close

Enter

Log in using OpenID

(Microsoft PowerPoint - materyal geli\376tirme ders notlar\375)

embedDownload
25.11.2014
Teknoloji?
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı
Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki
sorunlara uygulanmasıdır (Alkan, 1987).
İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için
Temel Kavramlar
tasarladığı rasyonel bir disiplindir (Simon, 1983).
Eğitim?
Öğretim?
Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı
Bireyin hayat boyu devam
ve istendik olarak değişme meydana getirme süreci
(Ertürk, 1997)
Planlı, programlı, belirli bir amaçla belirlenmiş,
toplumsal ve bireysel hedeflere doğru yapılan ve
yaşam boyu devam eden uygulamalı bir süreç
(Baytekin, 2004)
eden eğitiminin planlı ve
programlı olarak yürütülen
kısmı
Eğitim
Öğretim
Öğretim, öğrenmenin
gerçekleşmesi için kasıtlı ve
sistematik eğitim (Demirel,
2003).
Öğrenme?
Öğrenme bireyin yeni bilgi, beceri, tutum
Analiz
kazanmasıdır.
Okuyarak
İzleyerek
Uygulayarak
Tartışarak …
Değerlendirme
Tasarım ve
Geliştirme
1
25.11.2014
• Kazanımların Belirlenmesi
• Öğrenenlerin hazırbulunuşluklarının belirlenmesi
• Hazırda var olan araç, gereç ve kaynakların
belirlenmesi
Nasıl Öğretelim?
• Süreç Değerlendirme
• Ürün Değerlendirme
Eğitimde Teknoloji?
Eğitim Teknolojisi
Öğretme-öğrenme süreçlerinin yapısallaştırılması, yani
öğretme-öğrenme süreçlerinin tasarlanması,
uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işi
(Alkan, 1998).
Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve çözümünde
insanları, yöntemleri, düşünceleri, araç-gereçleri ve
organizasyonu içeren karmaşık ve tümleşik bir süreç
(Ergin, 1998).
Öğretim Teknolojisi
Öğretim Teknolojisi?
Özel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili öğrenmeler
sağlamak için öğretme-öğrenme sürecinin
tasarlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesine
sistematik bir yaklaşım (Ergin, 1995).
Konu alanını göz önüne alarak ve bilimsel bilgiye
Teknoloji
Öğretim
Eğitim
Teknolojisi
dayalı olarak, araç-gereç, yöntem ve tekniklerin
tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesi süreci
Mİ????
2
25.11.2014
Öğretim Teknolojisinin Amaçları
Öğretim Teknolojisi….
Öğrenme-öğretme süreçlerini daha verimli hale
getirmek
Öğrenme-öğretme etkinliklerini çeşitlendirmek
Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak
Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak
Çevre faktörlerini düzlenemek ve kontrol etmek
Materyal Seçiminde Uygulanacak Ölçütler (Materyallerin
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı
Öğretim Değerini Saptama)
Öğretim Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve
Seçimi
Seçilen materyal öğretim programıyla uyumlu mu?
Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve güncel mi?
Materyalde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış mı?
Materyal öğrenciyi güdüleyici ve ilgiyi sürekli tutacak özelliklere sahip
mi?
Materyal öğrencinin katılımını sağlayıcı özelliklere sahip mi?
Materyal, teknik özellikleri açısından yeterli mi?
Materyal, önyargılardan arındırılmış bir yapıda mı?
Materyalin kullanımına ilişkin gerekli kullanma kılavuzları ve diğer
metinler mevcut mu?
-16-
Öğretim Materyallerinin Hazırlanmasında ve Seçilmesinde
Dikkat Edilecek Noktalar (1)
Öğretim Materyallerinin Hazırlanmasında ve Seçilmesinde
Dikkat Edilecek Noktalar (2)
Belli bir eğitim durumunda çok çeşitli araç ve materyal kullanmak yerine en uygun
olanı seçmek önem taşımaktadır. Öğretim araç ve materyalinin seçiminde
aşağıdaki şu ana başlıklardaki ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır.
Öğretim Hedefleri: Kullandığımız araç ve materyalin dersin hedeflerine uygun
olması gerekmektedir.
Öğrenci Sayısı: Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda hemen hemen tüm
Öğrencinin Özellikleri: Eğitim ortamında kullanılan araçların öğrencinin
öğrenciler, öğretim araç ve materyallerinden yararlanabilirler.
gelişim düzeyine ve önbilgilerine uygun olması gerekir.
Fiziksel Koşullar: Araç ve materyallerin seçiminde sınıftaki fiziksel koşullar da
Öğretmen Özellikleri: Öğretmen kullanımda kendisini yetersiz hissettiği
göz önünde bulundurulmalıdır.
araçlar yerine kendine güvenerek kullanabileceği ve öğrencileri kolaylıkla
yönlendirebileceği materyal ve araçları tercih etmelidir.
Konu Alanının Özellikleri: Araç ve materyaller konu alanının özelliklerine
göre seçilmelidir.
-17-
-18-
3
25.11.2014
Görsel İşitsel Araçların Nitelikleri
Öğretim Materyallerinin Seçimi
Araç ve materyallerin seçiminde şu sorulara olumlu cevap verilmelidir.
Araçlarda şu niteliklerin bulunması gerekmektedir:
Sunduğu kavram veya fikirleri iyi açıklayabiliyor mu?
İşlenecek konuları çeşitli yönlerden açıklayabilmelidir.
İncelenen konuya anlamlı bir katkıda bulunuyor mu?
Öğrencilerin dikkatinin konu üzerine çekilmesinde, ilgilerinin uyanmasında ve
Öğrencilerin yaş, zekâ ve geçmiş yaşantılarının düzeyine uygun mu?
yeni bilgilerinin doğmasında etkili olmalıdır.
Öğrencileri daha iyi düşünmeye ve eleştirici olmaya yöneltiyor mu?
Öğrencileri kendi kendine düşünmeye alıştırmalı ve incelemeye yöneltmelidir.
Çeşitli duyuların yardımıyla doğru ve tam öğrenmeyi sağlamalıdır.
Araç, gruba uygun olmalıdır.
Araç, amaca uygun olmalıdır. (Amaca uygun araç seçilmelidir.)
-19-
-20-
Materyalleri Hazırlama İlkeleri
Basit, sade ve anlaşılabilir olmalı
Dersin hedef ve davranışlarına uygun olmalı
Görsel özellikler materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı
Öğrencinin gelişim ve öğrenim özelliklerine uygun olmalı
Öğrenciye alıştırma ve uygulama olanağı sağlamalı
Öğretmenler kadar öğrencilerin de kullanılabileceği düzeyde basit olmalı
Gerektiğinde kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır.
Karmaşık bir süreci gerektiren bir kavramın öğretilmesi görsel ögelerle
basitleştirilebilir ve bu sayede anlaşılması ve hatırlanması kolay olabilir.
-21-
-22-
Kaynak: http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleturkish.html
Kaynak: http://ga.water.usgs.gov/edu/graphics/turkish/wcgwdischarge.gif
-23-
-24-
4
25.11.2014
Görsel Tasarımda Amaçlar
Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı
Bilgi verme ve öğretim amaçlı görselleri tasarlarken,
materyalin, mesajın kaynağı (öğretmen) ile alıcı (öğrenen
birey) arasındaki iletişimi geliştirme açısından temel olarak 4
ana amaca hizmet etmesi gözetilir:
Materyal Geliştirme Süreci-Aşamalar
Okunaklılığı garantilemek,
Verilmek istenen mesajı yorumlamaya harcanan emeğin
miktarını azaltmak,
İzleyenlerin etkin katılımını sağlamak,
Verilmek istenen mesajın en önemli kısmına odaklanılmasını
sağlamak.
-25-
Materyal Geliştirme Süreci:
Hedef Analizi
Materyal Geliştirme Süreci-Aşamalar
Materyal Seçme, Geliştirme ya da Kullanma Sürecinin Önkoşulları
Sürecin ilk basamağı bir hedef analizinin yapılmasıdır. Bu aşamada
Hedef analizi (Hedeşerin incelenmesi)
hedefin hangi hedef alanıyla ilgi olduğu sorusunun yanıtı verilir.
Öğrenme ve Öğrenenin özelliklerinin belirlenmesi
Hedefin, hedef alanlarından “bilişsel”, ”duyuşsal” veya “psikomotor
İçerik (mesaj) analizi ve tasarımı
(devinsel)” alanlarından hangisiyle ilgili olduğuna bağlı olarak farklı
seçim ve tasarım ilkelerinin uygulanması gerekebilir.
İçerik ve aracın bütünleştirilmesi (entegrasyonu)
Materyalin öğrenme ortamına taşınması
-27-
-28-
Bilişsel Hedefler
Kişinin öğrenilmiş davranışlarından olan zihinsel yönü ağır
basan davranışları, bu alanın kapsamı içindedir. Bilişsel
davranışlar aynı düzeyde olmayabilir.Verilen bir kavramı
tanımlayıp yazma, sayısal verileri grafikle gösterme, bir
problemin sonucunu bulup yazma, bir ürünün ekonomik olup
olmadığını araştırıp gerekçesiyle yazma gibi davranışların
tümü, aynı yoğunlukta zihinsel etkinliği içermez.
-29-
-30-
5
25.11.2014
Bilgi
Kavrama
Kavrama düzeyinde yer alan davranışlar olarak; çevirebilme
Bilgi düzeyindeki bilişsel davranışlar arasında; terimlerin bilgisi,
(içeriği değiştirmeden biçimi değiştirme), yorumlama,
öteleme (asıl içerikte verilen koşullara bağlı kalarak daha
öteye gitmek ya da bir yerde kesilen içeriğin devamını
tahmin etmek) davranışları yer alır. Örneğin paragraşarı
karmaşık şekilde dizilmiş bir metnin paragraşarını doğru
şekilde sıralayabilme (öteleme); okuduğu İngilizce bir metni,
İngilizce olarak özetleyebilme (yorumlama); okuduğu
metinde geçen yabancı sözcüklerin anlamını, bildiği
sözcüklerle açıklayabilme (çevirme) kavrama düzeyindeki
davranışlardır.
olguların bilgisi, sınışamaların ve kategorilerin bilgisi, ölçütlerin
bilgisi, yöntemlerin bilgisi, ilke ve genellemelerin bilgisi, kuram ve
yapıların bilgisi gibi özellikler ya da davranış grupları yer alır.
-31-
-32-
Devinsel-Psikomotor Hedefler
Uygulama-Analiz-Sentez-Değerlendirme
Uygulama: eğitimi yapılacak konuyla ilgili soyutlamaların belli ve
Devinsel alanın kapsamına öğrenilmiş fiziki davranışlar girer.
Bu alandaki davranışların temelinde “öğrenilmiş olma”
koşulu vardır. Bu nedenle her devinsel davranış, bir bilişsel
içerik taşıyabilir. Organlar aracılığıyla ve kaslarla yapılan
hareketlere devimsel beceri denir. Bisiklete binme, yüzme,
top oynama, şiir okuma, şarkı söyleme, tamir etme devinsel
davranışlara örnek olarak verilebilir.
somut durumlarda kullanılması özelliğini meydana getiren
davranışlar yer alır.
Analiz: bir içeriği parçalarına ayırıp bunlar arasındaki ilişkileri açık
seçik hale getirme özelliğini gösteren davranışlar yer alır.
Sentez: parçaları, bir bütün oluşturacak şekilde bir araya
getirebilme özeliği gösterir. Örneğin, verilen bir konuda özgün
kompozisyon yazabilmek sentez düzeyinde bir davranıştır.
değerlendirme araç, gereç, yöntem ya da içeriğin belli bir amaca
hizmet ya da belli ölçütlere uygunlukları yönünden incelenerek
yargıya varılabilmesidir.
-33-
-34-
Rehberle Yapma-Mekanizma- Karmaşık
Etkinlik
Algılama-Kurulma
Algılama: bir devimsel becerinin duyu organları yoluyla
Rehberle yapmak; bir öğretmenin rehberliğinde ya da modele
öğrenilmesidir. Bu basamakta davranış modelleri ya da örnekleri
kişiye sunulur. Bu basamak bilişsel alanın “bilgi” basamağını içerir.
Öğrenci pasiftir, uyarma işini yapan kişinin davranışlarını gözler
ve algılar. Dinlenilen bir tümcenin içerisinde vurgu yapılan yerleri
ve öğeleri algılayabilmek gibi…
Kurulma: belli türde bir hareket için hazır oluşluktur. Üç şekilde
olur. Bunlar; bedensel, zihinsel ve duygusal kurulmadır. Derse
katılım için istekli olma ve söz almak için sürekli parmak
kaldırmak kurulma düzeyinde bir devinsel davranışına örnek
olarak verilebilir.
-35-
bakarak ya da belli ölçütleri göz önünde bulundurarak yapmaya
çalışmaktır.
Mekanizma: bir devimsel beceriyi belirli bir yeterlilik derecesinde
ve güven geliştirerek yapmaktır.
Karmaşık etkinlik ise, bir devimsel hareketi beceri durumuna
getirmektir. Bu aşamada kişi otomatik olarak hareketi yapar.
-36-
6
25.11.2014
Duruma Uyma-Keşfetme
Duyuşsal Alan
Duyuşsal alan; ilgi, tutum, alışkanlık, değer yargılarıyla ilgili
Duruma uyma; öğrenilen beceriyi yeni durumlara yeni
amaçları kapsar. Bilgi, tutum, özgüven gibi değişik
güçlerdeki duygu ve davranış eğilimleridir. Bu alan da bilişsel
alan gibi kendi arasında aşamalı olarak sıralanmıştır. Fakat
bilişsel alanın bilgi basamağında sayılabilecek bazı öğeler
olmadan, duyuşsal alandaki özellikler gerçekleşmeyebilir.
Çünkü bilmediğimiz bir nesne ya da olguya karşı herhangi bir
sevgi, nefret gibi duyuşsal bir yönelim gösteremeyiz.
gereklere uydurmaktır.
Keşfetme davranışı ise, yeniden ortaya koymadır. Benzersiz
bir davranış görüntüsünü oluşturmaktır. Benzeri olmayanı
yapmaktır. Örneğin bir atletin yeni bir atlayışı bulması vb.
-37-
-38-
Duyuşsal Alan
Alma-Karşılıkta Bulunma
Duyuşsal davranışlar, kişinin yaşam boyu geçirdiği
Alma; bir olayın, bir uyarıcının farkına varılmasıdır. Bu
yaşantılarının ürünüdür.Bundan dolayı, bu alanla ilgili
davranışlar, yalnız okul sistemi içinde oluşmayabilir. İnsan
haklarına saygılı olabilme, hayvan sevgisi, yardım sever
olabilme, hoş görülü olabilme, güçlüklerden yılmama
duyuşsal alan davranışlardan bazılarıdır. Bunlar doğrudan
gözlenen davranışlar değildir. Bu alan davranışları toplumsal
değerlerle yakından ilgilidir. Zorlama olmaksızın kazanılır.
Kazanılması ve ölçülmesi çok zordur. Değişik düzeylerde
kazanılmaktadır.
-39-
-40-
Değer Verme-BütünleştirmeNiteleme
Değer verme; uyarıcıyla ilgili belli değerleri benimseme ve
duruma uygun tutarlılık göstermedir. Burada benimsenen
değerler toplumca benimsenmiş değerlerdir.
Bütünleştirme düzeyi; kazanılmış olan duyuşsal özelliği bir değer
sistemine dönüştürmedir. Bu basamakta, bir dizi değerleri
davranışlarda düzenlemek ve sistemleştirmek, değerler arasındaki
ilişkileri belirlemek değerlerin önemine inanmak söz konusudur.
Niteleme davranışı ise, oluşturulan değer sisteminin kişiliğinin
belirleyici bir özelliği olma düzeyidir. O duyuşsal özelliğin kişinin
yaşam anlayışına, dünya görüşüne dönüşmesidir. Bu basamakta
kişiye özgü değerler; kurallaşmış, bir karakter görünümü
kazanmış ve uyulması zorunlu ilkeler haline gelmiştir.
-41-
basamakta, bir olay veya uyarıcının farkında olmak, o olay ve
uyarıcıya açık olmak söz konusudur. Örneğin İngilizce bir
metni dinlerken, metin içerisinde geçen yabancı sözcüklerin
telaffuzlarına dikkat etmek alma düzeyinde bir duyuşsal
davranıştır.
Karşılıkta bulunma; ilgili olay veya uyarıcıyla uğraşma ve
ilgilenmedir. Kişi bu basamakta, uyarıcılara bilinçli olarak ve
isteyerek tepkide bulunur, işi zevk alarak yapabilir. Örneğin
yeni öğrenilen formül ile ilgili soru sormaya ve sorulan
sorulara cevap vermeye çalışmak ya da bu konuda istekli
olmak karşılıkta bulunma düzeyinde bir duyuşsal davranıştır.
Materyal Geliştirme Süreci:
Hedef Kitlenin Özellikleri
Hedef kitlenin (öğrenenin) özelliklerinin belirlenmesi
basamağında çeşitli durumlara bakılır.
Örneğin, bireylerin öğrenmeleri beklenen konuyla ilgili olarak
halihazırda sahip oldukları ön öğrenmeler (bilgi ve beceriler)
belirlenir.
-42-
7
25.11.2014
Öğrenen Kişinin Özellikleri
Genel
özellikler
• Cinsiyet, yaş, iş tecrübesi, eğitim
ve kültür
Özel giriş
özellikleri
• Hazır bulunuşluk düzeyi: Ön
koşul bilgi, beceri ve tutum
yeterlikleri
Öğrenme
stilleri
Öğrenen Kişinin Özellikleri
Akademik bilgi
Kişisel ve sosyal
özellikler
• Bireylerin bilgiyi nasıl işlediği ve
öğrenme görevlerine nasıl
yaklaşım gösterdiği
Engelli öğrenenler
Yetişkin öğrenenler
• Yaş ve olgunluk düzeyi, konuya ilişkin
motivasyon ve tutum, beklentiler ve
mesleki beklentiler, iş deneyimi, özel
yetenekler, motor beceriler, çevresel
koşullarda çalışma becerisi
Materyal Geliştirme Süreci:
İçerik Analizi
Öğrenen Kişinin Özellikleri
Öğrenmede
kültürel farklılıkları
gösteren kişiler
• Okul notu, eğitim düzeyi, not ortalaması,
alınan dersler, notlar, standart testlerden
alınan puanlar
Sürecin bir sonraki basamağında bir içerik analizi yapılır.
• Farklı geçmiş ve davranışları olan etnik
kültürlere sahip bireyler
• Önyargısız materyaller ve çeşitli öğretim
yöntemleri
İletilmek istenen mesajın türüne göre mesaj farklı biçimlerde
tasarlanır.
• Fiziksel engelli bireyler vd.
• ÖT’na uzmanın katılımı
İçerik ve aracın bütünleştirilmesi basamağında hedefe,
içeriğe ve hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak çeşitli
formatlar seçilir.
Materyal, bu ölçütler göz önünde bulundurularak geliştirilir.
• Andragoji: Açık hedefler, yapılandırılmış
program, yararı ve pratik kullanımı, zaman, bilgili
öğretim elemanı, deneyimler, öz denetimli ve
bağımsız, karar alma, daha az esneklik ve işbirliği
Gözle
Göz veya kulakla
Hareketli resimlerle edinilen
yaşantılar
Başkalarının yardımıyla edinilene
Görsel sembollerle
edinilen yaşantılar
Radyo, plak, şerit, resimlerle
edinilen yaşantılar
Az sayıda duyu organıyla edinilene
Başkalarının
yardımıyla
edinilen
Göz veya kulakla
Kendi kendine edinilenden
Dale'in Yaşantı Konisi
Dale, yaşantılarla kavramların oluşumu
arasındaki ilişkilerden yararlanarak, hedefhedef davranışlara eriştirecek öğretme
durumlarının seçiminde, öğretmen ve
eğitimcilere yardımcı olmak üzere
"yaşantı konisi" adını verdiği çok esnek
bir model geliştirmiştir.
Sözel
sembollerle
edinilen
yaşantılar
Çok sayıda duyu organıyla edinilenden
Edgar Dale’in Katkıları
Soyuta
Karmaşığa
-46-
Göz ve kulakla
Televizyonla edinilen yaşantılar
Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar
Geziler yoluyla edinilen yaşantılar
-47-
Somuttan
Basitten
Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar
Kendi
kendine
edinilen
Dramatizasyonla edinilen yaşantılar
Model ve numunelerle edinilen yaşantılar
Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar
Bütün duyu
organlarıyla
Dale’in Yaşantı Konisi
8
25.11.2014
Yaşantı Konisinin İlkeleri
Yaşantı Konisinin Temel Özellikleri
Bu ilke ve sonuçlara uygun olarak Dale' in modelinde;
Kavramların oluşumuna temel olan yaşantı türleri sırası göz önünde tutularak
Yaşantı Konisinin dayandığı bilimsel ilkeler şöyle sıralanabilir:
bütün duyu organlarıyla edinilebilecek somut yaşantılar koninin tabanına,
sayısı gittikçe azalan duyu organlarıyla edinilebilecek daha soyut yaşantılar daha
Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi
yukarılara yerleştirilmiştir.
öğrenir ve o kadar geç unuturuz.
En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.
Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğrenebiliriz.
En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.
Bireylerce kendi kendine edinilebilecek, yaparak öğrenme ürünü yaşantılar koninin
tabanına, başkaları yardımıyla edinilebilecek yaşantılar ise daha yukarılara
konulmuştur.
İkisinden biri göz olan iki duyu organı söz konusu olduğunda, diğer koşullar eşitse,
gözle edinilen yaşantılar koninin tabanına,
karmaşık olanlar ise sırayla daha yukarılara konulmuştur.
-49-
-50-
Slayt Hazırlama Teknikleri
POWERPOINT
ile
ETKİLİ SUNUM
Font (yazı tipi) büyüklüğünüzü dikkatli bir şekilde seçin.
Microsoft Powerpoint font (yazı tipi) büyüklüklerini aşağıdaki gibi seçmenizi tavsiye etmektedir.
Başlıklar için 44 font (Yazı Tipi)
Alt başlıklar veya altbaşlık kullanılmıyorsa metin için 32 font (Yazı Tipi)
Alt başlık kullanılıyorsa metin için 28 font (Yazı Tipi).
Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalıdır
Sıra önemli olmadıkça, numaralı liste olmamalıdır
Her slayt tek konu içermelidir
666 kuralı uygulanmalıdır.
her slaytta en fazla altı satır,
her satırda en fazla altı kelime olmalı,
altı slayttan sonra mutlaka grafik veya resim
içermelidir
52
Slayt Hazırlama Teknikleri
53
Kuşlar Neden Göç Eder?
Font (yazı tipi) büyüklüğünüzü dikkatli bir şekilde seçin.
Microsoft Powerpoint font (yazı tipi) büyüklüklerini aşağıdaki gibi seçmenizi tavsiye etmektedir.
Başlıklar için 44 font (Yazı Tipi)
Alt başlıklar veya altbaşlık kullanılmıyorsa metin için 32 font (Yazı Tipi)
Alt başlık kullanılıyorsa metin için 28 font (Yazı Tipi).
Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalıdır
Sıra önemli olmadıkça, numaralı liste olmamalıdır
Her slayt tek konu içermelidir
666 kuralı uygulanmalıdır.
Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalıdır
Sıra önemli olmadıkça, numaralı liste olmamalıdır
Her slayt tek konu içermelidir
666 kuralı uygulanmalıdır.
her slaytta en fazla altı satır,
her satırda en fazla altı kelime olmalı,
altı slayttan sonra mutlaka grafik veya resim içermelidir
her slaytta en fazla altı satır,
her satırda en fazla altı kelime olmalı,
altı slayttan sonra mutlaka grafik veya resim içermelidir
Yazım ve dilbilgisi hatası olmamalıdır
Geriye dönmek gerekirse aynı slayt tekrar konmalıdır
Slaytlara numara konmalıdır.
Her bölümün başlığının yeterince açıklayıcı olmasına dikkat edin.
Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmayın.
Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmayın.
54
9
25.11.2014
……….
2. Slayt
İçerik
1.
2.
1. Slayt
Slayt Hazırlama Teknikleri
Sunumun Dinleyicilere Aktarımı
SUNU
55
Slayt Hazırlama Teknikleri
Slayt Hazırlama Teknikleri
El yazısı yerine basılı metin kullanılmalıdır
HARFLERİN TÜMÜ BÜYÜK veya italik yazı karakterinde
Yazı Tipi (font)
büyüklüğünüzü dikkatli
bir şekilde seçilmelidir.
olmamalıdır
Vurgulanması istenen noktalar için italik, alt çizgi, farklı renk,
yanıp sönme vb. dikkat çekici özelliklere yer verilmelidir.
Tüm slaytlarda aynı yazı karakteri kullanılmalıdır
57
58
Slayt Hazırlama Teknikleri
Paragraflar, ekranda kolaylıkla görülebilecek ve okunabilecek bir
Başlıklar için 44
biçimde yer almış olmalıdır.
Cümlelerin, anlamlı bir biçimde mümkün olduğunca kısa
tutulmuş olmasına özen gösterilmelidir.
Alt başlıklar veya alt başlık kullanılmıyorsa metin için 32
Alt başlık kullanılıyorsa metin için 28
Anlamı bozmaması için, kelimeler satır sonlarında bölün-
memelidir.
Paragraflar bölünmeden aynı ekranda bitirilmelidir.
Bir slaytta beş ile sekiz satır arasında yazı olmalıdır.
Microsoft’a göre Powerpoint yazı tipi büyüklükleri
59
60
10
25.11.2014
Slayt Hazırlama Teknikleri
Slayt Hazırlama Teknikleri
Hedef kitleye uygun tasarım seçilmeli
Aynı ekranda, çok sayıda dikkat çekici özelliklerin
kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Zemin rengi koyu, yazılar açık veya tam tersi olmalı
Her sayfada, sayfanın içeriği ile uyumlu başlık kullanılmalıdır.
Grafikler basit ve anlaşılır olmalıdır, olabildiğince üç renkten
fazla kullanılmamalı
Kolay okunmayan görsel malzeme kullanılmamalı
Görsel malzeme çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok
farklı renklerle doldurulmamalıdır
61
62
Slayt Hazırlama Teknikleri
Slayt Hazırlama Teknikleri
Sıra önemli olmadıkça, numaralı liste olmamalı
1.
elma
2.
armut vb.
Yazım ve dilbilgisi hatası olmamalı
Geriye dönmek gerekirse aynı slayt tekrar konmalı
Slaytlara numara verilmeli
Ekranda, öncelikle görülmesi gereken ifadeler göze çarpmalı
63
Slaytları oynatırken, geçişlerin çok
fazla dikkat dağıtıcı ve tutarsız
olmamasına dikkat edilmelidir.
64
Slayt Hazırlama Teknikleri
Ekrandaki elemanların hareketi, göz hareketlerine uygun
olmalı ve gözü yormamalı
Bir ekranda, dört farklı renkten fazla renk kullanılmamasına
dikkat edilmeli
Sunum özel efektler, sesler, değişik fontlar, göz alıcı renkler
veya resimleri çok fazla kullanarak düzenlenmemeli
65
Görsel materyaller, dinleyici kitlesinin mesajınızı anlamasına yardım
etmeli
11
25.11.2014
Slayt Hazırlama Teknikleri
Verilen bir metnin gerektirdiği
grafik ya da resim, metinle birlikte
aynı ekranda yer almış olmalı
Kullanılan resim ya da grafikler
gereksiz ayrıntılardan arındırılmalı
Görsel materyaller bir öğeyi vurgulamak, duygusal tepkiler yaratmak
için kullanılmalı
68
Slayt Hazırlama Teknikleri
TUŞ KULLANIMI
Gerektiğinde konuların anlatılmasında
Mouse yerine klavye
kullanırken;
canlandırılmış resim (animasyon)
kullanılmalı
slaytları ilerletmek için N ,
geriye döndürmek için P
tuşlarını
ekranı karartmak için B tuşu,
tekrar ekrana geri dönmek için
Görsel
materyaller sayfada rasgele
dağıtılmamalıdır.
69
W tuşu,
slaytlarınıza devam etmek için boşluk tuşunu
kullanabilirsiniz.
70
RENKLER HAKKINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKENLER
RENK KULLANIMI
Basitlik ve tutarlılık esastır.
Turuncu
Slaytlardaki ifadeler, her
Siyah
Mor
mesafeden okunabilmeli.
Kahverengi
Sarı
71
Mavi
Zemin rengi, ancak anlatılan konuya açıklık getirmek
istenildiğinde kullanılmalı.
Verilmek istenilen mesajlara uygun renkler seçilmeli.
Yeşil
Kırmızı
72
12
25.11.2014
Sunumun Dinleyicilere
Aktarılması
Sunumun Dinleyicilere Aktarılması
Ruh Hali
Zamanınızı iyi kullanın.
Göz Teması
Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin.
Ses Kullanımı -Duruşlar/ Tekrarlamalar
Çok hızlı, çok yavaş, ya da okuma biçiminde monoton bir
Duru Dil Kullanımı
şekilde konuşmayın.
Yumuşak Geçişler/ Vurgular
Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın.
Beden Dili
Yansıtılan slaytta yazılı olan metindeki cümlelerin tıpa tıp
Sunucunun Yeri/ Hareketi/ Katılımcılara Yakınlığı
aynısını konuşmanızda kullanmayın.
Görsel-İşitsel Araçların İzleyici önünde Kullanımı
İzleyici/Katılımcı ile İletişim
73
74
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content