close

Enter

Log in using OpenID

AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231

embedDownload
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Aralık 2014
GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ
GENERAL LEGAL TERMINOLOGY
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
AB Müktesebatı
abluka
açık arttırma
açık deniz devriyesi
açık denizler
açık denizlerde kesintisiz takip
açık duruşma
açık izin
açık tanıma
açık ve yakın tehlike
açıkça dayanaktan yoksun
açıklık ve öngörülebilirlik
adalet
adaletin tecellisi
adam kaçırma
adam öldürme
aday gösterme
adi suç
adi şirket
adil tatmin
adil tazmin
adil yargılama
adil yargılanma hakkı
adli
adli belgeler
adli hata
adli kolluk
adli para cezası
adli sicil
adli tatil
adli tıp
adli yardım
adli yardım talebi
adli yardımlaşma
af
af
Ağır Ceza Mahkemesi
ağır hapis cezası
ağır ihlal
ağırlaştırıcı sebep
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
aile birleşimi
aile birleşimi hakkı
aile yaşamına saygı hakkı
acquis communautaire
blockade
public sale
high seas patrol
high seas
hot pursuit at the high seas
public hearing
express permission
express recognition
clear and imminent danger
manifestly ill-founded
clarity and predictability
justice
in the interest of justice
kidnapping
homicide
nomination
ordinary offence
ordinary partnership
just satisfaction
just satisfaction
fair trial
right to fair trial
judicial
judicial documents
judicial error
judicial police
judicial fine
criminal record
judicial recess
forensic medicine
legal aid
request for legal assistance
judicial assistance
amnesty
pardon
Assize Court
heavy imprisonment
grave violation
matter of aggravation
aggravated life imprisonment
family reunification
right to family reunification
right to respect for family life
KONU
ALANI NO
(*)
1231
1231
1206
1231
1231
1231
1221
1206
1231
1206
1206
1206
1206
1206
1216
1216
1206
1216
1211
1236
1236
1206
1236
1206
1206
1206
1221
1216
1216
1221
1206
1206
1221
1231
1221
1221
1226
1216
1236
1216
1216
1236
1236
1236
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
akit
âkit taraflar
alacağın temliği
alacak
alacak hakkı
alacaklı
aldatma
aleniyet
alıkoyma
alt bölüm
alt derece mahkemeye geri göndermek
altsoy
anahtar teslim
anayasa
Anayasa Mahkemesi
anayasa yargısı
anayasaya aykırılık
anlaşma
anonim şirket
antlaşma
antlaşmadan çekilme hakkı
antlaşmalar hukuku
antlaşmaların çatışması
antlaşmanın kabul edilmesi
antlaşmanın onaylanması
antlaşmanın uygun bulunması
antlaşmaya katılma
antlaşmaya taraf olma
ara karar
arabuluculuk
arazi vergisi
asi
asker kaçağı
askeri yargı
askıya alma
asli fail
asliye ceza mahkemesi
asliye hâkimi
asliye hukuk mahkemesi
aşağılayıcı muamele
atama
ateşkes anlaşması
atılı suç
atmosfer dışı uzay
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliği vatandaşı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Aralık 2014
contract
contracting parties
assignment of claims
credit
right to claim
creditor
fraud
publicity
retention
subdivision
to remit
descendant
turn-key
constitution
Constitutional Court
constitutional jurisdiction
unconstitutionality
agreement
joint stock company
treaty
right to withdraw from treaty
law of treaties
conflict of treaties
acceptance of a treaty
ratification of a treaty
approval of a treaty
accession to a treaty
to be party to a treaty
interlocutory decision
mediation
land tax
rebel
deserter
military justice
suspension
principal offender
criminal court of first instance
judge of first instance courts
civil court of first instance
degrading treatment
appointment
ceasefire agreement
imputed offence
extra-atmospheric space
Court of Justice of the European Union
European Union Law
European Union citizen
European Court of Human Rights
1211
1206
1211
1211
1211
1211
1211
1206
1221
1206
1221
1211
1211
1206
1226
1206
1206
1206
1211
1231
1206
1206
1206
1231
1231
1231
1231
1231
1221
1221
1206
1231
1216
1206
1206
1216
1226
1226
1226
1236
1206
1231
1216
1231
1231
1206
1231
1226
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa Kamu Hizmeti Mahkemesi
avukat
avukat yardımı
ayıp
ayni haklar
ayrıcalık
ayrımcılık
ayrımcılık yapmama
azınlık
azil
bağımsız ve tarafsız mahkeme
bağımsızlık
bağımsızlık ilanı
bağışıklık
bağlama
bağlama limanı
bağlı toprak
bakmakla yükümlü olunan kişiler
banka kredisi
bankacılık işlemleri
bankacılık sırları
barınak
barınak
barınma limanı
basit çoğunluk
baskı altında
başlangıç
başlık
bekletici mesele
belediye
belediye başkanı
belediye meclisi
belge
bent
beraat etmek
beraat kararı
beyanname
bildirim
bilgilendirme yükümlülüğü
bilimsel içtihat
bilirkişi
bilirkişi tanık
bilirkişinin dinlenmesi
bireysel başvuru
bireysel göç
birincil kaynak
birlik
Aralık 2014
European Convention on Human Rights 1231, 1236
European Civil Service Tribunal
1226
attorney-at-law
1221
legal assistance
1221
defect
1211
real rights
1211
privilege
1206
discrimination
1236
nondiscrimination
1236
minority
1231, 1236
dismissal
1206
independent and impartial court/tribunal 1221
independence
1206
declaration of independence
1231
immunity
1206
impoundment
1231
port of registry
1231
dependent territory
1231
dependants
1206
bank loan
1211
banking transactions
1211
banking secrecy
1211
place of refuge
1231
shelter
1206
port of emergency
1231
simple majority
1206
under duress
1206
preamble
1206
title
1206
preliminary issue
1221
municipality
1206
mayor
1206
municipal council
1206
document
1206
subparagraph
1206
to be acquitted
1221
acquittal
1221
declaration
1206
notification
1206
obligation to inform
1206
jurisprudence
1206
expert
1221
expert-witness
1221
hearing of expert
1221
individual application
1236
individual migration
1231
primary source
1206
league
1206
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Aralık 2014
bitişik bölge
contigious zone
1231
boğaz
strait
1231
borcun nakli
assumption of obligation
1211
borç
obligation
1211
borçlar hukuku
law of obligations
1211
borçlar kanunu
code of obligations
1211
borçlarını ödeyememe durumu
insolvency
1211
borçlu
debtor
1211
boşaltma limanı
port of delivery
1231
bozma kararı
decision of reversal
1221
bölgesel uluslararası hukuk
regional international law
1231
bölüm
chapter
1206
bölüm
division
1206
bölüm
section
1226
buyrultu
exequatur
1231
bütünleyici parça
fixture
1211
Büyük Daire
Grand Chamber
1226
Büyük Daire lehine yargı yetkisinden feragat
relinquishment in favour of the Grand Chamber
1221
Büyük Daire'ye gönderme
referral to the Grand Chamber
1221
cebir
coercion
1206
cevap dilekçesi
reply petition
1221
ceza
penalty
1216
ceza davası
criminal proceedings
1221
ceza hukuku
criminal law
1216
ceza hükmü
sentence
1221
ceza hükmünün infazı
execution of sentence
1216
ceza indirimi
remission
1216
ceza kanunu
criminal code
1216
ceza koşulu
penalty clause
1211
ceza yargılamaları
criminal proceedings
1216
cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma
mutual assistance in criminal matters
1231
cezai yaptırım
criminal sanction
1216
cezai yargılama usulü
criminal procedure
1221
cezalandırma
imposition of penalty
1216
cezaların birleştirilmesi
consolidation of penalties
1216
cezanın belirlenmesi
sentencing
1216
cezanın çevrilmesi
to convert a sentence
1221
cezanın ertelenmesi
suspension of the penalty
1216
cezanın hafifletilmesi
to commute a sentence
1221
cezanın infazının ertelenmesi
suspension of execution of a penalty
1216
cezasız bırakma
impunity
1216,1236
cismani zarar
bodily harm
1211,1216
cürüm
felony
1216
çağrı kağıdı
subpoena
1216
çağrı kağıdı
summons
1221
çalışan
employee
1206
çalışma izni
work permit
1206
çekimser oy
abstention
1231
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
çekince
çekince koymak
çekince mektubu
çekince yasağı
çekişmeli yargılama
çekişmeli yargılama usulü
çıkar çatışması
çıkış limanı
çifte vatandaşlık
çifte vergilendirme
çocuğun iadesi
çocuk hakları
çocuk istismarı
çocuk işçiliği
çocuk kaçırma
çocuk mahkemesi
çocuk suçluluğu
çocuk yargıcı
çoğunluk
çok taraflı antlaşma
çok uluslu şirket
çok uyrukluluk
daimi ikamet
daimi sadakat
daire
Danıştay
Danıştay Başsavcısı
dava
dava açmak
dava ehliyeti
dava hakkı
davacı
davadan feragat
davaların birleştirilmesi
davalı
davanın düşmesi
davanın esası
davanın genişletilmesi
davanın ıslahı
davanın kabulü
davanın nakli
davanın reddi
davanın sevk edilmesi
davaya katılma
davaya taraf olma ehliyeti
def'i
değişiklik önergesi
delil
Aralık 2014
reservation
1231
to make a reservation
1231
letter of reservation
1231
impermissible reservation
1231
adversarial proceedings
1221
adversarial procedure
1221
conflict of interest
1206
port of departure
1231
dual citizenship
1236
double taxation
1206
return of child
1231
rights of the child
1236
child abuse
1216,1236
child labour
1236
child abduction
1216,1231
juvenile court
1226
juvenile delinquency
1216
juvenile judge
1226
majority
1206
multilateral treaty
1231
multinational corporation
1206
multiple nationality
1231
permanent domicile
1211
permanent allegiance
1231
chamber
1226
Council of State
1226
Advocate General of the Council of State 1226
action
1221
to commence an action
1221
capacity to sue
1221
right to action
1221
claimant
1221
waiver of claim
1221
consolidation of cases
1221
defendant
1221
abatement of action
1221
merits of the case
1221,1206
expansion of claims
1221
rectification
1221
acceptance of an action
1221
transfer of an action
1221
dismissal of an action
1221
request for referral of the judgement
1231
intervention
1221
standing to sue
1221
exceptio
1211,1221
motion for amendment
1206
evidence
1221
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
delil niteliğinde
denetim süresi
denetimli serbestlik
deniz bölgesi
deniz haydutluğu
deniz ticaret hukuku
denizlerin serbestisi
denizlerin serbestliği ilkesi
depozitör (devlet)
dernek
dernek kurma özgürlüğü
derogasyon
devlet görevlisi
devlet halefiyeti
devlet malı
devlet memuru
devlet sırrı
devlet temsilcisi
devlet uygulaması
devlete karşı suç
devletin mirasçılığı
devletin tanınması
devletler genel hukuku
devletler özel hukuku
devletleştirme
devralan
devralmak
devreden
dış uzayın barışçıl kullanımı
dilekçe hakkı
din ve vicdan özgürlüğü
direnme kararı
doğum belgesi
dokunulmazlık
dokunulmazlık
dokunulmazlıktan vazgeçme
dolaşım serbestisi
dolaylı sorumluluk
dolaylı yatırım
dostane çözüm
dostane girişim
duruşma
duruşma hâkimi
duruşma tutanağı
düzenleyici ve denetleyici kurumlar
düzensiz göçmen
edinim
ehliyet
Aralık 2014
evidentiary
supervision
probation
maritime zone
piracy
maritime law
freedom of the seas
principle of the freedom of the seas
depository (State)
association
freedom of association
derogation
State official
State succession
State property
civil servant
State secret
State agent
State practice
crime against the State
State inheritance
recognition of a State
public international law
private international law
nationalization
transferee
to take over
transferor
peaceful use of outer space
right to petition
freedom of religion and conscience
decision of persistence
birth certificate
immunity
inviolability
waiver of immunity
freedom of movement
indirect responsibility
indirect investment
friendly settlement
good offices
hearing
trial judge
minutes of the hearing
regulatory and supervisory authorities
irregular migrant
acquisition
qualification
1221
1221
1221
1231
1231
1206
1231
1231
1231
1211
1231,1236
1206
1206
1231
1206
1206
1206
1231
1231
1216
1211
1231
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1231
1236
1236
1221
1211
1231
1206
1231
1231
1206
1211
1206
1231
1221
1221
1221
1206
1231
1211
1206
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
ehliyet
eklenti
elbirliği mülkiyeti
elektronik imza
elkoyma
emirname
emlak vergisi
emsal karar
erginlik
erken emeklilik
erken tanıma
ertelenmiş teslim
esaslı hata
esaslı ihlal
eski hale getirme
eşya
etkili kontrol
etkililik ilkesi
ev sahibi ülke
evlat edinme
evlenme
fail
fasıl
feragat
feri haklar
feshetme
fesih
fesih
fesih ihbarı
fezleke
fıkra
fiil
fiil ehliyeti
fiili hizmet süresi
fiili hükümet
fiili tanıma
fikri haklar
firar
firari
gayri maddi mal
gecikme faizi
geçersizlik
geçici karar
geçici madde
geçici olarak yürürlüğe girme
geçici sadakat
geçici tutuklama talebi
geçmişe yürürlük
Aralık 2014
capacity
accessory
joint ownership
electronic signature
seizure
ordinance
property tax
precedent
majority
early retirement
premature recognition
postponed surrender
fundamental error
material breach
restitution in kind
property
effective control
principle of effectiveness
host country
adoption
marriage
perpetrator
chapter
waiver
accessory rights
renunciation
renouncement
withdrawal
denouncement
summary of proceedings
paragraph
action
capacity to act
actual service period
de facto government
de facto recognition
intellectual property rights
desertion
fugitive
incorporeal property
interest of default
invalidity
interim decision
provisional article
provisional entry into force
temporary allegiance
request for provisional arrest
retroactivity
1211
1211
1211
1221
1216, 1231
1206
1206
1221
1211
1206
1231
1216
1211
1206
1211
1211
1206
1231
1231
1211
1211
1216
1231
1206
1211
1206
1231
1211
1231
1216
1206
1206
1211
1206
1231
1231
1211
1216
1216
1211
1206
1206
1221
1206
1206
1231
1231
1206
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
gelir beyannamesi
gelir vergisi
gemi sicili
genel ahlak
genel görüşme
Genel Mahkeme
genel oy hakkı
genel sağlık
genel senet
genelge
gensoru önergesi
gerçek bağ
gerçek kişi
gerekçe
gerekçelendirme
gerekçeli hüküm
gerekli dikkat
gerekli özen
gerekli şekle uygun
geri alma
geri göndermeme ilkesi
geri kabul anlaşması
geriye yürümezlik
giriş
gizli duruşma
gizli hasar
gizlilik
göç
göçmen
göçmen
göçmen belgesi
göçmen işçi
göçmen kaçakçılığı
göklerin serbestliği
gönderen devlet
görevlendirme
görevli mahkeme
görülmekte olan dava
görüşme
götürü
gözaltı
gözetim
güvenoyu
haberleşme özgürlüğü
haciz
hafifletici sebep
hafifletici sebep
hak
Aralık 2014
statement of income
income tax
register of ship
public morality
general debate
General Court
universal suffrage
public health
general act
circular
motion of censure
genuine link
natural person
reasoning
justification
reasoned judgement
due care
due diligence
in due form
revocation
non-refoulement principle
readmission agreement
non-retroactivity
introduction
closed hearing
latent damage
confidentiality
migration
emigrant
immigrant
immigrant certificate
migrant worker
smuggling of migrants
open skies
sending State
assignment
competent court
pending case
deliberation
lump-sum
custody
monitoring
vote of confidence
freedom of communication
seizure
matter of mitigation
matter of extenuation
right
1206
1206
1231
1206
1206
1231
1236
1206
1206
1206
1206
1231
1211
1206
1206
1221
1206
1206
1206
1211
1231
1231
1206
1206
1221
1211
1206
1231
1231
1231
1231
1206
1231
1231
1231
1206
1221
1221
1221
1206
1221
1206
1206
1236
1221
1216
1216
1206
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Aralık 2014
hak dağıtmaktan kaçınma
denial of justice
1206
hak düşürücü süre
period of prescription
1211
release ipso jure (iure )
hak ederek tahliye
1221
hak ehliyeti
capacity to have rights and obligations
1211
hak kaybı
forfeiture
1206
hak sahipliği
entitlement
1206
hakaret
defamation
1216
hakem
arbitrator
1221
hakem kararı
arbitral award
1221
hakemlik sözleşmesi
arbitration agreement
1221
hakkaniyet
equity
1206
hakkaniyet ilkeleri
equitable principles
1206
hakkaniyete uygun tazminat
equitable compensation
1211,1231
hakkın kötüye kullanılması
abuse of right
1206
hakların karşılıklılığı
reciprocity of rights
1231
haksız fiil
tort
1211
haksız rekabet
unfair competition
1211
halefiyet
succession
1231
halefiyet
subrogation
1211
halel getirmeksizin
without prejudice to
1206
hapis
confinement
1216
hapis cezası
imprisonment
1216
hapis cezasını para cezasına çevirmek to convert the prison sentence to a fine
1221
harç
fee
1206
hava hukuku
air law
1206
hava sahası
air space
1231
havacılık hukuku
aviation law
1206
hazırlık soruşturması
preliminary investigation
1231
heyet
panel
1221,1231
hısımlık
kinship
1211
hizmet kusuru
service fault
1206
hizmet sürelerinin birleştirilmesi
aggregation of services
1206
hizmetlerin serbest dolaşımı
free movement of services
1231
hukuk davası
lawsuit
1221
hukuk mahkemesi
civil court
1226
hukuka aykırı fiil
wrongful act
1216
hukuka aykırılık
unlawfulness
1206
hukuki hata
error
1206
hukuki işlem
legal transaction
1211
hukuki konularda karşılıklı adli yardımlaşma
mutual assistance in civil matters
1231
hukuki mütalaa
legal opinion
1206
hukuki sonuç doğurmak
to bear legal consequences
1206
hukuki sorumluluk
civil liability
1211
hukuki süreçten bağışıklık
immunity from legal process
1206
de jure recognition
hukuki tanıma
1231
hukuki tasarruf
legal act
1206
hukukun genel ilkeleri
general principles of law
1206
hukukun süjesi
subject of law
1206
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Aralık 2014
hukukun üstünlüğü
rule of law
1206
husumet
hostility
1231
hükmün açıklanmasının geriye bırakılması
suspension of the pronouncement of the judgement
1216
hükmün tefhim edilmesi
delivery of the judgment
1221
hüküm
provision
1206
hüküm
judgement
1221
hüküm devleti
sentencing State
1231
hüküm fıkraları
operative provisions
1221,1231
hüküm ifade etmek
to take effect
1206
hüküm verme
adjudication
1221
hükümet tasarrufu
act of government
1206
hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme
attempt to overthrow the Government
1216
hükümlü
sentenced person
1216
hükümlülerin nakli
transfer of the sentenced persons
1231
hükümsüz
null and void
1206
hükümsüzlük
nullity
1206
hürriyeti bağlayıcı ceza
imprisonment
1216
hürriyeti bağlayıcı ceza
custodial sentence
1216
hürriyeti kısıtlama
restriction of freedom
1236
hürriyetten yoksun kılma
deprivation of liberty
1236
ıslak imza
wet-ink signature
1221
icazet
ratification
1211
icra
enforcement
1221
icra memuru
enforcement officer
1221
iç hukuk
domestic law
1206
iç hukuk yollarının tüketilmesi
exhaustion of domestic remedies
1236
iç liman
inland port
1231
iç sular
internal waters
1231
içtihat
precedent
1206
içtihat hukuku
case law
1206
idam cezası
capital punishment
1216
İdare Hukuku
Administrative Law
1206
idari işlem
administrative act
1206
idari soruşturma
administrative investigation
1206
idari yargı
administrative justice
1226
idari yargı yetkisi
administrative jurisdiction
1206
iddianame
indictment
1216
iddianame hazırlamak/sunmak
to file an indictment
1216
iddianamenin kabulü
admission of indictment
1216
ifade
statement
1206
ifade almak
to take statement
1216
ifade özgürlüğü
freedom of expression
1236
ifade vermek
to give statement
1216
ifşa
disclosure
1206
ihale
tender
1206
ihale çağrısı
call for tender
1206
ihalenin feshi
annulment of tender
1206
ihbar
notification
1206
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
ihlal
ihlal edilmezlik
ihmal
ihmal
ihracat vergisi
ihtar
ihtilaflı …
ihtilaflı konu
ihtilaflı yargı yetkisi
ihtilas
İhtisas Mahkemeleri
ihtiyari beyan
ihtiyari tahkim şartı
ihtiyari yargı yetkisi
ihtiyati tedbir
ikamet etmek
ikametgah
iki dereceli yargı
iki taraflı antlaşma
ikincil kaynak
ikrar
ikrar
il
ilâm
ilam harcı
ilan
ilçe
iletişimin dinlenmesi
ilga
ilk itiraz
iltica
imar planı
imtiyaz
imtiyaz sözleşmesi
imza örneği
imza yetkisi
imzacı devlet
infaz
infaz devleti
infaz hâkimi
infaz koruma memuru
infaz yetkisi
infisah
insan hakları
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
insan kaçakçısı
insan ticareti
insancıl hukuk
Aralık 2014
violation
1206
inviolability
1236, 1206
negligence
1206
omission
1206
export duty
1206
warning
1206
disputed…
1206
matter in dispute
1206
contentious jurisdiction
1221
embezzlement
1216
Specialized Courts
1226, 1231
optional declaration
1206, 1231
voluntary submission
1206
optional jurisdiction
1231
interim injunction
1206
to reside
1206
domicile
1206
two-level jurisdiction
1226
bilateral treaty
1231
subsidiary source
1206
confession
1221
admission
1221
province
1206
certified copy of the judgement
1206
judgment fee
1221
announcement
1206
district
1206
interception of communications
1216
abolition
1206
preliminary objection
1221
asylum
1231
zoning
1206
privilege
1206
concession agreement
1206
sample signature
1206
authority to sign
1206
signatory State
1231
execution
1221
administering State
1231
judge of execution
1221
warden
1216
jurisdiction to execute
1231
dissolution
1206
human rights
1236
Universal Declaration of Human Rights
1236
human trafficker
1216
human trafficking
1216
humanitarian law
1231
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
insanlığa karşı suç
insanlık dışı muamele
İntifa hakkı
ipotek
iptal
iptal
iptal davası
iptal davası
irade
irade açıklaması
irtifak hakkı
irtikap
ispat yükü
isteğe bağlı hakemlik
istifa
istihdam
istinabe
istinabe talepnamesi
istinaf başvurusu
istinaf mahkemesi
istirdat
istisna
istişari görüş
istişari yargı yetkisi
isyan
isyancı
isyancı statüsünün tanınması
iş güvencesi
iş hukuku
iş kazası
iş kurma hakkı
iş sözleşmesi
işçi
işçi sendikası
işçilerin serbest dolaşımı
işkence yasağı
işveren
ithal vergisi
itiraz
iyiniyet
jüri kararı
jüri raporu
kabahat
kabul
kabul eden devlet
kabul edilebilirlik
kaçak eşya
kaçakçılık
Aralık 2014
crime against humanity
inhumane treatment
usufruct
hypothec
annulment
rescission
suit of rescission
action for annullment
intention
declaration of intention
right of easement
extortion
burden of proof
voluntary arbitration
resignation
employment
rogatory
letters rogatory
request of appeal
appeal court
restitution
exemption
advisory opinion
advisory jurisdiction
rebellion
insurgent
recognition of insurgency
employment security
labour law
occupational accident
right of establishment
labour contract
worker
trade union
free movement of workers
prohibition of torture
employer
import duty
objection
good faith
verdict
presentment
misdemeanour
acceptance
receiving State
admissibility
smuggled goods
smuggling
1231, 1216
1216, 1236
1211
1211
1206
1211
1211
1206
1206
1206
1211
1216
1206
1206
1206
1206
1221
1231
1221
1226
1211
1206
1206
1231
1231
1231
1231
1206
1206
1206
1231
1206
1206
1206
1231
1236
1206
1206
1206
1206
1221
1221
1206, 1216
1206
1231
1206
1216
1216
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Aralık 2014
kaçma ve delilleri karartma tehlikesi
the risk of absconding and tampering with evidence
1216
kadastro
cadastre
1206
kambiyo
foreign exchange
1206
kamu davası
criminal case
1221
kamu denetçisi
ombudsman
1206
kamu düzeni
public order
1206
kamu görevlisi
public official
1206
kamu güvenliği
public security
1206
kamu hizmeti
public service
1206
kamu hukuku
public law
1206
kamu ihalesi
public tender
1206
kamu kurumu
public institution
1206
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu
public professional organisation
1206
kamu yararı
public interest
1206
kamu yararına dernek
public benefit association
1211
kamulaştırma
expropriation
1206
kan esası
jus sanguinis
1231
kan hısımlığı
kinship by blood
1211
kanun
code
1206
kanun hükmünde kararname
decree law
1206
kanun tasarısı
government proposal
1206
kanun taslağı
draft law
1206
kanun teklifi
private member's bill
1206
kanun/yasa
law
1206
kanuna aykırılık
illegality
1206
kanunkoyucu
legislator
1206
kanunlar ihtilafı
conflict of laws
1231
kapalı ceza infaz kurumu
closed penitentiary institution
1221
kapalı müzakere
deliberation in private
1206
kapalı zarf usulü teklif
sealed tender
1206
kara para
black money
1206
karar
resolution
1231, 1206
karar düzeltme
rectification
1221
karar incelemesi
review of judgment
1221
karar verme yetkisi
jurisdiction to adjudicate
1231
karar yeter sayısı
quorum of decision
1206
karara itiraz etmek
to make objection against a court decision 1206
kararı bozmak
to reverse the decision
1221
kararı onamak
to uphold the decision
1221
kararın bozulması
reversal of decision
1221
kararın icrası
enforcement of decision
1221
kararname
decree
1206
kararname çıkarmak
to issue a decree
1206
karasuları
territorial waters
1231
karine
presumption
1206
karşı dava
counter-action
1221
karşı oy görüşü
dissenting opinion
1221
karşılıklı dayanışma şartı
mutual solidarity clause
1231
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
karşılıklı yardımlaşma
karşılıklılık ilkesi
kasıt
kasten adam öldürme
kat mülkiyeti
katılan
katılım belgesi
kayın hısımlığı
kayıttan düşürme
kaymakam
kayyım
kazandırıcı zamanaşımı
kazanılmış hak
kefalet
kefaletle serbest bırakılma
kefil
kenar başlık
kesim
kesin hüküm
kesin hükümsüz
kesin hükümsüzlük
keşif bedeli
keyfi muamele
kısım
kısıtlayıcı tedbir
kısmi karar
kıyı hakları
kıyı suları
kıyı şeridi
kıyıdaş
kıyıdaş
kıyıdaş
kimlik belgesi
kimlik kartı
kişi halleri
kişisellik ilkesi
kişisellik ilkesi
kollektif şirket
kolluk kuvvetleri
komandit şirket
konsolosluk koruması
konut dokunulmazlığı
konut finansman sistemi
kooperatif
korkutma
korsanlık
koşul
kovuşturma
Aralık 2014
mutual assistance
principle of reciprocity
intention
murder
flat ownership
intervener
instrument of accession
kinship by marriage
to strike out of the list (of the court)
district governor
curator
prescription
acquired right
suretyship
release on bail
surety
title line
section
definitive judgement
null and void
nullity
estimated cost
arbitrary treatment
part
restrictive measure
partial decision
coastal rights
coastal waters
coastal line
riparian State
coastal State
littoral State
identity document
identity card
civil status
active personality principle
passive personality principle
general partnership
law enforcement (forces)
limited partnership
consular protection
inviolability of domicile
mortgage
cooperative
duress
privateering
condition
prosecution
1231
1231
1216
1216
1211
1221
1231
1211
1221
1206
1211
1231
1206
1211
1221
1211
1206
1206
1206
1211
1211
1206
1206
1206
1206
1221
1231
1231
1231
1231
1231
1231
1206
1206
1211
1231
1231
1211
1206
1211
1231
1236
1211
1211
1211
1231
1211
1221
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
körfez
kötü muamele
kötü niyet
kötüye kullanma
kurumlar vergisi
kusur
kuvvetler ayrılığı
küçük
külliyat
kültürel miras
lağvetme
laiklik
liman Devleti
limited şirket
madde
maddi hukuk
maddi tazminat
maddi tazminat
mağdur
mahalli bilirkişi
mahkeme başkanı
mahkeme huzuruna çıkmak
mahkeme içtüzüğü
mahkeme kararı
mahkeme yazı işleri müdürlüğü
mahkemede hazır bulunma
mahkum
mahkumiyet
mal beyannamesi
mala yönelik zarar
mali suçlar
manevi tazminat
manevi tazminat
masrafların iadesi
masumiyet karinesi
meclis araştırması
meclis soruşturması
Meclisin feshi
medeni ve siyasi haklar
menkul rehni
menşe Devlet
menşe şehadetnamesi
menşe ülke
mesken
meslek hastalığı
meşru
meşru hükümet
Aralık 2014
decision of non-prosecution
bay
maltreatment
bad faith
abuse
corporation tax
fault
separation of powers
minor
corpus
cultural heritage
abrogation
secularism
port State
limited liability company
article
substantive law
material compensation
pecuniary damages
victim
local expert-witness
presiding judge
to appear before the Court
rules of court
court decision
registry of the court
appearance before the court
convict
conviction
statement of assets and lialibilities
property damage
fiscal offences
immaterial compensation
non-pecuniary damages
reimbursement
presumption of innocence
parliamentary inquiry
parliamentary investigation
dissolution of the Parliament
civil and political rights
pledge
State of origin
certificate of origin
country of origin
residence
occupational disease
legitimate
legitimate government
1221
1231
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1211
1206
1231
1206
1206
1231
1211
1206
1206
1206, 1211
1231
1206
1221
1226
1221
1226
1221
1226
1221
1221
1221
1206
1206
1216
1206
1231
1206
1216, 1236
1206
1206
1206
1236,1206
1211
1231
1211
1211
1206,1211
1206
1206
1231
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
meşru müdafaa
meşruiyet
mevcudun korunması kuralı
mevzuat
milletler hukuku
milli muamele
miras
mirasçı
misak
muaf olma
muhalefet
muharip
muhasım
muhtar
mutabakat şerhi
mutabakat zaptı
mutat ikamet ülkesi
mutat mesken
muvafakat
mücbir sebep
mükerrer
mülkilik ilkesi
mülkiyet
mülkiyet hakkı
mülkiyet hakkının devri
mülteci
münhasır ekonomik bölge
münhasır yetki
münhasıran
müsadere
müsnet suç
mütalaa
mütareke
mütekabiliyet ilkesi
müzakere
negatif haklar
nihai karar
nihai senet
nitelikli çoğunluk
olağanüstü hal
olağanüstü toplantı
onay
onay belgeleri
onay tarihi
organize suç
ortak girişim
ortak yönetim
oturma hakkı
Aralık 2014
self-defence
legitimacy
stand-still clause
legislation
law of nations
national treatment
succession
successor
covenant
exemption from
opposition
belligerent
hostile
headman
concurring opinion
memorandum of understanding
habitual country of residence
habitual residence
assent
force majeure
repeating
principle of territoriality
ownership
property right
transfer of ownership
refugee
exclusive economic zone
exclusive competence
exclusively
confiscation
imputed offence
opinion
armistice
principle of reciprocity
negotiation
negative rights
final judgment
final act
qualified majority
state of emergency
extraordinary meeting
approval
instruments of ratification
date of ratification
organized crime
joint venture
condominium
right of habitation
1216
1206
1231
1206
1206
1231
1211
1211
1206
1206
1206
1231
1231
1206
1221, 1231
1231, 1211
1231
1211
1206
1206
1206
1206
1211
1211, 1236
1211
1231
1231
1231
1206
1231, 1216
1216
1206
1231
1231
1231
1236
1221
1231
1206
1206
1206
1211
1231
1231
1216
1211
1231
1211
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Aralık 2014
oturma izni
residence permit
1231
oturum
session
1206
oy hakkı
right to vote
1236, 1206
oybirliği
unanimity
1206
oybirliğiyle karar
unanimous decision
1206
oydaşma
consensus
1206
ölçülülük ilkesi
principle of proportionality
1206
ölüm cezası
death penalty
1216
disposition
mortis
causa
ölüme bağlı tasarruf
1211
ömür boyu hapis
life imprisonment
1216
önerge
motion
1206
örf ve adet hukuku
customary law
1206
örgütlü suçla mücadele
fight against organised crime
1216
örtülü iade
rendition
1231
özel hayata saygı gösterilmesi hakkı
right to respect to privacy
1236
özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi
right to
hakkı
respect for private and family life 1236
özel hayatın gizliliği
right to privacy
1236, 1211
özel hukuk
private law
1206
özel hukuk kişisi
private person/entity
1211
özelleştirme
privatization
1206
özerk olmayan ülke
non-self-governing territory
1231
özerk ülke
self-governing territory
1231
pakt
pact
1206
para basma
emission
1206
para cezası
fine
1206, 1216
paraya çevrilebilir varlıklar
liquidable assets
1211
pasaport birliği
passport union
1231
paylaşılan yetki
shared competence
1206
paylı mülkiyet
common ownership
1211
protektora
protectorate
1231
refakatsiz küçükler
unaccompanied minors
1231
rehin alma
hostage-taking
1216
rehin verme
pawn
1211
rehine
hostage
1216
re'sen
ex officio
1206
resim
duty
1206
resmi borç senedi
official deed
1211
resmi gazete
official gazette
1206
rıza
consent
1211
ruhsatın geri alınması
revocation of license
1206
rücu
recourse
1206
rüşvet
bribery
1216
sadakat
loyalty
1211,1206
sahte evrak
forged documents
1216
sahte para
counterfeit money
1216
sahtecilik
forgery
1216
salt çoğunluk
absolute majority
1206
sanık
accused
1221
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Aralık 2014
savaş hukuku
law of war
1206
savaş suçları
war crimes
1231
savaş suçları mahkemesi
war crimes tribunal
1226
savaş tutsağı
prisoner of war
1231
savcı
prosecutor
1226
seçim
election
1206
seçim çevresi
constituency
1206
seçim sistemi
electoral system
1206
seçimlik yetki
right of option
1211
serbest bölge
free zone
1211
serbest dolaşım
free movement
1231
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
limited partnership in which the capital is divided
1211 into shares
sessiz kalma
acquiescence
1206
seyahat belgeleri
travel documents
1231
seyrüsefer serbestisi
freedom of navigation
1231
sığınma hakkı
right to asylum
1231
sığınmacı
asylum seeker
1231
sıhri hısımlık
lineage by marriage
1211
sıkıyönetim
martial law
1206
sınai haklar
industrial property rights
1211
sınır
frontier
1206
sınır aşan yargı yetkisi
long arm statute
1231
sınırdışı emri
expulsion order
1231
sicil
registry
1206
sicil memuru
registrar
1206
silahlı çatışma
armed conflict
1231
silahlı çatışmalar hukuku
law of armed conflicts
1206
sivil toplum örgütü
non-governmental organization
1206
siyasi haklar
political rights
1236
siyasi mülteci
political refugee
1231
siyasi sığınma
political asylum
1231
siyasi suç
political offence
1206
somut delil
concrete evidence
1221
somut olmayan kültürel miras
intangible cultural heritage
1231
sona erme
termination
1211
sorgu yargıcı
investigating judge
1226
sorgulama
interrogation
1221
soruşturma
investigation
1206, 1211
soruşturmanın gizliliği
confidentiality of the investigation
1221
soykırım
genocide
1231
sömürge
colony
1231
sözleşme
convention
1231
sözleşme
contract
1211
sözleşme görüşmesi
negotiation of contract
1211, 1231
sözleşme hükmü
term of the contract
1211
sözleşmeye katılma
accession to a convention
1231
sözleşmeye taraf olma
to become party to a convention
1231
sözleşmeye taraf olma
to become party to a contract
1211
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
sözlü duruşma
suç
suç duyurusu
suç duyurusunda bulunmak
suç ortağı
suça iştirak
suça teşebbüs
suçluların iadesi
suçlunun ıslahı
suçun maddi unsurları
suçun manevi unsurları
suçun niteliği
suçüstü
şahsi ilişki kurma hakkı
şart
şartların esaslı değişimi
şartlı tahliye
şartlı teslim
şikayetçi
şirketlerin uyrukluğu
şüpheli
taammüden adam öldürme
taammüt
tabiyet
tabiyet kaybı
tadil
tahkikat
Tahkim Kurulu
Tahkim Mahkemesi
tahkimname
tahkimname
tahliye
tahliye
takdir marjı
takdir yetkisi
takımada
takipsizlik kararı
taklit
taksir
taksirle adam öldürme
taksirle yaralama
talep
tam yargı davası
tam yetki
tam yetkili temsilci
tanığın dinlenmesi
tanık
tanıma
Aralık 2014
oral hearing
crime
denounciation
to denounce a crime
accomplice
complicity
attempt to commit a crime
extradition
rehabilitation (of convict)
objective elements of the offence
subjective elements of the offence
nature of the offence
in flagrante delicto
right to establish personal relation
condition
fundamental change of circumstances
conditional release
conditional surrender
complainant
nationality of companies
suspect
premeditated murder
premediation
nationality
loss of nationality
amendment
inquiry
Arbitration Board
Arbitral Tribunal
arbitration agreement
compromise
release
eviction
margin of appreciation
discretion
archipelago
decision of non-prosecution
counterfeit
negligence
manslaughter
reckless injury
request
full remedy action
full powers
plenipotentiary
hearing of witness
witness
recognition
1221
1216
1221
1221
1216
1216
1216
1231, 1216
1216
1216
1216
1216
1221
1211
1206, 1211
1206
1216
1231
1221
1231
1221
1216
1216
1231
1231
1206
1206
1206
1231, 1226
1211, 1231
1206
1216
1211
1206
1206
1231
1221
1211, 1216
1216
1216
1216
1206
1206
1231
1231
1221
1221
1231
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Aralık 2014
tanıma ve tenfiz
recognition and enforcement
1231
tapu sicili
land registry
1211
tarafsız ülke vatandaşı
neutral State citizen
1231
tasfiye
liquidation
1211
tasfiye memuru
liquidator
1211
tavsiye kararı
recommendation
1231
tazminat
compensation
1231, 1211
teamül
custom
1206
tebellüğ belgesi
certificate of service
1221
tebligat
notification
1221
tebliğ
communiqué
1206
tebliğ etmek
to serve on somebody
1221
tedarik
procurement
1206
tedbir kararı
injunction
1221
tefhim
pronouncement of a judgement
1221
tehcir
relocation
1206
tek senet
single act
1206
tek taraflı irade açıklaması
unilateral declaration of intention
1211
tek taraflı işlem
unilateral act
1211
teklif mektubu
letter of tender
1206
teklif vermek
to bid
1206
teknik takip
technical surveillance
1206
tekzip
retraction
1206
telafi
reparation
1206
telefonun dinlenmesi
tapping
1216
telif hakkı
copyright
1211
temel hak ve özgürlükler
fundamental rights and freedoms
1236
temel insan hakları
fundamental human rights
1236
temerrüt
default
1211
teminat akçesi
security
1211
teminat mektubu
letter of guarantee
1211
temsil
agency
1206
temsilci
agent
1211
temsilci
representative
1231
temyiz başvurusu
request of appeal
1221
tenfiz kararı
decision of enforcement
1231
tereke
estate
1211
terk edilmiş mallar
deserted property
1211
terkin
cancellation
1211
tescil
registration
1206
tevdi etmek
to deposit
1206, 1231
tevsik
authentication
1206
ticari konularda karşılıklı adli yardımlaşma
mutual assistance in commercial matters 1231
toplantı yeter sayısı
quorum of meeting
1206
toplu tanıma
collective recognition
1231
toprak esası
principle of territory
1231
tutanak
minutes
1206
tutsat
mortgage
1211
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
tutukevi
detention house
tutuklama
arrest
tutuklama emri
arrest order
tutuklama müzekkeresi
arrest warrant
tutuklu
detainee
tutuklu yargılanma
pre-trial detention
tutukluluk
detention
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma
release pending trial
tüzel kişi
corporate entity
tüzel kişi
legal person
tüzel kişilerin uyrukluğu
nationality of legal persons
tüzel kişilik
legal personality
tüzük
regulation
tüzük
by-law
uçak kaçırma
hijacking
uçuşa yasak bölge
no-fly zone
uğrama limanı
port of call
ulus Devlet
nation State
ulusal egemenlik
national sovereignty
ulusal hukuk, yerel hukuk
municipal law
ulusal toprak
national territory
Uluslararası Adalet Divanı
International Court of Justice
uluslararası boğaz
international strait
uluslararası ceza hukuku
international criminal law
Uluslararası Ceza Mahkemesi
International Criminal Court
uluslararası deniz hukuku
law of the sea
uluslararası göç
international migration
uluslararası göç hukuku
international migration law
uluslararası hukuk
international law
uluslararası hukuk kişiliği
international legal personality
uluslararası iş hukuku
international labour law
uluslararası kamu hukuku
public international law
uluslararası koruma
international protection
uluslararası örgüt
international organization
uluslararası özel hukuk
private international law
uluslararası sorumluluk
international responsibility
uluslararası suç
international crime
uluslararası sular
international waters
uluslararası ticaret hukuku
international trade law
uluslararası yargı yetkisi
international jurisdiction
uluslararası yükümlülük
international obligation
uluslarüstü
supranational
uluslarüstülük
supranationality
usul hukuku
procedural law
usul ve esaslar
rules and procedures
usulüne uygun
duly
uygulanabilir hukuk
applicable law
uyuşmazlık
dispute
Aralık 2014
1221
1216
1221
1221
1221
1221
1221
1221
1211
1206
1231
1206
1206
1211
1231
1231
1231
1206
1206
1206
1206
1231
1231
1206
1226
1206
1231
1206
1206
1231
1206
1206
1231
1231
1206
1231
1231
1231
1206
1231
1231
1231
1231
1206
1206
1206
1206
1206
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
uyuşmazlıkların barışçıl çözümü
uzay hukuku
uzlaşı
uzlaşma
üçüncü şahıs
üçüncü ülke vatandaşı
ülke
ülkeden kaçma
ülkedışılık
ülkesel bütünlük
ülkesel egemenlik
ülkesel uygulama
ülkesel yargı yetkisi
ülkesel yetki
ülkesellik
ülkesellik ilkesi
ülkeye dönüş hakkı
ülkeye giriş yasağı
üniter devlet
üstsoy-altsoy hısımlığı
vakıf
vakıf senedi
vali
varış limanı
vasi
vasiyet
vatandaş
vatandaşlığa alınma
vatandaşlığı kaybettirme
vatandaşlığın kaybedilmesi
vatandaşlığın kazanılması
vatandaşlık
vatandaşlıktan çıkma
vatansız kişi
vekalet sözleşmesi
vekaletname
vekil
velayet
velayet hakkı
veraset vergisi
vergi iadesi
vergi indirimi
vergi kaçakçılığı
vergi koymak
vergi matrahı
vergi muafiyeti
vergi tahsildarı
vergi tahsili
Aralık 2014
peaceful settlement of disputes
space law
compromis
reconciliation
third person
third country citizen
country
flee from country
extra-territoriality
territorial integrity
territorial sovereignty
territorial application
territorial jurisdiction
domestic jurisdiction
territoriality
principle of territoriality
right to repatriation
prohibition of entry to a country
unitary State
lineal kinship
foundation
deed
governor
port of destination
guardian
will
citizen
naturalization
expatriation
loss of nationality
acquisition of nationality
citizenship
renouncement of nationality
stateless person
agency contract
power of attorney
acting …
custody
parental right
succession tax
tax refund
tax reduction
tax evasion
to levy (a tax)
tax base
tax exemption
tax collector
tax collection
1206
1206
1206
1206
1206
1231
1206
1206
1231
1231
1231
1231
1231
1231
1231
1231
1206
1231
1206
1211
1211
1211
1206
1231
1211
1211
1231
1231
1231
1231
1231
1231
1231
1231
1211
1221
1206
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
1211
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
vergi tarhı
vergilendirme
vesayet
vesayet
vicdan hürriyeti
vicdani ret
vicdani retçi
yabancı
yabancı uyruklu
yakalama
yakınsama
yaklaştırma
yalan beyan
yanılma
yansoy hısımlığı
yararlanıcı
yardım ve yataklık etmek
yargı bağımsızlığı
yargı bağışıklığı
yargı denetimi
yargı teşkilatı
yargı yetkisi
yargıcın reddi
yargıç bağışıklığı
yargıç önüne çıkarılmak
yargılama
yargılamanın yenilenmesi
yargının tarafsızlığı
yargısal işlemler
Yargıtay
yarı açık cezaevi
yarışan talepler
yasa çıkarmak
yasa yayımlamak
yasadışı giriş
yasadışı göç
yasadışı göçmen
yasal boşluk
yasaların yayımlanması
yazılı bildirim
yeminli tanık ifadesi
yerel örf ve adet
yerindelik
yerleşik
yerleşik içtihat
yetki aşımı
yetki belgesi
yetki uyuşmazlığı
Aralık 2014
tax assessment
taxation
guardianship
trusteeship
freedom of conscience
conscientious objection
conscientious objector
alien
foreign national
apprehension
convergence
approximation
perjury
mistake
collateral kinship
beneficiary
to aid and abet
judicial independence
immunity from jurisdiction
judicial review
judiciary
jurisdiction
recusation
judicial immunity
to be brought before a judge
trial
retrial
judicial impartiality
proceedings
Court of Cassation
semi-custodial prison
competing requests
to enact
to promulgate
illegal entry
illegal migration
illegal migrant
legal gap
promulgation of laws
written notice
testimony
local custom
expediency
resident
established case-law
excess of power
instrument of authorization
jurisdictional dispute
1211
1211
1211
1231
1236
1236
1236
1231
1231
1216
1206
1206
1216
1211
1211
1211
1216
1206
1231
1206
1206
1206, 1231
1221
1221
1206
1206
1221
1206
1221
1226
1221
1211
1206
1206
1231
1231
1231
1206
1206
1206
1221
1206
1206
1211
1206
1206
1231
1221
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı
Aralık 2014
yetkili adli makam
yetkili mahkeme
yetkili makam
yetkili temsilci
yetkisizlik
yokluğunda
yolsuzluk
yorum beyanı
yönetmelik
yürürlüğe girme
yürürlükteki hukuk
zamanaşımı
zarar gören devlet
zımni
zımni tanıma
zilyetlik
zilyetlikten yoksun bırakma
zimmet
zina
zincirleme suç
zorla çalıştırma
zorlama
zorunlu beyan
zorunlu göç
zorunlu tahkim şartı
zorunlu toplumsal gereksinim
zorunlu yargı yetkisi
zulüm
competent judicial authority
competent court
competent authority
authorized representative
lack of jurisdiction
in one's absence
corruption
interpretative declaration
by-law
entry into force
law in force
statute of limitations
injured State
implied
implied recognition
possession
dispossession
embezzlement
adultery
successive offence
forced labour
coercion
mandatory declaration
forced migration
compulsory submission
pressing social need
compulsory jurisdiction
persecution
(*) Eurovoc Konu Alanı Kodu
Konu Alanı Adı
Hukukun Kaynakları ve Dalları
Medeni Hukuk
Ceza Hukuku
Yargı
Hukuk Sisteminin Organizasyonu
Uluslararası Hukuk
Haklar ve Özgürlükler
1206
1211
1216
1221
1226
1231
1236
1221
1221
1206
1206
1206
1206
1216
1231
1206
1206
1206
1206
1231
1206
1231
1211
1211
1216
1211
1216
1236
1206
1231
1231
1231
1236
1231
1236
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
114
File Size
828 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content