĢ, 5.115.130,23- TL. iç borçlanma yapılmıĢ gerçekleĢme oranı %127,88
olarak gerçekleĢmiĢtir, 2012 yılında 6.850.000,00- TL. Tahmin edilmiĢ, 8.661.755,68- TL iç
borçlanma yapılmıĢ gerçekleĢme oranı %126,45 olarak gerçekleĢmiĢtir. 2013 yılında
10.000.000,00- TL. Tahmin edilmiĢ, 41.715.434,50- TL iç borçlanma yapılmıĢ gerçekleĢme
oranı %417,15 olarak gerçekleĢmiĢtir.
59
2013 YILI FAALİYET RAPORU
FAALĠYET SONUÇLARI TABLOSU
2011 YILI
2012 YILI
2013 YILI
FAALĠYET GĠDERĠ
53.846.091,72
75.313.140,93
93.754.252,49
FAALĠYET GELĠRĠ
82.867.796,59
92.924.741,44
103.331.321,10
FAALĠYET SONUCU (+/-)Olumlu Faaliyet Dönemi
29.021.704,87
17.611.600,51
9.577.068,61
Faaliyet dönemi diğer yıllarda olduğu gibi olumlu faaliyet dönemi olmuĢtur.
3-Mali Denetim Sonuçları
Meclisçe seçilen Denetim komisyonu 01-01-2013/31-12-2013 tarihleri arasını kapsayan
harcama evrakları ve gelir belgeleri Meclis Komisyonunca incelenmiĢtir. SayıĢtay 2013 Mali
yılını inceleme altına almıĢtır.
B.PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
1. FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ
1.1 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.21.1 Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletiĢim
araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin
personele aktarılması.
P.H.1.21.1.F.1 Belediyemiz personeline olası afet durumunda gerekli müdahaleleri
yapabilecek bilgiyi kazandırmak:
Belediyemiz personeline yönelik Birey ve Aile Ġçi Afet Bilinci konulu eğitim Temmuz
2013 de gerçekleĢtirildi. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Uzmanı tarafından
personele yönelik verilen eğitimden sonra, açık alanda belediye çalıĢanlarına yangın
söndürme tatbikatı yaptırıldı. Verilen eğitimde, bilinen riskleri ortadan kaldırmak için
gereksinimlerin saptanması ve plan yapmak, can kaybı, yaralanma ve yıkımlardan korunmak
önceden fiziksel koruyucu önlemler almak, afet sırasındaki doğru davranıĢı öğrenmek,
60
2013 YILI FAALİYET RAPORU
önceden pratik yapmak, kendimize ve baĢkalarına afet sonrasında yardım edebilmek için
müdahale ve iyileĢme becerilerini öğrenmek ve geliĢtirmek ile ilgili broĢür basılıp personele
ve halka dağıtımı yapılmıĢtır. Ayrıca yapılan çalıĢma haber yapılarak yerel basına
aktarılmıĢtır.
P.H.1.21.1.F.2 Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaĢlara duyurulması:
2013 yılı içerisinde Temmuz ayında olmak üzere bir kez “Birey ve Aile Ġçi Afet Bilinci”
konulu yapılan eğitim ile ilgili haber yapılmıĢtır.
P.H.2.7.1 Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön
plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak,
halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.
P.H.2.7.1.F.1 Halkın eğitim ve kültürel geliĢimini artıracak etkinlikler düzenlemek:
Halkın eğitim ve kültürel geliĢimini artırmak amacıyla Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler
Müdürlüğünce hazırlanan Sosyal YaĢam Okulu Projesi kapsamında öğrenci ve öğrenci
velilerinin eğitim ve kültürel geliĢimini arttırmak amaçlanmıĢtır. Diğer önemli proje olan
“HoĢ geldin Bebek Projesi” ile yeni doğan bebeklerin aileleri tebrik edilerek onların en mutlu
günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek, anne-babaları çocuk yetiĢtirme konusunda
bilgilendirmek amaçlanmıĢtır. ”Yeni Evli Çiftlere Ziyaret” projesi kapsamında ise geleceğe
umutla bakan yeni çiftler ziyaret edilerek onların sevinçleri ve heyecanları paylaĢılmaktadır.
Uluslararası EskiĢehir ġiir Festivali ile edebiyatseverleri Türk ve dünya Ģiirinin çağdaĢ
temsilcileri ile buluĢturmak ve halkın eğitim ve kültürel geliĢimini arttırmak amaçlanmıĢtır.
Bu çalıĢma ile EskiĢehirliler dünyanın ve ülkemizin önemli Ģairleriyle tanıĢma fırsatını
yakalamakla birlikte beğeniyle okudukları Ģiirleri, Ģairlerinin sesinden dinleme olanağı da
bulmaktadırlar.
Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğümüzce yaptığımız projelerin amaçları
doğrultusunda halkın katılımını sağlamak ve sürekli hale getirmek için etkinlikler ile ilgili
haber bülteni ve televizyonlara kurgu hazırlanmaktadır.
P.H.2.8.1 Basılacak materyallerin konusu hakkında uzmanlardan görüĢ alınması,
materyalin hedef kitleye ulaĢtırılması için en uygun yolun belirlenmesi, Ġlgili
sanatçıların, yazarların tespit edilmesi, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile iĢbirliğinin
sağlanması.
P.H.2.8.1.F.1 Bölgemizin kültürünü tanıtacak materyallerin hazırlanması ve halkın
kullanımına sunulması:
Bölgemizi ve kentimizi tanıtma amacıyla müdürlüğümüz tarafından hazırlanan
Sukurusu Uygulama Merkezi, Altın Ayaklar projesi, Beldeevlerimiz, Doğal YaĢam Merkezi,
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Kartikatürlü Ev, Ulusal Sanat ÇalıĢtayı, Uluslararası PiĢmiĢ
Toprak Sempozyumu, Uluslar arası EskiĢehir ġiir Festivali, Özdilek Sanat Merkezi, 23 Nisan
Çocuk Sanat Merkezi, Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, Engelliler Sosyal YaĢam Merkezi,
YaĢam Köyü-Alzheimer Merkezi, 19 Mayıs Gençlik Merkezi, TepebaĢı Evde Bakım ve
61
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sağlık Hizmetleri (TEBEV), GüneĢ Panelleri, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği
Koroları, Gençlik Tiyatrosu, Anneler Halk Oyunları, Anneler Tiyatro Grubu, Montaj
Atölyesi, Ekolojik Pazar, Sosyal YaĢam Okulu, HoĢ geldin Bebek Projesi, Eko-ġov, Hobi
bahçeleri tanıtım CD‟leri hazırlanmıĢtır. Ayrıca Ģehrimizin simgelerinden Yunus Emre‟nin
kullanıldığı ve ilimizin ulusal ve uluslararası Ģairlere tanıtıldığı “3.Uluslararası ġiir
BuluĢması” nı anlatan 10.000 adet kitap müdürlüğümüz tarafından basılmıĢtır. Bunun yanı
sıra basımı yapılmıĢ olan Ali Rıza Kalaycıya ait “EskiĢehir Türkülerimiz” adlı müzik
kitabının ve 7. Uluslar arası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu kitabının dağıtımı yapılmıĢtır.
ġehrimizle özdeĢleĢen 7.Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyum CD‟si ulusal basına
gönderilmiĢ olup, Avrupa Birliğine adaptasyon süreci içerisinde hazırlanması tasarlanan
EskiĢehir tanıtım CD‟leri için EskiĢehir TepebaĢı bölgesindeki tarihi ve turistik yerler
belirlenmiĢ, alt yapı hazırlıkları tamamlanmıĢtır. Bunun yanında EskiĢehir‟in hoĢgörü simgesi
olan Yunus Emre‟ye de atıfta bulunmak amacıyla düzenlenen 3.Uluslararası ġiir
BuluĢması‟nda ilimize gelen birçok ulusal ve uluslararası Ģaire Ģehrimiz tanıtılmıĢ ve bu geniĢ
kapsamlı Ģiir buluĢmasında, müdürlüğümüzce hazırlanıp basılan ve içerisinde etkinliğe katılan
Ģairlerin özgeçmiĢlerinin ve Ģiirlerinin bulunduğu “3.Uluslararası ġiir BuluĢması” kitabı
ulusal basına dağıtılmıĢtır.
P.H.3.7.1 Bilgi ve birikimlerin paylaĢımı için ortam hazırlama, çalıĢanların kurum
vizyonuna odaklanma ve bütünü görmelerinin sağlanması, Birey/Birim performans
ölçme ile ilgili araĢtırmalar yapmak, Ekip çalıĢmasının kurumda yaygınlaĢtırılması,
Kurum içi iletiĢimin güçlendirilmesi, Ġç Kontrol eylem planının hazırlanması.
P.H.3.7.1.F.1 Kurum içi iletiĢimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek ve yayınlar
hazırlamak:
2013 yılı içerisinde kurum içi iletiĢimin güçlendirilmesi için 3 kez personelle biraraya
gelinmiĢtir. Ayrıca kaliteli hizmet anlayıĢıyla Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
koordinatörlüğünde Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Bilimleri Fakültesi iĢ birliği ile personele
yönelik iletiĢim semineri verilmiĢtir.
P.H.3.8.1 Basın duyuruları ve halka iliĢkiler politikalarının belirlenmesi, görsel ve yazılı
tüm iletiĢim kanallarının etkin bir Ģekilde kullanılması, etkinlik komisyonu oluĢturmak.
P.H.3.8.1.F.1 Etkili ve verimli belediye tanıtımı için çalıĢmalar yapmak:
Etkili ve verimli belediye tanıtımı için 2013 yılı içerisinde 59 konser, 10 sergi, 33
söyleĢi ve ziyaret ve bunların haricinde 122 tane çeĢitli etkinlikler yapılarak bu etkinlikler
görsel ve iĢitsel kanallarla halka duyurulmuĢtur. Ayrıca yapılan bütün proje ve çalıĢmalar ile
ilgili tanıtım CD leri yapılarak halka görsel olarak halka sunulmuĢtur.
62
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2-Faaliyetler
“ESNAF ZĠYARETĠ” PROJESĠ
TepebaĢı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu
projede hem vatandaĢlarla hem de esnafla bir araya gelinip, onların istek ve görüĢleri
alınmaktadır. Bu proje ile esnaf tan alınan öneri ve çözümler en kısa sürede çözüme gidilerek,
TepebaĢı bölgesinde geleceğe yönelik projelerin belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
Sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğümüz “TepebaĢı Belediyesi Esnaf Ziyaret
Projesi” Mayıs 2013 tarihinde baĢlamıĢtır. Bu proje için saptanan hedef kitle TepebaĢı
Bölgesindeki esnaflardır.
Esnaf ziyaret programı süresince yaklaĢık 2000 esnaf iĢ yerlerinde ziyaret edilmiĢtir.
63
2013 YILI FAALİYET RAPORU
“HOġGELDĠN BEBEK !” PROJESĠ
Her yeni doğum yeni bir umuttur, fikrinden yola çıkarak beraberlik, güven ve dürüstlük
temellerinde hizmet etmek amacı ile TepebaĢı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler
Müdürlüğü tarafından yürütülen projedir. Yeni doğan bebeklerin aileleri tebrik edilerek
onların en mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek, anne-babaları çocuk
yetiĢtirme konusunda bilgilendirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile yeni doğan bebeğe
TepebaĢı Belediyesi tarafından hatıra kalacak hediyeler armağan edilmektedir.
Ayrıca bu projeyle gelecek neslin daha sağlıklı olması, TepebaĢı Belediyesinin
doğumdan ölüme bütün vatandaĢların yanında olduğunu hissetmesi amaçlanmıĢtır.
Sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğümüz TepebaĢı Belediyesi “HoĢ Geldin Bebek
Projesi” Ocak 2011tarihinde baĢlamıĢtır. HoĢgeldin Bebek Projesi için saptanan hedef kitle
mahallelerde yeni doğan bebekleri olan ailelerdir.
Sosyo-kültürel seviyesi pek de yüksek olmayan aileler doğruluğu kanıtlanmamıĢ
kulaktan dolma bilgiler ile bebeklerini sağlıklı yetiĢtirebilecekleri donanıma sahip değillerdir.
Bu projeyle gelecek neslin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunmak hedeflenmiĢtir. Ayrıca bu
projeyle yeni doğan bebekler ziyaret edilerek ailelerin sevinçlerine ortak olunmaktadır.
Bu proje kapsamında Nüfus Müdürlüğü, TepebaĢı Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğü Gelir Servisi ve Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü ile iĢbirliği yapılarak mahallelerde yeni
doğan bebek adresleri tespit edilmektedir. Ayrıca TepebaĢı Belediyesi Sağlık ĠĢleri
Müdürlüğünün hazırladığı bebek bakımı ve emzirme konularını içeren broĢürler
sunulmaktadır.
64
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Bebeklerin evlerine Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet Ataç‟ın yeni doğan bebeklere yazdığı
mektup, bebeklere sunulan battaniye, tulum ve çeĢitli eğitici materyallerin bulunduğu hediye
çantası götürülmektedir. Bebeklere hediyeleri sunulurken aynı zamandan ailelerin talep ve
Ģikâyetleri alınarak ilgili birimlere bildirilmektedir.
Proje TepebaĢı Belediyesi Halkla ĠliĢkiler Müdürü Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler
personeli tarafından yürütülmektedir. TepebaĢı Belediyesi Gönüllü Grubu bu projeye
desteklemektedirler.
Sağlıklı nesillerin yetiĢmesi kapsamında yürüttüğümüz bu proje ile toplam 1500 yeni
doğmuĢ bebek evlerinde ziyaret edilmiĢtir.
65
2013 YILI FAALİYET RAPORU
“KĠTAP OKUMA GÜNLERĠ VE YARATICI DRAMA ÇALIġMALARI PROJESĠ”
TepebaĢı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan
bu proje Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda öğrencilerin düĢünsel, sanatsal ve
kültürel açıdan geliĢmelerine yardımcı olmak, edebiyat duyarlılığını geliĢtirmek, bilgi ve
becerilerinin geliĢmesine yardımcı olmak, ilgilerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını
sağlamak, drama, öykü ve çizim gibi farklı dallarda yapacakları çalıĢmalar ile hayal
dünyalarını geliĢtirmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu proje 2012 Ekim-2013 Haziran
tarihleri arasında uygulanmıĢtır.
Projenin uygulanacağı kitle 06-17 yaĢ arası ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini
kapsamaktadır.
2012-2013 öğretim yılında kitap okuma günleri ve yaratıcı drama çalıĢmaları
kapsamında çalıĢılan okullar;
Sekiören Ġlkokulu
Gökdere Yıldırım Çiftliği Ġlkokulu
Ertuğrul Gazi Ġlkokulu
ġehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu
Çamlıca Ticaret Odası Ġlkokulu
Çamlıca Ticaret Odası Ġmam Hatip Ortaokulu
ġehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz Ġlkokulu/Ortaokulu
Ali Rıza Efendi Ġlkokulu
Proje kapsamında ortaklaĢa çalıĢılan okullarda, okul yöneticisi ve Türkçe öğretmenleri
ile görüĢülerek öğrencilere belediyemizce davet edilen yazarların birer kitabı armağan
edilmiĢtir. Öğrenciler, dağıtılan kitapları 15 gün içerisinde okuyarak önceden belirlenen
tarihlerde okul yöneticilerinin gözetiminde ve genel öğrenci ortamında davet edilen yazarlar
ile buluĢarak okudukları kitaplar hakkında söyleĢi yapmaktadırlar.
Yine belediye tarafından davet edilen yazarların 1 takım kitabı okul kütüphanesine ve
projede görev alan Türkçe öğretmenlerine hediye edilmektedir. Kitap Okuma Günlerinde her
okul etkinlik öncesi kendi programını (müzik, tiyatro, Ģiir vb.) sergilemektedir. Bazı okullarda
küçük gruplar halinde öykü, tiyatro ve çizim çalıĢmaları yapılmaktadır. Yapılan bu çalıĢmalar
en az 4 oturum Ģeklinde olup ilk oturumda uzman kiĢi konu hakkında bilgi vermektedir. Daha
sonra atölyeye katılan öğrenciler uzmanlık alanına göre ürün ortaya koymaktadır. Bu ürünler
belediyemiz ve okulun iĢbirliği ile düzenlenecek bir etkinlikte sunulmaktadır.2013 yılı
içerisinde okullarda öğrencilere 6110 kitap dağıtılmıĢ ve 12 farklı yazar ile buluĢturulmuĢtur.
Kitap okuma günleri ve yaratıcı drama çalıĢmaları projesi kapsamında iĢbirliği yapılarak
çalıĢılan kurumlar; Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu
Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesidir.
66
2013 YILI FAALİYET RAPORU
67
2013 YILI FAALİYET RAPORU
“ SOSYAL YAġAM OKULU” PROJESĠ
TepebaĢı Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen
“Sosyal YaĢam Okulu” projesinin amacı bedensel, zihinsel ve sosyal geliĢimlerini henüz
tamamlamamıĢ olan çocukların eğitilebilmesi için ailelerinin (özellikle annelerin) gerekli
donanıma sahip olmalarını sağlamak, ailelerin çocuklarını tanıması, çocuklarının geliĢimini
desteklemesi; çocukların da anne- babalarla ilgili olumlu duygular geliĢtirmesi konusunda
yardımcı olmak ve ekonomik, sosyal ve kültürel yönden olumsuzluk yaĢayan ailelere fırsat
eĢitliği sağlamaktır.
Sosyal YaĢam Okulu projesi 2012 Ekim -2013 Haziran eğitim öğretim yıllında
yürütülmüĢtür. Bu proje kapsamında hedef kitle olarak 5-8 yaĢ öğrenciler ve velileri ile 9-12
yaĢ öğrenci ve velileri ile çalıĢılmaktadır.
Proje kapsamında ortaklaĢa çalıĢılan okullar;
Yavuz Selim Ġlkokulu
Namık Kemal Ġlkokulu/Ortaokulu
100.Yıl Ortaokulu
Muttalip Atatürk Ġlkokulu/Ortaokulu
Mualla Zeyrek Ortaokulu
Çukurhisar Ortaokulu
Sinan Alağaç Ortaokulu
Mithat PaĢa Ġlkokulu
ġehit Murat Tuzsuz Teknik End. Ve Meslek Lisesi
Sabiha Gökçen Teknik Endüstri Meslek Lisesi
Kazım Karabekir Ġlkokulu
Ġsmet PaĢa Ġlkokulu
Yılmaz ÇetintaĢ Anadolu Lisesi
TEĠ Alparslan Ġlkokulu
Ülkü Ġlkokulu
Av. ġahap Demirer Ġlkokulu
Çamlıca Ticaret Odası Ġlkokulu
Çamlıca Ticaret Odası Ġmam Hatip Ortaokulu
Fahri Günay Ortaokulu
Ziya Gökalp Ġlkokulu
Projenin amaçları doğrultusunda Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayından
geçen eğitmenler ile eğitici konular belirlenerek ulaĢım yönünden uzak ve sosyo-ekonomik
yönden geliĢmemiĢ mahallelerden baĢlamak üzere TepebaĢı bölgesindeki birçok okulda çeĢitli
konularda aile eğitimleri verilmektedir. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayından geçen
okulların müdürleriyle ön görüĢme yapılarak velilere hangi gün hangi konunun verileceği
tespit edilerek eğiticiler belirlenmektedir. Eğitim verecek kiĢileri belirlerken Anadolu
Üniversitesi, Tabipler Odası, Osman Gazi Üniversitesi, Eczacılar Odası, DiĢ Hekimleri Odası,
Özel Hastaneler vb. kamu ve sivil toplum kuruluĢlarından destek alınmaktadır. Eğitimler
öğrencilerin eğitimini aksatmayacak Ģekilde sadece öğrenci velilerine yönelik
gerçekleĢmektedir.
68
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Eğitimlerin aileler üzerinde iz bırakması ve ilgi çekmesi açısından üniversiteden gelecek
olan eğiticilerce (sahne sanatları öğrencileri) yaratıcı drama çalıĢmaları sergilenmektedir.
Projenin uygulandığı her okulda velilerin eksiklik hissettikleri konularda en az 4 seans eğitim
verilmektedir. Bu 4 seansın sonunda eğitime katılan velilere belediyemiz tarafından
“TeĢekkür Belgesi” verilerek veliler onure edilmektedir.
Toplumu bilinçlendirmek adına çeĢitli medya kuruluĢlarından (panolar, TV, yazılı
basın) yardım alınarak proje duyurusu broĢür ve afiĢ gibi görsellerle desteklenmektedir.
Eğitimlerin veliler üzerinde kalıcılığını artırmak amacıyla çeĢitli gezi, piknik, tiyatro gibi
etkinlikler düzenlenmekte ve eğitmenlerle gönüllülük esasına göre çalıĢılmaktadır.
Proje Kapsamında Yapılan Etkinlikler:
Velilere Yönelik Paneller/Seminerler
Panele katılan konuĢmacılar; Aile Ġçi ĠletiĢim, Beslenme, Çocuklara Özgüven
Kazandırma, Aile Ġçi ġiddet, Çocukluk Çağı Zekâ GeliĢimi, Medeni Kanunda Kadın Hakları,
Ergenlik Dönemi Sorunları, Çocuklarda BaĢarıyı Yakalamanın Yolları, Ruhsal Sorunlar,
UyuĢturucunun Zararları, ilk Yardım, KıĢın Nasıl Beslenilir? Kolay Yemek Tarifleri,
Ekmeğin Önemi ve Ġsrafını Önlemenin Yolları, BulaĢıcı Hastalıklar ve Korunmanın Yolları,
Sağlıklı Beslenme, Çocuk Eğitiminde Anne Babanın Rolü, ġeker Hastalığının Göz Sağlığına
Zararları, ġeker Hastalığı, Çocuk YetiĢtirmede Olumlu Anne Baba DavranıĢları BaĢlıklı
konularda veliler bilgilendirmiĢlerdir. Proje kapsamında kadınlara yönelik eğitim
programlarında 1300 anneye ulaĢılmıĢtır.
Öğrencilere Yönelik Paneller/Seminerler
Çocuk Hakları, Hızlı Okuma, Sağlıklı Beslenme gibi konular, öğrencilere yönelik
yapılan panel baĢlıklarıdır. 2013 yılı içerisinde 2530 öğrencinin etkinliklerimize katılımı
sağlanmıĢtır.
Yaratıcı Drama ÇalıĢmaları Atölyesi:
Bu atölye çalıĢması ile öğrencilerin düĢünsel, sanatsal ve kültürel yönlerinin
geliĢmelerine, bilgi ve becerilerinin geliĢmelerine yardımcı olmak, ilgilerinin ve
yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve hayal dünyalarını geliĢtirmek amaçlanmıĢtır.
Karikatür Atölyesi:
Bu proje ile çocuklara karikatür konusunda uygulamalı bir atölye çalıĢması organize
edilmektedir. Karikatüre, mizaha ilgisi ve yeteneği olan çocukların bu yönlerini geliĢtirmek,
çocuklara sanatı sevdirmek ve onların estetik duygularını geliĢtirmek, çocuklara hayat boyu
zevk alabilecekleri bir hobi kazandırmak amaçlanmıĢtır.
Bu atölye çalıĢması teorikten çok pratik ağırlıklı yapılmaktadır. Atölyede boyunca
öğrenciler tarafından çizilen karikatürler çalıĢma sonunda sergilenmiĢtir.
Sosyal YaĢam Okulu projesi kapsamında yürütülen “Yaratıcı Drama”, “Karikatür
Atölyesi” , “ġiir-Resim Atölyesi”, “Mental Aritmetik Atölyesi” etkinliklerinde 100 öğrenci
eğitim görmüĢtür.
69
2013 YILI FAALİYET RAPORU
70
2013 YILI FAALİYET RAPORU
“ULUSLARARASI ESKĠġEHĠR ġĠĠR FESTĠVALĠ”
TepebaĢı Belediyesi olarak Yunus Emre ile özdeĢleĢmiĢ Anadolu uygarlığının önemli
kentlerinden biri olan EskiĢehir‟de ilk olarak 2011 yılında Uluslararası ġiir Festivali
düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. Festivalin direktörlüğünü ise Haydar Ergülen yapmaktadır.
Uluslararası EskiĢehir ġiir Festivali, edebiyatseverleri Türk ve dünya Ģiirinin çağdaĢ
temsilcileri ile buluĢturmayı amaçlamıĢtır. Bu etkinliğe yurt dıĢından, yurdumuzdan ve
EskiĢehir‟den olmak üzere Ģairler davet edilmektedir. Festivalin katılımcısı Türk ve yabancı
Ģairler birbirlerini ve Ģiirlerini tanıma fırsatı bulmaktadır. EskiĢehirliler dünyanın ve ülkemizin
önemli Ģairleriyle tanıĢma fırsatını yakalamakla birlikte beğeniyle okudukları Ģiirleri,
Ģairlerinin sesinden dinleme olanağı da bulmaktadır. Festivalde Ģiir okumalarının yanı sıra
çağdaĢ Ģiir tartıĢmalarının yapıldığı Ģiir akademisi, müzik dinletileri de Ģiir severlere
sunulmaktadır. Bunun yanı sıra EskiĢehir‟in çevresine ve Frig Uygarlığı‟nın tarihi kalıntı
alanlarına gezi turları gibi farklı etkinlikler de düzenlenmektedir.
Her sene nisan veya mayıs ayında 3 gün süren festivale, ülkemizin değerli Ģairlerinden
biri onur konuğu olarak davet edilmektedir. 2011 yılında festivalin onur konuğu Özdemir
Ġnce, 2012 yılında festivalin onur konuğu Enis Batur ve 2013 yılında festivalin onur konuğu
ise Cevat Çapan olmuĢtur.
En son yapılan 3.Uluslararası ġiir Festivali 29 Mayıs- 2 Haziran 2013 tarihleri arasında
gerçekleĢmiĢtir. ġiir buluĢmasına; Bosna‟dan Adisa Basıc, Hırvatistan‟dan Branko Cegec,
Makedonya‟dan Slave Gjorgio Dimoski, Sırbistan‟dan Radovir Andrıç, Slovenya‟dan Peter
Sulej, Almanya‟dan Gerhard Falkner katılmıĢladır.
Türkiye‟den katılacak Ģairler ise : Asuman Susam, Cenk Gündoğdu, Engin Turgut,
Gökçenur Ç, Gülce BaĢer, Hakan Savlı, Hayati Bâki, Hilmi HaĢal, Kaan Uzuner, Mehtap
Meral, Melek Özlem Sezer, Müesser Yeniay, Namık Kuyumcu, Nazmi Ağıl, Nedime
KöĢgeroğlu, Nilay Özer, Ömer Erdem, Pelin Batu, Seyyidhan Kömürcü, Semih Yıldız, Sina
Akyol, Suna Yenice, Metin Cengiz‟dir.
Festivale katılan Ģairlerin Ģiirlerinden örnekler ve özgeçmiĢleri Türkçe ve Ġngilizce
olarak düzenlenerek festival kitabı Ģeklinde yayına hazırlanmaktadır.
Cevat Çapan‟ın ġiiri, ġiirin YaĢamdaki Yeri, ġairler ġiir AnlayıĢlarını Anlatıyor,
ġiirimizde Yeni Soluklar, Nâzım Hikmet‟in ġiiri gibi oturumlar ile ġiir Okumalarının
gerçekleĢtirileceği 3. Uluslararası EskiĢehir ġiir BuluĢması‟nda Vedat Sakman ve Panflüt‟ün
usta sanatçısı Aydın YavaĢ konser vermiĢtir.
71
2013 YILI FAALİYET RAPORU
72
2013 YILI FAALİYET RAPORU
“YENĠ EVLĠ ÇĠFTLERE ZĠYARET !” PROJESĠ
TepebaĢı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu
projede geleceğe umutla bakan yeni çiftler ziyaret edilerek onların sevinçleri ve heyecanları
paylaĢılmaktadır. Belediyemizde nikâh yapan çiftlerimize hediye olarak üzerinde çiftimizin
isimlerinin bulunduğu anahtarlıklar hediye edilmektedir. Ayrıca bu projeyle aile içinde birlik
ve beraberliğim sürdürülmesinin yanında aile olmanın önemi vurgulanmaktadır.
Sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğümüz “TepebaĢı Belediyesi Yeni Evlilere
Ziyaret Projesi” Mayıs 2013 tarihinde baĢlamıĢtır. Bu proje için saptanan hedef kitle TepebaĢı
Belediyesinde nikâhları kıyılan çiftlerdir.
Yeni evlenen çiftleri ziyaret programı süresince yaklaĢık 2500 çift evlerinde ziyaret
edilmiĢtir.
1.2 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.3.5.1 Ġlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri
tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması.
P.H.3.5.1.F.1 AKOS lisanslarını artırarak kullanıcıların daha verimli çalıĢma yapabilmelerini
sağlamak:
Ġlgili birim personeline yıl içerisinde 1 adet eğitim verildi. Veri tabanı güncellemesi
yapıldı, ,AKOS lisansları ile ilgili olarak aylık geçici (bedelsiz) lisanslar temin edilmektedir.
73
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.3.6.1 Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak,
olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik
imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının arttırılması, birimler arasındaki
bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaĢın belediyeye gelmeden
hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak.
P.H.3.6.1.F.1 Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak için
gerekli olan çalıĢmaları yapmak:
2013 yılı içerisinde satın alınan bilgisayar donanım malzemeleri yeni iĢe alınan
personel ihtiyacı olarak kullanılan ürünlerdir. Satın alınan toplam 45 bilgisayarın tamamı
günümüz teknolojisine uygun donanım sağlamak amacındadır. Sistemimize QNAP cihazı
dâhil edilerek yedekleme kapasitemizin arttırılması sağlandı. Elektronik imzaya, önceki iĢlem
basamakları(standart dosya planı, Elektronik Evrak Takibi, Doküman ArĢiv Yönetim
Sistemi)gerçekleĢtiremediğinden geçilememiĢtir-belediye kullanımı amaçlı olarak vatandaĢın
belediyeye gelmeden iĢlemlerini yapabileceği, el terminali ile yerinde tahsilat, internet
ortamından güvenli ödeme, akıllı cep telefonları ile her türlü bilgiye ulaĢma, belediyemiz
sınırları içerisinde vatandaĢın yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlara konulan kiosklar
aracılığıyla mobil hizmetlerden yaĢama geçirilmiĢtir.
2-Faaliyetler
Bilgisayar ve Diğer Teknolojik Donanımları: Belediyemize 2013 yılı içerisinde 45 adet
masaüstü bilgisayar,10 adet yazıcı,1 adet dizüstü bilgisayar, 77 adet güvenlik kamerası
alınmıĢtır. Belediyemiz birimlerinde toplam 463 adet masaüstü bilgisayar,50 adet eriĢim
cihazı,12 adet sunucu,20 dizüstü bilgisayar,193 adet yazıcı, 210 adet aktif kamera ve ayrıca
belde evlerindeki kurslarda 63 adet istemci bulunmaktadır. Bilgisayar ve yan ürünlerinin
demirbaĢ kayıtları ile kullanılan sarf malzemelerin takibi yapılmaktadır.63 adet yazıcı kartuĢ
ve Ģeridi, 367 adet toner, ihtiyacı olan Müdürlüklere verilmiĢtir.
Sistem donanımı: Belediye sistemini daha verimli çalıĢabilmesi için Fortinet ve Qnap
cihazları alınarak mevcut sisteme entegre edildi.
@tepebasi.bel.tr
E-Posta Hesabımız: Belediyemiz personellerinin bağlı oldukları Müdürlerinin talebi ile eposta hesabı verilmektedir.
Müdürlerimizin e-posta hesabı talebi yaptıkları personellerin e-posta hesabı açılmıĢtır.2013
yıl sonunda verilen e-posta adres sayısı 642 ulaĢmıĢtır.
Personel GiriĢ-ÇıkıĢ Raporlaması: Günlük giriĢ ve çıkıĢ saatleri otomatik olarak sisteme
aktarılmaktadır. ĠĢe devam durumları Personel Devam Takip Programından her müdürlük
kendi biriminin raporlarını alabilir durumda kullanılmaktadır.
2013 yılında Program Müdürlüklerin istekleri yönünde güncellenmiĢtir.
Aboneliklerimizde Güncellemeler:2013 yılı içerisinde ġantiye GHDSL bağlantısı vpn
olarak değiĢtirilmiĢtir.
74
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2013 yılı içerisinde 1 adet yeni internet bağlantısı yapılmıĢtır.
7. PiĢmiĢ Toprak sempozyumu alanında katılımcıların kablosuz olarak internete bağlanmaları
sağlanmıĢtır.
Güvenlik Kamera Sistemimize Eklenenler:2013 yılı içerisinde Belediyemiz dıĢ birimlerinin
tamamında güvenlik kamerası kurulmuĢ olup, mevcutlar günümüz teknolojisine uygun
sistemlerle yenilenmiĢtir. Aktif kamera sayısı 133 ten 210 a çıkartılmıĢtır. Tüm birimler
Merkez Binamızda güvenlik biriminde uzaktan takip edilebilir duruma getirilmiĢtir.
Arıza/Bakım ve Onarım: TepebaĢı Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü belediye tarafından
verilen tüm hizmetlerin etkinliğini büyük ölçüde etkileyen biliĢim sistemlerinin arıza/bakım
ve onarımını düzenli olarak gerçekleĢtirerek sistemin düzgün çalıĢmasını temin etmektedir.
Arıza Kayıt Programı ile Müdürlüğümüze bildirilen Belediye içindeki tüm birimlerden gelen
2310 arıza giderilmiĢtir.
2013 yılında günde ortalama 11 arıza/bakım ve onarım gerçekleĢtirerek Belediyemizin
kesintisiz bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamıĢtır.
Müdürlüğümüze gelen arızaların garanti kapsamı dıĢında olan tüm arızalar Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü tarafından çözülmüĢtür.
Belediyemiz Etkinliklerine Destek: Belediyemiz etkinlerine(Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler
Müdürlüğünün eğitim ve diğer etkinlikleri, PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu, Sağlıklı ġehirler
Konferansı, Eko okullar, Evde Bakım Hizmetleri, Sağlık Müdürlüğü eğitimleri destek
verilmeye devam edildi.
YBS ve AKOS Lisansları: Daha önceki yıllarda kullanılan ve bakım anlaĢması
yapılan YBS için SAMPAġ ile bir yıllık bakım antlaĢması tekrar yapıldı. Ocak 2013
tarihinden itibaren AKOS birimi kullanılarak, imar planları güncel hale getirildi. Sisteme
46595 parsel, 19995 bina eĢlemesi yapılmıĢtır. E-imar ve Kent rehberi güncellemeleri
yapılmıĢtır. Firma ile yapılan sözleĢme gereği bir adet proje yöneticisi belediyemizde
çalıĢmıĢtır.
Vezneler VatandaĢa Gidiyor: “Vezneler
vatandaĢa gidiyor” projesi
kapsamında
sunucu ve güvenlik duvarı üzerinde gereken güncelleĢtirmeler yapılmıĢ ve el
terminallerinin merkez binada bulunan veri tabanını güvenli bir Ģekilde eriĢerek
bilgileri çekebilmektedir. VatandaĢın hizmetine sunulmuĢtur.
Mobil Belediyecilik: 2013 yılı içerisinde akıllı cep telefonu, Ipad vb. mobil
cihazlar üstünde çalıĢan Akos BaĢkan ile E-VatandaĢ uygulamaları kullanılmaya
devam edilerek güncellemeleri yapılmıĢtır.
Kiosk Cihazları : Hizmet bölgemizde bulunan Espark, Özdilek, Kanatlı, Neo AVM‟lerine
ve Otobüs terminaline Kiosk cihazları yerleĢtirilmiĢ ve vatandaĢın belediyecilikle ilgili tüm
iĢlemlerini gerçekleĢtirebilmesi sağlanmıĢtır.
75
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2013
YILI CRM KULLANIMI
SampaĢ MIS , AKOS programları ve e-belediye ile ilgili gelen günlük sorun
ve istekleri iletmek üzere SampaĢ A.ġ tarafından kullanılan CRM sistemine
girilmiĢtir.2013 yılı içerisinde birimlerden gelen toplam CRM sayısı aĢağıdaki
tabloda belirtilmiĢtir.
Toplam
437
SampaĢ
karĢılaĢan
Girilen
Sonuçlanan
434
Ġptal
Edilen
2
Diğer Yıla
Aktarılan
1
firmasına iletilen CRM‟lere gelen cevaplar doğrultusunda sorunla
veya istekte bulunan kullanıcı veya müdürlüklere bilgi verilmiĢtir.
Hazırlık ÇalıĢmaları : ĠĢyeri açma Ruhsat , Evlendirme , Satın alma , Ölüm
mernis , Yeni evrak takip Genel tahakkuk tahsilat , Ġmar ruhsat , Pazar yerleri , Ġlan
reklam
gibi modüllerin 2013 yılı hazırlık çalıĢmaları yapıldı. Sabitler menüsünde
ayarlamalar yapıldı otomatik numaraları sıfırlandı.
2013 yılına geçiĢ için tüm birimlerin YBS program ayarları yapıldı.
76
2013 YILI FAALİYET RAPORU
E-belediye Uygulamasının Kullanılması: VatandaĢlar e-belediye üzerinden borç bilgilerini
öğrenip ödemelerini internet üzerine yapabilmektedir. Ġnternet üzerinden belediye
hizmetlerini sunduğumuz E-belediye üzerinden ödeme yapan vatandaĢ sayısı 7291‟e
yükselmiĢtir. Yapılan iĢlem sayısı 1058‟dir.
Tahsilat yapılan miktar 2,565,289.48 TL‟dir.
Teknolojik Yeniliklerin Takip Edilmesi Ġçin Eğitim Seminerlerine Katılım:
Microsoft sanallaĢtırma tanıtım kampına 1 personel ile katılım sağlanmıĢtır.
Cebit 2013 Fuarına 3 personel ile katılım sağlandı.
Antivirüs Güncellemesi: Mevcut kullanılan antivirüs yazılımın lisans süresi dolduğundan
yeni ihale yapıldı. Ġhaleye teklif verilen 3 firma arasında teknik Ģartnameye uygun , iki firma
değerlendirmeye alınarak en ekonomik olan firma ile sözleĢme yapıldı.
Meclis Salonu Bakımı: Ana binada bulunan Meclis salonu içerisindeki mikrofonlar kontrol
edildi. Kullanılmakta olan ses kayıt programı yenilendi .Genel bakımı yapıldı.
Yıl içerisinde 24 adet meclis toplantıları için aylık gündem maddelerinden oluĢan meclis
sunumu hazırlandı ve gösterimi yapıldı. Bu toplantılardaki ses kayıtları alınarak ilgili
müdürlüğe teslim edildi.
2013 yılı içindi meclis salonunda gerçekleĢen tüm faaliyetlere teknik ve yazılımsal destek
verildi.
Yazılım Projelerimiz
Hazırlanan Yazılımlar: Ġmar müdürlüğünün kullanmakta olduğu yapı denetim programı ve
teknik büro yazılımları gelen istekler doğrultusunda güncellendi.
Belediyemize ait android ve ios uygulamaları web sitemizle entegre hale getirildi.
7.PiĢmiĢ Toprak Sempozyumuna Web Sayfası: 7. PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu için yeni
bir web sayfası oluĢturuldu. PiĢmiĢ toprak Sempozyumunun web sayfası için yeni bir alan adı
alındı ve bu web sayfası bu alan adı üzerinden internete açılmıĢtır.
77
2013 YILI FAALİYET RAPORU
4.Ulusal Sanat ÇalıĢtayı Web sayfası: Ulusal Sanat çalıĢtayı için web sayfası hazırlandı.
ÇalıĢtay eserleri bu web sayfasında sergilenmektedir.
Dijital Dergi : Belediye tarafından çıkartılan dergi TepebaĢı Belediyesi web sitesine dijital
olarak entegre edildi.
TepebaĢı belediyesi kurumlar arası futbol turnuvası : Katılan kurumların maç sonuçlarını
fikstürü ve puan tablolarını takip edebilecekleri online sistem hazırlandı.
78
2013 YILI FAALİYET RAPORU
WEB
Belediye tarafından gerçekleĢtirilen projeler toplanarak web sitesi haline getirildi.
Nikah müdürlüğünün istekleri doğrultusunda web siteleri hazırlandı.
Sağlıklı kent hareketi ofisinin istekleri doğrultusunda web sayfaları hazırlandı.
79
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Altın ayaklar projesi kapsamında internet sitesi yenilenmiĢ olup www.altinayaklar.org
adresinden yayınlanmıĢtır.
Birimimizce Verilen Eğitimler
Nikâh müdürlüğü personeline Web sayfasının yönetimi paneli kullanıcı eğitimi
verildi.
El Terminali kullanımı ile ilgili olarak tahsildarlara eğitim verildi.
1.3 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.10.1 Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağların, atık pillerin kaynağında ayrı
toplanması için etkili çalıĢmalar yapmak, sosyo-ekonomik ve fiziksel analizlere göre
planlama yapılması, çevre koruma politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilgili
sivil toplum kuruluĢları, mahalle muhtarları ve kurum/kuruluĢlarla koordineli
çalıĢmak.
P.H.1.10.1.F.1 Etkin atık yönetimi uygulamaları yapmak ve bu uygulamaları
destekleyici toplumsal farkındalık yaratmak
51 mahallede Ambalaj Atıkları Toplama çalıĢmaları düzenli bir Ģekilde devam etmektedir.
2013 yılında 18 mahallenin bilgilendirmesi tamamlanarak, 51 mahallenin tümü Bitkisel Atık
Yağ toplama sistemine dâhil edildi. Talep doğrultusunda Atık Pil Toplama noktaları
oluĢturuldu. 2013 yılında 47 adet atık pil toplama noktası oluĢturulmuĢtur. Tap iĢbirliğiyle
Öğrencilere Atık Pil Konusunda farkındalık yaratmakla ilgili kampanya düzenledi.
80
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.1.19.1 Bölgemizde yapılan tarımsal uygulamalara destek vermek, Ekolojik pazarın
sürdürülebilirliğini sağlamak, Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında iĢletmelere eğitim
ve bilgilendirme çalıĢmaları yapmak, Gıda güvenliği ile ilgili eğitim vermek.
P.H.1.19.1.F.1 Amatör tarım uygulamalarının desteklenmesi ve vatandaĢların ekolojik
ürünlere ulaĢımının kolaylaĢtırılması Denetim kriterlerini sağlayan, TepebaĢı Bölgesinde
yer alan Kuoför ,Berber ,Cafe ,Restorant ve AVM 'lere Mavi Bayrak verildi. Mavi Bayraklı
iĢletmelerin denetimleri gerçekleĢtirildi. Bu kapsamdaki iĢletmeler bilgilendirildi. Uygulama
kapsamında EskiĢehirde bulunan Cafe ve Restorantlara Gıda Güvenliği ve Hijyen Eğitimi
verildi. EskiĢehir‟de bulunan Kuaför, Berber ve Güzellik Salonlarına Hijyen Eğitimi verildi.
2-Faaliyetler
ġikâyet ve Taleplerin Değerlendirilmesi: Mavi Masa aracılığıyla Müdürlüğümüze
gelen Ģikâyet ve talepler türlerine göre Çevre Denetim Ekibimizce değerlendirilerek hizmet
standartları süresince sonuçlandırılmaktadır.
KONU
Ambalaj Atıkları Aparat Talebi
Ambalaj Atıklarının Alımı Talebi
Atık Pil Alımı Talebi
Atık Pil Kutusu Talebi
Bitkisel Atık Yağların Alımı Talebi
Bitkisel Atık Yağlar Bidon Talebi
Gürültü ġikayeti
Çevre Kirliliği ġikayeti
Gübre ġikayeti
TOPLAM
ĠSTEK-ġĠKAYET SAYISI
1108
3937
10
32
145
16
97
593
21
5959
Ambalaj Atıklarının Geri Kazanımı Uygulaması: Müdürlüğümüz bünyesinde atıkların
azaltılması amacıyla bilinçli tüketim alıĢkanlıkları kazandırmaya yönelik çalıĢmalar
yapılmaktadır. Ambalaj atıkları (plastik, cam, kâğıt, karton, metal, kompozit), evsel atıklardan
(yiyecek atıkları, kumaĢ vb.) ayrı toplanması çalıĢmaları Belediyemiz bünyesinde
Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Ambalaj Atıkları Yönetimi kapsamında gelen
Ģikâyetlerin takibini yapan birimimizin denetim ekibi mevcuttur. Ambalaj atıklarının evsel
atıklardan ayrı toplanması çalıĢmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; 2009
81
2013 YILI FAALİYET RAPORU
yılında 1, 2010 yılında 28, 2011 yılında 22 mahalleyi bilgilendirerek toplamda 51 mahalleye,
119.727 konuta ulaĢmıĢtır. %100 oranında hedefe ulaĢılmıĢtır. 2013 yılında da ambalaj
atıkları toplama uygulaması tüm mahallelerimizde devam etmektedir. Sistemin iyileĢtirilmesi
adına çalıĢmakta olduğumuz çevre lisanslı firma tarafından 2013 yılı Aralık ayında 3 adet
sıkıĢtırılmalı araç devreye alınmıĢtır. 31.12.2013 tarihinde Ak Geri DönüĢüm firmasıyla
“TepebaĢı Ġlçesi Sınırları Ġçerisinde Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Protokolü”
yenilenmiĢtir.
2013 Yılı Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı
AYLAR
AMBALAJ ATIĞI (KG)
OCAK
570.300
ġUBAT
540.280
MART
601.200
NĠSAN
610.200
MAYIS
617.590
HAZĠRAN
653.140
TEMMUZ
669.460
AĞUSTOS
685.000
EYLÜL
688.210
EKĠM
630.800
KASIM
652.000
ARALIK
659.490
TOPLAM
7.577.670
Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı Uygulaması: Ağustos 2010 tarihi itibariyle
Belediyemiz öncülüğünde tüm EskiĢehir‟de baĢlatılan Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanımı
Uygulaması çerçevesinde 2013 yılında da çalıĢmalar sürdürülmüĢtür.
TepebaĢı Belediyesi; Geri kazanım firması olarak Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri
Kazanım Biodizel Ürt. San. Ve Tic. A.ġ. ile 01/01/2013 tarihinde, Ömer Çetin Bitkisel Atık
Yağ Toplama ve Geri Kazanım Firması (Kanola) ile 20/03/2013 tarihinde 1 yıllık protokol
82
2013 YILI FAALİYET RAPORU
5
6
M. SAKĠNTEPE
M. GAZĠPAġA
M. EMĠRLER
M. ORTA
M. KOYUNLAR
YUKARISÖĞÜTÖ
NÜ
Ç. HĠSAR
Ç. YENĠ
SATILMIġOĞLU
KESKĠN
EĞRĠÖZ
KOZKAYI
KAVACIK
GÖKDERE
ALINCA
BOYACIOĞLU
HASANBEY
EMĠRCEOĞLU
TOPLAM
677
577
1.319
1.006
1.088
834
605
1.205
1.918
1.271
1.675
722
1
2
0
3
0
2
550
630
978
841
3612
1.728
2.164
987
864
287
429
882
2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
12.112
14.737
BĠLGĠLENDĠRME
AġAMA NÜFUSUNUN
TOPLAM NÜFUSA
ORANI (%)
BELEDĠYEYE BAĞLI
DĠĞER BĠRĠMLER
OKUL SAYILARI
NÜFUSU
KONUT SAYISI
MAHALLE ADI
AġAMALAR
imzalamıĢtır. Yapılan sözleĢmeler kapsamında Eylül 2013 tarihine kadar bu firmalarla
çalıĢmalar devam etmiĢtir. 05.09.2013 tarihinde Kanola Firması ile sözleĢmede belirtilen bitiĢ
tarihi beklenmeksizin, karĢılıklı anlaĢma yolu ile “ Bitkisel Atık Yağların Toplanması ĠĢi
SözleĢmesi” feshedilmiĢtir. Eylül ayı sonrasında Geri kazanım firması olarak yalnızca Deha
Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Ürt. San. Ve Tic. A.ġ. ile çalıĢmalara
devam edilmiĢtir.
4,3
Nis.13
1,3
Eki.13
1
1
2
KullanılmıĢ kızartmalık yağların hanelerden toplanması için gerekli sistemi kurmak,
halkı bu konuda bilgilendirmek ve atık yağ toplama faaliyetlerini baĢlatmak için gerekli
tedbirler belediyeler tarafından alınmaktadır. Bu kapsamda konutlardan bitkisel atık yağların
83
2013 YILI FAALİYET RAPORU
toplanması için yüz yüze bilgilendirme çalıĢmaları yapılmakta olup, vatandaĢlar bitkisel atık
yağların çevreye zararları ve toplanması konusunda bilgilendirilerek konuyla ilgili broĢürler
mahalle sakinlerine ulaĢtırılmaktadır.
Söz konusu mahallelerdeki muhtarlıklar, okullar ve çeĢitli kurum kuruluĢlar olmak
üzere 2010 yılından bu yana toplamda 238 toplama noktası oluĢturulmuĢtur. Ayrıca bitkisel
atık yağların toplanmasında haneleri sisteme dahil edilmesi için toplama noktalarının yanı sıra
2013 yılı itibariyle evlerden toplama uygulaması da baĢlamıĢtır.
2013 yılında TÜÇEV (Türkiye Çevre Koruma Vakfı) ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
bünyesinde Deha Geri Kazanım Firması ile Türkiye genelinde baĢlatılan “Temiz Çevre
Engelsiz Hayat Projesi” kapsamında okullar, camiler ve muhtarlıklarda bulunan mavi
bidonların yerine yeĢil bidonlar dağıtılmaktadır. Bu proje kapsamında toplanan yağlardan
engelli vatandaĢlara gerekli yardım ve destek sağlanmaktadır. Böylelikle vatandaĢlarımız
bitkisel atık yağlarını atmayıp, biriktirerek hem çevresel hem de sosyal sorumluluğunu yerine
getirecek, insan ve çevre sağlığının korunmasının yanı sıra engelli vatandaĢlarımıza destek
sağlamıĢ olacaklardır.
2013 Yılı Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı
Aylar
ĠĢletmelerden
Toplanan Bitkisel
Atık Yağ Miktarı
(kg)
DEHA
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
5240
4044
4720
4492
5555
4251
5115
5426
5778
3244
5722
5946
Kanola
470
1065
1120
1655
1795
1960
Toplam (kg)
Hanelerden Toplanan
Bitkisel Atık Yağ
Miktarı (kg)
DEHA
Konut
40
35
60
35
90
131
65
183
285
72
95
85
Kanola
Konut
45
5
TOPLAM
5.750
5.189
5.900
6.182
7.445
6.342
5.180
5.609
6.063
3.316
5.817
6.031
68.824
Atık Pillerin Geri Kazanım Uygulaması: Okullar, eczaneler, siteler ve çeĢitli kamu
kurum kuruluĢlarında atık pil toplama noktaları oluĢturulmakta ve atık pillerin alımı talepleri
doğrultusunda, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü elemanları belirtilen adresteki pilleri
tartarak almaktadır. Alınan piller Seyitgazi yolunda bulunan katı atık depolama alanına
götürülerek, atık pil bölümüne teslim edilmektedir. Burada toplanan atık piller ise TAP
84
2013 YILI FAALİYET RAPORU
derneğine sevk edilerek, gerekli ayrıĢtırma ve bertaraf iĢlemleri TAP Derneği tarafından
yürütülmektedir.
2013 yılında 2596,40 kg atık pil toplanarak BüyükĢehir Belediyesine teslim edilmiĢtir.
2013 yılında 47 toplama noktası oluĢturulmuĢtur. TepebaĢı Bölgesinde toplamda 167
atık pil toplama noktası mevcuttur.
Ġmzalanan protokol dâhilinde 2013 yılında ilk ve ortaöğretim okulları arasında ödüllü
atık pil toplama kampanyası baĢlatılmıĢ, konuyla ilgili TepebaĢı ilçesine bağlı ilk ve
ortaöğretim okulları (99 okul) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri tarafından
ziyaret edilerek, yarıĢmayla ilgili bilgilendirme yapılmıĢ ve afiĢler dağıtılmıĢtır. Nisan 2013
kampanya bitimi sonrasında okullardan 2196 kg atık pil toplanmıĢ ve ödül töreni ile en çok
pil toplayan ilk üç okula ödülleri verilmiĢtir.
Eğitim ve Bilinçlendirme ÇalıĢmaları: Eğitimlerde çevresel problemler, ambalaj
atıkları, evsel tehlikeli atıklar ve bitkisel atık yağların geri dönüĢümü, enerji verimliliği ve
küresel iklim değiĢikliği konularıyla ilgili bilgilendirme çalıĢmaları yürütülmektedir.
 Sukurusu Kağıt Atölyesi Eğitimleri: 2012-2013 eğitim öğretim yılı içerisinde 27 okulda
1934 öğrenciye çevre eğitimi aracı ile eğitim verilmiĢtir. 489 öğrenciye sukurusu
uygulama merkezinde kağıt hamurundan el yapımı kağıt üretimiyle geri dönüĢüm eğitimi
verilmiĢtir. Ayrıca Kadın Kooperatifi çalıĢmaları kapsamında 7500 adet Belediye
BaĢkanlığı YılbaĢı Tebrik Kartları hazırlanmıĢtır.
 Ġlköğretim Çevre ve Atık Yönetimi / Küresel Ġklim DeğiĢikliği Eğitimleri: 24 okuldan
2162 öğrenciye, 53 veliye çevre eğitimi verilmiĢtir. 7 okuldan 204 öğrenci toplama ayırma
tesisine teknik geziye götürülmüĢtür. 2010 yılından günümüze, 63 okuldan 5935
öğrenciye, 210 veliye çevri eğitimi verilmiĢ olup, 372 öğrenci de teknik geziye
götürülmüĢtür.
85
2013 YILI FAALİYET RAPORU
 Dünya Saati Etkinlikleri: WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından
düzenlenen, Küresel iklim değiĢikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan, “Dünya Saati – Earth
Hour” etkinliği tüm dünyada her yıl Mart ayının son Cumartesi günü gerçekleĢtirilen bir
etkinliktir. Etkinlikte 20.30 –21.30 saatleri arasında bir saat süresince elektrik
kullanımının en aza indirgenmesi hedeflenmiĢtir. 2013 yılında TepebaĢı Belediyesi 1
saatliğine ıĢıklarını söndürerek etkinliğe destek veren kurumlar arasında yer almıĢtır.
Ayrıca etkinlik çerçevesinde, Kanatlı AlıĢveriĢ Merkezi‟nde vatandaĢlarımızın
katılımlarıyla sokak etkinliği gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Belediye BaĢkanları SözleĢmesi (Covenant of Mayors): Avrupa Birliği bünyesinde
2020 yılına kadar CO2 emisyonunu %20‟ler den daha aĢağılara çekmeyi hedefleyen bir
inisiyatiftir. Bu amacı gerçekleĢtirmek için enerjiyi etkin kullanmayı hedefleyen ve
dönüĢtürülebilir enerji kaynaklarını kullanmayı teĢvik eden sivil bir hareket olarakta
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Günümüzde, sözleĢmeye Avrupa
çapında yaklaĢık 4850 Belediye imza atarak taraf olmuĢtur. SözleĢme ayrıca, CO2
gazlarından arınmıĢ, küresel ısınmayla savaĢan, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının
kullanımını özendirmektedir. TepebaĢı Belediyesi Haziran 2013‟de Belediye BaĢkanları
sözleĢmesine taraf olmuĢtur.
86
2013 YILI FAALİYET RAPORU
 Eko-Okullar: Çevre Haftası kapsamında eko-okullar ile Abdullah Özer Karikatürlü Ev
bahçesinde çevre Ģenliği düzenlenmiĢtir.
Ekolojik Pazar: Ekolojik Pazar: VatandaĢlarımızın doğaya ve insan sağlığına zarar
vermeyen, doğal yöntemlerle yetiĢtirilen, sertifikalı, taze organik ürünleri ulaĢabilecekleri
Ekolojik Pazar her Pazar günü hizmet vermektedir. Ekolojik Pazarımızda 6 iĢletmeye ait 55
adet tezgâh, Kadınlarımızın el emeği hamur iĢi ürünlerinin ve içeceklerin satıldığı 1 stand
mevcuttur. 2013 yılında küçük ve büyük olmak üzere iki boy 1000 kg kağıt poĢet dağıtımı ve
500 adet file torba dağıtımı sağlanmıĢtır. Pazara katılan satıcılara tezgah, tezgah örtüsü,
elektrik ve su, hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. Ekolojik pazarımızda satılan sebze ve
meyve miktarları haftalık olarak takip edilmekte ve gün içerisinde satılan ürün miktarları
kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca bu satıĢlar yönetmelik gereği sertifikasyon kuruluĢuna da
bildirilmekte ve kuruluĢların stok takibi yapması sağlanmaktadır. Bu kayıtların
değerlendirilmesi sonucunda Ekolojik Pazarımızda satıĢ rakamları haftada ortalama olarak
500-1100 kg arasında sebze-meyve ve 100-250 demet yeĢillik arasında değiĢim göstermiĢtir.
Tarım Destek Uygulamaları: 2013 yılında Ġlçemize bağlı 35 mahalle ve köyde 290 üretici
ile gerek tarımsal iĢletmelerinde gerekse bürolarında bire bir görüĢüldü, ayrıca kahvehaneler
ile muhtarlıklarda çiftçi gurupları ile görüĢerek;
Meyve bahçesi kurma, bakım ve budama,
Sebzelerin ekim-dikimi, sulama ve bakımı,
Bitki Hastalık ve Zararlıları ile mücadele,
Hububat-Nadas ekim nöbetinde toprak iĢleme,
Hububatlarda ekim ve gübreleme,
Hububatlarda yabancı otlarla mücadele,
Baklagiller ve Yem bitkileri yetiĢtiriciliği,
Hayvan Bakım ve Besleme,
Hayvan sağlığında koruyucu hekimlik,
Sürü yönetimi ve damızlık hayvan seçimi ve
Arıcılık
87
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Konularında bilgilendirme yapıldı.
2 Köyde Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ile EskiĢehir Ġli Damızlık Birliği ve Hayvancılık
Kooperatifleri Üst Birliğinin genel kurullarına katılındı.
Birimimizin çalıĢmalarını üreticilere tanıtmak amacıyla 1200 adet bilgilendirme broĢürü
hazırlanarak üreticilere dağıtıldı.
Sebzelerde sulama konulu 800 adet bilgilendirme yazısı hazırlanarak hobi bahçelerindeki
üreticiler baĢta olmak üzere üreticilere dağıtıldı.
Ahır (Çiftlik) gübresi yönetimi konulu 500 adet kitapçık hazırlanarak hayvancılık yapan
üreticilere dağıtıldı.
100 adet meyve bahçeleri ve üzüm bağlarında budama yapıldı.
Gıda Dedektifleri Programı: Gıda Dedektifleri Uygulaması çocukların küçük yaĢlarda
temel gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilerek sağlıklı nesillerin yetiĢtirilmesini
hedeflemektedir. Çocuklara restoran, market, pazar yeri, kantin gibi yerleri
denetleyebilecekleri kriterleri uygulamalı olarak öğretmek amacını taĢımaktadır.
2013 yılında Gıda Dedektifleri projesine Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden onay verilmemesi
sebebi ile ara verilmiĢtir.
Gıda Dedektifleri Programı Kapsamında 2012 yılında 5 okuldan 50 öğrenci Gıda Dedektifi
olarak, 5 öğretmen de rehber öğretmen olarak eğitim almıĢ olup; öğrenciler 748 iĢletme
(restoran, market, pazar yeri, kantin) denetimi gerçekleĢtirmiĢtir.
2011 yılında Gıda Dedektifi olan 52 öğrenci ise yine 2012 yılında da dedektif olarak
görevlerini yerine getirmiĢ ve 589 denetim gerçekleĢtirmiĢtir. Eski ve yeni gıda
dedektiflerinin denetimiyle 2012 yılında toplamda 1337 iĢletme denetlenmiĢ ve bu
denetimlerin Gıda Tarın ve Hayvancılık Bakanlığı‟nın Alo Gıda 174 talep-Ģikayet hattından
bildirilerek değerlendirilmesi sağlanmıĢtır.
TepebaĢı Mavi Bayrak Uygulaması: Mavi Bayraklı ĠĢletmeler Uygulaması iĢletmelerin
hijyen kriterlerinin öne çıktığı, tüketici haklarına saygılı, müĢteri odaklı olarak çalıĢmasının
amaçlandığı bir uygulamadır. TepebaĢı Mavi Bayraklı ĠĢletmeler Uygulamasında iĢletmelerle
ilgili çevresel kriterler hazırlanarak iĢletmelerin küresel iklim değiĢikliğine sebep olan su
kullanımı, enerji sarfiyatı, atık yönetimi gibi çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik
çalıĢmalara ağırlık verilmektedir.
2013 yılında; 9 iĢletme Mavi Bayrak baĢvurusunda bulunmuĢ, 3 iĢletme TepebaĢı Mavi
Bayrak Uygulamasına dâhil edilmiĢtir. ĠĢletmelere TepebaĢı Mavi Bayrak Sertifikalarının
yanı sıra TepebaĢı Mavi Bayrak Flamaları verilmiĢtir.
2010 yılından günümüze 25 iĢletme TepebaĢı Mavi Bayrak Uygulamasında yer almaktadır.
Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat-Denetim
Müdürlüğü ile Ticaret Odası, Lokantacılar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası
görevlilerinden oluĢan denetim ekibi ile 2013 yılında Mavi Bayraklı iĢletmeler ve yeni
baĢvuruda bulunan iĢletmelerin kontrolü gerçekleĢtirmiĢtir. Her iĢletme için denetleme formu
doldurularak, tespit edilen eksiklikler ve tavsiyeler iĢletmelere yazılı olarak bildirilmiĢtir.
Mavi Bayraklı iĢletmeler düzenli olarak denetlenmektedir. 2013 yılında 31 adet denetim
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Mavi Bayrak Projesi kapsamında 2013 yılında verilen eğitimler;
88
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Gıda Güvenliği ve Hijyen: (Kafe/Restoran) Sardunya Gıda Mutfak ĠĢletmeleri Tic.
A.ġ. iĢbirliği ile düzenlenmiĢtir.
Kuaför ve berberlerde Hijyen: (kuaför/berber/güzellik salonları) EskiĢehir Kuaför ve
Berberler Odası iĢbirliği ile Eti gıda iĢletmeleri iĢ yeri hekimi tarafından verilmiĢtir.
2013 Yılında TepebaĢı Mavi Bayraklı olan ĠĢletmeler
NO
ĠġLETMENĠN ADI
1
CENK KUAFÖR
2
TABA KUAFÖR
3
ESPARK POLEN TANTUNĠ
Belediyemiz Birimlerinin Çevre Kanunu Gereğince geçekleĢtirilmesi gereken
yükümlülükleri ile ilgili koordinasyon: Bu kapsamda çeĢitli atık türleri ile ilgili
Müdürlüklere bilgi verilmesi; atık yönetiminin yasalar çerçevesinde Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı‟ndan lisans almıĢ firmalar ile bertarafının gerçekleĢtirilebilmesi için araĢtırmaların
yapılması ile Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile gerekli
yazıĢmaların yapılması sağlanmıĢtır.
89
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.4 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.21.1 Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletiĢim
araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin
personele aktarılması.
P.H.1.21.1.F.1 Belediyemiz personeline olası afet durumunda. Gerekli müdahaleleri
yapabilecek bilgiyi kazandırmak.
14.07.2013 tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce personelimize Deprem öncesi, sırası ve
sonrası hareket tarzları ve yangın konularını kapsayan bir eğitim verilmiĢtir.
P.H.1.21.1.F.2 Afetlerle ilgili bilgilendirici metinlerin vatandaĢlara duyurulması
Merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarımızda vatandaĢı ve personeli bilgilendirmek
amacıyla bilgilendirme broĢürleri dağıtılmıĢtır.
P.H.1.21.1.F.3 Deprem tatbikatlarının yapılması
14.07.2013 tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce deprem öncesi, sırası ve sonrası hareket
tarzları konuları ile ilgili tatbikat yapılmıĢtır.
P.H.1.21.1.F.4Yangın tatbikatının yapılması
14.07.2013 tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce yangın konusu ile ilgili, ana hizmet
binası karĢısındaki alanda tatbikat yapılmıĢtır.
P.H.3.4.1Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet
binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji
verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda
yapılması.
P.H.3.4.1.F.1 Kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamaya
yönelik tedbirler alınması.
Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları, çoğunlukla talepleri bir araya getirilerek ihale yoluyla
karĢılanmıĢtır. Ġhaleler Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleĢtirilmiĢtir.
Belediyemiz hizmet binaları ve teçhizatlarının güvenliği güvenlik hizmeti satın alınması
yoluyla sağlanmaktadır.
Etkin Enerji Yönetimi anlayıĢı ile yenilenebilir enerji kaynağı sağlamak üzere enerji
verimliliği kapsamında 2012 yılında kurulumu tamamlanan enerji panellerinin kabulü
yapılarak fiili olarak üretime baĢlanmıĢtır.
90
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2-Faaliyetler
1.1- ĠHALE VE SATINALMA BĠRĠMĠ
1. Ġhale Düzenlenmesi: Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerce 4734 sayılı kanun
kapsamında alımı gerçekleĢtirilecek Mal, Hizmet ve Yapım iĢlerine ait ihalelerinin, Kamu
Ġhale Kurumu bünyesindeki Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilanlarının
yayımlanması, ihale dokümanlarının isteklilerce görülmesi-satın alınması ve ihalelerinin
gerçekleĢtirilmesi ile sözleĢmenin imzalanmasına kadar yapılacak iĢlerin ve
sekretaryasının yapılması.
4734 S.K Göre Yapılan Ġhaleler 2013
Mal Ġhalesi Sayısı
Tutarı
Hizmet Ġhalesi Sayısı
Tutarı
Yapım Ġhalesi Sayısı
Tutarı
Toplam Ġhale Sayısı
Toplam Ġhale Maliyeti
Sayısı/Bedeli
16
7.385.382,10 TL
18
39.237.508,57 TL
7
18.562.097,54 TL
41
65.184.988,21 TL
2. Doğrudan Temin Usulü Mal ve Hizmet Alımları: Belediyemiz bünyesindeki
müdürlüklerce alımı gerçekleĢtirilecek Mal, Hizmet ve Yapım iĢlerine ait alımların 4734
sayılı kanunun 22/ d maddelerine göre Doğrudan Temin ve istisnalar baĢlıklı 3.
Maddesine göre tedarik edilmesinde piyasa araĢtırılmasının yapılması.
Doğrudan Temine Göre Yapılan Mal ve Hizmet
Alımları 2013
Mal Alımı Tutarı (TL)
Hizmet Alımı Tutarı (TL)
Toplam Tutar
Bedeli
7.179.896,00-TL
7.759.391,07-TL
14.939.287,07-TL
1.2- ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠMĠ
1- Belediyemize ait Hizmet Binalarının Koruma ve Güvenlik Hizmetinin Sağlanması,
Hizmet alımı suretiyle sağlanan güvenlik hizmetleri bünyesinde;
Güvenlik hizmeti verilen birimlere göre; 80 Silahlı 111 Silahsız olmak üzere Toplam
191 Özel Güvenlik Görevlisi kadrosuna karĢılık; 110 Silahlı, 2 silahsız olmak üzere toplam
112 Özel Güvenlik Görevlisi ile hizmet verilmektedir.
91
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Özel Güvenlik Görevlisi Personelin Meslek içi eğitimi çerçevesinde çeĢitli tarihlerde
Güvenlik Müdürü tarafından Yeni Hizmet Binası Meclis salonunda Eğitim Semineri
faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yeni Hizmet Binamız dahil toplam 21 (yirmibir) birimde 24 saat esasına göre koruma
ve güvenlik hizmeti verilmektedir.
Güvenlik hizmeti verilen birimlerimiz aĢağıda gösterilmiĢtir.
1.Yeni Hizmet Binası
2.Kimsesiz Çocuk ve Kadınların Rehabilitasyon Merkezi (Umut Evi)
3.Zincirlikuyu ġantiyesi
4.Doğal YaĢam Merkezi
5.Kültür Merkezi (Sazova)
6.Behiç Erkin Spor Kompleksi
7.Toprakdede Hayrettin Karaca Parkı
8.Çamlıca Belde Evi
9.Mustafa Kemal PaĢa Belde Evi
10.Tunalı Belde Evi
11.23 Nisan Kültür ve Çocuk Sanat Merkezi
12.Zübeyde Hanım Kültür Merkezi
13.Özdilek Sanat Merkezi
14.Efsane EskiĢehirspor 1965 Futbol Halı Saha Tesisleri
15.Sinan Alaağaç Parkı Deneyimli Kafe
16.ġirintepe Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
17.Sağlıklı ve Alzheimerlı YaĢlılar Ġçin YaĢam Köyü
18.Film Çekim Alanı (Taksim Parkı)
19.Sanat Evi ve Altın Ayaklar Projesi
20.Esentepe Çocuk Merkezi
21.Hedef Batıkent Belde Evi
Güvenlik hizmeti verilen birimlerimizin stratejik konumları göz önüne alınarak
ivedilikle alınması gereken tedbirler mahallinde değerlendirilmiĢ ve öncelikle Yeni Hizmet
92
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Binası, Zincirlikuyu ġantiyesi, Toprakdede Hayrettin Karaca parkı, Film Çekim Alanı, Doğal
YaĢam Merkezi ve Sağlıklı ve Alzeheimerli YaĢlılar için YaĢam Köyünde bekçi tur kalemi
uygulamasına geçilmiĢtir.
Güvenlik hizmetlerinin günün çeĢitli saatlerinde habersiz olarak denetim ve kontrolü
Güvenlik Müdürü tarafından sık aralıklarla yapılmakta ve görülen aksaklıklar kontrol ve
denetim defterine kaydedilerek Destek Hizmetler Müdürlüğüne sunulmaktadır.
Birimlerde tutulan defter ve kayıtların disipline edilmesi temin edilmiĢ, devamlılığın
sağlanması bakımından takip ve kontrolü ise Güvenlik Müdürü tarafından yapılmaktadır.
Güvenlik hizmeti verilen birimlerimizde dönem içerisinde herhangi bir müsessif olay
meydana gelmemiĢtir.
2- Belediyemiz Merkez Hizmet Binasının Temizlik ve Kat Servisi Hizmetlerinin
Sağlanması,
Muhtelif birimlerde personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle
gerçekleĢtirilen temizlik ve kat servis hizmetleri iĢlerinde 13 Bayan 12 Erkek olmak üzere
toplam 25 personel ile hizmet verilmektedir.
Bina içerisinde temizlik ve kat servis hizmetleri personeli için sorumluluk alanları ayrı
ayrı planlanmıĢ ve günlük kontrol formları tanzim edilerek bu personelin sorumlu oldukları
alanlar kontrol altına alınmıĢtır.
Nikah salonumuzda kullanılmak üzere 1 adet temizlik aracı alınmıĢtır.
Nikah salonumuzda özellikle yaz döneminde hafta sonları ve mesai saatleri dıĢında
nikah kıyılmaktadır. Nikah salonunda kıyılan nikahlar için temizlik iĢlerinden iki personel
temizlik, ses sistemi yönetimi ve diğer faaliyetler için görevlendirilmekte ve bu personele
hafta içlerinde izin verilmektedir.
Belediyemize gelen tüm hemĢerilerimize özellikle vergi dönemlerinde olmak üzere
meĢrubat ve çay ikramları yapılarak memnuniyetleri sağlanmıĢtır.
Periyodik olarak binanın cam temizliği yapılmıĢtır.
3- Belediyemiz Merkez Hizmet Binasının Isıtma-Soğutma-Aydınlatma ve Genel
HaberleĢme Hizmetlerinin Sağlanması,
Merkez hizmet binamızda bakım ve onarım iĢlerinde teknik servis olarak 2 Sıhhi
tesisat teknisyeni, 2 Elektrik teknisyeni, 2 santral operatörü olmak üzere toplam 6 personel
görev yapmaktadır. Bu personel Merkez Hizmet Binasının yanı sıra beldeevleri ve kültür
merkezleri dahil olmak üzere diğer tüm hizmet binalarımızda oluĢan elektrik ve tesisat
arızalarının onarımını da yapmaktadırlar.
93
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Etkin Enerji Yönetimi anlayıĢı ile yenilenebilir enerji kaynağı yaratmak üzere Merkez
Hizmet Binası çatısına döĢenen güneĢ panelleri vasıtasıyla kendi elektriğimizin %20 sini
üretebileceğimiz sistem kurulmuĢ, kabulünün yapılmasıyla birlikte fiili olarak üretime
baĢlanmıĢtır.
Merkez Hizmet Binası çatısı, garaj ve arĢiv üstünde çeĢitli yerlerden su yalıtımının
yetersizliğinden dolayı var olan sızıntılar giderilerek bakım ve onarımları gerçekleĢtirilmiĢtir.
Cami aydınlatması 2013 yılında da devam etmiĢtir. ġu ana kadar dıĢ aydınlatması
yapılan cami sayımız 63 e ulaĢmıĢtır.
4- Belediyemiz Merkez Hizmet Binasında bulunan birimlerin UlaĢtırma Hizmetlerinin
Sağlanması,
Muhtelif birimlerde personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet alımı
gerçekleĢtirilen UlaĢtırma Hizmetlerinde 30 personel ile hizmet verilmektedir.
suretiyle
Belediyemiz Merkez Hizmet binasında bulunan muhtelif birimlere ait araçların tek
elden sevk ve idaresinin yapılması, her an çalıĢır vaziyette ve hizmete hazır durumda
bulundurulması sağlanarak ihtiyaçları gereği talep eden müdürlüklere araç ve Ģoför tahsis
edilmiĢtir.
Ayrıca; araçlara haftalık bakım formları oluĢturarak bakım ve onarımlarının periyodik
olarak yapılması ve daha verimli kullanımları sağlanmıĢtır.
5- Evlendirme Memurluğumuz ile Nikah Hizmetlerinin Sağlanması,
Müdürlüğümüze bağlı 3 adet Evlendirme Memuru ve Muhtelif birimlerde personel
çalıĢtırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle gerçekleĢtirilen ihale ile de 2 adet büro personeli
olmak üzere toplam 5 personel ile hizmet yapılmaktadır.
2013 yılında 1792 adet evlendirme iĢlemi yapılmıĢ, bu iĢlemlerin 180 adedi
belediyemize ait nikâh salonumuzda gerçekleĢtirilmiĢtir. Diğer Nikâhlar ise, Nikâh
Memurluğumuz bünyesinde bulunan Nikâh odasında ve nikâh memurunun müsait olduğu
günlerde düğünlerin yapıldığı bölgemizdeki düğün salonlarında akdedilmiĢtir. Ayrıca,
evlenen her çifte “Birlikte YaĢam” kitapçığı ve evlenen çiftlerin isimlerinin yazılı olduğu
anahtarlık hediye edilmiĢtir.
6- Sivil Savunma Hizmetlerinin Sağlanması,
Bina yangın sistemi bakım ve kontrolleri yapılarak sistemin devamlılığı sağlanmıĢtır.
94
2013 YILI FAALİYET RAPORU
19.07.2013 tarihinde Afet Acil Durum Müdürlüğünce personelimize Deprem öncesi,
sırası ve sonrası hareket tarzları ve yangın konularını kapsayan bir eğitim verilmiĢ ve tatbikat
icra edilmiĢtir.
Personelimize ve hizmet binalarımıza gelen vatandaĢlarımıza afet ve acil durumlarla
ilgili bilgilendirici broĢür dağıtılmıĢtır.
1.5 DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.2.2.1 Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini
kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen
bireyler olarak yetiĢmelerine destek vermek.
P.H.2.2.1.F.1 Çocukların sağlıklı ve çağdaĢ geliĢimlerini desteklemek için ortam hazırlamak:
Mevcut birimlerimizde (23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Esentepe Çocuk
Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi) çocuklara yönelik eğitim ve programlarımız devam etmiĢtir.
Kasım ayında, çocuklar için yeni bir merkez daha açılmıĢ, Hedef Batıkent Belde evi çevre
okullardan gelen çocuklara hizmet vermeye baĢlamıĢtır.
Çocuk Hakları ve Çocuk Ġstismarı‟ konusunda TepebaĢı Belediyesi DıĢ ĠliĢkiler
Müdürlüğü‟ne bağlı birimlerde çocuklarla çalıĢan personel için hizmet içi eğitimin
koordinasyonu sağlanmıĢtır. Eğitim, Çocuk Ġstismarı konusunda uzman bir avukat ve PDR
Uzmanı tarafından verilmiĢtir.
Esentepe Çocuk Merkezi‟nde çocuk kütüphanesi oluĢturulmuĢ ve açılıĢında Çocuk
GeliĢim Uzmanı, „Çocuk ve Kitap: Çocuklarımıza Nasıl Kitap Seçmeliyiz?‟ konulu ailelere
yönelik eğitim vermiĢtir.
23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi‟nde „Çocuk ve Yaratıcılık‟ konusunda
çocuklarla çalıĢan eğitimciler için Çocuk GeliĢim Uzmanı tarafından hizmet içi eğitim
verilmiĢ ve aileler için „Çocuk ve Kitap: Çocuklarımıza Nasıl Kitap Seçmeliyiz?‟ konulu
seminer düzenlenmiĢtir. Ayrıca tüm merkezlerde “Çocuk ve Yaratıcılık” konusunda 3 ay
süreyle eğitmen eğitimi düzenlenmiĢtir.
EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi, „BeĢte Bir Kampanyası‟ imza törenine TepebaĢı
Belediyesi‟ni temsilen katılım sağlanmıĢtır. Kampanya, „Çocukların Cinsel Ġstismarı ve
Sömürüsü ile Mücadele‟ konusunu içermektedir.
95
2013 YILI FAALİYET RAPORU
20 yıldır Berlin'de mayıs ayı sonu ve haziran ayı baĢlarında yapılan, Unıted Games Of
Nation 2013 Berlin Gençlik kampı 16 ülkeden gençlerin buluĢup kendilerine ve Avrupa'ya
dair sorunları tartıĢtığı fikir ve kültür alıĢ veriĢinde bulunduğu, bizim de TepebaĢı Belediyesi
olarak geçtiğimiz iki yılda katıldığımız ve bu yıl üçüncü kez katılarak Türkiye'yi temsil
etmeyi planladığımız gençlik kampı. Kampa Ġngilizce ve genel not ortalaması açısından
baĢarılı beĢ öğrenci seçilmiĢtir. Öğrenciler ile birlikte 1 eğitmen kampa katılmıĢtır.
Belediye BaĢkanımız Dt. Ahmet Ataç‟ın Köstence / Romanya ziyareti sırasında
Köstence Belediyesi ile yaptığı görüĢmeler sonucunda her iki belediyenin KardeĢ kent iliĢkisi
kurulması öngörülmüĢtür. Bunun üzerine Belediyemiz meclis kararı almıĢtır.
P.H.2.3.1 Yeni mezunların, iĢsiz gençlerin iĢ hayatından örnek kiĢiler ile buluĢturulması,
Ģehre ilk gelen üniversite gençliğine Ģehir ile ilgili danıĢmanlık vermek, gençlerin Ģehir
ile iliĢkilerini güçlendirmek
P.H.2.3.1.F.1Bölgemizde bulunan gençlerin bireysel ve sosyal yeteneklerini özgürce
geliĢtirmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamak:
Mezun olacak üniversiteli gençlerin iĢ bulma süreçlerini kolaylaĢtırmak ve iĢ hayatına
atacakları ilk adımda destek olmak amacıyla ABĠGEM ( Avrupa Birliği Türkiye ĠĢ GeliĢtirme
Merkezleri) Uzmanlarıyla Kariyer GeliĢim Programları düzenlenmiĢtir.
Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi iĢbirliği ile kurulan Yeni Medya Akademisiyle
gençlerin yeni çağın iletiĢim aracı sosyal medyada kariyer yönetimine katkı sağlanması
hedeflenmiĢtir.
Sosyo-ekonomik düzeyi düĢük ilköğretim çağındaki çocuklar için kitap toplama
kampanyası ve köy okulu ziyareti gerçekleĢtirip. Ġlköğretim çağındaki çocuklar için okul
derslerine yardımcı olmak amacıyla gönüllü eğitmenlerimizle birlikte etütler planlıyoruz.
Ayrıca gençlerin istihdamına katkı sağlayabilmek için Türkiye ĠĢ Kurumu EskiĢehir Ġl
Müdürlüğü ile iĢbirliği içerisinde ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Günleri her ayın ikinci ve
dördüncü ÇarĢamba‟sı bu merkezde yapılmaktadır.
Gençlerin sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla bilimsel
yarıĢmalar, bowling, playstation ve futbol turnuvaları düzenlemekteyiz.
Toplumdaki gençlerin sağlıklı, doğaya duyarlı bireyler olması amacıyla her cumartesi
doğa yürüyüĢleri gerçekleĢtirmekteyiz.
Eğitim baĢlığı altında öncellikle TepebaĢı Bölgesi olmak üzere EskiĢehir geneli için
okuryazar oranı; okullaĢma oranı; öğretmen, öğrenci ve derslik sayısı; EskiĢehir genelinde
yapılan eğitim çalıĢmaları konularında veriler araĢtırılmıĢ ve Sağlıklı Kent Profiline
konmuĢtur. TepebaĢı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji GeliĢtirme ve Ġstatistik
Birimi‟nden Uzman Gökhan Semerci ziyaret edilmiĢ ve Eğitim baĢlığı konusunda toplantı
yapılmıĢtır.
96
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Türkiye Anna Lindh Vakfı EskiĢehir Koordinatörü ile EskiĢehir‟de düzenlenecek
„Türkiye Gençlik BuluĢması‟ için hazırlık çalıĢmaları yapılmıĢ ve „Çevre, Kültür ve Sosyal
Sorumluluk‟ konuları buluĢma gündemi olarak belirlenmiĢtir. TepebaĢı Belediyesi ve Anna
Lindh Vakfı EskiĢehir Koordinatörlüğü ortak çalıĢması ile Ġnönü Planör kampında
Uluslararası gençlik buluĢması düzenlenmiĢtir. BuluĢma kapsamında gençler, „Çevre, Sosyal
Sorumluluk ve Kültür‟ baĢlıkları altında atölye çalıĢmaları yapmıĢ ve projelerini TepebaĢı
Belediyesi Meclis salonunda sunmuĢlar ve katılım belgeleri kendilerine verilmiĢtir.
Anadolu Çağrı Merkezi, çocuklar için toplanan kitaplara destek olmak amacıyla
Sağlıklı Kent Proje Ofisi‟ni ziyaret ederek 3 koli kitabı teslim etmiĢlerdir. Bu kitaplar 19
Mayıs Gençlik Merkezi‟nce belirlenen yerlere ihtiyaca göre verilmiĢtir.
19 Mayıs Gençlik Merkezi‟nde „Suç iĢlemiĢ ya da suça bulaĢmıĢ çocuklar‟ için var
olan durumu analiz edebilmek ve neler yapılabileceği konusunda toplantı yapılmıĢtır. Fevzi
Çakmak Mahallesi ve Gazi PaĢa Mahallesi‟ndeki, „Suç iĢlemiĢ ya da suça bulaĢmıĢ
Çocukların‟ aileleri ziyaret edildi ve konuyla ilgili görüĢülmüĢtür.
Gençlerin kendi iĢ fırsatlarını yaratmaları ve giriĢimci fikirlerini desteklemek için
KOSGEB EskiĢehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü iĢbirliği ile Hibe Destekli Sertifikalı
GiriĢimcilik Kursları düzenlenmiĢtir..
Gençlerin duygusal ve psikolojik geliĢimlerini desteklemek için uzmanlarla haftalık “
Psikoloji Seminerleri” düzenlenmiĢtir.
YaĢadıkları toplumun sorunlarına çözüm arayan duyarlı gençlerin açılan hibelerden
faydalanmaları için düzenli olarak “ Proje Döngüsü Eğitimi “ verilmekte. Bu eğitimler
sonucunda gerçekleĢen projelerin yürütülmesi sırasında öncelikle gönüllü gençlere fırsat
verilmiĢtir..
Gençlerin, kiĢisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru
kullanmalarına destek olacak bilgilerin verildiği “ Paramı Yönetebiliyorum” eğitimleri
düzenlenmiĢtir.
P.H.2.4.1 Ġlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, Ġmece Merkezinin
kapasitesinin arttırılması.
P.H.2.4.1.F.1 Aile kurumunun güçlendirilmesi için eğitim organizasyonları düzenlemek:
Merkezlerimizde AÇEV Destekli Baba Destek Eğitimleri, Aile Eğitim Seminerleri
düzenlemiĢtir, kadın sağlığına yönelik eğitimler, alanlarında uzman kiĢilerin konukluğunda
sağlık eğitimleri düzenlenmiĢtir.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Kent Konseyi Kadın Meclisi‟yle birlikte,
Sarar fabrikasına kadın haklarıyla ilgili atölye çalıĢması yapılmıĢtır.
97
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TepebaĢı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü‟nde Eğitim Birimi Sorumlusu ile
görüĢülmüĢtür. TepebaĢı Sosyal Hizmet Merkezi‟nden gelen öneriler değerlendirilmiĢtir. Bu
kapsamda TepebaĢı Belediyesi belde evlerinde, „Aile Eğitim Programı‟ ve „Kadının Ġnsan
Hakları Eğitim Programı‟nın‟ gerçekleĢmesine karar verilmiĢtir.
P.H.2.5.1
Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli
bireylerin becerileri geliĢtirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik
önyargıyı azaltmak.
P.H.2.5.1.F.1Engelli vatandaĢların kendilerine güvenlerini arttırmak adına ortam hazırlamak:
Sosyo-ekonomik ve bedensel engeli olan vatandaĢların sosyal hayata katılımını
sağlamak için kapak toplama kampanyası yapılarak tekerlekli sandalye temin edilmektedir.
Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları ile engelliler için
yapılacak çalıĢmalar konusunda bilgi paylaĢımında bulunmak ve öneriler amacıyla ziyaret
edilmiĢtir.
Yıl boyunca Belediyemiz Zübeyde Hanım Kültür Merkezi engelli bireylerin
sahneledikleri oyunlara destek vermiĢ; tiyatro, söyleĢi, panel gibi etkinlikler için ev sahipliği
yapmıĢtır.
P.H.2.6.1 Ġhtiyaç analizinin yapılması, Hobi bahçelerinden yaĢlıların faydalanmaları
sağlanması, Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalıĢmalar yapılması.
P.H.2.6.1.F.1 YaĢlı vatandaĢların sosyal hayata katılımlarını kolaylaĢtıracak ortamlar
hazırlamak ve bu ortamlardan faydalanmalarını sağlamak:
Her ayın son Pazar günü yaptığımız Huzurevi ziyaretlerimizde huzurevi sakinlerinin
de sosyal hayata dahil olması için Tiyatro gösterisi, Müzik dinletisi gibi etkinliklerimize davet
ediyoruz.
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü, TEBEV ve Sağlık ÇalıĢma Grubu ile ortak TepebaĢı
Belediyesi ġantiye Bahçesinde, yaĢlılar için piknik düzenlenmiĢtir.
DSÖ‟nün (Dünya Sağlık Örgütü), her yıl düzenlediği „Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı
Yıllık ĠĢ ve Teknik Konferansı‟ bu yıl Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ev sahipliğinde
gerçekleĢmiĢtir. TepebaĢı Belediyesi, konferansta „YaĢam Köyü‟ uygulamasını sunmuĢtur.
P.H.2.7.1 Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön
plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak,
halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.
98
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.2.7.1.F1 Halkın eğitim ve kültürel geliĢimini artıracak etkinlikler düzenlemek:
Ulusal ve yerel katılımcıların yer aldığı panel, konferans, söyleĢi, çalıĢtay ve
sempozyum gibi etkinlikler yıl boyunca düzenlenmiĢ, yoğun katılım sağlanmıĢtır.
EskiĢehir‟deki tüm kurum/kuruluĢ, STK, üniversiteler ve özel sektörün de katıldığı
„EskiĢehir Sağlıklı Kent Profili ve Sağlıklı Kent GeliĢim Planı‟ kitabının tanıtım kokteyli
Özdilek Sanat ve Kültür Merkezi‟nde gerçekleĢmiĢtir.
Bana Olmaz Deme' baĢlıklı Meme Kanseri konusunda EskiĢehir Aktif ĠĢ Kadınları
Derneği ile ortak TepebaĢı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde konferans
yapılmıĢtır.
Dünya Ġklim Günü (5 Mayıs) kapsamında TepebaĢı Bölgesi‟nde yer alan Pazartesi,
Salı ve PerĢembe Halk Pazarlarında stant açılmıĢtır. Stantlarda Küresel ısınma anlatılırken,
bez çantalar ve üzerinde küresel ısınmayı engellemek için alınacak önlemlerin yer aldığı
magnetler dağıtılmıĢtır.
Gençlerin ve çocukların Engelli yaĢlı ve kadınların yurtdıĢı ve yurt içi bağlantılarını
geliĢtirerek deneyim ve proje paylaĢımları gerçekleĢtirildi.
2-Faaliyetler
2013 Yılı faaliyetlerimizi Müdürlüğümüz Bünyesinde Bulunan çalıĢmalarımızın tamamını 7
Merkezimizde yaptık. Bunlar sırasıyla;

23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi

Özdilek Sanat Merkezi

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

19 Mayıs Gençlik Merkezi

Atila Özer Karikatürlü Ev (Sanat evi)

Hedef Batıkent Belde evi

Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi

Ayrıca Merkezde Proje Ofisi çalıĢmaları ve Sağlıklı Ģehirler koordinatörlüğü ile yurt
içi ve yurt dıĢı bağlantılarımızı sağlamaktayız.
99
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2009 - 2013 YILLARI ARASI HİZMET ALAN
ÖĞRENCİ VE KURSİYER SAYISI
6355
7000
6000
4515
5000
4000
2877
3000
2000
1000
65
812
0
2009
2010
2011
2012
2013
23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi 2013 takvim yılında aĢağıda belirtilen konu
baĢlıklarında çeĢitli etkinliklerde bulunmuĢtur;
3-5 YaĢ Oyun Grubu; Merkezimizde devam etmekte olan 3,5 – 6 yaĢ oyun grubu
çalıĢmalarında 3 – 5 yaĢ aralığındaki çocuklar ile sanatsal ve eğitsel çalıĢmalar yapılmaktadır.
Çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliĢtirecek bu çalıĢmalar; boya çalıĢmaları,
kağıt çalıĢmaları, kolaj çalıĢmaları, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma ve yapıĢtırma
çalıĢmalarından oluĢmaktadır.
23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür merkezinde verilmekte olan oyun grubu çalıĢmalarına
faaliyete geçtiği günden itibaren 1008 öğrenci baĢvurusu alınmıĢtır.
Merkezde 2013 takvim yılında 2008 – 2009 ve 2010 yılı doğumlu öğrenciler ile
çalıĢmalara devam edilmiĢtir.
Aerobik ve Spor Eğitimi;23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür merkezi binasında bulunan spor
salonunda verilmekte olan aerobik dersleri, 2013 takvim yılında toplam 301 kursiyerin
katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Merkezde hizmet alan öğrenci velilerden oluĢturulan gruplar
ile hafta içi iki saatlik çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Müzik Eğitimi;23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür merkezinde gitar ve piyano branĢlarında
dersler verilmektedir. 1071 öğrencinin kayıtlı olduğu piyano ve gitar branĢlarında merkezdeki
yoğun talep ve derslik sayısı sebebi ile yıl içinde 303 öğrenci eğitim almıĢtır. TepebaĢı Halk
100
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen eğitmen ve merkez bünyesindeki eğitmenler tarafından
verilmekte olan dersler hafta içi 09:00 – 17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
Tiyatro ve Drama Eğitimi;23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür merkezinde tiyatro ve drama
çalıĢmaları merkezimiz tiyatro eğitmenleri tarafından verilmektedir. Merkezde eğitim alan
öğrencilerden oluĢturulan tiyatro grupları 2013 takvim yılında “Tınmaz” adlı çocuk oyununu
7 kez, “Azizname” adlı tiyatro oyununu 9 kez sahnelemiĢtir. Yıl içinde 16 kez sahne alan
tiyatro grubu toplam 6700 izleyici tarafından beğeni ile izlenilmiĢtir.
Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Hazırlık Kursu; 2013 takvim yılında da bir önceki yıllarda
olduğu gibi merkezin çevre okullarında eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine merkezimizin etüt
salonunda Eğitim-Sen tarafından görevlendirilen öğretmenler eĢliğinde SBS hazırlık kursu
verilmiĢtir. Özel dershanelere gidemeyen öğrencilerin ihtiyacını karĢılamayı hedefleyen
çalıĢmalara 2012 – 2013 eğitim dönemi için 52 öğrenci katılmıĢtır. 2013 – 2014 eğitim
döneminde SBS sınavının kaldırılması sebebi ile dersler sonlandırılmıĢ 8. Sınıf öğrencileri
merkezde devam eden etüt derslerine yönlendirilmiĢtir
Etüt ÇalıĢmaları; Merkezin çevre okullarında eğitim gören 2 ila 8. sınıf aralığı öğrencilerin;
ödevlerine yardımcı olmak, ders çalıĢma bilincini aĢılamak ve derslerinde anlamadıkları
konular üzerinde çalıĢmak amacı ile etüt dersleri verilmektedir. Merkezimizde ki etüt dersleri
Anadolu ve Osmangazi Üniversitesinde okuyan ve topluma hizmet dersi alan öğrenciler ile
Avrupa Birliği Gönüllü çalıĢmaları kapsamında ülkemizde bulunan yabancı eğitmenler
tarafından verilmiĢtir. Merkezimizde halen etüt derslerine kayıtlı 1543 öğrenci bulunmaktadır.
Halk Oyunları ÇalıĢmaları;23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezinde eğitmen Okhan
ÜLKER gözetiminde halk oyunları çalıĢmaları yapılmakta olup halk oyunları branĢında yıl
içinde 144 öğrenci derslere devam etmiĢtir. Bünyemizde kayıtlı olan öğrencilerin dıĢında
merkeze yakın olan okulların serbest zaman etkinlikleri kapsamında halk oyunları dersi
almaları da sağlanmaktadır.
Kukla Atölyesi; ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin el becerilerini ve hayal güçlerini geliĢtirmek,
ekip çalıĢması konusunda eğitim vermeyi amaçlayan çalıĢmaya 6 – 13 yaĢ grubunda
öğrenciler ile aylık periyotlarda mart sonuna kadar çalıĢmalar yapılmıĢtır. Merkezdeki
çalıĢmalara 46 öğrenci katılmıĢtır.
101
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Taekwondo Dersleri; Merkezimizde kayıtlı öğrencilere spor yaparak sağlıklı yaĢamalarını
sağlamak, yaĢam kalitesini arttırmak ve geliĢtirmek ve fiziksel performansını arttırmak amacı
ile tekvando dersleri verilmektedir. Merkezimizde tekvando dersleri Antrenör Dilek
KARAKUYULU tarafından verilmekte olup derslere yıl içinde 613 öğrenci katılmaktadır.
Tekvando öğrencilerimiz yıl içinde katıldıkları turnuvalarda çeĢitli derecelere girerek kupa ve
madalyalar kazanmıĢtır.
Modern Dans ÇalıĢmaları; Merkezimizde Modern Dans ve Jimnastik derslerine 2013
takvim yılı içinde de devam edilmiĢtir, merkezde dersin açıldığı günden itibaren 1283 kayıt
alınmıĢtır. Merkezde eğitmen Levent BIDIL tarafından verilmekte olan derslere yıl içinde 455
öğrenci katılmıĢtır.
Futbol Okulu; Öğrencilerin enerjisini olumlu yönde değerlendirerek, bir gruba ait olma, grup
içinde davranıĢ gösterme, iĢ birliği yapma, kurallara uyma, kendisine ve arkadaĢlarına saygı
duyma, kendine güven duyma vb. duygular vasıtasıyla, öğrencilere toplumsal yaĢamda
fiziksel ve ruhsal geliĢimlerine destek olmak amacı ile merkezde yıl içinde toplam 164
öğrencinin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
AĢı uygulaması; Merkezimizde kayıtlı ve çevresinde ikamet eden 2007 ve 2008 doğumlu 121
öğrenciye Ġl Sağlık Müdürlüğünce yapılması uygun görülen K.K.K. (Kızamık, Kızamıkçık,
Kabakulak) aĢısı, Ġl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği doktor ve hemĢireler tarafından
uygulanmıĢtır.
Baba Destek Programı; Merkezimizde AÇEV ve TepebaĢı ilçe Halk Eğitim Merkezi ile
ortak yürütülen program çerçevesinde, babanın çocuk geliĢiminde kendi önemini fark etmesi,
çocuk geliĢimi konusunda yaygın eğitim yoluyla bilgilendirilmesi, çocuk istismarının
önlenmesi, evde gerek çocuğa, gerekse eĢine karĢı uygulayacağı demokratik yöntemleri
öğrenerek, mutlu bir aile yapısına ve topluma ulaĢılması amaçlanmaktadır.
Merkezde
program çerçevesinde yapılan çalıĢmalara 44 kursiyer katılmıĢtır.
Anne Destek Programı; Merkezimizde TepebaĢı ilçe Halk Eğitim Merkezi ile ortak
yürütülen program çerçevesinde, kadınları annelik ve eğitimcilik rollerinde güçlendirmek,
çocukların geliĢim ihtiyaçlarına duyarlılık kazandırmak, aile planlaması ve koruyucu sağlık
konularında bilgilendirmek, çocuğun okula hazırlanması ve okulda baĢarılı olabilmesi için
102
2013 YILI FAALİYET RAPORU
okul öncesi sayısal, sözel becerilerini desteklemeyi amaçlayan program çerçevesinde yapılan
çalıĢmalara yıl içinde 71 kursiyer katılmıĢtır.
Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı; Avrupa gönüllü hizmeti programı kapsamında 2013
takvim yılının haziran ayına kadar merkezde beĢ gönüllü hizmet vermiĢtir. Program
kapsamında merkezimizde Ġngilizce etüt, 3 – 5 yaĢ oyun grubu, modern dans, eğitsel oyunlar,
yetiĢkinler için verilmekte olan Ġspanyolca, Almanca, Fransızca konuĢma ve dil dersleri ve
kukla atölyesi çalıĢmalarında bulunmuĢlardır.
Sosyal Etkinlikler; Merkezimizde 2013 takvim yılı içinde eğitim ve etkinliklerinin yanı sıra
bünyemizde kayıtlı öğrencilerin birlik ve beraberliğini sağlamak, öğrenciler arası iletiĢimi
arttırmak, öğrenci velileri ile koordineli çalıĢmak amacı ile doktor söyleĢileri, uzay evi,
arkeoloji müzesi gezisi, doğal yaĢam merkezi ve binicilik eğitimi, milli bayram kutlamaları,
kahvaltı buluĢmaları gibi çeĢitli sosyal etkinlikler düzenlenmiĢtir.
103
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Merkezin değiĢik branĢlarda 11 eğitmen ile verilmekte olan derslerine yıl içinde 4736
öğrenci ce kursiyer aktif olarak katılmıĢtır.
2013 ÖĞRENCİ SAYILARI
1600
1543
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
257
71
44
46
613
525
428
455
164
47
301
144
52
46
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÖZDĠLEK SANAT MERKEZĠ
2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ
Özdilek Sanat Merkezinde, çocuk ve yetiĢkinler için hazırlanan atölye programları, bahar,
yaz, güz dönemleri olmak üzere üç periyotta verilmektedir. Hafta içi ilköğretim okulları
serbest etkinlik saatlerinde Merkezimize gelmekte, hafta sonları ise bireysel olarak baĢvuru
yapan öğrenciler yürütülen programlara dahil olmaktadır. Bunun dıĢında Çocuk Esirgeme
Kurumundaki çocuklar, Milli Eğitime bağlı okulların özel sınıfları, Lösev,
GökkuĢağı gibi
kurumlardaki özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler de Merkezdeki programlara
katılmaktadırlar. Özdilek Sanat Merkezindeki programlar Ģu Ģekildedir.
Seramik : Her dönem değiĢik bir konunun amaçlandığı dersimizde
sene boyunca 770
öğrenci eğitim almıĢtır.
104
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Resim : Sene boyunca 855 öğrenci derslere devam etmiĢtir ve yaĢ gruplarına göre temel
resim eğitimi, ayrıca desen ve güzel sanatlar lisesine hazırlık dersleri verilmektedir.
Derslere katılan öğrenci Sayısı 648 kiĢidir. Dersler, cam boncuk ve cam fırın
Cam :
teknikleri gibi gruplar halinde yaĢlara göre verilmektedir.
LületaĢı: 119 Öğrenciye eğitim verildiği gibi aynı zamanda özel hediyeler de üretilmektedir.
Yaratıcı Drama: Atölye çalıĢmalarımız devam etmekte olup 1040 öğrenci eğitim almaktadır.
Piyano: Piyano derslerimiz bir sene boyunca sürmektedir ve 33 öğrencimiz vardır.
ġan&Solfej: 1 senelik program dâhilinde uygulanan derslerde, 94 öğrenciye eğitim vermiĢtir.
Keman: 30 kayıtlı öğrenciye eğitim verilmiĢtir.
Gitar: 250 öğrenciye gitar eğitimi verilmiĢtir.
Diksiyon: Merkezimizde bu yıl Kasım ayında baĢlayan diksiyon dersinde 55 öğrenci
kayıtlıdır.
Radyo Kontrollü Model Uçak ; Düzenli devam eden 72 öğrenci ile sürdürülmektedir.
2%
KURSLARIMIZ VE ÖĞRENCİ SAYILARI
SERAMİK - 770
2%
1%
1%
1%
6%
RESİM - 855
20%
CAM - 648
26%
22%
LÜLETAŞI - 119
YARATICI DRAMA - 1040
16%
3%
PİYANO - 33
ŞAN & SOLFEJ - 94
KEMAN - 30
105
2013 YILI FAALİYET RAPORU
ÇOK AMAÇLI SALON ETKĠNLĠKLERĠMĠZ: Merkezimizde bulunan çok amaçlı
salonda gün içinde Yaratıcı Drama dersleri yapılmaktadır. Kalan zamanlarda ise salonumuz
derneklerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluĢlarının düzenlemiĢ olduğu toplantılara
ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda salonumuza dans çalıĢmaları ve tiyatro çalıĢmaları
yapan gruplarda gelmektedir. Öğrencilerimizin hazırlamıĢ olduğu etkinlikler, sergi ve
konserler için de çok amaçlı salonumuz kullanılmaktadır. Salonumuzda, Arjantin Tango
Grubu, ÖzdüĢüm Tiyatro Grubu, Tiyatro Alegori, MeĢk Derneği, Frigya Ritm Grubu, Fasıl
Grubu, Eğitim Sen Tiyatro Grubu, Arama Kurtarma Ekibi, Efsad haftanın belli günlerinde
çalıĢmalarını yapmaktadır. Çok amaçlı salonda yapılan etkinliklerimiz dâhilinde merkezimize
bir sene içinde toplam 20.000 kiĢi giriĢ yapmıĢtır.
BAHÇE ETKĠNLĠKLERĠMĠZ : Yaz aylarında bahçemizde düzenli olarak yazlık sinema
gösterimleri, canlı müzik ve muhtelif konser etkinliklerinin yanı sıra sergiler, toplu yemekler,
imza günleri ve panayırlar düzenlenmektedir. Sanat ÇalıĢtaylarında da bahçemiz
kullanılmaktadır. Bu etkinliklerin tümünden merkeze gelen kiĢi sayısı 8000 i bulmuĢtur.
GÖKKUġAĞI CAFE :GökkuĢağı cafe de kiĢisel sergiler, gün toplantıları, doğum günleri,
niĢan toplu yemekler, dinletiler, kokteyller, rutin birim toplantıları vb. etkinlikler yapılması
yanında günlük sürekli müĢteri giriĢi de olmaktadır. Cafenin merkezimize gelen sayısına
katkısı 3000 kiĢi bulmuĢtur.
106
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZĠ
2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, eski bir Ermeni Kilisesi yapısıdır. Uzun yıllar sinema
iĢlevi gördükten sonra, EskiĢehir Kültür Merkezi adıyla özel bir iĢletmenin tasarrufunda
kullanılmıĢ, 2009 yılında Belediyemiz bünyesine geçmiĢtir. Merkez, 440 kiĢilik seyirci
kapasitesi ile EskiĢehir halkına tiyatro, sinema, panel, konser, söyleĢi, konferans ve çocuk
etkinlikleri gibi alanlarda hizmet vermektedir. Merkeze ulaĢımın kolay oluĢu, salonun
elveriĢli akustik yapısı, fuaye alanındaki kitap kafenin varlığı gibi nedenlerle, hem EskiĢehir
halkı hem de Ģehir dıĢındaki organizasyon firmaları tarafından tercih nedeni olan Zübeyde
Hanım Kültür Merkezi, EskiĢehir halkına hakkettiği kaliteli hizmeti sunmaktadır.
Belediyemizin kendi organizasyonlarının ve özel salon tahsisleriyle yapılan
etkinliklerin sayısal verileri Ģu Ģekildedir:
2013yılında gerçekleĢtirilen etkinliklerimizi türlerine göre ayıracak olursak;
73 seans tiyatro oyunuyla 21520 katılımcı,12 seans çocuk oyunuyla 5355 katılımcı,11
seans çizgi film gösterimi ile 1655 katılımcı,23 seans film gösterimi ile 1555 katılımcı,25
konferans, söyleĢi, tören, seminer vb. etkinliklerde 6325 katılımcı,19 panel ile 6470 kiĢinin
katılımcı,26 konser ile 10920 katılımcı,71 seans okulların yılsonu gösterileri, tanıtım
toplantıları vb. diğer etkinliklerde 18960 kiĢinin katılımcı, Toplam 206 etkinlikte 71205
katılımcıyı ağırlamıĢtır.
107
2013 YILI FAALİYET RAPORU
ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZĠ 2013 ETKĠNLĠK ÇĠZELGESĠ
2013
ÇOCUK
TĠYATROS
U
TĠYATR
O
ÇĠZGĠ
FĠLM
SĠNEM
A
KONFERAN
S
SÖYLEġĠ
PANE
L
KONSE
R
DĠĞE
R
TOPLA
M
ADET
12
73
11
23
25
19
26
71
206
ĠZLEYĠ
CĠ
5355
21520
1655
1555
6325
6470
10920
18960
71205
ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZĠ YILLARA GÖRE KATILIM SAYISI
YILLARA GÖRE KATILIM SAYISI
100%
80%
PANEL
60%
KONSER
40%
SİNEMA
20%
TİYATRO
0%
2010
2011
2012
2013
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ 19 MAYIS GENÇLĠK MERKEZĠ
2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ
GENÇLĠK MERKEZĠ’NDE EĞĠTĠM
SERTĠFĠKALI KURSLAR:
19 Mayıs Gençlik Merkezi, TepebaĢı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halkeğitim Merkezi,
EskiĢehir Fotoğraf Sanatçıları Derneği (EFSAD), Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme ve Eğitim
Merkezi (ABĠGEM) ve KOSGEB‟in desteği ile açılan sertifikalı kurslar ile EskiĢehir‟deki
gençlerin kiĢisel geliĢimlerine destek olmayı ve iĢ bulma süreçlerine katkı sağlamayı
amaçlamaktadır. 2013 yılı içerisinde 7 (yedi) adet sertifikalı kurs açılmıĢ ve yaklaĢık 410
genç bu kurslardan faydalanmıĢtır.
1.
Fotoğrafçılık Kursu: Gençlik Merkezi‟nin sertifikalı kurslarından biri olan
Fotoğrafçılık Kursu 2013 yılının Mayıs ayında gerçekleĢen eğitimlere 20 öğrenci devam
108
2013 YILI FAALİYET RAPORU
etmiĢtir. Eğitimlerde öğrenciler temel fotoğrafçılık eğitiminin yanı sıra uygulamalı
fotoğrafçılık eğitimlerini de almıĢlardır.
2.
Fransızca Kursu: Fransızca Kursu 2013 yılının Mart - Haziran ve Ekim – Aralık
aylarında iki farklı grup Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Derslere toplamda 60 kiĢi katılmıĢtır. Temel
düzey Fransızca eğitimleri bu kurs dâhilinde verilmiĢtir.
3.
Almanca Kursu: Temel Gramer ve konuĢma bilgilerinin verildiği Almanca Kursları
Ekim 2013 tarihinde baĢlamıĢ ve ġubat 2014 tarihine kadar devam edecektir. Eğitimden
toplamda 30 öğrenci faydalanmıĢtır.
4.
Diksiyon Kursu: Diksiyon Kursu 2013 yılının Mart - Haziran ve Ekim – Aralık
aylarında iki farklı grup Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Etkili ve düzgün konuĢmanın nasıl
sağlanacağına dair bilgilerin verildiği kursa toplamda 60 kiĢi katılmıĢtır.
5.
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Kursu: Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri
Kursu 2013 yılının Mart - Mayıs aylarında yapılmıĢtır. Ayrıca Aralık 2013‟te baĢlayıp ġubat
2014‟e kadar 30 kiĢinin katılımıyla ikinci grupta bu eğitimden faydalanmıĢtır. Memurluğa
giriĢ, yabancı dil ve benzer sınavlarda gençlere katkı sağlayacak bu eğitime 60 kiĢi katılmıĢtır.
6.
Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi: KOSGEB EskiĢehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü
iĢbirliği ile açılan bu eğitim 30’ar kiĢiden oluĢan iki grup Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
Bunlardan birincisi 27 Mayıs – 06 Haziran tarihleri arasında; ikincisi de 15-26 Ağustos
tarihleri arasında gerçekleĢmiĢtir. Toplamda 9 gün süren eğitimler sonunda „Katılım
Sertifikasını‟ alan ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme
Ġdaresi BaĢkanlığı) tarafından iĢ planı onaylanan katılımcılar, 30 bin lira geri ödemesiz olarak
Yeni GiriĢimci Desteği‟nden yararlanmaya hak kazanmıĢtır. Yıl içerisinde düzenlenen bu
eğitimlerden toplamda 60 kiĢi faydalanmıĢtır.
Kariyer GeliĢim Programları: Avrupa Birliği Türkiye ĠĢ GeliĢtirme Merkezi AğıABĠGEM‟nin desteği ile düzenlenen Sertifikalı Kariyer GeliĢim Programı‟nda eğitimler 25
Ekim – 20 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılmıĢtır. Zaman Yönetimi, KiĢisel GeliĢim ve
Bireysel Kariyer Planı, ĠĢ Hayatına Ġlk Adım, iĢ GörüĢmelerinde Nelere Dikkat Edilmeli,
Uluslararası Pazar AraĢtırması gibi baĢlıklarıyla açılan eğitimler 30‟ar kiĢilik gruplar halinde
gerçekleĢmiĢtir. Bu eğitimlerden toplamda 150 kiĢi faydalanmıĢtır.
109
2013 YILI FAALİYET RAPORU
GÖNÜLLERLE YÜRÜTÜLEN KURSLARIMIZ HAKKINDA:
19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından açılan ve üniversite öğrencisi gençlerin desteği ile
devam eden eğitimler, katılan ve gönüllü gençlerin kiĢisel geliĢimlerine fayda sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu eğitimlerden 2013 yılının Mart - Haziran ayları içerisinde 19 (on dokuz);
Ekim – Aralık ayları içerisinde 24 (yirmi dört) tane gönüllü eğitmenle yürütülen kurs açılmıĢ
ve toplamda 1310 genç faydalanmıĢtır.
Yaratıcı Drama Eğitimi ,Gitar Eğitimi ,Keman Eğitimi ,Bağlama Eğitimi ,Ġngilizce KonuĢma
( Speaking) Eğitimi , Almanca Eğitimi, Latin Dansları Eğitimi ,Go Eğitimleri , Bilgisayar
Eğitimleri ,Sosyal Medya Eğitimleri, Psikoloji Seminerleri: Tiyatro Eğitimi, Halk Dansları
Eğitimi: Yan Flüt Eğitimleri, Wing Tzun Eğitimi, Proje Yazma Eğitimi, Fotoğrafçılık
Eğitimi:. Rusça Eğitimi, Sinema Atölyesi, Satranç Eğitimi, Paramı Yönetebiliyorum Eğitimi,
Müzakere ve Arabuluculuk Eğitimi, Ücretsiz Üniversiteye Hazırlık Kursu, Ġlköğretim ve
Ortaöğretim Etütleri
GENÇLĠK MERKEZĠ’NDE SOSYAL AKTĠVĠTELER
YARIġMA
II. Bilim ve Teknoloji Günleri:
Anadolu Üniversitesi IEE Mühendislik ve Teknoloji Kulübü ve TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs
Gençlik Merkezi‟nin iĢbirliği ile gerçekleĢen II. Bilim ve Teknoloji Günleri: Sumo Robot
Programlama YarıĢması 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılmıĢtır. Etkinlikte üniversite ve
lise öğrencisi gençler buluĢturularak eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanmıĢ ve birbirleriyle
etkileĢime geçtikleri bir öğrenme süreci oluĢmuĢtur. YarıĢma sonucunda da birinci gelen lise
öğrencileri ödüllerini TepebaĢı Belediye BaĢkanı Ahmet Ataç‟ın elinden almıĢlardır. Etkinliğe
15 gönüllü üniversite öğrencisi ve 15 yarıĢmacı lise öğrencisi olmak üzere toplamda 30 kiĢi
katılmıĢtır.
II.PES 2013 (Playstation) Turnuvası: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi
tarafından düzenlenen ve 31 Mayıs ve 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde yapılan II.Pes 2013
Turnuvası‟na toplamda 256 kiĢi katılmıĢtır. Elemeler sonucu birinci, ikinci ve üçüncü gelen
oyunculara ödüller verilmiĢtir.
110
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Bowling Turnuvaları: 2012 yılının Aralık ayında baĢlayan turnuvalar 2013 yılında da devam
etmiĢtir. Toplamda 100 kiĢinin katıldığı Bowling Turnuvalarında birinci gelen kiĢilere ödüller
verilmiĢtir.
Dart: 19 Mayıs Gençlik Merkezi içerisinde bulunan dart oyunu gençler tarafından büyük ilgi
görmektedir. 2013 yılı içerisinde yaklaĢık 150 genç bu olanaktan faydalanmıĢtır.
Satranç: Türkiye Satranç Federasyonu EskiĢehir Ġl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Gençlik
Merkezi‟nde gerçekleĢtirilen satranç turnuvalarına 2013 yılı içerisinde yaklaĢık 400 kiĢi
katılmıĢtır.
Futbol Turnuvası: 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen, Efsane 65 EskiĢehir
Futbol Sahasında gerçekleĢtirilen Futbol Turnuvalarına 44 genç katılmıĢtır. Turnuvalar, 2013
yılının Ekim – Aralık ayları içerisinde gerçekleĢmiĢtir.
BULUġMA VE PANEL
“Leyla ile Mecnun” Dizisi Oyuncuları ile SöyleĢi: Leyla Ġle Mecnun dizisi oyuncularından
Serkan Keskin (Ġsmail Abi) ve Sarp Aydınoğlu (Benjamin) 07 Mart 2013 tarihinde 19 Mayıs
Gençlik Merkezi‟nde gençlerle bir araya gelmiĢtir. SöyleĢiye 300 kiĢi katılmıĢtır.
Mızıka BuluĢmaları: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve Mızıkadam Müzik
Grubu‟nun ortaklığı ile düzenlenen “Mızıka BuluĢmaları” 14 Nisan 2013 tarihinde
gerçekleĢmiĢtir. Etkinlikte 30 kiĢi yer almıĢtır.
Gelecek Ġçin Çevre Paneli: Konusunu hidroelektrik santrallerin (HES), Türkiye‟de yarattığı
etkinin oluĢturduğu panele, 06 Mart 2013 tarihinde Moderatör Gülseren ġenyüzlü, Yönetmen
Osman ġiĢman, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr.
Nadide Karkıner ve Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma ve GeliĢtirme Derneği
BaĢkanı Halit Gürsoy konuk olmuĢtur. Panele 30 kiĢi katılmıĢtır.
Atalay Demirci SöyleĢisi: “Yetenek Sizsiniz Türkiye” YarıĢmasında birinci olan Atalay
Demirci, 11 Kasım Pazartesi günü TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi‟nde
gençlerle bir araya gelmiĢtir. SöyleĢiye 200 kiĢi katılmıĢtır.
III. Geleneksel Kahvaltı BuluĢması: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi
tarafından 05 Ekim Cumartesi günü, gerçekleĢtirilen III. Geleneksel Kahvaltı BuluĢmaları ile
çeĢitli gençlik grupları ve Gençlik Merkezi gönüllüleri TepebaĢı Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet
Ataç ile bir araya gelmiĢtir. Etkinliğe toplamda 400 kiĢi katılmıĢtır.
111
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Ġnsan Hakları Günü SöyleĢisi: 10 Aralık “Dünya Ġnsan Hakları Günü” olması sebebi ile 11
Aralık 2013 günü gerçekleĢen söyleĢiye, konuĢmacı olarak EskiĢehir Barosu Ġnsan Hakları
Komisyonu BaĢkanı Av. Heval Yıldız ve Av. Özcan Öngel‟in katılmıĢtır. SöyleĢide 60 kiĢi
yer almıĢtır.
KUTLAMA
19 Mayıs‟ta Gençliğe KonuĢmak YakıĢır, Doğum Günü Kutlamaları, Öğretmenler Gününü
Kutlaması Lösemili Çocuklar Haftası Kutlaması , Gönüllüler Günü Kutlaması.
GEZĠ
Trekking (Doğa YürüyüĢü): 2013 yılı içerisinde toplamda 340 kiĢi bu etkinlikten
faydalanmıĢtır.
Gönüllü Motivasyon Pikniği, Anıtkabir Gezisi ,Uludağ Gezisi(Gönüllü Motivasyonu).
SERGĠ
II.Grup Fotoğrafçılık Kursu Öğrencileri Sergisi: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik
Merkezi tarafından 2012 yılının Ekim ayında baĢlayıp 2013 yılının ġubat ayında sona eren 2.
Grup Fotoğrafçılık Kursu Öğrencilerinin fotoğrafları Haziran ayından itibaren Gençlik
Merkezi‟nde sergilenmeye baĢlanmıĢtır. Sergide toplamda 40 fotoğraf yer almaktadır.
BĠLGĠLENDĠRME
A.B. Gençlik Programları Bilgilendirmeleri: Ġlk olarak 2012 Ekim ayında Eurodesk Yerel
Temas Noktası olan TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 2013 yılı içerisinde
birim içerisinde, Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde, Espark AVM içerisinde, Anadolu
Üniversitesi tarafından düzenlenen 6th International Day (6. Uluslararası Gün) etkinliğinde,
stantlarda ve Deneyimsel Eğitim Merkezi EskiĢehir Ģubesi ortaklığı ile “Avrupa Gençlik
Haftası” dâhilinde gerçekleĢtirilen Sokak Bilgilendirmelerinde, bilgilendirme toplantıları ve
bireysel bilgilendirmelerde gençlere “A.B. Gençlik Programları ve Fırsatları” anlatmıĢtır.
2013 yılı içerisinde toplamda 1750 kiĢi bu hizmetten faydalanmıĢtır.
112
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Genel Tanıtım ve Bilgilendirme: Açılan kurslar, kurumsal kimlik, etkinliklerin tanıtımı,
TepebaĢı Belediyesi‟ne bağlı diğer birimlerin tanıtımı ve EskiĢehir geneli ile ilgili tüm
konularda 2013 yılı içerisinde de TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi
bilgilendirmelerde bulunmuĢtur.
ĠĢ
ve
Meslek
DanıĢmanlığı
Günleri:
Gençlik
Merkezi‟nin ĠġKUR ile
ortaklaĢa
gerçekleĢtirdiği ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı günlerinde; ĠġKUR DanıĢmanları, gençlere iĢ
ararken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, gençlerin Ģimdiden kendilerine gelecek hedefi
belirlemelerinin önemini, düzgün bir CV‟ye sahip olmaları ve bunu nasıl yapabileceklerinin
yöntemlerini, iĢ görüĢmesinde neler yapılacağını bilmeleri gerektiğini anlatmaktadır. 14
Kasım 2012 tarihinde baĢlayan bilgilendirmeler her ayın ikinci ve dördüncü ÇarĢamba‟sı
gerçekleĢmektedir. 2013 yılının Ocak – Haziran aylarında bu destekten toplamda 50 kiĢi
faydalanmıĢtır.
EskiĢehir’e HoĢ geldin Standı: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından,
02 – 06 Eylül 2013 tarihleri arasında, üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlere ve ailelerine
yönelik Gençlik Merkezi önünde, Tren Garında ve ġehirlerarası Otobüs Terminali‟nde
“EskiĢehir‟e HoĢ geldin Stantları” kurulmuĢtur. Gençlik Merkezi personel ve gönüllüleri
olarak bu etkinlik dâhilinde toplamda 1200 kiĢiye hizmet verilmiĢtir. Stantlarda Gençlik
Merkezi gönüllüleri tarafından hazırlanan “EskiĢehir‟i Kullanma Kılavuzu” ve “19 Mayıs
Gençlik Merkezi Tanıtım BroĢürü” dağıtılmıĢtır.
GÜNE BAġLANGIÇ:
Sıcak Çorba Ġkramı: 2011 yılının aralık ayında baĢlayan ve kıĢ aylarında hafta içi her sabah
07.30 – 10.00 saatleri arasında ikram edilen sıcak çorba, 2013 yılında da hafta içi her sabah,
halka sunulmuĢtur. Bu hizmetten yıl boyunca toplamda 10000 kiĢi faydalanmıĢtır.
GENÇLĠK MERKEZĠ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERĠ
GENÇLERLE YAġLILAR HEP BĠRLĠKTE HUZUREVĠ PROJESĠ:
Huzurevi Ziyaretleri ve Tiyatro Keyfi: TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi
tarafından 2012 yılının Mart ayında baĢlatılan Huzurevi ziyaretleri dâhilinde Safiye-Gönül
Bayar Huzurevi‟ndeki yaĢlılar ile Gençlik Merkezi‟ndeki gençler buluĢturulmaktadır. 2013
113
2013 YILI FAALİYET RAPORU
yılının Mart – Mayıs ayları arasında gerçekleĢtirilen etkinliklere toplamda 20 gönüllü genç
katılmıĢ ve 30 huzurevi sakini ile buluĢulmuĢtur. TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik
Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü iĢbirliği ile düzenlenen Huzurevi Sakinleri
ile Tiyatro Ġzleme Keyfi ise 25 Nisan 2013 tarihinde gerçekleĢmiĢtir. Safiye-Gönül Bayar
Huzurevi Sakinleri, Anadolu Üniversitesi içinde yer alan Sinema Anadolu‟da YaĢayan
Tiyatro Grubu‟nun „Hıdrellez‟ adlı oyununu izlemiĢtir. Etkinlikte huzurevinden 20, Gençlik
Merkezi gönüllülerinden 10, Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübü‟nden 40 kiĢi olmak üzere
toplamda 70 kiĢi yer almıĢtır. Her iki etkinlik toplamında 70 genç, 30 huzurevi sakini ile
buluĢmuĢtur.
GENÇLER LÖSEV’Ġ YALNIZ BIRAKMIYOR:
TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi 07 Mayıs 2013 Salı günü LÖSEV tarafından
düzenlenen LÖSEV Tırı EskiĢehir‟de etkinliğine 20 kiĢilik gönüllü grubu ile katılmıĢtır.
ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN “KĠTAP TOPLAMA KAMPANYASI”:
TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Ġlköğretim
Öğrencileri Ġçin Kitap Toplama Kampanyası” 2012 yılının Kasım ayında baĢlamıĢ ve 2013
yılında da devam etmiĢtir. Bu kampanya ile Anadolu Üniversitesi‟nde okuyan ve Topluma
Hizmet Uygulamaları dersi alan öğrencilerin derslerine destek olmakla birlikte; Diyarbakır‟ın
bir köy ilköğretim okuluna, EskiĢehir‟in Mahmudiye Ġlçesine bağlı Türkmenmecidiye ve
Çifteler Ġlçesine bağlı Ortaköy köylerinin ilkokullarının kütüphanelerine katkı sağlanmıĢtır.
YaklaĢık 1500 kitap köy okullarının kütüphanesine teslim edilmiĢtir.
“KÖY OKULU ZĠYARETĠ”: Ġlk olarak TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi‟nin
Anadolu Üniversitesi Erasmus Kulübü ortaklığı ile gerçekleĢen “Köy Okulu Ziyareti”
EskiĢehir‟in Mahmudiye Ġlçesinin Türkmenmecidiye köyü Mevlüt-Sıdıka Gündoğan
Ġlköğretim Okulu'nda gerçekleĢmiĢtir. 03 Ocak 2013 tarihinde gerçekleĢen ziyarette 19 Mayıs
Gençlik Merkezi gönüllüleri ve personeli 'Kitap Kampanyası' ile toplanan kitapları ve
hazırlanan hediye çantalarını çocuklara dağıtmıĢ ve çocuklarla eğlenceli vakit geçirmiĢtir. Bu
etkinlikte toplamda 45 kiĢi yer almıĢtır.
114
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Ġkinci “Köy Okulu Ziyareti” ise, EskiĢehir‟in Çifteler Ġlçesine bağlı Ortaköy köyünde Cengiz
Dağcı Ġlkokulu'na yapılmıĢtır. Bu etkinliğe Gençlik Merkezi gönüllülerinin yanı sıra Anadolu
Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları öğrencileri de destek vermiĢtir. Gönüllü
destekleri ile toplanan kitap ve oyuncakların yanı sıra TepebaĢı Çocuk Dergisi ve Çocuk
ġiirleri Kitapçığı da çocuklara hediye edilmiĢtir. 10 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleĢen bu
etkinliğe ise 22 gönüllü genç katılmıĢtır.
Her iki köy ziyareti toplamında 67 gönüllü köy okulu ziyaretinde bulunmuĢtur.
“KAPAK TOPLAMA KAMPANYASI”:
TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından gerçekleĢtirilen ve öğrenci
yurtlarında, evlerinde, iĢ yerlerinde ve bulundukları her ortamda kapak toplayan kiĢiler
tarafından desteklenen “Kapak Toplama Kampanyası” ile yürüme engeli bulunan bir vatandaĢ
için Türkiye Sakatlar Derneği EskiĢehir ġubesi'nden bir adet tekerlekli sandalye alınmıĢtır.
2013 yılı içerisinde toplamda 800 kilogram kapak Gençlik Merkezi‟nde toplanmıĢtır.
“GENÇLĠK KAMPI”:
TepebaĢı Belediyesi ve Anna Lindh Vakfı (ALF) Türkiye Ağı iĢbirliği ile gerçekleĢen kültür
toplantısı Ġnönü Planör Kampı‟nda yapılmıĢ ve kampa katılan 19 Mayıs Gençlik Merkezi
gönüllüleri kampın organizasyonunu, raportörlüğünü ve ev sahipliğini üstlenmiĢtir. Sosyal
Sorumluluk, Kültür ve Çevre baĢlıkları altında düzenlenen ALF Step 5 toplantısı, yurt içi ve
yurt dıĢından olmak üzere toplamda 80 katılımcıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 27 – 30 Nisan 2013
tarihleri arasında gerçekleĢen kamp ile katılımcı gençlerin geleceklerini yönlendirmelerine
destek sağlanmıĢtır.
GENÇLĠK MERKEZĠ’NDE DĠĞER GRUPLAR
SERGĠLER Aktif Felsefe Derneği „Cam Sergisi, Antik Uygarlıklar Sergisi‟ni 2013 yılında
da TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi‟nde yapmıĢtır. Toplamda 320 kiĢi bu
sergileri gezmiĢtir,
115
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TĠYATRO ÇALIġMALARI
Anadolu Üniversitesi Tiyatro Kulübüne bağlı olarak çalıĢma yapan ÖzdüĢüm Oyuncu
Atölyesi, YaĢayan Tiyatro Grubu ve Tiyatro Poetika, Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi‟nden Komedi Terapi Grubu, Destek Tiyatro Grubu tiyatro oyunu için çalıĢmalarını
2013 yılı boyunca TepebaĢı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi‟nde yapmıĢtır. Toplamda
150 kiĢi tiyatro çalıĢmaları dahilinde Gençlik Merkezi‟nde bulunmuĢtur. Ayrıca Eylül –
Aralık ayları arasında 19 Mayıs Gençlik Merkezi‟nde Hipnoz, Masal ve Diyalektik
Doğaçlama grupları sahne almıĢtır ve bu etkinliklere 1200 izleyici katılmıĢtır.
TOPLANTILAR ve EĞĠTĠMLER
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Anadolu Üniversitesi (A.Ü.) Endüstri Mühendisliği, Anadolu
IEEE Mühendislik ve Teknoloji Kulübü, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği, A.Ü. Öğrenci
Topluluğu, Öğrenci Kolektifi, A.Ü. Robot Kulübü, A.Ü. Atatürkçü DüĢünce Kulübü, A.Ü.
GüneĢ Arabası Grubu, A.Ü. Google Develope Group, A.Ü. Sosyoloji Öğrencileri Grubu, A.Ü.
Perküsyon Grubu, A.Ü. Erasmus Kulübü, A.Ü. Marketing Kulübü, A.Ü. AIESEC Topluluğu,
EskiĢehir Yunusemre Halk Dansları Grubu, A.Ü. Kariyer Kulübü, A.Ü. Reklamcılık Kulübü,
A.Ü. DüĢünce ve Hukuk Kulübü, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı EskiĢehir ġubesi, Türkiye
Satranç Federasyonu EskiĢehir Ġl Temsilciliği, Birdirbir Anaokulu, Temel Sinema Eğitimleri
Grubu toplantı, eğitim ve etkinliklerini 2013 yılının Ocak-Aralık ayları arasında TepebaĢı
Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi‟nde yapmıĢtır.
116
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ 19 MAYIS GENÇLĠK MERKEZĠ
2013 YILI KATILIMCI VE ETKĠNLĠK SAYILARI
AY
KATILIMCI SAYISI
ETKĠNLĠK SAYISI
OCAK
937
73
ġUBAT
1605
67
MART
5558
205
NĠSAN
5432
198
MAYIS
5379
138
HAZĠRAN
1630
19
TEMMUZ
895
19
AĞUSTOS
925
25
EYLÜL
2573
17
EKĠM
3469
48
KASIM
6265
184
ARALIK
5688
193
TOPLAM
40356
1186
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ATĠLA ÖZER KARĠKATÜRLÜ EV (Sanat Evi)
2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ
117
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Belediyemizin gözde sanat merkezlerinden biri olan Sanat Evi, 03 Kasım 2012
tarihinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan EskiĢehir‟in önde gelen
karikatüristlerinden Prof. Atila Özer‟in anısına Karikatürlü Ev‟e dönüĢtürülmüĢtür.
TepebaĢı Belediyesi Sanat Evi‟nin adı değiĢmiĢ, iĢleyiĢi farklılaĢmıĢ, TepebaĢı
Belediyesi Atila ÖZER Karikatürlü Ev olarak çok sayıda davetlinin katılımıyla açılıĢı
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bölgemizdeki okullardan temin edilen on yaĢ ve üzeri yaĢ grubu
çocuklara hafta sonu cumartesi günleri onar kiĢilik gruplar halinde karikatüristler tarafından
karikatür eğitimi verilmektedir. Atölyelerimiz saat 10.00 – 12.00 arasında gerçekleĢmektedir.
Karikatür Atölyelerimiz dıĢında çok amaçlı kullandığımız bu önemli yapı, çeĢitli
kiĢisel sergiler, üniversite sergileri, anaokulları ve ilköğretim okulları yılsonu sergileri, resmi
kurum sergileri, amatör ve profesyonel sergilere ücretsiz olarak ev sahipliği yapmaya devam
etmektedir. Atila Özer Karikatürlü Ev‟de 09 ġubat 2013 tarihinde “EskiĢehirli Karikatüristler
Karma Karikatür Sergisi” açılmıĢ ve Karikatürist Semih POROY „un katılımıyla karikatür
atölyesi düzenlenmiĢtir. Ayrıca karikatür atölyelerimizin ilk grubu atölye çalıĢmalarına
baĢlamıĢtır.
Karikatür Atölyelerimizin Ġlk grubunda atölye çalıĢmamıza destek olan yerel
karikatüristler ġubat ayında Karikatürist Atila YAKġĠ, Mart ayında Karikatürist Erol
BÜYÜKMERĠÇ, Mayıs ayında Karikatürist Ekrem BORAZAN ve YaĢar ARDA‟dır.24 Nisan
2013 tarihinde TepebaĢı Belediyesi‟nin gerçekleĢtirdiği Karikatürist Prof. Atila Özer‟i anma
etkinlikleri çerçevesinde Belçika‟da bulunan Avrupa Karikatür Merkezi (Europan Cartoon
Center)„nden sergi açılıĢı için gelen karikatüristler atölyemize katılan çocuklar için bir atölye
gerçekleĢtirmiĢtir.
Karikatür Atölyelerimizin ilk grubu olan ġubat, Mart ve Mayıs ayları içerisinde
gerçekleĢtirdiğimiz Karikatür Atölyelerinin Sergisi 10 Haziran 2013 tarihinde açılmıĢ ve
Atölyelerimizi baĢarı ile tamamlamıĢ olan 39 Öğrencinin Sertifika töreni düzenlenmiĢtir.
Karikatür Atölyelerimizin ikinci grubu olan öğrenciler 05 Ekim 2013 tarihinde atölye
çalıĢmalarına baĢlamıĢlardır. Atölye çalıĢmamıza destek olan yerel Karikatüristler Ekim
ayında Karikatürist Sevil ÖZGÜR, Kasım ayında Karikatürist Zafer DĠLEKÇĠ ve Aralık
ayında Karikatürist Vicdan ÖZER‟dir.
118
2013 YILI FAALİYET RAPORU
01 Aralık 2013 tarihinde ise Karikatürist Ferit AVCI ve Kamil MASARACI‟nın
katılımıyla “Haydi Karikatür Çizelim” atölyesi yapılmıĢ ve çok sayıda katılımcı sağlanmıĢtır.
Karikatür Atölyelerimizin ikinci grubu olan Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde
gerçekleĢtirdiğimiz Atölyeler sonucunda 27 öğrenci eğitimini baĢarı ile tamamlamıĢtır.2013
yılında yaptığımız etkinliklerimizi ay bazında açıklayacak olursak;
Ocak ayında etkinlik baĢvurusu bulunmadığından dolayı herhangi bir etkinliğimiz
olmamıĢtır. ġubat ayında 6 etkinlik 1220 ziyaretçi, Mart ayında 8 etkinlik 1009 ziyaretçi,
Nisan ayında 3 etkinlik 654 ziyaretçi, Mayıs ayında 6 etkinlik 308 ziyaretçi, Haziran ayında 5
etkinliğimiz ve 604 ziyaretçimiz olmuĢtur. Temmuz ayının tatil döneminde olması ve
Ramazanın bu ay içerisinde olması sonucu herhangi bir etkinlik yapılmamıĢtır. Ağustos
Ayında 1 etkinlik 90 ziyaretçi, Eylül ayında 3 etkinlik 510 ziyaretçi, Ekim ayında 6 etkinlik
355 ziyaretçi, Kasım ayında 6 etkinlik 135 ziyaretçi ve Aralık ayında 8 etkinliğimiz
gerçekleĢmiĢ 758 ziyaretçimiz olmuĢtur. Atila Özer Karikatürlü Ev (Sanat Evi) 2013 yılı
toplamında (10) on ay içerisinde (52) elli iki etkinliğe ev sahipliği yapmıĢ ve bu etkinlikler
süresince (5643) beĢ bin altı yüz kırk üç kiĢi Sanat Evimizi ziyaret etmiĢ ve yapılan
etkinliklerimize katılmıĢtır.2013 yılında yapılan toplam etkinliklerimiz alan dağılımına göre;
Hat Sanatı 1, Çikolata 1, Heykel-Çini-Seramik 4, Resim 11, El emeği-Takı 3, Rölyef 1, OkulYılsonu 3, Karikatür(Karma Sergi) 3 ve Karikatür Atölyeleri 25 olmak üzere toplam 52 Sergi
/ Etkinliktir.2013 yılında 10 ayda 52 etkinliğe ev sahipliği yapmıĢ 5643 ziyaretçimize
ulaĢılmıĢtır. Faal olma durumumuzda 2 ay ve 27 etkinlik ArtıĢ gözlenmiĢtir.
2013 YILINDA YAPILAN FAALĠYETLER
AYLAR
OCAK 2013
ġUBAT 2013
MART 2013
NĠSAN 2013
MAYIS 2013
HAZĠRAN 2013
TEMMUZ 2013
AĞUSTOS 2013
EYLÜL 2013
EKĠM 2013
KASIM 2013
ARALIK 2013
TOPLAM
10 AY
SERGĠ VE
ATÖLYELER
6
8
3
6
5
1
3
6
6
8
52 SERGĠ VE ATÖLYE
ÇALIġMALARI
ZĠYARETÇĠ SAYISI
1220
1009
654
308
604
90
510
355
135
758
5643
119
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2013 YILINDA YAPILAN KARĠKATÜR ATÖLYELERĠ 1.GRUP
ATÖLYE SAYISI
ÖĞRENCĠ SAYISI
ġUBAT 2013
MART 2013
MAYIS 2013
3
5
4
13
13
13
3 AY
12
39
AYLAR
TOPLAM
2013 YILINDA YAPILAN KARĠKATÜR ATÖLYELERĠ 2.GRUP
TOPLAM
AYLAR
EKĠM 2013
KASIM 2013
ATÖLYE SAYISI
4
4
ÖĞRENCĠ SAYISI
9
7
ARALIK 2013
4
11
12
27
3 AY
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ HEDEF BATIKENT BELDEEVĠ
2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI BĠLGĠLERĠ
Belde evimiz 2013 yılı Kasım ayında faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. Resmi
açılıĢımız 14.11.2013 günü yapılmıĢtır. Belde evimizde çok amaçlı salon, tiyatro salonu, dikiĢ
120
2013 YILI FAALİYET RAPORU
atölyesi, fitness salonu, jimnastik salonu, seramik atölyesi, çocuk atölyesi, müzik odası gibi
faaliyet alanlarımız mevcuttur. Resmi açılıĢtan kısa bir süre önce baĢlayan kayıtlarımız çok az
bir zaman içinde 855 kiĢiye ulaĢmıĢtır. Kayıtlarımız halen devam etmektedir. Derslerimizin
tamamı baĢlamıĢtır.
Yaratıcı Drama: Yaratıcı drama dersleri 13.11.2013 tarihinde, 5-13 yaĢ aralığında 70
öğrenciyle eğitime baĢlamıĢtır. Kayıt sayısı 92 ye ulaĢmıĢtır. Halen kayıtlarımız devam
etmektedir.
Piyano: Piyano dersleri hafta içi ve hafta sonu birebir dersler olmak üzere 7-12 yaĢ
aralığındaki 10 öğrenciyle 01.12.2013 tarihinde baĢlamıĢtır. Kayıt sayısı 54 kiĢidir. Halen
kayıtlarımız devam etmektedir.
Gitar: Gitar kayıt sayısı 66 kiĢidir. Kısa bir süre içerisinde 28 kursiyerimiz gitar derslerine
baĢlamıĢtır.
Bale: 30.11.2013 tarihinde, 5-7 yaĢ aralığındaki 31 öğrencisiyle derslere baĢlamıĢtır. Toplam
kayıt sayısı 68 dir. Kayıtlarımız devam etmektedir.
Jimnastik: Derslerimiz 30.11.2013 tarihinde, 8-9 yaĢ aralığındaki 43 öğrencisiyle eğitime
baĢlamıĢtır. Kayıt sayımız 90 kiĢidir. Kayıtlarımız devam etmektedir.
Modern Dans: 30.11.2013 tarihinde, 10 yaĢ ve üzeri 36 öğrencisi ile baĢlamıĢtır. Toplam
baĢvuru sayısı 58 dir.
Halk Dansları: 25.11.2013 tarihinde, 9-12 yaĢ aralığındaki 23 öğrenci ile derse baĢlamıĢtır.
Toplam kursiyer sayımız 26 kiĢidir.
Seramik: Toplam kayıt sayısı 86 kursiyerdir. 2 grup yetiĢkin sınıf ve 2 grup 9-12 yaĢ çocuk
sınıfı olmak üzere toplam 4 grup 10.12.2013 itibariyle seramik derslerine baĢlamıĢtır.
Etütler: Fen bilgisi ve matematik derslerinde, öğrencilerin derslerinde yardımcı olmak,
okulda iĢledikleri konuların pekiĢmesini sağlamak amacıyla 3. ve 4. sınıflara etüt dersleri
verilmektedir. Toplam etüt öğrencimiz 90 kiĢidir. Tamamı etüt dersine katılmaktadır.
Derslerimiz 11.11.2013 tarihinde baĢlamıĢtır.
Etkinlik Grubu (3-5 yaĢ oyun grubu): Oyun etkinlikleri 2009 ve 2010 doğumlu çocuklara
haftada üçer gün ikiĢer saat olmak üzere anasınıfına hazırlık amacıyla eğitmenliğinde
121
2013 YILI FAALİYET RAPORU
baĢlanmıĢtır. 55 kayıtlı kursiyerimizden 50 si derslerimizden faydalanmaktadır. Kayıtlarımız
devam etmektedir.
Resim: 30.11.2013 tarihinde 6-10 yaĢ aralığındaki 57 öğrenciyle derslere baĢlamıĢtır. Toplam
kayıt sayısı 76 kursiyerdir. Kayıtlarımız devam etmektedir.
Ġngilizce: 13.11.2013 tarihinde 2-3 ve 4. Sınıflardan oluĢan 102 öğrenciyle Ġngilizce
derslerimiz baĢlamıĢtır. Toplam kayıt sayısı 133 kiĢidir.
Aerobik - Pilates: 18.11.2013 tarihinde 137 kursiyerden oluĢan 8 grup ile eğitime
baĢlanmıĢtır. Toplam aerobik kaydı 159 kiĢidir. Kayıtlarımız devam etmektedir.
Fitness: 18.11.2013 tarihinde baĢlayan fitness dersi 16 yaĢ üzeri 390 kursiyer ile sabah 08:00
akĢam 21:00 saatleri arasında devam etmektedir.
Örgü: Örgü, giyim, mefruĢat, iğne oyası, kurdela nakıĢı için toplam:111 kayıt alınmıĢ en çok
talep alan örgü kursu 31 kursiyerle baĢlamıĢtır.
Satranç, yetiĢkin resim, tiyatro kurslarımız için kayıtlarımız devam etmektedir. Sınıf
oluĢturulabilecek sayı elde edildiğinde bu kurslarımızda baĢlatılacaktır.
Toplam kursiyer kaydımız 855 dir. Ancak bir kiĢi birden fazla tercih yapabildiği için
toplam branĢ baĢvuru sayısı 1554 kursiyerdir.
HEDEF BATIKENT BELDE EVİ
400
390
350
300
250
200
150
100
50
159
92
54
66
90
58
26
68
90
111
133
76
86
55
0
122
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ESENTEPE ÇOCUK SANAT VE KÜLTÜR
MERKEZĠ
2013 OCAK - ARALIK AYLARI ARASI FAALĠYET VE KATILIMCI
BĠLGĠLERĠ
Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi olarak ilk etkinliklerimize 13 Kasım 2012‟de
baĢladık. Merkezin öncelikli amacı 3-15 yaĢ aralığındaki çocukların katılabileceği etkinlikler
düzenleyerek geliĢimlerine ve sosyalleĢmelerine katkı sağlamaktır. Merkezin fiziki koĢulları
dikkate alınarak oluĢturulan programlar, planlanan yaz etkinlikleriyle zenginleĢtirilmektedir.
Merkezimizde, öncelik çocuk etkinliklerine verilmiĢ olsa da annelere yönelik
etkinliklerde düzenlenmiĢtir. Eğitmen kadromuz, alanlarında uzman eğitimcilerden
oluĢmaktadır. Merkezde sürekli bulunan personel sayısı altı kiĢidir. Üç oda bulunan merkezde
tüm odalar çok amaçlı olarak kullanılmaktadır. Tüm etkinlikler ve kurslar ücretsiz
gerçekleĢtirilmektedir. Yeni binamızın yapımı tamamlanmıĢ olup, 2014 yılında faaliyete
geçecektir.
Etkinliklerimiz Oyun Sınıfları: 142,Resim atölyesi: 103,Futbol: 40,Satranç:41, Kukla
Atölyesi: 183,Matematik etütleri: 59, Esentepe Kadın Masalları Atölyesi:8, Okuma
Güçlendirme (öykü atölyesi):41, Drama: 91, Kadınlara yönelik spor etkinliği(baĢlayacak),
Halk eğitim destekli nakıĢ atölyesi: 28, Kayıtlı öğrenci sayısı 509 dur.
123
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Devam eden etkinlikler ve katılımcı sayıları:
Oyun sınıflarına devam eden öğrenci sayısı: 96 (9 grup), 2008 doğumlu öğrencilerimiz
(2 grup) Haftada üç gün, günde iki saat etkinliklere katılıyor. 2009 doğumlu öğrencilerimiz
(4grup) Haftada iki gün, günde iki saat etkinliklere katılıyor. 2010 doğumlu öğrencilerimiz
(3 grup) Haftada iki gün bir saat etkinliklere katılıyor. Oyun sınıfı etkinliklerimiz öğrencilerin
kaba ve ince motor geliĢimi, biliĢsel-sosyal-duygusal-dil geliĢimi ve öz bakım becerileri
dikkate alınarak düzenleniyor.
Kukla Atölyesi 4 grup 40 öğrenci ile, Resim dersi 1 grup olarak 9 öğrenci ile, Futbol
okulu 40 öğrenci ile, Matematik etüdü 6 gönüllü öğretmen ve 26 öğrenci ile, Satranç dersi
4 grup olarak 30 öğrenci ile devam etmekteyiz.
KAYITLI ÖĞRENCĠ SAYISI: 509
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
oyun sınıfı
kukla
atölyesi
satranç
etüt
resim
drama
öykü
atölyesi
el işi
atölyesi
futbol
2012 Ekim -2013 Aralık tarihleri arasında gerçekleĢtirdiğimiz sosyal etkinlikler;
Kadınların katıldığı sertifika programları
Aralık 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi‟nin görevlendirdiği
öğretmen tarafından hafta içi her gün 09:30/13:30 saatleri arasında gerçekleĢtirilen atölye
çalıĢmalarına 32 kadın katılmıĢtır. 13 hafta süren “Kadın Sağlığı” eğitimine 11 kadın katıldı.
Sertifika programları tamamlandığında katılımcılar BaĢkanımız Sayın Ahmet ATAÇ‟ın
katılımıyla sertifikalarını aldılar.
Bilgilendirme Toplantıları ve Sağlıkla Ġlgili Diğer Etkinlikler
Belediyemizin doktorlarının gerçekleĢtirdiği "Çocuk Psikolojisi" konulu toplantı yapıldı.
Velilerimizden ilgi büyüktü. Çocuklarıyla ilgili özel sorulara yanıt aldıkları gibi çocukların
geliĢimi üzerine bilgi aldılar.65 yaĢ üstü için göz muayeneleri Belediyemizin sağlık iĢlerinin
yürüttüğü etkinliklerden biri de 65 ve 65 yaĢ üstündekilerin göz kontrollerini yaptırmak ve
ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan hastaları haberdar edip sorunları ortadan kaldıracak tedavi
yollarını bulmaktır. Esentepe mahallesinden 13 kiĢi göz muayenesi oldu. “Kanserde Erken
TeĢhis Önemlidir” konulu seminer verildi. Sonrasında velilerimiz Ketem‟e (Kanser Erken
TeĢhis, Tarama ve Eğitim Merkezine) gidip kanser taramasından geçti.
124
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkezimize kayıtlı 2007-2008-2009 doğumlu çocuklara
aĢı yapıldı. “OBEZĠTE” konulu sağlık semineri verildi.
Oyun sınıfı öğretmenlerimiz, resim öğretmenimiz ve merkez sorumlusu, Çocuk GeliĢim
Uzmanı AyĢe Turla‟nın “Çocuklarda yaratıcılık” konulu seminerine katıldı. Her hafta cuma
günü 16:00-18:00 saatleri arasında 14 haftalık eğitim programına tüm eğitmenlerimiz
katılmaktadır. “AĠLE ĠÇĠ ĠLETĠġĠM” konulu sağlık semineri verildi. “DEPRESYON” konulu
sağlık semineri verildi.
Sağlıklı ġehir Hareketi Yürütme Kurulu tarafından kitaplığımıza kitap alındı. AçılıĢa
veliler ve çocuklar da katıldı.
VELĠLERĠMĠZĠN KATILDIĞI GEZĠLER
8 Mart Cuma günü "Dünya Kadınlar Günü" kapsamında Altınsaray düğün salonunda
eğlence düzenlenmiĢtir. Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi‟nden araç kalkmıĢtır.
Velilerimiz Zübeyde Hanım Kültür Merkezi‟nde 14 ġubat Sevgililer Günü kapsamında
gerçekleĢen “Anneler Halk Topluluğu‟nun” hazırladığı programa katıldı. Belediyemizin
Kadın Halk Dansları topluluğunun sahnelediği “Biz Havva‟nın Kızlarıyız” adlı oyuna
velilerimiz katıldı.
ÇOCUKLARIN KATILDIĞI TĠYATRO ve GEZĠLER
“Okumak okumak okumak “adlı oyun izlendi, “Tınmaz” adlı oyuna gidildi.2007 ve 2008
doğumlu 3 oyun sınıfı öğrencilerimizle tiyatroya “Küçük Kara Balık”adlı oyuna gidildi, Atilla
Özer Karikatürlü Ev‟de gerçekleĢtirilen Karikatür etkinliğine Alparslan Ġlköğretim okulundan,
Mimar Sinan Ġlköğretim Okulu‟ndan ve 100. Yıl Ġlköğretim Okulu‟ndan merkezimize kayıtlı
30 öğrenci katıldı. Balmumu müzesine gezi düzenlendi. (20 öğrenci) ,Bilim Kültür Parkı‟na
gezi düzenlendi (40 öğrenci) ,Merkezimizden 3 ayrı öğrenci grubu piĢmiĢ toprak
sempozyumuna katıldı. (47 öğrenci) ,Futbol ġenliğine katılan öğrencilerimize sertifika verildi,
Yazılıkaya‟ya gezi düzenlendi.(10 öğrenci) ,Neo AlıĢveriĢ merkezindeki Deniz Canlıları
etkinliğine 2008 doğumlu 17 öğrencimiz katıldı. Neo AlıĢveriĢ merkezindeki “Küçük
ġövalyeler” etkinliğine 2008 doğumlu 17 öğrencimiz katıldı.
BAHÇE ETKĠNLĠKLERĠ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken velilerimizin ve
çocuklarımızın katılımı ile merkezimizin arka bahçesinde 23 Nisan Pikniği yapıldı, Arka
bahçemizde sünnet kına gecesi yapıldı. Mahalle halkının katıldığı kadınlara yönelik kına
gecesinde 250‟ye yakın kadın ve çocuk vardı.
Yazlık Sinema: Yaz etkinlikleri kapsamında her hafta ÇarĢamba-PerĢembe günleri saat
21:15‟de çizgi sinema ve YeĢilçam filmleri gösterilmiĢtir.
125
2013 YILI FAALİYET RAPORU
7.ULUSLARARASI PĠġMĠġ TOPRAK SEMPOZYUMU
TepebaĢı Belediyesi‟nin bu yıl yedincisini gerçekleĢtirdiği, Uluslararası EskiĢehir
PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu eski Çift Kurt Kiremit Fabrikası‟nın büyülü atmosferinde
düzenlendi. EskiĢehir‟in tuğla ve kiremit tarihine tanıklık eden eski Kurt Kiremit
Fabrikası‟nın ilgi çekici atmosferinde gerçekleĢtirilen sempozyuma, dünyaca ünlü terra-cotta
sanatçıları katıldı.. TepebaĢı Belediyesi‟nin konukları; toplamda 11 sanatçı ile Türkiye‟den
Meliha CoĢkun, Emre Feyzoğlu, Soner Genç, Gökhan TaĢkın, Ömür Tokgöz, Veysel Özer,
Sanem Tufan, Macaristan‟dan Beata Rostas, Almanya‟dan Renee Reichenbach ile Amerika
BirleĢik Devletleri‟nden Alexis Gregg ve Tanner Coleman.dır.
Sorkun ve Kınık gibi yerel çömlekçiliğin yapıldığı yörelerden üreticiler, cam takı ve
süs eĢyası, lületaĢı, seramik üreticileri ve çeĢitli el sanatları ürünlerinin satıldığı stantlar
açtılar.
Sempozyumlarda bugüne kadar 7 bilimsel kitapta toplam 350 makale yayınlandı.
Geleceğe ıĢık tutan kaynaklar, literatüre önemli bir akademik birikim kazandırdı. Bu sene 2
gün süren sunumlarla 50 makale yayınlandı.
Sergiler: Bu yıl düzenlenen sergiler; Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Öğrencileri ve
Mezunları Sergisi. TepebaĢı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi Ürün Tasarımları Sergisi,
Ġbrahim Demirel PiĢmiĢ Toprak Eserleri Sergisi halkla buluĢtu.
TETÖP: Sempozyum alanında bir diğer çalıĢma ise Türkiye Endüstriyel Tasarım Öğrencileri
Platformu tarafından yürütülüyor. Öğrenciler yaptıkları çalıĢma ile piĢmiĢ toprağın endüstri ve
sektörel ayağını genç beyinlerin tasarımları ile Ģekillendirmeye devam ediyorlar.
126
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Çocuk Atölyeleri: Sempozyum bir yanıyla da çocukları kucaklıyor. BaĢta TepebaĢı
Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi ,Esentepe Çocuk Sanat Merkezi olmak üzere çeĢitli
okullardan gelen çocuklar, sempozyum alanına kurulan gelecek nesil çamur atölyesinde
yaptıkları oyuncak ve heykellerle alana renk kattılar.
Bildiriler: Sempozyumlarda bugüne kadar 7 bilimsel kitapta toplam 350 makale
yayınlanırken bu yıl bildirilere 50 tane daha eklendi. Geleceğe ıĢık tutan kaynaklar, literatüre
önemli bir akademik birikim kazandırıyor. Ġki gün devam eden bilimsel sunumlar halka açık
olarak gerçekleĢtiriliyor ve geleneksel üretim teknikleri akademik çalıĢmalar ile sektörün
geleceğine ıĢık tutuyor.
Yerel Üreticiler: Sorkun ve Kınık gibi yerel çömlekçiliğin yapıldığı yörelerden üreticiler,
cam takı ve süs eĢyası, lületaĢı, seramik üreticileri ve çeĢitli el sanatları ürünlerinin satıldığı
stantlar, alanın en çok gezilen kısımlarını oluĢturdular.
Torna YarıĢması: Düzenlenen etkinlikler arasından amatör ve profesyonel kategorilerde
düzenlenen Torna YarıĢması büyük ilgi görüyor. Amatör ve profesyonel dallarda düzenlenen
yarıĢma, Türkiye'nin önemli bölgelerinden gelen usta isimleri bir araya getiriyor.
Yemek YarıĢması: Sempozyum düzenlenen toprak kaplarda yemek yarıĢmalarıyla
birbirinden güzel lezzetlerin çekiĢmesine de sahne oldu. Türkiye AĢçılar Federasyonu ve
federasyona bağlı dernekler tarafından desteklenen piĢmiĢ toprak kaplarda piĢirilen yemekler
yarıĢtı. YarıĢma bu yıl Down sendromlu bireyleri de ağırladı, yarıĢmada ustalar ile çalıĢan
Down sendromlu çocuklar beraber yemekler yaptılar.
Konserler: Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu bu yıl da birçok konsere ve sahne
Ģovuna ev sahipliği yaptı. Yeni Türkü Konseri, Ümit Zileli-Hakan Aysev Konseri, Ferhat
Göçer Konseriyle tamamlandı.
127
2013 YILI FAALİYET RAPORU
4. ULUSAL SANAT ÇALIġTAYI
EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi olarak, tüm hizmet süremizde düzenlediğimiz
etkinlikler için sarf ettiğimiz enerji ve hissettiğimiz heyecanın önemli bir sebebi de, kültürel,
sanatsal ve tarihsel değerlere gösterdiğimiz özendir. Sanatın sağlayacağı bireysel ve toplumsal
getirileri göz önüne alarak programladığımız çalıĢtaylar boyunca, liselerden öğrencilerin ve
Ģehrimizdeki amatör sanatçıların çalıĢma alanını ziyaret etmeleri ve sanatçılarla birebir
iletiĢim kurabilmelerinin, fikir paylaĢımında bulunabilmelerinin, EskiĢehir için ileriye dönük
kültürel ve sanatsal bir yatırım niteliği taĢıyacağı kanaatindeyiz.
EskiĢehir TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı, tüm bu amaçları doğrultusunda düzenlediği
etkinliklere bir yenisini 2010 yılının Nisan ayında eklemiĢtir. 31 Sanatçının katılımıyla
gerçekleĢtirilen 1.ÇalıĢtay sonunda ortaya çıkan 60 kadar eser, 2011 yılında yapılan 2.ÇalıĢtay
sonunda ortaya çıkan 34 eser ve 2012 yılında yapılan bir hafta süren 3.ÇalıĢtay sonunda
ortaya çıkan 48 eser, sanatçılar tarafından TepebaĢı Belediyesi‟ne bağıĢlanmıĢ ve hizmet
binamızda her gün yüzlerce vatandaĢla buluĢmuĢtur. TepebaĢı Belediyesinin 29 Nisan-3
Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 4.Ulusal Sanat ÇalıĢtayına ise bu yıl 30 sanatçı katılmıĢ
olup 35 adet eser üretmiĢtir.
128
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ANNELER HALKOYUNLARI VE TĠYATRO
TOPLULUĞU
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
GÖSTERĠLER
ATATÜRK ORATORYOSU (2 seans) TaĢbaĢı Kırmızı Salon, Vergi Dairesi BaĢkanlığı
Salonu, 35 kiĢi sahne aldı, 840 kiĢi izledi, 90 dakikalık gösteri, Susma Dans Et, Zübeyde
Hanım Kültür Merkezi 50 kiĢi sahne aldı, 500 kiĢi izledi, 90 dakikalık gösteri, Susma Dans Et
Sokak Gösterisi, 50 kiĢi sahne aldı, 2000 kiĢi izledi, 10 dakikalık gösteri, Biz Havva‟nın
Kızları Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 50 kiĢi sahne aldı, 700 kiĢi izledi, 90 dakikalık gösteri
,Anadolu üniversitesi Sinema Anadolu 30 kiĢi sahne aldı, 500 kiĢi izledi, 120 Dakikalık
gösteri, Biz Havva‟nın Kızları Zübeyde Hanım Kültür Merkezi50 kiĢi sahne aldı, 440 kiĢi
izledi, 90 Dakikalık gösteri, Biz Havva‟nın Kızları Zübeyde Hanım Kültür Merkezi
(ANNELERE ÖZEL)50 kiĢi sahne aldı, 400 kiĢi izledi, 90 Dakikalık gösteri ,Biz Havva‟nın
Kızları ġehir Tiyatroları Sultandere Sahnesi 50 kiĢi sahne aldı, 178 kiĢi izledi, 90 Dakikalık
gösteri, Emirdağlılar Vakfı Emirdağ Kültürünü Tanıtma Gecesi (3 seans)Zübeyde Hanım
Kültür Merkezi 12 kiĢi sahne aldı, 1400 kiĢi izledi, 120 dakikalık gösteriler, ESOGÜ Çocuk
Onkoloji ve Hematoloji Yardım Konseri ESOGÜ Spor Salonu 30 kiĢi sahne aldı, 1000 kiĢi
izledi, 10 dakikalık gösteri ,Hıdrellez ġenliği ġeker Mahallesi 12 kiĢi sahne aldı, 1000 kiĢi
izledi, 10 dakikalık gösteri, Eğitim ġenliği Adalar Migros Önü 12 kiĢi sahne aldı, 1000 kiĢi
izledi, 10 dakikalık gösteri, EskiĢehir Sokak Festivali Adalar Migros Önü12 kiĢi sahne aldı,
1000 kiĢi izledi, 10 dakikalık gösteri, Belediye ÇalıĢanları Dernekler Birliği Pikniği Mamuca
Göleti 12 kiĢi sahne aldı, 1000 kiĢi izledi, 10 dakikalık gösteri, Sivil Toplum Desteği
ESPARK önü 8 kiĢi sahne aldı, 1000 kiĢi izledi, 10 dakikalık gösteri, Biz Havva‟nın Kızları
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 50 KiĢi Sahne Aldı. 400 KiĢi izledi, 90 dakikalık gösteri
,Karadeniz Ereğli Sevgi BarıĢ Dostluk Festivali (4 seans)15 kiĢi katıldı, yaklaĢık 5000 kiĢi
izledi, 10 Dakikalık gösteri ,Mihalıçcık Kiraz Festivali 15 kiĢi katıldı, 2000 kiĢi izledi,
Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu Tanıtımı Adalar Migros giriĢinde30 kiĢi katıldı,
1000 kiĢi izledi.7. Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu Sempozyum alanında
sahnelendi30 kiĢi katıldı, 500 kiĢi izledi, Ve kadınlar! Yeniden müzikli oyun ( 2 seans)
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi50 kiĢi katıldı, 1000 kiĢi izledi, 90 dakikalık müzikli oyun, Ve
kadınlar Yeniden Oyunu Televizyon Yayını ( 2 kez gösterildi)3000 kiĢi, TepebaĢı belediyesi
Ağız ve DiĢ sağlığı Hizmet Binasının açılıĢı 25 kiĢi katıldı, 1500 kiĢi izledi, Ve kadınlar!
Yeniden müzikli oyun Zübeyde Hanım Kültür Merkezi 50 kiĢi katıldı, 600 kiĢi izledi, 90
dakikalık müzikli oyun
TANITIMLAR: Ankara Etnografya Müzesi Kültür Gezisi, 15 kiĢi katıldı. Antalya /Kemer,
35 kiĢi sahne aldı, 2000 kiĢi izledi, 20 dakikalık gösteri, Somut olmayan kültürel mirasımız televizyon çekimi, 60 Dakikalık program (Haftada iki kez hala Yayınlanmaktadır)Yunus
Emre Anma Haftası Etkinlikleri 15 KiĢi katıldı. Selami Vardar YaĢlılar KöĢkü Ziyareti 15 kiĢi
katıldı. Doğan Çayır Nazım Hikmet Anma Etkinlikleri15 kiĢi katıldı. Anneler Günü Programı
Mihalıççıklılar Derneği 20 KiĢi Katıldı. Anadolu Üniversitesi Zafer Özer ĠĢçi Fotoğrafları
129
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sergisi20 KiĢi Katıldı Ramazan Ġftar yemeği60 kiĢi katıldı. KaracaĢehir Yörük Ģenliği20 kiĢi
katıldı. BarıĢ için el ele yürüyüĢü 18 kiĢi katıldı.7. Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu
Konser Programı20 kiĢi katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 35 kiĢi katıldı, 2000 kiĢi
izledi.
PĠKNĠK: 60 KiĢi katıldı
PROJE OFĠSĠ VE SAĞLIKLI ġEHĠRLER KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
Proje Ofisi: Geleceğin Hava TaĢımacılığı Tasarım YarıĢması: 2012 Temmuz ayında Melih
SavaĢ‟ın yönlendirmesi ile Özdilek Sanat Merkezi‟nde gerçekleĢtirilen “geleceğin hava
taĢımacılığı” tasarım yarıĢmasının proje teslimleri, jüri değerlendirme günü ile ödül töreni ve
sergisi Ocak ayının ilk haftalarında yapılarak proje sonlandırılmıĢtır.
130
2013 YILI FAALİYET RAPORU
07 Ocak 2013, Pazartesi
: Proje Teslim Günü
11 Ocak 2013, Cuma
: Jüri (Değerlendirme Günü)
18 Ocak 2013, Cuma
: Ödül Töreni ve Sergi
1-Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı Proje BaĢvurusu - Doğa Kültürleri Turizm
ve Eğitim Parkı (Eko-park)
BEBKA‟nın 2013 yılı için duyurmuĢ olduğu mali destek programlarından Turizme Yönelik
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı‟na Doğa Kültürleri Turizm ve Eğitim Parkı
(Eko-park) projesi ile 20 Mart 2013 tarihinde baĢvuru yapılmıĢtır.
Projenin öncelik alanları: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerin turizme
kazandırılması veya mevcut turizm imkânlarının geliĢtirilmesi, Turizmin çeĢitlendirilmesi ve
alternatife turizm olanaklarının artırılması, Bölgeye gelen turistlere yönelik bilgilendirme,
rehberlik ve yönlendirme hizmeti altyapısının geliĢtirilmesi,
2-
Üniversitesi Avrupa
Birliği
AraĢtırma,
Uygulama
ve
Dokümantasyon
Merkezi (ADOM) Anadolu Üniversitesi‟nde gerçekleĢtirilen “Temel AB Eğitimi” ve “AB
Gençlik Programları Eğitimi” programlarına katılarak konu hakkında bilgi alınmıĢtır.
3- Dokuz Eylül Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Destek Birimi (PRODEB) PCM
Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük bünyesinde bulunan PRODEB tarafından verilen
“Project Cycle Management (PCM)” eğitimi alınmıĢtır.
4- Avrupa YaĢam Laboratuarları Ağı (ENoLL – European Network of Living Labs) 4.
Yaz Okulu YurtdıĢı görevi 26-31.08.2013 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢ olup,
“Belediyemizin Türkiye çapında ilk üyelerinden olduğu ENoLL‟ün (Avrupa YaĢam
Laboratuvarı Ağı) yaz okuluna yapılan gezidir.
 Ġngiltere Manchester‟da gerçekleĢtirilen yaz okuluna katılım ile dünya çapındaki diğer
yaĢam laboratuvarları ile geniĢ bir ağ oluĢturma ve dünyadaki diğer yaĢam
laboratuvarlar örneklerini inceleyerek “TepebaĢı Geleceğin YaĢam Laboratuvarı‟nın
iliĢkileri güçlendirilmiĢtir.
 Yaz okulu programı aĢağıdaki gibi gerçekleĢmiĢtir:
27 Ağustos 2013:
AraĢtırma Günü Horizon 2020 ve Akademik SunuĢlar
28 Ağustos 2013:
Atölye ÇalıĢmaları – LL Methodları
29 Ağustos 2013 :
Dünya Bankası – ENoLL ĠĢ Birliği
30 Ağustos 2013 :
Konferans Günü 7. Dalga Üyelerinin Kabul Töreni
131
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Horizon 2020 ve proje eĢleĢmeleri çalıĢmasına katılarak Belediyemizin ve YaĢam
Laboratuvarımızın sunumları gerçekleĢtirilerek tanıtım sağlanmıĢtır. Ziyaret süresince ENoLL
ve diğer yaĢam laboratuvarlarının yönetim kurulları ile temaslarda bulunulmuĢtur.
5- Anadolu Üniversitesi – HORIZON 2020 Tanıtım Toplantısı
7.Çerçeve Programı‟nın (7. ÇP) devamı olarak 1 Ocak 2014‟te baĢlayacak olan yeni
AraĢtırma ve Ġnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” ve Ġkili-Çok Taraflı
ĠĢbirliği fırsatları hakkında bilgi verilmesi ve AB AraĢtırma ve GeliĢtirme programları
kapsamındaki önemli fırsatları katılımcılara anlatmayı amaçlayan eğitim programına katılındı.
6- People Olympics - ESoCE Net 2016 yılı Olimpiyatlarla eĢ zamanlı olarak yürütülmesi
planlanan “People Olympics” projesinin sahibi Roberto Santoro ile görüĢülerek projeye katkı
sağlamak istediğimizi belirtir form Melih Bey‟in de bilgisi dâhilinde proje sahipleri ile
paylaĢılmıĢtır. Proje özetle, Ģehirde yaĢayan ve yaĢadığı Ģehri her yönü ile temsil eden 10.000
kiĢilik büyük bir takımın diğer ülke Ģehirleri ile çevrimiçi bir platformda “sağlıklı yaĢam”
üzerine yarıĢmasıdır.
7-Laurea University of Applied Sciences – Finlandiya ENoLL‟ün 4. Yaz Okulu
programında tanıĢtığım ENoLL eski sekreteri ve Laurea Üniversitesi‟nde yönetici olan Anna
Kivilehto ile ortak proje geliĢtirme üzerine yazıĢmalar yapılmıĢtır. KarĢılıklı olarak yaĢam
laboratuvarlarımız
ile
ilgili
dokümanlar
paylaĢılmıĢtır.
Yakın
zamanda
ziyaretler
gerçekleĢtirilerek yaĢam laboratuvarlarımızın ortak proje gerçekleĢtirilmesi üzerine çalıĢmalar
yapılmak istenmektedir.
8-Türkiye Belediyeler Birliği – Yerel Yönetimlerde Uluslararası ĠliĢkiler ve Diplomasi
Eğitimi Emekli Büyükelçi Murat Bilhan‟ın dünya siyasi tarihi, Türk dıĢ politikası, son dönem
diplomatik geliĢmeleri, protokol eğitimi gibi konularda verdiği eğitimdir.
TBB‟den de Bahar Özden‟in KardeĢ ġehir iliĢkilerini aktardığı, Avrupa Birliği
Bakanlığı‟ndan da katılan kiĢilerin Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili yaptığı sunumlarla son
bulmuĢtur.
132
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Sağlıklı ġehirler Koordinatörlüğü :
GÖREV TANIMI: Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler ağı ile iliĢki kurar ve iletiĢimi
sağlar. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile iliĢkileri yürütür ve birliğin çalıĢmalarına aktif
katılımı sağlar. TepebaĢı ilçe halkının, temiz, güvenli ve kaliteli bir çevreye, dengeli ve
sürdürülebilir bir ekosisteme, güçlü ve dayanıĢma içinde olan bir toplum yapısına ulaĢmak
için, kendi hayatını, sağlığı ve refahını etkileyen kararlara katılımını sağlar ve bu süreci
düzenler. ġehir profilinin hazırlar. Ġlçe profilinde tespit edilen sorunların giderilmesi ve
sağlıklı yaĢam stratejisini ve hedeflerini koyan “Sağlık GeliĢim Planı” nı hazırlar. Hazırlanan
profil ve geliĢim planı doğrultusunda Ģehirdeki kurum/kuruluĢ, sivil toplum örgütü, odalar,
sendikalar, üniversiteler ve yerel yönetimlerin katılımıyla çalıĢma gruplarının oluĢmasını ve
çalıĢmalarını koordine eder. ÇeĢitli etkileĢim ve iletiĢim ağları kullanarak ilçe halkının var
olan tüm bilgi deneyim ve kaynaklara ulaĢmasını sağlar. Tarihi, kültürel, biyolojik geçmiĢe ve
mirasa sahip çıkacak bilgi ve becerilerin geliĢtirilmesini sağlayacak yapılar oluĢturur. Yerellik
ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaĢma kültürünü geliĢtirir. Kent
yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına
katkıda bulunur. TepebaĢı Ġlçesinde üretilen toplumsal kaynakların etkili, verimli ve eĢit
biçimde kullanımına katkıda bulunur. Sürdürülebilir bir kalkınma anlayıĢına dayalı ilçenin
sağlık bilincini ve yaĢam kalitesini geliĢtiren çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici
programları destekler. Sivil toplumun geliĢmesine ve kurumsallaĢmasına katkıda bulunur.
Çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin ve yaĢlıların toplumsal yaĢamdaki etkilerini
artırmak ve yerel karar mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlar. Yapılan çalıĢmalar,
araĢtırmalar veri toplama; toplantılar; kurum ziyaretleri ve etkinlikler olmak üzere dört baĢlık
altında toplanmıĢ ve aylara göre hazırlanmıĢtır.
ARAġTIRMALAR: Eğitim baĢlığı altında öncellikle TepebaĢı Bölgesi olmak üzere
EskiĢehir geneli için okuryazar oranı; okullaĢma oranı; öğretmen, öğrenci ve derslik sayısı;
EskiĢehir genelinde yapılan eğitim çalıĢmaları konularında veriler araĢtırılmıĢ ve Sağlıklı
Kent Profiline konmuĢtur. Sosyo-Ekonomi baĢlığı altında Sanayi-Ticaret; ĠĢ Gücü; Tarım ve
Hayvancılık; UlaĢım; Güvenlik Kültür ve Sanat baĢlıkları tek tek incelenmiĢ ve her baĢlığa ait
veriler toplanmıĢ, Sağlıklı Kent Profiline konmuĢtur. Turizm konusunda veriler toplanmıĢ ve
yapılan çalıĢmalar incelenmiĢtir. YaĢlılık konusu üzerine literatür taraması yapılmıĢ ve
yaĢlılar için yapılan projeler-çalıĢmalar araĢtırılmıĢtır. Dünya Ġklim Günü için küresel ısınma
nedir; nasıl önlenir; insan etkileri nelerdir gibi sorulara yönelik araĢtırmalar yapılmıĢtır.
Türkiye Belediyeler Birliği, Belediye Akademisi: „Proje Hazırlama ve BaĢvuru Süreci
Eğitimi‟ne katılım sağlanmıĢtır. Dünya Bankası ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın ortak
düzenlediği „Kadınların Ekonomik Fırsatlara EriĢiminin Arttırılması Projesi‟ tanıtım
toplantısına katılım sağlanmıĢtır Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı için literatür taraması
yapılmıĢtır.
133
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TOPLANTILAR: Yapılan araĢtırmalar, Sağlıklı Kent Hareketi Yürütme Kurulu ile
paylaĢılmıĢ ve her bir baĢlık için TepebaĢı Bölgesi‟nin ve EskiĢehir‟in sorun ve ihtiyaçları
tespit edilmiĢtir. Belirlenen sorun ve ihtiyaçlar eylem planında yer almıĢ ve çözüm önerileri
Sağlık GeliĢim planında yer almıĢtır. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği‟nin, yerel yönetimlerde
sağlıklı kent bilincini yaygınlaĢtırmak, sağlıklı Ģehir projeleri üretmeye teĢvik etmek ve yol
göstermek amacıyla Bursa‟da düzenlediği toplantıya TepebaĢı Belediyesi‟ni temsilen bir
meclis üyesi ve koordinatör katılmıĢtır. Türkiye Anna Lindh Vakfı EskiĢehir Koordinatörü
Prof. Dr. Necdet Sağlam ile EskiĢehir‟de düzenlenecek „Türkiye Gençlik BuluĢması‟ için
hazırlık çalıĢmaları yapılmıĢ ve „Çevre, Kültür ve Sosyal Sorumluluk‟ konuları buluĢma
gündemi olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢma grupları tanıĢma toplantısı yapılmıĢ ve hazırlanan
Sağlıklı Kent Profili ve Sağlık GeliĢim Planı grupla paylaĢılmıĢtır. Eğitim, Çevre, Sağlık ve
Sosyo-Ekonomi baĢlıkları altında kiĢiler uzmanlık alanlarına göre çalıĢma gruplarını
oluĢturmuĢtur. Çevre ÇalıĢma Grubu ile Dünya Ġklim Günü konusunda toplantılar
düzenlenmiĢ ve farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik yapılmasına karar verilmiĢtir. Sağlık
çalıĢma Grubu ile Sağlıklı YaĢlanma; YaĢlılık döneminde yaĢanan sorunlar; YaĢlı
yakınlarının yaĢadığı sorunlar gibi konular gündeme gelmiĢ ve Sağlıklı YaĢlanma konusunda
farkındalık yaratmak amacıyla bülten çıkarılmasına karar verilmiĢtir. Muğla Belediyesi ev
sahipliğinde, „Yerel yönetimler çok sektörlü yaklaĢım ve katılımcılık‟ konusunda Türkiye
Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına bir meclis üyesi ve sağlıklı kent proje ofisi TepebaĢı
Belediyesi‟ni temsilen katılmıĢtır.
Anna Lindh Vakfı‟nın 2013 Marsilya/Fransa
buluĢmasında TepebaĢı Belediyesi‟nin çalıĢmalarını anlatan bir stant açılmıĢtır ve buluĢmada
„Kadın, gençlik ve yerel Yönetimlerde Katılımcılık‟ konulu oturumlara dinleyici olarak
katılım sağlanmıĢtır. Sağlık ÇalıĢma Grubu ile Sağlıklı YaĢlanma konusunda çıkacak ilk
bültenin konusu ve içeriği hazırlanmıĢ ve planlanmıĢtır. Sağlık ÇalıĢma grubunun ilk etkinliği
olarak YaĢlılar için yapılacak pikniğin hazırlığı üzerine toplantı yapılmıĢtır. Çevre ÇalıĢma
Grubu ile Dünya Ġklim Gününde farkındalık yaratmak amacıyla bir haftalık bir program
tasarlanmıĢ. Pazarlarda dağıtılacak bez çantaların ve magnetlerin hazırlanması için planlama
yapılmıĢtır. 19 Mayıs Gençlik Merkezi‟nde „Suç iĢlemiĢ ya da suça bulaĢmıĢ çocuklar‟ için
var olan durumu analiz edebilmek ve neler yapılabileceği konusunda toplantı yapılmıĢtır.
Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile toplantı yapıldı. Toplantıda Sağlıklı Kent Proje
Ofisi, 6 ay için hazırladığı faaliyet raporunu Sağlı Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri
paylaĢtı. Dönem boyu yapılan çalıĢmalar, yürütme kurulunun duruĢu ve çalıĢma grupları
134
2013 YILI FAALİYET RAPORU
değerlendirildi. Yaz mevsimi nedeniyle eylül ayından itibaren toplantıların yapılmasına ve
yürütme kurulunun çalıĢma gruplarına insan kaynağı konusunda destek vereceği belirtilmiĢtir.
TepebaĢı Belediye BaĢkanı Dt. Ahmet Ataç, Haziran 2013‟te Brüksel‟de Sürdürülebilir Çevre
Politikalarına destek vermek amacıyla „BaĢkanlar SözleĢmesini‟ (Convenant of Mayors)
imzalamıĢtır. TepebaĢı Belediyesi, bu imza ile TepebaĢı Bölgesi‟nde karbon salınımını
azaltmayı taahhüt eder. Konuyu anlamak ve yapılacak çalıĢmaları planlamak amacıyla
Encümen toplantı salonunda Prof. Dr. Cengiz Türe moderatörlüğünde toplantı yapılmıĢtır.
Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile toplantı yapıldı. Toplantıda, tasarımı
tamamlanmıĢ olup baskıya gönderilen EskiĢehir Sağlıklı Kent Profili ve Sağlıklı Kent GeliĢim
Planı için tanıtım organize edilmesi önerisi konuĢulmuĢtur. Yürütme Kurulu‟nun her ay
düzenli olarak toplanmasının gerekliliği tartıĢılmıĢtır. Bu hususta tarihler üyelerin iĢ
yoğunluklarına göre esnek olmak üzere; ayda iki defa, tercihen perĢembe günleri
toplanılmasına karar verilmiĢtir. Gelecek dönem için çalıĢma grupları üyeliklerinin
güncellenmesine karar verilmiĢtir. Yürütme ve çalıĢma grupları arasındaki muhtemel
kopuklukların önlenebilmesi için yürütme kurulu üyelerinin çeĢitli çalıĢma gruplarına üye
olmalarına karar verilmiĢtir. Buna ek olarak çalıĢma grupları için yeni üye önerileri
istenmiĢtir.
Yürütme kurulu üyeleri 9 – 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleĢtirilecek 7.
Uluslararası EskiĢehir PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu açılıĢına davet edilmiĢtir. DSÖ‟nün
(Dünya Sağlık Örgütü), her yıl düzenlediği „Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı Yıllık ĠĢ ve Teknik
Konferansı‟ bu yıl Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‟nin ev sahipliğinde gerçekleĢmiĢtir. TepebaĢı
Belediyesi, konferansta „YaĢam Köyü‟ uygulamasını sunmuĢtur. Türkiye Sağlıklı Kentler
Birliği‟nin her yıl düzenlediği ulusal toplantının 2013 yılı içeriği “Kentsel YaĢamda DeğiĢim
ve Yeni Eğilimler” olarak belirlenmiĢ ve Ġzmir KarĢıyaka Belediyesi ev sahipliğinde
gerçekleĢmiĢtir. TepebaĢı Belediyesi, konferansta stant açarak Sağlıklı Kent Profili ve
GeliĢim Planı kitabını ve belediyenin diğer çalıĢmalarını tanıtmıĢtır.
Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile düzenlenen toplantıda yapılması
planlanan EskiĢehir Sağlıklı Kent Profili Tanıtım Kokteyli hakkında fikir alıĢveriĢinde
bulunulmuĢtur. Kokteyl için çağırılması düĢünülen kurum ve kuruluĢlar ve kokteyl tarihi
hakkında yürütme kurulu üyelerinin fikri alınmıĢtır. Toplantının ardından TepebaĢı Belediye
Meclisi‟nde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Ulusal Toplantısı ve TepebaĢı Belediyesi Sağlıklı
Kent Hareketi‟nin çalıĢmaları hakkında bir sunum yapılmıĢtır. EskiĢehir Valiliği‟nin
düzenlediği „Kadınlar için Mesleki Eğitim Projesi‟ toplantısına TepebaĢı Belediyesi Kadın
135
2013 YILI FAALİYET RAPORU
ÇalıĢmalarını anlatan sunumla katılım sağlanmıĢtır. Uluslararası Türk Dünyası Çevre
Sorunları Sempozyumu‟na katılım sağlanmıĢtır.
EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi, „BeĢte Bir Kampanyası‟ imza törenine TepebaĢı
Belediyesi‟ni temsilen katılım sağlanmıĢtır. Kampanya, „Çocukların Cinsel Ġstismarı ve
Sömürüsü ile Mücadele‟ konusunu içermektedir. Anadolu Üniversitesi‟nden Prof. Dr. Cengiz
Türe ve Dr. Ethem Torunoğlu ile „Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı‟ için toplantı yapılmıĢtır.
Ulusal Kalkınma Ajansı BEBKA‟nın 2014 Proje Çağrı toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
TMMOB 9. Enerji Sempozyumu‟na katılım sağlanmıĢtır.
KURUM ZĠYARETLERĠ
EskiĢehir Sanayi Odası Genel Sekreteri Emre Heper ziyaret edilmiĢ, EskiĢehir ve
Sanayi-Ticaret, ĠĢgücü üzerine toplantı yapılmıĢtır. TepebaĢı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Strateji GeliĢtirme ve Ġstatistik Birimi‟nden Uzman Gökhan Semerci ziyaret edilmiĢ ve Eğitim
baĢlığı konusunda toplantı yapılmıĢtır. Anadolu Üniversitesi‟nde Prof. Dr. Necdet Sağlam
Anna Lindh Vakfı ile ortak yapılacak çalıĢmalar için ziyaret edilmiĢtir. Ġl Emniyet Müdürlüğü
Yabancılar ġubesi, TepebaĢı Bölgesi‟nde yaĢayan sığınmacılar/ mülteciler konusunda bilgi
almak sorunları tespit edebilmek için ziyaret edilmiĢtir. TepebaĢı Sosyal Hizmet Merkezi
Müdürlüğü‟nde Eğitim Birimi Sorumlusu ile görüĢülmüĢtür. TepebaĢı Sosyal Hizmet
Merkezi‟nden gelen öneriler değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda TepebaĢı Belediyesi belde
evlerinde, „Aile Eğitim Programı‟ ve „Kadının Ġnsan Hakları Eğitim Programı‟nın‟
gerçekleĢmesine karar verilmiĢtir. Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi‟nde Prof. Dr.
Sevin Aksoylu ve Doç. Dr. Osman TUTAL engelliler için yapılacak çalıĢmalar konusunda
bilgi paylaĢımında bulunmak ve öneriler amacıyla ziyaret edilmiĢtir. TepebaĢı Kaymakamlığı,
TepebaĢı Bölgesi‟nde yaĢayan sığınmacılar/ mülteciler konusunda bilgi almak sorunları tespit
edebilmek için ziyaret edilmiĢtir Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü‟nden Prof. Dr. Hülya Sivas, Çevre ÇalıĢma Grubu tanıtımı ve katılımın sağlanması
için ziyaret edilmiĢtir. „BaĢkanlar SözleĢmesi‟nin‟ Ģartlarından olan Sürdürülebilir Enerji
Eylem Planı‟nın hazırlanabilmesi ve tartıĢmaların sağlıklı yürütülmesi kapsamında
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Çevre Koruma ve GeliĢtirme Derneği ve Sanayi Odası ziyaret
edilmiĢ, konuyla ilgili veriler istenmiĢtir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği‟nin hizmet binası
açılıĢına ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesiyle birlikte hazırlanan Türkiye Kent Sağlık
136
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Göstergeleri Kitabı‟nın tanıtım toplantısına katılım sağlanmıĢtır. Türkiye Kent Sağlık
Göstergeleri Kitabı‟nın tanıtım toplantısına katılım sağlanmıĢtır.
ETKĠNLĠKLER: „Çocuk Hakları ve Çocuk Ġstismarı‟ konusunda TepebaĢı Belediyesi DıĢ
ĠliĢkiler Müdürlüğü‟ne bağlı birimlerde çocuklarla çalıĢan personel için hizmet içi eğitimin
koordinasyonu sağlanmıĢtır. Eğitim, Avukat Yusuf Geren ve PDR Uzmanı Yasemin ġafak
tarafından verilmiĢtir. Esentepe Çocuk Merkezi‟nde çocuk kütüphanesi oluĢturulmuĢ ve
açılıĢında Çocuk GeliĢim Uzmanı AyĢe Turla, „Çocuk ve Kitap: Çocuklarımıza Nasıl Kitap
Seçmeliyiz?‟ konulu ailelere yönelik eğitim vermiĢtir. ÇalıĢma Grupları ile TepebaĢı
Belediyesi çalıĢmalarını yerinde görmek amacıyla 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi,
19 Mayıs Gençlik Merkezi, Özdilek Sanat Merkezi, ġirintepe Çocuk Ağız ve DiĢ Sağlığı
Merkezi, YaĢam Köyü: Alzheimer Merkezi ziyaret edilmiĢ ve birimlerden yapılan
çalıĢmalarla ilgili bilgi alınmıĢtır.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Kent Konseyi
Kadın Meclisi‟yle birlikte, Sarar fabrikasına kadın haklarıyla ilgili atölye çalıĢması
yapılmıĢtır. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi‟nde „Çocuk ve Yaratıcılık‟ konusunda
çocuklarla çalıĢan eğitimciler için Çocuk GeliĢim Uzmanı tarafından hizmet içi eğitim
verilmiĢ ve aileler için „Çocuk ve Kitap: Çocuklarımıza Nasıl Kitap Seçmeliyiz?‟ konulu
seminer düzenlenmiĢtir. TepebaĢı Belediyesi ve Anna Lindh Vakfı EskiĢehir Koordinatörlüğü
ortak çalıĢması ile Ġnönü Planör kampında Uluslar arası gençlik buluĢması düzenlenmiĢtir.
BuluĢma kapsamında gençler, „Çevre, Sosyal Sorumluluk ve Kültür‟ baĢlıkları altında atölye
çalıĢmaları yapmıĢ ve projelerini TepebaĢı Belediyesi Meclis salonunda sunmuĢlardır. BaĢkan
Yardımcısı Sn. Melih SavaĢ tarafından katılım belgeleri verilmiĢtir. Dünya Ġklim Günü (5
Mayıs) kapsamında TepebaĢı Bölgesi‟nde yer alan Pazartesi, Salı ve PerĢembe Halk
Pazarlarında stant açılmıĢtır. Stantlarda Küresel ısınma anlatılırken, bez çantalar ve üzerinde
küresel ısınmayı engellemek için alınacak önlemlerin yer aldığı magnetler dağıtılmıĢtır.
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü, TEBEV ve Sağlık ÇalıĢma Grubu ile ortak TepebaĢı Belediyesi
ġantiye Bahçesinde, yaĢlılar için piknik düzenlenmiĢtir. Bana Olmaz Deme' baĢlıklı Meme
Kanseri konusunda EskiĢehir Aktif ĠĢ Kadınları Derneği ile ortak TepebaĢı Belediyesi
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde konferans yapılmıĢtır. Fevzi Çakmak Mahallesi ve Gazi
PaĢa Mahallesi‟ndeki, „Suç iĢlemiĢ ya da suça bulaĢmıĢ Çocukların‟ aileleri ziyaret edildi ve
konuyla ilgili görüĢülmüĢtür. Sağlıklı Kent Proje Ofisi, 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi
Roman Orkestrası için piknik düzenlemiĢtir.
Anadolu Çağrı Merkezi, çocuklar için toplanan kitaplara destek olmak amacıyla
Sağlıklı Kent Proje Ofisi‟ni ziyaret ederek 3 koli kitabı teslim etmiĢlerdir. Bu kitaplar 19
137
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Mayıs Gençlik Merkezi‟nce belirlenen yerlere ihtiyaca göre verilmiĢtir TepebaĢı Gönüllüleri
ve Ġzmir Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine TepebaĢı Belediyesi‟nin çalıĢmalarını
anlatan teknik bir gezi düzenlenmiĢtir. Gezi‟de 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Özdilek Sanat ve
Kültür Merkezi, ġirintepe Çocuk Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, YaĢam Köyü ve Doğal YaĢam
Merkezi ziyaret edilmiĢtir. TepebaĢı Gönüllüleri‟nin „Kırım Dansları‟ provasına davetleri
üzerine Kırım Derneği‟nde katılım sağlanmıĢtır. EskiĢehir‟deki tüm kurum/kuruluĢ, STK,
üniversiteler ve özel sektörün de katıldığı „EskiĢehir Sağlıklı Kent Profili ve Sağlıklı Kent
GeliĢim Planı‟ kitabının tanıtım kokteyli Özdilek Sanat ve Kültür Merkezi‟nde
gerçekleĢmiĢtir.
1.6 EMLAK ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.6.1 Mahalle bazında yeĢil alanların belirlenmesi, yeĢil alana ihtiyacı olan alanların
yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun
analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi,
gerekli alanlarda kamulaĢtırma yapılması.
P.H.1.6.1.F.1 Bölgemize yeĢil alan ve bölge halkının spor yapabileceği alanlarda 6.000,00 m2
YeĢil Alan KamulaĢtırma iĢi hedeflenmiĢ olup, 2013 yılı içerisinde toplam 8.318,38 m2 YeĢil
Alan KamulaĢtırma iĢi gerçekleĢtirilmiĢtir.
P.H.1.7.1 Bölgemizde imar planına dayalı yeni taĢıt yolları açılması ve var olan taĢıt
yollarının iyileĢtirilmesi.
P.H.1.7.1.F.1 Bölgemizde imar planına dayalı yeni taĢıt yollarının açılması ile ilgili 1.000,00
m2 Yol KamulaĢtırma iĢi hedeflenmiĢ olup, 2013 yılı içerisinde toplam 3.705,22 m2 Yol
KamulaĢtırma iĢi gerçekleĢtirilmiĢtir.
2-Faaliyetler
Müdürlüğümüz Emlak servisince;
2013 yılında da Belediyemiz taĢınmazları ile ilgili çalıĢmalar, gerek kayıt-arĢivleme
gerekse yerinde tespitler yapılarak devam etmiĢtir.
Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda kaydı olan tüm taĢınmazların; 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği çıkarılan “Kamu Ġdarelerine Ait TaĢınmazların
138
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Kaydına ĠliĢkin Yönetmelik “ hükümlerine göre tüm kayıt, dosyalama, arĢivleme iĢlemleri
tamamlanmıĢtır.
Yine tapuda kaydı olan tüm taĢınmazların, fotoğrafları da çekilerek taĢınmaz tespit
tutanakları ile tespitin yapıldığı tarih itibarıyla, fuzuli iĢgal olup olmadığı hususunda
incelemeler yapılmıĢtır.
Yapılan çalıĢmalar sonucu üzerinde fuzuli iĢgal olduğu tespit edilen 341.458,23 m2‟lik
alanla ilgili olarak 256 adet taĢınmaz için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15‟nci ve 2886
Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 75‟nci maddeleri hükümleri gereği, 1.306.205.95-TL‟lik
ecrimisil tarhiyatı yapılmıĢ, tarh-tebliğ-tahakkuk iĢlemleri tamamlanan dosyalardan 2013 yılı
içinde vadesinde ve itirazsız ödemelerden kaynaklı indirim miktarı düĢüldükten sonra
388.533,18-TL‟lik gelir sağlanmıĢtır. Henüz vadesi gelmemiĢ ve vadesi geçtiği halde henüz
ödenmemiĢ ecrimisiller tahakkuk, tahsilât ve takip iĢlemlerinin sağlanması için Mali
Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiĢtir.
5393 Sayılı Kanunun 15/h-75/c maddelerinde belirtildiği üzere; Belediyemiz
mülkiyetlerindeki taĢınmazlardan kurum ve derneklerin talebi doğrultusunda AĢağısöğütönü
Toki Konutları 10137 ada 8 parsel de bulunan 6 adet dubleks mesken Görsem Görme
Engelliler DayanıĢma Derneğine, YeĢiltepe 7068 ada 9 parselde bulunan arsanın TepebaĢı
Ġlçesi Müftülüğüne camii bahçesi, Çukurhisar mevkii Hisar mahallesi. 11379 ada, 75 parselde
bulunan arsanın Eski Genel Müdürlüğüne su deposu, Kızılinler 128 ada 1 parselde taĢınmazın
Kızılinler Tarım Kredi Kooperatifine tarım hizmetleri için, ġeker Mahallesindeki Zekeriya
Canıgüroğlu Parkı içinde 150,00 m2 lik alanın Kırım Türkleri YardımlaĢma ve Spor Kulübü
Derneğine, Çamlıca Mahallesi Hayrettin Karaca parkı içinde kafeterya kısmının Türkiye Harp
Malülü Gaziler ġehit Dul ve Yetimleri Derneğine kullanılmak üzere tahsisleri yapılmıĢtır.
Yine mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait olan Ertuğrulgazi mahallesi 2171 ada 447-448
parselde bulunan 12.394,00 m2‟lik alanın Behiç Bey Spor Kompleksi olarak kullanılmak
üzere geçici tahsisli olan sahanın 2013 yılı içinde kesin tahsis iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Belediyemiz sorumluluğunda olup da tapuda kaydı olmayan(park, rekreasyon alanı,
çocuk bahçesi, çocuk oyun alanı, otopark vs.) taĢınmazlarında; ilgili yönetmelik hükümleri
gereği kayıt ve kontrol altına alınması iĢlemlerine baĢlanılmıĢ olup; 2014 yılında da tapuda
kaydı olmayan taĢınmazlarla ilgili kayıt-dosyalama ve yerinde tespit iĢlemlerine devam
edilmektedir.
Ayrıca gerek tapuda kayıtlı olmayan taĢınmazlar üzerinde tespit edilecek fuzuli
iĢgallerle ilgili iĢlemlere devam edilecek olup daha önce tespitleri yapılan ve tapuda kaydı
bulunan taĢınmazların tekrar yerinde kontrol iĢlemlerine devam edilecektir.
2013 YILINDA;
256 adet Ecrimisil dosyasında toplam 341.458,11 m2‟lik fuzuli iĢgal sonucunda,
toplam 1.306.205,95-TL Ecrimisil tarhiyatı gerçekleĢtirilmiĢ olup, yasa gereği peĢin ve
itirazsız ödeme indirimi gerçekleĢtirilerek tahsil edilen Ecrimisil bedeli 388.533,18 TL dir.
139
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2013 YILI ECRĠMĠSĠL ĠġLEM DOSYALARI
MAHALLESĠ
ALINCA
AVLAMIŞ
BAHÇELİEVLER
BATIKENT
ÇAMLICA
ÇUKURHİSAR YENİ
EMİRCEOĞLU
ERTUĞRULGAZİ
ESENTEPE
ESKİBAĞLAR
FEVZİÇAKMAK
GÖKDERE
GÜLLÜK
HACIALİBEY
HİSAR
HOŞNUDİYE
IŞIKLAR
İHSANİYE
KARAGÖZLER
KOZKAYI
M.KEMALPAŞA
MUTTALİP
ÖMERAĞA
SATILMIŞ
ŞARHÖYÜK
ŞEKER
ŞİRİNTEPE
TEPEBAŞI
TUNALI
ULUÖNDER
YENİBAĞLAR
YEŞİLTEPE
YUKARISÖĞÜTÖNÜ
ZİNCİRLİKUYU
TOPLAM
ĠġLEM
DOSYA
ADEDĠ
1
1
1
3
2
1
1
2
12
3
2
11
4
1
4
10
3
1
2
7
1
60
3
3
8
2
10
8
10
3
4
8
3
61
256
TESPĠT
EDĠLEN
FUZULĠ
ĠġGAL
ALANI
(M²)
40.114,00
15.500,00
150,00
187,40
2.747,40
345,84
53,00
303,00
840,00
6.252,32
150,00
22.654,00
185,00
69,50
8.762,99
3.352,64
3.303,78
166,50
655,00
25.992,39
45,00
103.280,10
210,00
10.005,08
2.011,00
1.038,00
1.066,00
1.663,50
906,95
200,00
280,00
1.601,00
894,48
86.472,24
341.458,11
ECRĠMĠSĠL
PEġĠN
TAHSĠL
TAHRĠYAT ÖDEME
EDĠLEN
BEDELĠ
ĠNDĠRĠMĠ ECRĠMĠSĠL
(TL)
(TL)
BEDELĠ
(TL)
6.204,51
122,14
1.845,00
4.055,00
783,50
127,50
231,00
5.657,34
21.978,66
236.327,29
3.326,20
8.812,72
20.478,86
1.814,00
166.318,48
162.070,00
229.701,08
3.857,86
4.022,00
23.318,01
1.063,20
71.839,81
6.656,61
4.903,00
14.156,58
7.580,81
40.416,18
74.658,78
48.871,45
2.892,00
4.486,57
14.224,09
6.959,50
106.446,22
1.306.205,95
1.419,00
168,00
123,14
1.845,00
2.205,33
312,00
3.687,00
6.846,08
2.473,00
4.807,19
58.211,46
55.184,00
130.163,49
102.484,44
1.407,70
7.847,00
2.614,30
14.573,36
10.566,00
1.175,00
433,00
369,00
24.126,00
2.623,34
3.186,95
641,18
3.957,50
23.646,00
6.128,00
8.558,80
43.913,29
11.381,17
517,00
1.759,00
2.435,82
9.341,00
190.724,48
959,88
3.266,64
2.626,65
21.274,95
388.533,18
140
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2012-2013 YILLARI ECRĠMĠġĠL ĠġLEM DOSYALARININ KARġILAġTIRMA TABLOSU
2012
ECRĠMĠSĠL DOSYA ADEDĠ
FUZULĠ ĠġGAL ALANI
TARHĠYATI GERÇEKLEġTĠRĠLEN ECRĠMĠSĠL BEDELĠ
UYGULANAN PEġĠN ÖDEME ĠNDĠRĠMĠ
TAHSĠL EDĠLEN ECRĠMĠSĠL BEDELĠ
11
8.221,29
194.747,37
68.161,58
126.586,98
2013
256
341.278,23
1.306.205,95
190.724,48
388.533,18
KĠRALAMA SERVĠSĠ
Mülkiyeti Belediyemize ait taĢınmazlarla ilgili olarak 2013 yılı içinde 2886 Sayılı
Kanunun 45 ve 51/g maddelerine göre, 162 adet ihale iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ olup bunun 128
adedi kanunun 45 nci maddesi gereği açık teklif usulü, 34 adedi kanunun 51 /g maddesi
gereği pazarlık usulü ile yapılmıĢtır. 2013 yılı içinde 63 adet taĢınmazla ilgili kiralama iĢlemi
yapılmıĢtır.
Müdürlüğümüzün Emlak Servisince; taĢınmazın yerinde yapılan tespitler sonucu
fuzuli iĢgal edilen taĢınmazlarla ilgili olarak 5393 sayılı Kanunun 15 ve 2886 Sayılı kanunun
75 nci maddesi gereği iĢlemler yapılmıĢ, ayrıca söz konusu taĢınmazları kullanmaya devam
etmek isteyenlerinde anılan taĢınmazları kiralamaları sağlanmıĢtır.
2013 YILINDA KĠRAYA VERĠLEN TAġINMAZLARIN DAĞILIM TABLOSU
NĠTELĠĞĠ
1 YIL
SÜRESĠ
2 YIL
2,5
3 YIL
YIL
5 YIL
KĠRALAN
TAġINMAZLAR
(ADET)
2013 KĠRA
BEDELĠ
(TL)
ĠġYERĠ
ATM YERĠ
6
5
1
0
0
0
4
2
0
0
11
7
338.340,00
124.800,00
RESTORAN
KAFETERYA
ÇAY BAHÇESĠ
BÜFE
HALI SAHA
OTOPARK
KONUT
ARSA
TARLA
TOPLAM
1
0
1
1
1
4
1
3
0
23
0
1
0
0
0
0
0
1
11
14
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
1
0
0
0
0
0
3
0
0
10
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
1
1
1
4
4
4
26
63
63.240,00
47.000,00
9.840,00
6.000,00
27.000,00
90.800,00
16.800,00
7.930,00
36.345,00
768.095,00
141
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2012-2013 YILLARI KĠRA ĠġLEMLERĠ KARġILAġTIRMA TABLOSU
2012
2013
KĠRAYA VERĠLEN TOPLAM
TAġINMAZ
104
125
KĠRAYA VERĠLEN TOPLAM
TAġINMAZLARIN KĠRA
BEDELĠ
1.650.935,00
1.808.063,00
SATIġ VE KAMULAġTIRMA SERVĠSĠ
ĠġLEM
ĠġLEM ALANI
(M²)
DOSYA (ADET)
SATIġ ĠġLEMLERĠ
DEVĠR ĠġLEMLERĠ
TOPLAM
ELDE EDĠLEN GELĠR
(TL)
127
8.467,45
3.339.385,5
7
18.564,74
611.218,9
134
27.032,19
3.950.604,4
Müdürlüğümüz satıĢ servisinde, toplam 27 mahallede, 127 satıĢ iĢlem dosyasında,
8.467,45 m2‟lik Hisse – Parsel satıĢ iĢlemleri sonucunda 3.339.385,50-TL gelir elde
edilmiĢtir.
KAMULAġTIRMA SERVĠSĠ
Müdürlüğümüz KamulaĢtırma servisi, 2942/4650 sayılı KamulaĢtırma kanununun
ilgili maddeleri ve Belediyemiz yatırım programı dâhilinde;
2013 yılında, toplam 12 mahallede, 39 kamulaĢtırma dosyasında, 12.023,60 m2‟lik
alan 2.347.280,91-TL bütçe ile kamulaĢtırılmıĢtır.
142
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Yapılan kamulaĢtırma iĢlemlerinde; 7 mahallede, 26 iĢlem dosyasında, 8.318,38
m2‟lik yeĢil alan, 1.975.132,91-TL bütçe, 10 mahallede, 13 iĢlem dosyasında, 3.705,22
m2‟lik yol kamulaĢtırma iĢlem dosyası 372.148,00-TL bütçe ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġlçemiz Bahçelievler Mahallesi, Prof. Dr. Orhan Oğuz Caddesi ile ġimĢek sokak
arasında kalan, çevreyolu kenarı yeĢil bant kamulaĢtırma iĢlemleri, 1.666,93m2‟lik alan,
718.725,91-TL bütçe ile gerçekleĢtirilmiĢ olup, yalnızca 170,00m2‟lik bir tek parselin Bedel
tespiti ve tescil davası devam etmektedir.
Bu dönem içerisinde, Fevziçakmak Mahallesi Çiftehan Sokak‟ta 3 adet, Zafer Mahallesi
Dumuçay Sokak‟ta 1 adet ve Zincirlikuyu Mahallesi Ġkizkavak Caddesinde 1 adet olmak
üzere, toplam 5 adet yolda kalan bina kamulaĢtırma iĢlemi 62.350,00-TL bütçe ile
tamamlanarak, yolda kalan binaların yıkımı hususunda Fen ĠĢleri müdürlüğüne bilgi
verilmiĢtir.
01.01.2013-31.12.2013 TARĠHLERĠ ARASINDA TOPLAM KAMULAġTIRMA ĠġLEMLERĠNĠN
DAĞILIM TABLOSU
KAMULAġTIRMA ĠġĠ
ALAN (M²)
DOSYA (ADET)
BEDEL(TL)
YEġĠL ALAN
KAMULAġTIRMA ĠġĠ
26
8.318,38
1.975.132,91
YOL
KAMULAġTIRMA ĠġĠ
13
3.705,22
372.148,00
TOPLAM
39
12.023,60
2.347.280,91
ĠMAR AFFI SERVĠSĠNDEKĠ
ÇALIġMALAR
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan 2981/3290 sayılı yasa ile
değiĢik Ġmar Affı Yasasının 10/c maddesi uygulaması neticesinde elimizde dağıtımı yapılan
tapuların sahiplerine teslimi aĢamasında Belediyemizden alacaklı olan parsel sahiplerinden 4
mahallede 9 mükellefe ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gerekli yazıları
yazılmıĢtır. Ayrıca 13 mahalle 40 adet tapusunu alan ve borcunu ödeyen mükellefin
tapusunda bulunan borç ipoteğinin kaldırılması iĢlemleri için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü‟ne
yazıĢmaları yapılmıĢtır. GeçmiĢ yıllarda yapılan imar uygulaması Ģuyulandırma cetvelleri
taranarak 5124 adet evrak, yine 1994 yılında belediyemize bağlanan mahalle olan köylerin
muhtar defterleri ve makbuz koçanları 5937 adet evrak, geçmiĢ yıllardaki encümen kararları
143
2013 YILI FAALİYET RAPORU
52 adet evrak taranarak dijital ortama aktarılmıĢtır. 2013 yılı vatandaĢın belediyeye ödediği
2981/3290 sayılı Ġmar Affı Kanununun 10/c madde uygulaması tapu harcı miktarı 5,346.47
TL, 2013 yılı vatandaĢın belediyeye yapmıĢ olduğu Ġmar Affı Fon Hesabı ödeme miktarı
68,794,30TL, 2013 yılı belediyenin vatandaĢa yapmıĢ olduğu Ġmar Affı Fon Hesabı ödeme
miktarı 299,498.88TL dir.
Yukarıda belirtilen iĢlemlerle 2013 yılı içinde 40 mükellef 2981/3290 sayılı yasasının
10/c uygulamasından dolayı çıkan müstakil tapuları teslim edilmiĢtir.
2010 yılı içinde 634 sayılı kat mülkiyeti yasasında yapılan değiĢiklik nedeniyle
ruhsatlı binaların kat mülkiyetine geçiĢ yapması mecburiyetinden dolayı Ġmar Affından
ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi olan 15 adet mükellefin talepleri neticesinde belge
suretleri onaylanarak verilmiĢtir.
Servisimiz iĢlemlerinin daha etkin hızlı ve düzenli yürütülebilmesi için çalıĢmalarımız
devam etmektedir.
EVRAK KAYIT VE ARġĠV SERVĠSĠ 2013 YILI ĠġLEMLERĠ
Belediye Meclisimizin 03.Ocak.2013 tarih ve 07 sayılı kararında;
3194 Sayılı Ġmar Kanununun 17. Maddesine istinaden; 2013 yılı içerisinde satıĢı
yapılacak olan Ticaret taramalı yapı adalarında 25,00m2 ve 25,00m2 altı, Konut alanlarında
50,00m2 ve 50,00m2 altındaki Belediyemiz adına kayıtlı Ģüyulu parseller ile müstakil inĢaat
yapmaya müsait imar parsellerindeki Belediye hisselerinin, parselin diğer hissedarlarına
2942/4650 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun hükümlerine göre bedel takdiri suretiyle Belediye
Encümeni kararıyla satılabilmesi konusunda; BaĢkanlığa yetki verilmiĢ olup, bu çerçevede
Hisse – Parsel satıĢ iĢlemlerinde artıĢ olmasına rağmen Meclis satıĢ dosyaları ve hazırlanan
Ġmar Komisyon raporları sayılarında düĢüĢ olmuĢtur.
EVRAK KAYIT VE ARġĠV SĠSTEMĠ
ALINAN MECLĠS KARARI
30
HAZIRLANAN ĠMAR KOMĠSYON RAPORU
32
ALINAN ENCÜMEN KARARI
418
DÜZENLENEN KIYMET TAKDĠR RAPORU
167
DÜZENLENEN SATINALMA EVRAĞI
26
GELEN EVRAK
1.243
GĠDEN EVRAK
2.384
TOPLAM
4300
144
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.7 FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetleri
P.H.1.6.1 Mahalle bazında yeĢil alanların belirlenmesi, yeĢil alana ihtiyacı olan alanların
yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun
analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi,
gerekli alanlarda kamulaĢtırma yapılması
P.H.1.6.1.F.1 Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluĢturmak:
Yapılacak Spor Kompleksi Sayısı: Hedef 1 adet
Yıllara sari olarak ihale edilen Ertuğrulgazi Spor Kompleksi Açık/Kapalı Yüzme Havuzu
Yapım ĠĢinin %35 i 2013 yılında tamamlanmıĢtır.
P.H.1.7.1 Bölgemizde imar planına dayalı yeni taĢıt yolların açılması ve var olan taĢıt
yollarının iyileĢtirilmesi.
P.H.1.7.1.F.1 Mahallerimizdeki asfalt yolların daha etkin ve verimli Ģekilde kullanılabilmeleri
için mevcut yolların onarılması:
Sıcak karıĢım asfaltı ile yama yapılması: Hedef 10.000 ton
22.660,49 ton yama asfalt ile asfalt kaplamalı yollarda onarım yapılmıĢtır.
P.H.1.7.1.F.2 Mahallerimizdeki taĢ yolların daha etkin ve verimli Ģekilde kullanılabilmeleri
için mevcut yolların onarılması:
Kilitli taĢ ile taĢ yollarda onarım yapılması: Hedef 10.000 m²
53.380,00 m² kilit taĢ ile kilit taĢ kaplamalı yollarda onarım yapılmıĢtır.
P.H.1.7.1.F.3 Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaĢanılabilir ve
ferah sokaklar vatandaĢımızın hizmetine sunmak:
Yol kaplaması yapılması (asfalt veya taĢ): Hedef 390.000 m²
96.567,52 m² kilit taĢ ile yol yapımı, 357.481,63 m² asfalt yol kaplaması olmak üzere toplam
454.049,15 m² yol kaplaması yapılmıĢtır.
P.H.1.8.1 Mahalle eksikliklerin tespit edilmesi, gelen dilekçelerin değerlendirilmesi,
mahalle muhtarları ile görüĢülmesi, yıllık iĢ planlarının yapılması, engelli bireylerin
yaya yolları kullanımını kolaylaĢtırılması, gerekli alanlarda kamulaĢtırma yapılması
P.H.1.8.1.F.1 Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli Ģekilde kullanılabilmeleri
için mevcut tretuvarların onarılması:
Parke taĢ ile tretuvarlarda onarım yapılması: Hedef 20.000 m²
38.875,50 m² parke taĢ ile tretuvar onarımı yapılmıĢtır.
145
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.1.8.1.F.2 Muhtelif mahallelerimizin yol imalatları tamamlanarak daha yaĢanılabilir ve
ferah sokakların vatandaĢın hizmetine sunulması:
Bordür döĢenmesi: Hedef 130.000 mt
123.061,82 mt bordür imalatı yapılmıĢ, 49.200,36 m² altıgen parke taĢlar ile tretuvar yapılmıĢ,
31.600,00 m² tretuvar asfaltı yapılmıĢtır.
P.H.1.8.1.F.3 Mahallerimizdeki tretuvarların daha etkin ve verimli Ģekilde kullanılabilmeleri
için mevcut bordürlerin onarılması:
Bordür onarımı yapılması: Hedef 12.000 mt
12.754,64 mt bordür onarımı yapılmıĢtır.
P.H.1.14.1 ĠĢ yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm Ģikâyet ve
isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin
önlenmesi, Esnaf - Zabıta iliĢkisinin olumlu yönde geliĢtirilmesi
P.H.1.14.1.F.1 Sokak pazarlarının daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet vermesi için
açık ve kapalı pazaryerleri yapılması:
Açık ve kapalı pazaryerlerinin yapılması: Hedef 1 adet
Yıllara sari olarak ihale edilen Çamlıca Prefabrik Kapalı Pazaryeri ĠnĢaatının 2012 yılında
%40'ı tamamlanmıĢ olup, 2013 yılında ise %60'ı tamamlanarak inĢaat bitirilmiĢtir.
P.H.2.1.1 Yapılan çalıĢmaların yaygınlaĢtırılması için ulusal ve uluslararası
platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaĢmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin
güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi.
P.H.2.1.1.F.1 Kadınların eğitim ve kültür seviyelerini arttırmak için ortam hazırlanması:
Belde evi yapılması: 2013 yılı hedefinde bulunmamaktadır.
Ancak Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi Belde Evi, ġeker Mahallesi
Sıraevler Belde Evi, Sazova Mahallesi Belde Evi, Muttalip Mahallesi Belde Evi yapımları
tamamlanmıĢtır.
P.H .2.7.1 Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön
plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak,
halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.
P.H .2.7.1.F.1 Bölge halkının kültürel ve sosyal geliĢimine katkıda bulunacak etkinlik alanları
oluĢturmaktır:
Sosyal ve kültürel merkezlerin yapılması: Hedef 2 adet
Esentepe Mahallesi Çocuk Evi ve Yenibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi yapımı
tamamlanmıĢtır.
P.H.3.4.1 Müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin toplu alınması, belediye hizmet
binalarının, teçhizatlarının güvenliğinin sağlanması, belediye binasında enerji
verimliliği uygulamaları yapılması, tüm ihalelerin Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda
yapılması.
146
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.3.4.1.F.1 Mevcut binaların bakımının yapılması:
Mevcut hizmet binalarının restorasyonu: Hedef 1 adet
Zincirlikuyu ġantiyesi Güvenlik Kulübesi Yapımı, Depo Sıva ve Boyası, Ofis Binaları
Tadilatı, YeĢiltepe Sosyal Tesisi Tavan Tadilatı, Muttalip ġantiye Binası Depolarının çatısı,
kapı tamiratları, sıva ve boyaları, Kadın Sığınma Evi Boya Tadilatı, Zabıta Müdürlüğü yeni
ofislerinin tadilatı, Eski Batıkent Belde Evi yağmur iniĢ sistemleri tamiratı, Uluönder Kapalı
Pazaryeri kapı, ızgara ve muhtelif tamiratları, Çamlıca Kapalı Pazaryeri çevre düzenlemesi,
Zincirlikuyu ġantiyesi aydınlatma direkleri ve kamera sistemi montajı.
2-Diğer Faaliyetler
Yol Ekipleri ÇalıĢmaları: Yol ekipleri tarafından 2013 yılında TepebaĢı Bölgesi‟nde yer
alan mahallelerde toplam 171.360,02 ton stabilize, mekanik, toprak, dolgu malzemesi
sermiĢ; 101.286,00 ton hafriyat, çöp ve çamur, kaldırmıĢtır.
Izgara Ekipleri: Izgara ekipleri, mahallelerde ızgara tamiratı, yapımı ve ızgaraların
temizlenmesi çalıĢmalarını gerçekleĢtirmektedir. 2013 yılında toplam 221 adet ızgara imal
edilmiĢ, 63 adet ızgaranın temizliği yapılmıĢ, 130 adet ızgaranın tamiratı yapılmıĢtır.
Yıkım ÇalıĢmaları: TepebaĢı Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü‟nce 2013 yılında 99 adedi
harabe bina, 9 adedi kamulaĢtırma ve 2 adet kaçak bina olmak üzere toplam 110 adet
yıkım iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylelikle geçmiĢ yıllarda olduğu gibi belediye can
güvenliğine, vatandaĢ memnuniyetine ve kentsel görünüme verdiği önemi göstermiĢtir.
Okul ve Camilerdeki Ġmalatlar
Belediyemiz sınırları içindeki okullardan; Ticaret Borsası Ġlköğretim Okulu, Ziya
Gökalp Ġlköğretim Okulu, Ticaret Odası Ġlköğretim Okulu, Çukurhisar Ġlköğretim Okulu,
Kazım Karabekir Ġlköğretim Okulu, Suzan Gürcanlı Özel Eğitim Merkezi, Cahit Kural
Ġlköğretim Okulu, Kutlu Doğum Anaokulu, Mustafa Türker Ġlköğretim Okulu, Sabiha
Gökçen Anadolu Teknik Lisesi, Mehmetçik Anadolu Lisesi, Korgeneral Lütfü Akdemir
Ġlköğretim Okulu, Dumlupınar Ġlköğretim Okulu, Sinan Alağaç Ġlköğretim Okulu,
Belediyemiz sınırları içindeki camilerden; Orta Camii, Fevziçakmak Camii, Ak
Camii, Yunus Emre Camii, Hicret Camii, AĢağısöğütönü Camii, Altınevler Camii,
Ertuğrulgazi Camii, BeĢevler Camii, Ali ÇavuĢ Camii, Fatih Camii, Tunalı Camii,
Rençber Rıza Tarım Camii, Borucu Üç ġerefeli Camii, Süleymaniye Camii, Hayırtepe
Camii, Küçük Mehmet Camii, Kutlu Doğum Camii, Yavuzer Camii, Seylap Camii, Hal
Camii, Eyüp Sultan Camii, Mustafa Efendi Camii, YeĢilmeydan Camii, Hacı Sadık Camii,
Sarısu KurĢunlu Camii, Yayla Camii, ġeker Camii, ġeker Fabrikası Camii, Adar Camii,
Yavuz Sultan Selim Camii, Dekovil Camii, Süleyman Hoca Camii, Fatih Camii, Seyit
Hoca Camii, Hacı Mehmet Özel Camii, Gümülcine Camii, Hacılar Camii, Rahman Camii,
147
2013 YILI FAALİYET RAPORU
ġirinyer Camii,Alınca Camii, Hacı CoĢkun Camii, Kızılcaören Camii, Topçularaltı Camii,
Keskin Camii, Ġlahiyat Camii, Yenibağlar Camii, Günyüzü Camii, Uluönder Camii,
Alhatlı Camii, Et-Balık Kurumu Camii, Ġlhan Zeyrek Camii, Yeni Camii, Gazi PaĢa
Camii, Boyacıoğlu Camii, Park Camii, TepebaĢı Ġlçe Müftülüğü
Olmak üzere toplam 14 okul ve 57 camide bordür, parke taĢ döĢenmesi, ızgara
iĢleri, asfalt yama, cephe yalıtımı, çevre çiti, boya imalatları, mekanik malzeme serilmesi,
tamirat iĢleri, cami müĢtemilatları yapılmıĢ ve çeĢitli inĢaat malzemesi yardımı ile açılırkapanır tente yardımı yapılmıĢtır.
Belediyemiz Sınırları Ġçinde Yapılan Diğer Ġmalatlar
Bina Yapım ve Tadilatları
Milli Sporcu Sinan Alağaç Parkı Prefabrik Kafeterya yapımı, Turgutlar Köyü
Muhtarlık Binası ve Fırın yapımı, Yusuflar Köy konağı tadilatı ve panel çit yapımı, SGK
TepebaĢı Bölge Müdürlüğü Duvar Yapımı, Tombakzade parkı spor tesisi binası yapımı,
Alzheimer Merkezi tadilatları, Sazova Kültür Merkezi çatı ve çevre düzenlemesi iĢleri.
3. Araç Tamir/Bakım Faaliyetleri
3.1. Bakım:
ĠĢ Makinesi Sayısı
24
ĠĢ Kamyonu Sayısı
34
Otobüs Sayısı
4
Kamyonet Sayısı
4
Binek Otolar
6
Toplam Araç Sayısı
72
Yukarıda bulunan Müdürlüğümüz araçlarının yıl içinde her türlü bakımları yapılmıĢtır.
148
2013 YILI FAALİYET RAPORU
4-ĠĢbirliği Faaliyetleri
Fen ĠĢleri Müdürlüğü çalıĢmaları ortak bir zeminde paylaĢmak ve koordinasyon
sağlamak amacıyla her ay AYKOME toplantılarına katılmıĢtır.
1.8 HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetler
• Adli Yargıda Görülen davalar;
KamulaĢtırma bedelinin tescil ve tespiti, KamulaĢtırmasız el atma nedeniyle tazminat, ĠĢ
Hukukundan doğan davalar. Müdahalenin Meni, Ecrimisil, Kira bedelinin tespiti, ödeme
Emrinin iptali, Tahliye, Alacak, Değer kaybının tahsili, Rücu-en alacak Türk Ceza
Kanunundan doğan davalar, Ġcra ve iflas Kanunundan doğan davalar, Maddi ve manevi
Tazminat, Delil Tespiti, Ortaklığın giderilmesi davaları, Tapuda isim tashih-i ve 1608 sayılı
Belediye Cezalarından doğan davalardır.
• Ġdari Yargıda Görülen Davalar;
Ġmar Uygulamasından doğan davalar, Maddi ve Manevi Tazminat, Personel
ĠĢlemlerinden kaynaklanan davalar, 5216 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan davalar,
Hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davalarıdır.
Faaliyetler:
2013 yılı içerisinde, EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinde;
Hukuki süreç içerinde, Belediyenin hak ve menfaatlerini temin, Müdafaa ve muhafazası
için gerekli olan ve uygun görülen iĢlemler, yasal süreleri içinde yerine getirilmektedir. Bu
çerçevede, davaların takibi ve yasal savunmalarının yapılmasına yönelik olarak Belediye'
aleyhine açılan davalara cevap dilekçeleri verilmesi, savunmaya esas teĢkil edecek bilgi ve
belgelerin ilgili dairelerden istenmesi, aleyhe unsurlar taĢıyan BilirkiĢi Raporlarına ve diğer
ara kararlara karĢı, yasal süresi içinde itirazların bildirilmesi, gerekli konularda Ġhtarname
çekilmesi, Ġhtarnameye cevap verilmesi, Hasar tespiti yaptırılması, yeni dava açılması, yetkili
Makam ve Merciiler nezdinde iĢlemlerin takip edilmesi, Har., tebligat v.s. gibi masraf ve
149
2013 YILI FAALİYET RAPORU
giderlerin yatırılması, DuruĢma, KeĢif ve Tespitlerde hazır bulunulması. Adli ve Ġdari
Mahkemelerden verilen kararlar aleyhine Temyiz veya Tashih-i Karar yoluna gidilmesi,
ödemelerle ilgili Ġbranameler hazırlanması iĢlemleri yapılmıĢtır.
2013 yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü‟nce gerçekleĢtirilen faaliyetlere iliĢkin ayrıntılı
bilgiye aĢağıda yer alan tablodan ulaĢılabilir.
ĠDARĠ DAVALAR
2013’de Belediyeye karĢı açılan idari davalar
59
2013’de Belediyenin açtığı idari davalar
Toplam Ġdari Dava Sayısı
269
HUKUK DAVALARI
2013’de Belediyenin açtığı davalar
7
2013’de Belediyeye karĢı açılan davalar
66
Toplam Hukuk Davaları Sayısı
348
SUÇ DUYURUSU
2013’de Belediyenin Yaptığı/Katıldığı Suç
Duyuruları
23
Toplam Ceza Davaları
83
Suç Konuları
ĠCRA TAKĠBĠ SAYISI
Mühür Bozma, Kaçak ĠnĢaat
131
HUKUKĠ GÖRÜġ BĠLDĠRĠM SAYISI
2
DURUġMALARA KATILIM SAYISI
569
GERÇEKLEġTĠRĠLEN KEġĠF SAYISI
87
150
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.9 ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.1.1.1 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarının analiz ve inceleme yapılması,
gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve arazi çalıĢmalarının
yapılması
P.H.1.1.1.F.1 Planlama alanı ile ilgili analiz, etüdü ve kurum görüĢlerinin tamamlanması
sonrasında gerekli planlama çalıĢmalarının yapılması:
Çukurhisar ve Muttalip bölgelerinde, yapılan analiz ve inceleme iĢlemleri
doğrultusunda raporlama ve sayısallaĢtırma çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Sakintepe ve GazipaĢa mevkilerinde, alınan kurum görüĢleri ve yapılan arazi
incelemeleri doğrultusunda Sakintepe Bölgesi ve çevresinde planlama çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Bursa Yolu ve çevresinde analiz, inceleme iĢlemleri ve planlama çalıĢmaları
yapılmıĢtır.
TepebaĢı Bölgesinde 5000 ha‟lık alanda arazi çalıĢması yapılmıĢ ve 136,50 ha‟lık
alanda plan değiĢikliği yapılmıĢtır.
P.H.1.2.1 Ġlgili Müdürlüklerle EBB UlaĢım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu
güzergahı için çalıĢmalar yapılması, belirlenen güzergahın etaplara bölünmesinin
sağlanması, arazi çalıĢmalarının ve nihai tasarımların yapılması
P.H.1.2.1.F.1 EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi ile koordinasyon doğrultusunda belirlenen
güzergâhın hayata geçirilmesi için çalıĢmalar yürütülmesi
Ġlgili Müdürlüklerle EBB UlaĢım Master Planı ile uyumlu bisiklet yolu güzergâhı için
çalıĢmalar yapılmıĢ, bu doğrultuda Bisiklet Yolu güzergâhı belirlenmiĢtir. Güzergâh etaplara
bölünmüĢ, 1. Etapta arazi verileri alınmıĢtır. Güzergâha iliĢkin UKOME kararı alınmıĢ, Çevre
ve ġehircilik Bakanlığına “81 ilde 81 Çevre projesi” kapsamında 2 proje ile baĢvurulmuĢtur.
P.H.1.4.1 18. madde uygulamaları, uygulama bölgesindeki malikler ile toplantılar ve
arazi çalıĢmaları yapmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge kurul
kararı doğrultusunda iĢlemlerin yapılması.
P.H.1.4.1.F.1 Düzenli Ġmar parselleri oluĢturmak:
YapılaĢmaya elveriĢsiz olan parsellerin bulunduğu adalarda, ada bazında 3194 Sayılı
Ġmar Kanunu 18. Madde uygulaması yapmak.
151
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.1.5.1 BüyükĢehir Belediyesinin yetki vermesi ile çalıĢmaların baĢlaması, analiz
çalıĢmalarının yapılması, Kentsel DönüĢüm Modelinin belirlenmesi, paydaĢlarla
toplantılar düzenlenmesi
P.H.1.5.1.F.1 Kentsel dönüĢüm projelerinin hazırlanması:
Analiz çalıĢması yapılmıĢtır. Kentsel DönüĢüm modeli çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
BüyükĢehir Belediyesi tarafından yetki devri olmadığından paydaĢ toplantıları
düzenlenememiĢtir.
P.H.3.5.1 Ġlgili birim personellerine eğitimlerin verilmesi, ilgili birimler tarafından veri
tabanının güncellenmesi, AKOS lisanslarının artırılması.
P.H.3.5.1.F.1
2013 yılı içerisinde personele AKOS eğitimleri verildi. Veri tabanı
güncellemesi yapıldı. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından AKOS lisansları ile ilgili olarak aylık
geçici (bedelsiz) lisanslar temin edilmektedir. Server yenilenmesi sonucunda verimliliğe göre
lisans artırımı değerlendirilecektir.
2-Faaliyetler
HARĠTA SERVĠSĠ
Tevhit* iĢlemi yapılan parsel sayısı
394
Ġfraz** iĢlemi yapılan parsel sayısı
109
Yola terk iĢlemi yapılan parsel sayısı
247
Yol fazlası iĢlemi sayısı
65
* Parsellerin BirleĢtirilmesi
** Parsellerin Bölünmesi
ĠMAR ÇAPI SERVĠSĠ
Verilen bilgi formu sayısı
Verilen çap sayısı
Verilen kısıtlık belgesi sayısı
757
1418
64
152
2013 YILI FAALİYET RAPORU
PLANLAMA SERVĠSĠ
ÇeĢitli kurumlardan gelen yazı sayısı
482
VatandaĢlardan gelen dilekçe sayısı
77
Diğer kurumlara gönderilen yazı adedi
257
Bilgi verilen imar planı değiĢikliği adedi
25
Meclise sevk edilen imar planı değiĢikliği sayısı
60
ARġĠV SERVĠSĠ
ArĢivlenen dosya sayısı
4218
Değerlendirilen arĢiv talebi sayısı
8670
ArĢiv Belgelerinden suret verilen vatandaĢ sayısı
4452
Kurum içi arĢiv belgelerinden verilen suret sayısı
4380
DANIġMA SERVĠSĠ
GiriĢi yapılan evrak sayısı
26859
ÇıkıĢı yapılan evrak sayısı
17937
Resmi kurumlarla yapılan yazıĢma sayısı
10132
153
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.10 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.3.9.1 Yerel hizmetler konusunda çalıĢmalar yapan kuruluĢların takip edilmesi,
eĢdeğer belediyeler ile görüĢmeler yapmak, Mevzuat değiĢikliklerini güncel olarak
takip etmek, iĢyeri idari kurullarını aktif hale getirmek
P.H.3.9.1.F.1. ÇalıĢanların kiĢisel mesleki becerilerini arttırarak, belediye hizmetlerinin
daha etkin, verimli ve hızlı bir Ģekilde verilmesini sağlayarak, kurumsal kapasiteyi
arttırmak: 2013 yılında Belediyemiz personelinden, 219 personele 1722 saat hizmetiçi
eğitim verilmiĢtir.
P.H.3.9.1.F.2. Bilgi ve görgülerini arttırmak amacı ile yılda 20 personelin seminer, fuar,
sempozyum vb. faaliyetlere katılımlarının sağlanması: 2013 yılında Belediye
personelinden 29 kiĢinin seminer, fuar ve kongreye katılımı sağlanmıĢtır.
P.H.3.9.1.F.3. ĠĢçi ve memur sendikaları ile müĢterek ihtiyaca yönelik eğitim
programlarının hazırlanması: ĠĢçi ve Memur Sendikalarının temsilcileri ile personelin
müĢterek ihtiyacına yönelik eğitim programı hazırlanmıĢ ve 1 eğitim verilmiĢtir.
P.H.3.9.1.F.4. ĠĢe Yeni baĢlayanlara özlük hakları ile ilgili bilgi ve kurum oryantasyonu
yapılması: 2013 yılında yeni iĢe baĢlayanlara gerekli bilgiler verilmiĢtir.
2-Faaliyetler
1. ĠĢe BaĢlama-ĠĢten Ayrılma-Emeklilik ĠĢlemleri:
ĠġE BAġLAMA
ĠġTEN AYRILMA
EMEKLĠLĠK
Memur
119
3
2
Daimi ĠĢçi
----
1
3
Geçici ĠĢçi
----
----
----
SözleĢmeli Personel
10
100
----
Emeklilik, nakil, iĢe baĢlama ve iĢten ayrılma iĢlemleri mevzuat çerçevesinde yerine
getirilmiĢtir.
154
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2. Diğer Faaliyetler: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‟nde ayrıca,
. MaaĢ Bordroları aylık olarak düzenli bir Ģekilde hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü‟ne
gönderilmiĢtir.
. Memurların terfi (281) iĢlemleri yapılmıĢtır.
. Memurların açıktan atama (17) nakil geliĢ (3), nakil gidiĢ (1), Ölüm (1), Ġstifa (1) ve
Emeklilik (2) iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
. Memur, SözleĢmeli Personel ve ĠĢçi özlük dosyaları düzenlenmiĢ ve yenilenmiĢtir.
. Bir üst öğrenimlerini tamamlayarak diplomalarını getiren memur personelin intibakları
yapılmıĢtır
. ĠĢçi ve SözleĢmeli personele (234 kiĢi) Temel ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiĢtir.
. Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre çalıĢan 99 SözleĢmeli
Personel 657 sayılı D.M. kanunun geçici 41. Maddesi uyarınca Devlet Memurluğu kadrosuna
geçti. Atamaları yapılarak Hitap kayıtları yapıldı.
. 3308 sayılı yasa kapsamında 29 adet Meslek Lisesi öğrencilerine staj yaptırılmıĢ olup ayrıca
yaz dönemi içinde 24 Meslek Lisesi ve 51 üniversite öğrencisine de staj yaptırılmıĢtır.
1.11 KADIN SIĞINMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1-Faaliyetler
Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Kadın Sığınma Evi‟nde Ocak 2013- Aralık
2013 tarihleri arasında 33 kadın ve 22 çocuk olmak üzere 55 kiĢiye baĢta güvenli barınma
hizmeti olmak üzere, ücretsiz hukuki danıĢmanlık, psiko-sosyal destek, ekonomik destek,
istihdam desteği, eĢya, kıyafet vb gibi ayni yardım desteği, eğitim desteği ve sağlık hizmeti
desteği verilmiĢtir. ġehirdeki çeĢitli kamu ve sivil toplum kurumları - TepebaĢı
Kaymakamlığı, EskiĢehir Barosu, kadın odaklı çalıĢmalar yürütmekte olan STK‟lar, Ġl Sağlık
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü, Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Osmangazi ve Anadolu Üniversitesi Kadın ÇalıĢmaları Merkezleri ile iĢbirliği
halinde çalıĢılmaktadır.
2013 yılında Kadın Sığınma Evi‟nde yapılan faaliyetler, projeler, katılım sağlanan eğitim ve
toplantılar aĢağıda yer almaktadır.
Kadınlara yönelik;
-
Kadına yönelik Ģiddet hareketleriyle, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için
alınacak tedbirlere yönelik il genelinde yapılan tüm toplantı ve etkinliklere katılım
sağlanmıĢtır.
155
2013 YILI FAALİYET RAPORU
-
-
Türkiye Belediyeler Birliği‟nin düzenlediği “Avrupa Yerel YaĢamda Kadın Erkek
EĢitliği ġartı” konulu program
“Öfke Kontrolü ve Motivasyon” konulu eğitim
Yerel Yönetimlerde Kadın Sığınakları ve Kadın DanıĢma/DayanıĢma Merkezleri
ÇalıĢtayı
“Konukevlerinde Alternatif Hizmet Modelleri” konulu program ve
Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi‟ne katılım sağlanmıĢtır.
“Kadına Yönelik ġiddet”, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri” ve “Kadın Sağlığı”
konularında hizmet içi ve mahallelerde eğitimler düzenlenmiĢtir.
Kurumda kalan kadınlara “Aile içi eğitim” programı ve Kadına Yönelik ġiddet”,
“Toplumsal Cinsiyet Rolleri” farkındalık eğitimleri ve
Esentepe çocuk sanat merkezinde TAPV‟nin düzenlediği “Kadın Sağlığı Eğitim
Programı düzenlenmiĢtir.
Çocuklara yönelik;
-
Çocuk Koruma Kanununa ve sokakta yaĢayan/çalıĢtırılan çocuklara iliĢkin il
koordinasyon ve alan taraması toplantılarına katılım sağlanmıĢtır.
-
Kurum iyileĢtirme çalıĢması altında kapsamlı bir çocuk oyun odası hazırlanmıĢtır.
-
Kurumda kalan okul öncesi dönemdeki çocuklar için okul öncesi eğitimi programı
hazırlanmıĢtır.
-
Kadın sığınma evinde kalan çocukların okul kaydı yapılmıĢ, kreĢ çağında olan
çocuklar ücretsiz kreĢ imkânından faydalandırılmıĢtır.
Ortaöğretim grubu çocuklar, 19 Mayıs Gençlik Merkezinde düzenlenen eğitim
seminerlerine ve etüt derslerine,
Üniversiteye hazırlanan çocuklar ise BüyükĢehir Belediyesi Eğitim Merkezi ile
yapılan koordineli çalıĢma sonucu derslerine yardımcı kurslara katılımları
sağlanmıĢtır.
-
Sosyal Faaliyetler;
-
Kurumda kalan olan çocukların, Özdilek Sanat Merkezinde gerçekleĢtirilen
sanatsal faaliyetlere katılmaları sağlanmıĢtır.
-
ġehir Tiyatroları‟nın düzenlemiĢ olduğu çocuk oyunlarına götürülmüĢlerdir.
-
Kurumda kalan kadınlar Anadolu Üniversitesinin düzenlemiĢ olduğu 7. Palto
Film Günleri Programındaki filmler ve Özdilek Kültür ve Sanat Merkezinde ki
sinema gösteriminden faydalanmaları sağlanmıĢtır.
156
2013 YILI FAALİYET RAPORU
-
10 Aralık 2013 tarihinde “Ġnsan Hakları Günü” kutlanarak kurumda kalan
kadınlar ve çocuklar belediyede ziyaret edilerek, kendilerine çeĢitli hediyeler
verilmiĢtir.
Projeler;
TepebaĢı Belediyesi, EskiĢehir Kuaförler Odası ve Eau Mineral Paris firması
iĢbirliğinde 11.09.2013 tarihinde „Kadına yönelik Ģiddete dur de! Projesi için protokol
imzalandı.
GerçekleĢecek olan proje ile kuaförlerin kadına yönelik Ģiddet konusunda
farkındalıkları arttırılacak ve Ģiddete maruz kalan kadınlara kuaförler aracılığıyla
ulaĢılacak. Kuaförler Odası‟nın açacağı sertifikalı meslek edinme kursları ile sığınma
evinden baĢvuran kadınlara istihdam sağlanacak.
Protokol süresi imzalandığı tarih itibariyle 1 yıldır.
1.12 KÜLTÜR SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.2.1.1 Yapılan çalıĢmaların yaygınlaĢtırılması için ulusal ve uluslararası
platformlarda bilgi ve deneyimlerimizi paylaĢmak, bölgemizdeki Kadın Kooperatifinin
güçlendirilmesi, liderlik eğitimlerinin verilmesi.
P.H.2.1.1.F.1 Kadınların eğitim ve kültür seviyelerini arttırmak için ortam
hazırlanması: Tombakzade ve Muttalip Beldeevleri faaliyete geçmiĢtir. Bayanlarımız
beldeevlerinde açtığımız hobi, eğitim, meslek edindirme ve spor kurslarına katılmaktadırlar.
157
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2013 yılında toplam 10.171 vatandaĢımız 32 farklı branĢda açılan kurslara katılmıĢlar ve
sertifika almaya hak kazanmıĢlardır.
P.H.2.1.1.F.2 Kadınların aile bütçelerine katkıda bulunması için ortam hazırlamak:
Kursiyerlerimizin tüm sene emek verdikleri ürünlerini sergilemeleri amacı ile yılsonu sergisi
düzenlenmiĢtir ve düzenlenen sergide talep olan ürünler için kursiyerlerimiz sipariĢ alma
fırsatı bulmuĢlardır. Düzenlenen sergiler dıĢında meslek edindirme kurslarımıza katılan
bayanlarımız aldıkları sertifikalarla çalıĢma olanağı bulabilmektedirler.
P.H.2.2.1Bölgedeki çocukların sağlıklı, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, kendini
kolaylıkla ifade edebilen, sanatsal ve kültürel alt yapısı sağlam, kendine güvenen
bireyler olarak yetiĢmelerine destek vermek.
P.H.2.2.1.F.1 Çocukların sağlıklı ve çağdaĢ geliĢimlerini desteklemek için ortam
hazırlamak: Beldeevleri Çocuk Sanat ve Spor Kursları kapsamında çocuklarımıza
okullarından arda kalan zamanlarını ve hafta sonlarını eğitici, öğretici spor branĢlarımızla
daha faydalı zaman geçirme olanakları sunulmaktadır. Yaz okulları kapsamında ise
çocuklarımıza yaz tatillerini verimli bir Ģekilde geçirme olanakları sunulmaktadır. 2013
yılında faaliyetlerimizden 4535 çocuğumuz yararlanmıĢtır.
P.H.2.4.1 Ġlçemizin ihtiyaç analizinin ve sorun tespitinin yapılması, Ġmece Merkezinin
kapasitesinin arttırılması.
P.H.2.4.1.F.1 Aile kurumunun güçlendirilmesi için eğitim organizasyonları düzenlemek:
Kursiyerlerimize ve bölgemiz vatandaĢlarımıza eğitici seminerler düzenlenmektedir. 2013
yılında 72 seminer düzenlenmiĢtir ve 1979 vatandaĢımız bu seminerlerden faydalanmıĢtır.
Seminerlerimizin Alt BaĢlıkları “2. Faaliyetler” baĢlığı altında daha detaylı anlatılmıĢtır.
P.H.2.4.1.F.2 Ġhtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için ortam hazırlamak: Muhtaç
ailelerimiz için sıcak yemek ve süt yardımlarımız bulunmaktadır. 2013 yılında 3720 aileye
sıcak yemek yardımı yapılırken 1845 aileye süt yardımı yapılmıĢtır. Ayrıca bölgemiz
okullarından 1250 çocuğa bot ve mont yardımı yapılmıĢtır.
P.H.2.5.1 Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli
bireylerin becerileri geliĢtirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik
önyargıyı azaltmak.
P.H.2.5.1.F.1Engelli vatandaĢların kendilerine güvenlerini arttırmak adına ortam
hazırlamak: Bir yıl boyunca aynı öğrenciler kuruma devam etmiĢtir. Eğitim gören 40
öğrencimiz için rehber ve danıĢmanlık hizmetleri sunulmuĢtur. Ayrıca tüm öğrencilerimiz
psikologlarımızla görüĢme yapmaktadır. Engelli vatandaĢlarımız ve aileleri için yılbaĢı
eğlencesi 1110 kiĢinin katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 3 Aralık Dünya Engelliler günü
düzenlenmiĢtir ve 1300 vatandaĢımız katılmıĢtır.
P.H.2.5.1.F.2 Engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere rehberlik hizmeti oluĢturmak:
2013 yılında 2 aile birebir 2 Ģer ay rehberlik ve danıĢmanlık hizmeti almıĢtır. 50 Engelli
vatandaĢımız ve ailelerinin katılımlarıyla seminer düzenlenmiĢtir. Kurumumuzda aylık
periyodlar halinde veli toplantıları yapılmaktadır.
158
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.2.7.1 Halkın beklentilerini analiz etmek, bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerini ön
plana çıkarmak, Ulusal ve yerel katılımcıların etkinliklerde yer almalarını sağlamak,
halkın büyük oranda etkinliklere katılımını sağlamak ve katılımı sürekli hale getirmek.
P.H.2.7.1.F.1 Halkın eğitim ve kültürel geliĢimini artıracak etkinlikler düzenlemek:
Halkımızla kültür gezileri kapsamında bölgemizin tarihi ve kültürel yerleri tanıtılıĢtır.
Uluslararası toprak sempozyumu düzenlenmiĢ, uluslararası sanatçıların katıldığı
sempozyumda, halkımızın da büyük oranda katılımları gerçekleĢmiĢtir. PiĢmiĢ Toprak
Sempozyumu kapsamında yöresel yemeklerimizin tanıtıldığı “Hünerli Eller YarıĢması”
düzenlenmiĢtir.
2-Faaliyetler
02.01.2013 tarihinde Avlulu Beldeevinde 20 kiĢinin katılımıyla 14.00 – 15.00 saatleri
arası Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer gerçekleĢtirildi.
08.01.2013 tarihinde Sinan Alaağaç Ġlköğretim Okulu saat 14.00 de Çocuk Ruh
Sağlığı ve GeliĢimi konulu seminer gerçekleĢtirildi.
09.01.2013 tarihinde Sütlüce Beldeevinde 28 kiĢinin katılımıyla Kadınlarda Kanser
taraması konulu eğitim verildi.
10.01.2013 tarihinde ġirintepe Beldeevinde 37 kiĢinin katılımıyla 11.00 – 12.00
saatleri arası Çocuk Ruh Sağlığı konulu seminer gerçekleĢtirildi.
15.01.2013 tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde 30 kiĢinin katılımıyla 14.00 – 15.30
saatleri arası Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleĢtirildi.
16.01.2013 tarihinde Ertuğrulgazi Beldeevinde 21 kiĢinin katılımıyla Çocuk Ruh
Sağlığı ve Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleĢtirildi.
18.01.2013 tarihinde Mustafa kemal PaĢa Beldeevinde 30 kiĢinin katılımıyla
Depresyon, Anksiyete ve Steresle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleĢtirildi.
21.01.2013 tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde 41 kiĢinin katılımıyla 14.00 – 15.15
saatleri arası Kadınlarda Kanser Taraması konulu seminer gerçekleĢtirildi.
23.01.2013 tarihinde Çamlıca Beldeevinde 30 kiĢinin katılımıyla 14.00 – 15.15
saatleri arası Aile içi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleĢtirildi.
12.02.2013 tarihinde Çamlıca Beldeevinde 25 kiĢinin katılımıyla 13.00 – 14.30
saatleri arası Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi konulu seminer gerçekleĢtirildi.
13.02.2013 tarihinde Çukurhisar Beldeevinde 27 kiĢinin katılımıyla 10.30 – 12.15
saatleri arası Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer gerçekleĢtirildi.
14.02.2013 tarihinde Sütlüce Beldeevinde Genel Trafik Kuralları konulu eğitim
verildi.
14.02.2013 tarihinde Batıkent Beldeevinde 13.00 – 14.30 saatleri arası Aile Ġçi ġiddet
ve ġiddete Dayalı Psikolojik Sorunlar konulu seminer gerçekleĢtirildi.
15.02.2013 tarihinde Fevzi Çakmak Beldeevinde Çocuk ve Ruh Sağlığı GeliĢimi ve
Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleĢtirildi.
159
2013 YILI FAALİYET RAPORU
20.02.2013 tarihinde Avlulu Beldeevinde 25 kiĢinin katılımıyla 11.00 – 11.45 saatleri
arası Kadınlarda Kanser Taraması konulu seminer gerçekleĢtirildi.
27.02.2013 tarihinde ġirintepe Beldeevinde 45 kiĢinin katılımıyla Aile içi ĠletiĢim
konulu seminer gerçekleĢtirildi.
01.03.2013 tarihinde Sütlüce Beldeevinde 14.00 – 15.45 saatleri arası Çocuk Ruh
Sağlığı GeliĢimi ve Problemlerle BaĢa Çıkma yolları konulu seminer gerçekleĢtirildi.
04.03.2013 tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde 38 kiĢinin katılımıyla 14.00 – 15.40
saatleri arası Depresyon ve BaĢa Çıkma yolları konulu seminer gerçekleĢtirildi.
06.03.2013 tarihinde Batıkent Beldeevinde Kanserde Erken Tanı konulu seminer
verildi.
07.03.2013 tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde saat 14.15 de 48 kiĢinin katılımıyla
Toplum Destekli Polis Müdürlüğü tarafından Suçla Mücadele konulu eğitim verildi.
07.03.2013 tarihinde Zincirlikuyu Beldeevinde Toplum Destekli Polis Tarafından
Suçla Mücadele konulu seminer 18 kiĢinin katılımıyla gerçekleĢtirildi.
07.03.2013 tarihinde Tunalı Beldeevinde TepebaĢı Belediyesi Temizlik ĠĢleri
personeline eğitim verildi.
11.03.2013 tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde 10.30 – 11.00 saatleri arası Toplum
Destekli Polis Müdürlüğü tarafından Suçla Mücadele konulu eğitim verildi.
11.03.2013 tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde Obezite ve Sağlıklı Beslenme
konulu seminer gerçekleĢti.
11.03.2013 tarihinde Tunalı Beldeevinde Temizlik ĠĢleri personeline Trafik Eğitim
semineri verildi.
12.03.2013 tarihinde Ertuğrulgazi Beldeevinde 13 kiĢinin katılımıyla Aile Ġçi ĠletiĢim
konulu seminer gerçekleĢtirildi.
13.03.2013 tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde 13.00 – 14.45 saatleri arası 32
kiĢinin katılımıyla Çocuk Ruh Sağlığı ve Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları konulu
eğitim verildi.
14.03.2013 tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde 14.30 – 15.45 saatleri arası 28
kiĢinin katılımıyla Memleket Sevdalıları Derneği tarafından Çocuk geliĢimi ve Aile Ġçi
Eğitim konulu eğitim verildi.
01.04.2013 tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde 14.00 – 15.00 saatleri arası 22
kiĢinin katılımıyla Meme Kanseri konulu seminer gerçekleĢtirildi.
03.04.2013 tarihinde Sütlüce Beldeevinde 35 kiĢinin katılımıyla Aile içi ĠletiĢim
konulu seminer gerçekleĢtirildi.
05.04.2013 tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde 10.30 – 11.30 saatleri arası 24 kiĢinin
katılımıyla Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer verildi.
08.04.2013 tarihinde Zincirlikuyu Beldeevinde Kanser ve Erken TeĢhis konulu
seminer verildi.
09.04.2013 tarihinde Tunalı Beldeevinde 13.00 – 14.15 saatleri arası 42 kiĢinin
katılımıyla Aile Ġçi ġiddet ve Neden olduğu Psikolojik Bozukluklar konulu eğitim
verildi.
10.04.2013 tarihinde Ertuğrulgazi Beldeevinde Depresyon konulu seminer
gerçekleĢtirildi.
160
2013 YILI FAALİYET RAPORU
11.04.2013 tarihinde ġirintepe Beldeevinde 36 kiĢinin katılımıyla Klasik Müzik Nasıl
Dinlenilir adlı eğitim verildi.
15.04.2013 tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde 10.30 -11.45 saatleri arası 38
kiĢinin katılımıyla Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer gerçekleĢtirildi.
17.04.2013 tarihinde Çamlıca Beldeevinde 11.00 -12.00 saatleri arası 30 kiĢinin
katılımıyla Obezite ve Sağlıklı Beslenme konulu seminer gerçekleĢtirildi.
17.04.2013 tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde 13.20 – 15.00 saatleri arası 25 kiĢinin
katılımıyla Çocuk GeliĢimi ve Aile eğitimi konulu seminer gerçekleĢtirildi.
24.04.2013 tarihinde ġirintepe Beldeevinde 27 kiĢinin katılımıyla Toplum Destekli
Polis Müdürlüğü tarafından Suçla Mücadele konulu eğitim verildi.
24.04.2013 tarihinde Batıkent Beldeevinde saat 13.30 da Çocuk ve Ruh Sağlığı konulu
seminer gerçekleĢti.
24.04.2013 tarihinde Fevzi Çakmak Beldeevinde 14.00 – 15.20 saatleri arası
Depresyon ve Stresle BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleĢtirildi.
02.05.2013 tarihinde Fevzi Çakmak Beldeevinde 14.00 – 15.10 saatleri arası Stres ve
BaĢa Çıkma Yolları konulu seminer gerçekleĢtirildi.
06.05.2013 tarihinde Tunalı Beldeevinde 14.00 – 15.10 saatleri arası 25 kiĢinin
katılımıyla Kadınlarda kanser Taraması konulu seminer gerçekleĢtirildi.
08.05.2013 tarihinde Sütlüce Beldeevinde 10.30 – 11.00 saatleri arası 55 kiĢinin
katılımıyla Toplum Destekli Polis tarafından seminer verildi.
08.05.2013 tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde 11.00 – 12.00 saatleri arası 20 kiĢinin
katılımıyla Aile Ġçi ĠletiĢim konulu seminer verildi.
11.05.2013 tarihinde Tunalı Beldeevinde Sağlıksen tarafından 40 kiĢinin katılımıyla
Engelsiz YaĢam konulu seminer gerçekleĢtirildi.
13.05.2013 tarihinde Çukurhisar Beldeevinde 14.00 – 15.30 saatleri arası 15 kiĢinin
katılımıyla Çocuk Ruh Sağlığı ve Problemlerle BaĢa Çıkma Yolları konulu eğitim
verildi.
14.05.2013 tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde 13.00 – 14.00 saatleri arası 37 kiĢinin Aile
Ġçi ġiddet ve Neden Olduğu Psikiatrik Bozukluklar konulu seminer gerçekleĢtirildi.
15.05.2013 tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde 13.00 – 14.00 saatleri arası 18 kiĢinin
katılımıyla Kadın Hastalıkları ve Sağlığı konulu eğitim verildi.
15.05.2013 tarihinde Çamlıca Beldeevinde 10.00-11.30 saatleri arası 20 kiĢinin
katılımıyla Kadın Sağlığı konulu seminer gerçekleĢtirildi.
22.05.2013 tarihinde Tunalı Beldeevinde 16.00-17.50 saatleri arası TepebaĢı
Belediyesi çalıĢanlarına ĠĢ Güvenliği eğitimi verildi.
24.05.2013 tarihinde Dumlupınar Ġlkokulunda BaĢkanımız Sayın Ahmet Ataç 4. Sınıf
öğrencilerine Yerel Yönetimler ve Görevleri konulu eğitim verildi.
03.06.2013 tarihinde AĢağı Söğütönü Beldeevinde 13.00 – 14.45 saatleri arası Üreme
Sağlığı konulu seminer gerçekleĢtirildi.
02.12.2013 tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde, saat 10.00‟da,42
kursiyerimize “Dolandırıcılık ve Hırsızlık” konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıĢtır.
161
2013 YILI FAALİYET RAPORU
05.12.2013
tarihinde
Çamlıca
Beldeevinde,
saat
10.00‟da,25
kursiyerimize,
Osmangazi Üniversitesi Öğrencileri tarafından”15-49 YaĢ Kadın Sağlığı ve Üreme
Sağlığı ”konulu eğitim verildi.
09.12.2013 tarihinde; ġirintepe Beldeevinde, saat:13.00‟de 36 kursiyerimize, rehberlik
öğrencileri tarafından “Aile Ġçi ĠletiĢim“ konulu seminer verildi.
09.12.2013 tarihinde Muttalip Beldeevinde TepebaĢı Halk Sağlığı tarafından “Erken
Tanı Hayat Kurtarır“ konulu seminer verilmiĢtir. 50 kiĢi seminere katılmıĢ, 15
bayanımızda muayene olmuĢtur.
09.12.2013 tarihinde; Çamlıca Beldeevinde, saat 13.30‟da, 35 vatandaĢımıza, Anadolu
Üniversitesi Psikolojik DanıĢmanlık Bölümü öğrencileri tarafından “Aile Ġçi ĠletiĢim”
konulu seminer verildi.
10.12.2013 tarihinde Tombakzade Beldeevinde ,saat 10.00‟da, 26 kursiyerimize
“Sağlıklı Beslenme ve Obezite” konulu seminer verildi.
11.12.2013 tarihinde Batıkent Beldeevinde , saat 10.00‟da ,20 kursiyere psikolog
Serap Bilgen tarafından “Öfke Kontrolü” konulu seminer verilmiĢtir.
12.12.2013 tarihinde ;Ertuğrulgazi Beldeevinde, saat 10.00‟da 40 kursiyere, psikolog
Serap Bilgen tarafından “Aile Ġçi ĠletiĢim” konulu seminer verilmiĢtir.
13.12.2013 tarihinde Tunalı Beldeevinde ,saat 11.00‟de
24 kursiyere, psikolojik
danıĢmanlık eğitmeni tarafından “Aile Ġçi ĠletiĢim” konulu seminer verildi.
13.12.2013 tarihinde Fevzi Çakmak Beldeevinde,saat:14.00‟de 17 kursiyere, psikolog
Emin Arda tarafından ”Aile Ġçi ĠletiĢim” konulu seminer verilmiĢtir.
16.12.2013 tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde ,saat 10.00‟da Dr. Mehmet Birgi
tarafından, 25 kursiyerimize “Kadınlarda Kanser Taraması, Erken Tanı Hayat
Kurtarır” konulu seminer verildi.
17.12.2013 tarihinde Cahit Kural Ġlkokulunda, saat 13.30‟ de, 16 vatandaĢımıza
Prof.Dr.Gülcan Kınacı tarafından “Sebze ve Meyvelerin Günlük YaĢamımızdaki Yeri”
konulu seminer verilmiĢtir.
17.12.2013 tarihinde; Çamlıca Beldeevinde,saat 10.00‟da, 35 vatandaĢımıza,psikolog
Afife Erkan Sofuoğlu tarafından “Ergenlik Dönemi ve Özellikleri” konulu seminer
verilmiĢtir.
18.12.2013 tarihinde Batıkent Beldeevinde, saat 11.00‟de, 30 kursiyer vatandaĢımıza
”Hırsızlık ve Dolandırıcılık “ konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıĢtır.
162
2013 YILI FAALİYET RAPORU
18.12.2013 tarihinde YeĢiltepe Beldeevinde ,saat 14.15‟de, 31 kursiyerimize “Bitkisel
ve Atık Yağlar “ Konulu seminer Sinem Er eĢliğinde verilmiĢtir.
19.12.2013 tarihinde Zincirlikuyu Beldeevinde
saat 10.00‟da, sağlık bakanlığı
tarafından 18 vatandaĢımıza “çocuklarla iletiĢim” konulu seminer verildi.
19.12.2013 tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinde; saat 10.00‟da, 27 vatandaĢımıza,
Ebelik bölümü öğrencileri, ġermin Aslan ve Fatma Uzun tarafından ”Kadınlarda
Üreme Sağlığı” konulu eğitim semineri verildi.
20.12.2013 tarihinde Mustafa Kemal PaĢa Beldeevinde;saat 14.00‟de , 35
kursiyerimize Dr.Emine Keskin tarafından “Ana-Çocuk Sağlığı “ konulu seminer
verilmiĢtir.
23.12.2013 tarihinde Çukurhisar Beldeevinde Dr.Mehmet Bilgi tarafından, saat
10.00‟da,20 kursiyerimize “Kadınlarda Kanser Taraması” konulu eğitim semineri
verildi.
24.12.2013 tarihinde yeĢiltepe Beldeevinde,saat 10.00‟da , 37 kursiyerimize,
Dr.Emine Arda tarafından”Ġlk Yardım “ konulu seminer verilmiĢtir.
24.12.2013 tarihinde Çamlıca Beldeevinde, saat 14.00‟da , 35 vatandaĢımıza ,Toplum
Destekli Polis tarafından eğitim verildi.
25.12.2013 tarihinde Avlulu ÇarĢı Beldeevinden 25 bayan vatandaĢımız, Osmangazi
Üniversitesi Kongre Merkezine “Kadınlar Ġçin Mesleki Eğitim Projesi” konulu
seminere araçla gönderildi.
25.12.2013 tarihinde Tombakzade Beldeevinde saat 11.00‟de, toplum destekli polis
tarafından 27 kursiyerimize “Hırsızlık Olayları ile Ġlgili Alınacak Önlemler,
Dolandırıcılara KarĢı Alınacak Önlemler, Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımında
Çocuklara KarĢı Alınacak Önlemler” konu baĢlıklarıyla bilgilendirme toplantısı
yapıldı.
27.12.2013 tarihinde ġirintepe Beldeevinde saat 13.00‟de psikolog Serap Bilgen
tarafından18 vatandaĢımıza “Depresyon, Anksiyete ve Stresle BaĢa Çıkma Yolları”
konulu seminer verildi.
27.12.2013 tarihinde Namık Kemal Ortaokulunda, saat 14.00‟de 25 vatandaĢa AVM
müdürü Zehra Hanım ve ġerife Çeliker tarafından “Çocuklarda Özgüveni Artırmada
Aile Ġçi Eğitim” konulu seminer verildi.
163
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2013 yılında düzenlenen halk konserleri;
08.03.2013 tarihinde 200 bayanın katılımıyla gerçekleĢtirilen “Dünya Kadınlar Günü”
kutlamasında Salim Özkara ve Hira sahne almıĢtır.
17.05.2013 tarihinde Anneler günü etkinliği düzenlenmiĢtir. Düzenlenen etkinliğe 800
bayan katılım sağlamıĢtır ve Hira sahne almıĢtır.
22.09.2013 tarihinde PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu kapsamında Ferhat Göçer konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
15.11.2013 tarihinde Çamlıca Kapalı Pazar yeri açılıĢı Mesut Girgin‟in sahne
almasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
2013 yılında düzenlenen halk konserlerin birçoğu ramazan etkinlikleri mahalle iftarlarından
sonra gerçekleĢtirilmiĢtir.
GerçekleĢtirilen Ramazan Etkinlikleri ve konserler aĢağıda belirtilmiĢtir.
09.07.2013 tarihinde Keskin Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2000 kiĢi katılmıĢtır.
09.07.2013 tarihinde Uludere Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2000 kiĢi katılmıĢtır.
10.07.2013 tarihinde Sütlüce Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
1500 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Aytaç Karausta konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
10.07.2013 tarihinde Cumhuriye Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
1000 kiĢi katılmıĢtır.
11.07.2013 tarihinde Yeni Bağlar Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 1350 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Ali Rıza Saltuk konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
11.07.2013 tarihinde Ömerağa Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
1350 kiĢi katılmıĢtır.
12.07.2013 tarihinde ġirintepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2400 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
13.07.2013 tarihinde Çamlıca Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
1700 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mesut Girgin konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
14.07.2013 tarihinde ġarhöyük Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2000 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mine Sağlam konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
14.07.2013 tarihinde IĢıklar Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
1000 kiĢi katılmıĢtır.
15.07.2013 tarihinde Bahçelievler Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 2300 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mehmet Özel konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
164
2013 YILI FAALİYET RAPORU
16.07.2013 tarihinde Sazova Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2000 kiĢi katılmıĢtır.
16.07.2013 tarihinde Kızılinler Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
400 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
17.07.2013 tarihinde HoĢnudiye Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
1000 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Ali Rıza Saltuk konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
17.07.2013 tarihinde Hacı Seyit Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2000 kiĢi katılmıĢtır.
18.07.2013 tarihinde Esentepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
1800 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mehmet Özel konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
18.07.2013 tarihinde Kozkayı Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
500 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
19.07.2013 tarihinde YeĢiltepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2500 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
20.07.2013 tarihinde Uluönder Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
3200 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Salim Özkara konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
21.07.2013 tarihinde ġeker Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine 2700
kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri gerçekleĢtirilmiĢtir.
22.07.2013 tarihinde Tunalı Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2000 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mustafa Gökçe konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
22.07.2013 tarihinde Muttalip Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2000 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
23.07.2013 tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 4500 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mithat Körler konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
24.07.2013 tarihinde Çukurhisar Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2000 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Salim Özkara konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
24.07.2013 tarihinde SatılmıĢoğlu Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 2000 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
25.07.2013 tarihinde Zafer Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine 2000
kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mine Sağlam konseri gerçekleĢtirilmiĢtir.
25.07.2013 tarihinde Kumlubel Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2000 kiĢi katılmıĢtır.
26.07.2013 tarihinde Batıkent Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
4000 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mesut Girgin konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
165
2013 YILI FAALİYET RAPORU
27.07.2013 tarihinde AĢağı Söğütönü Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 3300 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
27.07.2013 tarihinde AvlamıĢ Köyünde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine 1000
kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon gerçekleĢtirilmiĢtir.
28.07.2013 tarihinde Çamlıca Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
3600 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mine Sağlam konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
29.07.2013 tarihinde Sakintepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
1000 kiĢi katılmıĢtır.
29.07.2013 tarihinde Alınca Köyünde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine 1300
kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
30.07.2013 tarihinde Eskibağlar Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2600 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mesut Girgin konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
30.07.2013 tarihinde Görme Engelliler Derneğinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 600 kiĢi katılmıĢtır.
31.07.2013 tarihinde Yeni Bağlar Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 2000 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Mine Sağlam konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
31.07.2013 tarihinde Yakaboyu Köyünde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine 1200
kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
31.07.2013 tarihinde TombakzadeBeldeevinde sene sonu el sanatları sergisi açıldı.
01.08.2013 tarihinde ġeker (Toki Sıra Evler )Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir.
Ġftar yemeğine 1800 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Ali Rıza Saltuk
konseri gerçekleĢtirilmiĢtir.
01.08.2013 tarihinde Sazova (Elmalık Mevkii )Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir.
Ġftar yemeğine 1000 kiĢi katılmıĢtır.
02.08.2013 tarihinde Zincirlikuyu Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 2800 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Salim Özkara konseri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
02.08.2013 tarihinde Yukarı Söğütönü Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 1500 kiĢi katılmıĢtır.
03.08.2013 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 4000 kiĢi katılmıĢtır.
03.08.2013 tarihinde Asarcıklılar Derneğinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
500 kiĢi katılmıĢtır.
04.08.2013 tarihinde ġirintepe Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
2500 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Ali Rıza Saltuk ve Mustafa Gökçe
konserleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
04.08.2013 tarihinde Hacı Alibey Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 2000 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Salim Özkara ve Mesut
Girgin konserleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
166
2013 YILI FAALİYET RAPORU
05.08.2013 tarihinde Fatih Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine 2000
kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra animasyon ve Saim Günal konseri gerçekleĢtirilmiĢtir.
05.08.2013 tarihinde Cumhuriyet Köyünde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar yemeğine
300 kiĢi katılmıĢtır. Ġftardan sonra Eko-Show gösterisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
05.08.2013 tarihinde Ertuğrulgazi Mahallesinde iftar yemeği verilmiĢtir. Ġftar
yemeğine 2000 kiĢi katılmıĢtır.
ASKER AĠLELERĠNE YARDIM:
2013 Yılında Belediyemize Asker ailesi yardımı için 31 baĢvuru yapılmıĢ bunlardan
29 tanesi kabul edilmiĢ ve maaĢ bağlanmıĢtır. 2 ailenin baĢvurusu ise gerekli Ģartları
sağlayamadıklarından belediyemiz Encümen kararı ile reddedilmiĢtir.
CAMĠ TEMĠZLĠĞĠ :
2013 yılında 415 camii nin temizliği gerçekleĢtirilmiĢtir.
1.13 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.3.1 Gelir ve Gider Bütçesi tahmin ve gerçekleĢtirme oranını yükseltmek
P.H.3.1.1 Gelir tahsilâtında etkinlik ve hız sağlamak, giderlerde tasarruf sağlamak,
belediye mallarından elde edilen gelirlerin günün rayicine göre yeniden
değerlendirilmesi, mükellefin bilinçlendirilmesi.
P.H.3.1.1.F.1 Gelir gider bütçelerinin hazırlanması ve gerçekleĢme oranlarının istenen
seviyeye getirilmesi:
2013 yılı Gider bütçesi (120.000.000,00 TL), ek bütçe (14.000.000,00 TL) ve 2012
yılından devreden (2.400.000,00 TL) ile toplam ödenek (136.400.000,00 TL) olmuĢtur.
Harcanan (127.225.491,91 TL) olarak gerçekleĢmiĢ ve (7.150.000,00 TL) projeye dayalı
2014 yılına devretmiĢtir. Oran (% 98,52) olmuĢtur.
2013 yılı Gelir bütçesi (110.000.000,00) TL , (14.000.000,00) TL.ek bütçe ile toplam
(124.000.000,00) TL. Tahmin edilmiĢtir. Toplam Tahakkuk (119.970.124,04) TL olarak
gerçekleĢmiĢ oran (% 96,75) olmuĢtur. .
167
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.3.2 Ġdarenin stratejik önceliklerine göre yıllık programların hazırlanması ve
belirlenen bu programların belirli zaman aralıkları ile uygulanmasının denetlenmesi
için raporlar hazırlamak.
P.H.3.2.1 Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleĢtirme oranlarının,
performans gerçekleĢme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin
yapılması.
P.H.3.2.1.F.1 Faaliyet Raporunun hazırlanması:
5018 sayılı Kanunun gerektirdiği Ģekilde saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayarak,
yönetmeliğe uygun hazırlanmıĢtır.
P.H.3.3 Gelir olarak tahakkuk ettirilen alacaklarının takibi yapılarak tahakkuk
artığının en aza indirmek.
P.H.3.3.1 Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin
yapılması, ödeme emri belgelerinin mükelleflere posta, tebligat memurları aracılığı ile
veya ilanen tebliğlerinin yapılması, tebligatı yapılan ve yasal süresinde ödemesi
gerçekleĢmeyen amme alacakları için icra takibin baĢlatılması.
P.H.3.3.1.F.1Vadesinde ödemesi yapılmayan amme alacaklarına ait borç listelerinin
oluĢturulması:
Vadesinde borcunu ödemeyen mükelleflere çekilen ödeme emri belgelerinin (posta,
memur ile ve ilanen) tebliğ iĢlemleri yapılmıĢ olup icra takibine baĢlatılmıĢ, tahsilatların bir
kısmı gerçekleĢmiĢtir.
2-Faaliyetler
EMLAK TAHAKKUK SERVĠSĠ
Alınan bina beyanı sayısı
Alınan arsa beyanı sayısı
Alınan arazi beyanı sayısı
Alınan ÇTV beyanı sayısı
Mükellefe gönderilen görüĢmeye çağrı sayısı
Ġdarece tarh yapılan beyan sayısı
Ġdarece tarh sonucu tahakkuk
AKOS Servisince yapılan Köy ve Mahallere iliĢkin tespitlere
göre ilgili beyan/bildirimlerin düzenlenmesi
Emekli Vergi Ġndiriminden faydalananların incelenmesi
Emekli Vergi Ġndirimi incelenmesi sonucu tahakkuk
: 51.047
: 28.848
: 25.967
: 1.407
: 467
: 153
: 1.265.986,07 TL.
: 314
: 747
: 368.862,20 TL.
168
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Yapı kullanma izin belgesi incelemesi
: 1.163
Tevhit, Ġfraz, Çap, Yıkım, ĠnĢaat Ruhsatı, Bilgi Formu incelemesi : 4.655
ĠĢyeri açma ve tatil günleri ruhsat incelemesi
: 2.912
Emlak Ġstimlâk Md. yapılan kamulaĢtırmaların incelemesi
: 18
ALINAN BEYAN SAYILARININ YILLARA GÖRE KARġILAġTIRILMASI
2665
1407
Ç.T.V.
8930
ARAZİ
25967
2012
15453
ARSA
2013
28848
31229
BİNA
51047
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
GENEL TAHAKKUK SERVĠSĠ
Ġlan Reklam beyan sayısı
Eğlence vergisine tabii iĢyeri sayısı
Genel Tahakkuk
: 2.303
: 69
: 21.069
TAHSĠLAT SERVĠSĠ
TAHSĠLÂT ġEKLĠ
Nakit
Kredi Kartı
Posta Çeki
Ġnternet
Banka Havalesi
Mobil Vezne
Cep Telefonu
TOPLAM
2012 YILI ĠġLEM SAYISI
102.411
36.490
6.537
6.932
2.216
1404
2
155.992
2013 YILI ĠġLEM SAYISI
73.384
30.510
5.447
7.291
669
1.631
52
118.984
169
2013 YILI FAALİYET RAPORU
YAPILAN VEZNE ĠġLEMLERĠNĠN YILLARA GÖRE KARġILAġTIRILMASI
52
2
CEP TELEFONU
MOBİL VEZNE
1631
1404
BANKA
HAVALESİ
669
2216
İNTERNET
7291
6932
POSTA
ÇEKİ
5447
6537
KREDİ
KARTI
2013
2012
30510
36490
73384
NAKİT
0
102411
20000 40000 60000 80000 100000 120000
ĠCRA SERVĠSĠ
Ödeme emri çekilen mükellef sayısı
Taksitlendirme yapılan mükellef sayısı
Yıl içerisinde takip dosyası açılan mükellef sayısı
Haciz varakası düzenlenen mükellef sayısı
Haciz için tapu müdürlüklerine yazılan mükellef sayısı
Haciz için trafik müdürlüğüne yazılan mükellef sayısı
Haciz için bankalara yazılan mükellef sayısı
Takibi devam eden toplam mükellef sayısı
Takipli dosyası kapanan mükellef sayısı
Ġmar 10/C taksitlendirmesi yapılan mükellef sayısı
2013 yılı takipli tahsilat toplamı
2013 yılında teminat altına alınan borç miktarı
:299
:141
:1.562
:1.562
:1.214
:1.108
:53
:3.793
:513
:25
:13.439.137,28 TL.
:12.161.605,67 TL.
EVRAK KAYIT SERVĠSĠ
Gelen evrak sayısı
Cevaplanan evrak sayısı
Mavi Masadan gelen istek-Ģikâyet cevaplandırılması
:10.169
:5.851
:79
170
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.14 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyetler:
BAġKANA GELEN ZĠYARETÇĠ SAYISI
2955
KATILINAN ETKĠNLĠK SAYISI
1241
MECLĠS KATILIMI
21
BÜYÜKġEHĠR MECLĠS KATILIMI
24
ESKĠ GENEL KURULU KATILIMI
4
OKULLARLA GÖRÜġME
60
STK’LARLA GÖRÜġME
198
HALK TOPLANTILARI
12
 BaĢkanlığa
gelen
randevu
taleplerinin
değerlendirilerek,
baĢkanın
programının
oluĢturulması sağlanmıĢtır.
 BaĢkanın katılması gereken resmi davet, ziyaret, organizasyon, televizyon programı,
röportaj ya da söyleĢilerin planlanarak programa alınması.
 Düğün ve Nikah törenlerine katılımı sağlanmıĢtır.
 Yeni doğan bebek ziyaretlerine katılımı sağlanmıĢtır.
 Hastane ve taziye ziyaretleri yapılmıĢtır.
 BaĢkanımızın katılamadığı davetler ve taziyeler için mesaj, telgraf ya da çiçek
gönderilmesi.
 Köylere ziyaretler düzenlenmiĢtir.
 Kurum içi ve kurumlar arası iletiĢim sağlanması. Ortak programlar dâhilinde görüĢme ya
da toplantıların yapılması.
 BaĢkanlığa gelen istek veya Ģikayetler değerlendirilerek, ilgili birimlere aktarılması.
Çözüm ve sonuçların takibi yapılmıĢtır.
 BaĢkanlık araç, gereç, personel ihtiyaçlarının takibi, eksiklerin giderilmesi ve çalıĢma
ortamının verimli hale getirilmesi sağlanmıĢtır.
171
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.15 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.6.1 Mahalle bazında yeĢil alanların belirlenmesi, yeĢil alana ihtiyacı olan alanların
yerinde görülmesi, park yapılacak alanlarda hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunun
analiz edilmesi, toplumsal desteğin sağlanması, zarar gören parkların tespit edilmesi,
gerekli alanlarda kamulaĢtırma yapılması
P.H.1.6.1.F.1 Yapılacak Park Alanı: Toplam 40.000 m²'lik park yapılacaktır:
2013 YILINDA YAPILAN PARKLAR
Toplam 157.513 m2'lik 24 adet park yapılmıĢtır.
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MAHALLE
ADRESĠ
AĢağısöğütönü
Batıkent
Batıkent
Batıkent
Batıkent
Batıkent
Batıkent
Batıkent
Batıkent
Batıkent
Batıkent
Çamlıca
Çamlıca
Çamlıca
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Çukurhisar
Fevzi Çakmak
HoĢnudiye
Sakintepe
Sazova
Sütlüce
Uluönder
Zincirlikuyu
Zincirlikuyu
1541. Sokak
Çağrı Sokak
Gerekli-Leventoğlu-Ġkizler Sokak
Hayrettin Karaca Sokak-Çandar Sokak
Kumluca-Aykutlu Sokak
Nazar Sokak
Nazar Sokak-Nur Sokak
Ulusal Egemenlik Caddesi-Civanmert Sokak
Ulusal Egemenlik Caddesi-Dede Korkut Sokak
Ulusal Egemenlik Caddesi-Kısmettepe Sokak
Ulusal Egemenlik Caddesi-Övgü Sokak
Adak-Ünver Sokak
Cihangül-OkumuĢlar-Dayı Bey Sokak
Ulusal Egemenlik Caddesi-Cesurlar-OkumuĢlar
Sokak
Ağaçlandırma Sahası
Dumlulu Sokak-Çiftehan Sokak
Ġsmet Ġnönü Caddesi Parkı
107. Sokak
KarataĢ-Günyüzü Sokak
Çevre Yolu-Ġstiklal Caddesi
Aktüre Sokak-Çevre Yolu Arası
Aktürk Sokak
Mahmut Pehlivan Sokak-Çiğdemli Sokak
ALANI
(m2)
4.470
865
446
1.581
6.200
360
485
2.523
2.295
1.451
1.075
1.800
6.102
1.500
80.000
2.206
6.247
3.100
2.700
200
20.885
4.018
6.540
172
2013 YILI FAALİYET RAPORU
PARK YAPIM ÇALIġMALARINDAN KESĠTLER
HoĢnudiye Mahallesi Ġsmet Ġnönü Caddesi Parkı
HoĢnudiye Mahallesi Ġsmet Ġnönü Caddesi Parkı
173
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AĢağısöğütönü Mahallesi 1541. Sokak
AĢağısöğütönü Mahallesi 1541. Sokak
P.H.1.6.1.F.2 Yenilenecek Park Alanı: 20.000 m²'lik park yenilenecektir:
2013 YILINDA YENĠLENEN PARKLAR
153.058 m2'lik 29 adet park bank, çöp kutusu, piknik masası, aydınlatma elemanı vb.
park elemanlarının değiĢtirilmesi ve yeĢil alanların yenilenmesi suretiyle revize edilmiĢtir.
174
2013 YILI FAALİYET RAPORU
PARK YENĠLEME ÇALIġMALARINDAN KESĠTLER
Milli Sporcu Sinan Alağaç Parkı
P.H.1.6.1.F.3 Monte Edilecek Kondisyon Aleti Grubu Sayısı: 8 adet kondisyon aleti monte
edilecektir: Parklarımıza 15 takım spor aleti monte edilmiĢtir.
P.H.1.6.1.F.4 Parklarda yapılacak spor sahası: 2 adet spor sahası yapılacaktır:
2013 YILINDA YAPILAN SPOR SAHALARI
1 adet kum futbol sahası, 1 adet basketbol sahası ve 1 adet halı saha olmak üzere
toplam 3 adet spor sahası yapılmıĢtır.
MAHALLE
ADRESĠ / SPOR SAHASININ NĠTELĠĞĠ
Batıkent
Kumluca Sokak / Kum Futbol Sahası
Sakintepe
107. Sokak / Basketbol Sahası
Uluönder
ġehit Hava Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi Parkı / Halı Saha
175
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.1.6.1.F.5 Bölge halkının spor yapabileceği alanlar oluĢturmak:
Uluönder Mahallesi‟nde bulunan 8.060 m2’lik park alanında 430 m uzunluğundaki
yürüyüĢ yolunun zeminine tartan kaplama yapılarak, spor aletleri, banklar ve çöp kutuları
monte edilmiĢtir. Çevre düzenleme çalıĢmaları kapsamında, park otomatik sulama sistemine
geçirilip, parka aydınlatma elemanları monte edilerek vatandaĢların spor yapabileceği,
dinlenebileceği, yürüyüĢ yapabileceği yeni bir yaĢam alanı hizmete sunulmuĢtur.
Uluönder YürüyüĢ Yolu
P.H.1.13.1 Öğrenciler ile ağaçlandırma çalıĢmalarının yapılması, çiçekleriyle sokaklarda
estetik bir görünüm sağlayabilecek, hastalık ve zararlıları fazla bulunmayan bitkiler ile
ağaçlandırma yapılması, bölgemiz halkının yeĢil alanlara olan duyarlılığını arttırmak
için çalıĢmalar yapmak
P.H.1.13.1.F.1 Ağaçlandırma çalıĢmalarını yürütmek. (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı:
6.000 adet ağaçtır.) :
176
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AĞAÇLANDIRMA PROJESĠ
Ağaçlandırma Projesi kapsamında Çukurhisar Mahallesi‟nde 80.000 m2'lik alanda; 4
okuldan 190 öğrenci ile 7.000 adet karaçam ve sedir fidanı dikilmiĢtir.
Ağaçlandırma Projesi
177
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.1.13.1.F.2 Sokak ağaçlandırması gerçekleĢtirmek. (Bu kapsamda dikilecek ağaç sayısı
1.000 adettir):
SOKAK AĞAÇLANDIRMA PROJESĠ
Sokak Ağaçlandırması Projesi kapsamında Batıkent Mahallesi‟nde 83 öğrenci ile 8
sokakta 555 adet ağaç ve AĢağısöğütönü Mahallesi'nde 120 öğrenci ile 3 sokakta 486 adet
ağaç olmak üzere toplam 203 öğrenci ile 11 sokakta 1.041 adet ağaç dikilmiĢtir.
Sokak Ağaçlandırma Projesi
178
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.1.13.1.F.3 Tohumdan çiçek ve sebze üretimine öğrenci katılımı sağlamak. (Katılacak
öğrenci sayısı: 60 öğrenci):
TOHUMDAN ÇĠÇEK VE SEBZE ÜRETĠMĠ PROJESĠ
Çocukların parklarda gördüğü çiçekler ve sofralarında gördükleri sebzeler
yetiĢtirilirken, ne kadar emek ve zaman harcanıldığını göstermek ve bu emeğe onları da ortak
ederek, çevre bilinçlerini geliĢtirmek için 2000 yılında baĢlatılan “Ġlköğretim Öğrencileri Ġle
Birlikte Tohumdan Çiçek Üretimi Projesi” 2013 yılında da “Çocuklarla Birlikte Tohumdan
Çiçek ve Sebze Üretimi Projesi” adı altında 6 okuldan 163 öğrencinin katılımı ile 5 farklı
türden mevsimlik çiçek ve 5 farklı türden sebze tohumu kullanılarak 10.000 adet fide
üretilmiĢtir. Çocuklar tarafından yetiĢtirilen çiçek ve sebzeler, okullarına yapılan ziyaretle
kendilerine verilmiĢtir.
Projenin 1. aĢamasında TepebaĢı Belediyesi Zincirlikuyu ġantiyesi seralarında 5 farklı
türden mevsimlik çiçek ve 5 farklı türden sebzenin ekimi yapılmıĢtır.
2. aĢamada ise çimlenen tohumlar çocuklarımızla birlikte tüpe alınmıĢ,
3. aĢamada çocuklarımız okullarında ziyaret edilerek yetiĢtirdikleri çiçek ve sebzeler
kendilerine verilmiĢtir.
Tohumdan Çiçek Ve Sebze Üretimi Projesi
179
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Tohumdan Çiçek Ve Sebze Üretimi Projesi
P.H.1.13.1.F.4 YarıĢmalar düzenlenmesi. (En Güzel Bahçe - En Güzel Balkon YarıĢması):
DÜZENLENEN YARIġMALAR
Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı’nda düzenlenen ödül töreni
180
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EN GÜZEL BAHÇE YARIġMASI
Bu yıl dördüncü kez gerçekleĢtirilen proje kapsamında baĢvuru sahiplerinin bahçeleri
çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerinin üyelerinden oluĢan 5 kiĢilik jüri
tarafından yerinde incelenmiĢtir.
Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı‟nda düzenlenen törenle 1. gelen bahçeye 600 TL,
2. gelen bahçeye 350 TL, 3. gelen bahçeye 250 TL ve mansiyon olarak da 150 TL ödül
verilmiĢtir.
En Güzel Bahçe YarıĢması Birincisi
EN GÜZEL BALKON YARIġMASI
Bu yıl dördüncü kez gerçekleĢtirilen proje kapsamında baĢvuru sahiplerinin bahçeleri
çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerinin üyelerinden oluĢan 5 kiĢilik jüri
tarafından yerinde incelenmiĢtir.
Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı‟nda düzenlenen törenle 1. gelen balkona 400 TL,
2. gelen balkona 300 TL ve 3. gelen balkona 200 TL ödül verilmiĢtir.
181
2013 YILI FAALİYET RAPORU
En Güzel Balkon YarıĢması Birincisi
P.H.2.6.1 Ġhtiyaç analizinin yapılması, Hobi bahçelerinden yaĢlıların faydalanmaları
sağlanması, Alzheimer hastalarına ve ailelerine yönelik çalıĢmalar yapılması.
P.H.2.6.1.F.1 YaĢlı vatandaĢların sosyal hayata katılımlarını kolaylaĢtıracak ortamlar
hazırlamak ve bu ortamlardan faydalanmalarını sağlamak:
AĢağısöğütönü Mustafa MANSIZ Gönüllü Bahçeleri, Batıkent Mahallesi Batıkent Hobi
Bahçesi ve Zincirlikuyu Mahallesi Selami VARDAR Gönüllü Bahçeleri olmak üzere toplam
33.726 m²’lik alana sahip hobi bahçelerinden 108‟i engelli olmak üzere toplam 282
vatandaĢımız faydalanmaktadır. Hobi bahçesi kullanan vatandaĢlarımıza bahçelerinden
değerlendirmek üzere 13.000 adet sebze fidesi dağıtılmıĢtır.
Hobi Bahçelerinde Fide Dağıtımı
182
2013 YILI FAALİYET RAPORU
OKUL-CAMĠ-KURUM ve KÖYLER
Okullarda yapılan çalıĢmalar kapsamında; 10 adet çocuk oyun grubu, 2 takım açık
alan spor aleti, 61 adet bank, 22 adet piknik masası, 24 adet çöp kutusu, 317 adet bitki, 2.784
adet mevsimlik çiçek, 2 adet basketbol potası, 2 adet kale direği ve 1 adet voleybol direği
kullanılmıĢ, 3.787 m2 çim ekimi yapılmıĢtır.
Ayrıca okullardan gelen budama ve çim biçim talepleri de programımız dâhilinde rutin
olarak karĢılanmaktadır.
Camilerde yapılan çalıĢmalar kapsamında; 85 adet bank, 3 adet çöp kutusu, 152 adet
bitki ve 5.140 adet mevsimlik çiçek kullanılmıĢtır.
Ayrıca camilerden gelen budama ve çim biçim talepleri de programımız dâhilinde rutin
olarak karĢılanmaktadır
Kurumlarda yapılan çalıĢmalar kapsamında; 1 adet çocuk oyun grubu, 140 adet
bank, 56 adet açık, 5 adet kapalı piknik masası, 144 adet çöp kutusu, 2.139 adet bitki ve
15.424 adet mevsimlik çiçek kullanılmıĢtır.
Ayrıca kurumlardan gelen budama ve çim biçim talepleri de programımız dâhilinde
rutin olarak karĢılanmaktadır
Köylerde yapılan çalıĢmalar kapsamında; 7 adet çocuk oyun grubu, 40 adet bank, 6
adet piknik masası, 8 adet çöp kutusu, 357 adet bitki ve 240 adet mevsimlik çiçek
kullanılmıĢtır.
2-Faaliyetler:
2013 yılında mahallelerde sokak ağaçlarının budama iĢlemi yapılmıĢ, budama yapılan
mahallelerde bulunan okul ve kurum bahçeleri de budanmıĢtır.
2013 yılında Müdürlüğümüze ait sera ve fidanlıkta çalıĢmalarda kullanılmak üzere
156.992 adet yazlık ve 171.000 adet kıĢlık olmak üzere toplam 327.992 adet mevsimlik
çiçek üretilmiĢtir.
183
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.16 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.14.1 ĠĢ yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm Ģikayet ve
isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin
önlenmesi, Esnaf - Zabıta iliĢkisinin olumlu yönde geliĢtirilmesi.
P.H.1.14.1.F.1 Tüm iĢyerlerinin kayıt altına alınması: Belediye sınırları içerisinde 18500
adet ruhsatlı iĢyeri bulunmaktadır.
P.H.1.14.1.F.2 Yeni ruhsatlandırılan iĢyerlerinin sisteme dâhil edilmesi: 2013 yılı
içerisinde 1.262 iĢyeri ruhsatlandırılmıĢtır.
P.H.1.14.1.F.3 Belirli aralıklarda ruhsat denetimi yapmak: Yıl içerisinde dört ruhsat
denetimi yapılarak 5559 iĢyeri kontrol edilmiĢtir.
2-Faaliyetler
2013 yılı içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından aĢağıda yer alan
faaliyetler gerçekleĢtirilmiĢtir.
1-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce 2013 yılı içerisinde 168 adet mavi masa Ģikâyeti olumlu
değerlendirilmiĢtir.
2-2013 yılı içerisinde 1077 adet sıhhi iĢyeri ruhsatı verilmiĢ ve 131.105,07 TL harç tahakkuk
edilmiĢtir.
3-2013 yılı içerisinde 185 adet gayri sıhhi iĢyeri ruhsatı verilmiĢ ve 54.173,00 TL harç
tahakkuk edilmiĢtir.
4-2013 yılı içerisinde 1650 adet hafta tatili ruhsatı verilmiĢ ve 198.015,00 TL harç tahakkuk
edilmiĢtir.
5-Yıl içerisinde 1483 adet ruhsat baĢvurusu olmuĢ ve uygunluk açısından iĢyerleri heyet
kontrolüne alınmıĢtır.
6-ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Yönetmeliğinin 33. Maddesine istinaden 2013 yılı içerisinde 10
adet 24 Saat Açık Ġzin Belgesi düzenlenmiĢtir.
7-ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Yönetmeliğinin 38. Maddesine istinaden 2013 yılı içerisinde 25
adet Canlı Müzik Belgesi düzenlemiĢtir.
184
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.17 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.20.1 Koruyucu Hekimlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve poliklinik
hizmetlerinin uygulanması, okula yeni baĢlayan öğrencilerin sağlık konusunda
bilincinin artırılması.
P.H.1.20.1.F.1 Belediyemiz sınırları içindeki ilköğretim okullarında 1. sınıfa baĢlayacak
çocuklara sağlık taraması yapılması, sağlık ve eğitim çantası verilmesi:
2013 yılında Belediyemiz sınırları içinde ilkokula yeni baĢlayan 1.sınıf öğrencisi 1516
çocuğun göz ve kulak, burun ve boğaz muayeneleri yapılmıĢ olup, rahatsızlık tespit edilen
çocuklar Osmangazi Üniversitesi Göz ve KBB Bölümlerine ileri tetkik ve tedavi için
tarafımızdan muayeneye götürülmüĢtür. 1532 adet sağlık çantası öğrencilere dağıtılmıĢtır.
Beldeevlerimizde Aile Ġçi ĠletiĢim, Çocuk Ruh Sağlığı GeliĢimi ve Problemlerle BaĢa Çıkma
Yolları, Obesite ve Sağlıklı Beslenme, Ergenlik Dönemi ve Özellikleri, Çocuklarla Sağlıklı
ĠletiĢim konularında eğitimler düzenlenmiĢtir.
P.H.1.21.1 Her birimde en az bir personelin tatbikatlara katılımının sağlanması, iletiĢim
araçları kullanarak halkı bilgilendirmek, hizmet binalarındaki tahliye planı bilgilerinin
personele aktarılması.
P.H.1.21.1.F.1 Belediyemiz personeline olası afet durumunda gerekli müdahaleleri
yapabilecek bilgiyi kazandırmak:
14.05.2013 Tarihinde Belediyemiz personeline Kurum Hekimimiz Dr. Aslı TURLA
ÜNÜGÜR tarafından acil müdahale(Ġlkyardım) konusunda eğitim düzenlenmiĢtir.
P.H.1.22.1 Cenaze kayıt iĢlemlerinin hatasız ve en kısa sürede tamamlanması, cenaze
yakınlarına kefen, mezar tahtası verilmesi, vatandaĢın hizmet binamıza gelmeden,
cenaze iĢlemlerinin yapılması.
P.H.1.22.1.F.1 Belediyemiz sınırları içinde vefat eden vatandaĢların defin iĢlemlerinin en kısa
sürede ve hatasız yapılması, kefen, mezar tahtası, cenaze nakil aracı ve cenaze yakını servis
otobüsü ihtiyacının temin edilmesi:
2013 yılında Belediyemiz sınırları içinde vefat eden 800 vatandaĢın defin iĢlemleri
personelimiz tarafından en kısa sürede ve hatasız olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 429
vatandaĢımıza kefen, 1801 vatandaĢımıza mezar tahtası, 1801 vatandaĢımıza cenaze nakil
aracı, 1401 vatandaĢımıza cenaze yakınlarının mezarlıklara ulaĢımını sağlamak için servis
otobüsü ücretsiz olarak verilmiĢtir.
P.H.2.5.1 Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli
bireylerin becerileri geliĢtirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik
önyargıyı azaltmak.
185
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.2.5.1.F.1 Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eĢitliğini sağlanması ile
engelli bireylerin ailelerine sosyo-psikolojik destek vermek konularında çalıĢmalar yapmak.
2013 yılında Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden 46 engelli çocuğa ve 47
ebeveyne psikoloğumuz tarafından görüĢülerek psikolojik destek sağlanmıĢtır.
2-Faaliyetler
2013 YILI TEPEBAġI BELEDĠYESĠ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE ĠġLERĠ
FAALĠYET RAPORU
DÜZENLENEN
ÖLÜM BELGESĠ
GÖNDERĠLEN
TAZĠYE
MEKTUBU
VERĠLEN
KEFEN SAYISI
VERĠLEN
MEZAR
TAHTASI
VERĠLEN
CENAZE
ARACI
VERĠLEN
OTOBÜS
SAYISI
ĠL DIġINA
NAKĠL
OLAN
CENAZE
SAYISI
HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜNE
BĠLDĠRĠLEN
KANSER KAYIT
FORMLARI
800
800
429
1801
1801
1401
30
100
2013 YILI TEPEBAġI BELEDĠYESĠ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ REVĠR VE BÜRO
FAALĠYET RAPORU
ESNAF
SAĞLIK
KARNESĠ VĠZE
ĠġLEMLERĠ
PERSONEL
MUAYENE
SAYISI
ENJEKSĠYON,
PANSUMAN VB.
SAYISI
ACĠL HASTA
MUAYENESĠ
GELEN
ġĠKÂYET
SONUÇLANAN
ġĠKÂYET
GELEN
TEġEKKÜR
324
985
275
154
10
10
8
2013 YILI TEPEBAġI BELEDĠYESĠ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ġĠRĠNTEPE ÇOCUK AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU
TARAMADAN GEÇĠRĠLEN
ÇOCUK SAYISI
TEDAVĠ EDĠLEN ÇOCUK
SAYISI
FLORLAMA YAPILAN ÇOCUK
SAYISI
ACĠL MUAYENE VE
TEDAVĠ YAPILAN
ÇOCUK SAYISI
5265
7544
2772
5425
186
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DÜZENLENEN EĞĠTĠMLER
Belde Evlerinde Düzenlenen Eğitim Adı
Düzenlenen
Eğitim Sayısı
Eğitimlere
Katılan KiĢi
Sayısı
KETEM Taraması Ġçin
Hastaneye Götürülen KiĢi
Sayısı(Kadınlarda Kanser
Taraması)
Kadınlarda Kanser Taraması (Erken Tanı Hayat Kurtarır), Obesite
ve Sağlıklı Beslenme, Öfke Yönetimi, Çocuklarla Sağlıklı ĠletiĢim,
Aile Ġçi ĠletiĢim, Ergenlik Dönemi ve Özellikleri, Menapoz,
Ġlkyardım, Depresyon, Anksiyete ve Stresle BaĢa Çıkma Yolları
64
1516
194
187
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2013 YILI TEPEBAġI BELEDĠYESĠ SAĞLIK TARAMASI ÇALIġMALARI
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ 2013 YILI ĠLKOKULLARDA
SAĞLIK TARAMASI PROJESĠ
Sağlık
Taraması
Yapılan
Okul
Sayısı
(KBB)
Tarama
Yapılan
Öğrenci
Sayısı
(GÖZ)
Tarama
Yapılan
Öğrenci
Sayısı
Verilen
Sağlık
Çantası
Sayısı
14
1516
1516
1532
Ġleri
Tetkik
Ġçin
OGÜ Tıp
Fak.
Götürüle
n
Öğrenci
Sayısı
387
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ 2013 YILI MERKEZ KÖYLERDE 55 YAġ
ÜSTÜ VATANDAġLARDA SAĞLIK TARAMASI
TEPEBAġI BELEDĠYESĠ
SAĞLIK ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ 65 YAġ
ÜSTÜ
VATANDAġLARDA
SARI NOKTA GÖZ
TARAMASI
Ziyaret
Edilen
Köy
Sayısı
Tetkik
Yapılan,
Muayene
Edilen
KiĢi
Sayısı
Serum,
Enjeksiyon,
Pansuman
vb. Yapılan
KiĢi Sayısı
Mevsims
el Grip
AĢısı
yapılan
KiĢi
Sayısı
Hastane, Aile
Hekimliği vb.
Kurumlara
Yönlendirme
Yapılan KiĢi
Sayısı
Katılan
VatandaĢ
Sayısı
27
665
2
15
32
1722
Belediyemiz
Tarafından
Ġleri Tetkik
Ġçin OGÜ
Tıp Fakültesi
Göz
Bölümüne
Götürülen
KiĢi Sayısı
31
TEPEBAġI
BELEDĠYESĠ
SAĞLIK ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇUKURHĠSAR'D
A TARAMA
YAPILAN GEBE
TARAMASI
Tarama Yapılan
Gebe Sayısı
36
2013 YILI TEPEBAġI BELEDĠYESĠ SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ EVDE BAKIM VE SAĞLIK HĠZMETLERĠ AYLIK
FAALĠYET RAPORLARI
Konu
BaĢlıkları
Alan
AraĢtırmasında
Düzenlenen
Anket Formu
Evde Bakım
ve Sağlık
Hizmetleri
Ziyaretler
(tel+hast+ev)
Hastaneye
UlaĢım
Sağlanan
Bakım
ve
Onarım
Günlük
Ev
Temizliği
Halı
Yıkama
Psikolojk
Destek
Sosyal
Destek
Özellikli
Sağlık
Ġhtiyaçları
Desteği
AĢevine
Bildirilen
Sıcak Yemek
Bağlanması
Erzak
Desteği
Ev
EĢyası
Desteği
2013 Yıl
Sonu
Toplamı
154
531
498
127
29
296
40
151
626
111
15
189
92
188
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.18 STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H. 1.17.1 Mavi Masa Biriminin etkinliğinin arttırılması, mahalle muhtarları ile
görüĢmeler yapmak, veri depolama ve analiz etme sistemi kurmak.
P.H. 1.17.1.F.1 Belediye çalıĢmaları ile ilgili farklı yöntemler kullanarak verilerin toplanması
ve analiz edilmesi, belediye çalıĢmalarına yol göstermesi için raporlar hazırlanması:
VatandaĢların TepebaĢı Belediyesinin çalıĢmaları ile ilgili istek/Ģikayetleri Mavi Masa
tarafından kayıt altına alınmaktadır. Bu kayıtların Müdürlüğümüz tarafından analizi yapılarak
3‟er aylık periyotlarla 4 tane değerlendirme raporu hazırlanmıĢtır.
P.H. 1.17.1.F.2 Ġlçe Belediye Sınırları Ġçerisindeki mahallelerde vatandaĢ ihtiyacı ve
beklentilerini ölçmek için aralık ayı içerisinde 1 adet anket uygulanmıĢtır.
P.H. 1.17.1.F.3 VatandaĢların Belediye hizmetleri ile ilgili olarak istek, öneri ve eleĢtirilerini
almak üzere 18 soruluk hizmet binasında haziran ve eylül aylarında 2 adet anket çalıĢması
gerçekleĢtirilerek değerlendirme raporları hazırlanmıĢtır.
P.H.3.2.1 Müdürlüklerden gelen faaliyet raporunun, bütçe gerçekleĢtirme oranlarının,
performans gerçekleĢme oranlarının, hazırlanacak bütçelerin öngörü analizlerinin
yapılması.
P.H.3.2.1.F.1 Faaliyetlerin etkinliğinin ve hedeflere uygunluğunun araĢtırılması için
müdürlüklerden verilerin toplanması, müdürlükler ile birlikte çalıĢmalar yapılması. Bu
çalıĢmaların üst yönetime raporlanması: 2013 yılı performans programı hedeflerine göre
birimlerin faaliyetleri 3‟er aylık periyotlarla 4 dönem olmak üzere müdürlükler bazında
performans raporları toplanarak değerlendirilmiĢtir.
P.H.3.2.1.F.2 Aylık periyotlarla belediyemiz bütün müdürlüklerin aylık faaliyetleri izlenmiĢ 3
er aylık periyotlarla raporlanarak üst yönetime sunulmuĢtur.
P.H.3.7.1 Bilgi ve birikimlerin paylaĢımı için ortam hazırlama, çalıĢanların kurum
vizyonuna odaklanma ve bütünü görmelerinin sağlanması, Birey/Birim performans
ölçme ile ilgili araĢtırmalar yapmak, Ekip çalıĢmasının kurumda yaygınlaĢtırılması,
Kurum içi iletiĢimin güçlendirilmesi, Ġç Kontrol eylem planının hazırlanması.
P.H.3.7.1.F.1 Kurum içi iletiĢimi güçlendirmek için toplantılar düzenlemek. Kurum kültürünü
geliĢtirmek için araĢtırmalar yapmak, çalıĢanların kuruma bağlılıklarını artırmak için
çalıĢmalar ve düzenlemeler yapmak: TepebaĢı Belediyesi‟nin amaçlarını, planlarını, iĢlerini
ve görevlerini paylaĢmak ve iç iletiĢim kanallarını geliĢtirmek amacıyla 2013 yılında her
birimden seçilen birim sorumluları toplam 6 adet birim sorumluları toplantısı
gerçekleĢtirilmiĢtir. Birimlerin amaçları, planları, iĢleri ve görevleri ile ilgili öneri ve talepleri
yönetimle paylaĢılarak gerekli çözümler üretilmiĢtir.
P.H.3.7.1.F.2 2013 Yılında TepebaĢı Ġlçe Belediyesinde çalıĢanların Kurumun iĢ ve iĢlemleri
hakkındaki görüĢ, öneri ve taleplerini almak üzere yılda 1 kez anket uygulanması
189
2013 YILI FAALİYET RAPORU
hedeflenmiĢtir. Eylül ayında personel memnuniyetini ölçen anket uygulanarak değerlendirme
raporları hazırlanmıĢtır.
P.H.3.7.1.F.3 Kurum kültürünün geliĢtirilmesi için Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim
fakültesinden iletiĢim uzmanı tarafından belediyemiz personeline iletiĢim eğitimi verilmiĢtir.
P.H.3.7.1.F.4 Performans ve kalite ölçütleri geliĢtirmek amacıyla belediyemiz kamu hizmet
standartları tablosu güncellenmiĢ, kamu hizmet envanteri, müdürlüklerinin iĢ akıĢ Ģemaları ve
görev tanımları güncellenmiĢtir.
P.H.3.7.1.F.5 ÇalıĢan motivasyonunu artırmak için Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim
fakültesinden iletiĢim uzmanı tarafından belediyemiz personeline iletiĢim eğitimi verilmiĢtir.
2-Faaliyetler
 Kamu iç standartları eylem planı hazırlama çalıĢmaları müdürlüğümüz tarafından
yürütülmüĢtür.
 EskiĢehir Valiliği tarafından istenilen personel memnuniyeti anketi müdürlüğümüz
tarafından uygulanmıĢ olup analiz edilerek, sonuç raporları Kaymakamlık ve Valilik
makamına gönderilmiĢtir.
 Gezici ekiplerin, vatandaĢlardan topladıkları istek-talep-Ģikâyetler alınarak, sistem
üzerinden kayıtları açılmıĢ, müdürlüklere iletilmiĢ, cevaplar takip edilerek, sistemdeki
talepler sonuçlandırılmaya baĢlanılmıĢtır.
 Farklı web siteleri üzerinden Belediye‟ye gelen istek-talep-Ģikâyetler alınarak, sistem
üzerinden kayıtları açılmıĢ, müdürlüklere iletilmiĢ, cevaplar takip edilerek, sistemdeki
talepler sonuçlandırılmaya baĢlanılmıĢtır.
1.19 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
1-Faaliyetler
TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü; Birimlerin iĢ ve iĢlemlerinde, mevzuat hükümlerine uyulup
uyulmadığı yönünde teftiĢ, inceleme, ön inceleme, araĢtırma ve soruĢturma iĢlerini
yürütmekte, TepebaĢı Belediye BaĢkanlığı‟nda kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve
yönetmeliklerde gösterilen ve Belediye BaĢkanınca verilen diğer teftiĢ hizmetlerini ifa
etmektedir. Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü‟ne gönderilen 6 adet
konu ile ilgili olarak inceleme, araĢtırma ve soruĢturma yapılmıĢ, bunlara iliĢkin raporlar yasal
süreleri içerisinde tanzim edilerek müteakip iĢlemlerin yapılması amacı ile TepebaĢı Belediye
BaĢkanlığı‟na sunulmuĢtur.
190
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.20 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.9.1 Saha çalıĢmaları yapılarak, ihtiyaçların tespit edilmesi, benzer ve örnek
olabilecek uygulamaların araĢtırılması, çöp araçlarının araç takip sistemi ile izlenmesi,
çevre temizliği ile ilgili eğitici ve bilgilendirici çalıĢmalar ve dikkat çekici etkinlikler
düzenlemek.
P.H.1.9.1.F.1 4 Yeni Mahallemizde (köy) daha çöp alımının yapılması: AvlamıĢ
Buldukpınarı, Karaçobanpınarı ve Sulukaraağaç köylerinde çöp alımı baĢlamıĢtır.
P.H.1.9.1.F.2 Sokak elemanları ile gündüz vardiyasında 2 mahallemizde daha temizlik
çalıĢması yapılması: Güllük ve Yenibağlar mahallelerinde baĢlanmıĢtır.
P.H.1.9.1.F.3 Bölgemizdeki okul ve camilerin dıĢ temizliklerinin yapılması: Bölgemizde
160 okul ve caminin dıĢ temizlikleri yapılmıĢtır.
2-Faaliyetler
Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ile 51 adet mahalle ve 32 adet kırsal yerleĢim
alanında çöplerin toplanması, cadde, sokak ve boĢ arsaların temizlenmesi hizmeti verilmiĢtir.
Hizmet alanımızda bulunan mahalle ve kırsal yerleĢim alanlarımız aĢağıdaki gibidir:
Ahiler, Alınca, AĢağı Kartal, AĢağı Söğütönü, Atalantekke, AvlamıĢ, Bahçelievler,
Batıkent, BektaĢpınar, Boyacıoğlu, Bozdağ, Buldukpınarı, Cumhuriye, Cumhuriyet, Hisar,
Yeni (Çukurhisar), Çamlıca, DaniĢment, Eğriöz, Emirceoğlu, Emirler, Ertuğrulgazi, Esentepe,
Eskibağlar, Fatih, Fevzi Çakmak, GazipaĢa, Gökçekısık, Gökdere, Güllük, Hacıalibey,
Hacıseyit, Hasanbey, Hayriye, Hekimdağ, Heykelpark+Musaözü, HoĢnudiye, IĢıklar,
Ġhsaniye, Karabayır, Karaçobanpınarı, Karadere, Kavacık, Keskin, Kızılcaören, Kızılinler,
Koyunlar, Kozkayı, Kumlubel, M.Kemal PaĢa, Mamure, Musaözü, Orta, Ömerağa, Sakintepe,
SatılmıĢoğlu, Sazova, Sulukaraağaç, Sütlüce, ġarhöyük, ġeker, ġirintepe, Takmak, Tandır,
Tekeciler, Tunalı, Turgutlar, Uludere, Uluönder, Yakakayı, Yarımca, Yeni, Yeni Ġncesu,Yeni
Akçayır, Yeni Bağlar, YeĢiltepe, Yörükakçayır, Yukarı Söğütönü, Yukarı Kartal, Yusuflar,
Zafer, Ziraatyolu, Zincirlikuyu Mahalleleridir.
24 adet sıkıĢtırmalı çöp kamyonu, 4 adet damperli kamyon, 1‟er adet kamyonet,
kazıyıcı-yükleyici, traktör, arazöz ve servis otobüsü, 6 adet yol süpürme aracı, 6 adet kontrol
aracı ve 314 personel ile çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Belediyemiz personeli olarak sahada
görevli 1 memur, 4 daimi iĢçi olmak üzere 5 kontrol çavuĢu ve teknik büroda görevli 1
191
2013 YILI FAALİYET RAPORU
memur ve 4 büro personeli ile Temizlik ĠĢleri Müdürünün yönetiminde tüm iĢlerin sevk ve
idaresi yapılmıĢtır.
Saha ÇalıĢmaları
ÇalıĢma saatlerimiz gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya halinde düzenlenmiĢtir.
Ağırlıklı olarak Bölgemizde gece vardiyasında ve poĢetli sistem ile her gün çöp toplama
hizmeti verilmiĢtir. Merkez mahalle olarak adlandırdığımız ve iç bölge olarak nitelendirilen
bu mahallelerimizde çöp çıkarma saatleri akĢam 19:00-21:00 saatleri arası olarak
belirlenmiĢtir. Çöp kamyonlarımız ise o bölgeden sorumlu Ģoför ve en az 2 adet araç arkası
iĢçi ile belirlenen program dâhilinde 21:00‟den itibaren çöplerin toplanmasını sağlamıĢtır.
Pazaryerlerinin temizlenmesinden sorumlu olan 2 ekibimizce, kontrol çavuĢunun
gözetiminde pazaryerleri temizleme programı dâhilinde çalıĢmalar yürütülmüĢtür. ÇalıĢmalar
tamamlandıktan sonra trafik yoğunluğunun nispeten azaldığı gece saatlerinde ana caddeler
arazözle yıkanarak temizlenmiĢtir.
Ana cadde ve arterlerde toplam 40 adet cadde personelimiz (mevkici olarak
adlandırdığımız) , kendilerine zimmetlenen caddelerde her gün kaldırım üstleri, bordür
diplerinin el ile süpürülmesi, çöp sepetlerinin kontrolünden sorumludur. Nüfus ve iĢyerlerinin
yoğunluğu dikkate alınarak Doktorlar Cad. veya Kızılcıklı Cad. gibi bazı caddelerimizde
vardiyalı olarak sabit personel görevlendirmesi de yapılmıĢtır. Mevkici çalıĢma bölgelerimiz
aĢağıdaki tabloda listelenmiĢtir.
192
2013 YILI FAALİYET RAPORU
CADDE PERSONELĠ (MEVKĠCĠ) ÇALIġMA PROGRAMI
SIRA
CADDE ADI
1
SĠVRĠHĠSAR
2
ĠSMET ĠNÖNÜ
3
BAĞLAR
4
SAKARYA
5
ZÜBEYDE HANIM
6
MUTTALĠP
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KIRIM
KIZILCIKLI M. PEHLĠVAN
ĠSTASYON
VURAL
VATAN
ATALAR
AHMET KANATLI
SAHĠL YOLU
S.S.K. ÖNÜ
ġ. GAFFAR OKKAN
ÇAMLICA BĠRLĠK CAD.
SEYLAP CAD.
ERTUĞRULGAZĠ ÇĠLEM
CAD.
SÜTLÜCE ULUZAFERĠSTĠKLAL
ġĠMġEK CADDESĠ
ġEKER-N.BEY PARKI
19
20
21
22
CADDE BÖLÜMLERĠ
Atalar Cd.-ġeker arası, ĠĢ Bankası Atalar arası
Yapı Kredi Bankası - ĠĢ Bankası
arası, Üst Köprü - Y.Kredi Bankası
arası, ETĠ Fabrikası Önü
C. Topel Cad. - Geçit arası, Geçit Çevre Yolu arası
Geçit - Çevre Yolu arası, Çevre
Yolu-Mezarlık, ÇarĢı - Geçit arası
Muttalip Üst Geçit - Gençlik Mrk.
Arası, Özel Okul - Bağlar Geçit
Arası
ÇarĢı - Üst Köprü arası, Üst Köprü Çevre Yolu arası
-------------------------------------------------------------------------------------
MEVKĠĠÇĠ
ADEDĠ
2
4
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
--------
1
--------
1
---------------
1
1
40
TOPLAM
Merkeze uzakta bulunan ve konteyner uygulaması bulunan, dolayısıyla haftanın bir
yada birkaç günü çöp alımı yaptığımız mahallelerimiz ise dıĢ bölge olarak tanımlanmıĢ olup,
çöp alımı gündüz vardiyasında saat: 09:00‟dan itibaren yapılmıĢtır.
Evsel nitelikli iri atık olarak nitelendirilen eski eĢya, bahçe atıkları, tadilat atıkları,
mevsimine göre kömür külleri ve cüruf benzeri atıklar ise damperli kamyonlarımız tarafından
toplanarak bertaraf edilmiĢtir. Çöp kamyonlarımız ve diğer araçlarımız görev saatleri göz
193
2013 YILI FAALİYET RAPORU
önünde bulundurularak “araç takip sistemi” ile izlenmiĢtir. Raporlar belirli aralıklarla alınarak
yetkililerimize düzenli olarak bilgi verilmiĢtir.
Gündüz vardiyasında personel sayısı ortalama 8 görevliden oluĢan 7 adet mahalle
ekibimiz ile cadde ve sokakların el ile süpürülmesi, boĢ arsa, 160 adet okul ve camii gibi
resmi kurumların dıĢ mekan, bahçe veya mıntıka temizlikleri yol süpürme makineleri
eĢliğinde, Acil Tim olarak adlandırdığımız ot biçme ekibi ile de boĢ arsa, kaldırım üstü ot
biçme iĢlemlerinin el yada motorlu sırt tırpanlarıyla temizliği, mevsimine göre kurumuĢ
yaprakların süpürülmesi, kar ve buzların temizlenmesi, müdahale sınırlarımız dahilinde trafik
kazaları sonrası mahallin temizliği yapılmıĢtır. Her ekipte 1 çavuĢ olmak üzere toplam 8
çavuĢ ve gece/gündüz vardiyalarından sorumlu 4 vardiya amiri görev yapmaktadır. Mahalle
ekiplerimizin çalıĢma programı aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
194
2013 YILI FAALİYET RAPORU
MAHALLE TEMĠZLĠK EKĠPLERĠNĠN ÇALIġMA BÖLGELERĠ
No:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EKĠP
ESENTEPE-SÜTLÜCE-YEġĠLTEPE (SAKĠNTEPEEMĠRCE-ALINCA)
HOġNUDĠYE-CUMHURĠYE-M. K. PAġA-H.ALĠBEYH.SEYĠT-HAYRĠYE-ĠHSANĠYE-YENĠ-MAMUREIġIKLAR-ġEKER
E.BAĞLAR-Y.BAĞLAR-GÜLLÜK-B.EVLERÖMERAĞA-FATĠH-TUNALI-KUMLUBEL-ZAFER
ġARHÖYÜK-F.ÇAKAMK-GAZĠPAġA (MUTTALĠP
S.TOKĠ)
BATIKENT-ÇAMLICA-E.GAZĠ-SAZOVA (Ç.HĠSARSATILMIġ
ġĠRĠNTEPE-Z.KUYU-U.ÖNDER (A.SÖĞÜTÖNÜ TOKĠKESKĠN-A.SÖĞÜTÖNÜ-Y.SÖĞÜTÖNÜ)
ĠġÇĠ
ÇAVUġ
8
1
12
1
16
1
8
1
16
1
16
1
7.
ACĠL TĠM
11
1
8.
PAZAR EKĠBĠ
16
1
103
8
TOPLAM
195
2013 YILI FAALİYET RAPORU
AYLIK FAALĠYET RAPORLARI VERĠLERĠNE GÖRE EL ĠLE TEMĠZLĠK
ÇALIġMALARI
GENEL
MINTIKA TEMĠZLĠĞĠ
EL ĠLE SÜPÜRÜLEN
AYLAR
TEMĠZLĠK
YAPILAN ARSA
ALAN (m²)
SAYISI (Adet)
(Adet)
121
1.169
4.840.044
OCAK
124
1.145
4.808.822
ġUBAT
126
1.154
5.017.264
MART
134
1.202
5.340.236
NISAN
137
1.217
4.980.220
MAYIS
139
1.229
5.236.858
HAZIRAN
143
1.237
5.388.098
TEMMUZ
143
1.240
5.534.098
AĞUSTOS
146
1.242
5.690.518
EYLÜL
148
1.246
5.274.424
EKIM
150
1.250
5.491.554
KASIM
154
1.253
5.552.676
ARALIK
GENEL
TOPLAM
1.665
14.584
63.154.812
*Aylık Faaliyet Raporlarındaki veriler baz alınmıştır.
Yukarıdaki verilen tabloda aylık faaliyet raporları verilerine göre aylar bazında yapılan
genel temizlik, boĢ arsa temizliği sayıları ve süpürülen alan bilgileri incelenebilir. Söz konusu
verilerin grafik dökümleri ise aĢağıda sırasıyla verilmiĢtir.
196
2013 YILI FAALİYET RAPORU
GENEL TEMĠZLĠK SAYISI (Adet)
180
160
140
121
124
126
134
137
139
143
143
146
148
150
154
120
100
80
60
40
20
0
GENEL
TEMĠZLĠK
SAYISI
(Adet)
197
2013 YILI FAALİYET RAPORU
MINTIKA TEMĠZLĠĞĠ YAPILAN ARSA (Adet)
1.280
1.260
1.240
1.217
1.220
1.229
1.253
1.246 1.250
1.237 1.240 1.242
1.202
1.200
1.180
1.160
1.140
1.120
1.100
1.080
1.169
1.145
1.154
MINTIKA
TEMİZLİĞİ
YAPILAN
ARSA
(Adet)
Ayrıca gündüz vardiyasında nüfus yoğunluğu, trafik, iĢyeri faaliyetlerinin yoğun
olduğu Bahçelievler, Eskibağlar, Güllük, Yenibağlar, Cumhuriye, Hacıalibey, Hacıseyit,
Hayriye, Ġhsaniye, M. Kemal PaĢa, Isıklar, Mamure, ġeker, Yeni, HoĢnudiye ve Ertuığrulgazi
gibi merkez mahallelerimizin kritik noktalarında, ana caddelerdeki mevkicilerimiz gibi
toplam 25 adet sabit sokak personeli görevlendirilerek, mahalle ekiplerimizle görev paylaĢımı
yapılmıĢtır.
198
2013 YILI FAALİYET RAPORU
5.000.000
5.552.676
5.491.554
5.274.424
5.690.518
5.534.098
5.388.098
5.236.858
5.017.264
5.200.000
4.808.822
5.400.000
4.840.044
5.600.000
4.980.220
5.800.000
5.340.236
EL ĠLE SÜPÜRÜLEN ALAN DAĞILIM GRAFĠĞĠ (m²)
EL ĠLE
SÜPÜRÜLEN
ALAN (m²)
4.800.000
4.600.000
4.400.000
4.200.000
Sorumluluğumuz altında yer alan konteyner bölgelerinde 2040 adet çöp
konteyneri, 91 adet çöp tankı mevcut olup, 2013 yılı içerisinde 110 adet çöp konteyneri ile 80
adet çöp sepeti ihtiyaç duyulan bölge ve kritik noktalara tahsis edilmiĢtir. Konteyner tamir ve
dezenfekte ekibimiz, gezici araç ile konteynerlerin yerinde bakım ve onarımı ile
dezenfeksiyonunu yapmıĢtır.
6 adet yol süpürme aracı, oluĢturulan haftalık programa göre yol süpürme
çalıĢmalarını yürütmüĢ olup, 1 adet yol süpürme aracımız ise gece vardiyasında görev
yapmıĢtır. Yol süpürme araçlarının çalıĢma programı aĢağıda listelenmiĢtir.
YOL SÜPÜRME ARAÇLARI ÇALIġMA BÖLGELERĠ
GÜN
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
CUMARTESĠ
SÜPÜRÜLECEK BÖLGE
HOġNUDĠYE, CUMHURĠYE, HACI SEYĠT ,
HACI ALĠ BEY, IġIKLAR, ĠHSANĠYE,
MAMURE, MUSTAFA KEMAL PAġA, YENĠ,
ġEKER, ġEKER
ÖMERAĞA, TUNALI, FATĠH, ġARHÖYÜK,
KUMLUBEL, ZAFER, ġARHÖYÜK, FEVZĠ
ÇAKMAK
ESKĠ BAĞLAR, YENĠ BAĞLAR,
BAHÇELĠEVLER, GÜLLÜK, YUKARI
SÖĞÜTÖNÜ, KESKĠN
ERTUĞRULGAZĠ, SAZOVA, ÇAMLICA,
GAZĠ PAġA, EĞRĠÖZ, ULUDERE
BATIKENT, ULUÖNDER, ZĠNCĠRLĠKUYU,
ġĠRĠNTEPE, AġAĞI SÖĞÜTÖNÜ TOKĠ
YEġĠLTEPE, ESENTEPE, SÜTLÜCE,
ÇUKURHĠSAR, MUTTALĠP
199
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Mavi Masa Ġstek-ġikâyet
Müdürlüğümüzce, Mavi Masa Ġstek-ġikâyet Sisteminden iletilen talepler günlük
olarak değerlendirmeye alınmıĢ, kontrolör çavuĢlarımız aynı anda hem kendi bölgelerindeki
temizlik çalıĢmalarını, araç, personel, malzeme sevk ve dağılımını denetlerken, hem de
bölgelerine ait Ģikâyet ve talepleri değerlendirmiĢlerdir. 2013 yılı içinde Birimimize iletilen
istek ve Ģikâyetlerin aylara, mahallelere, konu baĢlıklarına göre dökümleri ve bu bilgilerin
istatistiksel olarak değerlendirmesi aĢağıdaki tablolarda ve grafiklerde verilmiĢtir.
Aylık Verilere BakıĢ
2013 YILI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK ġĠKAYETĠSTEK/TALEP-TEġEKKÜR
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NISAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
TEMĠZLĠK
TÜM
ĠġLERĠ
BĠRĠMLER
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI
50
56
86
110
184
179
176
135
150
116
98
55
1.395
TÜM ġĠKAYET VE TALEPLER
ĠÇĠNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
ORANLARI (%)
734
860
1.012
1.104
1.496
1.300
1.615
1.246
1.339
1.017
973
855
13.551
6,81
7,63
11,72
14,99
25,07
24,39
23,98
18,39
20,44
15,80
13,35
7,49
*Sampaş Raporlama Modülündeki veriler baz alınmıştır.
ġikâyetlerin analizine bakıldığında Mayıs-Eylül aralığında Ģikâyet ve talep oranlarının
arttığı, diğer dönemlerde kademeli olarak azaldığı görülebilir.
2013 yılında toplam 1.395 adet istek ve Ģikâyet Teknik Büromuz vasıtasıyla Denetim
Ekiplerimize iletilerek sonuca bağlanmıĢtır.
200
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Mahallelere Göre Dağılıma BakıĢ
2013 YILI TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLE BAZINDA
ġĠKÂYET-ĠSTEK/TALEP-TEġEKKÜR
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MAHALLE
ADET
BAHÇELĠEVLER
BATIKENT
CUMHURĠYE
ÇAMLICA
ERTUĞRULGAZĠ
ESENTEPE
ESKĠBAĞLAR
FATĠH
FEVZĠÇAKMAK
GÜLLÜK
HACIALĠBEY
HACISEYĠT
HAYRĠYE
HOġDUDĠYE
IġIKLAR
ĠHSANĠYE
KUMLUBEL
MAMURE
M.KEMAL PAġA
ÖMERAĞA
SAZOVA
SÜTLÜCE
ġARHÖYÜK
ġEKER
ġĠRĠNTEPE
49
126
26
78
94
29
14
31
52
18
4
3
10
43
20
5
28
10
16
37
45
22
30
23
155
SIRA
NO
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
MAHALLE
ADET
TUNALI
ULUÖNDER
YENĠ
YENĠBAĞLAR
YEġĠLTEPE
ZAFER
ZĠNCĠRLĠKUYU
Y.SÖĞÜTÖNÜ
HASANBEY
A.SÖĞÜTÖNÜ
EĞRĠÖZ
KESKĠN
SATILMIġOĞLU
GÖKDERE
ALINCA
KARAGÖZLER
YÖRÜKAKÇAYIR
YUKARIKARTAL
TURGUTLAR
GAZĠPAġA
EMĠRCEOĞLU
SAKĠNTEPE
ÇUKURHĠSAR
MUTTALIP
GENEL TOPLAM
34
114
22
57
58
46
25
7
1
19
1
6
4
1
1
8
1
1
1
5
4
2
24
9
1264
Yukarıdaki tablo incelendiğinde toplam Ģikâyet ve taleplerde, 155 adet ile ġirintepe,
126 adet Batıkent, 114 adet Uluönder, 94 adet Ertuğrulgazi ve 78 adet Çamlıca Mahallelerinin
ilk 5 sırayı aldığı görülebilir.
201
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TOPLAM
ġĠKAYETĠSTEK (Adet)
ORTALAMA
CEVAPLAMA
SÜRESĠ (Gün)
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MD.LÜĞÜ
51
22,59
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġK. MD.LÜĞÜ
134
10,77
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
22
4,64
BĠLGĠ ĠġLEM MD.LÜĞÜ
62
0,58
DIġ ĠLĠġKĠLER MD.LÜĞÜ
7
12,43
DESTEK HĠZMETLER MD.LÜĞÜ
1
0
STRATEJĠ GELĠġTĠRME MD.LÜĞÜ
7
15,43
FEN ĠġLERĠ MD.LÜĞÜ
1.600
12,89
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MD.LÜĞÜ
1.038
5,85
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLERĠ MD.LÜĞÜ
79
21,53
MALĠ HĠZMETLER MD.LÜĞÜ
80
0,75
PARK VE BAHÇELER MD.LÜĞÜ
885
8,11
1.437
0,86
177
8,91
1.376
0,9
592
1,88
5.944
4,09
169
0,12
MÜDÜRLÜK
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MD.LÜĞÜ
YAPI KONTROL MD.LÜĞÜ
ZABITA MD.LÜĞÜ
VETERĠNER ĠġLERĠ MD.LÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MD.LÜĞÜ
RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ
13.661
ġikâyet ve taleplerin kayıt altına alınması ve takibinden belki de daha önemli
olabilecek diğer bir husus ise anında sonuca ulaĢılmasıdır. Yukarıdaki tabloda yer alan veriler
incelendiğinde Ģikâyet-talep sayısı 500-6000 adet aralığında yer alan; yatırımcı, saha ya da
teknik müdürlüklerin Ģikâyet sonuçlandırma oranlarına bakıldığında Müdürlüğümüzün,
“Ortalama 0,86 Gün” ile bahsi geçen 7 Birim içinde Ģikâyet ve talebi en hızlı sonuca götüren
Müdürlük olduğu görülebilir.
202
2013 YILI FAALİYET RAPORU
EKO-ġOV:
“Eko-ġov” grubumuz 8 Mart 2010 tarihinde Belediyemiz bünyesinde oluĢturulmuĢ
olup, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı iĢçilerimizin boĢ zamanlarını değerlendirmek,
kültürel geliĢim kazandırmak, moral, motivasyonu arttırmak ve çevre temizliği bilincine
dikkat çekme amacıyla kurulmuĢ amatör bir Ģov grubudur. Grubumuz belirli aralıklarla bir
araya gelerek prova çalıĢmalarını yürütmüĢ ve 2013 yılında da etkinliklerde görev almıĢtır.
19.06.2013 tarihinde Denizli Çivril Ġlçesinde her yıl düzenlenen “Elma ve Tarım Fuarı”,
28.08.2013 tarihinde Ġzmir Dikili‟de düzenlenen “Gençlik Kampı”, Ġstanbul‟da düzenlenen
“Belediyeler Fuarı”, 1 Mayıs ĠĢçi Bayramı etkinlikleri çerçevesinde A.söğütönü-TOKĠ‟de yer
alan “Taksim Platosu‟nda”, Kanatlı AVM önünde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen
“Dünya Saati Uygulaması” etkinliğinde, 9-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Belediyemizce
gerçekleĢtirilen “7. Uluslararası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumu” kapanıĢ etkinliklerinde birer
konser vererek etkinliklerin vazgeçilmezi olmuĢtur.
203
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Diğer Etkinlikler
Müdürlüğümüzce, 9 Temmuz-7 Ağustos 2013 tarihleri arasında Ramazan Ayı
etkinlikleri kapsamında, etkinliği yürütmekle görevli müdürlüklerle koordinasyon sağlanarak,
iftar yemeğinin verildiği mahalde masa ve sandalyelerin taĢınması, iftar yemeği sonrası
oluĢan çöplerin dağılmadan anında toplanması ve kamyonlarla bertarafı sağlanmıĢtır. Ayrıca
7. Uluslar arası PiĢmiĢ Toprak Sempozyumunda etkinlik süresince sabit temizlik personeli
bulundurularak temizlik hususunda destek verilmiĢtir. Ġlimiz Karakaya Beldesinde her yıl
geleneksel olarak kutlanan “TepreĢ ġenlikleri” süresince etkinlik alanındaki çöpler, tahsis
edilen personel ve araçlarımızca toplanmıĢtır.
204
2013 YILI FAALİYET RAPORU
1.21 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.11.1 Sahipsiz Sokak hayvanlarının mahalle bazlı yoğunluğunun tespit edilmesi,
Doğal YaĢam Merkezi ve Geçici Bakım Evi'nin tanınırlığının arttırılması, öğrencilerin
barınağı ziyaret etmelerinin sağlanması, halkımıza ve özellikle çocuklarımıza doğa
bilinci ve hayvan sevgisinin aĢılanması.
P.H.1.11.1.F.1 Toplum Sağlığını korumak amacıyla sokak hayvanlarının kontrol altında
tutulması:
P.H.1.11.1.F.1.1 Toplanacak sahipsiz hayvan (köpek+kedi) sayısı 3748 adet (köpekkedi) hayvan toplandı.
P.H.1.11.1.F.1.2 Sahiplendirilen evcil hayvan sayısı 1066 adet (köpek-kedi) hayvan
toplandı.
P.H.1.11.1.F.1.3 Microchip takılan-kısırlaĢtırılan (köpek+kedi) ve salınan köpek sayısı
1164 adet (köpek-kedi) hayvan kısırlaĢtırılıp salındı
P.H.1.11.1.F.1.4 Yapılacak kuduz aĢısı sayısı (Köpek+Kedi) 1776 adet (köpek+kedi)
hayvana kuduz aĢısı yapıldı
P.H.1.11.1.F.1.5 Yapılacak parazit aĢısı sayısı (köpek+kedi) 1798 adet (köpek+kedi)
hayvana parazit aĢısı yapıldı
P.H.1.11.1.F.1.6 Yapılacak karma aĢısı sayısı (köpek+kedi) 453 adet (köpek+kedi)
hayvana karma aĢısı yapıldı
P.H.1.11.1.F.1.7 Ortalama barınakta kalma gün sayısı (köpek+kedi) Tedavi, bakım ve
kısırlaĢtırma için gelen (köpek+kedi) hayvanlar ortalama 20 gün barınakta kalmıĢtır.
P.H.1.11.1.F.1.8 Bakım ve tedavisi yapılan hayvan sayısı (köpek+kedi) 574 adet
(köpek+kedi) hayvana bakım yapılmıĢtır.
P.H.1.11.1.F.2 VatandaĢlara Hayvan Sevgisini AĢılamak Ġçin Etkinlikler Yapmak
P.H.1.11.1.F.2.1 Tanıtıcı el broĢürleri sayısı 6000 adet tanıtıcı el broĢürü bastırılıp
dağıtılmıĢtır.
P.H.1.11.1.F.2.2 Ġlköğretim öğrencilerine yarıĢma düzenlemek Ġlçesi sınırları içinde
ilköğretim 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yapıldı. 44 okulundan 486 resmin katıldığı
yarıĢmanın töreni 08 Mayıs 2013 de yapıldı. 3. Ġstiklal Ġlköğretim Okulu' ndan Feyza ÜNAL,
2. Ahmet Yesevi ĠĢitme Engelliler Ġlköğretim Okulu'ndan Esra ELDEMĠR, 1. Yarbay Mehmet
YaĢar Gülle Ġlköğretim Okulu'ndan Cevriye KIRMAZ oldu. 3 Adet mansiyon ödülü ile 2
Adet jüri özel ödülü verildi. Resim yarıĢmasına katılan toplam 486 Öğrenciye kitap ve dergi
hediye edildi.
P.H.1.11.1.F.2.3 Piknik düzenlemek 3 Ekim günü Hayvanları Koruma Etkinliği için
TepebaĢı Belediyesi Meclis Salonunda Veteriner Hekim Volkan TAPLAMACIOĞLU
Hayvan Sevgisiyle ilgili sunum yapmıĢtır. BaĢkanımız Dt. Ahmet ATAÇ tarafından çocuklara
çantada içinde kitap hediye edilmiĢtir. Daha sonra 90 öğrenci barınağımızı ziyaret ederek
barınak hakkında bilgi verilip, gezdirilmiĢ ve ikramlarda bulunulmuĢtur.
205
2013 YILI FAALİYET RAPORU
P.H.1.11.1.F.2.4 Okullarda Öğrencilere Sokak Hayvanları ile ilgili Eğitim Vermek
2013 Yılı Mart ayında 1 adet okula gidilerek 35 adet öğrenciye ve Ekim ayı içerisinde
barınağa ziyarete gelen 12 adet okul, 840 öğrenciye sokak hayvanları ile ilgili eğitim verildi.
P.H.1.11.1.F.2.5 Okullarımızı Doğal YaĢam Merkezimize Davet Etmek 2013 yılı
içerisinde 32 okuldan 1670 öğrenci ve genelde 10658 adet kiĢi barınağımızı ziyaret etti
P.H.1.12 Halkın Sağlığını Olumsuz Etkileyecek Vektör Ve HaĢerelere KarĢı Etkin
Ġlaçlama ÇalıĢmaları Yapmak
P.H.1.12.F.1 Sivrisinek, karasinek popülasyonunun yoğun olduğu yerlerin ve gübreliklerin,
çöp alanlarının ve durgun su alanlarının tespit edilmesi.
P.H.1.12.F.1. Vektör ve HaĢerelere KarĢı Etkin Ġlaçlama ÇalıĢmaları Yürütmek
P.H.1.12.1.F.1..1 HaĢerata karĢı mücadelenin daha baĢarılı olması için özellikle
haĢerelerin ürediği ve barındığı yerler olan besihane, gübrelik gibi sahipli alanlara
tespit edilerek merkez mahallelerde toplam 93 adet logar ilaçlaması, kenar
mahallelerde 480 adet gübrelik alanda ilaçlama çalıĢması yapılmıĢ, 30 noktada sulak
alan ilaçlaması yapılmıĢ, 65 adet mevsimlik tarım iĢçilerinin kaldığı çadırlarda
ilaçlama yapılmıĢ, 80 adet larva alanında ilaçlama yapılmıĢtır.
P.H.1.12.1.F.1..2 Sivrisinek uçkun miktarı – litre: 1065 litre ilaç kullanılmıĢtır
P.H.1.12.1.F.1.3 Sivrisinek larvasit miktarı – kg: 13,6 Kilogram ilaç kullanılmıĢtır.
P.H.1.12.1.F.1.4 Karasinek ilacı miktarı – kg: 16,2 Kilogram ilaç kullanılmıĢtır.
P.H.1.12.1.F.1.5 Fare Ġlacı Miktarı – kg: 30,11 Kilogram ilaç kullanılmıĢtır.
P.H.1.12.1.F.1.6 Hamam böceği ilacı miktarı – kg: 3,68 Kilogram ilaç kullanılmıĢtır.
P.H.1.12.1.F.1.7 Kapalı alan ilacı miktarı – kg: 29,87 Kilogram ilaç kullanılmıĢtır.
P.H.1.12.1.F.1.8 Ġlaçlama yapılacak mahalle sayısı: 51 Mahalle ve toplam 150.000
Hektar alanda Vektör ve haĢerelere karĢı etkin ilaçlama çalıĢmaları yapıldı.
P.H.2.5. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eĢitliğinin sağlanması ile
engelli bireylerin ailelerine sosyo-psikolojik destek vermek konularında çalıĢmalar
yapmak.
P.H.2.5.1 Engelli bireylerin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme yapmak, engelli bireylerin
becerileri geliĢtirici faaliyetler yapmak, toplumda engelli bireylere yönelik önyargıyı
azaltmak.
P.H.2.5.1.F.1 Engelli Bireylerin Kendine Güvenlerini Arttırmak Adına Terapi
Yöntemleri Kullanmak
Mayıs Ayı içerisinde barınağa ziyarete gelen ve hayvan sevisi kazandırmak
amacıyla750 adet çocuk ata bindirilmiĢtir.
Temmuz ayında At ile TanıĢtırma Etkinliği kapsamında 40 Adaptif binicilik, EskiĢehir
de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın Etkinliği kapsamında 50 çocuk toplam 90 çocuk Ata
bindirilmiĢtir.
Ağustos ayında At ile TanıĢtırma Etkinliği etkinliği kapsamında 40 çocuk atlarla
tanıĢtırılıp ata bindirilmiĢtir.
206
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Tedavi Edilen Hayvanı Sayısı
Kedi Parazit AĢısı Sayısı
Kedi Karma AĢı Sayısı
Kedi Kuduz AĢısı Sayısı
KısırlaĢtırılan Kedi Sayısı
Salınan Kedi Sayısı
Sahiplendirilen Kedi Sayısı
Barınağa Bırakılan Kedi Sayısı
Toplanan Kedi Sayısı
Köpek Parazit AĢı Sayısı
Köpek Karma AĢı Sayısı
Köpek Kuduz AĢısı Sayısı
KısırlaĢtırılan Köpek Sayısı
Salınan Köpek Sayısı
Sahiplendirilen Köpek Sayısı
Barınağa Bırakılan Köpek Sayısı
Toplanan Köpek Sayısı
Ait Olduğu Aylar
2-Faaliyetler
Ocak
190
45
55
29
48
72
16
65
26
19
9
10
39
49
7
53
41
ġubat
262
40
82
49
72
92
17
89
47
7
9
3
35
41
6
41
21
Mart
190
55
83
52
59
62
11
69
31
13
1
16
19
28
9
27
25
Nisan
243
58
86
35
65
150
120
82
57
21
8
16
14
12
8
25
37
Mayıs
295
44
88
46
67
140
102
139
139
39
9
22
45
50
9
54
125
Haziran
208
56
97
53
69
115
22
152
98
55
6
23
42
51
5
60
20
Temmuz
297
52
88
45
85
92
22
110
160
33
33
54
52
52
11
63
28
Ağustos
255
50
85
33
61
105
15
112
108
36
26
35
29
41
8
41
40
Eylül
210
49
70
47
62
130
10
118
86
35
14
26
43
48
5
56
64
Ekim
160
44
59
43
41
133
15
125
95
25
20
27
50
38
3
48
51
Kasım
239
42
75
47
48
61
16
58
76
28
19
27
46
50
4
48
57
Aralık
213
38
37
30
39
123
10
120
63
13
7
22
34
41
2
43
65
Toplam
2.762
573
905
509
716
1.275
376
1.239
986
324
161
281
448
501
77
559
574
207
Sivrisinek Larvasit Ġlaç Miktarı
Lt.
KıĢlak ÇalıĢması Ġlaç Mik. Lt.
Karasinek Ġlacı Miktarı Kg.
Fare Ġlacı Miktarı Kg.
Hamam Böceği Ġlacı Miktarı
Gr.
Kapalı Alan Ġlacı Miktarı Kg
Kullanılan Kene Ġlacı Miktarı
Kg.
Ağaç Ġlaçlaması Ġlaç Mik.Kg.
Ġlaçlanan Ağaç Sayısı
Ücretsiz Resmi Kurum Ġlaçlama
Sayısı
Ücretsiz Ev Ġlaçlaması Sayısı
Ücretli Ev & ĠĢyeri Ġlaçlaması
Sayısı
Adaptif Binicilik Eğitimi Sayısı
Eğitim Verilen Okul Sayısı
Ziyarete Gelen KiĢi Sayısı
Ocak
0,000
0,350
0,000
0,000
1,550
0,140
0,350
0,000
0,000
0
2
4
3
50
0
218
ġubat
0,000
0,000
3,570
0,000
3,700
0,140
0,710
0,000
0,000
0
10
6
4
0
0
136
Mart
0,000
0,000
2,520
0,000
0,850
0,140
0,440
0,000
0,000
0
3
3
3
0
1
393
Nisan
0,000
4,100
0,000
4,100
1,900
0,700
1,180
0,000
0,075
40
7
7
11
30
0
1123
Mayıs
147,810
0,825
0,000
0,500
1,760
0,735
6,230
0,000
0,450
389
25
19
32
0
0
2223
Haziran
141,150
2,370
0,000
1,600
2,250
0,175
4,520
0,000
0,100
110
10
20
16
0
0
1223
Temmuz
297,000
2,500
0,000
5,000
5,500
0,350
5,900
0,000
0,000
0
10
26
28
40
0
1098
Ağustos
375,000
3,000
0,000
5,000
2,000
0,280
4,500
0,000
0,000
0
8
29
22
30
0
885
Eylül
101,900
0,180
0,000
0.000
5,200
0,175
3,900
0,000
0,000
0
7
17
22
30
0
798
Ekim
0,100
0,270
0,000
0,000
2,200
0,700
1,500
0,000
0,000
0
9
0
5
0
12
987
Kasım
2,600
0,000
0,000
0,000
1,200
0,070
0,420
0,000
0,000
0
8
0
0
0
0
818
Aralık
0,000
0,000
0,000
0,000
2,000
0,075
0,220
0,000
0,000
0
8
0
3
0
0
756
1.065,560
13,595
6,090
16,200
30,110
3,680
29,870
0,000
0,625
539
107
131
149
180
13
10658
Ait Olduğu Aylar
Sivrisinek Uçkun Miktarı Lt.
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Toplam
208
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Mavi Masa ve Doğal YaĢam Merkezimize Gelen ġikâyet. Bildiri, Ġstek ve Talepler
ġikâyetin Türü
Köpek Toplama-ġikâyeti
Saldırgan Köpek ġikâyeti
Yaralı ve Hasta Köpek Bildirisi
Kedi Toplama-ġikâyeti
Yaralı veya Hasta Kedi Bildirisi
KuĢ, Güvercin vb ġikâyeti & Bildirisi
TavĢan ġikayeti & Bildirisi
Yılan ġikayeti & Bildirisi
At-EĢek ve BüyükbaĢ Hayvan ġikâyeti
Genel Ġlaçlama talebi-Ģikâyeti
Kapalı alan (Ücretli) ilaçlama talebi
Kapalı alan (Ücretsiz) ilaçlama talebi
TOPLAM
Sayısı
854
342
423
275
338
53
6
2
11
288
146
188
2926
2013-Ocak *Genel ilaçlama da havaların soğumasıyla birlikte kıĢlaklara çekilen karasinek ve
sivrisineklerin yerleri bölge etüt çalıĢmalarımızla tespit edilerek ilaçlama çalıĢmaları baĢlamıĢ
ve devam etmektedir. *07.01.2013 Tarihinde Ahmet Necdet Ġ.Ö.O. 145 kiĢilik öğrenci
grubuyla yanlarında getirdikleri kuru mama ile birlikte barınağımızı ziyarete gelmiĢlerdir.
*Köpeklerin kaldıkları bölmelerin ön tarafına rüzgârdan ve soğuktan korunmaları amacıyla
açılır kapanır Ģeffaf branda perde yaptırılmıĢtır. *Doğal YaĢam Merkezimizde bulunan
Adaptif binicilik eğitiminde kullanılan Atların nal ve ayak bakımları yaptırılmıĢtır. Atların
kaldığı ahırlara atların soğuk ve ayazdan etkilenmemeleri için yapılan elektrikli ısıtma
sistemleri yenilenmiĢ ve yenileri ilave edilmiĢtir. *Adaptif binicilik eğitimi alan çocuklara
daha çok sayıda yardımcı olunması amacıyla bir adet bayan at at antrenörü alınmıĢtır. *Doğal
YaĢam Merkezimize sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve yaralanma ile
kısırlaĢtırma ameliyatlarında kullanılmak üzere hayvanları rahat ve sağlıklı bir Ģekilde
taĢımak amacıyla iki adet taĢıma arabası alınmıĢtır.
2013-ġubat *ġubat ayı ilaçlama çalıĢmaları devam etmiĢtir. 10 adet resmi kurum
ilaçlamasından 4 adedi ilk ve orta okul, 1 adedi Kuran Kursu, 4 adedi beldeevi, 1 adedi
yeĢiltepe ağız diĢ ve çocuk sağlık merkezidir. *ġubat ayı boyunca Ertuğrulgazi, Fatih, Yeni,
ġeker, IĢıklar, Bahçelievler, Ömerağa, Yenibağlar, Zincirlikuyu mahallelerinde toplam 422
adet logar ve 19 adet harabe bina da kıĢlak mücadelesi yapılmıĢtır. *ġubat ayı boyunca et ve
gıda kontrollerine devam edilmiĢtir. *13 ġubat ÇarĢamba günü Adalet Ġlkokulu 2. sınıf 78
kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *14 ġubat PerĢembe günü Ülkü
Ġlkokulu 2. sınıf 58 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *23 ġubat da
barınakta bulunan atların nal ve ayak bakımları yapıldı. *23 ġubat Cumartesi günü oyuncu
Doğa Rutkay ve tiyatro ekibi barınağımızı ziyaret ettiler. *25 ġubat Pazartesi günü Akut
Arama ve Kurtarma Derneği ve Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünün ortak çalıĢmasından dolayı
Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünü ziyaret ederek teĢekkür sertifikası verdiler.
209
2013 YILI FAALİYET RAPORU
2013-Mart *Mart Ayı içerisinde yapılan ücretsiz resmi kurum olarak 1 adet Camii, 1 adet
Beldeevi, 1 adet Okul ilaçlanmıĢtır. *Merkez mahallelerde toplam 93 adet logar ve Muttalıp
Koyunlar ile Orta Mahallelerinde 50 adet gübrelik ilaçlaması yapılmıĢtır. *Mart ayı içerisinde
Resim YarıĢması için 250 Adet bez çanta, 500 adet el broĢürü, 200 adet ilan afiĢi, 5 adet
büyük bez ilan afiĢi, 300 adet yarıĢmaya katılım belgesi, 150 adet davetiye, 7 adet juri plaketi,
ve 70 adet ata binmeyen kalmasın etkinliği için afiĢ bastırılmıĢ ve yaptırılmıĢtır. *07 Mart
PerĢembe günü Meseret Ġnel Ġlkokulunda 35 kiĢilik öğrenci gurubuna sokak hayvanları ile
ilgili eğitim verildi. *21-22 Mart tarihlerinde geleneksel olarak 2. si düzenlenen ilkokullar
arası 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik resim yarıĢılmasının afiĢleri ve el broĢürleri ilçe
ilkokullarına dağıtıldı. *21 Mart PerĢembe günü Atayurt Koleji 40 kiĢilik öğrenci gurubuyla
barınağımızı ziyaret etmiĢtir. * 26 Mart Salı günü Bilecik Üniversitesi ġeyh Edabali Meslek
Yüksek Okulu 60 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *27 Mart ÇarĢamba
günü 23 Nisan Çocuk ve Sanat Merkezi 50 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret
etmiĢtir.
2013-Nisan *02 Nisan Salı günü Ahmet Yesevi Lisesi 150 kiĢilik öğrenci gurubuyla
barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *03 Nisan ÇarĢamba günü TED Koleji 78 kiĢilik öğrenci
gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *09 Nisan Salı Valilik Ġl Hayvan Koruma Kurulu
toplantısına katılım sağlanmıĢtır. *15 Nisan Pazartesi günü Ali Güven Turizm ve Otelcilik
110 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *25 Nisan PerĢembe günü
Geleneksel olarak 2. düzenlenen Ġlkokul 2-3. sınıflara yönelik resim yarıĢmasının seçici kurul
üyeleriyle yarıĢmanın birincisi ve dereceye giren öğrenciler belirlenmiĢtir. *26 Nisan Cuma
günü Avukat Mail Büyükerman Anasınıfı 30 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret
etmiĢtir. *Nisan ayı içerisinde 2 adet okul 1 adet camii 6 adet kurum içi (belde evi) 2 adet
karakol kapalı alan ilaçlamaları yapılmıĢ olup 340 adet gübrelik alanda ilaçlama çalıĢması
yapılmıĢ olup sulak alanlarda larva mücadelemiz devam etmektedir.2013 yılı hedeflerimiz
arasında bulunan ilkokul öğrencilerinin Hayvan sevgisi kazanması ve Hayvanları koruyalım
Sevgimizi çoğaltalım sokak hayvanları konusunda bilinçlenmesi resim çalıĢmalarının
desteklemek kalıcı eserler kazandırılması amacıyla 8 mayıs 2013 tarihinde yapılacak hayvan
sevgisi konulu resim yarıĢmasının resmi prosedürleri ve ilanları tamamlanmıĢtır.54 okul
gezilere el broĢürleri ve afiĢler dağıtılmıĢtır. 500 adet bez çanta 500 adet el broĢürü 200 adet
büyük afiĢ 5 adet bez afiĢ basılmıĢtır. Ayrıca 500 adet öğrenciler için katılım belgesi. 150 adet
davetiye basılmıĢtır. Jüriler için 7 adet jürü plaketi basılmıĢtır. EskiĢehir‟de Ata binmeyen
Çocuk kalmasın etkinliğine 70 adet el broĢürü ve büyük afiĢ basılmıĢtır.
2013-Mayıs 08 Mayıs ÇarĢamba Geleneksel olarak 2. düzenlenen ilkokul 3. ve 4. sınıf
öğrencilerine yönelik resim yarıĢmasının ödül töreni ve resim sergisi Espark AVM de yapıldı.
*17 Mayıs Cuma Kutlu Doğum Anaokulu 45 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret
etmiĢtir. *21 Mayıs Salı Batıkent Anaokulu 30 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret
etmiĢtir. *23 Mayıs PerĢembe GeliĢim Koleji 80 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı
ziyaret etmiĢtir. *23 Mayıs PerĢembe Avukat Mail Büyükerman Anasınıfı 40 kiĢilik öğrenci
gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *24 Mayıs Cuma Sakarya Anaokulu 45 kiĢilik
öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *24 Mayıs Cuma 23 Nisan Çocuk Sanat
Merkezi 40 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *25 Mayıs Cumartesi
210
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Ertuğrulgazi Ortaokulu 30 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *Mayıs Ayı
içerisinde barınağa ziyarete gelip ata bindirilen çocuk sayısı 750 adettir. *Mayıs Ayı
içerisinde barınağa ziyarete gelip ata bindirilen 750 adet çocuğa Veteriner Hekimler tarafında
hayvanlarla ilgili eğitim verilmiĢtir. *Mayıs ayı içerisinde 108 Adet gübrelik alan, 32 adet
sulak alan ve bölgemizde bulunan geçici tarım iĢçilerinin bulunduğu bölgede 15 adet çadır
ilaçlaması yapılmıĢtır. *Mayıs ayı içerisinde 1 adet öğrenci yurdu, 3 adet okul, 9 adet camii, 1
adet muhtarlık, 3 adet karakol, 5 adet beldeevi, 2 adet kamp ve mesire alanı ilaçlaması
yapılmıĢtır.
2013-Haziran *05 Haziran ÇarĢamba günü Barboros Ġlkokulu 110 kiĢilik öğrenci gurubuyla
barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *11 Haziran Salı günü Dumlupınar Ġlkokulu 60 kiĢilik öğrenci
gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *12 Haziran ÇarĢamba günü 23 Nisan Çocuk Sanat
Merkezi 58 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *17 Haziran Pazartesi
günü 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi 63 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret
etmiĢtir. *24-28 Haziran tarihleri arası Müdürlüğümüz memurlarında Canan AKTAġ
BüyükĢehir Belediyesinin düzenlediği Hizmet Ġçi Eğitim Seminerine katıldı. *Haziran ayı
içerisinde 90 noktada gübrelik ilaçlaması, 30 noktada sulak alan ilaçlaması ve 15 adet
mevsimlik tarım iĢçilerinin kaldığı çadırlarda ilaçlama yapıldı.
2013-Temmuz Temmuz ayı içerisinde 3 Adet okul 2 adet Emniyet Müdürlüğü 1 Adet Cami 2
adet Belde Evi 1 Adet Spor Komplesi 50 Adet Tarım ĠĢçileri Bölgesi 80 Adet larva ve
gübrelik alanda ilaçlama yapılmıĢtır. Ayrıca 24Temmuz itibari ile Misblover cihazı etkili
olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 30 Noktada sulak alan ilaçlaması 15 Adet Tarım iĢçilerinin
kaldığı çadırlarda ilaçlama yapılmıĢtır. Temmuz ayında Ata Binen Çocuk sayısı çocuklarla At
ile TanıĢtırma Etkinliği ne 40 Adaptif binicilik EskiĢehir de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın
Etkinliği' ne 50 çocuk toplam 90 çocuk Ata binmiĢtir.
Mahalle ilaçlamaları devam
etmektedir.2021 Temmuz 2013 Cumartesi ve Pazar günü Hayvan Severler tarafından
düzenlenen Özdilek Sanat Merkezinde Kedi ve Köpek Güzellik YarıĢması düzenlenmiĢtir.
Jüri olarak Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Cem KÖSE katılmıĢtır.
YarıĢmanın Sonucunda Doğal YaĢam Merkezinden katılan Kedi güzellik yarıĢmasında Jüri
Özel Ödülü 3.'lüğü ve Köpek güzellik yarıĢmasında Jüri özel Ödülü 1.'liği Veteriner ĠĢleri
Müdürlüğü Doğal YaĢam Merkezinden katılan kedi ve Köpeklerimiz madalyalarını almaya
hak kazanmıĢtır.
2013-Oğustos Ağustos ayı içerisinde Belde Evi, Belediye, DDY Vagon Atölyeleri,
EskiĢehirspor Tesisleri, Devlet Kadın Sığınma Evi, Anaokulu ilaçlamaları yapılmıĢtır. Sulak
alanlarda larva mücadelemiz devam etmektedir. *14 Ağustos ÇarĢamba günü 23 Nisan Çocuk
Sanat Merkezi 30 kiĢilik öğrenci gurubuyla barınağımızı ziyaret etmiĢtir. *Ağustos ayı
içerisinde çocukları at ile tanıĢtırma etkinliği kapsamında 40 çocuk atlarla tanıĢtırılıp ata
bindirilmiĢtir. Ağustos ayı içerisinde Doğal YaĢam Merkezimizde bulunan bir adet diĢi atımız
doğum yapmıĢtır.
2013-Eylül 20.09.2013 Tarihinde Çocukları At ile TanıĢtırma Etkinliğinin Sertifika Töreni
yapılmıĢtır.20.09.2013 Tarihinde EskiĢehir Hayvan Severler Koruma Derneği ve Hayvan
Severler ve TepebaĢı Belediyesi tarafından sokak hayvanları için birçok yere mama kabı
211
2013 YILI FAALİYET RAPORU
dağıtımı yapılmıĢtır. 17.09.2013 ve 24.09.2013 tarihinde 7 personel TepebaĢı Belediyesinde iĢ
güvenliği kursuna katılmıĢtır. SampaĢa gelen Ģikâyetler üzerine Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü ve
Doğal YaĢam Merkezimizde çalıĢan Ġlaçlama ekiplerimize Cevdet ġEKER ve Ġsmail ÖZKAN
teĢekkürlerini iletmiĢlerdir.
2013-Ekim Ekim ayında ata binen çocuk sayısı 24 kiĢi 3 Ekim 2013 Atayurt Koleji 33
öğrenci, 3 Ekim 2013 Bahar Çocuk Evi 21 öğrenci,4 Ekim Kutlu Doğum Anaokulu 25
öğrenci, 4 Ekim Atayurt Koleji 60 öğrenci, 4 Ekim Özel PaylaĢım Anaokulu 28 öğrenci, 4
Ekim Küçük Akademi Anaokulu 36 öğrenci, 4 Ekim Fidanlar Anaokulu 35 öğrenci, 7 Ekim
Yumurcak Anaokulu 45 öğrenci, 7 Ekim Kutlu Doğum Anaokulu 21 öğrenci, 7 Ekim
Dumlupnar Ġlkokulu 25 öğrenci,7 Ekim Anadolu Üniversite KreĢ ve Gündüz Bakımevi 45
öğrenci,8 Ekim Kutlu doğum Anaokulu 21 öğrenci 12 Okul Doğal YaĢam Merkezimizi
ziyaret etmiĢlerdir. Veteriner Hekimler tarafından barınak hakkında bilgi verilmiĢtir. 3 Ekim
günü Hayvanları Koruma Etkinliği için TepebaĢı Belediyesi Meclis Salonunda Veteriner
HekimVolkan Taplamacıoğlu Hayvan Sevgisiyle ilgili sunum yapmıĢtır. BaĢkanımız
Dt.Ahmet ATAÇ tarafından çocuklara çantada içinde kitap hediye edilmiĢtir. Daha sonra 90
öğrenci barınağımızı ziyaret ederek barınak hakkında bilgi verilip, gezdirilmiĢ ve ikramlarda
bulunulmuĢtur.
2013-Kasım 26 Kasım TepebaĢı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen Veteriner ĠĢleri
Müdürlüğü‟nde görevli Veteriner Hekim Cem Köse, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman
Mühendisi Özge Yaman, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ġl Müdürlüğü Veteriner
Hekim Aybey YarkataĢ ve Erdinç Yuva, EskiĢehir Veteriner Hekimleri Odası'ndan Veteriner
Hekim Mehmet Kızılinler hazır bulunarak birer konuĢma yaptılar. Eğitimde, gelen
gönüllülere hayvan hakları konusunda bilgiler verilerek, gerekli durumlarda neler yapılması
gerektiği anlatıldı. Buna göre yerel hayvan koruma görevlisi; sokak hayvanlarının aĢılarının
yapılması, kısırlaĢtırılması, eğitilmesi ve sahiplendirilmesi gibi konularda yerel yönetimlerle
iĢbirliği içinde olarak, hayvanların korunmasında aracı olacaklar. Eğitime 25 kiĢi katılım
göstermiĢtir. Eğitimin ardından TepebaĢı Belediyesi BaĢkan Vekili Füsun ġeniĢ tüm
gönüllülere çiçek takdim etti. 28 Kasım TepebaĢı Belediyesi Meclis Salonunda Veteriner
ĠĢleri Müdürlüğü tarafından evcil hayvan satıĢ yerleri için sertifikalı eğitim düzenlendi.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 5. Maddesine göre ev ve süs hayvanı satan
kiĢilere düzenlenen eğitim, Gıda Tarım Hayvancılık Ġl Müdürlüğü, Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığı EskiĢehir ġube Müdürlüğü iĢbirliği ile gerçekleĢtirildi. TepebaĢı Belediyesi
Veterinerlik ĠĢleri Müdürlüğü‟nün hayvanların sahiplendirilmesi ve bakımı ile ilgili olarak
alanında uzman kiĢiler tarafından verilen eğitimde EskiĢehir‟de süs ve evcil hayvan satıĢı
yapan kiĢilerin daha bilinçli ve daha eğitimli bir Ģekilde bu iĢi yapmalarının sağlanması
amaçlandı. Eğitime 18 kiĢi katılmıĢtır. TepebaĢı Belediyesi Meclis Salonu‟nda gerçekleĢen
eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları TepebaĢı Belediyesi BaĢkan Yardımcısı Melih SavaĢ
tarafından verildi. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü üyeleri,
TepebaĢı Belediyesi Doğal YaĢam Merkezi‟ne gelerek, merkezde tedavileri süren, aĢıları
yapılan ve sahiplendirilmeyi bekleyen dostlarıyla buluĢtular. Ziyaret sırasında, verilen
hizmetler ve sokak hayvanlarının merkezdeki yaĢamları üzerine çeĢitli bilgiler alan kulüp
üyeleri daha sonra merkezde bulunan sokak hayvanlarına yönelik çalıĢmaları yerinde görme
212
2013 YILI FAALİYET RAPORU
imkânı buldular. Gönüllü Toplum Hizmetleri Kulübü üyeleri çalıĢmalarda iĢbirliği yapmak
istediklerini, gönüllü olarak çalıĢmalara katkı yapmak arzusunda olduklarını söylediler.
2013-Aralık Strateji GeliĢtirme Müdürlüğünün düzenlemiĢ olduğu ĠletiĢim ve iletiĢim
Yollarının Güçlendirilmesi Eğitimine tüm personelimiz katılım sağlamıĢtır.3.000 adet resim
yarıĢması ile ilgili takvim bastırılmıĢ olup, tüm okullara dağıtılmıĢtır. Doğal YaĢam
Merkezindeki atlar için kaba yem deposu yapıldı.
1.22 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.1.3.1 ĠnĢaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımını sağlamak, inĢaatların
yapımı aĢamasında Ģehircilik estetiğinin korunması, kaçak yapılaĢmanın engellenmesi,
çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti, inĢaat ruhsatı öncesi hafriyat
ruhsatı alınmasını sağlamak, Ġzinsiz araçların hafriyat taĢımasının önüne geçilmesi,
"Alo Moloz" hattının oluĢturulması, moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak
kullanımının engellenmesi.
P.H.1.3.1.F.1 ĠnĢaat yapım aĢamasında estetik olmayan ve plansız yapılaĢmayı önleyici
uygulamalarda bulunmak:
ĠnĢaatların yapım aĢamasında taĢıt ve yaya trafiğini engellememek ve Ģehircilik
estetiğinin sağlanması için inĢaatların önüne fazla iĢgaliye bulundurulmaması sağlandı.
ĠnĢaatlarda kimliğini belirtir tabelaların kullanımı için gerekli tespitler yapılarak ilgili
kiĢilere bilgi verilerek kontrolleri yapıldı.
Kaçak yapılaĢmanın engellenmesi için Ģikayet odaklı denetimler ile birlikte düzenli
denetimler yapılarak kaçak yapılarak zabıtlanarak çalıĢmalar durduruldu.
Çevre yolu kenarında yer alan harabe yapıların tespiti tespit tutanakları tutuldu, imar
paftasına iĢlenerek gerekli iĢlemlerin yapılması için Fen ĠĢleri Müdürlüğü‟ne bildirildi.
ĠnĢaat ruhsatı öncesi hafriyat ruhsatı alınmasını sağlandı ve izinsiz araçların hafriyat
taĢımasının önüne geçilmesinde moloz atıklarının dolgu malzemesi olarak kullanımının
engellenmesi gerekli çalıĢmalar yapıldı.
P.H.1.15.1 Belediye Reklam Panoları kullanılarak bilinçlendirme çalıĢmaları yapılması,
toplumsal farkındalık yaratılması, Sivil Toplum KuruluĢları eĢzamanlı çalıĢmalar
yapılması, Yönetmelikler ve Uygulama usulleri hakkında bilgi verilmesi.
P.H.1.15.1.F.1 Belediyemiz sınırları içerisinde faal olan tüm asansörleri kayıt altına almak:
Kayıt altında olmayan asansörlü binaların tespiti yapıldı.
213
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Kayıt altına alınmıĢ bina oranı 2013 yılı içerisinde %100 oranında yapılarak 2013 yılı
için belirlenen performans göstergesi gerçekleĢtirildi.
P.H.1.18.1 Toplumsal farkındalık yaratılması, merkezi ısıtma sisteminde
giderlerin paylaĢtırılması yönetmeliğinin duyurulması ve uygulanmasının sağlanması,
binalarda ısı yalıtım konusunda danıĢmanlık verilmesi, sürdürülebilir politikalar
üretmek.
P.H.1.18.1.F1 Etkin enerji kullanımı ve enerji verimliliği toplumsal farkındalık oluĢturulması:
28 Mart tarihinde BEBKA Projesi Üniversiteler ve odalara tanıtıldı.
Merkezi ısıtma sisteminde giderlerin paylaĢtırılması yönetmeliğin duyurulması ve
uygulanması hakkında, Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak
Su Giderlerinin PaylaĢtırılmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin Görev Yetki ve Sorumluluklar BaĢlıklı
4.Maddesinin 3.Fıkrası gereğince “ Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, projelerin ve
uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının denetler.” Bu hükme göre
mevcut binalarda yapılacak ısı gider paylaĢımı uygulamalarının denetimi ve kayıt altına
alınması ile ilgili olarak idaremize yetki verilmemiĢ olduğundan ilgili performans
gerçekleĢtirilememiĢtir.
2-Faaliyetler
RUHSAT - ĠSKÂN SERVĠSĠ
Verilen ruhsat belgesi sayısı
1558
Ruhsat verilen mesken sayısı
12156
Ruhsat süre uzatımı sayısı
15
Yıkım izni verilen bina sayısı
1062
Verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı
1163
Yapı kullanma izin belgesi verilen mesken sayısı
8952
Verilen ısı yalıtım vizesi sayısı
1284
Verilen kat mülkiyeti/ kat irtifakı sayısı
1123
Verilen asansör iĢletme ruhsatı sayısı
386
214
2013 YILI FAALİYET RAPORU
HAK EDĠġ SERVĠSĠ
Yapılan hak ediĢ kontrol sayısı
4444
ĠNġAAT KONTROL SERVĠSĠ
Tetkik edilen inĢaat ruhsatı sayısı
Zaptı tutulan kaçak inĢaat sayısı
1558
44
Temel vizesi yapılan inĢaat sayısı
1095
Tespit edilen inĢaat iĢgaliye sayısı
75
Tespit edilen boĢ arsa sayısı (2012 itibari ile
muvakkat Ģerhin terkini olarak değiĢtirilmiĢtir.)
Duvar çekilmesi gereken boĢ arsa
Ġnceleme yapılan Ģikayet dilekçesi sayısı
Ġnceleme yapılan mavi masa Ģikayet-istek baĢvuru
sayısı
Basit tamiratlarla ilgili dilekçelere verilen cevap
yazısı sayısı
Verilen sığınak tespit raporu sayısı
Kontrol edilen zemin etüt raporu sayısı
44
65
540
177
152
24
1597
2013 yılında Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğüne ortak
yapılan Mavi Masa Ģikâyetleri toplamda 1215 adettir. 26.10.2013 tarihinde Yapı Kontrol
Müdürlüğü ayrıldıktan sonra Mavi Masa Ģikâyetleri 177 adettir.
1.23 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1-Performans Faaliyetler
P.H.3.6.1 Bilgisayar donanımımızın günümüz teknolojisine uygun olmasını sağlamak,
olası doğal afet sonrasında tüm verilerin kullanılabilir hale getirilmesi, elektronik
imzaya geçilmesi, bilgi yönetim sisteminin kullanımının arttırılması, birimler arasındaki
215
2013 YILI FAALİYET RAPORU
bilgisayar program farklılığının en aza indirilmesi, vatandaĢın belediyeye gelmeden
hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlamak.
P.H.3.6.1.F.1 Yazılı Evrakların Bilgisayar ortamında kayıt edilerek toplanması:
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‟nce 2013 yılında meclis, encümen ve evrak kayıt iĢlemleri
hakkındaki bilgiler aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
1. Meclis ÇalıĢmaları
Meclis toplantı sayısı
Meclis karar sayısı
2013
24
311
2. Encümen ÇalıĢmaları
Encümen toplantı sayısı
Encümen karar sayısı
2013
98
2109
3. Evrak Kayıt ĠĢlemleri
Gelen Yazı
Gelen Dilekçe
Giden Yazı
2013
17947
25164
25753
1.24 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
1.Performans Faaliyetler
P.H.1.14.1 ĠĢ yeri ruhsatlandırma sürecinin etkin yürütülmesi, ilgili tüm Ģikayet ve
isteklerin en kısa sürede değerlendirilmesi, ilçemizdeki seyyar ve ruhsatsız faaliyetlerin
önlenmesi, Esnaf - Zabıta iliĢkisinin olumlu yönde geliĢtirilmesi.
P.H.1.14.1F.2 Zabıta iĢleri ile ilgili istek ve Ģikâyetlerin 1 gün içerisinde cevaplandırılması.
2013 yılı içeresinde 1373 adet istek ve Ģikâyet gün içeresinde değerlendirilmiĢtir.
P.H.1.14.1.F.3 Pazaryerlerinde düzenli denetimler yapmak. Bölgemiz dâhilindeki 8 adet
pazaryerinde bir ekip görevlendirilerek pazar düzeni sürekli kontrol altında tutulmuĢtur.
Pazaryerleri ile ilgili gelen yazılı ve sözlü Ģikâyetler bu ekip tarafından anında
değerlendirilmiĢtir.
P.H.1.14.1.F.4 Pazar esnaflarının bilgi güncellemesi. Bölgemiz dâhilindeki 8 adet pazaryeri
esnafının tamamı sistemimize kayıtlı olup yıl içeresinde devir iĢlemi gerçekleĢtiren 184
esnafın bilgileri güncellenmiĢtir.
P.H.1.14.1.F.5 Esnaf ziyareti yapılması (550 esnaf). Belediyemiz bünyesinde bir sivil ekip
oluĢturularak belirli aralıklarla bölgemizdeki esnaf ziyaret edilmiĢtir. Esnafın iletmiĢ olduğu
216
2013 YILI FAALİYET RAPORU
istek öneri ve Ģikayetlerin Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren kısımları değerlendirilerek
çözüme kavuĢturulmuĢtur.
P.H.1.14.1.F.6 Zabıtanın tanıtımı için broĢür dağıtılması. 2013 yılı zabıta haftası etkinlikleri
kapsamında Ġlçemizin değiĢik noktalarında stantlar kurularak 1000 adet tanıtıcı broĢür
dağıtılmıĢtır.
TepebaĢı Belediyesinin Stratejik Amaçları doğrultusunda Müdürlüğümüzün 2013 yılı
için belirlemiĢ olduğu bir adet hedefi %100 baĢarı ile gerçekleĢmiĢtir.
2.Faaliyetler
2013 yılı içeresinde Zabıta Müdürlüğü tarafından aĢağıda yer alan faaliyetler
neticesinde 71.039.00 TL para cezası kesilmiĢtir.
1, ĠĢyeri Kontrol: Zabıta Müdürlüğü; iĢyerlerini düzenli periyotlarla veya yapılan Ģikayetler
üzerine denetlemektedir. 2013 yılında 5559 iĢyeri denetlenmiĢtir.
2, Pazaryeri Kontrol: Zabıta Müdürlüğü; pazaryerlerinde rutin kontroller yaparak
pazaryerlerinin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemektedir. 2013 yılında da
Ġlçemiz sınırları içeresinde yer alan 8 adet semt pazarı düzenli olarak kontrol edilmiĢ ve
gerekli durumlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu‟na göre yasal iĢlem yapılmıĢtır. Ayrıca
184 pazaryeri devir iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
3, Zabıt Düzenleme: Yapılan genel kontrol ve gelen Ģikâyetler sonucunda; gerekli görülmesi
durumunda tespitler yapılarak olayın zabtı düzenlenmektedir. 2013 yılında gerçekleĢtirilen
denetimler ve gelen Ģikâyetler sonucunda 442 adet tespit tutanağı, 337 adet zabıt varakası
düzenlenmiĢtir.
4, Ġdari Yaptırım Karar Tutanağı Düzenlenmesi: Mavi Masadan ve Zabıta Müdürlüğü‟ne
gelen Ģikâyetler neticesinde yapılan inceleme sonunda 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
ilgili maddeleri gereği tutanak düzenlenmektedir. 2013 yılı içeresinde 265 adet iĢlem
yapılarak 36.577.00 TL para cezası kesilmiĢtir.
5, Encümen Kararlarının Takip ve Uygulanması: Encümen kararlarının ilgili Ģahıslara
tebliği ile yasal süreler çerçevesinde gerekli uygulamalar yapılmaktadır. 2013 yılında
Encümene 593 adet dosya sevk edilmiĢtir.
6, ġikâyetlerin Değerlendirilmesi: 128 adet Ģikâyet dilekçesi ve 1373 adet Mavi Masadan
gelen Ģikâyet değerlendirilmiĢtir.
7, Sigara Yasağı Denetimi: 5727 sayılı kanun ile 4207 sayılı “Tütün ve Tütün Ürünlerinin
Kontrolü ve Önlenmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında 604 adet iĢyeri denetlenerek
izleme formları tanzim edilmiĢtir.
8, Fiyat Etiket Kontrolü Denetimi: 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Kanunu”
kapsamında 82 adet iĢyeri denetlenerek izleme formları tanzim edilmiĢtir.
217
2013 YILI FAALİYET RAPORU
9, Gıda Denetimi: Bölgemiz dâhilinde yapılan kontrollerde açıkta satılan 1.122 adet ekmek
müsadere edilmiĢtir.
10, Zabıta Haftası Etkinlikleri: 2013 yılı Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Espark
AVM içeresinde stant kurularak gün boyunca vatandaĢlara tanıtıcı broĢür ve karanfil dağıtımı
yapılmıĢtır.
218
2013 YILI FAALİYET RAPORU
IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A- PERFORMANS DEĞERLENDĠRME
1- PERFORMANS DEĞERLENDĠRME TABLOSU
HEDEF
SAYISI
PERFORMANS
%80
FAALĠYET
%20
TOPLAM
PERFORMANS
Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler
Müdürlüğü
5
80
20
100
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
2
80
20
100
Çevre Koruma Müdürlüğü
2
80
20
100
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2
80
20
100
DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü
6
80
20
100
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü
2
80
20
100
Fen ĠĢleri Müdürlüğü
7
72,38
20
92,38
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü
0
0
20
-
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
6
73,32
20
92
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
1
80
20
100
Kadın Sığınma ġube Müdürlüğü
0
0
20
-
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
5
80
20
100
Mali Hizmetler Müdürlüğü
3
80
20
100
Özel Kalem Müdürlüğü
0
0
20
-
Park Bahçeler Müdürlüğü
3
80
20
100
Ruhsat Denetim Müdürlüğü
1
80
20
100
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
4
80
20
100
Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü
3
80
20
100
TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü
0
0
20
-
Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
1
80
20
100
Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü
3
80
20
100
Yapı Kontrol Müdürlüğü
3
80
20
100
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
1
80
20
100
Zabıta Müdürlüğü
1
80
20
100
GENEL PERFORMANS:
61
79,29
20
99,29
MÜDÜRLÜK
219
2013 YILI FAALİYET RAPORU
TepebaĢı Belediyesi‟nin organizasyon Ģemasında yer alan 24 müdürlük ele alındığında
performans hedefi olan müdürlüklerin performansları %80 ve faaliyetleri %20 olarak
belirlenmiĢ, toplam 61 hedef üzerinden ortalama %79,29 performans ve diğer faaliyetler ile
toplam performans oranı %99,29 olarak gerçekleĢerek, hedeflere bu oranda ulaĢıldığı
görülmektedir. Performans sonuçları değerlendirme tablosundan, müdürlük baĢına
performans oranlarına ulaĢılabilir.
 Değerlendirme kriteri: Değerlendirme yapılırken projelerin fiili gerçekleĢme, bütçesel
gerçekleĢme oranları, verimlilik, yerindelik ve tutarlılık kriterleri göz önüne alınmıĢtır.
2-GÜÇLÜ YANLAR
G1. Bölgeyi, bölge halkını tanıyan, sıcak iliĢkiler kurabilen deneyimli bir baĢkanın olması
G2. Belediyenin güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması
G3. Personelin mesleki bilgi ve deneyiminin sahip olması
G4. Ödemeler dengesinin her geçen gün Kurum lehine geliĢmesi
G5. Cari Giderler oranının düĢük olması
G6. Bütçe gerçekleĢme oranının yüksek olması
G7. Kamu Hizmetlerinin yürütülmesinde yeniliğe açık, personelin eğitimine önem veren ve
teĢvik eden bir üst yönetimin olması
G8. Teknolojik alt yapının güçlü olması
G9. Kurum Kültürünün yüksek oluĢu ve çalıĢan memnuniyetine üst yönetimin önem vermesi
G10. Kültür ve Sanat çalıĢmalarına önem verilmesi, bunların sahnelenebileceği yeni
mekânların Kuruma kazandırılmıĢ olması
G11. Belediyenin değerli taĢınmazlara sahip olması
3-ZAYIF YANLAR
Z1. Veri Bankasının tamamlanmamıĢ olması
Z2. Belediyeye gelir getirebilecek kaynakların yaratılamaması
Z3. Tüm bilgilerin bilgisayar ve dijital kayda geçirilmemesi
Z4. Veri tabanındaki personel dağılımı ile birimlerde çalıĢan personelin farklı olması
Z5. Kurumda aynı iĢi yapan personelin farklı statülerde çalıĢıyor olması
220
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Z6. Belediye hizmet binası içerisinde uygun çalıĢma ortamlarının yaratılamaması ve bina
giderlerinin fazla olması
Fırsatlar
F1. Türkiye'nin yaĢanabilir illeri araĢtırmasına göre EskiĢehir'in ikinci sırada yer alması
F2. ġehrin eğitim ve kültür kenti olması
F3. TepebaĢı Bölgesinde Yeni imar alanlarının oluĢturulması ve sağlıklı geliĢen bir belde
konumuna gelmesi
F4. Bölgemizde tanınmıĢ bir üniversitenin bulunması ve iĢbirliğine açık olması
F5. Bölgemizin ulaĢım bağlantı noktasında olması
F6. Bölgemizde konaklama ve kongre turizminin olması
F7. Demiryollarının bölgemizde bulunması ve demiryolu ağının yer altına alınması ile
oluĢacak alanın planlanması
F8. ġehrin eğlence merkezlerinin ve sinemalarının bölgemizde bulunması
F9. Büyük alıĢveriĢ merkezlerinin bölgemizde olması
F10. Sivil toplum yapısının güçlü olması
Tehditler
T1. ġehrin Kamu yatırımlarından az pay alıyor olması
T2. Ülke genelinde olduğu gibi EskiĢehir'de de eğitimli nüfusa yeterli iĢ imkânı
sağlanmadığından beyin göçünün yaĢanması
T3. Diğer kurumların sorumluluğuna giren iĢlerin belediyeden bekleniyor olması
T4. EskiĢehir ilçelerinin ekonomik açıdan az geliĢmiĢ olması nedeniyle nüfusun Ģehir
merkezinde yoğunlaĢması
T5. Emekli nüfusun fazla olması ve emeklilere ait sosyal yaĢam alanlarının olmaması
T6. Öğrencilerin büyük bir kısmının yaz döneminde Ģehirden ayrılması
T7.Yerel Yönetimlerle ilgili yasanın çıkmamıĢ olması
221
2013 YILI FAALİYET RAPORU
B-YÖNETĠCĠ BEYANI
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
ESKĠġEHĠR
21/03/2014
Bülent ÇETĠN
Mali Hizmetler Müdürü
222
2013 YILI FAALİYET RAPORU
C-ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
ESKĠġEHĠR
21/03/2014
Dt. Ahmet ATAÇ
TepebaĢı Belediye BaĢkanı
223
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
11 198 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа