close

Enter

Log in using OpenID

Çeşitli illerde yapılan okul değişikliği bilgilendirme yazısına ulaşmak

embedDownload
.T.C.
TRABZON V ALILlGI
II Milli Eğitim Müdürlüğü
Say ı
: 65544067/10512520848
Konu: Okul Isim D eğişik l iğ i
18/06/2014
............ ...................... KA YMAKAMLlOINA
(Ilçe Milli Eğitim Mü dürlıiğü)
Ilgi
: Çanakkale Valili ği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18/06/20 141arihli ve 62992065/ 1051
2501397 say ılı yazısı.
Çanakkale ili genelindeki Anadolu
ve ekli li ste ili:;ikte gönd erilmi şt ir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Oğretmen li selerinİn
isim
değişiklik l erine
ait
yaz ı
Hı z ır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğit i m Müdürü
EKLER:
I-Y az ı (I sayfa)
2·Liste
DAOITIM:
Kaymakamlıklara
(Ilçe Milli
Eğitim Müdürlüğü)
Güvenli Elektronik
Es~
ıiMIŞ
Memur
Im~1ı Aslı he Aynıdır.
.... 11.J06 ..... .I2DI.~ ...
Bu belge. 5070 say ı lı Elektronik imza Kımununun S inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzaıanmı~tır
Evrak teyidi http ://evrnksorgu.meb.gov.ır adresinden 2897-20b9-3eda-864b-7a34 kodu ile yapılabilir.
Hükümet Konağı Valilik Binası
Elektronik Ağ: www.trabzon mem.gov.tr
e-posta: [email protected]ıneb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Şb.Md.G . MEMİşKAPTANOOlU
Şe f:
R.
BEKTAŞ
Tel: (O 462) 2302094-1 108-1109
faks : (0462) 2302096
T.C.
ÇANAKKALE VALiLiCi
iı Milli Eğitim Müdü rlüğü
Say ı
: 6299206511 051250 1397
Konu: Anadolu Öğretmen Li seleri
18/0612014
....................... . vALİLİG iNE
(ilçe M illi Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğret i m Genel Müdürlüğünün 09/06/2014 tarihli ve
105/2333799 say ılı
yazıla rı ,
Bakanlığ ı m ı z Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün il gi yaz ıl arı ge reğ i , il irniz genelindeki
Anadolu Öğretmen Liseleri isimlerinin ekli listede belirt ilen şeki lde değiştirilmesi ile ilgili
Makam Onayı ve ekleri iliş i kte gö nderilmi şti r.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr.
Şaban
KARA TAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1- Onay (O i sayfa)
2- Tutanak (OL sayfa)
3· Okul isim listesi (01 sayfa)
DAGITIM:
1-8 1 iı Valiliğ ine
(İlçe Milli Eğitim Müd.)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun S inci maddesi gcre~jncc govenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Valilik Konag,ı Kal:3 17 100 ÇANAKKALE
Elektronik Ag: \\Iw\\l.mcb.gov.tr
c-posta: kulı[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: ZOlfiye KORKMAZ V.l-l.K.1'
Tcl : (0286)2171135
Faks : (O 286)217 29 72
ÇANAKKALE MILLI EGiTiM MÜOÜRLÜGÜ
MiLıi EGiTiM BAKANllGI ORTAÖGRETiM GENEL MÜOÜRLÜGÜ 05/06/5014 TARiHLi VE 2288835 SAYILI MAKAM ONAYı ANADOLU
MRETMEN liSELERi isiM OE G i ş iKLiGi
S"',
No
ILÇE
1
Ayvacık
2
Biga
3
GOkçeada
4
Mer1lez
Okul i Kurum
Adı
•
.,
Teklif Edilen Okul
Adı
Ayvacık Anadolu O{ıretmen lisesi
Ayvacık
Biga Anadolu Ö{ıretmen lisesi
Biga 18 Eylül Anadolu lisesi
Gökçeada Atatarlı: Anadolu OOretmen lisesi
GÖkçeada AlalOrk Anadolu Lisesi i
Çanakkale Anadolu
Ooretmen Lisesi
Anadolu lisesi
Çanakkale 18 Mart Anadolu Us
'/
! [fDr
'~~
. ,EOimı
,.
T.C.
TRABZON VALİLİGİ
iı Milli Eğitim Müdürlüğü
Say ı
:
65544067/105/2514101
18/06/20 14
Konu: Okul ı si m Degişikligi
................................. .KA YMAKAM Lı G INA
(ilçe Milli Egitim Müdüriügü)
İlgi
: Yalova Valiligi İl Milli Eğitim Müdürl üğünün i 7/06/20 14 tarihli ve 5362597 1/ 1001
2484 i i 2 sayıl ı yazıs ı.
Yalova ili
Anado lu Ögretmen Li sesinin ısmının değiştirildi ği ne i lişki n yazı ekte
gö nde ril m i ştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Hı zlf AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğ itim Müdürü
EK:
Ya z ı
(I say fa)
DAGITIM:
Kaymakam lı k l ara
(İlçe Mi ll i Egitim Müdürıügü)
Güvenli Elektronik
il
ATıLMIş
Memur
Imza" Aslı Ile Aynıdır.
... /I.J06
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi gerc~ince gaveıı li elektronik imza ilc imzalanmıştır
Evrak tcyidi htıp:/levrnksorgu.meb.gov.t r adresinden ac05-606c-3bOa-9ddO·780J kodu iLc ya pılabilir.
HUkOme! Konagı Valilik Binası
Elektronik Ag: www.tr abzonmem.gov.tr
e-posta:
ortaogreti m61 @meb. gov.ı r
Ayrıntılı bilgi için: Şb.Md.G. MEMİş KAPTANOGLU
Şef:
R.
B EKTAŞ
Tel: (O 462)2302094-1\ 08-\\09
Fak" (0462) 2302096
12 o/~ ..
T.C.
YALOVA VALiLiOİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:5362597 I I i 0012484 i 12
Konu:Anado lu Öğretmen Liseleri .
17/0612014
........................... VALİLiOINE
(II Milli Eğitim Müdürlüğü)
İİIgi
: a)MEB.Orıaöğret im Genel Müdürlüğünün 09/06/2014 tarih ve 2333799 sayılı yazısı
b)MEB. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 10/06/2014 tarih ve 2350605 sayı lı yazısı.
Bakanlı ğ ı mız
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazılar ı
Anadolu Öğretmen Lisesinin Anadolu Lisesine dönüştürüldüğü bildirilmiştir.
ile İlirniz
İlg i Cb) emir gereğince, söz konusu okul un adının "Yunus Emrc Anadolu Lisesi"
uygun görül mü ştür.
adlandırı l ması Valiliğ i mizce
Bilgilerinize arz ederim.
Mustafa Sami AK YOL
Vali a.
iı Milli Eğit i m Müdür V.
OAOITIM:
80 İl Valiliğine
!lu belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi gen:gincc gOvenl i elektronik imza ile imzalanmıştır
Şehit ÖmerFaydalı Cad. YALOVA
Elektronik AA: www .yatova. meb. gov.ır
e-posta: ıemelegiı[email protected]ır
Ayrıntılı bilgi için: Haluk ÜSTÜNER Şb.Md
Tel: (0226) 8 141632
Faks: (O 226) 8 14 i 135
T. C.
TRABZON vALiLİ C İ
iı Milli Eğitim Müdürlü iıü
Say ı:
65544067/10512514042
Konu: Okul isimleri Değişi kl iği
18/06/2014
.......... ... ...... .. ... .. ... .. .. .KAY MAKAM Ll GINA
(İlçe Mill i Eği ti m Müdü rl üğü)
ilgi
: Sinop Vali li ği İl Mi lli Eğitim Müdürlüğünün 17/06120 14 tarihli ve 5712945111051
2490333 sayı lı yazı s ı.
Sinop ili Merkez Anadolu Öğretmen Lises ini n ad ın ın "Sarı Saltuk Anadolu Lisesi" ve
Soyabat Türk Telekom Anadolu Öğretmen Lisesini n adının "Türk Telekom Anadolu Lises i"
olarak değiştiri l diği n e ilişki n yazı ekte gönderilm i ştir.
Bilgi lerinizi rica ederim.
Hı zı r AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yaz ı
( I sayfa)
DAGITIM:
Kaymakamlıklara
(llçe Milli Eğiti m Müdürl üğü)
Güvenli Elektronlk
Imzah Aslı
Memur
Bu belge, 5070 sayı l ı Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi gcrc&ince gOvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
E\'rak teyidi http://cv raksorgu.mcb.gov. tradresinden dd89-7852-3f98-882c-Ob51 kodu ile
HukUmet Kona~ı Valil ik B inas ı
Elektronik Ag: www.trahzonmem.gov.ı r
e-pos ıa: onaogreıim6 [email protected]
Ayrıntılı
Şef:
lıe Aynıdır.
.I! .I. 06.... .I2 o/.~ ...
yapılabilir,
bilgi için : Şb.Md.G. MEMişKAPTANOGlU
R. BEKTAŞ Tel: (O 462)2302094- i 108-1 109
Faks: (0462) 2302096
T.C.
SiNOP VALiLiGi
iı Milli Eğitim Müdürlüğü
17/06/2014
Say ı
: 57 i 2945 III 05 /2490333
Konu: OkuıIsimleri Değişikliği .
................. .. ..... ... .. .. ... ... ........... VALILIG INE
(11 Milli Eğit im Müdürl üğü)
İlg i
:Bakanlığım ı z
Ortaöğretim
69543 i 44/1 05/2350605
Genel
Müdürlüğünün
10/06/2014
tarih
ve
say ılı yazısı.
Bakanlığınıız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Mesleki ve Teknik Ortaöğretirnde
okul çeşitliliğ inin azaltılması ve okul isimlerinin yeniden belirlenmesi ilgi yazıda belirtilmiş
olup, İlimiz Merkez Anadolu Öğretmen Lisesinin ad ı "Sarı Saltuk Anadolu Lisesi" ve
Soyabat Türk Telekom Anadolu Öğretmen Lisesinin adı da "Türk Telekom Anadolu Lisesi"
olarak değiştiri l miştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Hıdır
KAHVEei
Vali a.
Vali
Yardımcısı
DAGITIM:
80 iı Va lili ğine
Bu belge. :5070 sayıl ı Elektronik Im".a Kanununun 5 inci maddesi gcrcg:incc gUvenli elektronik imza ilc imzalanmıştır
l-ı ukO met Kona~157000
SINOP
Tel: (0368 )26 1 1987
e-posıa :[email protected]ır
Ayrıntılı bilgi için inibat: Davut KA YNŞubc MOdOrU
Faks:( 0368 )261 1507
Elektronik Aı?,:hııp:/fSinop.meb.gov.tr
T.C.
TRABZON vALiLiCi
iı M illi Eğitim Müdürlüğü
S ay ı
:65544067/ 105/2514020
Konu: Okul isim Değişikliği
18/06/2014
...... ... ... ...................... KA YMAKAMLlGINA
(ilçe Milli Eği tim Müdürlüğü)
ilgi
: Diyarbakır Valili ği il Milli Eğitim Müdürlüğünün i 7/06/2014 tarih li ve 9931639011 051
2482838 sayılı yazısı.
Diyarbakır ili Merkez İMKB Anadolu Öğretmen Lisesinin, Ergani Anadolu Öğretmen
Lisesinin ve Silvan Anadolu Öğretmen Lisesi nin isimlerinin değiştirildiğine ilişkin yazı ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
Yazı
( I sayfa)
DAGırIM:
Kaymakamlıklara
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
a ATILMlŞ
Memur
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi geregince güvenli elektronik imza ile
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e596-09bd-3i 9b-a746-6dc3 kodu ile yapılabilir.
HükUmet Konagı Valilik Binası
Elektronik Ag: www .trabzonmem.gov.tr
e·posta: onaogretim6 [email protected]
?Ü""nJl Elektro_"_
'Le A
mzalı A.s/,
ıo
imzalanmıştır
Ayrıntılı bilgi için: Şb.Md.O. MEM i ŞKAPTANOCLU
Şef
R.
BEKTAŞ
'Wl
ynıdır.
.... ,• .. , (lb. ../20ll.,...
Tel : (O 462) 2302094 - 1108-1109
Faks: (0462) 2302096
T.C.
Dİv ARBAKIR VALİLİ C İ
iı Milli Eğitim Müdürlüğü
17/06/2014
Sayı
: 993 i 639011 05/2482838
Konu: Okul Dönüşümü
................................ vALİLİdiNE
(İl Milli Eğ i tim Müdürlüğü)
Bakanlığım ı z
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğünün, İlimizde mevcut bulunan
Merkez İMKB Anadol u Öğretmen Lisesi'nin türünü ve ismini, iMKB Fen Lisesi; İlçemiz
Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi'nİ Ergani Fen Lisesi; ilçemiz Silvan Anadolu Öğretmen
Lisesi'nİn türünü ve İsmini Çatak Köprü Anadolu Lisesi olarak değ i ştirdiğine dair
09.06.2014 tari h ve 2333861 sayı lı Onay yazısı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Adnan HURA TA
Vali a.
Milli Eğitim MüdürY.
D A C i T l -'-M
'-'---.,---_~
80 ii Vali l iğine (ii MEM)
Du belge, 5070 sayılı Elektronik lm7.a Kanununun 5 inci maddesi
Diyarbakır İl MiJli Egitim MOdort0ğO
Onaögreıim Şubesi
onaogreıirn2 1 @rneb.gov.ır
geri:~ince
govenli elektronik imza ilc
imzalanmıştır
Bilgi için: G. ULAŞ
Tel: (O 412 ) 2265850
Dahili :171
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
994 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content