close

Enter

Log in using OpenID

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.

embedDownload
ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN
AĞUSTOS/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI
11.09.2014
Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler ön değerlendirme kapsamında değerlendirmeye
alınmış olup, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvuru sahipleri, eksiklikleri on iş günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir.
Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvurular için, eksikliklerin on iş günü içerisinde tamamlanmaması durumunda, ilgili mevzuat gereği
başvuru reddedilecektir.
Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular, “Olumlu” olarak değerlendirilmiştir ve Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
Sıra
No
BaĢvuru BaĢvuru Sahibi
No
1
165954
2
166000
3
166002
4
166004
Üretim Tesisi Adresi
Kurulu Kaynak Ön Değerlendirme Sonucu
Güç
Türü
(kW)
Ata Yenilenebilir
Niğde İli Ulukışla İlçesi Şeyhömerli 1000
GÜNEŞ Başvuru yapılan araziye ait satış
En.Elk.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Köyü Topkara Mevkii 157 Ada 8
vaadi sözleşmesi ve aynı arazi için
Parsel
yapılan diğer başvurulardaki kira
sözleşmeleri, farklı tüzel kişiler adına
düzenlenmiştir. Dolayısıyla, söz
konusu arazi için mükerrer kullanım
hakkını
gösterir
belgeler
düzenlenmiştir.
Kocalar
Niğde İli Ulukışla İlçesi Şeyhömerli 1000
GÜNEŞ Başvuru yapılan araziye ait satış
En.Elk.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Köyü Topkara Mevkii 157 Ada 8
vaadi
sözleşmesi
ve
kira
Parsel
sözleşmesi, farklı tüzel kişiler adına
düzenlenmiştir. Dolayısıyla, söz
konusu arazi için mükerrer kullanım
hakkını
gösterir
belgeler
düzenlenmiştir.
Murat
Niğde İli Ulukışla İlçesi Şeyhömerli 1000
GÜNEŞ Başvuru yapılan araziye ait satış
Yen.En.Elk.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. Köyü Topkara Mevkii 157 Ada 8
vaadi
sözleşmesi
ve
kira
Parsel
sözleşmesi, farklı tüzel kişiler adına
düzenlenmiştir. Dolayısıyla, söz
konusu arazi için mükerrer kullanım
hakkını
gösterir
belgeler
düzenlenmiştir.
Kardeşler Enerji
Niğde İli Ulukışla İlçesi Şeyhömerli 1000
GÜNEŞ Başvuru yapılan araziye ait satış
Elk.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Köyü Topkara Mevkii 157 Ada 8
vaadi
sözleşmesi
ve
kira
Parsel
sözleşmesi, farklı tüzel kişiler adına
düzenlenmiştir. Dolayısıyla, söz
konusu arazi için mükerrer kullanım
hakkını
gösterir
belgeler
düzenlenmiştir.
5
180229
Hasat Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Karadona 1000
Köyü Sarnıçaltı Mevkii 534 Parsel
6
180232
Hasat Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karatay İlçesi Karadona 1000
Köyü Sarnıçaltı Mevkii 534 Parsel
7
182844
8
186962
9
188801
Eman Enerji Elektrik Üretim San.
Ve Tic. Ltd. Şti.
BlokBims Hafif Yapı Elemanları
Mad. İnş. San. Tic. A.Ş.
Füsun SÖZEN
Karaman İli Merkez İlçesi Kırbağı 950
Mahallesi 4501 Ada 2 Parsel
Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak 210
Köyü Kırandibi Mevkii 3397 Parsel
Konya
İli
Karapınar
İlçesi 500
Fevzipaşa Mh. Gümülük Mevkii
1769 Ada 29 Parsel
GÜNEŞ ÇED ile ilgili yazı Başvuru sahibi
adına alınmamış olup, 534 nolu
parsel için toplam 3 adet başvuru
aynı tüzel kişi adına yapılmıştır.
ÇED Yönetmeliği kapsamında tekrar
değerlendirilip
ilgili
evrakların
Şirketimize
sunulması
gerekmektedir.
GÜNEŞ ÇED ile ilgili yazı Başvuru sahibi
adına alınmamış olup, 534 nolu
parsel için toplam 3 adet başvuru
aynı tüzel kişi adına yapılmıştır.
ÇED Yönetmeliği kapsamında tekrar
değerlendirilip
ilgili
evrakların
Şirketimize
sunulması
gerekmektedir.
Biyogaz ÇED ile ilgili yazı ilgili üretim tesisi
için alınmamıştır.
GÜNEŞ ÇED ile ilgili yazı, üretim tesisi için
başvuru yapılan parsele ait değildir.
GÜNEŞ ÇED ile ilgili yazı, üretim tesisi için
başvuru yapılan parsele ait değildir.
Arazi
için
verilen
aplikayon
krokisinde
koordinat
formatı
belirtilmemiştir.
EK1
Başvuru
formunda,
kurulması
planlanan
santral sahası köşe koordinatları
belirtilmemiştir.
Arazi
köşe
koordinatlarını gösterir aplikasyon
krokisi Tapu Tadastro Müdürlüğü ya
da
lisanslı
harita
kadastro
mühendislik
bürosundan
onaylı
olmalıdır.
10
188825
Füsun SÖZEN
Konya
İli
Karapınar
İlçesi 500
Fevzipaşa Mh. Gümülük Mevkii
1769 Ada 29 Parsel
11
188805
Cihanbir SÖZEN
Konya Karapınar İlçesi Fevzipaşa 500
Mh. Gümülük mevkii 1769 Ada 30
Parsel
12
188813
Cihanbir SÖZEN
Konya Karapınar İlçesi Fevzipaşa 500
Mh. Gümülük mevkii 1769 Ada 30
Parsel
GÜNEŞ ÇED ile ilgili yazı, üretim tesisi için
başvuru yapılan parsele ait değildir.
Arazi
için
verilen
aplikayon
krokisinde
koordinat
formatı
belirtilmemiştir.
EK1
Başvuru
formunda,
kurulması
planlanan
santral sahası köşe koordinatları
belirtilmemiştir.
Arazi
köşe
koordinatlarını gösterir aplikasyon
krokisi Tapu Tadastro Müdürlüğü ya
da
lisanslı
harita
kadastro
mühendislik
bürosundan
onaylı
olmalıdır.
GÜNEŞ ÇED ile ilgili yazı, üretim tesisi için
başvuru yapılan parsele ait değildir.
Arazi
için
verilen
aplikayon
krokisinde
koordinat
formatı
belirtilmemiştir.
EK1
Başvuru
formunda,
kurulması
planlanan
santral sahası köşe koordinatları
belirtilmemiştir.
Arazi
köşe
koordinatlarını gösterir aplikasyon
krokisi Tapu Tadastro Müdürlüğü ya
da
lisanslı
harita
kadastro
mühendislik
bürosundan
onaylı
olmalıdır.
GÜNEŞ ÇED ile ilgili yazı, üretim tesisi için
başvuru yapılan parsele ait değildir.
Arazi
için
verilen
aplikayon
krokisinde
koordinat
formatı
belirtilmemiştir.
EK1
Başvuru
formunda,
kurulması
planlanan
santral sahası köşe koordinatları
belirtilmemiştir.
Arazi
köşe
koordinatlarını gösterir aplikasyon
krokisi Tapu Tadastro Müdürlüğü ya
da
lisanslı
harita
kadastro
mühendislik
bürosundan
onaylı
olmalıdır.
13
181537
ACK Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü 1000
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2374
Parsel
14
165912
Türkmen Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Yörükcamili 1000
Köyü Aktaş Mevkii 872 Parsel
15
188578
ON Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü Kır
Tic. A.Ş.
Mevkii 22 21 Parsel
16
187833
GES Güneş Enerjisi Santrali
Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ 1000
Köyü Şarbeli Mevkii 2787 Parsel
17
187836
Oniki Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ 1000
Köyü Şarbeli Mevkii 2787 Parsel
1000
GÜNEŞ Ek1 başvuru formnda belirtilen
üretim tesisi adresi ile tapuda
belirtilen üretim tesisi adresi farklıdır.
EK-1 Başvuru formunda belirtilen
koordinatlar hatalıdır. EK-1 Başvuru
formu formatı hatalıdır.
GÜNEŞ Ek-1'de Belirtilen köşe koordinatları
santral sahası için yeterli büyüklükte
değildir
(4,5
dekara
tekabül
etmektedir).
GÜNEŞ Kira
sözleşmelerinde,
kiracının
kullanım hakkı elde ettiği kısımları
gösteren koordinatlar sözleşmelerde
belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde dört farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde dört farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
18
187840
Onbeş Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ 1000
Köyü Şarbeli Mevkii 2787 Parsel
19
187849
Onyedi Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ 1000
Köyü Şarbeli Mevkii 2787 Parsel
20
188107
TMK Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Aksaray
İli
Merkez
İlçesi 1000
Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii
584 - 589 Parsel
21
188120
ONDOKUZ Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Aksaray
İli
Merkez
İlçesi 1000
Ağzıkarahan Köyü Sarıyazı Mevkii
584 - 589 Parsel
22
188131
YİRMİ Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Aksaray
İli
Merkez
İlçesi 1000
Ağzıkarahan Köyü Taşlıbelen
Mevkii 277 Parsel
23
188142
YİRMİBİR Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Aksaray
İli
Merkez
İlçesi 1000
Ağzıkarahan Köyü Taşlıbelen
Mevkii 277 Parsel
24
187871
Onaltı Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü Kır
Mevkii 58 Parsel
1000
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde dört farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde dört farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
25
187873
Onsekiz Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü Kır
Mevkii 58 Parsel
26
187851
Onüç Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi KİÇ Ağaç 1000
Köyü Say Mevkii 409 Parsel
27
187856
Ondört Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi KİÇ Ağaç 1000
Köyü Say Mevkii 409 Parsel
28
187859
Berk Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Uluağaç 1000
Köyü Astık Mevkii 1349 Parsel
29
187868
Mert Güneş Enerjisi Üretim San.
Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Merkez İlçesi Uluağaç 1000
Köyü Astık Mevkii 1349 Parsel
30
165925
İleti Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe 1000
Köyü Yassı Ören Mevkii 1658
Parsel
31
165932
Ural Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe 1000
Köyü Yassı Ören Mevkii 1658
Parsel
32
165940
Melodi Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe 1000
Köyü Yassı Ören Mevkii 1658
1000
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde iki farklı tüzel
kişi kiracı olarak belirlenmiştir, herbir
kiracının kullanım hakkı elde ettiği
kısmı
gösteren
koordinatlar
sözleşmede belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde kiralanan alan
ile EK-1 başvuru formunda belirtilen
santral köşe koordinatları farklı
kısımları göstermektedir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde kiralanan alan
ile EK-1 başvuru formunda belirtilen
santral köşe koordinatları farklı
kısımları göstermektedir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde kiralanan alan
ile EK-1 başvuru formunda belirtilen
santral köşe koordinatları
kısımları göstermektedir.
Parsel
33
165945
Türkmen Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe 1000
Köyü Yassı Ören Mevkii 1658
Parsel
34
188570
Powergie Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü Kır
Mevkii 21 Parsel
1000
35
188588
ONBİR Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Niğde İli Bor İlçesi Okçu Köyü Kır
Mevkii 22 Parsel
1000
36
188652
İsmail Hakkı KARACA
Karaman İli Kazım karabekir İlçesi 1000
Kazım Karabekir Köyü Kızılkır
Mevkii 0 ADA 2455 Parsel
37
188659
Hüdaverdi YARAR
38
188152
YİRMİİKİ Güneş Enerjisi Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
39
184288
Reşadiyeli İnş. San. Ve Tic. Ltd.
Şti.
40
185443
Yukarı Kızılca Köyü Muhtarlığı
41
187995
Erkor Maden Madencilik San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi
Kazımkarabekir
Köyü
Kızılkır
Mevkii 0 Ada 2455 Parsel
Aksaray
İli
Merkez
İlçesi
Mamasun Gökçe Köyü Taşlıbelen
Mevkii 140 Ada 77 Parsel
Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi
Kazımkarabekir
Köyü
Kızılkır
Mevkii 0 Ada 2456 Parsel
Karaman
İli
Merkez
İlçesi
Aşağikızılca Köyü İntaşı Mevkii
130 Ada 19 Parsel
Karaman İli Merkez İlçesi Kisecik
Köyü 324 Ada 3 Parsel
42
183398
Entegro Güneş Enerjisi Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
farklı
GÜNEŞ Kira sözleşmesinde kiralanan alan
ile EK-1 başvuru formunda belirtilen
santral köşe koordinatları farklı
kısımları göstermektedir.
GÜNEŞ Kira
sözleşmesinde,
kiracının
kullanım hakkı elde ettiği kısmı
gösteren koordinatlar sözleşmede
belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira
sözleşmesinde,
kiracının
kullanım hakkı elde ettiği kısmı
gösteren koordinatlar sözleşmede
belirtilmemiştir.
GÜNEŞ Kira sözleşmesindeki imza, imza
sirküsü ile uyuşmamaktadır.
1000
GÜNEŞ Kira sözleşmesindeki imza, imza
sirküsü ile uyuşmamaktadır.
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
30
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice 1000
Mh. Aldıvermez Mevkii 374 ada 6
ve 7 Parsel
GÜNEŞ Olumlu
43
183411
Entegro Güneş Enerjisi Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
44
183416
Entegro Güneş Enerjisi Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
45
183420
Entegro Güneş Enerjisi Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
46
183400
Entegro Güneş Enerjisi Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
47
183407
Entegro Güneş Enerjisi Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
48
183383
Entegro Güneş Enerjisi Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
49
183392
Entegro Güneş Enerjisi Yatırımları
San. Ve Tic. A.Ş.
50
188594
Upgrade Enerji Tic. A.Ş.
51
188836
Mehmet KALE
52
188844
Halil İbrahim KALE
53
188851
Yavuz Han KALE
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice
Mh. Aldıvermez Mevkii 374 ada 6
ve 7 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice
Mh. Aldıvermez Mevkii 374 ada 6
ve 7 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice
Mh. Aldıvermez Mevkii 374 ada 6
ve 7 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice
Mh. Aldıvermez Mevkii 374 ada 7
Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice
Mh. Aldıvermez Mevkii 374 ada 7
Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice
Mh. Aldıvermez Mevkii 374 ada 7
ve 8 Parsel
Konya İli Altınekin İlçesi Yenice
Mh. Aldıvermez Mevkii 374 ada 8
Parsel
Konya İli Bozkır İlçesi Karaardıç
Köyü Ardıçini Mevkii 231 Ada 11 10 Parsel
Konya
İli
Cihanbeyli
İlçesi
Günyüzü Köyü Toprakkale Mevkii
141 Ada 29 Parsel
Konya
İli
Cihanbeyli
Günyüzü Köyü Toprakkale
141 Ada 29 Parsel
Konya
İli
Cihanbeyli
Günyüzü Köyü Toprakkale
141 Ada 35 Parsel
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
450
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
İlçesi 500
Mevkii
GÜNEŞ Olumlu
İlçesi 500
Mevkii
GÜNEŞ Olumlu
54
188856
Kaleoğulları Petrol Hayv. Tarım
İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.
Konya
İli
Cihanbeyli
İlçesi 500
Günyüzü Köyü Toprakkale Mevkii
141 Ada 35 Parsel
Konya İli Çumra İlçesi İnli Köyü 800
Bağlar Mevkii 212 Ada 16 Parsel
GÜNEŞ Olumlu
55
165836
Ural Enerji San.ve Tic. A.Ş.
56
165844
Türkmen Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İnli Köyü 800
Bağlar Mevkii 212 Ada 16 Parsel
GÜNEŞ Olumlu
57
165899
Melodi Enerji San.ve Tic. A.Ş.
GÜNEŞ Olumlu
58
165901
İleti Enerji San.ve Tic. A.Ş.
59
165907
İleti Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İnli Köyü 700
Küçükören Mevkii 210 Ada 16
Parsel
Konya İli Çumra İlçesi İnli Köyü 700
Küçükören Mevkii 210 Ada 16
Parsel
Konya İli Çumra İlçesi Yörükcamili 1000
Köyü Aktaş Mevkii 872 Parsel
60
165909
Melodi Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Yörükcamili 1000
Köyü Aktaş Mevkii 872 Parsel
GÜNEŞ Olumlu
61
165919
Ural Enerji San.ve Tic. A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Yörükcamili 1000
Köyü Aktaş Mevkii 872 Parsel
GÜNEŞ Olumlu
62
188667
Faruk ÇOBAN
500
GÜNEŞ Olumlu
63
188673
Aykan Sondaj Mad. Müh. San. Ve
Tic. Ltd. Şti.
500
GÜNEŞ Olumlu
64
187226
1000
GÜNEŞ Olumlu
65
187230
250
GÜNEŞ Olumlu
66
181602
ERG Enerji Üretim San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
ERG Enerji Üretim San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Güneko Enerji Ür.San.ve Tic. A.Ş.
Konya
İli
Emirgazi
İlçesi
Emirgazi/Merkez Mah. Eskikışla
Mevkii 4551 Parsel
Konya
İli
Emirgazi
İlçesi
Emirgazi/Merkez Mah. Eskikışla
Mevkii 4551 Parsel
Konya İli Ereğili İlçesi Bulgurluk
Köyü Işıklar Köyü 625 Parsel
Konya İli Ereğili İlçesi Bulgurluk
Köyü Işıklar Köyü 625 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
1000
GÜNEŞ Olumlu
GÜNEŞ Olumlu
GÜNEŞ Olumlu
GÜNEŞ Olumlu
67
181607
Ekogün Enerji Ür.San.ve Tic. A.Ş.
68
181578
69
181584
70
181596
71
182145
T Dinamik Enerji San. Ve Dış Tic.
A.Ş.
Konges Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
TD Yeşil Enerji Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
Sunset Enerji San.veTic.Ltd.Şti.
72
182150
Nazife Koyuncu
73
182157
Tahsin Koyuncu
74
182165
Zekeriya Koyuncu
75
176425
CENAL Elektrik Üretim A.Ş.
76
187974
İsmail Nur Enerji Mad. Nakl. İnş.
San. Ve Tic. A.Ş.
77
187981
Bekon Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
78
187983
Şaltkon Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
79
187986
BBK Enerji Yaz. Elk. Elktr. İnş.
Tic. Ve San. LTD. ŞTİ.
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
Konya İli Ereğli İlçesi Bulgurluk
Köyü 663 Parsel
Konya
İli
Karapınar
İlçesi
Karakışla
Köyü
Dövezindağı
Mevkii 281 Parsel
Konya
İli
Karapınar
İlçesi
Karakışla
Köyü
Dövezindağı
Mevkii 281 Parsel
Konya
İli
Karapınar
İlçesi
Karakışla
Köyü
Dövezindağı
Mevkii 281 Parsel
Konya
İli
Karapınar
İlçesi
Karakışla
Köyü
Dövezindağı
Mevkii 281 Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Büet Mevkii 1521 Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Sağyer Halılı Mevkii 1496
Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Sağyer Halılı Mevkii 1496
Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Sağyer Halılı Mevkii 1496
Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Sağyer Halılı Mevkii 1496
Parsel
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
80
187988
Muzaffer Polat İnş. Mad. Enerji
Tar. Turz. San. Ve Tic. A.Ş.
81
187989
Hakkı Polat Enerji Mad. Nak. İnş.
San. Ve Tic. A.Ş.
82
187992
Rıza Bilecik Enerji Mad. Nak. İnş.
San. Ve Tic. A.Ş.
83
187994
KLS Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
84
181516
Toygar Elektrik Üretim A.Ş.
85
181511
Orkun Elektrik Üretim A.Ş.
86
181523
MOZ Elektrik Üretim A.Ş.
87
181559
Tekno Doğalgaz Çevirim Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.
88
181514
Tanay Elektrik Üretim A.Ş.
89
181520
Alper Elektrik Üretim A.Ş.
90
181528
ANFA Makine San. Ve Tic. A.Ş.
91
181536
AFR Makine San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Sağyer Halılı Mevkii 1496
Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Sağyer Halılı Mevkii 1496
Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Sağyer Halılı Mevkii 1496
Parsel
Konya İli Karapınar İlçesi Salur
Köyü Sağyer Halılı Mevkii 1496
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2367
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2374
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2374
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2374
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2391
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2391
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2391
Parsel
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2391
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
630
GÜNEŞ Olumlu
630
GÜNEŞ Olumlu
630
GÜNEŞ Olumlu
630
GÜNEŞ Olumlu
630
GÜNEŞ Olumlu
630
GÜNEŞ Olumlu
630
GÜNEŞ Olumlu
630
GÜNEŞ Olumlu
Parsel
92
181542
Tekno İnşaat Makinaları Tic. Ve
San. A.Ş.
93
188161
94
185451
Doğan Oksijen Gazve Demir Ürn.
San. Tic. Ltd. Şti.
Yeşildere Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
95
185512
Sarıoğlan Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
96
185523
Sarıoğlan Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
97
185518
Sarıoğlan Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
98
185529
Sarıoğlan Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
99
185537
Sarıoğlan Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
100
185458
Obruk Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
101
185466
Obruk Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
102
185469
Obruk Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
103
185476
Güzide Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
104
185479
Güzide Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
105
185486
Güzide Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü
Köyü Kepir Yolu Mevkii 2391
Parsel
Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş
Mh. 20429 Ada 4 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 283 Ada 1 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 1, 2, 3, 16 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 11, 12, 13 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 4, 14, 15 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 5, 6, 7 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 286 Ada 8, 9, 10 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 287 Ada 1 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 287 Ada 2 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 287 Ada 2 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 1 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 2 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 3 Parsel
630
GÜNEŞ Olumlu
66.24
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
800
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
106
185492
Güzide Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
107
185497
Güzide Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
108
185505
Güzide Enerji San. Ve Tic. A.Ş.
109
187480
Cengiz Enerji San.ve Tic. A.Ş.
110
176703
Ayna GES Elektrik Üretim A.Ş.
111
176707
Şimşek GES Elektrik Üretim A.Ş.
112
176712
Günebakan GES Elektrik Üretim
A.Ş.
113
176718
Soner GES Elektrik Üretim A.Ş.
114
181506
ACK Enerji Üretim A.Ş.
115
181566
Zeynep Elektrik Üretim A.Ş.
116
181569
Tekno Doğalgaz Çevirim Enerji
Elektrik Üretim A.Ş.
117
181573
Tekno İnşaat Makinaları Tic. Ve
San. A.Ş.
118
187813
Nevşehir Güneş Enerji Tic. Ltd.
Şti.
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 4 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 5 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Akçalar
Köyü 288 Ada 6 Parsel
Konya İli Seydişehir İlçesi Traşçı
Köyü Karakız 2224
Konya İli Yunak İlçesi Hacıfakılı
Köyü Osmantepe Mevkii 137 Ada
29 Parsel
Konya İli Yunak İlçesi Hacıfakılı
Köyü Osmantepe Mevkii 137 Ada
29 Parsel
Konya İli Yunak İlçesi Hacıfakılı
Köyü Osmantepe Mevkii 137 Ada
29 Parsel
Konya İli Yunak İlçesi Hacıfakılı
Köyü Osmantepe Mevkii 137 Ada
29 Parsel
Konya
İli
Yunak
İlçesi
Merkez/Karataş Mh. Balo Yaylası
Mevkii 390 Ada 29 Parsel
Konya
İli
Yunak
İlçesi
Merkez/Karataş Mh. Balo Yaylası
Mevkii 390 Ada 29 Parsel
Konya
İli
Yunak
İlçesi
Merkez/Karataş Mh. Balo Yaylası
Mevkii 390 Ada 29 Parsel
Konya
İli
Yunak
İlçesi
Merkez/Karataş Mh. Balo Yaylası
Mevkii 390 Ada 29 Parsel
Nevşehir
İli
Gülşehir
İlçesi
Eskiyaylacık Köyü Çay Mevkii 125
500
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
400
GÜNEŞ Olumlu
Ada 9 Parsel
Klass Jeotermal Ziraat Seracılık
Enerji Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Klass Jeotermal Ziraat Seracılık
Enerji Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Mestaş Metal Endt. San. Ve Tic.
A.Ş.
Mayges Enerji Üretim A.Ş.
119
187819
120
187821
121
187826
122
187804
123
188540
Zeynep Dila GES Elektrik Üretim
A.Ş.
124
188532
Özges Elektrik Üretim A.Ş.
125
186035
126
186036
127
186038
128
186044
129
186049
130
186055
131
188612
Çamlıca Enerji Üretim San. Ve
Tic. A.Ş.
Denk Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Kelam Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Maya Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Yaka Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Kare Enerji Üretim San. Ve Tic.
A.Ş.
Denizcan Enerji Elektrik Üretim
Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.
Nevşehir
İli
Gülşehir
İlçesi
Hamzalı Köyü 101 Ada 33 Parsel
Nevşehir
İli
Gülşehir
İlçesi
Hamzalı Köyü 101 Ada 33 Parsel
Nevşehir
İli
Gülşehir
İlçesi
Hamzalı Köyü 101 Ada 33 Parsel
Nevşehir
İli
Gülşehir
İlçesi
Hamzalı Köyü Mart Gediği Mevkii
101 ADA 36 Parsel
Niğde İli Bor İlçesi Emen Köyü
Kağnı Gölü Mevkii 120 Ada 15
Parsel
Niğde İli Bor İlçesi Emen Köyü
Kağnı Gölü Mevkii 120 Ada 8
Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2805 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2805 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2805 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2805 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2805 Parsel
Niğde İli Merkez İlçesi AKTAŞ
Köyü Şarbeli Mevkii 2805 Parsel
Niğde
İLİ
Ulukışla
İlçesi
Şeyhömerli
Köyü
Çatalarkaç
Mevkii 158 Ada 2 Parsel
450
GÜNEŞ Olumlu
450
GÜNEŞ Olumlu
450
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
500
GÜNEŞ Olumlu
1000
GÜNEŞ Olumlu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content