close

Вход

Log in using OpenID

Deneme

embedDownload
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Nisan 2014
Yayımlandığı Tarih
15 Nisan 2014
Sayı
2014-7
ĠÇĠNDEKĠLER
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bakanlar Kurulunun Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün
Yürürlüğe Konulması Hakkında 5933 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Bakanlar Kurulunun Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü‖nün
Yürürlüğe Konulması Hakkında 5934 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Sınır Tespitine iliĢkin 245 Sayılı Karar
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2013/1 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K:2014/7 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2012/66 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K:2014/8 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2012/35 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K:2014/9 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2012/54 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K:2014/10 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2012/18 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K:2014/11 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2012/43 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K:2014/12 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2012/30 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K:2014/13 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2013/19 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K:2014/14 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2013/34 (Siyasi Parti Mali
-
-
-
-
-
-
-
-
Denetimi), K:2014/15 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2013/36 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K:2014/16 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Nisan 2014 – 28960)
Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 03 Nisan 2014 – 28961)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)
(R.G. 03 Nisan 2014 – 28961)
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci
Maddesinin Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usullerde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Karar
(R.G. 03 Nisan 2014 – 28961)
Anayasa Mahkemesinin 2/4/2014 Tarihli ve 2014/3986 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 03 Nisan 2014 – 28961)
Yargıtay 7 Hukuk Dairesine Ait Karar
(R.G. 03 Nisan 2014 – 28961)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Ġlanı
(R.G. 03 Nisan 2014 – 28961)
Bazı Alanların Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve
Bazı Teknoloji GeliĢtirme Bölgelerinin Sınırlarında DeğiĢiklik Yapılmasına
ĠliĢkin 5939 Sayılı Karar
(R.G. 04 Nisan 2014 –
28962)
Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan Ġdari Para
Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile
Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelikte
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 04 Nisan 2014 – 28962)
Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan
Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 04 Nisan 2014 –
28962)
Türkiye Cumhuriyeti Hazine MüsteĢarlığı ile Amerika BirleĢik Devletleri
Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Arasında Ġmzalanan Hibe AnlaĢması
(R.G. 05 Nisan 2014 – 28963)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No :2014/23)
(R.G. 05 Nisan 2014 – 28963)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No :2014/24)
(R.G. 05 Nisan 2014 – 28963)
Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar
(R.G. 06 Nisan 2014 – 28964)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
(R.G. 08 Nisan 2014 – 28966)
Motorlu TaĢıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44)
(R.G. 08 Nisan 2014 – 28966)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/4/2014 Tarihli ve 5795
Sayılı Kararı
(R.G. 08 Nisan 2014 – 28966)
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/38 (Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2014/17 Sayılı Kararı
(R.G. 09 Nisan 2014 – 28967)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2011/27 (Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2014/18 Sayılı Kararı
(R.G. 09 Nisan 2014 – 28967)
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2011/43 (Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2014/19 Sayılı Kararı
(R.G. 09 Nisan 2014 – 28967)
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2012/70 (Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2014/20 Sayılı Kararı
(R.G. 09 Nisan 2014 – 28967)
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/158, K: 2014/68 Sayılı
Kararı
(R.G. 09 Nisan 2014 – 28967)
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin
Tebliğde
(Tebliğ No: 2012/1) DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1)
(R.G. 10 Nisan 2014 –
28968)
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 10 Nisan 2014 – 28968)
Bakanlar Kurulunun BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999),
1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ
veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulmasi
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki (1) Sayılı Listede DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 6088 Sayılı
Kararı
(R.G. 11 Nisan 2014 – 28969)
Bakanlar Kurulunun BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999),
1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ
veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki (1) Sayılı Listede DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 6089 Sayılı
Karar
(R.G. 11 Nisan 2014 – 28969)
Bakanlar Kurulunun BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999),
1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ
Veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki (1) Sayılı Listede DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 6095 Sayılı
Kararı
(R.G. 11 Nisan 2014 – 28969)
Büyükelçi Atamaları Hakkında 6092 Sayılı Karar
(R.G. 11 Nisan 2014 – 28969)
Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E:2014/61, K:2014/6
(Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
(R.G. 11 Nisan 2014 – 28969)
Bakanlar Kurulunun Bursa Ġli, YeniĢehir Ġlçesinde Tesis Edilecek YeniĢehir
TSE Otomotiv Test Merkezinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Türk
Standartları Enstitüsü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkındaki 6090
Sayılı Karar
(R.G. 12 Nisan 2014 – 28970)
Bakanlar Kurulunun Ġstanbul Ġlinde Yürütülen KasımpaĢa-Sütlüce Tünel
Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazların Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi
-
-
-
-
-
-
Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkındaki 6093 Sayılı Kararı
(R.G. 12 Nisan 2014 – 28970)
Yargıtaydan Verilen Ġcra ve Ġflas ĠĢlerine Ait Kararların Yayımlanmasına
Dair Yönetmelik
(R.G. 12 Nisan 2014 – 28970)
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 13 Nisan 2014 – 28971)
Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 Tarihli ve E:2014/57, K:2014/8
(Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
(R.G. 13 Nisan 2014 – 28971)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
(R.G. 15 Nisan 2014 – 289713)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar
(R.G. 15 Nisan 2014 – 289713)
Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 15 Nisan 2014 – 289713)
3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2014/14)
(R.G. 15 Nisan 2014 – 289713)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 7/4/2014 Tarihli ve 2014/13 Sayılı Kararı
(R.G. 15 Nisan 2014 – 289713)
Yüksek Seçim Kurulunun 12/4/2014 Tarihli ve 1289 Sayılı Kararı
(R.G. 15 Nisan 2014 – 289713)
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ġhalelere
Katılmakta Yasaklama Kararı
(R.G. 15 Nisan 2014 – 289713)
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/5933
Ekli ―Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü‖nün yürürlüğe konulması; Sermaye
Piyasası Kurulunun önerisine dayanan BaĢbakan Yardımcılığının 14/1/2014 tarihli ve 112
sayılı yazısı üzerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 75 inci ve 76 ncı maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELĠK
A. ĠSLAM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık Bakanı V.Gümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Metni görmek için tıklayınız.
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5934
Ekli ―Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü‖nün yürürlüğe konulması; Sermaye
Piyasası Kurulunun önerisine dayanan BaĢbakan Yardımcılığının 14/1/2014 tarihli ve 103
sayılı yazısı üzerine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 75 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ve
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ekonomi Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELĠK
A. ĠSLAM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık Bakanı V.Gümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Metni görmek için tıklayınız.
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
SINIR TESPĠT KARARI
ĠçiĢleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/245
1 – Sivas Ġli Gemerek Ġlçesi Merkez Bucağına bağlı Çatköy Köyü ile Yozgat Ġli
Akdağmadeni Ġlçesi Merkez Bucağına bağlı Kızılcaova Köyü arasında kalan iki il arası sınırın
özel krokisinde gösterildiği üzere;
―Kızılcaova Köyünün güneyi, Çatköy Köyünün kuzeyinde bulunan Kızıldam
Tepesinden (Kızılalan Tepesi) baĢlayıp (Y=241141,27, X=4374137,70), Kurualan Deresini
takiben (Y=242169,09, X=4375716,82), Külsavuran Tepesine bağlanan hat (Y=241576,11,
X=4376601,51), Külsavuran Tepesinden (Y=241576,11, X=4376601,51), kadastro sınırını
takiben Aceryolu Deresi ve Acer Yolunun (Çat Yolu) kesiĢtiği noktaya bağlanan hat
(Y=240741,43, X=4376598,50), yine buradan takiben KüçükkiliĢalan sırtına bağlanan hat
(Y=240616,58, X=4376684,16), buradan kadastro sınırından Büyükçatak Tepesinde (Mamas
Tepesi) (Y=241220,43, X=4379012,96) son bulan hat olarak‖ belirlenmesi, 5442 sayılı Ġl
Ġdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkraları uyarınca uygun görülmüĢtür.
2 – Tarafların karĢı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 – Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
31/3/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Efkan ALA
BaĢbakan
ĠçiĢleri Bakanı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin11/2/2014 Tarihli ve E:2013/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/7 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E:2013/66 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/8 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E:2012/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/9 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E:2012/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/10 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E:2012/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/11 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E:2012/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/12 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E:2012/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/13 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E:2013/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/14 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E:2013/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/15 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E:2013/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi),
K:2014/16 Sayılı Kararı
[R.G. 02 Nisan 2014 – 28960 ]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
YAYIN HĠZMETĠ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın
Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt yazı: Program kaydı veya yayın esnasında, çoğunlukla ekranın alt bölümüne
yerleĢtirilen, sabit ve/veya hareketli olarak verilen yazılı bilgi, diyalog ve metinleri,
b) Bant reklam: Program yayını esnasında ekrandaki görüntü üzerinde, programın
bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya kuruluĢun reklamının
görüntüyü çerçevelemek yoluyla ya da alt yazı ile veya logosunu göstermek suretiyle
yapılmasını,
c) Bilgi iletiĢim araçları: Telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses, görüntü, mesaj
ve benzeri bilgilerin iletimini sağlamakta kullanılan sistemi,
ç) Bilinçaltı tekniği ile ticari iletiĢim: Yayın hizmetlerinde ancak bilinçaltıyla
algılanabilecek görüntüler ve sesler kullanılarak, ürün veya hizmetlerin tanıtılmasına iliĢkin
mesajlar içeren ticari iletiĢimi,
d) BölünmüĢ ekran: Televizyon ekranının birden çok geometrik Ģekillere bölünmek
suretiyle, bu bölümlerin aynı veya farklı konuların iĢlenmesi için kullanılmasını,
e) Canlı yayın: Gerçek ya da tüzel kiĢilerce hazırlanmıĢ yayın hizmet içeriğinin, anında,
naklen veya stüdyodan, iletildiği yayını,
f) Çizgi film: Seri olarak fotoğraflanmıĢ çizim, obje veya bilgisayar grafikleri
vasıtasıyla oluĢturulmuĢ filmi,
g) Editoryal sorumluluk: Programların içeriği ve seçimi ile radyo ve televizyon yayın
hizmetlerinde bir yayın akıĢ çizelgesi, isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ise bir katalog içinde
sunulmasına iliĢkin düzenleme ve kontrol yetkisine sahip olmayı,
ğ) Gizli ticarî iletiĢim: Medya hizmet sağlayıcı tarafından reklam yapmak maksadıyla
veya kamuyu yönlendirebilecek Ģekilde; mal veya hizmet üreticisinin faaliyetinin, ticarî
markasının, adının, hizmetinin ve ürününün reklam kuĢakları dıĢında ve reklam yapıldığına
iliĢkin açıklayıcı bir ses veya görüntü bulunmaksızın programlarda sözcükler veya resimler ile
tanıtılmasını,
h) Haber: Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla ve nesnel bir bakıĢ açısıyla izleyici ve
dinleyicilere iletilen güncel, toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel ve benzeri olay, konu ve
geliĢmeleri,
ı) Haber bülteni: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, güncel toplumsal, ekonomik,
siyasal, kültürel ve benzeri olay, konu ve geliĢmelerin, derlenerek, izleyici veya dinleyicilere,
düzenli olarak, belirli saatlerde sunulduğu program türünü,
i) Haber programları: Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla güncel olay, konu ve
geliĢmeleri ayrıntılarıyla ele alan ve değerlendiren, bildiri, sunum, söylev, mülakat, söyleĢi,
tartıĢma formatında gerçekleĢtirilen, belirli yayın gün ve saatinde ve düzenli biçimde izleyici
ya da dinleyicilere sunulan program türünü,
j) Ġletim: Yayın hizmetlerinin ilk olarak sağlanmasını,
k) Ġsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit
isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiĢ bir program kataloğuna bağlı
olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,
l) Kamu spotu: Üst Kurul tarafından tavsiye edilen ve ücretsiz yayınlanan kamu hizmeti
duyurularını,
m) Kısa gösterim: Kamuoyu için önem taĢıyan münhasır yayın hakkı olan güncel bir
olayın önemli kısımları hakkında kamuyu bilgilendirmek amacı taĢıyan görüntü ve seslerin
kısa geçiĢlerini,
n) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanunu,
o) Korumalı saatler: Çocuk ve gençlerin, yayınları izleme veya dinleme ihtimali olan
24:00-05:00 saat aralığı dıĢındaki zaman dilimini,
ö) Koruyucu sembol: Yayın hizmetinin içeriği hakkında izleyicilerin bilgilendirilmesi
amacıyla medya hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılan ortak sembolleri,
p) Logo/çağrı iĢareti: Medya hizmet sağlayıcılarının Üst Kurul ve ilgili kurumlara tescil
ettirmek zorunda oldukları hizmet adının veya bu adın harf veya sözcüklerinin blok hâlinde
grafik tasvirini veya sesli duyurusunu,
r) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin
seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine
karar veren tüzel kiĢiyi,
s) Önemli olaylar: Toplum için büyük önem taĢıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline
ücretsiz ve Ģifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı
olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarını,
Ģ) Program destekleme: Yayın hizmetinin sağlanmasıyla veya görsel-iĢitsel eserlerin
üretimiyle bağlantılı olmayan gerçek veya tüzel kiĢilerin adını, markasını, logosunu, imajını,
faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla programlara yönelik yaptığı her türlü katkıyı,
t) Program tanıtımı: Medya hizmet sağlayıcının, izlenmesini veya dinlenmesini teĢvik
etmek amacıyla, kendi programlarının konusunu ve özelliklerini tanıtmak, yayın günü ve
saatini duyurmak veya hatırlatmak üzere yaptığı yayın türünü,
u) Radyo ve televizyon reklamı: TaĢınmazlar, hak ve yükümlülükler dâhil olmak üzere
mal veya hizmetlerin teminini teĢvik etmek, bir amaç veya düĢünceyi yaymak veya baĢka
etkileri oluĢturmak amacıyla ticaret, iĢ, zanaat veya bir meslekle bağlantılı gerçek ve tüzel kiĢi
tarafından, bir ücret veya benzeri bir karĢılıkla yapılan her türlü duyuru veya öz tanıtım
yayınını,
ü) Reklam kapağı: Televizyonlarda reklam kuĢaklarının giriĢinde ve çıkıĢında
kullanılan, izleyiciyi reklam yapıldığı yönünde bilgilendirmeye yönelik görüntülü ve sesli
uyarıyı,
v) Reklam kuĢağı: Bir ya da birden çok reklamın kesintisiz olarak verildiği reklam
programını,
y) Sağlık beyanı: Ġnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut
hastalıklara veya belirtilerine karĢı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri
süren veya ima eden tüm ifadeleri,
z) Tele-alıĢveriĢ: TaĢınmazlar, hak ve yükümlülükler dâhil olmak üzere, mal veya
hizmetlerin bir ücret karĢılığında temini amacıyla kamuya yönelik doğrudan arz yayınını,
aa) Tele-alıĢveriĢ kapağı: Televizyonlarda tele-alıĢveriĢ yayınlarının giriĢinde ve
çıkıĢında kullanılan, izleyiciyi tele-alıĢveriĢ yayını yapıldığı yönünde bilgilendirmeye yönelik
görüntülü ve sesli uyarıyı,
bb) Tematik yayın: Günlük yayın süresinin en az yüzde yetmiĢini haber, belgesel,
eğitim, ekonomi, kültür, tarih, spor, müzik, sinema, dizi film, pazarlama veya benzeri
konularda olmak üzere sadece belli bir türe veya genel izleyici kitlesi dıĢında belli bir izleyici
kesimini hedef alan programlara ayıran yayını,
cc) Ticarî iletiĢim: Radyo ve televizyon reklamları, program desteklemesi, tele-alıĢveriĢ
ve ürün yerleĢtirmeyi de kapsamak üzere, ekonomik bir faaliyette bulunan gerçek veya tüzel
kiĢinin, ürün, hizmet veya imajını, doğrudan veya dolaylı olarak tanıtmak amacıyla
tasarlanmıĢ sesli veya sessiz görüntülerin bir ücret veya benzeri bir karĢılıkla ya da öz tanıtım
amacıyla bir programla birlikte ya da bir program içine yerleĢtirilerek verilmesini,
çç) Ürün yerleĢtirme: Bir ürün, hizmet veya ticarî markanın, ücret veya benzeri bir
karĢılıkla program içine dâhil edilerek veya bunlara atıf yapılarak, program içinde verildiği
her tür ticarî iletiĢimi,
dd) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,
ee) Yayın hizmeti: Medya hizmet sağlayıcının editoryal sorumluluğu altında ve temel
amacı kamuoyunu bilgilendirmek, eğlendirmek veya eğitmek üzere elektronik iletiĢim
Ģebekeleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletiĢim hariç olmak üzere, televizyon yayın
hizmeti, isteğe bağlı yayın hizmeti ve ticarî iletiĢim ile radyo yayın hizmetini,
ff) Yayın planı: Kanun ve bu Yönetmelik uyarınca, medya hizmet sağlayıcıların, yayın
hizmetlerinin gün, saat ve sürelerini belirtmek üzere hazırlayacağı yayın akıĢ düzenini,
gg) Yayıncı: Televizyon ve/veya radyo yayın hizmeti veren medya hizmet sağlayıcıyı,
ğğ) Yeniden iletim: Bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan yayın hizmetinin
bütününün veya büyük bir bölümünün, kullanılan teknik araç ne olursa olsun alınmasını ve eĢ
zamanlı olarak değiĢiklik yapılmadan iletilmesini,
hh) Zararlı içerik: Yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî
geliĢimini olumsuz etkileyebilecek türdeki yayın içeriğini,
ıı) Zorunlu yayın: Kanunlar çerçevesinde yayınlanması mecburi olan ve kamu
kurumlarınca hazırlanıp Üst Kurulca uygun görüĢle yayın kuruluĢlarına gönderilen yayınları,
ifade eder.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
―(4) Medya hizmet sağlayıcılar, yeniden iletimi yapılacak yayın hizmetinin baĢında
yayınların kaynak kuruluĢu ile programın ismini belirtir, ayrıca radyolarda sesli olarak
yayının baĢında ―Bu bir yeniden iletimdir.‖ ifadesini yayınlar. Televizyon yayın hizmetinde
yeniden iletim yayınları boyunca, yayınların kaynak kuruluĢ logosu yeniden iletimi yapan
kuruluĢun logosu ile birlikte ekranda bulundurulur.‖
―(5) Yeniden iletimin bir medya hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleĢtirilmesi halinde,
medya hizmet sağlayıcı, yayında hiçbir değiĢiklik yapmamak ve yeniden iletilen yayının
akıĢını değiĢtirmemek kaydıyla ticari iletiĢim yerleĢtirmesi yapabilir.
(6) Yeniden iletimi yapacak medya hizmet sağlayıcı yeniden iletimini yaptığı yayın
hizmetinin editoryal sorumluluğuna sahiptir.
(7) Bir baĢka ülkenin yargı yetkisi altındaki yayınların yeniden iletimi esnasında
yayınların Avrupa Sınırötesi Televizyon SözleĢmesi ve 6112 sayılı Kanun hükümlerini ihlal
etmesi durumunda Üst Kurulca kaynak Devletin ilgili mercileri nezdinde giriĢimde bulunulur.
a) Eğer tespit edilen ihlal önemli toplumsal sorunlar doğuran açık, ciddi ve ağır özellikte
ve SözleĢmenin 7 nci maddesinin 1 inci veya 2 nci paragraflarına, 12 nci maddesinin birinci
paragrafının ilk cümlesine, 13 üncü maddesinin birinci paragrafının ilk cümlesine, 14 üncü
maddesinin birinci veya üçüncü paragrafına veya 15 inci maddesinin birinci veya üçüncü
paragrafına veya 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (n)
bentlerine, ikinci veya üçüncü fıkralarına, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci madde hükümlerine
aykırı ise ve ihlalin bildirimini takip eden 15 gün içinde devam ederse Üst Kurul söz konusu
yayın hizmetinin yeniden iletimini altı aya kadar durdurulabilir.
b) (a) bendinde sayılanlar hariç ve SözleĢmenin 7 nci maddesinin üçüncü paragrafı veya
8 inci, 9 uncu veya 10 uncu maddeler dıĢındaki hükümleri ile 6112 sayılı Kanunun diğer
hükümlerinin ihlalinin sekiz ay devam etmesi durumunda da Üst Kurul söz konusu yayın
hizmetinin yeniden iletimini altı aya kadar durdurulabilir.
c) Yukarıda belirtilen usulde iĢlemler tesis edilmesine rağmen çözüme ulaĢılamazsa
SözleĢmenin ilgili hükümleri gereğince iĢlem yapılır.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ı)
bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―ğ) Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karĢı istismar içeremez ve Ģiddeti teĢvik
edemez. Bunlara karĢı her türlü ayrımcılık, fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel Ģiddet teĢvik
edilemez. Çocukların yer aldığı sahnelerin içeriği, bu programlara katılan ya da bunlarda rol
alan çocukların fiziksel, zihinsel veya duygusal geliĢimine zarar verecek unsurlar içeremez.
Çocuklara yönelik verilecek ödüller onların yaĢ aralığına uygun olmalıdır.
h) Alkol, tütün ürünleri ve uyuĢturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar
oynamayı özendirici nitelikte olamaz. Yetkili makamlarca ya da bunların izniyle düzenlenen
Ģans oyunlarının yer aldığı yayınlar; bu tür oyunların maddi, sosyal veya duygusal açıdan
zarara sebebiyet verecek Ģekilde oynanmasını teĢvik edemez.
ı) Haber bültenleri ve haber programları, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini
esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluĢumuna engel olmamak zorundadır;
soruĢturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruĢturulmaksızın
veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin veriliĢinde abartılı ses ve
görüntüye, doğal sesin dıĢında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arĢiv veya
canlandırma niteliği ile haber ajanslarından veya baĢka bir medya kaynağından alınan
haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur. Canlı yayınların ―canlı‖ olduğu açıkça
belirtilir. Canlı yayınların tekrarında ise kısa mesaj ile programa katılma, telefon bağlantısı ve
benzeri Ģekilde izleyicilerin mağduriyetine sebep olacak duyulara yer verilmez.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer
alan ―özürlülük‖ ibaresi ―engellilik‖ olarak değiĢtirilmiĢ, aynı fıkraya (c) bendinden sonra
gelmek üzere aĢağıdaki (ç) bendi eklenmiĢ, yedinci ve sekizinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve aĢağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiĢtir.
―ç) Gıda takviyesi, bitkisel ürünler, çeĢitli cihazlar ve bunlar dıĢındaki herhangi bir
ürünün sağlık beyanı ile ilaç gibi algılanmasına sebebiyet verilemez.‖
―(7) Genel beslenme diyetlerinde aĢırı tüketimi tavsiye edilmeyen yağ, yağa dönüĢen
asitler, tuz/sodyum ve Ģeker gibi gıda ve maddeleri içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî
iletiĢimi;
a) Çocuk programlarının baĢında ve sonunda veya bu programların içinde yapılamaz.
b) Diğer programlarla birlikte veya bu programların içinde yapılması durumunda,
ekranın alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilir, akar bant Ģeklinde yayınlanacak
ve içerisinde düzenli ve dengeli beslenmeyi teĢvik eden ifadelere yer veren yazılı uyarılarla
birlikte yapılır.
c) Genel beslenme diyetlerinde aĢırı tüketimi tavsiye edilmeyen yiyecek ve içeceklerin
tespitinde, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan liste esas alınır.
(8) Ticari iletiĢim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede
olmak zorundadır. Ticari iletiĢim yayını veya program tanıtımı baĢlamadan önce ses seviyesi
yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyici rahatsız edilmemelidir.‖
―(9) Siyasi reklamlar bu maddede düzenlenen ticari iletiĢimin genel esaslarına ve
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun olmak zorundadır.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
9/A maddesi eklenmiĢtir.
―Tele-alıĢveriĢ yayın hizmeti ilkeleri
MADDE 9/A – (1) Tele-alıĢveriĢ yayınlarında, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer
alan genel esaslar saklı kalmak kaydıyla;
a) Tüketicinin doğru tercihler yapabilmesini sağlamak amacıyla, ürün veya hizmete
iliĢkin kesin bilgiler verilir ve izleyiciler yanılgıya düĢürülemez.
b) Ürüne ait üretici firma ve üretim yeri bilgileri verilir.
c) Gerçek dıĢı olarak ―ilk kez‖, ―son‖, ―sadece tek bir sefer‖, ―sınırlı satıĢ‖, ―hepsi
satılmak üzere-satıldı satılacak‖ gibi ifadelerle izleyici ürünü satın almaya teĢvik edilemez.
ç) Bilimsel ve istatistiki bilgiler çarpıtılamaz. Klinik test ya da ürünün performansına
dair test sonuçları, bu sonuçların resmî bir kurum tarafından onaylanmıĢ veya akademik ve
bilimsel dergi gibi yerlerde yayınlanmıĢ olması Ģartıyla sınırlı olarak verilebilir.
d) Herhangi bir ürünün sağlık beyanı ile ilaç gibi algılanmasına sebebiyet verecek
ifadeler kullanılamaz. Gıda takviyesi niteliğindeki ürünlere iliĢkin her çeĢit memnuniyet ve
teĢekkür yazısı ya da kiĢilerin baĢından geçen ürün tecrübesini anlatan ifade ve görsel
sunumlar kullanılamaz. Ürünün kullanılmaması halinde sağlığın olumsuz etkileneceği
beyanlarına yer verilemez.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, beĢinci fıkradan sonra gelmek üzere aĢağıdaki altıncı fıkra
eklenmiĢtir.
―a) Televizyon reklam ve tele-alıĢveriĢ kuĢaklarının önünde ve bitiminde 3 saniye süre
ile herhangi bir reklam unsuru içermeyen reklam veya tele-alıĢveriĢ kapağı kullanılır. Medya
hizmet sağlayıcıları, reklam veya tele-alıĢveriĢ kapağı tasarımında serbesttirler. Ancak reklam
veya tele-alıĢveriĢ kuĢaklarının önünde kullanılan reklam kapağı ile birlikte baĢlamak üzere 6
saniye süre ile Ek-2’de yer alan reklam veya tele-alıĢveriĢ giriĢ logosu yayınlanır. Reklam
veya tele-alıĢveriĢ kuĢaklarının bitiminde kullanılan reklam veya tele-alıĢveriĢ kapağı yayını
ile son bulacak Ģekilde 6 saniye süre ile Ek-2’de yer alan reklam veya tele-alıĢveriĢ çıkıĢ
logosu yayınlanır. Üst Kurulca reklam sürelerinden sayılmayacağına ve ücretsiz olarak
yayınlanabileceğine karar verilmiĢ olan kamu spotlarının yayını sırasında; Ek-2’de yer alan
kamu spotu logosu sürekli olarak yayınlanır. Zorunlu yayınlarda ise baĢlangıç ve bitiĢte 6
saniye süre ile ―ZORUNLU YAYIN‖ ifadesi yayınlanır. Tele-alıĢveriĢ kuĢakları yayını
boyunca ekranda ―TELE-ALIġVERĠġ‖ ibaresine yer verilir.‖
―(6) Spor karĢılaĢmalarının doğal araları dıĢında tek reklam uygulamasına izin verilmez.
Tek reklam uygulamalarında da bu madde hükümleri uygulanır.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıĢ, dördüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(4) Program tanıtımlarının oranı, bir saat baĢından bir sonraki saat baĢına kadarki yayın
içinde yüzde beĢi (üç dakikayı) aĢamaz. Bant yoluyla yapılan tanıtımlar da bu süreye
dâhildir.‖
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―reklamlarında‖ ibaresi ―ticari iletiĢiminde‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ, aynı fıkranın (c) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve (g) bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki (ğ) bendi
eklenmiĢtir.
―c) Reçeteye tâbi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi
çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluĢacak Ģekilde
hazırlanır. Bu konuda 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BeĢeri
Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve her yıl
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan liste esas alınır. Reçeteye tabi olmayan ilaç ve tedavilerin
reklamlarında; reçetesiz satıĢ izni olduğuna ve içerdiği etkin maddeye dair açıklama,
televizyonlarda görünür ve okunur Ģekilde yazı ile radyolarda ise sözlü olarak yapılır.‖
―ğ) Gıda takviyesi, bitkisel ürünler, çeĢitli cihazlar ve bunlar dıĢındaki herhangi bir
ürünün sağlık beyanı ile ilaç gibi algılanmasına sebebiyet verilemez.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Bir program tamamen veya kısmen destek görmüĢse, ana destek verenin ticari
kimliği programın baĢında ve sonunda, program içindeki reklam kuĢaklarına giriĢ ve çıkıĢta
görsel ve/veya iĢitsel unsurlarla 5’er saniye süre ile belirtilir. Kısmi destek verenlerin isim,
marka, logo, ürün görüntüleri ve imajları, programın sonunda, sadece görsel unsur
kullanılarak, sabit Ģekilde gösterilen isim, marka ve/veya logolar için en fazla 3 saniye, akan
Ģekilde gösterilen isim, marka ve/veya logolar için ise, her bir isim, marka ve/veya logo için 3
saniyeyi aĢmamak üzere toplamda en fazla 30 saniye gösterilebilir. Bu uygulama, haber
bültenleri için; sadece sunucu kostümüne iliĢkin ve 3 saniyeyi geçmemek kaydıyla uygulanır.
Destek verenin ismi, markası, logosu, ürün görüntüleri ve imajı dıĢında hiçbir görüntü ve
ifadeye yer verilemez.‖
―(3) Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kiĢiye ait mal ve
hizmetlere atıfta bulunulamaz ve bunların alınması, satılması ve kiralanması teĢvik edilemez.
Destekleyen firma ismi program adının bir parçası olarak kullanılamaz. Destek verene ait mal
ve hizmetlerin ürün yerleĢtirmesi yapılamaz. Desteklenen programda programı destekleyenin
bant reklam uygulaması program destekleyene bir atıf olarak kabul edilmez.‖
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, ikinci fıkrasının sonuna ―Radyo yayın hizmetlerinde de bu
ifade sözlü olarak aynı usulle belirtilir.‖ cümlesi eklenmiĢ ve beĢinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
―(1) Sinema ve televizyon için yapılmıĢ filmler, diziler ile spor ve genel eğlence
programlarında ürün yerleĢtirme yapılabilir. Radyo yayın hizmetlerinde de ürün yerleĢtirme
yapılabilir. Ürün yerleĢtirme uygulamaları ticarî iletiĢimle ilgili genel esaslara tabidir.‖
―(3) Genel olarak, ürün yerleĢtirme, programın bütünlüğünü bozmamalıdır. Ürün
yerleĢtirmede; program içine yerleĢtirilen ürünlere aĢırı vurgu yapılmasına izin verilmez.
Program içerisine yerleĢtirilen ürün ve hizmetlerin tekrarlar halinde sunulması veya
gösterilmesi; ürün veya hizmetin özelliklerinin övülmesi ya da benzeri diğer ürün ya da
hizmetlere göre belli bir ürüne yönelik tercih bildirilmesi, ürünlere veya hizmetlere özel
tanıtıcı atıflar yaparak ürün veya hizmetlerin kiralanmasının veya satın alınmasının doğrudan
teĢvik edilmesi, ürüne iliĢkin detaylı bilgi verilmesi ve farklı çekim teknikleriyle ürünün ön
plana çıkarılması yasaktır.‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Tematik yayın izni alan kuruluĢlar, günlük yayınlarının ticari iletiĢim yayınları
hariç 06:00-24:00 saatleri arasındaki bölümünün en az %70'inde, lisans belgesinde belirtilen
türe uygun programlara yer vermek zorundadırlar.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 20 – (1) Kamuoyu için büyük önem taĢıyan her tür güncel olayın münhasır
yayın haklarına sahip televizyon yayıncıları, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında, diğer yayıncılara âdil, makul ve eĢitlikçi bir temelde bedeli
karĢılığında kısa gösterim hakkı sağlamak zorundadır.
(2) Kamuoyu için önem taĢıyan güncel olay birkaç bağımsız unsurdan oluĢuyorsa, her
bir unsur ayrı olarak değerlendirilir ve her bir unsur için bir kısa gösterim hakkı kullanılabilir.
(3) Kamuoyu için önem taĢıyan güncel olayın kısa gösterim hakkı, 90 saniyeyi
geçemez.
(4) Münhasır yayın haklarına konu güncel olaylara eriĢim hakkının sağlanması,
münhasır yayın hakkına sahip televizyon yayıncıları tarafından hiçbir Ģarta bağlanamaz.
EriĢim hakkı talep eden diğer televizyon yayıncıları talepte bulundukları kısa gösterimleri
serbest bir biçimde seçme hakkına sahiptirler.
(5) Kısa gösterimlerin yayınlanmasında münhasır yayın hakkına sahip televizyon
yayıncısı belirtilir ve yayıncının logosunun herhangi bir Ģekilde görülmesine engel olacak
uygulamalara yer verilmez.
(6) Kısa gösterimler, ilk yayının ardından azami yirmi dört saat içerisinde, kaynağını
belirtmek suretiyle sadece haber programları içinde ve isteğe bağlı medya hizmetlerinde ise
sadece aynı programın aynı medya hizmet sağlayıcı tarafından banttan verilmesi durumunda
kullanılır.
(7) Kamuoyu için önem taĢıyan güncel olayın kısa gösterimi, olayın gerçekleĢmesini
takip eden yirmi dört saat içerisinde münhasır hakka sahip ilk yayıncı tarafından
yayınlanmadığı takdirde ilk yayıncıdan önce yayınlanabilir.
(8) Kamuoyu için önem taĢıyan güncel olayın münhasır yayın hakkına sahip televizyon
yayıncıları, kısa gösterim yayını için diğer yayıncılardan bedeli dıĢında herhangi bir ilave
ücret talep edemez.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, ikinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―(1) Medya hizmet sağlayıcılar izleyici temsilcisi bulundurmak zorundadır. Ġzleyici
temsilcileri, medya hizmet sağlayıcıları tarafından, ulusal karasal yayın lisansına sahip medya
hizmet sağlayıcılar tarafından görevlendirilecek medya hizmet sağlayıcılar için yayıncılık
alanında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kiĢiler arasından en az bir yıl süreyle
görevlendirilirler. Diğer medya hizmet sağlayıcılar tarafından görevlendirilecek izleyici
temsilcileri için mesleki tecrübeye iliĢkin süre Ģartı aranmaz. Ġzleyici temsilcisinin adı ve
iletiĢim bilgileri ile program hakkında bildirimlerin nereye ve nasıl yapılacağı programların
bitiminde jenerikte uygun yöntemlerle belirtilir.‖
―Resmî internet sitesinde izleyici temsilcisinin adı, soyadı ve iletiĢim bilgileri görünür Ģekilde
yer alır.‖
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beĢinci fıkrasının birinci ve
ikinci cümlesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Bir programın hangi yaĢ grubuna uygun olduğu ise; programdan etkilenme düzeyleri
göz önüne alınarak oluĢturulan Ek-1’de yer alan ―Genel Ġzleyici‖, ―7 yaĢ ve üzeri için
uygundur‖, ―13 yaĢ ve üzeri için uygundur‖ ve ―18 yaĢ ve üzeri için uygundur‖ sembolleri ile
belirtilir. 13+ ve 18+ sembolleri programın yayını süresince ekranın bir köĢesinde sabit ve
sürekli olarak yayınlanır.‖
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
ek maddeler eklenmiĢtir.
―Engellilerin yayın hizmetlerine eriĢimi
EK MADDE 1 – (1) Engellilerin yayın hizmetlerine diğer bireylerle eĢit koĢullarda
eriĢimini sağlamak amacıyla;
a) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kanallarında yayınlanan sinema ve televizyon
için yapılmıĢ filmler, diziler ile haber programlarında; üç yıl içinde yüzde otuza, beĢ yıl içinde
yüzde elliye ulaĢılacak Ģekilde iĢitme engellilere yönelik altyazı hizmeti seçeneğine yer
verilmesi zorunludur.
b) Ulusal karasal yayın lisansına sahip özel medya hizmet sağlayıcı kuruluĢlar
tarafından yayınlanan sinema ve televizyon için yapılmıĢ filmler, diziler ile haber
programlarında; üç yıl içinde yüzde yirmiye, beĢ yıl içinde yüzde kırka ulaĢılacak Ģekilde
engellilere yönelik alt yazı hizmeti seçeneğine geçilmesi zorunludur.
(2) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal karasal yayın lisansına sahip özel
medya hizmet sağlayıcı kuruluĢlar, engelliler için getirilen eriĢim hizmetleriyle ilgili olarak
yukarıda sayılan oranlara iliĢkin bir önceki yıla ait istatistiksel verileri, her yılı takip eden ilk
3 ay içerisinde Üst Kurul’un [email protected] internet adresine elektronik posta ile
gönderirler.‖
―Avrupa eserleri
EK MADDE 2 – (1) Ulusal karasal yayın lisansına sahip televizyon yayıncıları;
haberler, spor olayları, yarıĢmalar, reklamlar, tele-alıĢveriĢ ve bağlantılı veri yayınları için
ayrılan süre dıĢında kalan yayın süresinin en az yüzde ellisini Avrupa eserlerine ayırmak
zorundadır.
(2) Avrupa eserleri;
a) Avrupa Birliğine Üye Devletlerde üretilen eserleri,
b) Avrupa Konseyi Sınırötesi Televizyon SözleĢmesine taraf olan ve aĢağıdaki üçüncü
fıkrada yer alan koĢulları yerine getiren üçüncü Avrupa devletleri tarafından üretilen eserleri,
c) Avrupa Birliği ve üçüncü ülkeler arasında görsel-iĢitsel sektör ile ilgili akdedilen
anlaĢmalar çerçevesinde ortaklaĢa üretilen ve bu anlaĢmaların her birinde belirtilen koĢulları
yerine getiren eserleri,
ifade eder.
(3) Ġkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinin uygulanması Avrupa Birliğine üye devletlerde
üretilen eserlerin ilgili üçüncü ülkede ayrımcı önlemlere tabi olmaması Ģartına bağlıdır.
(4) Ġkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eserler, bu hükümlerde belirtilen
Devletlerin bir veya birden fazlasında ikamet eden yazar, senarist ve çalıĢanlar tarafından
üretilen ve esas olarak aĢağıdaki üç koĢuldan birine uyan eserlerdir:
a) Bu devletlerin bir veya birden fazlasında ikamet eden bir veya birden fazla yapımcı
tarafından yapılması.
b) Eserlerin yapımının bu devletlerin bir veya birden fazlasında ikamet eden bir veya
birden fazla yapımcı tarafından denetlenmesi ve kontrol edilmesi.
c) Toplam ortak yapım maliyetleri içinde bu devletlerin ortak yapımcılarının katkısının
hakim olması ve ortak yapımda adı geçen devletler dıĢında ikamet eden bir ya da birden fazla
yapımcı tarafından kontrol edilmemesi.
(5) Ġkinci fıkra kapsamında Avrupa eserleri olmayan ancak Avrupa Birliğine üye
devletler ile üçüncü devletler arasında akdedilen ikili ortak yapım anlaĢmaları çerçevesinde
üretilen eserler, Avrupa Birliğine üye devletler ortak yapımcılarının üretim toplam maliyetinin
çoğunluğunu karĢılaması ve yapımın Avrupa Birliğine üye devletlerin sınırları dıĢında ikamet
eden bir ya da birden fazla yapımcı tarafından kontrol edilmemesi koĢuluyla Avrupa eserleri
olarak sayılır.
(6) Ulusal karasal yayın lisansına sahip televizyon yayıncıları yıllık yayın sürelerinin en
az yüzde onunu bağımsız yapımcılar tarafından üretilen Avrupa eserlerine ayıracaklardır.
(7) Ulusal karasal yayın lisansına sahip televizyon yayıncıları tarafından yayınlanacak
bağımsız yapımcıların Avrupa eserlerinin en az yüzde ellisinin son beĢ yıl içerisinde üretilmiĢ
olması gerekmektedir.
(8) Yıllık yayın süresine ayrılan süre haberler, spor olayları, yarıĢmalar, reklamlar, telealıĢveriĢ ve bağlantılı veri yayınları için ayrılan süreyi kapsamaz.
(9) Ġsteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları Avrupa eserlerinin üretimini ve eriĢimini
desteklemek için gerekli ve uygun tedbirleri alacaklardır.
(10) Ġsteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları, Avrupa eserlerine, hazırlayacakları
program kataloğunda öncelikli ve görünür bir Ģekilde yer vereceklerdir.
(11) Ulusal karasal yayın lisansına sahip televizyon yayıncıları Avrupa eserlerine iliĢkin
istatistikî bilgileri her yıl Eylül ayının son iĢ gününe kadar Üst Kurula bildirmek zorundadır.
(12) Bu maddede yer alan hükümler, Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa Birliğine tam üye
olduğu tarihten itibaren uygulanır.‖
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
2/11/2011
Sayısı
28103
[R.G. 03 Nisan 2014 – 28961 ]
—— • ——
TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 435)
Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle
gerçekleĢtirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına iliĢkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz
(ÖKC) fiĢlerine dair usul ve esaslar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanunu kapsamında Türkiye’de kurulu finansman
Ģirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi iĢlemleri nedeniyle fatura
yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teĢkil
etmektedir.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin son fıkrasında
―Maliye Bakanlığı düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri
belirlemeye ... yetkilidir.‖ hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde, Maliye
Bakanlığının, mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit
etmeye, mezkûr Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten
tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, Ģekil ve ihtiva
etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değiĢiklik yapmaya; bedeli karĢılığında basıp
dağıtmaya veya üçüncü kiĢilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını
tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya
kaldırmaya, yine mezkûr Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması
ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıĢ, dördüncü
bendinde ise ―Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda
olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, Ģifre, elektronik imza
veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü
elektronik bilgi iletiĢim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki
verilmiĢ gerçek veya tüzel kiĢiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya
zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve
standartlar ile uygulamaya iliĢkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname,
bildirim veya bilgi çeĢitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı
uygulatmaya‖ Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükmüne yer verilmiĢtir.
Mezkûr Kanunun 149 uncu maddesinde de ―Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti
ifa eden kurum ve kuruluĢlar dahil) ile gerçek ve tüzel kiĢiler vergilendirmeye iliĢkin olaylarla
ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri
belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.‖ hükmü mevcuttur.
Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği
yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler aĢağıda yer almaktadır.
1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz FiĢleri
Mali bilgileri içeren yeni nesil ÖKC fiĢleri ile bankacılık iĢlemine dair bilgileri içeren
banka POS harcama belgesi bilgileri bu Tebliğ ekinde yer alan Ģekilde birleĢtirilmiĢtir. Diğer
bir ifadeyle, bankacılık kartları ile yapılan teslim ve hizmet ifalarına dair yeni nesil ÖKC
fiĢlerinin müĢteri nüshalarında, ÖKC fiĢlerinde yer alan mali bilgilerin yanı sıra banka POS
harcama belgelerinde olması gereken bankacılık bilgileri de yer alacaktır. Yeni nesil ÖKC
cihaz fiĢlerinin müĢteri nüshalarının, aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde Tebliğ ekindeki
örneğe uygun olarak düzenlenmesi ve müĢterilere verilmesi gerekmektedir.
BirleĢik yeni nesil ÖKC fiĢlerinde yer alan bilgilerden sadece mali olanlarının ilgili
mevzuata uygun Ģekilde yazar kasanın elektronik kayıt ünitesine (EKÜ) kaydedilmesi, banka
POS harcama belgesine dair bilgilerin ise EKÜ’ye kaydedilmeksizin yalnızca kâğıt ruloya
basılması gerekmektedir. Bu Tebliğde açıkça ifade edilen hususlar haricinde, banka POS
cihazlarından üretilen belgelerin (slip) iĢyeri nüshalarıyla ilgili herhangi bir değiĢiklik bahis
mevzuu olmayıp bu konuya dair ulusal ve uluslararası kartlı ödeme sistemleri kurallarına
uygun Ģekilde hareket edilmesi icap etmektedir. Bankacılık uygulamaları gereği müĢterinin
talebi üzerine banka POS harcama belgelerinin müĢteri nüshalarının birden fazla basılmasının
gerekmesi hâlinde, ikinci çıktı mali bilgileri içermeyecek ve üzerinde ―mali değeri yoktur‖
ibaresi yer alacaktır. Bu çıktıda bankacılık uygulamalarının gerektirdiği tüm bilgilerin yer
alacağı tabiidir.
ÖKC fiĢi müĢteri nüshasında bulunacak bilgiler aĢağıda sayılmaktadır.
a) BaĢ tarafta mükellefin faaliyetinde kullandığı ve bankacılık sistemlerinde kayıtlı olan
iĢletme adı (tabela unvanı), adı soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi
kimlik/T.C. kimlik numarası ile telefon numarasının kolaylıkla yazılabileceği ve gerektiğinde
güncellenebilecek bir kısım yer alır.
b) Diğer bilgilerden ayrı olarak tarih, müteselsil fiĢ numarası ve saat (―FiĢ No‖ ve
―Saat‖ ibareleri de olacak) bulunmalıdır.
c) Tarih ve müteselsil fiĢ numarası bir satıra, saat bir alt satıra veya aynı sıra dâhilinde
alt alta yazılmalıdır.
ç) Müteselsil fiĢ numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya
her günün sonunda ―Z‖ raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1’den baĢlayarak ilerleyecek
tarzda olmalıdır.
d) Katma değer vergisi (KDV) oranları dikkate alınarak departmanlara programlanan
mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dâhil satıĢ tutarları yer almalıdır.
e) Mal cinsleri en az beĢ harfle (karakterle) kısaltılarak, ancak anlaĢılır bir Ģekilde
gösterilmelidir.
f) Vergi oranları ile satıĢ bedelinin birbirine karıĢmaması için bedelin sol baĢına (*)
iĢareti konulmalıdır.
g) Alınan toplam katma değer vergisi ―TOPKDV‖ veya ―KDV‖, bunun hemen altında,
vergi dâhil toplam satıĢ tutarı ―TOPLAM‖ veya ―TOP‖ olarak gösterilir.
h) ―TOPLAM‖ ve ―TOPKDV‖ ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından,
büyük harflerle (çift yazılımlı), değiĢik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilmelidir.
ı) Ödeme Ģekilleri (Nakit, Hediye Çeki, Kredi Kartı vesaire.) ile para üstü, ―TOPLAM‖
dan sonra gelecek Ģekilde ayrıca gösterilmelidir.
i) Mükellefin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına göre tacir sayılması hâlinde,
Merkezi Tüzel KiĢilik Bilgi Sistemi (MERSĠS) numarası ile tescilli internet sitesinin adresi
ekteki örneğe uygun olarak fiĢin orta kısmındaki alana yazılır. Bu durumda baĢ tarafta unvan
olarak ticaret unvanının yer alması gerekir. Ticaret unvanı ve iĢletme adının tescili
bakımından ilgili mevzuat hükümlerinin geçerli olduğu tabiidir.
j) Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluĢacak cihaz sicil
numarası bulunmalıdır.
k) Bankacılık iĢlem bilgileri, fiĢin mali sembolden sonraki satırından itibaren
baĢlayacak ve bu bölümde ulusal ve uluslararası kartlı ödeme kurallarına göre yazılması
gereken bilgiler ile bankacılık uygulamalarının gerektirdiği bilgiler yer alacaktır. Bankaların
kendi ihtiyaçları doğrultusunda ilave bilgilerin de yer alması mümkün bulunmaktadır.
Mükellefin faaliyetinde kullandığı iĢletme adı (tabela unvanı), unvanı, adres ve tarih bilgileri,
fiĢin mali bilgilerin yer aldığı baĢ tarafında bulunduğundan, bankacılık bilgilerinin bulunduğu
bölümünde tekrar yer almamalıdır.
Banka POS harcama belgesinin (slip) iĢyeri nüshası, mevcut durumda olduğu gibi
(EKÜ’ye kaydedilmeksizin) yeni nesil ÖKC fiĢinden ayrı bir belge olarak kâğıt ruloya
basılacak ve bankacılık uygulamalarının gerektirdiği bilgileri ihtiva edecektir. Ancak bu
belgenin iĢyeri nüshasının üzerinde, ilgili ÖKC’nin firma kodu, sicil numarası ve aynı iĢlemle
ilgili üretilen ÖKC fiĢinin (hem mali bilgiler hem de bankacılık bilgilerini ihtiva eden müĢteri
nüshası) sıra numarasının da bulunması zorunludur. Ayrıca banka POS harcama belgelerinin
üzerinde kolayca görülecek Ģekilde ―mali değeri yoktur‖ ibaresinin yer alması gerekmektedir.
ĠĢyeri nüshasında, mal cinsleri, vergi oranları, KDV tutarı gibi mali bilgiler (toplam tutar
hariç) yer verilmemelidir.
Yeni nesil ÖKC’lerden EFT-POS özellikli olanlarda bu Tebliğ ile ihdas edilen ve
bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fiĢi ile banka POS harcama belgesinin iĢyeri
nüshasının yazar kasanın yazıcısından basılacağı tabiidir. Diğer taraftan, EFT-POS özelliği
olmayan yeni nesil ÖKC’lerde bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fiĢi yazar kasanın
yazıcısından bastırılacak olup, banka POS harcama belgesinin iĢyeri nüshası ise POS
cihazının veya yazar kasanın yazıcısından bastırılabilir.
Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karĢılığında ÖKC fiĢi yerine fatura düzenlenmesi
söz konusu ise bu durumda yazar kasa fiĢi düzenlenmediğinden banka POS harcama
belgelerinin müĢteri nüshaları ve iĢyeri nüshalarının öteden beri devam eden uygulamaya göre
düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak yeni nesil ÖKC’lerde kayıt oluĢturulması gereken
hallerde düzenlenecek belgelerin üzerinde (hem müĢteri nüshası hem de iĢyeri nüshasında)
diğer bilgilerin yanında ilgili faturanın tarih ve sayısı ile ÖKC’ye ait firma kodu, sicil
numarası ve ―mali değeri yoktur‖ ibaresi yer almalıdır. Faturanın elektronik olarak
düzenlenmesi söz konusu ise Maliye Bakanlığınca belirlenecek usullere göre hareket
edilmelidir.
ÖKC fiĢleriyle ilgili iĢbu Tebliğde açıkça düzenlenen hususlar haricinde, 6/12/1984
tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili mevzuatında yer alan düzenlemeler
geçerlidir.
1.1. Uygulamaya GeçiĢ Süresi
Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 tarihinden itibaren satacakları yeni nesil ÖKC’lerin
yukarıda açıklandığı Ģekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur. Mezkûr tarihten
evvel satılan ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen yeni nesil ÖKC’leri kullanan mükellefler,
cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını
en geç 1/8/2014 tarihine kadar yukarıda sayılan özellikleri haiz hale getirtmeleri mecburidir.
Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur.
1.2. Cezai Müeyyide
Tebliğin bu bölümünde belirlenen usul ve esaslara riayet edilmemesi halinde ilgililere
Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
2. Finansman ġirketlerinin Düzenleyeceği Belge
6361 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında Türkiye’de kurulu finansman
Ģirketlerinin mezkûr Kanun hükümlerine tâbi olduğu, 39 uncu maddesinde ise finansman
sözleĢmesinin, her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya
tüzel kiĢinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan
satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesini öngören sözleĢme olduğu, kredi geri
ödemelerinin adına kredi açılanlar tarafından finansman Ģirketlerine yapıldığı, finansman
Ģirketlerinin, kredilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı
Ģekilde genel bir sözleĢme yapmalarının ve finansman sözleĢmesinin yazılı Ģekilde
düzenlenmesinin zorunlu olduğu hükümleri yer almaktadır.
6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman Ģirketleri banker
kapsamında BSMV mükellefi olup, bunların yaptığı 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider
Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iĢlemler BSMV’ye, bu
iĢlemlerin dıĢında kalan diğer iĢlemleri ise KDV’ye tâbidir.
2.1. 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman Ģirketleri BSMV’ye tâbi
bütün hizmet veya satıĢlarını fatura yerine geçmek üzere aĢağıdaki Ģartlara uygun olarak
düzenleyecekleri dekontlarla tevsik ederler.
a) Dekontun önyüzünün, üst orta kısmına gelecek Ģekilde ―Dekont (Finansman ġirketi)‖
baĢlığı bulunur.
b) Dekontlar en az iki örnek olarak düzenlenir, ikiden fazla örnek olarak düzenlendiği
takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilir.
c) Dekontu düzenleyen her Ģube veya birim itibariyle her hesap dönemi baĢından
itibaren 1’den baĢlamak üzere düzenleme sırasına göre müteselsil sıra numarası verilir.
ç) Düzenlenecek dekontlarda en az aĢağıdaki bilgilere yer verilir.
1) Finansman Ģirketinin (ve Ģube) unvanı, iĢ adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi
kimlik numarası,
2) MüĢterinin adı-soyadı/unvanı, adresi, vergi dairesi ve T.C. kimlik numarası (vergi
kimlik numarası),
3) Düzenleme tarihi,
4) ĠĢin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı,
5) Belgeyi düzenleyen finansman Ģirketi yetkilisinin imzası.
d) Dekontlar BSMV’ye tâbi hizmet veya satıĢlarda BSMV yükümlülüğünün doğduğu
anda düzenlenir. Bu Ģekilde düzenlenmeyen dekontlar hiç düzenlenmemiĢ sayılır.
e) Dekontların anlaĢmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu
bulunmamaktadır.
f) Bir ay içinde düzenlenen dekontlara iliĢkin bilgilerin, takip eden ayın on beĢinci günü
sonuna kadar internet üzerinden, www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren Ġnternet Vergi
Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve Ģifre kullanarak giriĢ yapmak suretiyle Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
2.2. Dekontlara sıra numarası verildikten sonra iĢlemden vazgeçilmesi veya düzenlenen
belgede hatalı bilgilere yer verildiğinin anlaĢılması halinde aĢağıdaki Ģekilde iĢlem yapılır.
a) Belgenin hatalı düzenlendiği, iĢlemin muhasebe kayıtlarına alınmasından önce tespit
edildiği takdirde belge iptal edilir. Ancak iptal edilen belge muhafaza edilerek talep halinde
yetkili mercilere ibraz edilir.
b) Belge muhteviyatının muhasebe kayıtlarına alınmasından sonra düzeltmenin icap
ettiği hallerde ise belge iptal edilmeyip bu kaydı düzeltici mahiyette yeni bir belgeye istinaden
düzeltme kayıtları yapılır.
2.3. 6361 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren finansman Ģirketleri BSMV’ye tâbi
iĢlemleri dıĢında kalan KDV’ye tâbi teslim ve hizmetlerinde fatura düzenlerler.
2.4. Tebliğin bu bölümü ile düzenlenme zorunluluğu getirilen dekontun
düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, aslı ile örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya
gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her belge için ayrı ayrı olmak üzere
Vergi Usul Kanununun 353/2 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası, bir ay içinde
düzenlenen dekontlara iliĢkin bilgilerin yukarıda belirtildiği Ģekilde gönderilmemesi veya
süresinde gönderilmemesi veyahut eksik veya yanıltıcı bilgi gönderilmesi halinde de Vergi
Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir.
3. Yürürlük
Bu Tebliğin birinci bölümü yayımı tarihinde, ikinci bölümü ise 1/4/2014 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
Eki için tıklayınız.
[R.G. 03 Nisan 2014 – 28961 ]
—— • ——
KURUL KARARI
Ġç Denetim Koordinasyon Kurulundan:
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNUNUN
GEÇĠCĠ 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN ESAS
VE USULLERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KARAR
MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına
ĠliĢkin Esas ve Usullerin (1.5) bölümü aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi
kadrolarına atananlara, atandıkları idarede geçerli Kamu Ġç Denetçi Sertifikası verilir. Bu
Ģekilde sertifika almıĢ olanlar, fiilen en az üç yıl iç denetçilik yaptıktan sonra yapılacak
sertifika sınavlarına girerek baĢarılı olmaları halinde, Kanun kapsamındaki bütün idarelerin iç
denetçi kadrolarına naklen atanabilirler.‖
MADDE 2 – Aynı Esas ve Usullerin (2.2) bölümünde yer alan ―uzman unvanlı
kadrolarda‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―baĢvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre
dahil‖ ibaresi eklenmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Esas ve Usullerin (2.9) bölümünde yer alan ―en son çalıĢtıkları
kurumda‖ ibaresi ―herhangi birinde‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir
MADDE 4 – Aynı Esas ve Usullerin (3.4) bölümünde yer alan ―çalıĢmakta olanlar‖
ibaresi ―geçirilmiĢ olan hizmet süreleri‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
[R.G. 03 Nisan 2014 – 28961 ]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 2/4/2014 Tarihli ve 2014/3986 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 3 Nisan 2014 Tarihli ve 28961 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 03 Nisan 2014 – 28961 ]
—— • ——
YARGITAY KARARI
Yargıtay 7. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2013/7901
Karar No : 2013/9061
Mahkemesi
: Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
(ĠĢ Mahkemesi Sıfatıyla)
Tarihi
: 14/9/2012
Numarası : 2011/324-2012/408
Davacı : Recep Al vekili Av. Muhammet Abdüssamet Aydın
Davalı
: SÖ-ġA Petrol Ürn. San. Tic. Ltd. ġti. Vekili Av. Ahmet Aydın
Dava Türü
: Kanun Yararına Bozma
YARGITAY ĠLAMI
Davacı Recep Al ile davalı SÖ-ġA Petrol Örn. San. Tic. Ltd. ġti. arasındaki davada,
Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (ĠĢ Mahkemesi Sıfatıyla) miktarı itibarı ile kesin olan
14/9/2012 gün ve 2011/324 Esas, 2012/408 Karar sayılı kararının hukuka aykırı olduğu
iddiasıyla kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 12/2/2013 gün ve
2013/22970 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiĢ olmakla, dosyadaki tüm belgeler okunup gereği
görüĢüldü;
Davacı, davalı iĢyerinde 9/1/2002-9/6/2007 tarihleri arasında aĢçı olarak çalıĢtığını, bu
sürede yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığını iddia ederek yıllık ücretli izin alacağının
davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiĢtir.
Davalı Ģirket vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiĢtir.
Mahkemece, davanın kabulü ile 864.80 TL yıllık ücretli izin alacağının davalıdan
tahsiline ve ayrıca 1.200,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine
miktar itibariyle kesin olarak karar verilmiĢtir.
Yargıtay C.BaĢsavcılığı, davacı vekili yararına hükmedilen avukatlık ücretinin
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi gereğince 400,00 TL olması gerekirken
1.200,00 TL olarak hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek hükmün
HUMK 427/6 maddesi gereğince kanun yararına bozulmasını talep etmiĢtir.
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesine göre "Tarifenin ikinci kısmının ikinci
bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise
avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son
cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenir.
ġu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti,
tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için
öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez."
Somut olayda, asıl alacak miktarı 864,80 TL olup mahkemece Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesinin 7/2 ve 12. maddelerine göre icra mahkemelerinde takip edilen davalar için
öngörülen 400,00 TL maktu avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine karar
verilmesi gerekirken mahkemece yazılı Ģekilde fazla avukatlık ücretine hükmedilmesi hatalı
olup bozma nedenidir.
Bu nedenle Yargıtay C.BaĢsavcılığının kanun yararına bozma istemine atfen
düzenlediği tebliğname yerinde görülmekle, Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (ĠĢ
Mahkemesi Sıfatıyla) 14/9/2012 tarih ve 2011/324 Esas, 2012/408 Karar sayılı kararının
hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere 6100 sayılı HMK. 363 maddesi uyarınca KANUN
YARARINA BOZULMASINA, dosyanın gereği için Yargıtay C.BaĢsavcılığına TEVDĠĠNE,
16/5/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
[R.G. 03 Nisan 2014 – 28961 ]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLĠKLER
2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aĢağıda isimleri yazılı bulunan
MUHDES ĠKĠNCĠ SINIF noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
VE ĠKĠNCĠ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
1 - Adıyaman BeĢinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604.sokak ile kesiĢtiği yerden
baĢlayarak, 1 Aralık caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Bulvarın bu
bölümüne açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; NevĢehir Caddesinin (22.Cadde), Atatürk Bulvarı
(7.Bulvar) ile kesiĢtiği yerden baĢlamak üzere Ihlara Caddesi (3.Bulvar) ile kesiĢtiği yere
kadar, buradan devamla Ihlara Caddesinin Hassa Mahallesi Caddesi (46.Cadde) ile kesiĢtiği
yere kadar, buradan devamla Hassa Mahallesi Caddesi ve devamındaki ġifahane Caddesinin
(3101.sokak) Atatürk Bulvarı ile kesiĢtiği yere kadar ve Atatürk Bulvarının NevĢehir Caddesi
ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içinde ve bu çerçeve caddde ve sokakların her iki tarafında,
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
3 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye
açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul
Caddesi ve Bayrak Sokak ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu
caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; Ġnönü Caddesinin Stadyum
Caddesi ile kesiĢtiği yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve
bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy
Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu
caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
4 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; ġinasi KurĢun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak Bağlariçi 4.Sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve bu
bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
5 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Özel Caddesinin Özel Sokak ve karĢısındaki Garajüstü
1. Sokaktan baĢlamak üzere Migrosun bulunduğu yere (Öğretmen Musa Kazım Arıkan
Caddesine) kadar olan bölümünde, bu bölümün Çaylı Caddesi (güney) tarafına açılan cadde
ve sokakların 40 metre derinliklerinde, diğer tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
6 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak PınarbaĢı Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve
bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
7 - Erdemli Üçüncü Noterliğinin; Yavuz Sultan Selim Bulvarının Kazım Karabekir
Caddesiyle kesiĢtiği yerden baĢlayarak Kalleler Caddesiyle kesiĢtiği yere, buradan devamla
Kalleler Caddesinin Güzeloluk Caddesi ile kesiĢtiği yere, Güzeloluk Caddesinden devamla bu
caddenin Serinler Caddesi ile kesiĢtiği yere, buradan devamla Serinler Caddesinin Kazım
Karabekir Caddesi ile kesiĢtiği yere ve Kazım Karabekir Caddesinin de baĢlangıç noktası
Yavuz Sultan Selim Bulvarı ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerin
her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
8 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Dedekorkut Caddesinin FevzipaĢa Caddesi ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak FevzipaĢa Caddesinden devamla bu caddenin 867. Sokak ile
kesiĢtiği yere, buradan 867. Sokak ve devamında 865. Sokak, devamında 864. Sokak ve
devamında 970. Sokağın baĢlangıçtaki yer olan Dedekorkut caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili
alan içinde ve bu alanı çerçeveleyen cadde ve sokaklardan; FevzipaĢa Caddesinin Kırklar
Caddesi ile kesiĢtiği yerden Hacı BektaĢi Veli Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmının
bu alana bakan tarafında diğer cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
9 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; ġamil Caddesinin 509. Sokakla kesiĢtiği yerden
baĢlayarak bu cadde ve devamındaki Nihat Polat Caddesinin Ġlham Aliyev Caddesi ile
kesiĢtiği yere, buradan devamla Ġlham Aliyev Caddesinin Sanayi Sokak ile kesiĢtiği yere,
Sanayi Sokaktan devamla bu sokağın Çevre Yolu ile kesiĢtiği yere, Çevre Yolundan devamla
bu yolun Ġskender Iğdır Caddesi ile kesiĢtiği yere, buradan devamla Ġskender Iğdır Caddesinin
Yüksel Caddesi ile kesiĢtiği yere buradan devamla bu Caddenin IĢın Caddesi ile kesiĢtiği
yere, IĢın Caddesinden devamla bu Caddenin Hal Sokak ile kesiĢtiği yere, bu Sokaktan
devamla 509. Sokak ile kesiĢtiği yere ve 509. Sokağın ġamil Caddesi ile kesiĢtiği yer ile
çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
10 - Isparta Sekizinci Noterliğinin; Hasan Fehmi Caddesinin (121.cadde) 1314. sokak
ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, Dursun Aksoy Caddesi (150.cadde) ile kesiĢtiği yere kadar (bu
caddenin her iki cephesinde), Dursun Aksoy Caddesinin (150.cadde) Hasan Fehmi Caddesi
(121.cadde) ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak ġehit Fethi Bey Caddesi (119.cadde) ile kesiĢtiği
yere kadar, ġehit Fethi Bey caddesinin Dursun Aksoy Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak
1413.sokak ile kesiĢtiği yere kadar (bu caddelerin her iki cephesinde), 1413. sokağın ġehit
Fethi Bey Caddesi ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak, devamla 1314.sokağın Hasan Fehmi
Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
11 - KemalpaĢa Dördüncü Noterliğinin; Ġzmir Caddesinin 85.sokak ile kesiĢtiği yerden
baĢlayarak 8 Eylül Caddesi ile kesiĢtiği yere, buradan devamla 8 Eylül Caddesinin 85. Sokak
ile kesiĢtiği yere ve 85.Sokaktan devamla bu sokağın Ġzmir Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili
alan içerisinde ve çerçeve caddelerden Ġzmir Caddesinin güney (8 Eylül Caddesine bakan
tarafı) tarafında, 8 Eylül Caddesi ile 85.Sokağın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
12 - KeĢan Üçüncü Noterliğinin; KurtuluĢ Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak Beğendik Caddesi ve PaĢa Yiğit Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan
bölümü üzerinde ve KurtuluĢ Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
13 - KırĢehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin ġehit Ahmet
Doğangün Caddesi ( ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiĢtiği yerden, Atatürk Caddesi (KırıkkaleKırĢehir yolu) ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve
sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir
yerde,
14 - KuĢadası BeĢinci Noterliğinin; KuĢadası 3. ve 4. Noterliklerin ihdas alanlarından
çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının Beyazgül Sokak ile kesiĢtiği yerden
baĢlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye
Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
15 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1.Caddenin Üçyol ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak,
1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümünde ve
her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
16 - Niğde BeĢinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile
kesiĢtiği yerden baĢlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleĢtiği yere kadar olan bölümünde,
buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleĢtiği yere
kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın Ġkizler Sokak ile kesiĢtiği yere
kadar olan kısmında, Ġkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile
kesiĢtiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede
Sokak ile birleĢtiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her
iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye
Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı
yaratmayacak uygun bir yerde,
17 - Rize BeĢinci Noterliğinin; ġehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın)
doğusundaki Ġtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet
Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde Ġtfaiye Sokağın
Atatürk Caddesi ile kesiĢtiği kavĢaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda
Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk
Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile
çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan
kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
18 - Siirt Ġkinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Bankalar Caddesi ile kesiĢtiği yerden
baĢlayarak, Bankalar Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiĢtiği
yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu caddenin ġeyh Aziz Caddesi ile kesiĢtiği
yere kadar, ġeyh Aziz Caddesinden devamla bu caddenin Hükümet Caddesi ile kesiĢtiği yere
kadar ve Hükümet Caddesinden devamla bu caddenin baĢlangıçtaki yer olan Bankalar
Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisindeki cadde ve sokaklarda ve çerçeve
caddelerden Bankalar Caddesi, Hükümet Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinin bu alana
bakan kısımlarında, ġeyh Aziz Caddesinin ise her iki tarafa bakan bölümü üzerinde, diğer
noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
19 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının PeĢtemalcı Caddesi ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak PeĢtemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve
Fethiye Sokakla kesiĢtiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı
Caddesi ile kesiĢtiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin
Atatürk Bulvarı ile kesiĢtiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın baĢlangıç
noktası olan PeĢtemalci Caddesi ile kesiĢtiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve
sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
20 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından baĢlamak üzere
Piyaleoğlu Caddesinin Muallim Ġsmail Hakkı Sokakla kesiĢtiği yere kadar Piyaleoğlu Caddesi
üzerinde ve caddenin her iki tarafında, Halis Kavak Meydanından baĢlamak üzere Atatürk
Bulvarının Muallim Ġsmail Hakkı Sokakla kesiĢtiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve
Muallim Ġsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu caddesi ile kesiĢtiği kısım
üzerinde, Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve
sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun
bir yerde,
21 - UĢak Yedinci Noterliğinin; UĢak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 111. Cadde
üzerinde ve bu caddeye açılan diğer caddelerin 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2665/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL. olan, aĢağıda isimleri yazılı bulunan
muhdes BĠRĠNCĠ SINIF noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlân olunur.
1 - Balıkesir Dördüncü Noterliğinin; Yeni Ġzmir Yolunun 3 Evler sokak ile kesiĢtiği
yerden baĢlayarak, Çayır sokak ile kesiĢtiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve yolun her iki
tarafından bu bölüme açılan cadde ve sokakların 80 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2 - Elazığ Dördüncü Noterliğinin; Saraybosna Caddesinin (karĢısına Org.EĢref Bitlis
Bulvarı denk gelen) ġelale Sokak ile kesiĢtiği yerden baĢlayarak ġelale Sokaktan devamla bu
sokağın Ġmam Efendi Bulvarı ile kesiĢtiği yere, buradan Beyzade Efendi Bulvarından
devamla bu Bulvarın Fatih Ahmet Baba Bulvarı ile kesiĢtiği yerden, Fatih Ahmet Baba
Bulvarından devamla bu bulvarın Saraybosna Caddesi ile kesiĢtiği yere, Saraybosna
Caddesinden devamla bu caddenin baĢlangıçtaki yer olan ġelale Sokak ile kesiĢtiği yer ile
çevrili alan ile çerçeve cadde ve sokaklara açılan cadde ve sokakların 100 metre
derinliklerinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
3 - Malatya BeĢinci Noterliğinin; Ankara Caddesinin Ġstasyon Caddesi ve 2. Cadde 4.
Sokak ile kesiĢtiği yerden, Alpaslan TürkeĢ Bulvarı ve Turgut Özal 1. Cadde ile kesiĢtiği yere
kadar olan kısmı ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, ayrıcaĠstasyon Caddesinin kuzey yönüne doğru 200 metrelik kısmının her iki tarafında ve 2. Cadde
4. Sokağın güney yönüne doğru 200 metrelik kısmının her iki tarafında, ayrıca-Alpaslan
TürkeĢ Bulvarının kuzey yönüne doğru 100 metrelik kısmının her iki tarafında ve Turgut Özal
1.Caddenin güney yönüne doğru 100 metrelik kısmının her iki tarafında, diğer noterliklerle
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,
2666/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Üsküdar
Dokuzuncu Noterliği 25/5/2014 ve Zeytinburnu Ġkinci Noterliği 1/6/2014 tarihinde yaĢ
tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf
Noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
Sıra No Noterliğin Adı
1 - Üsküdar Dokuzuncu Noterliği
2013 Yılı Gayrisafi Gelirleri
1.913.910,15.-TL
2 - Zeytinburnu Ġkinci Noterliği
1.100.643,22.-TL
[R.G. 03 Nisan 2014 – 28961]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5939
Ekli ―Bazı Alanların Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine ve Bazı
Teknoloji GeliĢtirme Bölgelerinin Sınırlarında DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Karar‖ın
yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17/1/2014 tarihli ve 249 sayılı
yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELĠK
A. ĠSLAM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
BAZI ALANLARIN TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ OLARAK TESPĠT
EDĠLMESĠNE VE BAZI TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGELERĠNĠN
SINIRLARINDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA ĠLĠġKĠN KARAR
Kurulan teknoloji geliĢtirme bölgeleri
MADDE 1– (1) Ekli (I) sayılı harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan
Ostim Ekopark Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi olarak tespit edilmiĢtir.
(2) Ekli (II) ve (III) sayılı haritalar ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlar
Hatay Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi olarak tespit edilmiĢtir.
Sınır değiĢikliği
MADDE 2 – (1) EskiĢehir Teknoloji GeliĢtirme Bölgesinin, 14/7/2009 tarihli ve
2009/15265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Osmangazi Üniversitesi MeĢelik
Kampüsü ek alanının sınır ve koordinatları ekli (IV) sayılı harita ile listede gösterildiği Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
Ġptal edilen alanlar
MADDE 3 – (1) 19/8/2005 tarihli ve 2005/9310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit
edilen Göller Bölgesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesine ait (TGB-I) numaralı alanın teknoloji
geliĢtirme bölgesi olarak tespitine iliĢkin hüküm yürürlükten kaldırılmıĢtır.
(2) 30/1/2012 tarihli ve 2012/2765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Çorum
Teknoloji GeliĢtirme Bölgesine ait (TGB-II) numaralı alanın teknoloji geliĢtirme bölgesi
olarak tespitine iliĢkin hüküm yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Harita ve Listeler için tıklayınız.
[R.G. 04 Nisan 2014 – 28962]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
ĠçiĢleri Bakanlığından:
KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNU HÜKÜMLERĠ GEREĞĠNCE UYGULANAN
ĠDARĠ PARA CEZALARININ TAHSĠLĠNDE VE TAKĠBĠNDE UYGULANACAK
USUL VE ESASLAR ĠLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR VE
DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları
Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan Ġdari Para Cezalarının Tahsilinde ve
Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Ġle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler
Hakkında Yönetmeliğin adı ―Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde,
Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek Mülki
Amire Sevk Tutanağı ile Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağının Ģeklini, içeriğini,
teminini ve kullanma esaslarını; para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve
esasları; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile UlaĢtırma,
Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili
birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluĢlarında görevli ve yetkili kılınmıĢ personelinden
tutanak düzenleyeceklerin niteliklerini, yetki sınırlarını, hangi hallerde hangi belge ve
tutanakları düzenleyeceklerini, koordinasyon ve iĢbirliği esaslarını belirlemektir.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıĢ, (f) bendinde yer alan ―men
edilen‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―veya muhafaza altına alınan‖ ibaresi eklenmiĢtir.
―a) Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağının Ģeklini,
içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını, tahsil ve takibini,
b) Kimlerin hangi hallerde Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik Ġdari Para Cezası
Karar Tutanağı düzenlemeye yetkili olduklarını,‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri
yürürlükten kaldırılmıĢ, (b) ve (ğ) bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve fıkraya aĢağıdaki
(h) bendi eklenmiĢtir.
―b) Mülki Amire Sevk Tutanağı: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen ve karar
vermeye mülki amirlerin yetkili olduğu kabahatlerin tespiti amacıyla yetkililerce tanzim
edilen tutanağı,‖
―ğ) UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı personeli: Karayolları Trafik
Kanununun yetki vermiĢ olduğu hükümler doğrultusunda, iĢlenmiĢ olan kabahatten dolayı
iĢlem yapmak üzere UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının ilgili birimlerinde
görevli ve yetkili kılınmıĢ personeli,
h) Yetkili personel: 2918 sayılı Kanununda öngörülen fiiller karĢılığında düzenlenen
trafik idari para cezası karar tutanaklarını ve mülki amire sevk tutanaklarını Maliye
Bakanlığının ilgili biriminden teslim almak ve teslim etmek üzere yetkilendirilen görevliyi,‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün baĢlığı aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Mülki Amire Sevk Tutanağı, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı,
Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı ve Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağının ġekli,
Ġçeriği ve Basımı, Tutanak Düzenlemeye Yetkili Kılınanlar, Tutanakların Düzenlenme Usul
ve Esasları‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Düzenlenecek tutanakların Ģekli, içeriği ve basımı
MADDE 5 – (1) Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağının Ģekli ve içeriği (Ek-1)’de,
elektronik ortamda düzenlenen Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağının Ģekli ve içeriği
(Ek-2) ve (Ek-3)’te, Mülki Amire Sevk Tutanağının Ģekli ve içeriği (Ek-4)’te, elektronik
ortamda düzenlenen Mülki Amire Sevk Tutanağının Ģekli ve içeriği (Ek-5)’te, Mazbatalı
Tebligat Zarfının Ģekli ve içeriği (Ek-6)’da, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma
Tutanağının Ģekli ve içeriği (Ek-7)’de, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının
Ģekli ve içeriği ise (Ek-8)’de gösterilmiĢtir.
(2) Mülki Amire Sevk Tutanağı ve Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağı, Maliye
Bakanlığınca bastırılır ve yetkili kılınmıĢ kuruluĢlara dağıtılmak üzere Maliye Bakanlığınca
belirlenecek birime veya kuruma gönderilir. Bu Yönetmelikte belirtilen tutanaklar elektronik
ortamda da üretilebilir ve düzenlenebilir. Buna dair diğer usul ve esaslar ĠçiĢleri ve Maliye
Bakanlıklarınca müĢtereken belirlenir.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin baĢlığı ―Tutanak düzenlemeye
yetkili kılınanlar‖ Ģeklinde, birinci fıkrasında geçen ―Alındı ve tutanaklar‖ ibaresi
―Tutanaklar‖ Ģeklinde ve aynı fıkranın (c) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―c) UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün
ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluĢlarında görevli ve yetkili kılınmıĢ personeli,‖
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Tutanakların teslim alınması ile birimlerce yapılacak iĢlemlere iliĢkin usul ve
esaslar
MADDE 7– (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre; yetkili personele vergi
dairelerince kullanıldıkça yenisi verilmek üzere yeteri kadar Trafik Ġdari Para Cezası Karar
Tutanağı ve Mülki Amire Sevk Tutanağı verilir.
(2) 6 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından;
a) Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanakları, Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağı
Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-10),
b) Mülki amirlerin yetkisine giren kabahatlerle ilgili düzenlenen Mülki Amire Sevk
Tutanakları Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-11),
c) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için düzenlenecek olan Araç
Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanakları, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına
Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-13),
ç) Geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenen Geçici Olarak Sürücü
Belgesi Geri Alma Tutanakları, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve
Zimmet Defterine (Ek-14),
kaydedilerek, kullanılmak üzere ilgili personele zimmet karĢılığı verilir.‖
MADDE 9– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Tutanakların düzenlenmesi ve teslimine iliĢkin usul ve esaslar
MADDE 8 – (1) Tutanakların her nüshası okunaklı olacak Ģekilde, sabit, mürekkepli
veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurulur. Tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler ve
kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır. Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için ―imza
etmedi‖ kaydı konulur.
a) Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-1) üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci
nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası görev hitamında tutanağı
düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili birimine muhafaza edilmek üzere teslim
edilir. Ceza tutanaklarına iliĢkin bilgiler elektronik ortama aktarılır ve bu veriler Maliye
Bakanlığının ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylaĢılır. Dip koçanı ise bittikten sonra
tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili
personeline verilir.
b) Mülki Amire Sevk Tutanağı (Ek-4) üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen
tutanakların iki nüshası görevlinin bağlı olduğu kuruma teslim edilir. Kurumdaki ilgili birim
tarafından, tutanak mülki amire sevk defterine (Ek-12) kaydedilerek birinci nüshası
düzenlenecek idari yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak üzere ilgili mülki amirliğe yedi iĢ
günü içerisinde gönderilir, tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir. Dip koçanı ise,
bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan
kurumun yetkili personeline verilir.
(2) Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağının taĢınabilir veya el cihazlarıyla elektronik
ortamda (Ek-3) üretilerek düzenlenmesi ve kural ihlalinde bulunana ihlalin gerçekleĢtiği yerde
tebliğ edilmesi halinde;
a) Tutanak, düzenleyen/düzenleyenler ile kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır.
Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için ―imza etmedi‖ kaydı konulur.
b) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kural ihlalinde bulunan
ilgiliye verilir, ikinci nüshası ise görev hitamında bağlı olunan kurumun ilgili birimine teslim
edilir ve kurumda muhafaza edilir. Ceza tutanaklarına iliĢkin bilgiler cezanın
kesinleĢmesinden sonra tahsil ve takip için elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.
(3) Mülki Amire Sevk Tutanağının sabit/masa üstü cihazlarla elektronik ortamda (Ek-5)
üretilmesi halinde;
a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm
nüshaları imzalanır.
b) Tutanağın bir nüshası düzenlenecek idari yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak
üzere mülki amirliğe gönderilir, diğer nüshası ise kurumda muhafaza edilir.
(4) Birkaç trafik kuralının bir arada ihlal edilmesi halinde, tutanaklara her ihlal için fiile
uyan kanun maddeleri ayrı ayrı yazılır. Aynı anda üçten fazla ihlal tespit edildiği durumlarda,
ilgili maddeler için yeni tutanak düzenlenir.‖
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Araçların tescil plakasına veya yükü gönderene tutanak düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmıĢ personel
tarafından, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kural ihlallerinde
bulunan araçların tescil plakaları üzerinden, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtları
veya araç tescil dosyasındaki bilgiler esas alınarak sahiplerine cezai iĢlem uygulanır.
(2) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince araç sürücüsü ile birlikte
ayrıca araç sahibine/iĢletenine/yük gönderene de trafik idari para cezası öngörülen
durumlarda, aracın tescil belgesi ve diğer belgelerdeki bilgiler esas alınarak, araç
sahibine/iĢletenine/yük gönderenine tescil plakası üzerinden trafik idari para cezası karar
tutanağı düzenlenir.
(3) Tutanak, bir sureti ilgiliye tebliğ edilmek, bir sureti ilgili birimde saklanmak, dip
koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere üç
nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın sabit/masa üstü cihazlarla veya taĢınabilir cihazlarla
elektronik ortamda (Ek-2) üretilmesi halinde, bir sureti ilgiliye tebliğ edilmek, bir sureti
birimde saklanmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir. Ceza tutanaklarına iliĢkin bilgiler
elektronik ortama aktarılarak Maliye Bakanlığının ilgili birimleri ile elektronik ortamda
paylaĢılır.
(4) Bu Ģekilde düzenlenen tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler tarafından imzalanır ve
gereği yapılmak üzere görevlilerin bağlı bulundukları kuruluĢun ilgili birimine teslim edilir.‖
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Tutanakların tebliğ iĢlemleri
MADDE 10 – (1) Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruĢturma zamanaĢımı
süreleri içerisinde yapılır.
(2) Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki
araç sahibinin adres bilgileri Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt
Sisteminden, buradan temin edilememesi durumunda tescil bilgisayar kayıtlarından, bunun da
mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak veya elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu
trafik tescil kuruluĢundaki dosyasından tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri
doldurulur.
(3) Mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararları için ilgilinin Nüfus ve VatandaĢlık
ĠĢleri Genel Müdürlüğü Kimlik PaylaĢımı Sisteminden elektronik ortamda alınan adresine,
bunun mümkün olmaması halinde ise mülki amire sevk tutanağındaki beyan adresine göre
tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur.
(4) Araçların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç
sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, mülki amirlerce
verilen idari yaptırım kararı ise ilgilisine, posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre elektronik
ortamda tebliğ edilir.
(5) Posta yoluyla tebliğ edilecek tutanakların bir nüshası mazbatalı tebligat zarfı (Ek-6)
içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir.
(6) Tebliğ edilen tutanaklara iliĢkin bilgiler, cezanın kesinleĢmesinden sonra takip ve
tahsili için yedi iĢ günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığına gönderilir.‖
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin baĢlığı ve birinci fıkrasının (a) ve
(b) bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Trafikten men edilen/muhafaza altına alınan araçlar için kullanılacak tutanak ve
defterlerin düzenlenmesine iliĢkin usul ve esaslar‖
―a) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için, bir nüshası kural
ihlali yapan sürücüye verilmek, bir nüshası birimde oluĢturulacak dosyada muhafaza edilmek,
bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere üç nüsha olarak ―Araç Trafikten Men/Muhafaza
Altına Alma Tutanağı‖ (Ek-7) düzenlenir.
b) Trafikten men edilen araca iliĢkin bilgiler ―Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri
(Ek-15)‖ne, muhafaza altına alınan araca iliĢkin bilgiler ise ―Muhafaza Altına Alınan Araç
Kayıt Defteri (Ek-15/A)‖ne kaydedilir.‖
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıĢ, ikinci ve dördüncü fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı idarî para cezaları Maliye
Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.‖
―(4) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren onbeĢ gün içinde ödenmesi
halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır. Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun
müsait olmaması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi
dairesince ilk taksiti peĢin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eĢit taksitte ödenmesine
karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda, idarî para
cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.‖
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.
Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında
ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını
geçemez.‖
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler
MADDE 17 – (1) Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler aĢağıda
belirtilmiĢtir;
a) Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-10),
b) Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-11),
c) Mülki Amire Sevk Defteri (Ek-12),
ç) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek13),
d) Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-14),
e) Trafikten Men Edilen Araç Defteri (Ek-15),
f) Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A),
g) Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16).
(2) Bu Yönetmelikteki defterlerden (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13), (Ek-14), (Ek15), (Ek-15/A) ve (Ek-16), yetkili kılınan görevlilerin bağlı oldukları kuruluĢlarca bastırılarak
ilgili birimlere dağıtımı yapılır.
(3) Tutanaklar teslim edilirken, ilgili kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek, teslim
eden ve alan görevliler tarafından imzalanır.‖
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 18 – (1) Trafik Ġdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Mülki Amire Sevk
Tutanaklarının dip koçanları, bittikten sonra yetkili personel tarafından tutanakların teslim
alındığı kurumun ilgili birimine teslim edilir. Bu tutanakların trafik kuruluĢlarında kalan
nüshaları tebliğ tarihinden itibaren beĢ yıl süreyle arĢivlenerek saklanır ve süresi sonunda
usulüne göre imha edilir.
(2) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma
Tutanağının dosyada muhafaza edilen nüshaları ile tutanakların dip koçanları aracın/sürücü
belgesinin teslim tarihinden itibaren beĢ yıl süreyle arĢivlenerek saklanır ve süresi sonunda
usulüne göre imha edilir.‖
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki; Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-7, Ek-8,
Ek-11, Ek-12, Ek-13, Ek-14, Ek-15 ve Ek-16 bu Yönetmeliğin ekindeki Ģekilde değiĢtirilmiĢ
ve aynı Yönetmeliğe Ek-15’ten sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-15/A
eklenmiĢ ve Ek-9 yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
―Alındıların saklanması
GEÇĠCĠ MADDE 3 – (1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinden önce
düzenlenen trafik para cezası muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarının trafik kuruluĢlarında
kalan nüshaları düzenlendikleri tarihten itibaren beĢ yıl süreyle arĢivlenerek saklanır ve süresi
sonunda usulüne uygun olarak imha edilir.‖
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri, Maliye, Çevre ve ġehircilik ile
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanları birlikte yürütür.‖
MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri, Maliye, Çevre ve ġehircilik ile
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanları birlikte yürütür.
Ekleri için tıklayınız
[R.G. 04 Nisan 2014 – 28962]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
VERGĠ USUL KANUNU UYARINCA VERGĠ MÜKELLEFLERĠ TARAFINDAN
KULLANILAN BELGELERĠN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı
Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Matbaa iĢletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere iliĢkin olarak örneği ekli
bilgi formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği esaslara uygun olarak elektronik ortamda
internet üzerinden Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Matbaa iĢletmecilerince basımı
yapılan belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edilir. Basımı yapılan belgeye
iliĢkin olarak iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzalandıktan
sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer nüshası ise matbaa iĢletmecisi
tarafından muhafaza edilir. Matbaa iĢletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü
izleyen on beĢinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa
gönderir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmelik ekinde yer alan ―213 sayılı Vergi Usul Kanununun
Mükerrer 257 nci Maddesinin Verdiği Yetkiye Dayanılarak Hazırlanan Yönetmelik
Gereğince, Bakanlık veya Defterdarlıklar ile Matbaa ĠĢletmecileri Arasında Yapılacak Tip
AnlaĢma‖ metninin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Matbaa iĢletmecisi, basım ve dağıtımını yaptığı belgelere iliĢkin bilgi formunu, en geç
düzenlendiği günü izleyen on beĢinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet
üzerinden Bakanlığa gönderecektir.‖
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[R.G. 04 Nisan 2014 – 28962]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Türkiye Cumhuriyeti Hazine MüsteĢarlığı ile Amerika BirleĢik Devletleri
Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Arasında Ġmzalanan Hibe AnlaĢması, 5
Nisan 2014 Tarihli ve 28963 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 05 Nisan 2014 – 28963]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/23
ĠĢyeri
: Nihal Uğur
Bahçelievler Mah. 4013 Sk. No: 10
ġirinköy/DENĠZLĠ
SGK Sicil No. : 0019937.020
Tespiti Ġsteyen :
T.Çimse-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme
: Nihal Uğur iĢyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen
iĢverenlik tarafından, hizmet alımı sözleĢmesi ile Denizli Cam Fabrikası iĢyerlerinde üretilen
ürünlerin temizlik ve paketleme iĢlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları
Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı ―Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar‖ iĢkolunda, yer
aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Nihal Uğur iĢyerinde yürütülen iĢlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları
Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı ―Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar‖ iĢkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 05 Nisan 2014 – 28963]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/24
ĠĢyeri
: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğüne bağlı Ġl ve Ġlçe Sosyal YardımlaĢma
ve DayanıĢma Vakıfları
EskiĢehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sk. No: 10/A
Çankaya/ANKARA
Tespiti Ġsteyen :
T.Sağlık-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme
: 3294 sayılı Kanunun amacına uygun çalıĢmalar yapmak için Türkiye
genelinde Vali ve Kaymakamlıklar BaĢkanlığında tüm il ve ilçelerde kurulan Sosyal
YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarında Kanunda belirtilen Ģartları taĢıyan ihtiyaç sahibi
vatandaĢlara ayni ve nakdi yardım yapıldığı, bu vakıfların iĢ ve iĢlemlerinin tüm vakıflarda
aynı olduğu vakıflarda Yönetim organının ―Vakıf Mütevelli Heyeti‖ olduğu, ancak 633 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 11’inci maddesinin (ç) fıkrası, 34’üncü maddesinin üçüncü
fıkrasının (c) bendi uyarınca vakıfların çalıĢma usul ve esaslarını belirleme yetkisinin Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğüne verildiği, bu yetki uyarınca Genel Müdürlüğün vakıf
personelinin iĢe giriĢlerinde aranacak Ģartlar, personelin unvanları, unvan kapsamındaki
görevleri, personelin iĢten çıkarılması, aylık ücretler, ikramiye ödenmesi, çalıĢma Ģartları,
unvan değiĢikliği, sözleĢmenin feshi, kıdem tazminatı, yıllık izinler ve vakıfların istihdam
edebileceği iĢçilerin norm kadro sayıları ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı, bu nedenle Sosyal
YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarının 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi
Kanununun 34’üncü maddesi uyarınca iĢletme niteliğinde olduğu ve ĠĢkolları Yönetmeliğinin
10 sıra numaralı ―Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar‖ iĢkolunda yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne
bağlı Ġl ve Ġlçe Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarının yürütülen iĢlerin niteliği
itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı ―Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar‖
iĢkoluna girdiğine, iĢletme niteliğinde olduğuna ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5’inci maddesi
gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 05 Nisan 2014 – 28963]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
Bursa 3. Tüketici Mahkemesinin 2013/1844 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
2775/1-1
—————
Kdz. Ereğli Tereke Hakimliğinin 1987/9 Esas, 1988/10 Karar sayılı dosyasının zayi
olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
2776/1-1
—————
Ġzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1967/366 Esas, 1968/538 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
2777/1-1
—————
Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/361 Esas, 2012/258 Karar (Yeni Esas
Numarası 2013/701 Esas) sayılı dosyasının zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın,
Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa
Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu
dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar
verildiği ilan olunur.
2778/1-1
—————
Büyükçekmece 2. Ġcra Müdürlüğünün 2002/3383 Esas, sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
2779/1-1
—————
Salihli Aile Mahkemesinin 2013/19 Esas (Salihli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin
2011/749 Esas, 2013/467 Karar sayılı görevsizlik kararıyla gelen) dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
2780/1-1
—————
Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinin 1990/51 Esas, 1990/584 Karar sayılı dosyasının
zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
2781/1[R.G. 06 Nisan 2014 – 28964]
—— • ——
ATAMA KARARLARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
GENEL KURULU KARARI: 19/03/2014 – 118
6524 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile değiĢik 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Kanununun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bazı yer hâkim ve
Cumhuriyet savcılarının HSYK tetkik hâkimliğine atanma ve geçici görevlendirilmelerine
iliĢkin karar aĢağıda gösterilmiĢtir.
Sicil
No
Adı Soyadı
Unvanı
Kadro ve Görev Yeri
Gül ġEKER
39907
ÇALIK
Tetkik Hakimi
Yargıtay
Harun
KARAKUġ
Tetkik Hakimi
Yargıtay
Tetkik Hakimi
Personel Genel
Müdürlüğü (Ġcra Ve
Ġflas Hiz.Dai.BĢk.Yrd)
41833
Ġbrahim
42472
CANSIZ
92635
Ġlker
ÇALIġKAN
Tetkik Hakimi
Yargıtay
95039
Murat
GÖBEKCĠ
Tetkik Hakimi
Yargıtay
Tetkik Hakimi
DanıĢtay
97717 Zeki UYSAL
101354
Mustafa
URGUN
Tetkik Hakimi
Yargıtay
101821
Burak Turan
BENLĠ
Ġdare Mah.
Üyesi
Ankara Bölge Ġdare
Mah.
Beytullah
107418
ÖZER
Cumhuriyet
Savcısı
Eğirdir (Isparta) (Ceza
ĠĢl. Gen. Müd.(Tetkik
Hâkimi)
109641 Seydi KIRMIZI
Cumhuriyet
Savcısı
Tarsus
Açıklama
HSYK Tetkik
Hâkimliğine
Atandı
HSYK Tetkik
Hâkimliğine
Atandı
HSYK Tetkik
Hâkimliğine
Atandı
HSYK Tetkik
Hâkimliğinde
Geçici
Görevlendirildi
HSYK Tetkik
Hâkimliğinde
Geçici
Görevlendirildi
HSYK Tetkik
Hâkimliğinde
Geçici
Görevlendirildi
HSYK Tetkik
Hâkimliğinde
Geçici
Görevlendirildi
HSYK Tetkik
Hâkimliğinde
Geçici
Görevlendirildi
HSYK Tetkik
Hâkimliğinde
Geçici
Görevlendirildi
HSYK Tetkik
Hâkimliğinde
Geçici
Görevlendirildi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tetkik hâkimi olarak atanmalarına/geçici
görevlendirilmelerine,
Karar verildi.
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
GENEL KURULU KARARI: 19/03/2014 - 119
6524 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile değiĢik 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu Kanununun 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca HSYK Kurul
BaĢmüfettiĢliği ve Kurul MüfettiĢliğine atanma talebinde bulunan Adalet BaĢmüfettiĢi ve
MüfettiĢleri ile önceden müfettiĢlik yapmıĢ olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Kurul
BaĢmüfettiĢliğine ve Kurul MüfettiĢliğine atanmalarına iliĢkin karar aĢağıda gösterilmiĢtir.
Sicil
No
Unvanı
Görev Yeri
29907 Halil KAYAHAN
Hakim
KarĢıyaka
31513 Ġsmail KIRIġIK
Cumhuriyet
Savcısı
Ankara
32356 Necmi APAYDIN
Hakim
Ankara
33986 Mustafa GÜNTĠN
Hakim
Ġzmir
Ali Rıza
KARAKAN
Cumhuriyet
Savcısı
Sincan
35257 Mithat ĠNCE
Adalet
BaĢmüfettiĢi
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Kurul
BaĢmüfettiĢliği
Yunus Nadi
KOLUKISA
Cumhuriyet
Savcısı
Yargıtay
Kurul
BaĢmüfettiĢliği
34296
38752
Adı Soyadı
41875 Adem ÇELĠK
Adalet
MüfettiĢi
97735 Ercan AKPINAR
Adalet
MüfettiĢi
97755 Hüseyin AKDAġ
Adalet
MüfettiĢi
97906
Mustafa
TOPALOĞLU
Adalet
MüfettiĢi
101205
Zeynal Abidin
EKĠCĠ
Adalet
MüfettiĢi
101263 Mustafa ÇAKMAK
Adalet
MüfettiĢi
102686 Mikail KILIÇ
Adalet
MüfettiĢi
104723 Veysel KAÇMAZ
Adalet
MüfettiĢi
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Atandığı Kadro
Kurul
BaĢmüfettiĢliği
Kurul
BaĢmüfettiĢliği
Kurul
BaĢmüfettiĢliği
Kurul
BaĢmüfettiĢliği
Kurul
BaĢmüfettiĢliği
Kurul MüfettiĢliği
Kurul MüfettiĢliği
Kurul MüfettiĢliği
Kurul MüfettiĢliği
Kurul MüfettiĢliği
Kurul MüfettiĢliği
Kurul MüfettiĢliği
Kurul MüfettiĢliği
104731 Fatih AYDIN
Adalet
MüfettiĢi
Adalet Bakanlığı
TeftiĢ Kurulu
BaĢkanlığı
Kurul MüfettiĢliği
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢmüfettiĢi ve Kurul MüfettiĢi olarak
atanmalarına,
Karar verildi.
[R.G. 08 Nisan 2014 – 28966]
—— • ——
TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ
(SERĠ NO: 44)
18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında
Kanunun1 Geçici 2 nci maddesinin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar 362 ve 413 Seri No.lu
Motorlu TaĢıtlar Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmıĢtır.
6447 sayılı Kanunla4 değiĢik 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört Ġlde BüyükĢehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun5 1 inci maddesinin beĢinci fıkrası ile
Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, KahramanmaraĢ, Mardin, Muğla, Ordu,
Tekirdağ, Trabzon, ġanlıurfa, Van, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, EskiĢehir,
Erzurum, Gaziantep, Ġzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Ġstanbul ve Kocaeli Ġl
Özel Ġdarelerinin tüzel kiĢiliği 30/3/2014 tarihi itibarıyla kaldırılmıĢtır.
Bu kapsamda, tüzel kiĢiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerde, model yılı
1990 ve daha eski olan taĢıtların 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası
kapsamında teslimi bu Tebliğin konusunu oluĢturmaktadır.
1. Yasal Düzenleme
6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, mevzuatla il özel idarelerine
yapılan atıflar bu Kanun kapsamında tüzel kiĢiliği kaldırılan il özel idareleri için ilgisine göre
bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluĢları ile bunların taĢra teĢkilatına, Hazineye,
valiliklere, büyükĢehir belediyelerine ve bağlı kuruluĢlarına veya ilçe belediyelerine yapılmıĢ
sayılacağı, tüzel kiĢiliği kaldırılan il özel idarelerine 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Ġl Özel
Ġdaresi Kanunu6 ve diğer mevzuatla verilmiĢ olan yetki, görev ve sorumlulukların ilgisine
göre bu kurum ve kuruluĢlar tarafından kullanılacağı ve yerine getirileceği hüküm altına
alınmıĢtır.
2. BüyükĢehir Belediyelerinin Bulunduğu Ġllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski
Olan TaĢıtlara ĠliĢkin Yapılacak ĠĢlemler
Ġlgili trafik sicilinde adlarına model yılı 1990 ve daha eski taĢıt kayıt ve tescilli bulunan
gerçek ve tüzel kiĢilerin, 36 Seri No.lu Motorlu TaĢıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan
açıklamalar doğrultusunda, taĢıtlarını en geç 31/12/2014 tarihine kadar büyükĢehir
belediyelerinden herhangi birine teslim ederek, Karayolları Trafik Yönetmeliği7 hükümlerine
uygun olarak taĢıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde,
tescil kayıtları silinen taĢıtlarına iliĢkin olarak 31/12/2014 tarihine kadar tahakkuk etmiĢ ve
ödenmemiĢ olan motorlu taĢıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve
28/2/2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.
36 Seri No.lu Motorlu TaĢıtlar Vergisi Genel Tebliğinde il özel idareleri için yapılan
atıflar, tüzel kiĢiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerdeki büyükĢehir
belediyelerine de yapılmıĢ sayılır.
Bu kapsamda, ilgili büyükĢehir belediyeleri il özel idarelerinin sahip oldukları haklara
ve tabi oldukları yükümlülüklere sahiptir.
3. Diğer Hususlar
Bu Tebliğ ile 36 Seri No.lu Motorlu TaĢıtlar Vergisi Genel Tebliğin ekinde yer alan
EK:1, EK:4, EK:5, EK:6 ve EK:8 ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
Tebliğ olunur.
——————————
1
28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
2
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
3
4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
4
22/3/2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
5
6/12/2012 tarihli ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
6
4/3/2005 tarihli ve 25745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
7
18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır.
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 08 Nisan 2014 – 28966]
—— • ——
KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 5795
Karar Tarihi: 3/4/2014
Kurul BaĢkanlığının 2/4/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 1/4/2014 tarih ve
32521522-101.01.05[3]-8574 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Türkiye Ġhracat Kredi Bankası A.ġ.’nin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bentleri ile Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde;
―Kıymetli maden ve taĢların alımı ve satımı‖ ile ―Kıymetli madenlere dayalı iĢlem
sözleĢmelerinin alım ve satımı‖ konularında faaliyette bulunmasına izin verilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 08 Nisan 2014 – 28966]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2013/38 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/17 Sayılı Kararı
[R.G. 09 Nisan 2014 – 28967]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2011/27 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/18 Sayılı Kararı
[R.G. 09 Nisan 2014 – 28967]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2011/43 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/19 Sayılı Kararı
[R.G. 09 Nisan 2014 – 28967]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/2/2014 Tarihli ve E: 2012/70 (Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2014/20 Sayılı Kararı, 9 Nisan 2014 Tarihli ve 28967 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmıĢtır.
[R.G. 09 Nisan 2014 – 28967]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/158, K: 2014/68 Sayılı
Kararı
[R.G. 09 Nisan 2014 – 28967]
—— • ——
TEBLĠĞLER
. Ekonomi Bakanlığından:
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞDE (TEBLĠĞ NO: 2012/1)
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2014/1)
MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No:
2012/1)’in 11 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme Ģekillerinden
herhangi biri ile ithalat iĢlemlerine baĢlanılmıĢ veya bedeli kısmen ya da tamamen ödenmiĢ
ancak ithalatı gerçekleĢtirilememiĢ makine ve teçhizatın ithaline, gümrük idarelerince belge
kapsamında sağlanan destek unsurları uygulanmak suretiyle izin verilir.‖
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/6/2012
28329
[R.G. 10 Nisan 2014 – 28968]
—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığından:
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 numaralı maddesinin on birinci fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(11) Kurumla sözleĢmeli özel sağlık kurum ve kuruluĢları, bir baĢka sağlık kurum ve
kuruluĢundan hizmet alımı yoluyla sağladıkları kuruluĢ ve faaliyetiyle ilgili olarak bağlı
bulunduğu mevzuat gereği düzenlenmiĢ olan ruhsat/faaliyet veya uygunluk belgesinde yer
alan tetkik ve/veya tahlil dıĢındaki tedavilere (gastroskopi, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi,
rektoskopi, bronkoskopi, anjiyografi gibi iĢlemler de dahil olmak üzere) ait giderleri Kuruma
faturalandıramazlar. Hekim veya diĢ hekimlerinin, özel sağlık hizmeti sunucusu bünyesinde
çalıĢması halinde, bu hekimler tarafından fatura düzenlenerek alınan/sunulan sağlık hizmetleri
bu kapsamda değerlendirilmez.‖
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2.2.B numaralı maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
(ç) bendi olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.Ğ numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―P605.890‖ ibaresi ―P605.910‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin ―Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler‖ baĢlıklı
3.1.3 numaralı maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(11) Tanıya dayalı iĢlem kapsamına dahil olup ayrıca faturalandırılmayan tıbbi
malzemelerden, Kurumca belirlenerek Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak tıbbi
malzemeler MEDULA sistemine kaydedilir.‖
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(3) Kurumca belirlenecek tıbbi malzemeler için, söz konusu tıbbi malzemelerin
tedarikçileri ile sözleĢme yapılması halinde, sözleĢme tarihinden itibaren temin edilen tıbbi
malzemelerin tedarikçilerine, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre alım yapan sağlık
hizmeti sunucuları tarafından yapılan ihaleler sonucu oluĢacak olan fiyatlar üzerinden ve
genel sağlık sigortasından yararlandırılan kiĢilerin tedavisinde kullanılması Ģartıyla Kurum
tarafından doğrudan ödeme yapılabilir. Kurum ihaleler sonucu oluĢan fiyatlar üzerinden
sözleĢmeli tıbbi malzeme tedarikçilerinden iskonto talep edebilir ve ihaleyi yapan sağlık
hizmeti sunucularına kurumca belirlenen tutarlar üzerinden iĢletme gideri ödeyebilir. Bu
durumda ilgili tedarikçi firma ve sağlık hizmeti sunucusuna ödenen toplam tutar SUT’ta
belirlenen fiyatları geçemez.‖
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde
yer alan ―(Trafik kazası hariç)‖ ibaresi çıkarılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 5.2.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aĢağıdaki bent eklenmiĢtir.
―e) YUPASS numarası ile provizyon alan kiĢilere ait reçeteler için ülke bazında ayrı
ayrı olmak üzere düzenlenen faturalar (kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içerenler ayrı
olmak üzere),‖
―f) Yukarıdaki grupların dıĢında kalan reçetelere ait faturalar,‖
MADDE 9 – Aynı Tebliğ eki ―Hizmet BaĢı ĠĢlem Puan Listesi‖nden (EK-2/B) 605.830
SUT kodlu ―Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile‖ iĢlemi çıkarılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Tebliğ eki ―Hizmet BaĢı ĠĢlem Puan Listesi‖nde (EK-2/B) iĢlem
adı ve açıklama bölümünde değiĢiklik yapılan iĢlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede
belirtilmiĢtir.
MADDE 11 – Aynı Tebliğ eki ―Tanıya Dayalı ĠĢlem Puan Listesi‖nde (EK-2/C)
listesinde aĢağıdaki değiĢiklikler yapılmıĢtır.
a) P605.830 SUT kodlu ―Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile‖ iĢlemi
listeden çıkarılmıĢtır.
b) Açıklama bölümünde değiĢiklik yapılan iĢlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede
belirtilmiĢtir.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin ―Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Görüntüleme Klinik
Uygulamaları‖ baĢlıklı (EK-2/D-1) listesi bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yeniden
düzenlenmiĢtir.
MADDE 13 – Aynı Tebliğ eki ―Tıbbi Sarf Malzemeler (EK-3/C-4)‖ listesinde
―ÜRĠNER SĠSTEM SONDA, TORBA VE KATETERLERĠ‖ baĢlığı altında yer alan
―A10010‖ SUT kodlu tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aĢağıdaki
fıkralar eklenmiĢtir.
―(2) Raporda; teĢhis, kullanım süresi ve günlük kullanım miktarı belirtilmelidir.
(3) Günlük en fazla 6 (altı) adet sonda bedeli Kurumca karĢılanır.
(4) Rekürrent üretra darlığı, nörojenik mesane olgularında ve böbrek nakilli hastalara
raporda belirtilmiĢ olmak Ģartıyla;
a) En fazla 5 (beĢ) adet hidrofilik kendinden kayganlaĢtırıcılı sonda ile birlikte en fazla
1 (bir) adet hidrokit sonda,
b) Aktif çalıĢan ve/veya öğrenci olan hastalara en fazla 4 (dört) adet hidrofilik
kendinden kayganlaĢtırıcılı sonda ile birlikte en fazla 2 (iki) adet hidrokit sonda reçete
edilebilir.
(5) Hidrofilik kendinden kayganlaĢtırıcılı sondaların, en fazla 2 (iki) aylık miktarda
reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karĢılanır.‖
MADDE 14 – Aynı Tebliğ eki ―Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler
(EK-3/E-1)‖ listesinde yer alan 103.065 ve 103.070 SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme
kriterleri ve/veya kuralları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―
103.065
LOMBER EPĠDURAL DĠSKEKTOMĠ, GUĠDE KATETERĠ
(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aĢağıdaki kriterlerin
tespit edildiği lomber disk hernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca karĢılanır.
1- Daha Önce Cerrahi Tedavi UygulanmamıĢ Olgular Ġçin; Nörolojik defisiti olmayan,
sekestre lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile baĢarılı
sonuç elde edilememiĢ veya
2- Daha Önce Cerrahi Tedavi UygulanmıĢ Nüks Olgular Ġçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan,
sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile iĢlem
bölgesinde fibrozise iliĢkin granülasyon dokusunun oluĢtuğu tespit edilmiĢ vakalar.
103.070
LOMBER EPĠDURAL DĠSKEKTOMĠ, GĠRĠġĠM ĠĞNESĠ
(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aĢağıdaki kriterlerin
tespit edildiği lomber disk hernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca karĢılanır.
1- Daha Önce Cerrahi Tedavi UygulanmamıĢ Olgular Ġçin; Nörolojik defisiti olmayan,
sekestre lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile baĢarılı
sonuç elde edilememiĢ veya
2- Daha Önce Cerrahi Tedavi UygulanmıĢ Nüks Olgular Ġçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan,
sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile iĢlem
bölgesinde fibrozise iliĢkin granülasyon dokusunun oluĢtuğu tespit edilmiĢ vakalar.
‖
MADDE 15 – Bu Tebliğin;
a) 3 üncü, 9 uncu maddeleri, 11 inci maddenin (a) bendi ile 13 üncü maddesi 18/3/2014
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 8 inci maddesi 1/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı yürütür.
Listeler için tıklayınız.
[R.G. 10 Nisan 2014 – 28968]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6088
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kiĢi, kuruluĢ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 20/3/2014 tarihli ve 4623 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 21/3/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 11 Nisan 2014 – 28969]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6089
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kiĢi, kuruluĢ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 25/3/2014 tarihli ve 4698 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 27/3/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 11 Nisan 2014 – 28969]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6095
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kiĢi, kuruluĢ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 4/4/2014 tarihli ve 4894 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
A. Ç. KILIÇ
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 11 Nisan 2014 – 28969]
—— • ——
ATAMA KARARI
Büyükelçi Atamaları Hakkında 6092 Sayılı Karar
ve
Karar Sayısı : 2014/6092
Ekli listede adları yazılı kiĢilerin karĢılarında gösterilen görevlere atanmaları; DıĢiĢleri
Bakanlığının 31/3/2014 tarihli ve 2158 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
A. Ç. KILIÇ
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Liste için tıklayınız.
[R.G. 11 Nisan 2014 – 28969]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E:2014/61, K:2014/6 (Yürürlüğü
Durdurma) Sayılı Kararı
ve
[R.G. 11 Nisan 2014 – 28969]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6090
Bursa Ġli, YeniĢehir Ġlçesinde tesis edilecek YeniĢehir TSE Otomotiv Test Merkezinin
yapımı amacıyla, ekli harita ile koordinat listesinde sınırları gösterilen saha içerisinde kalan
ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Türk
Standardları Enstitüsü tarafından acele kamulaĢtırılması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının 26/3/2014 tarihli ve 1293 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
A. Ç. KILIÇ
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Harita ve Koordinat Listesi için tıklayınız.
[R.G. 12 Nisan 2014 – 28970]
—— • ——
ve
Karar Sayısı : 2014/6093
Ġstanbul Ġlinde yürütülen KasımpaĢa-Sütlüce Tünel Projesi kapsamında ekli listede
bulundukları yer ile pafta, ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Ġstanbul
BüyükĢehir Belediyesi tarafından acele kamulaĢtırılması; ĠçiĢleri Bakanlığının 28/3/2014
tarihli ve 6962 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
A. Ç. KILIÇ
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Liste için tıklayınız.
[R.G. 12 Nisan 2014 – 28970]
—— • ——
YÖNETMELĠK
ve
Yargıtay BaĢkanlığından:
YARGITAYDAN VERĠLEN ĠCRA VE ĠFLAS ĠġLERĠNE AĠT KARARLARIN
YAYIMLANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yargıtay temyiz incelemesinden geçen icra
ve iflas iĢlerine ait kararların yayımlanmasına iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Yargıtay temyiz incelemesinden geçen icra ve iflas iĢlerine ait
kararları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas
Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anonim hale getirme: Kararlardaki kiĢisel verilerin, belirli veya kimliği belirlenebilir
bir gerçek veya tüzel kiĢiyle iliĢkilendirilemeyecek hale getirilmek suretiyle iĢlenmesini,
b) Büro: Kararların anonim hale getirilerek yayımlanması iĢlerini yürüten birimi,
c) Daire: Ġcra ve iflas iĢlerinin temyiz incelemesini yapan Yargıtay Daire BaĢkanlığını,
ç) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik Ġmza
Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,
d) Karar: Yargıtay temyiz incelemesinden geçen icra ve iflas iĢlerine ait kararları,
e) KiĢisel veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kiĢilere iliĢkin bütün
bilgileri,
f) Kurum: Yargıtayı,
g) UYAP: Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Kararların Gönderilmesi, ĠĢlenmesi ve Yayımlanmasına ĠliĢkin Hükümler
Kararların büroya gönderilmesi
MADDE 4 – (1) Daire tarafından temyiz incelemesi yapıldıktan sonra güvenli
elektronik imza ile imzalanarak yerel mahkemesine gönderilmiĢ olan kararlar, UYAP sistemi
üzerinden karar yayım bürosuna gönderilir.
(2) Büro yetkili yazı iĢleri müdürüne kararlara eriĢim yetkisi sağlanır.
Kararların iĢlenmesi
MADDE 5 – (1) Büroya ulaĢan kararlar anonimleĢtirilmek üzere büroda görevli
memurlara yazı iĢleri müdürü tarafından her gün eĢit olarak UYAP üzerinden dağıtılır.
(2) Büro memurları tarafından kiĢisel verilerden arındırılarak anonimleĢtirilen kararlar
son kontrolleri yapılmak ve yayımlanmak için yazı iĢleri müdür yardımcısı veya yazı iĢleri
müdürüne gönderilir.
Kararların yayımlanması
MADDE 6 – (1) Kurum, ilgili büro tarafından anonim hale getirilen kararları resmî
internet sitesinde yayımlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Büro OluĢturulması, Görevleri ve Sorumlulukları
Büro oluĢturulması
MADDE 7 – (1) Büro, Yargıtay Birinci BaĢkanlığı tarafından Yargıtay kadrolarından
görevlendirilecek bir yazı iĢleri müdürü, yeteri kadar yazı iĢleri müdür yardımcısı ve
memurdan oluĢur.
Büronun görevleri ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Büronun görevleri Ģunlardır:
a) Yayımlanmak üzere gönderilen kararların listesini hazırlamak,
b) Kararlardaki kiĢisel verilerden arındırarak anonim hale getirmek,
c) Anonim hale getirilen kararları yayıma uygun hale getirmek,
ç) Yayımlanan kararların listelerini hazırlamak,
d) Amirleri tarafından verilen diğer iĢleri yapmak.
(2) Yazı iĢleri müdürü, kararların kiĢisel verilerden ayıklanması ve yayıma hazırlanması
iĢlemlerinin düzenli, aralıksız ve zamanında yürütülmesini sağlar.
(3) Kararların anonim hale getirilmesinde oluĢacak tereddütlerin giderilmesi için
Yargıtay Tasnif Kurulunun bilgisine baĢvurulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Uygulanacak hükümler
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yargıtay Kanunu ve
diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci BaĢkanı yürütür.
[R.G. 12 Nisan 2014 – 28970]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 25/3/2004 tarihli ve 25413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliğinin 2 nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―personeli ile‖ ibaresi ―personeli hakkında ve‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer
alan ―eğitime tabi tutulmaksızın‖ ibaresi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıĢ ve aynı fıkranın
(ı) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―ı) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme
suretiyle yapılacak atamalarda, görevin niteliğine göre yapılması gereken yazılı ve sözlü
sınavı ya da yalnızca yazılı sınavı,‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün baĢlığında yer alan ―Eğitimine
Alınma‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ―Görevde
yükselmeye tâbi kadrolar:‖ baĢlığının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan
―Koruma ve Güvenlik ġefi.‖ ibaresi ―Koruma ve Güvenlik ġefi, Koruma ve Güvenlik Amiri.‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan ―eğitimi ve‖ ibareleri yürürlükten kaldırılmıĢ ve aynı maddeye aĢağıdaki fıkra
eklenmiĢtir.
―Ġcra kâtibi kadrolarına yapılacak atamalarda 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ġcra Müdür ve Yardımcıları ile Ġcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin baĢlığı “Görevde yükselme
sınavına baĢvuru ve atanma Ģartları” Ģeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasının birinci
paragrafında yer alan ―eğitimine alınmada ve‖ ibaresi ―suretiyle‖ Ģeklinde, aynı fıkranın (A)
bendinin (1) numaralı alt bendinin birinci paragrafında yer alan ―eğitimine‖ ibaresi ―yazılı
sınavının‖ Ģeklinde, aynı fıkranın (B) bendinin (9) numaralı alt bendinin birinci paragrafında
yer alan ―Koruma ve güvenlik Ģefi‖ ibaresi ―Koruma ve güvenlik Ģefi ve koruma ve güvenlik
amiri‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ, aynı fıkranın (B) bendinin (2) numaralı alt bendinin (b) alt
bendi, (B) bendinin (4) numaralı alt bendinin (b) alt bendi, (B) bendinin (5) numaralı alt
bendinin (b) alt bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddenin birinci fıkrasının (A)
bendine aĢağıdaki (4) numaralı alt bent, aynı fıkranın (B) bendinin (1) numaralı alt bendine
aĢağıdaki (ç) alt bendi, aynı bendin (2) numaralı alt bendine aĢağıdaki (c) alt bendi, aynı
bendin (3) numaralı alt bendine aĢağıdaki (c) alt bendi, aynı bendin (4) numaralı alt bendine
aĢağıdaki (c) alt bendi eklenmiĢtir.
―b) Son iki yılı Bakanlık merkez teĢkilâtında olmak üzere Ģef, koruma ve güvenlik Ģefi,
koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en
az sekiz yıl hizmeti bulunmak,"
―b) Zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru,
tebligat memuru, santral memuru, Ģoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında toplam en az
sekiz yıl hizmeti bulunmak,‖
―b) Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru,
daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar iĢletmeni, veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni,
tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalıĢıyor
olmak,‖
―4) ġube müdürü, bilgi iĢlem müdürü, yazı iĢleri müdürü, idari iĢler müdürü ve bunlarla
aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda;
diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ise yazılı sınavda baĢarılı
olmak.‖
―ç) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamıĢ olmak,‖
―c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamıĢ olmak,‖
―c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamıĢ olmak,‖
―c) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamıĢ olmak,‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün baĢlığı “Görevde Yükselme
Sınavının Ġlanı ve BaĢvuru” Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve baĢvuru
Madde 9 – Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak yerlerdeki kadroların sınıfı,
unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.
Atama yapılacak boĢ kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, yeri ve sayısı yazılı sınav
tarihinden en az kırkbeĢ gün önce duyurulur. BaĢvuru süresi en az beĢ iĢ günü olarak
belirlenir.
Bu ilânda;
1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,
2) BaĢvuruda aranacak Ģartlar,
3) BaĢvuru yeri ve Ģekli,
4) BaĢvurunun baĢlangıç ve bitiĢ tarihleri,
5) Yazılı sınav konu baĢlıkları ve ilgili diğer hususlar,
gösterilir.
Ġlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen baĢvuru tarihinin son günü itibarıyla
aranan nitelikleri taĢıyan personel, baĢvuru Ģartlarını taĢıdığı farklı unvanlı kadro veya
pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen Ģekilde ilgili sınav kuruluna baĢvuruda
bulunabilir.
BaĢvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden
fazla yere yapılan baĢvurular geçersiz sayılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan
personel merkez teĢkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine
yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taĢra kadroları
için yapılacak görevde yükselme sınavına baĢvurabilir.
Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
BaĢvuruda bulunanların gerekli Ģartları taĢıyıp taĢımadıkları sınav kurulunca incelenir.
Aranan Ģartları taĢıyanlar Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Yazılı sınav
Madde 15 – Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu baĢlıklarını kapsayacak biçimde
Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya
yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir
ve en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır.
Yazılı sınav soruları aĢağıdaki konulardan hazırlanır:
a) T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teĢkilâtı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dil bilgisi ve yazıĢma ile ilgili kurallar,
e) Halkla iliĢkiler,
f) Etik davranıĢ ilkeleri,
g) Bakanlık merkez teĢkilâtı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü,
Ulusal Yargı Ağı BiliĢim Sistemi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve
atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.
Sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değiĢikliği sınavından itibaren bir yıllık
süreyi aĢmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki
15/A ve 15/B maddeleri eklenmiĢtir.
“Sözlü sınav
Madde 15/A – ġube müdürü, bilgi iĢlem müdürü, yazı iĢleri müdürü, idari iĢler müdürü
ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan
adaydan baĢlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beĢ katına kadar aday sözlü
sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
Ġlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi (25 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu (15 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı (15 puan),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiĢ olduğu
puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü
sınavda yüz üzerinden yetmiĢ ve üzeri puan alanlar baĢarılı sayılır.‖
“BaĢarı sıralaması
Madde 15/B – Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boĢ kadro veya pozisyon sayısı
kadar atama yapılmasında baĢarı puanı esas alınır. BaĢarı puanı, Ģube müdürü, bilgi iĢlem
müdürü, yazı iĢleri müdürü, idari iĢler müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki kadrolara
atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı
esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
Görevde yükselme sınavında baĢarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya
pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar
personel, ihtiyaç duyulması halinde baĢarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.‖
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Sınav kurulları ve görevleri
Madde 16 – Yazılı sınav kurulu; Eğitim Dairesi BaĢkanının baĢkanlığında, Bakanlıkça
uygun görülen Personel Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanı ve Bakanlıkta görevli üç tetkik
hâkiminin katılımıyla toplam beĢ üyeden oluĢur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.
Sözlü sınav kurulu; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar için, Personel Genel
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılarından birinin baĢkanlığında, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi
BaĢkanlığında görevli Bakanlıkça uygun görülen hâkim sınıfına dâhil toplam beĢ üyeden
oluĢur. Aynı usulle yedek üyeler belirlenir.
Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler için, ilgili adalet komisyonu
baĢkanının baĢkanlığında komisyon asıl üyeleri ile hâkim ve savcı sınıfından Bakanlıkça
uygun görülecek iki üyenin katılımıyla toplam beĢ üyeden oluĢur. Aynı usulle yedek üyeler
belirlenir. Adalet komisyonlarının sözlü sınav kuruluna iliĢkin iĢlemleri Bakanlıkça uygun
görülen diğer adalet komisyonları bünyesinde oluĢturulan sınav kurullarına da yaptırılabilir.
Sınav kurulları kurul üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Yazılı Sınav
Kurulunun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi BaĢkanlığınca, sözlü sınav kurullarının
sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Sınav kurulunun baĢkan ve üyeleri, kendilerinin veya eĢlerinin ikinci dereceye kadar (bu
derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavının sınav
kurullarında görev alamazlar. Bu durumda sınav kuruluna Bakanlık tarafından belirlenecek
üye katılır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 17 – Yazılı sınav kurulunun görevleri; görevde yükselme ve unvan değiĢikliği
yoluyla yapılacak atamalar için görevde yükselme ve unvan değiĢikliği sınavının hangi kurum
tarafından yapılacağını ve sınav tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya
hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınav
sonuçlarının ve baĢarılı olanların duyurulmasını sağlamak, yazılı sınava iliĢkin diğer iĢ ve
iĢlemleri yürütmektir.
Yazılı sınav kurulu, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personel için
yapılacak yazılı sınavlarda sınav baĢvurularının alınması, evrakların incelenmesi ve Bakanlığa
gönderilmesi gibi duyuruda belirtilen bir kısım görevlerini ilgili adalet komisyonları
aracılığıyla yürütebilir.
Sözlü sınav kurulunun görevleri; bu Yönetmelik hükümlerine göre sözlü sınava tabi
tutularak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda sözlü sınav tarihini belirlemek,
sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve
değerlendirmek, sözlü sınav sonucuna göre baĢarı listesinin düzenlenmesini ve ilanını
sağlamak, sözlü sınava iliĢkin itirazları sonuçlandırmak, sözlü sınava iliĢkin diğer iĢ ve
iĢlemleri yürütmektir.‖
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 20 – Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren beĢ iĢ
günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren
beĢ iĢ günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. Ġtiraz sonuçları sınavı yapan
kurum tarafından itiraz sahiplerine ve gerektiğinde Bakanlığa bildirilir.
Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren on beĢ iĢ günü
içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beĢ iĢ
günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. Ġtiraz baĢvuruları on iĢ günü içerisinde sınav
kurulunca incelenerek karara bağlanır ve sonuçları Personel Genel Müdürlüğü tarafından
itiraz sahiplerine bildirilir.
Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar
yönünden doğru cevaplanmıĢ kabul edilir.‖
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“Madde 22 – Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği sınavında baĢarılı olanların
atamaları, ilân edilen boĢ kadro sayısını geçmeyecek Ģekilde baĢarı listesindeki sıraya göre
yapılır.
Puanların eĢit olması halinde sırasıyla;
a) 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine iliĢkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiĢ olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Atanmaya hak kazandıkları kadroya iliĢkin görevlere mevzuatla
öngörülen süre içinde baĢlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
Haklarında atama Ģartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden
dolayı adlî veya idarî bir kovuĢturma veya soruĢturma bulunanların atamaları kovuĢturma ve
soruĢturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
Ġlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurulunca
baĢarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan görev yaptığı adalet komisyonu yetki alanıyla
sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek
puandan baĢlayarak atama yapılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı
kadar kazanan olmaması halinde, bu kadrolara baĢka adalet komisyonu yetki alanında görev
yapıp sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin
atamaları yapılamaz.
Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma Ģartlarını taĢımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
baĢlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, baĢka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da baĢka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boĢ kalan veya boĢalanlara, baĢarı sıralamasının ilan edildiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aĢmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak
müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar, belirlenmiĢ ise yedekler arasından baĢarı sırasına
göre aynı komisyon içerisinde atama yapılabilir.
Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile baĢarısız olan veya
yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar atanmamıĢ olanlar ya da
atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya
pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara
tabidir.
Görevde yükselme ve unvan değiĢikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve
mahalden baĢka unvan veya mahallere, Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil
Yönetmeliğinde sayılan mazeretlere iliĢkin atamalar dıĢında mezkur Yönetmeliğin 22 nci
maddesindeki Ģartları taĢımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden
önceki mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin baĢlığı “Engellilerin sınavları”
Ģeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan ―özürlülerin eğitimi ile sınavının‖
ibaresi ―engellilerin sınavlarının‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere
aĢağıdaki fıkra eklenmiĢ ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
―Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değiĢikliğine tâbi kadrolara
personelin atanması sözlü sınava iliĢkin hükümler hariç olmak üzere bu bölümde belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değiĢikliği sınavı sonucundaki baĢarısına göre
gerçekleĢtirilir.‖
―Unvan değiĢikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine iliĢkin
konularda yazılı olarak yaptırılır. Unvan değiĢikliği ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yazılı sınav kurulu
yürütür.‖
―Unvan değiĢikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı
sayılır.‖
MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
[R.G. 13 Nisan 2014 – 28971]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 Tarihli ve E:2014/57, K:2014/8 (Yürürlüğü
Durdurma) Sayılı Kararı
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
[R.G. 13 Nisan 2014 – 28971]
—— • ——
ATAMA KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
gereğince atanmalarına iliĢkin kararname aĢağıda gösterilmiĢtir.
BĠRĠNCĠ DAĠRE KARARI: 22.03.2014/607
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 23083 Vedat
YILMAZABDURRAHMANOĞLU,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 24384 Nurettin AK,
Malatya Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Malatya Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 25476
Abdülkadir GÜNDEM,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 25941 Kemal CAN,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 27661 Tayyar KÖKSAL,
Sakarya Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 28298 Hasan Hüseyin
ÖZESE,
Bursa Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Bursa Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 29123
Mehmet DALGALI,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 30886 Mustafa BAĞARKASI,
Gaziantep Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Mersin Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 31476
Abdullah BAYIR,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 31486 Abdullah BAHÇECĠ,
Ankara Hâkimliğine, GölbaĢı (Ankara) Hâkimi 31506 Giray ALGAN,
Antalya Hâkimliğine, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 31592 ġenol DEMĠR,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 32188 Önder Ġrfan YORGANCILAR,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 32228 Mustafa DÜZGÜN,
Antalya Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Antalya Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 32290
Hüseyin GÜLER,
Ankara Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 32298
Murat ESEN,
Kocaeli Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 32346 Hüsnü ÇALMUK,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 32355 Emin AYDĠNÇ,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 32418 Mustafa BAġER,
EskiĢehir Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 33300 Gürcan ACAR,
Bursa Hâkimliğine, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 33309 Fahrettin BAġ,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 33405 Cumali TÜLÜ,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 33440 Sadık BAYINDIR,
Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Ġzmir Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 33450 Kadir
GÜLCÜ,
Mersin Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Mersin Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 33559 Mustafa
YILDIRIM,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 33949 Atilla RAHMAN,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 33990 Süleyman ĠNCE,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 34000 Hüseyin
GÖRÜġEN,
Ġstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına, Mersin Cumhuriyet BaĢsavcısı 34070 Ayhan
TURHAN,
Gaziantep Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 34094 Salih KAYA,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 34124 Hasan ÇAVAÇ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet Savcısı 34133 Erhan ÜNLÜ,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 34191 Hakan
KARAALĠ,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34301 Hüseyin ġAHĠN,
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 34405 Ġdris
KURT,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34413 Durak ÇETĠN,
Konya Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Ankara Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 34465
ġadan SAKINAN,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet Savcısı 34476 Mehmet Sedat ERBAġ,
Ankara Hâkimliğine, Adana Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 34488 Zeka KAYALI,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34659 Mustafa BĠLGĠLĠ,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 34884 Yıldırım
BAYYURT,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 34900 Süleyman KÖKSALDI,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Sincan Cumhuriyet Savcısı 34949 Bülent SAVTOK,
Tekirdağ Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 34952 Gökmen
DEMĠRCAN,
Kayseri Hâkimliğine, Adana Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 35068 Doğan ġAHĠN,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet Savcısı 35078 Sinan TAġKIN,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 35092 Dilek ÖZTÜRK,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 35154 Mehmet DĠKEN,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 35166 Hakan SAKMAK,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 35355 Cahit KARGILI,
Adana Hâkimliğine, Adana Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 35357 Erol TEKMEN,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 35883 Ömer AKINCI,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 35931 Ali SAYIN,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 35974 Dündar
ÖRSDEMĠR,
Samsun Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Samsun Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 36008
Fahri GÜLAY,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 36092 Mustafa KAYIN,
Küçükçekmece Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 36096 Mehmet KARABABA,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet Savcısı 36866 Uğur HADĠMLĠ,
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 36921 Celal
KARA,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 36937 Ġsmail
GÖKTÜRK,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Gaziantep Cumhuriyet BaĢsavcısı 36983 Mustafa
PEKER,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 37012 Ġsmail ġAHĠN,
Samsun Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 37048 Nurettin DĠN,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 37052 Cemil UZUN,
Antalya Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 37064 Ayla ÜNAL,
Antalya Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 37114 Veli ġENGÜN,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 37172 Zafer KOÇ,
Adana Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 37197 Ali
DOĞAN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 37222 Mustafa BOZ,
Trabzon Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 37266 Dr.Sedat Sami HAġILOĞLU,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 37272 Hakan ORUÇ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 37278 Metin ÖZÇELĠK,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 37287 Hüseyin YaĢar ÖZYAVUZ,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 37294 Mustafa KARATAY,
Denizli Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Konya Cumhuriyet Savcısı 37313 Abdullah
GÜNDÜZ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 37339 Osman KAYA,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 37378 Hadi ÇAĞDIR,
Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 37395
YaĢar Sadık TAġKIN,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 37411 Ali ERTAN,
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 37526
Oğuzhan Atamtürk UYAR,
Samsun Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 37544 Abdulkadir ÇAKIR,
Ġstanbul Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 37553 Mehmet
Akif EKĠNCĠ,
Bursa Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 37958 Mehmet ÖZYALÇIN,
Samsun Hâkimliğine, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 38060 Levent USTA,
Samsun Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 38071 Yusuf GÖRÜR,
Adana Hâkimliğine, Adana Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 38081 Bayram DEMĠRCĠ,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 38129 Kadriye ÇATAL,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 38177 Ġsmail AKSOY,
Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 38269 Adem
ÖZCAN,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 38297 Ekrem
BEYAZTAġ,
Ankara Hâkimliğine, Sincan Hâkimi 38381 Ayhan AKYÜREK,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 38382 Halit UYSAL,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Çorlu Cumhuriyet BaĢsavcısı 38437 Ercan
KARAKUġ,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 38474 Eray DOĞAN,
GaziosmanpaĢa Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 38508 Cemil GEDĠKLĠ,
Balıkesir Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 38671 Mustafa KOġUM,
Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı 38707 Kemal ÇETĠN,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 38726 Nihal USLU,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 38785 Ġsmail KURT,
Ankara Hâkimliğine, Ankara Hâkimi 38806 Halil Ġbrahim KÜTÜK,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 38828 Mehmet ARIKAN,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 38844 YaĢar SÜNTAR,
Bursa Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 39537 Ekrem SEVĠMLĠ,
Erzurum Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 39566 Handan DURMUġ,
Erzurum Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Kilis Cumhuriyet BaĢsavcısı 39572 Ahmet
ÇĠÇEKLĠ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39577 Hakan DEDE,
Bakırköy Hâkimliğine, Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 39587 Mehmet
EKĠNCĠ,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39602 Muzaffer ĠREN,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39635 Hüseyin AKSOY,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39717 Fuzuli
AYDOĞDU,
Kayseri Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet Savcısı 39725 Hüseyin
ALAYBAY,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39730 Hikmet ġEN,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39732 Abdullah Mirza
COġKUN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39735 EĢref AKSU,
Trabzon Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 39743 Metin ÇAKIR,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 39744 Ahmet Mithat
TEMEL,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39746 Murat ĠNAM,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 39757 Müslüm UZUN,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 39766 Serdar ERGÜL,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39770 Nurullah ÇINAR,
Ankara Hâkimliğine, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 39776 Ahmet
KORKMAZ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet Savcısı 39782 Ender KARADENĠZ,
Kocaeli Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39800 Ali Efendi PEKSAK,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 39812 Mustafa
BAKLACI,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 39814 Nazan Esma SOMAK,
EskiĢehir Cumhuriyet Savcılığına, Ġzmir Cumhuriyet Savcısı 39837 Zafer KILINÇ,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 39846 Yakup MOĞUL,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39849 Ġrfan FĠDAN,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 39857 Kenan ġENLĠK,
Ġzmir Hâkimliğine, Ġzmir Hâkimi 39860 Ġbrahim DURAK,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39861 Ümit Zafer
ÇOLAK,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39880 Birol BĠLEN,
Aydın Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 39883 Ahmet AYDIN,
Aydın Hâkimliğine, Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 39893 Serap
AYDIN,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 39901 Necati
TÜRKMEN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39902 Canel RÜZGAR,
Mersin Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 39918 Bülent COġKUN,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39952 Ayhan
BEDĠRHAN,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 39953 ġeref GÜRKAN,
Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 39965 Ramazan
SABAN,
Malatya Hâkimliğine, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 39967 Vedat KOÇ,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 39983 Bekir
SOYTÜRK,
Zonguldak Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 39995 Ercan FIRAT,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 40015 Ġsmail UÇAR,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40026 Mehmet ERDOĞAN,
Malatya Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 40028 Osman KANDEMĠR,
Sakarya Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40029 Kazım KAHYAOĞLU,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 40045 Tuncay
YARDIMCIOĞLU,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40052 Fikret DEMĠR,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40054 Mustafa BAġER,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40074 Mehmet SARI,
Samsun Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 40104 Mehmet Emin MENTEġ,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 40138 Ġbrahim ÖNEKER,
Bursa Hâkimliğine, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 40156 Mustafa KAHYA,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40192 Muhittin AKMAN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40197 Bekir ALTUN,
Erzurum Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 40214 Muhammet KARACA,
Malatya Hâkimliğine, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 40215 Hayrettin KISA,
Sincan Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 40220 Ġlhan SARIYER,
Antalya Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 40228 Yusuf BULUT,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 40231 Mehmet Ali
UYSAL,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 40243 Yılmaz KISTI,
Kütahya Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40244 Fatih Mehmet USLU,
Antalya Hâkimliğine, Antalya Hâkimi 40264 Ġbrahim ALTINKAYNAK,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40267 Bülent KINAY,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 40296 Kadir KURU,
GölbaĢı (Ankara) Hâkimliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 40324 Fahrettin YILDIZ,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 40751 Atilla RAHĠMĠ,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 40755 Abdullah
GÜDENDEDE,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 40762 Osman
ÖZDAMAR,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40781 Züriyet AKGÜL,
Gaziantep Hâkimliğine, Adana Hâkimi 40788 Pınar POYRAZOĞLU,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 40816 Mehmet UĞURLU,
Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı 40826 Mehmet Ali
ġELLĠ,
Ġzmir Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 40881 Mehmet BAYRAM,
GaziosmanpaĢa Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 40899 Halük
GEDĠKLĠ,
Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili
40911 Uğurhan KUġ,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 40913 AyĢe BOLAÇ YALÇIN,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 40918 Selda
Devrim YILDIRIM,
Trabzon Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40930 Osman
COġKUN,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 40939 Levent
KAYA,
Van Hâkimliğine, Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 40944 Dr. Mesut BĠLEN,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 40969 Hilal KAYA,
Kocaeli Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 40970 Ramazan ÖZER,
Adana Cumhuriyet Savcılığına, Adana Cumhuriyet Savcısı 40992 Ali YALÇIN,
Ankara Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 40993 Turhan KÖK,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 41015 SavaĢ ÇELĠK,
Malatya Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 41026 Mahmut MAVĠ,
Kocaeli Cumhuriyet BaĢsavcı Vekilliğine, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 41027 Semih
AKGÜN,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 41032 Mahmut KÖSE,
Bursa Hâkimliğine, Bursa Hâkimi 41034 ġamil SEVĠNÇ,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 41092 Ramazan ARTUN,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 41206 Alparslan
YANIKOĞLU,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 41375 Ġsmail YOĞURTCU,
Kilis Cumhuriyet BaĢsavcılığına, Soma Cumhuriyet BaĢsavcısı 41376 Halil ĠNAL,
Samsun Hâkimliğine, Samsun Hâkimi 41378 Adem ARSLAN,
Van Hâkimliğine, Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 41388 Behçet AġILAR,
Malatya Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 41402 Ünal ÖZTÜRK,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 41415 Aytekin ÖZANLI,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 41443 Mehmet
YAVAġ,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 41840 Dr.Ali
Mazhar OKUMUġ,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 41847 Ahmet Hamdi
ÇELĠK,
Erzurum Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 41850 Mehmet EKĠZ,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 41864 Alpaslan UZ,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 41889 Ġsmail GÖZÜKARA,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 41935 Mustafa DEDE,
Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 41946 Asım
ÖZSARAÇ,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 41966 Fikri KARAKAYA,
Kayseri Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 41981 Nihat TOPAL,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 41991 Vedat DALDA,
Malatya Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 42025 Hüdayi TAġPINAR,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 42058 Taner ERDOĞAN,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 42154 Nalan CAN,
Ġstanbul Hâkimliğine, GaziosmanpaĢa Hâkimi 42180 Necmettin KAFALI,
Konya Hâkimliğine, Adana Hâkimi 42196 Cebrail Cem ALICI,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 42204 Kenan
DOĞAN,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 42256 Eyup MERGEN,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 42259 Murat ÇAĞLAK,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 42262 Hasan
ÖZÇELĠK,
Bursa Cumhuriyet Savcılığına, Bursa Cumhuriyet Savcısı 42353 Yücel YAYLA,
Mersin Hâkimliğine, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 42399 Mustafa ÇOLAKER,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 42416 Hamza EMRE,
Malatya Hâkimliğine, Malatya Hâkimi 42425 Hacer DAĞ,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 42505 Rahmi KURT,
Malatya Hâkimliğine, Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 42525 Bülent AYDOĞAN,
Büyükçekmece Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 42529 Abdullah ÖZTÜRK,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 42532 Aydın ÇOLAK,
Samsun Cumhuriyet Savcılığına, Samsun Cumhuriyet Savcısı 42544 ErĢan
BÖLÜKBAġ,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 42553 Erol ÇELĠK,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 42557 Ali TOPALOĞLU,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 42558 Mehmet ASLAN,
Bursa Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 42577 Asiye KAHYA,
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili 42608 Halil
YILAR,
Erzurum Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 42628 Cengiz DEĞĠRMENCĠ,
Ordu Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 42665 Hüseyin
AYYAYLA,
Erzurum Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 42673 Hülya ÖZKAN,
Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Malatya Cumhuriyet Savcısı 42687 Zafer ÜNAL,
Ġstanbul Hâkimliğine, Ġstanbul Hâkimi 42703 MenekĢe UYAR,
Ġstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 42849 DurmuĢ YĠĞĠT,
Van Hâkimliğine, Van Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı 92505 Ahmet ÖDÜL,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 92584 Mehmet Ali CANAVCI,
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı 92599 ġaban
ÖZDEMĠR,
Erzurum Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcısı 92609 Metin ÖZYURT,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 97777 Nejla YILMAZ,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 97919 Mehmet KUġ,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 98020 Zülal BĠLGE,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 98076 Atakan YAġAROĞLU,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 98082 Yakup NAVRUZ,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 98351 Serdar ÇĠMEN,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 101398 Olcay DÜNDAR,
Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Ortaca Hâkimi 104686 Mehmet Ali
YÜCE,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 104892 Adem ÇELĠK,
Cizre Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Alanya Hâkimi 104961 Eray TEMĠZKAN,
Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanlığına, Van Hâkimi 105021 Ali AKIN,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 107324 Ali Bey DĠKĠLĠ,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 107364 ReĢat ESMER,
Karaman Cumhuriyet Savcılığına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurul MüfettiĢi
107616 KürĢat DURGUN,
Van Cumhuriyet Savcılığına, Van Cumhuriyet Savcısı 109475 Mehmet KURAN,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 125419 Deniz VĠDĠNEL,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 125593 Mustafa KARAKOÇ,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 139643 Yusuf ġAHĠN,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 139714 Saniye YALÇIN,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 139897 Nesibe SARI,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 139899 Haluk TORTUM,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 149978 Fethullah AKSOY,
Adana Hâkimliğine, Adana Hâkimi 149987 Elif ZORLU,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 150022 Dilek SARI,
Erzurum Hâkimliğine, Erzurum Hâkimi 150043 Adalet TANRIÖVER,
Van Hâkimliğine, Van Hâkimi 150950 Hatice AVCI BAYRAKTAR,
Diyarbakır Hâkimliğine, Diyarbakır Hâkimi 150972 Abdullah KARAMETE,
Cizre Hâkimliğine, Çekerek Hâkimi 165767 Hüsamettin AKTAR,
Naklen atanmıĢlardır.
[R.G. 15 Nisan 2014 – 28973]
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Aralık 2011; Nisan, Ağustos, Aralık 2012;
Nisan, Ağustos 2013 dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirerek esas ve ek defterlerinde terfi
incelemesine tâbi olan ve defterdeki yükselmelerine iliĢkin kararlara karĢı yeniden inceleme
ve itiraz üzerine 31.12.2013 tarihine kadar defterlerinde değiĢiklik yapılmasına karar verilen
adlî yargı hâkimleri, Cumhuriyet baĢsavcıları ve savcıları ile idarî yargı hâkimlerine ait
defterler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aĢağıda
gösterilmiĢtir.
ADLÎ YARGI
A - HÂKĠM SINIFI
Sıra
No :
:
Sicil
No
:
Adı ve Soyadı
: Memuriyeti
31.12.2011 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
105284
Gökhan TÜRKKAN
Batman Hâkimi
30.04.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
109818
Caner YILDIZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
30.04.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
120681
YaĢar ÖZKAN
Yargıtay Tetkik Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 2 nci derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
43102
Feti KILIÇ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
92664
YaĢar ÇELENK
Bolvadin Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 2 nci derecede intibak terfisi yapan;
35849
Arzu KENDĠR
Kandıra Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede yükselmeye lâyık olan;
101546
Mehmet ReĢat YAVUZ
Tarsus Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
101270
Serdal GÜNGÖR
Yargıtay Tetkik Hâkimi
101565
Ġsmet BAYSAN KOBAT
Hakkari Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
101311
Aysun ġERĠFLER
Ġskenderun Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede intibak terfisi yapan;
118909
Halil ÜNLÜ
Bayramiç Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
109422
109493
109731
122254
Serap UÇAR
Evrim ÖZBAġ
Sümeyye ÖZTÜRK YURT
Duygu SARIASLAN
KOZANOĞLU
Kırıkhan Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
BeyĢehir Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
109452
109468
109748
109758
109772
118907
118961
119020
119210
AyĢen BÜYÜKHATĠPOĞLU
Hüseyin ÖZCAN
Emine KILINÇ
Betül GÖL
Hatice PERKTAġ YAVUZ
Adnan ġĠMġEK
Mehmet ÖZKAN
Kemal ÇAVDAR
Behiye Emel BAġAR
Ġdil Hâkimi
Elmalı Hâkimi
Çorum Hâkimi
Çorum Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Bitlis Hâkimi
Akseki Hâkimi
ġarkikaraağaç Hâkimi
Mudurnu Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede intibak terfisi yapan;
125560
Özlem KÜLCÜ
Kandıra Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
122431
122478
Armağan KESKĠN SARIBAġ
Fatma ÇELĠK
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Germencik Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
122255
122354
122548
Besime Umay KÖKTEN
Gonca Gül ÇINAR ERGÜL
ġerafettin AKBABA
Tefenni Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Palu Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
92510
Fatih AKBAġOĞLU
Alanya Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede intibak terfisi yapan;
151394
151402
Zekai TOPUZ
Muhterem BĠLDĠREN
Devrek Hâkimi
Çorum Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede intibak terfisi yapan;
151309
151378
151512
151540
Beytullah PAZAR
Hasan Hüseyin TAġPINAR
Osman DEMĠRCĠ
Murat ERTEN
Gerede Hâkimi
SarıkamıĢ Hâkimi
Bafra Hâkimi
Ġslahiye Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede intibak terfisi yapan;
151302
151306
151386
151412
151465
151551
Fatih ALINCA
Bahar ÖZYEġĠL
Selma BALCI
Yücel KIRIM
Hasan ÇAKMAK
Cüneyt GÜLBAġ
Çaldıran Hâkimi
KurĢunlu Hâkimi
Artvin Hâkimi
ÖdemiĢ Hâkimi
Kastamonu Hâkimi
Maçka Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
107592
Vildan YEġĠRYURT ÇELEBĠ
Pasinler Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
101245
104755
Hatice ÇABUK
Sonnur YILMAZ BAL
Yalvaç Hâkimi
Kırklareli Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede intibak terfisi yapan;
151290
151344
151362
Emrullah ĠZER
Canan KARAASLAN
Sami AYDIN
Merzifon Hâkimi
ÖdemiĢ Hâkimi
Çardak Hâkimi
151390
151400
151442
151559
Umut BAġOL
Nurgül TOSUN
Bülent YILDIRIM
Mustafa GÜNDÜZ
Hendek Hâkimi
Bartın Hâkimi
ÇüngüĢ Hâkimi
Anamur Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
118999
Yusuf ZAR
Bozdoğan Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede intibak terfisi yapan;
151525
Derya DUMAN ÖZKAN
Kozan Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede yükselmeye lâyık olan;
125387
Buket Gülden KAYA
Türkiye Adalet Akademisi
yetkili Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
125364
Müslüm KUZUDĠġLĠ
Elbistan Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 8 inci derecede intibak terfisi yapan;
138738
ġemsi TOZOĞLU
Yenice(Karabük) Hâkimi
30.04.2013 tarihi itibarıyla 2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
92548
Barbaros BOZKURT
Çerkezköy Hâkimi
30.04.2013 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
97980
Adnan TAKIġ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
30.04.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
118973
Hilal SARI
Bandırma Cumhuriyet Savcısı
30.04.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
107318
Fazıl ALTINORDU
Haymana Hâkimi
30.04.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
119082
119112
Halil Ġbrahim SELÇUK
Aslı CAYMAZ BĠLGĠN
Sandıklı Hâkimi
Muratlı Hâkimi
Battal ġENER
120618
Cihanbeyli Hâkimi
30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede intibak terfisi yapan;
125147
GevaĢ Hâkimi
Muhammet AYDIN
30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
125124
1251288
Seda DEMĠRCĠ
Fulya Nihal ACAR
Germencik Hâkimi
Havza Hâkimi
31.08.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
Emine ÜNAL
125465
Serik Hâkimi
B - SAVCI SINIFI
Sıra
No :
:
Sicil
No
: Adı ve Soyadı
: Memuriyeti
30.04.2012 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
119022
Umut Bülent GÖKÇEKUYU
SeydiĢehir Cumhuriyet Savcısı
30.04.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
118998
Erkan IġIK
Uzunköprü Cumhuriyet Savcısı
31.08.2012 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
95215
Hakan ÖZYILMAZ
Boğazlıyan Cumhuriyet
BaĢsavcısı
31.08.2012 tarihi itibarıyla 4 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
97972
Yusuf KESENLER
Osmanlı Cumhuriyet Savcısı
31.08.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede tercihan yükselmeye lâyık olan;
101291
Ferhat Engin KURULAR
Muratlı Cumhuriyet Savcısı
31.08.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
101556
Mehmet SEL
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik
Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
107552
109459
109671
109730
122248
122593
Nazik Yüksel CEREN
Murat ġAHĠN
Akın AYCAN
Adem BABACAN
Habib OĞUZ
Esat GĠDER
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Körfez Cumhuriyet Savcısı
Suruç Cumhuriyet Savcısı
Silopi Cumhuriyet Savcısı
Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
KırĢehir Cumhuriyet Savcısı
31.08.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;
122497
122784
Ferhat AKSU
Avni Rıfat BAYSAL
Lice Hâkimi
Iğdır Cumhuriyet Savcısı
31.12.2012 tarihi itibarıyla 2 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
92578
Mehmet ġirin IġIK
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kurul MüfettiĢi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
98091
Mehmet GÜNEġ
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik
Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
101426
Ümit AYDIN
Fatsa Cumhuriyet Savcısı
31.12.2012tarihi itibarıyla 5 inci derecede intibak terfisi yapan;
151350
151514
Kenan ġAHĠN
Erkan DEMĠRKAYA
Akseki Cumhuriyet Savcısı
Ilgın Cumhuriyet Savcısı
31.12.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
119077
120736
Saime KUTLU ALTUNTAġ
Sibel GENÇ YILDIRIM
Sarayönü Cumhuriyet Savcısı
Silvan Hâkimi
31.12.2012tarihi itibarıyla 6 ncı derecede intibak terfisi yapan;
122376
137368
151274
151338
151508
Mehmet Cem KUZU
Orhan CANKI
Hürol ÖZCÜRE
Mustafa Deniz AġÇI
Mehmet DEĞĠġ
Gökçeada Cumhuriyet Savcısı
Torbalı Cumhuriyet Savcısı
Bismil Cumhuriyet Savcısı
AlaĢehir Cumhuriyet Savcısı
Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı
31.12.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
125618
Siverek Cumhuriyet Savcısı
Ali KASIRGA
30.04.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
Ömer Ziyaettin AYDIN
Melih ALADAĞ
Metin YILDIRIM
104897
104913
109828
ÇerkeĢ Cumhuriyet Savcısı
Ġnebolu Cumhuriyet Savcısı
Silifke Cumhuriyet Savcısı
30.04.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede tercihan yükselmeye lâyık olan ;
Taylan ÇĠLTAġ
101486
Körfez Cumhuriyet Savcısı
30.04.2013 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
BarıĢ ÖNER
120966
Eskipazar Cumhuriyet Savcısı
30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
125587
Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı
Nurhayat ACAR
C - ĠDARĠ YARGI
Sıra
No :
:
Sicil
No
: Adı ve Soyadı
: Memuriyeti
31.08.2012 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
97732
Kutlay TELLĠ
Bakanlık Tetkik Hâkimi
31.08.2012 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
101766
101768
Özenç BOSTAN
Cüneyt UYAR
Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik
Hâkimi
Kocaeli Ġdare Mahkemesi Üyesi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 3 üncü derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
102685
Akif ÇELĠK
Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan ;
118405
Sultan AKSOY KUYUMCU
DanıĢtay Tetkik Hâkimi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 6 ncı derecede intibak terfisi yapan;
138966
Günay BAYGÜVEN TAġIN
Sakarya Ġdare Mahkemesi Üyesi
31.12.2012 tarihi itibarıyla 7 nci derecede intibak terfisi yapan;
138950
138968
138970
Yeliz UCUZCU
Mustafa Safa SEBA
Aslıhan Yazıcı ġEN
ġanlıurfa Ġdare Mahkemesi
Üyesi
Ġstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
Ankara Ġdare Mahkemesi Üyesi
30.04.2013 tarihi itibarıyla 5 inci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan
101099
Aydoğan GÜNGÖR
Diyarbakır Ġdare Mahkemesi
Üyesi
31.08.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede intibak terfisi yapan;
152909
Hasan BEYDĠLĠ
DanıĢtay Tetkik Hâkimi
[R.G. 15 Nisan 2014 – 28973]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAġINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPĠT VE KONTROL
ĠġLERĠ HAKKINDAKĠ YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 28/10/1987 tarihli ve 19618 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz
Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 17 nci maddesinin
(A) bendine aşağıdaki (c) alt bendi eklenmiştir.
“c) Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış çalışma alanlarında, orman
kadastrosu/tahdidi yapılmamış ormanlarda uygulama;
Kadastrosu/tapulaması tamamlanmış çalışma alanlarında, çalışma alanı sınırı içinde
veya dışında henüz kadastrosu yapılmamış olan ormanların öncelikle idari sınırlar dikkate
alınarak hangi çalışma alanı sınırı içinde kaldıkları belirlenir.
Bu şekilde belirlenen ormanların, sınırı içinde kaldığı çalışma alanlarında, 3402 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesine göre, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca
görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım
müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisinin
iştirak ettirildiği kadastro ekibi tarafından kadastrosu yapılır.
Bu çalışmalarda görevli kadastro ekibine eleman iştirak ettirilmesi için kadastro müdürü
tarafından çalışmalara başlanılmadan en az yedi gün önce mahalli orman ve tarım
kuruluşlarına bildirim yapılır. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca ve tarım
müdürlüklerince görevlendirilecek elemanların bildirimden itibaren yedi gün içerisinde
kadastro ekibine iştirak ettirilmesi zorunludur.
Ormanların sınırlandırma ve tespitine süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde, itiraza
konu orman parsellerine ait kadastro tutanakları yedi günlük süre içerisinde kadastro
komisyonuna intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.
Ormanla ilgili yapılan itirazların incelenmesinde kadastro komisyonuna da itiraza konu
tespitlerde görev almayan Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca görevlendirilecek bir
orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek
bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi iştirak ettirilmesi zorunludur.
Aynı orman parseli için birden fazla itiraz bulunması halinde, kadastro komisyonu bu
itirazların tümünü birlikte inceler. İnceleme sırasında, ibraz edilen belgeler, varsa mahkeme
kararları, hava fotoğrafları ve orman haritaları, tapu ve vergi kayıtları gibi belgeler birlikte
değerlendirilir. Değerlendirme sonucu hak iddiasına konu yer özel mülkiyete konu kültür
arazisi olmasına rağmen orman sınırı içine alındığı tespit edilirse, ormanın sınırı bu duruma
uygun hale getirilerek sınırlandırması düzeltilir ve yapılan inceleme ile sonuçları kadastro
komisyon tutanağında açıklanır.
Ormanla ilgili çalışmalara, muhtar ve bilirkişilerin katılmaması halinde, yokluklarında
re’sen devam edilir. Katılmama nedenleri ise kadastro tutanağının edinme sebebinde
açıklanır. Kadastro tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imza bölümlerine ise "çalışmalara
katılmadı" ibaresi yazılarak, imzaları alınmaz.
Çalışma alanındaki ormanların, sınırlandırma ve tespitleri tamamlandığında, ekip
görevlilerince çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına ilişkin tutanak
düzenlenir.
Orman parselleri bu tutanak tarihinden itibaren on gün içinde kısmen otuz günlük askı
ilanına alınır. Askı ilanı sırasında dava açılmaması halinde, kadastro tutanakları
kesinleştirilerek, üç aylık süre içerisinde o çalışma alanına ait tapu kütüklerine tescil edilir.
Ormanın, daha önce kadastro/tapulama suretiyle gerçek veya tüzel kişiler adına
sınırlandırma ve tespiti yapılmış taşınmazlara bitişik olması halinde, öncelikle bu parsellerin
ölçü değerlerine göre tersimat kontrolü yapılır. Kontrol sonucu ölçü veya tersimat hatası
bulunduğu tespit edilen kadastro/tapulama parsellerindeki bu hatalar, 3402 sayılı Kanunun 41
inci maddesi veya 22 nci maddesinin (a) bendi ya da Ek 1 inci maddesine göre giderilir, 3402
sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi ya da Ek 1 inci maddesine göre yapılacak
düzeltmeler, orman kadastrosu ile birlikte ancak ayrı şekilde askı ilanına alınır. Orman veya
düzeltme yönüyle askı ilanlarından birisine dava açılması durumunda diğer askı ilanındaki
aynı yere de dava açılmış sayılır. Kadastro Müdürlüğünce her iki yönüyle mahkemeye intikal
ettirilir.
Kadastrosu/tapulaması yapılmış yerlerde yapılacak orman kadastrosu çalışmalarında
kadastro/tapulama tespitlerine aynen uyulduğunda ve ölçme yapmaya lüzum kalmadığı tespit
edildiğinde; kadastro/tapulama sınır ve ölçülerinin orman sınırı olarak aynen kabul edildiği
kadastro tutanağının edinme sebebinde ayrıntılı olarak açıklanır.
Ancak, orman alanlarında bu maddeye göre yapılacak sınırlandırma ve tespit çalışmaları
esnasında, kadastro/tapulama tespitlerine aynen uyulduğunda; hava fotoğrafları, 1/25.000
ölçekli harita ve amenajman planı ile kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre
kadastro/tapulama parsellerinin kısmen ya da tamamen orman sınırları içerisinde kaldığı
nedeniyle, orman aleyhine bir durumun tespiti halinde, orman sınırları; hava fotoğrafları,
1/25.000 ölçekli harita ve amenajman planı ile kesinleşmiş mahkeme kararları esas alınmak
suretiyle belirlenir. Sınırları belirlenen orman alanları ile daha önce kadastrosu/tapulaması
kesinleşmiş gerçek veya tüzel kişiler adına tescilli parseller arasında mükerrerlik bulunması
durumunda, ormanın bu sınırlar dışında kalan bölümü için kadastro tutanağı düzenlenir.
Kısmen ya da tamamen orman sınırları içerisinde kalan kadastro/tapulama parselleri için ise
kadastro tutanağı düzenlenmez. Ancak, kadastro tutanağının edinme sebebinde hangi
parsellerin kısmen veya tamamen ormanın sınırları içerisinde kaldığı gerekçeleri ile birlikte
açıklanarak tutanağın beyanlar hanesinde ve askı ilan cetvelinin düşünceler sütununda
belirtilir. Orman ile aralarında mükerrerlik bulunan kadastro/tapulama parsellerinin mükerrer
kısımları orman için düzenlenen paftasında da gösterilir.
Orman parseli askı ilanı sonucu kesinleştirildiğinde, orman sınırı içerisinde kısmen ya
da tamamen kalan;
Üzerinde müstakil ve daimi ayni hak tesis edilmemiş olan Hazine adına tescilli
parsellerin, belediye/il encümeni kararı aranmaksızın düzenlenecek tescil bildirimine göre
orman parseli ile tevhidi yapılır. Gerçek kişiler, Hazine dışındaki tüzel kişiler ve üzerinde
müstakil ve daimi hak tesis edilmiş Hazine adına kayıtlı taşınmazlar da ise, tapu kütüğünün
beyanlar hanesine “Bu taşınmazın tamamı/..... m2 lik kısmı, orman sınırı içinde kalmaktadır.”
yönünde belirtme yapılır.
3402 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan kadastro veya tapulama çalışmaları
sırasında orman olduğu gerekçesiyle tespit harici bırakılan ve bu maddeye göre yapılacak
orman kadastrosu çalışmaları sırasında ise orman sayılmadığı gerekçesiyle orman sınırları
dışında bırakılan yerlerin;
Daha önce 3402 sayılı Kanuna göre yapılan kadastro çalışmaları sırasında çalışma alanı
sınırı dışında bırakılan ormanların bu maddeye göre yapılacak orman kadastrosu sonucunda,
kesinleşen ormanlar ile idari sınır arasında kalan yerlerin;
Kadastro/tapulama
parsellerindeki
fenni
hataların
düzeltilmesi
sonucu,
kadastro/tapulama parselleri ile bu maddeye göre yapılacak orman kadastrosu sonucunda
kesinleşen orman sınırı arasında kalan yerlerin;
Orman kadastrosunun askı ilan süresinin bitiminden sonra 3402 sayılı Kanunun Geçici
8 inci maddesi kapsamında kadastroları yapılır.
3402 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi kapsamında yapılacak çalışmalar sırasında;
ormanların kadastrosu kesinleşmekle, sınırları sabit hale geldiğinden, bu sınırlara bitişik
gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlara uygulanacak tapu kayıtları ile 3402 sayılı Kanunun 14
üncü maddesinde sayılan belgelerin kapsamları belirlenirken, taşınmaz orman sınırına kadar
tasarruf ediliyorsa ve bu sınırda başkaca zilyetlikle iktisabı mümkün olmayan yerler de yoksa
kaydın miktarına değil, zeminde fiilen kullanılan sınırlara itibar edilir.
Askı ilan süresi içinde ormanın sınırlandırma ve tespitine dava açılması durumunda,
ormanın davaya konu edilen sınırları kesinleşmeyeceğinden, bu sınırlara bitişik gerçek veya
tüzel kişilere ait taşınmazların tespiti sırasında dava devam ediyorsa, ormanla müşterek
sınırları davalı bırakılır ve tutanakları düzenlendikten sonra açıklayıcı bir yazı ile kadastro
mahkemesine intikal ettirilir.
Bu maddeye göre yapılacak çalışmaların fenni işlerinin bir kısmı veya tamamı 3402
sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin son fıkrası kapsamında ihale yolu ile yaptırılabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
bağlı olduğu Bakan yürütür.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı
olduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
28/10/1987
19618
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12345-
4/11/1990
11/8/1997
26/9/2005
21/8/2009
26/9/2012
20685
23077
25948
27326
28423
[R.G. 15 Nisan 2014 – 28973]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
3/1 NUMARALI TĠCARĠ AMAÇLI SU ÜRÜNLERĠ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN
TEBLĠĞDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2014/14)
MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/1
Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin, 32 nci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Lagünlerin ve dalyan kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda 3 cm’den az
olamaz.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
[R.G. 15 Nisan 2014 – 28973]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 7/4/2014
KARAR NO
: 2014/13
KONU
: Maliye Hazinesine ait bazı taĢınmazların
özelleĢtirme kapsam ve programına alınması.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 26.02.2014 tarih ve 1689 sayılı yazısına istinaden;
1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait;
• Ġzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde bulunan 389 ada 1 parsel numaralı 27.614,00
2
m yüzölçümlü taĢınmazın,
• Ġzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde bulunan 391 ada 1 parsel numaralı 33.339,00
m2 yüzölçümlü taĢınmazın,
• Ġzmir ili, Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesinde bulunan 27 ada 1 parsel numaralı
22.987,00 m2 yüzölçümlü taĢınmazın ¾ hissesine isabet eden 17.240,25 m2 lik kısmının,
• Ġzmir ili, Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesinde bulunan 26 ada 1 parsel numaralı
3.970,00 m2 yüzölçümlü taĢınmazın ¾ hissesine isabet eden 2.977,50 m2 lik kısmının
özelleĢtirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Söz konusu taĢınmazların satıĢ yöntemi ile özelleĢtirilmelerine ve satıĢın varlık satıĢı
suretiyle gerçekleĢtirilmesine,
3. ÖzelleĢtirme iĢlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taĢınmazların her türlü
bakım, onarım ve iĢletilmesi ile bu taĢınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve
iĢletilmelerinden elde edilecek gelirlerin Maliye Hazinesine bırakılmasına,
4. ÖzelleĢtirme iĢlemlerinin iki (2) yıl içinde tamamlanmasına
karar verilmiĢtir.
[R.G. 15 Nisan 2014 – 28973]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 1289
-KARAR2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı
CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca CumhurbaĢkanının görev süresi beĢ
yıl olup, (6271 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, on birinci CumhurbaĢkanının
görev süresi yedi yıldır.) CumhurbaĢkanı seçiminin, CumhurbaĢkanının görev süresinin
dolmasından önceki altmıĢ gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıĢtır.
Hâlen görev yapmakta olan CumhurbaĢkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014
tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5678
sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değiĢik 101. maddesi ve 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi
Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan CumhurbaĢkanının seçim
tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya
kalması durumunda ise ikinci oylama 24 Ağustos 2014 olarak, yurt dıĢında yaĢayan
vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylama 31 Temmuz - 3
Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, ikinci oylama 17 - 20
Ağustos 2014 tarihleri olarak belirlenmiĢtir.
Bu nedenle, 2014 yılında yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde yurt dıĢında
yaĢayan vatandaĢlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla ihtiyaç
duyulan mal ve hizmet alımları ile seçimlerle ilgili yurt dıĢındaki diğer harcamalarda
uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere, Yüksek Kurulumuzun 12/03/2014 tarihli ve
2014/725 sayılı kararı ile oluĢturulan komisyon çalıĢmalarını tamamlamıĢ olmakla, konu
incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Bu Genelge ile;
2014 yılında yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde yurt dıĢında yaĢayan
vatandaĢlarımızın da bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla, seçim iĢ ve iĢlemleri
için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarına yönelik harcamaların usul ve esaslarına iliĢkin
düzenlemeler yapılmıĢtır.
Kurulumuzca CumhurbaĢkanlığı seçiminde uygulanacak esas ve ilkeler dikkate alınarak
komisyonca hazırlanan ve 2014 yılında yapılacak CumhurbaĢkanı seçiminde yurt dıĢında
yaĢayan vatandaĢlarımızın da bulundukları ülkelerde oy kullanmaları amacıyla, seçim iĢ ve
iĢlemleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarına yönelik harcamalarda kullanılmak
üzere Örnek: 200 sayılı Genelge'nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuĢtur.
S O N U Ç:
1- Ġlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması
durumunda ikinci oylamasının 24 Ağustos 2014 Pazar günü, yurt dıĢında yaĢayan
vatandaĢlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylaması 31 Temmuz - 3
Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda, ikinci oylaması 17 - 20 Ağustos
2014 tarihleri arasında yapılacak CumhurbaĢkanlığı seçiminin düzen içinde ve dürüstlükle
yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 2014 YILINDA
YAPILACAK CUMHURBAġKANI SEÇĠMĠNDE YURT DIġINDA YAġAYAN
VATANDAġLARIMIZIN BULUNDUKLARI ÜLKELERDE OY KULLANMALARI
AMACIYLA ĠHTĠYAÇ DUYULAN MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠLE SEÇĠMLERLE
ĠLGĠLĠ YURT DIġINDAKĠ DĠĞER HARCAMALARDA UYGULANACAK USUL VE
ESASLARI GÖSTERĠR ÖRNEK: 200 SAYILI GENELGE’NĠN kabulüne ve Genelge’nin bu
kararın eki sayılmasına,
2- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin;
a) Yüksek Seçim Kurulu Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı'na,
b) Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı'na,
c) DıĢiĢleri Bakanlığı'na,
gönderilmesine,
3- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
12/4/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
USUL VE ESASLARI GÖSTERĠR GENELGE
[R.G. 15 Nisan 2014 – 28973]
—— • ——
ĠLÂN
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ġhalelere Katılmakta
Yasaklama Kararı
[R.G. 15 Nisan 2014 – 28973]
—— • ——
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
9 837 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа