close

Enter

Log in using OpenID

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

embedDownload
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
1. TARAFLAR
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında,
aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir.
2. TANIMLAR VE KISALTMALAR
Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK): İnternet, ATM/XTM, POS, kiosk, cep telefonu, SMS vb. gibi şube
dışından bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan elektronik veya fiziksel tüm kanallar.
ATM: Müşterinin, Kart kullanarak Bankanın verdiği hizmetlerden yararlanabileceği otomatik vezne makineleri
Birim Hesap Değeri: Katılma hesabının cari değerini belirleyen ve "Birim Değeri" ile "Hesap Değeri"nin
çarpılması suretiyle hesaplanan, hesap sahibinin üzerinde hak iddia edebileceği tutar.
Elektronik Bankacılık Hizmetleri: Bankanın şube dışı (mobil) hizmet kanalları ile müşterilerine sunduğu
alternatif bankacılık hizmetlerinin genel adı.
Kalıcı Veri Saklayıcısı: Müşterinin gönderdiği veya Bankaca kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına
uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını
sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet ve veri
kaydedilebilen her türlü araç veya ortamı ifade eder.
Kıymetli Maden: Kıymetli Madenler Borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine
Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası veya sair yetkili merciler tarafından belirlenen ve Bankanca işlem
yapılabileceği kabul edilen kıymetli maden cinslerini ifade eder.
Parola: Müşterinin bankacılık hizmetlerinden yararlanmak için, müşteri numarası ile birlikte kodlamak zorunda
olduğu ve yalnız kendisine ait olan harf ve/veya numara.
Sözleşme: İşbu Genel Hesap ve Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ile ekleri.
Şifre: Müşterinin, bankacılık hizmetlerini alması sırasında kullanacağı kişiye özel harf ve/veya numara.
XTM: Müşteriye görüntülü (Çağrı Merkezine bağlanarak) otomatik vezne işlemi hizmeti veren makinalar.
WAP: Kablosuz Uygulama Protokolüne uygun bir GSM aleti ve bu protokolü sağlayan GSM operatörü
üzerinden kendisine ait şifre ve müşteri numarasıyla Bankanın sistemine ulaşıp yine Bankanın belirlediği hizmet
seçeneklerini kullanarak Müşterinin kendi hesapları üzerinde işlem yapabildiği elektronik bankacılık hizmeti.
3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, UYGULAMA ALANI VE YÜRÜRLÜĞÜ
3.1. Taraflar, Sözleşmenin muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen bütün olduğunu ve herhangi
bir hükmün sadece bir bölümle ilgili konularda değil, diğer bölümlerdeki hizmetlere de uygulanabileceğini ve
belirli bir hizmet ve/veya hesap ile ilgili maddelerin, niteliğine aykırı olmadıkça diğer hesap ve/veya hizmetler
için de aynen geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.
3.2. Banka ile Müşteri ve Sözleşmede imzası bulunan veya hizmetlerden yararlanan sair kişiler arasında cereyan
edecek olan tüm işlemlerde, öncelikle bu Sözleşme ve Bankanın iç düzenlemeleri ile bankacılık uygulamalarına
ilişkin teamül ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
3.3. Sözleşme bir bütün olarak imzalanmakla Sözleşmenin her bir bölümü imza anından itibaren yürürlüğe girer,
geçerli ve bağlayıcıdır; spesifik işlemler ise o işleme ilişkin olarak tarafların mutabakatı ya da Müşterinin o
bölüme ilişkin hizmetten/işlemden fiilen yararlanmaya başlamasıyla birlikte hükümlerini icra etmeye başlar.
4. KATILIM FONU (HESAPLAR)1
4.1. Özel Cari Hesaplarla İlgili Hükümler:
4.1.1. Banka bu hesaplara kâr payı ve sair getiri ödemez.
4.1.2. Bu hesaplara gerçek kişiler adına yatırılan fonların (altın, gümüş, platin, TL veya Döviz) 100.000,-TL’ye
kadar olan (bu miktar ileride mevzuatta yapılacak değişikle artırılır veya eksiltilirse mevzuatla yeni belirlenecek
miktar kadar) kısmı; ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde “Sigortaya” tabidir.
EK-1 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
1
SZL.HTİM.001.1
1/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Hesap sahibi veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği kişiler, hesaplarında bulunan mevcudu, Bankaya
yazılı talepte bulunmak kaydıyla kısmen veya tamamen geri alma hakkına sahiptir.
4.1.4. Bu hesaplar, Bankanın izni olmadan kısmen veya tamamen temlik edilemez, rehin edilemez.
4.1.5. Müşteri cari hesabından, Bankanca tahsis edilecek limit dâhilinde ve kabul edilecek teminatlar tahtında nakit
olarak kısa süreli avans/ödünç veya sair adlarla adlandırılacak bir meblağı çekebilir. Genel olarak kârpaysız fon
(karz-ı hasen) olarak adlandırılacak bu işlemlerin işleyişi şu şekilde olacaktır:
4.1.5.1. Müşteri talebini, Bankaya bildirecek ve talebinde çekilecek tutar, teminat bilgileri, geri ödeme tarihi ve
Bankanca istenecek sair bilgiler yer alacaktır.
4.1.5.2. Şayet bu tür bir limit, Bankanca Müşteriye sunulan herhangi bir paket hizmet kapsamında tahsis edilirse, bu
takdirde Müşteri, tutar, teminat ve geri ödemeye ilişkin olarak Bankanca belirlenmiş usul ve esaslara uymayı
gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
4.1.5.3. Müşteri, çektiği tutarı ve bununla ilgili komisyon ve/veya diğer masrafları, geri ödeme tarihinde hiçbir ihtar
veya ihbar keşidesine lüzum olmaksızın derhal, tam ve eksiksiz olarak Bankaya ödeyeceğini; aksi takdirde
temerrüde düşmüş sayılacağını ve temerrüdün sonuçlarına katlanacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
4.1.5.4. Banka, Müşteri tarafından çekilen bu meblağı, geri ödeme tarihinde vergi, fon ve sair masraflarıyla birlikte
Müşterinin Bankadaki tüm hesaplarından virman ve mahsup suretiyle tahsile yetkilidir. Bu Sözleşme aynı
zamanda, anılan tahsilatın yapılması için Bankaya verilmiş dönülemez bir yetki ve talimat niteliğindedir.
4.2. Katılma Hesaplarıyla İlgili Hükümler:
4.2.1. Bu hesaplar vadeli olarak açılmış hesaplar olup, değişik adlarla anılsa bile katılma hesabı olarak açılmış
bütün hesaplara, Sözleşmenin sair hükümleriyle birlikte, işbu bölümde yer alan ilgili hükümler uygulanır.
4.2.2. Bu hesaplarla ilgili kâr payı dağıtımı, Müşteri (hesap sahibi) ile Banka arasında mutabık kalınan ve hesap
cüzdanlarında belirtilen vade sonu (veya mevzuata uygun olarak belirlenecek tarihler) itibariyle yapılır.
4.2.3. Hesaba yatırılan fonların işletilmesinden elde edilecek kâr veya zarardan Bankanın alacağı pay; hesabın
açıldığı anda Bankanca belirlenen limitler dâhilinde hesaba yatırılan tutar esas alınarak, her bir hesap türü için
farklılık gösterebilecek olan orandır. Bu oran, hesabın açıldığı anda hesap cüzdanına kaydedilir ve hesabın açıldığı
anda hesaba yatırılan tutar değişmedikçe vade sonuna kadar değiştirilemez. Taraflar, paylaşım oranlarının
belirlenmesinde, hesap türü, vade, tutar/limit ve para cinsi gibi etkenlerin nazara alınacağını ve dolayısıyla her bir
hesap için farklı paylaşım oranları belirlenebileceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
4.2.4. Hesaptan vadesinden önce para çekilmesi veya sair nedenle hesap bakiyesi, katılma hesabı açılması için
belirlenmiş asgari limitin dahi altına düştüğü takdirde; başkaca bir işleme gerek olmaksızın hesap kendiliğinden
cari hesaba dönüşecek olup; bu durumda hesaba, özel cari hesaplara ilişkin hükümler uygulanacaktır.
4.2.5. Banka, katılma hesabı açılabilmesi için gerekli asgari tutarı/limiti ve farklı katılma hesabı türleri için farklı
asgari hesap açma limitleri belirleyebilir, belirlediği bu limitleri/paylaşım oranlarını şubelerde görülebilecek
yerlerde asarak ve/veya internet sitesinde yayımlayarak duyurur. Bu limitleri/paylaşım oranlarını vade bitiminden
önce olmamak kaydıyla, Müşterinin muvafakatine gerek olmaksızın değiştirebilir; yenilenen (ne sebeple
yenilenirse yenilensin) hesaplara da yeni belirlediği limitleri uygulayabilir.
4.2.6. Vade sonunda hesap sahibinin Bankandan talep hakkı: hesabın vadesinin bittiği tarihteki (hesabın vade bitim
günündeki ulaştığı değeri gösteren) “Birim Hesap Değeri” tutarı kadardır. Vadesinde ödenmeyen krediler
sebebiyle tahakkuk eden gecikme cezalarından veya mahrum kalınan kâr payları ile zorunlu
karşılıklardan elde edilen gelirler, Birim Hesap Değeri hesaplamasında dikkate alınmaz; taraflar bu
hususta dönülemez biçimde mutabıktırlar.
4.2.7. Bu hesaplara yatırılan tutarların, kıymetli madene dayalı (altın, gümüş, platin) katılma hesaplarına
yatırılan tutarların türev ürünler kullanılarak diğer para birimlerine çevrilmesi ve diğer para birimleri
bazında oluşturulmuş havuzlara dâhil edildikten sonra kullandırılması sonucunda <başta kredi riski
olmak üzere> zarar riski bulunduğundan Hesap Sahibi açısından kayıp oluşma ihtimali bulunmaktadır.
4.1.3.
SZL.HTİM.001.1
2/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Vadesinden önce para çekilmesi; hesap sahibinin (veya yasal temsilcisinin) hesaptan vadesinden önce para
çekileceğine ilişkin olarak Bankaya, paranın çekileceği tarihten en az 30 (Otuz) gün önceden yazılı olarak ihbarda
bulunması ve Bankanın muvafakat etmesi koşullarıyla mümkündür. Hesaptan vadesinden önce para çekilmesi
durumunda; şayet yatırılan fonun işletilmesi sonucu kâr edilmişse, çekilebilecek azami meblağ <mevzuatın istisna
ettiği durumlar hariç> hesap sahibince hesaba çekim gününe kadar yatırılan tutar kadar; şayet yatırılan fonun
işletilmesi sonucu zarar edilmişse, çekilebilecek azami meblağ “Birim Hesap Değeri” tutarı kadardır.
4.2.9. Banka çeşitli vade ve adlarla toplanan fonları birlikte (gruplar halinde) işletme hakkına sahiptir. Müşteri
buna peşinen ve gayrikabili rücu muvafakat etmiştir. Bu durumda her grup, kâr ve zarara katkısı oranında pay alır.
4.2.10. Bu Sözleşmede ismen zikredilmemiş olsa veya Sözleşmenin imzasından sonra ortaya çıksa bile, tahakkuk
edecek kâr paylarından mevzuatın öngördüğü/izin verdiği kesintiler Bankanca resen yapılır ve yapılan
kesintilerden mevzuatın belirlediği azami oran ve tutarlara kadarı, mevzuatın izin verdiği yerlerde Bankanca
kullanılır. Keza Bankanca mevzuatın izin verdiği ölçüde diğer muhtemel zararların karşılanmasında kullanılmak
üzere katılma hesaplarının payına düşen kâr paylarından Bankanca muhtemel zararlar karşılığı ayrılabilir.
4.2.11. Bu hesaplara gerçek kişiler adına yatırılan fonların (altın, gümüş, platin, TL veya Döviz) birim hesap
değerinin 100.000,-TL’ye kadar olan (ileride mevzuatta yapılacak değişikle artırılır veya eksiltilirse mevzuatla
yeni belirlenecek miktar kadar) kısmı; ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde “Sigortaya” tabidir.
4.2.12. Hesap, Bankanın izni olmadan kısmen veya tamamen temlik edilemez; rehin edilemez.
4.2.13. Vadesinde kapatılmayan veya yazılı talimatla vadesi değiştirilmeyen hesaplar, aynı vade ile kendiliğinden
ve yenilenme tarihindeki paylaşım oranları üzerinden yenilenmiş sayılır. Bankanın Sözleşmedeki yetkilerine
istinaden vade sonunda limitlerde ve paylaşım oranlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
4.2.14. Vadesi bir yıl veya daha uzun olarak (adı ne olursa olsun) açılan katılma hesaplarına (ilgili maddenin
istisnası olarak) vadeden önce; tarafların hesap cüzdanında mutabık kalacağı biçimde, belirlenecek dönemler
halinde kâr payı dağıtımı (ödemesi) yapılabilir. Kâr payı, Müşterinin Bankadaki cari hesabına yatırılmak ya da
Müşterinin başlangıçtaki talebine istinaden kâr payı ödemelerine denk gelecek vadelerle açılacak/yenilenecek ayrı
bir katılma hesabına (kârlı hesap) vade yenileme tarihlerinde yatırılmak suretiyle ödenir. Vadesi bir yıl ve daha
uzun hesaplarda vadesinden önce para çekilmesi Sözleşmede belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Bankanın
muvafakatine bağlı olup; kural olarak Banka, paranın çekildiği dönem için çekilen tutara <mevzuatın istisna ettiği
durumlar hariç olmak üzere> Müşteriye kâr payı ödemez. Ancak mevzuatın izin verdiği/istisna ettiği durumlarda;
vadesinden önce en fazla iki defa ve hesaba yatırılan tutarın (anaparanın) %50 sini aşmayacak biçimde para
çekimlerinde; Banka dilerse tahakkuk edecek kâr payının tamamını ödeyebilir.
4.2.15. Kârlı hesap; vadesi bir yıl veya daha uzun vadeli olarak açılan yatırım hesapları veya sair adlarla
açılabilecek hesaplara ya da aşağıda tanımlanan birikimli katılma hesaplarına bağlı olarak ve o hesaplardan
gelecek kâr payı ödemelerinin yatırılması suretiyle açılabilir. Yatırım veya alternatif yatırım hesabının ya da
birikimli katılma hesabının açılmış olduğu döviz cinsinden (örneğin TL ise TL gibi) açılabilir. Kârlı hesaplara
yenileme tarihlerinde kâr payından gelecek bedeller dışında para ilavesi yapılamaz. Kârlı hesabın, kâr paylaşım
oranı, taraflar arasındaki mutabakatla belirlenir. Kârlı hesaptan bağlı olduğu yatırım veya alternatif yatırım
hesabının vadesi dolana kadar para çekilemez; aksi halde herhangi bir ihbar ya da başkaca işleme lüzum
olmaksızın, hesap cari hesaba dönüşür.
4.2.16. Birikimli Katılma Hesapları:
4.2.16.1. Birikimli katılma hesabı; asgari beş, azami on yıl vadeli açılabilen ve sözleşme ile belirlenen aylık veya üç
aylık sürelerde hesaba para yatırma imkânı veren bir katılma hesabı türüdür.
4.2.16.2. Birikimli katılma hesabı, minimum 150 TL veya 100 USD/EURO veya 10 gram altın ile açılabilir.
Müşteri tarafından belirlenen dönemlerde (aylık, 3 aylık) yine müşteri tarafından belirlenen tutarlarda
hesaba para eklenmesi gerekmektedir; hesaplara eklenebilecek dönemlik ödeme tutarları asgari 50 – azami
5.000,-TL/USD/EURO veya asgari 10 – azami 50 gram altın aralığında olabilir; ara dönem ödemeleri
asgari tutarın altına düşmemek koşuluyla Müşteri tarafından değiştirilebilir.
4.2.8.
SZL.HTİM.001.1
3/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
4.2.16.3. Müşteri
belirlediği dönemlerde, vade sonuna kadar en fazla beş kez hesaba para eklemeyebilir; bu
durumun beşten fazla olması halinde hesap, başkaca bir işleme lüzum olmaksızın kendiliğinden kapanır ve
cari hesaba dönüşür.
4.2.16.4. Tahakkuk eden dönemsel kâr payları hesap bakiyesine ilave edilir; vadesinden önce (ara dönemlerde) kâr
payı ödemesi yapılmaz.
4.2.16.5. Birikimli hesaplar için hesap sahipleri vadeden önce üç defa veya anaparanın %50 sine kadar para
çekebilir; eğer bu şartları ihlal edilirse Banka, paranın çekildiği dönem için <mevzuatın istisna ettiği
durumlar hariç olmak üzere> Müşteriye kâr payı ödemez ve çekim sayısının ve/veya çekilen tutarın bu
fıkrada belirtilen sayıyı/oranı aşması durumunda Banka dilerse tahakkuk edecek kâr payının %50 sine
kadar bir tutarı ödeyebilir. Ancak burada zikredilen istisnalar tamamen Bankanın ihtiyarında olup;
Bankanın a fıkrasındaki ana kural doğrultusunda hiç kâr payı ödememe hak ve yetkisini ortadan
kaldırmaz. Banka o güne kadar ödemiş olduğu brüt kâr paylarının ihlal nedeniyle geri alınması gereken
miktarını, hesapta bulunan meblağdan (anaparadan) mahsuben geri alma hak ve yetkisine sahiptir.
4.2.16.6. Aynı şekilde kendiliğinden ya da Müşterinin inisiyatifiyle hesap vadesinden önce kapanırsa Müşteriye
ödenmiş kâr paylarının tamamını veya %50 sine kadar bir kısmını geri alma hak ve yetkisine sahiptir.
Bankanın buradaki hak ve yetkilerini kullanıp, kullanmaması veya kısmen kullanıp, kısmen kullanmaması kendi
ihtiyarında olup, aksine yazılı bir kayıt yoksa Müşterinin muvafakatine bağlı değildir.
4.2.17. Birikimli katılma hesaplarında da vadesinden önce kısmen veya tamamen para çekilmesi Sözleşmede
belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Bankanın muvafakatine bağlı olup; kural olarak Banka, paranın çekildiği
dönem için çekilen tutara <mevzuatın istisna ettiği durumlar hariç olmak üzere> Müşteriye kâr payı ödemez.
Ancak mevzuatın izin verdiği/istisna ettiği durumlarda; vadesinden önce en fazla üç defa ve hesaba yatırılan
tutarın (anaparanın) %50 sini aşmayacak biçimde para çekimlerinde; Banka dilerse tahakkuk edecek kâr payının
tamamını ödeyebilir. Çekim sayısının ve/veya çekilen tutarın bu fıkrada belirtilen sayıyı/oranı aşması durumunda
Banka dilerse tahakkuk edecek kâr payının %50 sine kadar bir tutarı ödeyebilir. Ancak burada zikredilen istisnalar
tamamen Bankanın ihtiyarında olup; Bankanın ana kural doğrultusunda hiç kâr payı ödememe hak ve yetkisini
ortadan kaldırmaz.
4.2.18. Katılma hesapları dolayısıyla taraflar arasında meydana gelen hukuki ilişki, aşağıdaki nedenlerden
herhangi birinin tahakkuku halinde sona erer:
4.2.18.1. Müşterinin ölümüyle/tüzel kişiliğinin bir biçimde sona ermesiyle,
4.2.18.2. Bankanın onayı müstesna, Müşterinin kısıtlanması veya iflası,
4.2.18.3. Vadenin dolması ve vadenin yenilenmeyeceğinin Müşteri ya da Bankanca ihbar edilmesiyle.
4.3. Özel Fon Havuzları (ÖFH) İle İlgili Hükümler:
ÖFH ve bu havuzlarla ilgili olarak açılan/açılacak katılma hesapları için, aşağıdaki hükümlerin de geçerli ve
bağlayıcı olduğu hususunda taraflar mutabıktırlar.
4.3.1. Müşteri, ÖFH’ya katılmak için Bankaya başvurur ve katılma tutarını Bankadaki cari hesabına yatırır. Cari
hesaba yatırılan bu tutar, başvuruları değerlendirmek ve diğer katılımcıların katılımını sağlamak üzere, (azami bir
ayı aşmamak kaydıyla) Bankanın belirleyeceği bir süre için cari hesapta bekletilir. Süre sonunda, cari hesaptaki
katılma tutarı, oluşturulacak ÖFH’ya dâhil edilmek üzere açılacak katılma hesabına aktarılır. Şayet, oluşturulması
düşünülen ÖFH’ya yeterli katılım olmaz veya herhangi bir nedenle ÖFH’nın oluşturulmasından vazgeçilir ise,
Müşteri cari hesabındaki tutar üzerinde serbestçe tasarruf etme hakkını kazanır. ÖFH Katılma Hesabının
açılmasını müteakip, hesap cüzdanı Müşteriye teslim edilir. Müşteri tüm bu hususları ve bu hususların gerektirdiği
işlemleri yapmaya Bankanın yetkili olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.2. ÖFH’ya yatırılan paranın, mevcut ve ileride ihdas edilebilecek yasal her türlü mali yükümlülüklerin yerine
getirilmesinden sonra kalan kısmı, Banka ile Müşterinin mutabık kaldığı ve Müşteriye verilen hesap cüzdanında
belirtilen projenin finansmanında kullandırılır. Finansman yöntemi ve alınacak teminatların niteliği, cüzdanla
SZL.HTİM.001.1
4/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
veya sair şekilde proje bilgileri ile beraber Müşteriye bildirilmiş sayılır, Müşteri ÖFH’ya katılmış olmakla tüm bu
bilgilere vakıf olduğunu kabul etmiştir.
4.3.3. ÖFH’ya kâr payı dağıtımı, kural olarak vade sonu (Projenin bitiriliş tarihi) itibariyle yapılır; dönemsel kâr
payı dağıtımı yapılabilmesi için, dönemsel kâr payı dağıtımı hususu taraflarca açıkça kararlaştırılmış ve hesap
cüzdanında belirtilmiş, ayrıca projenin tahsilatları yapılmış olmalıdır. Bu şartların birlikte tahakkuku (yani
dönemsel kâr payı dağıtımı kararlaştırılıp, hesap cüzdanında belirtilmesi ve projenin dönemsel tahsilatlarının
yapılmış olması) halinde; mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Banka, projeden yaptığı dönemsel
tahsilatları, havuza katılım paylarına göre ve kendi belirleyeceği hesaplama yöntemine göre hesaplayıp, dilerse
dönemsel kâr payı ile birlikte dönemsel tahsilata isabet eden anapara tutarını, dilerse sadece dönemsel kâr payını
Müşterinin (her bir katılımcının) Bankadaki cari hesabına aktarabilir.
4.3.4. ÖFH, belirli bir projenin finansmanı amacıyla oluşturulmakla, herhangi bir nedenden dolayı finanse edilen
projenin bitiş süresi uzarsa, ÖFH Katılma Hesabının vadesinin de başkaca bir işleme ve hiçbir bildirime gerek
olmaksızın, kendiliğinden (otomatik olarak) proje bitimine kadar uzayacağı hususunu; ayrıca ÖFH Katılma
Hesabının niteliği gereği, bu hesaplardan vadesinden önce para çekilmesinin mümkün olmadığını Müşteri
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.5. Banka, önceden belirlenmiş kâr veya sair nam altında bir getiri ödenmesini veya anaparanın aynen geri
ödenmesini garanti etmediği gibi, Müşteriye karşı herhangi bir kâr veya sair bir taahhüdü yoktur.
4.3.6. Müşteri, (tahakkuk ettiği takdirde) alacağı kâr paylarının, vergi mevzuatı uyarınca stopaja tabi tutulacağını;
sonradan ortaya çıkabilecek (yükümlüsü olsun veya olmasın) her türlü vergi, fon ve sair mali yükümlülüklerin
kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.7. Projenin, kim tarafından, hangi sürede ve ne şekilde gerçekleştirileceği başlangıçta belli ve Müşterinin bilgisi
dâhilinde olmakla, Banka projenin gerçekleştirilmesinden hiçbir biçimde sorumlu tutulamaz. Konu ile ilgili
sorumlulukların tamamı Müşteri ve Yüklenici/Projeyi gerçekleştirecek kişiye aittir. Keza, projenin finansman
yöntemi ve geri ödemeleri de başlangıçta belli ve Müşteri tarafından bilinmekle, geri ödemelerin tahsili
hususunda Bankaya, ancak hile veya kastından dolayı sorumluluk yüklenebilir. Müşteri tüm bu hususları
gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
4.3.8. Müşteri, ÖFH oluşturulmak üzere açılmış hesaplarını veya hesaptan dolayı doğmuş veya doğacak haklarını,
rehin edemez, temlik ve/veya ciro ile başkasına devredemez. Şayet Müşteri bu hükme rağmen, hesaplarını,
hesaptan kaynaklanan hak ve alacaklarını Bankandan habersiz olarak rehin veya temlik veya devir ederse, Banka
kendisine ulaşan bu kabil talepleri/bilgileri, işbu maddedeki yetkisine istinaden başkaca hiçbir işleme gerek
olmaksızın reddetme hak ve yetkisine sahiptir. Üçüncü şahısların bu sebeple uğrayacağı zararlar Müşteriye aittir.
4.3.9. Proje vadesinin bitiminde veya herhangi bir nedenle projenin vadesinden önce sona ermesi halinde ÖFH,
Banka tarafından tasfiye edilir. Tasfiye sonucu oluşacak kâr veya zarar havuza iştirak eden katılımcıların
hesaplarına yansıtılır. Proje vadesi bitmiş olmasına rağmen, henüz geri ödeme tahsilatları yapılmamışsa havuzun
tasfiyesi, tüm tahsilatın yapılmasına kadar ertelenebilir.
4.3.10. Katılma hesapları dolayısıyla taraflar arasında meydana gelen hukuki ilişki, aşağıdaki nedenlerden
herhangi birinin tahakkuku halinde sona erer:
4.3.10.1. Müşterinin ölümüyle/tüzel kişiliğinin bir biçimde sona ermesiyle,
4.3.10.2. Bankanın onayı müstesna, Müşterinin kısıtlanması veya iflası,
4.3.10.3. Vadenin dolması ve vadenin yenilenmeyeceğinin Müşteri ya da Bankanca ihbar edilmesiyle.
4.3.11. ÖFH ile ilgili olarak işbu maddede hüküm bulunmayan hallerde ve/veya burada düzenlenmiş olmakla
birlikte açıklık bulunmayan diğer hususlarda ÖFH’nın niteliğine aykırı olmadıkça, öncelikle hesap cüzdanındaki
kayıtlar ile Sözleşmenin sair hükümleri ve katılım bankacılığı genel uygulamalarının geçerli ve bağlayıcı
olacağını taraflar gayrikabili rücu kabul ve beyan ederler.
4.4. Yabancı Para İle Açılan Hesaplara İlişkin Hükümler:
SZL.HTİM.001.1
5/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Hesapla ilgili bütün ödemeler ve işlemler hesabın para cinsi üzerinden yürütülür. Yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde ve Müşterinin aksine bir talimatı yoksa hesabın para cinsinden başka bir para cinsi ile hesaba giren
paralar, Banka tarafından hesabın para cinsine çevrilir. Banka, aksine yazılı talimat yoksa hesaba giren başka
cinsten parayı hesabın para cinsine çevirmeksizin muhafaza edebilir ve bu amaçla Müşteri adına aynı şartlara
bağlı başka bir hesap açabilir. Banka, para çevirmelerde (arbitrajda) kendi kurlarını uygulamaya yetkilidir.
4.4.2. Banka, hesabın para cinsinden olmayan ödeme talimatlarını yerine getirebilir. Banka hesabın para cinsinden
başka bir para ile ödeme yapmayı kabul ederse, bu Sözleşmedeki kurları uygulayarak arbitraj yapmaya yetkilidir.
Bu durumlarda arbitraj sonuçları (kârı/zararı) tamamen Müşteriye aittir.
4.4.3. Müşteri yabancı para cinsinden açılan hesaplarla ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuata uymayı ve
mevzuata uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sonuçları üstlenmeyi peşinen kabul etmiştir.
4.5. Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesaplarıyla İlgili Hükümler:
4.5.1. Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesapları özel cari hesap veya katılma hesapları şeklinde açılabilir. Bu
hesaplar, altın, gümüş ve/veya platinin fiziken teslimi karşılığında ya da Bankanca satış yapılmak suretiyle
açılabilir.
4.5.2. Bu şekilde açılan hesaplar karşılığında Müşteriye hesap cüzdanı verilir, hesap cüzdanları tüm hesaplarda
olduğu gibi bu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası hükmündedir.
4.5.3. Hesapla ilgili bütün işlemler ve kayıtlar altın, gümüş ve platin üzerinden yürütülür ve izlenir.
4.5.4. Bu şekilde açılan hesaplardan, hesap cüzdanlarında belirtilen kayıtlara uyulmak ve işbu Sözleşmenin cari ve
katılma hesaplarıyla ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, ayrıca vade ve ihbar koşullarına riayetle hesap
mevcudu kısmen veya tamamen çekilebilir.
4.5.5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve Müşterinin aksine bir talimatı yoksa hesaba giren paralar, Banka
tarafından (hesabın cinsine göre) altın, gümüş veya platin cinsine çevrilir. Banka çevirme işlemlerinde, yatırma
günündeki kendi altın/gümüş/platin değerlerini (kurlarını) uygulamaya yetkilidir. Hesaba fiziken altın, gümüş ve
platin yatırılması talebi, münhasıran Bankanın kabulüne bağlı olup, şayet Banka fiziken teslimi kabul ederse,
yatırılacak altın/gümüş/platin cari mevzuatın öngördüğü nitelik ve saflıkta olacaktır.
4.5.6. Müşteriye yapılacak ödemelerde ve hesaptan altın/gümüş/platin çekmelerde; altın için bir gram, gümüş için
ise beş kilogramın altındaki miktarlarda, platin için ise miktarı ne olursa olsun fiziki teslim yapılmaz; ancak platin
için Banka ile Müşteri ayrıca mutabık kalarak fiziki teslim şartları belirleyebilir. Şayet çekilecek miktar bu
değerlerin altında olursa, bu takdirde Müşterinin çekeceği miktar kadar altını/gümüşü/platini, başkaca bir işleme
lüzum olmaksızın altının/gümüşün/platinin ödeme günündeki değeri (kuru) üzerinden Bankanca satın alınmış
sayılır ve tutarı Müşteriye TL veya döviz olarak ödenebilir. Altının/gümüşün fiziki teslimini talep eden Müşteri,
Bankanın belirleyeceği teslimat ücreti ile taşıma, güvenlik ve teslime dair masrafları Bankaya derhal ödemekle
yükümlüdür.
4.5.7. Fiziki teslimlerde, belirli teslim sürelerine ihtiyaç bulunmakta olup, Müşteri fiziki teslim taleplerini, asgari
iki hafta (ya da fiziki teslimin sağlanabileceği makul bir süre) öncesinden yazılı olarak Bankaya ihbar etmek
zorundadır. Ayrıca her yıl Ağustos ayında rafineriler tatilde olup, Ağustos ayı içerisinde fiziki teslim
yapılamamaktadır; bu nedenle Ağustos ayı içindeki fiziki teslim talepleri en erken Eylül ayının ilk haftası
itibariyle dikkate alınır. Müşteri bu hususları kabul ile Bankaya karşı tüm itiraz ve sair haklarından peşinen feragat
etmiştir.
4.5.8. Hesaba altın/gümüş/platin yatırma ve çekme işlemlerindeki paraya çevirmelerde; yatırma ve çekme
günündeki Bankanın altın/gümüş/platin değerleri (kuru) uygulanır. Müşteri bu hususu peşinen kabul ve tüm
itirazlarından feragat etmiştir.
4.5.9. Müşteri altın, gümüş ve platin depo hesaplarıyla ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuat ve Bankanın
uygulamalarına uymayı; mevzuat ve Bankanın uygulamalarına uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü
sonuçları üstlenmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
4.4.1.
SZL.HTİM.001.1
6/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Sözleşmenin hesaplarla ilgili ana madde başlığı altında düzenlenmiş bulunan tüm hükümleri, niteliğine
aykırı olmadıkça altın, gümüş ve platin depo hesapları içinde uygulanır; taraflar için geçerli ve bağlayıcıdır.
4.6. Müşterek Hesaplarla İlgili Hükümler:
4.6.1. Sözleşme kapsamında açılacak müşterek hesaplarda; hesap sahiplerinden her biri (aksine yazılı bir talimat
olmadıkça) hesap üzerinde tek başına tasarrufta bulunmaya, talimatlar vermeye ve Sözleşme ile hesap sahibine
tanınan yetkileri tek başına kullanmaya yetkilidir. Hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahiplerinin hesap
üzerinde tek başına tasarrufta bulunmasından veya hesap üzerinde kendisine tanınan yetkileri kullanmasından
doğacak tüm sonuçları peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.6.2. Aksine bir talimat yoksa hesap sahiplerinden her biri müteselsil alacaklı sıfatıyla Bankadaki müşterek hesap
üzerinde tek başına tasarrufta bulunabilir, hesabı kapatabilir. Böyle bir durumda, Bankanın talep etmesi halinde
hesap cüzdanının ibrazı zorunludur. Bankanın müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve
işlemlerini yerine getirdiği takdirde, müşterek hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur.
4.6.3. Hesap sahipleri hesabın açılışında veya sonradan birlikte imzaları ile hisse tutarlarını yazılı olarak
kararlaştırıp, Bankaya bildirmemiş iseler; bu durumda kural olarak hisse tutarları eşit kabul edilir.
4.6.4. Müşterek hesabın tamamı üzerinde hesap sahiplerinden her birinin münferiden tasarrufu ile ilgili olarak bu
bölümde zikredilen yetkiler, hesap sahiplerinin kendi aralarındaki birbirlerine olan güven ve iyiniyetin bir
tezahüründen ibaret olup; Bankanın herhangi bir dahli sözkonusu değildir.
4.7. İştirak Halinde Hesaplarla İlgili Hükümler:
4.7.1. Bu şekilde açılan veya sonradan her ne sebeple olursa olsun bu şekle dönüşen hesaplar üzerinde, ancak
hesap (hak) sahiplerinin tamamının müşterek imzaları ile tasarrufta bulunulabilir.
4.7.2. Hesap sahiplerinden her biri, iştirak halindeki hesap üzerinde tek başına hareketle tasarruf yetkisi olmadığı
halde, tek başına hareketle hesapla ilgili bir tasarrufta bulunur ve her nasılsa bu talebi (talimatı) Banka tarafından
yerine getirilir ise; bu şekilde talepte bulunan hesap sahibi, gerek diğer hesap sahiplerine ve gerekse Bankaya karşı
her türlü sonuçlarıyla sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.8. Hesaplarla İlgili Ortak Hükümler:
4.8.1. Tüm hesaplar bakımından, Bankanın hesaba fon kabul ettiği ilk gün (valör) uygulamasında, paranın
Bankaya yatırıldığı günü izleyen ilk işgünü esas alınır. Genel uygulama bu olmakla birlikte Banka dilerse, bu
uygulamayı Müşteri aleyhine olmayacak şekilde (aynı gün veya sonraki gün veya benzeri gibi), hesap türleri
bazında veya müşteri bazında veya hesap meblağı bazında veya sair kriterler bazında farklılaştırarak uygulamaya
yetkilidir. Katılım fonunun çekilmesinde ise, paranın çekildiği gün esas alınır. Bu hususlarda, Bankanın bağlı
olduğu Kuruluş Birliklerince bankacılık genel uygulamaları doğrultusunda yeni kararlar alınması halinde;
yapılacak bu yeni düzenleme dikkate alınır.
4.8.2. Müşteri, hesabından/hesaplarından herhangi bir sebeple fazla ödeme yapıldığının Bankanca tespit edilmesi
halinde, fazla ödenen tutarı ilk yazılı talepte derhal Bankaya geri ödeyeceğini; aksi halde sözkonusu fazla
ödemenin işbu sözleşmenin temerrüde ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla; fon, vergi ve diğer ferileriyle
birlikte aleyhine borç kaydedileceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
4.8.3. Hesap sahibi/sahipleri hakkında ihtiyati haciz, haciz ihbarnamesi, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato veya
başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa Banka, yetkili makamlarca verilecek kesin
hükme kadar hesap üzerindeki tasarrufları durdurma yetkisini haizdir.
4.8.4. Banka nezdinde açılmış her türlü hesaplar Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca; hesap
(hak) sahibinin en son talebi/işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıllık
zamanaşımına tabidir. Hesap (hak) sahibince son işlem veya yazılı son talimat tarihinden itibaren on yıl
süre ile aranılmayan hesap bakiyesi, ilgili mevzuat ve işbu sözleşmenin ilgili bölümünde belirtilen usul ve
esaslar dâhilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon)'a gelir kaydedilmek üzere Fon’a devredilir.
4.8.5. Hesap sahibinin/hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, mirasçılar/diğer hesap sahipleri Bankanın
kendilerine yaptığı ödeme nedeniyle gerek vergi dairelerine ve gerekse diğer mirasçılara/diğer hesap sahiplerine
4.5.10.
SZL.HTİM.001.1
7/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ile Bankayı konuyla ilgili
sorumluluktan kurtarmayı; aksi halde kendilerine ödenen tutarı Bankaya iade etmeyi dönülemez biçimde kabul
ederler.
4.8.6. Banka, hesap sahiplerinden birinin veya bir kaçının ölümünden ya da gaipliğinden haberdar olursa, veraset
ve intikal vergisinin ödendiğine ilişkin belge getirilinceye kadar, hesaptan tasarruf edilmesini durdurmaya ve
katılma hesaplarındaki tutarları, vadesinde ya da vadesinden önce Müşterinin cari hesabına aktarmaya yetkilidir.
Banka bu yetkisini kullanmayarak, katılma hesaplarını müşterek hesap hükümlerine göre işletmeye de yetkilidir.
4.8.7. Müşterinin talimatıyla, sehven veya herhangi başka bir suretle yapılacak işlemler sonucunda, hesap
bakiyesinin eksiye düşmesi durumunda, Müşteri bu eksi bakiyeyi kendisine yapılacak bildirim üzerine derhal
kapatmak zorundadır. Aksi takdirde, Banka hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine veya hüküm tahsiline lüzum
olmaksızın, Müşteri aleyhine yasal yollara müracaatla veya takas, mahsup, virman yetkilerini kullanmak suretiyle
alacaklarını tahsil edebilir; temerrüt hükümlerini uygulayabilir.
4.8.8. Hesap cüzdanları ile cüzdanlar üzerindeki açıklamalar Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Hesap
cüzdanı ile Banka nezdinde tutulan kayıtların farklılık göstermesi veya ihtilaf halinde Banka kayıtları geçerli ve
bağlayıcıdır. Müşteri bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8.9. Banka nezdinde açılmış hesaplarla ilgili olarak, hesap hareketlerinin izlenebilirliğini teminen; Müşteriye
belli aralıklarla ve Sözleşmede zikredilen iletişim araçlarını kullanarak (iletişim aracının belirlenmesi Bankanın
yetkisindedir) hesap özeti gönderebilir. Kural olarak Müşteri hesap hareketlerini ve hesabının durumunu kendisi
takip etmek zorundadır; bu nedenle hesap özeti göndermek, Banka bakımından bir yükümlülük olarak
yorumlanamaz. Ancak buna rağmen Banka, Müşteriye hesap özeti gönderdiği takdirde, hangi iletişim aracı
kullanılarak gönderilmiş olursa olsun, gönderilen hesap özeti Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası
hükmündedir. Şu kadar ki; gönderilen hesap özeti ile Banka nezdinde tutulan kayıtların farklılık göstermesi veya
ihtilaf halinde Banka kayıtları geçerli ve bağlayıcıdır. Müşteri bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8.10. Bankanca, sigorta kapsamındaki tutar için Fon’a yapılacak prim ve sair ödemeler Müşteriye aittir ve
Müşteriden tahsil edilir.
5. ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR, EMANET VE SAİR ALACAKLAR
5.1. Bankanın elinde bulunan her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi,
herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.
5.2. Banka zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 (Elli) Türk Lirası (mevzuat başka bir tutar belirlerse o tutar) ve
üzerindeki katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının
Fon’a devredileceği hususunda Müşteriyi uyarır. Söz konusu katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 Türk
Lirasının altındaki her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklar Bankanın internet sitesinde liste halinde ilan edilir.
Banka, listelerin internet sitesinde ilan edildiği hususunu, ülke genelinde yayım yapan gazetelerde mevzuatın
belirlediği süreyle ilan eder. Ayrıca bu listeler eşzamanlı olarak Fona gönderilir ve Fon bu listeleri kendi internet
sitesinde yayınlar.
5.3. İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibi veya mirasçıları
tarafından ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde aranmayanlar Bankanca, Fon’un Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasındaki hesaplarına devredilir ve devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir.
5.4. Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar.
5.5. Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı
süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.
5.6. Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda zamanaşımı süresi blokenin konduğu tarihte
durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder.
SZL.HTİM.001.1
8/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
6. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI SÖZLEŞMESİ2
Alacak Belgesi: Kart ile satın alınmış bir mal/hizmet iadesi veya iptalinde veya hatayla yapılan fazla tahsilatta,
kart hamilinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyerleri tarafından düzenlenen belge.
Ekstre (Hesap Bildirim Cetveli): Banka tarafından belirlenen hesap kesim tarihlerinde gönderilen ve Müşterinin
veya Ek Kart Hamilinin o dönem için borç ve alacak kayıtları veya bakiyeleri; borcun son ödeme tarihi ile daha
önceki dönemlerde oluşan borçları gösteren hesap dökümü.
Harcama Belgesi: Kartla yapılan işlemlerle ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenecek olan belge.
Kart: Müşteriye limiti dâhilinde, üye işyerlerinden peşin veya vadeli veya taksitle mal ve hizmet alımı ile yetkili
nakit ödeme birimlerinden veya ADK’dan nakit çekmede kullanması için verilen özel plastik kart veya fiziki
varlığı bulunmayan kart numarası ile bağlı ek hizmet kartları.
Nakit Avans Çekme: Kart ile Bankanın tahsis ettiği nakit avans limiti dâhilinde yetki verdiği birimlerden veya
ADK’dan nakit avans çekme.
Nakit Çekme: Kart ile Bankanın yetki verdiği birimlerden veya ADK’dan, hesap bakiyesi dâhilinde nakit çekme.
Posta ve Telefon Emirleri: Müşterinin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde, form imzalamak suretiyle veya hiçbir
forma dayalı olmaksızın telefonla Kart numarasını vererek veya internet aracılığıyla yapacağı harcamalar.
Token: Müşterinin Elektronik Bankacılık Hizmetlerinden yararlanırken kullandığı tek kullanımlık şifre üreten
veya içinde sertifika yüklü olan cihaz veya yazılım.
Üye İşyeri: Banka veya üye işyeri anlaşması yapmaya yetkili diğer kuruluşlarla üyelik sözleşmesi imzalamış ve
Kart hamillerine her türlü mal ve/veya hizmetleri sunan; vadeli veya taksitle mal/hizmet satışını gerçekleştiren
gerçek veya tüzel kişi.
6.1. Özel Hükümler Ve Şartlar:
6.1.1. Kart Verilmesi ve Kullanma Şartları:
6.1.1.1. İşbu Sözleşmenin imzalanmış olması, Bankaya kart verme yükümlülüğü getirmez.
6.1.1.2. Kart verilirken, Banka Müşteriye ayrıca her ekstredeki harcama tutarlarını son ödeme tarihlerinde tahsil ve
tasfiye etmek amacıyla borçlu nitelikte bir Kart Hesabı açar veya borç ve alacak ilişkilerini tek bir hesapta izler.
Kart, Müşteri veya ek kart hamiline teslim edildikten sonra kart hamili, kartın arkasında bulunan imza panelini
imzalamak zorundadır. İmza panelinin kart hamili tarafından imzalanmaması nedeniyle Bankanın maruz kalacağı
her türlü zararın tazmini münhasıran Müşteriye (kart hamiline) aittir. Müşterinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine
geçtiği ve fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını öğrendiği andan itibaren başlar.
6.1.1.3. Kartın, üzerinde adı yazılı Müşteri veya ek kart hamili dışındaki şahıslar tarafından kullanılması halinde
doğacak sorumluluklar, (Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla) müştereken ve müteselsilen Müşteri ve ek
kart hamiline aittir.
6.1.1.4. Banka, Müşteriye ek kart verebilir. Tüzel kişi adına Kart kullanacak kişilerin yapacakları harcamalar için,
ödemeleri tüzel kişilik tarafından karşılanmak üzere ek kart verilebilir. Ek kartlardan doğan borçlardan dolayı,
Bankaya karşı ek kart hamili de Müşteriyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu ve borçludur. Tüzel
kişiler tarafından herhangi bir Kart talebinde bulunulduğunda bu Sözleşme tüzel kişiliği temsile yetkili kişiler
tarafından, asıl borçlu, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ve tüzel kişilik adına imzalanır.
6.1.1.5. Müşteri Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri vb. alış-verişlerinde/işlemlerinde kullanmayacağını;
bunun Banka çalışma prensiplerine aykırı olduğunu; aksine davranışlarının Kartın iptali ile sözleşmenin feshi
sonucunu doğuracağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.
6.1.1.6. Müşteri/ek kart hamili, Kartın üzerinde ay ve yıl olarak gösterilen son kullanma tarihinin Banka tarafından
belirlendiğini, Kartın belirtilen ayın son gününe kadar (son gün dahil) geçerli olacağını ve bu tarihten sonra
kullanılmayacağını kabul eder. Kartın, herhangi bir şekilde üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra
2
EK-2 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
SZL.HTİM.001.1
9/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
kullanılmasından doğabilecek hukuki, mali ve cezai sorumluluk, münhasıran Müşteriye aittir. Kullanma süresi
sona eren Kartın Müşteri/ek kart hamili tarafından imha edilmesi veya imha edilmek üzere Bankaya iadesi
zorunludur. Süresi sona eren bir Kartı, yenileyip yenilememe hakkı münhasıran Bankaya aittir. Kartın geçerlilik
süresinin sona ermesi, bu sözleşmenin sona ermesi anlamına gelmez.
6.1.2. Harcama Belgesi Düzenlenmesi İle Nakit Avans Çekme:
6.1.2.1. Müşteri/ek kart hamili, harcama belgesini imzaladıktan ya da kimliği bir kod numarası, şifre veya kimliği
belirleyici başka bir yöntemle belirlendikten sonra, Bankaya karşı belge üzerindeki hususlardan dolayı herhangi
bir itiraz ileri sürmemeyi ve bu belgeye ilişkin ödemesini durdurmaya matuf hiçbir talepte bulunmamayı kabul ve
taahhüt eder. Banka, Müşteri veya ek kart hamilinin satın aldığı mal/hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, malların
ayıplı olması ve benzeri konular hakkında herhangi bir sorumluluk taşımaz ve bu konularda araştırma yapmakla
yükümlü değildir.
6.1.2.2. Müşteri/ek kart hamili, kart ile şifresini kullanarak hesabı müsaitse bakiyesi dahilinde hesabından nakit
çekebilir. Ayrıca Bankanın tahsis ettiği nakit avans limiti dahilinde nakit avans çekebilir. Müşteri/ek kart hamili
nakit çekme işlemlerinde hesabındaki mevcut tutarını veya Banka tarafından kendisine tahsis olunan nakit avans
limitini aşmayacağını ve her nasılsa mevcut bakiyesinden veya nakit avans limitinden fazla ödeme yapılması
halinde, fazla olan tutarı derhal Bankaya iade edeceğini; aksi halde fazla kısım için işlem tarihinden itibaren
gecikme cezası uygulanacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Banka şubelerinden ADK kullanılmaksızın
nakit veya nakit avans talebinde bulunulması/çekilmesi çalışma prensipleri gereği Bankanın iznine bağlıdır.
6.1.2.3. Müşteri/ek kart hamili, ADK aracılığı ile hesabından nakit çektiği takdirde, bu işlemlerde imzalı belge
olmayacağını bildiğini kabul eder.
6.1.2.4. Müşteri/ek kart hamili, ADK aracılığı ile hesabından nakit avans çektiği takdirde; işlem tarihinden
başlamak üzere çektiği bedelin, işlem ücreti, finansman bedeli, vergi, fon, komisyon vs. her türlü masraflarıyla
birlikte hesabına borç kaydedileceğini; borcunun tespiti hususunda, sadece ADK’nda tutulan kayıtların ve
Bankanın defter ve bilgisayar kayıtlarının esas olacağını kabul ve taahhüt eder. Banka, ADK’ndan gerçekleştirilen
nakit avans çekme işlemlerinden dolayı Müşterinin hesabına borç kaydedeceği tutarları serbestçe belirleme
hakkına sahiptir. Ekstrede Müşteriye bildirilen bu oranlara karşı Müşteri her türlü itiraz hakkından peşinen feragat
ettiğini gayrikabili rücu kabul eder.
6.1.3. Borcun Doğumu Anı Ve Müşteri Hesabına Borç Kaydı:
6.1.3.1. Müşterinin Bankaya borcu, harcama belgesi ve/veya nakit ödeme belgesinin imzalandığı (bir kod
numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntem ile onaylandığı) anda doğacaktır. Müşteri kendisinin
veya ek kart hamilinin mal/hizmet alımı sırasında düzenlenen harcama belgesindeki tutarın hesabına borç
kaydedileceğini kabul eder.
6.1.3.2. Müşteri, harcama tutarının taksitlendirilmesini talep ettiğinde; harcama tutarı, harcama tarihindeki
Bankanın uyguladığı kar payı oranlarının <TCMB tarafından belirlenen oranları aşmamak kaydıyla> ilavesi
suretiyle taksitlendirilecektir. Bu husus Bankanın çalışma prensipleri gereği olup, Müşteri bunun aksini (talep
tarihindeki kar payı oranlarının harcama tarihindeki kar payı oranlarının altında veya üstünde olsa bile) talep
etmeyeceğini gayrikabili kabul ve taahhüt eder.
6.1.3.3. Müşteri ve ek kart hamili aldıkları mal/hizmetlerle (harcamalarla) ilgili olarak Bankanın aralarındaki
sözleşme şartlarına uygun olarak kâr payı, kur farkı, komisyon ve sair her türlü masraf tahakkuk ettirmesini;
ayrıca bu tutarların da vergi ve fonları ile beraber harcama belgesindeki tutara ilave edilmesini gayrikabil-i rücu
kabul ve taahhüt ederler.
6.1.3.4. Kart kullanarak alınmış malın/hizmetin iadesi/iptali ya da fazla alınan bedelin iadesi durumunda, Üye
İşyerinde düzenlenen alacak belgesindeki tutar, Müşterinin kart hesabına alacak kaydedilir. Ancak, alacak
belgesinin düzenlenmesi, Müşteri veya ek kart hamilinin sözkonusu mal/hizmet bedeli için daha önce imzalamış
olduğu harcama belgesinden doğan borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Müşteri veya ek kart hamili
SZL.HTİM.001.1
10/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
işyerinde bir malın/hizmetin iadesi durumunda kendisi ile Üye İşyeri arasında çıkabilecek sorunlardan ve bunların
sonuçlarından Bankanın sorumlu olmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder.
6.1.3.5. Banka, Müşteri tarafından yapılan yurt dışı harcamalar ile yurt içinde yabancı para üzerinden
gerçekleştirilen harcama tutarlarını, harcama veya kayıt tarihinden kendi belirleyeceği tarihte ve Banka
kurlarından, (vergi, fon vs giderlerini de ilave ederek) Türk Lirası'na çevirmeye, böylece Müşteri hesabına resen
borç kaydetmeye ve sonuçta bu tutarları TL veya yabancı para cinsinden talep ve tahsile yetkilidir.
6.1.3.6. İşbu sözleşmede belirtilenler hariç Banka, ücret, komisyon, masraf, vergi veya herhangi bir isim altında
Müşteriden ödeme talep etmeyecek ve borç kaydedip Müşteri hesabından kesinti yapmayacaktır.
6.1.4. Ekstre (Hesap Bildirim Cetveli):
6.1.4.1. Müşteri, kendisinin veya ek kart hamilinin kart kullanımından dolayı hesabına yapılacak borç ve alacak
kayıtlarının hesap kesim tarihinde ekstreye dökülerek, belirttiği adresine gönderileceğini kabul eder. Müşteriye
gönderilen dönemsel Ekstre ödeme planı hükmünde olup, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
6.1.4.2. Hesap kesim tarihi, -Müşterinin tercihi nazara alınarak- Banka tarafından belirlenir. Keza son ödeme tarihi
de -Müşterinin tercihi nazara alınarak- Banka tarafından belirlenecek olup, bu tarih tatile rastlarsa bir sonraki iş
günüdür. Banka, uygun gördüğü takdirde tek taraflı olarak bu tarihleri değiştirebilir, dilediği aralıklarla ekstre
basabilir ve bu değişiklikler Müşteriye sadece ekstreyle duyurulur.
6.1.4.3. Müşterinin; döviz üzerinden yaptığı alışverişler ve kart hesabından yaptığı nakit ve nakit avans çekmeler
ya Amerikan Doları olarak ya da Banka tarafından belirlenecek kur üzerinden TL. ye çevrilerek ekstrede yer alır.
Müşteri veya ek kart hamili, bir ekstredeki hesap kesim tarihine kadar gerçekleştiği halde, harcama belgelerinin
Bankaya ulaşmaması, hata, unutma ya da başka nedenlerle o ekstreye geçirilmemiş, olan harcama kalemlerinin de
borçları olduğunu; Bankanın bu kalemleri, müteakip ekstrede gösterebileceğini ve Bankanın bunlara ilişkin
haklarının saklı bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ile yabancı paraya
(dövize) endekslemelerde uygulanacak kurlar Bankanın kurları olup; endekslemede endeksleme tarihindeki
Banka döviz alış kuru, geri ödemede ise fiili ödeme tarihindeki Banka döviz satış kuru esas alınır.
6.1.4.4. Müşteriye gönderilen ekstrede ek kart hamillerinin yaptıkları harcamalar da gösterilir. Müşteriye
gönderilen ekstreler, ek kart hamiline de gönderilmiş sayılır. Ek kart hamiline ayrıca ekstre gönderilmez.
6.1.4.5. Ekstrenin son ödeme tarihine kadar Müşteriye ulaşmaması durumunda, Müşteri şubesinden ekstrenin
suretini talep etmeli, varsa itirazlarını 10 günlük sürede bildirmelidir. Aksi takdirde, sorumluluk Müşteriye aittir.
6.1.4.6. Ekstre tutarı ile Banka kayıtlarının herhangi bir nedenle birbirinden farklı olması halinde, Müşteri Banka
kayıtlarının geçerli olacağını peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder.
6.1.4.7. Müşterinin kendisine bildirilen borca (kartlı işlemlere) itirazı, yapması gereken ödemeyi durdurmaz.
Ancak Müşteri, itirazlarını en geç, ilgili ekstrede gösterilen son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, yazılı ve
gerekçeli olarak kartını aldığı şubeye yapacağını, daha sonraki itirazlarının kabul edilmeyeceğini ve ekstrenin
kesinleşeceğini; yapılan araştırmalar sonucunda haksız bulunursa, araştırma nedeniyle Bankanın yaptığı tüm
masrafları ve itiraz ettiği tutarı, ayrıca itiraz ettiği tutar kadar maktu tazminatı, bununla birlikte Müşteri itirazında
haklı bile olsa, itirazıyla ilgili harcama belgelerinin aranması veya temini için yapılan masrafları, nakit çekişleriyle
ilgili otorizasyon masraflarını da Bankaya ödemeyi, gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
6.1.5. Geri Ödemeler:
6.1.5.1. Müşteri veya ek kart hamili, ekstredeki toplam borç tutarını veya asgari ödeme tutarından az olmamak
kaydıyla kredilendirme seçenekli olarak tercih edilen tutarı, en geç son ödeme tarihine kadar (son ödeme günü
dahil) nakden ödemekle yükümlüdür. Müşteri veya ek kart hamili ekstredeki kalemlerden herhangi birine veya
birkaçına veya tamamına itiraz etse dahi, bu itirazın, ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağını beyan,
kabul ve taahhüt ederler.
6.1.5.2. Müşteri geri ödemeleri, Bankaya otomatik ödeme talimatı vermek suretiyle yapmak isteyebilir; bu
takdirde Müşteri, Bankadaki hesabında, en geç son ödeme tarihinden bir önceki işgünü itibariyle borca yeter
miktarda para bulundurma yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğe uymayan Müşteri, bu sözleşmenin ilgili
SZL.HTİM.001.1
11/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
maddesi hükmüne paralel olarak temerrüde düşeceğini ve hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul
ve taahhüt eder.
6.1.5.3. Ekstrede belirtilen ödemelerin (asgari ödeme tutarı veya toplam borç) yapılmadığı durumda, Banka
Müşteriye hiçbir bildirimde bulunmaksızın diğer talep ve hakları saklı kalmak kaydı ile kartları iptal edebilir.
6.1.5.4. Ekstrede belirtilen ödemelerin (asgari ödeme tutarı veya toplam borç), ekstrede belirtilen son ödeme
tarihine kadar ödenmemesi halinde son ödeme günü belli olduğundan, hiçbir ihtar ve başkaca sair işleme lüzum
olmaksızın Müşteri temerrüde düşer ve hakkında temerrüt hükümleri uygulanır.
6.1.5.5. Bankanca asgari ödemeye izin verilmesi durumunda; asgari ödeme tutarı ekstrede belirtilen dönem
borcunun %20 (yüzde yirmi)’sinden az olamaz. Banka asgari ödeme tutarını bu sınırlamanın altında olmamak
kaydıyla serbestçe belirleyebilir.
6.1.5.6. Müşteri/ek kart hamili, Bankaya olan borçlarının, ayrıca ihbara gerek kalmaksızın, Banka nezdinde
bulunan diğer hesaplarından alınabileceğini; borç döviz hesabından alınırsa o günkü TCMB Efektif kurları
üzerinden döviz satışı yapılmak suretiyle, borç tutarının ve bu satış işlemi ile ilgili komisyon, KKDF, vergi ve sair
giderlerin karşılanabileceğini; bu maddenin aynı zamanda Bankaya dönülemez biçimde tanınmış virman talimatı,
hak ve yetkisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.5.7. Müşterinin ekstredeki asgari ödeme tutarını ödemesi halinde; borcun kalan kısmı, bu sözleşmedeki esaslar
dahilinde dövize endeksli taksitler veya ekstrede belirtilen kâr payı ilave edilecek taksitler halinde
taksitlendirilebilir. Müşteri, bu şekilde taksitlendirilen borcunu, taksit tarihlerinde, kur farkı, vergi, fon ve sair
masraflarıyla birlikte ödeyeceğini; ödemediği takdirde, başkaca bir ihbara lüzum olmaksızın hakkında temerrüt
hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka, özellik arz eden ve önceden Müşteri veya ek
kart hamillerine bu özelliklerini bildirdiği bir takım kartlar için değişik taksitlendirme usulleri öngörebileceği gibi,
asgari tutarın ödenmesi halinde, kâr payı ve benzeri ödeme kalemleri talep etmeden Türk Lirası veya döviz
üzerinden taksitlendirme yapma gibi kolaylıklar sağlayabilir. Sözkonusu bu taksitli işlemlerde, üçüncü kişilere
teşmil edilmemek ve asla 6502 sayılı Kanundaki sorumluluklar ile Borçlar Kanunundaki satılandaki ayıp ve zapta
karşı tekeffülün yer değiştirmesi vs. anlamında yorumlanmamak kaydıyla; sadece ve münhasıran Banka ile Kart
Hamili arasındaki ilişki bakımından (Banka çalışma prensipleri gereği), Kart Hamilinin <mal veya hizmeti
Satıcıdan/Sağlayıcıdan Banka adına alıp; belirlenen taksitlerde vadelerle, yine Banka adına kendisine satmak
suretiyle> Bankaya vekâleten hareket ettiği kabul olunur. Müşteri bu işlemler için aldığı kartını, daha önce
satın aldığı malın bedelini (yani doğmuş bir borcu) finanse etmek için kullanamaz. Aksi halde vekâlet
içeriğine aykırı davranmış sayılır ve bu sebeple vekâlet ilişkisi başkaca bir işleme lüzum olmaksızın
sonlanacağı gibi, taksit talebi de kabul edilmez; taksitlendirme yapılmış ise tüm borç hiçbir ihtar veya
ihbara ya da sair işleme gerek olmaksızın muaccel hale gelir. Banka dilerse bu sebeple sözleşmeyi de sona
erdirebilir.
6.1.6. Azami Harcama Limiti:
6.1.6.1. Müşterinin/ek kart hamilinin ekstre dönemi içinde Kart kullanmak suretiyle üye işyerlerinde yapabileceği
harcama ve nakit avans çekmelerinin azami sınırı Banka tarafından belirlenir.
6.1.6.2. Banka tek taraflı olarak, Müşterinin limitini günün koşullarına ve Müşterinin durumuna göre, azaltma
yetkisine sahiptir. Müşterinin talebi olmadıkça kart limiti artırılmayacaktır. Limit değişiklikleri ekstre ile
duyurulur. Müşteri, ek kart hamili veya kefil, söz konusu limit değişikliklerini bilmedikleri iddiasında
bulunamazlar.
6.1.6.3. Müşteri/ek kart hamili, kartını yukarıda belirtilen azami sınır dahilinde kullanmayı, limit aşımı olması
halinde, aşan tutarı derhal Bankaya ödeyeceğini kabul eder. Aksi halde Bankanın Kartın kullanımını durdurma
hakkı saklı olup; ayrıca Banka dilerse aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için TCMB
tarafından açıklanan oranları aşmamak üzere akdi kâr payı, ücret veya komisyon adı altında bir tutarı ilave
edebilir.
SZL.HTİM.001.1
12/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Üyelik ve Yenileme Ücreti: Müşteri, Banka tarafından belirlenecek tutarda üyelik ücreti ile yenileme ücreti
ödemeyi peşinen kabul eder. Müşterinin kartın son kullanma tarihinden önceki iki (2) aylık süre içerisinde kartın
yenilenmemesi hususunda Bankaya yazılı başvuruda bulunmaması ve kartının yenilenmesi halinde, üyelik
yenileme ücreti kartın yenilendiği dönemde Müşterinin kart hesabına borç kaydedilir. Müşteri bu hususu peşinen
kabul ettiğini ve her türlü itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat eylediğini gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt
eder.
6.1.8. Posta, Telefon ve İnternet Emirleri: Müşteri veya ek kart hamili, posta ve telefon emirleriyle veya internet
aracılığıyla yapacağı harcamaların, vereceği siparişlerin karşılığını Bankaya ödeyeceğini, bu konularda çıkacak
anlaşmazlıkların Müşteri veya ek kart hamili ile işyeri arasında çözümleneceğini, Bankaya bu konuda hiç bir
itirazı olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Müşterinin bu şekilde yaptığı harcamalar esnasında kartı ile
ilgili bilgilerin posta, telefon veya internet aracılığıyla başkalarının eline geçmesi, bu bilgilerin elde edenlerce
suiistimal edilmesi vb. nedenlerle bir zarar meydana gelmesi halinde Bankanın hiçbir sorumluluğunun
olmayacağını, her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını (varsa bu hususlardaki itirazlarını işyerine karşı
ileri sürebileceğini) bu konudaki itirazların hiçbir biçimde ödemeye mani olmadığını; dolayısıyla son ödeme
tarihinde yapılmayan bu tür ödemeler nedeniyle temerrüt oluşacağını Müşteri/ek kart hamili kabul ve taahhüt
eder.
6.1.9. Fatura Ödeme Talep/Talimatı: Müşteri ve/veya ek kart hamili otomatik ödeme talimatıyla veya manuel
olarak internet şubesinden kredi kartıyla ödenen her bir fatura için işbu sözleşmede belirtilen ücretleri Bankaya
ödemeyi; ayrıca lüzumu veya talep edilmesi halinde sair bilgi ve belgeleri de Bankaya vermeyi dönülemez
biçimde kabul ve taahhüt eder.
6.1.10. Kartın mülkiyeti Bankaya ait olup, Banka ve/veya kartlı sistem kuruluşları gerektiğinde ve herhangi bir
neden göstermeksizin karta el koyabileceği gibi kartı geri istemek ve iptal etmek hakkına da sahiptir. Müşteri
ve/veya ek kart hamili Bankanın her türlü geri verme çağrısına uymayı ve kartı geri vermeme durumunda
Bankanın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi peşinen ve gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt eder.
Müşteri veya ek kart hamili kendisine verilen kartı, kart üzerindeki bilgileri ve şifreyi dikkatle saklamak,
başkalarına kullandırmamakla yükümlüdür.
6.1.11. Kartın kaybedilmesi ve çalınmasından, üzerinde tahrifat yapılmasından kart üzerindeki bilgiler ve şifrenin
üçüncü şahısların eline geçmesinden, bu bilgiler ve şifrenin üçüncü şahıslarca kullanılmasından ve bu suretle
yapılan harcamalar ve çekilen paralardan münhasıran Müşteri ve ek kart hamili sorumludur. Müşteri, kartın ve
kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesi veya çalınması halinde; bu durumu derhal Bankaya
yazılı, kaydedici cihazların kullanıldığı telefonlar aracılığıyla veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
Müşteri, bildirimin yapılmasından önceki 24 (yirmidört) saat içerisinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan
doğan zararlardan 150.-(Yüzeli) TL ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Aksi halde (hukuka aykırı kullanımın
Müşteri/kart hamilinin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin 24 (yirmidört) saat içinde
yapılmaması hallerinde) doğabilecek zararlardan dolayı 150.-TL’lik sınır uygulanmaz ve zararın tamamından
Müşteri sorumlu olur. Bu cümleden olmak üzere:
-Kartın veya kartın kullanılması için gerekli bilgilerin kaybedilmesi veya çalınması halinde, Müşterinin yapacağı
bildirimden önceki 24 (yirmidört) saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden Müşteri/kart hamili sorumludur.
-Müşteri/kart hamili, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu
bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Kartın ve kart
üzerindeki bilgilerin ve şifrenin üçüncü kişilerce kullanımı sonucunda yapılan işlemlerin Müşteri ve ek kart hamili
tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir.
-Müşteri veya ek kart hamilinin ölümü halinde, durumun derhal Bankaya bildirilmesi ve kartın iadesi
sağlanacaktır; aksi halde Müşteri veya ek kart hamilinin ölümünden sonra üçüncü kişilerin Müşteri veya ek kart
hamiline ait özel kartı, kart üzerindeki bilgileri ve şifreyi kullanarak yaptıkları harcamalar, hesabından çektikleri
6.1.7.
SZL.HTİM.001.1
13/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
paralar sebebiyle, ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi ve mirasçılar sorumlu olup; böyle bir durum zuhur
ettiğinde Banka hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
-Kayıp bildiriminde bulunmuş kart hamili, bildirimden sonra kartın Banka tarafından iptal edileceğini ve daha
sonra kartını bulsa dahi sözkonusu kartı kullanmayacağını ve Bankaya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.
Banka tarafından Müşteriye yeni kart verilmesi halinde, Müşteri kartının yenilenmesinden doğacak kart bedeli ile
kayıp/çalıntı duyuru bedelini ve diğer masrafları ödemeyi peşinen kabul eder.
-Müşteri, sigorta pirim bedelini peşinen ödemek koşuluyla, bu maddede zikredilen bildirimden önceki 24
(yirmidört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için
sigorta yaptırılmasını talep edebilir.
6.1.12. Sözleşmenin Feshi İle Kartın İptali: Banka, son kullanma tarihinden önce; kartın kötüye kullanımı, limit
aşımı, borçların son ödeme tarihinde ödenmemesi veya Müşterinin sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymaması
veya sair nedenlerle kartın kullanımını durdurabilir veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir. Müşterinin Banka
çalışma prensiplerine aykırı olarak Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri vb. alış-verişlerinde/işlemlerinde
kullandığı takdirde, Banka ihbar veya sair herhangi bir işleme lüzum olmaksızın kartın kullanımını durdurabilir
veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir. Banka ayrıca Müşterinin ölümü, iflası ve hacir altına alınması
nedenleri ile de sözleşmeyi fesih ve varsa borç bakiyesini, tüm ferileriyle birlikte talep edebilir. Banka tarafından
sözleşmenin feshi ve kartın yenilenmemesi durumunda, Müşteri borç ve yükümlülüklerinin muaccel olacağını;
kartın daha önce kullanımından doğan borç ve yükümlülüklerinin devam ettiğini, borç ve yükümlülükler
tamamen tasfiye edilinceye kadar bu sözleşme hükümlerinin yürürlükte olacağını ve bu durumda Müşteri, ayrıca
bir ihbara gerek olmaksızın tüm borçlarını derhal ve nakden ödemeyi kabul eder. Kâr payı, gecikme cezası artışı
Müşteriye ekstreyle 30 gün önceden bildirilir ve Müşteri bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde borcunun
tamamını ödeyip, yazılı başvuruda bulunarak kartını kullanmaya son verebilir (iptal edebilir). Bu durumda
Müşteri artıştan etkilenmez.
6.1.13. Sorumluluk: Müşteri ve ek kart hamili ile kendi hesabından karşılanmak üzere üçüncü kişilere kart
verilmesini sağlayan tüzel kişiler ve bu suretle verilen kartların hamilleri (ki ek kart hamili tanımına bunlar da
dahildir.) kartlarını kullanmak suretiyle üye işyerlerinden yapılmış olan tüm harcamalardan ve nakden çektikleri
paralardan doğan borçlarından ve borçlarını vaktinde ödememeleri sebebiyle oluşacak gecikme cezalarından
dolayı ve ADK’ndan nakit çekme işlemini sağlayan şifrelerinin üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bunun
sonucu doğacak zararlardan dolayı Bankaya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve
taahhüt ederler. Adları geçenler bu sözleşme uyarınca verilmiş kartların herhangi bir nedenle üçüncü kişilerin
eline geçmesinden ve kötüye kullanılmasından doğacak borçlardan ve Bankanın uğrayabileceği her türlü zarardan
dolayı da Bankaya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ile bu husustaki tüm itiraz, def’i ve
sair haklarından peşinen feragat ettiklerini gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri veya ek kart
hamillerinin internet ortamında kart şifresi veya kart numarasını kullanmak suretiyle herhangi bir mal/hizmet
alımı gerçekleştirmesi durumunda tüm sorumluluk Müşteriye ait olup; Müşteri, kart bilgilerin girildiği andan
itibaren alım satım işlemlerinin tüm sonuçları ile kendisini bağlayacağını, bedellerini derhal ve defaten Bankaya
ödeyeceğini, derhal ve defaten ödememesi halinde harcama bedellerinin kartının bağlı olduğu hesaptan veya sair
hesaplarından Banka tarafından takas, mahsup, virman suretiyle tahsil edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
6.1.14. Bilgilerin Aktarılması: Müşteri, kartlarının iptal edildiğine dair bilgilerle, Kartlarıyla ilgili sair bilgilerinin,
ayrıca Kanunen gerekli bilgilerinin Banka tarafından uygun görülen kişi ve/veya kuruluşlara aktarılmasına
muvafakat ettiklerini gayrikabil-i rücu olarak beyan ve kabul ederler.
6.1.15. Müşterinin mali (hesap) durumu: Müşteri başvuru formunda beyan etmiş olduğu mali durumunun
doğruluğunu kabul ettiğini ve her yıl beyanını yenileyeceğini taahhüt eder.
6.2. Özel (Kartlara İlişkin) Temerrüt Hali ve Sonuçları:
SZL.HTİM.001.1
14/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Borcun geri ödenmesi, tarafların mutabakat ve ittifakıyla belirlenip, ekstrede yer alan tarihler birlikte
kararlaştırılmış olmakla; Müşterinin ekstreye göre vadesi (son ödeme tarihi) geldiği halde ödenmeyen borcu için,
herhangi bir ihbara veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın temerrüt hali oluşacaktır.
6.2.2. Temerrüt (geri ödeme taksitlerinin vadesinde ödenmemesi) halinde;
6.2.3. Banka geciken borca, yazılı olarak mutabık kalınan (ekstrede belirtilen oran varsa ve Müşteri kartını
kullanmaya devam ederse oran konusunda yazılı mutabakat var sayılır) gecikme cezası oranları esas alınarak
yapılacak kıstelyevm hesaplamayla bulunacak tutarı; gecikmenin başladığı gün ile borcun fiilen ödendiği gün
arasındaki süre için gecikme cezası olarak ilave etme hakkına sahiptir. Taraflar arasında oran konusunda yazılı bir
mutabakat yoksa, TCMB tarafından açıklanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan azami gecikme
cezası oranı esas alınır. Şu kadar ki; gecikme cezası olarak mutabık kalınan/belirtilen/uygulanan oran, her
halükarda yasal sınırlamaları (TCMB’ca açıklanan oranları) aşamayacağı gibi; bileşik olarak uygulanamaz.
6.2.4. Sözleşme şartları tahtında muacceliyet hali de zuhur etmişse; Banka işbu sözleşmede belirlenen esaslar
dahilinde borcun tamamını muaccel kılabilir.
6.2.5. Müşteri, şayet aleyhine icra takibi başlatılmamışsa geciken taksitlere ilaveten bu maddede zikredilen ceza ve
komisyonları da; şayet aleyhine icra takibi başlatılmışsa geciken taksitlerini, ilave edilen ceza ve komisyonlar ile
takip harç ve masraflarını, avukatlık ücretini ve sair masrafları derhal ödemeyi; Bankanın tüm bu harç, masraf,
komisyon ve ücretleri hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu, Müşteri ve Kefil gayrikabil-i rücu kabul,
beyan ve taahhüt ederler.
6.3. Taksitli İşlemlere İlişkin Özel Hükümler:
6.3.1. Taksitli işlemlere ilişkin olarak, işbu sözleşmenin taksitli işlemlerin niteliğine aykırı olmayan tüm hükümleri
ile birlikte aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını ve verilmiş/verilecek teminatların bu işlemlerin de teminatı
olacağını Müşteri ve ek kart hamili kabul ve taahhüt eder.
6.3.2. Müşteri, kendisine tahsis edilen kartının şifresi için müracaat ettiğinde (Telefon Bankacılığı sistemine
bağlandığında), kartının taksit adedini belirler. Bundan sonra Müşteri yada ek kart hamili; Banka tarafından
belirlenen limitlerin üzerinde, Banka tarafından belirlenen üye işyerlerinden ve yine Banka tarafından belirlenen
mal/hizmetleri satın almadan önce, Telefon Bankacılığı Servisine (Call Center) bağlanarak, her bir alışveriş için
farklı taksitler seçebilir.
6.3.3. Müşteri, taksitli alışverişleri, sadece Banka tarafından belirlenmiş bulunan ve ilgili ekstreyle kendisine
bildirilen ya da Bankanın çeşitli vasıtalarla ilan ettiği alışverişlerde (Bankanın belirlediği üye işyerlerinde ve
Bankanın belirlediği ürünlerin satın alınması için) kullanılabileceğini, bu alanlar dışında kartını, taksit özelliği
olmayan Banka kartları olarak kullanılmasının mümkün olduğunu ve bu alanlar dışında yapılan alışveriş
tutarlarının tamamının, gönderilecek ekstrede bildirilen son ödeme gününe kadar ödenmesi gerektiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Bankanın taksitli alışveriş yapılabilecek üye işyerleri ve/veya alışveriş cinslerini
serbestçe belirleyebileceğini ve dilediği zaman değiştirebileceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3.4. Müşteri ve ek kart hamili, kendisine tahsis edilen ve taksitli işlemlerde de kullanılabilecek olan kartlarıyla
ilgili, işbu sözleşmede yer alan kart ücreti ve sair bütün mali yükümlülükleri ifa etmek zorunda olduğunu; bunları
vaktinde ve gereği gibi ödeyip/ifa edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3.5. Ekstrede taksitlendirilmeyeceği belirtilen (kart ücretleri, gecikme cezaları ve benzeri ücretler) borçlar hariç
olmak kaydıyla, Müşteri veya ek kart hamili, tek seferde Bankanın belirleyeceği minimum limitlerin üzerinde
alışveriş yapmış olması kaydıyla, TL olarak tahakkuk eden hesap kesim tarihindeki toplam borcunu, ilgili
alışverişten evvel seçeceği (Banka prensipleri uyarınca taksit seçeneğinin ve sayısının alışverişten önce seçilmesi
zorunludur; alışverişten sonra böyle bir seçimde bulunulması mümkün değildir) miktarda taksitler halinde
ödeyebilecektir. Müşteri ve ek kart hamili, Banka tarafından belirlenen limitlerin altındaki alışveriş tutarlarının
taksitlendirilmeyeceğini, bu tutarların ekstrede yazılı son ödeme tarihine kadar ve yine ekstrede yazılı meblağların
tamamını ödemeleri gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.1.
SZL.HTİM.001.1
15/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Müşteri ve ek kart hamili, seçilecek taksit adedine göre, her bir alışveriş tutarına Müşteri ile işbu sözleşmede
mutabık kalınan veya herhangi bir değişiklik olması durumunda ekstre ile bildirilen oranlarda kar payı tahakkuk
edeceğini ve işbu kar payının da ekstreye yansıtılarak, her ay taksitlerini işbu kar payı ve bundan kaynaklanacak
her türlü vergi ve fonları ile birlikte en geç son ödeme gününde Bankaya ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder. Sözkonusu kar payı oranları aşağıda tablo halinde belirtilmiş olup; bunlarda meydana gelecek değişiklikler
ekstre ile Müşteriye duyurulur. Müşteri’nin taksit adetlerini değiştirmek istemesi halinde, uygulanacak kar payları
da, işbu sözleşmede yer alan tablodaki oranlar uyarınca değişecek ve ilk ekstreye yansıtılacaktır. Müşteri ekstre ile
yapılacak değişiklik bildirimlerine hiçbir itirazı olmadığını ve itiraz, defi ve sair bilcümle haklarından peşinen
feragat eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3.7. Banka zaman zaman taksitli alışverişler için, çeşitli kampanyalar düzenleyebilecek, bu anlamda Müşteri,
kampanya süresince Banka tarafından belirlenecek asgari harcama tutarında ya da bunu aşan tutarlarda harcama
yapması ve bu harcamasını da taksitlendirmesi halinde, Müşteri hesabına Banka tarafından belirlenecek
meblağlarda “altınpuan” alacak kaydedilebilecektir. Müşteri, “altınpuan” uygulamasının, sadece Banka tarafından
belirlenen zaman süresince yapılacak harcamaların taksitlendirmesi halinde sözkonusu olacağını, Bankanın
kampanya süresi ve kapsamını dilediği gibi belirleyebileceğini ve bunu dilediği zaman sona erdirebileceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3.8. “Altınpuan” tutarı Bankanca belirlenecek ve ekstre ya da sair iletişim araçları ile duyurulacak asgari meblağa
ulaştığında, Müşteri hesabına yine Bankanca belirlenecek miktarda gram altın alacak kaydedilebilecektir. Bu
uygulama için, Müşteriye kart müracaatı ile birlikte bir altın cari hesabı açılacak olup, Müşteri bunun için gerekli
Sözleşme ve belgeleri imzalamayı ve Bankanın talep edeceği bilgi/belgeleri de ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.3.9. Yapılan bir harcama herhangi bir nedenle iptal olursa, bu harcama için Müşteri hesabına kaydedilen
“altınpuan”lar da kendiliğinden iptal olacaktır.
6.3.10. Müşteri, ekstrede yazılı borçlarını ödemede gecikirse, işbu sözleşmenin temerrüde ilişkin hükümleriyle
birlikte, “altınpuan” ve altın hesabıyla ilgili şu hükümler de uygulanır:
Taksit ödemede gecikme olmadığı sürece, her bir taksitli harcama nedeniyle, Bankanca belirlenecek miktarda
“altınpuan” tahakkuk eder ve Müşteri hesabına alacak kaydedilir. Sözkonusu “altınpuan” miktar/oranları ve
bunlarda meydana gelecek değişiklikler ekstre ya da diğer iletişim araçları ile Müşteri’ye duyurulur.
Müşteri borcunu, ekstrede yazılı son ödeme tarihine kadar ödememiş olursa, ekstre kesim tarihinden itibaren
yaptığı harcamalara istinaden tahakkuk eden ve Müşteri hesabına alacak kaydedilen “altınpuan” iptal olur.
Müşterinin ödemede temerrüdü 90 günü aşarsa, o ana kadar kazanılan ve Müşteri hesabına alacak kaydedilen
“altınpuan”ların tamamı iptal olur. Bu halde, ilgili yıl içinde Müşteri altın cari hesabına alacak kaydedilmiş gram
altınlar da, Müşteri tarafından Bankaya iade edilmek zorunda olup, Banka, işbu alacağının tahsili için Müşteri
hesabına müracaatla, hesaptaki gram altınların, Banka hesaplarına geri alınmasına yetkilidir. Müşteri, işbu
hükmün bir hesap rehni sözleşmesi ve aynı zamanda Bankaya, hesaplarına müracaatla, takas, mahsup ve virman
yöntemleriyle alacağını tahsil hususunda verilmiş bir talimat olduğunu, gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Müşteri/Ek Kart Hamili, bu kampanyalardan yararlanma hakkına sahip olmaları ve yararlanmak istemeleri
halinde, kendilerine Hesap Özeti, basın, broşür veya diğer mecralardan bildirilecek kampanya şartlarının kendileri
hakkında hüküm ifade edeceğini, söz konusu kampanyaların uygulama şartlarını ve süresini belirlemeye, bunları
değiştirmeye ve/veya uygulamaya son vermeye Bankanın yetkili olduğunu, değişikliğin Hesap Özeti ile
bildirilmesinin yeterli olduğunu ve Hesap Özetinde yer alan son ödeme tarihinden itibaren değişikliği kabul etmiş
sayılacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
Bankanın belirlediği nitelikteki işlemlerde yine Bankanın belirleyeceği katsayıya göre hesaplanacak
Altınpuan’lar, kartların taksitli alışverişlerde kullanımına ve müşteri cari hesabına alacak kaydedilecek gram altın
meblağı da işbu altın puanların Bankanca belirlenecek miktara ulaşmasına bağlı olduğundan, Müşteri/Ek Kart
Hamili, cari hesabına gram altın alacak kaydedilinceye kadar, Altınpuan karşılığının nakit olarak ödenmesi veya
6.3.6.
SZL.HTİM.001.1
16/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Kart borcundan düşülmesini istemeyecektir. Müşteri/Ek Kart Hamili; yine cari hesabına gram altın alacak
kaydedilinceye kadar, Banka tarafından kabul edilmedikçe Altınpuanlarını üçüncü kişilere devir ve temlik
edemeyeceğini ve bu hususta Bankandan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan
ve taahhüt ederler.
Banka, taksitli alışverişlerde kullanılacak kartların azami kullanım sürelerini ve azami taksit miktarlarını dilediği
gibi belirleyebilir. Belirlenen kullanım süreleri sona erdiğinde, Müşteri veya ek kart hamiline yeni kart verilip
verilmemesi tamamen Bankanın inisiyatif ve tasarrufundadır.
Bu maddede düzenlenmeyen tüm hususlarda, bu Sözleşmenin ilgili sair hükümleri uygulanacaktır.
6.4. Temassız Özellikli Kartlara İlişkin Hükümler:
Bankanın, işbu Sözleşme hükümleri tahtında Müşterilerine sunduğu kartlardan, temassız olarak işlem yapılmaya
elverişli olanlarla ilgili uygulama, sözleşmenin diğer hükümleri ve kartlara dair özellikler aynı kalmak kaydıyla şu
şekildedir:
6.4.1. Temassız Özellikli Kart, işbu sözleşmede her bir kart için yazılı özelliklerin yanı sıra, ilgili kartın elektronik
işlem terminaline (POS’a) temassız olarak okutulmak suretiyle, içerisindeki bilgileri POS’a transfer ederek,
Banka tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde şifre ve/veya imza kullanılmasına gerek olmaksızın işlem
yapabilme özelliği olan karttır. Bu işlemlerde harcama belgesi düzenlenmesi/imzalanması zorunlu değildir. Bu
özellik, Müşteri/Kart Hamilinin talebi ve bu talebin Banka tarafından uygun bulunması halinde, kart plastiğinin
değiştirilmesi suretiyle Karta tanımlanmaktadır.
6.4.2. Müşteri/ Ek Kart Hamili, Kart/Ek Kart’ın temassız olarak da işlem yapabilmesi için Bankanın kredi kartı
limiti dahilinde söz konusu Kart’a temassız işlem limiti tanımlayacağını, her bir Kart/ Ek Kart’a tanılanan
temassız işlem limitinin kredi kartı limitinden düşüleceğini, Bankanın temassız işlem limitini artırma, eksiltme ya
da iptal etme yetkisine sahip olduğunu, temassız işlem limitinin artırıldığı durumlarda bu hususun Hesap Özetleri
ile kendilerine bildirileceğini, bu özelliği iptal ettirmedikleri müddetçe yeni standart temassız işlem limitinin
Kart/Ek Kart için geçerli olacağını, Kart/Ek Kart ile yapacakları şifre kullanımı gerektiren her temaslı işlem
sonrasında, temassız işlem limitinin toplam kullanılabilir limitten aktarılarak otomatik olarak Kart/Ek Kart’a
tanımlı temassız işlem limitine yükseltileceğini kabul ve beyan ederler.
6.5. Kullanımı Süreye Bağlı Kartlara İlişkin Hükümler
6.5.1. Banka dilediğinde, kullanım süresi ve limiti sınırlı kartlar da çıkarabilir. Kullanım süresi sınırlı kartlara
ilişkin olarak, işbu sözleşmenin taksitli işlemlerin niteliğine aykırı olmayan tüm hükümleri ile birlikte aşağıdaki
hükümlerin de geçerli olacağını ve verilmiş/verilecek teminatların bu işlemlerin de teminatı olacağını Müşteri ve
ek kart hamili kabul ve taahhüt eder.
6.5.2. Müşteri/Ek Kart hamili, kullanım süresi ve limiti sınırlı kartlarının, Banka tarafından belirlenecek ve ekstre
ile sair iletişim araçlarıyla duyurulacak süre içinde kullanılması gerektiğini, işbu süre sona erdiğinde, başkaca
herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, kartın ve limitin kullanıma kapatılacağını kabul ve beyan eder.
6.5.3. Müşteri/Ek Kart Hamili, kullanımı süreye bağlı kartıyla, işbu süre/limit dahilinde yaptığı harcama bedellerini
de, işbu sözleşme hükümlerinde yer alan esaslar dahilinde belirlenen taksitler halinde ödeyeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. Müşteri/Ek Kart Hamili, kartın kullanım süresinin, toplam taksit adedinden az olabileceğini ve kartın
kullanıma kapatılmasından sonra da taksit ödeme borçlarının devam edebileceğini, kartın ya da limitin herhangi
bir nedenle kapatılması halinde, herhangi bir nedenle borçlarını ödemekten imtina edemeyeceğini de kabul, beyan
ve taahhüt eder.
6.5.4. Kartların kullanım süre ve limitleri Bankanca belirlenecek ve burada meydana gelecek değişiklikler de
müşteriye ekstre ve sair iletişim araçlarıyla bildirilecektir. Müşteri ekstre ile yapılacak değişiklik bildirimlerine
hiçbir itirazı olmadığını ve itiraz, defi ve sair haklarından peşinen feragat eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6. Kurumsal Kartlara İlişkin Hükümler
6.6.1. İşbu sözleşmenin bireysel kartlar için özel olarak düzenlenmiş olan (12.1.3.5), (12.1.5.5), (12.1.11),
(12.1.12/son cümle), hükümleri Kurumsal Kartlar bakımından uygulanmaz; diğer hükümler ise Kurumsal Kartlar
SZL.HTİM.001.1
17/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
bakımından da aynen geçerli ve bağlayıcıdır. Kurumsal Kartlar için uygulanmayacağı belirtilen bu hükümlerin
yerine sırasıyla aşağıdaki hükümlerin uygulanacağını, geçerli ve bağlayıcı olacağını taraflar dönülemez biçimde
kabul ederler.
6.6.2. Banka, işbu sözleşmede belirtilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, ekstre ile bildirmek/duyurmak kaydıyla
ücret, komisyon, masraf, vergi veya sair adlar altında Müşteriden lüzum eden ödemeleri talep edebilir ve bunları
borç kaydedip Müşteri hesabından tahsil edebilir.
6.6.3. Bankanca asgari ödemeye izin verilmesi durumunda; Banka asgari ödeme tutarını serbestçe belirleyebilir.
6.6.4. Kartın kaybedilmesi ve çalınmasından, üzerinde tahrifat yapılmasından kart üzerindeki bilgiler ve şifrenin
üçüncü şahısların eline geçmesinden, bu bilgiler ve şifrenin üçüncü şahıslarca kullanılmasından ve bu suretle
yapılan harcamalar ve çekilen paralardan münhasıran Müşteri ve ek kart hamili sorumludur. Müşteri, kartın ve
kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesi veya çalınması halinde; bu durumu derhal Bankaya
yazılı, kaydedici cihazların kullanıldığı telefonlar aracılığıyla veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır.
7. TAHSİLE VERİLEN KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER3
7.1. Banka, kendisine tahsil edilmek üzere verilen kambiyo senetlerinin tutarını ancak kesin tahsilden sonra
Müşteri hesabına işler. Bankanın herhangi bir sebeple tahsilden önce kambiyo senetlerinin tutarını Müşterinin
hesabına işlemesi, Müşteriye bu tutar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı vermez; Banka tahsilden önce hesaba
işlenen kambiyo senetlerinin tutarını her zaman ve özellikle bunlar ödenmemişse hesaptan çıkarmaya yetkilidir.
7.2. Müşteri açık ve yazılı bir talimat ile masrafları peşin vermemişse Banka, kambiyo senetlerini ibraz veya
protesto etmemesinden veya gecikmesinden, ihbar yapmamasından veya gecikmesinden, rücu hakkını
kullanmamasından ya da gecikmesinden, hâsılı senetle ilgili yapılacak işlemleri yapmamasından sorumlu değildir.
7.3. Müşterinin talimatının ya da kambiyo senetlerinin metninin; eksik, yetersiz, tereddüde yer verir veya çelişkili
olması veya senedin zamanında ibraz edilmesine elverişli bir zamanda Bankaya tevdi edilmemesi durumlarında
veya ibraz, protesto, ihbar, ihtar ya da rücu hakkının kullanılmasını zorlaştıran hal ve şartlarda; ibraz etmede,
protesto çekmekte, ihbar ve ihtarda bulunmakta, rücu hakkını kullanmakta ve hakların muhafazası için gerekli
diğer yasal işlemlerde olabilecek eksiklik ve gecikmelerden dolayı her türlü sorumluluk Müşteriye aittir.
7.4. Kambiyo senedi vadesinde ödenmezse, Banka bunları protestoya ettirmeye, senet borçlularına ihbar veya
ihtarda bulunmaya yetkilidir.
7.5. Banka, usulüne uygun düzenlenmeyen, şekil şartlarını haiz olmayan kambiyo senetlerinden veya kambiyo
senetlerindeki silinti, kazıntı, çıkıntı ve eklerden, imza taklidi veya sahtekârlıklardan sorumlu olmayıp, bunların ve
bundan dolayı Bankaya karşı ilgili tarafların ileri sürebilecekleri taleplerin sonuçları Müşteriye aittir. Banka bu
konuda Müşteriye rücu hakkına sahiptir.
8. MÜŞTERİNİN ÇEK VE ÇEKLE İŞLEYEN HESAPLARI İLE İLGİLİ TAAHHÜTLERİ4
Müşteri;
8.1. Çekle işleyen hesaplarından yalnızca hesabın para cinsi üzerinden çek keşide edeceğini; ancak bu
taahhüdüne rağmen, hesabın para cinsi dışındaki bir para cinsi üzerinden çek keşide etmesi durumunda Bankanın,
hesaptaki parayı, Bankanın kendi döviz satış kurlarından çekin para cinsine çevirerek, bu çek bedelini
ödeyebileceğini;
8.2. Çekle işleyen hesaplarından keşide ettiği çekin hesapta tamamen karşılığı bulunmadığı takdirde Bankanın,
diğer hesaplarından virman suretiyle çek tutarını ödemeye yetkili olduğunu; hatta çek bedelinin ödenmesi için
Bankadaki katılma hesaplarından vadesinden önce para çekip, virman suretiyle çekle işleyen hesabına aktarmaya;
katılma hesaplarında yer alan yabancı paralar ile altın, döviz, platin gibi değerleri hem Bankanın kendi döviz satış
EK-4 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
4
EK-5 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
3
SZL.HTİM.001.1
18/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
kurlarından çekin para cinsine çevirmeye ve hem de vadeden önce para çekmeye (çek hesabına aktarmaya)
Bankanın yetkili olduğunu;
8.3. Çekte mevcut aynen ödeme kaydı veya sair nedenlerle Bankanın çek bedelini, çekte yazılı para cinsi
üzerinden ödemeyi kabul etmesi halinde (sonraki işlemlerde emsal olamaması kaydıyla) ödenen çek bedelinin
hesabına borç kaydedileceğini; bu borç kaydedilirken Bankanın tespit ettiği kurların ve değişim oranının nazara
alınacağını;
8.4. Çekteki para cinsi farklı olsa da, hamil tarafından hesapta mevcut para cinsi üzerinden ödeme talep
edildiğinde Bankanın yapacağı ödemeyi de kabul ettiğini;
8.5. Çek karnesini dikkatle saklamaya, korumaya ve çekleri özenle düzenlemeye mecbur olduğunu; aksine
davranışları sebebiyle meydana gelebilecek zararlardan sorumluluğun bütünüyle kendisine ait olacağını;
8.6. Kullanılmaya elverişli olmayan veya kendisi tarafından iptal edilen çek yapraklarını bir yazı ekinde Bankaya
derhal iade edeceğini;
8.7. Keşide ettiği çeklerin karşılığı bulunmadığında, Bankanın ilgili Kanun ve sair mevzuat gereğince beher çek
yaprağı için hamile ödemek mecburiyetinde olduğu kanuni sorumluluk miktarından dolayı, Banka ile aralarında
çek karnesinin veriliş tarihinden başlamak üzere dönülemez bir gayrinakdi kredi sözleşmesi yapılmış sayılacağını
ve hesapta en az bu meblağlara yetecek kadar para bulunduracağını; bu tutarların Banka lehine rehnedildiğini ve
blokesine muvafakat ettiğini; şayet hesapta yeterli miktarda para bulunmadığı takdirde ödenen meblağların
hesabına borç kaydedileceğini ve bunları Bankaya derhal ödemeyi, aksi halde mütemerrit sayılacağını; Bankanca
talep edilmesi durumunda elindeki tüm çek yapraklarını iade edeceğini, iade edemezse her bir çek yaprağı başına
yürürlükteki mevzuat gereği “banka sorumluluk tutarı” kadar bedeli Bankandaki hesabına depo edeceğini;
8.8. Hesabında karşılığı olsun veya olmasın Bankanca ödenen çeklerin bedellerinin iyiniyetle yapılmış olarak
kabul edip derhal Bankaya ödeyeceğini; ödemediği takdirde bunların hesabına borç kaydedileceğini;
8.9. Bankanın, çek karnesini her zaman geri isteme hakkına sahip olduğunu; Banka tarafından istenmesine
rağmen, geçerli bir nedene dayanmaksızın çek karnesini derhal geri vermediği takdirde, Bankanın uğrayacağı
zararları tazmin etmeyi;
8.10. Bankanın dilerse, kendisine çizgili çek kullandırabileceğini;
8.11. Keşide ettiği çekler, muhatap şube dışında Bankanın (veya muhabirinin) herhangi bir şubesine veya takasa
ibraz edildiği takdirde, her türlü iletişim araçları ile provizyon istenebileceğini, bu sebeple yapılacak masraflardan
sorumlu olacağını;
8.12. Tarafından imzalanmış veya imzalanmamış veya hiç kullanılmamış çekler rızası hilafına elinden çıktığı
takdirde usulüne uygun vasıtalarla ödemeye mani olacak kararlar getireceğini; şayet bu kararlar getirilene kadar
çek ödenmiş olduğu takdirde Bankanın hiç bir sorumluluğunun olmayacağını ve Bankanca veya muhabirince
yapılacak ödemelerin derhal hesabına borç kaydedileceğini, çeklerle ilgili olarak tedbir kararı ibraz edilinceye
kadar çek bedellerini geçici bir hesapta bloke etmeye, Bankanın yetkili olduğunu;
8.13. Çekten cayma talebinin yazılı olarak iletilmediği takdirde çekten cayılmamış sayılacağını;
8.14. Çek Kanunu ve buna ilişkin mevzuat ile işbu Sözleşmenin kendisine yüklemiş olduğu her türlü sorumluluk
ve yükümlülüğü, vaktinde ve gereği gibi ifa edeceğini; gerçeğe aykırı beyanlarının sorumluluğunun tamamen
kendisine ait olduğunu; temini gereken tüm bilgi ve belgeleri Bankaya sunacağını; aksi hallerde meydana
gelebilecek hukuki ve cezai sorumlulukları deruhte edeceğini; Bankanın bu konularla ilgili olarak uğrayacağı
zararları ve talep edeceği tutarları derhal ve defaten ödeyeceğini;
gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.
DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER5
EK-1 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
5
SZL.HTİM.001.1
19/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Müşteri döviz ve kıymetli maden alım-satım talimatlarını ve bunların iptaline ilişkin talebini yazılı olarak
veya Bankanın kendisine bildirdiği yöntemler ile verebileceğini, aksi halde taleplerinin Bankanca dikkate
alınmayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Müşteri (ne zaman verirse versin) vermiş olduğu talimatlara konu işlemlerin, 09:00 ila 17:00 saatleri
arasındaki Bankanın kendi kurlarından işleme alınabileceğini bildiğini; Bankanın sisteminde kayıtlı kur bilgilerini
kabul ettiğini, bu hususta hiçbir itiraz, defi vs. talebinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.3. Banka döviz ve kıymetli maden alım-satım kurlarının, sisteme herhangi bir nedenle hatalı olarak girilmesi
(piyasa kurlarından ve Bankanın olağan kur uygulamalarından makul olmayan şekilde farklı olması) halinde,
Banka bu kurlarla gerçekleşen işlemleri iptal ve bu süreçten sağlanması muhtemel haksız kazancın tahsilini talep
etmeye, hesaplardan resen tahsil etmeye ve borç kaydetmeye yetkilidir. Bankanın takas, mahsup hak ve yetkileri
saklıdır.
9.4. Alım-satım talimatının/emrinin süreli olarak verilmesi durumunda, talimatın iptaline ilişkin ikinci bir yazılı
Müşteri talimatının Bankaya ulaşması anına kadar bu emir Müşteri bakımından geçerli ve bağlayıcı olacak ve
buna göre işlem yapılabilecektir.
9.5. Müşteri, düzenli/otomatik alım-satım talimatlarını/emirlerini ancak Bankanca belirlenen formata (içeriği
dâhil) uygun verebilir; uygunsuz otomatik alım/satım emirleri Bankanca dikkate alınmayabilir.
9.6. Düzenli/Otomatik alım-satım emrinin gerçekleşmesi durumunda, Müşteri sözkonusu emir tutarındaki
bakiyeyi hesabında önceden hazır bulundurmak veya işlemin gerçekleştiği iş günü mesai bitimine kadar
hesabında hazır hale getirmekle yükümlüdür. Sözkonusu bakiyenin hesapta hazır hale getirilmemesi durumunda,
ilgili emir Banka tarafından aynı tutarlı, ters yönlü işlemle kapatılacak olup, zarar oluşması durumunda ilgili zarar
Müşteri hesabından resen tahsil edilecek veya hesaba borç kaydedilebilecektir.
9.7. Müşteri hesap bakiyesinin düzenli/otomatik alım-satım emrinde belirtilen işlemi gerçekleştirmeye
yetmemesi durumunda, Müşterice kısmi işlem açıkça yasaklanmamışsa, kısmi işlem yapılabilir, Banka alım satım
emrini hesap bakiyesi kadar/kısmen yerine getirebilecektir. Müşteri bu hususu bilerek ve peşinen kabul ederek
düzenli/otomatik alım-satım talimatı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. Müşteri, alım-satım talimatını/emrini işlemin gerçekleştirilmesinden önce, Bankanın belirleyeceği ve
bildireceği süreleri ve formatı dikkate alarak vereceği yeni bir talimat/emir ile güncelleyebilir veya iptal edebilir.
Güncelleme veya iptal talimatı/emri mutlak surette Bankanın kabulü şartıyla hüküm ifade eder. Aksi halde hiçbir
geçerliliği yoktur. Bankanın kabul etmediği veya geç ulaşan güncelleme veya iptal talimatı/emri işleme alınmaz.
9.9. Müşteri, alım-satım talimatında/emrinde belirtilen işlemi Bankanın ayrıca bir teyit aramaksızın yapmaya
yetkili olduğunu; alım-satım talimatının/emrinin yanlış verilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluğun
kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.10. Müşteri, herhangi bir şekilde iznine, rızasına, onayına ve/veya muvafakatine ihtiyaç olmaksızın Bankanın
alım-satım talimatı/emri alınmasını durdurmaya yetkili olduğunu; ancak sona erme tarihinden evvel Bankaya
ulaşan alım/satım emirlerinin işbu madde hükümleri tahtında tamamlanacağını; bu hususta hiçbir itiraz, defi vs.
talebinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.11. Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, döviz veya kıymetli madenlerin alım-satımı için Bankanı (ve
dolayısıyla Bankanın anlaştığı aracı kurumları), borsalarda ya da borsa dışı piyasalarda adına yapacağı tüm
işlemlerde yetkilendirdiğini peşinen kabul eder.
9.12. Müşteri, işbu madde kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak her türlü ücret, gider, komisyon, vergi ve
harçları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bunları her ne sebeple olursa olsun Bankanın ödemesi halinde, Bankanın
ödediği bedelleri derhal, nakden ve defaten Bankaya ödeyeceğini; aksi halde Bankanın bunları hesabına resen
borç kaydetmeye yetkili olduğunu dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder. Konuyla ilgili olarak işbu
Sözleşmenin “Vergi, Fon, Masraf Ve Sair Mali Yükümlülükler” ana başlıklı maddesi hükümleri ayrıca geçerli ve
bağlayıcıdır.
9.1.
SZL.HTİM.001.1
20/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Kıymetli madenlerin Müşteriye yapılacak fiziki teslimlerinde; altın için bir gram, gümüş için ise beş
kilogramın altındaki miktarlarda, platin için ise miktarı ne olursa olsun fiziki teslim yapılmaz; ancak platin için
Banka ile Müşteri ayrıca mutabık kalarak fiziki teslim şartları belirleyebilir. Müşteri altının/gümüşün fiziki
teslimini talep ederse, Bankanın belirleyeceği ücret ile taşıma, güvenlik ve teslime dair sair tüm masrafları
Bankaya derhal ödemekle yükümlüdür. Fiziki teslimlerde asgari bir işgünü ve azami iki hafta olmak üzere teslim
sürelerine ihtiyaç bulunmakta olup, Müşteri yapacağı fiziki teslim taleplerini, asgari iki hafta öncesinden yazılı
olarak Bankaya ihbar etmek zorundadır. Aksi takdirde fiziki teslimin gecikmesinde Bankanın herhangi bir
sorumluluğu olmayacaktır. Ayrıca her yıl Ağustos ayında rafineriler tatilde olduğundan fiziki teslim
yapılamamaktadır; bu nedenle Ağustos ayı içindeki fiziki teslim talepleri de en erken Eylül ayının ilk haftası
itibariyle dikkate alınır. Müşteri bu hususları kabul ile Bankaya karşı tüm talep, itiraz ve sair haklarından peşinen
feragat etmiştir.
9.14. Müşteri vermiş olduğu hatalı talimatlar nedeniyle Bankanın zarara uğraması durumunda, sözkonusu
zararları, Bankanın ilk yazılı talebi üzerine, başkaca herhangi bir merasime lüzum olmaksızın, derhal, nakden ve
defaten tazmin edeceğini dönülemez biçimde kabul beyan ve taahhüt eder.
9.15. İşbu sözleşmenin sair tüm hükümleri yanında <özellikle altın/gümüş/platin depo ve yabancı para ile açılan
hesaplar başta olmak üzere> katılım fonu (hesaplar) ile ilgili hükümleri; niteliğine aykırı olmadıkça işbu madde
altındaki işlemlere de uygulanacak olup; Müşteri bunların geçerliliği ve bağlayıcılığını da dönülemez biçimde
kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.16. İnternet Üzerinden Altın Alım-Satım Ve Gönderi (Havale) İşlemlerine Dair Özel Hükümler
9.16.1. Bu hükümler, Bankanın sunduğu internet/mobil şubesi ya da internet/mobil uygulamalarını
kullanarak altın gönderi (havale) işlemleri için talepte bulunan Müşterilerin, internet/mobil şube üzerinden
altın alım-satımı ile alım-satımı yapılan bu altının (gönderinin), teslim alacak kişiye (bundan böyle “Alıcı”
olarak anılacaktır) teslimine ya da geri iadesine kadar olan süreçte Bankanın yetkilendirilmesi ile tarafların
sair hak, borç ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Altın Alım-Satımına İlişkin Hükümler
9.16.2. Bu sözleşmeye istinaden yapılan alım-satım işlemleri, tamamen Müşterinin talebine ve internet/mobil şube
üzerinden verdiği bilgilere istinaden gerçekleştirilmektedir.
9.16.3. Müşteri, Bankanın sisteminde kayıtlı kur bilgilerini kabul ettiğini, bu hususta hiçbir itiraz, defi vs. talebinin
bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.16.4. Alım-satım kurlarının, sisteme herhangi bir nedenle hatalı olarak girilmesi (örneğin piyasa kurlarından veya
Bankanın olağan kur uygulamalarından makul olmayan şekilde farklı olması) halinde, Banka bu kurlarla
gerçekleşen işlemleri iptal ve ödediklerinin iadesini talep etmeye, hesaplardan resen tahsil etmeye ve borç
kaydetmeye yetkilidir. Bankanın takas, mahsup hak ve yetkileri saklıdır.
9.16.5. Müşteri, alım-satım talimatında belirtilen işlemi Bankanın ayrıca bir teyit aramaksızın yapmaya yetkili
olduğunu; alım-satım talimatının yanlış verilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, işbu madde kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak her türlü ücret, gider, komisyon, vergi ve harçları
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Altın Gönderi (Havale) İşlemlerine İlişkin Hükümler
9.16.6. Banka Müşterinin altın gönderi (havale) emirlerini, bu Sözleşmede yazılı şartlar ve Müşterinin vereceği
“Alıcı bilgileri” çerçevesinde yerine getirecektir. Bu nedenle Müşteri, Alıcının adı, soyadı ile cep telefonu
numarasını doğru, tam ve eksiksiz bir şekilde bildirmekle (ilgili alana girmekle) yükümlüdür. Müşteri, her
işlemde bu bilgileri vermek (ilgili alana girmek) zorundadır. Bu bilgilerin hiç verilmemesi ya da eksik veya hatalı
girilmesi nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan ve/veya zararlardan yalnızca Müşteri sorumlu olacaktır.
9.13.
SZL.HTİM.001.1
21/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Alıcıya gönderi işlemi ile ilgili bilgilendirmeyi kural olarak SMS yolu ile gerçekleştirir; Bankanın
bu bilgilendirmeyi sair iletişim araçlarıyla yapma hakkı saklıdır. Banka tüm bu işlemler için Müşteri tarafından
gayrikabili rücu yetkilendirilmiştir.
9.16.8. Alıcı, SMS ya da yukarıda belirtilen sair yöntemler ile kendisine ulaştırılan bilgileri kullanarak, altını
Bankanın altın teslimatına uyumlu XTM/ATM’lerinden ya da Şubelerinden teslim alabilir. Geçerli bir kimlik
belgesini, gönderilen Referans numarası ve SMS’i ibraz edemeyen Alıcıya altın teslim edilmez. Keza,
XTM/ATM’den teslimlerde, Alıcının kendisine gönderilen Referans numarasını 3 (üç) defa yanlış girmesi
halinde, artık XTM/ATM’den teslim yapılmaz; bu halde Alıcı, süresi içinde Banka şubelerine başvurmak
zorundadır.
9.16.9. Altın gönderi mesajı yanlış kişiye gitmiş ya da bir biçimde Alıcıya ulaşmamışsa altın, Müşterinin talebi
üzerine ve ancak Alıcıya tanınan süre (bu süre 30 gündür) geçtikten sonra iade edilebilir. Müşterinin Bankanda
hesabı yoksa altın, Müşteri adına 10 (on) yıl süre ile saklanır; Müşterinin iade talebi olmazsa ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca Fon’a (TMSF’ye) devredilir.
9.16.10. Müşteri, gönderi talimatı verdikten sonra, Alıcıya Bankanca yapılacak her türlü ödemeden sorumlu
olacağını; ayrıca Alıcıya bildirim yapılmasından sonra gönderiyi geri alma hakkının bulunmadığını ve bildirim
yapıldıktan sonra Bankanın yukarıda belirtilen sürelerin sona ermesine kadar Alıcıya ödeme yapabileceğini kabul
eder.
9.16.11. Müşteri, işbu madde kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak her türlü ücret, gider, komisyon, vergi ve
harçları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
9.16.7. Banka,
10. HAVALEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER6
10.1. Müşteri, havale emri verdiği takdirde Banka sözkonusu emirleri, bu Sözleşmede yazılı şartlar ve Bankanın iç
düzenlemelerinde belirlenmiş "havale kabul şartları" çerçevesinde yerine getirecektir. Müşteri ileri tarihli havale
emri verebilir; bu gibi hallerde Müşteri ayrıca gerekli talimatları da imzalayarak Bankaya verecektir.
10.2. Müşteri, vereceği her havale emrinde havale alıcısının adını, açık adresini, telefon numarasını, havale
edilecek tutarı ve ayrıca belirtilmesi gereken hususları açıkça belirtmek zorundadır.
10.3. Banka havale tutarını, havale alıcısına, davetiye veya ihbar mektubu göndererek veya telefonla bildirmek
veya bildirim yapmadan havale alıcısının hesabına doğrudan geçmekte serbest ve yetkilidir.
10.4. Müşteri, havale talimatı verdikten sonra, havale alıcısına Bankanca yapılacak her türlü ödemeden sorumlu
olacağını; ayrıca havale alıcısına davet/bildirim yapılmasından sonra geri alma hakkının bulunmadığını ve
davet/bildirim yapıldıktan sonra geri dönse dahi Bankanın havale alıcısına ödeme yapabileceğini kabul eder.
10.5. Yurtdışına yapılacak yabancı para cinsinden havalelerde Bankanın sorumluluğu, Bankanın muhabir
nezdindeki hesaplarına borç kaydedilmesiyle sona erecektir.
10.6. Havale tutarının havale alıcısına ödenmesiyle, Bankanın her türlü sorumluluğu sona erer. Keza havale
tutarının, havale alıcısının borcu için Banka elinde iken haciz, rehin, tedbir veya sair akdi ya da kanuni sebeplerle
bloke ve tahsili halinde dahi Bankanın her türlü sorumluluğunun sona ereceğini Banka ve muhabirlerine karşı bu
hususta herhangi bir itiraz hakkı olmayacağını Müşteri kabul eder.
10.7. Müşteri, Bankanca verilen Kartlar için hizmete açılan ATM, Elektronik Bankacılık araçları, her türlü selfservis cihazlar ve benzeri uygulamalar aracılığıyla yapılan havale, virman ve ödemelerin ve bu uygulamanın
dışında kalan diğer havalelerin, havale alıcıları tarafından herhangi bir nedenle kabul edilmemesi, otomatik
virman için son ödeme gününde hesabın müsait olmaması, havale gönderilecek hesaplara ya da kendi hesabına
haciz veya tedbir konulmasından ötürü havalenin zamanında yapılmaması sonucu havalenin, havale alıcısının
hesabına geç ulaşması ya da hiç ulaşılamaması gibi sebeplerden Bankanın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını,
EK-1 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
6
SZL.HTİM.001.1
22/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
sözü edilen nedenlerde ilgili kişi ya da kuruluşlar ile kendisi arasında çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Bankanın
taraf olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.8. Toplu Havale/EFT İşlemleri:
10.8.1. Toplu havale ve EFT işlemlerinde, aşağıdaki hükümlerin yanı sıra işbu ana madde hükümleri başta olmak
üzere sözleşmenin ilgili tüm hükümleri geçerli ve bağlayıcıdır.
10.8.2. Müşteri toplu havale/EFT taleplerini Bankaya bildirecek ve Bankanın sistemine uygun olarak hazırladığı
dosya formatını/desenini temin edecektir.
10.8.3. Müşteri toplu havale/EFT isteklerini Bankanın dosya formatına uygun olarak ve kendisine verilen
parolamatik cihazı (veya ileride bu işlevi görecek sair bilgi ve/veya cihazlar) ile internet/mobil şubesinden sisteme
aktaracaktır. Bu bilgilerin Banka sistemine yüklenmesi ve dosya formatına uygunluğu bizzat Müşterinin
sorumluluğunda olup; hatalı ve/veya eksik işlemlerden dolayı Bankaya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
Müşteri bu hususları kabul ile Bankaya karşı tüm haklardan peşinen feragat etmiştir.
10.8.4. Banka işlemleri sisteme aktarılan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirir. Bu nedenle Müşteri internet/mobil
şubeden sistem kontrollerini bizzat yapacak ve varsa hata ve eksiklikleri öğrenip, giderilmesi için Bankaya
bildirimde bulunacaktır. Aksi takdirde tüm sorumluluk Müşteriye ait olacaktır.
10.8.5. Müşteri havale/EFT talimatlarını ileri tarihli olarak verebilir. Bu gibi durumlarda Müşteri işbu
sözleşmedeki düzenlemeler dışında Bankanın isteyeceği ilave bilgileri verecek ve işlemleri yapacaktır.
10.8.6. Toplu havale/EFT işlemlerinde (ileri tarihli olsun olmasın) sistem tarafından havale/EFT işlemlerinin
gerçekleştirileceği anda hesap bakiyesinin müsait olması şarttır.
10.8.7. Sisteme bir defada girilen toplu havale/EFT isteklerinin hepsi aynı para cinsinden olmalı ve gidiş tarihleri
aynı olmalıdır. Şayet farklılık olacaksa Müşteri bunları ayrı dosyalarda sisteme girmelidir. Aksi halde, işlemlerden
bir kısmı ikmal edilemeyecektir. Müşteri tüm hususları kabul ile Bankaya karşı olabilecek talep ve haklarından
peşinen feragat etmiştir.
10.8.8. Müşteri işbu maddede zikredilen işlemler sebebiyle (herhangi bir listede yer alsın veya almasın, yazılı
olarak kararlaştırılmış olsun veya olmasın) Bankanca talep edilecek veya resen hesabına borç kaydedilecek
komisyon, ücret ve masrafları derhal nakden ve defaten Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
11. OTOMATİK (DÜZENLİ) ÖDEMELERE AİT HÜKÜMLER7
11.1. Banka bu hizmeti kendisi doğrudan sunabileceği gibi, kendisine yardımcı çözüm ortaklarıyla birlikte
ve/veya çözüm ortakları aracılığıyla da sunabilir. Müşteri bu hususu bildiğini ve hizmetin bizzat Banka tarafından
ifası ile ilgili bir talebi olmadığını/olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.2. Müşteri, fatura, vergi, SSK ve diğer tüm otomatik (düzenli) ödemelerinde bu hizmetleri veren ilgili tüm
kurum ve kuruluşlar ile Bankanın çözüm ortakları tarafından Bankaya yapılmış olan borç ve ödeme ihbarlarını,
kendi adına yapılmış olarak kabul eder.
11.3. Müşteri, ayrı bir talimat vermiş olsun veya olmasın, işbu Sözleşmeyi imzalamakla, kendisine ait fatura
bedelleri veya diğer düzenli ödeme tutarlarını son ödeme gününe kadar (ilgili kurum ve kuruluşlarla kararlaştırılan
zamanlarda), hesaplarından ve/veya kredi kartından ödemeye Bankanı dönülemez biçimde yetkili kılar.
11.4. Müşteri düzenli ödeme talimatı verdiği hesabının bakiyesini ve kart limitini her zaman müsait halde
tutmalıdır. Düzenli ödeme kapsamında bulunan ödemelerin, hesap bakiyesinin ve/veya kredi kartı limitinin müsait
olmamasından dolayı yapılmamasından kaynaklanan sorumluluk Müşteriye aittir. Ancak Banka, hesap müsait
olmamasına rağmen, sehven veya bilerek düzenli ödemeleri yapabilir; bu durumda Banka ödediği tutarı, ücret,
vergi, fon ve sair masraflarıyla birlikte Müşteri hesabına borç kaydetmeye ve derhal Müşteriden tahsile yetkilidir.
EK-1 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
7
SZL.HTİM.001.1
23/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Müşteri, fatura bedellerinin, bu hizmetleri veren kurumlar tarafından yanlış veya hatalı olarak düzenlenmesi
sonucunda Bankanın yapacağı fazla/eksik/mükerrer ödemeler nedeniyle Bankandan herhangi bir talepte
bulunmaksızın bütün sorunları ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde kendisinin çözeceğini kabul ve taahhüt eder.
11.6. Fatura kesim, borç tahakkuk tarihlerinden kaynaklanan veya sair nedenlerle, talimatın verildiği tarihi
müteakip ödenecek ilk dönem borcunun Bankaya ilgili kurumca zamanında bildirilmemesinden dolayı, ilk dönem
borcunun zamanında ödenememesinden ve bu nedenle meydana gelecek zararlardan, zararın meydana gelmesine
neden olan ilgili kurum sorumlu olacak; Müşteri bu tür taleplerini, Bankanı herhangi bir sıfatla sorumlu ve/veya
muhatap almadan, doğrudan ilgili kuruma iletecektir.
11.7. Müşteri, Bankanın sorumluluğunun otomatik ödeme talimatına uygun olarak zamanında ödeme
yapılmasından ibaret olduğunu kabul eder. Bu nedenle, Banka zamanında ödeme (havale, transfer vs.) yaptığı
halde, ödemenin Banka (iletişim araçları ve personeli) dışındaki sebeplerle (örneğin alıcının iletişim araçlarındaki
arızalar veya personelinin hatası vb. nedenlerle) ilgili kişi/kuruluşların hesabına geç ya da eksik ulaşmasından
veya hiç ulaşmamasından dolayı Müşteri, Bankanı herhangi bir sıfatla sorumlu ve/veya muhatap almadan,
taleplerini doğrudan alıcıya (ilgili kuruma) ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.8. Müşteri, düzenli ödeme hizmetlerinden yararlanmak için Bankaya başvurmasından sonra yapılacak tüm
işlemlerin, Bankaya verdiği bilgiler doğrultusunda yapılacağını kabul eder. Bilgilerdeki hata veya değişikliklerin
bildirilmemesinden ya da geç bildirilmesinden Müşteri sorumludur.
11.9. Banka, düzenli ödeme kapsamında Müşteri hesabından elektronik ortamda yaptığı ödemelere ilişkin bilgileri
Müşteriye göndermekle mükellef değildir. Müşteri bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında genel
hükümler çerçevesinde hesabından yazılı talep ile bilgi isteyeceğini kabul ve taahhüt eder.
11.10. Bu Sözleşmenin imzalanması Bankanın Müşteriye derhal otomatik ödeme hizmetlerini vereceği anlamına
gelmez. Bankanca istenecek diğer bilgi ve belgeler verilmedikçe Banka hizmet vermeyebileceği gibi, belge veya
bilgi eksikliği nedeniyle vermeye başladığı hizmeti durdurabilir.
11.11. Maaş Ödemeleri:
11.11.1. Müşteri, Bankanın bu hizmetinden yararlanabilmek için, her bir ödeme döneminde, o döneme ait ödeme
bilgilerini, personeline o dönem için yapılacak ödemelerin dökümünü vs. içeren bilgileri Bankanın belirleyeceği
dosya formatında kendisine verilen parolamatik cihazı (veya ileride bu işlevi görecek sair bilgi ve/veya cihazlar)
ile internet/mobil şubesinden sisteme yükleyecektir. Şayet Banka bu bilgilerin girilmesi için belirli süre şartı
öngörür ise Müşteri bu sürelere uymakla yükümlü olup; Müşteri sürelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
11.11.2. Müşteri, yukarıda zikredilen bilgilerin (varsa belirtilen süreler içerisinde ve usulünce) Müşteri tarafından
sisteme girilmemesi veya eksik veya hatalı olarak girilmesinden kaynaklanabilecek her türlü sorumluluğun
kendisine ait olacağını; Bankaya karşı hiçbir itiraz veya talep hakkı bulunmadığını; konuya ilişkin bilcümle talep
ve haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.11.3. Maaş Ödemelerinin organizasyon ve işleyişi gereği, Müşteri, personeline yapılacak maaş, ikramiye, vergi
iadesi, tazminat vs. ödemelerin o döneme ait toplam tutarını, ödeme tarihinden önce (ne kadar önce olacağı Banka
ve Müşteri arasında ayrıca kararlaştırılır), Bankadaki hesabına yatıracaktır. Bu tutarın hesaba hiç veya süresinde
yatırılmaması veya eksik yatırılması veya yatırıldığı halde üzerine, haciz, rehin, tedbir vb. konulması ya da
başkaca herhangi bir nedenle Müşterinin hesabında yeterli bakiye bulunmaması veya hesap üzerindeki tasarrufun
her ne sebeple olursa olsun kısıtlanmış olması halinde, Bankanca hizmet gerçekleştirilmeyecek ve Bankanın
hiçbir sorumluluğu sözkonusu olmayacaktır. Müşteri, bu gibi durumlarda her türlü sorumluluğun kendisine ait
olacağını; Bankaya karşı hiçbir itiraz ve talep hakkı bulunmadığını; konuya ilişkin bilcümle talep ve haklarından
peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.11.4. Müşteri hesaba para yatırma ve hesapta parayı belli sürelerle tutma konularında Banka ile aralarındaki
anlaşmaya sadık kalacağını; şayet hesabına yatırdığı tutarları Banka ile mutabık kaldığı sürelerle hesabında
tutmaması halinde Bankanca belirlenecek komisyon tutarını, hiç itirazsız, kayıtsız ve şartsız, nakden ve defaten
Bankaya ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
11.5.
SZL.HTİM.001.1
24/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Müşterinin, sağlanacak mutabakat çerçevesinde bildireceği ödeme gününde (saatinde) Banka, kendisine
iletilen bilgiler doğrultusunda, o döneme ilişkin maaş, ikramiye vs. ödemeleri, Müşterinin Bankadaki hesabından
virman suretiyle her bir personelin hesabına alacak kaydedecek, ödeme tarihi itibari ile bu tutarı hesap sahibi her
bir personelin kullanımına hazır hale getirecektir. Müşteri, bu işlemlerin gerçekleştirebilmesi için, ilgili hesapları
üzerinde Bankanın virman yetkisi bulunduğunu beyan ve kabul eder. Banka Müşterinin ileteceği bilgiler
çerçevesinde işlem gerçekleştirdiğinden, Müşteri tarafından iletilen bilgilerdeki yanlışlıklar nedeniyle personel
hesaplarına aktarılacak tutarların eksik veya fazla olmasından ötürü sorumlu olmayacaktır; Müşteri bu tür
yanlışlıklardan kaynaklanacak taleplerin muhatabı olacağını; bu konuda Bankaya yöneltilecek talepleri de
üstleneceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
11.11.6. Maaş Ödemesi işlemlerinde bu hükümlerin yanı sıra, Sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli ve bağlayıcıdır.
11.11.7. Müşteri işbu maddede zikredilen işlemler sebebiyle Bankanca talep edilecek veya resen hesabına borç
kaydedilecek komisyon, ücret ve masrafları derhal, nakden ve defaten Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
12. ELEKTRONİK BANKACILIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER8
12.1. İnternet Bankacılığı/Mobil Bankacılık Hizmetleri İle İlgili Hükümler:
12.1.1. Müşteri, Banka tarafından kendisine verilecek internet/mobil bankacılığı müşteri numarası ile Bankandan
temin ettiği ve/veya token ile ürettiği ya da Banka tarafından kayıtlı cep telefonuna gönderilen şifre ve/veya parola
ve/veya gizli kelime ve/veya kullanıcı adının şahsına özel olduğunu, yapacağı her türlü işlemde bu güvenlik
öğelerinin imzası yerine sayılacağını, kendisinden herhangi bir imzalı talimat alınmayacağını ve yalnız kendi
hesapları üzerinde tasarruf ve işlem yapma yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
12.1.2. Müşteri, internet/mobil şubesinde Bankanın sunduğu hizmetleri kendisi gerçekleştirecek, bunun için
gerekli tüm verileri kendisi girecek ve işlem talimatlarına uyacaktır. Müşteri gerçekleştirdiği tüm işlemlerin
hukuki sonucunu ve sorumluluğunu peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder.
12.1.3. Müşteri, internet/mobil bankacılığı kullanarak Bankaya ileteceği her türlü talimatların kendisi için
bağlayıcı olduğunu; buna ilişkin her türlü itirazlarından peşinen feragat ettiğini dönülemez biçimde kabul ve
taahhüt eder.
12.1.4. Banka, internet/mobil şubesi üzerinden sunduğu hizmetlerin içeriğini, niteliğini ve sayısını tek taraflı
olarak ve Müşteriye herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değiştirebilir veya tamamen iptal edebilir.
12.1.5. Müşteri, internet/mobil şubesine girerek, yabancı para ve altın hesabında yapacağı işlemlerde Bankanın
işlemin yapılacağı yabancı para için belirlediği kurun/değerin uygulanmasını kabul eder.
12.1.6. Müşteri, Bankanın internet/mobil şubesinde yapılacak işlemler için belirleyeceği rakamsal limitlere
uymayı ve Bankanın bu limitleri tek taraflı olarak herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirebileceğini kabul
eder.
12.1.7. Müşteri, internet/mobil şubesini kullanarak açacağı hesaplar için, Bankanın belirlemiş olduğu veya
belirleyeceği kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.
12.1.8. Müşteri, Bankanın internet/mobil bankacılığı hizmetlerinden yararlanmak için gerek duyacağı, bilgisayar
donanımı, yazılımı ile internet bağlantısını kendisi temin edecektir.
12.1.9. Müşteri, internet/mobil şubesinde girmiş olduğu ileri tarihli işlem taleplerinin, ancak ilgili tarihte hesap
bakiyesinin ve işlemin gerektireceği diğer şartların müsait olması halinde gerçekleştirilebileceğini ve yine o tarihte
Bankanın belirleyeceği kurların uygulanacağını kabul eder.
12.2. Telefon Bankacılığı Hizmetleri İle İlgili Hükümler:
12.2.1. Müşteri, Bankanın kendisine vereceği müşteri numarası ve telefon bankacılığı şifresi ve/veya token
ve/veya gizli kelime gibi güvenlik öğeleri kullanarak Bankanın belirleyeceği hizmetlerden yararlanabilecektir.
11.11.5.
EK-1 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
8
SZL.HTİM.001.1
25/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Müşterinin talimatlarının yeni bir hesap açmayı veya mevcut hesabına yeni ek numarası ilavesini
gerektirdiği durumlarda; telefon bankacılığı yetkilisi, Müşteri adına resen hesap açabilecek veya mevcut hesabına
yeni ek numarası ilave edebilecektir.
12.2.3. Banka, ayrıca izin almaya gerek olmaksızın Müşterinin belirttiği cep telefonuna gerekli gördüğü zaman ve
durumlarda sesli veya yazılı mesaj gönderebilecektir. Sözleşmenin imzalanmış olması, konu hakkında peşin ve
genel muvafakat hükmündedir.
12.2.4. Müşteri, telefon bankacılığı kanalıyla yaptırdığı işlemlerin iptali için, (Banka tarafından kabul edilmesi
şartıyla) Bankanın belirlediği yöntemleri kullanmayı kabul eder.
12.2.5. Müşterinin, bu sözleşmede belirttiği veya internet ortamından girdiği cep telefonu numarası, Müşteri
tarafından yazılı talimatla değiştirilmedikçe Banka tarafından Müşterinin aktif cep telefonu numarası olarak kabul
edilecek ve Müşterinin cep telefonu yazılı veya sesli mesaj servisi yoluyla bilgi talep etmesi veya Banka
tarafından Müşteriye yine bu yolla bilgi, ihbar, ekstre vs. gönderilmesi durumunda bu cep telefonu numarası
kullanılacaktır. Belirlenen cep telefonuna Banka tarafından gönderilen bilgilerin üçüncü kişiler tarafından
görülmesinden veya Müşterinin cep telefonunun üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan
sorumlulukları üstlendiğini ve telefonun kimin tarafından kullanıldığına bakılmaksızın Bankaya verdiği cep
telefonu numarası üzerinden Bankanın elektronik sistemine ulaşan arama ve taleplerin kendisinden geldiğinin
varsayılacağını Müşteri gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
12.2.6. Müşterinin bu hizmeti kullanarak yaptığı işlemler için Bankanca ekstre/dekont gönderilmez.
12.2.7. Müşteri, kimliğinin tespiti ve işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla telefon bankacılık yetkilisinin
kendisine soracağı soruları cevaplayacağını, aksi halde telefon bankacılığı yetkilisinin işlem yapmasının ve/veya
hesap bilgilerini paylaşmasının mümkün olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
12.2.8. Müşteri yapacağı görüşmelerin, güvenlik nedeniyle kayıt altına alınacağını bilmekte ve işbu sözleşmeyi
imzalamakla görüşmelerin kaydına peşinen muvafakat etmektedir.
12.2.9. Müşteri, müşteri numarası, şifre ve/veya parola ve/veya gizli kelime ve/veya token gibi güvenlik öğeleri
kullanarak cep telefonun SMS, WAP, internet gibi fonksiyonlarıyla yapacağı parasal işlemlerin kendisi tarafından
yapıldığını ve bu işlemlerin müşterinin imzası niteliğini taşıdığını kabul ve beyan eder.
12.3. ATM/XTM Hizmetleri İle İlgili Hükümler
12.3.1. Müşteri, Bankanca verilen kartlar ile yalnız kendisine ait olan şifresini ve diğer güvenlik kodlarını
kullanarak Bankaya ait veya Bankanın anlaşmalı olduğu ATM/XTM cihazlarından bu sözleşme şartlarında
yararlanmayı kabul eder.
12.3.2. Müşteri, Banka tarafından verilen kartları ve şifreyi kullanmak suretiyle; Bankanca kendisine tanınan hak
ve limitler dâhilinde gerçekleştireceği bütün işlemlerin sistem gereği imzası karşılığı olmadan yapılacağını ve bu
işlemlerin ancak Banka nezdindeki kayıtlarla (defter, belge, disk, manyetik ortam kayıtları gibi) ispat edileceğini
ve bu delillerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 193. maddesi icabı kesin delil teşkil edeceğini kabul eder.
12.3.3. Banka tarafından Müşteriye verilen kartlar, üzerinde yazılı son kullanma tarihine kadar Bankaya ve
Bankanın ortak sistem oluşturduğu kuruluşlara ait ATM/XTM cihazlarında kullanmak üzere geçerli olacaktır.
12.3.4. Müşteri kartı teslim alırken Banka görevlisi aracılığı ile kullanıma açtırmayı, kartın arka yüzündeki imza
bandını imzalamayı ve kendisine verilen geçici şifreyi değiştirmeyi kabul eder. Aksi durumda oluşabilecek
ihtilaflardan dolayı Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri kart aracılığı ile eriştiği hesaplarını
kapattığı takdirde kartını Bankaya iade edecektir.
12.3.5. Müşteri, kartını ve şifresini başkalarına vermeyeceğini, kullandırmayacağını, bunların kullanılması
suretiyle yukarıda belirtilen herhangi bir işlemin veya işlemlerin bir başkası tarafından yapılması halinde kendisi
tarafından gerçekleştirilmiş sayılacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait kart ve şifre numarasının başkalarınca
kullanılmasına izin vermesi sonucu, Bankanın herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde, bu zararı Bankaya
derhal tazmin etmeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
12.2.2.
SZL.HTİM.001.1
26/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Müşteri, Bankanca kendisine verilen kartın kaybolması, çalınması gibi bir nedenle elinden rızası dışında
çıkması halinde bu hususu, Bankaya önce telefon, sonra yazılı olarak gecikmeksizin bildireceğini ve Bankanca
gerekli önlemler alınana kadar hesabından yapılacak bütün işlemlerden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
12.3.7. Herhangi bir şekilde Müşteriye fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde Müşteri bunu derhal
Bankaya iade etmeyi; iade etmediği takdirde fazla ödeme tutarının bu sözleşmedeki yetkiler dâhilinde Bankanca
tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder.
12.3.8. Müşteri iş günlerinde hesaplar arasında virman işlemleri ile hesaptan yapılan ödemelerde işlem valörünün
aynı iş günü, gün sonu işlemlerinden sonra, hafta sonlarında ve tatil günlerinde ATM/XTM’lerde yapacağı
işlemlerin takip eden iş gününün valörü ile gerçekleştirileceğini kabul eder. Konuyla ilgili mesleki tanzim
kararlarında meydana gelebilecek değişiklikler bu maddedeki düzenlemenin yerini alacak ve konuya ilişkin olarak
mesleki tanzim kararı uygulanacaktır.
12.3.9. Müşteri kartını ve şifresini yurt içinde ve yurt dışındaki ATM, POS, İnternet Bankacılığı gibi elektronik
sistemlerde kullandığı takdirde, kullandığı tutar hesabından anında düşülecektir. Aynı şekilde yurt dışındaki ATM
cihazlarından şifresini kullanarak yapacağı nakit çekilişlerinde çektiği döviz tutarı Bankanın o günkü döviz satış
kuru üzerine ilgili ücretlerin ilavesi ile TL hesabından masraflarıyla birlikte düşülecektir. Gerek yurt dışından,
gerekse yurt içinden yaptığı harcama ve nakit hareketlerini, Bankanın dilerse TL cari hesabından gereken ücretleri
alarak mahsup etme hakkı saklıdır.
12.3.10. Müşteri adına açılmış olan hesaplara erişimi sağlayan ve Müşteri talebine istinaden, çalışanları veya
yakınları için verilecek ortak/ek kartlar da bu Sözleşme hükümlerine tabidir.
12.3.11. Banka, Müşterinin bu sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde veya herhangi bir nedene bağlı
olmaksızın kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, süresi dolan kartları yenilemeyebilir, kartı iptal ederek
kullanılmasını durdurabilir.
12.3.12. Müşteri, kartını kullanarak POS cihazları aracılığı ile yapacağı işlemlerde, belgede belirtilecek miktar
kadar borçlandığını ve bu tutarın Bankadaki hesabından, üye işyeri hesabına aktarılması konusunda Bankanı
yetkili kıldığını kabul eder.
12.3.13. Banka, Müşteriye vermiş olduğu kartı ve/veya ek kartları geçici olarak kullanıma kapatabilir, iptal edebilir
veya günlük işlem limitini değiştirebilir.
12.3.14. Müşteri, Banka tarafından kendisine verilen kart ve bu karta bağlı şifrelerini kullanarak Bankanın kendisi
için tahsis edeceği limit dâhilinde nakit olarak avans/ödünç veya sair adlarla adlandırılacak bir meblağı
ATM/XTM cihazlarını kullanarak hesabından çekebilir. Müşteri, bu hizmetten yararlanarak nakit çekmesi
durumunda; anapara ile birlikte Bankanın bu hizmet için belirlediği ücret, masraf, komisyon, kur farkı ve bunların
vergilerini defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka, (Banka ile Müşterinin maaş aldığı müessese arasında
anlaşma varsa) Müşteri tarafından çekilen bu meblağı, ücret, masraf, komisyon ve bunlara ilişkin vergi ve
masraflarla birlikte işlemin yapıldığı ay sonu veya takip eden aybaşı itibariyle Müşterinin hesabına yatırılacak
maaş tutarından mahsup etmek suretiyle tahsile yetkilidir. Bu Sözleşme, sözkonusu tahsilatların yapılması için
Bankaya verilmiş dönülemez bir yetki ve talimat niteliğindedir.
12.3.15. Müşteri yukarıdaki maddede yer alan nakit çekme hizmetinden yararlanmış olmasına rağmen, hesabına
maaş yatırılmaması veya herhangi bir nedenle işlemin yapıldığı ay sonu veya takip eden aybaşı itibariyle
hesabında çekilen meblağ ve ferileri tutarınca para bulunmadığı takdirde; Banka, sözkonusu meblağı bu
Sözleşmenin temerrüt hali ve sonuçlarına ilişkin hükümleri çerçevesinde Müşteri hesabına borç kaydetmeye ve
yine Sözleşmede yer alan hükümler dâhilinde Müşteriden tahsile yetkilidir.
12.3.16. Müşteri, Bankaya ait XTM cihazlarından, Bankanın Çağrı Merkezine online bağlanmak suretiyle, Çağrı
Merkezi yetkilisi ile görüşerek hesap ve kredi işlemleri yapması halinde, XTM cihazından yapacağı işlemlerde,
cihazın otomatik olarak işaret edeceği veya Çağrı Merkezi yetkilisince bildirilecek işlem talimatlarına uyacağını
ve XTM cihazından yapacağı tüm işlemlerin hem görüntülü hem de sesli olarak kaydedileceğini; bu işlemlerle
12.3.6.
SZL.HTİM.001.1
27/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
ilgili XTM cihazında tutulan bilgi işlem verilerinin, ses ve görüntü kayıtlarının, işlemlerle ilgili her türlü ihtilafta
delil olarak kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.4. Mobil Şube Hizmetleri İle İlgili Hükümler:
12.4.1. Kuveyt Türk Mobil Şubesi, Banka Müşterilerinin cep telefonu, tablet bilgisayar ve benzeri taşınabilir
bilgisayar, internet ve iletişim araçlarına yükleyecekleri uygulamaları, kendilerine verilecek güvenlik bilgilerini
(şifre, parola gibi) kullanarak aktif hale getirmek suretiyle, anılan taşınabilir cihazlar üzerinden internet şubesi
hesabına girmeleri ve bu hesaptan Bankanın izin verdiği işlemleri yapabilmeleri amacıyla hizmete sunulmuştur.
12.4.2. Müşteri, mobil şube uygulaması için adına kayıtlı cep telefonu ya da internet Şubesi üzerinden müracaatta
bulunabilir. Banka tarafından kendisine, daha önce Bankaya bildirilmiş olan cep telefonu numarası gönderilecek
olan link, işbu cep telefonuna indirilir. Müşteri, bu uygulamanın sadece Banka tarafından ilan edilen cep telefonu
ve tablet bilgisayarlarda kullanılabileceğini kabul eder.
12.4.3. Uygulama indirildikten sonra, Müşteri kendi internet şubesi hesabından otomatik olarak üreteceği
bir kod ile uygulamayı aktif eder.
12.4.4. Aktif edilen uygulama, müşteri numarası ve internet bankacılığında kullanılan şifre ile giriş
yapılarak kullanılabilir. Müşteri Mobil Şube aracılığıyla Banka tarafından izin verilen işlemleri
yapabileceğini, Bankanın Mobil Şube üzerinden yapılabilecek işlemleri dilediği zaman değiştirebileceğini,
sınırlayabileceğini ya da tamamen kaldırabileceğini de gayrikabili rücu kabul eder.
12.4.5. Müşteri, mobil şube hizmetlerinden yararlanmak için gerek duyacağı, bilgisayar donanımı, yazılımı ile
internet bağlantısını kendisi temin edecektir. Müşteri Mobil Şube uygulamasını sadece Bankaya bildirdiği cep
telefonu üzerinden kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Mobil Şube kullanımı nedeniyle tahakkuk edecek
internet, GPRS, WAP ve saire kullanım ücretlerinden münhasıran Müşteri sorumludur. Müşteri, Bankaya
bildirildiği cep telefonu numarasının kendi adına kayıtlı olmaması, değiştirilmesi, herhangi bir nedenle
iptal edilmesi, cep telefonunun kaybolması ya da çalınması halinde Bankayı derhal haberdar edeceğini,
aksi takdirde doğabilecek sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul eder. Müşteri kendisinin Bankaya veya
Bankanın kendisine göndereceği mesajların geç ulaşması veya ulaşmaması, gönderilen bilgilerin üçüncü
kişilerce öğrenilmesi nedeniyle ortaya çıkacak sonuçlardan Bankanın sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt
eder.
12.4.6. Müşteri, Banka tarafından Mobil Şube ile ilgili duyuru ve talepleri zamanında yerine getireceğini,
uygulama güncellemelerini zamanında yükleyeceğini aksi takdirde ortaya çıkacak sonuçlardan da sorumlu
olacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
12.4.7. Müşteri Mobil Şube üzerinden yapacağı her türlü işlemde kullandığı şifre ve/veya parola ve/veya gizli
kelime ve/veya kullanıcı adı gibi güvenlik öğelerinin imzası yerine sayılacağını; yalnız kendi hesapları üzerinde
tasarruf ve işlem yapma yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
12.4.8. Müşteri, mobil şubesinde Bankanın sunduğu hizmetleri kendisi gerçekleştirecek, bunun için gerekli tüm
verileri kendisi girecek ve işlem talimatlarına uyacaktır. Müşteri gerçekleştirdiği tüm işlemlerin hukuki sonucunu
ve sorumluluğunu kabul eder.
12.4.9. Müşteri, mobil şubeyi kullanarak Bankaya ileteceği her türlü talimatların kendisi için bağlayıcı olduğunu;
buna ilişkin her türlü itirazlarından peşinen feragat ettiğini dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder.
12.4.10. Müşteri, Bankanın mobil şubesinde yapılacak işlemler için tek yanlı olarak belirleyeceği ya da
değiştireceği rakamsal limitlere uymayı kabul eder.
12.4.11. Müşteri, mobil şubesini kullanarak açacağı hesaplar için, Bankanın belirlemiş olduğu veya belirleyeceği
kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.
12.4.12. Müşteri, mobil şube aracılığıyla ilettiği bilgi ve talimatların yanlış ya da yetersiz olmasından, değişik veya
eksik iletilmiş olmasından veya bu hizmetlere ara veya son verilmesinden ötürü doğacak sonuçlardan Bankanın
hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, mobil şubeden girmiş olduğu ileri tarihli işlem
SZL.HTİM.001.1
28/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
taleplerinin, ancak ilgili tarihte hesap bakiyesinin ve işlemin gerektireceği diğer şartların müsait olması halinde
gerçekleştirilebileceğini ve yine o tarihte Bankanın belirleyeceği kurların uygulanacağını kabul eder.
12.5. Elektronik Bankacılık Hizmetleriyle İlgili Ortak Hükümler:
12.5.1. Müşteri, Banka tarafından elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanmak üzere kendisine verilen her
türlü şifre, parola, gizli kelime, kullanıcı adı ve müşteri numarası, token ve cep telefonuna gönderilen şifrelerin
muhafazası, iptali, sadece kendisi tarafından kullanılması konularında tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
12.5.2. Müşteri, tüm elektronik bankacılık hizmetlerinin imzası olmadan yapılacağını, kendisine ait müşteri
numarası, şifre, parola, gizli kelime ve/veya token gibi güvenlik öğeleri kullanılarak verilen talimatların yazılı
talimat sayılacağını kabul eder.
12.5.3. Banka, elektronik bankacılık hizmet güvenliğiyle ilgili prosedürleri dilediği zaman, dilediği şekilde ve
önceden ilan etmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
12.5.4. Müşterinin elektronik bankacılık hizmetleri kullanılarak yapacağı para transferlerinde, transferin
gerçekleştirilmesiyle, Bankanın her türlü sorumluluğu sona erecek, Müşterinin bu husustaki her türlü itiraz hakları
son bulacak ve Banka, bu hususlarda Müşteri tarafından tamamen ibra edilmiş olacaktır.
12.5.5. Müşteri, Bankaya vermiş olduğu her türlü bilgilerindeki değişiklikleri derhal ve yazılı olarak, kimlik
fotokopisi ile beraber Bankaya bildirmek zorundadır. Aksi durumda sorumluluk Müşteriye aittir.
12.5.6. Müşteri, elektronik bankacılık hizmetleri kullanılarak yapacağı havalelerden caymanın mümkün
olmadığını, Bankanın havalelerin ödendiğine dair herhangi bir belge göndermeyeceğini kabul eder.
12.5.7. Müşteri, elektronik bankacılık kanallarıyla yapacağı işlemler nedeniyle doğabilecek vergi, resim ve harç
ile beraber masraf ve komisyonların, Banka tarafından hesabından otomatik olarak çekilmesine muvafakat ettiğini
kabul ve taahhüt eder.
12.5.8. Banka, Müşteriye elektronik bankacılık kanallarıyla sunacağı hizmetlerle ilgili kâr oranı ve komisyon
tutarı gibi meblağları mahiyet, kapsam ve oran bakımından tek taraflı olarak değiştirebilir.
12.5.9. Müşteri, elektronik bankacılık hizmetleri yoluyla yapacağı ve hesabına borç kaydını gerektiren işlemleri
yapmadan önce Bankadaki hesaplarına para yatırarak bakiyeyi müsait hale getirecektir.
12.5.10. Müşteri, bu sözleşmede belirtilen ve kendisine ait elektronik posta, faks, telefon, posta adresi ve GSM
numarasına kendisinden ayrıca izin almaya gerek kalmaksızın Banka tarafından her türlü mesajın
gönderilebileceğini kabul eder.
12.5.11. Müşterinin bu sözleşmeyi imzalaması, Müşteriye tüm hizmetlerden yararlanma hakkı vermez.
12.5.12. Müşteri, verdiği/vereceği tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, aksi halde tüm sorumluluğun ve
doğabilecek yasal sonuçların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
12.5.13. Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki işler nedeniyle hesabına herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerrer
veya fazladan alacak kaydı yapıldığı takdirde, bunu Banka tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmasına
gerek olmaksızın resen geri çıkış yapılarak tahsil edilebileceğini kabul ve taahhüt eder.
12.5.14. Müşteri, kendisine ait olduğunu beyan ettiği posta adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaralarına
Banka tarafından iletilecek bilgilerin mahremiyetinin korunmasından sorumludur. Bu iletişim adres ve
numaralarına Banka tarafından gönderilen iletiler doğrudan doğruya Müşteriye ihbar edilmiş sayılır.
12.5.15. Banka, herhangi bir sebep göstermeksizin, her zaman Müşterinin şifrelerini iptal edebilir ve bu
hizmetlerden yararlanmasına son verebilir; sunmakta olduğu hizmetleri, Müşteriye bir ön ihbarda bulunmaksızın
değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir.
12.5.16. Müşteri ve Müşteri tarafından yetkilendirilecek kişiler, Banka tarafından verilecek müşteri numarası, şifre,
parola, gizli kelime, token ve cep telefonuna gönderilen şifrenin gizli kalması ve üçüncü kişiler tarafından
kullanılmaması için her türlü tedbiri alacaklarını ve gereken özeni göstereceklerini, her ne sebep ve şekilde olursa
olsun şifrelerin üçüncü şahıslar tarafından kullanılması halinde yapılan işlemlerin Müşteri tarafından yapılmış
sayılacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.
SZL.HTİM.001.1
29/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Müşteri elektronik bankacılık hizmetleri sistemindeki her türlü güvenlik riskinden haberdar olduğunu ve
doğabilecek tüm zararın kendisine ait olduğunu kabul eder.
12.5.18. Bu sözleşmedeki elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanmak üzere yetki verilen Müşteri (tüzel kişi)
yetkililerinin, yetkilerinin sona erdiği ve şifrelerinin iptali/değiştirilmesi hususu Bankaya yazılı olarak bildirilip
talepte bulunulmadığı sürece, bu kişilerin Müşteriyi temsile yetkili olduğunun Bankanca kabulü esastır.
Sözleşmede yer alan elektronik bankacılık hizmetlerinden yararlanması için kendisine şifre verilen ve tüzel kişiyi
temsile yetkili olan kişi, doğabilecek her türlü zarardan tüzel kişi ile birlikte şahsen sorumlu olacağını beyan,
kabul ve taahhüt eder.
12.5.19. Banka gelişen teknoloji ile yeni sistemler geliştirip, mevcut sistemini yeni teknolojilere uyarlama hakkını
saklı tutar. Müşteri yapılacak değişikliklere uymayı ve bunları uygulamayı peşinen kabul eder.
12.5.20. Müşteri, kendi sorumluluğu tahtında elemanları ve üçüncü kişilerin internet şubesi, telefon bankacılığı vb.
elektronik bankacılık kanalları ile işlem yapmasını istemesi durumunda; Banka, Müşteri tarafından isimleri
bildirilen kişilere bireysel şifre verecek ve kendilerine teslim edecektir. Banka isterse, Müşterinin internet şubesi
üzerinden başka kullanıcılar oluşturmasına ve bu kullanıcılara şifre ve işlem yetkisi vermesine imkân sağlayabilir.
Bu kişiler veya kullanıcılar tarafından yapılmış olan işlemler Müşteri tarafından yapılmış kabul edilecektir.
Müşteri tüm bu hususları gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
12.5.17.
SZL.HTİM.001.1
30/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
13. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM VE ARACILIK İŞLEMLERİ
SÖZLEŞMESİ9,10
13.1. Müşteri, sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve bu işlemlere aracılık için Bankanı ve/veya Bankanın
anlaşmalı aracı kurumunu, borsalarda ya da borsa dışı piyasalarda adına yapacağı tüm işlemlerde, işlemin
gerektirdiği en geniş yetkilerle yetkilendirdiğini (Müşterinin bu hizmetten yararlanmak üzere talepte bulunması,
talimat vermesi ya da fiilen hizmetten yararlanması yetkilendirme bu anlamda yetkilendirmedir) peşinen kabul
eder.
13.2. Müşteri, Banka nezdinde bu işlemlerin takip edileceği bir hesap açacak olup, bu yönde ayrıca bir talimat
vermese bile, hizmetten yararlanma talebinde bulunduğunda Banka yukarıdaki yetkilendirmeye istinaden resen
Müşteri adına sözkonusu hesabı açabilecektir. Müşteri, bu hesabının özel cari hesap niteliğinde olacağını, bu
sebeple kendisine kar payı veya sair getiri ödenmeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.
13.3. Müşteri, her türlü sermaye piyasası aracının ve kıymetli madenin alım satım emirlerinin geçerli olabilmesi
için, ilgili hesabında talimatı verdiği zamanda emirleri karşılayacak ölçüde sermaye piyasası aracı veya nakdin
bulunması gerektiğini; fakat tamamen kendi ihtiyar ve inisiyatifinde olmak üzere Bankanın alım satım emirlerini,
Müşteri için bağlayıcı olacak şekilde işleme koyabileceğini; ayrıca Bankanın Müşteri emirlerini kısmen veya
tamamen kabul etmeme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.
13.4. Müşteri, emirlerin geçerlilik süresini Bankanın iç düzenlemeleri ile uygulamalarına ve ilgili borsa
mevzuatına uygun olarak istediği şekilde belirleyebilir. Belirlenen sürede gerçekleşmeyen emir geçerliliğini
yitirir. Süresi belirlenmemiş olan emirler borsa seansı sırasında verilmiş ise o günün borsa kapanış saatine kadar,
süresi belirlenmemiş olan emirler borsa seansı dışında verilmiş ise izleyen gününün borsa kapanış saatine kadar
geçerlidir. Müşteri bu şekildeki emirler için emrin verildiği tarihten başlamak kaydı ile sonradan süreyi borsa
mevzuatı çerçevesinde değiştirebilir.
13.5. Müşteri alım-satım emirleri, limitli veya serbest fiyatta belirlenebilir. Alım-satım emirleri borsanın
durumuna bağlı olduğundan ve Bankanın, alım satım emirlerini ve işlemlerini belirli bir sürede yapacağı yönünde
bir taahhüdü olmadığından, bu konuda Bankanı bağlayıcı hiçbir talimatın geçerli olmadığını ve her iki şekilde de,
gerçekleşmeyen alım-satım emirlerinden Bankanın sorumlu olmadığını, Müşteri şimdiden kabul ve beyan eder.
13.6. Müşteri, Bankanın ücret/komisyon tutarlarını/oranlarını ilgili mevzuat çerçevesinde belirleyip
artırabileceğini ve kendisine bildirilmesini müteakip bu oranlara uyacağını kabul ve taahhüt eder.
13.7. Müşteri, Banka aracılığı ile gerçekleştirilecek sermaye piyasası araçları alım–satım işlemleri sonucunda
herhangi bir nedenle hesabında meydana gelecek eksi (negatif) bakiyeleri derhal, nakden ve defaten ödeyecektir.
13.8. Müşteriler, işlemlerin gerçekleştirileceği hesabın müşterek hesap olması halinde, hesap sahipleri olarak her
birinin hesap üzerinde tek imza ile tasarruf etmeye münferiden yetkili olacağını; müşterek hesaplara ilişkin tüm
hükümlerin bu hesap için de geçerli olacağını ve bu hesap üzerinde yapacakları her türlü işlemden ve bunlar
nedeniyle doğacak borçlardan Bankaya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını peşinen ve gayri
kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.
13.9. Müşteri, sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve aracılık ile ilgili olarak, öncelikle işbu sözleşme
hükümlerinin, Banka ile aracı kurum arasında imzalanmış Acentelik Sözleşmesi hükümlerinin ve Banka
uygulamalarının, bunlarda hüküm bulunmaması halinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer
ilgili kanun hükümleri ile bu konuları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük,
yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemeler ve menkul kıymetler borsaları ile bankacılığın kabul
görmüş uygulamalarının esas olacağını kabul ve taahhüt eder.
EK-3 deki “Risk Bildirim Formu”nu inceleyip, imzalayarak; yapılacak işlemlerin
risklerine dair ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
10
EK-1 deki “Talep Ve Bilgilendirme Formu”nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret,
kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
9
SZL.HTİM.001.1
31/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
13.10. Müşteri,
büyük meblağlı menkul kıymet çıkışı ve nakit teslimlerinde Bankanı en az iki iş günü öncesinden
haberdar etmek zorunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.
13.11. Müşteri, yabancı sermaye piyasası araçlarında kur riski bulunduğunu, sermaye ve döviz hareketlerine
kısıtlama getirebileceğini, ek ve yeni vergiler getirebileceğini ve teslim sorunu olabileceğini kabul eder.
13.12. Banka ve personeli hiç bir şekilde belirli bir getiriyi vaat ya da garanti etmediği gibi müşteri hesabında
oluşacak zararlardan sorumlu değildir.
13.13. Müşteri, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu, menkul kıymet işlemleri ile ilgili olarak damga vergisi
dâhil olmak üzere her türlü ücret, gider, ödenen komisyon, vergi ve harçları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yine
Müşteri, menkul kıymetler ile ilgili olarak açılacak davalara Bankanın müdahil olarak girebileceğini, fakat
girmemesi halinde hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, bu hususta açılmış ve açılacak davalara kendisinin bizzat
izleyip gireceğini kabul ve taahhüt eder.
13.14. Müşteri, Banka vasıtasıyla aracı kuruma tevdi ettiği tüm nama yazılı hisse senetlerini usulünce cirolamayı
peşinen kabul ve taahhüt eder.
13.15. Müşteri, emrinin kısmen ve tamamen gerçekleştirilmemesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın
menkul kıymetleri zamanında teslim etmemesinden ya da bedelini ödememesinden, Banka aracılığıyla Müşteri
adına satın alınan ve Müşteri tarafından satışa tevdi edilen sermaye piyasası araçlarının yasaklı olması,
sahteliğinin anlaşılması veya kuponun ve/veya o andaki rüçhan ve/veya bedelsiz hisse senedi alma haklarının
eksik bulunmasından, yıpranmış olmasından, çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından, borsadaki takas ve
saklama merkezinde/kuruluşundaki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan diğer bütün zararlardan elinde
olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden, unutma ve yanılmasından,
ihmalinden ve sair nedenlerden Bankanın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Müşteri kayıtsız şartsız kabul ve
beyan eder. Bankanın bu nedenlerden dolayı uğrayacağı zararlardan dolayı Müşteriye rücu hakkı vardır.
14. KEFALET SÖZLEŞMESİ
14.1.
Kefaletin Kapsamı ve Kefalet Sözleşmesinin Kurulmasından Önceki Borçlardan Sorumluluk
14.1.1. Bu Sözleşmede imzası olan Kefil, Müşteri ile Banka arasındaki tüm krediler, kredi sayılan işlemler
veya sebeplerden dolayı Müşterinin Bankaya karşı doğmuş ve/veya bundan sonra işbu Sözleşme veya sair
sözleşmelere istinaden doğacak tüm borçlarından sorumludur.
14.1.2. Kefilin sorumluluğu, mevcut borçlar bakımından işbu Sözleşmenin imzalanması; bundan sonra
doğacak borçlar bakımında ise Müşterinin Bankaya borçlanması ile birlikte doğacaktır.
14.1.3. Bu Sözleşme ile kefil olunan krediler veya kredi sayılan işlemlerle ilgili anapara, akdi kâr payı,
gecikme cezası, vergi, harç, resim, fon, masraf, avukatlık ücreti, prim, temerrüt halinde yasa ve sözleşme
gereği ödenmesi gerekecek feriler; borç ve yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmemesi; Yasa ve sair
mevzuatın kefaletin kapsamına dâhil olacağını belirttiği borçlar ve sair hangi nedenle olursa olsun
Müşterinin Bankaya karşı tüm borç, taahhüt ve yükümlülükleri kefaletin kapsamına dâhildir.
14.1.4. Kefil, Bankanca kredi veya kredi sayılan işlemleri nedeniyle doğmuş borçların birden fazla temdit
edilerek uzatılması, taksitlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, borç için verilmiş teminatların kısmen
veya tamamen geri verilmesi, fek edilmesi; kendisi dışındaki diğer kefil, avalist, garantör ve sair kişilerin
ibra edilmesi hallerine peşinen muvafakat ettiğinden kefalet, temdit edilen borçları, taksitleri ve bunlara
ilişkin her türlü feri borçları da kapsamaktadır.
14.1.5. Kefilin sorumluluğu, Müşterinin Bankaya karşı işbu Sözleşmenin imzalanmasından önce imzalamış
olduğu sözleşmeler nedeniyle doğmuş, mevcut borçları da kapsar.
14.2.
Kefilin Sorumluluğunun Niteliği
14.2.1. Kefil, Müşteri ve diğer kefillerle birlikte, müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatıyla borçlu
olduğunu; hatta bu Sözleşme hükümlerinin ifası, taahhüt ve borçların yerine getirilmesi/ödenmesi için,
aynen borçlu gibi her birinin diğerinin borcuna aynı zamanda, ayrı ayrı olarak ve Sözleşmedeki
SZL.HTİM.001.1
32/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
yükümlülükler tüm kefiller için aynen geçerli olmak üzere, müşterek borçlu ve müşterek müteselsil kefil
sıfatıyla sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
14.2.2. Müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzası bulunan Kefil ve diğer kişilerin yükümlülükleri
diğer müşterek borçlu ve müteselsil kefillerden bağımsız olup, Borçlar Kanunu m.587/4 de tanımlanan
bağımsız birlikte kefalet niteliğindedir; bunun aksine olan kefalet hükümleri (kanuni hak olsa da) işbu
Sözleşme ve kefalet ilişkisi bakımından uygulanmayacaktır. Bankanın Müşteri, Kefil ve sıfatı ne olursa
olsun borçluların tümüne veya dilediğine veya dilediklerine, borcun tamamı için başvurma hakkı
bulunmaktadır.
14.3.
Müşteri Hakkındaki Tüm Hükümlerin Kefil İçin Geçerli Olması
14.3.1. Bu Sözleşmenin, sorumluluğun başlaması, borcun ödenmesi, borç ve sair yükümlülüklere
uyulması; uyulmaması halinde muacceliyet, temerrüt başta olmak üzere, Müşteri bakımından uygulanan ve
kefalete ilişkin kanunun emredici hükümlerine açıkça aykırı olmayan maddelerinin tamamı, Kefil hakkında
ve kefaletten kaynaklanan borçları için de aynen geçerlidir.
14.3.2. Sözleşmede Müşteriyi sorumluluk altına sokan tüm hükümler, Kefil için de aynen geçerli
olduğundan Müşteri kelimesi bu anlamda Kefili de ifade etmektedir.
14.3.3. Borcun Müşteri için muaccel olması halinde, başkaca bir işleme lüzum olmaksızın Kefil için de
muaccel olacağı hususunda taraflar mutabıktırlar. Kefil için ayrıca hesap özeti, hesap kat ihtarı ve sair
bildirime lüzum bulunmamaktadır.
14.4.
Kefilin Muvafakat Ve Diğer Taahhütleri
14.4.1. Bankanın borçları taksitlendirmesi, teminatları tamamen ve kısmen geri vermesi, fek veya terkin
etmesi, teminatların zamanaşımına uğraması, Müşteri, diğer Kefil, avalist, garantör ve sair borçluları veya
mirasçılarını ibra etmesi veya bunlarla ilgili hakkından vazgeçmesi, feragat etmesi, sulh olması ve benzeri
Müşteri yararına olan ve fakat açıkça/kasten Kefil aleyhine olmayan iş ve işlemlere Kefil peşinen ve
gayrikabili rücu muvafakat etmektedir. Bu nedenle Bankanın açıkça/kasten Kefil aleyhine hareket ettiği
kanıtlanmadıkça Bankanın Kefile karşı hiçbir sorumluluğu olmayacak, Kefilin borcu ve kefaleti aynen
devam edecektir.
14.4.2. Kefil, teminata alınan ve fakat ödenmeyen senetlerin, bedelli ya da bedelsiz olarak Müşteriye veya
ilgilisine iade edilmesine peşinen ve gayrikabili rücu muvafakat etmiş olup; bu gibi hallerde durumunun
ağırlaştırıldığını ileri süremez.
14.4.3. Banka, Müşterideki tüm alacaklarını tahsil etmedikçe Kefil, (halefiyet yolu ile de olsa) uhdesindeki
Müşteriye ait senet, teminat ve sair haklarına dayalı olarak Müşteriye müracaat etmeme ve bunları
Bankaya devirle yükümlüdür.
14.4.4. Borcun teminatı olarak rehin ve sair teminatlar olsa dahi, teminatların ekspertiz raporlarındaki
tutarlarının toplam borcun altında kalması durumunda Banka Kefile doğrudan doğruya müracaat edebilir.
14.4.5. Kefil, Bankanın ayni, şahsi ve sair tüm teminatların kısmen veya tamamen iadesi, terkin veya fekki,
ibra, sulh ve sair surette yaptığı işlemler ve teminatların zayi olması gibi nedenlerle durumunun
ağırlaştığını ileri sürerek, Bankaya karşı herhangi bir hak, istek ve iddiada bulunamayacak ve
sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınamayacaktır.
14.4.6. Borcun Kefil tarafından kısmen ödenmesi halinde, Müşterinin her ne sebeple olursa olsun doğmuş
ve doğacak tüm borçları tasfiye oluncaya kadar Banka mevcut ve olabilecek tüm teminatları elinde
tutmaya devam edebilecek, Kefil teminatların kendisine verilmesi ve sair şekilde teminatlarla ilgili hiçbir
talepte bulunmayacak ve bu konuda herhangi bir iddia, itiraz ve talep hakkı olmayacaktır.
14.4.7. Banka alacaklarının tamamen tahsilinden sonra, borcun kısmen veya tamamen Kefil tarafından
ödenmesi ve Kefilin en geç bir ay içinde yazılı talepte bulunması kaydı ile Kefilin yaptığı ödemeyle sınırlı
miktardaki teminatları Kefile verebilir. Teminatların Kefile verilmesine dair tüm masraf, vergi, harç ve
sorumluluklar Kefile aittir. Teminatların zamanaşımı, hak düşürücü süreden veya teminat konusu
SZL.HTİM.001.1
33/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
varlıkların zayiinden sonra talep edilmesi halinde Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kefilin
ödeme yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde teminatları talep etmemesi halinde Banka, Kefile ayrıca
bir bildirimde bulunmadan teminatları Müşteri, diğer Kefil veya ilgilisine iade edebilir.
14.4.8. Bankanın, kefalet konusu borç ile ilgili olarak tam bir hareket serbestliğine sahip olduğunu,
kefaletle karşılanmayan alacaklarını öncelikle tahsil etmesini kabul ettiğini, Bankanın diğer rehin, ipotek,
garanti taahhüdü, kefalet, kabul, aval sair ayni ve şahsi teminatlardan dilediklerine başvurma hakkının
bulunduğunu, Bankanın bunları bir veya birden çok kere değiştirme, temdit etme, bunlardan vazgeçme
(terkin, fek, iade vs.) veya ibra etme, borcu taksitlendirme ve sair biçimde yeniden yapılandırma biçiminde
tam bir serbestiye sahip olduğunu Kefil peşinen kabul etmiştir.
14.4.9. Bankanın Müşteriye sürekli veya aralıklarla kredi kullandırması, kullandırılacak kredilerin sürekli
veya arızi olarak temdit ve tecdit edilmesi hallerinde Kefilin sorumluluğu aynen devam edecek olup, bu
işlemlerin durumunu ağırlaştırdığı gerekçesi ile hiçbir itirazda bulunmayacaktır. Kefalet, Müşteriye
kullandırılacak her kredi için aynen geçerlidir.
14.4.10. Kefilin ayrıca muhatap, keşideci, ciranta, avalist sıfatı ile senet imzalaması durumunda, senetlerden
kaynaklanacak yükümlülükleri ayrıca geçerli olacaktır.
14.4.11. Kefil, maliki bulunduğu ve bulunacağı taşınmazları, işletmeleri, çok değerli taşınır, alacak ve sair
hakları ile ilgili olarak üçüncü kişilerle, Banka alacaklarını tehlikeye düşürecek biçimde, rehin, ipotek,
temlik ve sair tasarruflarda bulunmayacağını, aksi takdirde Bankaya tasarrufa konu işlem miktarı kadar
maktu tazminat (cezai şart) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
15. BÖLÜMLER HALİNDE DÜZENLENMİŞ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER:
15.1. İletişim Araçları Sözleşmesi
15.1.1. İletişim araçları; faks, e-posta, telefon, mektup, teleks, swift ve benzeri bilgi/belge iletmeye yarayan
teknolojik araçların genel adı olarak kullanılmaktadır.
15.1.2. Müşteri, talep ve talimatlarını faks, e-posta, telefon ve Bankanın kullandığı sair iletişim araçları ile
iletebilir. Ancak Banka işlem güvenliğinin sağlanamadığını düşündüğü veya gelen iletiyi teyit
edemediği/doğrulayamadığı durumlarda, bu şekilde iletilen talep/talimatı işleme koymama, belge aslını
isteme veya talep/talimat içeriğini ifa etmeyi reddetme hakkına sahiptir.
15.1.3. Banka, Müşteri tarafından yapılacak tüm bildirimlerin ve teyitlerin noter, iadeli taahhütlü mektup
veya elektronik imza kullanımı ile yapılmasını isteyebilir.
15.1.4. Müşteri iletişim araçları ile iletilecek belgelerin yetkililer tarafından imzalanmasını, doğru ve
eksiksiz gönderilmesini ve sair tüm gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
Aksi halde doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.
15.1.5. İletişim araçlarının kullanılması nedeniyle oluşacak tüm masraflar Müşteriye ait olup, Banka bu
masrafları Müşteri hesabına resen borç kaydetmeye yetkilidir. Bankanın bu masraflardan bir kısmına belli
bir süre veya süresiz olarak katlanmış olması, Bankanın masraflara sürekli olarak ve tüm iletişim
masrafları bakımından katlanacağı anlamına gelmez.
15.1.6. Müşterinin Sözleşmede yazılı veya Bankaya bildirdiği iletişim bilgileri Banka tarafından Müşterinin
aktif iletişim bilgileri olarak kabul edilecek ve Banka tarafından Müşteriye iletişim araçlarıyla bilgi, ihbar,
ekstre vs. gönderilmesi durumunda bu iletişim bilgileri kullanılacaktır.
15.1.7. Müşterinin Banka kayıtlarındaki iletişim bilgilerinin güncel tutulmasından Müşteri sorumludur.
Değişiklikleri bildirdiğini kanıtlama yükümlülüğü Müşteriye ait olup; yazılı olarak veya Bankanın
oluşturduğu iletişim kanalları aracılığıyla iletmek suretiyle kanıtlayabilir.
15.1.8. Müşteri, Bankanın bu Sözleşmede yazılı teyit yöntemlerine sessiz/kayıtsız kalarak bir zarar
oluşmasına neden olursa, doğacak bu zarardan sorumlu olacaktır.
15.1.9. Banka, iletişim araçları ile gönderilen belgelerin asıllarını almadan iletişim aracı ile geldiği şekliyle
işlem yapabilecektir. Fakat Banka, bir doğrulama yöntemi olarak her zaman belge asıllarını da isteyebilir.
SZL.HTİM.001.1
34/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
gerekli gördüğü her işlemde, Müşterinin Bankanda kayıtlı telefonlarına ulaşarak, işlemin
sözlü olarak doğrulanması anlamında doğrulama yapabilir. Bu görüşmeler Bankanca kaydedilebilir;
Müşteri bu tür kayıtlara peşinen muvafakat etmektedir.
15.1.11. Keza Banka telefon dışında da diğer iletişim araçlarını kullanarak da doğrulama yapabilir.
15.1.12. İletişim araçları ile iletilen işlemlerde <yukarıda zikredilen doğrulamaların yapılmış olması
koşuluyla> Bankanın kendine düşen dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak kabul edilir. Aksini ispat
yükümlülüğü Müşteriye aittir.
15.1.13. Müşterinin Bankaya göndereceği her türlü talep veya talimatın Müşteriyi ilzam edeceği; bunların
yukarıdaki doğrulama yöntemleri kullanılmış olmak kaydıyla Müşteri aleyhine yeterli belge ve kanıt olarak
kabul edileceği; doğrulama ile yapılan işlemlerin tamamen Müşterinin sorumluluğunda olduğu taraflarca
kabul edilmiştir.
15.1.14. Doğrulama sırasında veya sair zamanlarda Müşterinin iletişim adresine Banka tarafından
gönderilen bilgilerin üçüncü kişiler tarafından görülmesinden veya Müşterinin iletişim adresinin üçüncü
kişiler tarafından kullanılmasından doğan tüm sorumluluk Müşteriye aittir.
15.2. Vergi, Fon, Masraf Ve Sair Mali Yükümlülükler
15.2.1. Bu sözleşmeye ve sözleşmeye istinaden verilen veya alınan kambiyo senetleri, teminat mektupları, rehin
sözleşmeleri, kefaletler, Müşteri ve kefil ile ilgili tüm ilişkilere, tüm sözleşme taahhüt ve sair belgelere ilişkin
damga resmi, sigorta primi bedelleri ve her türlü vergi, resim ve harç, fon dahil her türlü mali yükümlülükler ve
masraflar ile mevcut vergi, harç, prim, resim Müşteriye ait olup, ayrıca bunlara gelecek zamlar, ilave vergi, harç,
resim, prim ve fonlar ve bunların cezaları, gecikme hallerindeki ferileri de Müşteriye ait olacaktır.
15.2.2. Müşteri ile olan ilişkiler nedeni ile Bankanın sorumlu ve/veya müteselsil sorumlu sıfatı ile ödeyeceği
vergi, harç ve resimler ile Müşteri tarafından borçlarının ödenmesini temin zımnında verilmiş veya hangi sebeple
olursa olsun Banka uhdesinde bulunan/bulunacak taahhüt, protokol, sözleşme, ciro edilen senetler dahil bilcümle
senetlerdeki vergi, harç, resim ve bunlardaki noksanlıkları ile cezalardan, usulsüzlüklerden, usulsüzlük
cezalarından ve bunların gecikme zamları ile ferîlerinden dolayı Müşteri sorumlu olup, Bankanın bunları
tamamlaması veya ödemesi halinde Banka bunları da Müşterinin hesabına resen borç kaydederek Müşteriye rücu
edecek ve bunlarla ilgili olarak Müşteri, Bankaya karşı hiçbir hak iddiasında bulunmayacaktır. Banka bu fıkrada
zikredilen hususlarda Banka ile resmi müesseseler arasındaki dava ve takipleri Müşteriye ihbar etmek zorunda
değildir.
15.2.3. Bankanca, Müşteri aleyhine alınacak ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı ve sair işlemler nedeni ile
alınacak teminat mektubu ve sair belgelere ait tüm vergi, harç ve resimler Müşteriye ait olup, Banka yapacağı
ödemeleri Müşteri hesabına borç kaydedecektir. Bankanın; Müşteriden olan alacaklarının tahsili için kanuni takip
yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu yolda yapılacak tüm masrafları ve Avukatlık ücretlerini ödemeyi
Müşteri kabul ve taahhüt eder.
15.2.4. İşbu sözleşme uyarınca Müşteriye ait olduğu/olacağı hüküm altına alınmış olsun veya olmasın, Kanunen
Bankaya aidiyeti açıkça hüküm altına alınmış olanlar dışında işbu sözleşme kapsamındaki iş ve/veya işlemler
dolayısıyla doğacak bilcümle vergi, resim, harç ve masraflar Müşteriye ait olup, Bankanın bunları Müşterinin
hesabına resen borç kaydedebileceğini Müşteri peşinen kabul etmiştir.
15.3. Teminatlar İle İlgili Hükümler:
15.3.1. Alınacak teminatların cins ve miktarlarını, şekil ve koşullarını belirlemeye, gerek gördüğünde istediği
zaman yeni ve dilediği cins ve miktarda ek teminatlar istemeye, mevcut teminatların değiştirilmesini istemeye, her
ne sebep ve şekilde olursa olsun alacaklı bulunduğu müddetçe teminatları kısmen de olsa geri vermemeye
Bankanın yetkili bulunduğunu, Müşteri kabul ve taahhüt eder. Müşteri; istenen teminatları, Bankanca tayin
olunacak şekil ve şartlara uygun olarak ve Bankanca belirtilecek süre zarfında vermeyi veya tesis etmeyi ve
bununla ilgili sözleşmelere Bankanın istediği şartların yazılmasını kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşme ve
15.1.10. Banka
SZL.HTİM.001.1
35/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
taahhütler İcra ve İflas Kanununun 279. maddesinin 1. bendindeki teminat verme taahhüdü anlamında olup,
sonradan verilen teminatlar da bu taahhüde istinaden verilmiş sayılır.
15.3.2. Teminatlar asıl borç yanında her türlü ücret, komisyon, masraf, vergi, harç ve resim; uğranılacak zarar,
ziyan ve tazminatlar ile hangi sebeple olursa olsun Müşterinin Bankaya karşı doğmuş ve doğacak sair her türlü
borcu için de teminat teşkil eder. Belirli bir borç için münhasıran tesis edilen veya verilen teminat, belirtilen borç
bitmiş olsa dahi Müşterinin başka sebeple Bankaya bir borcunun olması halinde, mevcut bu teminat, kalan borç
için de teminat teşkil etmeye devam eder. Bu itibarla her türlü teminatın en son borç ödeninceye kadar devam
edeceği ve bu konularda hiçbir itirazda bulunulmayacağını Müşteri peşinen kabul eder.
15.3.3. Müşteri ile Sözleşme veya senetteki diğer imza sahipleri, bu Sözleşmenin aynı zamanda Türk Ticaret
Kanununun açık poliçeyi düzenleyen maddesi ile bono ve çek bakımından bu maddeye atıf yapan sair hükümleri
gereği, açık bono, açık poliçe ve açık çek için Bankaya verilen dönülemez bir yetki anlamında olduğunu; bu
nedenle Bankaya verdikleri kambiyo senetlerinin bu hükümlere istinaden doldurulup Banka tarafından
kullanılabileceğini de kabul ve taahhüt ederler.
15.3.4. Tahsil için Bankaya tevdi edilen ve tahsil edilen senet bedellerini Banka istediği takdirde ayrı bir rehinli
hesapta tutmaya veya doğrudan borca mahsuba yetkilidir.
15.3.5. Müşteri ve kefilin, Bankanın merkez ve tüm şubelerinde her ne sebeple olursa olsun bulunan/bulunacak
bilcümle alacak, cari hesapları, katılma hesapları ve kâr payları, bloke hesaplar, nakit hesaplar, kiralık kasalar,
lehlerine gelmiş ve gelecek havaleler ile gönderilecek havaleler, tahsile verilmiş olsalar dahi poliçe, bono, çek,
bilcümle kıymetli evraklar, tahviller, hisse senetleri, altın ve her türlü eşya (mal) üzerinde Banka alacaklarının
tamamen ödenmesine kadar, Bankanın rehin, hapis, virman, mahsup ve takas hakkı olduğunu Müşteri ve kefil
peşinen kabul eder. Keza tüm bunlar üzerine Banka lehine, Bankanın merkez ve tüm şubelerinde işbu
sözleşmeden (kredi veya mevzuatın kredi saydığı işlemlerden) doğmuş ve doğacak alacakları için rehin tesis
edilmiş olup, işbu sözleşme aynı zamanda bu maddede yazılı tüm hususlarla ilgili olarak, taraflar arasında
akdedilmiş bir rehin sözleşmesi hükmündedir. Müşterinin veya kefilin hangi sebeple olursa olsun Banka nezdinde
olan; altın, hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul kıymetleri ile diğer bilcümle menkulleri ve bunların sağladığı
bütün hak ve alacakları üzerinde de Bankanın rehin ve hapis hakkı mevcut olup, rayici/piyasa değeri belli veya
belirlenebilir bu tür mallarla ilgili olarak Banka İcra ve İflas Kanunundaki rehnin paraya çevrilmesi yoluna
başvurmaya gerek olmaksızın ve keza Müşteri veya kefile ihtarda bulunmaya, rızasını almaya veya bilgi vermeye
gerek olmaksızın satabilir ve bedellerini alacaklarına mahsup edebilir. Rehin kapsamına, merhunların sağladığı ve
sağlayacağı kira, kâr payı, yeni pay alma hakları, temettüleri ve sair bilcümle feri ve tali haklar da dahildir.
15.3.6. Müşteri rehin konusu hak ve alacakları Bankanın yazılı muvafakatini almaksızın temlik edemez.
15.3.7. Bankanın bu değerlerden bir kısmını zaman zaman serbest bırakması hiçbir şekil ve surette bu
haklarından vazgeçme anlamında olmayıp, Banka dilediği takdirde bu haklarını istediği her zaman kullanmaya
yetkilidir.
15.3.8. Bankaya verilecek her türlü teminatın tesisi için yapılacak masraflar, harçlar ve damga resimleri ve sair
nedenlerle ortaya çıkacak her türlü masraflar Müşteriye aittir.
15.3.9. Müşteri ve kefil tarafından Bankaya verilmiş ve verilecek her türlü teminat, Bankanın; yapılmış ve
yapılacak her türlü hizmet ve işlemlerden; Müşterinin, Bankaya karşı sorumlu olduğu diğer işlem ve
sözleşmelerden; haksız fiil, sebepsiz zenginleşmeden; Müşterinin borçlarını vadesinde ödememesi sebebiyle
Bankaya verdiği zararlar ile Bankanın yoksun kaldığı kârdan; Müşterinin Bankaya karşı kanunen borçlu olmasını
gerektirecek her türlü işlem ve eylemlerinden, ezcümle Bankanın Müşteriden olan doğmuş ve doğacak her türlü
alacağının teminatını teşkil eder. Banka, alacaklarından bir kısmının veya tamamının tahsili için, mevcut
teminatlardan bir veya bir kaçına diğerlerinden önce müracaat etme hakkına sahiptir.
15.3.10. Üçüncü şahıslar tarafından verilecek teminatlar; açıkça belirlenmiş bir krediye hasredilmiş olarak
verilmedikçe, başta bu sözleşmeye istinaden kullandırılan kredi olmak üzere Müşterinin Bankaya olan tüm
borçlarının teminatını teşkil eder.
SZL.HTİM.001.1
36/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Delil Sözleşmesi:
Taraflar işbu sözleşme nedeniyle aralarında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta, Bankanın defterlerinin; muhasebe,
bilgisayar, mikrofilm, mikrofiş, ses, görüntü ve sair kayıtlarının ve belgelerinin esas alınacağını, bunların (teyit
edilmiş olsun veya olmasın) kesin delil teşkil ettiğini, bunlardaki kayıtlara herhangi bir nedenle itiraz
etmeyeceklerini ve bunların içeriğini ve doğruluğunu kabul ettiklerini; Bankaya karşı tüm haklarından peşinen
feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
15.5. Hak Ve Yetkilerin Kullanımı:
15.5.1. Bu sözleşmenin Bankaya tanıdığı hakların, Banka tarafından kısmen veya tamamen kullanılmaması,
Bankanın bu haklardan vazgeçtiği anlamına gelmez.
15.5.2. Bu sözleşmede Müşteri veya kefil adına, hareket etmek üzere Bankaya verilen hiçbir işlem ve tasarruf
yetkisi, Müşteri ve kefilin hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğünü azaltmayacağı gibi; bu yetkiler ve bu yetkilere
istinaden yapılan işlemler Bankaya sorumluluk ve yükümlülük getiren bir anlayışta yorumlanamaz. Bu
uygulamanın sadece Müşteri ve kefile yardım amaçlı bulunduğu peşinen kabul edilmiştir.
15.5.3. Banka, Müşterinin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini ve imzalarını, ancak kendisine tevdi edilen imza
örneklerini karşılaştırarak inceleme ve tespit etme imkanına sahiptir. Bu nedenle Banka, imza karşılaştırmasını
makul bir dikkatle yapacak olup, ilk bakışta fark edilmeyecek olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu
tutulmayacaktır. Banka hesap üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekâlet
belgelerinin ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir. Müşteri ve kefil bu hususları gayrikabili rücu
kabul ve taahhüt eder.
15.6. Bankanın Hapis, Takas, Mahsup, Virman Ve Sair Yetkileri:
15.6.1. Müşteri ve kefil, Banka nezdinde bulunan veya ileride bulunabilecek olan tüm alacakları ve hesapları,
adına gelen/gelecek havaleler, nakit, tahvil ve hisse senetleri ve bunların kuponları, senetler, emtiayı temsil eden
belgeler, konşimentolar, tahsile verilen çekler ile diğer tüm kıymetli evrak üzerinde Bankanın, dilediğinde
herhangi bir bildirime gerek olmaksızın virman, hapis hakkına, takas ve mahsup etme yetkisine sahip olduğunu;
döviz veya Altın/Gümüş/Platin Depo hesaplarındaki meblağın, Bankanca kat'î alışlarının yapılarak aynı
hükümlere tabi tutulabileceğini kabul ve taahhüt ederler.
15.6.2. Banka, vadesi gelmiş olsun veya olmasın alacaklarından herhangi birini veya hepsini Müşteriye
bildirimde bulunmaya gerek duymaksızın, Müşterinin Bankandan olan her türlü alacağı, cari ve/veya katılma
hesapları veya Müşteri hesabına tahsil ettiği senet bedelleri ile takas ve mahsup etmeye yetkilidir.
15.6.3. Müşteri ve kefil, lehlerine gelmiş olan havalelerin kendilerine bildirimde bulunmadan Banka tarafından
adlarına kabul ve hesabına alacak kaydedilmesini kabul ederler.
15.6.4. Müşterinin Bankanda birden fazla hesabı varsa; Banka gerekli gördüğü takdirde, Müşterinin talimatını
almaksızın bu hesaplar arasında (TL. den, TL. ye; dövizden dövize; TL. den dövize, dövizden TL. ye;
Altın/Gümüş/Platin’den TL ve/veya dövize) aktarmalar (virman) yapmaya yetkilidir.
15.6.5. Bankanın mahsup, takas, virman yetkilerini kullanması için Müşterinin borçlarının muaccel olmasına
gerek bulunmamaktadır.
15.7. Genel Temerrüt Hali Ve Sonuçları:
15.7.1. Muaccel olan borçların ödenmemesi halinde; ayrıca bir ihtar, ihbar veya sair işleme gerek
olmaksızın Müşteri temerrüde düşmüş olacak, kanun ve Sözleşmedeki temerrüdün sonuçlarına ilişkin tüm
hükümler uygulanabilecektir.
15.7.2. Tarafların kesin ve dönülemez mutabakatına göre temerrüt halinde Banka aşağıdaki haklara
sahiptir:
*-Banka, Müşterinin vadesinde ödenmeyen (geciken) Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden borcunu
herhangi bir ihtar, ihbar veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın vade günündeki (gün sonu oluşan)
endeksleme kurundan Amerikan Dolarına (dövize) endeksleyebilir. Amerikan Dolarına endeksleme veya
endekslememe münhasıran Bankanın ihtiyarında olup, dilerse Amerikan Dolarına endeksler, dilerse
15.4.
SZL.HTİM.001.1
37/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
endekslemez. Bankanın seçimine karşı Müşterinin herhangi bir itiraz, def’i hakkı sözkonusu değildir.
Müşteri konuyla ilgili her türlü talep, itiraz veya def’i hakkından peşinen feragat ettiğini dönülemez
biçimde beyan ve kabul eder.
*-Banka, borcu ister Amerikan Dolarına endekslesin, ister endekslemesin; her halükârda geciken borca,
Taraflar arasında yazılı olarak mutabık kalınan gecikme cezası oranları esas alınarak yapılacak kıstelyevm
hesaplamayla bulunacak tutarı; gecikmenin başladığı gün ile borcun fiilen ödendiği gün arasındaki süre
için gecikme cezası olarak ilave etme hakkına sahiptir. Taraflar arasında oran konusunda yazılı bir
mutabakat yoksa hesaplamanın yapıldığı tarihte Bankanın kredilere (tüketici kredileri dâhil) uyguladığı en
yüksek cari akdi kâr payı (kârlılık) oranlarının %50 fazlasına kadar bir oran esas alınır. Yani, Banka en
yüksek cari akdi kâr payı (kârlılık) oranlarının %50 fazlasını aşmayacak bir oranı belirleyip, uygulamakta
serbesttir. Borç Amerikan Dolarına endekslenmişse, ilave edilecek gecikme cezası hesabında,
hesaplamanın yapıldığı tarihteki Bankanca Amerikan Doları için uygulanan kâr payı oranı esas alınır.
Müşteri, Kefil ve Sözleşmede imzası bulunan ilgililer bu hususları kabul ile Bankanın bu haklarını
kullanılmasıyla ilgili olarak her türlü, talep, itiraz, def’i ve sair haklarından peşinen ve dönülemez biçimde
feragat etmişlerdir.
15.7.3. Müşteri ve Kefil, yukarıdaki hakların Bankaya sözleşme ve tarafların serbest iradeleriyle tanınmış
haklar olduğunu ve Bankanın bu hakları dilediği gibi kullanabileceğini; buna karşı hiçbir itirazda
bulunmayacağını, her türlü itiraz, def’i, talep, dava ve sair haklarından peşinen feragat ettiklerini
dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt ederler.
15.7.4. Amerikan Dolarına Endekslemede esas alınacak kur: Bankanın kendi döviz alış kuru; ödemede ise
Bankanın kendi döviz satış kurudur.
15.7.5. Amerikan Dolarına Endeksleme veya gecikme cezası sebebiyle Müşteriden yapılan tahsilâtlar
sonucunda oluşacak kur farkı ve vergiler ilave edilerek Müşteriden defaten tahsil edilir.
15.7.6. Fiili ödeme tarihindeki kur, vade tarihindeki kurun altında olursa Müşteri borcunu, vade tarihindeki
kurdan ödeyeceğini; bu hususta Bankaya karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağını dönülemez biçimde
kabul ve taahhüt eder.
15.7.7. Banka, gecikmiş borca mahsup edilecek tahsilâtları, Amerikan Dolarına endekslenen borcun altına
düşmemek kaydıyla, Banka döviz satış kurundan Amerikan Dolarına çevirerek Müşterinin borcundan
düşmeye yetkilidir.
15.7.8. Amerikan Dolarına endeksleme veya sair hakların kullanılması veya kullanılmaması Banka için bir
hak olup, asla vecibe olarak yorumlanamaz. Dolayısıyla Banka bu haklarını kullanıp kullanmamakta
tamamen serbesttir. Bankanın bu haklarından birini ya da birkaçını kullanmaması, açık yazılı beyanı
olmadıkça bu hak/haklardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.
15.7.9. Yukarıdaki hükümler, borçların vadesinde ödenmemesi halinde borçlunun temerrüdüne ilişkin
olarak Bankanın kanunlarda düzenlenen haklarından yararlanmasına engel olmayıp; Banka dilerse bu
hükümlerin yanında, ayrıca tüm kanuni haklarını da kullanabilir.
15.8. Tebligat Adresi (Adres Sözleşmesi):
15.8.1. Adres Bildirme Zorunluluğu: Müşteri, Banka ile olan ilişkileri nedeniyle Banka tarafından
yapılacak tebligatların kendisine ulaşabilmesi için, tebligata elverişli (fiziki ve elektronik) adresini
Bankaya bildirmek zorundadır. Müşteri böyle bir bildirimde bulunmaz ve Bankanın talebi üzerine derhal
geçerli ve tebligata elverişli adreslerini Bankaya bildirmez ise Banka işbu sözleşmeyi fesih ve Müşterinin
tüm borçlarını muaccel kılabilir. Yasa gereği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerine tebligat yapılması
gereken kişiler, derhal elektronik adres edinmek ve bu adresi Bankaya bildirmek ile mükelleftirler; aksi
halde doğabilecek sonuçlara katlanmayı peşinen kabul ederler.
15.8.2. Müşteri, Kefil ve diğer imza sahipleri, kendilerine tebligat yapılabilmesi için işbu Sözleşmede
yazılı adreslerinin, Sözleşmede adres yazılı değilse Bankaya herhangi bir sebeple bildirilmiş adreslerinin;
SZL.HTİM.001.1
38/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
her ikisinin de olmaması halinde ise Ticaret Sicilindeki (ya da gerçek kişiler için MERNİS sistemindeki)
son adreslerinin tebligat adresi sayılacağını; adres değişikliklerinin derhal yazılı olarak noter vasıtası ile
Bankaya bildirileceğini, aksi halde Bankaya bildirilmiş adreslerinin tebligat adresi olarak geçerli olmaya
devam edeceğini dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
15.8.3. Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla Banka, kendisine bildirilen fiziki ve/veya elektronik
adreslerden dilediğine tebligat gönderme hak ve yetkisine sahiptir; Müşteri hiçbir gerekçeyle Bankanın
seçimine itirazda bulunamaz. İşbu Adres Sözleşmesine istinaden Banka nezdindeki adreslerinden herhangi
birine yahut ticaret sicilindeki (gerçek kişiler için MERNİS sistemindeki) son adrese gönderilmiş olması
kaydıyla, gönderilen tebligat muhatabına ulaşmasa dahi tebligatın adrese ulaştığı tarihte muhatabına
yapılmış sayılacağını Müşteri, Kefil ve diğer imza sahipleri ve dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt
etmiştir.
15.9. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri:
15.9.1. Müşteri ve/veya Kefil ile Banka arasında bu sözleşmenin uygulanması veya yorumlanması dolayısıyla
çıkabilecek bütün anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.
15.9.2. Müşteri ve Kefil, bu Sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) mahkeme ve
icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder. Bu sözleşme genel mahkemelerin ve icra dairelerinin yetkisini
ortadan kaldırmaz. Özellikle Bankanın fiilen şubesinin bulunduğu yerlerdeki mahkeme ve icra daireleri de bu
Sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde yetkilidir.
15.10. Sair Hükümler:
15.10.1. Sözleşmedeki hükümler, Sözleşme kapsamındaki tüm ilişkiler ile Müşteri, ek kart hamili, kefil ve
Sözleşmede imzası bulunan kişiler için geçerlidir. Müşteri, kefil, ek kart hamili ve bu sözleşmeye imza atan tüm
ilgililer başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu tasdik ederler. Bankanın, başvuru formundaki bilgilerin
doğruluğu üzerinde yapacağı araştırmalarda tespit edeceği her türlü yanlış bilgi halinde kartı iptal edebileceğini ve
araştırma için yapacağı her türlü masrafı Müşteriden tahsil edeceğini, Müşteri ve kefil peşinen gayrikabili rücu
kabul ve taahhüt eder.
15.10.2. İşbu sözleşme kapsamındaki işlemlerden dolayı Bankaya karşı doğmuş ve doğacak borçların ödenmemesi
nedeniyle, Bankanın yasal yollara başvurmak suretiyle, dava açmak, icra takibi yapmak zorunda kalması
durumunda; Bankanın bu nedenle yapacağı her türlü masrafı (yargılama giderleri, noter, icra masrafları, alacağın
tahsili için yapılan ulaşım, konaklama, haberleşme vs. masrafları, vekâlet ücretini ve her türlü vergi, fon ve harcı
Bankaya derhal ödemeyi; Bankanın bu maddede zikredilen vergi, harç, fon, masraf ve ücretleri resen hesaplarına
borç kaydetmeye yetkili olduğunu Müşteri, ek kart hamili ve kefil gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
15.10.3. Müşteri, ek kart hamili ve kefil, Bankaya olan borçlarını ödememeleri veya sair herhangi bir nedenle
Bankanın alacaklarını tahsil amacıyla aleyhlerine icra takibi başlatması durumunda, SSK, Emekli Sandığı, BağKur, ilgili yasalar gereğince kurulmuş özel emekli sandıkları veya vakıflardan ya da benzeri sosyal güvenlik
kurumlarından adlarına bağlanmış emekli maaşlarının; keza yasa veya sair mevzuat hükümlerince haczi caiz
olmayan mal, hak ve alacaklarının Banka tarafından hacizlerine hiçbir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin muvafakat
ettiklerini ve buna ilişkin itiraz ve şikâyet haklarından peşinen feragat ettiklerini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt
ederler.
15.10.4. Banka kendisine yazılı olarak bildirilmiş olmadıkça, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanan
veya onlar adına işlem yapan kişilerin ehliyetsizliğinden sorumlu değildir. Bu kişilerin ehliyetsizliğinin ilan
edilmiş olması da Bankaya yazılı bildirim yükümlülüğünü bertaraf etmez.
15.10.5. Sözleşmenin geçerliliği herhangi bir süre ile sınırlandırılmış değildir. Ancak, Sözleşmenin herhangi bir
bölümünde bir fesih nedeni öngörülmüşse, o bölüm için ve öncelikle o fesih şartları geçerlidir. Banka dilediği
zaman herhangi bir neden belirtmeksizin ve önceden herhangi bir ihbar ya da ihtar keşidesine lüzum olmaksızın,
Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedip, verdiği hizmetleri durdurabilir.
SZL.HTİM.001.1
39/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Sözleşmenin hangi nedenle olursa olsun sona ermesi durumunda Müşterinin Bankaya olan borçları
muaccel hale gelir. Bu durumda Müşteri nezdindeki kartları iade ile yükümlüdür.
15.10.7. Müşterinin ölümü durumunda Sözleşme sona erer. Ölüm halinde mirasçılar veya diğer ilgililer bu durumu
en kısa sürede Bankaya bildirmekle yükümlüdürler.
16. GİZLİLİK VE MÜŞTERİ HAKKINDA BİLGİ VERME YETKİSİ
16.1. Taraflar; Sözleşmenin uygulanması sırasında diğer tarafa ait bilgilerin gizli olduğunu kabul ile bu bilgileri
işbu sözleşme amacı dışında kullanmayacak yetkisiz üçüncü kişilere aktarmayacak, kamuya açıklamayacak ve
kendi gizli bilgilerini korumada gösterdikleri özenin aynını diğer tarafın gizli bilgilerinin korunması için de
göstereceklerdir. Aksi takdirde diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı zararları tazminle yükümlü olacaklardır.
16.2. Müşteri, kendisi veya üçüncü şahıslar tarafından Bankaya iletilen, müşteri sırrı niteliğindeki her türlü bilgi ve
belgeler ile Bankanın bu Sözleşme kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği bilgi ve belgeleri;
Bankandan almakta olduğu her türlü bankacılık hizmetinde, muhabir bankalar aracılığı ile gerçekleştirilen
işlemlerde, swift sisteminin kullanılması sureti ile gerçekleştirilecek işlemlerde, internet bankacılığı, ATM/XTM,
ADK ve her türlü şubesiz bankacılık kanallarının kullanımı sureti ile gerçekleştirilen işlemlerde ve bunlarla sınırlı
olmamak üzere; işbu Sözleşme hükümleri tahtında gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek her türlü işlem ve
hizmetlerin yanı sıra; işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hizmet
aldığı üçüncü kişiler, Müşterinin kredi değerliliği ve risk değerlendirmesi yapma amacı ile hizmet aldığı Müşteri
değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları, Bankanın doğrudan/dolaylı iştirakleri, Bankanın sözleşme
imzaladığı program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu
üçüncü kişilerce kendisine hizmet vermek ve/veya Bankanca Müşteriye sunulan her türlü hizmet ve ürünlere
ilişkin değerlendirmelerini almak ve anketler yapmak amacı ile paylaşılmasına, Bankanın ve üçüncü kişilerin söz
konusu verileri/bilgileri işlemesine, kendisini aramasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri
ayrıca, Banka tarafından kendisi ile ilgili olarak edinilecek bilgilerin, Bankanca Müşteriye verilecek hizmetlerden
yararlanmasını sağlamak amacıyla Banka tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve bu kişiler tarafından
işlenmesine muvafakat eder. Müşteri vereceği yazılı talimat ile bu muvafakatini geri alabilir; Bankanı bu bilgileri
paylaşmaktan men edebilir.
16.3. Müşteri, Bankanın uymak zorunda olduğu ulusal veya uluslararası mevzuat ile taraf olduğu ulusal veya
uluslararası sözleşmeler hükümlerinin zorunlu kılması ya da Bankanın doğrudan tarafı olmasa ve doğrudan
zorunlu olmasa bile mevzuat ve sözleşmelere uymanın Banka ve/veya dâhil olduğu grup/iştirakler çıkarları
açısından gerekli olması halinde müşteri sırrı niteliğindeki kişisel bilgilerinin ve/veya hesabı/hesapları ile
bilgilerin, ulusal ya da uluslararası (FATCA veya benzeri) kurum veya kuruluşlarla paylaşılmasına peşinen ve
gayrikabili muvafakat etmiştir. Bu bilgilerin verilmesini aşağıdaki gibi bir talimatla engellemesi durumunda ise
hesabını kapatacağını; şayet kendisi kapatmazsa Bankanın hesabını/hesaplarını, bildirimde bulunarak resen
kapatabileceğini; hesap bakiyelerini Müşterinin bilinen başka hesaplarına aktarabileceğini veya tevdi mahalli
tayini suretiyle tevdi edebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
16.4. Müşterinin, işbu sözleşme imzalanırken veya imzalandıktan hemen sonra, müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri,
yasal mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kişi ve kurumlar hariç olmak üzere diğer üçüncü kişilerle
paylaşılmamasına dair Bankaya yazılı talimat verme hakkı saklıdır.
16.5. Müşteri, kendisine tanınan hak ve yetkileri kullanmadıkça; bilgi vermesi nedeniyle Bankaya karşı hiçbir
talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
17. GENEL İŞLEM KOŞULU KULLANILDIĞI UYARISI VE BİLGİLENDİRME
Bu Sözleşme, Bankanın önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümlerinden ibaret,
genel işlem koşulları içermektedir. Bu nedenle işbu sözleşmenin imzalanmasından önce incelemesi ve bilgi
edinmesi amacıyla Müşteri ve Kefil tetkikine sunulmuş; ayrıca gerek inceleme amacıyla sözleşmenin verilmesi
esnasında ön yazı ile bilgilendirme sağlanmış ve gerekse Bankanın internet sitesinde
(http://www.kuveytturk.com.tr/pages/sozlesmeler.aspx) adresinde yer alan açıklamalarla Müşterinin ve Kefilin
15.10.6.
SZL.HTİM.001.1
40/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
bilgilendirilmesi sağlanmış; buna mukabil Müşterinin ve Kefilin Bankaya gönderdiği yazıda yeterli bilgi
edinildiği ve Müşterinin ve Kefilin genel işlem koşulları kullanılmasını kabul ettiği anlaşılmış olup, Sözleşme bu
suretle imzalanmıştır.
Sözleşme Tarihi: ______________________
Adı-Soyadı/Unvanı
Banka: KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Tatbik İmzaları
5549 s.Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca beyan:
İşbu sözleşme kapsamında gerçekleştireceğimiz bilcümle iş ve işlemlerde,
tamamen şahsım/şirketimiz hesabına hareket edileceğini, her ne surette olursa
olsun başkası hesabına hareket etmeyeceğimizi; aksine davranışların
sorumluluğumuzu mucip olduğunun tarafımıza hatırlatıldığını kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
Müşteri:
“Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.”
Müşteri:
*Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil
**Kefalet Miktarı:
*** Tarih:
*Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil
**Kefalet Miktarı:
*** Tarih:
*“Müteselsil Kefil” ibaresinin Kefilin el yazısıyla yazılması şarttır.
SZL.HTİM.001.1
**Kefilin el yazısıyla miktar yazılması şarttır.
***Tarihin, Kefilin el yazısıyla yazılması şarttır.
41/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
EK-1
TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI /TANIMI
Süresi (Vadesi)
: Katılım Fonu (TL/Yabancı Para)
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON;
TAHSİLAT
ADI
TUTARI
PERİYODU
Hesap hareketleri
için ekstre verme (eHesap Özeti posta, posta,kargo)
(Ekstre)
Ekstrelerin Posta/
3 TL
Talep Başına
Ücreti
Kargo
ile
gönderilmesi ücreti
(Posta,
Kargo
masrafları hariç)
(Müşteri
adına,
Haberleşme telefon, faks, posta
vb. gider yapılması
Masrafı
halinde)
Altın (1 Gram)
2 TL
Altın (1,5 Gram)
2,5 TL
Altın (2,5 Gram)
3 TL
Altın (5-10-20-50100 Gr.
Gram
1 TL
başına
Kıymetli
alınmaktadır.)
Her
Maden
Teslimatta
Teslim
Külçe Altın (1
Ücretleri
kg.Külçe – Nakliye 120 TL
Masrafları Hariç)
Gümüş
Platin
Altın
Çek
1 TL
Düzenleme
Referans
Mektubu
Ücreti
60 TL
Teminat
Mektubu
Komisyonu
50 TL’den
az
3 ayda bir
olmamak
SZL.HTİM.001.1
Talep Başına
GEÇERLİLİK
AÇIKLAMA
SÜRESİ
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihinden
sonra %20’nin altındaki
artışlarda bildirim yapılır,
%20
ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca talep
alınır.
-
-
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihinden
sonra %20’nin altındaki
artışlarda bildirim yapılır,
%20
ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014
tarihine kadar
İadesine kadar
31.12.2014
tarihinden
sonra %20’nin altındaki
artışlarda bildirim yapılır,
%20
ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014
tarihinden
sonra %20’nin altındaki
artışlarda bildirim yapılır,
42/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
%20
ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014
tarihinden
sonra %20’nin altındaki
artışlarda bildirim yapılır,
%20
ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca talep
alınır.
kaydıyla
tutarın
%5’i kadar
Fatura
Ödeme
Ücreti
Gişeden
1 TL
İşlem Başına
ATM’den
ÜRÜNÜN ADI/TANIMI
: Banka Kartı (Ek kart dâhil)
Süresi (Vadesi)
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
TAHSİLAT GEÇERLİLİK
ADI
TUTARI
PERİYODU SÜRESİ
Yurt
%2
İşlem Başına
dışından
31.12.2014
Para
tarihine kadar
Çekme
Ortak
0,91+ %1 İşlem Başına
ATM’den
Bakiye
Sorma
Ortak
ATM’den
Ekstre
yazdırma
Yenileme,
Kayıp,
Çalıntı
Banka
ATM’si
-
Banka
Gram Altın Kartı
Çekme
Diğer
(ATM’den) Bankanın
Kartı
31.12.2014
tarihinden
sonra
%20’nin
altındaki
artışlarda
bildirim yapılır, %20 ve üzerindeki
artışlarda ayrıca talep alınır.
31.12.2014
tarihinden
sonra
%20’nin
altındaki
artışlarda
bildirim yapılır, %20 ve üzerindeki
artışlarda ayrıca talep alınır.
0,24 TL
İşlem Başına
31.12.2014
tarihine kadar
-
-
-
-
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihinden sonra
%20’nin
altındaki
artışlarda
bildirim yapılır, %20 ve üzerindeki
artışlarda ayrıca talep alınır.
3 TL
Her Çekimde
4 TL
ÜRÜNÜN ADI
: Havale
Süresi (Vadesi)
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
TUTARI / TAHSİLAT
ADI
ORANI
PERİYODU
30
Kasadan isme
TL+%0.1
TL
24
Kasadan hesaba
Havale
TL+%0.1
Hesaptan isme
24
SZL.HTİM.001.1
AÇIKLAMA
GEÇERLİLİK
AÇIKLAMA
SÜRESİ
31.12.2014
tarihinden sonra
31.12.2014
%20’nin altındaki
tarihine kadar
artışlarda bildirim
yapılır, %20 ve
43/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Hesaptan
isme
Hesaptan
hesaba
Hesaptan
hesaba
İsme gelen
havalenin
aynı
gün
ödenmesi
Çağrı
Merkezi’nden
Şubeden
ATM’den
İnternetten
Çağrı
Merkezi’nden
Hesaptan
isme
Hesaptan
hesaba
YP
Havale
Altın
Havale
Şubeden
Çağrı
Merkezi’nden
30
TL+%0.1
24
TL+%0.1
24
TL+%0.1
24
TL+%0.1
Şubeden
24
TL+%0.1
ATM’den
-
İnternetten
Hesaptan
hesaba
Efektif
Ve
Döviz
Çağrı
Ödeme
Merkezi’nden
-
Çağrı
Hesaptan İsme Merkezinden
0 TL
Hesaptan
Hesaba
ÜRÜNÜN ADI
Süresi (Vadesi)
SZL.HTİM.001.1
-
Kasadan isme
Kasadan
hesaba
Hesaptan
isme
üzerindeki
artışlarda ayrıca
talep alınır.
TL+%0.1
24
TL+%0.1
24
TL+%0.1
-
-
Şubeden
0 TL
Çağrı
Merkezinden
ATM’den
İnternetten
0 TL
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihinden sonra
%20’nin altındaki
artışlarda bildirim
yapılır, %20 ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca
talep alınır.
0 TL
0 TL
: EFT
: Süresiz
44/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
TAHSİLAT
ADI
TUTARI
PERİYODU
24
Kasadan
TL+%0.1
24
Şubeden
TL+%0.1
İşlem Başına
Çağrı
24
Giden EFT
Merkezinden TL+%0.1
Hesaptan
24
ATM’den
TL+%0.1
GEÇERLİLİK
AÇIKLAMA
SÜRESİ
31.12.2014
tarihinden sonra
%20’nin
altındaki
31.12.2014
artışlarda bildirim
tarihine kadar
yapılır, %20 ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca
talep alınır.
İnternetten
Gelen EFT (Aynı gün kasadan
ödeme)
18 TL
İşlem Başına
31.12.2014
tarihine kadar
Toplu EFT Gönderimi
3 TL’den
az
olmamak
üzere
İşlem Başına
tutarın
%0.1’i
azami
240 TL
31.12.2014
tarihine kadar
Bireysel
Müşteriler
Düzenli EFT
Altın EFT
İşlem Başına
Maaş
Müşterileri
Hesaptan
İsme
Hesaptan
SZL.HTİM.001.1
18 TL
18 TL
31.12.2014
tarihine kadar
31.12.2014
tarihinden sonra
%20’nin
altındaki
artışlarda bildirim
yapılır, %20 ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca
talep alınır.
31.12.2014
tarihinden sonra
%20’nin
altındaki
artışlarda bildirim
yapılır, %20 ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca
talep alınır.
31.12.2014
tarihinden sonra
%20’nin
altındaki
artışlarda bildirim
yapılır, %20 ve
üzerindeki
artışlarda ayrıca
talep alınır.
Çağrı
Merkezinden
Şubeden
-
Çağrı
-
45/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Hesaba
Merkezinden
ATM’den
İnternetten
-
ÜRÜNÜN ADI
: DÖVİZ TRANSFERLERİ
Süresi (Vadesi)
: Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON:
TAHSİLAT GEÇERLİLİK
ADI
TUTARI
AÇIKLAMA
PERİYODU SÜRESİ
Transfer bedeli
Swift
Tadilat/İptal
Yurtiçi başka banka gelen*
Yurtdışından gelen (bankaya)
31.12.2014
tarihinden
Yurtdışından gelen (3. banka 66 TL’den az
sonra %20’nin altındaki
olmamak üzere
aracılığıyla)
31.12.2014
artışlarda bildirim yapılır,
Yurtiçi Muhabir Banka en az %1 en İşlem Başına
tarihine kadar
%20
ve
üzerindeki
fazla
%5
Masrafları
artışlarda ayrıca talep
(Amir tarafından ödenmesi oranında
alınır.
halinde)
Yurtdışı Muhabir Banka
Masrafları
(Amir tarafından ödenmesi
halinde)
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN
BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu formdaki yıllık % 20’yi geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün
önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Uygulama tarihinden
sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın
kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir kâr payı, ücret, masraf ve/veya komisyon
tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza
bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş olduğunuz varsayılır.
Yıllık % 20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT ŞEKLİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
Banka:
SZL.HTİM.001.1
46/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Yukarıdaki bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, masraf
ve komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde temel bankacılık
hizmetlerinden yararlanmayı talep ederim.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Müşterinin:
Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:
SZL.HTİM.001.1
47/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
EK-2
KREDİ KARTI TALEP ve BİLGİ FORMU
ÜRÜNE AİT BİLGİLER:
Ürünün Adı /Tanımı
Süresi (Vadesi)
Kredi Kartı
Süresiz
ÜYELİK VE YENİLEME ÜCRETLERİ:
Kart Adı
Üyelik Ücreti
Ek Kart Ücreti
50 TL
50 TL
Seyyah Kart
100 TL
İhtiyaç Kart
Ücretsiz
Ücretsiz
Sale Plus
Yenileme Ücreti
50 TL
Ücretsiz
Geçerlilik Tarihi
31.12.2014 tarihine kadar
31.12.2014 tarihine kadar
31.12.2014 tarihine kadar
İŞLEM ÜCRETLERİ:
Adı
Oranı/Tutarı
Tahsilat Periyodu
Geçerlilik Süresi
Her bir bireysel kart fatura ödeme
0,95 TL
işlemi için
İşlem Başına
31.12.2014 tarihine kadar
PTT'den Yapılan Kredi Kartı Borç
2.50 TL
Ödeme Ücreti
İşlem Başına
31.12.2014 tarihine kadar
Kredi Kartı Borcu İçin İhtarname
73,27 TL
Gönderme Masrafı
İşlem Başına
31.12.2014 tarihine kadar
TAKSİTLENDİRME/VADELENDİRME KÂR PAYLARI VE/VEYA KOMİSYONLARI:
Adı
Oranı/Tutarı (Aylık)
Tahsilat Periyodu
Geçerlilik Süresi
Sale PLUS
%……
Her taksitle birlikte
Taksitlendirilen borç bitene kadar
Seyyah Kart
%……
Her taksitle birlikte
Taksitlendirilen borç bitene kadar
İhtiyaç kart
%…...
Her taksitle birlikte
Taksitlendirilen borç bitene kadar
GENEL AKDİ KÂR PAYLARI VE GECİKME CEZALARI:
ADI
Oran/Tutar
Geçerlilik Süresi
AKDİ KÂR PAYI (Tüm kartlar için- Aylık) %0
GECİKME CEZASI (Tüm kartlar için% 2,42
Aylık)
Gecikmelerin SMS ile bildirilmesini
ADI
GECİKME BİLDİRİM ÜCRETİ
SZL.HTİM.001.1
İSTİYORUM
Oran/Tutar
SMS ile TL
Telefon ile TL
İSTEMİYORUM
Geçerlilik Süresi
31.12.2014 tarihine
kadar
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
48/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Faks ile TL
Kayıtlı e-posta ile0 TL
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN
BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK ESASI: Yapılacak değişiklikler ekstre ile kart hamiline bildirilir. Bu
değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait
olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, yapılan
değişikliklerin kabul edildiği addolunur.
Kâr payı oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart
hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili kâr payı artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış
gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde kâr payı artısından etkilenmez. Kart
hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza
bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir; kar payı
ve kar payı niteliğinde tahsil edilen komisyonlar üzerinden ise ayrıca % 15 KKDF tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT ŞEKLİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
Banka
Yukarıdaki bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, masraf
ve komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde kredi kartı hizmetinden
yararlanmayı talep ederim.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Müşterinin:
Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:
SZL.HTİM.001.1
49/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
EK-3
SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU
Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapılacak işlemler sonucunda kar elde edilebileceği gibi zarar riski de
bulunmaktadır. Bu nedenle, Müşterinin, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceği riskleri
anlaması, mali durum ve kısıtlarını da dikkate alarak karar vermesi gerekmektedir.
Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No:46 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kurutuşlara İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliği’nin 13. maddesinde öngörüldüğü üzere “Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu”
bölümünde yer alan aşağıdaki hususlarda Müşterinin bilgi edinmesi gerekmektedir.
Uyarı: Müşteri işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğü kuruluşun yapmak istediği sermaye
piyasası işlemlerine ilişkin ‘Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol etmelidir. Sermaye piyasası işlemleri
konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumları www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web
sitelerinden öğrenilebilir.
Risk Bildirimi: Müşterinin işlem yapacağı aracı kuruluş ile imzalayacağı Sözleşmede belirtilen hususlara ek
olarak, aşağıdaki hususlarda bilgi edinmesi çok önemlidir.
a) Aracı kuruluş nezdinde açtırılan hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye
Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari
düzenleme hükümleri uygulanacaktır, b) Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırılan paranın tümü kaybedebileceği gibi, kayıplar
yapılacak işlemin türüne göre yatırılan para tutarını dahi aşabilecektir, c) Kredili işlem veya açığa satış gibi
işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de
çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin hesap sahibine yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da
yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır, d) Aracı kuruluşun piyasalarda hesap sahibince yapılan
işlemlere ilişkin kendisine aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği
hesap sahibince dikkate alınmalıdır, e) Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun
yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde
yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır, t) Yabancı para
cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları
nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir, g) Hesap sahibi işlemlere başlamadan önce, aracı kuruluşundan yükümlü
olacağı bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalıdır. Eğer ücretler parasal olarak ifade
edilmemişse, ücretlerin parasal olarak hesap sahibine nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir
açıklama talep edilmelidir.
İşbu “Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında
bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım-satımından ve uygulamadan
kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla, hesap sahibi tasarruflarını bu tip yatırımlara
yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalıdır.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Bankanın kusuru veya ihmali
nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu
“Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak
Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.
Müşteri Adı Soyadı ve Unvanı
:
Tarih:
İmza:
SZL.HTİM.001.1
50/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
EK-4
ÇEK-SENET TAHSİLİ TALEBİ ve BİLGİ FORMU
ÜRÜN ADI/TANIMI : SENET (BONO/POLİÇE) TAHSİL İŞLEMLERİ
SÜRESİ/VADESİ : Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ:
TUTARI/ORANI
TAHSİLAT
(Senet Meblağına
PERİYODU
Göre)
ADI
Muamelesiz
Senet İadesi
Protesto
Ücreti
(Noter
masrafları
hariç)
Senet
Tahsilatı
(Muhabir
masrafları
hariç)
Protesto
Kaldırma
36 TL
60 TL
Her İşlemde
Her İşlemde
30 TL’den az ve 90
TL’den
fazla
olmamak kaydıyla Her İşlemde
senet
bedelinin
%1’i
120 TL
Her İşlemde
GEÇERLİLİK
AÇIKLAMA
SÜRESİ
31.12.2014
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep
alınır.
ÜRÜN ADI/TANIMI : ÇEK TAHSİL İŞLEMLERİ
SÜRESİ/VADESİ : Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ;
ADI
TUTARI/ORANI
Nakden
Banka
Çeki
Hesaben
SZL.HTİM.001.1
40 TL’den az ve
150 TL’den fazla
olmamak kaydıyla
çek
bedelinin
%0.1’i
TAHSİLAT GEÇERLİLİK
AÇIKLAMA
PERİYODU SÜRESİ
31.12.2014 tarihinden sonra
%20’nin altındaki artışlarda
31.12.2014
bildirim yapılır, %20 ve
üzerindeki artışlarda ayrıca
Her İşlemde
talep alınır.
31.12.2014 tarihinden sonra
31.12.2014
%20’nin altındaki artışlarda
bildirim yapılır, %20 ve
51/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
üzerindeki artışlarda ayrıca
talep alınır.
Diğer
Banka
Çeki
(TL)
6 TL’den az ve 30
TL’den
fazla
olmamak kaydıyla Her İşlemde
çek
bedelinin
%0.1’i
Hesaben
Diğer
Banka
(Yabancı Para)
40 TL’den az ve
Çeki 120 TL’den fazla
olmamak kaydıyla Her İşlemde
çek
bedelinin
%0.1’i
31.12.2014
31.12.2014 tarihinden sonra
%20’nin altındaki artışlarda
bildirim yapılır, %20 ve
üzerindeki artışlarda ayrıca
talep alınır.
31.12.2014
31.12.2014 tarihinden sonra
%20’nin altındaki artışlarda
bildirim yapılır, %20 ve
üzerindeki artışlarda ayrıca
talep alınır.
Muamelesiz İade
Haberleşme
Ücreti
(Müşteri adına telefon,
faks, posta vb. gider
yapılması halinde)
KKB Çek Sorgu
Her İşlemde
31.12.2014
Çek provizyon/yazdırma 40 TL’den az ve
ücreti
150 TL’den fazla
olmamak kaydıyla Her İşlemde
çek
bedelinin
%0.1’i
31.12.2014
6 TL
31.12.2014 tarihinden sonra
%20’nin altındaki artışlarda
bildirim yapılır, %20 ve
üzerindeki artışlarda ayrıca
talep alınır.
31.12.2014 tarihinden sonra
%20’nin altındaki artışlarda
bildirim yapılır, %20 ve
üzerindeki artışlarda ayrıca
talep alınır.
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN
BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu formdaki yıllık % 20’yi geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün
önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Uygulama tarihinden
sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın
kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir kâr payı, ücret, masraf ve/veya komisyon
tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza
bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş olduğunuz varsayılır.
Yıllık % 20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT ŞEKLİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
Banka:
SZL.HTİM.001.1
52/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
Yukarıdaki bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, masraf
ve komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde çek/senet tahsilatı
hizmetlerinden yararlanmayı talep ederim.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Müşterinin:
Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:
SZL.HTİM.001.1
53/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
EK-5
ÇEK KARNESİ TALEBİ ve BİLGİ FORMU
ÜRÜN ADI/TANIMI : ÇEK KARNESİ
SÜRESİ/VADESİ : Süresiz
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ;
TUTARI TAHSİLAT GEÇERLİLİK
AÇIKLAMA
/ ORANI PERİYODU SÜRESİ
ADI
Yaprak
Başına
(Değerli
7 TL
Kağıt
Bedeli
Hariç)
Çek
Karnesi
Tahsis
Ücreti
Karne
Tesliminde
31.12.2014
Karşılıksız Çek Ücreti
180 TL
İşlem Başına
31.12.2014
Çek
İstihbaratı
60 TL
İşlem Başına
31.12.2014
120 TL
İşlem Başına
31.12.2014
6 TL
İşlem Başına
31.12.2014
Çek 150 TL +
İşlem Başına
%0.1
31.12.2014
Kayıp
Ücreti
Çek
Karnesi
Tebliğ
Şube
KKB Çek İ-Şube
Sorgu
ATM
Bloke
Düzenlemesi
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep
alınır.
31.12.2014 tarihinden sonra %20’nin
altındaki artışlarda bildirim yapılır, %20
ve üzerindeki artışlarda ayrıca talep alınır.
Haberleşme
Ücreti
(Müşteri adına telefon,
faks, posta vb. gider
yapılması halinde)
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN
BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu formdaki yıllık % 20’yi geçmeyecek ücret değişiklikleri 30 gün
önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Uygulama tarihinden
sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın
SZL.HTİM.001.1
54/55
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No:198060/250489
Mersis No: 3714 4399 8856 5282
Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul
Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir kâr payı, ücret, masraf ve/veya komisyon
tahsil edilmeyecektir.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza
bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişikliği kabul etmiş olduğunuz varsayılır.
Yıllık % 20’yi aşan ücret değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden % 5 BSMV tahsil edilmektedir.
TAHSİLAT ŞEKLİ: Nakden veya mahsuben veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.
Banka:
Yukarıdaki bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, masraf
ve komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde çek karnesi ve çeke bağlı
hizmetlerden yararlanmayı talep ederim.
Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım.
Müşterinin:
Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:
SZL.HTİM.001.1
55/55
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 011 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content