close

Вход

Log in using OpenID

23 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Türk toplumunda yaþanan deðiþime
dikkat çeken Ýl Vaizesi Ýpek Atik:
‘Aile tehlikede’
‘Çekirdek Aileye
Geçiþ ile Ortaya
Çýkan Sorunlar’
konulu eðitim
semineri dün
Çorum Belediyesi
Aile Eðitim
Merkezi’nde
gerçekleþti. Çorum
Müftülüðü’nün
katkýlarý ile
gerçekleþen
seminerde konuþan
Ýl Vaizesi Ýpek Atik,
Ýpek Atik
ailevi deðerlerin
yok olma tehlikesi
altýnda olduðunu söyledi. * HABERÝ 9’DA
23 OCAK 2014 PERÞEMBE
Çorum
Ýdare
Mahkemesi’ne
atama
96 hakim ve
savcýnýn
görev yeri
deðiþtirildi.
Bu kapsamda
Samsun
Ýdare
Mahkeme
Üyesi Volkan
Aydýn, Çorum
Ýdare
Mahkemesi
üyeliðine
atandý.
* HABERÝ
6’DA
Bölgenin en büyük
itfaiye aracý Çorum’un
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum
itfaiyesi için satýn alanýn 42 metrelik itfaiye
merdivenine sahip yeni aracý tanýttý.
Ankara'dan Sarp sýnýr kapýsýna kadar
uzanan bölgede, en büyük itfaiye aracýna
Çorum Belediyesi sahip oldu. Devasa
görünümü ve teknolojik özellikleri ile
yüksek katlý müdahalelerin göz bebeði
olan araç, bölgenin en güçlü itfaiye
filosuna sahip olan Çorum itfaiyesinin
gücüne güç kattý.
* HABERÝ 10-11’DE
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Köylüler buðdaylarý kurtarmak için çýrpýnýyor
Kýþ ortasýnda sulama
Çorum’da devam eden kuraklýk
nedeniyle çiftçiler sýkýntýlý bir
dönem yaþýyor. Tarlalarýný
ekmelerine raðmen yaðýþ
düþmemesi nedeniyle sancýlý
günler geçiren Çorumlu çiftçiler,
geçici çözümlerle problemi
aþmaya çalýþýyor.
Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ), yatýrýmcýya
yeni yýlda yeni fýrsatlar sunmaya
devam ediyor. Ýdare, aralarýnda
Çorum’un da bulunduðu 31
þihirde gayrýmenkul satacak.
* HABERÝ 3’DE
* HABERÝ 5’DE
Kýþ ortasýnda sulama yapan Ovasaraylý çiftçiler, ektikleri buðdaylarý kurtarmaya çalýþýyor.
Mahalleli Suriye
için seferber oldu
Mimar
Sinan
Camii
cemaati ve
mahalle
sakinleri,
mazlum
Suriye halký
için baþlatýlan
yardým
kampanyasýn
a destek
verdi.
Prim borcu olana
emeklilik müjdesi
Hükümet, prim günü eksik
olanlara yeþil ýþýk yaktý. Çalýþma
Bakaný Çelik talimat verdi. Eksik
primi olana borçlanma imkâný
gelebilir.
* HABERÝ 4’DE
Çalýkuþu’nda
yüzde 100 doluluk
17-18 Ocak tarihlerinde Çorum
Devlet Tiyatrosu’nda
sahnelenen Çalýkuþu oyununa
Çorumlu’nun ilgisi büyük oldu.
* HABERÝ 6’DA
Vali Sabri Baþköy
Mesleki eðitime
destek sözü
TOKÝ iþyeri
satacak
2013 yýlý pancar bedelleri
ödemelerine 28 Ocak 2014
tarihinde baþlanacak.
Vali Sabri Baþköy,
Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma
Vakfý'nýn (SYDV)
2013 yýlýnda ilg
enelinde 90
milyonlira tutarýnda
yardýmda
bulunduðunu
açýkladý.
* HABERÝ 2’DE
* HABERÝ 12’DE
Pancar bedelleri
ödenecek
Vakýf bir yýlda 90
milyon yardým yaptý
Mimar Sinan Camii cemaati ve mahalle sakinleri, mazlum Suriye halký için baþlatýlan yardým kampanyasýna destek için seferber
* HABERÝ
9’DA
Sana ihtiyacým var
Suriye'de, baþta çocuklar olmak üzere kadýn, yaþlý ve hastalarýn hayata
tutunabilmeleri için Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý
(AFAD), Türk Kýzýlayý, HAK-ÝÞ, Diyanet Vakfý, Memur-Sen ve Anadolu Ajansý
ile Ýnsani Yardým Platformu çatýsý altýnda toplanan çok sayýda yardým
kuruluþu, vakýf, dernek ve meslek örgütünün katýlýmýyla "Sana Ýhtiyacým Var"
yardým kampanyasý baþlatýldý.
* HABERÝ 14’DE
Gönül Elçileri Ýl
Koordinasyon ekibi,
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlýðý’nýn
‘Kadýn ve
Güçlenme’
kapsamýnda Gönül
Elçileri Projesi’nin
alt bileþeni olan
‘Kadýnlar Ýçin
Mesleki Eðitim
Projesi’nin
tanýtýmýna devam
ediyor.
* HABERÝ 16’DA
‘Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi’nin tanýtýmýna
devam ediliyor.
Rektör Alkan, akademisyenlerle bilgi paylaþýmýnda bulundu.
Rektör’den adil
yönetim vurgusu
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
akademik birim ziyaretlerine Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi ve Saðlýk Yüksekokulu ile devam etti.
* HABERÝ 3’DE
Yarýyýl tatilini kutsal
topraklarda geçirecekler
* HABERÝ 9’DA
2
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Belediye TÝS görüþmeleri
Ç
orum
Belediyesi'nde
çalýþan 138 iþçinin
toplu iþ sözleþmesi
görüþmeleri
baþlamýþ.
Belediye
yönetimi ile HizmetÝþ Sendikasý
arasýnda yapýlan
görüþmelere iþçileri
temsilen yetki
belgesi bulunan
Ýbrahim Eceviþ ile
iki yönetici
katýlýyormuþ.
Ýlk
görüþmelerde
parasal mevzular
dýþýndaki sosyal
içerikli maddeler
üzerinde anlaþma
saðlanmýþ.
Sendika ücret
zam oranýna iliþkin
teklifini sunmuþ.
Belediye yönetimi
sendikanýn teklifini
deðerlendirerek
kendisinin
öngördüðü oraný
teklif etmiþ.
Sendika þu
anda idare
tarafýndan önerilen
oran üzerinde
çalýþma yapýyormuþ.
Önümüzdeki
günlerde teklifler
tekrar masaya
yatýrýlacakmýþ.
Vakýf bir yýlda 90
milyon yardým yaptý
V
Vali Baþköy, vakýfta görevleri sona eren üyeleri makamýnda kabul etti.
Eski vakýf üyelerine plaket
Ç
Mustafa
Demirer
orum Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
Baþkaný Vali Sabri
Baþköy, vakýfta
görevleri sona eren
üyeleri makamýnda
kabul etti. Ziyarette
Vali Yardýmcýsý Sait
Topoðlu ve Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakýf
Müdür Vekili
Zekeriya Doðan da
yer aldý.
Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý'nýn
2013 yýlý içerisindeki
faaliyetleri ve 2014
yýlýnda yapýlmasý
planlanan çalýþmalar
deðerlendirildi.
Ziyarette
konuþan Vali Baþköy,
“Sosyal yardýmlaþma
milletimizin sinesinde
her zaman var olan
bir olgudur. Mütevelli
heyetindeki
arkadaþlarýmýz iþlerini
tamamen hayýr odaklý
yapmaktalar. Ayrýca
sosyal yardýmlar
konusunda tüm
personelimiz, azami
hassasiyet ve gayretle
çalýþarak ihtiyaç
sahibi
vatandaþlarýmýza en
güzel þekilde hizmet
ediyorlar.” dedi.
Baþköy, SYDV
mütevelli heyetinde
görevleri sona eren, Ýl
Genel Meclisi
tarafýndan seçilen
hayýrsever
vatandaþlardan Hatice
Eker ile Yeniyol
Mahalle Muhtarý
Seydi Demiray‘a
yapmýþ olduklarý
katkýlarýndan dolayý
teþekkür ederek,
kendilerine teþekkür
belgesi ile plaket
takdim etti.
Hayýrsever
Hatice Eker ile
Yeniyol Mahalle
Muhtarý Seydi
Demiray‘dan boþalan
SYDV mütevelli
heyetinde, Ýl Genel
Meclisi tarafýndan
yeni seçilen Halil
Ýbrahim Köseoðlu ile
Üçtutlar Mahalle
Muhtarý Mehmet
Bölükbaþ seçilmiþti.
ali Sabri Baþköy,
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nýn (SYDV) 2013 yýlýnda ilg enelinde 90
milyonlira tutarýnda yardýmda
bulunduðunu
açýkladý.
Baþköy, 2013 yýlý
içerisindeki faaliyetleri
ile 2014 yýlýnda yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu.
Gelir Testi Ýþlemleri, Acil Ödemeler ve Yol
Yardýmlarý, Eþi Vefat Etmiþ Kadýnlara Yönelik
Yardým Programý ve
2022 Sayýlý Kanun Kapsamýndaki Ýþ ve Ýþlemler
gibi çeþitli alanlarda
Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý’nýn
yardýmlarda bulunduðuna dikkat çeken Baþköy;
SYD Vakýflarý tarafýndan 2013 yýlýnda 90 milyon lira yardým yapýldýðýný belirtti.
Vali Baþköy yaptýðý deðerlendirmede þu
bilgileri verdi;
GSS (Gelir Testi
Ýþlemleri)
Vali Baþköy, Yeniyol Mahalle Muhtarý Seydi Demiray‘a teþekkür etti.
“2012 Ocak ayýndan itibaren il merkezi,
ilçe ve baðlý köylerde
yaþayan vatandaþlarýmýzýn gelir testi iþlemleri
Vakýflarýmýz tarafýndan
yapýlmakta olup 2013
yýlý içerisinde 13.826 sayýda vatandaþla ilgili gelir testi iþlemleri gerçekleþtirilmiþtir. Gelir testi
iþlemleri yapýlan vatandaþlardan; 10.374 kiþi
G0, 3.266 kiþi G1, 167
kiþi G2, 19 kiþi G3 olarak tescil edilmiþ ve
Sosyal güvenlik kurumuna
bildirilmiþtir.
2013 yýlý içerisinde test
yenileme ve yeni baþvurulan test iþlemlerine devam edilmektedir.
Acil Ödemeler ve
Yol Yardýmlarý
Ziyarette Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakýf Müdür Vekili Zekeriya Doðan da yer aldý.
Ýlimizde yaþayan
3294 sayýlý yasa kapsamýnda
yoksulluklarý
Mütevelli Heyetimizce
kabul edilen kimselere
tedavileri için il dýþýna
sevkli gittiklerinde yolculuk masraflarýnda kullanýlmak üzere ve yine
yoksul ailelerin acil ihtiyaçlarýný karþýlamak
amacýyla 2013 yýlý içerisinde
toplam
417.990,46 TL yardým
yapýlmýþtýr.
2012 Yýlý Ýçerisinde Gerçekleþtirilen Yakacak (Kömür) Yardýmlarý
Vali Baþköy, hayýrsever vatandaþ Hatice Eker’e teþekkür belgesi verdi.
Geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2013 yýlý içerisinde il ve ilçe Vakýflarýmýz tarafýndan yoksul
vatandaþlarýmýza yaka-
cak yardýmý yapýlmýþtýr.
Yapýlan yardým ayni
olarak kiþi baþý 2000 Kg
(80 torba) þeklindedir.
Sosyal güvenceye sahip
olmasýna raðmen hane
geliri kiþi baþý 224 TL
den az olan ailelere
2000 Kg (80 torba) kömür yardýmý yapýlmýþtýr.
2013-2014 kýþ dönemi
için 20.000 Kg kömür
yardýmý
daðýtýlmasý
planlanmýþ olup yardým
daðýtýmýna
Aðustos
2013'de baþlanmýþ olup
yýlsonu itibariyle 53.300
ton kömür yardýmý yapýlmýþtýr. Daðýtýmý yapýlan
kömür
15.660.844,64 TL tutarýndadýr.
Vakflarýmýz Tarafýndan Gerçekleþtirilen
Gýda Yardýmlarý
3294 sayýlý kanun
kapsamýnda yoksulluk
içerisinde olduðu yapýn
malvarlýðý incelemeleri
ve hane ziyaretleriyle
ortaya konulan vatandaþlarýmýza her hafta
düzenli olarak gerçekleþtirilen Mütevelli Heyet kararlarý ile yýl içerisinde nakdi olarak gýda
yardýmý yapýlmýþtýr. Vakýflarýmýz tarafýndan
01.01.2013-31.12.2013
tarihleri
arasýnda
2.379.619,62 TL tutarýnda gýda yardýmý gerçekleþtirilmiþtir.
Çeþitli Afet, Yangýn ve Diðer Barýnma
Yardýmlarý
2013 yýlý içerisinde
gerçekleþen heyelan,
yangýn, sel vb. afetler ile
barýnma amaçlý yapýlan
yardýmlarda
ise
628.082,34 TL nakdi
yardým yapýlmýþtýr.
Eðitim Materyal
Yardýmlarý ve Þartlý Baðýþlardan Yapýlan Eðitim Yardýmlarý
Eðitim öðretim dö-
þýnda yine yaklaþýk
1.000 öðrenciye daha
giyim yardýmý yapýlmasý
planlanmaktadýr.
Þartlý Eðitim, Þartlý
Saðlýk ve Þartlý Gebelik
Yardýmlarý
Vali Sabri Baþköy
nem baþlangýçlarý olan
Þubat ve Eylül aylarýnda
yapýlan eðitim materyal
yardýmlarý 2013 yýlý içerisinde de yapýlmaya devam edilmiþ olup ilköðretim de okuyan öðrenciler için 50 TL, ortaöðretim de okuyanlar için
75 TL, lisede okuyan
öðrenciler için 150 TL
tutarýnda yardýmlar yapýlmýþtýr. Eðitim Materyal Yardýmý olarak 1.943
öðrenciye
toplam
312.284,29 TL eðitim
materyal yardýmý yapýlmýþtýr.
Hayýrsever bir kuruluþ ile Vakfýmýz arasýnda gerçekleþtirilen
protokolle temin edilen
kaynaktan 2013 yýlý içerisinde 136 öðrenciye
109.550,00 TL Þartlý
Baðýþlardan Eðitim Yardýmý yapýlmýþtýr. Söz
konusu yardýmýn 2014
yýlý içerisinde de devam
ettirilmesi planlanmaktadýr.
Yine Birleþik Markalar Derneði ile yapýlan
protokol ile temin edilerek ilimizde yaþayan
2.500 yardýma muhtaç
öðrenciye 286.326,76
TL tutarýnda ayni giyim
yardýmý
yapýlmýþtýr.
Öðrencilerimize daðýtýlan paketler içerisinde (
Kaban,Bot, Kazak,Çorap ve Pantolon) bulunmaktadýr. 2014 yýlý ba-
2004 yýlýndan bu
yana devam ettirilmekte
olan (Þartlý Nakit Transferi Yardýmlarý) kapsamýnda 2013 yýlý içerisinde 1.908.260,00 TL þartlý eðitim yardýmý,
585.150,00 TL þartlý
saðlýk yardýmý ve
6.090,00 TL þartlý gebelik yardýmý olmak üzere
toplamda 2.499.500,00
TL yardým yapýlmýþtýr.,
Eþi Vefat Etmiþ
Kadýnlara Yönelik Yardým Programý
29.12.2011 tarih ve
2011/8 sayýlý Fon Kurulu kararý ile eþi vefat etmiþ kadýnlara yönelik
düzenli nakdi sosyal
yardým programý baþlatýlmasý kararý alýnmýþtýr.
Düzenli nakdi yardým
programýnýn hedef kitlesi; 3294 sayýlý kanun
kapsamýnda olan eþi vefat etmiþ kadýnlar olarak
belirlenmiþtir.
Vakýflarýmýz tarafýndan 2012 yýlý içerisinde uygulanmaya baþlanan program kapsamýnda Mütevelli Heyeti tarafýndan yardým programýndan yararlanmasýna
yönelik karar verilen eþi
vefat etmiþ kadýnlara
muhtaçlýklarý devam ettiði süre içerisinde aylýk
250 TL olmak üzere 2
aylýk periyotlarla 500
TL düzenli yardým verilmektedir. Bu kapsamda
Vakýflarýmýz tarafýndan
2013
yýlýnda
12.480.250,00 TL ödenmiþtir. Programla ilgili
baþvurular ve ödemeler
devam etmektedir.
2022 Sayýlý Kanun
Kapsamýndaki Ýþ Ve Ýþlemler
633 Sayýlý Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname uyarýnca Sosyal
Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel
Müdürlüðü Kanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlüðe girdiði tarihte
kapatýlmýþ ve 2022 sayýlý Kanun kapsamýndaki
iþlemler Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlmaya baþlanmýþtýr.
2012 yýlýndan itibaren 2022 sayýlý kanun
kapsamýnda yer alan
kimselerle ilgili karar alma organý olarak Vakfýmýzýn Mütevelli Heyeti
görevlendirilmiþ olup
2012 Kasým ayýndan itibaren 2022 sayýlý kanunla ilgi yapýlacak tüm iþlemler vakfýmýz tarafýndan yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Bu kapsamda 2013
yýlý içerisinde ilimizde;
14.336 kiþiye yaþlý aylýðý
verilmiþ
olup
20.022.175,87 TL ödeme yapýlmýþtýr. 8.408 kiþiye Engelli aylýðý verilmiþ olup 30.959.558,57
TL ödeme yapýlmýþtýr.
543 kiþiye engelli yakýný
aylýðý verilmiþ olup
1.547.299,49 TL ödeme
yapýlmýþtýr.
Ayrýca il merkezindeki aþevi yardýmlarý
için 164.020,08 TL ve
kimsesizler evi için ise
11.575,67 TL yardým
yapýlmýþtýr.
01.01.2013
31.12.2013 dönemini
kapsayan 2013 yýlý Sosyal Yardýmlaþma Dayanýþma Vakfýnýn faaliyetleri
için
toplam
89.989.313,36 TL tutarýnda kaynak kullanýla-
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Kastamonu Ýlahiyat’la iþbirliði
H
Mustafa Demirer
itit Üniversitesi ve
Kastamonu
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüleri
Temel Ýslam Bilimleri
Anabilim Dallarý
Ortak Lisansüstü
(Yükseklisans ve
Doktora) programý
açýlmasý ve
yürütülmesine iliþkin
protokol imzalandý.
Protokolü Hitit
Üniversitesi adýna
Rektör Prof. Dr. Reha
Metin Alkan ile
Kastamonu
Üniversitesi adýna
Kastamonu
Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi Dekan
Yardýmcýsý Prof. Dr.
Mehmet Atalan
imzaladý.
Ýmza töreninde
Hitit Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü
Hitit Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi arasýnda iþbirliði yapýlacak.
Prof. Dr. Mehmet
Evkuran ve
Kastamonu
Üniversitesi Ýlahiyat
Fakültesi öðretim
üyesi Yrd. Doç. Dr.
Cengiz Çuhadar da
hazýr bulundular.
Hitit Üniversitesi
ile Kastamonu
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüleri
arasýnda Temel Ýslam
Bilimleri Anabilim
Dalý için ortaklaþa
yürütülecek Lisansüstü
programlarý
(Yükseklisans ve
Doktora) kapsamýnda,
iki üniversite
arasýndaki akademik
iþbirliðini ve etkileþimi
saðlamak, güçlü
taraflarýný biraraya
getirerek
zenginleþtirmek ve
ortak programa katýlan
öðrencilerin en üstün
akademik
standartlarda eðitimöðretim almalarýný
saðlamak ve araþtýrma
imkaný vermek
amacýyla imzalanan
protokol, ortak
Lisansüstü
programlarýna öðrenci
kabulü, müfredat,
sýnav, deðerlendirme,
devam, izin, verilecek
diploma gibi
programýn
baþlangýcýndan
sonuçlandýrýlýncaya
kadar ortak Lisansüstü
programlarýnda
yapýlacak
uygulamalarý
kapsamakta.
Hitit Üniversitesi
ile Kastamonu
Üniversitesi arasýnda
gerçekleþtirilen
iþbirliðinin her iki
üniversiteyi daha da
güçlü kýlacaðýný
belirten Rektör Prof.
Dr. Alkan, Hitit
Üniversitesi’nin attýðý
bu somut adýmlarla
daha da büyüyeceðini
ve bulunduðu
coðrafyaya daha
büyük fayda
saðlayacaðýný ifade
ederek anlaþmanýn her
iki üniversite için
hayýrlý uðurlu olmasýný
diledi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik birim ziyaretlerine devam etti.
Rektör’den adil yönetim vurgusu
H
itit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan,
akademik birim
ziyaretlerine Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler
Fakültesi ve Saðlýk
Yüksekokulu ile
devam etti.
Ýlk olarak Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler
Fakültesi Ýþletme,
Maliye ve Siyaset
Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü
akademik personeli ile
bir araya gelen Rektör
Alkan, üniversitede
yapýlan çalýþmalar
hakkýnda yýllar itibari
ile deðerlendirmelerde
bulunarak, gelecekte
hedeflenen ve bugün
gerçekleþtirilen
projeler hakkýnda
fakülte öðretim
elemanlarýný
bilgilendirdi.
Ýkinci
ziyaretinde Saðlýk
Yüksekokulu
akademik personeli ile
bir araya gelen
Rektör, Saðlýk
Yüksekokulu öðretim
elemanlarýnýn görüþ
ve taleplerini
dinleyerek yürütülen
çalýþmalar hakkýnda
fikir alýþveriþinde
bulundu.
Alkan, ziyaret
ettiði her iki akademik
birimde, Kuzey
Kampüsü’ne
yapýlacak binalarýn
master planý
üzerinden görsel
sunum yaparak inþaatý
devam etmekte olan
HÜBTUAM, MYO,
Alaca MYO ve
2014’te inþaatýna
YÖK’ten müjde
Y
ÖK'ten fen edebiyat
mezunlarýna müjde.
Pedagojik formasyon
aðustos atamasýna
yetiþecek
Öðretmen olmak
için pedagojik
formasyon eðitimi alan
ancak YÖK'ün, ALES
þartý getirmesi ile
aðustos ayýndaki
öðretmen atamalarýna
yetiþmeyeceðini
savunarak sosyal
medyada tepki gösteren
adaylara YÖK'ten yanýt
geldi. Yapýlan
açýklamada, “Programýn
açýlmasý bazý nedenlerle
gecikti ancak yaz
dönemi de kullanýlarak
adaylar aðustos ayýnda
yapýlacak öðretmen
atamasý baþvurularýna
yetiþecek” denildi.
Bu yýl aðustos
ayýnda yapýlacak
öðretmen atamalarýna
baþvuru yapabilmek için
pedagojik formasyon
eðitimine baþvuru yapan
adaylar, YÖK'ün 16
Ocak'taki Genel
Kurul'da ALES þartý
getirmesi ile hayal
kýrýklýðý yaþadý. Temmuz
ayýnda tamamlanmasý
beklenen pedagojik
formasyon programýnýn
2015 Þubat ayýna kadar
uzayacaðýný savunan
adaylar, aðustos
ayýndaki öðretmen
atamasý baþvurularýna
kadar programýn
tamamlanmayacaðýný
iddia etti. Twitter'da
#YÖKFormasyonu2014
AtamalarýnaYetiþtir
hashtag'i açarak
tepkilerini dile getiren
öðretmen adaylarýna ilk
yanýt yine sosyal medya
üzerinden geldi. YÖK
Yürütme Kurulu Üyesi
Mehmet Þiþman,
Twitter'da yaptýðý
açýklamada programýn
temmuz sonuna
yetiþeceðini belirterek
öðretmen adaylarýna,
“Þimdi tweeti býrakýp
ders çalýþýn” önerisinde
TOKÝ iþyeri satacak
B
aþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý (TOKÝ),
yatýrýmcýya yeni yýlda
yeni fýrsatlar sunmaya
devam ediyor. Ýdare,
aralarýnda Ankara,
Ýstanbul, Bursa, Samsun
ve Diyarbakýr gibi
büyükþehirlerin de
bulunduðu 31 þehirdeki
138 iþyeri ve 10 konutu
240 aya varan vadelerle
satacak. Açýk artýrma
yöntemiyle satýþý
yapýlacak
taþýnmazlardan 13 bin
liraya iþyeri, 75 bin
liraya da konut sahibi
olmak mümkün.
Çorum’da da iþyeri
satýlacak.
240 ay vade ile
iþyeri
Satýþa çýkarýlan
taþýnmazlardan Trabzon
Bahçecik 2. Etap,
Trabzon Merkez Zaðnos
Vadisi, Gaziantep
Islahiye, Malatya
Beydaðý, Giresun
Alucra, Bursa Nilüfer
Kayapa, Tokat Merkez
Dedeli, Kahramanmaraþ
Afþin, Kahramanmaraþ
Türkoðlu, Yozgat
Boðazlýyan, Yozgat
Merkez Eskipazar ve
Çorum Merkez Celilkýrý
projeleri kapsamýndaki
iþyerleri yüzde 10 peþin
240 ay vadeli satýlacak.
Ýstanbul Bahçeþehir'de
yer alan iþyerleri yüzde
10 peþin 120 ay vade,
diðer iþyerleri ise yüzde
15 peþin 120 ay vade ile
yatýrýmcýya sunulacak.
Satýþa çýkarýlan konutlar
ise yüzde 25 peþin 120
ay vade ile satýlacak.
31 ilde satýþa
sunuluyor
Satýþa sunulan
taþýnmazlar, Adana,
Adýyaman, Ankara,
Balýkesir, Bitlis, Burdur,
Bursa, Çankýrý, Çorum,
Diyarbakýr, Erzincan,
Gaziantep, Giresun,
Hatay, Iðdýr, Ýstanbul,
Kahramanmaraþ,
Kýrþehir, Kocaeli,
Konya, Malatya, Muðla,
Osmaniye, Samsun,
Sivas, Þanlýurfa,
Tekirdað, Tokat,
Trabzon, Yozgat ve
Zonguldak illerinde
bulunuyor. Müzayedeye
katýlmak isteyen gerçek
veya tüzel kiþiler,
müzayededen önce
banka hesabýna veya
toplantý günü salonlarda
kurulacak veznelere
katýlým teminatý olarak
talip olduklarý
taþýnmazlarýn her biri
için ayrý ayrý ödeme
yapacak. Muhammen
bedeli 20 bin liraya
kadar olan taþýnmazlar
için 2 bin lira,
muhammen bedeli 100
bin liraya kadar olanlar
için 5 bin lira,
muhammen bedeli 200
bin liraya kadar olanlar
için 10 bin lira,
muhammen bedeli 200
bin liranýn üstünde olan
taþýnmazlar için 50 bin
lira katýlým teminatý
alýnacak. Bütün
taþýnmazlar açýk
artýrmaya vadeli
muhammen bedellerle
çýkacak, bankada
yapýlacak sözleþme
imzalama aþamasýnda
dileyen katýlýmcýlar
peþin ödeme talebinde
bulunabilecek. Bu
durumda taþýnmazlar
için peþin ödeme
indirimi yapýlmayacak.
Müzayede Eskidji
firmasýnýn Ýstanbul'daki
merkezinde 6 Þubat
2014 günü saat 14.00'de
gerçekleþtirilecek.
TOKÝ'nin Ankara
Bilkent'teki merkez
binasýndan müzayedeye
canlý baðlantý yoluyla
teklifler alýnabilecek.
Satýþa çýkan
taþýnmazlardan almak
isteyenler, ayrýca
www.eskidji.com
internet adresinden de
teklif verebilecekler.
Ayrýntýlý bilgiye
www.toki.gov.tr ve
www.eskidji.com
internet adreslerinden
sanatçýsý Hüseyin Yalçýn
da geceye renk katacak.
Ýlkadým Belediyesi Halk
Danslarý Topluluðu’nun
koreografi gösterisinin
de olacaðý konserde,
Sivas, Kars, Rumeli,
Aydýn, Ankara,
Erzincan, Konya,
Kýrþehir, Eskiþehir,
Tokat, Kayseri, Çorum
ve Azerbaycan
yörelerine ait türkülerde
seslendirilecek.
Üç aylýk bir
çalýþmayla yeni yýlýn ilk
konseriyle türkü
severlere merhaba
diyeceklerini söyleyen
Ýlkadým Belediyesi Türk
Halk Müziði Korosu
Þefi Hýzýr Aydýn, 70
kiþilik bir ekiple türkü
dostlarýnýn memnun
kalacaðý ve konuk
sanatçý Hüseyin
Turan'ýn da
seslendireceði türkülerle
Fakültesi ve Saðlýk Yüksekokulu’na yaptý.
Rektör Alkan, akademisyenlerle bilgi paylaþýmýnda bulundu.
baþlanacak olan
projeler hakkýnda
bilgiler verdi.
Ziyaretlerinde
HUZEM, HÝTÝTSEM,
öðrenci otomasyon
sistemi, akademik
web sayfasýnýn
oluþturulmasý, Merkez
Kütüphane’nin
elektronik kaynaklarý,
yayýn teþviki,
akreditasyon,
çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler veren Alkan,
BAP, Mevlana,
Erasmus gibi
programlara iliþkin de
açýklamalarda
bulunarak yurtdýþý
bilimsel etkinlikleri
H
Mustafa
Demirer
destekleme
programlarýna verilen
desteklere dikkat
çekti.
Üniversitenin
istihdam odaklý ve
geleceðe dönük yeni
açýlan bölüm ve
programlarla daha da
büyüdüðünü belirten
Alkan,
kontenjanlarýnýn
doluluk oranýna dikkat
çekerek, Hitit’in tercih
edilen bir üniversite
olduðunu belirtti.
Öðretim
elemanlarýna katký ve
katýlýmlarýndan dolayý
teþekkür ederek
üniversitenin
yakaladýðý bu baþarý
tablosunun artarak
devam edeceðine
inandýðýný belirten
Rektör, tüm
mensuplarýna evrensel
ölçüler göz önünde
tutularak, daha iyi
imkanlar sunma
gayreti içerisinde
olduklarýný kaydetti.
Alkan, ‘Bir Dünya
Üniversitesi’ olma
hedefine adil, þeffaf,
hesap verebilir ve
ulaþýlabilir yönetim
anlayýþýyla hýzlý ve
emin adýmlarla
ilerlediðini sözlerine
ekledi.
rildi.
Proje ekibi Gazi
Üniversitesi
Ýnþaat
Mühendisliði Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Murat
Mollamahmutoðlu, Hitit Üniversitesi FenEdebiyat
Fakültesi
Kimya Bölümü’nden
Öðretim Üyesi Doç.
Dr. Dursun Ali Köse ve
Meslek Yüksekokulu
Ýnþaat Bölümü’nden
Öðretim
Görevlisi
Eyübhan Avcý ile bir
bursiyer yüksek lisans
öðrencisinden oluþuyor.
itit Üniversitesi ile
Gazi Üniversitesi
öðretim elemanlarýnýn
ortaklaþa
sunduðu
“Borik Asit Katkýlý Silikat Enjeksiyonlarýnýn
Enjeksiyon Özellikleri
ve Kum ve Silt Formasyonlara Enjekte
Edilebilirliðinin Araþtýrýlmasý” baþlýklý SanTez proje önerisi, Bilim
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlýðý tarafýndan
uygun görülerek desteklenmesine karar ve-
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
Türk Halk Müziði Korosu yeni yýlýn ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi'nde verecek.
eþsiz bir konser
vereceklerini kaydetti.
Ýlkadým
Belediyesi'nin kültür ve
sanat etkinlikleriyle
Samsun'da örnek
kurumlar arasýnda yerini
aldýðýný kaydeden
Ýlkadým Belediye
Baþkaný Necattin
Demirtaþ, ülkelerin
geliþmiþlik düzeyinin
eðitim ve kültür
alanýndaki çalýþmalarla
ölçüldüðünü belirtti.
Kültür ve sanat
faaliyetleri ile gerek
Samsun'un gerek
Ýlkadýmlý vatandaþlarýn
takdir ve tebriklerine
mazhar olduklarýný ifade
eden Baþkan Necattin
Demirtaþ, 23 Ocak
Perþembe Günü Saat
19.30'da Hüseyin
Turan'ýn konuk sanatçý
olarak konser vereceði
ve koro ekibinin yöresel
halk müziði türkülerini
seslendireceði geceye
tüm Samsunlularý davet
etti.(ÝHA)
(Ç.HAK:3545)
Ý
Rektör’ün ziyaretlerini Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Hitit’in projesine bakanlýk onayý
Samsun’da Çorum türküleri
lkadým Belediyesi
Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü'ne baðlý
faaliyetlerini sürdüren
Türk Halk Müziði
Korosu yeni yýlýn ilk
konserini Atatürk Kültür
Merkezi'nde verecek.
Þef Hýzýr Aydýn
yönetiminde 70 kiþilik
koroyla yeni yýlýn ilk
konserine çýkacak olan
Ýlkadým Belediyesi Türk
Halk Müziði
Korosu'nun (THM)
koro ve solo türkülerini
icra edeceði gecede,
Türkiye'nin sevilen ses
sanatçýsý Hüseyin Turan
da sahneye çýkacak.
Türkü severlerin
müziðe doyacaðý
programda, Türkiye'nin
en yetenekli nefesli
çalgý sanatçýsý zurna
virtüözü Halil
Çokyürekli ve Kültür ve
Turizm Bakanlýðý saz
Mustafa
Demirer
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
4
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Milli Yüksek Hýzlý Tren
Projesi’nin güzergahý
G
eçen ay tanýtýmý yapýlan Milli Yüksek
Hýzlý Tren Projesi'nin
güzergâhý belli oldu. Ýlk
olarak Ankara-Sivas
hattýnda hizmete girecek
olan tren, ülkenin doðusu ile batýsýný birleþtirmeye hazýrlanýyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, çalýþmalarý devam eden
Yüksek Hýzlý Tren
(YHT) ile ilgili hem Ankaralýlar hem de Sivaslýlar'a sürpriz yapacak.
CEK
2017'DE BÝTE-
Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere
sahip olan Sivas demiryollarý da milli trenle
hak ettiði yeri bulmuþ
olacak. Projenin bitimiyle birlikte ÝstanbulAnkara-Sivas arasýnda
bir hat oluþturulacak.
Ankara-Sivas bölümünün 2017 yýlýnda bitirilmesi planlanýrken, projenin hayata geçmesiyle
ve idari uzman olmak
üzere toplam bin 856 kiþinin çalýþacaðý bildirildi. Milli trenlerin iç ve
dýþ dizaynýný tamamen
Türk estetiði dikkate alýnarak hazýrlanýyor.
ÜRETÝM TCDD
FABRÝKALARINDA
Yüksek Hýzlý Tren (YHT) hem Ankaralýlar hem de Sivaslýlar'a sürpriz yapacak.
602 kilometre uzunluarasý 5 saat olacak. Türsi'nde ana sorumlu olaðundaki mevcut demirkiye'nin en önemli lirak Türkiye Cumhuriyeyolu hattýnýn uzunluðu
manlar ve metropolleriti Devlet Demiryollarý
405 kilometreye düþene demiryolu yük ve
(TCDD) belirlendi. Procek.
yolcu taþýmacýlýðýnýn
jede Milli Yüksek Hýzlý
yapýldýðý
Sivas,
coðrafi
Tren, Milli Elektrikli ve
ULAÞIM 2 SAolarak sahip olduðu öneDizel Tren Seti, Milli
ATE ÝNECEK
mini YHT ile pekiþtireYeni Nesil Yük vagonu
Ýki il arasýndaki secek.
temalý dört ayrý çalýþma
yahat süresi YHT sayegurubu oluþturuldu. Bu
PROJEDE BÝN
sinde 2 saate inecek.
projelerin tümünde 280'i
900 KÝÞÝ GÖREV
Ankara-Ýstanbul hattýnýn
bilim adamý, bin 56'sý
ALACAK
da devreye girmesiyle
mühendis, 520'si teknik
birlikte Ýstanbul-Sivas
Milli Tren Proje-
Milli trenlerin yapýmýnda TCDD'nin 3
fabrikasý görev alacak.
Yüksek Hýzlý Tren yapýmýný
TÜLOMSAÞ,
Elektirikli ve Dizel Tren
setlerini TÜVASAÞ geliþmiþ yük vagonlarýný
ise TÜDEMSAÞ yürütüyor. Ýstanbul Teknik
Üniversitesi, Aselsan ve
153 özel sektör þirketi
projenin çözüm ortaklarý
arasýnda yer alýyor. ArGe konusunda da TÜBÝTAK devrede. Türkiye'nin milli projesi olan
YHT, Türkiye demiryollarýnda önemli bir güce
ulaþtýðýnýn simgesi olarak gösteriliyor.
(Milliyet)
Traktör sayýmýz arttý
T
ürkiye Ziraat Odalarý
Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2013 yýlýnýn 11
ayýnda traktör sayýsýnýn
en fazla 5 bin 688 adetle
Kasým ayýnda arttýðýný
bildirdi.
TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, 2012 yýlý
sonunda 1 milyon 515
bin 421 olan traktör sayýsýnýn 11 ayda (2013
Ocak-Kasým) 43 bin 558
artýþla 1 milyon 558 bin
979 adede ulaþtýðýný belirtti. Bayraktar, traktör
sayýsýnýn 2013 yýlý Ocak
ayýnda 2 bin 113, Þubat
ayýnda 2 bin 458, Mart
ayýnda 4 bin 23, Nisan
ayýnda 4 bin 646, Mayýs
ayýnda 4 bin 918, Haziran ayýnda 2 bin 629,
Temmuz ayýnda 4 bin
283, Aðustos ayýnda 3
bin 276, Eylül ayýnda 4
bin 837, Ekim ayýnda 4
bin 687, Kasým ayýnda
ise 5 bin 688 adet arttýðý
bilgisini verdi. Bayraktar, traktörde iller arasýnda Kasým ayýnda en fazla artýþýn 308 adetle Konya’da, 208 adetle Manisa’da, 201 adetle Adana’da, 199 adetle Tokat’ta, 179 adetle Balýkesir’de, 176 adetle Denizli’de, 171 adetle Bursa’da, 156 adetle Kayseri’de, 155 adetle Kars’ta
görüldüðünü belirtti.
Bayraktar, Kasým
ayýnda traktör sayýsýnýn
Ankara’da 143, Ýzmir’de
141, Erzurum’da 139,
Afyonkarahisar ve Gaziantep’te 131, Aydýn’da
121, Þanlýurfa’da 120,
Sakarya’da 116, Sivas’ta
2013 yýlýnýn 11 ayýnda traktör sayýsýnýn en fazla
5 bin 688 adetle Kasým ayýnda arttýðý bildirildi.
irt’te 29, Elazýð’da 26,
ken, Konya 73 bin 157
hir, Malatya, Hatay, BurAðrý’da 24, Bitlis’te 22,
adetle ikinci, Balýkesir
dur, Isparta, Bolu, KýrkGiresun’da 16, Iðdýr’da
55 bin 225 adetle üçünlareli, Nevþehir, Amas15, Gümüþhane’de 13,
cü, Bursa 54 bin 332
ya,
Kahramanmaraþ,
Bartýn, Erzincan, Ordu
adetle dördüncü, ÝzKars, Uþak ve Aksave Yalova’da 11, Þýrnak
mir’in 54 bin 167 adetle
ray’da 15-20 bin, Erzuve Artvin’de 7, Zongulbeþinci sýrada bulundurum, Kocaeli, Niðde,
dak’ta 6, Tunceli ve Kaðunu bildiren Bayraktar,
Osmaniye, Adýyaman,
rabük’te 5, Bayburt’ta 4,
“Ankara’da 46 bin 554,
Çankýrý’da 10-15 bin,
Hakkari ve Ýstanbul’da 1
Samsun’da 46 bin 109,
Karaman, Kýrþehir, Bileadette kaldý. Bingöl, RiAdana’da 45 bin 319,
cik, Muþ, Düzce, Marze ve Trabzon’da ise KaDenizli’de 41 bin 666,
din, Zonguldak, Elazýð,
sým ayýnda traktör sayýsý
Antalya’da 40 bin 927
Kýrýkkale, Sinop, Ardaartmadý. 11 aylýk artýþa
adet traktör bulunuyor”
han, Van, Aðrý, Erzincan,
bakýldýðýnda Konya 2
dedi.
Karabük’te 5-10 bin arabin 255 adetle birinci
sý traktör bulunuyor. BatBayraktar, þunlarý
olurken, Manisa 1690
man, Bartýn, Kilis, Iðdýr,
kaydetti:
adetle ikinci, Ankara bin
Gümüþhane, Bitlis, Gire“Aydýn’da 37 bin
475 adetle üçüncü oldu.
sun, Bayburt, Yalova, Si589, Tokat’ta 36 bin 827,
Traktör sayýþ 2013 yýlý
irt, Ordu, Þýrnak, TunceAyfonkarahisar’da 35
Ocak-Kasým döneminde
li, Artvin’de 1-5 bin arabin 974, Çorum’da 35
Gaziantep’te bin 375,
sý traktör var. Bingöl’de
bin 326, Þanlýurfa’da 31
Denizli’de bin 345, Þan944, Hakkari’de 732,
bin 446, Sakarya’da 31
lýurfa’da bin 290, BalýTrabzon’da 174, Rize’de
bin 365 traktör var. Merkesir’de bin 212, Adaise 40 adet traktör bulusin, Kütahya, Edirne,
na’da bin 102, Bursa’da
nuyor.” (ÝHA) Çanakkale, Yozgat, Tebin 56, Kayseri’de bin
kirdað, Sivas, Muðla,
45 adet arttý.”
Kastamonu,
GazianTraktör sayýsýnda
tep’te 25-30 bin, KayseManisa 75 bin 580 adetri, Ýstanbul, Diyarbale birinciliðini sürdürürkýr’da 20-25 bin, Eskiþe-
Prim borcu olana emeklilik müjdesi
H
ükümet, prim günü
eksik olanlara yeþil
ýþýk yaktý. Çalýþma Bakaný Çelik talimat verdi. Eksik primi olana
borçlanma imkâný gelebilir
Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý,
emeklilikte yaþýný dolduran ancak prim gün
sayýsýný dolduramayanlar için ilk somut adýmý
attý. Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik, hizmet borçlanmasý anlamýna gelen talebi deðerlendirmek
üzere ilgili birime talimat verdi. Eksik primi
olanlara
borçlanma
imkâný getirilmesi öngörülüyor.
dur olan bir kesim olduðunu belirterek, bu makul talebi deðerlendireceklerini bildirdi.
4C netleþmedi
Hükümet, prim günü eksik olanlara yeþil ýþýk yaktý.
konusunda düzenlemebu konuda gelen talepye sýcak bakmayan hüleri Bakan Çelik'e ileteEmeklilikte yaþa
kümet, prim günü eksik
rek bir adým atýlmasýný
500 bin, prim günü þarolanlara yeþil ýþýk yaktý.
istedi. Bakan Çelik, bu
týna da 100 bin kiþi taMuhalefet partileri de
konuda gerçekten maðkýlmýþ durumda. Yaþ
100 bin kiþi
‘Tüm kesimlerle
iþbirliði yapacaðýz’
Ç
orum’un Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
AK Parti Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Abdurrahman
Basmacý’nýn da hazýr bulunduðu ziyarette baþkan
Ali Uyanýk, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi
Bekiroðlu ile bir süre görüþtü.
Geliþen ve globalleþen dünyada ülkelerden
daha çok, markalar ve marka kentler yarýþtýðýna
dikkat çeken Uyanýk, Oðuzlar 77 cevizi ve Oðuzlar’ý bu yarýþta bir adým daha ileriye taþýyabilmek
için yoðun bir þekilde çalýþma yaptýklarýný söyledi.
Markalaþma yolunda önemli mesafeler aldýklarýný dile getiren Uyanýk, marka kent hayalinin
gerçekleþmesinin biraz zaman alabileceðini ancak
sabýrlý olduklarýný dile getirdi.
Bugüne kadar bir çok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Uyanýk, “Hayata geçirdiðimiz en
önemli projelerin baþýnda sulama projesi ve Obruk
Barajý kenarýna yapýlan sosyal tesisler geliyor. Ýlçenin turizm merkezi haline gelmesi noktasýnda
en büyük engel aþýldý. Ýlçe halkýnýn ceviz ve ceviz
fidaný üretiminde büyük bir deneyim ve bilgi biri-
kimine sahip. Oðuzlar ceviz ticaretinde söz sahibi
ve Türkiye'de ceviz borsasý konumunda. 2013 yýlýnda 100 bin ceviz fidanýný toprakla buluþturduk.
Önümüzdeki 10 yýllýk süreçte tarým, hayvancýlýk
ve turizm ve diðer alanlarda Oðuzlar’a 400 milyon TL’lik bir ekonomik girdi saðlamayý planlýyoruz” dedi.
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise, MÜSÝAD olarak Çorum’un her alanda
daha ileriye seviyeye taþýnmasý noktasýnda toplumun bütün kesimleri ile iþbirliði yapmaya hazýr
olduklarýný açýkladý.
Oðuzlar 77 cevizinin bir marka olduðunu dile getiren Bekiroðlu, cevizin ilçe için önemli bir
deðer olduðunun altýný çizdi. Oðuzlar ilçesinde yapýlan çalýþmalarý yakýnen takip ettiðini dile getiren
Bekiroðlu, son yýllarda hayata geçirilen projelerle
ilçenin cazibe merkezi olma yolunda ilerlediðini
dile getirdi.
Uyanýk ve Basmacý’ya ziyaretten dolayý teþekkür eden Bekiroðlu, baþkan Uyanýk’a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (ÝHA)
Çiftçi ve esnafa kredi kolaylýðý
Þemsi Bayraktar
113, Çorum’da 112, Diyarbakýr’da 109, Kahramanmaraþ ve Ardahan’da 108, Amasya’da
103 adet arttýðýný bildirdi. Traktör sayýsý Kasým
ayýnda Bingöl, Trabzon
ve Rize’de deðiþmezken,
Ýstanbul ve Hakkari’de 1
adet arttýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý
kaydetti:
“Kasým
ayýnda
traktör sayýsý Yozgat’ta
98, Muþ’ta 91, Antalya’da 84, Kütahya’da
80, Muðla’da 79, Eskiþehir’de 75, Karaman’da
73, Kastamonu’da 72,
Çanakkale’de 71, Isparta’da 70, Aksaray ve Malatya’da 68, Osmaniye’de 67, Hatay’da 66,
Adýyaman’da 65, Çankýrý’da 64, Mersin’de 62
adet arttý. Traktör sayýsýndaki artýþ, Kasým’da
Düzce’de 49, Samsun,
Batman ve Niðde’de 48,
Bolu’da 47, Mardin’de
46, Burdur, Kýrklareli ve
Van’da 45, Sinop’ta 41,
Bilecik’te 38, Nevþehir’de 36, Uþak’ta 34,
Tekirdað, Kocaeli, Edirne ve Kýrþehir’de 33, Kilis’te 31, Kýrýkkale ve Si-
Çorum’un Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Müstakil Sanayici
ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.
Çelik, dün TÝSK
yönetim kurulunu kabulünde 4C kapsamýndaki çalýþanlarýn durumuna iliþkin sorularý da
yanýtladý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek,
4C'lerin kadroya alýnmasýna dönük çalýþma
olmadýðýný açýklarken,
Bakan Çelik "Bu konuda toplu sözleþme masasýnda bir çalýþma yapýldý. Ancak henüz bu
netleþmedi" diye konuþtu.(Sabah)
Ç
iftçi ve esnafa
kredide kolaylýk
için hükümet düðmeye bastý. Ziraat, tarýmsal ve hayvansal üretime 20 milyon TL üst
limitli kredi kullandýracak. Halkbank ise %
50 faiz indirimi yapacak.
Kamu bankalarý
esnaf ve çiftçiye kolaylýk için düðmeye
bastý. Ziraat Bankasý
ile Halkbank'ýn faiz
indirimlerine yönelik
kararlar Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, tarýmsal ve
hayvansal üretime 20
milyon lira üst limitli
kredi kullandýrýlacak,
esnaf ve sanatkâra da
yüzde 50 oranýnda faiz indirimi saðlanacak. Ziraat Bankasý ve
Tarým Kredi Kooperatifleri tarafýndan 2014
yýlýnda tarýmsal üretime dair kullandýrýlacak düþük faizli yatýrým ve iþletme kredisi
limitleri ve faiz indirim oranlarý belirlendi.
Süt sýðýrýna 20
milyon
1 Ocak-31 Aralýk
Çiftçi ve esnafa kredide kolaylýk için hükümet düðmeye bastý.
2014 tarihleri arasýnda
banka tarafýndan uygulanmakta olan tarýmsal kredi cari faiz
oranlarýndan kredi konularý itibarýyla belirlenen oranlarda indirim yapýlmak ve kredi
üst limitleri aþýlmamak suretiyle tarýmsal
kredi kullandýrýlabilecek. 1 Ocak itibarýyla
geçerli olmak üzere
damýzlýk süt sýðýrý yetiþtiriciliðinde üst limit 20 milyon TL,
yaygýn hayvansal üretimde 500 bin TL,
kontrollü örtüaltý tarýmýnda 10 milyon TL,
yaygýn bitkisel üre-
timde 500 bin TL,
yurtiçi sertifikalý tohum, fide, fidan üretiminde 10 milyon TL,
yurtiçi sertifikalý fide
kullanýmýnda 1 milyon TL, yurtiçi sertifikalý fidan kullanýmýnda 5 milyon TL olarak
uygulanacak.
Halk’tan yüzde
50 indirim
Halkbank da Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK)
kefaletiyle veya doðrudan kullandýrýlmýþ,
bakiyesi bu yýla devreden krediler ile 1
Ocak-31 Aralýk 2014
tarihleri arasýnda ayný
þekilde kullandýrýlan
kredilere yüzde 50 faiz indirimi yapacak.
Borcu ödemeyene kredi yok
Ertelenmiþ , taksitlendirilmiþ, tasfiye
olunacak alacaklar hesabýnda borcu bulunan veya yeniden yapýlandýrýlmýþ kredi
borcu olup geri ödeme
süreci devam eden esnaf ve sanatkârlara,
borçlarýnýn tamamý
bankaya ödenmeden
bu karar kapsamýnda
kredi
açýlamayacak.(Yaygýn basýn)
CHP logosunun altýnda ne yazacak?
C
HP lideri Kemal
Kýlýçdaroðlu
açýkladý, "Türkiye'yi
hak ettiði demokrasiye
ulaþtýracaðýz.
CHP logosunda bundan sonra bu ifadeyi
göreceksiniz. CHP
Türkiye'nin birleþtirici gücü yazacak.
Türkiye'nin birleþtirici gücü olma bilinci
ile vatandaþlarýmýzýn
istek ve beklentilerine kayýtsýz kalmamýz
beklenemez. Biz herkesin varlýk, birlik ve
özgür biçimde yaþayacaðý Türkiye vaat
ediyoruz."
Kýlýçdaroðlu
þöyle devam etti:
"CHP önce insan diyecek. Ýnsanlarý fakir
ve zengin diye ikiye
bölen konut projeleri
olmayacak. Bizim
iktidarýmýzda kimse
insanlarýn evlerini ellerinden alýp baþkalarýna peþgeþ çekmeyecek. Enerjimizi vatandaþlarýmýz daha
çok kazansýn diye
harcayacaðýz.
30
Mart günü varlýk,
birlik ve özgür biçimde yaþayan Türkiye'nin kuruluþu yolunda büyük adýmý
atacaðýz. 30 Mart'tan
sonra Tükiye'de daha
güçlü CHP olacak."(Yaygýn basýn)
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Pancar bedelleri ödenecek
2
Enise Aðbal
013 yýlý pancar
bedelleri
ödemelerine 28 Ocak
2014 tarihinde
baþlanacak.
Çorum Þeker
Fabrikasý tarafýndan
2013 yýlý kampanya
döneminde
üreticilerden satýn
alýnan 372 bin 428
ton pancar
karþýlýðýnda
58.865.000 TL bedel
elde edildiði, bu
bedelin 28.610.000
TL’sinin yýl
2013 yýlý pancar bedelleri ödemelerine 28 Ocak 2014 tarihinde baþlanacak.
5
içerisinde üreticilere
avans olarak
ödendiði ve
30.255.000 TL
tutarýndaki bakiyenin
pancar bedel
ödemelerine 28 Ocak
2014 tarihinde
baþlanacaðý belirtildi.
Bu yýl pancar
bedellerinin,
üreticilerin T.C.
Ziraat Bankasý’ndaki
mevcut veya açýlacak
cari hesaplarýna
yatýrýlacaðý da
kaydedildi.
‘Ümmet sorumluluðunun
Pazarda canlý tavuk denetimi
gereðini yapmalýyýz’
Çarþamba Pazarý'nda dün canlý tavuk denetimi yapýldý.
Mustafa Demirer
M
emur-Sen Ýl
Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatçi,
konfederasyon olarak
dünyanýn neresinde
olursa olsun mazlum ve
maðdurlara yardým elini
uzatmaya devam
edeceklerini bildirdi.
Memur-Sen'in
kurulduðu günden beri
dünyanýn dört bir
yanýndaki mazlum ve
maðdurlara karýnca
kararýnca el uzatmaya
çalýþtýðýný belirten
Saatçi, "Memur-Sen
olarak mazlumlarýn,
maðdurlarýn ve
yetimlerin korunup
kollanmasýný kendimize
ilke edindik.
Kuruluþumuzdan bu
yana az çok demeden
dünyanýn neresinde
olursa olsun ihtiyaç
sahiplerinin yanýnda
olmaya gayret ettik,
olmaya da devam
edeceðiz. Dinimiz
yetimin korunup
gözetmesine ve yetime
haksýzlýk yapýlmamasýna
büyük bir önem
vermiþtir. Bu hizmetleri
yapmamýza vesile olan
kuruluþlarýmýza,
yetimlerin baþýný
okþadýðý ve yetimlere
sahip çýktýklarý için
tebrik ediyorum, Allah
razý olsun. Memur-Sen
olarak bu hizmetleri
yapmamýza vesile olan
kuruluþlarýmýzla birlikte
nice çalýþmalarda
buluþmayý umuyorum."
Dünyanýn
neresinde olursa olsun
yardýma muhtaç herkes
Türkiye'ye umut
baðladý. Son günlerde
bazý yardým
kuruluþlarýnýn hedef
alýndýðý olaylara dikkat
çekmek istiyorum. Gezi
Parký ve 17 Aralýk
yolsuzluk görünümlü
uluslararasý
operasyonlarla Türkiye
ye ve yardým
kuruluþlarýna bir had
bildirme giriþimiydi.
Dünya mazlumlarýndan
ve yetimlerine el
uzatýlmasýndan duyulan
rahatsýzlýktý. Yardým
duygumuzu zedelemek,
yardým kuruluþlarýnýn
gücünü zayýflatmak için
operasyonlar yapýlýyor.
Teröristlerle isimleri yan
yana getirilmeye
çalýþýlýyor. Ben de
buradan herkese þu
þekilde seslenmek
istiyorum: "Ýsteseniz de
istemenizde Türkiye
büyümeye ve Türkiye
ile beraber yardým
kuruluþlarýmýz
Dünya'nýn her yerinde
yetimlere ve
kimsesizlere
yardýmlarýna devam
edecektir.
Müslümanlar
olarak ümmet
sorumluluðunun
gereðini yapmak
zorundayýz Ýslam
Peygamberi de bir
yetimdi. Biz
Müslümanlar her zaman
yetimi, muhtacý koruyan
ve kollayan bir
Peygamberin
ümmetiyiz. Biz böyle
bir medeniyetin
mensuplarýyýz. Bizim
medeniyetimiz
yaþamayý ve yaþatmayý
ilke edinmiþken. Batý
medeniyeti sömürmeyi
ve öldürmeyi ilke
edinmiþtir. Onlar zayýf
olsun, güçsüz olsun ama
emrimizin altýnda olsun
istiyorlar. Böyle
olmasaydý Afrika'nýn yer
altý ve yer üstü
zenginliklerini
sömürmek için binlerce
insanýn ölümüne yol
açarlarmýydý?" Mýsýr
tarihinin ilk seçilmiþ
Cumhurbaþkaný
Mursi'yi devirmek için
Ç
Ahmet Saatçi
Firavun'larla iþbirliði
yapýp, binlerce Esma'nýn
yetim kalmasýna ve
Esma'larýn þehit
olmasýna öncülük
ederlermiydi? Suriye'de
Esed diktatörünün
zulmüne sessiz kalýp;
kadýn, çocuk ve yaþlý
demeden yüz binlerin
ölümüne ve kimsesiz
kalan çocuklarýn
açlýktan ve soðuktan
ölmelerine göz
yumarlarmýydý?"
‘Katliamý seyredenler
ihanet içindeler’
S
Enise Aðbal
uriye’de Esad
rejiminin savaþ suçu
iþlediðini ortaya
çýkartan fotoðraflarýn
ortaya çýkmasýnýn
ardýndan basýn
açýklamasý yapan
Diyanet-Sen Çorum
Þube Baþkaný Ali
Yýldýz, “Katliamý
seyredenler, ihanet
içindeler.” dedi.
Dünyanýn gözü
önünde vuku bulan bu
vahþete Batýlý ve kimi
Ýslam ülkelerinin ses
çýkarmadýðýný dile
getiren Yýldýz, “Zalim
Esad’ýn katliamlarýný
seyredenler; Ýman'a,
Ýslam'a ve insanlýða
ihanet edenlerdir. Üç
yýldýr devam eden
zulüm ve katliamlar
yeni çýkan görüntülerle
de bir kez daha
Ali Yýldýz
kanýtlandý. Yaþanýlanlar
karþýsýnda gözünü
kapayan Batýlý
emperyalist devletler ile
birlikten yoksun bir
þekilde etrafa savrulup
söz konusu ülkelerin
piyonu olan Ýslam
ülkelerinin iktidarlarý bu
vebalin altýnda
ezilecektir. Bu sessizlik
tarihe kara bir leke
olarak geçecektir.
Bütün bu
Ýpek Özüyaðlý Ceren Kartan
arþamba
Pazarý'nda dün canlý tavuk denetimi yapýldý.
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü
ile Çorum Belediyesi
ZAbýta Müdürlüðü’ne
baðlý ekipler, canlý satýlan tavuk satýþý yapan
Pazar esnafý hakkýnda
tutanak tuttu.
Bu duruma tepki
gösteren tavuk satýcýsý
Hamit Gümüþ, "24 senedir biz tavuk satýyoruz. 60 yaþýna geldim
bu saatten sonra ne iþ
yapacaðým.
Ýstanbul'da, Ankara'da satýlýyor da Çorum'da neden tavuk satýlmýyor.
Neymiþ, 2000 yýlýnda
kuþ gribi çýkmýþ bu
yüzden tavuk satmamýza izin vermiyorlar." dedi.
Gümüþ, "Ya bize
bir iþ verecekler ya da
tavuk satmamýza müsaade etsinler" diyerek
tepkisini orta koydu.
Bizim ekmek paramýz
Tavuk satýcýlarýndan Yücel Bolatcý da "
2006 yýlýnda Avrupa
Birliði uyum yasasýna
göre kanatlý hayvan
satýmý yasaklanmýþtý.
Birde kuþ gribi çýkarttýlar, alakasý olmayan
bir þey. Bizim ekmek
paramýz bu, baþka iþ
yapamam. Burada 3040 TL kazanýyorum, 2
tane çocuðum var, ev
geçindiriyorum. Onlar
ne yaparsa yapsýn biz
yine de bu iþi yapacaðýz ve peþini býrakmayacaðýz, mücadelesini
vereceðiz." dedi.
geliþmelerden
anlaþýlýyor ki,
Müslüman devletler
artýk kendine çeki düzen
verip hiçbir ülkenin ne
maþasý olmalý ne de
onlardan medet
ummalýdýr. Bir olmasý,
birlik olmasý gerekenler
sadece Müslümanlardýr.
Eðer bir yumruk
olamýyorsak, tek tek
daðýlmaya mahkûmuz.”
þeklinde konuþtu.
Tavuk satýcýlarý uygulamayý eleþtirdi.
Yasal mevzuat gereði canlý tavuk satýþýnýn yasak olduðu belirtildi.
T
Mustafa Demirer
ürk Büro Sen Þube
Baþkaný Sami Çam,
Suriye'de yaþanan kan,
gözyaþý ve katliamýn
ahýnýn yerde
kalmayacaðýný bildirdi.
21. yüzyýlýn
insanlýk tarihinin en
acýmasýz iþkence ve
katliamlarýna sahne
olduðunu belirten Çam,
dün Bosna-Hersek'te
olanlar, Karabað'da
olanlar, Urumçi'de
yaþanan vahþetler
bugün yaný baþýmýzda
Suriye'de
tekrarlandýðýný ifade
etti.
Çam,
açýklamasýnda þöyle
dedi; "Büyük Orta
Doðu projesini küresel
güç odaklarý
uygulamaya konulduðu
günden buyana
Müslüman ülkelere
özgürlük yerine açlýk,
demokrasi yerine
vahþet, barýþ yerine
þiddet, mutluluk yerine
acýmazca yapýlan
iþkence ve katliamlar
getirmiþtir.
20 yüzyýlda
Ortadoðu'da cetvelle
çizdikleri sýnýrlarý
bugün Müslümaný
Müslümana
boðazlatarak,
Müslüman kanlarýyla
Ortadoðu'da sýnýr
çizmektedirler. Bu
projenin sahipleri
medeniyetler arasý
çatýþmadan medeniyet
içi çatýþmayý
destekleyerek Ýslam
medeniyeti içerisindeki
etnik ve mezhepsel
farklýlýklarý
körükleyerek
birbirlerine düþman ve
katliam yaptýran bir
yapý oluþturulmuþ ve
gelecekte telafisi
mümkün olmayan
acýlar yaþanmaktadýr.
Oysa Cenabý Allah
insan yaþamýna son
vermeyi, Ýnsanlarý
katletmeyi Kuran
Kerim de yasaklamýþdýr
ve Nisa suresi 93
Ayetinde " Kim bir
mümini kasten
öldürürse, cezasý, içinde
ebedi kalacaðý
cehennemdir. Allah ona
gazap etmiþ, lânet etmiþ
ve onun için büyük bir
azap hazýrlamýþtýr." ve
yine Nisa suresi 92
Ayetinde "Bir müminin
bir mümini öldürmesi
olacak þey deðildir.
Ancak yanlýþlýkla
olmasý baþka. Kim bir
mümini yanlýþlýkla
öldürürse bir mü'min
köleyi azad etmesi ve
baðýþlamadýklarý sürece
ailesine diyet ödemesi
gerekir. (Öldürülen
kimse) mü'min olur ve
düþmanýnýz olan bir
topluluktan bulunursa,
mü'min bir köle azad
etmek gerekir. Eðer
sizinle kendileri
arasýnda antlaþma
bulunan bir topluluktan
ise ailesine verilecek bir
diyet ve mü'min bir
Sami Çam
köle azad etmek
gerekir. Bunlara imkan
bulamayanýn, Allah
tarafýndan tövbesinin
kabulü için iki ay
ardarda oruç tutmasý
gerekir. Allah hakkýyla
bilendir, hüküm ve
hikmet sahibidir"
buyurmuþtur. Cenabý
Allah ýn bu hükümleri
doðrultusunda hangi
Müslüman bile bile
insan canýna kýyabilir.
Ýþte Ýslam acýk ve net
olarak öldürmeyi
yasaklamýþken barýþ
dini olan, kardeþlik dini
olan güzel dinimizi
bugün küresel güçlerin
menfatlarý uðruna kanla
,acý ile yanyana koymak
ve dünyaya böyle lanse
etmek kim haddine.
Bugün Suriye de
yaþanan açlýk, gözyaþý,
kan ve iþkence
tezgahlarýnda can veren
masum insanlarýmýzýn
ahý öncelikle olup
bitene göz yuman Ýslam
alemini ve Birleþmiþ
Milletleri tutar. Biz
Biliyoruz ki, mazlumun
ahý yerde kalmaz. Bu
sebepten dolayý yaþan
acýlarýn katlanmamasý
için bir an önce Türk
Milleti kendi
yetenekleri ile bu iþi
çözmelidir.
Buna Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin
haklý gerekçeleri vardýr.
Hem tarihi açýdan
bakýldýðýnda hem de
Türk devletinin
güvenliði acýsýndan
buna mecburdur."
(Ç.HAK:2381)
‘Mazlumun ahý yerde kalmaz’
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
6
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum Ýdare
Mahkemesi’ne atama
hakim ve
96
savcýnýn görev
yeri deðiþtirildi.
Hakim ve
Savcýlar Yüksek
Kurulu (HSYK)
Birinci Dairesi, 96
hakim ve savcýnýn
görev yerini
deðiþtirdi.
Bu kapsamda
Samsun Ýdare
Mahkeme Üyesi
Volkan Aydýn, Çorum
Ýdare Mahkemesi
üyeliðine atandý.
96 hakim ve savcýnýn görev yeri deðiþtirildi.
Kolejler Anadolu
öðrencilerine açýlacak
M
EB, özel okula
dönüþen
dershanelere öðrenci
baþý yýllýk 3 bin TL
teþvik verecek.
Böylece kolejler
Anadolu'da tüm
öðrencilere kapýlarýný
açacak.
Milli Eðitim
Bakanlýðý'nýn (MEB),
dershanelerin
dönüþtürülmesine
iliþkin taslak çalýþmasý
Bakanlar Kurulu'nda
imzaya açýldý. Bu
hafta içinde
TBMM'ye
gönderilecek olan
taslaða göre bir
öðrencinin devlete
yýllýk maliyeti olan 3
bin TL, özel okula
teþvik olarak
verilecek. Anadolu'da
yaþayanlar,
çocuklarýný devletin
verdiði teþviðin yaný
sýra bin-2 bin TL
ödeyerek özel okula
gönderebilecek. Milli
Eðitim Bakaný Nabi
Avcý, boþ kalan
kontenjanlarýn ise
sadece devletin
verdiði teþvikle bile
doldurulabileceðini
söyledi.
Kamuoyunda
özel okula teþviðin 4
yýl gibi algýlandýðýný
belirten Avcý, "Teþvik
4 yýlla sýnýrlý
olamayacak. Bir
çocuk dilerse tüm
hayatý boyunca özel
okulda okusun, devlet
tarafýndan teþvik
verilecek. Teþvik
verilirken zengin fakir,
baþarýlý baþarýsýz
ayrýmý yapmayacaðýz.
Her çocuða teþvik
verilecek" dedi.
‘Zengin fakir
ayrýmý yok’
Bakan Avcý
þunlarý söyledi:
"Dönüþümde en
büyük teþvik öðrenci
baþýna yapýlacak.
Türkiye'nin özel
okullaþma oraný yüzde
MEB, özel okula dönüþen dershanelere öðrenci baþý yýllýk 3 bin TL teþvik verecek.
3 buçuk. OECD
ortalamasý yüzde 15.
Dolayýsýyla bizim özel
giriþimcileri, eðitime
yatýrým yapmalarý için
özendirmemiz lazým.
Bugünkü koþullarda
eðitim yatýrýmlarý çok
kârlý deðil. Yani
sermaye sahipleri için
kârlý olabilecek çok
daha farklý alanlar da
var. Bizim bu alaný
özel giriþimciler için
cazip hale getirmemiz
lazým. Bu dershane
dönüþümü bunun için
de iyi bir fýrsat olarak
deðerlendirilebilir.
Özel okullar
kontenjan
boþluðundan þikâyet
ediyorlar. Muhtemelen
biz diyeceðiz ki
onlara, 'Sen
öðrencilerini teþvikle
al. Boþ kontenjanýn mý
kaldý? Kapýda elinde 3
bin lira teþvikle
bekleyen ve ekstra hiç
Enise Aðbal
17
parasý olmayan
öðrencilerimiz var.
Bunlarý biz sana
yönlendireceðiz.' Yani
bazý okullara
öðrenciler 3 bin liraya
da girme þansý
bulabilecek.
Anadolu'daki bazý
özel okullar için 3-4
bin TL zaten normal
ücret olduðu için bu
çok cazip fýrsat."
(Yaygýn basýn)
Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen
Çalýkuþu oyununa Çorumlu’nun ilgisi büyük oldu.
adlý tiyatro oyununu
% 100 doluluk
oranýyla 1254 kiþi
izledi.
Tiyatroya
gösterilen ilgiden
memnun olduklarýný
belirten Çorum
Devlet Tiyatrosu
Müdürü Ali Yýldýz,
tiyatro severlere ve
basýna teþekkürlerini
iletti.
TEGV 19 yaþýnda
1
Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý
(TEGV), bugün 19. yaþýný kutluyor.
TEGV öðrencileri sergi açtý
T
Çalýkuþu’nda yüzde 100 doluluk
-18 Ocak
tarihlerinde
Çorum Devlet
Tiyatrosu’nda
sahnelenen Çalýkuþu
oyununa
Çorumlu’nun ilgisi
büyük oldu.
Ankara Devlet
Tiyatrosu’nun
sergilediði Çalýkuþu
Türk Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Þubesi öðrencileri çalýþmalarýný sergiledi.
Enise Aðbal
995 yýlýnda
kurulan ve bugüne
kadar 1,8 milyonun
üzerinde çocuðun
eðitimine destek
vererek, onlarýn
hayatýndaki
deðiþimin önemli bir
parçasý olan Türkiye
Eðitim Gönüllüleri
Vakfý (TEGV),
bugün 19. yaþýný
kutluyor.
TEGV, 19 yýldýr
özgün eðitim modeli
ile ilköðretim
çaðýndaki çocuklarýn
mutlu bir çocukluk
geçirmeleri, yarýnlara
donanýmlý hazýrlanýp
umutla bakmalarý için
çalýþýyor.
Oluþturduðu eðitim
programlarýyla
çocuklarýn kitapla,
sanatla, sporla,
teknolojiyle
tanýþmalarýna ve
yeteneklerini
keþfetmelerine
yardýmcý olan TEGV,
böylece çocuklarýn
hayatýnda kalýcý izler
býrakýyor. Sayýlmayý,
sevilmeyi,
araþtýrmayý,
kendilerini ifade
etmeyi, dostluklar
kurmayý ve daha pek
çok güzel þeyi belki
de ilk kez orada
öðreniyorlar.
19 yýlda TEGV'i
destekleyen kurumsal
ve bireysel
baðýþçýlarýn ve aktif
gönüllülerin verdiði
güçle TEGV, ileriye
güvenle bakýyor,
geleceðin inþa
edilmesinde üzerine
düþen görevi onurla
üstleniyor.
Mustafa
Demirer
ürk Eðitim
Gönüllüleri
Vakfý (TEGV)
Çorum Þubesi
öðrencileri
çalýþmalarýný
sergiledi.
Dün Zafer
Çarþýsý'nda
düzenlenen resim
sergisine Belediye
Baþkaný Yardýmcýsý
Turhan Candan,
TEGV Çorum
Öðrenim Birimi
Sorumlusu Serpil
Çetin, öðrenciler,
veliler ve
vatandaþlar katýldý.
TEGV
öðrencileri 'Drama
ve Bilgi Benim
Ýþim' konulu
yaklaþýk 200 ürünü
sergiledi.
Resim
sergisinde kýsa bir
açýklama yapan
TEGV TEGV
Çorum Öðrenim
Birimi Sorumlusu
Serpil Çetin,
"Resim sergimizin
temel amacý
çocuklarýn kendi
eserlerini
görmeleri, ne
yapabildiklerini
görmeleridir.
TEGV'de aktif
gönüllü olarak 75
üyemiz, 2 binden
fazla öðrencimiz
vardýr. Þu an sadece
Çorum merkezde
çalýþmalar
yapýyoruz. Çok
yakýnda köylere de
gideceðiz. " dedi.
Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Turhan Candan, öðrencilerin ürünlerini inceledi.
Sergi açýlýþýnda müzik dinletisi sunuldu.
TEGV öðrencileri 'Drama ve Bilgi Benim Ýþim' konulu yaklaþýk 200 ürünü sergiledi.
Dün Zafer Çarþýsý'nda düzenlenen resim sergisine yoðun ilgi oldu.
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
‘Millete hizmeti
düstur edindik’
Erol Taþkan
AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Türkiye'de güven ve istikrar ortamýnýn
bozulmak istendiðini dile getirerek, buna müsaade edilmeyeceðini söyledi.
AK Parti Kadýn
Kollarý tarafýndan Turgut Özal Ýþ Merkezi
Konferans Salonu'nda
gerçekleþtirilen yerel
yönetimde kadýn konulu
programda
konuþan
Ceylan, gündeme yönelik deðerlendirmelerde
bulundu.
Türkiye'de yapýlmaz denen iþleri yaptýklarýný, çözülmez denen
sorunlarý çözdüklerini
belirten Ceylan, Gezi
Parký ve 17 Aralýk Operasyonu ile Türkiye'de
istikrarýn ve güvenin bozulmak istendiðini ancak buna kimsenin gücünün yetmeyeceðini
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ülke gündemini deðerlendirdi.
vurguladý. Ceylan, þöyle
dedi; "Türkiye'de yapýlamaz denen iþleri yaptýk, çözülemez denen
sorunlarý çözdük. Daha
önceki hükümetlerin
önlerine konulan kitaplarla sýnýrlý kalmadýk.
Bu millete hizmeti kendimize düstur edindik.
12 yýlý geride býraktýk.
Ekonomi, ulaþtýrma,
eðitim, sosyal devlet, terörle mücadele, savunma sanayide yenilikler
yaptýk.
Renge, ýrka, dine
bakmadan herkese hizmet ettik. Bu yola çýkarken hiçbir þey eskisi olmayacak dedik. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduðundan bu yana en parlak dönemini yaþýyor.
Gündemi belirleyen olduk. ÝMF'ye olan borcu
bitirdik. Sadece Mayýs
ayýnda 400 katrilyonluk
ihale yaptýk.
Gezi olaylarýnda
amaç 3-5 aðaç deðildi.
Ýhaleleri yapmayalým
diye uðraþtýlar. Milletin
iradesini yok saymaya
güçleri yetmedi. Dertleri Türkiye'deki istikrarý
ve güveni bozmaktý.
Ama karþýlarýnda eðilmeyen dik duran bir
baþbakan var.
Kukla yerine konulan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti yok
artýk. Kendi ayaklarý
üzerinde saðlam duran
hükümet ve millet var.
Hükümet halkýn iradesi
ile geldi halkýn iradesi
ile gider. Birileri keyfi
olarak istiyor diye bu
hükümet kalkýp gitmez.
Milletin kaderiyle kimse oynamasýn. 30 Mart
yüz yýlýn seçimi olacak.
Artýk savaþlar topla, tüfekle olmuyor ekonomi
savaþlarý var artýk. Geleceðimiz için çalýþacaðýz.
Biz sizlere güveniyoruz
bu teþkilatlar tecrübelidir.”
‘Erdoðan’ýn arkasýnda millet var’
AK
Parti Kadýn
Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Türkiye'nin yarýnlarýnýn aydýnlýk olduðunu belirterek, bu
memleketi artýk titreyen ellerin yönetmediðini söyledi.
Yola hesaplarla
çýkmadýklarýný yorulmadýklarýný ve býkmadýklarýný ifade eden
Gülgün, Türk'ün dik
duruþunu hizmet aþkýný
hep muhafaza ettiklerini kaydetti.
Yerel yönetimde
kadýn konulu programda konuþan Gülgün,
"Recep Tayyip Erdoðan'ý harcamayý çok
denediler. Bu memlekette bir tane Recep
Tayyip Erdoðan var
ama arkasýnda 72 milyon halk var. Siyasetin
omurgasý olmaya talibiz demiþtik. Yüreðiniz rahat olsun bu
memleket tertemiz insanlara emanettir” dedi.
AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül
Gülgün, partisinin seçime hazýr olduðu mesajýný verdi.
Bu limandan kalkan gemiye el sallamak olmadýðýný daha
uðrayacaklarý çok liman bulunduðunu belirten Gülgün,, þöyle
devam etti; “Yükü aðýr
bir yola çýkmýþtýk. Hizmet edeceklerle yola
çýktýk ve devam ettik.
Bu limanýn zor olacaðýný bilerek yola çýktýk.
Mazlumlarýn ve kimsesizlerin kimi olacaðýmýzý söylemiþtik. Kadýn kollarý kongremizin 3. Yýlýný kutluyor
ve seçim sathýna girdiðimiz bu günlerde hizmetimizin süresi tatili
yok. Öyle bir liderle
yola çýktýk ki yurt dýþýnda yaptýðý mitinglerde bile sanki Türki-
ye'de miting yapar gibi
kalabalýklara sesleniyor. Türkiye'nin yarýný
aydýnlýktýr.
Bu memleketi artýk titreyen eller yönetmiyor. Teþkilatýmýzda
herkes birer Recep
Tayyip Erdoðan'dýr,
Recep Tayyip Erdoðan'ýn hizmet aþký var-
dýr. AK Parti iktidar oldu ama muktedir olamaz diyenlere raðmen
büyüdü ve büyüyor.
Yola hesaplarla
çýkmadýk, hep hasbiydik. Yorulmadýk, býkmadýk. Türk'ün dik duruþunu hizmet aþkýný
muhafaza ettik. Recep
Tayyip Erdoðan'ý harcamayý çok denediler.
Bu memlekette bir tane
Recep Tayyip Erdoðan
var ama arkasýnda 72
milyon halk var. Siyasetin omurgasý olmaya
talibiz demiþtik. Yüreðiniz rahat olsun bu
memleket tertemiz insanlara emanettir.
Sadece seçim zamanlarýnda meydanlarda olmadýðýmýz için
içimiz rahattýr ve rahat
bir þekilde kapýlarý çalmaktayýz. Bu limandan
kalkan gemiye el sallamak yok, daha uðrayacaðýmýz çok liman var.
Ýsimler deðiþecek ama
dava bir olacak.”
Seçim güvenliði toplantýsý
V
Vali Sabri Baþköy, huzurlu bir seçim için gerekli tedbirlerin alýndýðý mesajýný verdi.
Seçimg üvenliði toplantýsý yaklaþýk iki saat sürdü.
ali Sabri Baþköy, 30
Mart 2014 tarihinde
yapýlacak olan Mahalli
Ýdareler Genel Seçimleri
öncesinde Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) tarafýndan
belirlenen ve uyulmasý gereken esaslarý görüþmek
üzere TBMM'de grubu bulunan siyasi parti il baþkanlarý ile bir araya gelerek istiþarede bulundu.
Valilik makamýnda
gerçekleþtirilen ve iki saat
süren toplantýya; Ýl Jandarma Komutaný Jandarma
Kurmay Albay Ahmet Çelik, Vali Yardýmcýlarý;
H.Osman Ebiloðlu, Hamdi
Bolat ve A.Deniz Sürmen,
Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan, Emniyet Müdür Yardýmcýsý Hasan Yiðit, Güvenlik Þube Müdürü M.Beyhan Veyseloðlu,
Ak Parti Ýl Baþkaný A. Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas ve MHP Ýl
Baþkaný Ýsmail Lek katýldý.
Ýdare olarak, seçimlerin emniyet içerisinde ve
güvenli bir þekilde yapýlmasý için Jandarma ilgili
birimlerin gerekli tedbirleri
alacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy; "Geniþletilmiþ
seçim güvenliði toplantýsýný yapmamýzýn amacý, vatandaþlarýmýzýn serbest iradesini sandýða hiçbir baský
ve etki altýnda kalmadan
yansýtarak seçimlerin adil
ve eþit bir ortamda yapýlabilmesi için alýnmasý gereken her türlü tedbirleri deðerlendirmektir.
Vatandaþýmýzýn, birlik ve beraberlik içerisinde
ilimiz barýþ ve kardeþliðinin daha da pekiþtiði bir seçim atmosferini yaþamasýný istiyoruz. Bu kapsamda
YSK'nýn ve Ýlçe Seçim Kurullarýnýn almýþ olduklarý
kararlar, kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde güvenlik birimlerimize verilmiþ olan görevleri yerine
getirmekle mükellefiz. Dolayýsýyla
demokrasinin
vazgeçilmez unsuru olan
siyasi partilerin yerel seçim hazýrlýklarý kapsamýnda mevcut yasalar çerçevesinde rahat bir propaganda
yapabilmeleri için yapýlacaklar ile diðer güvenlik
konularýnýn deðerlendirildiði oldukça verimli bir
toplantý yapýldý." dedi.
30 Mart 2014 Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri
kapsamýnda yapýlan Geniþ
Katýlýmlý Seçim Güvenliði
toplantýsýnýn karþýlýklý deðerlendirmeler ve katkýlarla oldukça verimli geçtiðini belirten Vali Baþköy,
tüm katýlýmcýlara teþekkür
ederek, güvenli ve huzurlu
bir ortamda seçim sürecinin geçmesini temenni etti.
Valilik Basýn
AK Parti Kadýn Kollarý tarafýndan yerel yönetimde kadýn konulu program gerçekleþtirildi.
Yerel yönetimde
kadýn anlatýldý
Parti Kadýn
Kollarý
AK
tarafýndan yerel
yönetimde kadýn
konulu program
gerçekleþtirildi.
Dün Turgut
Özal Ýþ Merkezi
Konferans
Salonu'nda yapýlan
programa Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Turan Candan, AK
Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan,
AK Parti Gençlik
Kollarý Baþkaný
Erhan Akar, AK
Parti Kadýn Kollarý
Baþkaný Arife Betül
Gülgün ve çok
sayýda partili bayan
katýldý.
Slayt gösterisi
ile baþlayan
programda AK Parti
Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan ve AK
Parti Kadýn Kollarý
Baþkaný Arife Betül
Gülgün birer
konuþma yaptý.
AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, birlik ve
beraberlik içerisinde
daha nice güzel
iþlere imza
atacaklarýný dile
getirerek, yaklaþan
30 Mart mahalli
idareler seçimlerinde
yine birlik ve
beraberlik içerisinde
çalýþýlmasý
gerektiðini söyledi.
AK Parti Kadýn
Kollarý Baþkaný
Arife Betül Gülgün
ise kongrelerinin
ardýndan 3. Yýllarýna
girmenin
mutluluðunu
yaþadýklarýný
belirterek,
hizmetlerinin süresi
ve tatili olmadýðýný
birlik içerisinde
çalýþmalarýna devam
edeceklerini
kaydetti.
Program dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Slayt gösterisi ile baþlayan programda konuþma yapýldý.
Partililer gündemi deðerlendirdi.
Etkinliðe AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve çok sayýda partili bayan katýldý.
8
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Elektrik faturalarý
kafa karýþtýrýyor
S
on dönemde artýþ göste"Son ödeme tarihini
ren elektrik faturalarý
geçer geçmez elektrik hatcep yakarken kafa karýþtýrtýný keserek yansýtýlan
maya da devam ediyor.
19.10 TL'ye artýk yeter!
Elektriðinde herhangi bir
Yani bu nasýl bir çalýþma
kesinti yaþamayan aboneler,
þeklidir ya? Ödediðimiz
faturalarýnda "Kesme-baðyüksek faturalar ve gereklama ücreti" görünce þok olsiz yere ödediðimiz vergidu.
ler yetmiyormuþ gibi birde
açma kapama ücreti yansýÞikayetvar'ýn haberine
týyorsunuz! Yazýk, gügöre: Elektrik faturalarýndanah.."
ki artýþ ile ilgili gelen tüketici þikayetleri devam eder"Geçen ay ödediðim
ken þimdi de faturalara
faturama sonradan bir göz
"kesme baðlama ücreti " adý
gezdireyim dedim, (zaten
altýnda 19.10 TL'lik bir ücfaturanýn fazla gelmesi göret yansýtýlmasý tepkilere
züme çarpmýþtý fakat iþleneden oldu.
rimin yoðunluðu nedeniyle fazla ilgilenemedim. )
Faturalarýný son ödeme
Faturama "kesme-baðlama
tarihinden 24 saat sonra
bedeli" olarak 17, 70-TL
ödeyen fakat herhangi bir
yansýmýþ. Ben bu faturayý
kesme baðlama iþlemine
ödedim daha doðrusu ödemaruz kalmadýklarýný iddia
Son
dönemde
artýþ
gösteren
elektrik
faturalarý
cep
yakarken
kafa
karýþtýrmaya
da
devam
ediyor
mek zorunda kaldým. Keseden aboneler, faturalarýna
me-baðlama ücretinin neyansýtýlan ücrete isyan etti.
deni de geçen ayki faturamý 2 gün geç yatýrmam. Kaldý ki benim elekFaturalarýna eklenen bedelin yasal dayanaðýnýn olmadýðýný ve tatriðim fiili olarak hiç kesilmedi. EPDK'nýn 25. maddesi yönetmeliðinraflarýna iade edilmesini talep eden abonelerin þikayetleri þöyle:
de "Elektriði fiili olarak kesilmeyen hiçbir aboneden Kesme Baðlama
"Elektrik faturam her ay olduðundan fazla geldi kullaným ayný olmabedeli alýnamaz" deniyor. Buna dayanarak ödediðim 17, 70-TL 'yi gesýna raðmen ve fatura detayýnda 19.10 TL'lik bir kesme baðlama belecek faturamda acilen tarafýma iade ediniz."
deli gözüküyor fakat benim elektriðim ne kesildi ne de baðlandý.. Ara"Son dönem elektrik faturamý incelemem sonucunda kesme yýp sorduðumda son ödeme tarihini 24 saat geçtikten sonra kesme kobaðlama ücreti olarak 17, 68 TL tutarýn bir meblað gördüm merak etdu gönderiliyormuþ. Yani kesmeye gelmeden dahi veya baðlamaya bu
tim ve yetkililerine durumu sordum. Faturayý geç yatýrdýðým için uyparayý bizden alýyorlar bu nasýl iþ? Anlamýþ deðilim."
gulandýðýný söylediler. Geç ödediðimiz için gecikme bedeli zaten alý"Aralýk ayý faturam kesme bildirim belgesi evime gelmedi ve
nýyor. 10 günlük gecikme sonucun tarafýma yapýn bir tebliði (kesme
elektriðim kesilmemesine raðmen faturama kesme ücreti yansýdý. Teve baðlama) gibi bir iþlem de yapýlmadý zaten elektriðimde kesinti de
lefonda bunun sebebini sorduðumda ise elektrik kesilmeden de bu ücolmadý. Nasýl baðlansýn ki? Görevlinin bana verdiði cevap gecikme
reti bana yansýtýlabileceðini söylediler, bu kesme ücretini acilen tarabedelinin çok düþük olmasý sebebiyle böyle bir yöntem uygulanýyor
fýma iade edilmesini istiyorum"
dedi."(Yaygýn basýn)
Bakan’dan 2015 için müjde
T
ürkiye'nin ortalama her 7 yýlda bir kuraklýk yaþadýðýný ifade eden
Bakan Eroðlu, "Bu yýl yaþanan kuraklýk beklediðimiz bir þeydi"
dedi, 2015 yýlý için müjde verdi.
Türkiye uzun süredir beklediði yaðýþlara kavuþtuðunu dile getiren Eroðlu, herhangi bir ile su verememek gibi bir tehlike olmadýðýný da ifade etti. Türkiye'nin yarý kurak bir ülke olduðuna dikkat çeken Bakan, "her 7 yýlda bir ülkemizde kuraklýk oluyor. Bu yýl yaþanan kuraklýk beklediðimiz bir þeydi" diyerek gerekli önlemlerin
alýndýðýný söyledi. Tarýmsal kuraklýk riskinin olmadýðýný da söyleyen
Veysel Eroðlu, çiftçilere de müjde vererek 2014 yýlý sonuna kadar
1000 göletin hizmete gireceðini, ve 2015'te kuraklýk olsa dahi tarýmda sýkýntý yaþanmayacaðýný dile getirdi.
70-80 yýlýn en kurak dönemi
Hemen hemen Türkiye'nin her tarafýnda aralýklarla yaðýþlar devam edecek. Bazý bölgelerde kar da var, bu hafta bereketli geçecek.
Bazý yerde aralýklý, bazý yerlerde kuvvetli yaðýþlar bekliyoruz. Bunlarý Meteoroloji Genel Müdürlüðümüzün internet sayfasýnda da ilan
ediyoruz. Bu sene geçen yýllara göre kurak geçiyor, diðer senelere
göre nerdeyse % 40 - 45, uzun döneme göre %13 oranýnda bir azalma var. Dolayýsýyla bir kuraklýk söz konusu. Bu yýl daha yaðýþ bekliyoruz ama geçtiðimiz aylarý dikkate alýrsak belki 70-80 yýllýk en
kurak dönem olduðunu ifade edebiliriz.
Su tehlikemiz yok
Türkiye'de bazý yýllarda kuraklýk oluyor, su zengini bir ülke deðiliz, yarý kurak iklim bölgesindeyiz. Türkiye'de yaðýþlar bölgeden
bölgeye ve mevsimlere göre deðiþiyor. Bu nasýl bir kuraklýk. Biz her
sene ocak ayýnda tüm illerin gerek içme suyu, gerek kullanma, gerek sulama, gerek enerji açýsýndan deðerlendirme yapýyoruz. hangi
þehirde ne ihtiyaç var diye notlarýmýzý hazýrladýk. Þu anda, yaðýþlar
baþladý ama bizim tahminimize göre Ocak Þubat Mart aylarýnda normal ortalama civarýnda yaðýþ olacaðýný bekliyoruz. Ama Ekim Kasým Aralýk aylarýnda fazla yaðýþ düþmediði için barajlarda seviye düþük. Þehirden þehre ve barajlara göre deðiþse de, ortalama yüzde 45
bakan Eroðlu, "Bu yýl yaþanan kuraklýk beklediðimiz
bir þeydi" dedi, 2015 yýlý için müjde verdi.
civarýnda doluluk var. Herhangi bir ilimize su verememe gibi tehlikemiz yok, bunun hesabýný yaptýk böyle bir tehlike yok.
Bu beklenen bir kuraklýk
7 yýlda bir Türkiye'de kuraklýk oluyor. 2008 yýlýnda 2014 yýlýnda kuraklýk tehlikesi olabilir diye eylem planý yaptýk. Bu beklenen
bir kuraklýk. Ýçme suyu sýkýntýsý yaþanmayacak. Edirne'den Kars'a
kadar tüm illerimiz için tedbirler alýndý.
Tarýmsal kuraklýk yok
Çiftçilere vereceðim en büyük müjdem su enerji kullanmadan
modern sulama sistemi ile sulanacak "bin günde bin gölet" sulama
projemiz var. 334'ü bitti 1000 göleti de yýl sonuna kadar bitireceðiz.
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu açýklamalarý, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün yaptý.(Yaygýn basýn)
Sigara baðýmlýlarýna yeni tuzak
A
BD'de yapýlan araþtýrma,
uyguladýklarý tekniklerle
firmalarýn sigara býrakyüzde 15 oranýnda daha
mayý güçleþtirmek için
fazla nikotini içlerine çekmsürekli nikotin aktarýmýný
eye baþladý. Bu durumda,
artýrýcý yöntemler geliþtirdiksigara paketlerinde yazan
lerini ortaya koydu. Yeni
nikotin oranlarýnda deðiþim
sigara modelleri ve filtreler
olmamakla birlikte, vücuda
baðýmlýlarýn sigarayý býrakalýnan nikotin oraný artýrýldý
ve bu durum sigara baðýmmasýný zorlaþtýrýrken, baðýmlý
hale gelmeyi kolaylaþtýrýyor
lýlýðýný daha kalýcý hale
getiriyor.
Dünyanýn önde gelen
sigara üreticilerinin, tüketici1999 yýlýnda sigaralarleri baðýmlý kýlmak için
dan ortalama 1.65 miligram
izledikleri yöntem bir bilimnikotin aktarýlýrken bu oran
sel araþtýrmayla ortaya ABD'de yapýlan araþtýrma, firmalarýn sigara býrakmayý güçleþtirmek için sürekli 2011 yýlýnda 1.89 miligraçýkarýldý. Firmalar yeni
ma çýktý. Bu artýþ, tiryakinikotin aktarýmýný artýrýcý yöntemler geliþtirdiklerini ortaya koydu.
tekniklerle, baðýmlýlýðý daha
lerin daha baðýmlý olmasýný
kýlýcý kýlýyor ve sigara býrakmaya güçleþtiriyor.Massachusetts Halk
ve daha zor sigara býrakmasýný saðlýyor.
Saðlýðý Departmaný ve Massachusetts Üniversitesi Týp Fakültesi'nin
Araþtýrmacýlar, nikotin aktarýmýndaki bu artýþýn, sigara içmeye
araþtýrmasýna göre, sigara içenler eskiye oranla daha fazla nikotini
baþlayan genç yaþtaki insanlarý daha kýsa sürede baðýmlý hale gelmesiiçlerine çekmeye baþladý. Massachusetts halk Saðlýðý Departmaný'nda
ni de saðladýðýný düþünüyor. Araþtýrmada görev alan Wenjun Li,
çalýþan Thomas Land, sigara üreten firmalarýn sigaralarýn nikotini
nikotin aktarýmýndaki bu artýþý bilmeyen ileri derecedeki baðýmlýlarýn,
aktarmada eskiye göre daha etkili yöntemler bulduklarýný ve bu
daha az sigara içmek için gayret sarfederken aslýnda çok sigara içer
durumdan haberdar olmayan baðýmlýlarýn daha fala nikotini içlerine
gibi nikotin almaya devam ettiklerini ve bu þekilde baðýmlý olmaktan
çektiklerini, bilmeden daha baðýmlý hale geldiklerini söyledi.
kurtulamadýklarýný söyledi. Sigara býrakmaya çalýþanlarý da olumsuz
Araþtýrmada, dünyanýn önde gelen sigara markalarýnýn nikotin
etkileyen bu aktarým oranýndaki artýþ, siz az sigara içtiðinizi
oranlarý ele alýndý. 15 yýl geriye giderek yapýlan incelemeler, sigaralardüþünürken veya sigara sayýsýný azaltarak býrakmaya çalýþýrken,
daki nikotin oranlarýnda deðiþme olmamasýna karþýn, içim sýrasýnda
aldýðýnýz nikotini sabit tutarak, baðýmlýlýðý gizlice pekiþtiriyor,
aktarýlan nikotin oranýnda yüzde 15 oranýnda artýþ olduðunu gösterdi.
nikotinle baðýnýzý koparmayý zorlaþtýrýyor.
Yani sigara içenler, firmalarýn tütün iþleme ve üretme yöntemlerinde
Çorum Fen Lisesi Okul Aile Birliði üyeleri yemek organizasyonunda buluþtu.
Fen Lisesi Aile Birliði
yemekte buluþtu
Ç
Enise Aðbal
orum Fen Lisesi
Okul Aile Birliði
üyeleri, okul idaresi,
öðretmenler, memurlar ve diðer çalýþanlarý bir araya getirmek
amacýyla yemek organizasyonu düzenledi.
Çorum Fen Lisesi’nde dört yýl üst üste Okul Aile Birliði
Baþkanlýðý yapan Canan Altaþ’ýn onur konuðu olduðu yemeðe,
Okul Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Okul
Aile Birliði Baþkaný
Yusuf Taþdan ile eski
ve yeni üyeler Nedim
Ardýç, Mustafa Kaleycik, Zeki Akgöz,
okul idari yönetimi,
öðretmenler, çalýþanlar ve eþleri katýldý.
Organizasyon
nedeniyle Okul Aile
Birliði Yönetimine ve
yemeðe katýlanlara
teþekkür eden Müdür
Süleyman Atcýoðlu,
“Bu yýl ikincisini düzenlediðimiz yemeðin devamlý hale gelip gelecek yýllarda da
gelenekselleþmesini
ümit ediyorum. Bugün okulumuzda beklenen belki de özlenen okul ile aile birlikteliðinin resmini
çekiyoruz. Bu birlikteliðimiz
olduðu
müddetçe huzur, mutluluk ve baþarý da birlikte gelecektir. Okulumuzda pek çok þey
deðiþti. Fiziki anlamda önemli bir eksikliðimiz bulunmamaktadýr. Çorum Fen Lisesi kendini kanýtladý.
Okulumuzda
elde
edilen bu kazanýmlar
yanýnda eðitimde de
göstereceðimiz baþarýlar ile kendisini ülke
genelinde kanýtlamýþ
olacaktýr.” dedikten
sonra bu kazanýmlar
için Okul Aile Birliði’ne, öðretmen ve
öðrencilere teþekkür
etti.
Okul Aile Birliði
Baþkaný Yusuf Taþdan ve eski Baþkan
Canan Altaþ da kýsa
birer konuþma yaptýktan sonra okulun
ihtiyaçlarý ve talepler
belirlenerek nasýl bir
yol çizilmesi gerektiði belirlendi. Öðretmenlere de söz verilerek duygu, düþünce
ve taleplerinin dinlendiði yemekte okulun bütün paydaþlarý
birbirleriyle sohbet
etme fýrsatý buldu.
Yemeðin ardýndan Okul Müdürü Süleyman
Atcýoðlu,
Okul Aile Birliði
Baþkaný Yusuf Taþdan ve Yönetim Kurulu üyeleri, yemeðe
katýlan idareci, öðretmen, çalýþanlar ile eþlerini tek tek kutladýlar.
Okul Müdürü Süleyman Atcýoðlu, velilelere teþekkür etti.
Çorum Fen Lisesi’nde dört yýl üst üste Okul Aile Birliði
Baþkanlýðý yapan Canan Altaþ onur konuðu oldu.
Okulun baþarý çýtasý üzerine deðerlendirme yapýldý.
Okul velileri ihtiyaçlarý tespit etti.
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Mimar Sinan’dan
Suriye’ye yardým
Recep Mebet
M
imar Sinan Camii cemaati ve mahalle sakinleri, mazlum Suriye
halký için baþlatýlan yardým
kampanyasýna destek verdi.
Kampanya çerçevesinde toplanan yardýmlar önceki gün düzenlenen programla Ýnsani Deðerlere
Hizmet Platformu üyelerine teslim edildi.
Cami bahçesinde düzenlenen programa Der-
man Derneði Baþkaný
Mustafa Öztemiz ve platform üyeleri ile çok sayýda
hayýrsever vatandaþ katýldý.
MAHALLELÝ SURÝYE ÝÇÝN SEFERBER OLDU
Mimar Sinan Camii
Ýmam Hatibi Mustafa Göncü öncülüðünde organize
edilen kampanyaya destek
veren mahalle sakinlerini
tebrik eden Platform Temsilcisi Mustafa Öztemiz,
baðýþlanan yardýmlarýn en
kýsa sürede Suriye’ye ulaþtýrýlacaðýný söyledi.
Bir süre önce baþlayan
kampanya dahilinde 50
torba un, kuru gýda ve bakliyat ürünleri baþta olmak
üzere battaniye, giysi ve
ayakkabý gibi yardým malzemelerinin baðýþlandýðýný
belirten Mustafa Göncü ise
“Hayýrsever mahalle sakinlerimizi tebrik ediyor, devam eden kampanyaya baðýþlarýn sürmesini diliyoruz” dedi.
YARDIM KAMPAN-
YASI SÜRÜYOR
Bugüne kadar 3 týr dolusu yardýmý Çorum’dan
Suriye’ye ulaþtýran Ýnsani
Deðerlere Hizmet Platformu, yakýnda 2 týr yardým
malzemesini daha Suriyeli
mazlumlara gönderecek.
Baðýþlarýn devam ettiði yardým kampanyasý hakkýnda detaylý bilginin 227
10 00, 0532 735 56 24 ve
0532 623 49 67 numaralý
irtibat hatlarýndan alýnabileceði belirtildi.
Mimar Sinan Camii cemaati ve mahalle sakinleri, mazlum Suriye halký için baþlatýlan yardým kampanyasýna destek için seferber oldu.
Yarýyýl tatilini kutsal
topraklarda geçirecekler
Ç
9
Recep Mebet
orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) idareci,
öðretmen ve öðrencileri ile bazý velilerden oluþan 145 kiþilik umre kafilesi önceki gece kutsal topraklara uðurlandý.
Yarýyýl tatilini kutsal topraklarda geçirmek isteyen eðitimci ve öðrencilerden oluþan kafile,
dualarla Çorum’dan yola çýktý.
Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali’nde gerçekleþen uðurlama programýna ÝHL
Müdürü Hüseyin Kýr, Aybike Turizm sahibi Selahattin Küçük, Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, bazý öðretmenler ve din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
Aybike Turizm Seyahat Acentesi tarafýndan organize edilen ve toplamda 225 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak
üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar.
Terminali dolduran yakýnlarý ile helalleþen umÝHL’lilerden oluþan 145 kiþilik umre kafilesi önceki gece kutsal topraklara uðurlandý.
reciler, kutsal yolculuða
attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý
ile paylaþtýlar. Söylenen
ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Merzifon’a
hareket ettiler.
Kafilenin havayoluyla Cidde’ye ulaþacaðýný belirten Selahattin
Küçük, “Bu kafilemiz,
Merzifon Havalimaný’ndan kutsal topraklara uçan ilk umre kafilesi
olacak” dedi.
15 günlük umre
programýna katýlan kafilenin 5 Þubat 2014 tarihinden itibaren yurda
döneceði öðrenildi.
Yarýyýl tatilini kutsal topraklarda geçirmek isteyen eðitimci ve öðrencilerden oluþan kafile, dualarla yola çýktý.
Seminer, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleþti.
Türk toplumunda yaþanan deðiþime dikkat çeken Ýl Vaizesi Ýpek Atik:
‘Aile tehlikede’
Recep Mebet
‘Çekirdek Aileye
Geçiþ ile Ortaya Çýkan
Sorunlar’ konulu eðitim semineri dün Çorum Belediyesi Kadýn
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleþti.
Çorum Müftülüðü ve Belediye Aile
Eðitim Merkezi iþbirliðinde düzenlenen seminere Ýl Vaizesi Ýpek
Atik konuþmacý olarak
katýldý.
‘Çarþamba Seminerleri’ çerçevesinde
düzenlenen programýn
açýþ konuþmasýný yapan Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra
Betül Özseçer, sunduklarý hizmetler hakkýnda bilgiler verdi.
Çorumlu hanýmlarýn ilgiyle takip ettiði
programda konuþan Ýl
Vaizesi Ýpek Atik ise
‘Ailenin Önemi’, ‘Aile Ýçi Sorunlarda Çekirdek Ailenin Rolü’
ve ‘Ailevi Problemlere
Çözüm Önerileri’ baþlýklarý altýnda açýklamalarda bulundu.
“Derdimiz geleneksel aileyi korumak
ve yaþatmak” diyen
Ýpek Atik, ailevi deðerlerin yok olma tehlikesi altýnda olduðunu
söyledi.
Modernizm akýmý
ile birlikte Türk toplumunda yaþanan deðiþime dikkat çeken Atik,
“Aile yapýmýza iliþkin
kültürel deðerleri farkýnda olmadan kaybediyoruz. Düzenlediðimiz bu seminerle kaybolan deðerlerle ilgili
farkýndalýk oluþturmayý ve ailedeki sancýyý
dindirecek çözüm önerilerini paylaþmayý
amaçlýyoruz” dedi.
Geleneksel aileden çekirdek aileye
geçiþle birlikte bazý
sorumluluklarýn unutulduðuna iþaret eden
Ýl Vaizesi Atik, “Günümüz kadýnlarý sadece
anne rolünü üstlenirken teyze ve halalýk
gibi rollerini ihmal
ediyor. Halbuki gele-
neksel aile yapýsýnda
bu rolü üstlenen kimselerin de çocuklara ve
gençlere kazandýrabileceði pek çok deðer
var” diye konuþtu.
Atik, sunumunun
ardýndan katýlýmcýlarýn konuyla ilgili sorularýný da cevapladý.
‘Çarþamba Seminerleri’ hakkýnda detaylý
bilginin Çorum Belediyesi Aile Eðitim
Merkezi’nden alýnabileceði belirtildi.
Ýl Vaizesi Ýpek Atik
‘Çekirdek Aileye Geçiþ ile Ortaya Çýkan Sorunlar’ konulu seminer dün gerçekleþti.
Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, hizmetlerini anlattý.
Programda katýlýmcýlarýn konuyla ilgili sorularý da cevaplandý.
Çorum Müftülüðü ve Belediye Aile Eðitim Merkezi iþbirliðinde düzenlenen seminerde bilgiler verildi.
10 PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Belediye TSM
Korosu’ndan bir ilk
2
004 yýlýnda kurulan
Çorum Belediyesi
Türk Sanat Mûsikîsi
Korosu, bu yýl yeni
þef ve koro baþkaný ile
çalýþmalarýna baþladý.
Belediye Basýn
Birimi'nden yapýlan
açýklamaya göre,
Koro Baþkaný Osman
Ünsal Taþçý ve Þef
Ömer Erdal Cerit
yönetiminde
çalýþmalarýna hýzlý
baþlayan koro,
çalýþmalarýný bir
eðitim çalýþmasý
haline getirerek farklý
enstrümanlardan
oluþan profesyonel
TRT sazlarýný koro
çalýþmalarýna
getirmeye baþladý.
TSM Koro
çalýþmalarý ile ilgili
bilgi veren Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, Çorum
Belediyesi'nin birçok
alanda ilkleri
gerçekleþtirdiðini,
Çorumlulara yakýþan
bir belediyecilik
çalýþmasý içerisinde
olduklarýný belirtti.
"Çorumlu
hemþehrilerimiz için
gecemizi
gündüzümüze katarak
çalýþtýk ve çalýþmaya
da devam edeceðiz"
diyen Baþkan Külcü,
"Kültür ve sanat
alanýnda da çok
önemli projelere ve
programlara imza
attýk. Bizler
halkýmýzýn
memnuniyetini
kendimize ölçü alarak
çalýþmalarýmýzý
yürütüyoruz. Müzik
alanýnda da bu
profesyonel anlayýþla
hareket ederek TRT
gibi yaygýn basýnda
enstrümanlarý ile göz
dolduran saz üstadlarý
koro çalýþmalarýmýza
katýlmaya baþladý"
dedi.
TRT'nin saz
üstatlarý müzik
Çorum Belediyesi TSM Korosu çalýþmalarýna baþladý.
severlere kurs verecek
Çorum
Belediyesi Türk Sanat
Musiki Korosu'nun
çalýþmalarý katýlan
TRT sanatçýlarý koro
üyelerine saz dersleri
vermeye baþladý.
Kanun, klarnet,
keman ve ritim
enstrümanlarý
konusunda koro
üyelerinden ilgili olan
kiþilere eðitimler
veren usta TRT
sanatçýlarý, bu yönüyle
de müziðe ilgi duyan
yeni yeteneklere ýþýk
oluyor. Daha önce
herhangi bir
enstrüman kullanan,
enstrüman konusunda
yeteneklerini
geliþtirmek isteyen
müzikseverleri koro
çalýþmalarýna davet
eden Belediye TSM
Koro Baþkaný Osman
Ünsal Taþçý, Necip
Fazýl Gençlik
Merkezinde her
pazartesi saat 17.00 ile
19.00 saatleri arasýnda
devam edecek
çalýþmalarý bir fýrsat
olarak nitelendirdi.
Taþçý, "Tüm
sanatseverler ücretsiz
olarak bu
Belediyemizin bu
hizmetinden faydalanabileceklerdir. Çorum
tarihinde bir ilk olan
bu eðitim çalýþmasýnýn
kentimizin kültür ve
sanatýna büyük katký
saðlayacaðýna
inanýyorum. Koro
çalýþmalarýna ve
enstrüman kurslarýna
katýlmak isteyen
deðerli hemþerilerimiz
müracaatlarýný
Belediyemiz Kültür
ve Sosyal iþler
Müdürlüðüne
yapabilirler" dedi.
Belediye Basýn
TRT’nin üstatlarý müzikseverlere kurs verecek.
Belediye'den çocuklara özel tiyatro oyunu
Ç
orum Belediyesi,
2013-2014
eðitim-öðretim
yýlýnýn ilk döneminin
sona ermesi
nedeniyle çocuklara
özel tiyatro oyunu
düzenliyor.
Öðrencilere
yarýyýl karne
hediyesi
niteliðindeki oyun,
bugün Devlet Tiyatro
Salonu'nda 10.00 ve
14.00'da baþlayacak.
Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü, NFK Gençlik
Merkezi tarafýndan
tertip edilen Palyaço
Bobo ve Aksi
Dede'nin Maceralarý
adlý tiyatro oyununa
tüm çocuklarý davet
etti. Ýki seans
oynanacak olan
oyunun çocuklar için
eðitici ve öðretici
olduðu kadar
eðlendirici bir oyun
olduðunu ifade eden
Külcü, oyunu
izleyecek tüm
çocuklara iyi seyirler
diledi.
Çorum Belediyesi çocuklar için tiyatro gösterisi sunacak.
Belediye Basýn
Kayýtlar 21 Þubat’a kadar uzadý
Þ
Enise Aðbal
ehit Öðretmen Fatih
Tekin Mesleki Eðitim Merkezi’nde 2014 2015 öðretim yýlý kýþ dönemi çýrak kayýtlarý, 21
Þubat 2014 tarihi mesai
saati bitimine kadar uzatýldý.
Merkez Müdürü
Doðan Uyar, bu kararýn
alýnmasýnda çýraklýk kayýtlarýnýn açýk lise kayýtlarýndan önce bittiðinden, kayýt olamayan öðrencilerin de kayýtlarýný
yaptýrabilmelerinin etkili
olduðunu söyledi. Bu
uzatmanýn fýrsat olduðu-
nu vurgulayan Uyar, çýrak kaydetmek isteyen
velilerin ve çýrak almak
isteyen iþyerlerinin bir
an evvel kayýtlarýný yaptýrmalarýný istedi.
Çýraklýk
Þartlarý
Kayýt
Kayýt yaptýracakla-
rýn; çalýþtýðý / çalýþýlacaðý
meslek, çýraklýk eðitimi
kapsamýnda olmalý.
Usta öðreticilik
belgesi olan bir ustanýn
yanýnda çalýþýyor / çalýþacak olmalý.
Kayýt tarihi itibarýyla 19 yaþýndan gün almamýþ olmalý.
Ortaokulu 2012 ve
2013 Haziranýnda bitirenler ile 2012, 2013’te
lise 1’den terk olanlar
açýk liseye kayýt yaptýrmýþ olmalý.
Daha önce çýraklýk
eðitiminden geçmemiþ
olmalý.
Ayrýntýlý
bilgi
http://softekin-
Kýþ dönemi çýraklýk kayýtlarý uzatýldý.
mem.meb.k12.tr/ adresinden veya okuldan alýnabilir.
Bölgenin
itfaiye arac
‘Can güvenliði
herþeyden önemli’
elediye Baþkaný Muzaffer
B
Külcü, olasý bir yangýnda en
önemli konunun insanlarýn can
güvenliði olduðunu söyledi.
"Hizmetin hýzýný ve kalitesini
artýrmak ve hemþehrilerimizin can
güvenliðini en üst noktaya taþýmak
için yatýrýmlarýmýz devam edecek."
diyen Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, itfaiye olarak Çorum'un en
uzak noktasýna 11 dakikada
varmasý gereken itfaiyenin, 8
dakikada olay yerine ulaþma
standartýna sahip olduðunu, bir
dakika dolmadan tüm ekiplerin
merkezden çýkýþ yapabildiklerini
anlattý.
Çorum'un yangýn istatistiðini
veren Belediye Baþkaný Külcü,
2009 yýlýnda 944, 2010'da 706,
2011'de 896, 2012'de 602 olan
yangýn sayýsýnýn 2013 yýlýnda ise
979 olarak vuku bulduðunu
bildirdi.
Çorum Ýtfaiyesi'nin sürekli
büyüyen teknoloji, araç parký ve
insan kaynaðý ile bölgesinin en
güçlü itfaiyesi olduðunun altýný
çizen Külcü, son alýnan merdivenli
aracýn, Ankara'dan Sarp sýnýr
kapýsýna olan bölgede bulunan hiç
bir ilde olmadýðýnýn da altýný çizdi.
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
nin en büyük
aracý Çorum’un
B
Erol Taþkan
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum itfaiyesi için satýn alanýn 42 metrelik itfaiye merdivenine sahip yeni aracý tanýttý. Ankara'dan Sarp sýnýr kapýsýna
kadar uzanan bölgede, en büyük itfaiye aracýna Çorum Belediyesi sahip oldu. Devasa görünümü ve teknolojik özellikleri ile yüksek katlý müdahalelerin göz bebeði olan araç, bölgenin en güçlü itfaiye filosuna sahip olan Çorum itfaiyesinin gücüne güç kattý.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý ve bazý birim müdürleri ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý tanýtým toplantýsýnda itfaiye hizmetleri ve önemi ile ilgili açýklamalar yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
insan hayatý kurtarmanýn her þeyden deðerli ve öncelikli olduðunu belirterek, gece gündüz demeden canýný siper ederek çalýþan itfaiyecileri tebrik etti.
Ýtfaiye giysisi ile aracýn kumanda kabinine geçen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, merdiveni test etti.
Dev Türk Bayraðý ve Belediye Bayraðý ile süslenen itfaiye merdiveni, vatandaþýn da büyük ilgisini çekti. Görsel bir þova dönüþen tanýtým toplantýsýný meraklý izleyen vatandaþlar, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yoðun bir ilgi göstererek, aracýn hayýrlý olmasý dileklerini aktardýlar.
Kendisiyle fotoðraf çekinmek isteyen vatandaþlarý da kýrmayan Baþkan Külcü, 2 milyon TL maliyeti olan aracýn saðlayacaðý faydaya dikkat çekerek, "Allah
yangýnsýz ve kazasýz günlerde kullanmayý nasip etsin." dedi.
11
Dev merdivenli araç,
itfaiyenin gücüne güç kattý
Minik itfaiyeci
amcasýnýn izinde
Ýlk test
Baþkan’dan
Baþkan Muzaffer Külcü,
14 katlý bina seviyesine
kadar ulaþabilen yangýn
merdivenini test etti.
Ý
tfaiye araç
tanýtýmý, minik
bir itfaiyecinin
de törene
katýlmasýyla
renklendi.
Ýtfaiye
erlerinden Kadir
Turbay’ýn
yeðeni Yusuf
Ýlber Turbay,
itfaiye kýyafeti
giyerek katýldýðý
törende, Baþkan
Külcü’yle hatýra
fotoðrafý
çekindi.
Ýtfaiyecilik
mesleðine
düþkünlüðü ile
bilinen küçük
Turbay, sýk sýk
ziyaret ettiði
Çorum Ýtfaiye
teþkilatýnýn
maskotu haline
geldi.
12 PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Mehmet Gayretli
mazbatasýný aldý
Ç
Mehmet Gayretli, mazbata alarak yeni dönem çalýþmalarýna resmen baþladý.
Recep Mebet
orum Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler
Odasý Baþkanlýðý’na seçilen Mehmet Gayretli
dün mazbatasýný aldý.
Geçtiðimiz Cumartesi günü yapýlan genel kurul
sonucunda yeniden oda baþkanlýðýna seçilen Mehmet
Gayretli, mazbata alarak yeni dönem çalýþmalarýna
resmen baþladý.
Merkez Ýlçe Seçim Kurulu’nda gerçekleþen
mazbata törenine Yönetim Kurulu Üyeleri Fazlý Özdemir, Hüseyin Cýbýr, Gürbüz Yasakcý, Taner Çetin,
Turabi Üreyen ve Ali Ýhsan Keskin ile Denetim Kurulu Üyeleri Yüksel Özdel, Selami Erkoç ve Mehmet
Berksun da katýldý.
Mazbatasýný aldýktan sonra tebrikleri kabul eden
Gayretli, yeni dönemin tüm üyelerine hayýrlý-uðurlu
olmasýný diledi.
Çorum Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkanlýðý’na yeniden seçilen Mehmet Gayretli dün mazbatasýný aldý.
Kahveciler istiþare etti
Ç
Recep Mebet
orum Kahveciler ve
Ýnternetçiler Odasý
Baþkan Adayý Elvan
Þen önceki akþam
meslektaþlarýyla istiþare
etti.
Tuna
Kýraathanesi’nde
gerçekleþen istiþare
toplantýsýna Elvan
Þen’in ekibinde yer
alan isimlerle birlikte
çok sayýda oda üyesi
katýldý.
Toplantýda yaptýðý
konuþmada mesleki
birlik ve beraberliðin
önemini vurgulayan
Þen, “Çýktýðým yolda
tüm esnaf
arkadaþlarýmýzýn
desteðini bekliyorum”
dedi.
Mesleki
problemlerin çözümü
ve sektöre yeni bir
vizyon kazandýrmak
amacýyla aday
olduðunu belirten Þen,
meslek odasý
seçimlerinin yarýn saat
10.00’da Afra Düðün
Salonu’nda yapýlacaðýný
hatýrlattý.
Kahveciler ve
Ýnternetçiler Odasý’ný
daha iyi koþullara
taþýmayý hedeflediðini
kaydeden Þen, þunlarý
söyledi:
“Meslektaþlarýmýn
teþvik ve teveccühü
üzerine aday olmaya
karar verdim. Genç ve
dinamik bir yönetim
için adayým.
23 yýldýr bu
mesleði sürdürüyorum.
Tecrübelerimi esnaf için
hizmete dönüþtürmeyi
istiyorum. Odamýzý
daha iyi koþullara
taþýmak amacýyla aday
oldum. Bu yolda tüm
esnaf arkadaþlarýmýzýn
desteðini bekliyorum.”
Elvan Þen, genel kurulun yarýn saat 10.00’da Afra Düðün Salonu’nda yapýlacaðýný hatýrlattý.
Ovasaray Köyü’nde geçtiðimiz Cuma günü yaðmur duasýna çýkýldý.
Ovasaray’da yaðmur duasý
Ç
Recep Mebet
orum merkeze
baðlý Ovasaray
Köyü’nde
geçtiðimiz Cuma
günü yaðmur duasý
yapýldý.
Cuma
namazýnýn ardýndan
köy meydanýnda
baþlayan ve Gaziler
Tepesi’nde devam
eden duaya
Ovasaraylýlar’ýn
yaný sýra çevre
köylerden ve þehir
merkezinden de çok
sayýda vatandaþ
katýldý.
Emekli Ýmam
Hatip Ökkâþe
Eðri’nin Kuran-ý
Kerim tilavetiyle
baþlayan programda
duayý Çorum
Belediyesi
Mezarlýklar Müdürü
Haþim Avcý yaptý.
Programla ilgili
açýklama yapan
Ovasaray Köyü
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
Baþkaný Orhan
Çýtak, yurt çapýnda
yaþanan kuraklýða
dikkat çekerek
Cenab-ý Hakk’tan
hayýrlý rahmet ve
bereket dileðinde
bulunduklarýný
söyledi.
Son yýllarýn en
kurak kýþýný geçiren
Çorum’da çiftçilerin
büyük bir özlemle
yaðýþ beklediðini
hatýrlatan Orhan
Çýtak, “Cenab-ý
Allah’ýn lütfuyla
gökten hayýrlý
rahmet, yerden
hayýrlý bereket
bekliyoruz” dedi.
Çýtak, Ýslâm
dünyasýnýn birlik ve
bütünlüðüne
duyulan ihtiyaca da
vurgu yaptý.
Geleneksel
olarak düzenlenen
program, Dörtlüle
Çeþmesi’nde
yapýlan dualar
eþliðinde kurban
kesilmesiyle sona
erdi.
Ökkâþe Eðri’nin Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan duayý Haþim Avcý yaptý.
Eller hayýrlý rahmet ve bereket için semaya açýldý.
Gaziler Tepesi’nde devam eden duaya çocuklar da katýldý.
Köylü kadýnlar, kuraklýk tehdidi altýndaki topraklarýn yaðýþla buluþmasý için dua etti.
Köylüler buðdaylarý kurtarmak için çýrpýnýyor
Kýþ ortasýnda sulama
Ç
Çorum Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan Adayý Elvan Þen önceki akþam meslektaþlarýyla istiþare etti.
Recep Mebet
orum’da devam
eden kuraklýk nedeniyle çiftçiler sýkýntýlý bir dönem yaþýyor.
Tarlalarýný ekmelerine raðmen yaðýþ
düþmemesi nedeniyle
sancýlý günler geçiren
Çorumlu çiftçiler, geçici çözümlerle problemi aþmaya çalýþýyor.
Ç orum merkeze
baðlý Ovasaray Köyü
çiftçileri de açtýklarý
kuyulardan elde ettikleri suyla ekili alanlarý
kurtarmayý amaçlýyor.
“Kýþ ortasýnda
sulama yapýyoruz” diyen Ovasaraylý çiftçiler, “Havalarýn kurak
gitmesi nedeniyle, Eylül-Ekim aylarýnda
ekilen buðdaylarýmýz
susuzluk yüzünden
toprak yüzüne çýkmadý. Bu nedenle buðday
tohumlarýnýn çimlenmesi için kuyu suyu
ile sulama çalýþmalarýna baþladýk” diye konuþtular.
Mevsim itibariyle bu dönemde sulama
yapýlmasýnýn pek alý-
þýlmadýk bir durum olduðuna iþaret eden
çiftçiler, “Buðdaylarýmýzý kurtarmak için
buna mecbur kaldýk”
dediler.
Kýþ ortasýnda sulama yapan Ovasaraylý çiftçiler, ektikleri buðdaylarý kurtarmaya çalýþýyor.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:22 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:10 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:77
23
2014
OCAK
Ana-babaya; helâl ve mubah
olan iþlerde itaat edilir.
Haram ve þüphelilerde
deðil. Süfyân-ý Sevri
Rahmetullahi Aleyh
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.21
06.51
11.59
14.29
16.54
18.17
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
RESMÝ DAÝRELER
Valilik
Belediye
Jandarma
Emniyet Müdürlüðü
Adliye
Müftülük
Cezaevi
Milli Eðitim Müdürlüðü
SGK Ýl Müdürlüðü
225 46 60
225 08 10
223 11 11
224 10 09
227 78 80
223 07 20
254 97 80
224 02 01
225 66 05
VEFAT EDENLER
1-Daðkarapýnar Köyü' nden gelme, Halit KARAKUÞ' un kýzý; Gülüstan KARAKUÞ.
2-Merhum Sadýk ATLAS' ýn eþi, Zihni, Uður, Ufuk
ve Üner ATLAS' ýn annesi; Naciye ATLAS.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
13
Mahkemelerdeki Nurcular 4
Ýtidale Çaðrý'ya Eleþtiri
26.12.2013 tarihli Ýtidale Çaðrý baþlýklý yazýmýzda
ma müracaat edilmeli." Þeklinde olduðunu söylüyorsusorumluluk sahibi bir Müslüman olarak bize düþen ate- Vahyin Iþýðýnda nuz, ayný anlama gelmez mi? Hâlbuki 9 insanýmýz ölþe su ile gitmek ve Ýtidale Çaðýrmak düþerdi, bizde budürülmüþ bizler hiç olmazsa üzüntünün ifade etmesini
nu yaptýk. Zira Kur'an-ý Kerim'de Müslümanýn tarifi
beklerdik. Bazen susmak konuþmaktan daha hayýrlýdýr.
yapýlýrken "insanlar için ortaya çýkarýlan, iyiliði buyuZalimden ise asla medet umulmaz.
ran, kötülükten alýkoyan Allah’a inanan hayýrlý bir topHoca efendinin bedduasý ile ilgili mülaane- mübaluluktur" buyurulur.
hale- akitleþme meselelerinden bahsetmediðimi yazýBir kardeþimiz gündemde ki tartýþmalarý kavga
yorsunuz. Âl-i Ýmran 61, Nur 6-9 ayetleri ile ilgili tefþeklinde sunduðumu ifade ediyor. Yayýn ve basýnda izsir kitaplarýnda ki açýklamalara bakarsanýz o yapýlan lalediðimiz yaþanan olaylara baktýðýmýz zaman, kavganetle bir alakasý olmadýðýný görürsünüz. Bizim orada
dan da öte soðuk bir savaþ ve sinir harbinin yaþandýðýifade etmek istediðimiz þey ise, Yahudi, Hýristiyan ve
na þahit olmakta ve üzüntüyle izlemekteyiz. Bu kardekýblesi olmayanlara gösterilen müsamaha ve hoþgörüþimiz bu yaþananlardan memnuniyet duyduðumuzu
nün, memleketin geleceði için gece gündüz koþturan,
Veysel Uysal
mu? Zannediyor acaba. Çorum Hâkimiyet gazetesi
ne istediniz de vermedik diyen insanlarýmýzdan esirveyseluysal-@
18.11.2013 tarihli "Dershaneler kapatýlmalý mýdýr?"
genmesi ve tam tersine hiç kimseye yapýlmayacak bir
hotmail.com
baþlýklý yazýmýzda dershanelerin bu gün ki eðitim sissöylemin reva görülmesi.
teminde kapatýlmasýnýn doðru olmadýðýný da yazdýk.
Sonuç olarak, ne diyorsunuz yani yaþananlarý ve ülkemiz
Hoca efendiye ait olmayan ifadeleri ona atfettiðimi söylüyor.
üzerinde oyanan oyunlarý görmeyelim mi? Duymayalým mý?
Nail kardeþimiz, herhalde bizim dünyadan uzak, hiçbir þeyden
Yanlýþa yanlýþ demeyelim mi? Herkesin gözü önünde cereyan
habersiz, gündemi takip etmeyen, sorumsuz bir insan olduðuederek yaþananlarý ve yanlýþlarý yazmamýza bile tahammül edemuzu sanýyor. Benim o yazýmda hoca efendiye atfen yazdýðým
miyorsunuz. Endiþelerini ve üzüntülerini dile getiren, ümmetin
her söz basýnda günlerce tartýþýldý, gazete manþetlerine çekildi.
birliðinden bahseden, fitne ateþine su ile gidelim diyen bir insaBu gün dünya çok küçüldü. Aðýzdan çýkan her söz anýnda dünna tepki öyle mi? Hâlbuki biz sizleri kendimizden farklý görmüyanýn her tarafýna servis ediliyor. Hatta bizler hoca efendi bazý
yor ve ayný kýbleye yöneliyoruz. Ýçinize sýzan ve sizleri sürekli
þeyleri söylerken mutlaka bir þeyleri kurtarma adýna söylemiþtir
tahrik eden fitnecilerin oyununa gelmeyin.
diyerek iyimser yaklaþtýk. Bu gün sizlerin yanýnda gözükerek
Kur'an da; Allah'ýn dinine sýmsýký sarýlýn bölünüp parçalanülkemizin geleceðini karartmaya çalýþanlara karþý savunduk. Þu
mayýn sonra rüzgârýnýz, gücünüz ve kuvvetiniz gider buyurulur.
yönüne de hiç bakmadýk. Zamanýnda Baðdat Çarþýsý'nda bir
Bir takým kendini bilmezler ateþe suyla deðil körükle gitti ve bu
yangýn çýkar. Cüneydi Baðdadi'ye bütün dükkânlar yanmýþ sadegünlere gelindi. Biz o yazýmýzda bir Müslüman'ýn yapmasý gece senin dükkânýn kalmýþ derler. O da "Ümmeti Muhammed-i
rekeni yaparak, her iki tarafý da eleþtirerek, fitne ateþini söndürdüþünmeden gayri ihtiyarî Elhamdülillah dedim. 30 yýldýr Almeye ve itidale çaðýrdýk.
lah'a tövbe istiðfar ediyorum." Der. Hoca efendi hata ve yanlýþ
Gün gelir fýrtýna diner sular durularak bu gerilim ve kavga
yapmaz mý? Yanlýþ yönlendirilmiþ ve bilgilendirilmiþ olamaz
sona erer fakat kýrýlan dökülen kalplerde ki gönül yaralarýný sarmý? Peygamberimiz a.s bile "Bende insaným yanlýþ yapabilimak mümkün olur mu bilemiyoruz. Müslüman'a düþen itidale
rim…" buyuruyor. Dershaneler kapatýlýrken kýyametler koparýlçaðýrmaktýr. Çünkü kardeþlik duygularý zedelendi. Tekfir' e vadý. Ý.H.Liselerinin orta kýsýmlarý kapatýlýrken, katsayý uygulamaran birçok ithamlar yapýldý. Taraflar birbirlerini maþalýkla, uþaksý zulmüyle kapýlarýna kilit vurma noktasýna getirilirken, hiçbir
lýkla, hainlikle suçlayarak telafisi çok zor olan derin yaralar açýltepki göremedik. Peygamberimiz "Bir Müslüman kendisi için
dý. Yapýlmasý gereken ise itidalli bir üslupla küresel güçlerin kiristediði bir iyiliði baþkalarý içinde isteyen, kendi nefsine reva
li oyunlarýna alet olmadan toplumsal yapýnýn bütünlüðünü bozgörmediði bir kötülüðü baþkalarýna da reva görmeyen kimsemayacak bir zemin oluþturmaya çalýþmaktýr. Taraflarýn bir takým
dir." Buyurur.
gerekçelerle birbirlerini yok etme mücadelesi vermeleri kimlere
Bir ilahiyatçý olarak furû ile teferruat arasýnda ki farký bilne fayda saðladý. Herkes iþini yapmalý ve duracaðý yeri bilmelidiðinizi, hoca efendinin teferruat demediðini yazmýþsýnýz. Doðdir. Eðer içeride ve dýþarýda politika belirlemeye ve hükümete
ru teferruat demedi. Furuat dedi. Furuat'ýn anlamý ise 2. dereceince ayar çekmeye kalkarsanýz etkide, tepkide görürsünüz. Müsde önemli þeyler, ayrýntýlar, teferruatlar anlamýna gelip, kendinlüman'ým diyen insanlar, oyuna gelerek, kardeþlerine karþý tavýr
den baþka bir þeye bina edilen demektir. Demek baþörtüsü 2. dealýp cephe açmamalý ve düþmanca tavýr sergilememelidirler. Tarece de öyle mi? Ýslam dini hem yazýlý kaynaklarla hem de tevaraflar içerisine sýzan, bir takým hesaplar peþinde olan tahrikçi vetüren yani yaþanarak günümüze kadar gelmiþtir. Füru diðer bir
ya ön yargýlý insanlar yok mu? Belli ki var. Gaza gelip de rakip
deyimle de deliller vasýtasý ile hüküm çýkarma metotlarýný anlagördüðü kimseleri topyekûn suçlu sayarak cezalandýrma yoluna
tan bir ilimdir. Eðer ilahiyatçý iseniz Muhkem bir ayet üzerinde
gitmekte doðru olmaz. Eðer Kur'an ve sünnet referans alýnsa idi
içtihat yapýlamayacaðýný da bilirsiniz. Yüce rabbimiz böyle bir
her halde bu günlere gelinmezdi.
yetkiyi peygamberimize bile vermemiþtir. "Eðer (peygamber)
Bu gerilimden kimler kazançlý çýktý ve sevindi. Türkibize atfen bazý sözler uydurmuþ olsaydý, elbette onu kýskývrak
ye'mizin
büyümesini, ekonomik olarak geliþmesini, bölgede söyakalardýk sonra onun þah damarýný koparýrdýk hiçbirinizde buzü geçen bir güç haline gelmesini istemeyen küresel güçler. 17
na mani olamazdýnýz." (Hakka 44-47) buyrulur. Müslümanlarýn
Aralýktan
bu yana sadece bankalarda ki döviz artýþýndan dolayý
herhangi bir konuda herhangi bir problemleri olduðu zaman, önmeydana gelen zarar yaklaþýk100 milyar dolar. Ülkemiz ve ince Kur'ana, sonra sünnet ve icma'a bakarlar. Karþýlýðý olmayan
sanlarýmýz
kaybetti.
ve sonradan ortaya çýkan bir problemse, içtihat þartlarýna haiz
Bu gerilimli sürecde Suriye'den kan donduran vahþet haolan kiþiler Kur'an ve sünnetin ýþýðýnda, onlarýn doðrultusunda
berleri gelmeye devam ediyor. Mýsýr, Arakan, Filistin gibi ülkebenzer çözüm yollarýna bakmak ve kýyaslama yapmak suretiyle
lerde ki açlýk, zulüm ve dram unutuldu. Dünya çapýnda yardým
o dini problemi çözümlerler. Hiç kimsenin Kur'an-daki bir hükorganizasyonlarý yapan sivil toplum kuruluþlarýmýz yýpratýlmaya
mü ikinci derecede veya yok sayma gibi bir lüksü olamaz.
çalýþýlýyor. Acaba bunlarýn vebali kimin? Rabbim basiret gözü"Ýsrail'den izin alýnmasý gerekirdi." Ýfadesi "Yetkili makamüzü açsýn.
"Ýstanbul’da Ziver adlý bir Nurcu ile beraber
iken buraya seni o göndermiþ"
"Ne olmuþ göndermiþ ise?"
"Bak bize böyle diklenerek
Tefekkür
konuþma, sonun iyi olmaz"
"Sizin maksadýnýz nedir ko- Dünyamýz
miser bey?"
"Sen geldikten sonra Nurcular yoðun bir faaliyete geçtiler.
Bunlarý sen organize ediyorsun.Bunlarý biz takip ediyoruz."
"Bu faaliyetler suç deðildir,
biz hem kendi imanýmýzý hemde
baþkalarýnýn imanýnI kurtarmak
Raþit Yücel
için çalýþýyoruz. Baþka bir gayemiz yoktur."
rasityücel@
"Bu iþler sizemi kaldý, corumhakimiyet. net
memleketin camisi ve hocalarý
var, sizin maksadýnýz baþka.?"
"Ne imiþ maksadýmýz?"
"Halký hükümet aleyhine kýþkýrtma."
"Yok böyle bir maksadýmýz"
"Peki þu ifadeni imzala"
Baba Sadýk ifadeyi imzaladýktan sonra , savcýlýða sevk edilir.
Savcýnýn huzurunda da ayný ifadeleri verir ve
aðýr ceza mahkemesine sevk edilir.
Ve, yine ceza evi hayatý baþlar.
Mahkeme günü beklenir.
Bu arada annesi, yenge haným telaþ ve endiþe
içindedir.
"Merak etme gelinim, bu Allah yolunun taþlý
yollarýdýr. Cennet ucuz deðildir. Her þey Allah’ýn
takdiri iledir. Bazý insanlar vardýr ki, onlar çile çeker, arkasýndan gelenler rahat eder."
Bu sözlerden sonra yenge haným sürat ile yatak odasýndaki karyolaya yüz üstü kapaklanýr ve
hýçkýra hýçkýra gözyaþý döker.
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
SERKAN
ERAY
CAD.NO:120/C
ÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E BAHABEY
BAHABEY ASM KARÞISI
EMNÝYET SARAYI
YEÞÝL FIRIN ÝLERÝSÝ A-101
YANI 213 72 74
YANI 224 13 51
METEOROLOJÝ
3.0572
3.0708
Bir mezar taþýndan..?.
2.2550
2.2650
Bir mezar taþýnda okuduðum 'Biz de gezerdik
sonra ölümde, ömür de hoþtur diyen güzel insan Hz.
siz gibi,siz de geleceksiniz biz gibi' sözü beni çok
Mevlana,bu gerçeðe ayna olur. Allah ondan razý olsun.
etkiledi. Ýþte dedim, ömür dediðimiz,dünya dediYaþayan insanlar hayatýn kýymetini bilemezler
ðimiz þey,bir mezar taþýndaki söz kadar kýsa. Ýnsaama mezarda yatanlar ise her þeyin farkýndadýr. Onlaný bambaþka düþüncelerle buluþturuyor. Hayatýn
ra bir fýrsat daha verilmesini isteseler de artýk geriye
gerçek yüzünü ortaya koyuyor, hani hep bilip de
dönüþ yoktur. Eðer iman gibi bir hazineyle gittiysen,
hatýrýmýza bile getirmediðimiz ölümü hatýrlatýyor
ölüm ömürden de güzeldir. Önemli olan nasýl yaþadýyada hatýrlamak istemediðimiz tek gerçeði. Ýnsan
ðýmýzdýr. Hasetliði,kýskançlýðý,kötü huylarýmýzý bir tabazen þu hayattan bir kurtulsam diyor ama bir
rafa býrakýp, iyiliklerimizi yüreðimizden çýkartýp, bir
yandan da ölmek istemiyor. Bu insanoðlu için bücana can olabiliyorsak ölümünde Sevgiliye kavuþmak
Gül Artar
yük bir çeliþkidir. Ne zaman ki hasta oluruz acýlaolduðunun idrakinde yaþarýz. O güzel insan gibi ölüm
rý yüreðimizde hissederiz, iþte o vakit ölüm aklýgünümüzü düðün günümüz olarak tanýmlamak ne hoþ olur.
mýza düþer,daha önce hiç tanýmadýðýmýz bir insan gibi,çalar
Ölüm hayatýn dar sokaklarýndan çýkýp ruhun özgürlüðükapýmýzý. Hem yakýn hem uzak,yaþam denilen döngü;done kavuþmasýdýr. Bedene tutsak olan ruha en güzel hediyedir
ðumla baþlayan,ölümle son bulan.
bu. Bizler hayat ve ölüm arasýndaki o ince çizgide gelir gideAslýnda ölümden korkmuyoruz,yanlýþlarýmýz,günahlarýriz,kuþ misali. Uçmayý öðrenen her kuþ gibi mutlu ve huzurmýz,yapamadýklarýmýz korkutuyor bizi ama tövbe ederek ve
lu,ölümün gerçek yurdumuza dönüþ olduðunu bilerek ve Yao yanlýþlara bir daha dönmeyerek Rabbim’in huzuruna,
radan dan bize bahþedilen sonsuz güzelliklerin þükründe kaO’nun aþkýyla yanarak varmak hepimize nasip olsun ÝnþaAllarak.Kanatlarýmýzla taþýdýðýmýz dünyayý býrakýp,diðer dünlah. Hani kimi zaman insan bir içsel mahkeme kurar
yaya taþýnmak,ölüm denilen güzellikle Mevlaya kavuþmak
ya,Onunla baþ baþa kalýr ya,hiç bir þey düþünmeden. O an ne
her kula nasip olacak bir gün. O güzel Peygamberimiz Hz.
güzeldir,yaþatana Hamd-ü Senalar olsun. Allah ile olduktan
Muhammed Mustafa (s.a.v) 'ýn ümmeti olmak þerefiyle...
Gram
ALIÞ
90,360
SATIÞ
90.368
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:23 Sayý: 6801
23 OCAK 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Meclis Baþkanlýk
Divaný toplandý
T
Enise Aðbal
ürkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM)
Baþkanlýk Divan Toplantýsý TBMM Baþkaný
Cemil Çiçek baþkanlýðýnda yapýldý.
Baþkanlýk Divan
Toplantýsýna
Meclis
Baþkan Vekilleri Güldal
Mumcu, Meral Akþener
ile AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
Malatya Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Ömer Faruk Öz, Sivas
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Malik Ejder
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkanlýk
Divan Toplantýsý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek baþkanlýðýnda yapýldý.
Özdemir ve divan üyesi
kâtip üyeler katýldý.
Toplantýda; Türkiye Büyük Millet Meclis
Baþkanlýðý’nýn konuðu
olarak davet edilmesi
planlanan çeþitli ülkelerin meclis baþkanlarý ve
parlamento heyetlerinin
deðerlendirilmesi, deðiþiklik yapýlmasý ve yürürlükten kaldýrýlmasý,
planlanan yönetmeliklerin deðerlendirilmesi,
2014 yýlý içerisinde eðitim amaçlý yurt dýþýna
görevlendirilecek yasama uzmanlarýnýn deðerlendirilmesi, Erzurum
Harp Tarihi Müzesi ile
Konya büyük ve küçük
Kubat-Abad Sarayýnýn
restorasyon çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi
gibi konularla ilgili kararlar alýndý.
Atatürk Ýlkokulu 3-A sýnýfý öðrencileri, dönem sonu gecesinde profesyonellere taþ çýkartýr bir performansa imza attý.
Atatürk Ýlkokulu 3-A sýnýfý öðrencileri
öðretmenlerini ve velilerini gururlandýrdý
Yok böyle marifet
Kadýn giriþimciler rol model oldu
Ç
Enise Aðbal
orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)
Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri, Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi (KTML) Pansiyonu’nu ziyaret etti.
Buharaevler
KTML Müdürü Sabriye
Esen’in daveti üzerine
öðrencilerle buluþan Kadýn Giriþimciler Kurulu
Baþkaný Yasemin Kefçeli ve Kadýn Giriþimciler
Kurulu üyeleri Fatma
Er, Yüksel Kavukçu,
Semra Þahin, Yurdagül
Sivri ve Saadet Tuð,
hem öðrencilerle sohbet
ettiler hem de çeþitli ikramlarla onlarýn gönüllerini aldýlar.
Kendi
hayat
hikâyelerinden örnekler
veren ve özellikle kýz
çocuklarýnýn okuyarak
meslek sahibi olmalarý
ve kendi ayaklarý üzerinde duran bireyler olarak
toplum içinde yer almalarý konusunda öðrencilere tavsiyelerde bulunan kadýn giriþimciler,
gençlik, gelecek ve iþ
hayatý üzerine sohbet ettiler.
Giriþimci kadýnlarý
büyük bir ilgiyle dinleyen öðrenciler, sorduk-
larý sorularla sohbeti
yönlendirerek, merak ettiklerini sorulara cevap
alma fýrsatý da buldular.
Gecenin sonunda
öðrencilerle vedalaþarak
memnuniyetlerini belirten kadýn giriþimciler,
öðrencilerin yoðun ilgi
ve talepleri doðrultusunda daha sýk bir araya
gelme sözü verip, emeði
geçen herkese teþekkür
ederek pansiyondan ayrýldýlar.
Toplantýya katýlan
öðrenciler yapýlan etkinlikten çok memnun kaldýklarýný, tekrar böyle
bir sohbet ortamýnda kurul üyeleri ile bir araya
gelmenin onlarý memnun edeceðini, onlarýn
hayat hikâyelerinin ve
tavsiyelerinin kendilerinde farklý bir bakýþ açýsý oluþturduðunu belirterek hem kurul üyelerine
hem de okul idaresine
teþekkür ettiler.
Okul Müdürü Sabriye Esen ise, amaçlarýnýn meslek liselerinde
okuyan öðrencilerde farkýndalýk yaratmak, meslek liselerindeki öðrencilerin de azimli ve istikrarlý çalýþmalar neticesinde baþarýyý yakalayacaðýný, özellikle kadýnlarýn her türlü iþ kolunda
Ýbrahim Köse
A
TSO Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri, Buharaevler Kýz
Teknik ve Meslek Lisesi (KTML) Pansiyonu’nu ziyaret etti.
Kadýn giriþimciler Buharaevler KTML Müdürü
Sabriye Esen’in daveti üzerine öðrencilerle buluþtular.
yer alabileceðini öðrenederek öðrencilere zanan tüm misafirlere ve
cilere göstermek amaman ayýrarak, onlarla
emeði geçen herkese tecýyla böyle bir etkinlik
anýlarýný paylaþan ve onþekkür etti.
planladýklarýný
ifade
lara tavsiyelerde bulu-
Sana ihtiyacým var
S
uriye'de, baþta çocuklar olmak üzere
kadýn, yaþlý ve hastalarýn
hayata tutunabilmeleri
için Baþbakanlýk Afet ve
Acil Durum Yönetimi
Baþkanlýðý
(AFAD),
Türk Kýzýlayý, HAK-ÝÞ,
Diyanet Vakfý, MemurSen ve Anadolu Ajansý
ile Ýnsani Yardým Platformu çatýsý altýnda toplanan çok sayýda yardým
kuruluþu, vakýf, dernek
ve meslek örgütünün katýlýmýyla "Sana Ýhtiyacým Var" yardým kampanyasý baþlatýldý.
"Sana Ýhtiyacým
Var" yardým kampanyasýnýn tanýtýmý, Haliç
Kongre Merkezi'nde yapýldý.
Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý
Birliði (ÝDSB) Genel
Sekreteri ve Ýnsani Yardým Platformu Koordinatörü Ali Kurt, toplantýda yaptýðý konuþmada,
Suriye'de Mart 2011'de
baþlayan ve yaklaþýk 3
yýldýr devam eden iç çatýþmalarýn olanca hýzý ve
acýmasýzlýðýyla devam
ettiðini, 150 bin kiþinin
hayatýný kaybettiðini,
6,5 milyon insan kendi
ülkesinde mülteci duru-
"Sana Ýhtiyacým Var" yardým kampanyasý baþlatýldý.
muna düþerken, 3 milyon kiþinin ülkesini terk
etmek zorunda kaldýðýný
anlattý.
Savunmasýz insanlarýn türlü iþkenceyle nasýl katledildiðini gösteren fotoðraflarýn, Cenevre-2 görüþmeleri öncesi
dünyanýn gözleri önüne
serildiðini belirten Kurt,
þöyle devam etti:
"Bu ölçüsüz savaþtan kaçan 1 milyona yakýn kardeþimiz ülkemize
sýðýndýlar. Çoðu kadýn
ve çocuktan oluþan bu
insanlarýn her þeye ihtiyacý var. Suriye içinde
kalanlar daha zor durumdalar. Aðýr kýþ ve savaþ þartlarýnýn acýmasýz
gerçekleþtiði tüm tartýþmalarýn ötesinde karþýmýzda duruyor. Her gün
yüzlerce insan ölürken,
aslýnda insanlýk ölüyor.
Mazlumun dini, inancý,
ýrký hiç önemli deðildir.
Maalesef hür dünya, tamamen kendi bölgesel
çýkarlarý istikametinde
hesap yaparken, insanlýk
onuru tüm insanlarýn gözü önünde hoyratça çiðneniyor."
Kardeþlerimize ellerimizi uzatýyoruz
Ali Kurt, sivil toplum kuruluþlarý olarak
olumsuz þartlar karþýsýnda daha nitelikli bir yardým koordinasyonu temin etmek için ÝDSB
koordinatörlüðü
ve
AFAD desteðinde þekillenen "Ýnsani Yardým
Platformu" çatýsý altýnda
toplandýklarýný anlattý.
Kurt, "Meslek kuruluþlarýmýzýn, vakýf ve derneklerimizin de katýlýmý
ve desteðiyle baþta çocuklar olmak üzere,
özellikle kadýn, yaþlý ve
hastalarýn hayata tutabilmeleri, dertlerine çare,
yaralarýna merhem olmak için 'Sana Ýhtiyacým
Var' adý altýnda yeni bir
yardým kampanyasý baþlatýyoruz. Gerek ülkemizde gerekse Suriye
topraklarý içinde evini
terk etmek zorunda kalmýþ kardeþlerimize bu
kampanya ile ellerimizi
uzatýyoruz" diye konuþtu.
AFAD Müdahale
Daire Baþkaný Fatih
Özer ise geçen yýl "Suriye için... Bir Ekmek Bir
Battaniye" kampanyasýnýn düzenlendiðini hatýrlatarak, AFAD koordinasyonunda elektronik
yardým daðýtým sistemi
üzerinden yardým kuruluþlarýnýn katkýlarýyla
170 milyon liranýn üzerinde ayni ve nakdi yardýmýn, barýnma merkezlerinin dýþýnda bulunan
Suriyeli maðdur halka
ilaç, battaniye, su olarak
ulaþtýðýný anlattý.(Yaygýn
basýn)
Erol Taþkan
tatürk Ýlkokulu 3A sýnýfý öðrencileri, dönem sonu gecesinde profesyonellere taþ çýkartýr bir
performansa imza attý.
Okul toplantý salonunda yapýlan dönem sonu gecesine
Okul Müdürü Mustafa Fuçular, 3-A sýnýfý
öðretmeni Ýbrahim
Köse ve öðrenci velilerinin katýlýdýðý gecede, birbirinden güzel
çalýþmalarla hünerlerini sergileyen minikler,
sahneledikleri
skeçler ve oyunlarla
takdir topladý.
Öðrencilerin baþarýlý bir eðitim dönemi geçirdiklerinin ve
özgüvenlerinin seviyesini ortaya koyan
gecede, minik öðrencilerin sosyal ve kültürel faaliyet konusundaki baþarýlarý dikkat çekerken, veliler
ve sýnýf öðretmeni
baþta olmak üzere, salonda bulunan tüm davetliler, minikleri gururla izledi.
Okul toplantý salonunda dönem sonu gecesi düzenlendi.
Veliler geceye yoðun ilgi gösterdi.
Grip geçirenlere zatürre uyarýsý
G
ribe yol açarak, milyonlarca insaný yataða düþüren ‘influenza virüsü' ile ilgili uyarýda bulunan uzmanlar, “Ýnfluenza geçiren kiþilerde 7-14
günlük bir iyileþme dönemini takiben ikincil bakteriyel pnömoni (zatürree)
de geliþebilir” dedi.
Ankara Özel Güven
Hastanesi
Enfeksiyon
Hastalýklarý Bölümü uzmanlarýndan Prof. Dr. Yeþim Çetinkaya Þardan,
Türkiye'yi yataða düþüren
griple ilgili açýklamalarda
ve uyarýlarda bulundu.
Akut solunum yolu
enfeksiyonlarýnýn çocuklarda ve eriþkinlerde en
sýk görülen enfeksiyon
hastalýklarý arasýnda yer
aldýðýný söyleyen Prof. Dr.
Þardan, eriþkinlerde yýlda
2-4 kez, 5 yaþ üstü çocuklarda yýlda ortalama 4-8
kez akut solunum yolu enfeksiyonu ataðý görüldüðüne dikkati çekti. Prof.
Dr. Þardan, “Solunum yolu virüsleri arasýnda ‘influenza virüsü', sebep olduðu aðýr klinik tablo ve
yýllar içinde deðiþen antijenik yapýsýna baðlý olarak
salgýnlara yol açabilmesi
nedeniyle özel bir öneme
sahiptir. Ýnfluenza kiþiden
kiþiye damlacýk yoluyla
(hasta kiþilerin öksürük,
hapþýrýk yoluyla çevreye
yaydýðý damlacýklar) ve
bu damlacýklarla kirlenmiþ eller veya eþyalar aracýlýðýyla bulaþýr” dedi.
Griple ilgili yakýnmalarýn genellikle birkaç
günlük kuluçka dönemini
takiben ani bir þekilde
baþladýðýný ifade eden
Prof. Dr. Þardan, “Ateþ,
üþüme, titreme, baþ aðrýsý,
yaygýn kas aðrýsý, halsizlik, iþtahsýzlýk, kuru öksürük, burun akýntýsý en sýk
görülen yakýnmalardýr.
Çocuklarda bu tabloya ishal de eþlik edebilir. Yaþlýlarda, altta yatan kalp veya akciðer hastalýðý olan
kiþilerde, baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ kiþilerde
ve gebelerde klinik seyir
çok aðýr olabilir, influen-
zaya baðlý viral pnömoni
(zatürree) geliþebilir ve
ölümle sonuçlanabilir. Ayrýca influenza geçiren kiþilerde 7-14 günlük bir
iyileþme dönemini takiben ikincil bakteriyel pnömoni (zatürree) de geliþebilir” ifadesini kullandý.
2 gün içinde tedaviye baþlanmalý
Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr.
Þardan, influenza tedavisinde kullanýlabilecek antiviral ilaçlar olduðunu
ancak tedaviye baþlama
zamanýnýn büyük önem
taþýdýðýný vurgulayarak
þöyle devam etti:
“Bu ilaçlarýn maksimum etki gösterebilmesi
için belirtilerin baþlamasýný takiben ilk 48-72 saat
içinde tedaviye baþlanmasý gerekir. Antiviral tedavi
verilmeyen olgularda akut
dönem genellikle 3-4 gün
sürer, bir haftaya kadar da
uzayabilir. Bu süre içinde
istirahat ve destek tedavi
(ateþ düþürücü, aðrý kesici
gibi) önerilir. Kuru öksürük üç hafta kadar devam
edebilir. Ýnfluenza komplikasyonlarý yönünden
yüksek risk grubuna giren
kiþilerin ve saðlýk personelinin her yýl influenza
aþýsý yaptýrmasý önerilir.
Ýnfluenza geçiren kiþilerin
kalabalýk ortamlara girmekten kaçýnmasý, öksürüp hapþýrýrken aðýzlarýný
kaðýt mendil, peçete ile
kapatmalarý ve el temizliðine özen göstermeleri
toplum içinde yayýlýmýn
kontrolü yönünden önem
taþýmaktadýr.”(ÝHA)
Ýnfluenza geçiren kiþilerde 7-14 günlük bir iyileþme dönemini takiben ikincil
bakteriyel pnömoni (zatürree) geliþebiliyor.
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
15
Türkiye’de Antropoloji
H
Enise Aðbal
itit Akademi Derneði tarafýndan düzenlenen Salý seminlerinin
bu haftaki konuðu Hitit
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölüm Baþkaný Yrd.
Doç. Dr. M. Tolga Çýrak
oldu. Çýrak, seminerde
Türkiye’de Antropoloji
konusunu üzerine konuþtu.
Programýn açýþ konuþmasý yapan Hitit
Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya
Iþýk, 19. yüzyýldan bu
yana Avrupa ve Amerika’da Antropoloji alanýnda çok önemli mesafeler katedildiðini ancak
bu disiplinin önem ve
ehemmiyetinin ülkemizde yeni yeni anlaþýldýðýný belirtti. Iþýk, Antropoloji’nin ilgili olup verileriyle beslemediði, desteklemediði çok az bilim
dalý olduðunu, sosyal bilimlerden, fen bilimlerine hemen her alanda disipliner bir çalýþma imkaný sunduðunu kaydetti. Özellikle kendi alanlarý olan Tarih bilimi açýsýndan Antropolojik verilerin bir çýðýr açacak
kadar ehemmiyetli olduðundan bahseden Iþýk,
bugün bu program ile
Hitit Akademi Derneði
olarak, hemen hemen
herkesin duyduðu ama
çoðumuzun yeterince
bilgi sahibi olmadýðý
Antropoli, Türkiye’de
Antropoloji çalýþmalarýnýn ulaþtýðý boyutlar gibi
önemli hususlarda bir
farkýndalýk yaratmak istediklerini ifade etti.
Iþýk, son olarak programa katýlan Yrd. Doç Dr.
Mustafa Tolga Çýrak’a
ve katýlýmcýlara teþekkür
ederek sözlerini tamamladý.
Iþýk’ýn ardýndan
konuþmasýna baþlayan
Hitit Akademi’nin konuðu Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. M. Tolga Çýrak oldu.
Çýrak, seminerde Türkiye’de Antropoloji konusunu üzerine konuþtu.
Hitit Akademi7de seminherler devam ediyor.
Hitit Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölüm Baþkaný
Yrd. Doç Dr. Mustafa
Tolga Çýrak ise, konuþmasýnda þu hususlara
deðindi:
“En geniþ anlamda
düþünüldüðünde ‘insan
bilimi’ olarak isimlendirilen Antropoloji, özellikle son yüzyýlda kendi-
ne has yöntemleri ve bakýþ açýsýyla diðer bilim
dallarýndan da yararlanarak çok hýzlý büyüyen,
en genç bilim dallarýndan biridir. Antropoloji
biliminin en önemli
amacý kültürün ana unsuru olan insanýn, içinde
yaþadýðý toplumlarýn
geçmiþten günümüze
kadarki sürecinde gerek
biyolojik çeþitliliðini,
gerekse kültürel çeþitliliðini diðer bilim dallarýyla birlikte ele alarak anlamaya çalýþmaktýr. Genel olarak sosyal bilimler içerisinde kendine
yer bulmuþ olan Antropoloji, bunun yanýnda
temel fen bilimleriyle
olan iliþkisi nedeniyle
tektir. Sosyal bilimlere
yakýn olan kýsmý Sosyal
Antropoloji’nin çalýþma
alanýný oluþtururken Fen
Bilimleriyle iliþkili kýsmý Biyolojik Antropoloji’nin çalýþma konusunu
oluþturmaktadýr.
Antropoloji Bilimi’nin dünyada kurulmasý 19. yüzyýlýn 2. yarýsýna rastlamaktadýr.
Bununla birlikte ülkemizde ‘Antropoloji Tetkikat Merkezi’ adýyla
1925 yýlýnda kurulan
Antropoloji ile ilgili yapýlan ilk eser Osmanlý
Dönemi’ne kadar gitmektedir. Þemsettin Sami 1878 yýlýnda yayýmladýðý ‘Ýnsan’ ve 1886
yýlýnda yayýmladýðý ‘Yine Ýnsan’ adlý 2 eseriyle
ülkemizde Antropoloji
Bilimi’nin ilk temellerini atmýþtýr. Bu 2 eser bu
alanda ülkemizde yapýlan ilk çalýþmalar olmasý
nedeniyle önemlidir.
Þemsettin Sami bu iki
eserinde insanlarýn ortaya çýkýþý, yayýlmasý,
farklý biyolojik çeþitliliðe sahip insanlarýn neden bu þekilde farklýlaþtýðý, göç yollarý ile ilgili
bilgiler vermiþtir.”
Türküler yürekleri ýsýttý
S
Enise Aðbal
ungurlu Anadolu
Lisesi, yurdun her
köþesinden yürekleri
ýsýtan türkülerin yer aldýðý Kýþ Konseri etkinliði düzenledi.
Okulun konferans
salonunda düzenlenen
konser davetliler tarafýndan büyük bir ilgi ile
izlenirken, konserde
görev alan öðrenciler
türküleri büyük bir maharetle seslendirdiler.
Konser öncesi kýsa
bir konuþma yapan
Okul Müdürü Kerim
Çýrakoðlu, amaçlarýnýn
türküleri sevdirmek,
gençlerin türkülerle gönül iliþkisini kurmasýný
saðlamak
olduðunu
söyledi. “Türküler yüreðimizin dili, baþýmýzýn sevda yelidir” diyen
Çýrakoðlu, “Türküler
baþtan baþa Anadolu’dur, Yemen’dir, Çanakkale’dir. Baþta derttir türküler, gönülde
hasrettir. Türkülere gönül veren, ses veren türkü olup damla damla
yüreklerimize düþen
sevgili öðrencilerimizi
kutluyorum. Bu güzelliklerin yaþatýlmasýna
katkýda bulunan öðretmenlerimize teþekkür
ediyorum.” diye konuþtu.
Sunuculuðunu
Edebiyat Öðretmeni
Dilek Koçak’'ýn yaptýðý
konserde Gesi Baðlarý,
Mihriban, Divane Aþýk
Gibi, Zahidem, Bahçe
Duvarýndan Aþtým, Nar
Tanesi, Babuab, Entarisi Dým Dým Yar ve daha birçok türkü Müzik
Öðretmeni Bilge Bahar
Kavalak yönetiminde;
Kübra Yazar, Fatih Özdemir, Beyza Özdemir,
Tuba Nur Töker ve Sema Kýlýç tarafýndan büyük bir ustalýkla seslendirildi.
Programa katýlan
Ýlçe Kaymakamý Osman Beyazyýldýz ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun,
konsere emek veren
öðretmen ve öðrencileri tebrik ederek, düzenlenen etkinliði çok beðendiklerini ifade ettiler.
Sungurlu Anadolu Lisesi, yurdun her köþesinden
yürekleri ýsýtan türkülerin yer aldýðý Kýþ Konseri etkinliði düzenledi.
23 Nisan Ortaokulu Anaokulu öðrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Bu yöntem çocuklarýn
anlamasýnda etkili
Enise Aðbal
23
Nisan Ortaokulu
Anaokulu öðrencilerine ‘önce oynat
- motivasyon saðla, çocuklarý aðlat - depremi
hatýrlat, öðret - hayatta
unutmasýnlar ve akþam
evde annelerine babalarýna anlatsýnlar’ formülü ile uygulamalý
deprem eðitimi verildi.
Çorum’da anasýnýflarýna uygulan bu
deprem
eðitiminin
Türkiye genelinde verilen eðitimlere model
olmasýný arzuladýklarýný belirten Sivil Savunma Uzmaný Mahir
Odabaþý, yöntemle ilgili bilgiler paylaþtý.
Çocuklarýn yaþýna uygun eðitimin ancak bu
þekilde verileceðini,
sunuyla verilen eðitimin 3 - 5 dakkadan
öteye geçemeyeceðini
ve bir deprem anýnda
hatýrlanmasýnýn da zor
olacaðýnýn altýný çizdi.
Bu tekniði Bakanlýktaki ve kendilerini internetten takip
eden meslektaþlarýyla
da paylaþtýðýnda olumlu yaklaþýmlar aldýðýný
kaydeden Odabaþý,
“Ama maalesef bu zamana kadar bilgi ve
tecrübemize baþvuran
olmadý. Tabiri caizse
kendimiz çalýp, kendimiz oynuyoruz. Bu þekilde verilen eðitimi isterseniz 1 saate kadar
verebilirsiniz. Kesinlikle o minik çocuklar
sýkýlmaz. Anasýnýfý öðretmenleriyle yaptýðým
seminerlerde ve aldýðým anket sonuçlarýnda bunu gördüm.” dedi.
Anasýnýfý öðrencilerine verilen eðitimin ardýndan 8. sýnýf
öðrencilerine de dep-
Minik öðrencilere uygulamalý deprem eðitimi verildi.
23 Nisan öðrencileri semineri dikkatle dinledi.
rem ve korunma eðitimi verildi. Okulun
konferans salonunda
verilen eðitimde deprem sonrasýnda, yýkýntý
altýnda mahsur kalýnmasý durumunda neler
yapýlmasý gerektiði
Odabaþý tarafýndan öðrencilere anlatýldý.
Odabaþý, “Panik
ve korku havasýný en
aza indirmeye gayret
edip; kendinize moral
vermeye çalýþýn. Kurtarma ekiplerinin size
mutlaka ulaþmaya çalýþacaklarýný hayal edin.
Cep telefonu yanýnýza
düþmüþse ve hatlar kesilmeyip çalýþýyorsa,
hemen sizi tanýyan bir
yakýnýnýza ulaþmaya
çalýþýn ve ulaþabilirseniz bulunduðunuz yeri
ona tarif edin.
Enerjinizi tasarruflu kullanmaya çalýþýn. Durmadan baðýrmak yerine, ara sýra
kontrollü olarak ‘Ýmdat’ diye baðýrýn. Hareket alanýnýz kýsýtlýysa,
kendinizi zorlamayýn.
Çevrenizde cam kýrýklarý, elektrik kablolarý
varsa daha dikkatli hareket etmeye çalýþýn.
Aðzýnýza toprak
dolup baðýrma imkanýz yoksa; sert bir cisimle su borusuna, kalorifer peteðine vb. sert
cisimlere vurarak yerinizi belirtmeye çalýþýn.
Kanamanýz varsa, ayný
zamanda da çok susamýþsanýz ve yanýnýzda
yeterli miktarda su bulunsa bile içmeyin.
Parmaðýnýzý suya batýrarak dudaðýnýzý ýslatarak susuzluðunuzu gidermeye çalýþýn.” þeklinde tavsiyelerde bulundu.
Ýstek olmasý halinde bütün okullara
seminer vermek üzere
gidebileceklerini hatýrlatan Sivil Savunma
Uzmaný Mahir Odabaþý, “Bir saatlik iyi bir
eðitim, bir dolap klasördeki planlardan daha çok iþe yarayacaktýr. Çünkü önce ilgi
sonra bilgi lazýmdýr.”
dedi.
Huzurevi sakinlerini mutlu ettiler
Enise Aðbal
80.
Konser okul konferans salonunda düzenlendi.
Karne töreni
yapýlacak
2
013 - 2014 eðitim öðretim yýlý ilk dönemi
yarýn düzenlenecek karne törenlerinin ardýndan sona erecek.
Öðrencilerin yarýyýl tatiline gireceði yarýn, saat 10.00’da Yahya Kemal Beyatlý Ýlkokulu’nda; ayný gün saat 14.00’de ise saðlýk
sorunlarý nedeniyle evde eðitim gören bir öðrenciye Mimar Sinan Ýlkokulu’nda karne töreni yapýlacak.
Sunuculuðunu Edebiyat Öðretmeni Dilek Koçak’'ýn yaptýðý konser alkýþ topladý.
Yýl Cumhuriyet
Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öðretmeni
Gülþen Sapmaz ve 6. sýnýf öðrencileri, Atýl
Uzelgün Huzurevi’ni ziyaret ettiler.
Oldukça sýcak bir
havada geçen ziyarette
öðrenciler, annelerinin
hazýrladýðý yiyecek ve
çiçeklerini huzurevi sakinlerine hediye ettiler.
Hem öðrenciler
hem de huzurevi sakinlerinin unutamayacaðý
bu günde, huzurevi sakinleri arasýnda bulunan
emekli bir eðitimci, öðrencilere iyi bir eðitim
almalarý tavsiyesinde
bulunarak ziyaretleri nedeniyle tüm arkadaþlarý
adýna teþekkürlerini iletti.
Sosyal Bilgiler Öðretmeni Gülþen Sapmaz
ve öðrenciler, bu ziyaretlerin sýklaþmasý ve her
zaman hatýrlanmak istediklerini dile getiren huzurevi sakinleri ile vedalaþarak ayrýldýlar.
80. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu öðrencileri,
Atýl Uzelgün Huzurevi’ni ziyaret ettiler.
Öðrenciler, annelerinin hazýrladýðý yiyecek ve
çiçeklerini huzurevi sakinlerine hediye ettiler.
16 PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Mesleki eðitime destek sözü
Enise Aðbal
G
önül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn ‘Kadýn
ve Güçlenme’ kapsamýnda Gönül Elçileri
Projesi’nin alt bileþeni
olan ‘Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi’nin
tanýtýmýna devam ediyor.
Bu çerçevede çeþitli kurum, kuruluþ ve
özel iþyerlerinde tanýtým
ve planlama toplatýlarý
gerçekleþtiren Ýl Koordinasyon ekibi, bu defa da
Vali Sabri Baþköy’ün eþi
Fatma Baþköy önderliðinde Bilsar Tekstil Fabrikasý’ný ziyaret etti.
Bilsar
Gömlek
‘Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi’nin tanýtýmýna devam ediliyor.
Fabrikasý Toplantý Saloönemini anlatarak fabrilýk tekstil ve ticaret denunda gerçekleþen tanýka Yönetim Kurulu
neyimine
dayanarak
týmda; Fatma Baþköy;
Üyesi Fikret Bilal’den
1990 yýlýnda kurulan
gönül elçilerini, kadýnlar
destek istedi.
fabrikalarýnda çok sayýiçin mesleki eðitimin
da bayan istihdam ettikFikret Bilal, 60 yýl-
lerini, bu bayanlarýn eðitimli meslek elemanýna
dönüþmelerinin hem
kendilerine olan güvenlerine hem de yaptýklarý
iþe yansýyacaðýný belirterek projeye destek vereceklerini ifade etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs’ün de
Kadýnlar Ýçin Mesleki
Eðitim Projesi’nin teknik bilgilerini vermesinin ardýndan Ýnsan Kaynaklarý Yöneticisi Ebru
Ayvalý fabrikayý gezdirdi. Fatma Baþköy, çalýþanlarla birebir sohbet
ederek özellikle bayan
personelin memnuniyetlerini ve baþarýlarýný gördü.
Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi çalýþmalarýný çeþitli kurum, kuruluþ ve özel iþyerlerinde sürdürüyor.
Yüzde 20 verim kaybý olabilir
T
Mustafa Demirer
ürk Ziraat Yüksek
Mühendisleri Birliði Genel Baþkaný Fehmi Kiraz, bu yýl kuraklýk nedeniyle %20 verim kaybý yaþanabileceðini, bu konuda üreticilerin, tüketicilerin
ve bakanlýðýn almasý
gereken tedbirleri açýkladý.
Kiraz, açýklamasýnda þöyle dedi;
“Hububat, genelde Türkiye'nin kuru tarým yapýlan Ýç Anadolu,
Güneydoðu Anadolu
ve Trakya bölgelerinde
aðýrlýklý yetiþmektedir.
Bu bölgelerde verim ve
buna baðlý olarak hububat rekoltesi yaðýþlara baðlý kalmaktadýr.
Fehmi Kiraz
Hububat
tarýmýnda
Ekim-Kasým ve NisanMayýs dönemleri kritik
dönemlerdir. Bu dönemlerde iklim seyri
özellikle yaðýþ, hububat tarýmý verimini fazlasýyla etkiler. EkimKasým dönemlerindeki
Araç takla attý,
4 yaralý
O
smancýk'ta, takla atarak þarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kiþi yaralandý.
Kaza bugün Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde
meydana geldi. Ýstanbul'dan Samsun istikametine
giden 36 yaþýndaki Cengiz Atik yönetimindeki 34
FHD 82 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çýkarak þarampole yuvarlandý. Kazada sürücü Cengiz Atik ile araçta bulunan eþi Esen Atik (36),
Gülfikar Karahan (43) ile Naciye Köse (44) yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla
Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedaviye alýndý. Yaralýlarýn durumlarýnýn iyi olduðu
belirtildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(DHA)
Yere düþünce
aðýr yaralandý
Ý
nönü Caddesi’nd eyere düþen vatandaþ aðýr yaralandý.
A.K. isimli vatandaþ yere düþünce yaralandý.
Hayati tehlikesi bulunan yaralý Çorum’daki tedavisinin ardýndan Samsun’a sevk edildi.
Ýki araç çarpýþtý
Ý
skilip Kavþaðý’nda meydana gelen kazada biri
aðýr iki kiþi yaralandý.
Ý.K. aracýyla giderken Ýskilip Kavþaðý’nda
M.Ý.’nin kullandýðý araçla çarpýþtý. Ý.K. kazayý
ucuz atlatýrken, durumu aðýr olan M.Ý. ilk tedavisinin ardýndan ameliyata alýndý.
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliði Genel
Baþkaný Fehmi Kiraz, kuraklýa dikkat çekti.
yaðýþýn yetersiz olmasý,
ayrýca iklim seyrindeki
bu olumsuzluklarýn devam etmesi Ýç Anadolu
ve Güneydoðu da þu an
için % 20’ler civarýnda
verim kaybý olabileceði
þeklinde endiþelerimiz
bulunmaktadýr. Toprak
Mahsulleri Ofisinin bu
durumu göz önüne alarak stoklarýný kontrol
etmesi, ayrýca tüketicilerimizin de özellikle
ekmek israfýndan kaçýnarak milli ekonomimize katkýda bulunmalarý gerekmektedir. Ka-
Güçlü baðýþýklýk
için 4 altýn kural
S
oðuk havalarýn etkisi ve bulaþýcý hastalýklarýn da artmasýyla çocuklar sýk sýk
rahatsýzlanýyor.
aðýþýklýk sisteminin saðlýklý bir þekilde geliþebilmesi için 4 temel gereksinime
ihtiyaç var: Yeterli uyku, dengeli beslenme, aktif bir yaþam ve mut
Çocuklarýn baðýþýklýk sistemini, çevresindeki düþmanlarý tam olarak bilmeyen
yeni kurulmuþ bir ülkeye benzeten Memorial Hastanesi'nden Dr. Gökhan Mamur
baðýþýk-lýk sisteminin güçlendirilmesinde
ebeveynlere önemli görevler düþtüðünü
vurguladý. Anne karnýndaki bebeðe, hastalýklardan korunmasý için birtakým antikorlarýn geçtiði-ni, baðýþýklýk sisteminin bu
þekilde oluþtuðunu belirten Dr. Mamur,
sözlerini þöyle sürdürdü:
"Anne sütü bebeklerin vücudundaki
savunma sisteminin görevini yapmasý için
en önemli etkenlerden biridir. Bebek kendi savunma sistemini kurana kadar süreç
anne sütü sayesinde ilerlemektedir. Bebeklerin özellikle ilk 1 yýlý yaþamlarýnýn en
zayýf dö-nemleridir. Çocuk 2 yaþýný geçtikten sonra baðýþýklýk sistemi de güçlenmektedir. Ço-cuklarýn hastalýklardan korunmasý için baðýþýklýk sistemlerinin güçlendirilmesi gere-kir." Ýþte Dr. Gökhan
Mamur'dan güçlü baðýþýklýðýn anahtarlarý...
Uyku kalitesi çok önemli
Düzenli ve yeterli uyku güçlü bir baðýþýklýk sistemi için olmazsa olmazlardandýr. Yeni doðanbebeklerin günde 12- 23
saat uyumasý gerekirken çocuk büyüdükçe
bu saatler azalýr. Çocuðun uyuduðu saatler, ortamýn ýsýsý, yataðýn rahatlýðý, rahat
olup olmadýðý gibi faktörler çok önemlidir.
Saðlýklý beslenme
Saðlýklý beslenme baðýþýklýk sistemi-
nin güçlü olmasý için ilk kuraldýr. Çocuklarýn bes-lenmesinde probiyotiklerin önemi büyüktür. Normal doðumla dünyaya
gelen bebek-lerin doðum sýrasýnda vajinal
kanalda tanýþtýðý probiyotikler sayesinde
alerjik sorun-lar yaþama riskleri de düþüktür. Çocuðun her besin grubundan dengeli
bir þekilde beslenmesi, abur cubur ve fast
food tarzý gýdalardan uzak durmasý gerekmektedir.
Spor yapan çocuk
Aktif yaþam tarzý tüm vücudu saðlýklý kýlar. Çocuklarýn bitmek bilmeyen enerjileri doð-ru fiziksel aktivitelerle desteklenmelidir. Çocuðun vücut yapýsý ve karakterine uy-gun spora yönlendirilmesi
önemli.
Bu yanlýþlardan kaçýnýn
Baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesi için en önemli tedaviler aþý yoluyla gerçekleþmektedir. Son yýllarda aþý tedavileri
ile çocuklarda görülen baðýþýklýk sistemi
hastalýk-larý yarý yarýya azaldý. Ailelerden
bazýlarý çocuklarýna aþý yaptýrmak istememektedirler ancak son derece yanlýþtýr.
Kontrolsüz ilaç kullanýmý da çocuklarý
olumsuz etkile-mektedir. 0-6 yaþ aralýðýndaki çocuklarda en sýk görülen hastalýk
nezledir. Çocuklara 6 yaþýna kadar nezle
ilaçlarýnýn verilmemesi gerekmektedir.
Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu tarafýndan ‘O Ses’ adlý ses yarýþmasý düzenlendi.
O Ses’in birincisi oldu
Y
Enise Aðbal
avuz Sultan Selim
Ýlköðretim Okulu
tarafýndan ‘O Ses’ adlý
ses yarýþmasý
düzenlendi. 1 ay önce
start alan yarýþmaya
toplam 102 öðrenci
katýldý.
Yarýþmanýn dün
gerçekleþen final
bölümünde dereceye
girenlere ödülleri
verildi.
Yarýþmada finale
kalan 8 öðrenci
seslendirdiði
parçalarla dereceye
girebilmek için
kýyasýya mücadele etti.
Müzik Öðretmeni
Suat Yýlmaz
öncülüðünde okul
öðretmenlerinden
oluþan jüri üyelerinin
deðerlendirmesi
sonucu O Ses
Yarýþmasý'nýn birincisi
Telli Turnam parçasý
ile Mehmet Erol
olurken, ikinci
Aðlama Yar parçasý ile
Ýbrahim Can Davdar,
üçüncü Ýki Keklik
parçasý ile Semanur
Duygu, dördüncü de
Padiþah adlý parçayla
Nisa Cemre Seyan
oldu.
Yarýþma sonunda
Okul Müdürü Aziz
Usta, birinciye klasik
Yarýþmanýn dün gerçekleþen final bölümünde dereceye girenlere ödülleri verildi.
Ses yarýþmasý yoðun ilgi gördü.
gitar ve kupa, ikinciye
MP4 çalar, üçüncüye
MP3 çalar ve
dördüncüye ney
hediye etti.
Okul Konferans
Salonu'nda
düzenlenen yarýþmayý
Okul Müdürü Aziz
Usta, öðretmenler,
öðrenci ve veliler
izledi.
Oðuzlar bilgide yarýþtý
Enise Aðbal
Y
arýyýl tatiline az
kala Oðuzlar
Çok Programlý
Lisesi’nde bilgi
yarýþmasý
düzenlendi.
Biliþim
Teknolojileri
Öðretmeni Samet
Bal, Biyoloji
Öðretmeni Çelebi
Þahin, Edebiyat
Öðretmeni Selim
Demirel, Tarih
Öðretmeni Ali Kemal
Gündoðar, Coðrafya
Öðretmeni Ali Uzun
ve Müzik Öðretmeni
Sefa Karslý
tarafýndan organize
edilen bilgi
yarýþmasýna toplam 9
sýnýfý temsilen
öðrenciler katýldý.
Son soruya
kadar çekiþmeli
dakikalar yaþandýðý
yarýþmada 20
sorunun 16'sýný bilen
10 A sýnýfý öðrenci
temsilcileri Büþra
Damar, Makbule
Afþar ve Burak Çal
birinciliði yakaladý.
Yarýþmada son soruya kadar çekiþme yaþandý.
Öðrenciler bilgide yarýþtý.
Ona mutlu bir aile ortamý saðlayýn
Mutlu yaþam kavramýnýn saðlýða etkisi büyük. Son dönemlerde psikolojinin
baðýþýk-lýk sistemi üzerinde önemli etkileri olduðu tespit edildi. Hayata güzel bakmak baðýþýk-lýk sistemini olumlu yönde
etkilemekte. Çocuklarda mutlu yaþam ortamý ise ancak mutlu aileye sahip olmakla
mümkün. Çocuðun saðlýklý olmasý için anne babalara önemli görevler düþmektedir.(Ajanslar)
Yarýyýl tatiline az bir süre kala Oðuzlar Çok Programlý Lisesi’nde bilgi yarýþmasý düzenlendi.
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
17
Uzmanlardan gece vardiyasý uyarýsý
U
Ayakkabýcý esnafýndan Mehmet Ýlbaþ, Buharaevler Mahallesi Muhtarlýðýna aday olduðunu açýkladý.
Mehmet Ýlbaþ
Buharaevler’e aday
A
yakkabýcý esnafýndan Mehmet Ýlbaþ, Buharaevler
Mahallesi Muhtarlýðýna aday olduðunu açýkladý.
Uzun yýllardan beri Buharaevler Mahallesi,
Muhtarlýk yanýnda ayakkabýcý esnafý olarak mahalle
halkýna hizmet veren Mehmet Ýlbaþ, hizmet aðýný geniþleterek, mahalleyi yönetmeye talip oldu. ‘Sorun
varsa, çözüm bizde’ sloganýyla muhtarlýk yarýþýna giren Mehmet Ýlbaþ, mahallenin hemen her cadde, sokak ve semtinden oldukça geniþ bir çalýþma ekibi
oluþturdu.
Mahallenin sorunlarýnýn 24 saat mahallede yaþayan, ticaret yapan bir insan olarak en iyi bilenlerden
biri olarak mahalleye hizmet vermek ve sorunlarýný
çözmek için bu yola çýktýklarýný anlatan Mehmet Ýl-
baþ, ihtiyar heyetinde de mahallenin sevilen, sayýlan,
insanlarýna yer verdiklerini vurgulayarak, “Bizim
amacýmýz mahallemize hizmetin en iyisini getirmek.
Mahallemizin daha yaþanýr bir hale gelmesi için çaba
göstermektir. Bunun için muhtarlýða aday olduk. Ýnanýyorum ki, Allah’ýn izniyle ve mahalle sakinlerimizin de desteði ile muhtar seçildiðimizde Buharaevler
Mahallesi’nin geliþmesi ve sorunlarýnýn çözümü için
gecemizi gündüzümüze katarak çalýþacaðýz” dedi.
Mehmet Ýlbaþ’ýn ihtiyar heyetinde ise Arif Alat,
Muhittin Koçak, Mustafa Deniz, Hacý Yýldýrým, Hami
Yýldýrým, Serhat Þeker, Mehmet Gökeþme ve Orhan
Çetinöz yer alýyor.
zmanlar gece vardiyasýnýn
vücudu bir nevi kaosa sürüklediðini belirterek uzun dönemde
saðlýk sorunlarýna yol açabileceði
konusunda uyarýyor.
Gece vardiyasý yüksek
oranda ikinci tip diyabet,
kalp krizi ve kanser riskini
de arttýrýyor.
Ýngiltere'nin Surrey
kentindeki Uyku Araþtýrma
Merkezi gece vardiyasýnýn
insan vücudunda moleküler
düzeyde deðiþikliðe sebep
olduðunu ortaya çýkardý.
Uzmanlar gece uyanýk
kalmak yüzünden meydana
gelen hasarýn oraný, hýzý ve
þiddetinin büyük bir sürpriz
olduðunu söylüyorlar.
Ýnsan vücudunun kendi doðal bir ritmi var. Bir diðer deyiþle vücut saati gece
uyumak gündüz de etkin olmak için ayarlý.
Fakat gece uyanýk kalmak vücuttaki denge üzerinde derin etkiler yaratýyor.
Uykusuzluk hormonlarý, vücut sýcaklýðýný, atletik yetenekleri, ruh hali ve
beyin fonksiyonlarýný deðiþtiriyor.
Uyku Araþtýrma Merkezi'nin yaptýðý çalýþma
Proceedings of the National
Academy of Sciences dergisinde yayýmlandý.
22 kiþi üzerinde yapýlan çalýþma gece vardiyasýnýn vücudun normal fonksiyonlarýnda deðiþikliðe sebep olduðunu ortaya koydu.
Kan testlerine göre
genlerin yüzde 6'sý günün
belli zamanlarýnda daha etkin ya da daha pasif olarak
ayarlanmýþ durumda.
Uyku düzensizliði yüzünden ritmik genlerin yüzde 97'si uyumlu çalýþma
özelliðini yitiriyor.
Çalýþmaya
katýlan
araþtýrmacýlardan Dr. Simon Archer bu verinin jet
lag (uzun uçak yolculuklarý
sonrasý yaþanan sersemlik)
olan ya da düzensiz bir vardiyada çalýþan insanlarýn
kendilerini neden kötü hissettiðini açýkladýðýný söylüyor.
Diðer bir araþtýrmacý
Prof. Derk Jan Dijk ise vücuttaki her dokunun günlük
bir ritmi olduðunu anýmsatýyor. Dijk gece vardiyalarý
yüzünden bu ritmin kaybolduðunu söylüyor.
Dijk," Kalp böbreklerden, böbrekler de beyinden
farklý bir uyumla çalýþmaya
baþlýyor" diyor.
yor
"Bu týpký bir evde yaþamak
gibi. Evin tüm odasýnda bir saat
var. Ve bu odadaki saatler bozulmuþ durumda. Bu, tabii evde bir
kaosa neden oluyor"
Araþtýrma gece vardiyasýndaki iþçilerde diyabet, obezite riskinin arttýðýný gösteriyor. Ayrýca
kalp krizi de gece vardiyasýnda çalýþan kiþilerde yaygýn bir sorun.
Uzmanlar genlerin ritminde
meydana gelen deðiþikliklerin
uzun dönemde saðlýk problemlerine neden olabileceði konusunda
uyarýyor.(BBC)
ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER
Çizen: Neþet ANBAR
GENÇ ÇÝZER
Furkan ÞÝMÞEK
[email protected]
Gece-gündüz karýþý-
Dijk bu durumu "saatlerin þaþýrmasý" olarak tanýmlýyor ve bunu þöyle
açýklýyor:
Siz hiç ölümden, kýl payý kurtuldunuz mu? 4
22. Mesaj : Evinizde silah veya av tüfeði
ram sabahý, erkenden kaktýnýz ve bayram namazývarsa aman dikkat. Av meraklýsýnýz. Evinizde
ný eda edebilmek için yanýnýza çocuðunuzu da alaruhsatlý av tüfeði var.Evde küçük çocuklarýnýz
rak merkezi bir camiye gittiniz. Eþinizde; siz geda var. Sizde zaman zaman o çocuklarýn yanýnlinceye kadar, 'bayram kahvaltýdan baþlar' hesabý
da tüfekle meþgul oluyorsunuz.Yani duvarda
bayram gününe has kahvaltý hazýrlayacak… Caasýlý duran tüfeði alýp, temizliyorsunuz veya fiminin içerisi, dýþarýsý týklým týklým. Sizde içeride
þekleri, mermileri takýp çýkarýyorsunuz. Daha
kapýya yakýn alanda bir yer bulup çocuðunuzla besonra gerekli güvenlik tedbirlerini almadan dolu
raber oraya oturdunuz.Bayram namazý kýlýndý,
tüfeði duvara asýyorsunuz. Veya fiþeklerin, merhutbe dinlendi ve dua yapýlacakken orta þiddette
Mahir ODABAÞI
milerin yerini küçük çocuklarýnýz biliyor… Siz
bir deprem oldu.Veya elektrik kontaðýndan yangýn
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
evde yokken çocuklarýnýz gerek televizyondaki
çýktý. Tetikleyici malzemelerin etkisiyle yangýn
dizilerden, gerekse sizden etkilenerek merak
birden yayýldý. Cemaat panikledi ve bir an önce
edip dolu tüfekle oynamaya baþladý. Bilmeden
dýþarý çýkabilmek adýna 'Hurra' kapýya doðru akýn
tüfeðin tetiðine dokununca, tüfek patladý. Karþýsýnda duran
etti. Ama nafile… (1992 yýlýnda teravihte meydana gelen Erkardeþi _kýl payý vurulmaktan kurtuldu. Öyleyse dikkat ikinzincan depreminde yaþandý) Çünkü CAMÝNÝN KAPISI
ci defa þanslý olmayabilirsiniz..!
ÝÇE DOÐRU AÇILIYOR. (Yýllar önce bir yetkiliye tüm camilerdeki kapýlarýn mutlaka dýþarý açýlmasýnýn gerektiðini
23. Mesaj: Ýnþaatýn çevresindeki malzemelere dikkat.
(özellikle köylerdeki camilerde yangýn söndürme cihazlarýApartmanýnýzýn yanýnda eski bir ahþap bina var. Kat karþýlýnýn bulunmasýný) olasý afet senaryolarýyla anlattýðýmda; (göðý müteahhide verilince, inþaata baþlanmak için bina yýkýlýrevim olmadýðý halde uyardýðým için belki de teþekkür bekyor. Fakat çevresinde alýnan güvenlik tedbirleri yeterli deðil.
lerken) 'Birde baþýmýza bunu çýkarma!' diye karþýlýk vermiþGerekli uyarýlar, güvenlik þeridi, çocuklarýn girmesini engelti.Bende bu noktada gelecekte bir olumsuzluk yaþanýrsa 'Ben
leyecek bariyer vs. yok. Binadan sökülen tahtalar rast gele
uyarmýþtým derim!' diye sitem etmiþtim.Yýllar önce yaþadýaþaðý atýlýyor. Burada çalýþanlar olduðu için, þimdilik probðým bu olayý, bu sene Antalya'da yapýlan seminerde Prof. Dr.
lem yok.Çünkü gerektiðinde binanýn önünden geçenler ve
Ahmet Mete Iþýkara hoca gündeme taþýdý. Ve camilerin kaçocuklar sözlü olarak uyarýlýyor. Öðle yemeði için ara verilipýlarýnýn dýþa açýlmasýnýn önemi hakkýnda, Diyanete tavsiyeyor.Ve tüm çalýþanlar arabaya binip lokantaya gidiyor. Yede bulunduðunu ve Ankara'da baþkanlýðýn yanýnda inþaatý
mek yeyip geri dönerken kaza yapýyorlar ve öðleden sonra
devam eden caminin, her yönüyle deprem ve diðer afetlere
iþe gelemiyorlar. Dolaysýyla yýkýlan evin bahçesindeki çivisi
hazýrlýk açýsýndan örnek olacaðýný söyledi.) Bu nedenle kimsökülmemiþ tahtalar rast gele duruyor. Güvenlik açýsýndan
se dýþarý çýkamýyor.Temel afet bilinci olmadýðý için veya caçevreyi tehdit ediyor. Çünkü çocuklar çocukluðunun gereði
mide hiç tatbikat yapýlmadýðý için korkuyla, panikle herkes
oyun oynayacak… Akþama doðru apartmandaki çocuklar
bilinçsizce kapýya yüklendi.Bu arada sizde kapýya yakýn olsaklambaç oyunu oynuyor.Sizin çocukla beraber bir iki çoduðunuz için çocuðunuzda ayaklar altýnda kaldý ve bacaðý
cukta yýkýmý yapýlan ahþap binaya saklanýyor… Sobelemek
kýrýldý. Çocuðunuz annesinin hazýrlayacaðý kahvaltýyý hayal
için koþarken ayaðý tahtaya takýlýyor ve çivisi sökülmemiþ
ederken, kendini hastane odasýnda alçýlar içinde buldu. Ve
tahtanýn üzerine düþüyor.Paslý çivinin gözüne batmasýndan
çocuðunuz ezilmekten _kýl payý kurtuldu. Öyleyse dikkat
_kýl payý kurtuluyor. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmaikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..!
yabilirsiniz..!
Son söz : AKIL; TECRÜBEYE MUHTAÇTIR…
24. Mesaj : Camilerin kapýlarýnýn dýþa açýlmasý. Bay-
T.C.
BAYAT
(SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU
2013/1 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
l NOLU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Bayat Ýlçe, 446 Ada No, 2 Parsel No, yatukcu mahallesi Mahalle/Mevkii,
Bayat Ýlçesi Yatukcu Mahallesi 446/2 parsel sayýlý taþýnmazýn satýþý
Adresi
: Yatukcu Mahallesi / BAYAT
Yüzölçümü
: 155,85 m2
Ýmar Durumu
: Arsa
Kýymeti
: 9.500,00 TL
KDV Oraný
: %18
1. Satýþ Günü
: 25/02/2014 günü 11:00- 11:10 arasý
2. Satýþ Günü
: 25/03/2014 günü 11:00 - 11: l0 arasý
Satýþ Yeri
: Bayat ilçesi Hükümet Konaðý bahçesi
Satýþ þartlarý : l- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin
edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale
olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden,
ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamým ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok
artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan
vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarým özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit
olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince
ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya
bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak
isteyenlerin 2013/1 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.30/12/2013
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
(Basýn: 64) www.bik.gov.tr
18 PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Voleybol’da 23 Nisan rakipsiz
Okullu Küçükler Voleybol final maçýnda Mecitözü YBO’yu zorlu bir mücadele sonunda 2-1 yenen 23 Nisan Ortaokulu þampiyonluðu kazandý. Önceki gün
yýldýz kýzlarda da þampiyonluðu kazanan 23 Nisan Ortaokulu voleybol branþýndaki üstünlüðünü iki kategoride birden þampiyon olarak gösterdi.
SALON : Tevfik Kýþ
HAKEM : Turgut Yýldýrým
MECÝTÖZÜ YATILI BÖLGE OKULU : Yaðmur,
Ýrem, Çaðla Bülbül, Þehriban, Dudu, Hatice, Çaðla Kýrýcý, Gülþen, Hatice Yaren Kýlýç, Ayþe.
23 NÝSAN ORTAOKULU : Selma, Suade, Melek,
Asya Aksoy, Zeynep, Rümeysa, Dilara Kaynak, Dilara
Güneþ, Asya Ezer, Rana, Melike, Selin, Buse.
SETLER: 1.SET: 21-17 (Mecitözü YBO), 2.SET:
13-21, 3.SET: 15-17 (23 Nisan Ortaokulu).
kullu Küçük Kýzlar
kazanan 23 Nisan OrtaVoleybol’da
da
okulu dünde küçükler
þampiyonluðu 23 Nisan
finalinde
Mecitözü
Ortaokulu kazandý. ÖnYBO’yu 2-1 yenerek
ceki gün oynanan yýldýz
þampiyonluðu kazandý.
final maçýnda rakibini
Ýki grupta on takýyenerek þampiyonluðu
mýn mücadele ettiði küçük kýzlar voleybolda
yarý final maçlarýný kazanan Mecitözü Yatýlý
Bölge Okulu ile 23 Nikibi önünde ilk seti 21-18
san Ortaokulu þampiikinci setide 21-15 kazayonluk için karþýlaþmanan Osmancýk Atatürk
ya hak kazandýlar. TevOrtaokulu kazandý ve
fik Kýþ Spor Salonu’nda
üçüncülük kupasýný aldý.
dün oynanan final maçýOsmancýk Ortaokulu ise
na Mecitözö YBO iyi
dördüncülük kupasýnýn
baþladý ve rakibi önünde
sahibi oldu.
ilk seti 21-17 alarak
maçta 1-0 üstünlüðü ya-
O
Þampiyon olan 23 Nisan ‘ýn kupasýný Mecitözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýsmail Kazanç verdi
Osmancýk Atatürk üçüncü: 2-0
SALON: Tevfik Kýþ
HAKEM: Nurþen Kýlýç
OSMANCIK ATATÜRK ORTAOKULU:
Sümeyra, Sýla, Nida, Esra, Müjde, Deniz, Semanur, Ayþe,
Yaren, Gökçe.
OSMANCIK ORTAOKULU: Zeynep, Ece, Ýçimsu, Berna, Nisa, Pelin, Mihriban, Gizem, Yasemin.
SETLER : 1.SET: 21-18, 2.SET: 21-15.
O
kullu Küçük Kýzlar
voleybol’da üçüncülüðü Osmancýk Atatürk
Ortaokulu kazandý. Yarý
finalde kaybeden iki Osmancýk temsilcisi Atatürk
Ortaokulu ile Osmancýk
Ortaokulu karþýlaþtý. Ra-
kaladý.
Ýkinci sette ise 23
Nisan Ortaokulu toparlandý ve rakibi önünde
özellikle savunmada az
hata yaptý ve bu seti 2113’lük skorla kazanarak
maçta durumu 1-1 yaptý
ve karþýlaþmayý tybreaak setine taþýdý. Þampiyonun belli olacaðý bu
set ise büyük bir mücadeleye sahne oldu. Maçta 15-15’lik beraberlik
sonunda uzatmaya giden seti 17-15’lik skorla
kazanan 23 Nisan Ortaokulu maçýda 2-1 alarak
küçük kýzlar voleybolda
þampiyonluðu kazandý.
Final maçýnýn ardýndan 23 Nisan Ortaokulu kýz takýmý sporcu
ve öðrencileri büyük bir
sevinç yaþarken Mecitözü YBO ise kaybedilen
þampiyonluðun
üzüntüsünü yaþadý. Karþýlaþmanýn sonunda düzenlenen törenle dere-
ceye giren okullara kupa ve sporcularýna madalyalarý verildi. 23 Nisan Ortaokulu kýz takýmý Çorum’u gruplarda
temsil etmeye hak kazandý.
Kýzlarda ikinci olan Mecitözü YBO’nun kupasýný
Mecitözü Milli Eðitim Þube Müdürü Ýrfan Doðru verdi
Aleyna bronz kazandý
S
akarya’da devam eden Türkiye
Wushu Þampiyonasýnda ikinci
madalya Aleyna Yýldýrým’dan geldi.
18 Ocak’ta baþlayan ve yarýn sona
erecek olan minik-yýldýz ve gençler
Wushu Taolu ve Sanda Türkiye
Þampiyonasý’nda önceki gün yapýlan müsabakalarda 52 Kg’da mücadele eden Aleyna Yýldýrým üçüncü
olarak bronz madalya kazandý. Anadolu Gençlik ve Kültür spor kulübü
sporcusu Wushu Sanda kategorisinde 52 Kg’da üçüncü olarak bronz
madalya kazandý ve Çorum adýna
ikinci kürsüye çýkan sporcu oldu.
Þampiyonada daha öncede Çorum Belediyespor’dan Sümeyye Erdoðdu ikinci olarak gümüþ madalya
kazanmýþtý.
Voleybol’da Bölgesel heyecan baþlýyor
Yarýn baþlayýp pazar günü sona erecek Voleybol Bölgesel grup maçlarýnda temsilcilerimizden Osmancýk ÝBD
bayan takýmý Tokat, Sungurluspor erkek takýmý ise Çankýrý grubunda mücadele edecek. Çorum’da yapýlacak
grup maçlarý teknik toplantýsý ise bugün saat 17.30’da Anitta Otel’de yapýlacak.
V
Üçüncü olan Osmancýk Atatürk’ün kupasýný
Bahçelievler Salim Akaydýn Müdürü Selçuk Köse verdi
Dördüncü Osmancýk Ortaokulu’nun kupasýný 23 Nisan
Ortaokulu Müdürü Aydýn Akýn verdi
oleybol Bölgesel
Lig’de gruplarda
mücadele yarýn baþlýyor.
Gruplarda Osmancýk Ýsmail Burak Derindere
bayan takýmý Tokat,
Sungurluspor erkek ta-
Bahçelievler tek maçla þampiyon
Okullu Küçük erkekler voleybol il birinciliðine sadece iki takým
baþvurduðu için dün tek maçla þampiyon belli oldu. Bahçelievler
Salim Akaydýn, Sungurlu Atatürk Ortaokulu’nu çok rahat bir oyun
sonunda 2-0 yenerek þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu.
Erkeklerde ikinci olan Sungurlu Atatürk
Ortaokulu kupasýný Bahçelievler Salim Akaydýn
Müdürü Selçuk Köse verdi
SALON: Tevfik Kýþ
HAKEM: Turgut
Yýldýrým
BAHÇELÝEVLER
SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU:
Fehmi,
Okan, Berkcan, Koray,
Serdar, Murat, Yasin,
Ozan, Fýrat, Deniz, Sezgin.
SUNGURLU ATATÜRK ORTAOKULU:
Barýþ, Ahmet, Muhammed, Uðurcan, Hakan,
Salih, Ömer, Abdulkadir,
Ferhat, Emrah.
1.SET: 21-3, 2.SET:
21-7.
kýmý Çankýrý’da mücadele ederken Çorum’da
da dört takým final grubuna yükselmek için
mücadele edecek.
Çorum’da yapýlacak olan grup maçlarýnýn teknik toplantýsý bugün saat 17.30’da Anitta
Otel’de yapýlacak. Grup
maçlarýnda Sinop Gerze
Gençlikgücü, Samsun
Vezirköprü Anadolu
Teknik Endüstri Meslek
Lisesi, Tokat Pazarspor
ve Tokat Almusspor takýmlarý mücadele edecekler. Yarýn oynanacak
maçlarla
baþlayacak
grup maçlarý pazar günü
sona erecek.
Osmancýk ÝBD Tokat
yolcusu
Geçtiðimiz sezonda Bölgesel Lig’de ilimizi temsil eden Osmancýk Ýsmail Burak
Derinderespor bayan
voleybol takýmý bu yýl
iddialý olarak grup maçlarýna hazýrlandý. Kadrosuna dört tecrübeli ismi
katan Osmancýk ÝBD
Tokat’ta yarýn baþlayacak grup birinciliðinde
Amasya Atatürk Lisesi,
Sivas Gazi Lisesi ve Giresun Bulancak Karadeniz takýmlarý ile karþýlaþacak.
Sungurluspor Çankýrý’da
Gol Baþkan’a
Erkeklerde þampiyon olan Bahçelievler Salim Akaydýn
Ortaokulu’nun kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor
Þube Müdürü Satý Yücel verdi
O
kullu küçük
erkekler voleybolda
Bahçelievler Salim
Akaydýn tek maçla
þampiyonluk kupasýnýn
sahibi oldu. Sadece iki
okulun katýldýðý küçük
Küçük erkeklerde mücadele eden ve tek maçla ilk iki sýrayý alan okul sporcularý kupa töreni sonra toplu halde
erkekler voleybol il
birinciliðinde
Bahçelievler Salim
Akaydýn Ortaokulu,
Sungurlu Atatürk
Ortaokulu’nu
zorlanmadan 21-3 ve
21-7 gibi farklý skorlarla
2-0 yenerek
þampiyonluðu kazandý.
Tek maçla
þampiyonluðu kazanan
Bahçelievler Salim
Akaydýn Ortaokulu’na
maçýn ardýndan
þampiyonluk Sungurlu
Atatürk Ortaokulu’na
ise ikincilik kupasý
verildi.
Bahçelievler Salim
Akaydýn Ortaokulu
Çorum’u grup
maçlarýnda temsil
etmeye hak kazandý.
U
lukavakspor’da bu sezon baþýnda yapýlan seçim sonunda göreve gelen Fatih Özcan baþkanlýðýndaki yönetim yaptýðý flaþ transferlerle
sezona þampiyonluk parolasýyla baþladý. Devre arasýnda final grubu maçlarý öncesinde güçlü kadrosunu altý
tecrübeli isimle takviye eden Ulukavakspor bu kadro ile çýktýðý ilk maçta
Eti Lisesi önünde beklenen performansý gösteremedi.
Oldukça sýkýntý geçen maçta sahadaki futbolculardan çok kale arkasýnda maçý izleyen Ulukavakspor
Baþkaný Fatih Özcan ve yönetim kurulu üyeleri büyük bir stres yaþadýlar.
Maçýn 82. dakikasýnda kazanýlan penaltý atýþýný tecrübeli ismi Bülent gole çevirdi ve maçýda bu golle 1-0 kazanan Ulukavakspor üç puanla baþlamanýn sevincini yaþadý.
Penaltý golünü atan Bülent gol
sevincini ayný kale arkasýnda maçý izleyen Baþkan Fatih Özcan’a hediye
etti. Maç boyunca büyük stres yaþaþan genç baþkanýn gol sonrasýndaki
sevinci ve mutluluðu görülmeye deðerdi.
Geçtiðimiz sezon
2. ligde mücadele eden
ancak ekonomik sýkýntýlar nedeniyle ikinci yarýda ligden çekilen Sungurluspor erkek takýmý
bölgesel ligde mücadele
edecek. Yarýn baþlayacak Çankýrý grubunda
Sungurluspor, Çankýrý
Karatekin Üniversitesi,
Çankýrý Cezaevispor ve
Kýrýkkale Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile
mücadele edecek.
Final Gruplarý 7-9
Mart’ta
Öte yandan Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig’de final grubu
maçlarýnýn tarihlerini
açýkladý. Buna göre finaller 7-8-9 Mart tarihlerinde yerleri daha sonra belirlenecek sekiz
grup merkezinde oynanacak.
Bayanlarda
32
grupta 131 takým erkeklerde ise 32 grupta 128
takýmýn yapacaðý maçlar
sonunda ilk sýrayý alan
toplam 32’þer takým
dörderli sekiz gruba ayrýlacak. Tek devreli lig
sistemine göre oynanacak maçlar sonunda
gruplarýnda birinci olan
sekiz erkek sekiz bayan
takýmý 3. lige yükselmeye hak kazanacak.
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Ýskilip Mal Müdürl ü ð ü n d e
T.C.:29503403804 sicil
numaralý gelir vergisi
mükellefi iken iþyerim
için basýlan Seri A 851900 seri numaralý bir cilt
Gider Pusulasýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Seydi ARDOÐAN
Mehmet oðlu 1965
Ýskilip Doðumlu
(Ç.HAK:272)
YÝTÝK
Profilo YK 1000 m
BAA-12006080 ait yazar kasa ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Uzunlar Mob. Aks.
Beraat Ltd. Þti.
Üçtutlar Cad. No: 54/A
Çorum Vd.
1640060688
(Ç.HAK:270)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Yüksel ÇALIÞKAN
Naci oðlu 1974 Çorum
Doðumlu
(Ç.HAK:269)
YÝTÝK
Ýskilip Mal Müdürl ü ð ü n d e
T.C.:31147349462 sicil
numaralý gelir vergisi
mükellefi iken iþyerim
için basýlan Seri A 851900 seri numaralý bir cilt
Gider Pusulasýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Ali SAK
Mürsel oðlu 1957
Ýskilip Doðumlu
(Ç.HAK:268)
YÝTÝK
Çorum
Meslek
Yüksek Okulundan almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür.
Ömer BAÐ
Saadettin oðlu 1973
Ankara Çubuk
Doðumlu
T.C.No:12751132114
(Ç.HAK:267)
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Sigorta hizmeti alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
4 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnýr: Altan Makina
Ýmalat Tic. Ltd. Þti
etiketli 1 adet silo beþiker
makinasý
Muhammen bedel:
15.000
2. Taþýnýr: Markasý ve
modeli belli olmayan 1
adet sarý renkli 1000*80
vals makinasý
Muhammen bedel:
12.000
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik
çamur taþýma bandý
Muhammen bedel:
10.000
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
09 YG 652 plakalý 2012
model Ford marka JA8
Fiesta 1.25i tipli beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
17 ÞUBAT
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan
arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.328.75
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
20 ÞUBAT
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
19 KC 602 plakalý, 2004
model Volkswagen
marka, Cityvan tipli,
siyah renkte aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
35.000
Yer: Ýskilip Yolu
Özkiremit yaný (Kültür
Yedieminli Otoparký)
Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
19 FK 926 plakalý Ford
11 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 DK 263 plakalý, 2004
model, Ford marka,
Transit tipli, beyaz renkli
dizel kamyonetin satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
16.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Uðurludað
ilçesi, Yüzgeç Mahallesi,
Baþkýþla mevkii, 237
ada, 8 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
152.096,03
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum ile merkez ilçe,
Ýlice Mahallesi, Yukarý
Ýlice mevkii, 95 ada, 8
parsel nolu meyveli bað
niteliðinde 4.286,00 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
27 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Tepecik Mahallesinde
721 ada, 5 parselde
425,70 m2 yüzölçümlü
arsa üzerindeki bahçeli
iki katlý kavgir ev
vasfýnda taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3 katlý
binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye
Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
10 NÝSAN
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar
mevkiinde bulunan tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
Yýldýz, kapalý ortamlarýn sýk sýk havalandýrýlmasý
gerektiðine dikkati çekerek, bu dönemde vücut
direncini yükselten etkinliklere baþvurulabileceðini
anlattý.
"Hastalýða karþý algý arttý"
Gripli insanlarýn halkýn arasýna çýkmamasý
gerektiðini vurgulayan Yýldýz, hasta olduðu bilinen
insanlardan uzak durulmasý gerektiðini belirtti.
Yýldýz, gripten korunmak için el yýkamanýn
önemine iþaret ederek, insanlarýn ayrýca yanýnda el
dezenfektaný bulundurmasý gerektiðini kaydetti.
Gribin kýþ ayý hastalýðý olarak bilindiðini aktaran
Yýldýz, söz konusu virüsün domuz gribiyle ortaya
çýkmasýnýn insanlarýn bu konudaki algýsýný arttýrdýðýný
vurguladý.
Yýldýz, virüsün sürekli þekil deðiþtirdiðini dile
getirerek, "Kiminde baðýrsak þikayetleri ön planda
oluyor. Grip gibi ortaya çýkmýyor. Kusma, ishal,
geçmeyen bir öksürük gibi ortaya çýkabiliyor. Eskiden
kýþýn grip olmak normal karþýlanýyordu. Bu hastalýk,
sigara içenler için de büyük risk. Sigara, solunum
yollarýnýn savunma mekanizmalarýný baskýladýðý için bu
hastalýk daha sýkýntýlý seyredebiliyor. H3N2 tipi virüsten
insanlar çok korkuyor, tüm dünyada ölen insanlar
olduðu söyleniyor ama sigaraya baðlý her yýl ülkemizde
100 bin kiþi ölüyor. Ülkemizde sigaradan daha büyük
bir salgýn var mý ama bu hiçbir zaman görülmüyor"
ifadesini kullandý.(AA)
AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN.
TÝC. LTD. ÞTÝ.
Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt.
2/3 ÇORUM
0 364 212 42 32-0 532 463 79 08
SATILIK
PARSELLER
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere;
Ön muhasebe elemaný
Ýþ Makinesi sektöründe deneyimli ustalar;
Tamirci Ustasý ve Kalfalarý;
Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.
Dolgun ücret + ssk + servis
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Kronik rahatsýzlýðý olanlar dikkat!
H3N2, kronik hastalýðý olanlarý tehdit ediyor
Uzmanlar, "H3N2" gibi virüslerin yol açtýðý
enfeksiyonun kronik hastalýklarý olan kiþileri tehdit
ettiðini belirterek,
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Göðüs Hastalýklarý
Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Füsun Yýldýz, "Üst
solunum yolu enfeksiyonlarý, astým, KOAH, tümörlü ve
takip edilen hastalar için risk oluþturuyor" dedi.
Yýldýz,, "H3N2" tipi virüsün diðer tiplere göre
etkinliðini sürdürdüðünü kaydederek, bu virüse karþý
ilgi ve algýnýn arttýðýný söyledi.
"Ýlgili enfeksiyon, þu anda kronik hastalýklarý olan
kiþileri tehdit ediyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarý,
astým, KOAH, tümörlü ve takip edilen hastalar için risk
oluþturuyor" diyen Yýldýz, astým ve KOAH
hastalýklarýnýn çeþitli ataklarla seyrettiðini aktardý.
Yýldýz, þunlarý dile getirdi:
"Bu ataklarda en önemli neden enfeksiyondur. O
yüzden bu enfeksiyon dönemlerinde hem ilaçlarýný
artýrmalarý hem de mutlaka hekimleriyle baðlantý
kurmalarý gerekir. Hastalýk, kronik rahatsýzlýðý olanlarda
daha aðýr seyredeceði için hastaneye yatýþ gerektiren
durumlar dahi olabilir. Burada baðýþýklýk sistemi çok
önemli. Saðlýklý bir insanýn bu virüsle mücadele etmesi
daha kolay olabilir ancak kronik hastalýðý olan
insanlarda vücutta zaten virüs var, oradaki hücreler
belirli bir hastalýk için kodlanmýþ, o yüzden onlarýn
hastalýkla mücadeleleri daha zor oluyor."
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
(Ç.HAK:2070)
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak
mevkii, 603 ada, 14
parsel arsa vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.054.50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Þirketimiz ve þantiyelerimizde
görevlendirilmek üzere en az 3 yýl
deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya
Mimar aranmaktadýr.
(Ç.HAK:266)
Çorum ili merkez ilçe,
346 ada no, 44 parsel no,
Terlemez Ýþ Merkezi’nde
7 baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
52.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
Ýnþaat Mühendisi
veya
Mimar Aranýyor
UMUT ÝÞ MAKÝNELERÝ
HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ
EYYÜP PEHLÝVAN
Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. Cami Karþýsý
0 531 778 68 84 - 0 364 234 88 55
(Ç.HAK:3506)
YÝTÝK
28 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Genel Sekr. ve baðlý
saðlýk tesis. hizmet aracý
ve diyaliz hasta taþýma
araç. kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum ili, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi,
2945 ada, 81 parselde
368,31 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.090,16
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Sahibinden
Satýlýk Ýþyeri
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz (Taç Perde’nin) yeri
sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
KÝRALIK Bayan Eleman
DÜKKANLAR Alýnacaktýr
Ýnönü Caddesi 67/A-B, ana caddeye ve Yunus
Emre Ýþhanýna cepheli kiralýk dükkanlar.
Mustafa ÇINAR
0 554 502 16 89
Ev iþlerinde yardýmcý bayan
eleman alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 430 35 31
(Ç.HAK:256)
2014 yýlý 76 kalem
Çorum il merkez ilçe
Gülabibey Mahallesi,
Cengiz Topel Caddesi
No 109’da bulunan 2
katlý evin satýþý.
Yer: Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
7 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii,
Hisarkavak köyünde
muhtelif yer ve fiyatlarda
2 arazinin satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
21 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat Teknikeri
Aranýyor
Elektrikçi kalfasý ve ustasý alýnacaktýr.
ÖZBEK TELEFON
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
ELEMAN ARANIYOR
Corel Draw - Auto Cad paket
programlarýna hakim CNC
Operatörlüðüne yetiþtirilmek
üzere askerliðini yapmýþ
eleman aranýyor.
Tel: 0 532 642 24 41
Kiralýk Araç Aranýyor
En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi
1200-1600 cc arasý 90 beygirden düþük
olmayan 4 hava yastýklý, ABS’li, klimalý
tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý
ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði
1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk
araç aranýyor.
Mür. Tel: 0 536 454 42 28
Devren Satýlýk
Market
Ata Caddesinde özel nedenlerden
dolayý devren satýlýk market.
Fiyatý: 8.000 TL
0 533 139 10 15
(Ç.HAK:265)
24 OCAK
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde
3231 ada, 5 parselde
714,43 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
285.772,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:3532)
19 ES 363 plakalý, 2004
model Volvo marka
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çepni Mahallesi,
Ýskilip 5. Sokak Kaynar
Yedieminli Otoparký
Çorum
Saat: 10.20-10.25
***
Kameriye alýmý iþi.
Yer: Belediye Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen
marka, Passat 1.4 TSÝ
tipli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
37.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
(Ç.HAK:243)
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
6 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
06 DC 4073 plakalý,
2000 model, HAT marka,
Marea 1.6 16 V tipli,
Sedan cinsinde, mavi
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
10.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Muhammen bedel:
236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
(Ç.HAK:249)
55 BY 876 plakalý, 2001
model Opel marka,
Vectra 2.0 NB tipli,
metalik mavi renkte
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
15.000
Yer: Ýskilip Yolu,
Özkiremit yaný, Kültür
Yedieminli Otoparký
Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
38 D 7396 plakalý, 2011
model, Ford marka,
CCK1 tipli, beyaz renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
65.000
Yer: Can Yediemin Fen
Lisesi Car No: 33 Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum il merkez ilçe,
496 ada no, 4 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde
üzerindeki bina yýkýlýmýþ
boþ arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
marka, 1996 model, LYC
uzun þasi tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
13.000
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:3220)
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
5 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:236)
Çorum il merkez ilçe
Ýkipýnar Mahallesi,
Köyiçi mevkii, 125 ada,
3 parsel nolu avlulu ev
ve ahýr niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.047,92
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(özellikli) ameliyathane
týbbi sarf malzemesi
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:271)
23 OCAK
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
19
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Bayan Ýnþaat Teknikeri alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 533 922 90 21
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Çorumspor maçý pazartesi gününe alýndý
B
ölgesel Amatör Lig 6. grupta bu hafta sonu oynanacak Kastamonuspor - Çorumspor maçý pazartesi
gününe alýndý.
Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre hafta sonu yapýlacak Açýk Öðretim sýnavý nedeniyle
öðrencisi bulunan takýmlarýn maçlarý pazartesi gününe
alýndý. Buna göre grupta hafta sonu oynanacak yedi
maçtan beþi pazar günü ikisi ise pazartesi günü oynana-
PERÞEMBE 23 OCAK 2014
cak.
Buna göre grupta pazar günü Ýskilip Belediyespor
- Tosya Belediyespor, Nevþehir Gençlik - Etimesgut
Belediye, Gölbaþý Belediye - Safranboluspor, Aksaray
Belediyespor - Bartýnspor ve Keçiören Baðlumspor MKE Kýrýkkalespor maçlarý oynanacak. Pazartesi günü
ise Kastamonuspor - Çorumspor ve Yeþil Kýrþehirspor Sincan Belediyespor maçlarý oynanacak.
yespor kazanmaya endeksli
Beledi
Çorum Belediyespor, Sancaktepe ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile
sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor.
P
azar günü ikinci yarýnýn ilk deplasman maçýnda
Sancaktepe Belediyespor ile karþýlaþacak Çorum
Belediyespor dün yaptýðý çalýþma ile hazýrlýklarýný sürdürdü. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde Mimar Sinan sahasýnda yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýldýlar.
Buðra’nýn yaný sýra bileklerinde aðrý olan Murat
ve Sefa ile kasýðýnda zorlanma olan Mehmet Akif takýmdan ayrý olarak yürüdüler. Isýnma hareketleri ve dar
alanda pas çalýþmasý ile baþlayan antrenman daha sonra kýsa mesafeli tempolu koþular ile devam etti.
Daha sonra takýmý ikiye böldü. Bir takým taktik
çalýþma yaparken diðer takým ise kýsa mesafeli pas çalýþmasý yaptý. Teknik Direktör Sedat Özbað özellikle
taktik çalýþma sýrasýnda futbolculara yapmalarý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi ve özelliklede çýkýþta top kaptýrmamayý rakibe boþ alan býrakmamalarý konusunda uyardý.
Bu çalýþmalar sýrasýnda kaleciler ise kaleci antrenörü Tufan hoca yönetiminde özel bir çalýþma yaptýlar.
Kýrmýzý Siyahlýlar Sancaktepe maçýnýn provasýný bugün
saat 13.30’da Mimar Sinan sahasýnda yapacak.
‘Ulu Çýnarý yaþatmak
için destek bekliyoruz’
Emir bir ay yok
Ý
kinci yarýda Çorumspor
kadrosuna katýlan Emir
Yüzüak’tan kötü haber.
Genç futbolcu salý günü
yapýlan çalýþma sýrasýnda
arkadaþý ile girdiði ikili
mücadele sonunda ayaðýndan sakatlandý. Aðrýsý geçmeyen Emir dün gittiði
kontrolde dizindeki dönme nedeniyle sakatlýðýnýn
ciddi olduðu ortaya çýktý
ve ayaðý alçýya alýndý.
Çorumspor formasýný ilk kez giydiði Ýskilip
Belediyespor maçýnda takýmýnýn tek golünü atan
Emir’in bir ay süreyle fora
giyemeyeceði açýklandý.
Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, ulu çýnarý yaþatmak için mücadele ettiklerini hiç bir destek görmediklerini
belirterek Çorumlularý kulübe sahip çýkmaya çaðýrdý. Belediyespor’un destek yerine köstek olduðunu farklý
þekillerde Çorumspor’un önünü kesmeye çalýþtýðýný belirten Ispanak ‘Belediye Baþkanýmýz profesyonele
yardým yapamýyoruz diyordu, bütçeden amatör spora ayrýlan pay tamamen Belediyespor’a mý harcanýyor.
Amatörlere deplasman için araç bile tahsis edilmiyor’ dedi.
kulübe üvey evlat muamelesi yaptýðýný iddia
ettiler.
Ç
orumspor Baþkaný
Rumi Ispanak yazýlý açýklamada yaptýklarý
çalýþmalar ve fedekar-
lýklar karþýsýnda kamuoyunun duyarsýzlýðýndan þikayet ettiler ve
Çorum Belediyesinin
‘Amir’e hemþehre plaketi vereceðiz’
Baþkan Ispanak
yazýlý açýklamasýnda
Osmancýk Cumhuriyet
Türkiye finallerinde
Kýrýkkale’de yapýlan Liseli Gençler
Badminton grup birinciliðinde temsilcimiz
Osmancýk Cumhuriyet Lisesi erkeklerde
birinci, kýzlarda ise ikinci olarak Türkiye
finallerinde mücadele etmeye hak kazandý.
Finaller 20-23 Mart tarihlerinde Mersin’de
yapýlacak.
K
Kýrýkkale’de birinci olarak finallere gidecek olan Osmancýk Cumhuriyet kupasýný alýrken
ýrýkkale’de yapýlan
Liseli Gençler Badminton grup birinciliðinde temsilcimiz Osmancýk Cumhuriyet Lisesi
erkeklerde birinci kýzlarda ise ikinci olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandý.
Grup maçlarýndan
birinci olarak final grubuna yükselen Osmancýk Cumhuriyet Lisesi
erkek takýmý Akýn De-
Osmancýk Cumhuriyet kýz ve erkek takýmlarý Türkiye finallerine gitme hakkýný kazandýklarý kupa töreni sonrasýnda toplu halde
niz, Kubilay Sadi, Murathan Eken, Emre Neþet
Dölcü ve Burhan Çapar’dan oluþan kadrosuyla Elmadað Anadolu
Lisesi’ni 3-2, Aksaray
Spor Lisesi ve Antalya
Aseki Anadolu Lisesi’ni
ise 5-0 yenerek grup birincisi olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandý.
Kýzlarda ise Yaren
Dölcü, Ayþegül Sezer,
Edanur Köybaþý, Sevda
Ýbil, Seher Þenol ve Pýnar Alçin’den oluþan
kadrosuyla Osmancýk
Cumhuriyet Lisesi ilk
maçýnda Elmadað Anadolu Lisesi’ne 5-0 yenildi. Sonraki maçlarýnda
Kýrþehir Hacý Fatma Erdemir Anadolu Lisesi ve
Aksaray Spor Lisesi’ni
5-0 yenerek grup ikincisi
olarak finallerde mücadele etmeye hak kazandý.
Fuat Bozdemir’in
kafile baþkanlýðýnda antrenör Ramazan Akan
yönetiminde mücadele
eden Osmancýk Cumhuriyet Lisesi 20-23 Mart
tarihleri arasýnda Mersin’de yapýlacak olan
Türkiye finallerinde mücadele edecekler.
geçtiðimiz hafta sonu
Beyazýt Öztürk’ün Beyaz Þow programýna
katýlan Çad’lý öðrenci
Amir Zakaria’nýn kendisini Çorum ve Çorumspor’lu olduðunu
söylediðini ancak Çorumlularýn Amir kadar
Çorumspor’a deðer vermediði
belirtilerek
‘Kendisini Baðlumspor
ile oynayacaðýmýz maça
davet ettik. Yetkimiz olmasýna raðmen ona fahri hemþehrilik ve plaket
vereceðiz.
Ligin ikinci yarýsý
için tüm kýsýtlý imkanlara raðmen kadromuza
beþ yeni futbolcu kattýk.
Bunlara ilave olarak
baþka isimlerlede görüþmelerimiz devam
ediyor. Çorumspor’u taraftarlar haricinde herkesin yalnýz býrakýldýðýnýn bilinmesi gerekir.
Geçmiþ
dönemlerde
Çorumspor’da baþkanlýk yapmýþ bir isim ‘Ne
duruyorsun daha Çorumspor’da ne kaldý
yoksa bir çýkarýnýz mý
var’ gibi sözleri beni
çok üzmüþtür.
‘Biz menfaat için bu
görevde deðiliz
Demek ki kendileri
Çorumspor’da beklenti
ve çýkan icin yöneticilik
yapmýþlar. Kaldýki geçmiþte yöneticilik yapmýþ isimlerin bir çoðu
verdikleri paralarý faizleriyle birlikte geri almýþlardýr. Ben 23 yýldýr
amatör kulüp baþkanlýðý
yaptým þimdi de Çorumspor’da yapýyorum.
Çorumlu gençlere sahip
çýkmak adýna yaptýðým
görevlerde verdiðim parýyý geri almadým.
BAL’da yaklaþýk 20-25
bin lira masraf oluyor.
Buna karþýn kulübümü-
zün tek kuruþ geliri yoktur. Sadece bir kýsým baðýþlarla kulübe ayakta
tutmaya çalýþýyoruz.
‘Belediyespor
köstek oluyor’
Bu zor dönemde
Çorum Belediyespor
Yönetimi’de destek yerine hep köstek oldu.
Zaman içerisinde farklý
þekillerde
Çorumspor’un önünü kesmeye
çalýþtýlar. Son olarakda
yýllardýr Çorumspor’da
malzemeci olarak görev
yapan Cafer Uçar, Belediyespor alt yapýsýnda
göreve baþlatýlmýþtýr.
‘Belediye amatör spor
payýný kime harcýyor’
Belediye kanununda amatör spora ilin nüfusuna göre amatör kulüplere destek vermek
için bütçesine kaynak
aktarýlýyor.
Malesef
amatör spor kulüpleri
hiç bir katký verilmiyor.
Bütçeden gelen yardým
sadece Belediyespor’a
mý harcanýyor. Baþkan
Muzaffer Külcü geçmiþte ‘Profesyonele kanun gereði yardým yapýmýyoruz’ dyordu. Belediye son olarakta amatör kulüplere deplasmana araç tahsisi bile yapmamasýnýn takdirini kamuoyuna býrakýyoruz.
‘Destek bekliyoruz’
Çorumspor yönetimi olarak elimizden gelen çabayý gösteriyoruz.
Ancak Çorumspor’un
desteði ihtiyacý var ve
Çorumspor sevenlerin
bu zor gününde bizleri
yalnýz býrakmamasýný
istiyoruz. Bu çýnarýn
ayakta durmasý için tüm
Çorumlularýn desteðine
ihtiyacýmýz var’ dedi.
Kastamonu hazýrlýðý sürüyor
Ç
orumspor pazartesi
günü Kastamonuspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün
yaptýðý çift kale maçla
sürdürdü. Çalýþmaya
önceki günki çalýþmada
aldýklarý darbe sonucunda sakatlanan Emir
ile hasta olan Avne katýlmadý. Ýskilip maçýnda
belinden sakatlanan
Mehmet Ali ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý.
Kýrmýzý Siyahlýlarýn dünki çalýþmasýna
sezon baþýnda Ankaraspor’a giden genç futbolcu Furkan Taha Üzgün de katýldý. Teknik
Direktör Hasan Atalay
yönetiminde çalýþma
ýsýnma hareketleri ve
topla tektik çalýþma ile
devam etti. Çorumspor
bugün yapacaðý çift kale maçta Kastamonuspor taktiðini deneyecek.
Öte yandan Çorumspor yönetimi kadroyu takviye etmek için
yaptýðý çalýþmalar sürüyor. Osmaniye Ýdmanyurdu takýmýnda forma
giyen forvet oyuncusu
Kadir Boztepe bugün
Çorum’a gelecek ve
yöneticilerle görüþecek.
Önceki gün Çorumspor’da yardýmcý
antrenör olarak göreve
baþlayan Adnan Karaçalý’nýn birlikte çalýþtýðý
Kadir
Boztepe’nin
1994 doðumlu olduðu
ve bugün yapýlacak görüþme sonunda anlaþma saðlanmasý halinde
takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðý belirtildi.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
16 905 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа