close

Вход

Log in using OpenID

BAYBURT BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM

embedDownload
BAYBURT BELEDİYESİ
2013 YILI SAYIŞTAY
DENETİM RAPORU
Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ ................................. 1
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ...................................................... 3
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU .................................................................................................................. 3
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ................................................................ 3
DENETİM GÖRÜŞÜ ..................................................................................................................................... 4
EKLER ........................................................................................................................................................... 5
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
Belediye bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 12.
maddesinde yapılan sınıflandırma uyarınca mahalli idare bütçesi olarak hazırlanmakta ve
uygulanmakta olup mali işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde 10.03.2006 tarih 26104 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine
tabidir.
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer
alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.
·Birleştirilmiş veriler defteri,
·Geçici ve kesin mizan,
·Bilanço,
·Kasa sayım tutanağı,
·Banka mevcudu tespit tutanağı,
·Alınan çekler sayım tutanağı,
·Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,
·Teminat mektupları sayım tutanağı,
·Değerli kağıtlar sayım tutanağı,
·Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.
·Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
·Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
·Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.
Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet
sonuçları tablosunaverilmiştir.
Bayburt Belediyesi 2013 yılı Bütçe Gelir ve Gider gerçekleşmelerine ait veriler
aşağıda yer almaktadır.
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Bütçe Gelirleri Gerçekleşme
BÜTÇE
AÇIKLAMA
İLE
TAHMİN
EDİLEN
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS
DEVREDEN
GELİR
TAHAKKU
KU
TAHSİLAT
YILI
TAHAKKU
KU
TOPLAM
YILI
TAN
TAHAKKUK
TAHSİLATI
VE
RET
GELECEK
YILI
NET
TAHSİLATI
İADELER
YILA
DEVREDEN
TAHAKKUK
TAHSİL
ORANI
(%)
1.371.786,26
459.422,77
2.414.849,22
2.874.271,99
2.404.107,24
2.103,96
2.402.003,28
470.164,75
175,00
3.334.174,04
2.717.023,60
7.167.322,70
9.884.346,30
5.603.737,42
373,00
5.603.364,42
4.280.608,88
168,00
1.353.607,50
0,00
44.395,35
44.395,35
44.395,35
0,00
44.395,35
0,00
0,03
9.842.349,30
0,00
13.417.602,99
12.553.993,87
96,32
12.553.897,55
863.609,12
128,00
2.098.082,90
1.476.652,00
4.502.278,75
4.482.608,15
0,00
4.482.608,15
19.670,60
99,56
18.000.000,00
4.653.098,37
30.722.895,38
25.088.842,03
2.573,28
25.086.268,75
5.634.053,35
139,00
VE
MÜLKİYET
GELİRLERİ
ALINAN
BAĞIŞ
VE
YARDIMLAR
İLE
ÖZEL
GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE
GELİRLERİ
TOPLAM
13.417.602,9
9
3.025.626,75
26.069.797,0
1
Bütçe Giderleri Gerçekleşme
GEÇEN YILDAN
AÇIKLAMA
DEVREDEN
ÖDENEK
Personel Giderleri
Sosyal
BÜTÇE
İLE
VERİLEN ÖDENEK
NET
EK ÖDENEK
ÖDENEĞİ
TOPLAMI
BÜTÇE
SONRAKİ
BÜTÇE
TOPLAMI
GİDERİ
%ORAN
YILA
DEVREDEN
ÖDENEK
0,00
7.414.975,87
0,00
7.414.975,87
6.442.391,22
87,00
0,00
0,00
1.272.614,59
0,00
1.272.614,50
1.156.776,03
91,00
0,00
0,00
6.489.731,95
4.579.499,55
11.069.231,50
14.216.225,06
128,00
0,00
Güvenlik
Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Faiz Giderleri
219.450,00
0,00
219.450,00
330.748,52
151,00
0,00
Cari Transferler
992.725,04
577.395,71
792.092,75
2.362.213,50
1.055.492,78
45,00
1.243.386,11
Sermaye Giderleri
0,00
533.416,46
2.075.613,98
2.609.030,42
2.941.135,15
100,00
0,00
0,00
1.492.415,42
3.395.000,00
4.887.415,42
0,00
0,00
0,00
992.725,04
18.000.000,00
10.842.206,28
29.834.931,32
26.142.768,76
88,00
1.243.386,11
Yedek
Ödenekler
TOPLAM
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
2
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç
kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası
denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
3
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluşturmaktadır.
DENETİM GÖRÜŞÜ
Bayburt Belediyesi 2013 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor
ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
4
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
Bayburt Belediyesi 01.01.2013-31.12.2013 tarihli Faaliyet Sonuçları Tablosu
Hesa
Yardımcı Hesap
p
Kodu Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4
630
GİDERİN T ÜRÜ
GİDERLER HESABI
630
01
630
01
01
630
01
01
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Cari Yılı
TL
TL
TL
13.013.291,78 TL
Hesa
Yardımcı Hesap
p
Kodu Kod.1 Kod.2 Kod.3 Kod.4
17.206.935,66 TL
32.191.409,91 TL 600
GELİRLER HESABI
Personel Giderleri
5.202.881,13 TL
5.991.479,81 TL
13.927.603,22 TL 600
01
Memurlar
1.164.301,02 TL
1.381.898,82 TL
1.639.592,24 TL 600
01
02
673.980,35 TL
838.781,82 TL
967.209,59 TL 600
01
02
01
Temel Maaşlar
01 Temel Maaşlar
GELİRİN T ÜRÜ
Vergi Gelirleri
09
2011 Yılı
2012 Yılı
TL
TL
2013 Cari Yılı
TL
13.913.622,53 TL
19.736.660,70 TL
24.298.485,89 TL
2.404.578,65 TL
948.679,43 TL
1.873.759,57 TL
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
61.867,12 TL
413.020,58 TL
478.505,27 TL
Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler
61.867,12 TL
413.020,58 TL
478.505,27 TL
630
01
01
01
673.980,35 TL
838.781,82 TL
967.209,59 TL 600
01
02
09
51 Bina Vergisi
355.418,64 TL
0,00 TL
334.383,70 TL
630
01
01
02
Zamlar ve Tazminatlar
214.171,14 TL
233.808,69 TL
300.306,35 TL 600
01
02
09
52 Arsa Vergisi
64.854,79 TL
335.642,26 TL
37.958,88 TL
630
01
01
02
01 Zamlar ve Tazminatlar
214.171,14 TL
233.808,69 TL
300.306,35 TL 600
01
02
09
53 Arazi Vergisi
1.411,91 TL
1.234,00 TL
1.515,22 TL
630
01
01
04
Sosyal Haklar
245.227,45 TL
277.465,36 TL
336.909,34 TL 600
01
02
09
54 Çevre Temizlik Vergisi
-359.818,22 TL
76.144,32 TL
104.647,47 TL
01 Sosyal Haklar
245.227,45 TL
277.465,36 TL
336.909,34 TL 600
01
03
30.922,08 TL
31.842,95 TL
35.166,96 TL 600
01
03
630
01
01
04
630
01
01
05
Ek Çalışma Karşılıkları
05
01 Ek Çalışma Karşılıkları
630
01
01
630
01
02
Sözleşmeli Personel
630
01
02
01
630
01
02
01
630
01
02
04
630
01
02
04
Ücretler
01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
01
630
01
03
01
02 Geçici İşçilerin Ücretleri
09
Diğer Harçlar
596.406,57 TL
1.060.282,71 TL
1.419.968,24 TL
09
51 Bina İnşaat Harcı
179.751,53 TL
388.237,37 TL
638.842,08 TL
1.450.076,93 TL
1.761.712,27 TL
1.822.076,88 TL 600
01
06
09
52
33.283,82 TL
42.765,02 TL
56.729,52 TL
15.002,25 TL
18.045,49 TL
20.113,72 TL 600
01
06
09
53 İşgal Harcı
157.517,90 TL
230.822,00 TL
236.462,40 TL
10.113,40 TL
02
02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
İhbar ve Kıdem Tazminatlar
630
01
03
03
630
01
03
03
01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
Sosyal Haklar
Fazla Mesailer
630
01
03
04
01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
630
01
03
04
02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri
630
01
03
05
630
01
03
05
01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
630
01
03
05
02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
630
01
05
Ödül ve İkramiyeler
02
243.970,83 TL
23.362,06 TL
7.485.212,00 TL 600
01
06
09
54 İşyeri Açma İzni Harcı
5.493,00 TL
7.901,95 TL
23.362,06 TL
0,00 TL 600
01
06
09
60 Yapı Kullanma İzni Harcı
2.029,40 TL
6.485,20 TL
8.550,43 TL
0,00 TL
0,00 TL
7.485.212,00 TL 600
01
06
09
99 Diğer Harçlar
218.330,92 TL
384.071,17 TL
469.270,41 TL
654.228,51 TL
787.666,84 TL
854.800,28 TL 600
01
09
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
24,42 TL
9,72 TL
1,00 TL
647.259,72 TL
779.040,09 TL
845.355,35 TL 600
01
09
01
Kaldırılan Vergi Artıkları
24,42 TL
9,72 TL
1,00 TL
09
01
01 Kaldırılan Vergi Artıkları
6.968,79 TL
8.626,75 TL
9.444,93 TL 600
01
400.882,79 TL
489.754,76 TL
648.667,59 TL 600
03
398.098,25 TL
484.899,91 TL
642.351,18 TL 600
03
01
2.784,54 TL
4.854,85 TL
6.316,41 TL 600
03
01
01
439.876,29 TL
523.403,55 TL
572.727,56 TL 600
03
01
01
01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
435.273,93 TL
517.844,60 TL
566.530,50 TL 600
03
01
01
04 Diğer Değerli Kağıt Bedelleri
4.602,36 TL
5.558,95 TL
6.197,06 TL 600
03
01
01
05 Gayrimenkul Arsaların Hacizi ve Satışı
99 Diğer Mal Satış Gelirleri
Geçici Personel
27.704,91 TL
30.758,11 TL
32.396,95 TL 600
03
01
01
27.704,91 TL
30.758,11 TL
32.396,95 TL 600
03
01
02
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin
Ücretleri
630
01
05
01
630
01
05
01
51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler
630
01
05
01
52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler
630
02
630
02
Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme
Harcı
243.970,83 TL
Ücretler
Diğer Personel
01
4.961,00 TL
1.419.968,24 TL
06
03
01
18.882,36 TL
1.060.282,71 TL
06
01
04
17.148,26 TL
596.406,57 TL
01
630
01
3.949,30 TL
01
01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
630
Harçlar
8.910,30 TL
4.269,83 TL
1.842.190,60 TL 600
02
01
53 İlan ve Reklam Vergisi
23.152,19 TL
5.210,34 TL
11.403.598,03 TL 600
02
04
09
22.358,60 TL
3.603.944,97 TL
03
04
Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri
1.779.757,76 TL
03
01
52 Yangın Sigortası Vergisi
3.204.037,60 TL
01
01
09
09
14.142,95 TL
483.050,89 TL
1.465.079,18 TL
01
630
03
03
18.398,65 TL
358.895,72 TL
Ücretler
630
630
01
01
20.765,07 TL
247.257,65 TL
İşçiler
630
03
584.134,22 TL 600
584.134,22 TL 600
03
01 Sürekli İşçilerin Ücretleri
04
713.491,08 TL
713.491,08 TL
06
01
03
611.431,80 TL
611.431,80 TL
01
03
03
51 Haberleşme Vergisi
52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
01
01
01
02
02
33.681,76 TL 600
630
01
03
03
33.681,76 TL 600
01
630
01
01
50.077,40 TL
03
630
35.166,96 TL 600
617.815,98 TL 600
50.077,40 TL
03
506.104,14 TL
497.193,84 TL
31.842,95 TL
0,00 TL
01
400.446,56 TL
377.294,37 TL
763.568,48 TL
0,00 TL
01
290.381,32 TL
268.022,72 TL
30.922,08 TL
Sosyal Haklar
630
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
Özel Tüketim Vergisi
611.431,80 TL
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal
Hakları
630
02
24,42 TL
9,72 TL
1,00 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3.139.461,00 TL
7.094.923,45 TL
8.468.040,63 TL
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
2.822.564,57 TL
5.465.828,66 TL
7.438.708,70 TL
127.677,14 TL
3.348.503,24 TL
1.661.118,45 TL
3.890,00 TL
3.410,00 TL
6.615,00 TL
130,00 TL
50,00 TL
25,00 TL
93.823,14 TL
3.344.201,29 TL
1.544.730,03 TL
Mal Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
109.748,42 TL
5.777.590,25 TL
27.704,91 TL
30.758,11 TL
32.396,95 TL 600
03
01
02
03 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
121,30 TL
0,00 TL
0,00 TL
211.309,43 TL
234.200,02 TL 600
03
01
02
14 Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri
439,00 TL
330,00 TL
296,00 TL
220.394,94 TL
132.457,72 TL
0,00 TL
100,00 TL
50,00 TL
0,00 TL
2.209.642,16 TL
1.738.831,59 TL
3.367.954,63 TL
195.405,80 TL
211.309,43 TL
234.200,02 TL 600
03
01
02
52 Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler
154.635,12 TL
164.423,16 TL 600
03
01
02
54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler
50.778,90 TL
56.674,31 TL
69.776,86 TL 600
03
01
02
58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
912.599,73 TL
1.055.249,79 TL
1.156.776,03 TL 600
03
01
02
59 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler
Memurlar
191.729,79 TL
206.600,44 TL
244.230,22 TL 600
03
01
02
99 Diğer hizmet gelirleri
630
02
01
06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
191.729,79 TL
206.600,44 TL
244.230,22 TL 600
03
04
630
02
01
06
01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
121.583,71 TL
132.353,21 TL
167.095,59 TL 600
03
04
05
630
02
01
06
02 Sağlık Primi Ödemeleri
70.146,08 TL
74.247,23 TL
77.134,63 TL 600
03
04
05
630
02
02
115.060,09 TL
107.328,09 TL
89.368,46 TL 600
03
04
09
09
Sözleşmeli Personel
841,95 TL
2.117.325,42 TL
195.405,80 TL
144.626,90 TL
Ücret ve Diğer Ödemeler
29.834,00 TL
2.694.887,43 TL
630
02
02
04
İşsizlik Sigortası Fonuna
6,58 TL
0,00 TL
0,00 TL 600
03
04
630
02
02
04
01 İşsizlik Sigortası Fonuna
6,58 TL
0,00 TL
0,00 TL 600
03
06
59
81.037,50 TL
101.361,50 TL
113.987,79 TL
183.152,53 TL
144.294,61 TL
2.295.351,83 TL
Kurumlar Hasılatı
0,00 TL
3.278,00 TL
0,00 TL
Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı
0,00 TL
402,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
402,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
2.876,00 TL
0,00 TL
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar
Hasılatı
Diğer Kurumlar Hasılatı
99 Diğer Kurumlar Hasılatı
Kira Gelirleri
0,00 TL
2.876,00 TL
0,00 TL
191.169,44 TL
1.510.293,44 TL
227.636,27 TL
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
5
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
02
02
06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
115.053,51 TL
107.328,09 TL
89.368,46 TL 600
03
06
01
191.169,44 TL
1.510.293,44 TL
630
02
02
06
01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
115.053,51 TL
107.328,09 TL
89.368,46 TL 600
03
06
01
02 Ecrimisil Gelirleri
0,00 TL
12.086,57 TL
278,77 TL
630
02
03
605.809,85 TL
741.321,26 TL
823.177,35 TL 600
03
06
01
03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri
0,00 TL
46.783,56 TL
35.920,24 TL
İşçiler
Taşınmaz Kiraları
630
02
03
04
İşsizlik Sigortası Fonuna
55.551,05 TL
67.982,10 TL
74.462,10 TL 600
03
06
01
04 Spor Tesisi Kira Gelirleri
630
02
03
04
01 İşsizlik Sigortası Fonuna
55.551,05 TL
67.982,10 TL
74.462,10 TL 600
03
06
01
99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
630
02
03
06
Sosyal Güvenlik Kurumuna
550.258,80 TL
673.339,16 TL
748.715,25 TL 600
03
09
630
02
03
06
01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
550.258,80 TL
673.339,16 TL
748.715,25 TL 600
03
09
09
630
03
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
4.166.801,85 TL
6.128.524,67 TL
8.395.171,98 TL 600
03
09
09
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
1.191.806,35 TL
1.915.660,97 TL
1.900.849,82 TL 600
04
30.842,39 TL
77.836,03 TL
76.962,14 TL 600
04
01
6.654,19 TL
0,00 TL
10.717,00 TL 600
04
01
01
01
630
03
02
630
03
02
01
630
03
02
01
01 Kırtasiye Alımları
630
03
02
01
02 Büro Malzemesi Alımları
0,00 TL
5.325,00 TL
0,00 TL 600
04
01
630
03
02
01
03 Periyodik Yayın Alımları
195,00 TL
1.249,78 TL
2.604,86 TL 600
04
03
630
03
02
01
04 Diğer Yayın Alımları
3.777,38 TL
12.160,00 TL
14.627,09 TL 600
04
03
01
630
03
02
01
05 Baskı ve Cilt Giderleri
01
630
03
02
01
90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
01 Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
04
04
01
02 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar
294.605,74 TL 600
04
04
01
20.000,00 TL 600
04
04
02
02
Özel Malzeme Alımları
630
03
02
06
03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
630
03
02
06
90 Diğer Özel Malzeme Alımları
630
03
02
09
630
03
02
09
01
630
03
02
09
90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
717,50 TL
01
0,00 TL
02 Spor Malzemeleri Alımları
1.069,75 TL
01
225.298,09 TL
05
0,00 TL
04
0,00 TL
06
717,50 TL
Cari
04
156.594,91 TL
02
1.069,75 TL
04
03 Elektrik Alımları
02
0,00 TL
04
1.393.543,71 TL 600
03
2.460,70 TL
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
95.065,35 TL 600
1.544.047,31 TL
03
0,00 TL
1.783.214,80 TL 600
954.407,13 TL
630
2.460,70 TL
0,00 TL
01 AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
60.191,04 TL
02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
630
0,00 TL
1.829.536,44 TL
03
Giyim ve Kuşam Alımları
0,00 TL
13.060,19 TL
02
03
2.460,70 TL
Cari
1.124.062,23 TL
03
05
44.395,35 TL
0,00 TL
03
630
02
334.050,93 TL
0,00 TL
04
Enerji Alımları
02
1.246.866,81 TL
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
04
01 Yakacak Alımları
03
801.695,66 TL
04
03
03
115.523,35 TL
29.213,19 TL 600
03
630
801.695,66 TL
125.726,99 TL
99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
19.800,00 TL 600
02
630
115.523,35 TL
115.523,35 TL
47.501,25 TL
02
0,00 TL
0,00 TL
20.000,00 TL 600
04
04
32.544,98 TL
7.808,50 TL
1.130,00 TL 600
04
05
32.544,98 TL
5.505,00 TL
850,00 TL 600
04
05
01
0,00 TL
2.303,50 TL
280,00 TL 600
04
05
01
03 Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve
Bağışlar
Cari
Sermaye
02 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
01
801.695,66 TL
125.726,99 TL
11.600,00 TL
03
51.792,36 TL
139.644,90 TL
125.726,99 TL
4.715,82 TL
03
288.510,00 TL
1.162.913,31 TL
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
15.500,00 TL
630
0,00 TL
191.169,44 TL
Diğer Gelirler
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
630
227.636,27 TL
0,00 TL
1.069,75 TL
717,50 TL
593.736,87 TL
199.821,93 TL
41.217,15 TL
21.000,00 TL
593.736,87 TL
199.821,93 TL
100.000,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
21.000,00 TL
493.736,87 TL
199.821,93 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
20.217,15 TL
0,00 TL
0,00 TL
20.217,15 TL
Proje Yardımları
653.129,94 TL
133.159,25 TL
0,00 TL
Cari
653.129,94 TL
133.159,25 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje
Yardımları
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
4.356,75 TL
480,00 TL
19.542,88 TL 600
04
05
01
05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
491.458,73 TL
26.156,12 TL
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım
Giderleri
1.203,39 TL
480,00 TL
5.868,00 TL 600
04
05
01
09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
161.671,21 TL
107.003,13 TL
0,00 TL
3.153,36 TL
0,00 TL
13.674,88 TL 600
05
Diğer Gelirler
8.578.615,29 TL
10.433.926,75 TL
13.381.343,42 TL
Faiz Gelirleri
1.089,57 TL
30.787,84 TL
869.845,21 TL
182,35 TL
0,00 TL
0,00 TL
630
03
03
Yolluklar
22.878,79 TL
21.941,03 TL
36.040,74 TL 600
05
01
630
03
03
01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
22.878,79 TL
21.941,03 TL
36.040,74 TL 600
05
01
05
630
03
03
01
01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
22.878,79 TL
21.941,03 TL
36.040,74 TL 600
05
01
05
630
03
04
58.050,62 TL
40.036,58 TL
77.995,84 TL 600
05
01
09
Görev Giderleri
630
03
04
02
630
03
04
02
04 Mahkeme Harç ve Giderleri
630
03
04
02
05 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler
630
03
04
03
Yasal Giderler
630
03
04
03
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri
Giderler
01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
630
03
04
03
02
630
03
04
03
630
03
04
630
03
04
630
03
05
630
03
05
Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler
Faizleri
Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler
01
Faizleri
Diğer Faizler
182,35 TL
0,00 TL
0,00 TL
907,22 TL
30.787,84 TL
869.845,21 TL
885,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
22,22 TL
30.316,54 TL
6.366,30 TL
17.734,72 TL
20.206,67 TL
31.261,49 TL 600
05
01
09
01 Kişilerden Alacaklar Faizleri
17.734,72 TL
20.206,67 TL
28.761,49 TL 600
05
01
09
03 Mevduat Faizleri
09
99 Diğer Faizler
0,00 TL
0,00 TL
2.500,00 TL 600
05
01
27.493,90 TL
19.829,91 TL
41.234,35 TL 600
05
02
15.210,16 TL
13.539,28 TL
40.132,95 TL 600
05
02
02
1.992,00 TL
3.445,63 TL
0,00 TL 600
05
02
02
0,00 TL
471,30 TL
863.478,91 TL
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
8.238.435,32 TL
9.864.935,71 TL
11.966.472,29 TL
Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
8.214.171,97 TL
9.786.961,65 TL
11.655.866,92 TL
8.214.163,57 TL
9.786.961,65 TL
11.655.866,92 TL
8,40 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
4.321,88 TL
165.881,86 TL
165.881,86 TL
10.291,74 TL
2.845,00 TL
1.101,40 TL 600
05
02
02
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan
Paylar
52 Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar
04
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri
Giderler
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri
90
Giderler
Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
12.822,00 TL
0,00 TL
5.500,00 TL 600
05
02
03
Yönetim Giderlerine Katılma Payları
04
02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri
12.822,00 TL
0,00 TL
5.500,00 TL 600
05
02
03
Hizmet Alımları
2.140.469,43 TL
2.560.356,64 TL
3.956.370,59 TL 600
05
02
04
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
2.003.075,89 TL
2.299.890,77 TL
3.510.007,99 TL 600
05
02
04
51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
13.535,40 TL
26.350,00 TL
73.324,18 TL 600
05
02
04
99 Diğer Harcamalara Katılma Payları
300,00 TL
0,00 TL
6.025,00 TL 600
05
02
09
Diğer Paylar
1.385.049,51 TL
1.445.364,16 TL
2.387.016,87 TL 600
05
02
09
99 Diğer Paylar
2.682,50 TL
15.493,18 TL
61.971,61 TL
604.190,98 TL
828.176,61 TL
1.043.641,94 TL 600
05
03
Para Cezaları
183.222,08 TL
251.617,64 TL
322.284,56 TL
17.843,95 TL
01
630
03
05
01
01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
630
03
05
01
03 Bilgisayar Hizmeti Alımları
630
03
05
01
04 Müteahhitlik Hizmetleri
630
03
05
01
08 Temizlik Hizmet Alım Giderleri
51
99
Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine
Katılma Payları
Kamu Harcamalarına Katılma Payları
0,00 TL
4.321,88 TL
21.580,85 TL
58.159,00 TL
82.751,90 TL
21.359,90 TL
51.771,00 TL
82.751,90 TL
220,95 TL
6.388,00 TL
0,00 TL
2.682,50 TL
15.493,18 TL
61.971,61 TL
630
03
05
02
Haberleşme Giderleri
44.580,43 TL
63.898,07 TL
71.906,66 TL 600
05
03
02
İdari Para Cezaları
16.029,98 TL
41.163,14 TL
630
03
05
02
01 Posta ve Telgraf Giderleri
7.449,47 TL
21.807,92 TL
9.088,57 TL 600
05
03
02
99 Diğer İdari Para Cezaları
16.029,98 TL
41.163,14 TL
17.843,95 TL
630
03
05
02
02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
19.985,97 TL
26.290,32 TL
32.854,84 TL 600
05
03
04
Vergi Cezaları
69.619,69 TL
103.018,27 TL
141.231,16 TL
630
03
05
02
03 Bilgiye Abonelik Giderleri
17.144,99 TL
15.799,83 TL
16.851,36 TL 600
05
03
04
99 Diğer Vergi Cezaları
69.619,69 TL
103.018,27 TL
141.231,16 TL
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
6
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
03
05
02
0,00 TL
0,00 TL
13.111,89 TL 600
05
03
09
630
03
05
03
Taşıma Giderleri
22.786,20 TL
60.004,62 TL
102.864,70 TL 600
05
03
09
01 Düşük Olan Değerleme Tutarları
630
03
05
03
90 Diğer Taşıma Giderleri
22.786,20 TL
60.004,62 TL
102.864,70 TL 600
05
03
09
02
09
630
03
05
04
630
03
05
04
90 Diğer Haberleşme Giderleri
Tarifeye Bağlı Ödemeler
Diğer Para Cezaları
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden
Alınacak Gecikme Zamları
99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
69.526,91 TL
97.004,04 TL
162.496,71 TL 600
05
03
01 İlan Giderleri
56.050,82 TL
74.060,61 TL
110.068,30 TL 600
05
09
13.476,09 TL
22.943,43 TL
32.962,55 TL 600
05
09
01
0,00 TL
0,00 TL
19.465,86 TL 600
05
09
01
01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
500,00 TL
38.120,25 TL
105.725,93 TL 600
05
09
01
03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
500,00 TL
38.120,25 TL
71.729,13 TL 600
05
09
01
05 Para Farkları
630
03
05
04
02 Sigorta Giderleri
630
03
05
04
90 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
630
03
05
05
630
03
05
05
Kiralar
03 İş Makinası Kiralaması Giderleri
4,01 TL
Diğer Çeşitli Gelirler
155.868,32 TL
286.585,56 TL
222.741,36 TL
1.971,75 TL
3.245,10 TL
23.772,78 TL
1.500,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
359,79 TL
2.903,05 TL
05
07 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri
0,00 TL
0,00 TL
24.996,80 TL 600
05
09
01
06 Kişilerden Alacaklar
05
90 Diğer Kiralama Giderleri
0,00 TL
0,00 TL
9.000,00 TL 600
05
09
01
51
630
03
05
09
Diğer Hizmet Alımları
0,00 TL
1.438,89 TL
3.368,60 TL 600
05
09
01
09
03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
0,00 TL
1.438,89 TL
2.240,00 TL 600
11
09
90 Diğer Hizmet Alımları
0,00 TL
0,00 TL
1.128,60 TL 600
11
07
630
03
06
11
07
630
03
06
01
630
03
06
01
630
03
06
02
630
03
06
02
630
03
07
630
03
07
01
01
01
0,00 TL
127,84 TL
0.00
76.660,34 TL
0.00
0.00
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve
Onarım Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
03
07
01
03 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
07
01
04 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
630
03
07
02
Gayri Maddi Hak Alımları
01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
Bakım ve Onarım Giderleri
630
03
07
03
01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
630
03
07
03
02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
630
03
07
03
03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
630
03
07
03
04 İş Makinası Onarım Giderleri
03
90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
07
0,00 TL
85.783,83 TL
03
08
127,84 TL
1.386,00 TL
630
03
127,84 TL
0,00 TL
908.024,42 TL
630
03
0,00 TL
0,00 TL
462.087,61 TL
01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
630
0,00 TL
263.965,48 TL
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri
Tanıtma Giderleri
02 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
630
0,00 TL
984.684,76 TL 600
01
02
0,00 TL
908.024,42 TL
01
03
566,02 TL
547.871,44 TL
07
07
179.659,20 TL
462.087,61 TL
07
07
16.406,33 TL
100.028,30 TL
265.351,48 TL
03
03
182.952,37 TL
263.965,48 TL
03
03
Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsinden
Alacaklardaki Artışlar
Diğer Alacakların Değerlemesinden
Kaynaklananlar
17.260,05 TL
134.570,50 TL
Temsil Giderleri
630
630
Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark
Bedeli
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
99
Gelirler
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
630
630
163.141,60 TL
222.741,36 TL
05
05
107.135,64 TL
24,85 TL
05
05
63,84 TL
97.515,56 TL
286.585,56 TL
03
03
163.209,45 TL
56,85 TL
03
03
275,74 TL
155.868,32 TL
630
630
107.436,23 TL
0,00 TL
Diğer Çeşitli Gelirler
630
630
97.572,41 TL
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
630
03
08
01
630
03
08
01
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
630
03
08
01
630
03
08
03
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
01 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı
Giderleri
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım
90
Giderleri
04
99
0.00
1.386,00 TL
85.783,83 TL
76.660,34 TL
238.456,31 TL
278.358,23 TL
494.975,41 TL
0.00
28.263,40 TL
1.136,00 TL
8.961,00 TL
0.00
16.445,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0.00
639,40 TL
0,00 TL
8.250,00 TL
0.00
10.729,00 TL
1.136,00 TL
711,00 TL
0.00
450,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0.00
14.400,00 TL
13.950,00 TL
87.600,00 TL
0.00
14.400,00 TL
13.950,00 TL
87.600,00 TL
0.00
195.792,91 TL
263.272,23 TL
398.414,41 TL
0.00
1.486,44 TL
0,00 TL
0,00 TL
0.00
17.417,68 TL
17.263,63 TL
25.795,00 TL
0.00
160.908,43 TL
183.758,50 TL
204.001,96 TL
0.00
0,00 TL
43.634,50 TL
93.589,19 TL
0.00
15.980,36 TL
18.615,60 TL
75.028,26 TL
0.00
249.788,87 TL
764.299,78 TL
929.754,82 TL
0.00
28.162,54 TL
144.267,35 TL
30.848,32 TL
0.00
16.244,16 TL
119.009,00 TL
26.790,00 TL
0.00
11.918,38 TL
25.258,35 TL
4.058,32 TL
0.00
21.361,85 TL
0,00 TL
24.086,00 TL
0.00
630
03
08
03
21.361,85 TL
0,00 TL
24.086,00 TL
0.00
630
03
08
06
Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
190.564,48 TL
608.204,04 TL
840.145,72 TL
0.00
630
03
08
06
01 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri
190.564,48 TL
608.204,04 TL
840.145,72 TL
0.00
630
03
08
09
630
03
08
09
630
03
09
630
03
09
03
09
03
630
03
630
04
630
04
02
630
04
02
09
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım
01
Giderleri
9.700,00 TL
11.828,39 TL
34.674,78 TL
0.00
9.700,00 TL
11.828,39 TL
34.674,78 TL
0.00
Tedavi Ve Cenaze Giderleri
0,00 TL
0,00 TL
14.500,00 TL
0.00
Cenaze Giderleri
0,00 TL
0,00 TL
14.500,00 TL
0.00
0.00
02 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri
0,00 TL
0,00 TL
14.500,00 TL
Faiz Giderleri
275.290,18 TL
314.080,97 TL
1.635.759,35 TL
0.00
Diğer İç Borç Faiz Giderleri
275.290,18 TL
314.080,97 TL
1.635.759,35 TL
0.00
Diğer İç Borç Faiz Giderleri
275.290,18 TL
314.080,97 TL
1.635.759,35 TL
0.00
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
7
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
630
04
630
05
630
05
02
09
01 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri
Cari Transferler
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
03
630
05
03
01
630
05
03
01
630
05
04
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
01
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.
Kuruluşlara
Hane Halkına Yapılan Transferler
275.290,18 TL
314.080,97 TL
1.635.759,35 TL
0.00
155.933,94 TL
1.066.890,29 TL
756.707,53 TL
0.00
53.746,04 TL
941.870,32 TL
619.750,53 TL
0.00
0.00
53.746,04 TL
941.870,32 TL
619.750,53 TL
53.746,04 TL
941.870,32 TL
619.750,53 TL
0.00
88.992,78 TL
110.706,44 TL
136.957,00 TL
0.00
630
05
04
07
Sosyal Amaçlı Transferler
88.992,78 TL
110.706,44 TL
136.957,00 TL
0.00
630
05
04
07
51 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım
16.610,00 TL
35.222,00 TL
33.060,00 TL
0.00
07
90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
72.382,78 TL
75.484,44 TL
103.897,00 TL
0.00
Gelirlerden Ayrılan Paylar
13.195,12 TL
14.313,53 TL
0,00 TL
0.00
13.195,12 TL
14.313,53 TL
0,00 TL
0.00
630
05
04
630
05
08
630
05
08
09
Diğerlerine Verilen Paylar
08
09
51 İller Bankasına Verilen Paylar
630
05
630
07
13.195,12 TL
14.313,53 TL
0,00 TL
0.00
Sermaye Transferleri
397.825,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
630
07
01
0.00
Yurtiçi Sermaye Transferleri
397.825,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
630
07
01
09
0.00
Diğer Sermaye Transferleri
397.825,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0.00
630
07
01
09
630
12
397.825,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0.00
0,00 TL
0,00 TL
2.203,96 TL
630
12
01
0.00
Vergi Gelirleri
0,00 TL
0,00 TL
2.203,96 TL
630
12
01
0.00
02
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
0,00 TL
0,00 TL
100,00 TL
0.00
09 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler
01
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb.
Kuruluşlara
Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan
Giderler
630
12
01
02
630
12
01
03
0,00 TL
0,00 TL
100,00 TL
0.00
0,00 TL
0,00 TL
2.103,96 TL
630
12
01
03
0.00
02 Özel Tüketim Vergisi
0,00 TL
0,00 TL
2.103,96 TL
630
13
0.00
Amortisman Giderleri
855.947,65 TL
552.081,60 TL
1.370.375,55 TL
630
13
01
0.00
Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri
855.947,65 TL
552.081,60 TL
1.370.375,55 TL
0.00
630
13
01
01
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman
Giderleri
630
13
01
02
Binaların Amortisman Giderleri
3.277,78 TL
2.163,89 TL
563.172,39 TL
0.00
0,00 TL
0,00 TL
306.256,68 TL
630
13
01
03
Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman
Giderleri
0.00
552.324,06 TL
396.215,80 TL
220.305,36 TL
0.00
0.00
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
630
13
01
04
Taşıtların Amortisman Giderleri
630
13
01
05
Demirbaşların Amortisman Giderleri
630
14
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
68.717,36 TL
89.388,26 TL
110.539,53 TL
231.628,45 TL
64.313,65 TL
170.101,59 TL
0.00
1.046.012,30 TL
2.098.628,53 TL
4.518.240,00 TL
0.00
75.920,34 TL
34.710,13 TL
99.153,64 TL
0.00
0,00 TL
2.954,61 TL
14.788,24 TL
0.00
6.836,37 TL
28.836,00 TL
9.225,52 TL
0.00
24.137,53 TL
156.363,83 TL
108.973,75 TL
0.00
8.510,33 TL
44.938,06 TL
79.060,87 TL
0.00
77.813,49 TL
130.752,47 TL
201.399,51 TL
0.00
0.00
630
14
01
Kırtasiye Malzemeleri
630
14
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzemeleri
630
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
630
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
630
14
05
Temizleme Ekipmanları
630
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
630
14
07
Yiyecek
5.789,67 TL
23.007,95 TL
42.076,07 TL
630
14
08
İçecek
2.315,00 TL
3.412,70 TL
19.248,25 TL
0.00
630
14
09
Canlı Hayvanlar
3.090,00 TL
601,86 TL
3.800,00 TL
0.00
630
14
10
Zirai Maddeler
25.020,00 TL
52.462,40 TL
204.759,28 TL
0.00
630
14
11
Yem
1.400,00 TL
2.777,04 TL
1.116,80 TL
0.00
630
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
267.442,77 TL
0,00 TL
31.280,02 TL
0.00
464.473,34 TL
303.476,24 TL
369.700,33 TL
0.00
0,00 TL
0,00 TL
30.926,93 TL
0.00
0.00
630
14
13
Yedek Parçalar
630
14
14
Nakil Vasıtaları Lastikleri
630
14
16
Spor Malzemeleri Grubu
10,00 TL
5.381,95 TL
1.481,12 TL
630
14
17
Basınçlı Ekipmanlar
16.376,12 TL
32.130,00 TL
39.461,95 TL
0.00
630
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
66.877,34 TL
1.276.823,29 TL
3.261.787,72 TL
0.00
630
20
0.00
630
20
01
630
20
01
03
GİDERLER TOPLAMI
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
0,00 TL
0,00 TL
428.572,29 TL
Gelirlerden Alacaklardan Silinenler
0,00 TL
0,00 TL
428.572,29 TL
0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0,00 TL
0,00 TL
428.572,29 TL
0.00
13.013.291,78 17.206.935,66 32.191.409,91
TL
TL
TL
GELİRLER TOPLAMI
FAALİYET SONUCU (+/-)
13.913.622,53 19.736.660,70 24.298.485,89
TL
TL
TL
2.529.725,04 -7.892.924,02
900.330,75 TL
TL
TL
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
8
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
BAYBURT BELEDİYESİ01.01.2013-31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO
AKTİF
1
DÖNEN VARLIKLAR
10
2013 CARİ YIL
2012 YILI
PASİF
2011 YILI
10251951.53
10320451.93
HAZIR DEĞERLER
522233.88
1653044.46
877808.57 32
461419.79
1336920.98
877808.57 320
60814.09
316123.48
3089657.29
4102189.5
102
BANKA HESABI
109
BANKA KREDİ KARARINDAN ALACAKLAR HESABI
12
FAALİYET ALACAKLARI
120
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
1226467.09
875725.27
121
GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI
1854781.85
1731269.27
7278006.93 3
0 33
2144287.33 330
923819.47 333
1220467.86 36
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNAAR HESABI
8408.35
1495194.96
0 360
14
DİĞER ALACAKLAR
39064.46
80863.87
28958.53 361
140
KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
39064.46
80863.87
28958.53 362
16
ÖN ÖDEMELER
81960.84
0
0 368
162
BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
81960.84
0
0 37
19
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
6519035.06
4484354.1
4226952.5 372
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
FAALİYET BORÇLARI
2013 CARİ YIL
2012 YILI
2011 YILI
5044091.27
4539727.45
3705030.85
2758564.5
1810946.86
1244163.14
1244163.14
BÜTÇE EMANEERİ HESABI
2758564.5
1810946.86
EMANET YABANCI KAYNAKLAR
205987.98
273349.73
370311.45
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAAR HESABI
125783.37
133059.43
140428.13
EMANEER HESABI
80204.61
140290.3
229883.32
1761283.5
2455430.86
2090556.2
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI
771911.96
1716287.92
1647498.3
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
723876.57
531755.79
316948.05
210023.61
207387.15
122983.27
55471.36
0
3126.58
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
294474.75
0
0
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
294474.75
0
0
ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN
TAHSİLAT HESABI
VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİENDİRİLMİŞ
VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER
TAHAKKUKLARI
16062.31
0
0
GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
16062.31
0
0
190
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
2
DURAN VARLIKLAR
22
FAALİYET ALACAKLARI
2552804.41
2046103.83
0 39
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI
7718.23
0
0.06
220
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
2552804.41
2046103.83
0 391
HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
7718.23
0
0.06
6519035.06
4484354.1
4226952.5 38
153673607.9
5894972.78
2391054.03 381
24
MALİ DURAN VARLIKLAR
3016301.37
1898478.13
696843.08 4
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
11376277.19
3065063.79
2372032.05
240
MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI
2168293.64
1050470.4
670225.35 40
UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR
2624921.57
2040220.78
2372032.05
241
MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN
SERMAYELER HESABI
848007.73
848007.73
BANKA KREDİLERİ HESABI
2624921.57
2040220.78
2372032.05
25
MADDİ DURAN VARLIKLAR
148098979.7
1950390.82
271669.85
1024843.01
0
250
ARAZİ VE ARSALAR HESABI
112836880.5
670828.23
636835.08 430
20121.85
0
0
251
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI
6643652.54
62522.54
52022.54 438
251548
1024843.01
0
252
BİNALAR HESABI
26910433.9
0
7190737.25
0
0
26617.73 400
1694210.95 43
0 47
253
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
2178056.54
1984559.55
1690225.35 472
254
TAŞIAR HESABI
1105395.38
893882.68
547677.57 48
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
806314.75
574215.58
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - )
-3605993.31
-2235617.76
450986.57 481
-1683536.16 5
DİĞER BORÇLAR
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAAR HESABI
KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİENDİRİLMİŞ
BORÇLAR HESABI
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI
7190737.25
0
0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER
TAHAKKUKLARI
1288948.52
0
0
GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
ÖZ KAYNAKLAR
1288948.52
0
0
147505190.9
8610633.47
3591998.06
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
1224239.44
0
0 50
NET DEĞER
152362289.9
2190839.24
-90051.11
28
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
5522.4
0
0 500
NET DEĞER HESABI
152362289.9
2190839.24
-90051.11
280
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI
5522.4
0
0 52
522
AKTİF TOPLAMI
163925559.4
16215424.71
YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
158633
158633
158633
YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI
158633
158633
158633
57
GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI
3737440.55
4591684.64
3691353.89
570
GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI
3737440.55
4591684.64
3691353.89
58
GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI
-860248.45
-860248.45
-1068268.47
580
GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI
(-)
-860248.45
-860248.45
-1068268.47
59
DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
590
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
591
DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - )
9669060.96 PASİF TOPLAMI
-7892924.02
2529725.04
900330.75
0
2529725.04
900330.75
-7892924.02
0
0
163925559.4
16215424.71
9669060.96
9
NAZIM HESAPLAR
6458400.42
2959914.08
1971345.61 9
NAZIM HESAPLAR
6458400.42
2959914.08
1971345.61
90
ÖDENEK HESAPLARI
3692162.56
1993585.99
1508209.51 90
ÖDENEK HESAPLARI
3692162.56
1993585.99
1508209.51
900
GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
3692162.56
1993585.99
1508209.51 901
BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
29834931.32
21073736.5
15586940.5
91
NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET
HESAPLARI
1116416.3
713921.1
463136.1 905
ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
-26142768.76
-19080150.51
-14078730.99
910
TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
1116416.3
713921.1
463136.1 91
NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET
HESAPLARI
1116416.3
713921.1
463136.1
92
TAAHHÜT HESAPLARI
1649821.56
252406.99
0 911
TEMİNAT MEKTUPLARI EMANEERİ HESABI
1116416.3
713921.1
463136.1
920
GİDER TAAHHÜERİ HESABI
1649821.56
252406.99
0 92
921
NAZIM AKTİF TOPLAMI
GENEL TOPLAM
6458400.42
2959914.08
170383959.8
19175338.79
TAAHHÜT HESAPLARI
1649821.56
252406.99
0
GİDER TAAHHÜERİ KARŞILIĞI HESABI
1649821.56
252406.99
0
1971345.61 NAZIM PASİF TOPLAMI
11640406.57 GENEL TOPLAM
6458400.42
2959914.08
1971345.61
170383959.8
19175338.79
11640406.57
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
9
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Bayburt Belediyesi 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
10
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 731 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа