close

Enter

Log in using OpenID

Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba¤lant› elemanlar

embedDownload
‹çindekiler
Kauçuk fifl-priz serisi,
Ark kaynak makina
ba¤lant› elemanlar›,
Kauçuk fifl priz serisi...................................................................6
Sunum ...........................................................................................6
Referanslar ....................................................................................7
Ark kaynak makina ba¤lant› elemanlar›...................................10
Sunum .........................................................................................10
H›zl› seçim k›lavuzu .....................................................................12
Boyutlar-Kauçuk ..........................................................................13
Boyutlar-Ark kaynak.....................................................................19
5
Sunum
Kauçuk fifl-priz serisi
IP44
Teknik özellikler
A¤›r çal›flma koflullar›nda en yüksek performans;
c Kauçuk seri fifl ve prizler; a¤›r çal›flma koflullar›nda en iyi performans› sa¤lamas›
düflünülerek üretilmifltir.
c IP 44 ve IP 54 koruma dereceleri
Kullan›m alanlar›
Endüstriyel alanlarda, fabrikalarda, flantiyelerde, limanlarda, gemilerde, tar›m
arazilerinde v. b. çok sahada kullan›labilmektedirler.
Kauçuk seri
c Düz fifl ve uzatma prizleri 16A -32A
c Makine prizleri 16A -32A
c Duvar prizleri 16A-32A
c Ø70 gövdeli duvar prizleri
c Üçlü grup priz 16A
c Pano prizi 16A
c Ark kaynak makine ba¤lant› elemanlar› 200A - 400A
Fifller ve prizler
c Plastik materyaller yüksek kaliteli polimerden seçilerek üretilmifltir.
c Makine prizlerinde gövdede kullan›lan plastik PA6’dan üretilmifltir.
c Çekirdekte kullan›lan plastik PA6'n›n yan›s›ra %10 fiberglass ilavelidir.
Kaliteli kontaklar
c Düzgün, pirinç kontaklar.
Termal performans
c Termoplastik priz gövdeleri 650°C,
c Çekirdek gövdeleri ise; 850°C yanmazl›¤› sa¤lar. Akkor tel (Glow wire) testinden
baflar› ile geçmifl ürünlerdir.
Montaj kolayl›¤›
c Her çeflit kombinasyon kutusuna uyumlu olacak flekilde tasarlanm›fllard›r.
c Kablo ba¤lant›s› genifl alan ayr›lm›flt›r ve oldukça rahatt›r.
6
Referanslar
Kauçuk fifl-priz serisi
1 x 16A monofaze (2P+T)
Priz grubu
Tan›m
koruma
kutup
say›s›
anma
ak›m›
referans
s›n›f›
Uzatma prizi
IP44
2P+T
16A
3201-360-0300
Duvar prizi
IP44
2P+T
16A
3201-362-0300
Üçlü grup priz
IP44
2P+T
16A
3201-366-0301
Makina prizi
IP44
2P+T
16A
3201-364-0900
Pano prizi
IP44
2P+T
16A
3201-367-0900
Duvar prizi, Ø 70 gövdeli
IP44
2P+T
16A
3201-362-0361
koruma
kutup
say›s›
anma
ak›m›
referans
s›n›f›
Düz fifl
IP54
2P+T
16A
3201-301-0300
E¤ik fifl
IP54
2P+T
16A
3201-302-0300
Fifl grubu
Tan›m
7
Referanslar
Kauçuk fifl-priz serisi
3 x 16A monofaze (3P+T)
Priz grubu
Tan›m
koruma
kutup
say›s›
anma
ak›m›
referans
s›n›f›
Uzatma prizi
IP44
3P+T
16A
3202-360-0300
Duvar prizi
IP44
3P+T
16A
3202-362-0300
Makina prizi
IP44
3P+T
16A
3202-364-1600
Duvar prizi, Ø 70 gövdeli
IP44
3P+T
16A
3202-362-0361
koruma
kutup
say›s›
anma
ak›m›
referans
s›n›f›
Düz fifl
IP44
3P+T
16A
3202-301-0300
E¤ik fifl
IP44
3P+T
16A
3202-302-0300
Fifl grubu
Tan›m
8
Referanslar
Kauçuk fifl-priz serisi
3 x 32A monofaze (3P+T)
Priz grubu
Tan›m
koruma
kutup
say›s›
anma
ak›m›
referans
s›n›f›
Uzatma prizi
IP44
3P+T
32A
3203-360-0300
Duvar prizi
IP44
3P+T
32A
3203-362-0300
Makina prizi
IP44
3P+T
32A
3203-364-1600
Duvar prizi, Ø 70 gövdeli
IP44
3P+T
32A
3203-362-0361
koruma
kutup
say›s›
anma
ak›m›
referans
s›n›f›
Düz fifl
IP44
3P+T
32A
3203-301-0300
E¤ik fifl
IP44
3P+T
32A
3203-302-0300
Fifl grubu
Tan›m
9
Sunum
Ark kaynak makina ba¤lant› elemanlar›
ve topraklama pensesi
Teknik özellikler
c 200A ve 400A anma ak›mlar›,
c 200A’de 16-50mm, 400A’de 50-95mm ba¤lant› kapasitesi,
c çok yüksek s›cakl›¤a dayan›m,
c sa¤lam gövde yap›s›,
c güvenli kablolama,
c koruma kapaklar›.
Topraklama pensesi
c 400A anma ak›m›,
c yayl› ba¤lant›,
10
Referanslar
Ark kaynak makina ba¤lant› elemanlar›
200A, 16 - 50mm
Tan›m
anma
ak›m› (A)
kablo
girifli (mm)
referans
Düz fifl
200
16-50
3273-301-0365
Trafo prizi
200
16-50
3273-368-0365
Uzatma prizi
200
16-50
3273-360-0365
Tan›m
anma
ak›m› (A)
kablo
girifli (mm)
referans
Düz fifl
400
50-95
3274-301-0366
Trafo prizi
400
50-95
3274-368-0366
Uzatma prizi
400
50-95
3274-360-0366
Tan›m
anma
ak›m› (A)
ba¤lant›
tipi
referans
Topraklama pensesi
400
yayl›
3274-511-0366
400A, 50 - 95mm
Topraklama pensesi
11
Referanslar
Kauçuk fifl-priz serisi
Ark kaynak makina ba¤lant› elemanlar›
H›zl› seçim k›lavuzu
Kauçuk fifl-priz serisi
Tan›m
1x16A
monofaze
3x16A
trifaze
3x32A
trifaze
Düz fifl
E¤ik fifl
Üçlü grup priz
Makina prizi
Pano prizi
Uzatma prizi
Duvar prizi
Duvar prizi, Ø70 gövdeli
3201-301-0300
3201-302-0300
3201-366-0301
3201-364-0900
3201-367-0900
3201-360-0300
3201-362-0300
3201-362-0361
3202-301-0300
3202-302-0300
3203-301-0300
3203-302-0300
3202-364-1600
3203-364-1600
3202-360-0300
3202-362-0300
3202-362-0361
3203-360-0300
3203-362-0300
3203-362-0361
Ark kaynak makina ba¤lant› elemanlar›
Tan›m
200A
16-50mm
Düz fifl
Trafo prizi
Uzatma prizi
3273-301-0365
3273-368-0365
3273-360-0365
400A
50-95mm
3274-301-0366
3274-368-0366
3274-360-0366
Topraklama pensesi
Tan›m
Topraklama pensesi
12
400A
yayl› ba¤lant›
3274-511-0366
Boyutlar
Kauçuk fifl-priz serisi
1x16A serisi
Uzatma prizi (mm)
3201-360-0300
Duvar prizi (mm)
3201-362-0300
Makina prizi (mm)
3201-364-0900
Pano prizi (mm)
3201-367-0900
Duvar prizi, Ø70 gövdeli (mm)
3201-362-0361
13
Boyutlar
Kauçuk fifl-priz serisi
1x16A serisi
Düz fifl (mm)
3201-301-0300
E¤ik fifl (mm)
3201-302-0300
Üçlü grup priz (mm)
47
65
4.8
37.8
3201-366-0301
227.5
239.7
14
Boyutlar
Kauçuk fifl-priz serisi
3x16A serisi
Uzatma prizi (mm)
3202-360-0300
Duvar prizi (mm)
3202-362-0300
Makina prizi (mm)
3202-364-1600
Duvar prizi, Ø70 gövdeli (mm)
3202-362-0361
15
Boyutlar
Düz fifl (mm)
3202-301-0300
E¤ik fifl (mm)
3202-302-0300
16
Kauçuk fifl-priz serisi
3x16A serisi
Boyutlar
Kauçuk fifl-priz serisi
3x32A serisi
Uzatma prizi (mm)
3203-360-0300
Duvar prizi (mm)
3203-362-0300
Makina prizi (mm)
3203-364-1600
Duvar prizi, Ø70 gövdeli (mm)
3203-362-0361
17
Boyutlar
Düz fifl (mm)
3203-301-0300
E¤ik fifl (mm)
3203-302-0300
18
Kauçuk fifl-priz serisi
3x32A serisi
Boyutlar
Ark kaynak makina ba¤lant›
elemanlar›
Düz fifl, 200A 16-50mm (mm)
3273-301-0365
Trafo prizi, 200A 16-50mm (mm)
3273-368-0365
Uzatma prizi, 200A 16-50mm (mm
3273-360-0365
Düz fifl, 400A 50-95mm (mm)
3274-301-0366
Trafo prizi, 400A 50-95mm (mm)
3274-368-0366
Uzatma prizi, 400A 50-95mm (mm
3274-360-0366
19
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
707 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content