close

Enter

Log in using OpenID

1/8 ssmarmarabirlik zeytin tarım satış kooperatifleri birliği betonarme

embedDownload
S.S. MARMRABİRLİK
Proje ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Entegre Tesisler Buharlaştırma Lagünü Teknik Şartnamesi
S.S.MARMARABİRLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
BETONARME BUHARLAŞTIRMA LAGÜNÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Birliğimiz Başköy Entegre Tesislerinde, aşağıda belirtilen teknik esaslar ve hükümler çerçevesinde
“Betonarme Buharlaştırma Lagünü ve Müştemilatları Yapımı” işi yaptırılacaktır.
1. Yapılacak İşler:
1.1. Betonarme Buharlaştırma Lagünü: Entegre Tesislerimizde ekli projeye uygun olarak belirtilen şekilde 50
m x 50 m büyüklüğünde (Lagün boyutları İşverence hacmi yaklaşık sabit kalacak şekilde değiştirilebilir) 4 ayrı
bölmesi olan Betonarme Buharlaştırma lagünü için birim fiyat tariflerindeki pozlar kapsamında temel
çalışmaları yapılacak olup ilk etapta planlanan arazide İşveren yetkililerince uygun görülen derinlikte kazı
çalışması yürütülecektir. Herhangi bir nedenle kazı işleri belirtilen kotlardan daha derine inilmişse, fazla kazı
bütün masrafı yüklenici’ ye ait olmak üzere işveren’ in talimatına uygun şekilde grobeton veya uygun başka bir
malzeme ile doldurulacaktır. Çıkarılan hafriyat saha içersinde yine işverence gösterilecek bir bölüme
taşınacak, buraya nakledilen hafriyat uygun şekilde makinelerle düzeltilecektir. Akabinde kazı alanı kalınlığı
20-30’ ar cm’ lik kademeler halinde %95 modifiye proktor sağlayacak şekilde 0-70 mm alt temel stabilize
malzemesi ile (20-60 cm arasında) dolgu yapılacak ve (35 tonluk silindir ile) sıkıştırılacaktır. Sıkıştırılan zemin
üzerine 10 cm BS 12 hazır beton kullanılarak grobeton dökülecek membran kaplamasına uygun şekilde
düzeltilecektir. Akabinde iki kat su yalıtım membranı 10 ' ar cm bini payı ile tekniğine uygun şekilde
kaplanacaktır. Yalıtım malzemesinin korunması için geotektil keçe serilecek ve temel uygulama yüzeyi
oluşturulacaktır. Ekli projeye uygun olara ve İşverence değiştirilebilecek boyutlar nazarında demir,kalıp, beton
(BS 25) imalatları ile Betonarme temel ve perdelerin (Temel ile Perdelerin tüm birleşim noktalarında su tutucu
derz bandı kullanılacaktır) teşkili sonrası perdelerin toprak altında kalacak olan dış yüzeyleri yine iki kat su
yalıtım membranı 10 ' ar cm bini payı ile tekniğine uygun şekilde kaplanacaktır. Bu yüzeyler ayrıca membranı
korumak amacıyla 3 cm köpük kaplanacak ve tuğla duvar örülerek koruma sağlanacaktır. Daha sonra lagün
çevresinde kalan boşluklar işverenin talimatı doğrultusunda alttemel malzemesi ve kazı çalışmasında çıkan
toprakla doldurulacaktır. Lagün yapımında grebeton, koruma betonu ve lagün içi beton zemin düzlenmesinde
helikopter mala uygulaması yapılacaktır. Helikopter mala uygulaması beton birim fiyatına dahil olup ayrıca bir
bedel ödenmeyecektir.
Ayrıca perdelerde kullanılan tüm tij demirleri kalıp sökümü sonrası plastik tapalar çıkarıldıktan sonra tekniğine
uygun şekil demirlerin çevresi yüzeysel olarak açılacak tayrot delikleri YKS (BASF) Emoco R 600 yüzey
tamir ve onarım harçları ile kapatılacaktır. Bu çalışma, malzeme temin ve uygulaması BS 25 beton
uygulaması pozuna dahil olup yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
Lagün yapımı için kullanılacak sıfır(0) kotu mevcut 10.000 tonluk zeytin deposu ile arka parsel sınırı arasında
kalan betonarme zemin yüzeyinin üst kotudur.
1.2.Terfi Havuzu Yapılması: Birim fiyat tarfilerindeki pozlar kapsamında beton zeminde gerekli kesim ve kırım
çalışması/parkelerin sökümü (Havuzun yapılacağı yere göre) yapıldıktan ve havuz için gerekli genişlik ve
derinlikte kazının yapılmasını takiben dış ölçüleri 350x350 cm. iç ölçüleri 300x300 cm olmak üzere işverence
uygun görülen derinlikte, 25 cm. beton kalınlığına sahip dikey yönde çift sıra Ø12/20 yatayda çift sıra Ø8/20
demir donatılı, radye temel kısmında Ø16/20 çift yönlü demir donatılı plywood kalıp ve BS 25 beton
kullanılarak yerinde döküm metodu ile terfi havuzu imalatı yapılacaktır. Menhol yapımı için gerekli kazılar
yapılıp kazı artığı malzeme birlik içinde uygun bir alana atılacaktır. Toplama menholünün üzerine yine
betonarme imalatla tekniğine uygun bir şekilde beton dökülüp kapatılacaktır. Üst kısımda İşverence uygun
görülecek ebatlarda giriş için bırakılacak boşluk üzerine çift kat epoksi boyalı, 4/5 baklava saçtan altı sağlam
atkılarla desteklenerek imal edilecek kapak yapılacaktır.
1.3. Toplama Menholü Yapılması: Beton zeminde gerekli kesim ve kırım çalışması yapıldıktan ve havuzlar
için gerekli genişlik ve derinlikte kazının yapılmasını takiben dış ölçüleri 250x250 cm. ve 200x200 cm olmak
üzere işverence uygun görülen derinlikte, 25 cm. beton kalınlığına dikey yönde çift sıra Ø12/20 yatayda çift
1/8
S.S. MARMRABİRLİK
Proje ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Entegre Tesisler Buharlaştırma Lagünü Teknik Şartnamesi
sıra Ø10/20 demir donatılı, radye temel kısmında Ø16/15 çift yönlü demir donatılı plywood kalıp ve BS 25
beton kullanılarak yerinde döküm metodu toplama menholü imalatı yapılacaktır. Menhol yapımı için gerekli
kazılar yapılıp kazı artığı malzeme birlik içinde uygun bir alana atılacaktır. Toplama menholünün üzerine yine
betonarme imalatla tekniğine uygun bir şekilde beton dökülüp kapatılacaktır. Üst kısımda İşverence uygun
görülecek ebatlarda giriş için bırakılacak boşluk üzerine çift kat epoksi boyalı, 4/5 baklava saçtan altı sağlam
atkılarla desteklenerek imal edilecek kapak yapılacaktır.
1.4.Bağlantı Hatları: İşverence uygun görülen bölümlerden toplama ve terfi havuzlarına veya gerekli görülen
mevcut hatlara bağlantı yapılması amacıyla birim fiyat tariflerindeki pozlar kullanılarak hat bağlantıları teniğine
uygun şekilde teşkil edilecektir.
Yukarıda bahsi geçen terfi havuzu ve toplama menhollerinin sayı ve boyutları iş yapım aşamasında işverence
değiştirilebilir.
Yüklenici İşveren talimatları dışında herhangi bir imalat çalışmasında bulunmayacağını ve yine işverence
belirtilecek gün ve saatler arasında çalışmalarını sürdüreceğini işbu şartname ile taahhüt eder.
2. BİRİM FİYAT TARİFLERİ
2.1.Poz 1 - Makine ile her derinlikte (yumuşak ve sert toprakta) kazı yapılması ve taşınması
Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör, vesaire gibi makineler ile kazının yapılması, Beton zeminde
beton makinesi ile kesim yapılması, kırıcı ile kırım yapılması taşıtlara yükletilip döküm yerine taşınması,
boşaltılması, depo ve dolguya serilmesi ya da yol için serilmesi veya imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı
yerinde kalan boşlukların doldurulması, aynı inşaat içerisinde gösterilecek bir bölgeye dolgu olarak serilmesi,
kazılan yerin taban ve yan cidarlarının ve depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yapılan her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhitlik karı ve genel giderler dahildir. Genel olarak
kazılarda şev verilmeyecek olup derin kazılarda ise İşverence uygun görülecek bir çalışma payı hesaba
katılarak sandık kazı olarak hesaplanacaktır.
Ölçü: Proje üzerinden m³ birimi olarak hesaplanacaktır. Bu m³ bedeli içine kazı yapılması, beton kesimi ve
beton kırımı, hafriyatın inşaat dışına atılmak üzere yüklenmesi, saha içi nakliyesi, döküm yerine taşınması ve
boşaltılması ile düzeltilmesi, gerekli her türlü testleri ve deneyleri için her türlü malzeme ve zaiyatı, nakliye,
işçilik, alet, avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhildir.
2.2.Poz 2- 0-70 mm Çapında kırma taş temini ve dolgu yapılması ile sıkıştırılması
0-70 mm Alt temel malzemesi, işverenin gerekli gördüğü yerlere tatbik edilecektir. Ocak taşından konkasörle
kırılmış, elenmiş (0-70 mm) temel malzemesinin satın alınarak temin edilmesi, yüklenmesi, şantiyeye nakli, iş
yerinde boşaltılması, gerekmesi halinde iri malzemelerin ayıklanması, yatay ve düşey taşımalar, projesine göre
tabakalar halinde yerine konulması, serilmesi, dolgu yapılması, sulanması, her türlü laboratuar test ve
deneylerinin yapılması için tüm işçilikleri de kapsayan her türlü işlemin yapılması, Bayındırlık Bakanlığından
onay belgesine sahip bir laboratuarda yapılacak testler, gereği kadar silindir ile sıkıştırılması, tesviye ve
tanzimi ile her türlü işçilik, nakliye, malzeme, alet ve avadanlık, Yüklenici kârı ve genel giderler dahildir.
Ölçü: Projesine uygun olarak yerine serilip sıkıştırılan malzemenin m³ olarak sıkışmış hacmidir.
2.3.Poz 3 - Plywood ile yapılan düz yüzeyli betonarme kalıbı
Yüklenici tarafından temin edilen plywood film kaplı suni tahtalarla betonun suyunu sızdırmayacak şekilde
kalıbın yapılması, kalıp içlerinin bakımı, muhafazası, yağlanması ve dakikada 800-1200 devirli vibratöre
dayanacak şekilde bilumum takviyelerinin yapılması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama v.s.’nin
sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey
2/8
S.S. MARMRABİRLİK
Proje ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Entegre Tesisler Buharlaştırma Lagünü Teknik Şartnamesi
taşıma, boşaltma ve inşaat bitiminde çevre temizliğinin yapılması ve bu işler için gerekli her türlü işçilik,
malzeme, makine, alet ve edavat masrafları ile yüklenici karı ve genel masrafları içerir.
Ölçü: Tatbik projesi ebatları üzerinden hesaplanan beton gören yüzlerin metrekare cinsinden alanıdır. Ayrıca
iskele bedeli ödenmeyecektir.
2.4.Poz 4. 8-22 mm Nervürlü inşaat demirinin temini, bükülüp yerine konulması
Yüklenici tarafından temin edilerek iş yerine nakledilen demirlerin; projesine göre işlenmesi, (doğrultulması,
kesilmesi, bükülmesi, temizlenmesi v.s.) her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konulması, bağ telinin
iş başında temini, projelerde gösterilmeyen aderans, kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan
fazlalıklar ve gerekli her türlü malzeme ve kayıpları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, beton dökme esnasında projede gösterilen demir aralıklarının muhafazası için çeliğe alma işlemleri,
gerekli her türlü laboratuar testleri ve deneyleri için laboratuar masrafları, her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat
bitiminde çevre temizliğinin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları
ile müteahhitlik karı ve genel giderler dahildir.
Ölçü: İnşaatın bünyesine girmiş olan betonarme demirinin kroşeler dahil projede gösterilen uzunluklar
üzerinden hesaplanan ton cinsinden ağırlığıdır.
2.5.Poz 5 - Nervürlü hasir çeliğin (Q131/131) temini ve yerine konulması
Yüklenici tarafından temin edilerek iş yerine nakledilen St.IV.b evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır
şekline getirilmiş çelik hasırın projesine göre uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname detaylarına göre
yerinde 2 (iki) göz bindirme suretiyle eklenmesi, çift sıra olarak döşenecek kısımlarda aralarına 1 adet/m
olacak şekilde özel demir sehpalar yapılması ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve kayıpları ile bu işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme,
makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhitlik karı ve genel masraflar dahildir.
Şantiyeye çelik hasır malzemesi gelmeden ilgili kalite belgeleri ile laboratuar sonuçları ve sertifikaları işverenin
onayına sunulacaktır.
Ölçü: Betonarme projesine göre hesaplanan çelik hasırın metrekaresi ile birim ağırlığının çarpılması sonucu
bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.
2.6.Poz 6- Satın Alınan ve Beton Pompasıyla Basılan BS12 Hazır Beton
Yıkanmış, elenmiş ve/veya kırılmış granülometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde öngörülen mukavemeti
sağlayacak şekilde hazırlanmış uygun evsaftaki hazır beton harcının satın alınması, transmiksere yüklenmesi,
döküm yerine beton pompası ile basılması, yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik ve
genişlikte, her cins kalıp ve kaplamada kullanılarak serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, vibratör iğnesinin
giremediği yerlerin mala ve şişlerle şişlenmesi, beton yüzlerinin düzeltilmesi, betonun 1,5 metreden daha derin
yerlere dökümünde kum ve kırmataşın segregasyonuna mani olmak için gerekli boru veya altı kapaklı
kovaların kullanılması, şartnameye uygun olarak sıklıkla ve yeteri kadar sulanması, soğuktan, sıcaktan ve
diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun İdare’ ce istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak
üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, kalıp veya kaplama malzemelerinin iş başında
temini ve lamba zıvanalı olarak yapılması, kalıp içlerinin rendelenmesi, lamba, zıvana ve rende yapılmadığı
taktirde kalıp içlerinin kontrplak, saç veya benzeri bir malzeme ile kaplanması, kalıp veya kaplamanın
kurulması, bilumum takviyelerinin yapılması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama v.s.’ nin
sökülmesi, beton dökülecek yerde su çıktığı veya bulunduğu taktirde; çimentonun yıkanmasına meydan
vermeyecek şekilde el veya motopomplarla betonun su altında dökülen kısmında en son beton dökümünden
sekiz saat sonrasına kadar bu suyun boşaltılması, betonun kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan
korunması, derz ve mafsalların yapılması ve bunlara dolgu malzemesinin konulması, lastik su tutucu (water
stop) konulması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve inşaat bitiminde çevre
3/8
S.S. MARMRABİRLİK
Proje ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Entegre Tesisler Buharlaştırma Lagünü Teknik Şartnamesi
temizliğinin yapılması ve bu işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç,
gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, makine,
alet ve edevat masrafları ile Müteahhitlik karı ve genel masraflar dahildir.
Notlar:
a) İşverenin izni ile projede gösterilen ve gerekli kısımlara uygulanacaktır.
b) Seçilecek Hazır Beton üreticisi firma TSEK Belgeli olacak ve gerekli tüm dökümanları ile birlikte İşverenin
onayına sunulacaktır.
c) Beton hacminden garguy tertibatı ve derz dolgularından dolayı bir eksiltme yapılmaz.
d) Enkesitleri 6 cm²’ den küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez veya
çıkarılmaz.
e) Betona gömülü ahşap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri ve
yapılan diğer imalatlar beton hacminden çıkarılır.
f) Çimento dozaj miktarı olarak; Bayındırlık Bakanlığı Çimento Girdi Tablosu (TS 19) esastır. Fakat Yüklenici
kullanabileceği fazla çimento dozajından dolayı hiçbir hak talep edemez.
Ölçü: Tatbik projesi ebatları üzerinden hesaplanan betonun m³ cinsinden net hacmidir.
2.7.Poz 7-Satın Alınan ve Beton Pompasıyla/Mikserle Basılan BS25 Hazır Beton
Yıkanmış, elenmiş ve/veya kırılmış granülometrik agrega ile TS'ye uygun, projesinde öngörülen mukavemeti
sağlayacak şekilde hazırlanmış uygun evsaftaki hazır beton harcının satın alınması, transmiksere yüklenmesi,
döküm yerine beton pompası ile basılması, yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik ve
genişlikte, her cins kalıp ve kaplamada kullanılarak serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, vibratör iğnesinin
giremediği yerlerin mala ve şişlerle şişlenmesi, beton yüzlerinin düzeltilmesi, betonun 1,5 metreden daha derin
yerlere dökümünde kum ve kırmataşın segregasyonuna mani olmak için gerekli boru veya altı kapaklı
kovaların kullanılması, şartnameye uygun olarak sıklıkla ve yeteri kadar sulanması, soğuktan, sıcaktan ve
diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun İdare’ ce istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak
üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, kalıp veya kaplama malzemelerinin iş başında
temini ve lamba zıvanalı olarak yapılması, kalıp içlerinin rendelenmesi, lamba, zıvana ve rende yapılmadığı
taktirde kalıp içlerinin kontrplak, saç veya benzeri bir malzeme ile kaplanması, kalıp veya kaplamanın
kurulması, bilumum takviyelerinin yapılması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama v.s.’ nin
sökülmesi, beton dökülecek yerde su çıktığı veya bulunduğu taktirde; çimentonun yıkanmasına meydan
vermeyecek şekilde el veya motopomplarla betonun su altında dökülen kısmında en son beton dökümünden
sekiz saat sonrasına kadar bu suyun boşaltılması, betonun kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan
korunması, derz ve mafsalların yapılması ve bunlara dolgu malzemesinin konulması, lastik su tutucu (water
stop) konulması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve inşaat bitiminde çevre
temizliğinin yapılması ve bu işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç,
gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, makine,
alet ve edevat masrafları ile Müteahhitlik karı ve genel masraflar dahildir.
Ölçü: Tatbik projesi ebatları üzerinden hesaplanan betonun m³ cinsinden hacmidir. Helikopter mala/perdah ile
yapılan işlemler için ayrıca yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.
Notlar:
a) İşverenin izni ile projede gösterilen ve gerekli kısımlara uygulanacaktır.
b) Seçilecek Hazır Beton üretici firması TSEK belgeli olacak ve gerekli tüm dokümanları ile birlikte işverenin
onayına sunulacaktır.
c) Betona gömülü ahşap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri ve
yapılan diğer imalatlar beton hacminden çıkarılır.
d) Çimento dozaj miktarı olarak; Bayındırlık Bakanlığı Çimento Girdi Tablosu (TS 19) esastır. Fakat yüklenici
kullanabileceği fazla çimento dozajından dolayı hiçbir hak talep edemez.
e) Betona gömülü ahşap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri ve
yapılan diğer imalatlar beton hacminden çıkarılır.
4/8
S.S. MARMRABİRLİK
Proje ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Entegre Tesisler Buharlaştırma Lagünü Teknik Şartnamesi
f) Çimento dozaj miktarı olarak; Bayındırlık Bakanlığı Çimento Girdi Tablosu (TS 19) esastır. Fakat Yüklenici
kullanabileceği fazla çimento dozajından dolayı hiçbir hak talep edemez.
2.8.Poz 8 –Şartnameye uygun özelliklerde 2 kat membran temin ve uygulaması (2+3 mm)
Projesine ve Teknik Şartnameye uygun olarak 2+3 mm kalınlıkta (-10˚C ,CPB1,C60, PPB1-P180) polyester
keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle, 6 m'ye kadar su basıncına karşı temellerde tekniğine uygun şekilde iki
katlı su yalıtımı yapılması ve bu işin yapımı için gerekli malzeme, işçilik, ekip ve ekipmanlar ile her türlü sarf
malzemesinin temini, yatay ve düşey yer değiştirmeler ve nakliyeler ile genel giderler ve müteahhit karı
dahildir.
Ölçü: Projesine göre uygulanan bütün yüzeylerin alanları m² cinsinden bulunur. Uygulanacak 10 cm bini
payları ve fireler hesaba katılmaz.
2.9.Poz 9- 2 cm kalınlıkta polistren köpük temin ve montajı
Çevre perde duvarlarına yapılan membran uygulaması üzerine projesine ve şartnameye göre en az 15 kg/m3
ve 2 cm kalınlığında ekspande polistren (strafor) köpüğü levhaların aralarında boşluk kalmayacak şekilde
döşenmesi inşaat yerine yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, araç ve
gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahildir.
Ölçü: Tarifi yapılan köpük döşenen yüzeyin m² olarak alanıdır. Fireler hesaba katılmaz.
2.10.Poz 10- Şartnameye uygun 19x19x8,5 cm boyutlarında fabrika tuğlası ile duvar yapılması
Projede ve şartname doğal eki olarak verilen teknik detay çizimlerindeki kesitlerde belirtilen kısımlarda
(bohçalama koruması vs.) 19x19x8,5 cm ebatlarında tuğla ile duvar teşkil edilmesi ve bu işlerin yapılması için
gerekli malzeme, malzemelerin işyerine nakli, işçilik, ekip ve ekipmanlar ile her türlü sarf malzemesinin temini,
yatay ve düşey yer değiştirmeler ve nakliyeler ile genel giderler ve müteahhitlik karı dahildir.
Ölçü: Projesine göre minhaları düşülerek hesaplanan duvarın m² cinsinden net alanıdır. Ayrıca herhangi bir
işçilik veya iskele bedeli ödenmeyecektir.
2.11.Poz 11- Geotekstil keçe temini ve serilmesi :
İşverence onanmış proje ve detayına uygun olarak temelde veya terasta izolasyonu korumak amacıyla 150
gr/m² ağırlığında geotekstil keçenin temin edilmesi ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerinde
yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri,
gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit karı dahildir.
Ölçü:Projedeki ölçülere göre keçe serilen bütün yüzeyler hesaplanır.
2.12.Poz 12- Çeşitli demir işleri yapılması boyanması ve montajı
Çeşitli çubuk ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe
parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, merdiven korkulukları (merdiven
korkulukları hammerton boya) , körkasa, ızgara vb. işlerin yapılması, demir imalat yüzeylerinin kum raspa veya
zımpara ile temizlenmesi ve sonrasında toplam 400 mikron kalınlığında EPOXY, çinko yoğun primer astar (İki
kat), EPOXY Coaltar boya ile (İki kat) boyanması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve
kaybı, işçilik, işyerinde yapılacak yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhitlik karı ve genel
giderler dahildir.
5/8
S.S. MARMRABİRLİK
Proje ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Entegre Tesisler Buharlaştırma Lagünü Teknik Şartnamesi
Ölçü: Yukarıda tarifi yapılan esaslara göre tamamlanmış ve yerine konmuş demir imalatın proje üzerinden
hesaplanan kg cinsinden ağırlığıdır.
2.13.Poz 13-Ø 300 Koruge Temini ve Montajı ile Gömleklenmesi: Yapılacak Terfi ve toplama
menhollerinin bağlantılarını sağlamak amacıyla işverence belirlenecek noktalar arasında olmak üzere
toprak zeminde ve parke yolda (parke taşları toplanarak palet üzerine dizilecek ve daha sonra kullanılmak
üzere istiflenecek) gerekli kazı payları bırakılarak (koruge boru çevresi min 30 cm gömlekleme olacak şekilde)
kazının yapılmasına müteakip Ø 300 koruge (SN 8 tipi) borular kullanılarak bağlantı hatlarının döşenmesi
borunun tekniğine uygun şekilde taş tozu ile sıkıca gömleklenmesi, geri kalan bölümün 0-70 alttemel
malzemesi ile doldurularak sıkıştırılması, gerekli boru ve rögar bağlantılarının yapılması, hattın doğal cazibe ile
su tahliyesini gerçekleştirmesi sağlanacaktır. Koruge boru hattı uzunluğuna manşon, conta dirsek ve bağlantı
elemanları dahil olup bunlar için ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
Ölçü: Sözleşme eki çizimlere göre ve yerinde tespitle İşverence belirlenen güzergah üzerinden döşenen boru
hattının tüm detayları ve işçilikleri tamamlanmış şekilde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur. Hattın
derinliğinden dolayı oluşan açısal uzunluk hesaba katılmaz. Parke taşların toplanması ve istiflenmesi ile
Koruge borunun gömleklenmesi bu poz kapsamına dahil olup ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
2.14.Poz 14- Beton parke taşı temini ile döşeme kaplaması (yağmur oluğu dahil) yapılması (her renk ve
her boyutta)
İşverence belirlenen alanlarda gerekli görülen sıyırma, dolgu ve sıkıştırma yapılmasının ardından usulüne ve
teknik şartlara uygun olarak taş tozu serilerek parke taş (8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü) ile
yağmur oluğu döşenecek ve tekniğine uygun sıkıştırıldıktan sonra derz arası kumlama ve süpürme işlemi
yapılacak olup, bu işler için gerekli tüm malzeme, sarf malzemesi, kum, ekip-ekipman, nakliye, yatay – düşey
taşıma boşaltma ve müteahhitlik karı ve genel giderler dahildir.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre parke yapılan yüzeylerin m2 cinsinden net alanıdır. İşverence gerekli görülen
bölümlerde parke taş yağmur olukları teşkil edilecek olup, bedeli parke pozundan m 2 olarak hesaplanarak
ödenecektir.
6/8
Poz
S.S. MARMRABİRLİK
Proje ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
3
4
5
6
7
8
Yapılacak İmalatın Açıklaması
Makine ile her derinlikte (yumuşak ve
sert toprakta) kazı yapılması ve
taşınması
0-70 mm Çapında kırma taş temini
ve dolgu yapılması
Plywood ile yapılan düz yüzeyli
betonarme kalıbı
8-22 mm Nervürlü inşaat demirinin
bükülüp yerine konulması
Nervürlü hasir çeliğin (Q131/131)
yerine konulması
Satın Alınan ve Beton Pompasıyla
/Mikserle Basılan BS12 Hazır Beton
Satın Alınan ve Beton Pompasıyla
/Mikserle Basılan BS25 Hazır Beton
Şartnameye uygun özelliklerde 2 kat
membran temin ve uygulaması (2+3
Entegre Tesisler Buharlaştırma Lagünü Teknik Şartnamesi
Birim
Yaklaşık
Miktar
Birim Fiyat(TL)
Tutar
(TL)
m3
5.950
....................
....................
m3
1.000
....................
....................
m2
3.000
....................
....................
ton
45,00
....................
....................
ton
4,80
....................
....................
m3
250
m3
995
....................
....................
m2
3.200
....................
....................
m2
500
....................
....................
m2
500
....................
....................
mm)
9
10
2 cm kalınlıkta polistren köpük temin
ve montajı
Şartnameye uygun 19x19x8,5 cm
boyutlarında fabrika tuğlası ile duvar
yapılması
11
Geotekstil keçe temini ve serilmesi
m2
2.500
....................
....................
12
Çeşitli demir işleri
kg
500
....................
....................
m
120
....................
....................
m2
500
TOPLAM
....................
13
14
Ø 300 Koruge Temini ve Montajı ile
Gömleklenmesi
Beton parke taşı temini ile döşeme
kaplaması (yağmur oluğu dahil)
yapılması (her renk ve her boyutta)
Yukarıdaki metrajlar yaklaşık olup işin yapım bu metrajlarda artma ve eksilmeler olacaktır.
3. İşbu şartnamede tariflenen teknik detaylar yapım aşamasında zaruri teknik gerekçeler olması durumunda
İşveren teknik yetkilisince revize edilebilir.
4.Tüm iş kalemleri ve imalatlar birim fiyat usulüne göre yapılacak ve iş sonunda net metrajlar İşverence
yapılacak ölçümler neticesinde belirlenecektir.
5. İşin yapım süresi sipariş tarihini müteakip 60 gündür.
6. Yürürlükteki Genel Teknik Şartnameler işbu sözleşmenin doğal eki olup, yüklenici’ nin bunlara uygunsuz bir
iş yaptığı tespit edildiği taktirde, yapılan iş sökülecek ve bilabedel tekrar şartnamelere uygun olarak
7/8
S.S. MARMRABİRLİK
Proje ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
Entegre Tesisler Buharlaştırma Lagünü Teknik Şartnamesi
yapılacaktır. İşin yapımı sırasında binalara, yola ve bordürlere, araçlara, mevcut tesise ait hatlara, elektrik, su,
fiberoptik hatlarına zarar gelmemesi için azami itinayı gösterecektir. Zarar gelmesi durumunda bu zararı
yüklenici bilabedel karşılayacaktır. Yüklenici bu hususlarda herhangi bir bedel ve hak talep edemez.
7. Söz konusu iş ile ilgili fiyat teklifi verilmeden önce işin yapılacağı yer görülecek, yer görme belgesi alınacak
ve alınan yer görme belgesi fiyat teklifi ile birlikte Birliğimize verilecektir.
8. İmalat aşamasında yapılacak tüm işlemlerde Birliğimiz Proje ve İnşaat Müdürlüğü’ nün onayı alınacak ve
teknik anlamda yetersiz olduğu görülen ya da şartnamelere uygun olmayan imalatların/uygulamaların tespiti
halinde bu imalatlar en kısa sürede Yüklenici tarafından sökülerek bilabedel yenisi yapılacaktır.
9. Firma yeni yapılan bütün hattın su sızdırmazlığını ve sağlamlığını garanti edecektir. Herhangi bir kusur
karşında kendisine bildirim yapıldıktan itibaren en geç 3 gün içerisinde müdahale etmek ve en geç 1 hafta
içerisinde de sorunu bilabedel çözmek ve kusuru gidermek mecburiyetindedir.
10. Bu işlerin yapılması için gerekli her türlü kazı, malzeme, işçilik, vinç, silindir, kompaktör, ekip ve ekipman ile
her tür sarf malzemesinin temini, montajı, yatay ve düşey yer değiştirmeler ve nakliyeler ile genel giderler ve
müteahhit karı dahildir.
11. Yukarı çalışmaların yapımı sırasında ortaya çıkabilecek yeraltı suyu, yağmursuyu ve salamura sularının
tahliyesi için kullanılacak olan pompa ve vidanjör çalışmaları yükleniciye ait olup bu çalışmalar kapsamındaki
masraflar için yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir.
Eki: Betonarme Lagün Yapımına ait Teknik Çizim
8/8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
337 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content