close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Ceza Mahkemeleri Bilirkişi İlanına

embedDownload
T.C.
ERZURUM
ADLİ yARGI ir,ı< »rnncE MAHKBnrEsi ADALET
roırisyoNu
ILAN
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca 'oCeza Muhakemesi
Kanununa Göre İl Adll Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin
Düzenlenmesi Haklunda Yönetmelik" hükümleri gereğince, Erzurum ili ve yargl
çevremize bağlı Aşkale, Çat, Horasan, Pasinler, İspir, Kırayızıve Tortum Adliyeleri ile
Ağır Ceza Merkezi olan Oltu ve Hrnrs Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya
mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı
çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak
oluşturulacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
|) Gerçek kişilerin ;
izete, 2015 Yılı Bitirkişi
Listesi
:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşr olmasr,
b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmamasr,
Bilirkişilik yapacağı alanda en aziç yıllık mesleki deneyime sahip olmasr,
d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtiköp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli ifl6s gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
gerÇeğe aykırı bilirkişilik yapm4 yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat
c)
icrasından geçici olarak yasaklanmamrş olması,
etmesi,
İ) Komisyonun bağlı bulunduğu
il
çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra
g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
2) Tüzel
kişilerin
;
a) H6len faaliyetine devam ediyor olmasr,
b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da
kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir.
USULÜ
Yeri
., Erzurum
BAŞVURU
:
BaŞvuru
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
BaŞkanlığı'na ait bilirkişilik ilan metni ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin temini ile
baŞvurular Şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş
aracılığıyla da yapılabilir.
BaŞvuru Tarihi ; Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin
baŞvuruları 0I Ekim 2014 Çarşamba günü başlayıp 3t Ekim 2014 Cuma günü mesai
bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değeİlendirmeye
alınınavacal<ür
Türkiye Cumhuriyeti
arası ile vergi kimlik
BASVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
Başvuru dilekçesine;
a) Nüfus cizdanı örneği,
b) komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya dabu ilde mesleki faaliyetlerini
yürüttüğüne dair belge,
Adli sicil kaydı,
d) uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı
c)
örneği,
e) BilirkiŞilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
gösteren belge,
fl Üç adet vesikalık fotoğraf
eklenmesi gerekir.
Tizel kişiler
tarafindan yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil
memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer ttizel kişiler için h6len faaliyetine
devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.
BASVURULARIN DEĞERLEN»İnİrırEsİ
Komisyonumuzca başvurular, 28 Kasrm 2014 Cuma gününe kadar değerlendirilerek
iŞbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru
sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu'na gcıre il Adli yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonlannca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin
6.
maddesİndekİ Şartları haiz olmaması hAlinde talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin
karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.
TalePleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa
çalıştıkları
kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazı|arak, uzmanlık alanlarına
göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazt bulunması gereken
tarihlerde gösterilmek suretiyle en azyedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.
YEMİN
ListeYe kabul edilenlere, l2ll2l20l4 Cuma günü saat 10:00'da bilirkişilik başvuru
Slra numarasına göre 5277 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64'üncü maddesinin beşinci
fikrası uyannca Erzurum Adliyesi Konferans Salonunda yemin ettirilecektir.
risrurnRiN
ir,aNr
:
Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2014 tarihine kadar Adliye
Dİvanhanesİne asılarak İlan edİlecek ve bİr örneği de Adalet Bakanlığına, il
çevresindeki Adl?
Yargı Adalet Komisyonlar|na, mahkemelere de dulurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe
cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
\
İlan olunur
.
291091201 4
ADLİ YARGI İr,r uERpCE MAHKEıvınsi ADALET xonrisyoNu BAşKAxrrĞrNa.
ERZURUM
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl aOll Yargı Adalet Komisyonlartnca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Haklandaki
Yönetmelik gereğince Erzurum Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle;
AŞağıda uzmanlık alanımı beiirttiğim konularda bilirkişi listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte
sunulmuştur.
Gereğini takdirlerinize arz ederim.
/
/
2014
Adı Soyadı
imza
BA
B
Kurumu
Adli Yargı
ERZURIJM
3insiyeti
f]
Erkek
Doğum
Yeri
Doğum
]aba Adı
Tarihi
Komisyonu
Kadın ı
\4edeni Durumu
]vli t]
Anne Adı
ffiffiffiffiffi
Bekar E
İıi
ilçesi
Aile No.
}ucağı
girçilnRİ
İük Derece Mahkemesi Adalet
jovadı
\dı
u
:
Cilt No.
BAŞVURU NO
Sayfa No.
vlahalle
20L4
ıeva Kövü
T.C.
KiMLİK No
VERGİ KİMLİK NUMARAS|
labıka Kaydı Var Mı?
Var E
Yok t]
Mükumiyete Neden Olan Suçu
Mahkumiyeti Var İse;
Süresi
Belge Türü (Diploma, Ruhsatname, Seıtifika gibi)
Sonucu Tecil
ı,inxişi ı,isrnı,nniNiış
i
,ş
YERİ ADRESi:
Tel
:
ıEE
Ay
ȟzpNLENm
oLAN
BÖLÜM VE UZMANLIK ALANLARI
TEBLiGATA YARAR ADRES sİLciLERi
EV ADRESI
Ev Tel
GSM
:
I
Gün
Af ParaCez.
xanrurcaH ETTiĞi iı-ziı,çn
ıünpsi:
lŞ
Yıl
EEnE
EN SON ÇALrŞTIĞI KURUM VEYA KURULUŞ
B
......
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAiRESİ
Dğrenim Durumu
\,IESLEGİ
l
İnfaz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 060 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content