close

Enter

Log in using OpenID

btdb7-14-ıh-45767 trt ingilizce haber stüdyosu için ek hd sistem

embedDownload
BTDB7-14-IH-45767
TRT İNGİLİZCE HABER STÜDYOSU İÇİN EK
HD SİSTEM KAMERASI, HD ÇOK AMAÇLI KAMERA, LENS,
TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEÇHİZATI TEMİNİ VE MONTAJI
İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME
(3/g)
(Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu “Kurum” yada “İdare” olarak anılır.)
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/154005
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş Sahibi İdarenin;
a) Adı: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ
06109 ORAN/ANKARA
c) Telefon numarası: 463 42 23/463 39 92
d) Faks numarası: 463 42 27/ 463 42 07/463 40 07
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Özlem Gül Pekdemir (İdari Konularda)
Özgür Çakmak, Berna Çınar (Teknik Konularda)
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı: Kurumumuzun TRT İngilizce Stüdyosu için kurulum ve montaj dahil ek HD Sistem
Kamerası, HD Çok Amaçlı Kamera, Lens, Taşıyıcı Sistemler teçhizatının temini, kurulumu,
montajı ve mevcut sisteme entegrasyonu yapılarak çalışır vaziyette teslimi işidir.
b) Varsa kodu:........................................................................................................................
c) Miktarı ve türü: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiştir.
d)Teslim edileceği yer: Satın alınacak HD Sistem Kamerası, HD Çok Amaçlı Kamera, Lens,
Taşıyıcı Sistemler ve Aksesuarları teçhizatı TRT İstanbul Müdürlüğü KuruçeşmeUlus/İSTANBUL adresine teslim edilecektir.
e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Teknik Şartname’de belirtilmiştir.
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
b) İhalenin yapılacağı adres: TRT Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu
3.Kat C Blok 06109 Oran/ANKARA
c) İhale tarihi: 17/12/2014.
d) İhale saati:10.30
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TRT Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı
Salonu 3.Kat C Blok 06109 Oran/ANKARA
1
BTDB7-14-IH-45767
Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhale Servisi C Blok Kat:3 No:304 06109 Oran/ANKARA
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
İhale Servisi C Blok Kat:3 No:304 06109 Oran/ANKARA
c) İhale dokümanı satış bedeli: (varsa vergi dahil) 50 (Elli) TL
4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol
eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına
uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.
4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve
kuralları kabul etmiş sayılır.
4.4. İhale dokümanını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere
satılması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile istekliler arasında
oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;
a) Tekliflerin sunulacağı yer: TRT Genel Müdürlüğü/Genel Sekreterlik/Genel Evrak ve İç Dağıtım
Servisi TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06109 Oran/ANKARA
b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) :17/12/2014
c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 10.30
5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14 üncü maddesine göre zeyilname
düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde
yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6-İhale dokümanının kapsamı
6.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname
b) Teknik Şartname
2
BTDB7-14-IH-45767
c) Sözleşme Tasarısı
d) Standart formlar:
Birim Fiyat Teklif Cetveli Örneği
6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin
yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir
parçasını teşkil eder.
6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi
gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk
teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin, yazılı taahhütname,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi ile 16ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise,
isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
i) Bu şartnamenin 17inci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt Yüklenicilere yaptırmayı
düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
j) Bu şartnamenin 36ncı maddelerinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Mal
Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler,
k) Bu şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı olduğunu
tevsik eden belgeler,
l) Bu şartnamenin 7.3. maddesinde İş deneyimi istenilmesi durumunda; Tüzel kişi tarafından iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
3
BTDB7-14-IH-45767
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c), (j) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak
tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde
Konsorsiyumlarda (a), (b), (c), (j) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı
verilmesi gerekir.
7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek
tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu
kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin
verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun (standart form TRT030.1/M) ihale veya son
başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.
Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden teyidi
idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.
İş ortaklığında, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı
sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken karşılanabilir.
7.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
7.3.1. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler:
a) İstekli imalatçı ise Sistem Kamerası teçhizatı için imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler;
b) İstekli yetkili satıcı ise Sistem Kamerası teçhizatı için yetkili satıcı olduğunu gösteren belge veya
belgeler;
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biri ile birlikte
sunduğu Serbest Bölge Faaliyet Belgesi
7.3.2. İstekliler tekliflerinde, “Teknik Şartnameye Cevaplar” belgesini vereceklerdir.
7.3.3. İstekliler tarafından teklifleri ile birlikte, teklif ettikleri malzeme ve teçhizata ait teknik
özellikleri içeren kataloglar verilecektir.
7.3.4. Gerekli görüldüğü takdirde idare ihale değerlendirme sırasında teklif edilen ürünlerin teknik ve
fonksiyonel özelliklerini görmek amacıyla istekliden cihazların tümünün veya bir kısmının numunesini
görmek için tanıtım talep edebilecektir.
7.3.5. Tanıtım istenen hususlarda Teknik Şartname’ye verilen cevaplar, katalog değerleri ve tanıtım
sırasındaki tespitler arasında çelişki olursa tekliflerin değerlendirilmesinde tanıtım sırasındaki tespitler
esas alınacaktır.
7.3.6. Tanıtım istenmeyen hususlarda, Teknik Şartname’ye verilen cevaplarla sunulan kataloglar
arasında çelişki olursa tekliflerin değerlendirilmesinde katalog değerleri esas alınacaktır.
7.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
4
BTDB7-14-IH-45767
7.4.1. Bu madde kullanılmamıştır.
7.5. Belgelerin sunuluş şekli
7.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi
suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
7.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir
şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı
idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin
suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
7.5.4. Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı
ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak,
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden
sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması
kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı
onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki
imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma
veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme
hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.5.4.1- Bu madde kullanılmamıştır.
7.5.5. Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan
resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan
belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca
onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter
onaylı olması zorunludur.
7.5.6. Bu madde kullanılmamıştır.
Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı 1
İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
Madde 9-İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına
hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;
a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
5
BTDB7-14-IH-45767
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak
ve onaylamakla görevli olanlar.
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler
hariç).
g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri.
9.2. İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek,
birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye katılamazlar.
9.3. Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
9.4. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
9.5. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara
ilişkin olarak Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer
verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan
istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci
ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.
Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden,
işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme
idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim
borcu olan.
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm
giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına
aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men
edilmiş olan.
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği
tespit edilen.
i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j) Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.
6
BTDB7-14-IH-45767
Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar
11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka
yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak
veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına
doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
e) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734
sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 12- Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine
ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
Madde 13- İhale dokümanında açıklama yapılması
13.1. İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla
ilgili olarak son teklif verme gününden 3 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir.
13.2. Bu talebin Kurum tarafından uygun görülmesi halinde, yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale
dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin edecek
şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak bildirilir.
Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması
14.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan
sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ya da teknik
hataların, eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale
dokümanında değişiklik yapılabilir.
14.2. Yapılan bu değişikliğe ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif
verme gününe kadar bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanı alanların tamamına
bildirilir.
14.3. Zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün süreyle ertelenebilir.
14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini
geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.
Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği
15.1. Kurumun gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına
engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale
saatinden önce ihale iptal edilebilir.
7
BTDB7-14-IH-45767
15.2. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur.
Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi
halinde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.
15.3. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 16- Ortak girişim
16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
16.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair
pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber
sunacaklardır.
16.3. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce
noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
16.4. İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu
oldukları belirtilecektir.
16.5. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık
anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.
16.6. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 17-Alt yükleniciler
İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde18-Teklif ve sözleşme türü
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Madde 19- Teklifin dili
Aşağıda belirtilen belgeler dışında isteklilerce sunulacak tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile
birlikte verilmesi halinde geçerlidir. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe
tercüme esas alınır.
1- Teknik doküman (İngilizce veya Türkçe olacaktır)
2- Broşür ve kataloglar. (İngilizce veya Türkçe olacaktır.)
Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
İstekliler; Doğrudan Depo Teslimi şeklinde verecekleri tekliflerinde tekliflerini Türk Lirası (TL) veya
karşılığı Türk Lirası (TL) ödenmek kaydıyla konvertible döviz cinsinden, DDP vasıtasıyla Depo
Teslimi şeklinde verecekleri tekliflerde ise konvertible döviz cinsinden verebileceklerdir.
Ödemeye esas para birimi:
a) Teklifin doğrudan Depo Teslimi olması durumunda TL (Türk Lirası),
b) Teklifin DDP yoluyla Depo Teslimi olması durumunda teklifte belirtilen para birimi,
8
BTDB7-14-IH-45767
Madde 21-Kısmi teklif verilmesi
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
Madde 22- Alternatif teklifler
İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler, bu şartnameye uygun alternatif teklif verebileceklerdir.
İstekli tarafından alternatif teklif verilmesi halinde;
a) Teklif mektupları teklif edilecek her bir ürün için “asıl teklif” ve “alternatif teklif” şeklinde
istekli tarafından belirlenmek suretiyle düzenlenerek teklif belgeleri içinde verilecektir.
b) Her bir alternatif teklif, ayrı bir teklif olarak değerlendirilecektir.
c) Alternatif teklif şartnameye uygun olarak verilecektir.
d) Alternatif olarak teklif edilen malzemeler için de asıl teklifte olduğu gibi Teknik Şartnameye
bire bir eksiksiz cevap verilecektir.
e) Alternatif teklifin değerlendirilmesinde, alternatif olarak teklif edilen malzemeler için
alternatif teklif fiyatı, alternatif teklif dışında kalan malzemeler için ana teklifindeki fiyatlar göz
önünde bulundurulacaktır.
f) Alternatif teklif verilmesi halinde, geçici teminat en yüksek teklif bedeli üzerinden verilecektir.
g) Malın garanti belgesi, standardına ilişkin belge gibi doğrudan malla ilgili belgeler hariç geçici
teminat dâhil olmak üzere katılıma ilişkin belgeler, bedeli yüksek olan teklif esas alınmak suretiyle
hazırlanacak ve değerlendirmeler bu husus dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.
h) İstekli tarafından, aynı mal farklı süre ve teslim şekilleri ile alternatif olarak teklif
edilemeyecektir.
Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli
23.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya
kaşelenecektir.
23.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmadan istekliye iade edilir.
23.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye
alınmaz.
23.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir
sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
23.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine
ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği
24.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
24.2. Teklif Mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
9
BTDB7-14-IH-45767
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması, zorunludur.
24.3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından
veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
24.4. Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının
işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum
ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun
toplam teklif bedelini oluşturacaktır.
Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi
25.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
25.2. İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar
uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya
reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı
iade edilecektir.
25.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını
kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere
uydurmak zorundadır.
25.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya
imza karşılığı elden teslim edilir.
Madde 26-Teklif fiyata dahil olan masraflar
26.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, her türlü sigorta,
gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarına
kadar olan tüm masraflar, akit pulu, karar pulu, sözleşme pulu, vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri
giderler ile akreditif açılacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm
masraflar, menşe şahadetnamesi tasdik masrafları ile muhabir banka komisyon ve masrafları, vesaik
masrafları ve benzeri giderler teklif fiyatına dahil edilecektir.
26.2. (26.1.) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul
edilecektir.
26.3. İhale konusu mal, yatırım teşvik kapsamına aldırılacak olup, yatırım teşviki kapsamına
aldırılması halinde KDV’den muaf olacağından ödemeye esas faturalar KDV’siz tanzim edilecektir.
Madde 27- Geçici teminat
27.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. Alternatif teklif verilmesi halinde, en yüksek teklif bedeli üzerinden geçici
teminat verilmesi gerekir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10
BTDB7-14-IH-45767
27.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı
tarafından karşılanabilir.
27.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
27.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen
katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 28- Teminat olarak kabul edilecek değerler
28.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;
a) Tedavüldeki Türk Parası ve yabancı para birimi üzerinden verilen nakit teminatlar.
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
28.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz
dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul
edilir.
28.3. İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi
kuruluşlarının kontur garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans
kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
28.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumunun
belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları
geçerli kabul edilmez.
28.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
28.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 29-Geçici teminatın teslim yeri
29.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.
29.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 30-Geçici teminatların iadesi
30.1. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait
teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
30.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi
imzalaması halinde iade edilir.
11
BTDB7-14-IH-45767
30.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, ihale üzerinde kalan istekli ile
sözleşme imzalanmasından hemen sonra iade edilir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA
İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 31-Tekliflerin alınması ve açılması
31.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere)
verilecektir.
31.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;
31.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
31.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi
yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi
veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek
değerlendirmeye alınmaz.
31.2.3. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin
belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup
olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan
istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.
31.2.4. 31.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır. Bu tutanakların
ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.
31.2.5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum
kapatılır.
Madde 32- Tekliflerin değerlendirilmesi
32.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3. üncü maddesine göre ilk oturumda tespit
edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
32.1.1. Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili
mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması
halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
32.1.2.Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere,
sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin
bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
12
BTDB7-14-IH-45767
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin
taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte
olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin
giderilmesine ilişkin belgeler, verilen süre içinde tamamlanacaktır.
32.1.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan
belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi
itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
32.2. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
32.2.1. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun
olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
32.2.2. En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir.
32.2.3. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik
hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar
ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin
esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
32.2.4. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı
olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya
bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatı gelir kaydedilir.
Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
33.1. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini
açıklamalarını isteyebilir.
33.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan
şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu
doğuracak şekilde kullanılamaz.
33.3. İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 34- Aşırı düşük teklifler
34.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit
ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden
önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ve
bunların maliyetleri ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
34.2. İhale komisyonu belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük
teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
13
BTDB7-14-IH-45767
Madde 35- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbestliği
35.1. İhale komisyonu kararı üzerine Kurum verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir.
35.2. Kurum, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez ve
isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ancak, isteklilerin talepte bulunması
halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden isteklilere bildirilir.
Madde 36-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
36.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
36.2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
36.3. Bu madde kullanılmamıştır.
36.4. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden
fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif
olduğu anlaşıldığı takdirde, şartnamenin 36.5 maddesindeki unsurlar dikkate alınmak suretiyle
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.
36.5. En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması
halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar:
36.5.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da
birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu işe ilişkin olarak
istekli tarafından sunulan ekonomik ve mali yeterliliği gösteren belgedeki belge tutarına göre
belirlenecektir.
36.5.2. İhale konusu işin teslim süresine bakılacaktır. Teslim süresi kısa olan teklif, ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.
36.6. Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilmiş ise, tekliflerin
değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya
çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.
36.7. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
Madde 37-İhalenin karara bağlanması
37.1. İhale dokümanında yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanacağının belirtildiği ihalelerde, bu
fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale
sonuçlandırılır.
37.2. Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı
teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
37.3. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
14
BTDB7-14-IH-45767
Madde 38-İhale kararının onaylanması
38.1. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan isteklinin
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin
belgeyi ihale kararına ekler.
38.2. İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
38.3. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz
sayılacaktır.
Madde 39-Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi
39.1. İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç (3) gün
içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun
bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer
verilir.
39.2. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde
bildirim yapılır.
Madde 40- Sözleşmeye davet
40.1. Bu Şartnamenin 39.1. maddesinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini izleyen günden itibaren
üç (3) gün içinde, ihale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamaya davet edilecektir.
40.2. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) işgünü içinde istenmesi halinde kesin teminatı
vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır. Yabancı istekliler için bu süre on (10) işgünü olarak uygulanır.
Madde 41-Kesin teminat
41.1. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden
hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
41.2. İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık
oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya
birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 42-Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
42.1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),
(c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve isteniyorsa kesin
teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme
imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
42.1.1. Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),
(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat
uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde
denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı
beyanlarını vereceklerdir. Ancak bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da
yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerine
veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerine teyit ettirilecektir.
15
BTDB7-14-IH-45767
42.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
42.3. Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar anılan Kanun
kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Madde 43-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
43.1. İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı
vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir.
Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek, ihale tarihi
itibarıyla 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair
belgeler istenecektir.
43.2. Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 40 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.
43.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu
teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
43.4. Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme
yapmayan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci
maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar, anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.
Madde 44-Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
44.1. Kurum, sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.
Kurumun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sözleşme yapma süresinin sona erdiği
günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihtarnamesi ile bildirmek şartıyla,
taahhüdünden vazgeçebilir.
44.2. Bu takdirde geçici teminatı geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri istemeye hak kazanır.
Madde 45- İhalenin sözleşmeye bağlanması
45.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihale
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.
45.2. Bu madde kullanılmamıştır.
45.3. Bu madde kullanılmamıştır.
45.4. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından
imzalanır.
45.5. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç)her türlü
sigorta gideri, resim, harç, sözleşme ve karar pulu bedeli ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
16
BTDB7-14-IH-45767
V – SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 46-Ödeme yeri ve şartları
46.1.İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak Yükleniciye yapılacak her tür ödeme; TRT Muhasebe ve
Finansman Dairesi Başkanlığı’nca yapılacaktır.
46.2. Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.
46.3.İthalat yoluyla yapılacak alımlarda yükleniciden sevkiyattan önce sevk edilecek mal bedelinin
%10’u oranında akreditif teminatı alınacaktır.
Madde 47-Avans verilmesi ve şartları
Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 48- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları
Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler
veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması
halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.
Madde 49-İşe başlama ve bitirme ( malın teslim) tarihi
49.1. Doğrudan Depo Teslimi şeklindeki alımlarda sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işyerinin
(montaj yapılacak yerin) teslimine ilişkin İdare personeli ile Yüklenici temsilcisi arasında düzenlenen
işyeri teslim tutanağının imza altına alındığı tarihi işe başlama tarihi sayılacaktır.
49.2. Akreditif açtırılmak suretiyle ödemesi yapılacak DDP vasıtasıyla Depo Teslimi şeklindeki
alımlarda sözleşmenin imzalanmasını müteakip,
a) İşyerinin (montaj yapılacak yerin) teslimine ilişkin İdare personeli ile Yüklenici temsilcisi
arasında düzenlenen tutanağın tarihinin, akreditifin lehtar firmaya tebliğ tarihinden önce olması
durumunda; akreditifin lehtar firmaya tebliğ tarihinden itibaren işe başlanacaktır.
b) İşyerinin (montaj yapılacak yerin) teslimine ilişkin İdare personeli ile Yüklenici temsilcisi
arasında düzenlenen tutanağın tarihinin, akreditifin lehtar firmaya tebliğ tarihinden sonra olması
durumunda; işyerinin teslimine ilişkin düzenlenen tutanağın tarihinden itibaren işe başlanacaktır.
49.3.İşin süresi (iş yerinin tesliminden itibaren) teçhizatın temini, kurulum ve montajı dahil 100 (yüz)
takvim günüdür.
Madde 50- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
50.1. Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
50.2. Mücbir sebepler;
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
50.2.1. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı
verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,
17
BTDB7-14-IH-45767
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı
olarak bildirimde bulunması
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
50.3. İdareden kaynaklanan sebepler:
50.3.1. Ayrıca idarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın,
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi
gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin
süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve
yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin
başvurusu üzerine durum idarece incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya
tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.
Madde 51-Sözleşme konusu işin artırılması ve eksiltilmesi
51.1. Kurumca ihtiyaç duyulması ve ekonomik olması kaydıyla, süre hariç mevcut sözleşme şartları
geçerli olmak üzere, sözleşme konusu işin miktarında sözleşme bedelinin % 30’una kadar artış
yapılabilir. Artan iş kısmı için ek süre verilir.
51.2. Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Kurum tarafından gerek görülmemesi
veya amaca yönelik bulunmaması halleri ile diğer zorunlu nedenlerle, sözleşme konusu işin
miktarında, aynı oranda eksiltme yapılabilir.
51.3. Yüklenici her iki durumda da artan veya eksilen hali ile işi, sözleşme ve şartname hükümlerine
uygun olarak bitirmek zorundadır. Ancak, işin sözleşme bedelinin % 70’inden daha düşük bedelle
bitirilmesi halinde, sözleşme bedelinin % 70’i ile gerçekleştirilen iş tutarı arasındaki bedel farkının %
5’i sözleşme tarihindeki fiyatlar üzerinden yükleniciye kâr ve genel gider karşılığı olarak ayrıca ödenir.
Madde 52- Gecikme halinde alınacak cezalar
52.1. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın/işin, kabule konu olan kısmını süresinde teslim
etmemesi/bitirmemesi halinde İdare tarafından en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen
her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,2 ( bindeiki)’ si oranında gecikme cezası uygulanır.
Ayrıca malın/işin fiziksel muayenelerinin yukarıda belirtilen teslim adreslerinde yapılmasının
ardından, fiziksel muayeneleri yapılan teçhizat tutanakla yükleniciye teslim edilecek ve 20 (yirmi)
takvim günü içerisinde Teknik Şartnamede tarif edildiği şekilde yüklenici tarafından montaj ve
entegrasyon işlemleri yapılacaktır. Söz konusu montaj ve entegrasyon işlemlerinin belirtilen süre
içerisinde yapılmaması durumunda, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,2
(bindeiki)’ si oranında gecikme cezası uygulanır. Gecikme cezası sözleşme bedelinin %30’unu
geçemez.
18
BTDB7-14-IH-45767
52.2. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel
hükümlere göre tasfiye edilir.
52.3. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden
kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
Madde 53-Teslim alma, teslim etme, muayene, kabul şekil ve şartları
53.1.Yüklenicinin teslim programı :
Yüklenicinin teklif şekline (Doğrudan Depo Teslimi veya DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi) bağlı olarak
her iki halde de sözleşme konusu mal/teçhizat TRT İstanbul Müdürlüğü Kuruçeşme-Ulus/İSTANBUL
adresine teslim edilecektir.
İhale konusu olan alımın teslim programı işe başlama tarihinden itibaren başlayıp; Kontrol teşkilatı
müspet raporu idare tarafından onaylanana kadar (sistem geçici kabule hazır olana kadar), 100 (yüz)
takvim günü içinde teçhizatın temini, kurulum ve montajı ile tamamlanacaktır.
53.2.Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları:
Mal teslimatı, 100 (yüz) takvim günü içerisinde ve tek parti halinde yapılacaktır.
DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi şeklindeki alımda her türlü gümrük işlemleri Yüklenici
tarafından yapılacaktır.
Ancak, Yüklenicinin talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde; gümrük ve ilgili diğer işlemler
İdare tarafından yapılabilecektir. Bu takdirde, teslimi yapılacak olan malın İstanbul/Ankara Gümrük
Müdürlükleri veya İstanbul Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri’ne sevk edilmiş olması
gerekmektedir.
Gümrük işlemlerinin İdare tarafından yapılması halinde; Yüklenici, gümrük işlemleri ile ilgili
olarak yapılabilecek muhtemel masraflar [TSE, DTS, ÖTV, Kültür Bakanlığı Fonu, Gümrük ve
Damga Vergisi, Ardiye ve Ordino ücreti, resim, harç, her türlü ulaşım gideri, gümrük komisyon
masrafı (CIF bedel üzerinden 300.000.- EURO’ya kadar olan kısım için %0,5, üzeri içinse %0,3)] ile
gümrük işlemleri için görevlendirilecek Kurum personelinin konaklama, yol, harcırah vb. masraflarına
karşılık olarak İdarece bildirilecek tutardaki avans bedelini, ilgili bankanın ithal evraklarını İdareye
ulaştırmasından ve ithalat masraflarının yaklaşık olarak belirlenerek yükleniciye faks ile
bildirilmesinden bir işgünü sonra İdarenin banka hesabına veya veznesine yatıracaktır. Söz konusu
avansın tespit edilmesi için (Serbest Bölge alımları hariç) yüklenicinin ithalat konusu malın G.T.İ.P
numarasını İdareye bildirmesi gerekmektedir. İstenilen avansın yeterli gelmemesi halinde ilave bedel
talep edilecektir. İdare gümrük işlemlerini müteakip yapmış olduğu masrafları bir liste halinde
Yükleniciye bildirilecek ve varsa avans aldığı miktardan kalanını Yükleniciye iade edecektir.
Gümrük işlemlerinin İdare tarafından yapılması halinde Yüklenici, gümrük işlemlerinin
tamamlanmasından sonra, ithalatı yapılan malı Gümrük sahasında teslim alarak, teslimat adresine sevk
edecektir.
Yüklenici, teçhizatın teslim yerine kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine
getirilmesi ile ilgili riziko ve giderler ile teçhizatın montajı yapılarak İdareye teslimine kadarki tüm
riziko ve giderlerden sorumludur.
19
BTDB7-14-IH-45767
DDP vasıtasıyla Depo Teslimi alımlarda gümrükleme işleminin Yüklenici tarafından yapılması
halinde, gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV Yüklenici tarafından ödenecek ve gümrük
işlemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi ibraz edilmek
suretiyle İdareden talep edilecektir. Gümrükleme işleminin İdare tarafından yapılması halinde ise
gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV doğrudan İdare tarafından ödenecektir.
53.3. Muayene ve kabul şekil ve şartları:
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin Denetim, Muayene ve Kabul
İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre teçhizatın sözleşmede belirtildiği şekilde,
a) Tüm malzeme ve teçhizatın montaj öncesinde montaj mahallinde fiziksel muayeneleri,
b) Montaj sırasında kontrol teşkilatı kontrolleri, teçhizatın montajının tamamlanmasından sonra,
tüm işlerlik testlerinin bitirilmesi sonucunda Kontrol Teşkilatı Müspet Raporu’nun İdarece
onaylanmasının ardından geçici kabul muayeneleri,
c) Garanti süresinin sonunda kesin kabul muayeneleri yapılacaktır.
Madde 54-Garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususlar
54.1 Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların geçici kabul onay tarihinden sonra asgari
24 (yirmidört) ay garanti süresi olacaktır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde
tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini
Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare,
garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını
paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Garanti süresi müspet geçici kabul raporunun
idarece onaylandığı tarihten başlamak üzere asgari 24 (yirmidört) ay ve buna ek olarak kesin kabul
muayeneleri ve bu muayeneler sonucunda hazırlanan kesin kabul raporunun idare tarafından
onaylanmasına kadar geçen süredir. Ancak teklif edilecek teçhizat içerisindeki cihazlara ait üretici
firma tarafından sunulan standart garanti süresi 24 (yirmidört) aydan fazla olması halinde garanti
süresi için bu süre esas alınacaktır.
54.1.1. Garanti süresi boyunca Yüklenici tarafından, malın kullanım kılavuzu veya diğer
dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli Yükleniciye ait
olmak üzere sağlanacaktır.
54.1.2. Garanti süresi içerisinde arızalanmasından dolayı garanti şartları uygulanmak üzere yükleniciye
iade edilen mallar hakkında;
a) Arızalanan malların gidiş-dönüşü için yapılan tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.
b) Arızalanan mallar yüklenici tarafından tamir ettirilerek en geç 2(iki) ay içinde idareye
gönderilecek, tamir edilemiyor ise yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
54.1.3. Garanti süresi içerisinde tamir amacıyla yükleniciye gönderilen teçhizat için garanti süresi,
arızanın yükleniciye yazılı olarak bildirilip, teçhizatın yükleniciye gidiş ve idareye geliş tarihleri
arasında işlemeyecektir.
54.1.4.Arızalanan ve tamir edilmek üzere yükleniciye iade edilen teçhizatının, Türkiye’de uygulanan
Gümrük Mevzuatına göre; ilgili Gümrük Müdürlüğünce verilen süre içerisinde yurda getirilmesi
gerekmektedir. Bu mümkün olmadığı takdirde oluşabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.
54.2. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım
yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle
mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin
20
BTDB7-14-IH-45767
bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı
imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz
temin etmekle yükümlü olacaktır.
54.3. Yüklenici, garanti süresi içerisinde Tüketicinin bilinçli kusuru olmaksızın arızalanan veya
kullanım esnasında gizli ayıbı olduğu tespit edilen malzeme ve teçhizatın yenisini idareye hiçbir ücret
ve maddi külfet yüklemeden temin etmekle yükümlüdür.
54.4 Garanti süresi sonunda idarece oluşturulan komisyon tarafından yapılacak kabul
muayenelerinde eksiklik tespit edildiği takdirde yüklenici söz konusu eksiklikleri de garanti
kapsamında gidermekle yükümlüdür.
54.5 Garanti şartları, sistemde yer alan tüm cihaz, malzeme, donanım ve yazılımları ayrıca yüklenici
firma tarafından üretilmeyen ancak teklif edilen tüm cihazları ve arabirimleri de kapsayacaktır.
54.6 Yüklenici, satın alınacak cihazlara garanti süresi sonrasında, ücreti karşılığında en az 10 yıl
süre ile yedek parça, tamir, bakım kalibrasyon ve teknik destek hizmeti sağlayacaktır.
Madde 55-Anlaşmazlıkların çözümü
55.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdari Yargıda
dava konusu edilebilecektir.
55.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise, işin sözleşmesinde yer alan bu konuya
ilişkin hükümler uygulanacaktır.
Madde 56-İşin Uzmanlık Gerektiren Kısımları
Bu madde kullanılmamıştır.
Madde 57- Bildirim ve Tebligatlar
57.1. Bu Şartname kapsamında istekli ve yüklenicilere yapılacak bildirim ve tebligatlar aşağıda sayılan
yöntemlerden biri ile yapılabilir:
a) İmza karşılığı elden,
b) İadeli taahhütlü mektupla,
c) Faksla,
ç) Elektronik ortamda.
57.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci
gün; yabancı isteklilerde ise, onbeşinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten
önce muhataba ulaşması halinde ise, tebellüğ tarihi esas alınır.
57.3. Kurum tarafından faks veya elektronik ortamda yapılan tebligatların muhatap tarafından aynı gün
teyit edilmesi zorunludur. Faks veya elektronik ortamda yapılan bildirimlerde teyit tarihi, tebliğ tarihi
sayılır.
VI-DİĞER HUSUSLAR
Madde 58- Teklif mektubunda teklifin şekli (Doğrudan Depo Teslimi veya DDP Vasıtası ile Depo
Teslimi) açıkça belirtilecektir.
Madde 59- Doğrudan Depo Teslimi ve DDP Vasıtasıyla Depo Teslimi şeklinde karma teklif vermeleri
durumunda istekliler; hangi malzemelerin yurt dışından, hangilerinin yurt içinden verileceğini
tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
21
BTDB7-14-IH-45767
Madde 60- Yurt içinde yerleşik firmalar (Serbest Bölgelerde şubesi olanlar hariç) DDP Vasıtasıyla
Depo Teslimi şeklinde teklif veremeyecek olup, bu şekilde verilen teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Madde 61-Teklif mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde veya teklif ekinde, teklif edilen
malzemenin marka ve modeli değerlendirmeye esas olması için açık olarak yazılacaktır.
Madde 62-Teklif kapsamındaki tüm ürünler temel gerekleri bakımından güvenli olacak ve güvenli
olmadığının tespit edilmesi halinde 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı Kanun’da belirtilen yükümlülükler
ve müeyyideler yükleniciye ait olacaktır.
Ayrıca, teklif kapsamındaki ürünlerden, elektrikli ve elektronik ürünlerde bazı zararlı
maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair Avrupa’da uygulanan direktiflere (2002/95/EC
numaralı Avrupa Birliği Direktifi ya da RoHS Direktifi) ve 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olması gereken tüm malzeme ve teçhizat, bu direktif ve
yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olacaktır. Aksinin tespit edilmesi halinde, 2872 sayılı
Çevre Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezalar ile,
ilgili diğer tüm kanunlar uyarınca doğacak her türlü yükümlülük ve cezai müeyyide yükleniciye ait
olacaktır.
Madde 63- Bu şartnamenin 7.3.4 maddesine istinaden tanıtım istenmesi durumunda, tanıtım sonuçları
tutanağa bağlanacak ve bu tutanağın bir nüshası istek halinde isteklilere verilecektir.
Madde 64- Yüklenici tarafından, teklif mektubunda teklif edilen bir malın, üretimden kalkması
sebebiyle teslimin mümkün olmadığının teslim süresi içinde bildirilmesi halinde, bu durumun
belgelendirilmesi ve idare tarafından kabul edilmesi koşuluyla, teklif edilen marka adı altında teknik
şartnameyi ve asgari ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmak kaydıyla daha üst model/modeller
verilebilecektir. Ancak, aynı marka adı altında asgari ihtiyacı karşılayacak nitelikte daha üst
model/modeller de üretilmiyorsa, yüklenici yine teknik şartnameyi ve ihtiyacı karşılayacak nitelikte,
bu konuda teklif ettiği malın, teklif fiyatının altında kalmamak ve idare tarafından kabul edilmek
koşuluyla, teklif ettiği malın marka ve modeli dışında mal teslimi yapabilecektir. Bu konuda
yükleniciye hiçbir surette fiyat farkı ve idarenin onayı olmaksızın süre uzatımı verilmeyecektir.
Madde 65- DDP vasıtasıyla Depo Teslimi alımlarda gümrükleme işleminin Yüklenici tarafından
yapılması halinde, gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV Yüklenici tarafından ödenecek ve
gümrük işlemlerinin bitmesini müteakip KDV bedelini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi ibraz
edilmek suretiyle idareden talep edilecektir. Gümrükleme işleminin İdare tarafından yapılması halinde
ise gümrükleme sırasında oluşabilecek KDV doğrudan idare tarafından ödenecektir.
Madde 67- DDP vasıtasıyla alımlarda sevk evraklarının Kurumumuza ulaştığı tarihte Yatırım Teşvik
Belgesi eki olan, ilgili ithalatın yer aldığı, Makine ve Teçhizat Listesinin Hazine Müsteşarlığınca
henüz onaylanmamış olması halinde onay tarihine kadar geçecek süre teslim süresine ilave edilecek
olup, varsa ilave edilen süreye ait ardiye ücreti İdarece ödenecektir.
Madde 68- İhale konusu mal, yatırım teşvik belgesi kapsamına aldırılacak olup, yatırım teşviki
kapsamına aldırılması halinde KDV den muaf olacağından ödemeye esas faturalar KDV’siz tanzim
edilecektir.
22
BTDB7-14-IH-45767
Madde 69- İthal edilecek ürünlerden, 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı (5.Mükerrer) Resmi Gazete’de
yayımlanarak 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin
İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/9) ekinde (Ek-1)
belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygun
olması zorunludur. Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar
hakkında Tebliğin 11. maddesi uyarınca işlem yapılır. Tebliğ eki tabloda (Ek-1) belirtilen
Yönetmelikler kapsamındaki ürünleri ithal edenler, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya
denetlenmesin, ithal ettikleri bütün ürünlerin her halükarda söz konusu Yönetmeliklere uygun ve
güvenli olmasından 11.07.2011 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince
sorumludur.
23
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
402 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content