close

Вход

Log in using OpenID

"Gençlik Kültürle Tanışıyor" adlı - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:32800326/821/6542299
16112/2014
KODU: Üniversite Tanıtımı
.......................................... MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi
:İI Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 16112/2014 tarihli ve 6496682 sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Kültür Üniversitesi
resmi/özel tüm lise öğrencilerine yönelik "Gençlik Kültürle Tanışıyor" adlı
üniversite tanıtım programı düzenleneceğine dair müdürlüğümüz web sayfası
(http://akçaabat.meb.gov.tr) adresinde duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
Bilgilerinizi ve yazının okulunuz öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica
ederim.
Rektörlüğü
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yazı
(5 Sayfa)
DAGITIM:
Tüm Resmi/Özel Lise Müdürlükleri
GüvenU Elektronik
imza\! As\! i\e A~nJ~',r
U-J..il- /l\U-''1
Akçaabat Kaymakamlıgı llçe Milli Egitim MüdUrıugü
Tel: (O 462) 228 i 084- i 16 Faks : (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Aynntılı Bilgi : H.DEMİRCİ(şube Müd.)
Egitim Ögretim Şubesi:D.ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6b67-7a08-3e4a-8e58-ged7 kodu ile teyit edilebilir.
..
.
-
T.C.
TRABZON V ALİLİ(;İ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 65544067/821.05/6496682
'Konu: Üniversite Tanıtımı
1611212014
........................... KA YMAKAMIJGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi :Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 12112/2014 tarihli ve 6390430
sayılı yazısı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün İstanbul Kültür Üniversitesi
resmi/özel tüm lise öğrencilerine yönelik "Gençlik Kültürle Taruşıyor" adlı
üniversite tanıtım programı düzenleyeceğine ilişkin yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve yazımn ilçeniz lise öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica
ederim.
Rektörlüğü
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
İlgi yazı ve ekleri (6 sayfa)
DAGITIM:
-Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
NOT:
Etkinliğe
ait tüm belgelere http://yeditek.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Hükümet Konağı Valilik Binası
Elektronik Ağ: www.trabzonmem.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Şb.Md.G. MEMİşKAPTANOGLU
Şef:
R.
BEKTAŞ
Tel: (0462) 2302094-1131-1109
Faks: (O 462) 2302096
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8a39-7866-3b8a-ge93-204e kodu ile teyit edilebilir.
..
T.C.
MİLLİ -EGİTİM
BAKANLIGI
.
.,
. '.
Yenilik ve Eğitim TeknolojileriGenel Müdürlüğü
~-
~
,
Sayı
: 88013337/821.05/6390430
Konu: Üniversite Tanıtımı
12/12/2014
................. "~İ~iCi~
(iı Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünün 2111112014 tarihli ve 89480013/2812
sayılı yazısı
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünün, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve
dengi okul öğrencilerine yönelik, "Gençlik Kültürle Tanışıyor" üniversite tanıtım programı
düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, illilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin yapılması uygun
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M. Hakan BÜCÜK
Bakan a.
Genel Müdür ".
EK: İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)
Not: Genel
Müdürlüğümüzce
izin verilen
etkinlikliğe
ait tüm
belgelere
http://yegitek.meb.gov.tr
(Yarışma ve Sosyal Etkinlikler başlığı altında) adresinden
ulaşılabilir.
DACilTIM:
Gereği:
Bilgi:
B Planı
Ortaöğretim
Konya Yolu T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Harun ÇETİNKA YA (uz. Ögretrnen)
Tel: (O 312) 296 9440
Faks: (O 312)2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenOI f6-c873-36f5-b36c-81 f9 kodu ile teyit edilebilir.
.'
,
,ı
$ayı
: 89480013/ ...l8~~
~
21.11.2014
..":
TC .... ~8..
Yenilik _Etitim Teknolojileri Genel Mlidirliiiü
Konya Yolu üzaf GazlHaslanesl Ka.....
Telmilroladtar/MICMA
oa.,_rl"~ ';~ ôzelÖğretim1WnJmlan ~'ıe, '~ii~',Y:YDksek O§retim
Progrc~riitili'mnf've OniverSlti! yaşamı",n tanıtımı arnaayfa haztrfadtöima ve 2004 ydından bu
yanasürdOrmelc:te ~umuz 'Gen9ik KüftüI1e .Tan~ progıarnını üniversltemlzden talep
eden vejveya ulaşma imkinı bulabileceöfmlz tüm kurumlara, herhangibir ücret talep
etmeden, gönOllülük esası çerçevesinde 2Oı+~Oı5 ~ yılında da uygulamak istiyoruz.
Bahse konu programa katılan ~m birimlerimiz bir liste hatinde' başkanllOınıza bi.ldirilecektir.
Bu konuda gereidi müsaadenın verilmesi hususunu ve desteijnizi rica ederim.
Saygılanmla.
r'
~n~~"fo''L-
Prof. Dr. Sannln ÖDEKTEKiN
Rekt6rV•
......: ..
Ek: Program İçeriği
lsun,bul K'lltOr On.lversitesi Rekt6rlooo
34 t 5ô / IstanbUl
Tel: (0212) 4• •701 santral: (021l} 498·4 141 fm! (0112) 498 46 39
"tilkiı)' Y~tıSI. B~r1cOy
-e.posı.:
,.lc1a1ukOIIW,edu.t1
_
...,....tr
.'
"'(ie~çlik l(ij~r':le Tanışayo(-'
1.;.':L:;,::<.
".,·''-:;·' . .
Program İçertğl '
1-fAKOl1ElERve BÔLÜ.MLER
E§1tIm FaIcOItasI
İngitizce Ö§retmenli§i
· Okul öncesı ~retmenli~1
Rehberlık
ve Psikolojik Damşmanlık
•
,.."!.
Fen-Edebiyat fakültesi
Fizik
İngilz Dili vefdebiyatı
· Matefnatfk·BiIgisayar
Moleküler Biyoloji ve Genetlk
Psikoloji
Tôri< DUl ve edebiyatı
Hukuk Fakültesi
İktIsadi ve İdari 8I1imler Fakültesi
İktisat
işletme (İng~izce
Karma)*
· İşletme
Uluslararası İlişkiler (İngilizcel
Uluslararası
licaret
.
ô'
Mimarlık Faldiltest
Mimarlık
Mimaı1lk (İngilizce)
MlihendlsHJc FakBlb!tsi**
Bilgisayar Mühendlslr~ı
Elektronik Mühendisiiği
Endüsbi Mühendisli~i
İnşaat MüherdsliÖi
İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
Sanat ye Tasanm FaIriiItIISi
iç Himaı1lkve Çevre Tasarım"**
, Detişim Tasanmı (Multimedya)***
• Canlandınna Sinemasa
• FotnOraf ve Video
• Grafik-Web Tasanmı
• Oyunculuk
• PlastikSanatlar
• Sinema-TV (Yaptm·yönetim)
İletişim Sanadan (Reklamcıllkve Halkla ılişkiler)
Sanat yönetimi (Sanat Kurumlan Yönetidli§t ve Sanat İşletmeoli§i)
•
MESLEK YÔKSEKOKUll.ARl ve PROGRAMLAR
Adalet Meslek Yü_kokulu
_
'R"
Adalet
işletmecilik Meslek YOksekokulu
Bankacılık
ve Sigortaalık
Bankacılık ve Sigortaalık (İÖ)
Dış 11caret
DIŞ l1caret (İO)
Grafik. Tasanmı .
Hallda İlişkiler ve Tanıtım
HalJda İ6şkiler ve TamtJm (İÖ)
. Hava Lojistiği
Havaalılcta
İşletme
YerHizmefterf yine.timl
'foOefjmi
İşletme Yönetimi (İÖ)
lojisbK
lojistik (iÖ)
Moda Tasanrm
Turizm ve otel İştetmeciliOi
Teknik BilimlerMeslek yüksekok.u lu
Bilgisayar Programcılı§ı
Çocuk Gelişimi
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (.İÖ)
. İklimtendirme ve ~utma Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
.. t ' "
•
Radyo ve Televizyon TeknoIojis( (İÖ)
Uçak Teknolojisi
(*) Derslerin en az yüzde 3O'u İngilizcedir.
(**) Mühendislik Fakültesi lIsans programlannın ~reti,m dili İngi6zee'dir. Turtçeinşaat
da bulunmaktadrr.
Mühendisl~i programı
{***} özel Yetenek Slnavt ile ôğrend alınmaktadır.
2. Meslelderin Tanıbn..
Yukanda sayılan yüksek ööretimprogramlan lle ılgılı olarak;
•
Mesleki gerekinilder, beceri ~ koşullar
•
Eğitim kOşUlla"
-
Mezuniyet sonrası istihdam olanaklan
ve gereklilikleri
3. Üniversite yaşamı
a. Üniversite yaşamında gençleri bekleyen ortam,
b. Kulüp çalışmalan, spor etkinlikleri
c. Kendini . Q,ellştinne koşullan
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 619 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа