close

Enter

Log in using OpenID

Bülten İçin Tıklayınız. - Muş MEM

embedDownload
BÜLTEN 49
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi
7/23/2014
[Baskı 1, Cilt 1]
Bülten 49

SUNUġ
Kurumumuz kendisine bağlı 5 Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 749
kurum ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Ġlde genç nüfus
oranı da yüksektir. TÜĠK, 2013 ADNKS verilerine göre il nüfusunun
%37,6’sı 5-19 yaĢ aralığındadır. Ġlimiz öğrenci sayısı 135.688 olup il
nüfusunun %32,88’i (2013 il nüfusu 412,553) öğrencidir. Bu kadar genç
nüfusun fazla olduğu bir ilde dinamik, yenilikçi ve ön görüleri güçlü bir
kurum olarak hizmet etmek zorundayız.
Bilgiye ulaĢmanın bu kadar kolay olduğu ve iletiĢim araçlarının
bu kadar çeĢitli olduğu bir zaman diliminde yaĢıyoruz. Teknoloji son hızla
geliĢirken kurumlarda buna ayak uydurmak ve hedef kitlelerine ulaĢmak,
onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ve bu günden yarınları planlamak için çok çalıĢmak; daha çok çalıĢmak
zorundadır. Bu bilinç ile kurumsal bazda yenilikleri takip eden ve planlı projeli çalıĢma kültürünü özümsemiĢ bir
kurum olarak hizmetlerimize devam etmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın bizim için yasa ve yönetmeliklerle
belirlediği görevlerimizin yanında il içinde bizlerden hizmet bekleyen insanlara yerel imkânlardan ve alternatif
kaynaklardan yararlanarak, kurumsal kapasitemizin de gücüyle farklı hizmetler sunmakta ve çeĢitli projeler
yürütmekteyiz. Rutinin dıĢına çıkmak ve Herkese Her yer de Eğitim imkânı sunmak için projeler yapmaya ve
yürütmeye devam edeceğiz.
2013-2014 Eğitim-öğretim yılında 2015-2019 dönemi stratejik planının hazırlama çalıĢmalarına baĢladık.
Önümüzdeki 5 yıl içinde yapacağımız çalıĢmaları ve önceliklerimizi belirlemek ve bunları planlamak için
çalıĢmalarımız devam etmektedir. Yine 2013-2014 Eğitim öğretim yılı içinde kurumumuz tarafında beĢ farklı proje
yürütülmüĢ ve bağlı kurumlarımıza da rehberlik yapılarak çeĢitli projeler hazırlamaları ve yürütmeleri sağlanmıĢtır.
Değerlerimizin öğrencilerimize kazandırılması amacıyla da okul ve kurumlarımızda Değerler Eğitimi Projesi
yürütülmektedir. Toplumsal değerlerimizin yeni nesillere kazandırılması ve eğitim öğretim faaliyetlerimiz aracılığı
ile de pekiĢtirilmesi için çalıĢmalar yapılmıĢtır.
Hedefimizi; daha kaliteli eğitim imkânları sunan ve herkese eğitim hizmeti sağlayan, gelecek nesilleri ahlaki
değerlerine bağlı, insani duyguları olan ve her yönüyle donanımlı bireyler olması yönünde planlayan bir kurum
olarak 2023 hedeflerine ulaĢmak için çalıĢmaya devam edeceğiz. Bu yolda bizlere destek verecek kurum ve
kuruluĢlarla iĢbirliği ve güç birliği içinde yolumuza devam etme arzusundayız. Gelecekte eğitimde çok daha iyi
yerlerde olacak bir MUġ dileğiyle…
Cevdet ARSLAN
MuĢ Ġl Milli Eğitim Müdürü
2
Bülten 49

GĠRĠġ
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde proje hazırlama ve uygulama çalıĢmalarının
geçmiĢi 2002-2007 yılları arasında uygulanan Temel Eğitime Destek Projesine kadar
dayanmaktadır. Proje kapsamında oluĢturulan proje ekibi ile kurumumuzda ve ilimizde proje
hazırlama ve proje uygulama kültürü ve kapasitesi oluĢmuĢtur. 2008 yılında çıkan genelge ile
kurum bünyesindeki proje, stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi çalıĢmalarının ARGE
Birimi kurularak yürütülmesi yönünde düzenleme yapıldı. Böylece Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE
Birimi kurulmuĢ oldu.
ARGE Birimimiz yerel ve ulusal tüm projeleri takip etmekte ve Toplam Kalite Yönetimi
çalıĢmaları ile Stratejik Planlama çalıĢmalarını yürütmektedir. Yürütülen bu çalıĢmalar hakkında
kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının çıkarmıĢ olduğu ARGE Birimleri
yönergesi doğrultusunda ARGE BÜLTENĠ hazırlanması zorunluluğu doğmuĢtur. Bu amaçla OcakHaziran 2014 dönemini kapsayan ilk e-bülten yayınlanmıĢtır.
ĠÇĠNDEKĠLER
SUNUġ
GĠRĠġ
YENĠLENENBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARINI KULLANMA
YOK ETMEDEN TÜKET PROJESĠ
STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARI
TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ ÇALIġMALARI
YEREL VE AB PROJELERĠ
GENÇLĠK EĞĠTĠM VE ETÜT MERKEZLERĠ PROJESĠ
EVDEKĠ HESAP ÇARġIYA UYDU
DOGAMIZI GEZĠYORUZ, TARĠHĠMĠZĠ TANIYORUZ
ĠYĠ KARAKTERLĠ ÇOCUKLAR
COMENĠUS BÖLGESEL ORTAKLIKLAR PROJESĠ
TUBĠTAK/ BU BENĠM ESERĠM PROJELERĠ
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ PROJESĠ UYGULAMALARI
YÖNETĠM BECERĠLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ (YÖNET-GEL)
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
2
3
4
6
8
9
10
10
12
13
14
16
17
3
Bülten 49
Muş Endüstri Meslek Lisesi Rüzgar Gülü
Muş Endüstri Meslek Lisesi Güneş Enerjisi
4
Bülten 49
5
Bülten 49
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
2010-2014 Yıllarına ait Stratejik Plan uygulama döneminin sonuna gelindi. Mevcut plan döneminde
belirlenen hedeflerin %90’ına ulaĢılmıĢtır. Ġlk olmasına rağmen bütün kurumlara stratejik plan
hazırlatılmıĢtır. Planlamanın mantığı ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun neler
getirdiği ilgili paydaĢlarla değerlendirilmiĢtir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 16/09/2013 tarih ve 2013/26 sayılı genelgesi ile 2015-2019 dönemi yani
ikinci stratejik plan dönemi baĢlamıĢ oldu. Genelge doğrultusunda Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Ġl
Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu Ġl MEM AR-GE Birimi Stratejik Planlama Koordinasyon
Ekibi ve her Ģubeden en az bir personelin katılımıyla il MEM SP Ekibi oluĢturuldu. Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri ve okul/kurum müdürlükleri bünyesinde stratejik planlama ekipleri oluĢturuldu.ÇalıĢmalar
Milli Eğitim Bakanlığı 2015 -2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı doğrultusunda Ġki ayrı baĢlık altında
yürütülmeye baĢlandı.
a)Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan
Hazırlama ÇalıĢmaları
MuĢ Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planının hazırlanması için çalıĢmalara
önce ekiplerin oluĢturulması ile baĢlandı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim
doğrultusunda diğer çalıĢmalara geçildi.
Durum analizinde, kuruluĢun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu
hizmetler ele alındı. Kurumun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu üst politika belgeleri hedefleri ile
mevzuatının irdelendiği; paydaĢların beklenti ve önerilerinin değerlendirildiği ve son olarak kurumun
geliĢim alanlarının (sorun alanları) belirlendiği bölüm olan durum analizi bölümü ile “Neredeyiz? Sorusu
yanıtlanmaya çalıĢıldı.
Durum analiziçalıĢmasında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün;
1. Tarihsel geliĢimi,
2. Mevzuat analizi,
3. Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri,
4. PaydaĢ analizi ile kurum içi ve kurum dıĢı analizleri,
5. Üst politika belgelerinin analizi yapılarak geliĢim alanları belirlendi.
Stratejik Plan hazırlık programı doğrultusunda 15-21 Ocak 2014 tarihleri arasında ilgili paydaĢların
görüĢlerinin alınması ve eğitim paydaĢlarının plana katılımının en üst düzeyde sağlanmasıamacıyla GZFT
(SWOT) analizleri yapıldı. MuĢ Mesleki Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan çalıĢmalara; Hayat
boyu Öğrenme, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve
Rehberlik ve Özel Öğretim bölümlerinin ġefleri, ġube Müdürleri, bağlı kurumların idareci ve
öğretmenlerinden oluĢan 25’er kiĢilik gruplar katılmıĢtır. Bölüm bazlı bir GZFT analizi yapılmıĢtır. Yine
2014 yılı ocak ayında YÖNETGEL projesi kapsamında 150 yönetici ile yapılan GZFT analizleri de planda
kullanılmak üzere değerlendirildi. Elde edilen tüm sonuçlar oluĢturulan baĢka bir grup ile beyin fırtınası
yöntemi kullanılarak değerlendirildi ve öncelik sırasına göre sıralandı.
2014 Yılı Ocak ayında iç ve dıĢ paydaĢ memnuniyeti anketleri hazırlandı. Hazırlanan anketler ġubat
ve Mart ayında uygulandı. Ġç paydaĢ anketleri 70 ayrı kurumda çalıĢan 100öğretmen ve yöneticiye
6
uygulandı. DıĢ paydaĢ anketleri ise 10 ayrı kurumda çalıĢanlara ve halka uygulandı Anket sonuçları
değerlendirilerek Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümü Stratejik Planlama çalıĢmaları için veri olarak kullanıldı.
Anketler sonucunda iyileĢtirme yapılması gereken alanlar ortaya çıkmıĢtır. Müdürlüğümüze bağlı
birimlerin genel durumu hakkındaki görüĢlerin alınması için anketler ile bütün hedef kitlemiz ve tüm
paydaĢlarımıza ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Onların görüĢleri stratejik planın oluĢturulmasında temel teĢkil
etmiĢtir. Hizmetlerin ulaĢtırılması noktasında yaĢanan sıkıntıların çözülmesini sağlayacak Ģekilde
değerlendirilmiĢtir.
Durum analizi baĢlığı altında yer alan tüm çalıĢmalar Mayıs ayı içinde tamamlanmıĢ ve 12-16
Mayıs 2014 tarihinde Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı tarafından yapılan Seminerde gözden geçirilmiĢtir.
Alınan tavsiyeler üzerine yeniden ele alınarak MuĢ Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait Durum Analizi raporu
yayına hazır hale getirilmiĢtir.
b) Ġlçe MEM ve Okul/Kurum 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan
Hazırlama ÇalıĢmaları
Okul ve kurumlarımızın stratejik
planlama ekipleri Ocak 2014’te hazırlık
programı doğrultusunda kuruldu.Kurulan
ekiplere 17-27 Mart 2014 tarihleri arasında
MuĢ Endüstri Meslek Lisesi Konferans
Salonunda
Ġl
MEM
AR-GE
Birimi
AraĢtırma,Stratejik Planlama ve Kalite
GeliĢtirme Ekibi tarafından stratejik planlama
eğitimleriverildi. Eğitimlere Ġlçe MEM ġube
Müdürleri, ġefler, Okul/Kurum Yöneticileri ve
öğretmenler katıldılar.
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul
ve kurumlar, tarihsel geliĢim, mevzuat analizi,
faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaĢ
analizi, kurum içi-kurum dıĢı analiz, örgütsel
7
yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, PEST analizi, GZFT analizi,
içeriklerinden oluĢan Durum Analizive geliĢim alanlarını içeren çalıĢmalarını 13 Haziran 2014 tarihine
kadar elektronik ortamda ARGE Birimine göndermeleri istendi. Gönderilen Durum Analizleri raporları
incelenmeye devam edilmektedir.
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumların stratejik plan çalıĢmalarını tamamlamaları
için ARGE Birimi tarafından rehberlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Ġhtiyaç halinde eğitim
faaliyetlerinin tekrar yapılması içinde hazırlıklar yapılmaktadır.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)
Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 eğitim öğretim yılı MEB EĞĠTĠMDE KALĠTE YÖNETĠM
SĠSTEMĠ TAKVĠMĠ yayımlanmıĢ ve bu takvime göre süreç iĢlemiĢtir. Toplam Kalite Yönetimi 2013-2014
eğitim öğretim yılında ilk defa kurumlar için zorunlu hale getirilmiĢtir. Ar-Ge birimi olarak bu konuda
çalıĢmalar yapılmıĢ ve 17-27 Mart 2014 tarihlerinde okul/kurum temsilcisi 164 kiĢiye eğitimler verilmiĢtir.
2012-2013 eğitim öğretim yılında TKY alanında sadece 2 baĢvuru var iken 2013-2014 eğitim öğretim
yılında 128 ekip kategorisinde TKY baĢvuru olmuĢ, kurum kategorisinde baĢvuru olmamıĢtır. Raporlar ilk
defa ekip dalında değerlendirilmiĢ, birinci olan HĠKMET ULUĞBAY ORTAOKULU ekip raporu ülke
değerlendirmesi için Bakanlığa bildirilmiĢtir.
8
YEREL VE AB PROJELERİ
GENÇLİK EĞİTİM VE ETÜT
MERKEZLERİ PROJESİ(SODES)
Ġlimiz toplam nüfusu içerisinde önemli bir kesimi
genç nüfustan teĢekkül etmektedir. Bölgesel ve yerel
platformda gençler arasındaki en önemli sorunun
"Eğitim eksikliği ve sürekliliğinin "olmamasıdır.
Toplumsal kaliteye ulaĢmak için eğitimin kalitesini
arttırmak en önemli çözüm noktasıdır. Ġlimizdeki genel
liseler ile ilköğretim okullarımızın baĢarısı ve öğrenci
profillerine bakıldığında akademik baĢarının yeterli
olmadığı gerçeğiyle karĢılaĢılır. Gençlerin iĢsizliği,
yetiĢkin iĢsizliğinin üzerindedir. Diğer yandan yaĢam
alanlarının kısıtlı olması; farklı kültür arayıĢlarının
toplumda hoĢ görülmemesi, gençlerin okul dıĢı
zamanlarını
değerlendirebilecekleri,
kendilerini
geliĢtirebilecekleri, aile ve okul dıĢında sosyalleĢebilecekleri gençlik merkezi gibi onlar için yaratılmıĢ
alanların çok kısıtlı olması gibi sorunlardan söz edilebilir. Gençlerin toplumsal kararlara katılmaları,
bağımsız bireyler olabilmeleri, yaratıcılıklarını ve hayallerini gerçekleĢtirebilmeleri, bireysel geliĢme ve
sosyalleĢmelerine
olanak
bulabilmeleri
önemlidir. MuĢ Gençlik Eğitim ve Etüt
Merkezleri Projemiz ile; sözü edilen bu temel
sorunların çözümüne yönelik olarak atılmıĢ
önemli bir adım olup bu kapsamda MuĢ
merkezde iki ortaokulda (Mehmet Akif Ersoy
O.O. ve Namık Kemal YBO) Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçis Sınavına Hazırlık ile iki
lisede de (Ticaret Meslek Lisesi ve Kız Meslek
Lisesi) Üniversiteye Hazırlık Kursları açıldı.
Bu kurslarda her okulda maddi imkânı
elveriĢli olmayan 75 olmak üzere toplamda
300
öğrenci
yararlanmıĢtır.
Proje
kapsamında
kurulan
Gençlik
Eğitim
Merkezlerinde hafta sonlarında hazırlık
kursları, hafta içi ise etüt takviyesi yapıldı.
Her öğrenciye konu anlatımlı kitap, soru
bankası, yaprak testler ile kırtasiye malzemesi
temin edildi ve düzenli aralıklarla deneme
sınavları yapıldı. Kursların sona ermesiyle, bütün öğrenci ve öğretmenler yemekte buluĢtu ve yıl boyunca
yapılan çalıĢmalarda baĢarı gösteren öğrencilere hediyeler verildi.
9
EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYDU
Proje kapsamında MuĢ Mesleki
Eğitim Merkezi bünyesinde AĢçılık, Bayan
Kuaförlüğü, Bilgisayarlı Muhasebe ve Giyim
kursları açılmıĢtır. Her bir kursa 25 kiĢi
olmak üzere 100 bayanın katılımı
sağlanmıĢtır. ĠĢsiz 100 genç bayana mesleki
yeterlilikler kazandırılarak yerel iĢgücü
piyasasında
istihdam
edilmeleri
amaçlanmaktadır. Kursları 2014 yılı
Haziran ayı sonunda kadar tamamlanmıĢtır.
DOĞAMIZI GEZİYORUZ,
TARİHİMİZİ TANIYORUZ
MuĢ Valiliği Koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığının
SODES kapsamında finanse ettiği ve MuĢ Milli Eğitim
Müdürlüğünün yürüttüğü “DOĞAMIZI GEZĠYORUZ,
TARĠHĠMĠZĠ TANIYORUZ” projesi dâhilinde MuĢMerkez, Varto, Bulanık, Malazgirt ilçeleri ile Bitlis, Ahlat,
Adilcevaz, Muradiye, Van, GevaĢ ve Tatvan gezileri
yapıldı. MUġ MEM AR-GE birimi tarafından 2013 yılının
Ağustos ayında start alan projeyle Merkez ilçeye bağlı 10
ortaokulda toplam 140 öğrenciye 10 izci lideri öğretmen
tarafından izcilik kursları verildi. Kursun sonunda
öğrenciler önce MuĢ- Merkezdeki tarihi camiiler, hanlar
ve türbeler, Varto’da Hamurpet Göllerini, Bulanık’ta
Mollakent’te Tarihi Camii, medrese ve mezarlık,
Esenlik’te tarihi camii, Malazgirt’te Malazgirt zafer anıtı,
Malazgirt Kalesini gezdi. Daha sonra gezilerin
2.aĢamasında Bitlis, Ahlat, Adilcevaz, Muradiye, Van,
GevaĢ ve Tatvan’daki tarihi ve doğal yerler gezdirildi.
10
Proje ile tanıtılan;
“…MuĢ, Van ve Bitlis Ģehirleri, doğalgöllerin,
sönmüĢ volkanların ve Ģelaleler gibi doğal
varlıkların bulunduğu yerler olmalarının yanında,
Urartulardan baĢlayarak tarihte büyük rol oynamıĢ
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli
medeniyetlerin yerleĢim merkezi olmuĢtur. Selçuklu
ve Osmanlı döneminden kalan ünlü eserleri ile
MuĢ; Anadolu’nun bir Ġslam yurdu olmasını
sağlayan Malazgirt ve Selçuklu eserleri ile ünlü
olan Bulanık ;"Kubbetü´l Ġslam" diye adlandırılan
Selçuklu ve Beylikler mimarisinin zengin örnekleri
ile dolu Ahlat ; Kalesi ve Camii ile ünlü Adilcevaz
;Urartuların baĢkenti Van´daki Van kalesi,
Akdamarkilisesi; Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin
yoğun bulunduğu bir açık hava müzesi olan Bitlis,
ülkemizde Tarihi ve Doğal harikaları ile herkes
tarafından gezilip görülmesi gereken en önemli
yerlerdir.
Öğrencilerimiz bölgenin, Doğal Varlıklarını ve
Tarihi Eserlerini tanıyamadan okullarından mezun
olmaktadırlar. Ne yazık ki yetiĢkin kuĢaklarımız bile
ilimizdeki ve çevresindeki pek çok tarihi eseri ve
doğa harikalarını göremediği gibi bunların varlığından ve milletimiz için ne ifade ettiğinden bile haberdar
değildirler. Bu proje ile hedefimiz, yetiĢkinliğe adım atan çocuklarımızın ilköğretim çağından itibaren bu
doğa ve tarih bilincine ulaĢmalarını sağlamaktı.
Bu amaçla MuĢ ili Merkezde bulunan 10 Ortaokulda 5-8 sınıf arasında okuyan 140 öğrenciye izcilik
kursu verilerek ve bunlara 10 öğretmenin eĢliğinde öncelikle il içinde MuĢ Merkez ve Varto ile Malazgirt
ve Bulanık’ı,; Ġl dıĢında Bitlis´i, Van´ı ve ilçelerindeki baĢlıca doğal mekanları ve Tarihi eserleri
gezdirerek tanıttık. Öğrencilerimiz bu geziler ile MuĢ, Van, Bitlis illerindeki doğal varlıklarımızı ve tarihi
eserlerimizi hem küçük yaĢlardan gezip, görüp tanıdılar hem de gelecekte bunları koruyacak ve yaĢatacak
bilinçli bireyler olarak yetiĢmeleri konusunda önemli bir adım da atılmıĢ oldu. Yapılan gezilerden
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden çok güzel dönütler aldık. Özellikle öğrencilerimiz ilk defa gezdikleri
doğal ve tarihi mekânlara olan hayranlıklarını gizleyemediler, bu gezilerden oldukça memnun kaldıklarını
ifade ettiler.
11
AB PROJELERİ
Ġyi Karakterli Çocuklar
Comenius Bölgesel Ortaklıklar Projesi
Hem Türkiye hem de Estonya’da
okullarda disiplin ve davranıĢ
problemleri oldukça yaygındır.
Öğrenciler
giderek
saygısızlaĢmakta, sigara ve madde
bağımlısı olmakta, suç iĢlemekte ve
derslerinde baĢarısız olmaktadır.
Veliler bu saygısızlık ve haylazlıktan
ötürü
oldukça
tedirgin
olmaktadırlar.
Bu
projeyle,
uzmanlar tarafından öğrencilere,
eğitim
çalıĢanlarına,
okul
idarecilerine ve velilere seminerler
ve eğitimler verilecek, toplantılar
yapılacaktır. Proje süresince iki
ortak bölge arasında öğrencilerin davranıĢ problemlerini engellemek ve kendilerine yardımcı olmak,
ayrıca temel demokratik, kültürel ve ahlaki değerleri kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin davranıĢ
problemlerini azaltırken, onların akademik baĢarılarını arttırmak ve kendileri, aileleri ve toplumla daha
çok ilgilenmelerini sağlayacağız. Okullar öğrencilerin öz motivasyonlarını arttıracak ve karakterlerini
geliĢtirerek baĢarılı olmalarına yardımcı olacaktır.
Estonya’ya yapılan ziyaretten bir görüntü
12
TUBĠTAK / BU BENĠM ESERĠM
BU BENİM ESERİM PROJE FİNALİNDE MALAZGİRT ALPARSLAN ORTAOKULU
PROJESİ MATEMATİK DALINDA TÜRKİYE 1.Sİ, M.E. V.FATİH ORTAOKULU FİZİK
PROJESİ İSE TÜRKİYE 2.Sİ OLMUŞTUR.
Bakanlığımız ile TÜBĠTAK arasında imzalanan
protokol gereğince bu sene 9. su düzenlenen „Bu Benim
Eserim‟ proje yarıĢmasında, toplam 42.494 adet proje ile
katılmıĢlardır.
Bakanlığımız ile TÜBĠTAK arasında imzalanan
protokol gereğince bu sene 9. su düzenlenen „Bu Benim
Eserim‟ proje yarıĢmasında, toplam 42.494 adet proje ile
katılmıĢlardır.
Ġlimizden katılan 308
projenin 148 inin bölge çalıĢma grubuna gitmesi uygun görülmüĢtür.
Ġlimizden 9 proje Van bölgesinde sergilenmiĢ olup, Van bölgesinden
Ankara finallerine gönderilen 7 projeden 2 tanesi ilimiz projeleridir.
Bu 7 projeden biri MuĢ Merkez M.E.V Fatih Ortaokulunun
“Metro Güvenlik Bariyeri”, diğeri ise Malazgirt Alparslan
Ortaokulunun “EĢkulematik” adlı projeleri idi. 5-9 Mayıs 2014
tarihleri arasında Ankara’da yapılan final sergisinde, Malazgirt
Ortaokulunun projesi Türkiye 1.si, M.E.V Fatih Ortaokulu’nun
projesi Türkiye 2.si olmuĢtur. Derece alan öğrencilere tablet
bilgisayar öğretmen ve idarecilere ise plaket takdim edilmiĢtir.
TÜBİTAK VAN BÖLGE YARIŞMASINDA BAŞARILI OLAN PROJELER
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu
(TÜBĠTAK) tarafından 45´incisi düzenlenen Ortaöğretim
Öğrencileri AraĢtırma Projeleri Van Bölge YarıĢması´nda
sergilenen 733 baĢvuru projesinin 92 projesi ilimize ait
olup, tüm projelerden 12 projenin de ilimize ait olup 101
tanesi Van bölgesinde sergilenmiĢtir. YarıĢma sonucunda 4
projemiz 3 cü, 1 projemiz 2.lik ve 1 projemizde birincilik
ödülü almıĢtır.
Ayrıca MuĢ Ġbni Sina Anadolu Lisesinin Biyoloji
dalındaki projesi, ilimizi Ankara’da temsil etmiĢtir.
13
MUġ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ PROJESĠ UYGULAMALARI
Toplumsal hayatı oluĢturan,
insanları
birbirine
bağlayan,
geliĢmeyi, mutluluğu ve huzuru
sağlayan, risk ve tehditlerden
koruyan insani, ahlaki, sosyal ve
manevi
değerlerimizin
öğrencilerimize
kazandırılması
amacıyla ilimizde Değerler Eğitimi
Uygulamaları 2011-2012 yılından
baĢlanmıĢ olup, her okulda Değerler
Eğitimi Komisyonu oluĢturulmuĢtur.
(Okul müdürünün baĢkanlığında, bir
Okul temsilcileri toplantısı
müdür yardımcısı, rehber öğretmen, bir
öğretmen ve bir öğrenciden oluĢmaktadır.) Bu
kapsamda
Adalet,
Savgi
ve
Saygı,
YardımlaĢma, HoĢgörü, Sabır, Sorumluluk,
ÇalıĢkanlık, Kanaatkârlık, Sağlıklı YaĢam, Vefa
vs. değerler aylık olarak ildeki tüm
okullarımızda iĢlenmektedir.
Eğitim öğretim yılının baĢında ve
sonunda Değerler Eğitimi Okul Temsilcilerinin
katılımıyla yıllık uygulama planı hazırlanır ve
her ay Milli Eğitim Müdürlüğü Ag-Ge birimince
Değerler eğitimi kapsamında öğrenci semineri
Okullarda değerler eğitimi çalışması
yıllık planda belirlenen ayın değeri ile ilgili Uygulama
Yönergesi hazırlanır. Bu kapsamda okullarımızda
ve sınıflarımızda Değerler Eğitimi Panoları
oluĢturulup, temaya uygun sözler ve afiĢler
asılmaktadır. Ayın değeri ile ilgili Milli Eğitim
Müdürlüğünün de uygun gördüğü kitapların
okunması, film ve/ya videoların izlettirilmesi
tavsiye edilmektedir. Ayın değerine uygun olarak,
ayın örnek Ģahsiyetleri seçilip, örnek davranıĢlar
hakkında öğretmenler tarafından bilgilendirilme
yapılmaktadır.
Milli Eğitim Ar-Ge birimi
tarafından hazırlanan sınıf içi etkinlikler
14
uygulanmakta ve ayın değeri ile ilgili kıssadan hisseler
öğrencilerle paylaĢılmaktadır. Okullarda uzman ve
eğitimcilerin katılımıyla seminerler verilmektedir. Ayrıca
velilerin de bu süreçte aktif rol alabilmeleri için, Okul
Değerler Eğitimi Komisyonları tarafından, ayın
değeriyle ilgili kısa bir mektup hazırlanarak velilere
gönderilmektedir. Gene ayın değeriyle ilgili, slogan,
logo, spor ve bilgi yarıĢmaları ile turnuvalar
düzenlenmektedir. Her ayın değeri ile ilgili kentin farklı
yerlerindeki billboardlara güzel sözler ve afiĢler asılıp,
kamuoyunun bilgilenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ildeki
bütün okulların Değerler Eğitimi temsilcileri Google
grup ve facebook gruplarına dâhil edilmiĢ ve böylece her
türlü fikir alıĢveriĢi sağlanmıĢtır. Okullarda yapılan
bütün çalıĢmalar açıklamalarıyla beraber Değerlendirme
Formu Ģeklinde Ar-Ge birimine gönderilmekte ve
değerlendirilmektedir.
Değerler eğitimi billboardları
MuĢ Ġl Müftülüğü ile protokol imzalanarak camilerde imamların kürsü konuĢmalarında ve Cuma
sohbetlerinde ayın değeriyle ilgili halkı bilgilendirmeleri sağlanmaktadır.
Okullara gönderilen Ödül Yönergesine göre ayın değerini en iyi iĢleyen okullara Değerler Eğitimi
BaĢarılı Okul Belgesi ile üstün gayret gösteren öğrenci, veli, diğer kurumlar ile sene sonunda yıl içindeki
performansları dikkate alınarak öğretmen ve idarecilere Değerler Eğitimi Onur Belgeleri verilmektedir.
Bütün bu çalıĢmaların oldukça verimli geçtiği görülmekte ve daha da iyi Ģekilde yürütülmesine devam
edilecektir.
15
YÖNETĠM BECERĠLERĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ
(YÖNET-GEL)
2013 DAKA Teknik Destek programı ile yapılan "Yönetim becerilerinin geliĢtirilmesi
(YÖNET-GEL)" projesi 150 yöneticimizin bilgi ve tecrübelerini artırması hedeflenmiĢtir.
Doğu
Anadolu
Kalkınma
Ajansının "Teknik Destek Programı"
kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünün
TRB2/13/TD/0038
nolu
Yönetim
Becerilerinin
GeliĢtirilmesi
Projesi
(YÖNET-GEL) ile Okullarımızda 150
idareciye
seminerler
ile
bilgilendirilmenin
birinci
aĢaması
Liderlik/Yöneticilik eğitimi olarak 18
Aralık 2013 tarihinde yapılmıĢtır. Bu eğitimi Prof. Dr. Ġbrahim ÖZDEMĠR vermiĢtir. Ġkincisi düzenlenen
eğitim ise 06-09 Ocak 2014 tarihleri arasında 4 gün sürmüĢtür. Bu eğitimler MuĢ Teknik Lise ve Endüstri
Meslek Lisesinde ve MuĢ ĠMKB de uzmanlarımız olan ProfDr Ömer Faruk ĠġCAN ve Yrd. Doç. Dr Besim
YILDIRIM eĢliğinde verilmiĢtir. Projemiz ile MuĢ Ġli ve ilçelerindeki yöneticilerimiz; Bilgi Yönetimi, Ġnsan
Kaynakları Yönetimi, Kamuda Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Kariyer Yönetimi,
Liderlik/Yöneticilik, Yönetim ve Organizasyonu, Eğitim Yönetimi, ĠletiĢim Becerileri, Motivasyon
Teknikleri, Ekip BaĢarısında KiĢilerarası ĠliĢkiler ve Profesyonel DavranıĢ Eğitimi konularında uzmanlar
eĢliğinde eğitim almıĢlardır. Ġdarecilerimizin yönetim becerilerinin geliĢtirilmesi ile çalıĢanların,
süreçlerin ve kaynakların etkili bir biçimde yönetilmesini sağlamak ve onların temel bilgi ve becerilerinin
yanında daha önemlisi olan yönetim tutumlarını geliĢtirmiĢtir. Ayrıca MuĢ Milli Eğitim Müdürlüğünün
2015-2019 Stratejik Planının temelini oluĢturmak için de Prof. Dr. Ömer Faruk ĠġCAN tarafından SWOT
analizi yapılmıĢtır. Proje sonunda; Kurumlarda bir kapasite oluĢması ve bu kazanılan tecrübeler ile okul
öğretmenleri ve velilerin bilgileneceği sürekli eğitim merkezlerine dönüĢmeleri sağlanmıĢ olacaktır.
Bunların yanında yine proje sonunda 150 okulumuzda, okul- aile birlikleri etkin çalıĢtırılarak okul-veli
kaynaĢmasına etki edecektir. Yönetici eğitimine katılan idarecilerimiz aldıkları bu bilgileri 2015-2019
stratejik planlarına da yansıtacaktır. Yöneticilerimiz seminerler ile edindikleri yeni tecrübeleri okullarında
da yeni yaklaĢımlar Ģeklinde uygulanacaktır. Dolayısı ile bu süreç öğrencilere de etki edecek ve eğitim ve
öğretimin kalitesi de artacaktır. Bu tür benzer faaliyetler yapmak isteyenlere, kurum ve kuruluĢlara Milli
Eğitim Müdürlüğümüz idarecileri eğitici kurslar düzenleyerek ve isteyen eğitim kurumlarına proje
danıĢmanlığı yapılarak faaliyetlerin çıktılarının tekrar üretilebilmesi ve yaygınlaĢtırılması sağlanmıĢ
olacaktır.
16
AR-GE BĠRĠMĠ SORUMLU MEM MÜDÜR YRD: Mahmut KARAKAYA
STRATEJĠK PLANLAMA VE KALĠTE EKĠBĠ:
1
2
3
Mehmet Dursun ARAS
Mehmet Selim AKALIN
Necmi BULAKÇIBAġI
PROJELER EKĠBĠ (PEK )
1
2
3
Murat AYKAN
Nazan TURAN
Ercan ÇĠÇEK
TUBĠTAK / BU BENĠM ESERĠM
1
Ġbrahim KOÇ
STRATEJĠK GELĠġTĠRME HĠZMETLERĠ BÜROSU
1
Mahmut BAYRAMKAN (ġef)
ĠLETĠġĠM
ADRES: Hürriyet Mah. Atatürk Caddesi Mesleki Eğitim Merkezi Kat:3 MUġ
E-MAĠL:[email protected]
TELEFON:0436 2125562
BELGEGEÇER: 0436 2125574
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 341 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content